7. fetal assessment
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

7. fetal assessment

on

 • 230 views

 

Statistics

Views

Total Views
230
Views on SlideShare
211
Embed Views
19

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 19

http://ubunu17.blogspot.com 17
http://www.blogger.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 3개월: 치구(symphisis pubis)까지 4개월: 치구에서3손가락 넓이 위5개월 : 배꼽 바로아래6개월: 배꼽 까지7개월: 배꼽에서 3손가락 넓이 위8개월: 명치(apex)에서 3손가락 넓이 아래9개월: 명치까지 10개월: 9개월과 10개월 사이
 • Fetal heart tones are representative of the fetal heart and an indicator of oxygen perfusion to the fetal brain and heart. The evaluation of fetal well-being, in determining gestational age, and in cases of threatened abortion or other abnormalities. Fetal heart tones can be heard using techniques that amplify sound1. Doppler at approximately 10 weeks’ fetal gestation.2. Fetoscope (fetal stethoscope) at approximately 20 weeks’ fetal gestation.3. Electronic fetal monitoring testing is usually done when the fetus is considered viable; around 24 weeks’ gestation.4. Rate – between 120 and 160 beats/minute.
 • UltrasoundA. Description Ultrasound is a noninvasive, safe technique that uses reflected sound waves as they travel in tissue to produce a picture. A clear gel is applies to the woman’s abdomen or transducer, and the transducer is moved along the abdomen by the examiner producing images on a screen.

7. fetal assessment 7. fetal assessment Presentation Transcript

 • Óðгийн ýð¿¿ë ìýíäèéí үнэлгээ Ulaanbaatar University, School of Nursing
 • Óðãèéí ýñýí ìýíä òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ 1. Fetal movement 2. Fetal growth 3. Fetal heart beat Óðãèéí õºäºë㺺í Óðãèéí ºñºëò Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò
 • Óðãèéí ýñýí ìýíä ºñºí òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ Óðãèéí õºäºë㺺í Óðãèéí ýõíèé õºäºë㺺í 16-20 äîëîî õîíîãèéí äàðàà õºäºë㺺í èõýâ÷ëýí ìýäðýãääýã
 • Óðãèéí õºäºë㺺í íü óðàã ýñýí ìýíä ºñºí òîðèíîæ áóéã èëòãýõ õàìãèéí ñàéí äîõèî þì.
 • Óðàã ýñýí ìýíä ºñºí òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ íü Óðãèéí ºñºëò Óìàéí ºíäºð íü æèðýìñíèé äîëîî õîíîãòîé ìàø îéðõîí òààðäàã Óìàéí ºíäðººð íü óðãèéí ºñºëò ìóó áàéãàà ýñýõèéã ýñâýë èõýð áàéíà óó ãýäãèéã òîäîðõîéëîõ áîëîìæòîé
 • Óðãèéí ºñºëò 18-32 äîëîî õîíîãòîéä óìàéí ºíäðººð óðãèéí ºñºëòèéã ¿íýëæ, óðãèéí õýäýí äîëîî õîíîãòîéã òîîöîæ ãàðãàæ áîëíî.
 • Óìàéí ºíäðèéã õýìæèõ Äàâñàã õîîñîí áàéíà Ñèìïèçèç ¿åíèé ÿñíààñ Óìàéí îðîé õ¿ðòýë õýìæèíý
 • . Òóõàéëáàë óðãèéã õýìæèõýä 30 ñì áàéâàë óðàã îéðîëöîîãîîð 28-32 äîëîî õîíîãòîé ãýñýí ¿ã
 • Óðãèéí ýñýí ìýíä áàéãàà ýñýõèéã ¿íýëýõ íü Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü äîïëåðîîð1112 äîëîî õîíîãòîéä ñîíñîãääîã.
 • Doppler
 • Ургийн зүрхний цохилт Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü ìèíóòàíä 120-160 áàéíà
 • Ургийн эрүүл мэндийн үнэлгээ Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò Ç¿ðõíèé õýâèéí öîõèëò áîëîí õýìíýë íü óðàã õýâèéí ºñºæ òîðèíîæ áàéãààãèéí øèíæ òýìäýã
 • Listening to fetal heart beat with a fetascope
 • Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü àðààñàà ñàéí ìýäðýãääýã. Òýìòðýõ àðãûã õýðýãëýí óðãèéí íóðóóã òýìòýð÷ áîëíî
 • Leopold Maneuvers
 • Fetal Monitor Machine Óðãèéí õÿíàëòûí ìàøèí
 • Early deceleration Ýõíèé õóðäñàë
 • Late Deceleration Õîæóó ¿åèéí õóðäñàë
 • Variable Deceleration Õóâüñàìòãàé õóðäñãàë
 • Assessing fetal well being Õýò àâèàí øèíæèëãýý íü ºðòºã ºíäºðòýé ÷ ¿ð ä¿íòýé àðãà þì
 • Ultrasound Хэт авиан шинжилгээ 1Эхний гурван сартайд хэрэглэх: a) Жирэмснийг эрт үед нь баталгаажуулах, төрөх өдрийг тодорхойлох b) Эмгэг жирэмслэлтийг оношлох c) Умайн доторх ерөндөгийг илрүүлэх d) Ихэсийн байрлалыг тогтоох e) Ураг ихэр эсэхийг тодруулах
 • Ultrasound Хэт авиан жинжилгээ Хоёр дахь гурван сартай a) Ургийн өсөлт, жин болон наслалтыг үнэлэх b) Үтрээнээс цус гарвал ихэсийн ховхролт болж байгаа эсэхийг шалгах c) Ургийн байрлалыг тогтоох d) Ургийн гаж хөгжлийг тогтоох e) Ургийн амьдрах чадварыг үнэлэх гэж f) Биофизикийн Оноог тодорхойлох гэж g) Ургийн шингэний хэмжээг тогтоох гэж h) Ургийн буюу амионы шингэнг хатгалт хийж авахад чиглүүлэн зааварчлах
 • Fetal breathing movement Ургийн амьсгалын хөдөлгөө At least one episode of breathing movements Absent respiration or episode of breathing at lasting 30 seconds in 30 minute period movements lasting at least 30 seconds in a Biophysical Profile Биофизикийн оноо 30 минутын хугацаанд 30 секунд үргэлжлэх 30 minutes period амьсгалын хөдөлгөөн хамгийн багадаа нэг 30 минутын хугацаанд 30 секунд үргэлжлэх байна амьсгалын хөдөлгөөн байхгүй буюу амьсгалахгүй Gross body movement Бүх биеийн хөдөлгөөн At least 3 separate and distinct episode of body limb movements in 30 minutes 30 минутанд хавирганы хөдөлгөөн хамгийн багадаа гурван удаа байна Two or fewer episode of body or limb movement in 30 minutes 30 минутанд хавирганы хөдөлгөөн хоёр буюу түүнээс цөөн байна Fetal tone Ургийн тонус At least one episode of extension and flexion of fetal extremities or the spine Ургийн мөчид эсвэл нуруу хамгийн багадаа нэг удаа хөдөлнө. Slow extension with return to partial flexion or movement of limb in full extension only or no movement Гар хөлөө хөдөлгөхдөө маш аажуу, хавирганы хөдөлгөөн сайн байгаач өөр хөдөлгөөн байхгүй Amniotic fluid volume Ургийн шингэний хэмжээ At least one pocket of amniotic fluid measuring at least 2cm in vertical diameter Босоо диаметрт хамгийн багадаа 2 смын хэмжээтэй амионы шингэн хамгийн багадаа нэг покет байна. Either pocket of fluid is less then 2 cm in vertical diameter or no pocket Босоо диаметрт үзэхэд 2 смт нэг покет хүрэхтэйгүйтэй эсвэл юу ч байхгүй Fetal heart reactivity Ургийн зүрхний үйл ажиллагаа Two or more accelerations of the fetal heart 0f at least 15beats/min above base line and the lasting at least 15 seconds associated with fetal movement within 20 minutes Хорин минутанд ургийн хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор хамгийн багадаа 15 мекундэнд үндсэн шугамнаас хамгийн багадаа минутанд 15 зүрхний цохилт байгаагаас хоёр болон түүнээс дээш өсөлт харагдана. Less then two accelerations or acceleration less then 15beates/min in a 20 minute period 20 минутанын хугацаанд минутанд 15 цохилтоос бага байх ба өсөлт нь 2 буюу түүнээс бага байна.
 • Ultrasound of Fetus
 • Early twin pregnancy