Շրջակա միջավայրի պահպանության կառավարման համակարգը

2,850 views
2,663 views

Published on

See more: http://akarmazyan.com

Published in: Education, Design, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Շրջակա միջավայրի պահպանության կառավարման համակարգը

 1. 1. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ<br />ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ<br />
 2. 2. ԷԿՈԼՈԳԻԱ<br />Շրջանառվում է 1866թ.-ից<br />oikos-կացարան և logos-ուսմունք<br />Էկոհամակարգ-կենդանի օրգանիզմներ, բնակեցման միջավայր, որոնք կապված են նյութերի, էներգիայի և տեղեկատվության փոխանակությամբ:<br />
 3. 3. ԷԿՈԼՈԳԻԱ<br />հասարակության և ՇՄ փոխազդեցությունը, ՇՄ պահպանության հիմնա-հարցեր ու խնդիրները<br />մեգապոլիսի էկոլոգիա<br />ճարտարագիտական էկոլոգիա<br />գիտության էկոլոգացում<br />
 4. 4. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Շրջակա միջավայր-օրգանիզմի, պոպու-լյացիայի կամ օրգա-նիզմների խմբակցու-թյան հետ փոխազդե-ցության մեջ գտնվող շրջապատող արտա-քին բոլոր օբյեկտների, երևույթների և գործըն-թացների համախումբ:<br />
 5. 5. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական միջավայր- բնական պայմանների համախումբ, որոնց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակի ազդում է մարդկությունը, և որոնց հետ է կապված նրա տնտեսական գործունեու-թյունը:<br />
 6. 6. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական միջավայրի բաղադրիչներ-հող, ընդերք, մակերե-վութային և ստորերկ-րյա ջրեր, մթնոլորտա-յին օդ, բուսական և կենդանական աշ-խարհ, օզոնի շերտ, մերձերկրյա տիեզե-րական տարածություն<br />
 7. 7. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական ռեսուրսներ- բաղադրիչներ, օբյեկտներ, որոնք կարող են օգտա-գործվել որպես էներգիայի աղբյուր-ներ, արտադրության նյութեր և սպառման առարկաներ և ունեն սպառողական արժեք<br />
 8. 8. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական օբյեկտ- բնական էկոլոգիա-կան համակարգ, բնական լանդշաֆտ և դրանք կազմող բնական միջավայրի բաղադրիչները, որոնք պահպանել են իրենց բնական հատկությունները<br />
 9. 9. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական համալիր- գործառույթներով և բնականորեն միմյանց հետ կապված բնական օբյեկտներ:<br />
 10. 10. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Շրջակա բնական միջավայրի- շրջակա միջավայրը, բացառությամբ սոցիալական կամ բնական միջավայրը` գումարած բնական-անթրոպոգեն միջավայրը (զարգացման միջավայր):<br />
 11. 11. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնապահպանական գործունեություն-գործունեություն` ուղղված բնական միջավայրի պահպանու-թյանը և վերականգնմանը, բնա-կան ռեսուրսների ռացիոնալ օգ-տագործմանը և վերականգնմա-նը, ՇՄ աղտոտման, քայքայման, վնասման, սպառման, վերացման կանխարգելմանը և դրանց հետևանքների վերացմանը:<br />
 12. 12. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ որակ-էկոլոգիական, բնական, բնական-անթրոպոգեն համակարգերի վիճակը, որի դեպքում իրականացվում է նյութի և էներգիայի անընդհատ և անփոփոխ փոխանակություն բնության ներսում, բնության և մարդու միջև, և վերարտադրվում է կյանքը:<br />
 13. 13. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ աղտոտում- նյութի և/կամ էներ-գիայի անցումը դեպի շրջակա միջավայրի, որոնց հատկություն-ները, գտնվելու վայրը կամ քանակու-թյունը շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցու-թյուն են գործում:<br />
 14. 14. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ հյուծում-անթրոպոգեն ազդե-ցության հետևանքով բնական օբյեկտների գործառույթների լրիվ կամ մասնակի դադա-րումը, տնտեսական և մշակութա-առողջա-րարական ներուժի կորուստը:<br />
 15. 15. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Էկոլոգիական իրավունք-նորմերի և իրավական հարաբերությունների համախումբ է, որով կարգավորվում են փոխհարաբերու-թյունները հասարա-կության և բնության փոխազդեցության ոլորտում<br />
 16. 16. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Ռացիոնալ բնօգտագործում-բնական ռե-սուրսների խելամիտ յուրացում, շրջակա մի-ջավայրում մարդկային գործունեության հնա-րավոր վնասակար հետևանքների կանխար-գելում, բնական համալիրների արդյունավե-տության պահպանում և բարձրացում<br />
 17. 17. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Ոչ ռացիոնալ բնօգտագործում- գործունեություն, որը հանգեցնում է բնական ռեսուրսների սպառմանը, կենսոլորտի վերականգ-նողական ուժերի խախտ-մանը, դրանց վերականգ-նողական և գեղագիտա-կան որակների նվազմա-նը և, այդ բոլորի արդյուն-քում, տարածքի բնառե-սուրսային ներուժի քայքայմանը:<br />
 18. 18. Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները<br />Համակարգված մոտեցում<br />Բնօգտագործման օպտիմալացում<br />Ռեսուրսախնայողություն<br />Տարածաշրջանայնություն<br />Բնության և արտադրության հարաբերությունների ներդաշնակեցում<br />Բնական ռեսուրսների օգտագործման համալիրություն և արտադրության կենտրոնացում<br />
 19. 19. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության էքստենսիվ զարգացում, <br />բնական ռեսուրսների միանպատակ օգտագործում, <br />հումքի հանույթի և վաճառքի խոշոր ծավալներ; <br />թափոնների վերամշակման կամ վնասազերծման համակարգերի բացակայություն<br />
 20. 20. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության էքստենսիվ զարգացում, <br />բնական ռեսուրսների միանպատակ օգտագործում,<br />
 21. 21. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության այլա-փոխված կառուց-վածք, <br />գերիշխում են արտա-դրություններ, որոնք շահագործում են բնությունը և անընդ-հատ լրացուցիչ բեռն-վածություն են ստեղ-ծում էկոհամակարգի վրա,<br />
 22. 22. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տեխնիկական համա-կարգի ոչ բարձր հու-սալիություն, կադրա-յին ներուժի անբավա-րար որակավորում,<br />տեխնոլոգիական շղթաների եզրափա-կիչ փուլում հնացած և ոչ արդյունավետ բնապահպանական սարքավորումներ,<br />
 23. 23. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />բնակչության կենտրո-նացվածություն, հատ-կապես Երևան քաղա-քում, բնական ռե-սուրսների սպառման հաշվին ապրանքների և ծառայությունների աճ,<br />տարերային և անթրո-պոգեն վթարներ, աղետներ և աղքա-տություն:<br />
 24. 24. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԵՎՍ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Էկոլոգիական անվտանգություն /ԷԱ/<br />ԷԱ համակարգ<br />ԷԱ օբյեկտներ<br />Սահմանային թույլատրելի էկոլոգիական բեռնվածություն<br />Արտակարգ էկոլոգիական իրավիճակի գոտի<br />Էկոլոգիական աղետի գոտի<br />Առողջություն<br />
 25. 25. ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնապահպանական միջոցառումների պլանավորում և ֆինանսավորում,<br />բնական ռեսուրսների օգտագործման, շրջակա բնական միջավայրը աղտոտող նյութերի արտանետումների, արտաթողումների և թափոնների տեղադրման սահմանաքանակների հաստատում,<br />
 26. 26. ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնական ռեսուրսների օգտագործման, բնական շրջակա միջավայրը աղտո-տող նյութերի արտանետումների և թափոնների տեղադրման և վնասա-կար ազդեցությունների այլ ձևերի համար վճարի նորմերի և վճարման չափերի որոշում<br />
 27. 27. ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />հարկային, վարկային և այլ արտոնությունների տրամադրում` դրանց կողմից սակավթափո-նային և ռեսուրսախնայո-ղական տեխնոլոգիաների և էներգիայի ոչ ավանդա-կան տեսակների ներ-դրման, ինչպես նաև բնա-կան շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղ-ված այլ արդյունավետ մի-ջոցառումների իրակա-նացման դեպքերում,<br />
 28. 28. ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնական շրջակա մի-ջավայրին և մարդու առողջությանը պատ-ճառած վնասի` սահ-մանված ձևով փոխ-հատուցում,<br />էկոլոգիական ապա-հովագրության, էկո-լոգիական սերտիֆի-կացման և էկոլոգիա-կան աուդիտի անցկա-ցում:<br />
 29. 29. ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝<br />ՇՄ վիճակի հսկողություն,<br />օրենսդրական բազա,<br />բնապահպանական գործունեության պլանավորում,<br />կառավարող գործոններ,<br />տնտեսական գործիքներ:<br />
 30. 30. ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱՆ<br />

×