Waste managment
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Waste managment

on

 • 297 views

 

Statistics

Views

Total Views
297
Views on SlideShare
297
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Waste managment Waste managment Document Transcript

 • ‫‪c‬‬ ‫ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުނީގެ ސިޔާސަތު‬‫ކުންޏަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީވާ ބައިތައް ކމަށްވާއިރު، ދިރިއުޅުން ނުހުއްޓނަމަ ކުނި އުފެދުނ‬‫ް‬ ‫ޭ‬ ‫ަ‬‫ނުހުއްޓޭނެކަން ޤަބޫލުކށް، އިސލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އުޞލުތކާއި އެއްގޮތަށް އިސްރާފް މަދުކޮށް ކުނީގެ ގޮތުގައ‬‫ި‬ ‫ޫ ަ‬ ‫ް‬ ‫ޮ‬‫އުކާލެވޭ ތަކެތި މަދުކޮށް އަދި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އެއްލައިލެވޭ އެއްޗަކީ އެހެން ގޮތަކަށް ދެވަނަ ބޭނުމެއް‬‫ކުރެވޭ އެއްޗެއްނަމަ ބޭނުންކުރަނ ބާރު އެޅުމާއި އެކު ކޮންމެހެން އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތ، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، ޞިއްޙީ‬ ‫ި‬ ‫ް‬‫އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން މިރަށަށއި، ރަށުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އގެ ގެއްލުން އެންމެ ކުޑަވާނޭ ގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓެނެވ‬‫ި‬ ‫ޭ‬ ‫ާ‬ ‫އުޞޫލަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް މނޭޖްކުރުން.‬ ‫ެ‬‫މިގޮތުން ކުންޏާއި މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުންޏާއި މެދު ޢަމަލުކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ‬‫ގޮތްތައް އެންމެ ޅަފަތުން ފެށގެން އަންގައިދީ، ކުނި އުފައްދާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް އޮންނަކަން‬ ‫ި‬‫ހަނދާންކޮށްދީ، ޒިންމާދާރުވުމަށ ބާރުއަޅައި، ނަޞޭޙަތްތެރިވެ، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިނ އަދަބުދީ އިސްލާޙު‬ ‫ް‬ ‫ް‬ ‫ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރުން.‬ ‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެކްޝަން ޕްލޭން‬ ‫ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް‬‫ކުރީގެ އކ. ކޮމިޓީ އިން ހަދާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ކުނިކޮށި މިހާރަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް މެނޭޖ‬‫ް‬ ‫‪‬‬ ‫ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.‬‫ކުރީގެ އކ. ކޮމިޓީގެ 2 ޕިކަޕަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ވުމުން އެތަކެތީގެ ބޭނުން ކޮއްގެނ‬‫ް‬ ‫‪‬‬‫ކައުންސިލުން ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްގެން ނަމަވެސް ކުނިއުކާލެވި ގޮޑުކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުން އތަކެތ ނަގައި މިހާރު‬ ‫ި‬ ‫ެ‬ ‫ކަޑައެޅިފައިވާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ގެންގޮސް ސޯޓްކޮށް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.‬‫ޕިކަޕް ބޭނުންކޮށްގެން ފީ ދައްކާގތަށް ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތ ވީހާވެސް ލުއި‬ ‫ް‬ ‫ޭ‬ ‫ޮ‬ ‫‪‬‬ ‫ފަސޭހަކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދން.‬ ‫ު‬‫ލިމިޓެޑާއި‬ ‫ޔުޓިލިޓީސް‬ ‫ސަދަން‬ ‫ސަރުކާރުން‬ ‫ނަމުގައި‬ ‫ޚިދުމަތުގެ‬ ‫ނައްތާލމުގެ‬ ‫ު‬ ‫ކުނި‬ ‫ފުވައްމުލަކުން‬ ‫‪‬‬ ‫ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ކޮންތަކެއްޗެއްތޯ ސާފުކޮށް ދެނެގަތުން.‬‫ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ޕަބްލިކ ހެލްތް ޔުނިޓާއ ސްކޫލްތަކގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ތިރީގއި މިވާ ކަންތައް‬ ‫ަ‬ ‫ު‬ ‫ި‬ ‫ް‬ ‫‪‬‬ ‫އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުން.‬‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން‬ ‫1 ‪Page‬‬
 • ‫- ރަށުގެ ކުނީގެ ހާލަތުގެ އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން، މިގޮތުން މިހާރު އެއްކުރެވިފައިވާ ޑާޓާ އާއި އަލުން ހޯދ‬‫ޭ‬ ‫ޑާޓާ ބޭނުންކޮށްގން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރުން.‬ ‫ެ‬ ‫- ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި ކުނީގެ ހާލަތ އެގޭ ގޮތަށް ޑާޓާ އާއި ފޮޓޯ ބޭނުންކުރުން.‬ ‫ު‬ ‫- ކުނީގެ މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލުން.‬‫- ކުނީގެ މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރ ޤާނޫނުތަކށް މީހުނ ހޭލުނތެރި ކުރުވުމާއި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒކުރަން‬ ‫ު‬ ‫ް‬ ‫ް‬ ‫ަ‬ ‫ި‬ ‫ބާރުއަޅައި ޕޮލިހުންނަށް މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.‬‫- ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ސިވިލް ސޮސައިޓީއާއި އެންޖީއޯ ތައް ބައިވެރި‬ ‫ކުރުވުން.‬‫- ކުނީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ސަރަހައްދީ ހައްލުތަކެއް ހޯދުމުގ ފރުޞަތު‬ ‫ެ ު‬ ‫ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުން.‬‫- މިގޮތުން ވަކި ވަކި އަވަށްތަކުގައި އާންމުކޮށް ގޮނޑުކޮށް ކުނި އުކާލެވޭ ތަންތަނަށް ކުރެވޭނީ ކޮން‬‫ކަމެއްތޯ ބަލައި އެތަންތަން މުޅި ކޮމިއުނިޓީ ބައިވެރިވެގެން ސާފުކުރުމުގެ ހަފްތާއެއް ނުވަތަ ވީކެންޑެއް‬‫ފާހަގަކޮށް އަލުން އެތަންތަން ގޮ ނޑުވިޔަ ނުދިނުމަށް ބާރުއަޅަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތ‬‫ޯ‬‫ބެލުން. މިގޮތުން އެތނުގެ ވެއްޓަށް ބަދަލުގެނެސް ތަނުގެ ބނުން ކޮންމެވެސް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް‬ ‫ޭ‬ ‫ަ‬‫ކުރެވޭނެ ވިސްނުމެއް ނެރެވޭތޯ ބެލުން. މިސާލަކަށް ފީނދި ފަންނުގައި ކޮންކްރީޓް ބޭނުންނުކޮށ‬‫ް‬‫ސޭންޑްވިޗާއި ޖޫސް ލިބޭނޭ ހޓެއް ހަދަން ތަނެއް ކުއްޔަށްދ އެދިމާއިން އަތިރި މައްޗަށް ދެވޭނ‬‫ޭ‬ ‫ީ‬ ‫ަ‬ ‫އެކްސެސް ފަސޭހަކުރުން.‬‫ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ބިހޭވިއަރަލް ޗޭންޖެއް (ހިފިފައިވާ އާދައަކަށް ބަދަލު) ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން - މިގޮތުން‬ ‫‪‬‬ ‫މާސް ސޯޝަލް މާކެޓިން ކެމްޕެއިނެއް ރާވައި ހިންގުން.‬‫- މިކަމަކީ ވޭސްޓްމެނޭޖް އެކްޝަން ޕްލޭން ގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއްބަޔަށް ހަދައި ކުނި އުފައްދާ‬ ‫ފަރާތުން ކުންޏަށް ޒިއްމާވުމަށް ބރު އަޅައި އެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން.‬ ‫ާ‬‫- މިގޮތުން ނެޕީ، ފެނ އަދި ތަފތު ޖޫސް އަދި އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން އެ‬ ‫ާ‬ ‫ް‬ ‫މީހުންގެ ފަރާތުން ތިމާވެއްޓށް ލބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދެވޭނ މެކޭނިޒަމެއް ރޭވުން.‬ ‫ެ‬ ‫ި‬ ‫ަ‬‫- މިގޮތުން ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ މީހުންގެ އިޖްތިމާއީ ޒިއްމާ އާ މެދު‬‫ނަސޭޙަތްތެރި ވުން. އަދި ކައުނސިލުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދތައް ދިނުމުގައި އިޖްތިމާއީ ޒިއްމާ‬ ‫ަ‬ ‫ް‬‫އުފުލާ މިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް އެކަން ކުރުން ލާޒިމް ކުރެވޭނޭ ގާނޫނީ ފުރުސަތު އޮތްނަމަ އެކަން‬ ‫އެގޮތައް ކުރުން.‬‫- ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ގިނަ އަދަދެގެ ކުނި އުފައްދާ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވުން.‬‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން‬ ‫2 ‪Page‬‬
 • ‫ކައުންސިލް‬ ‫އަދި‬ ‫ވޯކަރުން‬ ‫ސޯޝަލް‬ ‫ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި‬ ‫ހެލްތްކެއަރ‬ ‫- ޓީޗަރުންނާއި‬‫ޚާއްސަކޮށް ސްކޫލް ކުދިންނާ އެކުދިންގެ ބެލނިވެރިންނށ‬‫ަ ް‬ ‫ެ‬ ‫މެމްބަރުންގެ ޓާސްކްފޯހަކުން‬‫ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ޑިޒައިން ކުރުން. މިގޮތުން މިކަމުގެ މައުލޫމާތު މީހެއްގެ ގައިގާ ހުއްޓަސް‬ ‫ކޮންޝަސްނެސް ނެތުމުން ދިމާވ މައްސަލަތަކަށް އެޑްރެސް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން.‬ ‫ާ‬‫ރެއިޒް ކުރުމައްޓަކައި ކުދިންނާއި‬ ‫- މިގޮތުން ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓްގެ އިތުރުން ކޮންޝަސްނެސް‬‫ބެލެނިވެރިންނށް ހިންގނެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ސްޓްރަކްޗަރ އާއި، ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ޓައިމ‬‫ް‬ ‫ޭ‬ ‫ަ‬‫ބައުންޑް ލަ ނޑު ދަނޑި ތަކަކާއި އެޕްރޮގްރާމް ގައި ބޭނުން ކުރާނެ ޕަބްލިކް މެސެޖް ތަކާއި އެ‬‫މެސެޖްތައް ދޭނެ މީޑިއަމް ތަކާއި ބިހޭވިއަރ ޗޭންޗް އިންސެންޓިވައިސް ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް‬ ‫ކަޑައެޅުން.‬‫- އިސްކަންދޭންޖެހޭ އޭރިއާތައް: ކުންޏަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސ ފަރުދީ ނިސްބަތން ކޮންމ‬‫ެ‬ ‫ު‬ ‫ް‬‫ދުވަހަކުވެސް އުފެދޭ އެއްޗަކަށް ވުމުން އެމީހެގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކަށް ބަދަލުގނެސްގެން ކުނި‬ ‫ެ‬‫މަދުކުރެވެނީ ކިހިނެއްތޯ ވިސްނައި ފިކުރުކުރަން މުޖުތަމައުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ބާރު‬ ‫އެޅުން.‬‫- ހޯމް އިކޮނޮމިކްސް ގެ ތެރެއިން ހައުސްހޯލްޑް ކުންޏާއި ފުޑް ވޭސްޓް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ލަފާ‬ ‫ލުއި ކަރުދާހުގައި ޗާޕްކޮށް ބެހުން.‬‫- އެންމެ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެނ ވެސް ކުންޏާއި މެދު ހުންނަ ކޮނޝަސްނެސް އެއް ލެވެލެއްގައި‬ ‫ް‬ ‫ް‬ ‫ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރަން ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލް ތަކަށް ބާރު އެޅުން.‬‫- މިގޮތުން ގްރީން ސްކޫލާއި ގްރން ހޯމްސް ކޮންސެޕްޓެއް ތަޢރަފްކޮށް ގްރީނެސްޓް ހޯމްއާއ‬‫ި‬ ‫ާ‬ ‫ީ‬‫ކުރާނޭ‬ ‫އެކަން‬ ‫ހަމަޖައްސައި‬ ‫ހޮވާގޮތަށް‬ ‫އަހަރަކުވެސް‬ ‫ކޮންމެ‬ ‫ސްކޫލް‬ ‫ގްރީނެސްޓް‬‫ގްރީން ސްކޫލް ގައިޑް‬ ‫ގައިޑްލައިންސްތަކެއް އެކަށައެޅުން މިގޮތުން ލިވް އެންޑް ލަރންގެ‬ ‫އަސްލަކަށް ބަލައި މި މާހައުލަށް ކަމުދާ ގޮތައް އެ ގައިޑް ރީ ޑިޒައިންކޮށް ޕަބްލިޝްކުރުން.‬‫- ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ނުވަތަ ރީސައިކަލް ކުރެވޭ ތަކެތި ޖެހނު ކޮނމެ ދިމާލަކަށް އެއްލާ ނލައި‬ ‫ު‬ ‫ް‬ ‫ު‬‫އެއްތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމ ވެސް ކަހަލަ އިންސެންޓިވެއް ދިނުން. މިސާލަކަށް ކޮކާ‬ ‫ެ‬‫ކޯލާއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ބުއންތަކެއްގ ހުސް ފުޅިއާއިދަޅު އެއްތާކަށް‬ ‫ެ‬ ‫ި‬ ‫ޖަމާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަން މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.‬‫- ފުވައްމުލައް ރަށަކަށްވެ، މި ގުދްރަތީ ރީތިކަން ލިބުނީ އެތައް ސަތޭކަ ނުވަތަ ހާސް އަހަރަކުން‬‫ކަމަށް ވެފައި, އަދި މި ރީތި ކަމާއި ތިޔާގިކަން ގުޅިފައި ވަނީ މި ފަސްގަ ނޑާ ކަމަށް ވުމުން‬‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން‬ ‫3 ‪Page‬‬ View slide
 • ‫ފަސްގަނޑުގެ ކާނާ ފަސްގަނޑަށް ނުދީ އަންދ ހެދުމަކީ މި ރަށ ދެކެ ލޯބިވާ އެވެސް މހަކ‬‫ީ ު‬ ‫ް‬ ‫ާ‬ ‫ކޮއްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަން ވިސްނައި ދިނުން.‬‫- މިގޮތުން ފަތާއ ގާރޑެން ވޭސްޓ އެންދުމުގެ ބަދލުގައި ބންގަޑަށ އޭގެ މަންފާ ކުރާ ގތަކަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ް‬ ‫ި‬ ‫ަ‬ ‫ް‬ ‫ި‬ ‫ފަތް ނައްތާލަން ބާރުއެޅުން.‬‫- ގުދުރަތީ ކޮންމެ ކުންޏަކީ ޚާއްސަކޮށް އުކައިލެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވތްތަކަކީ ކާދު ހެދުމަށް ބނުނ‬‫ޭ ް‬ ‫ަ‬‫ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް. މިގޮތުން ކާދު ހަދަން ދަސްކޮށް ދިނުމާއ ދަނޑުވެރިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް‬ ‫ި‬‫އެއްގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްގެން ނަމަވެސް ކާދު އުފައްދާ އަދި އަމިއްލަ‬ ‫ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ ކާދު ގެނވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.‬ ‫ެ‬‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން‬ ‫4 ‪Page‬‬ View slide