Den SamledeDen Samlede Brugeroplevelse   Brugeroplevelse      Præsenteret af Jeppe Henckel
Analyse-      Produktion-      Produktion-Film, følelser og  Hjemmesider og video  Digitale oplevelser  stor...
Arkitekter
Digitale arkitekter
Førstelancering?
UX hippier?
UX skaber værdi for kunden1.  Konvertere brugere til købere2.  Få registrerede brugere3.  Få færre til at forlade din s...
Behov       Følelser        &      interaktionKontekst
Warnin  UX er bredt     og komplekstg
Behov
Forstå dine brugeres behovog design i forhold til dem
”JamesPersonaPBX user & PBX administrator                     I get frustratedKey goal: Spend time on ...
Kontekst
Købet af et møbelForretningens applikation
Købet af et møbelInteraktionen med telefonen
Købet af et møbelDen online platform
Købet af et møbelInspirationen
Købet af et møbelDiskussion med venner og familie                  Flickr: Presta
Købet af et møbelSupport          Flickr: Destinys agent
Købet af et møbelTransport og levering            Flickr: Steven Vance
Kanaler og kontaktpunkter
Brugerens rejseKompleksiteten
Brugerens rejseKompleksiteten
Få fuld forståelseForstå alle dine brugeresforskellige behov og dekontaktpunkter brugerenhar ved brugen af ditprodukt.
Design ud fra den forståelse
Interaktionog følelser
UX principles  Simpelt   Sjovt
Simpelt
SimpeltBrugerne siger de vil have det hele, ogdet vil virksomheder gerne imødekomme
Simpelt
Simpelt
Simpelt
Kompleks      Simpel
5 hurtige Takeaways1. Det enkle er tit det bedste2. Fokuser på din kernekompetance3. Fjern features4. Start med et simplet...
UX principper  Simpelt   Sjovt
Sjovt
Følelsen af frihed                   Flickr: Kalyan02 Have følelsen af at alt er muligt
Følelsen af frihed                   Flickr: Kalyan02 Have følelsen af at alt er muligt
Følelsen af held og undtagelse                       Flickr: Kaktuslampan Følelsen af at være speci...
Følelsen af held og undtagelse                       Flickr: Kaktuslampan Følelsen af at være speci...
Følelsen af at høre til                       Flickr: Vredeseilanden Alting bør ikke blive til comm...
Følelsen af at høre til                       Flickr: Vredeseilanden Alting bør ikke blive til comm...
Følelsen af henrykkelse                       Flickr: Timlewisnm Mennesket er i bund og grund meget...
Følelsen af henrykkelse                       Flickr: Timlewisnm Mennesket er i bund og grund meget...
Følelsen af stolthed                         Flickr: Iwona_Kellie Følelsen af succes og stolthed ...
Følelsen af stolthed                         Flickr: Iwona_Kellie Følelsen af succes og stolthed ...
Referencer til UX principper Guiding principles for UX designers by WhiteyHess  http://uxmag.com/articles/guiding-princ...
Warnin  UX er bredt     og komplekstg
Spørgsmål?                www.hellogroup.com                Flæsketorvet 68, 1sal      ...
User Experience 2012 - Den Samlede Brugeroplevelse
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

User Experience 2012 - Den Samlede Brugeroplevelse

635

Published on

DEN SAMLEDE BRUGEROPLEVELSE v/ Jeppe Henckel
UX handler ikke om størrelsen på ikoner eller om den rigtige font; UX handler om en samlet brugeroplevelse, der tilfredsstiller både brugerens og afsenderens krav. Jeppe svarer blandt andet på:

Hvorfor det er vigtigt at fokusere på den brede sammenhængende oplevelse
Hvilke metoder kan man benytte for at sikre den
Hvad kendetegner gode digitale produkter
Hvordan overfører man denne forståelse til sit eget produkt eller service

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
635
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Følge op på Jamessnakogbeskrivehvordan man udviklergodedigitaleprodukter.Hvader UX, hvordan laver man uxoghvaderværdien.
 • Hvader min baggrund.Hejmitnavner Jeppe Henckel. Jegarbejderogså hos Hello Group som en såkaldt UX arkitekt. Akademiskbaggrundindenfor film ogmedievidenskaben. Fokuspåhvorfor film ogmedierfremkalderbestemtefølelserogreaktioner.Praktisktilgang Iforholdtilhvordan man producerer video oghjemmesider. WebmasterFiksamlet de to tilgange da jegbegyndte at læse Digital Design ogkommunikationpå ITU hvorjegblevintroduceret for UX.Starte med et hypotetiskspørgsmål: Hvaderdetførste I villegørehvis I skullebygge et nythus?
 • Et simplificeretsynpåhvad en arkitektsrolleervilsige at hangørtre ting.behovogkrav. Der skalværemegetlyst, man skalkunne lave mad til 45 personer, der skalværepladstil at der skalvære live performereosv.Kontekstsombygningenskalbrugestil. Erdet et varmtklima, er der direktesollys, erdet et larmendemiljø, hvilketilfaldsvejeer der osv. Detudformerarkitektenså en vision I forholdtilsomhanafprøverigennemforskelligeiterationerogmodeller.somigennem en rækkeiterationerbliver et kravsspecifikationtil de entreprenører der skalbyggebygningen. Vi erogsåtilsynsførendeNu foreslårjegså at hvis man skalbygge et nythusellerbygningsåerdet en god ide at konsultere en arkitekt. Såviljegsålidtledendehørehvad I villegørehvis I skulleigangsætte et nytdigitaltprodukt.
 • Ligesomarkitekterfokuserer vi ogsåpåbehovogkontekstog designer udfra det. Ligesomarkitektenhar blueprints ogmodellerharUX’erenogsåskitser, prototypersomhjælper med at afklarehvilketkoncept der bedst stemmer overnes med visionenog de kravogbehovsomerblevetafdækket. Såvoresarbejdeeraltså at sørge for at brugerneer glade. Vi sikrer at deresbehovbliveropfyldtog de kanudføre de handlingersom de ønsker.
 • Vi planlægning og analyse sørger vi for at det koncept der bliver lavet har brugerne for øje, sådan at der ikke sker fejl som de ovenstående. Vi mener at det er nemmere at lave research så man sikrer at man laver produktet rigtigt første gang, så man ikke er nødt til at lave dyre lappeløsninger senere. Som man siger. ”Weeks of programmingcan save hours ofplanning”
 • Nogle ser selvfølgelig vores evindelige fokus på brugeren og deres behov som noget hippie pis. Men selvom det er en god egenskab at have empati og have lyst til at skabe produkter folk bliver glade for, så gør vi det jo i sidste ende ikke for brugerens skyld. Vi løser brugerens problemer for at virksomhederne kan øge deres omsætninger eller forbedre deres brand.
 • Dagenssnakerpåbaggrundaf min forklaringcentreretomkringundersøgelseafbehovogkonstekst med henblikpå at kunnedesignebedreinteraktion der fremkalder de rigtigefølelser. Så med den forholdAbstrakte termer.
 • UX fokusererpåmenneskerogeftersommenneskererkomplekseogforskellige, såbliver UX ogsåkompleksDer erikkeénløsning man kantrækkened over alleprodukterogderforvil min anbefalingerogsåhovedsageligtværeomkringhvordan man børarbejdeogtænkepådigitaleprodukter.
 • Behoveneerdetførste vi kiggerpåsomux’ere, da de erstyrende for hvordandetendeligeproduktbliverdesignet. Deterbådebrugernesbehovogvirksomhedensbehov.
 • MetodeintroduktionDeterikkemetoderne men hvad man brugerdemtil.
 • Personaenbliverdetdokument vi løbendeigennemdesignprocessen holder vores designs op imod. Ville detværebrugbart for persoanen. Hvisdetikkeertilfældetbliverfunktionensomoftestændretellerfjernet.
 • UndersøgelseafbrugenogikkefunktionerneStruktureringHvilken information I hvilkesituationer
 • Lad osbruge et eksempel: Lad ossige at vi skaltil at designe en applikationhvor man kankøbebrugtemøbler. Brugenaf et digitaltprodukt,mobiltellerpå en computer starter ogslutteraldrig bare med selveproduktet. Som James sagde, såerteknologienikkedetvigtige.Man skalforståhvordanmålgruppenbrugerapplikationer, tilhvad, hvornåroghvorfår.
 • Man skalforstå de designparametre der eromkringmobiltelefoner, de restriktionerogmulighedermobiltelefonen giver.
 • BrugenafcomputerenMuligheder I komblingenimellemdem.
 • Her skal man kiggepåhvad der egentlig inspirer brugernetil at købemøblerog de faktorer de vælgerudfra.Venner, blade, tv, reklamer
 • Man skalforstå de socialeelementeromkringkøbaf et møbeltil et hjem. Hvemerbeslutningstagere, hvembliver der konfereret med nårbeslutningerskaltagesoghvorforegårdissebeslutninger.
 • Hviskundenhar en support linie, såskal man vide I hvilke situation den bliverbrugtoghvorfor.
 • Man skalforståhvordanvarerbliver leveret ogombrugenaf en applikationkangøredenneprocesnemmere.
 • At designe et nytprodukter handleraltsåikke bare om at designe et nytprodukt, men at designe et produkt der passer ind I et komplekstnetværk at andreprodukterogbrugereskontaktflader.
 • Deterallenogleelementersom vi skriverned I ‘user journeys, somkan se sådanud. Beskriv user journey’en
 • Eller sådanud. Deteregentligligegyldigt bare de indeholder en beskrivelseafkontaktpunkterbrugerenharog de følelser de har I forholdtilprocessenpåforskelligetidspunkter. Pånogletidspunktererdet en god ide at overdængebrugeren med mulighederogpåandretidspunterskalvalgeneværesåstringenteogligetilsommuligt.
 • Inden vi altsågårigang med at designeervednødttil at fåfuldforståelse for brugernesbehovog den situation som vi designer et nye element til.
 • Brugenaf digital produktererblevet mere og mere netværksbaseretog mere og mere kompliceret. Derforer din forståelsenødttil at værebedresådit design imødekommerbåde de behovogkravsombrugerenved de har, men også de behovogkravsombrugerenikkeved de har.
 • Pådet her tidspunkthar manaltså en kæmpeforståelseafbrugen, kontekstenog de følelsersomgrundlæggendeindgår I en given proces. Så handler det I al sin simpelhedom at designe et interface I forholdtildissekravogbehovog I forholdtil den forståelse. Her erdet en god ide at man fårfastslåethvilkedesignprincipper man ønsker at designe I forholdtil. Dissekanvære mange og ret forskelligeogjegharvalgt at gennemgå to princpippersomjegmenerergrundlæggendeogenormtvigtig I næstenalledigitaleprodukter.
 • Disse to ersimpeltogsjovt. Der findes et utalafforskelligedesignprincipper.Detførsteer et megetvigtigtprincip, ogfaktisk et af de allersværeste at efterleve. Deter et principsomskalbrugespåforretningsplan, konceptplanog I designetafdetspecifikkeprodukt. En af de størsteproblemerveddigitaleprodukter, og et afdem man serhyppigster at deter for rodetogkompliceret. Ogdeter der mange grundetil.
 • Fun er et af de heruhåndgribeligeprincippersomoftestblivernegligeretafselvsammeårsag. Selvfølgeligklæder de ikkealletyperafprodukter at væresjove, men detvillenokklædefleredem der rent faktiskbenytter sig afprincippet. Her skaldetselvfølgeligogsåsiges, at med sjovsåmenerjegikkehumoristiskellerhahasjovt. Michael Shore arbejder for Mattel ogharprøvet at undersøgesjovogbeskrivehvadsjover. Jeghartagetnogleaf de fund præsenterer her hvadjegmenerernoglevigtigeområder at fokuserepåhvis man skal designer produktersom folk gernevilbruge.
 • Meget design erjolavetpåbaggrundafundersøgelserafkernebrugerne. Megetklogemenneskerhar sat sig ogudformetspørgeskemaerogharderefterundersøgthvaddeterbrugernegodtkunnetænke sig. Somudgangspunktvilbrugernegerne have meget. Jadet ligger jonæsten I mennesketsnatur at vi vil have såmegetsåmuligt. Efterdisseundersøgelserkonkluderer de klogehovederså at produktetskalindeholde de her 45 funktioner. Dereeftersåsidder der nogleendnukologerehoveder I toppenafvirksomhedenogbeslutter at de afforretningsmæssigeårsagergernevil have de her 72 funktioner. De stakkelsdesignereskalsåderefterfindeud at at lave et brugervenligtprodukt med alt for mange features. Ogselvomdesignernefaktiskformår at pakke alt det her ind I en brugervenlig form, såharproduktetalligeveltabt.
 • Detskyldesnemlig denmåde vi tænkerpåsommennesker. Vi erdragetimod de mange mulighederogoverfloden, men vi vedikkehvad vi skalgøre med den. En klassiskundersøgelseforetagettilbage I midt 90’erne eksemplificererdetteparadigme. DrIyengarforetog en undersøgelse I en rækkeamerikanskesupermarkederhvorhunstilledeboder op med enter 6 eller 24 glassyltetøj. Her fandthunførstogfremmestudaf at de mange mulighedertiltrak et størreantalmennesker.Brugerevilsige at de vil have mange mulighederVirksomhedervilgerneimødekommealle de muligheder.Usability = lyttil dine brugereoggørhvad de sigerUX = lyttil dine brugereoggørhvad der erdetrigtige for dem
 • 1/5flerestoppede op ogbeunderededet store antalforskelligesyltetøj. 24 glassyltetøjeraltså mere spændende en 6. Detviste sig dog at selvomdetvarspændendesåvardet for overvældenetil at handle på. Folk kunneikkeoverskue at tagevalget.Brugerevilsige at de vil have mange mulighederVirksomhedervilgerneimødekommealle de muligheder.Usability = lyttil dine brugereoggørhvad de sigerUX = lyttil dine brugereoggørhvad der erdetrigtige for dem
 • Derforvistedet sig altså at kun 3% af de 60 % der stoppede op ved de 24 glaskøbte et glasmens 30% af de 40% der stoppede op ved de 6 glasfaktiskkøbtenoget. Overførtkan man altsåsige at hvis man vil have opmærksomhedkan man sagtensoverdyngebrugeren med indtryk, funktioneroghoppedeanimationer, men detfårdemikketil at handle.
 • Selvfølgeligersimpletikkedetbedste I allesitationer, men I langt de flesteforbrugerprodukter. Hvisnogetskalgøressimplet, såskal der væreklartbegrundet I analysefasen.
 • Start ikke med at vise alt, men med at fjerne altFolk viltilpasseved at tilføje, men ikkeved at fjerne. Allekomplekse interfaces kanpersonaliseres men ingengør det. Modsathvisnogenskaltilføjeelementer (apps)Find udaf din kernekompetance of fokuserpå den. Lad være med at udviklenyeprodukterog features, men gørdem du harbedre.Gåefter de lavthængendefrugter.
 • Detandetprincpitharjegvalgtfordideter et megetvigtigt, men ogsåmeget overset princip I designetafdigitaleprodukter, ogdetskyldesoftest at determegetuhåndgribeligtogdetkanværesvært at afgørehvad der er ‘sjovt’
 • Fun er et af de heruhåndgribeligeprincippersomoftestblivernegligeretafselvsammeårsag. Selvfølgeligklæder de ikkealletyperafprodukter at væresjove, men detvillenokklædefleredem der rent faktiskbenytter sig afprincippet. Her skaldetselvfølgeligogsåsiges, at med sjovsåmenerjegikkehumoristiskellerhahasjovt. Michael Shore arbejder for Mattel ogharprøvet at undersøgesjovogbeskrivehvadsjover. Jeghartagetnogleaf de fund præsenterer her hvadjegmenerernoglevigtigeområder at fokuserepåhvis man skal designer produktersom folk gernevilbruge.
 • Her erpointen at detersjovt at have følelsenaf at alt ermuligt. Igener der dog et paradox, da vi sommennesker kun føler at alt ermuligtnår der er sat nogleklarebegrænsiningerogledetråde op for os. Vi vil have følelsenaf at alt ermuligt, men vi kanstadigikkeoverskue for mange valg. Derforerdetvigtgt at de valg man præsenterer for brugerenersorteret, sådeternemt at overskueogvælge. Der er mange services der fokusererudelukkendepå at hjælpebrugere med at tagederesvalgogfinde den rigige information. Her giver det god mening at nævnetrenden med datavisualiseringogfiltrering. Deterførstnår data blivervisualiseretogfårkontekst at det giver mening for brugeren, derforgør du ham en bjørnetjenseteved bare at kaste information I hovedetpå ham.
 • Amazon erjo et klassiskeksempelpåhvorfantastiskfiltreringkanvære. Hos Amazon føler man at mankanfå alt ogkøbe alt, men man følerogså at man blivervejledtogholdt I hånden – Deterfølelsenaffrihedsomkommernår man ikkeernervøs for at fare vild. Datavisaliseringerogså et lignendegreb der gør at man ikkeføler sig overdænget of forvirret. Nykreditsforbrugsoverblik, som vi lavede for dem, gjorde for første gang I Danmark din bankposteringerrelevante. Du kunne nu se hvad der varvigtigt, hvad der ikkevarvigtigtoghavdederfornemmereved at agerepåinformationen. Google googlegørdetmuligt at tagebillederaf ting og se hvad de kosteroghvaddeter, ogLayarlægger et informationsfilterpåvirkelighedensom giver dig information I forholdtilhvor du befinder dig. I langtidhar information værettilgængelig men deterførst nu at den erved at blivekontekstuelogrelevent. Deterfrhedoggørdetsjovt at udforskeverdenogditproduktudvalghvis du kanpræsentere den på en ligendemåde. Detbliversjovtnår alt ermuligt, men kun nårdetlykkes at udføre den eftertragtede handling.
 • Great responses on twitter.
 • Tipp-EX:http://www.youtube.com/profile?annotation_id=annotation_980821&feature=iv&src_vid=4ba1BqJ4S2M&user=tippexperience
 • Den her erlidtsvær at give en perfektopskriftpå, men jeghartaget den med fordi den den belyservigtigtheden at smukkeogfantastiske
 • http://www.youtube.com/watch?v=YOQAGmXOERI
 • Ditproduktbehøverikke at imødekommealledissefølelser, men isteder for at fokuserepåhvad de produktskalkunneoghvilkefunktionaliteterdetskal have, såprøv at vend den omog sig ‘hvilkefølelservil vi gerne have at brugerenharnår de brugervoresprodukt’. Detbehøverikke at værenogleafdemjegharlistet. Deter bare de mestalmindeligefølelsersom programmer, websites og apps prøver at fremkalde.
 • Vi elskervistallesammen at vindeogfåmedaljer, lovprisningerogbelønninger. Stolthederselvfølgelignoget der kankommeaf sig selv, men deterogsånoget man understøtte I sit digitaleprodukt.
 • Detersvært,bredtogkomplekstMen detervigtigt.
 • Transcript of "User Experience 2012 - Den Samlede Brugeroplevelse"

  1. 1. Den SamledeDen Samlede Brugeroplevelse Brugeroplevelse Præsenteret af Jeppe Henckel
  2. 2. Analyse- Produktion- Produktion-Film, følelser og Hjemmesider og video Digitale oplevelser storytelling
  3. 3. Arkitekter
  4. 4. Digitale arkitekter
  5. 5. Førstelancering?
  6. 6. UX hippier?
  7. 7. UX skaber værdi for kunden1. Konvertere brugere til købere2. Få registrerede brugere3. Få færre til at forlade din service4. Få færre til at ringe til support5. Mindske behov for træning6. Få brugerne til at bruge din service mere7. Spare tid for brugerne8. Bruge mindre tid på udvikling9. Mindske brugerfejl
  8. 8. Behov Følelser & interaktionKontekst
  9. 9. Warnin UX er bredt og komplekstg
  10. 10. Behov
  11. 11. Forstå dine brugeres behovog design i forhold til dem
  12. 12. ”JamesPersonaPBX user & PBX administrator I get frustratedKey goal: Spend time on reparing cars insted ofadministration when I can’t get hold of my guys+ Introduction + Profile ” + Phone needs Access to Company’s call recordsJames is 56 and owns his own repair shop in a small town in Age: 56Ohio. His is married to Kelsey for 35 years now, although he Location: Ohio Basic reportingwouldn’t be able to say precisely. He is not good with dates Education: High Schooland years, which is why he is happy that Kelsey comes in Configure and maintain company’stwice a week to help how with the book keeping at his shop. Web experience: Has worked with basic computer software phone systemThis also gives her a chance to catch up with her yougest for the majority of his adult life. Configures all aspects of theson Jim who is one of the five mechanics working here. who PBX systemhas been working at the shop since he graduated from high Drivers & motivators: Do well at work, appear as an expert Establishes default settings forschool. on the field of the Star Wars movies. the PBX system Ongoing maintenance and reconfiguration Reports First line of support for end+ Character attributes + Work context users of the PBX system James’ focus is on cars, and he hates dealing with computers Needs an interface that is easyIT skills: and systems that don’t do as he wants them. Kelsey is a little to use and powerful enoughPatience: more paitient which is why she mainly uses the computers at to complete his tasks without the office, even though James has to do invoicing and orderings needing documentation / when Kelsey is not working. customer support Most of the time there are only a couple of people at the office, since they get a lot of on site reparation jobs around the town. It+ Lifestyle touchpoints is important for James to know where his mechanics are and be able to get in touch with them for new assignments. His biggest frustration is when jobs are delayed because he cant get a hold of his workers.
  13. 13. Kontekst
  14. 14. Købet af et møbelForretningens applikation
  15. 15. Købet af et møbelInteraktionen med telefonen
  16. 16. Købet af et møbelDen online platform
  17. 17. Købet af et møbelInspirationen
  18. 18. Købet af et møbelDiskussion med venner og familie Flickr: Presta
  19. 19. Købet af et møbelSupport Flickr: Destinys agent
  20. 20. Købet af et møbelTransport og levering Flickr: Steven Vance
  21. 21. Kanaler og kontaktpunkter
  22. 22. Brugerens rejseKompleksiteten
  23. 23. Brugerens rejseKompleksiteten
  24. 24. Få fuld forståelseForstå alle dine brugeresforskellige behov og dekontaktpunkter brugerenhar ved brugen af ditprodukt.
  25. 25. Design ud fra den forståelse
  26. 26. Interaktionog følelser
  27. 27. UX principles Simpelt Sjovt
  28. 28. Simpelt
  29. 29. SimpeltBrugerne siger de vil have det hele, ogdet vil virksomheder gerne imødekomme
  30. 30. Simpelt
  31. 31. Simpelt
  32. 32. Simpelt
  33. 33. Kompleks Simpel
  34. 34. 5 hurtige Takeaways1. Det enkle er tit det bedste2. Fokuser på din kernekompetance3. Fjern features4. Start med et simplet interface som kan konfigureres.5. Gem kompleksiteten væk fra brugeren
  35. 35. UX principper Simpelt Sjovt
  36. 36. Sjovt
  37. 37. Følelsen af frihed Flickr: Kalyan02 Have følelsen af at alt er muligt
  38. 38. Følelsen af frihed Flickr: Kalyan02 Have følelsen af at alt er muligt
  39. 39. Følelsen af held og undtagelse Flickr: Kaktuslampan Følelsen af at være speciel og blive overrasket Ensformighed er trygt, men det er ikke sjovt
  40. 40. Følelsen af held og undtagelse Flickr: Kaktuslampan Følelsen af at være speciel og blive overrasket Ensformighed er trygt, men det er ikke sjovt
  41. 41. Følelsen af at høre til Flickr: Vredeseilanden Alting bør ikke blive til communities, men der er mange tilfælde hvor det er sjovere at være flere.
  42. 42. Følelsen af at høre til Flickr: Vredeseilanden Alting bør ikke blive til communities, men der ermange tilfælde hvor det er sjovere at være flere. mange tilfælde hvor det er sjovere at være flere.
  43. 43. Følelsen af henrykkelse Flickr: Timlewisnm Mennesket er i bund og grund meget simpelt, og vi elsker ting der er smukke og der glimter.
  44. 44. Følelsen af henrykkelse Flickr: Timlewisnm Mennesket er i bund og grund meget simpelt, og vi elsker ting der er smukke og der glimter.
  45. 45. Følelsen af stolthed Flickr: Iwona_Kellie Følelsen af succes og stolthed kan være grundlagfor en meget stærk positiv følelse rettet mod ditprodukt
  46. 46. Følelsen af stolthed Flickr: Iwona_Kellie Følelsen af succes og stolthed kan være grundlagfor en meget stærk positiv følelse rettet mod ditprodukt
  47. 47. Referencer til UX principper Guiding principles for UX designers by WhiteyHess  http://uxmag.com/articles/guiding-principles-for-ux-designers  http://www.slideshare.net/whitneyhess/design-principles-the-philopsohy-of- ux-higher-ed-edition 10 principles of UX  http://52weeksofux.com/post/475093254/10-principles-of-ux
  48. 48. Warnin UX er bredt og komplekstg
  49. 49. Spørgsmål? www.hellogroup.com Flæsketorvet 68, 1sal Telefon: 8888 6600james.kelway@hellogroup.com tobias.hoegsberg@hellogroup.com@jameskelway @tobiashoegsbergjeppe.henckel@hellogroup.com rune.andersen@hellogroup.com@jeppehenckel @therune

  ×