Etapp 2

724 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etapp 2

 1. 1. 1Uppgift A A1, A2, A3, A4 A5,Uppgift B B1, B2, B3, B4, B5Uppgift C etapp 2, Videobutiken 1 . Uppgiften 1.1 Syfte 1.2 Systemdefinition 1.3 Omgivning 1.3.1 Problemområde 1.3.2. Användningsområden 2.Problemområde 2.1. Kluster 2.2. Struktur 2.3 Klasser 3. Användningsområde 3.1.1 Överblick 3.1.2 Aktörer 3.1.3 Användningsfall 3.2 Funktioner 3.2.1 Fullständig funktionslista 3.2.2 Specifikation av funktioner 3.3 Användargränssnitt 3.3.1 Dialogstil 3.3.2 Överblick 3.3.3 Den tekniska plattformen 4.0 Rekommendationer 4.1 Systemets användbarhet och genomförbarhet 4.2 Strategi 4.3 Utvecklingsekonomi Källförteckning:
 2. 2. 2Uppgift AA1,Bokens huvudsyfte är att betrakta organisationer som produktionsystem med olika mål attuppfylla. Detta sker förenklat i följande process: Resurser → Transaktion → Resultat→ Återkoppling → ResurserDär resultatet återkopplas till företaget och generar nya resurser som kan bidra till ökadproduktion. Det är viktigt att säga att resurser kan vara både mänskliga och materiellaberonende på vilken organistaion man studerar.A2,“Organisationen är ett målstyrt system” ser vi som ett formellt drag, bestämt av någon.“Organisationen är en hierarki” ser vi också som ett formellt drag, då besluts ochledningsordningen är på förhand bestämd av någon.
 3. 3. 3“Organisationen är en effektiv maskin” ser vi som ett informellt drag, där man beskrivereffektiviteten i organistationen för någon.A3, I organisationer måste man veta vad man strävar efter att uppfylla. Det är här målen kommer insom ett syfte att sträva efter. Mål kan delas upp som delmål eller huvudmål. Utifrån målen sätterman också upp strategier om hur man effektivast skall uppnå målen.Det finns olika dimensioner på mål bland annat, operationaliserbara, tidshorisontella, målenskontinuitet, reella och symboliska. Exempel på dessa är att operationaliserbara mål är att de skavara mätbara, tidshorisonten ska avgöra om mål är långa eller korta över tid. Målens kontinuitetär i polisens fall att upprätthålla lag och ordning och reella mål är något som verkligen går attuppnå medan symboliska är symboliska. Exempel på det är Trafikverkets nollvision om nolldöda i trafiken per år, vilket är extremt svåruppnått.A4Med metaforen att “organisationen är en effektiv maskin” menas att maskinen ii organisationenär de anställda. För att de då ska vara effektiva krävs tydliga mål att sträva efter. Målbildenkan givetvis te sig olika från organisation till organisation men har i de flesta fall liknande syfte.Att effektivisera arbetet genom att ha tydliga milstolpar och mål att sträva efter, både för denenskilde individen och organisationen i sig. Mål är något personalen behöver för att motiverasig, “Varför slita hårt och offra en massa tid när vi inte vet vad vi arbetar för?”. Mål skaparriktlinjer och sätter gränser för organisationen, gör det enklare för den enskilda individen attarbeta mot ett givet mål eller en vision. Vi anser att det är viktigt med reella mål för att ha målsom går att uppnå, motivationen blir betydligt mycket större då. Förhoppningsvis har individenegna mål som inte avviker från organisationens.Tabu-mål som handlar om mål som man inte får eller bör nämna anser vi vara viktigaför “mark-personalen”. Att som anställd ha en strävan efter att klättra och kanske kunna fåen chefsposition är en egen målsättning som skapar ökad konkurens, men kan vara svår attstoltsera med utåt sätt. Kvalitén på arbetet blir större med en motiverad personal som har högremålsättningar.A5,För att styra ett bibliotek behövs följande:a, Direktiv information till exempel : Policy, beslut, statistik denna informationen används för attsätta upp direktiv för hur arbetet på biblioteket skall utföras. Den bidrar också till att sätta uppmål som skall eftersträvas.b, Operativ information, till exempel :Fråga och svar (från kund) detta är ifall boken finns tillgänglig samt ifall låntagaren är berättigadatt låna boken.
 4. 4. 4Faktura och betalning (till leverantör) dessa utförs när biblioteket köper in nya böcker till sinverksamhet.Katalogsuppgift till diverse databaser som kan vara kopplade till det aktuella biblioteket.Det finns förstås ytterligare ett flertal exempel på både operativ och och direktiv information somflödar i ett bibliotek.Uppgift BFrågor kring beslut samt internt och externt agerandeB1,Hur benämns enheterna inom Göteborgs universitet på strategisk nivå, på taktisk nivå elleradministrativ nivå samt på operativ nivå?Den strategiska nivån inom Göteborgs universitet som organisation är:universitetsstyrelsenuniversitetetsrektor.Den administrativa nivån inom Göteborgs universitet utgörs av:FörvaltningschefGemensamma förvaltningenProrektorerLedningsrådPå den operativa nivån inom Göteborgs universitet finner vi:Sahlgrenska akademistyrelsenNaturvetenskapliga fackultetsnämndenHumanistiska fackultetsnämndenKonstnärliga fackultetsnämndenSamhällsvetenskapliga fackultetsnämndenHandelshögskolans fackultetsnämndUtbildningsvetenskapliga fackultetsnämndenIT-vetenskapliga fackultetsnämndenLärarutbildningsnämndenB2,På den strategiska nivån där vi har den högsta ledningen fattas kakatäristiska beslut rörandeutformningen av övergripande mål och den långsiktiga planeringen. Budgetarbete utförs avden strategiska ledningen samt att anpassa sig till andra aktörer som har stor betydelse för
 5. 5. 5verksamheten. Den högsta ledningen har en viktig uppgift i att ge organisationen en värdegrundatt luta sig emot, något som de anställda kan identifiera sig med. På den strategiska nivån skade förmedla de normer som ska ligga till grund för verksamheten. Den högsta ledningen harallt som oftast speiacialkunskaper som ska säkerställa långsiktighet, helhet och sammanhang iorganisationens arbete.B3,På den operativa nivån finns de ledare som har ansvar för organisationens kärnaktiviteter,de sköter även och ansvarar för att den dagliga verksamheten bedrivs korrekt. I Göteborgsuniversitets fall är det till exempel prefekter. En ledare på operativ nivå kan ha ansvar förvissa förvaltningar. Karaktäristiska saker som utförs på operativ nivå är uppmuntran, stödoch motivation, beroende på de nära sociala kontakterna med medarbetarna. Karaktäristiskabeslut som fattas på operativa nivån är strukturerade snabba beslut som har liten inverkan påorganisationen, men de tar desto fler beslut i jämförelse med den strategiska nivån.‘B4,De intressenter som har ett direkt intresse för vad som händer inom Göteborgs universitet ärStudenterAnställda det vill säga lärare, administratörer.Fackföreningar, lärarförbunden samt de förbund som organiserar studenterna.De olika studentkårerna som har sitt intresse i studentens studiemiljö och välbefinnande.Även arbetsmarknaden har ett intresse att få personer med den utbildning de efterfrågar.Högskoleverket kontrollerar att regler och normer följs inom universitetet.Samarbetspartners, dessa har ett intresse av utbyte av kunskap och tjänster.B5, De grupper som har intressen av Göteborgs universitets agerande mot omvärlden är enligtvåran mening följande:Media, speglar hur organisationen förhåller sig i samhället.Samhället i form av vilka utbildningar som erbjuds, samt kompetensen som produceras.Konkurrenter, i form av andra universitet och högskolor är beroende av Göteborgs universitetsrykte. Beroende på hur detta ändras kan man kanske vinna marknadsandelar i form avstudenter.Blivande studenter, beroende av universitetets rykte kan dessa välja att se GU som mer ellermindre eftertraktat.Samarbetspartners är måna om att universitetet har ett bra anseende och gott rykte.
 6. 6. 6 Här kommer en lista där vi redovisar vilka modeller vi har använt till frågorna. 1. Figur 1.3 “Levels of managerial decision making” och Figur 3.1 “organisationsschema” 2. 3. Figur 1.3, table 1.2 och figur 3.1 4. 5. Figur 1.3, table 1.2 och figur 3.1 6. 7. Figur 5.1 Intessentmodellen 8. 9. Figur 1.2 och figur 6.1 Uppgift C etapp 2, Videobutiken Innehållsförteckning 1. Uppgiften 2. Problemområde 3.Användningsområde 4.Rekommendationer1 . Uppgiften1.1 SyfteVideobutiken, hädanefter refererat som “verksamheten” är ett litet företag somhuvudsakligen bedriver utlåningsverksamhet av DVD-filmer. Företaget har beställt ett
 7. 7. 7system för att understödja och underlätta den dagliga verksamheten.Verksamheten består av kunder som måste vara medlemmar i en filmklubb för attkunna utnyttja rätten att låna en film på en förutbestämd tid. I dagsläget används ettmanuellt system med penna och papper. Målsystemet skall kunna hantera vilka titlarsom är utlånad till vilken kund, kunna skicka ut en påminnelse till kund ifall filmen inte ärreturnerad efter 48 timmar. En andra påminnelse skall skickas efter 48 timmar och ifallfilmen inte är returnerad inom en vecka (7 dagar) skall medlemmskapet upphävas.Systemet skall även innehålla ett bokningssystem där kund kan bokat en enskild artikelför att låna den på ett förspecificerat datum.Systemet skall inte innefatta funktioner såsom fakturering, kassaregister och beställningav artiklar från grossist.1.2 SystemdefinitionEtt datasystem som används för att hålla reda på varje kunds aktiviteter genom derasmedlemskap i videobutiken. Systemet skall hålla reda på när uthyrning har skett ochskicka ut påminnelser vid förseningar. Det finns flera exemplar av varje film och titel ,systemet skall således övervaka vilka filmer som finns inne för stunden och på det visetförsäkra kunden om att filmen finns inne för uthyrning. Systemet skall också innehållaen enkel kalenderfunktion för bokningsystemet som kan koppla artikel till datum.Vilkor: Ett system utvecklat med nära samarbete med personalen på videbutiken.Användningsområde: Videobutikens verksamhet som ska administrera systemet.Teknologi: PC eller Macintosh med tillhörande verktyg.Objekt: Kund, anställd, film.Ansvar: Ett verktyg för administration och kommunikation.1.3 OmgivningNedan har vi illustrerat en enkel rik bild av verksamhetens omgivning:
 8. 8. 81.3.1 ProblemområdeMålsystemet skall registrera, hantera och övervaka information om uthyrningsverksamhetensamt verksamhetens medlemmar. Registrera nya kunder som medlemmar och ta bortmedlemmar ifall de ej önskar vara kund längre.Kunder kan indelas i två kategorier, medlem och ickemedlem. De kunder som är godkändamedlemmar har tillgång till uthyrningsverksamheten. De kunder som är ickemedlemmar har intetillgång till uthyrningverksamheten och kan betraktas som kontantkunder av andra varor sominte är relevanta för detta system.När det gäller filmer så skall systemet registrera dessa när de köps in till verksamheten.Systemet skall också registrera vilken kund som har hyrt en film, samt hur länge den har varituthyrd. Systemet skall skicka påminnelse per sms och e-mail om uthyrningsperioden överstiger48 timmar respektive 7 dagar.
 9. 9. 91.3.2. AnvändningsområdenMålsystem ska ge videbutikens organisation och verksamhet ökad insikt i vilka titlar som finnstillgängliga för uthyrning och även förse försenade kunder med påminnelser om att derasfilm(er) ska lämnas in. Det slutgiltiga systemet ska kunna registrera nya kunder vilket också skavara ett krav för att få hyra en film(er).En sammanfattning av de väsentliga uppgifterna i systemets användningsområde:Registrera medlemmarAvregistrera medlemmarRegistrera uthyrning av film(er)Registrera återlämning av film(er)Skicka påminnelser per sms och emailVisa lagersaldo(antal titlar som inte är uthyrda)Boka film(er)2.Problemområde2.1. KlusterVi har identifierat två kluster
 10. 10. 102.2. StrukturStrukturen för Filmer ser ut på följande sätt:Superklassen filmer är den enda klassen vi har bestämt oss för att använda. Man skulle kunnadela in denna klassen efter olika genre, men vi anser det som orelevant för systemet att indelafilmer efter deras innehål i ytterligare subklasserl. Filmer kommer att innehålla olika attribut somkan användas för att skilja dem åt.Strukturen hos Person ser ut på detta vis:
 11. 11. 11Vi har valt att dela upp superklassen Person i ett par mindre delar. Varje person som kommer ikontakt med systemet kommer att ha en eller flera roller. Antingen är man anställd, eller kund.En anställd kan också vara kund om personen hyr en film på sin fritid. Kunder kan i sin tur delasin i två klasser, medlemmar och icke medlemmar. Ickemedlemmar används bara i systemet närde skall registreras som nya medlemmar. Inga andra funktioner kommer att vara tillgängliga förickemedlemmar.
 12. 12. 12Fullständigtstrukturdiagram:
 13. 13. 132.3 KlasserPersonKlassen person sammanfattar en samling av roller som en person kan inneha i systemet. Attribut: namn, adress, telefonnummer, e-mail adress, personnummerOvan ser vi beteendemönster för klassen person. Ett objekt skapas när en person anställs ochläggs in i systemet eller när en kund registreras som medlem. Dessa kan låna/återlämna filmer.Boka/avboka filmar. Objektet upphör existera när en anställd slutar eller en kund avregistrerasfrån systemet.RollKlassen roll generaliserar egenskaper och beteende hos “Kund” och “Anställd”. De delaregenskaper i det fall en anställd också är kund.AnställdKlassen kund modellerar om en person är anställd eller inte. När en anställd introduceraserhålls han eller hon ett användarid. Attribut: användaridKundKlassen kund modellerar en kunds status i systemet, antingen är man registrerad, eller så ärman inte med i systemet. Klassen ickemedlem används endast för felmeddelande när sökning isystemet ej hittar kund. Attribut: Registreringsdatum, strykningsdatumTillståndsdiagram för klassen kund.
 14. 14. 14FilmKlassen film modellerar de objekt som finns tillgängliga i företagets utbud. Attribut: Titel, regissör, genre, skådespelare, produktionsår, artikelnummer, lagersaldoTillståndsdiagrammet ovan visar de olika tillstånden som ett objekt av klassen film kan befinnasig i. Objektet film skapas när det registreras i systemet, det vill säga när verksamheteninhandlar filmen. I lager betyder att objektet finns redo för uthyrning till kund. Utlånad betyderatt kund har lånat det specifika objektet. Bokad är ett tillstånd då filmen finns i lager men ärreserverad för specifik kund efter dess önskem¨mål. När kunden hämtar en bokad film ändrastillståndet till utlånad och när den returneras övergår den till lager igen. Objektet existerar sålänge som filmerna finns tillgängliga för uthyrning, när de avregistreras från verksamhetenupphör objektet att existera.Händelsetabell som visar de gemensamma händelserna från klassernas beteendemönster. Händelsetabell Klass Händelser Film Anställd Kund Reg. medlemmar X X
 15. 15. 15 Avreg. medlemmar X Reg. uthyrning av film X X X Bokad film X X X Återlämnad film X X Ökat lagervärde X Minskat lagervärde X Skicka påminnelse X X3. Användningsområde3.1.1 ÖverblickVi har funnit två aktörer till systemet. Dessa är kund samt anställd. Se figur nedan som desammanställda användningsfallen.
 16. 16. 16 Aktörtabell Aktörer Användar fall Kund Anställd Reg. Person X Ändra person X Reg. film X Avreg. film X Bokar film X Avbokar film X Sök film X Skicka påminnelse X Begär utskrift X X3.1.2 AktörerKundSyfte: En person som via ett webbaserat gränssnitt kan söka bland filmer och boka dessa till ettspecifikt datum.BeskrivningDe personer som använder dessa funktionerna kommer att ha väldigt varierande kunskaper avanvändning av liknande system.Exempel:En person som är medlem i verksamheten och som nyttjar systemet från annan plats för attsöka efter filmer och möjligen boka dessa genom systemet för att senare upphämta dem påplats i verksamheten.Anställd
 17. 17. 17Syfte: En anställd på videobutiken som genom ett enkelt gränssnitt ansvarar för att administrerasystemet genom att registrera nya medlemmar samt ta emot bokningar.BeskrivningDe anställda som använder systemet ska ha bra koll på systemet och dess funktioner och deska ha fått detta genom utbildning.ExempelEn icke registrerad kund vill bli medlem och hyra en film. Den anställda registrerar denna kundsom medlem och hyr ut film till kunden.3.1.3 AnvändningsfallDe 8 användningsfallen som vi har hitta kan delas upp i ett antal grupper.*Registrera person/medlemmar/uthyrning/film/bokning/lagervärde*Ändra person/medlem/film/bokning/lagervärdeDessa användningsfall uppdaterar modellen med ny information som är relevant förverksamhetens dagliga bruk.Ändra lagervärdeAnvändningsfall: Verksamheten har bestämt sig för att köpa in ett x antal filmer av en redanexisterande film. Använd först huvudfönstret för att logga in som anställd. Klicka sedan påfliken “Sök film”. Skriv sedan in titeln eller artikelnumret på den aktuella filmen och klicka sedanpå sök. Markera den film som är aktuell för redigering och klicka sedan på “Redigera”. Flyttamarkören till rutan lagervärde och mata in ett nytt aktuellt antal. Klicka sedan på utför ochredigeringen sparas. Klicka på avsluta och systemet tar dig ut till huvudfönstret igen.Registrera medlemAnvändningsfall: Verksamheten har beslutat att en kund ska vara registrerad som medlemför att få sin hyrningsförfrågan beviljad. I vårt huvudfönster finns ett snabbkommando förregistrering av ny medlem där information om kunden matas in och lagras. Personnumretanvänds som identifikation i system.Detta är 2 exempel på typiska användningsfall som vi har hittat i systemet. Övrigaanvändningsfall är väldigt snarlika dessa så vi har valt att endast exemplifiera de tvåovanstånde fallen.
 18. 18. 183.2 Funktioner3.2.1 Fullständig funktionslistaNedan visas en lista över funktioner som systemet skall stödja Funktion Komplexitet Typ Skapa person Normal Uppdatering Uppdatera, ändra person Enkel Uppdatering Tilldela roll Enkel Uppdatering Skapa, uppdatera, ändra & stryk film Normal Uppdatering Skicka påminnelse Komplicerad Avläsning och beräkning Kontrollera program Komplicerad Avläsning och beräkning Boka och avboka film Normal Avläsning och uppdatering3.2.2 Specifikation av funktionerDe två funktioner som vi anser vara komplicerade är “skicka påminnelse” och “kontrolleraprogram”, dessa två funktioner ska avläsas och beräknas därav är komplexitetenhög. “Kontrollera program” ska ge varningar när det förekommer tomma delar i systemet.3.3 AnvändargränssnittSvenska kommer att vara systemets officiella språk och kommer att användas i hela systemet.Då systemet endast kommer att användas lokalt ser vi inget behov av att använda oss avinternationella språktermer.
 19. 19. 193.3.1 DialogstilVi har valt att använda oss av dialogstil i systemet då vi anser att ett kommandobaserat systemskulle försvåra för användaren då dessa har en varierande grundläggande kunskap kringdatoranvändning. Direkt manipulation används inte.Användargränsnittet har ett fönster för varje relevant klass där man kan göra diverseredigeringar av de olika attributen. Det finns ett skrivutfönster som skriver ut den valdainformationen om ett objekt. Vi ska programmera systemet så enkelt och användarvänligt sommöjligt då systemet viktigaste del är funktionaliteten.3.3.2 ÖverblickVi har utformat fönster från samma mall så att systemet genomgående ska ha likadantgränssnitt i dialogrutorna. Alla fönster ska gå att nå genom huvudmenyfönstret och i de olikafunktionsföstren ska det finnas en arkivknapp där man enkelt kan byta till nya fönster och gåtillbaka till huvudmenyn. I de olika funktionsfönstren ska man kunna aktivera diverse funktionerså som till exempel redigera, skapa ny, ta bort.Ovan har vi gjort ett väldigt enkelt exempel om hur vi kan tänka oss att systemet skall utformasutifrån huvudfönstret med tillhörande flikar.3.3.3 Den tekniska plattformenSystemet kommer att utvecklas och programmeras i Java eftersom att det är ett smidigt ochobjektorienterat programspråk. Vårt användargränssnitt är fönsterbaserat med dialogrutor samtflikar och systemet kommer att användas via styrdon som mus och tangentbord.4.0 Rekommendationer
 20. 20. 204.1 Systemets användbarhet och genomförbarhetSystemet har gått igenom tillsammans med kund utefter deras uttalade behov av ettinventeringsprogram med inbyggd bokningsfunktion samt påminnelsefunktion. Systemet skallanvändas av verksamhetens personal som också har varit med och gått igenom utkastengällande det framtida systemet. Med dessa som bakgrund har de bedömt att systemetligger lämpligt i ambitionsnivå samt att det är tekniskt genomförbart med de ekonomiskaförutsättningar som finnes.Programmeringskunskaper finns för att kunna ta fram detta system utifrån de tekniskaförutsättningar som finnes och vi tror att systemet kan implementeras utan några störreförhinder. Systemet är också designat så att det kan vidareutvecklas med mindre förändringarutan att det skall göra en stor inverkan på systemets funktionalitet.4.2 StrategiÄgarna och de anställda kom överens om att ett system skulle utvecklas för att det fannsett uppenbart behov. Tanken är att systemet ska implementeras efter att det är noggrantgenomgått så att eventuella buggar och andra errors är upptäckta. Då det är ett litet system skavi testa det ordentligt själva innan det implementeras på vår egen utrustning.4.3 UtvecklingsekonomiSystemtet vi har beskrivit i detta analysdokument räknar vi tar cirka en månad att utveckla frånstart till mål.Källförteckning:Tryckta källorBojic Paul, Greasley Andrew, Hickie Simon, Business Information Systemsfourth edition, Pearson Education Limites, 2008.
 21. 21. 21Lars Mathiassen, Anders Munk- Madsen m fl, Objektorienterad design och analys, tredjeupplagan, Studentlitteratur 2008.Dag Ingvar Jacobssen och Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, andraupplagan, Studentlitteratur 2010.

×