• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. n Communicatie Tekst: Marieke Streefkerk Infographics: Mediagraphix Twitter: hulp of hype? Twitter wint binnen de politie aan populariteit, als nieuwe communicatievorm met de burger. Op dit moment twitteren twaalf korpsen en dat aantal groeit gestaag. De toekomst zal uitwijzen of tweets bijdragen aan de communicatiedoelen van de politie of dat Twitter een grote hype blijkt. D e essentie van Twitter is digitale boodschappen (tweets) versturen van maximaal 140 karakters. Het is een gratis communicatiemiddel dat zowel beeld als tekst snel kan verspreiden naar een of meer personen, of naar complete groepen personen wereldwijd. Daarnaast kan dat betekent ook reageren op tweets van burgers, hun vragen lezen en beantwoorden of doorverwijzen.” Ed Sabel is webadviseur/hoofdredacteur Webdienst bij de politie Brabant Zuid-Oost. Hij ziet Twitter als onderdeel van een veel groter geheel. “De sociale media bieden de politie iemand met een twitteraccount ook reacties op zijn of haar veel mogelijkheden. Daarin onderscheiden we drie doelen, berichten ontvangen via een publiek of privé-bericht. Het namelijk communicatie met de burger (bijvoorbeeld enige dat hiervoor hoeft te gebeuren, is een account aanma- Twitteren), crimewatching (bijvoorbeeld Hyves, Facebook ken op http://twitter.com. Binnen de Nederlandse politie bekijken) en opsporing (bijvoorbeeld uitzenden op televisie). zijn er eind september 2010 zo’n 107 twitteraccounts actief Per doelgroep en per zaak bekijk je welk communicatiemid- binnen twaalf korpsen (zie kader op pagina 31). del het beste past. Open en transparant communiceren met de Jasper Boer, projectleider Digitale Media bij de politie burger waarbij ook interactie mogelijk is, gaat veel beter dan Groningen: “De politie speelt een belangrijke rol in het in de oude situatie. Een voorbeeld: een tweet met een vraag bevorderen van veiligheid en sociale cohesie. Samen met de of iemand iets verdachts gezien heeft in een wijk, leidt door- ketenpartners willen we niet alleen in contact komen met de gaans binnen een paar minuten tot reacties, terwijl je bij een burgers, maar ook een relatie met hen opbouwen. Ik zie buurtonderzoek – zeker overdag wanneer mensen aan het Twitter als het ultieme hulpmiddel om daaraan bij te dragen. werk zijn – voor dichte deuren komt te staan met je vraag.” Bijvoorbeeld als laagdrempelige manier voor buurtagenten Jasper Boer: “Hoewel ons enthousiasme over Twitter groot is, om ‘te kennen en gekend te worden’ binnen de gebiedsge- zijn wij vanuit het doel gestart en niet vanuit de tool. Eén van bonden politiezorg. Buurtagenten geven zelf ook aan dat zij onze doelstellingen is ons imago versterken. Binnen ons korps de meerwaarde ervan inzien. Sommigen willen zelfs niet meer twittert iedereen met zijn voor- en achternaam. Wij vinden zonder Twitter.” dat sociale media vooral vragen om een persoonlijke vorm van communiceren en daar horen nu eenmaal een gezicht en Inspiratie een naam bij.” Hoe een en ander in zijn werk gaat, staat Natalie Hensen is adviseur Digitale Media van politie beschreven in een handreiking Twitter die inmiddels gemeen- Utrecht. “In Utrecht zijn wij in 2009 gestart met twitteren. goed is binnen veel korpsen. Boer: “We werken het document Het is een beweging die bottom-up plaatsvindt. Van de vloer, regelmatig bij, zodat het aansluit op de praktijk. Twitter is via het management naar de rest van de organisatie. Naast een dynamisch en nieuw. Hierdoor kun je niet op voorhand elke low profile start met een algemeen account hebben we na situatie omschrijven of er adviezen voor bedenken. Door er enige tijd geïnformeerd naar belangstelling onder wijkagenten vaak met veel mensen binnen je korps over te praten, breng je om te gaan twitteren. De reacties waren enthousiast en inmid- gezamenlijk het grote grijze gebied in kaart.” dels hebben we acht twitterende wijkagenten met zes accounts. Daarnaast zijn er enkele andere twitterende collega’s, Schijnwerpers zoals twee rechercheurs die het account politie033 hebben Naast het feit dat Twitter hoofdzakelijk gebruikt wordt om opgezet.” Hoewel de uitvoering van twitteren per korps kan (politie)nieuws te verspreiden, zijn twitterende politieagenten verschillen, ontlopen de doelstellingen elkaar niet veel. regelmatig ook zelf ‘nieuws’. Overwegend is dat in positieve Hensen: “Wij zien het vooral als een extra communicatiemid- zin. Maar incidenteel ook in negatieve zin, getuige de vele del met de burger. Niet alleen zenden, maar ook ontvangen; verontwaardigde reacties toen een politiemedewerker een 30 Blauw – Handhaving 23 oktober 2010 – nummer 20 Blauw 20.indd 30 15-10-10 10:28
 • 2. e 0 Blauw – Handhaving 23 oktober 2010 – nummer 20  31 Blauw 20.indd 31 15-10-10 10:28
 • 3. n Communicatie spraakmakende privé-mening twitterde; iets wat over het van ons als communicatieafdeling dat je anders gaat werken, algemeen niet als reclame voor de politie wordt gezien. wat losser in de controle gaat staan. Ik zie onze rol dan ook Twitter staat – als relatief jong medium - hoe dan ook volop verschuiven van gatekeeper naar gatewatcher.” in de schijnwerpers. Eén enkele, ongelukkige tweet kan, bedoeld of onbedoeld, binnen korte tijd landelijk nieuws zijn. Volgers Soms zelfs voordat persvoorlichters van een korps überhaupt Bij de politie Groningen is onlangs intern een enquête op de hoogte gesteld zijn. gehouden over Twitter, om te kijken hoe het nieuwe commu- nicatiemiddel bevalt. Jasper Boer: “Van de collega’s die twitte- Gatewatcher ren doet 78 procent dat vanaf ‘de straat’; slechts 22 procent Ook twitteren politiemensen, meer vanuit onervarenheid in verstuurt z’n tweets vanaf het bureau of vanaf huis. De belas- combinatie met enthousiasme, nogal eens teveel privé-gege- ting in werkminuten ligt op tien tot dertig minuten per vens over henzelf of hun gezin. Dat maakt hen een makkelij- dienst. Dat is een minimale investering met een maximaal ke prooi voor kwaadwillende lieden en voor chantage. Dit effect. Stel dat je als buurtagent tien minuten met een per- wordt dan ook ten zeerste afgeraden. Vandaar dat de handlei- soon op straat praat over overlast in de buurt. Met één tweet dingen voor Twitter meestal ook een lijst van do’s en don’ts zou je tweehonderd volgers kunnen bereiken en zelfs twee- bevatten (zie kader hieronder). Jasper Boer: “We zijn ooit duizend als je bericht wordt beantwoord. Twitteren maakt het begonnen met één A4’tje. Dat voldeed prima. Kort samenge- werk van de buurtagent veel effectiever en succesvoller. Uit vat: twitter nooit iets wat je normaliter op straat ook niet met ons onderzoek bleek ook dat honderd procent van de onder- iemand zou delen. Daar heeft elke politieagent zelf een goed vraagden de toegevoegde waarde van Twitter ziet. Overigens beeld van en daar hoeven wij dus niet op te controle- ren. De afdeling Communicatie loopt toch ook niet met elke buurt- agent mee om te horen wat hij of zij op straat zegt?” Ed Sabel voegt hieraan toe dat in zijn regio de afdeling Communicatie als een soort wasstraat fungeert. “Wij houden het twitteren op hoofdlijnen in de gaten. Verder laten wij onze men- sen de keus of ze willen twitteren. Zakelijk twitter je namens je werk, dus ver- stuur je puur informatieve tweets, sta je in uniform op je profielfoto en is de opmaak van je account in politiehuisstijl. Daarnaast kunnen mensen privé twit- teren, maar dan mag je alleen óver je werk twitte- ren en niet namens je werk.” Natalie Hensen volgt de ontwikkelingen op de voet. “Vooraf kun je lang niet alles bedenken over twitter- etiquette. Heel incidenteel is er een tweet die niet zo handig uitpakt, maar daar leren we van. Dat vraagt 32 Blauw – Handhaving 23 oktober 2010 – nummer 20 Blauw 20.indd 32 15-10-10 10:28
 • 4. betekent dit niet dat iedereen bij ons ‘moet’ twitteren. Het is enige realiteitszin. Twitter is goedbeschouwd niet meer dan meer een kwestie van ‘zie je het?’ en ‘wil je het?’ Dan is er een hulpmiddel bij het dagelijks politiewerk. Van een hype wil namelijk automatisch draagvlak.” Hensen niet spreken: “We zijn die fase voorbij en bezig met Positieve berichten voeren de boventoon. Toch zijn er wel verdere professionalisering en borging binnen de organisatie. sceptici over Twitter te vinden. Natalie Hensen: “We krijgen De vraag of Twitter over anderhalf of tien jaar nog bestaat, is ook wel geluiden terug van de burger zoals ‘liever meer blauw in internettermen niet te beantwoorden. De digitale ontwik- op straat’, ‘wat een tijdverspilling’, ‘leuk speeltje’ of ‘ga boeven kelingen gaan zó snel. Ik verwacht wel dat steeds meer korp- vangen’. Daarin zit ‘m wel de crux. Hoe kun je het succes van sen Twitter zullen inzetten, dat de techniek verder zal ontwik- Twitter meten? Niet of nauwelijks. Je weet namelijk niet hoe kelen en dat interactie tussen politiekorpsen onderling en de follow-up van een tweet is. Mensen ontvangen een tweet tussen politie en burgers zal intensiveren.” en bellen vervolgens het 0900-nummer om hun antwoord Sabel: “Twitter mag op zichzelf dan een hype zijn, maar het door te geven. Opvolging kan op talloos veel manieren.” Jasper ‘hier, nu en live, in combinatie met beeld’ is blijvend. Dit zal, Boer is ook niet op zoek naar concrete cijfers. “Het maakt zo verwacht ik, alleen nog maar een hogere vlucht nemen. De zelfs niet eens zo veel uit hoeveel volgers je hebt, ook al zijn techniek van de huidige generatie mobieltjes maakt dat moge- het er bij ons gemiddeld tweehonderd per account. Het gaat lijk. Iedereen is een beetje de NOS, in die zin dat je zelf erom hoe de totale communicatie door middel van Twitter nieuws kunt verspreiden via Twitter. Vroeger was het: de poli- gecoverd is. Bij ons vormen de veertig twitterende buurt- en tie weet alles. Nu is het: de burger is vaak als eerste ter plaatse. jeugdagenten de spin in het web. Zij staan in direct contact Dat kan kostbare seconden tijdwinst opleveren, zoals laatst bij met twitteraccounts van persvoorlichting, het milieuteam en die heidebrand langs de snelweg. Via Twitpic zagen wij dat de het roofcoördinatieteam. Die personen kunnen elkaar razend- brand al over de snelweg was heengeslagen. Dan stuur je de snel van informatie voorzien. Dáár zit ‘m de winst. brandweer vervolgens een betere kant op. Iets wat men in de Bijvoorbeeld: bij een brand in een studentenpand in meldkamer veel moeilijker kan beoordelen op basis van een Groningen waarbij een studente om het leven kwam, deden telefonische melding alleen. Samenvattend zie ik in de toe- zoveel geruchten de ronde. Een tweet van de persvoorlichter komst een website als ‘inhoud’ van een organisatie als de onze, bracht duidelijkheid. De tweet werd direct opgepikt door en middelen als Twitter als onze ‘communicatie’. Op dat vlak NOS Headlines. De kracht zit in de snelheid. Media hoeven liggen nog ontelbare mogelijkheden voor afstemming en de inhoud van het bericht ook niet meer te verifiëren.” samenwerking. Een voorstel: maak een groep studenten van de Politieacademie niveau 5 tot een afgeschermde twittergroep. Meer, meer, meer Moet je eens kijken hoe die op voorhand al leren communi- In Eindhoven bemerkt Ed Sabel duidelijk een cultuuromslag ceren met elkaar.” ten aanzien van nieuwe media als Twitter. “Aanvankelijk was er Boer is blij dat Groningen vroeg is begonnen met twitteren. schroom om te veel informatie weg te geven via Twitter. Nu “Hoe eerder je instapt op nieuwe ontwikkelingen, des te meer zie je steeds meer collega’s deelnemen aan constructieve mee- kun je oefenen. De meeste communicatie vindt momenteel tings over de kansen en bedreigingen van de inzet van sociale plaats van onze organisatie naar buiten, naar de burgers toe. media voor het politiewerk. De vraag is wat mij betreft dan Maar ook intern zijn er mogelijkheden. Zoals nadenken over ook niet meer óf je sociale media als Twitter zou moeten wat waardevol is om met elkaar te delen. Afstemming is het inzetten, maar hoe. Tot mijn tevredenheid zie ik dat er al veel woord van de toekomst. Als een twitterende buurtagent zich stappen zijn gezet.” Toch kan het altijd beter. Hensen: “Het afvraagt of hij wel of niet zal twitteren, kan hij dat eerst intern zou wat mij betreft nog wat interactiever mogen, in die zin dat afstemmen en dan alsnog razendsnel waardevolle informatie de burger nog te weinig reageert op onze communicatie. Ook naar buiten twitteren. Een frisse, open blik is bij elke nieuwe zou ik de opsporing meer bij twitteren willen betrekken, om ontwikkeling, ook deze, essentieel. Hierdoor kun je geijkte pro- ook via dat middel getuigen of tips binnen te krijgen.” Sabel: cessen loslaten en breng je de organisatie een stap vooruit.” n “Waar wij in Brabant Zuid-Oost de komende tijd op focussen is op bewustzijn kweken over de inhoud van twitteren. En op wat er allemaal nog meer mogelijk is.” Jasper Boer: “Meer redactie.blauw@politieacademie.nl interactie is deel van een groeiproces, waarbij je jezelf de vraag moet stellen of ‘meer’ an sich (meer interactie, meer volgers, Voor meer informatie: meer resultaat) wel zo reëel is? Waarom niet tevreden zijn met Natalie Hensen, Adviseur Digitale Media, Politie  een nieuwe richting in je onderzoek die je zonder Twitter Utrecht, natalie.hensen@utrecht.politie.nl. gemist zou hebben?” Ed Sabel, Webadviseur/Hoofdredacteur Webdienst,  Politie Brabant Zuid-Oost, ed.sabel@brabant-zo. Realiteit politie.nl. Veel nieuwe ontwikkelingen op internet gaan gepaard met (te) Jasper Boer, Projectleider Digital Media, Regiopolitie  grote verwachtingen die meer dan eens gespeend lijken van Groningen, www.twitter.com/jasper_b. 0 Blauw – Handhaving 23 oktober 2010 – nummer 20  33 Blauw 20.indd 33 15-10-10 10:28