Hepatitis c global policy_part2

1,192 views

Published on

hepatitis c, ჰეპატიტი C

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hepatitis c global policy_part2

 1. 1. C hepatiti globaluri politika da gavrceleba saqarTveloSi
 2. 2. cifrebi <ul><li>500 mln adamiani aris inficirebuli C da B hepatitiT </li></ul><ul><li>weliwadSi 1.5 mln adamiani iRupeba am virusebiT gamowveuli garTulebebiT – RviZlis kibo da cirozi </li></ul><ul><li>saqarTveloSi 200 000 adamiani aris inficirebuli C hepatitiT </li></ul><ul><li>WHO mier 135 qveyana iqna gamokiTxuli da aqedan 80% -ma aRiara, rom C hepatitis aris saxelmwifo jandacvis politikis problema </li></ul>
 3. 3. <ul><li>miuxedavad amisa qveynebis umravlesobaSi ar arsebobs efeqturi politika, an saWiroebs seriozul gadaxedvas; </li></ul><ul><li>aucilebelia rogorc nacionalur, ise saerTaSoriso doneze moqmedebebis strategiuli dagegmareba da koordinacia </li></ul>
 4. 4. virusuli hepatitebis tipebi A hepatiti B hepatiti C hepatiti D hepatiti E hepatiti ? F hepatiti G hepatiti TTV hepatiti SEN hepatiti
 5. 5. საქართველოსთვის პრობლემური ვირუსული ჰეპატიტები <ul><li>A ჰეპატიტი გადაცემის გზა ენტერული </li></ul><ul><li>B ჰეპატიტი </li></ul><ul><li>C ჰეპატიტი გადაცემის გზა პარენტერული </li></ul><ul><li>D ჰეპატიტი </li></ul>
 6. 7. ვირუსული ჰეპატიტი C <ul><li>HCV hepatotropuli virusia, Tumca damtkicebulia misi replikacia eqstrahepatur qsovilSic; </li></ul><ul><li>HCV infeqciis inkubaciuri periodi grZeldeba 20 dan 150 dRemde, saSualod 40-50 dRe. </li></ul><ul><li>HCV hepatitis gamomwvevis mniSvnelovan Taviseburebas warmoadgens misi genetikuri araerTgvarovneba. arsebobs HCV- s 6 genotipi da 50-ze meti subtipi </li></ul>
 7. 8. gamokvleuli pirebis raodenoba - 411 14 (3.4%) 243 (59.1%) 42 (10.2%) 112 (27.3%) 2a/2c ss infeqciuri paTologiis, Sidsisa da klinikuri imunologiis samecniero-praqtikuli centris monacemebi HCV genetikuri tipebi (saqarTvelo) (by Inno Lipa)
 8. 10. H HCV prevalentoba sxvadasxva qveynebSi
 9. 11. HCV პრევალენტობა და შემთხვევათა რაოდენობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები <ul><li>ამჟამად მსოფლიოში C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 1 7 0 მილიონს აღემატება. </li></ul><ul><li>ეს პლანეტის მოსახლეობის დაახლოებით 3 %-ია. </li></ul><ul><li>ყოველწლიურად HCV - თი ინფიცირდება დაახლოებით 3 – 4 მილიონი ადამიანი. </li></ul><ul><li>HCV – ს გავრცელება ხუთჯერ აღემატება HIV - ს გავრცელებას. </li></ul>
 10. 12. C hepatiti <ul><li>warmoadgens sazogadoebrivi jandacvis glubaluri problemas da saWiroebs advokatirebas mTavrobebTan da mosaxleobisaTvis misi aqtualurobis Cvenebas, raTa xeli Seewyos daavadebis profilaqtikas, diagnostirebas da mkurnalobas . </li></ul>
 11. 13. HCV- ს პრევალენტობა საქართველოს ზოგად მოსახლეობაში (2001 – 2004 წწ კვლევის მონაცემები) zogadi mosaxleoba Ddaavadebulebi 6,7%
 12. 14. HH HCV prevalentoba risk jgufebSi
 13. 16. ეპიდემიოლოგია <ul><li>ჰეპატიტის C გამომწვევი ( HCV) ვირუსის გადაცემის ძირითადი გზა - პარენტერალურია. </li></ul><ul><li>პოსტტრანსფუზიული ჰეპატიტების 80% სწორედ C ჰეპატიტთანაა ასოცირებული. </li></ul><ul><li>საკმაოდ დიდია გავრცელება ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებში. </li></ul><ul><li>სქესობრივი გზით (ისევე როგორც ვერტიკალური გადაცემა) გავრცელება შესაძლებელია, თუმცა B ჰეპატიტთან შედარებით უფრო იშვიათია . </li></ul>
 14. 17. C hepatitis bunebrivi mindinareoba <ul><li>mwvave HCV infeqciis dros: </li></ul><ul><li>gamojanmrTeleba aRiniSneba 15 – 30 %-Si </li></ul><ul><li>procesis qronizacia 70 – 85 %-Si </li></ul><ul><li>RviZlis cirozi viTardeba 10 – 20 %-Si </li></ul><ul><li>RviZlis karcinoma 4 – 5 %Si </li></ul>
 15. 18. Q qronikuli HCV infeqciis dros <ul><li>1/3 ar ganicdis progresirebas </li></ul><ul><li>cirozisaken </li></ul><ul><li>1/3 progresirebs cirozisaken </li></ul><ul><li>daaxloebiT 30 weliwadSi </li></ul><ul><li>1/3 progresirebs cirozisaken </li></ul><ul><li>oc welze nakleb periodSi </li></ul>
 16. 19. cirozis ganviTarebis sixSire inficirebidan 20 wlis Semdeg <ul><li>bavSvebsa da axalgazrda qalebSi 2 – 4 % </li></ul><ul><li>Suaxnis asakis adamianebSi 20 – 30 % </li></ul>
 17. 20. virusuli hepatitebis sadiagnostiko laboratoriuli meTodebi, romlebic danergilia saqarTveloSi. <ul><li>1984 – ifa </li></ul><ul><li>1985 – vestern bloti ( RIBA) </li></ul><ul><li>1995 – Tvisobrivi PCR (Polimerase Chain Reaction) </li></ul><ul><li>1996 – raodenobrivi PCR (Polimerase Chain Reaction) </li></ul><ul><li>1998 – genotipireba (RFLP)Restrected Fragment Length Polymorphism </li></ul><ul><li>2002- genotipireba ( LiPA-Line Probe Assay) </li></ul>
 18. 21. ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა <ul><li>Anti-HCV ტესტი </li></ul><ul><li>2. HCV-RIBA ტესტი </li></ul><ul><li>3. HCV-RNA ტესტი </li></ul><ul><li>4. ვირუსული დატვირთვის ანუ ხარისხობრივი HCV ტესტი </li></ul><ul><li>5. ვირუსის გენოტიპირება </li></ul>
 19. 22. როდის არის რეკომენდირებული ტესტირება C ჰეპატიტზე? <ul><li>თუ ინტრავენურად მოიხმართ ნარკოტიკს; </li></ul><ul><li>თუ ჩაგიტარდათ სისხლის ან სისხლის </li></ul><ul><li>პროდუქტების გადასხმა; </li></ul><ul><li>ბავშვებს, რომელთა დედა ინფიცირებულია </li></ul><ul><li>C ჰეპატიტის ვირუსით; </li></ul><ul><li>ექიმებსა და ექთნებს, r ომელთაც შემთხვევით </li></ul><ul><li>ეჩხვლიტათ გამოყენებული ნემსი, ან ქონდათ </li></ul><ul><li>ინფიცირებულ სისხლთან შეხება; </li></ul><ul><li>თუ ადამიანს აღენიშნება ღვიძლის ქრ. მიმდინარე </li></ul><ul><li>დაავადება. </li></ul>
 20. 23. RviZlis dazianebis simZimis Sefaseba <ul><li>HCV -T gamowveuli RviZlis daavadebis simZimis Sesafaseblad ori ZiriTadi histologiuri maxasiaTebeli arsebobs: </li></ul><ul><li>anTebiTi aqtivoba da </li></ul><ul><li>fibrozi . </li></ul><ul><li>cnobilia, rom histologiurad anTebis aqtivoba da fibrozis xarisxi zustad korelirebs cirozis ganviTarebis riskTan. </li></ul>
 21. 24. <ul><li>RviZlis dazianebis simZimis Sefaseba </li></ul><ul><li>invaziuri meTodi : RviZlis biofsia (RviZlis daavadebis simZimis Sefasebis e.w. “oqros standartia” ) </li></ul><ul><li>arainvaziuri meTodebi: </li></ul><ul><li>fibrotesti </li></ul><ul><li>fibromaqsi </li></ul><ul><li>RviZlis elastografia FibroScan </li></ul>
 22. 25. მკურნალობა მკურნალობის სქემაში ძირითადია ალფა-ინტერფერონი. მისი ეფექტურობის გაძლიერებისათვის უკანასკნელ წლებში გამოიყენება ე.წ. პეგილირების პროცესი. ორგანიზმში საკმარისი სამკურნალო კონცენტრაციის შესანარჩუნებლად პეგილირებული ინტერფერონი შეიყვანება ორგანიზმში ინექციის გზით კვირაში ერთხელ.
 23. 26. <ul><li>ინტერფერონთან ერთდროულად გამოიყენება აგრეთვე რიბავირინი. </li></ul><ul><li>მკურნალობის კურსის ხანგრძლივობა და გამოსავალი დამოკიდებულია ვირუსის გენოტიპზე (I ან II/III), რომელზედაც კეთდება გამოკვლევა მკურნალობის დაწყების გადაწყვეტილების მიღებისას, ასევე 3 და 6 თვიანი მკურნალობის ბოლოს განმეორებითი PCR რეაქციის ჩატარების შედეგებზე. </li></ul><ul><li>ნამკურნალევი პაციენტების ნახევარზე მეტს მკურნალობის შედეგად აღენიშნება დადებითი ეფექტი. ეფექტურად მკურნალობის დროს ხანგრძლივი პროგრესი კეთილსაიმედოა. </li></ul>მკურნალობა
 24. 27. გართულებები და გამოსავალი <ul><li>სანაღვლე გზების ფუნქციური და ანთებითი დაავადებები (ექვემდებარება თერაპიას) </li></ul><ul><li>პროცესის ქრონიზაცია </li></ul><ul><li>ღვიძლის კომა . </li></ul>
 25. 28. <ul><li>ვირუსული ჰეპატიტის გადატანის შემდეგ გამოჯანმრთელების პროცესი დიდხანს მიმდინარეობს. </li></ul><ul><li>არცთუ იშვიათად, დაავადება გახანგრძლივებულ ფორმებს იღებს. </li></ul><ul><li>C ვირუსული ჰეპატიტით ინფიცირებული ზოგიერთი პაციენტი თვითონ არ ავადმყოფობს, მაგრამ საშიშროებას წარმოადგენს გარშემო მყოფთათვის . </li></ul>
 26. 29. <ul><li>ყველაზე მძიმედ მიმდინარეობს ჰეპატიტი და გამოსავალი განსაკუთრებით არაკეთილსაიმედოა - ორი და მეტი ვირუსის (მაგ. B+C, იშვიათად, B+C+D) ერთდროული ზემოქმედების შემთხვევაში. </li></ul>
 27. 30. პროფილაკტიკა <ul><li>ნარკოტიკის მოხმარებისა და გავრცელების შეზღუდვა </li></ul><ul><li>ნარკოტიკის მომხმარებელთა ერთჯერადი ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა </li></ul><ul><li>სისხლისა და სისხლის პროდუქტების სამედიცინო მიზნით გამოყენებისას აუცილებელია დონორის კვალიფიციური შემოწმება ვირუსულ ჰეპატიტებზე . </li></ul>
 28. 31.   regionSi arsebuli ZiriTadi problemebi : <ul><li>ar arsebobs srulyofili epidemiologiuri da statistikuri monacemebi; </li></ul><ul><li>ar arsebobs C hepatitis profilaqtikisa da monitoringis nacionaluri programa; </li></ul><ul><li>fasebi testirebaze – Zalian maRalia; </li></ul><ul><li>fasebi mkurnalobaze (peligirebuli interferoni) – Zalian maRalia, rogorc pacientebisaTvis, ise saxlmwifo biujetisTvisac; </li></ul><ul><li>ar arsebobs C hepatitis diagnostirebisa da mkurnalobis nacionaluri programa. </li></ul>
 29. 32. testi antisxeulebze q veyana ufaso - saxelmwifo jandacvis programebis farglebSi ufaso - pacientebis garkveuli kategoriisaTvis ukraina ara ki saqarTvelo ara ara latvia ki ki yirgizeTi ara ara yazaxeTi ara ki ruseTi ara ki
 30. 33. diagnostikuri testireba ukraina saqarTvelo latvia ruseTi yazaxeTi yirgizeTi PCR Tvisobrivi 18 $ 141,25 $ 21,37 $ 14 $ 20,6 $ 100 $ PCR raodenobrivi 76 $ 211,25 $ 45,8 $ 106 $ 54,9 $ 100 $ genotipireba 44 $ 337 $ 64,3 $ 23 $ 27,5 $ araa registrirebuli ufaso mkurnalobis damwyebTaTvis ara ki ki ki ara ara
 31. 34. mkurnaloba fasi aSS dolarSi ukraina saqarTve lo latvia ruse Ti yazaxeTi yir gize Ti Pegasys+Copegus (Roche) – 24 kvira 6000- 8400 9750 7912 12000 9041 6720 Schering Plough/Merck) – 24 kvira 6000- 8400 8295 13950 12000 8712 6720 Pegasys+Copegus (Roche) – 48 kvira 12000- 16800 * 19500 15820 24000 18082 13440 Schering Plough/Merck) – 48 kvira 12000- 16800 16590 27900 24000 17424 13440
 32. 35. zianis Semcirebis siswore C hepatitTan mimarTebaSi qveyana programebi swori mkurnalobis kuTxiT programebi C hepatitebis konsultirebisa da zianis Semcirebis kuTxiT ukraina ki ara saqarTvelo ara ara latvia ki ara yirgizeTi ki ara yazaxeTi ki ara ruseTi ara ara
 33. 36. sxva qveynebis gamocdileba <ul><ul><li>brazilia </li></ul></ul><ul><ul><li>2006-2010 wlebSi hyavda 10 507 inficirebuli pacienti </li></ul></ul><ul><ul><li>pegilirebuli interferoniT mkurnalobis kursi - 10 302 aSS dolari </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 wels inicireba gaukeTa hepatitebis rezoluciis miRebas jandacvis msoflio asambleaze </li></ul></ul><ul><ul><li>424 mln. aSS dolari ukve daxarja mkurnalobaze; </li></ul></ul><ul><ul><li>muSaobs generikuli preparatebis – peg-interferonis miRebis kuTxiT. </li></ul></ul><ul><li>maroko </li></ul><ul><li>2010 wlidan aRniSnaven C hepatiTan brZolis msoflio dRes; </li></ul><ul><li>jandacvis saministro – ganixilavs C hepatitis mkurnalobis CarTvas im 41 daavadebis siaSi, romelTac afinansebs saxelmwifo dazRveva. </li></ul>
 34. 37. mezobeli qveynebis gamocdileba <ul><li>yirgizeTi: </li></ul><ul><li>muSaobas awarmoebs 3 arasamTavrobo organizacia; </li></ul><ul><li>tardeba kvlevebi mdgomareobis Sesaswavlad; </li></ul><ul><li>miiRes nacionaluri programa 2011; </li></ul><ul><li>SeimuSaves protokolebi da moizides investiciebi donorebis mxridan; </li></ul><ul><li>antisxeulebze testireba 2012 wlidan iqneba ufaso; </li></ul><ul><li>aqtiuradaa CarTuli media </li></ul><ul><li>ukraina </li></ul><ul><ul><li>WHO, infeqcionistebisa da samoqalaqo sazogadoebis mobilizacia; </li></ul></ul><ul><ul><li>warmatebulia mcire proeqtebi: informirebulobis donis gazrda risk jgufebsa da axalgazrdebSi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Seiqmna samuSao jgufi adgilobriv doneze (samTavrobo da samoqalaqo seqtorebis CarTviT); </li></ul></ul><ul><ul><li>muSavdeba nacionaluri programa (monawileobs 2 arasamTavrobo organizacia </li></ul></ul>
 35. 38. sami komponenti, romelic aucilebelia mkurnalobis xelmisawvdomobis gazrdisaTvis
 36. 39. gmadlobT yuradRebisaTvis

×