Phan tich dich bang

1,849 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • All figures courtesy of Uptodate in Medicine, BDR Inc., v 6.1, 1998
 • Phan tich dich bang

  1. 1. PHÂN TÍCH DỊCH BÁNG ThS GVC TRAÀN THÒ KHAÙNH TÖÔØNG BM NOÄI ÑHYK PHAÏM NGOÏC THAÏCH 1
  2. 2. Maøu saécVaøng trong, traéng trong (BC <1000/mm3 )Maøu hoàng : HC >10.000/mm3Nhö maùu ( bloody ascites) : HC > 50.000/mm3 XH noäi : vôõ gan ( u gan hay chaán thöôøng ), laùch Gaëp 5% trong xô gan ( töï phaùt hay chaïm maïch : coù maùu cuïc ) Chieám 20% case K di caên maøng buïng Chieám 10% K maøng buïng nguyeân phaùt (peritoneal carcinomatosis) 2
  3. 3. Maøu saéc Ñuïc  coù theå do BC, hay do Triglyceride ( > 50mg/dl hay 0,56mmol/l  ñuïc)  Ñònh löôïng Triglyceride (TG) Ñuïc nhö sữa : Baùng buïng döôõng chaáp (Chylous ascites) khi TG > 200mg/dl (2,26mmol/l) vaø >TG maùu : K, xô gan ( 0.5-1 %), nhieãm truøng ( lao, giun chæ …) Naâu ñoû  Ñònh löôïng Bilirubin (Bilirubin dòch baùng > maùu  VPM maät : vôõ tuùi maät hay thuûng taù traøng) 3
  4. 4. P H AÂN T ÍC H D Ò C H B AÙNGTraû lôøi 2 caâu hoûi chính ( XN thöôøng qui ) Dòch baùng coù nhieãm truøng ? Coù taêng aùp TMC ?Caâu hoûi phuï Protein cao hay thaáp ? Gôïi yù nguyeân nhaân ( keát hôïp LS) XN choïn loïc. 4
  5. 5. XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUI (ROUTINE TESTS) Ñeám teá baøo Albumin Protein Traû lôøi caâu hoûi 1vaø 2 5
  6. 6. XÉT NGHIỆM CHỌN LỌC (OPTIONAL TESTS) Glucose X E Ù T N G H IE Ä M LDH ÍT L A Ø M Nhuộm gram  Bilirubin Cấy trong chai cấy máu  Triglycerit ADA  Nhuoäm vaø caáy VK Amylase lao Cytology 6
  7. 7. Ñ E Á M TE Á B A Ø O ( c a â u h o û i 1) Chaïm maïch : Tröø 1 BC/750 HC; 1Neu/250 HC Dịch thấm thöôøng BC < 500 / mm3 , Neutrophil < 250/mm3 Neáu Neutrophil ≥ 250/mm3 vaø ≥ 50% toång soá BC  Dòch baùng nhieãm truøng (VPM) 7
  8. 8. VPM thöù phaùt nghi ngôø khi coù 2 trong 3 tieâu chuaån sau: 1- Protein >1.0g/dl 2- Glucose < 50mg/dl (2.8 mmol/L) 3- LDH DB ≥ LDH maùu ( giôùi haïn treân bình thöôøng )  Khi caáy DB thöôøng moïc ≥ 2 loaïi vi truøng. 2 tieâu chuaån ± caáy nhieàu loaïi VT 96% VPM thứ phaùt *  CEA >5 ng/mL hay ALP >240 UI/L dòch baùng : ñoä nhaïy 92 % vaø chuyeân 88 % ñeå phaùt hieän thuûng taïng roãng vaøo dòch baùng **.• Soriano G, Castellote J, Alvarez C, et al. Secondary bacterial peritonitis in cirrhosis: a retrospective study of clinical and analytical characteristics, diagnosisand management. J Hepatol 2010; 52:39.** Wu SS, Lin OS, Chen YY, et al. Ascitic fluid carcinoembryonic antigen and alkaline phosphatase levels for the differentiation of primary from secondarybacterial peritonitis with intestinal perforation. J Hepatol 2001; 34:215. 8
  9. 9. VPM thöù phaùt : thuûng hay khoâng thuûng(abscess quanh thaän ) TV 100% neáu khoângPT *Nghi ngôø VPM thứ phaùt : tìm thuûng taïng roãng( lieàm hôi döôùi hoaønh…) hay nhieãm truøng khutruù( CT scan )Neáu khoâng tìm thaáy ñieàu trò nhö VPM töï phaùt * Akriviadis EA, Runyon BA. Utility of an algorithm in differentiating spontaneous from secondary bacterial peritonitis. Gastroenterology 1990; 98:127. 9
  10. 10. VPM töï phaùt : khoâng hay chæ coù 1 tieâuchuaånCaáy chæ moïc 1 loaïi vi truøng.PT khoâng caàn thieát ñ/v VPM töï phaùt : 80% TV* * Pinzello G, Simonetti RG, Craxì A, et al. Spontaneous bacterial peritonitis: a prospective investigation in predominantly nonalcoholic cirrhotic patients. Hepatology 1983; 3:545 10
  11. 11. ÑOÄ CHEÂNH ALBUMIN (caâu hoûi 2)SAAG : (Serum-ascities albumin gradient ) Chính xaùc 97% trong phaân loaïi dòch baùng SAAG = Albumin maùu – Albumin dòch baùng ≥ 1.1g/dl : coù taêng aùp TMC (SAAG cao) < 1.1g/dl : khoâng taêng aùp löïc TMC (SAAG thaáp) 11
  12. 12. P R O T E INProtein dòch baùng  dòch thaám hay tieátProtein ≥ 2.5g/dl  dòch tieát, < 2.5g/dl  dòchthaámNhöng chính xaùc chæ 56% !!!.Döïa LDH DB/ maùu vaø protein DB/maùu( gioángtieâu chuaån Light ) ñoä chính xaùc cuõngkhoângcao hôn. o Suy tim P  dòch thaám, nhöng Pro ≥ 2,5g/dl o Duøng thuoác lôïi tieåu nhieàu  Pro cao / xô gan. 12
  13. 13. Keát hôïp caû SAAG vaø Protein DB gôïi yù NN gaây baùng buïng.VD : SAAG cao + Pro cao  thöôøng laø ST P SAAG thaáp + Pro cao  thöôøng beänh lyù aùc tính hay lao maøng buïng. 13
  14. 14. C A ÙC XE ÙT N G H IE Ä M K H A Ù CN huo ä m G ra m va ø C a á y10ml trong moâi tröôøng caáy maùu  ñoänhaïy cao hôn.C y t o l o g y : tìm TB dò daïngÑoä nhaïy gaàn 100% K maøng buïngnguyeân phaùtÑoäâ nhaïy 60%vôùi K di caên maøngbuïng. 14
  15. 15. C A ÙC XE ÙT N G H IE Ä M K H A Ù C A m y la s e  DB xô gan khoâng bieán chöùng : 40IU/L vaø Amylase DB/ maùu # 0.4  Amylase DB/ maùu > 0.4 : Baùng trong Vieâm tuïy hay thuûng taïng roãng vaøo DB. ADA  ≥ 39IU/L : ñoä nhaïy 100% vaø ñoä chuyeân 97.2% trong lao maøng buïng * * Riquelme, A, Calvo, M, Salech, F, et al. Value of adenosine deaminase (ADA) in ascitic fluid for the diagnosis of tuberculous peritonitis: a meta-analysis. J Clin Gastroenterol 2006; 40:705. 15
  16. 16. ĐẶC ĐIỂM DỊCH BÁNGTRONG MỘT SỐ BỆNH LÝ 16
  17. 17. LAO MÀNG BỤNGVàng chanhBC : 150 - 4000 /mm3, Lympho chiếm ưu thế *Protein >3.0 g/dL *Trên BN không xơ gan : SAAG <1.1 g/dLNhuộm Ziehl-Neelson : nhạy 0 - 6 % **Cấy (+) < 20 % **PCR lao : độ nhạy 8-25%ADA ≥ 39 IU/L : ñoä nhaïy 100% vaø ñoä chuyeân97.2% trong lao maøng buïng •Sanai FM, Bzeizi KI. Systematic review: tuberculous peritonitis--presenting features, diagnostic strategies and treatment. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22:685. ** Marshall JB. Tuberculosis of the gastrointestinal tract and peritoneum. Am J Gastroenterol 1993; 88:989 17
  18. 18. SUY TIMProtein DB thường cao từ 2.5 g/dl trở lênSAAG caoĐo pro-brain natriuretic peptide (pro-BNP) tronghuyết thanh  phân biệt báng bụng do xơ ganhay suy tim .pro-BNP >1000 pg/ml: độ nhạy để loại trừ xơgan gây báng bụng đơn thuần không suy tim là100%Xơ gan và suy tim ( xơ gan tim ) : trị sốpro-BNP như suy tim Sheer TA, Joo E, Runyon BA. Usefulness of serum N-terminal-ProBNP in distinguishing ascites due to cirrhosis from ascites due to heart failure. J Clin Gastroenterol 2010; 44:e23 18
  19. 19. N G U YE Â N N H A Â NSAAG cao : S A A G tha á p :Protein DB cao Protein DB cao - Suy tim phaûi, vieâm - Ung thö nguyeân phaùt hay di maøng ngoaøi tim co thaét . caên - Hoäi chöùng Budd - Chiary - Lao maøng buïng hay beänh taéc maïch giai - Vieâm tuïy hay doø tuyeán tuïy, ñoaïn sôùm doø nang giaû tuïy...Protein DB thaáp - Vieâm thanh maïc (serotitis ) - Xô gan , vieâm gan do Protein DB thaáp röôïu, suy gan toái caáp. - Hoâi chöùng thaän hö - Hoäi chöùng Budd - Chiary - Suy dinh döôõng hay beänh taéc maïch ôû giai ñoaïn treã) 19
  20. 20. TRƯỜNG HỢP 1Máu : Protein 6.5g/dl, Albumin 2.8g/dl, LDH ( 180 - 350 IU/l )DB : vàng trong– Protein : 1.3g/dl, Albumin 0.8g/dl– BC : 650 / mm3 , Neu 452/ mm3– HC : 150/ mm3– LDH : 220 IU/l– Glucose : 77 mg/dl 20
  21. 21. TRƯỜNG HỢP 2Máu : Protein 5.5g/dl, Albumin 2.0g/dl LDH ( 180 - 350 IU/l )DB : trắng trong– Protein : 1.8g/dl, Albumin 1.1g/dl– BC : 150 mm3 / , Neu 52/ mm3, Mono 148/ mm3– LDH : 190 IU/l– Glucose : 87 mg/dl 21
  22. 22. TRƯỜNG HỢP 3Máu : Protein 7.5g/dl, Albumin 3.9g/dl LDH ( 180 - 350 IU/l )DB : vàng trong– Protein : 4.3g/dl, Albumin 3.1g/dl– BC : 1450 / mm3 , Neu 20%, Lym 80%– HC : 150 / mm3– LDH : 250 IU/l– Glucose : 85 mg/dl 22
  23. 23. TRƯỜNG HỢP 4Máu : Protein 6.8 g/dl, Albumin 3.2 g/dl LDH ( 180 - 350 IU/l )DB : vàng trong– Protein : 2.9 g/dl, Albumin 1.6 g/dl– BC : 120 / mm3 , Neu 25%, Mono 70%– LDH : 260 IU/l– Glucose : 95 mg/dl 23
  24. 24. TRƯỜNG HỢP 5Máu : Protein 7.8 g/dl, Albumin 3.9 g/dl LDH ( 180 - 350 IU/l )DB : hồng nhạt– Protein : 4.9 g/dl, Albumin 3.2 g/dl– BC : 220 / mm3 , Neu 25%, Mono 70%– HC : 1250 / mm3– LDH : 260 IU/l– Glucose : 95 mg/dl 24

  ×