Your SlideShare is downloading. ×
القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم تأليف الميرزا محسن آل عصفور
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم تأليف الميرزا محسن آل عصفور

359
views

Published on

Kamus

Kamus


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
359
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫1‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫شبكة مشكاة اإلسالمية‬ ‫حُوخّٓٞ حُٞؿ٤ِ ُٔؼخٗ٢ ًِٔخص حُوَإٓ حٌَُ٣ْ طؤُ٤ق حُٔ٤َُح ٓلٖٔ آٍ‬ ‫ػٜلٍٞ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ٓلٖٔ آٍ ػٜلٍٞ رْٔ ّللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ حُلٔي ّلل ًٝل٠، ٝحُٜالس ٝحُٔالّ ػِ٠ ػزخىٙ حٌُ٣ٖ اٛطل٠ ، ٓلٔي‬ ‫ّ‬ ‫حُٜٔطل٠ ٝآُٚ أػالّ حُٜيٟ ،ٝٓلٖ حُ٘ـخس ٖٓ حَُىٟ ٝرؼي:كٌٜح هخّٓٞ ٓٞؿِ ٓوظَٜ اهظزٔ٘خٙ أٓخٓخ ً ٖٓ‬ ‫هخّٓٞ حُوَإٓ ُِيحٓـخٗ٢ ،ط٠ٖٔ ؿِٔش ٖٓ حُٜٔطِلخص حُوَآٗ٤ّشحُظ٢ ال ٣ٔظـ٘٢ ػٜ٘خ حُلَى حُِْٔٔ ًٝؼ٤َحً ٓخ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫طؼُٞٙ حُلخؿش ُٔؼَكظٜخ ٝح٩١الع ػِ٤ٜخ ػ٘ي طَط٤ِٚ ُِوَإٓ حٌَُ٣ْ آٗخء حُِ٤َ ٝأ١َحف حُٜ٘خٍ .‬ ‫ٝهي ٍطز٘خ ًِٔخطٚ ػِ٠ ٝكن حُظَِٔٔ ح٧ُق رخث٢ ُظٜٔ٤َ حُٞهٞف ػِ٤ٜخ ٝحَُؿٞع اُ٤ٜخ ٓظٞه٤ٖ حُ٘لغ ٝحُلخثيس‬ ‫ّ‬ ‫هيٍ حُٔٔظطخع،ٝٓخ طٞك٤و٘خ اال رخّلل ػِ٤ٚ طًِٞ٘خ ٝاُ٤ٚ ٗ٘٤ذ.‬ ‫<كَٜ حُِٜٔس>‬ ‫{أ د}‬ ‫1ـ حُــي )أر٤ٌْ(، )آرخث٢(.‬ ‫2ـ حُؼْ )آرخثي(.‬ ‫3ـ حُٞحُي رؼ٤٘ٚ )٣خ أرض(، )٧ر٤ٚ(، )ٝأر٤ٚ(.‬ ‫ِ‬ ‫4ـ ح٧د رظ٘ي٣ي حُزخء َٓػ٠ ح٧ٗؼخّ أٝ حٌُ٨ )ٝكخًٜش ٝأرّخ(.‬ ‫ّ‬ ‫{أ ص ٟ }‬ ‫1ـ حُــيٗٞ )أط٠(، )٣ؤط٤ــي(.‬ ‫2ـ ح٩ٛــــخرش )أطخًــْ( 3ـ حُوـِغ )كــؤط٠( 4ـ حُؼــــٌحد )كــــؤطخْٛ( ، )٣ـــؤط٢( 5ـ حُٔٞم )٣ؤط٤ٜخ(.‬ ‫6ـ حُـٔخع )أطؤطـٕٞ( )ُظــؤطٕٞ(،)كؤطـٞح( 7ـ حُؼـــَٔ )ُظـؤطٕٞ( ، )طؤطٕٞ( 8ـ ح٩هـَحٍ ٝحُطـخػش )آط٠( 9ـ حُوِن‬ ‫)٣ؤص( 01ـ حُٔـ٢ء رؼ٤٘ٚ )كؤطض(.‬ ‫ِ‬ ‫11ـ حُظٍٜٞ )رٍَٓٞ ٣ؤط٢( 21ـ حُيهـٍٞ )ٝأطٞح( 31ـ حُٔ٠٢ )ُوــي أطٞح(، )كؤطٞح( 41ـ ح٩ٍٓـخٍ )آط٤٘ـخْٛ(‬ ‫51ـ حُٔلـخؿؤس )٣ؤط٤ـْٜ( 61ـ حٍُِ٘ٝ )٣ؤط٤ٚ(.‬ ‫{أ ع ّ }‬ ‫1ـ حَُ٘ى )ح٩ػْ( 2ـ حُٔؼٜ٤ش )٩ػْ( )ٝح٩ػْ( )ػِ٠ ح٩ػْ( 3ـ حٌُٗذ )اػْ( 4ـ حُوطؤ )آػٔخ ً(.‬ ‫{أ ؽ ٍ }‬ ‫1ـ حَُٜٔ )أؿٍٖٞٛ( 2ـ حُؼٞحد )أؿَْٛ(.‬ ‫3ـ حُـؼَ )أؿَ(، )أؿَ١ ( 4ـ حُ٘لوش )أٍٟؼٖ ٌُْ كآطٖٞٛ أؿٍٖٞٛ(.‬ ‫ُ ْ‬ ‫{أ ؽ ٍ }‬ ‫1ـ حُٔٞص )أؿِٜخ(، )أؿالً( )أؿَ(.‬ ‫2ـ حُٞهض )ح٧ؿـِ٤ٖ( 3ـ حُـٜالى )أؿِـْٜ(.‬
 • 2. ‫2‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫4ـ حُؼيّس )أؿِـّٜٖ (.‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫5ـ حُؼٌحد )أؿَ ّللا(.‬ ‫{أ ف ى }‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ّللا طؼخُ٠ )٣َٙ أكي( 2ـ حُ٘ز٢ | )أكيحً(، )ػِ٠ أكي( 3ـ ُؼزي ٖٓ ػزخى ّللا طؼخُ٠ )٧كي ػ٘يٙ( 4ـ ُـ٤َ١ )٧كي‬ ‫ٖٓ رؼـي١( 5ـ ه٤َ:>٣ٔـِ٤وخ<)كبرؼـؼٞح أكيًْ( 6ـ ُ٣ي رٖ كخٍػش )أرخأكي( 7ـ أ١ ٖٓ حُوِن )ٍرٚ أكيحً(، )رَر٢‬ ‫ٌّ‬ ‫أكيحً( 8ـ ه٤َ ىهـ٤خّٗٞ )ٝال٣٘ـؼَٕ رٌـْ أكيحً( 9ـ ٓخه٢ حُِٔي )أكيٛٔخ(.‬ ‫{أ م ً }‬ ‫1ـ حُوزٍٞ )أهٌطْ( )كوٌٝٙ(، )٣ؤهٌ(، )٣ئهٌ(، )هٌ( 2ـ حُلزْ )كوٌ(، )ٗؤهٌ(، )ُ٤ؤهٌ(.‬ ‫3ـ حُؼٌحد )كؤهٌْٛ(، )أهٌ( )أهٌٙ(، )أهٌٗخ(.‬ ‫4ـ حُوظَ )ُ٤ؤهٌٝٙ( 5ـ ح٧َٓ )ٝهٌْٝٛ(، )كوٌْٝٛ(.‬ ‫{حطوٌ}‬ ‫1ـ حهظخٍ )حطوٌ( 2ـ حًَّ )ٝ٣ظوٌ( 3ـ ٛخؽ )ٝحطوٌ هّٞ( 4ـ ِٓي )كخطوــٌ(، )ٝحطوٌ ٓزــ٤ِٚ(.‬‫5ـ ٓٔ٠ )ٝحطوــٌٝح( 6ـ ٗٔـض )حطوٌص( 7ـ ػزيٝح )حطوٌٝح(، )حطوٌطْ( 8ـ ؿؼَ )طظوٌٕٝ(، )حطوٌٝح أ٣ٔخْٜٗ( 9ـ‬ ‫ر٘٠ )حطوٌٝح ٓٔـيحً( )ُ٘ظوٌّٕ (، )ٝطظوٌٕٝ( 01ـ ٍٟ٠ )كخطوٌٙ( 11ـ طؼَٜٕٝ )طظوٌٕٝ ٓ٘ٚ( 21ـ أٍهض‬ ‫)كخطوٌص( 31ـ أػظوي )ٖٓ حطوٌ(‬ ‫{أ م ٍ }‬ ‫1ـ حُو٤خٓش )رخ٥هَس( ، )ُ٦هَس( 2ـ حُـّ٘ش )ح٥هَس( 3ـ حُ٘خٍ )٣لٌٍح٥هـَس( 4ـ ح٥هــ٤َس )حُٔـِش ح٥هـَس(،‬ ‫)ٝػي ح٥هــَس( 5ـ حُوزَ )ٝك٢ ح٥هَس(.‬ ‫{أ م ٝ }‬‫1ـ ح٧م ٖٓ أر٤ـٚ ٝأٓٚ )هظَ أهـ٤ٚ(، )ٓـٞأس أه٢(، )أ م( 2ـ ح٧م ٖٓ حُوز٤ِش ُٝ٤ْ ٖٓ أرـ٤ٚ ٝأٓٚ ٝالػِ٠ ى٣٘ٚ‬‫)أهـخْٛ( 3ـ ح٧م ك٢ حُـي٣ٖ ٝحُٞال٣ش ك٢ حُ٘ـَى )اهـٞحْٜٗ( )اهـٞحٕ( 4ـ ح٧م ك٢ ى٣ٖ ح٩ٓالّ ٝحُٞال٣ش )أهٞس(‬ ‫5ـ ح٧م ك٢ حُلذ ٝحُٔٞىّس )اهـٞحٗخ ً( 6ـ ح٧م حُٜـخكذ )ٌٛح أه٢( )ُلـْ أهـ٤ٚ( 7ـ حُ٘زٚ )ُؼ٘ض أهظٜخ(.‬ ‫{إًٔ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٔٔخع )أًٗض(، )آًٗخى( 2ـ حُ٘يحء )كؤًٕ ٓئًٕ(، )ٝإًٔ( 3ـ حالٍحىس )رخًٕ ّللا( 4ـ ح٧َٓ )ٝٓخ ًخٕ ٍَُٓٞ‬ ‫ّ‬ ‫إٔ ٣ؤط٢ رآ٣ش حال رخًٕ ّللا(، )رؤًٕ ٍرْٜ(، )رخًٕ ٍرٜخ(.‬ ‫{أًٟ}‬ ‫1ـ حُلَحّ )ٛٞ أًٟ( 2ـ حُؤَ )رٚ أًٟ( 3ـ حُ٘يّس )رٌْ أًٟ( 4ـ حُ٘ظْ )كآًٝٛٔخ( )أًٟ ًؼ٤َحً( 5ـ حُزٜظخٕ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫)آًٝح(، )٣ئًٕٝ ّللا ٍُٝٓٞٚ( )٣ئًٕٝ حُٔئٓ٘٤ٖ ٝحُٔئٓ٘خص ( 6ـ حُؼٜ٤خٕ )٣ئًٕٝ ّللا ٍُٝٓٞٚ( 7ـ حُظوِق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫)٣ئًٕٝ ٍٍٓٞ ّللا( 8ـ ٗـَ حُوِذ )٣ئً١ حُ٘ز٢( )طئًٝح ٍٍٓٞ ّللا( 9ـ حُٖٔ )٣ظزؼٜخ أًٟ( 01ـ حُؼٌحد‬ ‫)أًٟٝ(، )أًٝ٣٘خ(.‬ ‫{أٍٝ}‬ ‫1ـ حُـ٘ش )إّ ح٧ٍٝ(، )أٍٝػ٘خ ح٧ٍٝ( 2ـ ر٤ض حُٔويّ رخُ٘خّ )ٓ٘خٍم ح٧ٍٝ ٝٓـخٍرٜخ ( )أىٗ٠ ح٧ٍٝ(‬‫)اُ٠ ح٧ٍٝ( 3ـ أٍٝ حُٔي٣٘ش هخٛش )أٍٟ٠(،)طٌٖ أٍٝ(،)ٖٓ ح٧ٍٝ( 4ـ ٌٓش )ٗؤط٢ ح٧ٍٝ(،)ك٢ ح٧ٍٝ(‬
 • 3. ‫3‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫ّ‬ ‫5ـ َٜٓ هخٛش )هِحثٖ ح٧ٍٝ(،)حٓظ٠لٞح ك٢ ح٧ٍٝ(، )إّ ح٧ٍٝ ّلل( )ك٢ ح٧ٍٝ( ، )٣ٔظوِلٌْ ك٢‬ ‫ح٧ٍٝ(،)ك٢ ح٧ٍٝ حُلٔخى( 6ـ أٍٝ ح٩ٓالّ هخٛش )ٓلٔيٕٝ ك٢ ح٧ٍٝ(، )٣٘لٞح ٖٓ ح٧ٍٝ( 7ـ ؿٔ٤غ‬ ‫ح٧ٍٟ٤ٖ )ىحرش ك٢ ح٧ٍٝ(،)ٓخك٢ ح٧ٍٝ( 8ـ حُوزَ)طٟٔٞ رْٜ ح٧ٍٝ( 9ـ أٍٝ حُظ٤ٚ )٣ظ٤ٜٕٞ ك٢ ح٧ٍٝ(‬ ‫01ـ أٍٝ حُو٤خٓش )طزـيٍّ ح٧ٍٝ ؿـ٤َ ح٧ٍٝ( ، )ٝأٗـَهض ح٧ٍٝ( 11ـ حُوِذ )ك٤ٌٔغ ك٢ ح٧ٍٝ( 21ـ‬ ‫ٓخكش حُٔٔـي حُـخٓغ )كخٗظَ٘ٝح ك٢ ح٧ٍٝ( 31ـ حُٔويّ )رؤ١ أٍٝ طٔٞص(.‬ ‫{أ ّ ف }‬ ‫1ـ حُلِٕ )أٓلخ ً( 2ـ حُـ٠ذ )آٓلٞٗخ(.‬ ‫{أ ف ى }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حٌٌُد )حكي( 2ـ ػزخىس ح٧ٛ٘خّ )أثلٌخ ً( 3ـ حىػخء حُُٞي ّلل طؼخُ٠ )حكٌْٜ( 4ـ هٌف حُٔلٜ٘خص )رخالكي( 5ـ‬ ‫حَُٜف )٣ئكـي ػ٘ٚ ٓـٖ أـلي( )ُظؤكٌ٘خ( 6ـ حُظوـِـ٤ذ )حُٔئطلـٌش(، 7ـخُٔلَ )ٓخ٣ؤكٌٕٞ(.‬ ‫{أ ى ٍ }‬ ‫1ـ ر٠ْ حالُق حُؼَٔس )حًِٜخ(، )ح٧ًَ( 2ـ حُلَم )طؤًِٚ حُ٘خٍ( 3ـ حالرـظـالع )٣ؤًِـٜٖ( 4 ـ ح٧ًَ رؼـ٤٘ٚ )كٌال(‬ ‫)كـؤًال( 5 ـ حالٓظجٜخٍ )٣ؤًِٖ( 6 ـ حالكظَحّ )٣ؤًِٚ( 7 ـ أهٌ ح٧ٓٞحٍ ظِٔـخ ً رــ٤َ كن )٣ؤًِـٕٞ أٓـٞحٍ(، )ٝال‬ ‫طـؤًـِٞح أٓـٞحُــْٜ( 8 ـ حالٗظلخع رٞؿٞٛٚ )ًِٞح ٓٔخ( 9 ـ حَُُم )٧ًِٞح ٖٓ(.‬ ‫{أ ٍ ح}‬ ‫1ـ ح٩ٓظؼ٘خء )اٍ حُٔظو٤ٖ(، )اٍ ٖٓ( 2ـ آج٘خف )الأِٓي( )آٍخ( )اٍ إٔ( )اٍ حُٔٞطش(، )اٍ ارظـخء( 3ـ حُوزَ‬ ‫ّ‬ ‫)اٍػ٘يٗخ(، )اٍ رويٍ(، )اٍ رَ٘( )اٍ ك٢( 4ـ ؿ٤َ )اٍ ّللا ُلٔيٗخ(.‬ ‫{أ ٍ ٟ }‬ ‫1ـ ٓغ )حٓٞحُـْٜ حُ٠(، )حٟ ٛـخٍٕٝ(، )أٜٗـخٍٟ اُ٠( 2ـ ِٛش ك٢ حٌُالّ )ُ٤ـٔؼٌْ٘ اُ٠(، )ٗٞكخ ً اُ٠(.‬ ‫ٝأٓؼخُٚ.‬ ‫{أ ّ }‬ ‫1ـ ِٛش ك٢ حٌُالّ )أّ هِوٞح(، )أّ أٗخ(، )أّ ُٚ( 2ـ رَ )أّ رظخَٛ( 3ـ ح٩ٓظلٜخّ )أّ آٓ٘ظْ(.‬ ‫{أ ّ ٍ }‬ ‫1ـ ح٩ٍٗخى ٝحُٞػع )ح٥َٕٓٝ رخُٔؼَٝف( 2ـ حُظٞك٤ي )ٝآَٓ رخُٔؼَٝف( 3ـ اظٜخٍ حُطخػش ُِ٘ز٢ | ٝحُٞالء ُٚ‬‫)٣ؤَٕٓٝ رخُٔؼَٝف( 4ـ حُي٣ٖ )ٝظَٜ أَٓ(، ) ر٤ْٜ٘ أَْٓٛ(، 5ـ حُوٍٞ )٣ظ٘خُػٕٞ ر٤ْٜ٘ أَْٓٛ( 6ـ حُؼٌحد )ُٔخ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ه٠٢ ح٧َٓ( 7ـ ػ٤ٔ٠ $ )اًح ه٠٠ أَٓحً( 8ـ حُوظَ رزيٍ )كبًح ؿخء أَٓ ّللا( )ُ٤و٠٢ ّللا أَٓحً( 9ـ هظَ ر٘٢‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫هَ٣٠ش )ٝحٛللٞح كظ٠ ٣ؤط٢ ّللا رؤَٓٙ( 01ـ كظق ٌٓٚ )كظ٠ ٣ؤط٢ ّللا رؤَٓٙ( 11ـ حُو٤خٓش )أط٠ أَٓ ّللا(، )ؿخء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أَٓ ّللا( 21ـ حُو٠خء )٣يرَ ح٧َٓ(، )ُٚ حُوِن ٝح٧َٓ(، 31ـ حُٞك٢ )٣يرَّ ح٧َٓ ٖٓ حُٔٔخء(، )٣ظٍِ٘ ح٧َٓ(‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫41ـ ح٧َٓ رؼ٤٘ٚ )حٕ ّللا ٣ؤَٓ(، )٣ؤًَْٓ( 51ـ حٌُٗذ )ٝرخٍ أَٓٛخ(، )أَٓٙ( 61ـ حَُٜ٘ )َٛ ُ٘خ ٖٓ ح٧َٓ (، )ّلل‬ ‫ّ‬ ‫ح٧َٓ( 71ـ حُلؼَ ٝحُ٘ؤٕ )طٜ٤َ ح٧ٍٓٞ( )ٝٓخ أَٓ كَػٕٞ( 81ـ حُـَم )الػخْٛ حُ٤ّٞ ٖٓ أَٓ ّللا( 91ـ‬ ‫حٌَُٔ٘ )ؿجض ٗ٤جخ ً أَٓحً(.‬ ‫{أ ّ }‬‫1ـ ح٧َٛ )ٖٛ أّ حٌُظخد(،)أّ حُوَٟ( 2ـ حَُٔؿغ ٝحُٜٔ٤َ )كؤٓٚ ٛخٝ٣ش( 3ـ حُٞحُيس رؼ٤ٜ٘خ )اُ٠ أٓي(، )أٓٚ( 4ـ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
 • 4. ‫4‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫حَُٟٔغ )أٜٓخطٌْ( 5ـ أٜٓخص حُٔئٓ٘٤ٖ ٝأُٝحؽ حُ٘ز٢| )ٝأُٝحؿٚ أٜٓخطْٜ(.‬ ‫{أ ّ س }‬‫1ـ ػٜزش )ًٍ٣ظ٘خ أٓش(، )أٓش هي هِض( )أٓش هخثٔش(،)أٓش ٣ٜيٕٝ( 2ـ ِٓش )أٓظٌْ أٓش(، )ٌَُ أٓش(، )حُ٘خّ أٓش(‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫3ـ ٕٓ٘ٞ ٓؼيٝىس )أٓش ٓؼيٝىس( )رؼي أٓش( 4ـ هّٞ )حٓش ؿؼِ٘خ( 5ـ آخّ ٣وظيٟ رٚ )ًخٕ أٓشً هخٗظخ ً(، 6 ـ ح٧ثٔش ٖٓ‬ ‫ّ‬ ‫أَٛ حُز٤ض & هخٛش )ه٤َ أٓش(، )أٓش ٝٓطخ ً( 7ـ ح٧ْٓ حُوخُ٤ش )ٝإ ٖٓ أٓش( 8ـ حٌُلخٍ هخٛش )أٍِٓ٘خى ك٢‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أٓش( 9ـ حُوِن )اٍ أْٓ أٓؼخٌُْ(.‬ ‫ّ‬ ‫{أ ّ أ ّ }‬‫1ـ حُوخثـي ك٢ حُوـــ٤َ )ُِ٘ــخّ آخٓخ ً( ، )ُِٔظـو٤ٖ آخٓخ ً( 2ـ ٛل٤لش ح٧ػٔخٍ )رخٓخْٜٓ( 3ـ حُِٞف حُٔللٞظ )ك٢‬ ‫آخّ ٓز٤ٖ( 4ـ حُظٍٞحس )ًظخد ٓٞٓ٠ حٓخٓخ ً( 5ـ حُطَ٣ن حُٞحٟق )ُزبٓخّ ٓز٤ٖ(.‬ ‫{أ ّ ١ }‬ ‫1ـ حُؼَد ) ك٢ ح٧ٓ٤٤ٖ ٍٓٞالً( 2ـ حُ٤ٜٞى )ْٜٝٓ٘ أٓ٤ّٕٞ( 3ـ حٌُ١ ال٣وَأ ٝال٣ٌظذ )حُ٘ز٢ ح٧ٓ٢(.‬ ‫{ 1 ـ أ ّ ٕ}‬ ‫1ـ حُلَحثٞ )أٓخٗخطٌْ( )ح٧ٓخٗش( 2ـ حُٞىحثغ )٧ٓخٗخطْٜ( 3ـ حُؼلّش )حُوٞ١ ح٧ٓ٤ٖ(.‬ ‫{ 2 ـ أ ّ ٕ}‬ ‫1ـ ح٩هــَحٍ رخُِٔخٕ )رؤّٜٗــْ آٓــ٘ٞح( ، )حُــٌ٣ٖ آٓــ٘ٞح( 2ـ حُظٜي٣ن )حٌُ٣ٖ آٓ٘ٞح ٝػِٔٞح( 3ـ حُٜٔيِّهٕٞ‬ ‫)حُٔئٓ٘٤ٖ ٝحُٔئٓ٘خص( 4ـ حُظٞك٤ي )رخ٩٣ٔخٕ( 5ـ ح٩٣ٔخٕ ك٢ َٗى )ٝٓخ٣ئٖٓ(، )أكظئٕٓ٘ٞ(.‬ ‫{أ ٕ ع }‬‫1ـ حُز٘خص )ُٝٚ ح٧ٗؼ٠(، )رخ٧ٗؼ٠( )اٗخػخ ً( 2ـ ح٩ٗخع ٖٓ ح٧ٗؼخّ )أّ ح٧ٗؼ٤٤ٖ( 3ـ ح٧ٛ٘خّ ٝح٧ٝػخٕ )ىٝٗٚ اٍ اٗخػخ ً(‬ ‫)ْٛ ػزخى حَُكٖٔ اٗخػخ ً(.‬ ‫{أ ٕ ّ }‬ ‫1ـ آىّ $ )هِن( ) هِو٘خ ح٩ٗٔخٕ( 2ـ ُٝي آىّ $ )حالٗٔخٕ ٝٗؼِْ( )هِو٘خ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٗطلش(.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫حُن.‬ ‫{إْ إْٔ إّ }‬ ‫)>إْ <رٌَٔ حُِٜٔس ٝآٌخٕ حُٕ٘ٞ(.‬ ‫1ـ اًح )إْ ً٘ظْ ٓئٓ٘٤ٖ( 2ـ ٓخ )هَ إْ ًخٕ َُِكٖٔ(،)إ حٌُخكَٕٝ(،)إْ ًخٗض اٍ ( 3ـ ُوي )إْ ًخٕ ٝػي(،)إْ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ًّ٘خ ُل٢(،)طخّلل إْ ًيص(،)إْ ًّ٘خ ػٖ(،)ٝإْ ًخىٝح(.‬ ‫)>إْٔ <رلظق حُِٜٔس ٝحٌٓخٕ حُٕ٘ٞ( 1ـ ُجال )ٌُْ إٔ ط٠ِٞح( )٣ٔٔي حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ إْٔ طِٝال( )٣ٔٔي‬ ‫حُٔٔخء إْٔ طوغ( 2ـ رؤٕ )ٛللخ ً إْٔ ً٘ظْ(، )أٓخءٝح حُٔٞء إْٔ ًٌرٞح(.‬ ‫ّ‬‫)>إّ <رٌَٔ حُِٜٔس ٝط٘ي٣ي حُٕ٘ٞ( رؼ٤٘ٚ ُِظؤً٤ي )إّ ّللا ُٚ ِٓي حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ( ٝٓؼِٚ ٓخًخٕ ٓ٘ٚ ك٢ أٍٝ‬ ‫حٌُالّ.‬ ‫{أ ٕ ٟ }‬
 • 5. ‫5‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ً٤ق )أٗ٠ ٣ل٤٢ ٌٛٙ ّللا( 2ـ ٖٓ أ٣ٖ )أّٗ٠ ُي ٌٛح( )أّٗ٠ ٣ٌٕٞ ُ٢( )أٗ٠ ٣ئكٌٕٞ( 3ـ حُٔخػش )آٗخء‬ ‫ّ‬ ‫حُِ٤َ(.‬ ‫{ح ٛـ ٍ}‬ ‫1ـ ٓخًٖ حُوَٟ )أَٛ حُوَٟ(، )أَٛ حُٔي٣٘ش( 2ـ هَحء حُظٍٞحس ٝحالٗــ٤َ )٣خ أَٛ حٌُظـخد( 3ـ حالٛلـخد )حُ٠‬ ‫أٛـِٜخ( 4ـ حُِٝؿش ٝحالٝالى )ٓخٍ رؤِٛٚ(، )ٝحٗـ٤٘خٙ ٝأِٛٚ( 5ـ حُوّٞ ٝحُؼ٘٤َٙ )ٖٓ حِٛٚ(، )ٖٓ أِٜٛخ( 6ـ‬ ‫حُٔوظخٍ ُٚ )حكن رٜخ ٝأِٜٛخ( 7ـ حُوّٞ حٌُ٣ٖ رؼغ ك٤ْٜ ٗز٢ )٣ؤَٓ أِٛٚ( 8ـ حُٔٔظلن )أَٛ حُظوٟٞ ٝأَٛ‬ ‫حُٔـلَس(.‬ ‫{أ ٝ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ رَ )ٓخثش حُق أٝ ٣ِ٣يٕٝ(، )رخُزَٜ أٝ ٛٞ(، )أٝ أىٗ٠( 2ـ حُق ِٛش )أٝ ٣و٘٠(، )أٝ ٣ًٌَ(، )أٝ ٣ليع(،‬ ‫)أٝ ٌٍٗح( 3ـ حُو٤خٍ )أٝ ًٔٞطْٜ( )أٝ ٣ِٜزٞح أٝ طوطغ .‬ ‫.‬ ‫أٝ ٣٘لٞح(.‬ ‫{ 1 ـ أ ٝ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ أٍٝ ٖٓ ًلَ رخُ٘ز٢ | )أٍٝ ًخكَ رٚ( 2ـ أٍٝ ٖٓ آٖٓ رخّلل طؼخُ٠ ٖٓ أَٛ ٌٓش )كؤٗخ أٍٝ حُؼخري٣ٖ( )أٍٝ ٖٓ‬‫أِْٓ( )أٗخ أٍٝ حُِٔٔٔ٤ٖ( 3ـ أٍٝ حُٔٞه٘٤ٖ ٖٓ ر٘٢ حَٓحث٤َ رخُيالثَ حُٔؼـِس رخٓظ٘خع حَُإ٣ش حُؼ٤٘٤ش ُِزخٍ١ ؿَ‬ ‫ٝػال )ٝأٗخ أٍٝ حُٔئٓ٘٤ٖ( 4ـ أٍٝ حُٔئٓ٘٤ٖ ٖٓ ر٘٢ حَٓحث٤َ رٔٞٓ٠ ٝٛخٍٕٝ ^ )حٕ ً٘خ أٍٝ حُٔئٓ٘٤ٖ(.‬ ‫{ 2 ـ أ ٝ ٍ}‬ ‫1ـ حُوّٞ )آٍ كَػٕٞ( 2ـ أَٛ حُز٤ض )آٍ ُٞ١( 3ـ حٌٍُ٣ش ٝحٍُٞػش ٝحٕ ٓلِٞح )ٝآٍ حرَحٛ٤ْ ٝآٍ ػَٔحٕ}‬ ‫.‬ ‫{ 3 ـ أ ٝ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُِٔي )ٝحرظـخء طؤٝ٣ِٚ( )ٝٓخ ٣ؼِْ طؤٝ٣ِٚ( 2ـ حُؼخهزش ٝٝػي ّللا طؼخُ٠ ٖٓ حُو٤َ ٝحَُ٘ ٣ّٞ حُو٤خٓش )حال‬ ‫طؤٝ٣ِٚ( )٣ؤط٢ طؤٝ٣ِٚ( )٣ؤطْٜ طؤٝ٣ِٚ( )ٝحكٖٔ طؤٝ٣ال( )ًُي طؤٝ٣َ( 3ـ طؼز٤َ حَُإ٣خ )ٖٓ طؤٝ٣َ ح٧كخى٣غ( )ٗزج٘خ‬ ‫رظؤٝ٣ِٚ( 4ـ ح٧ُٞحٕ )حال ٗزؤطٌٔخ رظؤٝ٣ِٚ( 5ـ حُظلو٤ن )ٌٛح طؤٝ٣َ ٍإ٣خ١(.‬ ‫{أ ٝ ٟ }‬ ‫1ـ حُ٠ْ )آٝٝح( ، )كآٝحًْ(، )أٟٝ حُ٤ٚ( 2ـ حالٗظٜخء )آٝ٣٘خ(، )كآٝٝ حُ٠(.‬ ‫{أ ١ ١ }‬ ‫1ـ حُؼالٓخص )ٖٓ آ٣خطٚ( )٥٣خص(، )آ٣ش طؼزؼٕٞ( 2ـ حُوَإٓ )آ٣خص ٓلٌٔخص( )آ٣ش ٌٓخٕ آ٣ش( 3ـ حُٔؼـِحص‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫)رآ٣خط٘خ(، )٣َٝح آ٣ش( 4ـ حُؼزَس )آ٣ش ُِ٘خّ( 5ـ حٌُظخد )٣ٔٔغ آ٣خص ّللا(، )ًخٗض آ٣خط٢( 6ـ ح٧َٓ ٝحُٜ٘٢ )ّللا‬ ‫آ٣خطٚ( ٝٗلٞٙ.‬ ‫<كَٜ حُزخء>‬
 • 6. ‫6‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{د أ ّ }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُؼـٌحد )رؤٓـ٘خ(، )رؤّ ّللا( 2ـ حُلـوَ )رخُزؤٓــخء( 3ـ حُوظخٍ )رؤّ حٌُ٣ٖ(، )رؤّ ٗي٣ي(، )حُزؤّ(،‬ ‫)رؤْٜٓ(.‬ ‫{د ف ٍ }‬ ‫1ـ حُ٤ْ )حُزلَ ٍٛٞحً( ، )حَٓحث٤َ حُزلَ( 2ـ ٓٞٓ٠ ٝحُو٠َ ^ )ٓـٔغ حُزلَ٣ٖ( ػِ٠ هٍٞ 3ـ حُٔخء حُؼٌد‬ ‫ٝحُٔخُق )َٓؽ حُزلَ٣ٖ( )حُزلَحٕ( 4ـ رلَ حٌُِٔٞص ٝػـخثذ حُـزَٝص )حُزلَ حُٔٔـٍٞ(.‬ ‫{د م ّ }‬ ‫1ـ حُلَحّ )رؼٖٔ روْ( 2ـ حُ٘وٜخٕ )طزؤٞح( )٣زؤٕٞ(.‬ ‫{د ى ٍ }‬ ‫1ـ حالٛالى )ريُ٘خ حٓؼخُْٜ طزي٣ال( 2ـ حُ٘ٔن )آ٣ش ٌٓخٕ آ٣ش( )حريُٚ ٖٓ( 3ـ حُظـــ٤٤َ )ريُٚ(، )٣زـيُٞٗٚ( ، )ريُٞح‬ ‫ّ‬‫طـــزي٣ال( 4ـ حُظـي٣ي )ريُ٘خْٛ ؿِٞىحً( )طزيٍ ح٧ٍٝ( 5ـ حُظلٞ٣َ ٖٓ كخٍ حُ٠ كخٍ )٣زيٍ ّللا( 6ـ حالهظ٤خٍ )٣ظزيٍ‬ ‫حٌُلَ(.‬ ‫{د ى ٕ }‬ ‫1ـ حُـٔي )رزيٗي( 2ـ حُزيٕ ر٠ْ حُزخء ٝحٌٓخٕ حُيحٍ )ٝحُزيٕ ؿؼِ٘خٛخ(.‬ ‫{د ٍ ؽ }‬ ‫1ـ حُ٘ـْ )ًحص حُـزَٝؽ( 2ـ حُوٜــٍٞ )رَٝؽ ٓ٘ـــ٤يس( 3ـ حُظٞٓغ ك٢ حُٔ٘٢ )الطزَؿٖ طزَؽ(.‬ ‫{د ٍ ف }‬ ‫1ـ حُِٝحٍ )ال حرَف( 2ـ حالٗظوخٍ )كِٖ أرَف(.‬ ‫{د ٍ ٍ }‬ ‫1ـ حُِٜش )حٕ طزَٝح( ، )حٕ طزَْٝٛ( 2ـ حُطخػش )ػِ٠ حُزَ( )ٝرَحً( )رٍَس(، )حالرَحٍ( 3ـ حُظوٟٞ )ط٘خُٞح حُزَ(،‬ ‫)رخُزَ(، )ٌُٖ حُزَ(.‬ ‫{د ٍ م }‬ ‫1ـ حُ٘وٞٙ )رَم حُزَٜ( 2ـ حُزَم رؼ٤٘ٚ )ٍٝػي ٝرَم(.‬ ‫{د ّ ١ }‬ ‫1ـ حُ٠َد )رخٓطٞح(، )ٝ٣زٔطٞح( 2ـ حُٔؼش )رٔ٢(، )٣زٔ٢(.‬‫3ـ حُلظق )الطزٔـطٜخ ًَ حُزٔــ٢(، )ٓزٔٞ١ـــظخٕ( 4ـ حُٜٔي ٝحُلَٕ )رٔخ١خ ً( 5ـ حُل٠َ ٝحُوٞس )رٔطش( 6ـ ٓي‬ ‫حُ٤ي ٖٓ حُزؼي )ًزخٓ٢(.‬ ‫{د ٙ ٍ }‬‫1ـ رٜ٤َس حُوِذ )ال ٣زَٜٕٝ( ، )حُزٜ٤َ( 2ـ حَُإ٣ش حُؼ٤٘٤ش )٣ؤص رٜ٤َحً(، )كزَٜى( 3ـ حُلـش )ً٘ض رٜ٤َحً(.‬ ‫{د ٝ ع }‬ ‫1ـ حُيٍحْٛ )ر٠خػظْٜ( ، )ر٠خػظ٘خ( 2ـ حُٔـظخع )رز٠خػش( 3ـ حُؼيى )ر٠غ( 4ـ حُٔخٍ حُٔ٘ظلغ رٚ )ٝحَٓٝٙ‬ ‫ر٠خػش(.‬ ‫{د ١ ٕ }‬
 • 7. ‫7‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُؼوـٞرش )رط٘ـظ٘خ(، )ٗزطـٖ حُزط٘ـش( )حٕ رطٖ(.‬ ‫2ـخُوٞس )ْٜٓ٘ رط٘خ ً(.‬ ‫{د ١ ٍ }‬ ‫1ـ حٌٌُد )ال ٣ؤط٤ٚ حُزخ١َ(، )حُٔزطِٕٞ( 2ـ حالكزخ١ )ال طزطِٞح( 3ـ حُ٘ـَى )ُٛن حُزخ١ــَ( ) حٕ حُزخ١َ(،‬ ‫)رخُزخ١ـَ( 4ـ حُظِْ )ر٤ٌْ٘ رخُزخ١َ(.‬ ‫{د ع ع }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ح٩ُٜخّ )كزؼغ ّللا( 2ـ حالك٤خء ك٢ حُيٗ٤خ )ػْ رؼؼ٘خًْ( )ػْ رؼؼٚ( 3ـ حُ٤وـظش ٖٓ حُّ٘ٞ )٣زؼـؼٌْ( 4ـ حُظِٔــ٤٢‬ ‫)رؼـؼ٘خ( 5ـ حٍٓـخٍ حَُٓـٍٞ )حٌُ١ رؼغ( )ٝحرؼغ ك٤ْٜ(، )كخرؼــؼٞح( 6ـ حُٜ٘ذ ٝحُز٤خٕ )كخرؼؼٞح( )حرؼغ ُ٘خ(‬ ‫)رؼغ ٌُْ( 7ـ حٍُ٘٘ٞ ٖٓ حُوزٍٞ )٣زؼغ ٖٓ(.‬ ‫{د ع ٍ }‬ ‫1ـ حُْٜ٘ )رؼال( 2ـ حُِٝؽ )رؼُٞظٜٖ(، )رؼِ٠(.‬ ‫{د ؽ ١ }‬ ‫1ـ حُظِْ )حُزـ٢( )طزـ٢( 2ـ حُٔؼٜ٤ش )٣زـٕٞ( ، )رـ٤ٌْ( 3ـ حُلٔي )رـ٤خ ً( 4ـ حُِٗخ )رـ٤ّخ ً( رظ٘ي٣ي حُ٤خء،‬ ‫)حُزـخء(.‬ ‫{د م ١ }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُؼٞحد )رو٤ش ّللا( 2ـ حُٜـِٞحص حُؤـْ )حُزخهـ٤خص( 3ـ حُزخه٢ ٖٓ حٌُحٛذ )ٝرو٤ش ٓٔخ( )رخه٤ش( 4ـ حُيٝحّ‬ ‫)رخم(، )ٝحرو٠( 5ـ حُوِش )حُٝٞح رو٤ش(.‬ ‫{د ٍ ى }‬‫1ـ ٌٓش )حُزِي(، )رِيحً( 2ـ ٓزؤ )رِيس ١٤زش( 3ـ حُزوؼش حُ٘خٓ٤ش )حُزِي حُط٤ذ( 4ـ ٌٓخٕ ٓزن ال ٗزخص ك٤ٚ )رِي ٓ٤ض(.‬ ‫{د ٍ ٝ }‬ ‫1ـ حُ٘ؼٔش )ًٌُْ رالء( 2ـ حالهظزخٍ )حرظِ٠ حرَحٛ٤ْ(، )ُ٘زٌِْٞٗ(، )حُزالء حُٔز٤ٖ(.‬ ‫{د ٍ ٛـ ٕ}‬ ‫1ـ حُلـش )رَٛخٌْٗ( 2ـ ح٥٣ش )رَٛخٗخٕ( )رَٛخٕ ٍرٚ(.‬ ‫{د ٕ ١ }‬ ‫1ـ حَُٜف )ر٘٤خْٜٗ ٖٓ( 2ـ حُٔٔـي )ر٘٤خٗٚ(، )ر٘٤خْٜٗ حٌُ١( 3ـ حالطٕٞ )ر٘٤خٗخ ً(.‬ ‫{د ٛـ ص}‬ ‫1ـ حُِٗخ )رزٜظخٕ( 2ـ حٌٌُد )رٜظخٕ ػظ٤ْ( 3ـ حُلَحّ ٖٓ حُٔخٍ )رٜظخٗخ ً( 4ـ حُيٖٛ ٝحُؤَحٕ )كزٜض(.‬ ‫{د ٝ أ }‬ ‫1ـ حٓظٞؿذ )كزـخءٝح(، )رخء( 2ـ ٣ـٍِ٘ )٣ظـزٞأ(، )رٞأٗخ( 3ـ طٞ١ٖ )طزٞة حُٔئٓ٘٤ٖ( 4ـ طَؿغ )طزٞء رخػٔ٢(.‬ ‫{د ٝ د }‬‫1ـ حٍُِٔ٘ )ٓزؼش أرٞحد( 2ـ حٌُٔش ٝحُطَ٣ن )ٖٓ رخد( )أرٞحد( 3ـ حُزخد رؼ٤٘ٚ )ُْٜ ح٧رٞحد( )أرٞحرٜخ( )حُزخد‬ ‫ٓـيحً( 4ـ حُيٍد )ػِ٤ــْٜ حُـزخد( 5ـ حُٔيهَ ٝحُٔوـَؽ )ٖٓ أرٞحرـٜخ( 6ـ ٓٔظلظق ح٧َٓ )رخرخ ً ًح(، )أرٞحد ًَ(‬
 • 8. ‫8‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫7ـ حُطَ٣ن )رخرخ ً ٖٓ حُٔٔخء (، )ال طلظق ُْٜ ح٧رٞحد(.‬ ‫{د ١ ص }‬ ‫1ـ حُٔ٘خـٍِ )ر٤ٞطخ ً ؿـ٤َ ر٤ٞطـٌْ( )ر٤ـٞص( )ىهِـظْ ر٤ٞطخ ً( 2ـ حُٔٔخؿي )رَٜٔ ر٤ٞطخ ً( )ر٤ٞطٌْ(، )ك٢ ر٤ٞص( 3ـ‬ ‫حُٔل٤٘ش )ىهَ ر٤ظ٢( 4ـ حٌُؼزش )١َٜ ر٤ظ٢( 5ـ حٍُِٔ٘ ك٢ حُـ٘ش )ػ٘يى ر٤ظخ ً( 6ـ حُلـَ )ك٢ ر٤ٞطٌٖ( 7ـ‬ ‫ُ َ‬ ‫حُٔـٕٞ )ك٢ حُز٤ٞص( 8ـ حُؼٖ )حُـزخٍ ر٤ٞطخ ً(، )حطوٌص ر٤ظخ ً( 9ـ حُو٤خّ ٝحُلٔخ١٤٢ )ر٤ٞطخ ً طٔظولٜٞٗخ( 01ـ‬ ‫حٌُٜٞف ٝحُـ٤َحٕ )٣٘لٕ٘ٞ ٖٓ حُـزخٍ ر٤ٞطخ ً( 11ـ حُز٤ض رؼ٤٘ٚ )حُز٤ض حُٔؼٍٔٞ( )ٖٓ ر٤ظٚ( 21ـ حُِٔي )ك٢‬ ‫ر٤ظٜخ( 31ـ حُوخٗخص )طيهِٞح ر٤ٞطخ ً(.‬ ‫{د ١ ع }‬ ‫1ـ حُلـيحء )الر٤غ( 2ـ حُزـ٤ؼش ٝأهـٌ حُٔٞحػ٤ن )٣زخ٣ؼـٞٗي( 3ـ حُز٤غ رؼ٤٘ٚ )حٗٔخ حُز٤غ( 4ـ ر٤ؼش حُٜ٘خٍٟ )ٝر٤غ(.‬ ‫<كَٜ حُظخء>‬ ‫{ص د ص}‬ ‫1ـ حُٜ٘يٝم )ك٢ حُظخرٞص( 2 ـ حٌُ١ ك٤ٚ حٌُٔ٤٘ش ) ٣ؤط٤ٌْ حُظخرٞص(.‬ ‫{ص د ع }‬ ‫1ـ حُٜلزش )حطزؼي(، )حطزؼظ٘٢(، )ٝحطزؼي( 2ـ ح٧طزخع ٝحالهظيحء )حطزؼٞح( 3ـ حالٓظوخٓش )حٕ حطزغ( 4ـ حالهظ٤خٍ‬ ‫)ٝ٣ظزغ(، )ك٤ظزؼٕٞ( 5ـ ػِٔٞح )ٝحطزؼٞح ٓخ( 6ـ حُٜالس حُ٠ هزِش )ٓخطزؼٞح هزِظي(، )رظخرغ( )طظزغ( 7ـ حُطخػش‬ ‫)الطزؼظْ(، )كخطزؼٞٙ(.‬ ‫{ص ٍ د }‬ ‫1ـ حَُٓ٤ْ )ً٘خ طَحرخ( 2ـ حالٌٗخٍ )أطَحرخ( 3ـ حُ٠ِٞع ٖٓ حُٜيٍ )حُظَحثذ( 4ـ حُزٜخثْ )ً٘ض طَحرخ ً( 5ـ حُٜؼ٤ي‬ ‫)ٖٓ طَحد(.‬ ‫{ص ٍ ح }‬ ‫1ـ حالِٗحٍ )ٗظِٞح( ، )ٗظِٞٙ( )ٗظِٞٛخ( 2ـ حالطزخع ٝحالٗو٤خى )٣ظِٞٗٚ(، )طالٛخ( 3ـ حٌُظخرش )طظِٞح حُ٘٤خ١٤ٖ( 4ـ‬ ‫حُوَحءس )٣ظِٕٞ ًظخد(.‬ ‫{ص ّ ّ }‬ ‫1ـ حُٞكخء )كؤطٜٖٔ( )كؤطٔٞح( 2ـ حالٓزخؽ )ٝحطٔٔض( )ٝ٣ظْ( 3ـ حالًٔخٍ )أطٜٔخ ػِ٠(، )كخٕ أطٔٔض(، )أطْٔ ُ٘خ(.‬ ‫{ص ٝ د }‬ ‫1ـ حُ٘يّ )كظٞرٞح( )طٞرٞح( 2ـ حُظـخُٝ )ُوي طخد(، )ٝ٣ظٞد( 3ـ حَُؿٞع ػٖ حُ٘٢ء )طزض حُ٤ي(.‬ ‫<كَٜ حُؼخء>‬ ‫{ع د ص}‬ ‫ّ‬‫1ـ حُز٘خٍس )كؼزظٞح( 2ـ حُظٔٔي رِٞحء حُظٞك٤ي )٣ؼزض ّللا( 3ـ حُـٔخػخص )كخٗلَٝح ػزخص ( 4ـ حُلزْ )ُ٤ؼزظٞى( 5ـ‬ ‫حُٔؼخٟيس ٝحُظوٞ٣ش )ٝ٣ؼزض رٚ(، )كظؼزظٞح(.‬
 • 9. ‫9‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ع م ٕ }‬ ‫1ـ حُـِزش رخُوظَ )كظ٠ ٣ؼوٖ( 2ـ ح٧َٓ )حػو٘ظْٔٞٛ(.‬ ‫{ع م ف }‬ ‫1ـ حُٞؿيحٕ )ح٣٘ٔخ ػولٞح( )ػولظْٔٞٛ( 2ـ ؿِزٞح )٣ؼولًْٞ( 3ـ ح٧َٓ )طؼولْٜ٘(.‬ ‫{ع م ٍ }‬ ‫1ـ حُِحى ٝحُٔظخع )حػوخٌُْ( 2ـ ٝىحثـغ ح٧ٍٝ ًٝـُ٘ٞٛخ )أػوــخُٜخ( 3ـ حُ٘ــيس حُؼظـ٤ٔش )٣ٞٓخ ً ػوـ٤الً( )هـٞالً‬ ‫ػوـ٤ال( 4ـخَُؿلخٕ )ػوِـض( 5ـ ح٧ُٝحٍ )أػوـخُْٜ ٝأػوخال ٓغ حػوخُْٜ( 6ـ حُؼوَ رؼ٤٘ٚ )كِٔخ أػوِض( 7ـ حًَُٕٞ‬ ‫)حػخهِظْ( 8ـ ًزخٍ حُٖٔ ٝحُؼخثِ٤ٖ )ٝػوخال( 9ـ حالْٗ ٝحُـٖ )ح٣ٜخ حُؼوالٕ(.‬ ‫{ع ّ ٍ }‬ ‫1ـ حُٔخٍ )ُٚ ػَٔ( 2ـ حُلخًـٜش )ٖٓ ػـَٔحص(، )ٖٓ ػٔـَٙ( 3ـ ح٧ٝالى حُٜـخٍ )ٝحُؼَٔحص( 4ـ ٍُم حُ٘لَ ٖٓ‬ ‫حٍُ٘ٞ ٝحَُِٛ )ٖٓ ًَ حُؼَٔحص(.‬ ‫{ع ّ ّ }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٞحٝ )ػْ ّللا ٜٗ٤ي(، )ػْ حٓظٟٞ ػِ٠( 2ـ حالٓظوزخٍ )ػْ حٕ ٍري ٌُِ٣ٖ(، )ػْ حٍٝػ٘خ حٌُظخد(.‬ ‫{ع ٕ ١ }‬ ‫1ـ حٌُزَ ٝحالػَحٝ )ػخٗ٢ ػطلٚ( 2ـ ػخٗ٢ حُؼيى )ػخٗ٢ حػ٘٤ٖ( 3ـ ٍٓٞس حُلخطلش )ٓزؼخ ً ٖٓ حُٔؼخٗ٢( 4ـ حٌُظٔخٕ‬ ‫ٝحالهلخء )٣ؼٕ٘ٞ ٛيٍْٝٛ(.‬ ‫{ع ٝ د }‬‫1ـ حُـِحء )ه٤َ ػٞحرخ ً( 2ـ حُلظق ٝحُـ٘٤ٔش ٝحَُحكش )ػٞحد حُيٗ٤خ( 3ـ حُٞػي )كؤػخرْٜ( 4ـ حُِ٣خىس )كؤػخرٌْ ؿٔخ ً( 5ـ‬ ‫حُٔ٘لؼش )ػٞحد حُيٗ٤خ(.‬ ‫{ع ٝ ٟ }‬ ‫1ـ حُٔؤٟٝ )ٝٓؼٞحًْ(، )ٓؼٟٞ( 2ـ حُُِٔ٘ش )ٓؼٞحٙ( 3ـ ح٩هخٓش )ػخٝ٣خ ً(.‬ ‫{ع ١ د }‬‫1ـ حُوِذ )ٝػ٤خري كطَٜ( ػِ٠ هٍٞ 2ـ حُؤ٤ٚ ٖٓ حُ٘خٍ )ُْٜ ػ٤خد( 3ـ حَُىحء )٣٠ؼٖ ػ٤خرٜٖ( 4ـ حُؼ٤خد رؼ٤ٜ٘خ‬ ‫ّ‬ ‫)ػ٤خد ٖٓ ٓ٘يّ(، )ط٠ؼٕٞ ػ٤خرٌْ(.‬ ‫<كَٜ حُؼخء>‬ ‫{ؽ أ ٍ}‬ ‫1ـ حُظ٠َع )٣ـؤٍٕٝ( 2ـ حُـِع )ال طـؤٍٕٝ(، )كبُ٤ٚ طـؤٍٕٝ(.‬ ‫{ ؽ د ٍ}‬ ‫1ـ حُوٜخٍ )حُؼِ٣ِ حُـزخٍ(، )رـزخٍ( 2ـ حُوظخٍ ظِٔخ ً )رط٘ظْ ؿزخٍ٣ٖ(، )ؿزخٍحً ك٢ ح٧ٍٝ ( )ٓظٌزَ ؿزخٍ( 3ـ‬ ‫حُطٍٞ ٝحُوٞس )هٞٓخ ً ؿزخٍ٣ٖ( 4ـ حُظٌزَ )ُْٝ ٣ـؼِ٘٢ ؿزخٍحً(.‬ ‫{ ؽ د ٍ}‬
 • 10. ‫01‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُزَى )ك٤ٜخ رَى( 2ـ حُــزَ رؼـ٤٘ٚ )ًَ ؿـزَ(، )حُـزخٍ( 3ـ حُـٔخػش حُٔـزُٞش ػِ٠ ١زغ )حُـزِش حالُٝ٤ٖ(،‬ ‫)ؿزال ًؼ٤َحً(.‬ ‫{ ؽ ع ٝ}‬ ‫1ـ ؿٔ٤ؼخ ً )ؿؼ٤خ ً( 2ـ حُـؼٞ ػِ٠ حًَُذ )ًَ أٓش ؿخػ٤ش(.‬ ‫{ ؽ ف ّ}‬ ‫1ـ ح٧طٕٞ ٝحُ٘خٍ حُٔ٠طَٓش )كؤُوٞٙ ك٢ حُـل٤ْ( 2ـ ٗخٍ ؿْٜ٘ )ُل٢ ؿل٤ْ(.‬ ‫{ ؽ ى ى}‬ ‫1ـ حُـي٣ي ٝحُلي٣غ )هِن ؿي٣ي( 2ـ حُطَم )ؿيى ر٤ٞ ٝكَٔ(.‬ ‫{ ؽ ى ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُوٜٞٓش )٣ـخىُٕٞ ك٢ ّللا (، )٣ـخىُ٘خ(، )ٝؿخىُٞح(، )ٖٓ ٣ـخىٍ( 2ـ حَُٔحء )ٝال ؿيحٍ(، )ٓخ ٣ـخىٍ( 3ـ‬ ‫حالُلخف )ؿخىُظ٘خ كؤًؼَص ؿيحُ٘خ( 4ـ حَُٜحع )ٝؿخىُْٜ(.‬ ‫{ ؽ ً ً}‬ ‫1ـ حُ٘وٚ ٝحُوطغ )ؿ٤َ ٓـًٌٝ( 2ـ حٌَُٔ )كـؼِْٜ ؿٌحًحً(.‬ ‫{ ؽ ٍ ّ}‬ ‫1ـ حُٔ٘ـًَٕٞ )٣ٞى حُٔـَّ( ، )حٕ حُٔـــَٓ٤ٖ ك٢ ػـٌحد( 2ـخُوٍٞ رخُوـيٍ )حُٔـَٓ٤ٖ ك٢ ٟـالٍ( 3ـ حُِٞح١‬‫)ػخهزش حُٔـَٓ٤ٖ( 4ـ حُزخػغ ػِ٠ حُؼيحٝس )ال٣ـٌَْٓ٘( 5ـ كوخ ً )ال ؿَّ( 6ـ حالػْ )حؿَحٓ٢(، )ٓٔخ طـَٕٓٞ(.‬ ‫{ؽ ُ ء}‬ ‫1ـ حُُٞي )ػزخىٙ ؿِءحً( 2ـ حُزؼٞ )ٜٖٓ٘ ؿِءحً(، )ؿِء ٓؤّٞ(.‬ ‫{ ؽ ّ ى}‬ ‫1ـ حُـٔي رؼ٤٘ٚ )ًَٓ٤ٚ ؿٔيحً( 2ـ حُظٔخػ٤َ )ػـالً ؿٔيحً( )ؿٔيحً(.‬ ‫{ ؽ ع ٍ}‬ ‫ّ‬‫1ـ ٝٛلٞح )ٝؿؼِٞح ّلل( 2ـ كؼِٞح )كـؼِظْ ٓ٘ٚ( 3ـ هخٍ )حٗخ ؿؼِ٘خٙ( 4ـ هِن )ٝؿؼَ( 5ـ ٓٔ٠ )ؿؼِ٘خًْ أٓش(.‬ ‫{ ؽ ّ ٍ}‬ ‫1ـ حالرَ )٣ِؾ حُـَٔ( )ؿٔـخالص ٛلَ( >ؿٔغ ؿٔخٍ<، 2ـ حُِ٣ـ٘ش )ك٤ٜخ ؿٔـخٍ( 3ـ ٓخ ال ٗـٌٟٞ ك٤ٚ )ٛـزَحً‬ ‫ؿٔـ٤ال( 4ـ حُلٖٔ )َٓحكخ ً ؿٔ٤ال(.‬ ‫{ ؽ ٕ د}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُطخػش )ؿ٘ذ ّللا( 2ـ حُٔلَ )رخُـ٘ذ( 3ـ حُوِذ ) ٝٗخء رـخٗزٚ( 4ـ حُزؼ٤ي )ػٖ ؿ٘ذ(، )حُـ٘ذ( 5ـ حُـ٘ذ‬ ‫رؼ٤٘ٚ )ؿ٘ٞرْٜ(، 6ـ حُـٜش )رـخٗذ حُـَر٢(، )ًَ ؿخٗذ(.‬ ‫{ ؽ ٕ ف}‬‫1ـ حُـخٗذ )ؿ٘خكي( 2ـ حُــ٘خف )رــ٘خك٤ٚ(، )أؿ٘لش( 3ـ ح٧ػْ )كال ؿ٘خف( 4ـ حُ٤ي )ٝحْٟٔ ؿ٘خكي( 5ـ حُٔ٤َ )‬ ‫ٝإ ؿ٘لٞح ُِِْٔ كخؿ٘ق(.‬ ‫{ ؽ ٕ ى}‬ ‫1ـ حُٔالثٌش )ؿ٘ٞى ٍري( 2ـ حََُٓ ٝحُٔئٕٓ٘ٞ )ٝحٕ ؿ٘يٗخ( 3ـ حٌٍُ٣ش )ؿ٘ٞى حرِ٤ْ( 4ـ حُـٔٞع )رـ٘ٞى (،‬
 • 11. ‫11‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫)حُـ٘ٞى( )ؿ٘ٞىٛٔخ( 5ـ حالٜٗخٍ )ٝحٟؼق ؿ٘يحً(.‬ ‫{ ؽ ٕ ٕ}‬ ‫1ـ حُزٔظخٕ ك٢ حُيٗ٤خ )حٛلخد حُـ٘ش( )ؿ٘ظ٤ٖ( 2ـ ىحٍ حُٔالّ )حُـ٘ش ُِٔظو٤ٖ( )ٝؿ٘ش( 3ـ حُـ٘ش رٌَٔ حُـ٤ْ‬ ‫ٝط٘ي٣ي حُٕ٘ٞ ٓغ حُلظق )ٖٓ حُـ٘ش ٝحُ٘خّ( )ًؤٜٗخ ؿخٕ(، )ٝحُـخٕ هِو٘خٙ( 4ـ حُـٕ٘ٞ )رٚ ؿ٘ش( )ٓـٕ٘ٞ( 5ـ‬ ‫حُـ٘٤ٖ حُُٞي ك٢ رطٖ حٓٚ )حٗظْ أؿ٘ش( 6ـ حالٓظظخٍ )ؿٖ ػِ٤ٚ( 7ـ حُوطق )ؿ٘٠ حُـ٘ظ٤ٖ( ، )ٍ١زخ ً ؿ٘٤خ ً(.‬ ‫{ؽ ٛـ ى}‬‫1ـ حُـٜخى رخُوٍٞ )ؿـخٛيْٛ رٚ ؿـٜخىحً(، )ؿخٛي حٌُـلخٍ( 2ـ حُـٜخى رخُٔالف )حُٔـخٛي٣ٖ( )ٝ٣ـخٛيٕٝ( 3ـ حُـٜخى‬ ‫رخُؼَٔ )ٖٓ ؿخٛي كخٗٔخ ٣ـخٛي ُ٘لٔٚ(، )ؿخٛيٝح(، )ٝؿخٛيٝح(.‬ ‫{ ؽ ١ د}‬ ‫1ـ حُٜيٍ )ػِ٠ ؿ٤ٞرٜٖ( 2ـ حالر٢ )ك٢ ؿ٤زي(.‬ ‫< كَٜ حُـلخء >‬ ‫{ ف د د}‬ ‫1ـ حال٣ؼخٍ )أكززض كذ( )٣لزٕٞ( )٣ٔظلزٕٞ(، )حٓظلزٞح( 2ـ حُٔٞىس )٣لزْٜ ٝ٣لزٞٗٚ(، )٣لززٌْ( 3ـ حُوِش‬ ‫)ػِ٠ كزٚ(.‬ ‫{ ف د ٍ}‬ ‫1ـ حالًَحّ )٣لزَٕٝ( 2ـ حُؼخُْ )حكزخٍْٛ( ، )حالكزخٍ(.‬ ‫{ ف د ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُؼٜي )رلزَ ٖٓ ّللا ٝكزَ ٖٓ حُ٘خّ ( 2ـ حُوَإٓ )رلزَ ّللا( 3ـ حالٓالّ )أال رلزَ ٖٓ ّللا( 4ـ حَُٖٓ )كزَ‬ ‫ٖٓ ٓٔي(.‬ ‫{ ف ص ٟ}‬ ‫1ـ حُ٠ )كظ٠ ٓطِغ( 2ـ كِٔخ )كظ٠ اًح( 3ـ ك٢ ٝٛٞ ٝهض ٣ٌٕٞ حُ٘٢ء )كظ٠ ٣ؼطٞح(، )كظ٠ طل٢ء( )كظ٠ ال‬ ‫طٌٕٞ( )كظ٠ ٣وٍٞ(.‬ ‫{ ف ؽ د}‬ ‫1ـ حُـزَ )طٞحٍص رخُلـخد( 2ـ حُٔخطَ )ٖٓ ٍٝحء كـخد( )كـخرخ ً( 3ـ ح٥كش حُٔخٗؼش )ُٔلـٞرٕٞ( 4ـ حٍُٔٞ‬ ‫)ٝر٤ٜ٘ٔخ كـخد(.‬ ‫{ ف ؽ ؽ}‬ ‫1ـ حُوٜٞٓش )أطلخؿٞٗ٘خ( )كخؿـظْ( 2ـ حُلـش حُٔلٌٔش )حُلـش حُزخُـش(، )ػِ٤ٌْ كـش(.‬ ‫{ ف ؽ ٍ}‬ ‫1ـ حٌُزَ٣ض )حُ٘خّ ٝحُلـخٍس( 2ـ حُلـَ )رؼٜخى حُلـَ( 3ـ ح٥ؿَ )رلـخٍس ٖٓ( 4ـ حُؼوَ )ٌُ١ كـَ( 5ـ‬ ‫حُلَحّ )كـَحً ٓلـٍٞحً( 6ـ هَ٣ش ٛخُق $ )حٛلخد حُلـَ( 7ـ حُز٤ض )كـًٍْٞ(.‬
 • 12. ‫21‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ ف ى ع}‬ ‫ّ‬‫1 ـ حُوزَ )حطليػْٜٞٗ( 2 ـ حُوٍٞ )ٖٝٓ أٛيم ٖٓ ّللا كي٣ؼخ ً ( 3 ـ حُوـَإٓ )رلي٣غ ٓؼِٚ( 4 ـ حُوـــٜش )أكــٖٔ‬ ‫ّ‬ ‫حُلـــي٣غ( 5 ـ حُؼزَس )ٝؿؼِ٘خْٛ أكخى٣غ(.‬ ‫{ ف ى ى}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُلخى )حُ٤ّٞ كي٣ي( 2ـ حُلي٣ي )حُِٗ٘خ حُلي٣ي( 3ـ حُٔوخُلش )٣لخىّٕٝ( 4ـ كيٝى ّللا ٝحكٌخٓٚ )طِي كيٝى ّللا(.‬ ‫{ ف ً ٍ}‬ ‫1ـ حُوٞف )ٝ٣لًٌٍْ(، )حكٌٍْٛ(، )٣لٌٍ( 2ـ حالٓظ٘خع )كخكٌٍٝح( 3ـ حٌُظٔخٕ )ٓخطلٌٍٕٝ(.‬ ‫{ ف ٍ د}‬ ‫1ـ حُظٌل٤َ ٝح٩كزخ١ )كؤًٗٞح رلَد( 2ـ حُوظخٍ )ٗخٍ حُلَد( 3ـ حُٔٔـي )طٍٔٞ حُٔلَحد( )ٖٓ حُٔلَحد( 4ـ‬ ‫ٓلَحد حُٔٔـي )٣ِٜ٠ ك٢ حُٔلَحد(.‬ ‫{ ف ٍ ع}‬‫1ـ حُلَع )ال طٔو٠ حُلَع(، )ٝ٣ِٜي حُلَع(، )ك٢ حُلَع( 2ـ حُؼٞحد )كَع ح٥هَس( )كَع حُيٗ٤خ( 3ـ كَٝؽ‬ ‫حُ٘ٔخء )ٗٔخإًْ كَع(.‬ ‫{ ف ٍ ؽ}‬ ‫1ـ حُ٘ي )كَؿخ ً ٓٔخ(، )كَؽ ٓ٘ٚ( 2ـ حُ٠٤ن )ٖٓ كَؽ(، )ٟ٤ــوخ ً كَؿخ ً( 3 ـ ح٧ػـْ )ٓخ ٣٘لـوٕٞ كــَؽ(، )‬ ‫ح٧ػٔ٠ .‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫ٝال ػِ٠ ح٧ػَؽ كَؽ(.‬ ‫{ ف ٍ ٙ}‬ ‫1ـ حُـٜي )ُٝٞ كَٛض(، )حٕ طلَٙ( 2ـ حالٍحىس )كَ٣ٚ(.‬ ‫{ ف ٍ ّ}‬ ‫1ـ حُٔ٘غ )ٝكَٓ٘خ ػِ٤ٚ(، )ٝكَحّ ػِ٠( 2ـ حُظلَ٣ْ )كَٓض(، )ال طلَٓٞح( 3ـ حُٔلظَّ حُٔويّ )حَُٜ٘‬ ‫ّ‬ ‫حُلَحّ(، )أٍرؼش كَّ( )حُلَٓخص هٜخٙ( 4ـ حُٔ٘خٓي )كَٓخص ّللا(.‬ ‫{ ف ُ د}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ أٛـَ ًَ ى٣ٖ )ًَ كـِد( 2ـ حُــ٘ي )حٕ كِد ّللا( 3ـخٌُلخٍ ٖٓ هَ٣ٖ )ٖٓ ح٧كِحد( 4ـ حُٜ٘خٍٟ‬‫حُ٘ٔطٍٞ٣ش ٝحُ٤ؼوٞر٤ش ٝحٌُِٔخٗ٤ش )كخهظِق ح٧كِحد( 5ـ ًلخٍ هّٞ ػخى ٝػٔٞى )حُٝجي حالكِحد(، )٣ّٞ ح٧كِحد(‬ ‫6 ـ أرٞ ٓل٤خٕ رٖ كَد ًَٝٓ٘٢ رؼٞ هزخثَ حُؼَد ٝحُ٤ٜٞى )٣لٔزٕٞ ح٧كِحد(.‬ ‫{ ف ّ د}‬‫1ـ حٌُؼ٤َ )ػطخءحً كٔخرخ ً( 2ـ حُؼٞحد ٝحُـِحء )حٕ كٔخرْٜ( 3ـ حُؼٌحد )ال ٣َؿٕٞ كـٔخرخ ً( )كٔـزخٗخ ً( 4ـ حُللع‬ ‫ّ‬ ‫)كٔـ٤زخ ً( 5ـ حُٜ٘٤ي )ػِ٤ي كٔ٤زخ ً( 6ـ حُؼَٝ ػِ٠ ّللا طؼخُ٠ )٣وّٞ حُلٔـخد( )٣لـخٓذ كٔـخرخ ً( 7ـ حُؼيى‬
 • 13. ‫31‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫)حُٔـ٘٤ٖ ٝحُلٔـخد( 8ـ حُظوظ٤َ ٝحُٔ٘ش )رـ٤َ كٔخد( 9ـ حُٔ٘خٍُ )رلٔزخٕ( 01ـ حُظٖ )ٝال طلٔزٖ(،‬ ‫)٣لٔزٕٞ(، )٣لٔزْٜ(.‬ ‫{ ف ّ ّ}‬ ‫1ـ حَُإ٣ش )أكْ ػ٤ٔ٠(، )أكٔٞح(، )طلْ( 2ـ حُوظَ )طلْٜٔٞٗ( 3ـ حُزلغ )كظلٔٔٞح( 4ـ حُٜٞص‬ ‫)كٔ٤ٜٔخ(.‬ ‫{ ف ّ ٕ}‬ ‫1ـ حُٔلظٔذ )هَٟخ ً كٔ٘خ ً( 2ـ كوخ ً )ُِ٘خّ كٔ٘خ ً( 3ـ حُـ٘ش )ٝػيحً كٔ٘خ ً(.‬ ‫{ ف ّ ٕ ٟ}‬ ‫1ـ حُـ٘ش )حُلٔ٘٠(، )رخُلٔ٘٠( 2ـ حُو٤َ )حال حُلٔ٘٠( 3ـ حُز٘٤ٖ )ُْٜ حُلٔ٘٠(.‬ ‫{ ف ّ ٕ ـ ص}‬‫1ـ حَُٜ٘ ٝحُـ٘٤ٔش )كٔ٘ش( 2ـ حُظٞك٤ي )رخُلٔ٘ش( 3ـ ًؼَس حُٔطَ ٝحُوٜذ ٝحُٔؼش )حُلٔ٘ش(، )رخُلٔ٘خص(.‬ ‫{ ف ٕ ٍ}‬ ‫1ـ حُـٔغ )ٗلَْ٘ٛ(، )ٝكَ٘ٗخْٛ(، )كَ٘ص(، )ٝكَ٘( 2ـ حُٔٞم رلظق حُٔ٤ٖ ٝحٌٓخٕ حُٞحٝ )حكَ٘ٝح(،‬ ‫)ٗلَْ٘ٛ ٣ّٞ حُو٤خٓش(، )ٗلَ٘(.‬ ‫{ ف ٙ ٍ}‬ ‫1ـ حُ٠٤ن )كَٜص( 2ـ حُلزْ )حكَٜطْ(، )كٜ٤َحً(، 3ـ حٌُ١ ال ٣ؤط٢ حُ٘ٔخء )ٝكٍٜٞحً(.‬ ‫{ ف ٙ ٕ}‬ ‫1ـ حُلَحثَ )حُٔلٜ٘خص( 2ـ حُؼلخف )ٓلٜ٘خص( 3ـ حالٓالّ )كخًح أكَّٜٖن (.‬ ‫{ ف ٙ ٟ}‬ ‫1ـ حُللع )حكٜخٛخ(، )حكٜخٙ(، )طلٜٞٙ( 2ـ حٌُظخرش )حكٜ٤٘خٙ( 3ـ ػِْ )أكٜ٠( 4ـ ٌَٗ )ال طلٜٞٛخ(.‬ ‫{ ف ٝ ٍ}‬‫1ـ حٌُٔظٞد )كخَٟحً(، )ٓل٠َحً( 2ـ حُٔؼٌرٕٞ )ٓل٠َٕٝ( 3ـ حُٔٔظٞ١ٖ حُٔو٤ْ )كخَٟ١( 4ـ كخٍ )طـخٍس‬ ‫كخٟـَس( 5ـ حُٔــخٍٝس )ًـخٗض كخٟـَس( 6ـ حُٔٔخع )ك٠َٝٙ( 7ـ حُل٠ٍٞ رؼ٤٘ٚ )َٗد ٓلظ٠َ(.‬ ‫{ف ١ د}‬ ‫1ـ حُ٘ٞى ) كٔخُش حُلطذ( 2ـ حُٔـخٍ )كطزخ ً(.‬ ‫ِّ َ‬ ‫{ف ف ظ}‬ ‫1ـ حُؼِْ )حٓظللظٞح( 2ـ حُٜ٤خٗش ٝحُؼلش )كخكظخص( )كخكظٕٞ( 3ـ حُللع رؼ٤٘ٚ )٣للظٞٗٚ(، )ُلخكظٕٞ(،‬ ‫)كلظخ ً(، 4ـ حُ٘لوش )٣َطغ.‬ ‫.‬ ‫ُلخكظٕٞ( 5ـ حُ٠ٔخٕ )ٌٗظَ.‬ ‫.‬ ‫.‬
 • 14. ‫41‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫ُلخكظٕٞ( 6ـ حُٜ٘خىس )ُلخكظ٤ٖ(، )كل٤ع(.‬ ‫{ ف م م}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ّللا ػِٝؿَ )حُلـن أٛٞحءْٛ( 2ـ حُوـَإٓ )رخُلـن ُٔخ( 3ـ حالٓالّ )ؿخء حُلن(، )ُ٤لن حُلن(، )ػِ٠ حُلن(‬ ‫ّ‬‫4ـ حُؼيٍ )ى٣ْٜ٘ حُلن( )ٛٞ حُلن(، )رخُلن( 5ـ حُظٞك٤ي )ؿخء رخُلن(، )حٕ حُلـن( 6ـ حُٜـيم )ٝػـي ّللا كن(،‬‫)أكن(، )حٗٚ ُلـن( 7ـ ٝؿذ ) كن ػِ٤ْٜ(، )كوّض( 8ـ حُلن رؼ٤٘ٚ )ٛٞ حُلن(، )ٓٞالْٛ حُلن( )حال رخُلن( 9ـ‬ ‫حُٔخٍ ) ُٝ٤َِٔ حٌُ١ ػِ٤ٚ حُلن( 01ـ أُٝ٠ )أكن حٕ( 11ـ حُلع ٝحُٜ٘٤ذ )كن ٓؼِّٞ( )كن ُِٔخثَ( 21ـ‬ ‫حُلخؿٚ )ٖٓ كن(.‬ ‫{ ف ى ّ}‬ ‫1ـ حُٔٞػظش )حُلٌٔش ٣ؼظٌْ رٚ(، )ٗؼِٔٚ حٌُظخد ٝحُلٌٔش( 2ـ حُلْٜ ٝحُؼِْ )حُلٌْ ٛز٤خ ً( 3ـ حُ٘زٞس )آط٤٘خ.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫ٝحُلٌـٔش( 4ـ طلٔ٤َ حُوَإٓ )٣ئص حُلٌٔش( 5ـ حُوَإٓ )رخُلٌٔش(.‬ ‫{ف ٍ ٍ}‬ ‫1ـ ٣ـذ )ك٤لَ(، )٣لَِ( )٣لَ( 2ـ حُزٔـ٢ )ٝحكَِ( 3ـ ٣ٍِ٘ )أٝ طلَ( )حكِـ٘خ(، )أكِٞح( 4ـ هَؿـظْ )ٝاًح‬ ‫كِِظْ( 5ـ ٣َهٚ )أكَ ٌُْ( )ٝ٣لَ( 6ـ حٓظلَ )٣لِٞٗٚ(، )الطلِٞح( 7ـ ٓخٍ كالٍ ٌُْ )كَ ٌُْ(.‬ ‫{ ف ّ ى}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ح٧َٓ )رلٔيى(، )رلٔيٙ( 2ـ حُّٔ٘ش )حُلـٔي ّلل حٌُ١( 3ـ حُِٜٞحص حُؤْ )ُٝٚ حُلٔي ك٢( 4ـ حُؼ٘خء ٝحُٔـي‬ ‫ّ‬ ‫)حٕ ٣لٔيٝح( )ٓلٔٞىحً( 5ـ حٌَُ٘ )حُلٔي ّلل(.‬ ‫{ ف ّ ٍ}‬ ‫1ـ حُوزٍٞ )ٝكِٜٔخ ح٩ٗٔخٕ( 2ـ حالًٍخد ػِ٠ حُٔلٖ )كِٔ٘خًْ(، )كِٔ٘خٙ(، )كِٔ٘خْٛ( 3ـ حالٓٔخى )ٝ٣لَٔ‬ ‫ػَٕ( 4ـ طٔو٤َ حُيٝحد )طلَٔ أػوخٌُْ( 5ـ حُٔئٝٗش ٝحُ٘لوش )ُظلِْٜٔ( 6ـ حالُِحّ )ُظلِٖٔ(، )ُ٘لَٔ( 7ـ‬ ‫حُلزَ رلظق حُزخء )أٝالص ح٧كٔخٍ(، )كِٔض كٔال( 8ـ حُلَٔ رؼ٤٘ٚ )كٔخُش حُلطذ(، )حٗ٠ أكَٔ(.‬ ‫{ ف ّ ّ}‬ ‫1ـ حُوَ٣ذ )كٔ٤ْ كٔ٤ٔخ ً(، )ٛي٣ن كٔ٤ْ(، )ُٝ٢ كٔ٤ْ( 2ـ حُٔخء حُلخٍ )ٓخءحً كٔ٤ٔخ ً(، )حُلٔ٤ْ(، )كٔ٤ْ إٓ(،‬ ‫ّ‬ ‫)حال كٔ٤ٔخ ً(.‬ ‫{ف ٝ ١}‬ ‫1ـ حُؼخُْ )حكــخ١ رٔخ(، )ٝال ٣ل٤ــطٕٞ(، )حكـخ١ رٌَ( 2ـ حُـٔغ )ٓل٤٢( 3ـ حالٛالى )حكخ١ض( 4ـ حالٗظٔخٍ ػِ٠‬ ‫حُ٘٢ء )حكخ١ رْٜ( 5ـ حُللع )ٗ٢ء ٓل٤٢(.‬ ‫{ف ٝ ٍ}‬ ‫1ـ حُؼخّ )كُٞ٤ٖ ًخِٓ٤ٖ(، )حُ٠ حُلٍٞ( 2ـ حُل٤ُِٞش )ٝك٤َ(، )٣لٍٞ( 3ـ حُظلٞ٣َ )كٞال( 4ـ حُظـ٤٤َ )طلٞ٣ال(.‬ ‫{ ف ١ ٕ}‬ ‫1ـ حُٔـ٘ش )ًَ كـ٤ٖ( 2ـ ٓ٘ظٜ٠ ح٥ؿخٍ )حُ٠ كـ٤ٖ( 3ـٔخػخص حُِ٤َ ٝحُٜ٘خٍ )ٝك٤ٖ طظَٜٕٝ(، )ك٤ٖ طٕٔٔٞ‬ ‫ٝك٤ٖ طٜزلٕٞ( 4ـ ُٓخٕ ُْ ٣ئهض )ك٤ٖ ٖٓ(، )رؼي ك٤ٖ(.‬
 • 15. ‫51‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ 1 ـ ف ١ ١}‬‫1ـ حُوِن ح٧ٍٝ )حٓـٞطخ ً كؤكـ٤خًْ( )حُل٢ ٖٓ( )٣ل٤ـ٤ٌْ( 2ـ حُٔئٖٓ حُٜٔظي١ )ًخٕ ك٤خ ً( )كؤك٤٤٘خٙ( )حالك٤خء( 3ـ‬‫حالروخء )كٌؤٗٔخ أك٤خ( )ٝ٣ٔظل٤ٕٞ( 4ـ حُزوخء )حُوٜخٙ ك٤خس( 5ـ ك٤خس ح٧ٍٝ ٝٗٔخإٛخ )كؤك٤٤٘خ رٚ( 6ـ حالك٤خء‬ ‫ُِؼزَس )ٝحك٤٠ حُٔٞط٠(، )ٝ٣ل٤٢( 7ـ حالك٤خء ٣ّٞ حُو٤خٓش )حرؼغ ك٤خ ً(، )٣ل٤٢ حُٔٞط٠(.‬ ‫{ 2 ـ ف ١ ١}‬ ‫1ـ حالٓظويحّ )٣ٔظل٤ٕٞ( 2ـ حُظَى )ال٣ٔظل٤٢( 3ـ حُل٤خء )ك٤ٔظل٢ ٌْٓ٘(.‬ ‫<كَٜ حُـوخء>‬ ‫{ م د ص}‬ ‫1ـ حهِٜٞح )ٝحهزظٞح(، )حُٔوزظ٤ٖ( 2ـ حُوزٍٞ )كظوزض(.‬ ‫{ م ص ّ}‬ ‫1ـ حُطزغ )هظْ( 2ـ حُللع ٝحَُر٢ )٣وظْ(، 3 ـ آهَٙ )هظخٓٚ(، )هخطْ( 4ـ حُٔ٘غ )ٗوظْ(.‬ ‫{ م ٍ ؽ}‬ ‫1ـ حُؼٞحد )هَؿخ ً كوَحؽ( 2ـ حُـؼَ ر٠ْ حُـ٤ْ ٝحٌٓخٕ حُؼ٤ٖ )هَؿخ ً(.‬ ‫{م ٍ ٍ}‬ ‫1ـ حُٔوٞ١ )كوَ ػِ٤ْٜ( 2ـ حُٔـٞى )ٝ٣وَٕٝ(، )ٝهَ( )هَٝح(.‬ ‫ّ‬ ‫{ م ُ ٕ}‬ ‫1ـ حُٔلخط٤ق )هِحثٖ ٍكٔش ٍرّ٢ (، )روخُٗ٤ٖ( 2ـ حُ٘زٞس ٝحٌُظخد )هِحثٖ ٍكٔش( 3ـ حُٔطَ ٝحُ٘زخص )هِحثٖ‬ ‫ّ‬ ‫ٍكٔش(، )ّٝلل هِحثٖ( 4ـ حُوَحؽ )هِحثٖ ح٧ٍٝ(.‬ ‫{ م ُ ١}‬‫1ـ حُوظَ )ح٧هِٟ(، )حُيٗ٤خ هِ١( 2ـ حُؼٌحد )الطوِٗ٢(، )ال ٣وـِ١( )ال طوـِٗخ( )ٖٓ هِ١(، )حُوـِ١( 3ـ حٌٍُ‬ ‫ٝحُٜٞحٕ )ػٌحد حُوِ١( )حٕ حُوِ١( )حهِ٣ظٚ( )ُٝ٤وِ١( 4ـ حُل٠٤لش )ٝال طوِٝٗ٢ (.‬ ‫{ م ّ ٍ}‬ ‫1ـ حُؼـِ )ُوخَٕٓٝ( 2ـ حُوخَٓ حُٔـزٕٞ )حُوخَٓ٣ٖ حٌُ١ هَٔٝح( 3ـ حُ٠الٍ )هَٔ هَٔحٗخ ً(، )ُل٢ هَٔ(‬ ‫4ـ حُ٘وٚ )ٖٓ حُٔؤَ٣ٖ(، )ٝال طؤَٝح( )٣ؤَٕٝ( 5ـ حُؤخٍس ك٢ حُؼخهزش )ٖٓ حُوخَٓ٣ٖ(.‬ ‫{ م ٕ ع}‬‫1ـ حُظٞحٟغ )ػِ٠ حُوخٗؼ٤ٖ( 2ـ حُوـٞف )ُ٘ـخ هخٗـؼ٤ٖ( 3ـ ٌٕٓٞ حُـٞحٍف ٍٝٓ٢ حُزَٜ حُ٠ ٟٓٞغ حُٔـٞى‬ ‫)هخٗؼٕٞ( 4ـ حٌٍُ ٝحُظٌَُ )ٝه٘ؼض( )هخٗؼش(، )ه٘ؼخ ً(.‬ ‫{ م ١ أ}‬ ‫1ـ حُوخ١جٕٞ ٖٓ ؿ٤َ َٗى )حٗخ ً٘خ هخ١ج٤ٖ( 2ـ حٌُٔٗزٕٞ ك٢ َٗى )ًخٗٞح هخ١ج٤ٖ( )حال حُوخ١جٕٞ( 3ـ حُوطؤ‬ ‫حٌُ١ ُْ ٣ظؼٔي )أٝ أهطؤٗخ(.‬ ‫{م ١ ف}‬
 • 16. ‫61‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُطَى )٣ظوطلٌْ( 2ـ ح٧هٌ ٝحُؤِش )هطق حُوطلش( )كظوطلٚ( 3ـ حُوطلش رؼ٤ٜ٘خ )٣وطق(.‬ ‫{ م ف ف}‬ ‫1ـ حُٜ٤ٖ حَُٜٔ )كٔال هلـ٤لخ ً( 2ـ حُ٘ـزخٕ )حٗـلَٝح هلخكخ ً( 3ـ حُظ٤ٔـ٤َ )٣وـلق ػٌْ٘( 4ـ ٗوٜــخٕ حُؼـٌحد‬ ‫)٣وـلق ػ٘خ( 5ـ حُولش ك٢ حُُٕٞ )ٖٝٓ هلض(.‬ ‫{ م ف ٟ}‬ ‫1ـ حالَٓحٍ )ٗيحء هل٤خ ً(، )حَُٔٝ أهل٠( 2ـ حالظٜخٍ )أًخى أهل٤ٜخ(.‬ ‫{ م ٍ ى}‬ ‫1ـ حُٔ٤َ )حهِي حُ٠( 2ـ حُظوِ٤ي )حهِيٙ(.‬ ‫{م ٍ ف}‬ ‫1ـ حُ٘ز٢ )هِ٤لش ك٢( 2ـ حُزيٍ ٖٓٔ ٓ٠٠ )ك٢ حالٍٝ هِ٤لش( 3ـ حٌُٔ٘٠ )ٝ٣ٔظوِلٌْ(، )هالثق ح٧ٍٝ(.‬ ‫{م ٍ م}‬ ‫ّ‬‫1ـ هِن حُي٣ٖ )كِ٤ـ٤َٕ هِن ّللا( 2ـ حُظوَٙ ٝحٌٌُد )هِن ح٧ُٝ٤ٖ( )٣وِوٕٞ حكٌخ ً(، )أال حهظالم( 3ـ حُظٜٞ٣َ‬‫)طوِن ٖٓ(، )ال ٣وِوٕٞ( )ْٝٛ ٣وِوٕٞ( 4ـ حالٗطخم )هِوٌْ أٍٝ( 5ـ حُـؼَ )ٓخهِن ٌُْ( 6ـ حُزؼغ )أٗي هِوخ ً(،‬ ‫)٣وِن ٓؼِْٜ( 7ـ حُوِن ك٢ حُيٗ٤خ )هِن حُٔٔخٝحص( ) هِو٘خ حالٗٔخٕ(.‬ ‫{م ٍ ٍ}‬ ‫1ـ حُوِ٤َ حُٜٔخك٠ )حرَحٛ٤ْ هِ٤الً( 2ـ حُٜيحهش )ٝال هِش( )ٝال هالٍ( 3ـ ٓ٘ٚ ٝر٤٘ٚ )ٖٓ هالُٚ( )هالُٜٔخ‬ ‫َٜٗحً(.‬ ‫{م ٝ ف}‬ ‫1ـ حُوظَ )أٝ حُوٞف(، )ٖٓ حُوٞف( 2ـ حُوظخٍ )ًٛذ حُوٞف( 3ـ حُؼِْ )كٖٔ هخف(، )ٝحٕ هلظْ( )هخكض ٖٓ(‬ ‫)٣وخكٕٞ حٕ(.‬ ‫4ـ حُؼٌحد )الهٞف( )ال طوخكٞح(، )هٞكخ ً( أ١ ٖٓ ػٌحرٚ.‬ ‫5ـ حُظ٤وع )ػِ٠ طوٞف(.‬ ‫{م ٝ ٕ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حٌُٗذ ك٢ حالٓالّ )طوظخٕٗٞ( )ال طوٞٗٞح ّللا(، )هخث٘ش ح٧ػ٤ٖ( 2ـ حٌُ٘ٞٙ رخ٧ٓخٗش )ُِوخث٘٤ٖ( 3ـ ٗوٞ‬ ‫ّ‬‫حُؼٜي )هّٞ ه٤خٗش( )هخث٘ش ْٜٓ٘( 4ـ حُوالف ك٢ حُي٣ٖ )كوخٗظخٛٔخ( )ه٤خٗظي(، )هخٗٞح ّللا( )هٞحٗخ ً أػ٤ٔخ ً( 5ـ حُِٗخ‬ ‫)ً٤ي حُوخث٘٤ٖ(.‬ ‫{ م ١ ٍ}‬ ‫1ـ حُٔخٍ )طَى ه٤َحً( )أٗلوظْ ٖٓ ه٤َ( )طلؼِٞح ٖٓ ه٤َ( )كذ حُو٤َ( )ك٤ْٜ ه٤َحً( 2ـ حال٣ٔخٕ )ه٤َحً ٧ٓٔؼْٜ(‬ ‫ّ‬ ‫)هِٞرٌْ ه٤َحً( )ّللا ه٤َحً( 3ـ حالٓالّ )ٖٓ ه٤َ ٖٓ ٍرٌّْ( )ٓ٘خع ُِو٤َ( 4ـ ح٧ك٠ــِ٤ش )ه٤َ حَُحكــٔ٤ٖ( )ه٤َ‬ ‫حُلـخًٔ٤ٖ( )أّ أٗخ ه٤َ( 5ـ حُؼخك٤ش )٣ٔٔٔي رو٤َ( 6ـ ح٧ؿَ )ك٤ٜخ ه٤َ( 7ـ حُطؼخّ )ه٤َ كو٤َ( 8ـ حُظلَ‬ ‫ٝحُـ٘٤ٔش )٣٘خُٞح ه٤َحً(.‬
 • 17. ‫71‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫<كَٜ حُيحٍ>‬ ‫{ ى د د}‬ ‫1ـ ح٧ٍٟش )ىحرش ح٧ٍٝ( 2 ـ أٓ٤َ حُٔئٓ٘٤ٖ ػِ٢ رٖ أر٢ ١خُذ ٓؼٚ ػٜخ ٓٞٓ٠ ٝهخطْ ِٓ٤ٔخٕ ٣ْٔ حُٔئٖٓ‬ ‫ٝحٌُخٍ )ىحرش ٖٓ ح٧ٍٝ( 3ـ حُيٝحد ٓخ هال حُ٘خّ ٝحالٗؼخّ )ٝحُيٝحد ٝحالٗؼـخّ( 4ـ ٓخ ٣يد ػِ٠ ٝؿــٚ ح٧ٍٝ‬ ‫)ٖٓ ىحرش( )ًَ ىحرش( 5ـ ًَ َُٓٝم ك٢ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ )ٓخٖٓ ىحرش(.‬ ‫{ ى د ٍ}‬ ‫1ـ حُظٍٜٞ )ح٧ىرخٍ( )ىرَٙ( )هي ٖٓ ىرَ( 2ـ أى٣خٕ ح٥رخء حُزخ١ِش )ػِ٠ أىرخٍْٛ( 3ـ ػو٤ذ حُ٘٢ء )ٝحىرخٍ‬ ‫ّ‬ ‫حُٔـٞى( )ٝأىرخٍ حُ٘ـّٞ( 4ـ حٌُٛخد )حًح أىرَ( 5ـ ؿخرَْٛ ٝآهَْٛ )ىحرَ حُوّٞ( )ىحرَ ٛئالء( 6ـ حُظلٌَ )أكال‬ ‫٣ظيرَٕٝ(.‬ ‫{ ى ٍ ى}‬ ‫1ـ حالُــــخّ )اًح أىًٍــٚ( 2ـ حُِــلٞم )اٗخ ُٔيًٍـــٕٞ( 3ـ حالؿظٔخع )رَ اىٍحى( )حىحًٍٞح(، )طيٍى حُؤَ( 4ـ‬ ‫حَُإ٣ش )ال طيًٍٚ ح٧رٜخٍ(.‬ ‫{ ى ع ح}‬‫1ـ حُوـٍٞ )ًخٕ ىػٞحْٛ( )طِي ىػٞحْٛ( )ىػٞحٛـْ ك٤ٜخ( 2ـ حُؼزخىس )أٗيػٞح ٖٓ( )ٓخطيػٞح( )ٝال طيع( )كال طيع(‬ ‫3ـ حُ٘يحء )كيػخ ٍرّــٚ( ، )٣يع حُيحع( ، )حُٜـــْ حُيػخء(، )ىػخءًْ(.‬ ‫ّ‬ ‫4ـ حالٓظـخػش )ٝحىػٞح ٖٓ( )ُٝ٤يع ٍرٚ(.‬‫5ـ حالٓظلٜخّ )حىع ُ٘خ( 6ـ حُٔئحٍ ٝحُٔٔؤُش )حىع ُ٘خ ٍري ( )حىػٞٗ٢( )حىػٞح ٍرٌْ( )ٝحىػٞٙ هٞكخ ً( 7ـ حُؼٌحد‬ ‫ٝحُٔٞص )طيػٞح ٖٓ أىرَ(.‬ ‫{ ى ٕ ح}‬ ‫1ـ أؿيٍ )أىٗ٠ حال( )أىٗ٠ إٔ( 2ـ أهَد )حُؼٌحد ح٧ىٗ٠( )أٝ حىٗ٠( 3ـ أهَ )ٝال أىٗ٠ ٖٓ( )أىٗ٠ ٖٓ( 4ـ ىٕٝ‬ ‫)حٌُ١ ٛٞ أىٗ٠ رخٌُ١(.‬ ‫{ى ٛـ ٕ}‬ ‫1ـ ح٧ى٣ْ ح٧كَٔ )ٍٝىس ًخُيٛخٕ( 2ـ حُيٖٛ رؼ٤٘ٚ ) ط٘زض رخُيٖٛ(.‬ ‫{ ى ٝ ٍ}‬ ‫1ـ حٍُِٔ٘ )ى٣خٍٛــْ( )ك٢ ىحٍْٛ( 2ـ حُٔي٣ــ٘ش )ٖٓ ىحٍْٛ( 3ـ حُـ٘ش )ىحٍ حُٔظو٤ٖ( 4ـ ؿْٜ٘ )ىحٍ حُزٞحٍ(.‬ ‫{ى ٝ ٍ}‬ ‫1ـ حُؤٔش )ىُٝش ر٤ٖ( 2ـ حُيُٝش )ٗيحُٜٝخ(.‬ ‫{ ى ١ ٕ}‬ ‫1ـ حُظٞك٤ي )حٕ حُي٣ٖ( )ُٚ حُي٣ٖ( 2ـ حُلٔخد )ر٤ّٞ حُي٣ٖ( )ُٔي٣ٕ٘ٞ( )ٓي٣٘٤ٖ( 3ـ حُلٌْ )ك٢ ى٣ٖ( 4ـ حُي٣ٖ‬ ‫)ٝى٣ٖ حُلن( 5ـ حُِٔش )ى٣ٖ حُو٤ٔش(.‬ ‫<كَٜ حٌُحٍ>‬
 • 18. ‫81‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ ً ٍ أ}‬ ‫حُوِن )ًٍأٗخ ُـْٜ٘( )ًٍأ ٌُْ( )ًٍأًْ(.‬ ‫{ ً ٍ س}‬ ‫حُِ٘ٔش حُٜـ٤َس )ٓؼوخٍ ًٍس(.‬ ‫{ ً ٍ ١}‬ ‫1ـ حُُٞي )ًٍ٣ش ١٤زش( )ًٍ٣ش ٖٓ( 2ـ ح٥رخء )ًٍ٣ظْٜ(.‬ ‫{ ً ٍ ٝ}‬ ‫حُ٘ٔق )طٌٍٝٙ( )حٌُحٍ٣خص ًٍٝحً(.‬ ‫{ ً ى ٍ}‬ ‫ّ‬‫1ـ حُؼَٔ حُٜخُق )كخًًَٝٗ٢ حًًًَْ( 2ـ حًٌَُ رخُِٔخٕ )كخًًَٝح ّللا( 3ـ حالٓظل٠خٍ رخُوِذ )حٗلْٜٔ ًًَٝح( 4ـ‬ ‫حٗوَ )حًًَ ك٢( )أًًَ( 5ـ حُللع )حًًَٝح ٓخ ك٤ٚ( 6ـ حُؼظٚ )ٓخ ًًَٝح رٚ( )ًًَطْ( )كًٌَ رخُوَإٓ( )كًٌَ حٗٔخ(‬ ‫7ـ حَُ٘ف )ًٌَُ ُي( )رًٌَْٛ( )ك٤ٚ ًًًَْ( 8ـ حُوزَ )ٌٛح ًًَ( )ًًَحً ٖٓ( )ٓ٘ٚ ًًَحً( 9 ـ حُٞك٢ )ػِ٤ٚ‬ ‫حًٌَُ( )كخُظخُ٤خص ًًَ ًًَحً( )ػِ٤ٚ حًٌَُ( )كخُِٔو٤خص ًًَحً( 01ـ حُوَإٓ )ُِٗ٘خ حًٌَُ( )ٌٝٛح ًًَ( )ػٌْ٘ حًٌَُ(‬ ‫11ـ أَٛ ر٤ض حُ٘زٞس ٖٓ ح٧ثٔش حالػ٘٢ ػَ٘ ػِ٤ْٜ حُٔالّ )أٛـَ حًٌُـَ ( 21ـ حُِٞف حُٔلـلٞظ )ٖٓ رؼي حًٌُـَ(‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫31ـ حُز٤ــخٕ )ً١ حًٌُـَ( )ًًـَ ٖٓ( 41ـ حُظــلٌَ )ا٧ ًًـَ( 51ـ حُٜــِٞحص حُؤْ )كخًًـَٝح ّللا ًــــٔـخ( )ػٖ‬ ‫ًًـَ( 61ـ حُٜالس حُٞحكيس )حُ٠ ًًَ( )ػٖ ًًَ ٍرّ٢( 71ـ حُظٞك٤ي )ػٖ ًًَٟ( )ًًَ حَُكٖٔ( 81ـ حٍَُٓٞ‬ ‫)ًًَحً ٍٓٞال( )ٖٓ ًًَ ٖٓ(.‬ ‫{ً ٍ ٍ}‬ ‫1ـ حُوـِش )ٝأٗظْ أًُش( 2ـ حُظٞحٟغ )أًُــش ػِ٠( )ٖٓ حٌٍُ( 3ـ حُـِ٣ش )ػِ٤ْٜ حٌُُش( 4ـ حُظٔو٤َ )ًُِض هطٞكٜخ‬ ‫طٌُ٤ال( )ٍري ًُال( 5ـ ٓـُِٕٞٞ )ٜٓ٘خ أًُش( 6ـ حُٔطٞحع حُِٔ٤ْ )ال ًٍُٞ( 7ـ حٌُآرش )طَٛوْٜ ًُش(.‬ ‫{ً ٛـ د}‬‫1ـ حٌُالّ )طٌٛــزٕٞ( 2ـ حُيػــٞس )حًٛذ حُ٠( )حًٛــزخ( 3ـ حُٜـَس )حٗ٢ ًحٛذ اُ٠( 4ـ حالٗلــَحى رخُ٘٢ء )ٌُٛذ‬ ‫ًـَ( 5ـ حٌُٛخد )كخًٛذ أٗض( 6ـ حالٓظ٤لخء )أًٛزظْ(.‬ ‫{ ً ٝ ص}‬ ‫1ـ حُٔ٘خؿَس ٝحُوٜٞٓش )ًحص ر٤ٌْ٘( 2ـ حُ٠ٔ٤َ )رٌحص( )ًٝحطخ( )ًحص حًُ٘ٞش( )ًٝحط٢(.‬ ‫{ ً ٝ م}‬ ‫1ـ حالٗخُش )حًه٘خ( )حًه٘خٙ( 2ـ حُٞؿٞى )كٌحهض( )ُ٤ٌٝم( )ًٝهٞح( )ًم( 3ـ أًَ )ًحهخ( 4ـ حُؼٌحد )كؤًحهٜخ( 5ـ‬ ‫حُٔؼخ٣٘ش )ًحثوش حُٔٞحص(.‬ ‫<كَٜ حَُحء>‬ ‫{ٍ أ ٟ }‬‫1ـ حُؼِْ )ٝ٣ـَٟ( )رٔخ أٍحى( )أٍٗــخ( )أُٝـْ ٣َ( )أُْ طَ( 2ـ حُٔ٘خٛيس ٝحُٔؼخ٣٘ش )ٍأ٣ض ػْ ٍأ٣ض( )ٍأ٣ظْٜ( )طَٟ‬
 • 19. ‫91‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫حٌُ٣ٖ( )٣َْٜٝٗ( 3ـ حُظؤَٓ ٝحُ٘ظَ )أُْ طَ( 4ـ حالهزخٍ )أُْ طَ ً٤ق( )أُْ طَ حُ٠( 5ـ حالػظزخٍ )أُْ ٣َٝح(.‬ ‫{ٍ د د }‬ ‫1ـ حُؼخُْ حُٜخرَ )حَُرخٗ٤ٕٞ( 2ـ حُِٔي ٝحُٔ٤ي )حُ٠ ٍري( 3ـ حٌُز٤َ ) أٗض ٍٝري( 4ـ ُٝي ُٝؿش حَُؿَ حًح ٍر٠‬ ‫ك٢ ر٤ظٚ )ٍٝرخثزٌْ(.‬ ‫{ٍ د ٝ }‬‫1ـ حٌُٔخٕ حَُٔطلغ )حُ٠ ٍرٞس( 2ـ ٗي٣يس )حهٌس ٍحر٤ش( 3ـ أًؼَ ػـيىحً )أٍر٠ ٖٓ( )ٖٓ ٍرخ ً ُــ٤َرٞ( )كال ٣َرٞ( 4ـ‬ ‫حُـِ٣خىس )حـَِرخ( 5ـ حُـٔٞع )ٍر٤ٕٞ ًؼ٤َ( 6ـ ٣وزَ)٣َر٢ حُٜيهخص(.‬ ‫{ٍ ؽ ُ }‬ ‫1ـ حُؼٌحد )ػّ٘خ حَُؿِ( )ٍؿِحً( 2ـ حُْٜ٘ )ٝحَُؿِ(.‬ ‫{ٍ ؽ ع }‬ ‫1ـ حُٔطَ )ًحص حَُؿغ( 2 ـ ٍىٝٗ٢ ) ٍد# أٍؿؼٕٞ#( )كَؿؼ٘خى( )كؤٍؿغ( 3ـ حَُؿٞع )حٍؿغ حُ٠( )حٍؿغ‬ ‫ّ‬ ‫حُ٤ْٜ( )ُجٖ ٍؿؼ٘خ( 4ـ حَُؿؼش رؼي حُطالم )حٕ ٣ظَحؿؼخ( 5ـ حُٔٞص )حُ٤ٚ ٣َؿــؼٕٞ( )َٓؿـؼٌْ( 6ـ حُؼـٞىس اُ٠‬ ‫حُيٗـ٤خ )حْٜٗ ال ٣َؿؼٕٞ( 7ـ حالهزخٍ ػِ٠ حُ٘لْ رخُٔالٓش )كَؿؼٞح حُ٠( 8ـ حُظٞرش )ُؼِْٜ ٣َؿؼٕٞ(.‬ ‫{ 1 ـ ٍ ؽ ٍ}‬‫1ـ ٗوٚ )َُؿَ ٖٓ( )ٍؿَ ٍٗ٤ي( 2ـ ٖٓ ُٚ ٓخٍ ٝػَٝس ٝؿخٙ )ػِ٠ ٍؿَ ٖٓ( 3ـ حُ٘ز٢ | )ٍؿَ ٣٘زجٌْ( )ٍؿَ‬ ‫ْٜٓ٘( 4ـ أهٞحٕ ٖٓ ر٘٢ حَٓحث٤َ )ٓؼال ٍؿِ٤ٖ( 5ـ ٣ٞٗغ ًٝخُذ رٖ ٣ٞكــ٘خ )هخٍ ٍؿــالٕ ٖٓ( 6ـ كز٤ذ‬‫حُ٘ـــخٍ )ٍؿَ ٣ٔــؼ٠( 7ـ كِهـ٤َ حرٖ ػْ كَػـــــٕٞ )ٝؿـخء ٍؿَ ٖٓ( )ٝهخٍ ٍؿَ( 8ـ حُٞػٖ )ٓؼال ٍؿِ٤ٖ( 9ـ‬ ‫حٌُخكَ )ٓؼال ٍؿال( 01ـ ٗٞف $ )ػِ٠ ٍؿَ ٌْٓ٘( )ٍؿَ رٚ ؿّ٘ش.‬ ‫{ 2 ـ ٍ ؽ ٍ}‬ ‫1ـ ٓ٘خس )كَؿخال( )ٍؿخال( 2ـ حُزؼُٞش )حَُؿخٍ هٞحٕٓٞ( )َُِٝؿــخٍ( 3ـ ًًٍٞ ر٘٢ آىّ )ٍؿخال ًؼــ٤َحً( )ٖٓ‬ ‫ّ‬‫ٍؿخُــٌْ( 4ـ أَٛ ٓٔـي هزخء )ٍؿخٍ ٣لزٕٞ( 5ـ حُوِٚ ٖٓ أٛلخد ٍٍٓٞ ّللا | )ٍؿخٍ ٛيهٞح( 6ـ حُٔلخكظٕٞ‬ ‫ػِ٠ حُٜالس )ٍؿخٍ ال طِٜ٤ْٜ( 7ـ حُٔالثٌش )ح٧ػَحف ٍؿخٍ( 8ـ ٓٔظ٠ؼلٞ ٌٓش )ُٝٞال ٍؿخٍ( 9ـ كوَحء‬ ‫حُِٔٔٔ٤ٖ )ٍؿخالً ً٘خ( 01ـ حََُٓ )ٍؿخالً ٗٞك٠(.‬ ‫{ٍ ؽ ّ }‬ ‫1ـ حُوظَ )َُ٘ؿٌّْٔ٘( )طَؿٕٔٞ( )َُؿٔ٘خى( 2ـ حُ٘ظْ )الٍؿـّٔ٘ي( 3ـ حَُٓ٠ )ٍؿــٞٓخ ً( 4ـ ٗزٚ حُظٖ )ٍؿٔخ ً‬ ‫رخُـ٤ذ( 5ـ حُِٔؼٕٞ )حُ٘٤طخٕ حَُؿ٤ْ(.‬ ‫{ٍ ؽ ٝ }‬ ‫1ـ حُطٔغ )٣َؿٕٞ ٍكٔظٚ( 2ـ حُو٘٤ش )٣َؿٞ ُوخء( )٣َؿٕٞ ُوخءٗخ( )ال ٣َؿٕٞ( 3ـ حكزٔٚ )حٍؿٚ ٝحهخٙ( 4ـ‬ ‫حُ٘ٞحك٢ )حٍؿخثٜخ( 5ـ حُظَى )طَؿ٠ ٖٓ ط٘خء (.‬ ‫{ 1 ـ ٍ ف ّ}‬ ‫1ـ حُوَحرش )ح٧ٍكخّ( 2ـ ٍكْ حَُٔأس )ك٢ أٍكخٜٖٓ(.‬ ‫{ 2 ـ ٍ ف ّ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حالٓالّ )ك٢ ٍكٔظٚ( )رَكٔظٚ( 2ـ حُـ٘ش )كل٢ ٍكٔش ّللا( )ك٢ ٍكٔش ٓ٘ٚ( )ٖٓ ٍكٔظ٢( )ٍرْٜ ك٢ ٍكٔظٚ(‬
 • 20. ‫02‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬‫3ـ حُٔطــَ ) ر٤ٖ ٣ي١ ٍكٔظٚ( )٣َ٘٘ ٍكٔظٚ( )آػخٍ ٍكٔش( 4ـ حُ٘زٞس )ٍكٔش ٍري( 5ـ حُ٘ؼٔش )ٍكٔش ٍري ػزيٙ(‬ ‫)ٍكٔش ٖٓ ػ٘يٗخ( )ٝرَكٔظٚ( 6 ـ حَُُم )ٍكٔش ٍر٢( )ٖٓ ٍكٔش( ) حرظـخء ٍكٔش( )ُيٗي ٍكـٔش( 7ـ حُوـَإٓ‬ ‫ّ‬ ‫)ٛيٟ ٍٝكـٔش( )ّللا ٝرَكـــٔظٚ( 8ـ حُلظق ٝحَُٜ٘ )رٌْ ٍكٔش( 9ـ حُؼخك٤ش )أٍحىٗ٢ رَكٔش( )ٌٓٔٔخص ٍكٔظٚ(‬ ‫01ـ حُٔٞىس )ٍأكش ٍٝكٔش( )ٍكٔخء ر٤ْٜ٘( 11ـ حال٣ٔخٕ )آطخٗ٢ ٍكٔش( )ٓ٘ٚ ٍكٔش( 21ـ حُظٞك٤ن )ػِ٤ٌْ‬ ‫ٍٝكٔظٚ( 31ـ ػ٤ٔ٠ رٖ َٓ٣ْ $ )ٍٝكٔش ٓ٘خ( 41ـ حٍَُٓٞ | )حال ٍكٔش ُِؼخُٔ٤ٖ( 15 ـ حَُُم )هِحثٖ ٍكٔش‬ ‫ٍر٢( )ٖٓ ٍكٔش ( )ُيٗي ٍكٔش(.‬ ‫ّ‬ ‫{ٍ ُ م }‬ ‫1ـ حُؼطــخء )ٍُهــ٘خْٛ( )ٍُه٘خًْ( )ٍُهـ٘خٙ ٓ٘ــخ ٍُهـخ ً( 2ـ حُطؼخّ )ًِٔخ ٍُهٞح( )حٌُ١ ٍُه٘خ( )طَُهخٗٚ( 3ـ‬‫حُـٌحء ٝحُؼ٘خء هخٛش )ُْٜٝ ٍُهْٜ( 4ـ حٌَُ٘ )ٍُهٌْ حٌْٗ( 5ـ حُٔطَ )حُٔٔخء ٍُهٌْ( 6ـ حُ٘لوش )ٍُهٜٖ( 7ـ‬ ‫حُلخًٜش هخٛش )ػ٘يٛخ ٍُهخ ً( 8ـ حُؼٞحد )ُٚ ٍُهخ ً( )٣َُهٕٞ( 9ـ حُـّ٘ش )ٍُم ٍري(.‬ ‫{ٍ ّ ٍ }‬ ‫1ـ ِٓط٘خ )حٗخ أٍِٓ٘خ( ) ٝٓخ أٍِٓٞح( 2ـ رؼغ )ٝأٍِٓ٘خى( 3ـ كظق )كال ََٓٓ( 4ـ حهَؽ ٝأظَٜ )حٗخ َِٓٓٞ(‬ ‫)ٝٓخ ََٗٓ( 5ـ حُظٞؿ٤ٚ )كؤٍَٓ( )كؤٍِٓٞح( 6ـ ح١ِن ٖٓ حُؼٌحد )حٕ حٍَٓ( )َُِٖٝ٘ٓ( 7ـ حالِٗحٍ ٖٓ حُٔطَ‬ ‫ٝؿ٤َٙ )٣ََٓ حُٔٔخء( ) ٝحٍَٓ ػِ٤ْٜ(.‬ ‫{ٍ ّ ح }‬ ‫1ـ حػزظٜخ )حٍٓخٛخ( )ٍحٓ٤خص( )ٍٝحٓ٢( 2ـ ك٤ٜ٘خ )ح٣ّخٕ َٓٓخٛخ( )ٓـَحٛخ َٝٓٓخٛخ(.‬ ‫{ٍ ٕ ى }‬ ‫1ـ حُٜيح٣ش )حَُحٗيٕٝ( 2ـ حُظٞك٤ن )َٓٗيحً( 3ـ حُٜٞحد )ٍٗيحً( 4ـ حٛالف حُٔخٍ )ْٜٓ٘ ٍٗيحً( 5ـ حُؼوَ ك٢‬ ‫حُي٣ٖ )ٍؿَ ٍٗ٤ي( 6ـ حُٔوَؽ )أَٓٗخ ٍٗيحً(.‬ ‫{ٍ ع ى }‬ ‫1ـ حُِٔي )ٝ٣ٔزق حَُػي( 2ـ حُٜٞص )ظِٔخص ٍٝػي(.‬ ‫{ٍ ف ع }‬ ‫1ـ حُلزْ )ٍٝكؼ٘خ كٞهْٜ( 2ـ حُظ٘يى ك٢ حٌُالّ )ٝال طَكؼٞح( 3ـ حؿِْ )ٍٝكغ أرٞ٣ٚ( 4ـ ػَؽ رٚ )رَ ٍكؼٚ(‬ ‫)ٍٝحكؼي( 5ـ ٍطذ )ٍك٤غ( 6ـ حُظل٠٤َ )ٍٝكؼ٘خ رؼ٠ْٜ(.‬ ‫{ٍ ف م }‬ ‫1ـ حَُُم )َٓكوخ ً( 2ـ حَُك٤ن )َٓطلوخ ً( )َٓكوخ ً( 3ـ َٓكن حُ٤ي٣ٖ )حُ٠ حَُٔحكن(.‬ ‫{ٍ م د }‬ ‫1ـ حُِٔٔٞى )ٍهزش ٓئٓ٘ش( 2ـ حالػ٘خم )ك٠َد حَُهخد( )كٞم حالػ٘خم( 3ـ حُلل٤ع )ٍه٤زخ ً ( )أٗض حَُه٤ذ(‬ ‫)ٍه٤ذ ػظ٤ي( 4ـ حُٔ٘ظظَ )ٝحٍطوزٞح حٗ٢ ٓؼٌْ ٍه٤ذ( )كخٍطوذ حْٜٗ َٓطوزٕٞ(.‬ ‫{ٍ ى د }‬ ‫1ـ حُظلٍٞ ٖٓ كخٍ حُ٠ كخٍ )ُظًَزٖ ١زوخ ً( 2ـ حُ٘ـخس )حًٍذ ٓؼ٘خ( 3ـ حالٓظٞحء ك٢ حُٔل٤٘ش )ٓخ ٣ًَزٕٞ( )كخًح‬ ‫ًٍزٞح( )حًٍزٞح ك٤ٜخ( 4ـ حًَُٞد ػِ٠ حُيٝحد )ُظًَزٞٛخ( )ٓخ طًَزٕٞ(.‬ ‫{ٍ ى ع }‬
 • 21. ‫12‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُٜالس )ٝحًٍؼٞح ٓغ حَُحًؼ٤ٖ( 2ـ حُٔـٞى )ٝهَ ٍحًؼخ ً( 3ـ حًَُٞع )ْٝٛ ٍحًؼٕٞ( )حًٍؼٞح(.‬ ‫{ٍ ّ ١ }‬ ‫1ـ حُوٌف )٣َٕٓٞ حُٔلٜ٘خص( )ٝحٌُ٣ٖ ٣َٕٓٞ( 2ـ حُظزِ٤ؾ )ٓخٍٓ٤ض حً ٍٓ٤ض( 3ـ حَُؿْ )طَٓ٤ْٜ( 4ـ حُطَف‬ ‫)طَٓ٢ رٍَ٘(.‬ ‫{ٍ ٝ ف }‬ ‫ّ‬ ‫رلظق حَُحء 1ـ حَُحكٚ )كَٝف ٍٝ٣لخٕ( 2ـ حَُكٔش )ٍٝف ّللا(.‬ ‫{ٍ ٝ ف }‬ ‫ر٠ْ حَُحء 1ـ حَُكٔش )رَٝف ٓ٘ٚ( 2ـ حُِٔي )٣وّٞ حَُٝف( 3ـ ؿزَث٤َ $ )ٍٝف حُويّ( )ٝحَُٝف ك٤ٜخ( 4ـ‬ ‫حُٞك٢ )رخَُٝف ٖٓ( )أٝك٤٘خ حُ٤ي( 5ـ ػ٤ٔ٠ رٖ َٓ٣ْ $ )ٍٝٝف ٓ٘ٚ( )ٖٓ ٍٝكٚ( 6ـ حُل٤خس ك٢ حُل٤ٞحٕ‬ ‫ًٝٝحص ح٧ٍٝحف )حَُٝف هَ حَُٝف(.‬ ‫{ٍ ٝ ف }‬ ‫ٍ٣لخٕ 1ـ حُٔ٘زِش )ًٝ حُؼٜق ٝحَُ٣لخٕ( 2ـ حَُ٣لخٕ )كَٝف ٍٝ٣لخٕ(.‬ ‫{ٍ ١ د }‬ ‫1ـ حُ٘ــي )ال ٍ٣ذ كـــــ٤ٚ( )ك٢ ٍ٣ذ( )ال ٍ٣ذ كـــ٤ٚ( 2ـ كٞحىع حُيَٛ )ٍ٣ذ حُٕٔ٘ٞ( 3ـ حُلَٔس )ٍ٣زش ك٢(.‬ ‫{ٍ ١ ف }‬ ‫1ـ حُ٘ــــيس )طٌٛذ ٍ٣لٌـــْ( 2ـ حَُ٣ق )رَ٣ق ١٤ــزش( 3ـ حُؼٌحد )ٍ٣لخ ً ََٛٛحً( )ٍ٣ق ك٤ٜخ( )ًٔؼَ ٍ٣ق(.‬ ‫<كَٜ حُِح١>‬ ‫{ُ د ٍ }‬ ‫1ـ ٗزؤ ٖٓ ٓ٠٠ )ٝحُِرَ( 2ـ حٌُظذ )ك٢ حُِرٍٞ( 3ـ حُوطغ ٝحَُ٘حثق )ُرَ حُلي٣ي( )ر٤ْٜ٘ ُرَحً( 4ـ حُِٞف‬ ‫حُٔللٞظ )ك٢ حُِرَ( 5ـ ُرٍٞ ىحٝى $ )ىحٝى ُرٍٞحً(.‬ ‫{ُ م ٍ ف }‬ ‫1ـ حٌُٛذ )ٖٓ ُهَف( 2ـ كٜٔ٘خ )ُهَكٜخ( 3ـ حُظِ٣٤ٖ )ؿٍَٝحً(.‬ ‫{ُ ى ح }‬ ‫1ـ حُ٘طن رخُٜ٘خىس ٝحُظٞك٤ي )ال٣ئطٕٞ حًُِخس( )حٕ ال ٣ًِ٠( 2ـ حًُِخس حُٔلَٟٝش ) آطٞح حًُِخس( )حُٔئطٕٞ‬ ‫حًُِخس( 3ـ أِٛق )ٖٓ طًِ٠( )كخٗٔخ ٣ظًِ٠( )طًِ٤ْٜ رٜخ( 4ـ طٜيم ٛيهش حُلطَ )حكِق ٖٓ طًِ٠( 5ـ حُظزَثش‬ ‫)ٝال ٣ًِ٤ْٜ( )ٗلٔخ ً ًُ٤ش( 6ـ حُظلِ٤َ )أ٣ٜخ أًُ٠( 7ـ حُٜيهش )ُيٗخ ًُخس(.‬ ‫{ُ ٍ ٍ}‬ ‫1ـ حُٔ٤َ )كخٕ ُُِظْ( 2ـ حُوَٝؽ )كظٍِ هيّ(.‬ ‫{ُ ٝ ؽ }‬‫1ـ حُلالثَ )أُٝحؽ ٓطَٜس( )طَى حُٝحؿٌْ( 2ـ حالٛ٘خف )ٖٓ ًَ ُٝؽ ًَ٣ْ( )ح٧ُٝحؽ ًِٜخ( )ُٝؿ٤ٖ حػ٘٤ٖ( 3ـ‬ ‫حُوَٗخء )ٝأُٝحؿْٜ( )ُٝؿض(.‬
 • 22. ‫22‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ُ ٝ ٍ}‬ ‫1ـ ً٘ظْ ًٌُي )كٔخ ُُظْ( )كٔخ ُحُض( 2ـ حُٔوٞ١ ػٖ حٌُٔخٕ )إٔ طِٝال( )ُجٖ ُحُظخ( 3ـ حالٗوطخع )ٖٓ ُٝحٍ( 4ـ‬ ‫هَ )ُظٍِٝ ٓ٘ٚ(.‬ ‫ّ‬ ‫{ُ ١ ى }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُِ٣خىس ػِ٠ حُ٘٢ء ٖٓ ؿــ٘ٔٚ )ٝ٣ِىٛـْ( )ٝ٣ِ٣ي ّللا( 2ـ حٟؼخف ٓ٠خػلش )ُٝ٣خىس( )ُي٣٘خ ِٓ٣ي(.‬ ‫{ُ ١ ؽ }‬ ‫1ـ حُٔ٤َ )ال طِؽ( )٣ِ٣ؾ( 2ـ حُ٠الٍ )كِٔخ ُحؿٞح أُحؽ(.‬ ‫{ُ ١ ٕ }‬ ‫1ـ حُلٖٔ )ُ٣ٖ ٌُِ٣ٖ( )ُ٣٘خ ٌَُ( )ُ٣ٖ ُِ٘خّ( 2ـ حُلِ٢ )ٖٓ ُ٣٘ش حُوّٞ( 3ـ حَُِٛس )ُ٣٘ش ٝحٓٞحال( )ُ٣٘ش‬ ‫حُل٤خس( )حُيٗ٤خ ُٝ٣٘ظٜخ( 4ـ حُٔ٘ظَ حُلٖٔ )ك٢ ُ٣٘ظٚ( )ُظًَزٞٛخ ُٝ٣٘ش( 5ـ حُظِٕٞ ر٠َٝد حُ٘زخص )ُهَكٜخ‬ ‫ٝحُ٣٘ض( 6ـ حُ٘ـّٞ ٝحٌُٞحًذ )ُٝ٣٘خ حُٔٔخء( 7ـ ُزْ حُؼ٤خد ٝٓظَ حُؼٍٞس )هٌٝح ُ٣٘ظٌْ(.‬ ‫<كَٜ حُٔ٤ٖ>‬ ‫{ ّ أ ٍ}‬‫1ـ حالٓظلظخء )٣ٔؤُٞٗي( 2ـ حالٓظٔ٘خف )ٝحٓخ حُٔخثَ( )ٝحُٔخثِ٤ٖ( )ُِٔخثَ( 3ـ حُيػخء )ٓؤٍ ٓخثَ( 4ـ حَُٔحؿؼش‬ ‫ك٢ حٌُالّ ٝحالػظَحٝ )كال طٔؤُٖ( )ال ٣ٔؤٍ ػٔخ ٣لؼَ ْٝٛ ٣ٔؤُٕٞ( 5ـ حُطِذ )٣ٔؤُٚ ٖٓ( )ٓخٓؤُظٌْ( 6ـ‬ ‫حُلٔخد )كِ٘ٔؤُْٜ٘( 7ـ حُظوخْٛ )ػْ ٣ظٔخءُٕٞ(.‬ ‫{ّ د د}‬‫1ـ حالرٞحد )ك٢ حالٓزخد( )حالٓزخد حٓزخد حُٔٔٞحص ( 2ـ حُٔ٘خٍُ )رْٜ حالٓزخد( )كخطـزغ ٓززخ ً( 3ـ حُؼـِْ )ٗ٢ء‬ ‫ٓـززخ ً( 4ـ حُلزَ )كِ٤ٔيى رٔزذ(.‬ ‫{ 1 ـ ّ د ف}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٜالس )كٔزلخٕ ّللا( )٣ٔزق ّلل( 2ـ حُؼـذ )ٓزلخٕ حٌُ١( 3ـ حًٌَُ )٣ٔـزق حَُػي( )ٗٔــزق رلٔيى(‬ ‫ّ‬ ‫)٣ٔــزق ُٚ( 4ـ حُظٞرش )ٓزلخٗي طزض( )رٌٜح ٓزلخٗي( 5ـ رَحءس ّللا ػِٝؿَ ٖٓ حُٔـٞء )كٔزـــلخٕ حٌُ١( 6ـ‬ ‫ّ‬ ‫حالٓظؼــ٘خء )ُٞال طٔـزلٕٞ( 7ـ حُظِ٘٣ٚ )ٝ٣ٔزلٞٙ رٌَس(.‬ ‫{ 2 ـ ّ د ف}‬ ‫1ـ حُلَحؽ )ٓزـــلخ ً ١ٞ٣ال( 2ـ حُيٍٝحٕ )كِي ٣ٔـزـلٕٞ( 3ـ ٓلٖ حُـِحس )ٝحُٔخرلخص ٓزلخ ً(.‬ ‫{ّ د م }‬ ‫1ـ ٝؿزض )ٓزوض ُْٜ( )ًِٔش ٓزوض( 2ـ ٣ٜطخى ٝ٣٘ظ٠َ )ٗٔظزن( 3ـ رخىٍ )ٝحٓظزوخ( 4ـ حُلٞحص )حٕ ٣ٔزوٞٗخ(‬ ‫5ـ حُٔخروخص رؤٍٝحف حُٔئٓ٘٤ٖ أٝ حٌُخكَ٣ٖ حُ٠ حُـ٘ش أٝ حُ٘خٍ )كخُٔخروخص ٓزوخ ً(.‬ ‫{ّ د ٍ }‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُطخػش ّلل ػِٝؿَ )ك٢ ٓز٤َ ّللا( )كال ٣ٔظط٤ؼٕٞ ٓز٤الً( 2ـ حُِٔٔي )ٝٓخء ٓز٤الً( 3ـ حُزالؽ )حُ٤ٚ ٓز٤ال(‬ ‫4ـ حُٔوَؽ )كال ٣ٔظط٤ؼٕٞ ٓز٤ال( 5ـ حُؼَِ )ػِ٤ٜٖ ٓز٤ال( 6ـ حُي٣ٖ )ؿ٤َ ٓز٤َ( )اُ٢ ٓز٤َ( 7ـ حُٜٟٞ )ٖٓ‬
 • 23. ‫32‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫ٓز٤َ( 8ـ حُلـش )حُٔئٓ٘٤ٖ ٓز٤ال( 9ـ حُطَ٣ن )ال ٣ٜظيٕٝ ٓز٤ال( )ٓٞحء حُٔز٤َ( 01ـ ١َ٣ن حُٜيٟ )ٓٞحء‬ ‫ّ‬ ‫حُٔز٤َ( 11ـ حُؼيٝحٕ )ػِ٤ْٜ ٖٓ ٓز٤َ( )حٗٔخ حُٔز٤َ( 21ـ َٟٓخس ّللا ػِٝؿَ )ٍرٚ ٓز٤ال( 31ـ حُِٔش )ٌٛٙ‬ ‫ٓز٤ِ٢( 41ـ حالػْ )حالٓ٤٤ٖ ٓز٤َ( )حُٔلٔ٘٤ٖ ٖٓ ٓز٤َ(.‬ ‫{ 1 ـ ّ ؽ ى}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٜــالس )ّٝلل ٣ٔــي( 2ـ حالٗز٤خء )ك٢ حُٔـــخؿي٣ٖ( 3ـ حالٗو٤خى ٝحالٓظٔالّ )٣ٔــيحٕ( 4ـ حًَُٞع )حُزخد‬ ‫ٓـــيحً( 5ـ حُٔـٞى )كخٓـيٝح( )حال ٣ٔـيٝح(.‬ ‫{ 2 ـ ّ ؽ ى}‬ ‫1ـ ر٤ض حُٔويّ )ٓ٘غ ٓٔخؿي( 2ـ حُٔٔـي حُلَحّ )٣ؼَٔٝح ٓٔخؿي( )ػٔخٍس حُٔٔـي حُلَحّ( 3ـ ٓٔـي هزخء‬ ‫)ُٔٔـي حْٓ( 4ـ ٓٔـي َٟحٍ )ٓٔـيحً َٟحٍحً( 5ـ ٓخثَ حُٔٔخؿي )ٝٓٔخؿي ٣ًٌَ( 6ـ أػ٠خء حُٔـٞى )ٝحٕ‬ ‫حُٔٔخؿي( 7ـ ٌٓش )حُٔٔـي حُلَحّ(.‬ ‫{ّ ف ٍ }‬ ‫1ـ حُؼِْ )٣خأ٣ٜخ حُٔخكَ( 2ـ حٌٌُد )رٔلَ ػظ٤ْ( )ٓلَ ٓٔظَٔ( 3ـ حالهٌ رخُؼ٤ٖ )ٓلَٝح أػ٤ٖ( 4ـ حُٔـٕ٘ٞ‬ ‫)ٍؿال ٓٔلٍٞحً( 5ـ حَُٜف ػٖ حُلن )كؤٗ٠ طٔلَٕٝ(.‬ ‫{ّ م ٍ }‬ ‫1ـ حُظٌـِ٤َ )حُٔٔوــَ ر٤ٖ( )ٓوـَ حُزلَ( )ٓوـَ ٌُْ( 2ـ حُظِٔ٤٢ )ٓوَٛخ ػِ٤ْٜ( 3ـ حُٔٔظِٜة )ُٖٔ‬ ‫حُٔخهَ٣ٖ( )ٝ٣ٔوَٕٝ( )ال ٣ٔوَ( 4ـ حالٓظويحّ )ٓوَ٣خ ً(.‬ ‫{ّ ٍ د ٍ }‬ ‫1ـ حُيٍٝع )َٓحر٤َ( 2ـ حُؤٚ )َٓحر٤ِْٜ(.‬ ‫{ّ ٍ ؽ }‬ ‫1ـ حُْ٘ٔ )ك٤ٜخ َٓحؿخ ً( )َٓحؿخ ً ٝٛخؿخ ً( 2ـ حٍَُٓٞ ح٧ًَّ | )َٓحؿخ ً ٓ٘٤َحً(.‬ ‫{ّ ٍ ٍ }‬ ‫1ـ حُـٔخع )ال طٞحػيٖٝٛ َٓحً( 2ـ حالهلخء )ٝحَٓٝح( )َٓحً ٝػالٗ٤ش(.‬ ‫{ّ ٍ ع }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ٓـ٢ء حُلٔخد )َٓ٣غ حُلٔخد( 2ـ َٓ٣غ حُلَحؽ ٖٓ حُلٔخد حًح أهٌ ك٤ٚ )حٕ ّللا َٓ٣غ حُلٔخد( )ٝٛٞ‬ ‫أَٓع حُلخٓز٤ٖ(.‬ ‫{ّ ٍ ف }‬ ‫1ـ حُلـــَحّ )حٓـَحكخ ً( 2ـ هـالف ٓخ ٣ــذ )كال طٔـَف( 3ـ حُ٘لوش ك٢ حُٔؼٜ٤ش )حٗلوٞح ُْ ٣َٔكٞح( 4ـ طلَ٣ْ‬ ‫ّ‬ ‫حُلالٍ )ٝال طَٔكٞح( )ال ٣لذ حَُٔٔك٤ٖ( 5ـ حالَٗحى رخّلل )ٝحٕ حُٔٔــَك٤ٖ( 6ـ حالكَح١ ك٢ حُٔؼخٛ٢ ٝحالًؼخٍ‬ ‫ٜٓ٘خ )حٌُ٣ٖ حَٓكٞح(.‬ ‫{ّ ع ١ }‬‫1ـ حُٔ٘٢ )٣ؤط٤٘ي ٓؼــ٤خ ً( )ٓؼٚ حُٔـؼـ٢( )كخٓؼــٞح حُ٠( 2ـ حُؼَٔ )ٝٓؼ٠ ُٜخ ٓؼــــ٤ٜخ( )ًـخٕ ٓـؼ٤ٌْ( )ٓؼـٞح‬
 • 24. ‫42‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫ك٢( 3ـ أَٓع )ؿخءى ٣ٔؼ٠( )ك٤ش طٔؼ٠( ) ٖٓ أهٜ٠ حُٔي٣٘ش ٣ٔؼ٠(.‬ ‫{ّ ف ٍ }‬‫1ـ حُٔ٘خٍُ ٝحُوَٟ )ر٤ٖ أٓلخٍٗخ( 2ـ حٌُظذ )٣لَٔ أٓلخٍحً( )رؤ٣ي١ ٓلَس( 3ـ َٓ٘هش كَكش )٣ٞٓجٌ ٓٔلَس( 4ـ‬ ‫حالٌٗ٘خف )حًح أٓلَ( 5ـ حُٔلَ )ػِ٠ ٓلَ(.‬ ‫{ّ ف ٍ }‬ ‫1ـ أٓلَ حُٞحى١ )ٖٝٓ أٓلَ( 2ـ أهَٔ ك٢ حُؼوٞرش )كـؼِ٘خْٛ حالٓلِ٤ٖ( 3ـ أًٍٍ حُؼَٔ )أٓلَ ٓخكِ٤ٖ(.‬ ‫{ّ ف ٛـ}‬ ‫1ـ حُـَٜ )ْٛ حُٔلٜخء( )ٓ٤وٍٞ حُٔلٜخء( 2ـ حُوخَٓ )ٓلٚ ٗلٔٚ(.‬ ‫{ّ م ١ }‬ ‫1ـ حُ٘يحٓش )ُٝٔخ ٓو٢( )ُٔخ حٓو٢( 2ـ ٝهغ ك٢ حَُ٘ى )ك٢ حُلظ٘ش ٓوطٞح( 3ـ ٣ظ٘خػَ )طٔخه٢ ػِ٤ي( 4ـ حُٞهٞع‬ ‫رؼ٤٘ٚ )حٝ طٔو٢ حُٔٔخء(.‬ ‫{ّ ى ٍ }‬ ‫1ـ حُـلِش )ٌَٓطْٜ( 2ـ حُل٤َس )ٌٓخٍٟ( 3ـ ٓلَص أرٜخٍْٛ ٝحهٌص )ٌَٓص أرٜـخٍٗخ( 4ـ حُـِ٘ع )ٌَٓس‬ ‫حُٔٞص( 5ـ حُٔطؼْ )ٌَٓحً ٍُٝهخ ً( 6ـ حالٌٓخٍ ًٝٛخد حُؼوَ )ٝأٗظْ ٌٓخٍٟ(.‬ ‫{ّ ى ٕ }‬ ‫1ـ حُوَحٍ )حُِ٤َ ٌٓ٘خ ً( 2ـ حٍُِ٘ٝ )ٌٌُْ٘ٔ٘٘( )حٌٖٓ أٗض( 3ـ حالٓظج٘خّ )ُٝؿٜخ ُ٤ٌٖٔ( 4ـ حُطٔؤٗ٤٘ش )ٌٖٓ‬ ‫ُْٜ( )حٌُٔ٤٘ش( 5ـ ح٧ٖٓ ٝحُطٔؤٗ٤٘ش )ٌٓ٤٘ش ٖٓ ٍرٌْ(.‬ ‫{ّ ٍ ١ ٕ }‬ ‫1ـ حُلـٚ )ِٝٓطخٕ ٓز٤ٖ( )ػِ٤ٌْ ِٓطخٗخ ً( )رِٔطخٕ ٓز٤ٖ( )ِٓطخٗ٤ٚ( 2ـ حُِٔي )ٖٓ ِٓطخٕ(.‬ ‫{ّ ٍ ف }‬ ‫1ـ حُؼزَس )كـؼِ٘خْٛ ِٓلخ ً( 2ـ ٓخ طويّ )حال ٓخ هي ِٓق(.‬ ‫{ّ ٍ ى }‬ ‫1ـ حىهَ )حِٓي ٣يى( )ٓخ ٌٌِْٓ( )كخٌِٓٞٙ( 2ـ حُـؼَ )كؤٗٚ ٣ِٔي( 3ـ حُظٌِ٤ق )٣ٌِٔٚ( 4 ـ حُظَى )ٌِٗٔٚ(.‬ ‫{ 1 ـ ّ ٍ ّ}‬ ‫ّ‬‫1ـ حالهالٙ )حِْٓ هخٍ حِٓٔض( ، )أأِٓٔظْ( )كخٕ حِٓٔٞح( )ٖٝٓ ٣ِْٔ ٝؿٜٚ ّلل ( 2ـ حالهَحٍ )ُٝٚ حِْٓ( )هُٞٞح‬ ‫أِٓٔ٘خ( )رؼي حٓالْٜٓ( 3ـ حُِٜق )ؿ٘لٞح ُِِْٔ( )حُ٤ٌْ حُِْٔ( 4ـ َٗ٣ؼش حُ٘ز٢ | )حىهِٞح ك٢ حُِْٔ ًخكش(.‬ ‫{ 2 ـ ّ ٍ ّ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ّللا ػِٝؿَ )حُٔالّ حُٔئٖٓ( )ٓزَ حُٔالّ(، )ىحٍ حُٔالّ( 2ـ حُو٤َ )ٝهَ ٓـالّ( )هخُٞح ٓـالٓخ ً( )ٓالّ‬ ‫ػِـ٤ي( 3ـ حُؼ٘خء حُلٖٔ )ٓالّ ػِ٠( 4ـ حُٔالٓش ٖٓ حَُ٘ )رٔالّ ٓ٘خ( )ٓالّ ُي( )رَىحً ٝٓالٓخ ً( )رٔـالّ‬ ‫آٓـ٘٤ٖ( )حىهِٞٛخ رٔـالّ( 5ـ حُظل٤ش حُظ٢ ٣ل٤٢ رٜخ حُِٕٔٔٔٞ رؼ٠ْٜ رؼ٠خ ً )ر٤ٞطخ ً كِٔٔٞح( )ٓالّ ػِ٤ٌْ(.‬ ‫{ّ ّ ع }‬ ‫1ـ حٓظزٜخٍ حُوِذ )٣ٔظط٤ؼٕٞ حُٔٔغ( 2ـ ٓٔغ ح٧ًٗ٤ٖ )ٓٔ٤ؼخ ً رٜ٤َحً( )ٓٔؼ٘خ ٓ٘خى٣خ ً(.‬
 • 25. ‫52‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ 1 ـ ّ ّ ٝ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٔٔٔ٠ )طزخٍى حْٓ( 2ـ حُظٞك٤ي )ٝحًًَ حْٓ( )ٓزق حْٓ( 3ـ حُٜلش )ّٝلل ح٧ٓٔخء( )كِٚ حالٓٔخء( 4ـ‬ ‫حُظٔٔ٤خص )حٓٔٚ ٣ل٤٠( 5ـ حالٛ٘خّ )حال أٓٔخءحً( 6ـ حُٔؼَ ٝحُؼي٣َ )ُٚ ٓٔ٤خ ً( )هزَ ٓٔ٤ّخ ً(.‬ ‫{ 2 ـ ّ ّ ٝ}‬ ‫1ـ حُٔوق )كِ٤ٔيى رٔزذ( 2ـ حُٔلخد )ٖٓ حُٔٔخء ٓخء( 3ـ حُٔطَ )٣ََٓ حُٔـٔخء( 4ـ حُٔـٔخء رؼ٤ـٜ٘خ‬ ‫)ٝحُٔـٔخء ر٘٤٘خٛخ( 5ـ ٓٔخء حُيٗ٤خ ٌُٔخٕ ػخُْ حُزَُم )ٓخىحٓض حُٔٔخٝحص(.‬ ‫{ّ ٕ ٛـ}‬ ‫1ـ حُـيد )رخُٔ٘٤ٖ ٝٗوٚ( 2ـ ح٧٣خّ ٝحُيٍٛٞ )ػيى حُٔ٘٤ٖ( 3ـ حُٔ٘ش رؼ٤ٜ٘خ )ػالػٔخثش ٓ٘٤ٖ( )ر٠غ ٓ٘٤ٖ(.‬ ‫{ّ ٝ ء }‬‫1ـ حُ٘يس )ٓٞء حُؼٌحد( )ٓٞء حُلٔخد( 2ـ حُؼوَ )ال طٔٔٞٛخ رٔٞء( 3ـ حُِٗخ )ػِ٤ٚ ٖٓ ٓٞء( )رؤِٛي ٓٞءحً(‬ ‫)حَٓأ ٓٞء( 4ـ حُزَٙ )ٖٓ ؿ٤َ ٓٞء( 5ـ حُؼٌحد )روّٞ ٓٞءحً( )حٓخءٝح حُٔٞءٟ( 6ـ حَُ٘ى )ٗؼَٔ ٖٓ‬ ‫ٓٞء( )حٓخءٝح رٔخ( 7ـ حٌُٗذ )حُٔٞء رـٜخُش( 8ـ حَُ٘ )ٓٞء حُيحٍ( 9ـ حُ٘ظْ )حُٔ٘ظْٜ رخُٔٞء( )حُـَٜ‬ ‫رخُٔٞء( 01ـ حُوظَ ٝحُِٜ٣ٔش )رٌْ ٓٞءحً( )٣ْٜٔٔٔ ٓٞء( 11ـ حُ٠َ )ٓخ ٓٔ٘٠ حُٔٞء(.‬ ‫{ّ ٝ ح ء }‬‫1ـ ػيٍ )ًِٔش ٓـٞحء( )ٓٞحء حُٜـَح١( )ٓٞحء ُِٔـخثِ٤ٖ( 2ـ أَٓحً ر٤٘خ ً )ػِ٠ ٓٞحء( 3ـ حُٞٓ٢ )ٓٞحء حُـل٤ْ(‬ ‫4ـ َٗع ٝٓٔخٝحس )ٓٞحء حُؼخًق( )كظٌٕٞٗٞ ٓٞحء( )ك٤ٚ ٓٞحء( 5ـ هٜي حُٔز٤َ )ػٖ ٓٞحء( 6ـ حالٓظٞحء‬ ‫)ٓٞحء ػِ٤ْٜ(.‬ ‫{ّ ٝ ٍ }‬ ‫1ـ حُوطـؼش ٖٓ حُوـَإٓ )كؤطٞح رٔـٍٞس( )ٓـٍٞس أُِٗـ٘خٛخ( 2ـ حُلخؿِ )رٍٔٞ ُٚ(.‬ ‫{ّ ٝ م }‬ ‫1ـ حُ٘يس )ػٖ ٓخم( 2ـ ٓخم حُويّ )ٓٔلخ ً رخُٔٞم(.‬ ‫{ 1 ـ ّ ٝ ١}‬ ‫1ـ حُٜل٤ق ٖٓ حُيحء )ُ٤خٍ ٓٞ٣خ ً( 2ـ ًخَٓ ٝٓخُْ حُوِوش )رَ٘حًٓٞ٣خ ً( )ػْ ٓٞحٙ( )كٔٞحى( 3ـ حُؼيٍ )حَُٜح١‬ ‫حُٔٞ١( )٣ٔ٘٢ ٓٞ٣خ ً(.‬ ‫{ 2 ـ ّ ٝ ٟ}‬ ‫)حالٓظٞحء( 1ـ هٜي )ػْ حٓـظٟٞ( 2ـ حٓـظوَ )ٝحٓـظٞص( 3ـ ًٍذ )حٓظٞ٣ظْ ػِ٤ٚ( )حٓظٞ٣ض أٗض( 4ـ هٞ١‬ ‫ٝحٗظي )حٗيٙ ٝحٓظٟٞ( 5ـ أٗزٚ )ٝٓخ ٣ٔظٞ١( 6ـ حُوَٜ ٝحُويٍس )ػِ٠ حُؼَٕ حٓظٟٞ(.‬ ‫{ّ ١ أ }‬ ‫1ـ حَُ٘ى )ًٔزٞح حُٔ٤جخص( )٣ؼِٕٔٞ حُٔ٤جخص( )ٓ٤جخص ٓخ( 2ـ حُؼٌحد )كؤٛخرْٜ ٓ٤جخص( 3ـ حُ٠َ )ًٛذ‬ ‫حُٔ٤جخص( )رخُلٔـ٘خص ٝحُٔـ٤جخص( 4ـ حُلخكـ٘ش )ًخٗٞح ٣ؼِٕٔٞ حُٔ٤جخص( 5ـ حَُ٘ )حُٔ٤جخص ػ٘٢( 6ـ حُٜـخثَ‬ ‫)٣ٌٛزٖ حُٔ٤جخص( )ػٖ ٓ٤ؤطْٜ(.‬ ‫{ّ ١ ى }‬
 • 26. ‫62‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1 ـ حُِٝؽ )ٝأُل٤خ ٓ٤ّيٛخ( 2 ـ حُلِ٤ْ ػٖ حُـَٜ )ٝٓ٤ّيحً ٝكٍٜٞحً(.‬ ‫{ّ ١ ٍ }‬ ‫1ـ حُللع )٣ٔ٤ًَْ ك٢( 2ـ حالىالؽ ٝحالػَحؽ )حٌُ١ أٓـَٟ( 3ـ ٓـخكَ )ٓـخٍ رؤِٛٚ( )أُْٝ ٣ٔــ٤َٝح( )هَ‬ ‫ٓــ٤َٝح( 4ـ حالهزخٍ ٝحالىرخٍ )ك٤ٜخ حُٔ٤َ ٓ٤َٝح( 5ـ حَُٜ٘ حُٜـ٤َ )طلظي َٓ٣خ ً(.‬ ‫<كَٜ حُ٘٤ٖ>‬ ‫{ٕ ؽ ٍ }‬ ‫1ـ حُؼٞٓؾ ك٢ هٍٞ )ٖٓ حُ٘ـَس ( 2ـ حٌَُّ )ٌٛٙ حُ٘ـَس( 3ـ حُِ٣ظٕٞ )ٝٗـَس طوَؽ( )ٖٓ ٗـَس ٓزخًٍش(‬ ‫4ـ ٗـَس حُِهّٞ )حٜٗخ ٗـَس( )حٕ ٗــَس( 5ـ ر٘ٞ أٓ٤ش )حُ٘ــَس حُِٔؼٞٗش( 6ـ حُ٘وِش )١٤زش ً٘ـَس( 7ـ‬‫ٗـَس حُوَع )ػِ٤ٚ ٗـَس( 8ـ ًَ ٗـَس ُٜخ ٓخم )ٝحُ٘ـَ ٣ٔـيحٕ( 9ـ حَُٔٔس )طلض حُ٘ـَس( 01ـ ٗـَس‬ ‫حُل٘ظَ )ً٘ـَس هز٤ؼش( 11ـ حالهظال١ ٝحالهظالف )ك٤ٔخ ٗـَ ر٤ْٜ٘( 21ـ ٗـَ حَُٔم ٝحُؼلخٍ )حُ٘ـَ‬ ‫ح٧ه٠َ( 31ـ ٗـَس حُظوِ٤ي ُٖٔ أًَ ٜٓ٘خ )ٗـَس حُوِي(.‬ ‫{ٕ ى ى}‬ ‫1ـ أىّٝ )آٓ٘ٞح أٗي( )أٗي حُؼٌحد( 2ـ حؿِع )أٗي ػِ٠ حٌُلخٍ( 3ـ أًؼَ َٗحً )أٗي ٖٓ( 4ـ أهٟٞ )ٛٞ أٗي( 5ـ‬ ‫حػيٟ )أٗي حُ٘خّ( 6ـ حُلِْ ر٠ْ حُلخء ٝحُالّ )رِؾ أٗيٙ(.‬ ‫{ٕ ٍ د }‬ ‫1ـ حُؼَٔ )َٗحد ٓوظِق( 2ـ حُِٗـز٤َ ٝحُِٔٔز٤َ )َٗحرخ ً ١ٍٜٞحً( 3ـ حُلٔ٤ْ )َٗحد ٖٓ كٔ٤ْ( 4ـ حُزخٍى‬ ‫)رَىحً ٝال َٗحرخ ً( ٝ٣ؼ٘٢ رخُزَى ٗٞٓخ ً.‬ ‫5ـ َٗد حُٔخء )ٝحَٗرٞح ٛ٤٘جخ ً( 6ـ أكذ )ٝحَٗرٞح ك٢(.‬ ‫{ٕ ٍ ى }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُ٘ـَى رخّلل طؼخُ٠ )ال ط٘ــًَٞح رٚ( )ٖٓ حُٔ٘ـــًَ٤ٖ( 2ـ حَُ٘ى ك٢ حُطخػش ٖٓ ؿ٤َ ػزخىس )ُٚ ًَٗخء‬ ‫ك٤ٔخ( )رٔخ حًَٗظٕٔٞ( 3ـ حَُ٣خء )ال ٣َ٘ى رؼزخىس(.‬ ‫{ٕ ٍ ٟ }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حالهظ٤خٍ )حٗظَٝح حُ٠الُش( )حٗظَٝح حُل٤خس( )٣٘ظَٕٝ رٚ( )٣٘ظَ١ ُٜٞ( 2ـ حالرظ٤خع )حٕ ّللا حٗظَٟ( 3ـ‬ ‫حُز٤غ )رجٔٔخ حٗظَٝح(.‬ ‫{ٕ ١ ١ }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حٍُِٝ ٝحٌٌُد )ػِ٠ ّللا ٗططخ ً( )حًٕ ٗططخ ً( 2ـ حُٔ٤َ ٝحُـٍٞ )ال ط٘ط٢(.‬ ‫{ٕ ١ ٕ }‬‫1ـ حٌُٜ٘ش )حُ٠ ٗ٤خ١٤ْٜ٘( 2ـ حُل٤ّخص )ٍإّٝ حُ٘٤خ١٤ٖ( 3ـ حُطـخس ٖٓ حالْٗ ٝحُـٖ )ٗ٤خ١٤ٖ حالْٗ ٝحُـٖ(‬ ‫)ٝحٕ حُ٘٤خ١٤ٖ(.‬ ‫{ٕ ع ٍ }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُ٘ؼَحء )ٝحُ٘ؼَحء( )روٍٞ ٗخػَ( 2ـ حْٓ ًًٞذ )ٍد حُ٘ؼَٟ( 3ـ حُٔ٘خٓي )ٗؼخثَ ّللا( 4ـ حُؼِْ )ٝٓخ‬
 • 27. ‫72‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫٣٘ؼًَْ( )ٓخ ٣٘ؼَٕٝ( 5ـ حُ٘ؼَ ػِ٠ ؿِٞى حُيٝحد )ٝحٗؼخٍٛخ أػخػخ ً(.‬ ‫{ٕ ف ع }‬ ‫1ـ حُؼَٔ رخُلٔ٘ش أٝ حُٔ٤جش ) ٗلخػش كٔ٘ش( )ٗلخػش ٓ٤جش( 2ـ حُ٘لخػش ٝحُ٘ـيس )٣٘لغ ػ٘يٙ( )ٝال ٗلخػش(‬ ‫ّ‬ ‫3ـ حالًٕ رخُ٘لخػش )ّلل حُ٘لخػش( 4ـ حًٌَُ ٝحالٗؼ٠ )حُ٘لغ ٝحُٞطَ(.‬ ‫{ٕ ف ح }‬ ‫1ـ حُلَف )ٝ٣٘ق ٛيٍٝ( 2ـ حُؼخك٤ش )كٜٞ ٣٘ل٤ٖ( )ٓخ ٛٞ ٗلخء( 3ـ حُز٤خٕ )ٝٗلخء ُٔخ( )ٛيٟ ٝٗلخءحً( 4ـ‬ ‫حُطَف )ٗلخ ؿَف(.‬ ‫{ٕ م م }‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُ٠الٍ )ٗوخم رؼ٤ي( 2ـ حهظالف )٣٘خهن حٍَُٓٞ( )هلظْ ٗوخم( 3ـ ػيحٝس )ٗخهٞح ّللا( )ٝٗخهٞح حٍَُٓٞ(.‬ ‫{ٕ م ١ }‬ ‫1ـ حُؼٜ٤خٕ ىٕٝ حَُ٘ى )ؿزخٍحً ٗو٤خ ً( 2ـ حٌُخكَ )كْٜٔ٘ ٗو٢( 3ـ حُظؼذ )ُظ٘و٠( )كظ٘و٠( )ٝال ٣٘و٠(.‬ ‫{ٕ ى ٍ }‬ ‫1ـ حُظٞك٤ي )حُ٘خًَ٣ٖ( )رخُ٘خًَ٣ٖ( )ُجٖ ٌَٗطْ( 2ـ ٌَٗ حُ٘ؼٔش )ٝحٌَٗٝح( )أأٌَٗ(.‬ ‫{ٕ ٛـ ى}‬‫1ـ ح٧ٗز٤خء )رٜ٘٤ي( )ٜٗ٤يحً( )حالٜٗخى( 2ـ حُٔالثٌش حُللظش حٌُ٣ٖ ٣ٌظزٕٞ أػٔخٍ ر٘٢ آىّ $ )حُ٘ز٤٤ٖ ٝحُٜ٘يحء(‬ ‫ّ‬ ‫)٣وٍٞ حالٜٗخى( 3ـ أٓش ٓلٔي | )ٜٗيحء ػِ٠ حُ٘خّ ( )ٓغ حُ٘خٛي٣ٖ( 4ـ حُٔٔظ٘ــٜي ك٢ ٓز٤ـَ ّللا طؼخُ٠‬‫)ٝحُٜـي٣و٤ٖ ٝحُ٘ــٜيحء( 5ـ حٌُ١ ٣ٜ٘ي ك٢ حُلن ػِ٠ حُوِن )ٝحٜٗيٝح ٜٗ٤ي٣ٖ( )ٝحٜٗيٝح ًٝ١( 6ـ حُلخَٟ‬ ‫)ال ٣ٜ٘يٕٝ( )ُٝ٤ٜ٘ي ػٌحرٜٔخ( )أّ ً٘ظْ ٜٗيحء( 7ـ حًَُ٘خء )ٝحىػٞح ٜٗيحءًْ(.‬ ‫{ٕ ٝ ٟ }‬ ‫1ـ ح٧١َحف )ِٗحػش ُِٟ٘ٞ( 2ـ حالكَحم )٣٘ٞ١ حُٞؿٞٙ(.‬ ‫{ٕ ١ ع }‬ ‫1ـ حُلَم ٝح٧كِحد )ًٝخٗٞح ٗ٤ؼخ ً( )حِٜٛخ ٗ٤ؼخ ً( )ٗ٤غ ح٧ُٝ٤ٖ( 2ـ حُِٔش ٝحُ٘لِش )ٌٛح ٖٓ ٗ٤ؼظٚ( )رؤٗ٤خػْٜ(‬ ‫)ًَ ٗ٤ؼش( 3ـ حالٗخػش )حٕ ط٘٤غ( 4ـ حالٛٞحء حُٔوظِلش )ٗ٤ؼخ ً(.‬ ‫<كَٜ حُٜخى>‬ ‫{ 1 ـ ٙ د ف}‬ ‫1ـ حًٌُٞذ )رٜٔخر٤ق( 2ـ حَُٔحؽ )ك٤ٜخ ٜٓزخف حُٜٔزخف(.‬ ‫{ 2 ـ ٙ د ف}‬ ‫1ـ حُٜزــخف )ٜٓزلـــ٤ٖ( )كؤٛزـــلض( )كؤٛـزــق( 2ـ حُٜ٤ٍَٝس )كؤٛزق ٖٓ( )٣ٜزق ٓخإٛخ( )كؤٛزلظْ(.‬ ‫{ٙ د ٍ}‬ ‫1ـ حُّٜٞ )رخُٜزَ ٝحُٜـالس( 2ـ حُــَأس )كٔخ أٛــزَْٛ( 3ـ حالَٛحٍ ػِ٠ حُ٘٢ء )حٓ٘ٞح ٝحٛزَٝح( )حٕ‬ ‫ٛزَٗخ( 4ـ حَُٟخ )ٝحٛزَ ُلٌْ( 5ـ حُٜزَ رؼ٤٘ٚ )ٝؿيٗخ ٛخرَحً( )ٝحُٜخرَ٣ٖ( )أّ ٛزَٗخ( )إٔ ٛزَٗخ(.‬
 • 28. ‫82‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ٙ ف د}‬ ‫1ـ حٌُٔخٕ )حُٝجي أٛلخد حُ٘خٍ( )أٛلخد حُـ٘ش( )أٛلخد ح٧ػَحف( 2ـ حُوّٞ )هخٍ أٛلخد ٓٞٓ٠ ( 3ـ‬ ‫حَُك٤ن )ٝحُٜخكذ( )كال طٜخكز٘٢( )٣وٍٞ ُٜخكزٚ( 4ـ حُ٘ز٢ | )ٛخكزٌْ( 5ـ ح٧م )هخٍ ُٜخكزٚ( 6ـ حُِٝؿش‬ ‫)ٝٛخكزظٚ( )ُٚ ٛخكزش( 7ـ هِٗش حُ٘خٍ )ؿؼِ٘خ أٛلخد حُ٘خٍ( 8ـ ح٧رٞحٕ )ُٚ أٛلخد(.‬ ‫{ٙ ى ى}‬‫1ـ حالػـَحٝ )٣ٜــيٕٝ ػ٘ي( 2ـ حُٔـ٘غ )ٝ٣ٜـيٕٝ ػٖ( 3ـ ٣٠لٌٕٞ )ٓ٘ٚ ٣ٜيٕٝ( 4ـ أهزَ رٞؿٜٚ ػِ٤ٚ )ُٚ‬ ‫طٜيٟ(.‬ ‫{ٙ ى ع}‬ ‫1ـ حُ٘ن أٝ حُ٘ـزخص )ًحص حُٜـيع( 2ـ حالظٜخٍ )كخٛـيع( 3ـ ٛيحع حَُأّ )ال ٣ٜيػٕٞ ػٜ٘خ( 4ـ حُظلَم‬ ‫)٣ٞٓجٌ ٣ٜيػٕٞ(.‬ ‫{ٙ ى م}‬‫1ـ حُ٘زـ٤ٕٞ )حُٜـخىه٤ٖ رٜـيهْٜ( )حُٜـخىه٤ٖ ٛيهْٜ( 2ـ حُٜٔخؿَٕٝ هخٛش )ْٛ حُٜخىهٕٞ( 3ـ حُٜخىهٕٞ ك٢‬ ‫حُـٜخى )ٓغ حُٜخىه٤ٖ( )ْٛ حُٜخىهٕٞ( ك٢ ٍٓٞس حُلـَحص 4ـ حُٔئٕٓ٘ٞ )حُٜخىه٤ٖ رٜيهْٜ( ػِ٠ هٍٞ.‬ ‫{ٙ ٍ ٍ}‬‫1ـ ٗيس حُزَى )ك٤ٜخ َٛ( )ٍ٣لخ ً ََٛٛحً( 2ـ حالَٛحٍ ػِ٠ حٌُٗذ )ُْٝ ٣َٜٝح( )ًخٗٞح ٣َٜٕٝ( )ٝأَٛٝح( 3ـ‬ ‫ٛ٤لش )ك٢ َٛس( 4ـ حُوطغ )كَٜٖٛ حُ٤ي(.‬ ‫{ٙ ٍ ١}‬ ‫1ـ حُطَ٣ن )رٌَ َٛح١( )َٛح١ حُـل٤ْ( 2ـ حُي٣ٖ )حٛيٗخ حَُٜح١( )َٛح١٢ ٓٔظو٤ٔخ ً( )َٛح١ ٍري(.‬ ‫{ٙ ٍ ف}‬ ‫1ـ حُظٞؿ٤ٚ )ٝاً َٛك٘خ( 2ـ حُظز٤٤ٖ )َٛك٘خ ُِ٘خّ( )َٛك٘خ ك٤ٚ( 3ـ حُظؤـــ٤ْ )َٛك٘خٙ ر٤ــْٜ٘( 4ـ حالٓـخُش‬ ‫ّ‬ ‫)ٛـَف ّللا( 5ـ حُِٜ٣ٔش )ػْ َٛكٌْ( 6ـ حُظزي٣َ ٝحُظوِ٤ذ )ٝطَٜ٣ق حَُ٣خف( 7ـ حُيكغ )حَٛف ػ٘خ( )ٖٓ‬ ‫٣َٜف( 8ـ حُؼيٍٝ )أٗ٠ ٣َٜكٕٞ(.‬ ‫{ٙ ع م}‬ ‫1ـ حُٔٞص حُٔٔظظزغ ُِل٤خس حُيٗ٤ٞ٣ش )كؤهٌطْٜ حُٜخػوش( )ٛؼوخ ً( 2ـ حُٔٞص حُٜٔـخكذ ُِؼـٌحد )ٛخػـوش ٓؼَ‬ ‫ٛـخػوش( 3ـ حُٔٞص حُٔلٞ )كٜؼن ٖٓ( 4ـ حُ٘خٍ حُٔظطخ٣َس ٖٓ حُزَم )ٝ٣ََٓ حُٜٞحػن(.‬ ‫{ٙ ؽ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُول٤ق )ٝال أٛـَ ٖٓ ًُي( 2ـ حُوِ٤َ )ٛـ٤َس ٝال( )ٛـ٤َحً أٝ( 3ـ حٌٍُ ٝحُٜٞحٕ )ٛـخٍ ػ٘ي ّللا(‬ ‫)ٛخؿَٕٝ(.‬ ‫{ٙ ف ف}‬ ‫1ـ حُـٔغ )حثظٞح ٛلخ ً( )ٍري ٛلخ ً( 2ـ حُٜق رؼ٤٘ٚ )ٓز٤ِٚ ٛلخ ً( )ٝحُٜخكخص ٛلخ ً( )ٛلخ ً ٛلخ ً(.‬ ‫{ٙ ٍ ف}‬ ‫1ـ حال٣ٔخٕ )ٖٝٓ ِٛق( )ٝحُٜخُل٤ٖ( )ػزخىى حُٜخُل٤ٖ( )رخُٜخُل٤ٖ( 2ـ كٔـٖ حُُِٔ٘ش )هٞٓخ ً ٛـخُل٤ٖ(‬
 • 29. ‫92‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫)ُٖٔ حُٜـخُل٤ٖ( 3ـ حَُكن )ٖٓ حُٜخُل٤ٖ( )ٝحِٛق( 4ـ طٔٞ٣ش حُوِن )آط٤ظ٘خ ٛخُلخ ً( )ٛخُلخ ً( 5ـ حالكٔخٕ‬‫)حال حالٛالف( 6ـ حُطخػش )ٗلٖ ِٜٓلٕٞ( )رؼي حٛالكٜخ( )ٝػِٔٞح حُٜخُلخص( 7ـ أىحء ح٧ٓخٗش )أرٞٛٔخ ٛخُلخ ً(‬ ‫8ـ رَ حُٞحُي٣ٖ )طٌٞٗٞح ٛخُل٤ٖ( 9ـ ح٧َٓ رخُٔؼَٝف ٝحُٜ٘٢ ػٖ حٌَُٔ٘ )ٝأِٜٛخ ِٜٓلٕٞ( 01ـ حُلؾ )أػَٔ‬ ‫ٛخُلخ ً(.‬ ‫{ٙ ٍ ١}‬ ‫1ـ حالٓظـلخٍ )حٕ ٛالطي()َٝٛ ػِ٤ْٜ( 2ـ حُٔـلَس )ػِ٤ْٜ ِٛٞحص( )٣ِٜ٢ ػِ٤ٌْ( 3ـ حُٔـلَس ٝحالٓظـلخٍ‬ ‫ّ‬ ‫)٣ِٜٕٞ ػِ٠ حُ٘ز٢( 4ـ حُٜالس رؼ٤ٜ٘خ )أهْ حُٜالس( 5ـ ر٤ٞص حُٜالس )ِٝٛٞحص ٝٓٔخؿي(.‬ ‫{ٙ ١ ف}‬ ‫1ـ ؿزَث٤َ $ )حُٜ٤لش( 2ـ حُ٘لوش ح٧ُٝ٠ ٖٓ حَٓحك٤َ )ٛ٤لش ٝحكيس( 3ـ حُ٘لوش حُؼخٗ٤ش ٖٓ حَٓحك٤َ )حُٜ٤لش‬ ‫رخُلن(.‬ ‫<كَٜ حُ٠خى>‬ ‫{ٝ ف ى}‬‫1ـ حُل٤ـــٞ )ك٠ـلٌض( 2ـ حُظؼــذ )ٟـــــخكٌخ ً( 3ـ حالٓظِٜحء )ط٠لٌٕٞ( )٣٠لٌٕٞ( 4ـ حالػـخد )ٟخكٌش‬ ‫ٓٔظزَ٘س( 5ـ حُ٠لي )حٟلي ٝحرٌ٢( )كِ٤٠لٌٞح(.‬ ‫{ٝ ف ٟ}‬ ‫1ـ حُٜ٘خٍ )ٟل٠( 2ـ أٍٝ ٓخػخص حُٜ٘خٍ )ٝحُ٠ل٠( )أٝ ٟلخٛخ( 3ـ كَ حُْ٘ٔ )ٟٝلخٛخ( )ٝال ط٠ل٠(.‬ ‫{ٝ ٍ د}‬ ‫1ـ حُٔ٤َ )ٝحًح َٟرظْ( )٣٠َرٕٞ ك٢ ح٧ٍٝ ( 2ـ حُ٠َد رخُ٤ي٣ٖ )كخَٟرٞح( )ٝحَٟرٞح( )ٝحَٟرٖٞٛ( 3ـ‬ ‫ّ‬ ‫حُٞٛق )َٟٝد ّللا( )ُٝٔخ َٟد( )كال ط٠َرٞح( )ٗ٠َرٜخ( 4ـ حُز٤خٕ )َٟر٘خ( )ٗ٠َرٜخ(.‬ ‫{ٝ ٍ ٍ}‬ ‫1ـ حُزالء ٝحُ٘يس )حُزؤٓخء ٝحُ٠َحء( )ر٠َ( )حَُٔحء ٝحُ٠َحء( 2ـ هل٢ حُٔطَ )رخُزؤٓخء ٝحُ٠َحء( 4ـ‬ ‫ح٧ٛٞحٍ )ٌْٓٔ حُ٠َ( 4ـ حَُٔٝ ) اًح ْٓ حالٗٔخٕ حُ٠َ( )َٟٙ( )ٓٔ٘٠ حُ٠َ( 5ـ حُ٘وٚ )ٝٓخ ٣٠َٝٗي(‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫)كِٖ ٣٠َ( 6ـ حُـٞع )ٝحِٛ٘خ حُ٠َ( 7ـ ح٧ًٟ )أٝ ٣٠َٕٝ(.‬ ‫{ٝ ع ف}‬ ‫1ـ حُؼـِ )ًٍ٣ش ٟؼلخء( )ٝٓخ ٟؼلٞح( 2ـ ٖٓ ال ٛزَ ُٚ ػٖ حُظِٝ٣ؾ )حالٗٔخٕ ٟؼ٤لخ ً( 3ـ حُ٠َ٣َ )ك٤٘خ‬ ‫ٟؼ٤لخ ً( 4ـ حُٜٔخد رَٔٝ ِٖٓٓ )ُ٤ْ ػِ٠ حُ٠ؼلخء( 5ـ حُٔوٍٜٞ )٣ٔظ٠ؼق( )حٓظ٠ؼلٞح ( )ٓٔظ٠ؼل٤ٖ(‬ ‫6ـ حُٔلِش )حٓظ٠ؼلٞح ٌُِ٣ٖ( )حُ٠ؼلخء ٌُِ٣ٖ( 7ـ حُوٌالٕ )ًخٕ ٟؼ٤لخ ً( 8ـ حُؼٌحد )ٟؼق حُل٤خس ٟٝؼق( 9ـ‬ ‫حُ٘طلش )ٖٓ ٟؼق( 01ـ حُٔ٠خػلش )ُٜخ حُؼٌحد ٟؼل٤ٖ( )أٟؼخكخ ً ًؼ٤َس(.‬ ‫{ٝ ٍ ٍ }‬ ‫1ـ حالؿـٞحء )ال ِٟـْٜ( )أٟـَ ٌٓ٘ـْ( )ُوـــي ٟــَ( 2ـ حالٓظِ٘حٍ ػٖ حُ٘٢ء )حٕ ٣٠ِٞى( )ٝٓخ ٣٠ِٕٞ(‬
 • 30. ‫03‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬‫)ك٤٠ِي( 3ـ حُؤَحٕ )حال ك٢ ٟالٍ( )ٟالٍ ٓز٤ٖ( )ٟالُي( 4ـ حُ٘وخء )ٟالٍ ًز٤َ( )ٟالٍ ٝٓؼَ( )حُ٠الٍ‬ ‫حُزؼ٤ي( 5ـ حالرطخٍ )أَٟ أػٔخُْٜ( )٣٠َ أػٔخُْٜ( )َٟ ٓؼ٤ْٜ( 6ـ حُوطؤ )أَٟ ٓز٤ال( )حٗخ ُ٠ـــخُٕٞ( )حٕ‬ ‫ط٠ــِٞح( 7ـ حُ٘ٔـ٤خٕ )إٔ ط٠ـَ( 8ـ حُ٠الٍ )حٕ ٣٠ِٚ(.‬ ‫<كَٜ حُطخء>‬ ‫{١ ٍ ف}‬ ‫1ـ أٝهخص حُٜ٘خٍ )أ١َحف حُ٘خٍ( )١َك٢ حُٜ٘خٍ( 2ـ ُلع حُزٜـَ ٝٓـخٍم حُؼ٤ٖ )ٖٓ ١ـَف هـل٢( )هخٛـَحص‬ ‫حُطَف( 3ـ حُطخثلش )ُ٤وطغ ١َكخ ً(.‬ ‫{١ ٍ م}‬ ‫1ـ حُطـَ٣ن )١َ٣وخ ً ك٢( 2ـ حُٔـٔخٝص )ٓـزغ ١َحثن( 3ـ حالٛٞحء حُٔوظِلش )١َحثن هيىحً(.‬ ‫{١ ع ّ}‬ ‫1ـ حُطؼخّ حُٔؤُٞف )حٌُ١ أ١ؼْٜٔ( )ٝ٣طؼٕٔٞ حُطؼخّ( )كخًح ح١ؼٔظْ( )٣طؼْ ٝال ٣طؼْ( 2ـ حُزَ ٝحُوزٔق ٝٓخ‬‫ٟخٛخٛٔخ )١ؼــخّ حٌُ٣ٖ( )ٝ١ؼـخٌْٓ كَ( 3ـ حُـٔئٗش )ٝ١ؼــخٓٚ ٓظـخػخ ً( 4ـ حَُ٘حد )ُْ ٣طؼٔٚ( )ك٤ٔخ ١ؼٔٞح(.‬ ‫{ 1 ـ ١ ؽ ٟ}‬‫1ـ حُ٠ــالٍ )ك٢ ١ــ٤خْٜٗ( )ٓخ ح١ـ٤ظٚ( ،)ُِطــخؿ٤ٖ( 2ـ حُؼٜ٤خٕ )حٗٚ ١ـ٠( )ٝال ططـٞح( 3ـ حالٍطلخع ٝحٌُؼَس‬ ‫)ُٔخ ١ـ٠ حُٔخء( 4ـ ظِْ ًٝلَ )حال ططـٞح(.‬ ‫{ 2 ـ ١ ؽ ٟ}‬ ‫)حُطخؿٞص( 1ـ حُ٘٤طخٕ )رخُطخؿٞص( )ٓز٤َ حُطخؿٞص( )ٝػزي حُطخؿٞص( 2ـ حالٝػخٕ )حؿظ٘زٞ حُطخؿٞص( 3ـ‬‫حُ٘٤خ١٤ٖ أٝ ٍإٓخء حُ٠الٍ )أُٝ٤خإْٛ حُطخؿٞص( 4ـ ٛ٘ٔخٕ ُوَ٣ٖ )حُـزض ٝحُطخؿٞص( 5ـ ٖٓ ٣لٌْ رـ٤َ ٓخ‬ ‫ّ‬ ‫أٍِٗ ّللا طؼخُ٠ )حُ٠ حُطخؿٞص(.‬ ‫{١ ّ ٕ}‬ ‫1ـ ح١ٔج٘خٕ حُوِذ ٌٕٝٓٞ حُ٘لْ )ُ٤طٔجٖ( )ططٔجٖ( )ُظطٔجٖ( 2ـ ٍٟ٢ )ه٤َ ح١ٔؤٕ( )ٓطٔجٖ( )حُٔطٔج٘ش(‬ ‫3ـ أهخّ )كخًح ح١ٔؤٗ٘ظْٜ( )ٓطٔج٘٤ٖ(.‬ ‫{١ ٛـ ٍ}‬‫1ـ حالؿظٔخٍ )كظ٠ ٣طَٜٕ( )ؿ٘زخ ً كخ١َٜٝح( 3ـ حالٓظ٘ـخء رخُٔخء )حٕ ٣طَٜٝح( 4ـ حُطَٜ ٖٓ ؿٔــ٤غ ح٧كـيحع‬‫)ُ٤طٜـًَْ رٚ( 5ـ حُظِ٘ٙ ػٖ حُِٞح١ )حٗخّ ٣ظطَٜٕٝ( 6ـ حُ٘وخء ٖٓ حُل٤ٞ ٝحُوٌٍ )أُٝحؽ ٓطَٜس( 7ـ حُظِ٘ٙ‬ ‫ػٖ حٌُٗٞد )ٌُْ ٝأ١َٜ( )ٛيهش ططَْٜٛ( 8ـ حُطَٜ ٖٓ حَُ٘ى )َٓكٞػش ٓطَٜس( )ٝ١َٜ ر٤ظ٢( 9ـ حُطٜـَ‬ ‫ٖٓ حَُ٣ـزش )ٌُْ ٝح١ـٜـَ( )ح١َٜ ُوـِـٞرٌْ( 01ـ حُطَٜ ٖٓ حُلخك٘ش ٝحالػْ )ٝ٣طًَْٜ ططٜ٤َحً( )حٛطلخى‬ ‫ٝ١َٜى( 11ـ حُطٍٜٞ ٝحُلالٍ )ٖٛ أ١َٜ ٌُْ(.‬ ‫{١ ٝ ع}‬‫)الٓظطخػش( 1ـ حُٔؼش ك٢ حُٔخٍ )ُٞ حٓظطؼ٘خ( )ٖٓ حٓظطخع( )ُْ ٣ٔظطغ( )ال ٣ٔظط٤ؼٕٞ( 2ـ حُطخػش ك٢ حُوِذ‬ ‫)ُٖٝ طٔظط٤ؼٞح( )كٔخ حٓظطخػٞح( )كٔخ طٔظط٤ؼٕٞ(.‬
 • 31. ‫13‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{١ ٝ ف}‬ ‫1ـ حُٔؼ٢ )إٔ ٣طـٞف رٜٔخ( 2ـ حُــٞالٕ )٣طـٞكٕٞ ر٤ٜ٘خ( 3ـ حُيٍٝحٕ كٍٞ حٌُؼزش )ُِطخثل٤ٖ( 4ـ حُويٓش‬ ‫)ٝ٣طٞف ػِ٤ْٜ( 5ـ حُؼٌحد )كطخف ػِ٤ْٜ ١خثق( 6ـ حُٞٓٞٓش )١خثق ٖٓ حُ٘٤طخٕ ( 7ـ حُـٔخػش )ٝحٕ‬ ‫١خثلظخٕ(.‬ ‫{١ ١ د}‬ ‫1ـ حُلالٍ )ٝحُط٤زـخص ٖٓ حَُُم ( )ٝحُطـ٤ذ( )ٓخ ١ـخد( 2ـ حُٖٔ ٝحُِٟٔٞ )ٖٓ حُط٤زخص( )ٖٓ ١٤زخص( 3ـ‬ ‫ّ‬‫حُطؼخّ ٝحُِزخّ ٝحُـٔخع )ال طلَٓٞح ١٤زخص( 4ـ حُِلّٞ ٝحُ٘لّٞ ًَٝ ً١ ظلَ )ٝ٣لَ ُْٜ حُط٤زخص( 5ـ حٌُرخثق‬ ‫ّ‬‫)ٌُْ حُط٤زخص( 6ـ حُلالٍ ٖٓ حُـ٘٤ٔش ٣ّٞ ريٍ )ٍُٝهٌْ ٖٓ حُط٤زخص( )كالالً ١٤زخ ً( 7ـ حَُُم حُط٤ذ )ٍُه٘خْٛ ٖٓ‬‫حُط٤زخص( 8ـ حُٔزَإٔٝ ٖٓ حًَُحثَ )حُط٤زخص ُِط٤ز٤ٖ( 9ـ حُطخَٛ حُٔزخف )ٛؼ٤يحً ١٤زخ ً( 01ـ حُٔئٖٓ )حُوز٤غ ٖٓ‬ ‫ّ‬ ‫حُط٤ذ( )ٝحُزِي حُط٤ذ( 11ـ ٜٗخىس إٔ ال اُٚ حال ّللا )ًِٔش ١٤زش( )حٌُِْ حُط٤ذ(.‬ ‫{١ ١ ٍ}‬ ‫1ـ حُ٘يٙ ٝحَُهخء )١خثًَْ( 2ـ حٌُظخد )١خثَٙ ك٢ ػ٘وٚ( 3ـ حُط٤َ )ٝال ١خثَ ٣ط٤َ( 4ـ حُٜيٛي )ٝطلـوي حُط٤َ(‬‫)حُطـ٤ٍٞ( 5ـ حُولخٕ )١٤َ رخًٗ٢( )ًٜ٤جش حُط٤َ( 6ـ هطؼخ ً ٝأَٓحرخ ً )١٤َحً أرخر٤َ( 7ـ حُطخّٝٝ ٝحُي٣ي ٝحُـَحد‬ ‫ٝحُز٢ )كوٌ أٍرؼش ٖٓ حُط٤َ( 8ـ ٓخثَ حُط٤ٍٞ )حُ٠ حُط٤َ( 9ـ حُيٍحؽ ٝحُيؿخؽ )ُلْ ١٤َ(.‬ ‫<كَٜ حُظخء>‬ ‫{ 1 ـ ظ ٍ ٍ}‬ ‫1ـ ر٤ٖ حُلـَ ٝحَُ٘ٝم )ٓي حُظَ( )ظَ ٓٔيٝى( 2ـ ظَ حالٗ٤خء حٌُؼ٤لش حُٔخٗؼش ٖٓ ٗلًٞ حٍُ٘ٞ ٖٓ هالُٜخ‬ ‫)ٝظالُْٜ( )حُ٠ حُظَ(‬ ‫{ 2 ـ ظ ٍ ٍ}‬ ‫1ـ ٓخٍ )كظِٞح ك٤ٚ( )ك٠ِض أػ٘خهْٜ( 2ـ أهخّ )ظِض ػِ٤ٚ( )ك٘ظَ ُٜخ( )ك٠ِظْ طلٌٜٕٞ( )ظَ ٝؿٜٚ(.‬ ‫{ظ ٍ ّ}‬ ‫1ـ حَُ٘ى )رظِْ( )ُظِْ ػظ٤ْ( )ػِ٠ حُظخُٔ٤ٖ( )ٝحُظخُٔ٤ٖ( 2ـ كؼَ حٌُٗذ ٖٓ ؿ٤َ َٗى )ظِْ ٗلٔٚ( )ظخُْ‬ ‫ُ٘لٔٚ( )ٖٓ حُظخُٔ٤ٖ( )حٗ٠ ظِٔض( 3ـ ظِْ حُ٘خّ رخُوظَ )هظَ ٓظِٞٓخ ً( )ػيٝحٗخ ً ٝظِٔخ ً( 4ـ حُ٘وٚ )ُْٝ طظِْ(‬ ‫)ٝال ٣ظِٕٔٞ( 5ـ حُظخُْ ُِ٘خّ )ال ٣لذ حُظخُٔ٤ٖ( 6ـ حُ٠ٍَ )أٗلْٜٔ ٣ظِٕٔٞ( 7ـ حُـٍٞ )ٓخ ظِٔ٘خْٛ( )ْٛ‬‫حُظخُٔ٤ٖ( )رظالّ ُِؼز٤ي( 8ـ ؿلٞى ٝحُوَإٓ ٝحُظٍٞحس ٝح٥٣خص )رآ٣خط٘خ ٣ظِٕٔٞ( )كظِٔٞح رٜخ( 9ـ حُٔخٍم )ٗـِ١‬ ‫حُظخُٔ٤ٖ( )رؼي ظِٔٚ(.‬ ‫{ظ ٍ ّ س}‬ ‫1ـ أٛٞحٍ حُزَ ٝحُزلَ )ظِٔخص حُزَ ٝحُزلَ( 2ـ ػالع حُوٜخٍ )ظِـٔخص ػالع( )ك٢ حُظِـٔخص( )ظِٔخص رؼـ٠ٜخ(‬ ‫3ـ حُظِٔخص ٝحٍُ٘ٞ ٝحال٣ٔخٕ ٝحَُ٘ى )ٖٓ حُظِٔخص حُ٠ حٍُ٘ٞ( 4ـ حُِ٤َ ٝحُٜ٘خٍ )ٝؿؼَ حُظِٔخص ٝحٍُ٘ٞ(.‬ ‫{ظ ٕ ٕ}‬‫1ـ حُؼِْ )ٝظٖ ىحٝى( )حٗ٢ ظ٘٘ض حٗ٢( 2ـ حالطوخء )حٕ ظ٘خ حال( 3ـ حُ٘ي )حٕ ٗظٖ حال ظ٘خ ً( 4ـ كٔذ )حٗٚ ظٖ إٔ(‬
 • 32. ‫23‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫ّ‬ ‫)ٌُٖٝ ظ٘٘ظْ( 5ـ حُظٜٔش )طظٕ٘ٞ رخّلل حُظ٘ٞٗخ( )حُـ٤ذ رظ٘٤ٖ( )ٝظ٘٘ظْ ظٖ(.‬ ‫{ظ ٙ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ريح )اال ٓخ ظَٜ( )ظَٜ حُلٔخى( )حٕ ٣ظَٜ ك٢( )ظخَٛحً ٖٓ( 2ـ حال١الع )ٝحظٜـَٙ ّللا( )كال ٣ظَٜ ػِ٠( )إٔ‬ ‫٣ظٜـَٝح( 3ـ حالٓظؼالء ٝحالٍطوخء )حٕ ٣ظَٜٝٙ( 4ـ حُظؼخٕٝ )طظخَٛح ػِ٤ٚ( )ُزؼٞ ظٜ٤َحً( )ٍرٚ ظٜ٤َحً(‬ ‫)ظخَْٛٝٛ ٖٓ( 5ـ حُؼِٞ ٝحُويٍس )ُ٤ظَٜٙ ػِ٠( )حُ٤ّٞ ظخَٛ٣ٖ( 6ـ حُزخ١َ )أّ رظخَٛ ٖٓ( )حٌُ٣ٖ ٣ظخَٕٛٝ(‬ ‫7ـ طَى حُظؼظـ٤ْ )ٍٝحءًْ ظٜـَ٣خ ً( )ٍٝحء ظـٍْٜٞٛ( 8ـ ٜٗق حُٜ٘خٍ )ٝك٤ٖ طظَٜٕٝ( )ٖٓ حُظٜ٤َس(.‬ ‫<كَٜ حُؼ٤ٖ>‬ ‫{ع د ى}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُظٞك٤ي )حػزيٝح ّللا( 2ـ حُطخػش )ًخٗٞح ٣ؼزيٕٝ( )ال طؼزيٝح حُ٘٤طخٕ( 3ـ حُٔٔخُ٤ي )٣خػزخى١( )ٖٓ ػزخىٙ‬ ‫ؿِءحً( )ٖٓ ػزخىًْ(.‬ ‫{ع ؽ د}‬ ‫1ـ حُ٤ؤّ )حُزلَ ػـزخ ً( 2ـ حالٓظؼ٠خّ )رَ ػـزض( )ٝحٕ طؼـذ كؼـذ( )ٗ٢ء ػـ٤ذ( 3ـ ًَ٣ْ َٗ٣ق )هَآٗخ ً‬ ‫ػـزخ ً(.‬ ‫{ع ؽ ُ}‬ ‫1ـ حُٔخروٕٞ )حٗظْ رٔؼـِ٣ٖ( )ال ٣ؼـِٕٝ( 2ـ حُٔؼزطٕٞ )آ٣خط٘خ ٓؼخؿِ٣ٖ(.‬ ‫{ع ى ى}‬ ‫1ـ حُوِش )ػيطْٜ( 2ـ ١َٜ حَُٔأس )ُؼيطٜٖ( )حُؼيس( 3ـ حُؼيّس )ػيس طؼظيٜٝٗخ( 4ـ حُؼيى )حٕ ػيس حٍُٜ٘ٞ( )ٓخال‬ ‫ٝػيىٙ( )ٝػيّْٛ ػيحً(.‬ ‫ّ‬ ‫{ع ى ٍ}‬ ‫1ـ حُليحء )ٜٓ٘خ ػيٍ( )ٝحٕ طؼيٍ ًَ ػيٍ( 2ـ حالٜٗخف )طؼيُٞح( 3ـ حُو٤ٔش )أٝ ػيٍ ًُي( 4ـ ٜٗخىس حٕ ال حُٚ‬ ‫ّ‬ ‫حال ّللا )رخُؼيٍ ٝحالكٔخٕ( 5ـ ٣ًَٕ٘ٞ )رَرْٜ ٣ؼيُٕٞ(.‬ ‫{ 1 ـ ع ى ح}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ طـخُٝ أكٌخّ ّللا طؼخُ٠ )٣ظؼي كيٝى ّللا( )كال طؼظيٝٛخ( 2ـ حالػظيحء )كٖٔ حػظيٟ(.‬ ‫{ 2 ـ ع ى ح}‬ ‫1ـ ال ٓز٤َ )كال ػيٝحٕ( 2ـ حُظِْ )حالػْ ٝحُؼيٝحٕ(.‬ ‫{ع ً د}‬‫1ـ كي حُِٗخ )ػٌحرٜٔخ ١خثلش( )ػٜ٘خ حُؼٌحد( 2ـ حُٔٔن )رؼٌحد رج٤ْ( 3ـ ِٓذ حُٔخٍ )ًٌُي حُؼٌحد( 4ـ حُؼوٞرش‬ ‫ك٢ حُيٗ٤خ )ػٌحرخ ً ٖٓ( 5ـ حُوظَ )ُؼٌرْٜ( )٣ؤط٤ٌْ حُؼٌحد( 6ـ ػٌحد حُوزَ )ػٌحد حُٜٕٞ( 7ـ حُؼوٞرش ك٢ ح٥هَس‬ ‫)ػٌحرٜخ ًخٕ( )ُٝؼٌحد ح٥هَس( 8ـ ؿٞع ٓزغ ٓ٘٤ٖ )ٓظَك٤ْٜ رخُؼٌحد( )٧ػٌر٘ٚ ػٌحرخ ً( 9ـ ٗظق حَُ٣ٖ ٝهٚ‬ ‫حُـ٘خف )٧ػٌر٘ٚ ػٌحرخ ً(.‬
 • 33. ‫33‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ع ٍ ٕ}‬ ‫1ـ حُٔـوق )ػِ٠ ػَٝٗـٜخ( 2ـ حُٔـَ٣َ )ُٜٝخ ػــَٕ( 3ـ حُِٔطخٕ ٝحُؼِ ٝحُِٔي )ٍد حُؼَٕ حُؼظ٤ْ( )ػِ٠‬ ‫حُؼَٕ حٓظٟٞ( 4ـ حُز٘٤خٕ )ٝٓٔخ ٣ؼَٕٗٞ(.‬ ‫{ع ٍ ٝ}‬ ‫1ـ حُٔؼش )ٝؿّ٘ش ػَٟٜخ( 2ـ حُؼَٝ )ػْ ػَْٟٜ() اً ػَٝ ػِ٤ٚ( 3ـ حُٔٞم )ٝػَٟٞح ػِ٠( 4ـ حُـ٘٤ٔش‬ ‫)ػَٟخ ً هَ٣زخ ً( 5ـ حُلخٗ٢ حُِحثَ )ٌٛح ػخٍٝ( )ػَٝ حُيٗ٤خ( )ػَٝ ٌٛح( 6ـ حُؼِش )ػَٟش ال٣ٔخٌْٗ(.‬ ‫{ع ٍ ف}‬ ‫1ـ حُوـَٝ )كِ٤ؤًَ رخُٔؼـَٝف( ، )رٜـيهش أٝ ٓؼـَٝف( 2ـ طِ٣ّٖ حَُٔأس )ك٢ أٗلٜٖٔ ٖٓ ٓؼَٝف( 3ـ حُٞػي‬ ‫حُلٖٔ )هٞالً ٓؼَٝكخ ً( )هٍٞ ٓؼَٝف( 4ـ حُ٘لوش ػِ٠ هيٍ ٓ٤ٍٔٞ حَُؿَ )ٓظخع رخُٔؼَٝف( )ًٔٞطٜٖ‬ ‫رخُٔؼَٝف(.‬ ‫{ع ُ ُ}‬‫1ـ حُٔ٘٤غ )ػِ٣ِحً كٌ٤ٔخ ً( )حُؼِ٣ِ حٌَُ٣ْ( )ح٧ػِ ٜٓ٘خ( )ػ٘يْٛ حُؼِس( )٣َ٣ي حُؼِس( 2ـ حُؼظٔش )كزؼِطي( )رؼِس‬ ‫كَػٕٞ( 3ـ حُؼظ٤ْ )٣خأ٣ٜخ حُؼِ٣ِ( )حَٓأس حُؼِ٣ِ( )ػِ٤٘خ رؼِ٣ِ( )أػِس أِٜٛخ( 4ـ حُلٔــ٤ش )ك٢ ػِس ٝٗوـخم(‬ ‫5ـ ؿالظ )أػـِس ػِ٠( 6ـ ٗي٣ي )ػِ٣ِ ػِ٤ٚ( 7ـ حُظوٞ٣ش ٝحَُٜ٘س )كؼُِٗخ رؼخُغ(.‬ ‫{ع ُ ّ}‬ ‫1ـ حُوٜي )كخًح ػِٓض( 2ـ حُٜزَ )أُٝٞ حُؼِّ ٖٓ( 3ـ حُلَّ )ٖٓ ػِّ ح٧ٍٓٞ( 4ـ حُظلو٤ن )ٝحٕ ػِٓٞح(.‬ ‫{ع ٙ ٍ}‬ ‫1ـ حُيَٛ )ٝحُؼٜـَ‪ ü‬إّ ( 2ـ حُظؼٜــ٤َ )ٝك٤ٚ ٣ؼٜــَٕٝ( 3ـ حُ٘يّس )كؤٛخرٜخ حػٜخٍ(.‬ ‫{ع ٙ ف}‬ ‫1ـ هخٛق ٗي٣ي )حَُ٣ن ػخٛلش( 2ـ حٍُٞم )ًؼٜق ٓؤًٍٞ(.‬ ‫{ع ٝ ٝ}‬ ‫1ـ حُؼٞ )ػ٠ٞح ػِ٤ٌْ( 2ـ ً٘خ٣ش ػٖ حُـ٤ع ٝحُظلَٔ )٣ؼٞ حُظخُْ ػِ٠ ٣ي٣ٚ (.‬ ‫{ع ٝ ٍ}‬ ‫1ـ حُٔ٘غ )كال طؼ٠ِٖٞٛ حٕ( 2ـ حالٓٔخى روٜي حالَٟحٍ )ٝال طؼ٠ِٖٞٛ(.‬ ‫{ع ظ ّ}‬‫1ـ حُـِ٤َ )حُؼِ٢ حُؼظ٤ْ( )ٝحُوَإٓ حُؼظ٤ْ( 2ـ حُ٘ي٣ي )ػٌحد ػظ٤ْ( 3ـ حُٔظوزَ )رٌرق ػظ٤ْ( 4ـ حُٜخثَ حٌَُٔٛ‬ ‫)ُ٤ّٞ ػظ٤ْ( 5ـ حُؼخّ )حٕ ً٤يًٖ ػظـ٤ْ( 6ـ حُؼوـ٤َ )رٜـظخٕ ػظــ٤ْ( 7ـ حَُث٤ْ )ٖٓ حُوَ٣ظ٤ٖ ػظـ٤ْ( 8ـ رخُؾ‬ ‫حُلـٖٔ )هِن ػظــ٤ْ( 9ـ ًز٤َ حُٔويحٍ )أؿَ ػظ٤ْ( 01ـ حَُ٘٣ق )ٗزؤ ػظ٤ْ( )حُ٘زؤ حُؼظ٤ْ(.‬ ‫{ع ف ح}‬ ‫1ـ حُل٠َ ٖٓ ح٧ٓٞحٍ )هَ حُؼلٞ( )هٌ حُؼلٞ( 2ـ حُظَى )حٕ ٣ؼلٕٞ( )أٝ ٣ؼلٞ( )ٝػلخ ػٌْ٘( )كٖٔ ػلخ( 3ـ‬ ‫ّ‬ ‫حُٜلق ٝحَُأكش )ػلخ ّللا(.‬ ‫{ع م د}‬
 • 34. ‫43‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُـ٘٤ٔش )كؼخهزظْ( 2ـ هخطَ )ػخهذ رٔؼَ( 3ـ حُوٜخٙ ٖٓ حالػظيحء ) ٝإ ػخهزظْ كؼخهزٞح رٔؼَ ٓخ ػٞهزظْ رٚ(‬ ‫4ـ حُؼٌحد )ًخٕ ػوخد( )ٗي٣ي حُؼـوخد( 5ـ ٓخٍ حُ٘٢ء ٝآهَٙ )كٌخٕ ػخهزـظٜخ( 6ـ حُٔؤٟٝ )طِي ػوز٠ حٌُ٣ٖ(.‬ ‫{ع م ّ}‬ ‫1ـ ٖٓ ال ٣ُٞي ُٚ )ٖٓ ٣٘خء ػو٤ٔخ ً( )ػـُٞ ػو٤ْ( 2ـ حَُ٣ق حٌُِٜٔش )حَُ٣ق حُؼو٤ْ( 3ـ ٣ّٞ ٓو٤ْ ال ٣َٟ ك٢‬ ‫ه٤َحً )٣ّٞ ػو٤ْ(.‬ ‫{ 1 ـ ع ٍ ّ}‬ ‫ّ‬‫1ـ حَُإ٣ٚ )كظ٠ ٗؼِْ( )ُٝٔخ ٣ؼِْ( 2ـ حُؼِْ رخُ٘٢ء ٝحال١الع ػِ٤ٚ )ّللا ٣ؼِْ( )ٝ٣ؼِْ ٓخ طٌظٕٔٞ( 3ـ حالًٕ )رؼِْ‬ ‫ّ‬ ‫ّللا(.‬ ‫{ 2 ـ ع ٍ ّ}‬ ‫1ـ حالْٗ ٝحُـــٖ )حُؼــخُٔ٤ٖ ٌٗ٣َحً(، )ًًَ ُِؼـــــخُٔ٤ٖ( 2ـ حُٔوِٞهخص ًخكش )ٍد حُؼخُٔ٤ٖ( 3ـ ػخُٔٞ حُِٓخٕ‬ ‫)ػِ٠ حُؼخُٔ٤ٖ( 4 ـ ٖٓ ًخٕ ٖٓ حُوــِن ٖٓ رـؼي ٗٞف $ )ػِ٠ ٗٞف ك٢ حُؼـخُٔ٤ٖ( 5ـ أَٛ حٌُظخد )ؿ٘٢ ػٖ‬ ‫حُؼخُٔ٤ٖ(.‬ ‫{ع ٍ ٟ}‬ ‫ّ‬‫1ـ ُٚ )ُؼِ٠ هِن ػظ٤ْ( )ػِ٠ ٍٗٞ ٖٓ( 2ـ ٣ِِٓٚ )ٓخ ػِ٠ حُٔلٔ٘٤ٖ( 3ـ ٖٓ )ٝػِ٠ ّللا هٜــي( 4ـ رٚ )ٝػِ٠‬ ‫ّ‬ ‫ّللا كظًِٞـٞح( 5ـ ٓؼ٘٠ حَُ٘١ )ػِ٠ حٕ طؤؿَٗ٢(.‬ ‫{ع ّ ٟ}‬ ‫1ـ حُوِذ ٝحُزٜ٤َس )طؼٔ٠ حُوِٞد( )ْٛ رٌْ ػٔ٢( )طٜي١ حُؼٔ٢( )ٌٛٙ أػٔ٠( 02ـ ػٔ٠ حُزَٜ )ؿخءٙ‬ ‫ح٧ػٔ٠( )ػِ٠ ح٧ػٔ٠( 3ـ حُؼٔ٠ ػٖ حُلـش )٣ّٞ حُو٤خٓش أػٔ٠( )كَ٘ط٘٢ أػٔ٠(.‬ ‫{ع ٕ ى}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ك٢ هيٍط٢ )ُٞ إٔ ػ٘ي١( 2ـ ك٢ ٓٔخثٚ )ٝػ٘يٙ ٓـــلخطق( 3ـ ٖٓ ٝك٤ٚ ًٝالٓٚ )ٛٞ ٖٓ ػ٘ي ّللا( 4ـ ه٠خإٙ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫)ًَ ٖٓ ػ٘ي ّللا( 5ـ ك٢ أ٣ي٣ْٜ )هِحثٖ ٍري( )هِحثٖ ٍكٔش( 6ـ أ١ ٣ؼِْ )أػ٘يٙ ػِْ( )أّ ػـ٘يْٛ( 7ـ ػٞحد ّللا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫طؼخُ٠ )ٓخػـ٘ي ّللا رخم( 8ـ رخُوَد ٝحُٔـخٍٝس )ػ٘ي ٓيٍس حُٔ٘ظٜ٠( )ػ٘يٛخ ؿَّ٘نش( 9ـ ًٗذ )ٖٓ ػ٘ي حٗلٌْٔ(‬ ‫ّ‬ ‫01ـ رل٠ِي )كٖٔ ػ٘يى( 11ـ ػطخإٗخ )ٗؼٔش ٖٓ ػ٘يٗخ( 21ـ رَٟخثٚ )حُي٣ٖ ػ٘ي ّللا(.‬ ‫{ع ٕ م}‬ ‫1 ـ حُـٔخػش )ك٠ِض أػ٘خهْٜ( 2ـ حَُهخد ٝح٧ػ٘خم )ك٢ أػ٘خهْٜ( )كٞم حالػ٘خم( 3ـ ً٘خ٣ش ػٖ ػيّ حُٔلخٍهش‬ ‫ٝحالٗلٌخى )١خثَٙ ك٢ ػ٘وٚ( 4ـ حال٣ٔخٕ ؿٔغ ٣ٔ٤ٖ )ك٢ أػ٘خم حٌُ٣ٖ( )ك٢ أػ٘خهْٜ أؿالالً(.‬ ‫{ع ٛـ ى}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حالٓخٗش )ال ٣٘خٍ ػٜي١( 2ـ حُٔ٤ؼخم )ػ٘ي ّللا ػٜيحً( )ػٜي ّللا( 3ـ ح٧َٓ )ُٝوي ػٜيٗخ( 4ـ حُلِق ٝحُؤْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫)رؼٜي ّللا( )ػخٛي ّللا( 5ـ حُظٞك٤ي )حَُكٖٔ ػٜيحً( 6ـ حُٞكخء رخ٧ٓخٗش )٧ًؼَْٛ ٖٓ ػٜي(.‬ ‫{ع ٝ ٍ}‬ ‫1ـ حُوــخُ٤ش ٖٓ حَُؿخٍ )ر٤ـٞطـ٘خ ػٍٞس( )ػالع ػــٍٞحص( 2ـ ح١خهش حُـٔخع ٝحُٔؼَكش ُٚ )ُْ ٣ظَٜٝح ػِ٠‬ ‫ػٍٞحص(.‬ ‫{ع ١ ٕ}‬
 • 35. ‫53‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬‫1ـ حَُٜ٘ )حػ٘ظخ ػَ٘س ػ٤٘خ ً( 2ـ َٗحد أَٛ حُـ٘ش )ػ٤٘خ ً ٣٘ـَد( 3ـ حُللـع ٝحُــٌالءس )رؤػ٤ــ٘٘خ( )ُظٜـ٘غ ػِ٠‬ ‫ػ٤٘٢( 4ـ حُ٘ظَ )حػ٤ٖ حُ٘خّ( 5ـ حُؼ٤ٖ حُ٘خظَس ٝػ٠ٞ حالرٜخٍ )أُْ ٗـؼَ ُٚ ػ٤٘٤ٖ(.‬ ‫<كَٜ حُـ٤ٖ>‬ ‫{ؽ ٍ ف}‬ ‫1ـ حالؿظَحف رخُ٤ي )ٖٓ حؿظَف ؿَكش( 2ـ حُيٍؿش ك٢ حُـ٘ش )٣ـِٕٝ حُـَكش( )ك٢ حُـَكخص( )ُْٜ ؿَف(.‬ ‫{ؽ ٕ ١}‬‫1ـ حُـطخء )رَٜٙ ؿ٘خٝس( )حرٜخٍْٛ ؿ٘خٝس( 2ـ حُو٤خٓش )كي٣غ حُـخٗ٤ش( 3ـ حُؼٌحد )٣ـ٘خْٛ حُؼٌحد( )طؤط٤ْٜ‬ ‫ؿخٗ٤ش( 4ـ حًَُٞد ٝحُظَحًْ )كخًح ؿ٘٤ْٜ( )كـ٘خٛخ ٓخ ؿ٘٠( 5ـ ٣ؼِٞ )٣ـ٘٠ حُٔيٍس ٓخ ٣ـ٘٠( 6ـ ٣ِو٠ )اً‬ ‫٣ـ٤ٌْ٘( )أٓ٘ش ٝٗؼخٓخ ً( 7ـ ٣ظِْ )حًح ٣ـ٘٠( )حً ٣ـ٘خٛخ(.‬ ‫{ؽ ف ٍ}‬ ‫1ـ حالٓظـلخٍ ٖٓ حَُ٘ى )ٝحٓظـلَٝح ٍرٌْ( 2ـ حُٜالس )ٝحُٔٔظـلَ٣ٖ ك٢ ح٧ٓلخٍ( )٣ٔظـلَٕٝ( 3ـ حُظٞرش‬ ‫ٝحَُؿٞع ػٖ حٌُٗذ )ٝحٓظـلَ١(.‬ ‫{ؽ ٍ د}‬‫1ـ حُظٍٜٞ )ؿِزٞح ػِ٠( 2ـ حالٗظٜخٍ )ٓ٤ـِزٕٞ ك٢( )٣ـِزٞح ٓخثظ٤ٖ( 3ـ حُوظَ )ٓظـِزٕٞ ٝطلَٕ٘ٝ( 4ـ حُوَٜ‬ ‫ّ‬ ‫)ّٝللا ؿخُذ( )ُْٜ حُـخُزٕٞ( )كـِزٞح ٛ٘خُي(.‬ ‫{ؽ ٍ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُ٘يحثي )حالؿالٍ حُظ٢( 2ـ حالٓٔخى )٣ي ّللا ٓـُِٞش ؿِض( )٣يى ٓــُِٞش( 3ـ حالؿــالٍ ٖٓ حُلـي٣ي )حالؿــالٍ‬ ‫ك٢( 4ـ حُو٤خٗش )ُ٘ز٢ إٔ ٣ـَ( 5ـ حُزـٞ ٝحُلٔي ٛيٍْٝٛ ٖٓ ؿَ(.‬ ‫{ؽ ٍ ّ}‬ ‫1ـ ٣لـ٤٠ رٖ ًُـَ٣خ ػِ٤ٜٔخ حُٔالّ )رـالّ حٓٔـٚ ٣ل٤٠( 2ـ حُٔوــــظٍٞ ػِ٠ ٣ي حُو٠ــَ $ )كؤٓخ حُـالّ( )ُو٤خ‬ ‫ؿـالٓخ ً( 3ـ ٛخكزخ حٌُِ٘ )كٌخٕ ُـالٓ٤ٖ( 4ـ آلخم رٖ حرَحٛ٤ْ ػِ٤ٜٔخ حُٔالّ )ٝرَ٘ٗخٙ رـالّ( 5ـ ٣ٞٓق $‬ ‫)ٌٛح ؿالّ( 6ـ ػ٤ٔ٠ رٖ َٓ٣ْ ػِ٤ٜٔخ حُٔالّ )٣ٌٕٞ ُ٢ ؿالّ( 7ـ حُوخىّ ك٢ حُـ٘ش )ؿِٔخٕ ُْٜ ًؤْٜٗ(.‬ ‫{ؽ ١ د}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ّللا ػِٝؿَ ٝحُلٔخد ٝحَُٜح١ ٝحُـ٘ش ٝحُ٘خٍ )٣ئٕٓ٘ٞ رخُـ٤ذ( 2ـ حُظِٔش )ك٢ ؿ٤خرش حُـذ( 3ـ ٓٞص‬ ‫ِٓ٤ٔخٕ $ )حُـ٤ذ ٓخ ُزؼٞح( )ح١ِغ حُـ٤ذ( 4 ـ حُٔٞص )أػِْ حُـ٤ذ( 5 ـ حُٔطَ )ٓلخط٤ق حُـ٤ذ( 6 ـ حُِٞف‬ ‫حُٔللٞظ )ا١ِغ حُـ٤ذ( 7ـ حُ٘لْ ٝحُٔخٍ )كخكظخص ُِـ٤ذ( 8ـ ٍِٗٝ حُؼٌحد )ػخُْ حُـ٤ذ كال ٣ظَٜ ػِ٠ ؿ٤زٚ(‬ ‫9ـ حُظٖ )ٝ٣وٌكٕٞ رخُـ٤ذ( 01ـ حُـ٤زش )ُْ أه٘ٚ رخُـ٤ذ( 11ـ حُٞك٢ )ػِ٠ حُـ٤ذ ر٠٘٤ٖ(.‬ ‫<كَٜ حُلخء>‬ ‫{ 1 ـ ف ص ف}‬ ‫1ـ حُوِحثٖ )حٕ ٓلخطلٚ( 2ـ حُٔلظخف )ٝػ٘يٙ ٓلخطق(‬
 • 36. ‫63‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ 2 ـ ف ص ف}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُو٠خء )كظل٘خ ُي كظلخ ً( )ػْ ٣لظق( )ٌٛح حُلظق( )٣ّٞ حُلظـق( 2ـ حالٍٓـخٍ )ٓخ ٣لـظق ّللا( )حًح كظــلض( )حًح‬ ‫كظــل٘خ( 3 ـ حَُٜ٘ )ٌُْ كظق( )٣ؤط٢ رخُلظق(.‬ ‫{ف ص ٕ}‬ ‫1ـ حَُ٘ى )ٝحُلظ٘ش أٗي( )ال طٌٕٞ كظ٘ش( 2ـ حٌُلَ )حرظـٞح حُلظ٘ش( )ك٢ حُلظ٘ش ٓوطٞح( )كظ٘ظْ حٗلٌْٔ( 3ـ حُؼٌحد‬ ‫)كظ٘ش حُ٘خّ( )رؼيٓخ كظ٘ٞح( 4ـ حالرظالء )ْٝٛ ال ٣لظٕ٘ٞ( )ُٝوي كظ٘خ( )ٝكظ٘خى كظٞٗخ ً( 5ـ حالكَحم رخُ٘خٍ )كظ٘ٞح‬ ‫حُٔئٓ٘٤ٖ( )ٝهٞح كظ٘ظٌْ( 6ـ حُوظَ )إٔ ٣لظٌْ٘ حٌُ٣ٖ( )حٕ ٣لظْٜ٘( 7ـ حُٜي )حٕ ٣لظ٘ٞى( )ًخىٝح ُ٤لظ٘ٞى( 8ـ‬ ‫ّ‬‫حُ٠الٍ )رلخط٘٤ٖ( )ّللا كظ٘ظٚ( 9ـ حُٔؼٌٍس )ُْ طٌٖ كظ٘ظْٜ( 01ـ حُلظ٘ش رؼ٤ٜ٘خ )ال طـؼِ٘خ كظ٘ش( 11ـ حُـٕ٘ٞ )رؤ٣ٌْ‬ ‫حُٔلظٕٞ(.‬ ‫{ف ص ٟ}‬ ‫1ـ ٣ٞٗغ رٖ ٕٗٞ )ٓٞٓ٠ ُلظخٙ( )هخٍ ُلظخٙ( 2ـ حرَحٛ٤ْ $ )ٓٔؼ٘خ كظ٠( 3ـ ًٝالء ٣ٞٓق $ )ٝهخٍ حُلظ٤خٕ( 4ـ‬ ‫حُـالٓخٕ حٌُِحٕ ٛخكزخ ٣ٞٓق $ ػ٘ي ىهُٞٚ حُٔـٖ )ٓؼٚ حُٔـٖ كظ٤خٕ( 5ـ أٛلخد حٌُٜق )حْٜٗ كظ٤ش( 6ـ‬ ‫ح٩ٓخء )ٖٓ كظ٤خٌْٗ حُٔئٓ٘خص(.‬ ‫{ف ؽ ٍ}‬‫1ـ حالٗ٘وخم )كبٗلـَص ٓ٘ٚ( 2ـ كظل٘خ رؼ٠خ ً حُ٠ رؼٞ )ٝكـَٗخ ح٧ٍٝ( 3ـ ٣ِٔؿٜٞٗخ )ٝ٣لـَٜٝٗخ طلـ٤َحً( 4ـ‬ ‫حٌٌُد )ًظخد حُلــــخٍ( )حٌُلـَس حُلـَس( 5 ـ حُٜزق )ٝحُلـــــــَ( 6 ـ حُٔٞم )ُ٤لـَ أٓخٓٚ(.‬ ‫َّن‬ ‫ّ‬ ‫{ف ف ٕ}‬‫1ـ حُٔؼٜ٤ش ك٢ حَُ٘ى )ٝحًح كؼِٞح كخك٘ش( )ال ٣ؤَٓ رخُلل٘خء( 2ـ حُِٗخ )٣ؤط٤ٖ حُلخك٘ش( )كَّ ٍر٢ حُلٞحكٖ(‬ ‫)ٌٖٓ٘ رلخك٘ش( 3ـ حط٤خٕ حَُؿخٍ ك٢ أىرخٍْٛ )ُظؤطٕٞ حُلخك٘ش( 4ـ ُٗ٘ٞ حَُٔأس )٣ؤط٤ٖ رلخك٘ش ٓز٤٘ش(.‬ ‫{ف ٍ ف}‬ ‫1ـ حُزطَ ٝحَُٔف )ال ٣لذ حُلَك٤ٖ( )ُلَف كوٍٞ( )رٔخ ً٘ظْ طلَكٕٞ( 2ـ حَُٟخ )ٝكَكٞح رخُل٤خس( )رٔخ ُي٣ْٜ‬ ‫كَكٕٞ( )كَكٞح رٔخ( 3ـ حٍَُٔٝ )١٤زش ٝكَكٞح رٜخ(.‬ ‫{ف ٍ ٍ}‬ ‫1ـ حَُٜد )ُٖ ٣٘لـؼٌْ حُلـَحٍ إ كٍَطْ( )كــلٍَص ٌْٓ٘( 2ـ حٌَُحٛ٤ش )طلـَٕٝ ٓ٘ٚ( 3ـ ػيّ حالُظــلخص حُ٠ أكي‬ ‫)٣لَ حَُٔء( 4ـ حُظزخػي )ىػخث٢ حال كَحٍحً(.‬ ‫ّ‬ ‫{ف ٍ ٕ}‬ ‫1ـ حُزٔخ١ )ٌُْ ح٧ٍٝ كَحٗخ ً( 2ـ حُلَ٘س حُٔؼَٝكش )ًخُلَحٕ حُٔزؼٞع( 3ـ حُيٍؿخص )ٝكَٕ َٓكٞػش( 4ـ‬ ‫حًَُٔٞد ٖٓ حُيٝحد )حالٗؼخّ كُٔٞش ٝكَٗخ ً.‬ ‫(.‬ ‫{ف ٍ ٝ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ أٝؿذ )كـٖٔ كَٝ( )ٓخ كَٟـ٘خ ػِ٤ْٜ( )ٓخ كَٟـظْ( 2ـ حُظز٤٤ٖ )هي كَٝ ّللا( )حُِٗ٘خٛخ ٝكَٟ٘خٛخ( 3ـ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أكَ )ك٤ٔخ كَٝ ّللا ُٚ( 4ـ حٍِٗ )كَٝ ػِ٤ي حُوَإٓ( 5ـ حُلَ٣٠ش )كَ٣٠ش ٖٓ ّللا(.‬ ‫َّن‬
 • 37. ‫73‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ف ٍ ؽ}‬ ‫1ـ حُللع )ٓ٘لَؽ ٌُْ( 2ـ ٛذ ػِ٤٘خ )حكَؽ ػِ٤٘خ ٛزَحً( )حكَؽ ػِ٤ٚ هطَحً( 3ـ حُلخٍؽ حُوخُ٢ )كئحى أّ ٓٞٓ٠‬ ‫كخٍؿخ ً(.‬ ‫{ف ٍ م}‬ ‫1ـ حَُٜ٘ حُلخٍم ر٤ٖ حُلــن ٝحُزخ١َ )حٌُـظخد ٝحُلـَهخٕ( 2ـ حُٔوَؽ ٖٓ حُ٠الٍ )ٖٓ حُٜيٟ ٝحُلَهخٕ( 3ـ‬ ‫حُوَإٓ )ٍِٗ حُلَهخٕ ػِ٠( )ٝحٍِٗ حُلَهخٕ(.‬ ‫{ف ّ ى}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٔؼخٛ٢ )ال طلٔيٝح ك٢( 2ـ حُٜالى )ُظلٔيٕ ك٢ ح٧ٍٝ( )حال ّللا ُلٔيطخ( )ُلٔيص حُٔٔخٝحص( 3ـ حُول٢‬ ‫ٝهِش حُ٘زخص )ظَٜ حُلٔخى ك٢ حُزَ( 4ـ حُوظَ )ُ٤لٔيٝح ك٢ حالٍٝ( )ك٢ ح٧ٍٝ حُلٔخى( )ٓلٔيٕٝ ك٢ ح٧ٍٝ(‬ ‫5ـ حُوَحد رخُظِْ ٝحُـٍٞ )هَ٣ش أكٔيٝٛخ( )ال ٣لذ حُلٔخى( 6ـ حُٔلَ )ػَٔ حُٔلٔي٣ٖ(.‬ ‫{ف ّ م}‬ ‫1ـ حٌُلَ رخُ٘ز٢ | )ْٛ حُلخٓوٕٞ( )ال ٣ٜي١ حُوّٞ حُلخٓو٤ٖ( 2ـ حَُ٘ى )حٌُ٣ٖ كٔوٞح( 3ـ حُٔؼٜ٤ش ٖٓ ؿ٤َ‬ ‫َٗى )ٝر٤ٖ حُوّٞ حُلخٓو٤ٖ( )ال طؤّ ػِ٠ حُوّٞ حُلخٓو٤ٖ( 4ـ حٌٌُد )حُٝجي ْٛ حُلخٓوٕٞ( )كخٓن ر٘زؤ( 5ـ‬ ‫حالػْ )كخٗٚ كٔٞم رٌْ( 6ـ حُٔذ ٝحُ٘ظْ )كال ٍكغ ٝال كٔٞم(.‬ ‫{ف ٙ ٍ}‬ ‫1ـ حُز٤خٕ )ٝطلٜ٤َ ًَ ٗ٢ء( )كِٜ٘خٙ ػِ٠( )ػْ كِٜض( )كِٜض آ٣خطٚ( )كِٜ٘خٙ طلٜ٤الً( )حٌُظخد ٓلٜال( 2ـ‬ ‫حالٗلٜخٍ ٝحُظٔخ٣ِ )آ٣خص ٓلٜـــالص( )كٜـِض حُؼ٤َ( )ٓخ ٣ّٞ حُلـَٜ( 3ـ حُو٠خء )حٕ ٣ّٞ حُلَٜ( )ٌٛح ٣ّٞ‬ ‫حُلَٜ( 4ـ حُلٜخّ )كخٕ أٍحىح كٜخال(.‬ ‫{ف ٝ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫1ـ حالٓالّ )هَ حٕ حُل٠َ( )رل٠َ ّللا( 2ـ حُ٘زٞس )ًٝخٕ ك٠َ ّللا( )حٕ ك٠ِٚ ًخٕ( 3ـ حَُُم ك٢ حُـ٘ش )ٖٓ ّللا‬ ‫ٝك٠َ( 4ـ حُـَُم ك٢ حُيٗــ٤خ )ٝحرظــٞح ٖٓ كـ٠َ( )حٛــخرٌْ ك٠ـَ( 5ـ حُوِق ك٢ حُٔخٍ )ٓـلَس ٓ٘ٚ ٝك٠َ(‬ ‫ّ‬ ‫6ـ حُّٔ٘ش )ُٝٞال ك٠َ( )ًُي ٖٓ ك٠َ( 7ـ حُـ٘ش )ٖٓ ّللا ك٠الً ًز٤َحً(.‬ ‫{ف ى ٛـ}‬ ‫1ـ ٗخػٕٔٞ )ك٢ ٗـَ كخًٜٕٞ( 2ـ ٟخكٌٕٞ )كخًٜ٤ٖ رٔخ( 3ـ حُظؼـذ )كظِظْ طلٌٜٕٞ( 4ـ حُلخًٜش )ٝكخًٜش‬ ‫ٓٔخ( )ٝكخًٜش ٝأرّخ ً(.‬ ‫{ف ٍ ف}‬ ‫1ـ ٓؼي )هي أكِق( 2ـ كخُ )ال ٣لِق حُظخُٕٔٞ(.‬ ‫{ف ٝ م}‬‫1ـ أًزَ )رؼٟٞش كٔخ كٞهٜخ( 2ـ أًؼَ )كٞم حػ٘ظ٤ٖ( 3ـ أك٠َ )كٞم أ٣ي٣ْٜ( 4ـ أٍكغ ك٢ حُُِٔ٘ش )كٞهْٜ ٣ّٞ( 5ـ‬ ‫أػِ٠ )كٞم رؼٞ( 6ـ كٞم ٍإْٜٝٓ )حُـزَ كٞهْٜ( )ٖٓ كٞم ح٧ٍٝ( )كٞم ٍأٓ٢( 7ـ ٖٓ هزَ حَُٔ٘م ك٢‬ ‫حػِ٠ حُٞحى١ ٣ّٞ ح٧كِحد )اً ؿخإًْٝ ٖٓ كٞهٌْ( 8ـ حُِٔطخٕ )حُوخَٛ كٞم ػزخىٙ( )كٞهْٜ هخَٕٛٝ( 9ـ حُظلَ‬ ‫)حطزؼٞى كٞم حٌُ٣ٖ(.‬ ‫{ف ٝ ٛـ}‬
 • 38. ‫83‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ ح٧ُٔ٘ش )٣وُٕٞٞ رؤكٞحْٜٛ( 2ـ ح٧كٞحٙ )أ٣ي٣ْٜ ك٢ أكٞحْٜٛ(.‬ ‫{ف ١ ٝ}‬ ‫1ـ ٍؿغ )حك٤٠ٞح ٖٓ ك٤غ أكخٝ( 2ـ ٣وٟٕٞٞ )حًح طل٤٠ٕٞ( 3ـ طٔ٤َ )أػ٤ْٜ٘ طل٤ٞ ٖٓ حُيٓغ(.‬ ‫{ف ١}‬ ‫1ـ ٓغ )حىهِٞح ك٢ أْٓ( )رَكظٔي ك٢ ػزخىى( )ك٢ طٔغ آ٣خص( )حُؤَ ك٤ٜٖ ٍٗٞحً( 2ـ ػِ٠ )ك٢ ؿٌٝع حُ٘وَ(‬‫)ػِ٠ ٓخ أٗلن ك٤ٜخ( )ك٢ ٓٔخًْٜ٘( 3ـ حُ٠ )كظٜخؿَٝح ك٤ٜخ( 4ـ ػٖ )كٜٞ ك٢ ح٥هَس( 5ـ ٖٓ )ٗزؼغ ك٢ ًَ( 6ـ‬ ‫ّ‬‫ػ٘ي )ُٝزؼض ك٤٘خ( )َُ٘حى ك٤٘خ( )ً٘ض ك٤٘خ َٓؿٞحً( 7ـ ُ٘خ )ؿخٛيٝح ك٤٘خ( )ؿخٛيٝح ك٢ ّللا( 8ـ رٔؼ٘٠ حُزخء )٣ؤط٤ْٜ‬ ‫ّ‬ ‫ّللا ك٢ ظَِ( )ًٝخٕ ك٢ ٓؼٍِ(.‬ ‫<كَٜ حُوخف>‬ ‫{ 1 ـ م د ٍ}‬ ‫1ـ حُٜ٘٤ي )ٝحُٔالثٌش هزـ٤ال( 2ـ حُـ٘ٞى )٣َحًـْ ٛٞ ٝهزـ٤ِٚ( 3ـ حُوزخثَ ٝحُطٞحثق ٖٓ حُ٘خّ )ٝؿؼِ٘خًْ ٗؼٞرخ ً‬ ‫ٝهزخثَ(.‬ ‫{ 2 ـ م د ٍ}‬ ‫1ـ ١ــخهش )ال هـزَ ُـْٜ رٜخ( 2ـ ٓؼٚ )كـَػــٕٞ ٖٝٓ هـزِٚ( 3ـ كُٞي )ًلَٝح هزِي ٜٓطؼ٤ٖ( 4ـ حُـٜش )هزَ‬ ‫حَُٔ٘م ٝحُٔـَد( 5ـ حُٔؼخ٣٘ش ٝحُٔ٘خٛيس )ًَ ٗ٢ء هزال( 6ـ حُويحّ )هي ٖٓ هزَ(.‬ ‫َّن‬ ‫{م ص ٍ}‬‫1ـ حُوظخٍ )كخٕ هخطًِْٞ كخهظِْٞٛ( )هخطَ ٓؼٚ( 2ـ حُٛخم حَُٝف )٣وظَ ٓئٓ٘خ ً( 3ـ حُِؼٖ )كوظَ ً٤ق( )هظَ أٛلخد‬ ‫حالهيٝى( 4ـ حُؼٌحد )ٝهظِٞح طوظ٤ال( 5ـ حُؼِْ )ٝٓخ هظِٞٙ ٣و٤٘خ ً( 6ـ ىكٖ ح٧ك٤خء )ٝال طوظِٞح أٝالىًْ( )حٕ هظِْٜ(‬ ‫7ـ حُوٜخٙ )كال ٣َٔف ك٢ حُوظَ( 8ـ حٌُرق )٣وظِٕٞ أر٘خءًْ(.‬ ‫{م ى ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُؼظٔش )ُ٤ِش حُويٍ ه٤َ( )ّللا كن هيٍٙ( 2ـ حالهظخٍ ٝحُظ٠٤٤ن )ُٖٔ ٣٘خء ٝ٣ويٍ( 3ـ هٞ١ )حٕ ُٖ ٣ويٍ( 4ـ‬‫حُظوي٣َ ٝحُظٜٞ٣َ )كويٍّٗخ ك٘ؼْ حُوخىٍٕٝ( )هيٍّ كٜيٟ( 5ـ ؿؼَ )ٝهيَّنٍٙ ٓ٘خٍُ( )كويٍّٙ طوي٣َحً( )ٝهيٍّ ك٤ٜخ( 6ـ‬ ‫٣ؼِْ )٣ويٍّ حُِ٤َ(.‬ ‫{ م ى ّ}‬ ‫1ـ حُٔخرن )ُْٜ هيّ ٛيم( 2ـ ٍؿَ حالٗٔخٕ )ٝ٣ؼزض رٚ حالهيحّ( )رخُ٘ٞحٛ٢ ٝح٧هيحّ( 3ـ حُوِذ )ٝػزض أهيحٓ٘خ(‬ ‫)كظٍِ هيّ(.‬ ‫{م ً ف}‬ ‫1ـ حُوٍٞ رخُظٖ )ٝ٣وٌكٕٞ رخُـ٤ذ( 2ـ حُطَف )حٕ حهٌك٤ٚ ك٢ حُظـخرٞص كخهـٌك٤ٚ( 3ـ ح٧َٓ ٝحُزــ٤خٕ )ٍر٢ ٣وٌف‬ ‫رخُـلن( 4ـ حَُؿْ )ٝ٣وٌكٕٞ ٖٓ ًَ(.‬ ‫{م ٍ د}‬‫1ـ حُـٔـــخع )ٝال طوـَرٖٞٛ( 2ـ حالؿخرش )هَ٣ذ أؿـ٤ذ( 3ـ ٓل٤ٖ ح٧ؿَ )ػٌحد هَ٣ذ( )حهظَد ُِ٘خّ( )ٝحهظَد‬
 • 39. ‫93‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫حُٞػي( 4ـ ح٧ٛٞد )ح٧هــَد ٖٓ( 5ـ أُ٤ْٜ٘ )ُظـيَّٕن حهَرـْٜ( 6ـ حُوَحرش )حُوَر٠( )ًح ٓوَرش( 7ـ ٛوَس ر٤ض‬‫حُٔويّ )ٖٓ ٌٓخٕ هَ٣ذ( 8ـ هزَ حُٔٞص )٣ظٞرٕٞ ٖٓ هَ٣ذ( 9ـ أًَٓ٘خٙ )ٝهَر٘خٙ ٗـ٤خ ً( 01ـ حُٔـخٍٝ )حٝ طلَ‬ ‫ّ‬ ‫هَ٣زخ ً( 11ـ حُظوَد حُ٠ ّللا طؼخُ٠ )حً هَرخ هَرخٗخ ً( 21ـ ح٧ًَ )ٝال طوَرخ ٌٛٙ( 31ـ حُيهٍٞ ك٢ حُؼَٔ )ال طوَرٞح‬ ‫حُٜالس( 41ـ حٌُخثٖ )ػٌحرخ ً هَ٣زخ ً(.‬ ‫{م ٍ ٍ}‬ ‫1ـ أٍكخّ حُ٘خّ ٝٓٔظٞىع أٛالد حَُؿخٍ )كٔٔظوَ ٝٓٔظٞىع( 2ـ ٓٔظوَك٤ٖ ٛيٝء حُيٝحد رخُِ٤َ ٝٓٔظٞىع‬ ‫ك٤ٖ حُٔٞص )ٓٔظوَٛخ ٝٓٔظٞىػٜخ( 3ـ حُٔ٘ظٜ٠ )ُٔٔظوَ ُٜخ( )ٗزؤ ٓٔظوَ( )أَٓ ٓٔظوَ(.‬ ‫{م ٍ ع }‬ ‫1 ـ )رٔخ ٛ٘ؼٞح هخٍػش( 2 ـ حُو٤خٓش )حُوخٍػش(.‬ ‫{م ٍ ٕ}‬ ‫1ـ حُٔؼـ٤ٖ )ُٚ هَ٣ــ٘خ ً( 2ـ حٌُخطذ ُٚ ٝػِـ٤ٚ )هخٍ هَ٣ـ٘ٚ( 3ـ حُ٘٤طخٕ )كٜٞ ُٚ هَ٣ٖ( )ٓوَٗ٤ٖ ك٢( 4ـ حُٔخُي‬ ‫)ٓخ ً٘خ ُٚ رٔوَٗ٤ٖ(.‬ ‫{م ٍ ١}‬‫1ـ ٓـظٔغ حُ٘خّ )ٖٓ هَ٣ٚ( 2ـ ٌٓش )ًٝؤ٣ٖ ٖٓ هَ٣ش ٛ٢( )هَ٣ش ًخٗض( 3ـ ٌٓش ٝحُطخثق )ٖٓ حُوَ٣ظ٤ٖ ػظ٤ْ(‬ ‫4ـ حٗطخً٤ش )أٛلــــخد حُوَ٣ش( )أٛـَ هَ٣ش( 5ـ ى٣َ َٛهَ )َٓ ػِ٠ هـَ٣ش( 6ـ أٍ٣ـلخ )ٌٛٙ حُـوَ٣ش( 7ـ هَ٣خص‬ ‫ُٞ١ $ )أَٛ ٌٛٙ حُـوَ٣ش( 8ـ ٗ٤ٟ٘ٞ )هَ٣ش آٓ٘ض( 9ـ أ٣ِش )ػٖ حُوَ٣ش حُظ٢( 01ـ َٜٓ )ٝأٓؤٍ حُوَ٣ش(.‬ ‫{م ّ ١}‬ ‫1ـ حُؼيٍ )ٝحهٔــــطٞح( )ٝطوـٔطٞح( )٣لـذ حُٔؤـط٤ٖ( 2ـ حُـٍٞ ٝحُظِْ )ٝأٓخ حُوخٓطٕٞ(.‬ ‫{ م ّ ّ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُلِق )ٝحهٔٔٞح رخّلل( )ال أهْٔ( 2ـ حُظؤ٤ْ )هٔٔ٘خ ر٤ْٜ٘( )أْٛ ٣ؤٕٔٞ(.‬ ‫{م ٙ ٍ}‬ ‫1ـ كخكظخص )هخَٛحص حُطَف( 2ـ حُوَٜ ك٢ حُٜالس )حٕ طوَٜٝح ٖٓ( 3ـ حُٔز٘٠ حُؼظ٤ْ )ٝهَٜ ٓ٘٤ي( 4ـ‬ ‫أٍٛٞ حُ٘وَ ٝحُ٘ـَ )رٍَ٘ ًخُوَٜ( 5ـ ٓ٘وٜٕٞ ٗؼًٍْٞ )ٝٓوَٜ٣ٖ ال طوخكٕٞ( 6ـ حالٗظٜخء )ػْ ال‬ ‫٣وَٜٕٝ(.‬ ‫{م ٙ ٙ}‬ ‫1ـ حُظٔٔ٤ش )هي هٜٜ٘خْٛ( 2ـ حُوَحءس )كخهٜٚ حُوٜٚ( )٣وٜٕٞ ػِ٤ٌْ( 3ـ حُظز٤٤ٖ )ٌٛح حُوَإٓ ٣وٚ(‬ ‫)ٗوٚ ػِ٤ي( 4ـ حُطِذ ُ٨ػَ )آػخٍٛٔخ هٜٜخ ً( )الهظٚ هٜ٤ٚ( 5ـ أهزَ )ٝهٚ ػِ٤ٚ حُوٜٚ( )ال طوٜٚ(‬ ‫)ًخٕ ك٢ هْٜٜٜ( 6ـ ٍِٗ٘ )ًٌُي ٗوٚ(.‬ ‫{ م ٝ ٟ}‬ ‫1ـ ٝٛ٠ )ٝه٠٠ ٍري( )حً ه٠٤٘خ حُ٠( 2ـ أهزَ )ٝه٠٤٘خ حُ٠ ر٘٢ حَٓحث٤َ( )ٝه٠٤٘خ حُ٤ٚ( 3ـ كَؽ )ه٠٤ظْ‬ ‫ّ‬ ‫حُٜالس( )كخًح ه٠٤ض( )كِٔخ ه٠٢( 4ـ حُلؼَ ٝح٧كيحع )كخهٞ ٓخ أٗض هخٝ( )حٗٔخ طو٠٢( )ُ٤و٠٢ ّللا( )حًح‬ ‫ّ‬‫ه٠٠ ّللا( 5ـ ٍِٗ حُٔٞص )ُ٤وٞ ػِ٤٘خ( )كو٠٠ ػِ٤ٚ( 6ـ ٝؿذ )ه٠٠ ح٧َٓ( 7ـ ًظذ ٝكظْ )ًخٕ أَٓحً ٓو٠٤خ ً(‬‫8ـ أطْ ٝأًَٔ )ه٠٠ ٓٞٓ٠ ح٧ؿَ( )ح٧ؿِ٤ٖ ه٠٤ض( )ُ٤و٠٠ أؿَ( )٣و٠٠ اُ٤ي ٝك٤ٚ( )ٖٓ ه٠٠ ٗلزٚ( 9ـ‬
 • 40. ‫04‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫كَٜ )ه٠٠ ر٤ْٜ٘ رخُلن( )ُو٠٠ ح٧َٓ ر٤٘٢( )ه٠٢ ر٤ْٜ٘( )ٍري ٣و٠٢ ر٤ْٜ٘( 01 هِن )كو٠خٖٛ ٓزغ(.‬ ‫{م ١ ع}‬‫1ـ حُويٕ ٝحُؤٖ )ٝهطؼٖ أ٣ي٣ٜٖ( 2ـ حرخٗش حُؼ٠ٞ ٝكوخ ً ُلٌْ حَُ٘ع )كخهطؼٞح أ٣ي٣ٜٔخ( )أٝ طوطغ أ٣ي٣ْٜ( 3ـ‬ ‫حرخٗش حُؼ٠ٞ ظِٔخ ً ٝؿٍٞحً ٝطٌ٘٤ال )٧هطؼٖ أ٣ي٣ٌْ( 4ـ حهخكش حُٔز٤َ )ٝ٣وطؼٕٞ حُٔز٤َ( 5ـ حُظلَم ك٢ ح٧ى٣خٕ‬‫)كظوطؼٞح( )ٝطوطؼٞح( 6ـ طَى كن ح٧هخٍد )ٝ٣وطؼٕٞ ٓخ( 7ـ حُظلَ٣ن ٝحُظزي٣َ )ٝهطؼــ٘خْٛ ك٢( 8ـ حالٓظجـٜخٍ‬ ‫)كوطـغ ىحرَ( )ٝ٣وطـغ ىحرَ( 9ـ هَد ح٧ٌٓ٘ش )حٝهطؼض رٚ ح٧ٍٝ( 01ـ حرَحّ ح٧َٓ )ٓخ ً٘ض هخ١ؼش أَٓحً( 11ـ‬ ‫حالػيحى ـ حػيص ـ )هطؼض ُْٜ( 21ـ حُوظَ )ُ٤وطغ ١َكخ ً(.‬ ‫{م ع ى}‬ ‫1ـ حُٔٔظوَ )ٓوؼي ٛيم( 2ـ حُظوِق )حُٔـخٛي٣ٖ ػِ٠ حُوخػي٣ٖ( )كَف حُٔوِلٕٞ رٔوؼيْٛ( 3ـ حُـِّٞ )ه٤خٓخ ً‬ ‫ٝهؼٞىحً( 4ـ حٌُٔغ )حٗخ ٛخٛ٘خ هخػيٕٝ( 5ـ حالؿظٔخع )كال طوؼي( 6ـ حُؼُـِ ٖٓ حُ٘ٔخء )حُوٞحػي( 3ـ حُوِذ ك٢‬ ‫ّ‬ ‫حُٜيٍ )ٌُٖٝ طؼٔ٠ حُوِٞد(.‬ ‫{م ٍ ٍ }‬ ‫1ـ ٣ٔ٤َ )ػٔ٘خ ً هِ٤الً( 2ـ ٍ٣خء ٝٓــٔؼش )حُ٘خّ حال هِــ٤ال( 3ـ هِٔخ )هِ٤ال ٓخ طظًٌَٕٝ( )ٝح٧كجيس هِ٤ال ٓخ( 4ـ‬ ‫ّ‬ ‫حُلو٤َ حُلخٗ٢ )رؼٜي ّللا ػٔ٘خ ً هِ٤ال( 5ـ حُوِ٤َ ك٢ حٌُؼ٤َ )ًَُ٘ٓش هِ٤ِٕٞ( )حال هِ٤َ ْٜٓ٘( 6ـ ػالػٔخثش ٝػالػش‬ ‫ػَ٘ )حال هِ٤ال ْٜٓ٘( 7ـ ػٔخٕٗٞ ٍؿالً ٝحَٓأس )ٓؼٚ حال هِ٤َ( 8ـ حُ٘ز٢ | ٝأٝٛ٤خإٙ )ٓخ ٣ؼِْٜٔ حالّ هِ٤َ(.‬ ‫{م ٍ ّ}‬ ‫1ـ حُٜٔخّ )٣ِوٕٞ أهالْٜٓ( 2ـ حُوِْ رؼ٤٘ٚ )ٕ ٝحُوِْ(.‬ ‫{م ٕ ص}‬ ‫1ـ حُٔوَٕٝ رخُؼزٞى٣ش )ُٚ هخٗظٕٞ( 2ـ حُٔط٤ؼٕٞ )هخٗظ٤ٖ( )ٝحُوخٗظ٤ٖ ٝحُوخٗظخص(.‬ ‫{ 1 ـ م ٝ ّ}‬ ‫1ـ حالهَحٍ ٖٓ ؿ٤َ طٜي٣ن )طخرٞح ٝأهخٓٞح حُٜالس( 2ـ حالطٔخّ )أهْ حُٜالس( )٣و٤ٕٔٞ حُٜالس(.‬ ‫{ 2 ـ م ٝ ّ}‬ ‫ّ‬‫1ـ أٓ٘خ ً )ه٤خٓخ ً ُِ٘خّ( 2ـ هخثٕٔٞ ػِ٠ ح٧ٍؿَ )ه٤خٓخ ً ٝهؼٞىحً( 3ـ حُٜالس )هٞٓٞح ّلل هخٗظ٤ٖ( )حٗي طوّٞ أىٗ٠( )هْ‬‫حُِ٤َ( 4ـ حُٔٔظو٤ْ )ى٣ٖ حُو٤ّٔش( )حُي٣ٖ حُو٤ْ( 5ـ ٖٓ ر٤يٙ أُٓش ح٧ٍٓٞ )هخثٔخ ً رخُؤ٢( 6ـ حُٞهٞف )٣وّٞ حُ٘خّ‬ ‫َُد( )٣وّٞ حَُٝف( كِظوْ ١خثلش( 7ـ حُو٤خّ رخُيػٞس )هْ كخٌٍٗ( )ُٔخ هخّ ػزي( 8ـ حٌُٕٞ )طوّٞ حُٔخػش( )طوّٞ‬ ‫حُٔٔخٝحص( 9ـ حُؼخرض ٖٓ حُز٘٤خٕ ٝحالٗوخٙ )هخثْ ٝكــــٜ٤ي( 01ـ هٞحُٕٞ )ًٞٗٞح هٞحٓـ٤ٖ( 11ـ حُٔٞحظزش‬ ‫ٝحُظؼٜي )ػِ٤ٚ هخثٔخ ً( )أٓش هخثٔش(.‬ ‫{ 3 ـ م ٝ ّ}‬ ‫1ـ حالطٔخّ )أه٤ٔٞح حُٜالس( 2ـ حٓظوزِٞح )ٝحه٤ٔٞح ٝؿٌْٞٛ( 3ـ حالهالٙ )أهْ ٝؿٜي( 4ـ ػِٔٞح رٚ أٝ ر٤٘ٞٙ‬ ‫ّ‬ ‫)حهخٓٞح حُظٍٞحس( 5ـ ٜٗزٚ ٝٓٞحٙ )حٕ ٣٘وٞ كؤهخٓٚ( 6ـ حالٓظ٤طخٕ )ٝ٣ّٞ حهخٓظٌْ(.‬ ‫{ 4 ـ م ٝ ّ}‬
 • 41. ‫14‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُٔٔخًٖ )ٝٓوخّ ًَ٣ْ( )ٓوخّ أٓ٤ٖ( 2ـ حٌُٔغ ٝحالهخٓش )ػِ٤ٌْ ٓوخٓ٢( )ال ٓوخّ ٌُْ( 3ـ حُٞهٞف ٝحُٔؼٍٞ‬ ‫ر٤ٖ ٣ي١ حُويٍس حالُـٜـ٤ش ح٧ُُـ٤ش )ُٖٔ هخف ٓوـخّ ٍرٚ( )هخف ٓـوخٓ٢( 4ـ حٌُٔخٕ )حال ُٚ ٓوخّ( )ٖٓ ٓوخٓي(.‬ ‫{م ٝ ٟ}‬ ‫1ـ حُؼيى ٖٓ حَُؿخٍ )هٞس حُ٠ هٞطٌْ( )كؤػ٤٘ٞٗ٢ روٞس( )حُٝٞ هٞس( 2ـ حُـي ٝحُٔٞحظزش )ٓخ حط٤٘خًْ روٞس( 3ـ‬ ‫حُزطٖ )ٖٓ أٗي ٓ٘خ هٞس( )ٛ٢ أٗي هٞس( 4ـ حُوخَٛ )ٍري ٛٞ حُوٞ١( )حُوٞ١ حُؼِ٣ِ( )حُٝ٠ حُوٞس( )حٗٚ هٞ١‬ ‫ٗي٣ي( 5ـ حُٔالف ٝحَُٓ٢ )ٓخ حٓظطؼظْ ٖٓ هٞس(.‬ ‫<كَٜ حٌُخف>‬ ‫{ى د ص}‬ ‫1ـ حُؼٌحد )ًزظٞح ًٔخ ًزض( 2ـ حُِٜ٣ٔش )أٝ ٣ٌزظْٜ ك٤٘وِزٞح(.‬ ‫{ 1 ـ ى د ٍ}‬ ‫1ـ ٗي٣ي )١ـ٤خٗخ ً ًز٤َحً( 2ـ حُٖٔٔ )ٗ٤ن ًز٤َ( )ٗ٤وخ ً ًز٤َحً( )ٝأٛخرٚ حٌُزَ( 3ـ حٌُز٤َ أٝ حٌُؼ٤َ )ٛـ٤َحً أٝ‬ ‫ًز٤َحً( )ٗلوش ًز٤َس( 4ـ حُؼظ٤ْ )حٌُز٤َ حُٔظؼخُ٢( )ػِ٤خ ً ًز٤َحً( 5ـ حُِٔي ٝحُِٔطخٕ )ُٝٚ حٌُزَ٣خء ك٢ حُٔٔخٝحص(‬ ‫6ـ ػوَ )ًخٕ ًزَ ػِ٤ٌْ( 7ـ حُطٞ٣َ )حال ك٢ ٟالٍ ًز٤َ(.‬ ‫{ 2 ـ ى د ٍ}‬ ‫1ـ حُظٌزَ )حال حرِ٤ْ أر٠ ٝحٓظٌزَ( )حٓظٌزَص أّ ً٘ض( )كخٕ حٓظٌزَٝح( )ْٝٛ ال ٣ٔظٌزَٕٝ( 2ـ حٌُزَحء ٝحُوخىس‬ ‫)حُ٠ؼلخء ٌُِ٣ٖ حٓظٌزَٝح( )حٓظ٠ؼلٞح ٌُِ٣ٖ حٓظٌزَٝح(.‬ ‫{ 1 ـ ى ص د}‬ ‫ّ‬‫1ـ حالُِحّ ٝحُلَٝ )ًظذ ػِ٤ٌْ( )ًظذ ػِ٤ْٜ( )ٍر٘خ ُِْ ًظزض ػِ٤٘خ( 2ـ ه٠٠ )ًظذ ّللا ٧ؿِزّٖ ( )ًظذ ػِ٤ٚ حٗٚ(‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫)حٌُ٣ٖ ًظذ ػِ٤ْٜ( 3ـ ؿؼَ )ًظذ ك٢ هِٞرْٜ حال٣ٔخٕ( )كخًظز٘خ ٓغ( )كٔؤًظزٜخ ٌُِ٣ٖ( 4ـ أَٓ )حُظ٢ ًظذ ّللا‬ ‫ٌُْ(.‬ ‫{ 2 ـ ى ص د}‬ ‫1ـ حٌُظخرش )ٝٗؼِٔٚ حٌُظخد( 2ـ حُلٔخد )حٓش طيػ٠ حُ٠ ًظخرٜخ( 3ـ حُِٞف حُٔللٞظ )حال ك٢ ًظخد ٖٓ( )ػ٘يٗخ‬‫ًظخد كل٤ع( 4ـ ػيس حَُٔأس )٣زِؾ حٌُظخد أؿِٚ( 5ـ أػٔخٍ ر٘٢ آىّ $ )ًظخد حالرَحٍ ُل٢ ػِ٤٤ٖ( 6ـ حَُُم ٝح٧ؿَ‬ ‫)حال ُٜٝخ ًظخد ٓؼِّٞ( )ًظخرخ ً ٓئؿال( 7ـ حُوَإٓ )ٝحٗٚ ٌُظخد ػِ٣ِ( 8ـ حُظٍٞحس )ُظلٔزٞٙ ٖٓ حٌُظخد( 9ـ‬ ‫ّ‬ ‫حالٗـ٤َ )٣خأَٛ حٌُظخد طؼخُٞح( 01ـ حُلَٝ )ًظخد ّللا ػِ٤ٌْ(.‬ ‫{ى ً د}‬ ‫ّ‬‫1ـ حُ٘لــــخم )رٔخ ًخٗٞح ٣ٌـــٌرٕٞ( )حُٔ٘خكو٤ٖ ٌُـخًرٕٞ( 2ـ حالكــظَحء ػِ٠ ّللا ػِٝؿَ رـــ٤َ حُلــن )ًٌرٞح ػِ٠‬ ‫ّ‬ ‫ّللا( 3ـ حُوٌف )حٕ ًخٕ ٖٓ حٌُــــخًر٤ٖ( 4ـ حَُى )ُٞهؼــظٜخ ًخًرش( 5ـ حُـلٞى )ٓخ ًٌد حُلئحى( 6ـ حٌٗخٍ حُلن‬ ‫ٝحًَُٕٞ حُ٠ حُزخ١َ )رَ ًٌرٞح رخُلن( )كٌٌرٞح ػزيٗخ(.‬ ‫{ى ٍ ّ}‬ ‫1ـ حُلٔـــٖ حُزٜ٢ )ٓيهـــالً ًَ٣ٔخ ً( )أُو٢ حُ٢ ًظخد(.‬ ‫ّ‬
 • 42. ‫24‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫2ـ حُـِ٤َ حُويٍ ٝحُٔــُِ٘ش )ُوٍٞ ٍٓــٍٞ ًَ٣ْ( )حٕ أًـــٌَْٓ( 3ـ حُِْٔٔ )ًَحٓخ ً ًخطز٤ٖ( 4ـ حُٔلزٞ رـٔ٤ْ‬ ‫حُ٘ؼْ ٝٝحكَ حُو٤َحص ٝحٌَُّ )ًم حٗي أٗض حُؼِ٣ِ حٌَُ٣ْ( 5ـ حُٔظـخُٝ ك٢ ح٧ؿيحم ٝح٧ك٠خٍ )حٕ ٍر٢ ؿ٘٢‬ ‫ًَ٣ْ( 6ـ حالٛطلخءٝحُظل٠٤َ )كؤًَٓٚ( )ًَٓ٘خ ر٘٢ آىّ( )ًَٓض ػِ٢(.‬ ‫ّ‬ ‫{ى ٍ ٙ}‬ ‫1ـ حالؿزخٍ )ال حًــَحٙ ك٢ حُي٣ٖ( )ال طــٌَٛٞح كظـــ٤خطٌْ( 2ـ حُٔ٘وّش )حٓٚ ًَٛخ ً( )طٌَٛٞح ٗ٤جخ ً( 3ـ ٓ٘ؼض حالٍحىس‬ ‫ّ‬ ‫حالُٜ٤ش )ًَٙ ّللا حٗزؼخػْٜ( 4ـ ػيّ حُوزٍٞ )هَ حٗلوٞح ١ٞػخ ً أٝ ًَٛخ ً(.‬ ‫{ى ّ د}‬‫1ـ ٣َٕٓٔٞ )ٝ٣َ ُْٜ ٓٔخ ٣ٌٔزٕٞ( 2ـ حًظٔخد حُؼَٝس ٝحُُٞي ٝحُـخٙ )ٓخُٚ ٝٓخ ًٔذ( ػِ٠ هٍٞ 3ـ حُـٔغ )ٖٓ‬ ‫١٤زخص ٓخ ًٔزظْ( 4ـ حُؼَٔ )هي هِض ُٜخ ٓخ ًٔزض ٌُْٝ ٓخ ًٔزظْ(.‬ ‫{ى ّ ٝ}‬ ‫1ـ حُزٔ٢ )ػْ ٌٗٔٞٛخ ُلٔخ ً ( )كٌٔٞٗخ حُؼظخّ( 2ـ حُِزخّ )ًٝٔٞطٜٖ( )أٝ ًٔٞطْٜ( )ٝحًْٔٞٛ(.‬ ‫{ى ف ٍ}‬ ‫1ـ حالٌٗخٍ ٝكـذ ٍٗٞ حُلن ػٖ رٜ٤َس حُوِذ )حٌُ٣ٖ ًلَٝح( 2ـ حُـلٞى )ًلَٝح رٚ( 3ـ ًلَ حُ٘ؼٔش )ٝال‬ ‫طٌلَٕٝ( )أّ أًلَ( )ٖٓ حٌُخكَ٣ٖ( 4ـ حُزَحءس )حٗ٢ ًلَص رٔخ( )٣ٌلَ رؼ٠ٌْ( )ًلَٗخ رٌْ(.‬ ‫{ ف ٍ}‬ ‫1ـ ٟؼــلخٕ )٣ئطٌْ ًلـــِ٤ٖ( 2ـ حٍُُٞ )٣ٌٖ ُٚ ًــلَ ٜٓ٘خ( 3ـ حُ٠ٔخٕ )ًلِٜخ ًَُ٣خ( )أ٣ّْٜ ٣ٌلَ َٓ٣ْ( 4ـ‬ ‫حَُٟخػش )ر٤ض ٣ٌلِٞٗٚ(‬ ‫{ 1 ـ ى ٍ ّ}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫1ـ ًالّ ّللا طؼخُ٠ ٖٓ ؿ٤َ ٝحٓطش )ًِْ ّللا ٓٞٓ٠ طٌِ٤ٔخ ً( 2ـ ًالّ ّللا طؼخُ٠ ك٢ أَٛ ؿزَ ١ٍٞ ٓ٤٘خء )٣ٔٔؼٕٞ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ًالّ ّللا( 3ـ حُوَإٓ )٣ٔٔغ ًالّ ّللا( )٣زيُٞح ًالّ ّللا 4ـ ػـخثذ حُوخُن ؿَ ٝػال )ط٘لي ًِٔخص ٍر٢( )ٓخ ٗليص‬ ‫ًِٔخص(.‬ ‫{ 2 ـ ى ٍ ّ}‬‫1ـ حُٔ٘خٓي )رٌِٔخص كؤطٜٖٔ( 2 ـ ًِٔخص حالٓظـلخٍ ٝك٢ هٍٞ ٛ٢ أٓٔخء حُ٘ز٢ ٝأَٛ ر٤ظٚ ػِ٤ْٜ حُٔالّ )ٖٓ ٍرٚ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ًِٔخص كظخد( 3ـ هٍٞ ال حُٚ حالّ ّللا ًِٝٔش حُلن )ًِٔش ّللا( )حُ٠ ًِٔش ٓٞحء( 4ـ ػـخد ٛ٘ؼٚ ػِٝؿَ )ٓخ ٗليص‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ًِٔخص( )ٓيحىحً ٌُِٔخص ٍر٢( 5ـ ػ٤ٔ٠ رٖ َٓ٣ْ $ )رٌِٔش ٖٓ ّللا( )ًِٝٔش حُوخٛخ( )٣زَ٘ى رٌِٔش( 6ـ ى٣ٖ ّللا‬ ‫ّ‬ ‫ػِٝؿَ ) الٓزيٍ ٌُِٔخطٚ( 7ـ حُوَإٓ )٣ئٖٓ رخّلل ًِٝٔخطٚ(.‬ ‫{ى ٕ ُ}‬ ‫1ـ ح٧ٓٞحٍ )ٝػ٤ٕٞ ًُٝ٘ٞ( )٣ٌِٕ٘ٝ حٌُٛذ( )ٝحط٤٘خٙ ٖٓ حٌُُ٘ٞ( 2ـ ُٞف ٖٓ ًٛذ ٓ٘لٞص ػِ٤ٚ ػِْ ٝكٌٔش‬ ‫)ًخٕ طلظٚ ًِ٘ ُٜٔخ(.‬ ‫{ى ٕ ٕ}‬ ‫1ـ أؿط٤ش )ػِ٠ هِٞرْٜ حًّ٘ش( 2ـ حٌُٜٞف ٝح٧َٓحد )ٖٓ حُـزخٍ أً٘خكخ ً( 3ـ حالٟٔخٍ )ٓخ طٌٖ ٛيٍْٝٛ(.‬ ‫{ى ٝ ٕ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ٣٘زـ٢ ) ٓخًخٕ ُزَ٘( )ٓخ ًخٕ ُٔئٖٓ ٝال ٓئٓ٘ش( )ٓخ٣ٌٕٞ ُ٘خ إٔ( 2ـ ِٛش ك٢ حٌُالّ )ًٝخٕ ّللا ػِ٤ٔخ‬
 • 43. ‫34‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫ّ‬‫كٌ٤ٔخ ً( 3ـ ٛٞ )ً٤ق ٌِْٗ ٖٓ ًخٕ ك٢( 4ـ حكخىس حُظلٔ٤َ )ًٝخٕ ّللا ػِ٠ ًَ ( )ًٝخٕ ٍٓٞال ٗز٤خ ً( 5ـ ٛخٍ )ًٝخٕ‬ ‫ٖٓ حٌُخكَ٣ٖ( )كٌخٗض حرٞحرخ ً( )٣ّٞ طٌٕٞ حُٔٔخء ًخَُٜٔ ٝطٌٕٞ حُـزخٍ ًخُٜٖٔ(.‬ ‫{ى ١ ى}‬ ‫1ـ حُؼٌحد )حٕ ً٤ي١( 2ـ حُوظَ )أّ ٣َ٣يٕٝ ً٤يحً( 3ـ حٌَُٔ )ػ٘٢ ً٤يٖٛ( )ػ٘ٚ ً٤يٖٛ( )حٕ ً٤يًٖ( 4ـ حُل٤ِش‬‫)ٌُْ ً٤ي كٌ٤يٕٝ( 5ـ حُٜ٘غ )حْٜٗ ٣ٌ٤يٕٝ ً٤يحً ٝأً٤ي ً٤يحً( )كٌ٤يٝٗ٢ ؿٔ٤ؼخ ً( 6ـ حُلَم رخُ٘خٍ )ٝحٍحىٝح رٚ ً٤يحً(‬ ‫7ـ ه٘ن حُ٘لْ )َٛ ٣ٌٛزٖ ً٤يٙ(.‬ ‫<كَٜ حُالّ>‬ ‫{حُالّ حٌٍُٔٔٞس}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ً٢ )ُظٌٍ٘ هٞٓخ ً( )ُ٤ـِ١ حٌُ٣ٖ( 2ـ إٔ )ٓخ ًخٕ ّللا ُ٤طِؼٌْ( )ٓخًخٕ ّللا ُ٤ؼٌرْٜ( )ٌَْٓٛ ُظٍِٝ( 3ـ ُجال‬ ‫)ُ٤ٌلَٝح رٔخ(.‬ ‫{ٍ د ّ }‬‫1ـ حُوــِ٢ )ٝال طِزــٔٞح حُلن( )ُْٝ ٣ِزـٔٞح ح٣ٔـــخْٜٗ( 2ـ حٌُٖٔ )ٖٛ ُزخّ ٌُْ( )حُِ٤َ ُزخٓخ ً ( 3ـ حُؼ٤خد حُظ٢‬ ‫طِزْ )ُزخٓخ ً ٣ٞحٍ١( )٣ِزٕٔٞ ٖٓ ٓ٘يّ( 4ـ حُؼَٔ حُٜخُق )ُٝزخّ حُظوٟٞ(.‬ ‫{ٍ ّ ٕ }‬ ‫1ـ حُِـش )ُٔخٕ حٌُ١ ٣ِليٕٝ( )رِٔخٕ ػَر٢( 2ـ حُيػخء )ػِ٠ ُٔخٕ ىحٝى( 3ـ حُِٔخٕ )ُٝٔخٗخ ً ٝٗلظ٤ٖ( )ال‬ ‫طلَى رٚ ُٔخٗي( 4ـ حُؼ٘خء حُلٖٔ )ُٔخٕ ٛيم(.‬ ‫{ٍ ع ٕ }‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٔٔن )ُؼٖ حٌُ٣ٖ( )أٝ ِٗؼْٜ٘( 2ـ َٟد حُـِ٣ش )ُٝؼ٘ٞح رٔخ هخُٞح( )حٌُ٣ٖ ُؼْٜ٘ ّللا( )ٖٓ ٣ِؼٖ ّللا( 3ـ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حُٔو٢ )كِؼ٘ش ّللا ػِ٠ حٌُخكَ٣ٖ( )حٕ ُؼ٘ش ّللا( 4ـ ػٌحد حُوزَ )٣ِؼْٜ٘ ّللا ٝ٣ِؼْٜ٘ حُالػٕ٘ٞ( 5ـ حُلي )ُؼ٘ٞح‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ك٢ حُيٗ٤خ( 6ـ حُيػخء ٝحُطَى )ُؼ٘ض حهظٜخ( )أال ُؼ٘ش ّللا( 7ـ حُ٘خٍ )أُٝجي ػِ٤ْٜ ُؼ٘ش ّللا( 8ـ حُـَم ك٢ حُيٗ٤خ‬ ‫)ٝأطزؼٞح ك٢ ٌٛٙ حُيٗ٤خ ُؼ٘ش(.‬ ‫{ٍ ع ٍ }‬ ‫1ـ حَُؿخء )ُؼِٚ ٣ظًٌَ( 2ـ ًؤٕ )ُؼٌِْ طوِيٕٝ(.‬ ‫{ٍ ؽ ٝ }‬ ‫1ـ حٌُالّ حٌُ١ ٣ٍٞى ال ػٖ ٍٝ٣ش ٝكٌَ )رخُِـٞ ك٢ أ٣ٔخٌْٗ( 2ـ حُزخ١َ )ػٖ حُِـٞ ٓؼَٟٕٞ( )ٝحُـٞح ك٤ٚ( 3ـ‬ ‫ّ‬ ‫حُلِق ػ٘ي حَُ٘حد )ًؤٓخ ً ال ُـٞ ك٤ٜخ(.‬ ‫{ 1 ـ ٍ م ٟ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُزؼغ رؼي حُٔٞص )ال ٣َؿٕٞ ُوخءٗخ( )٣َؿٞ ُوخء ٍرٚ( )ٓالهٞ ٍرْٜ( )ٓالهٞح ّللا( )٣ّٞ ٣ِوٞٗٚ( 2ـ حُلَد‬ ‫ٝحُوظخٍ )حًح ُو٤ظْ كجش( 3ـ حَُإ٣ش )حًح ُوٞح حٌُ٣ٖ( 4ـ حُؼطخء )ٝٓخ ٣ِوخٛخ حال( )ُٝوخْٛ ٗ٠َس( 5ـ حٍُِ٘ٝ )كخٗٚ‬ ‫ٓاله٤ٌْ(.‬
 • 44. ‫44‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ 2 ـ ٍ م ٟ}‬ ‫1ـ ّٝٓٞ )أُو٠ حُ٘٤طخٕ( 2ـ هِن )ٝأُو٠ ك٢ ح٧ٍٝ( )ٝأُو٤٘خ ك٢( 3ـ ٟٝغ )كؤُوٞٙ ػِ٠ ٝؿٚ أر٢( )أُوخٙ‬ ‫ػِ٠ ٝؿٜٚ( 4ـ حٍِٗ )٣ِو٠ حَُٝف ٖٓ( )كخُِٔو٤خص ًًَحً( )حٗخ ِٓ٘و٢ ػِ٤ي( 5ـ حالهظَحع )حًح ٣ِوٕٞ أهالٓــْٜ(‬ ‫6ـ حالًٔخء )ٝحُـو٤ض ػِ٤ي( 7ـ حىهــَ )حكـــٖٔ ٣ِو٠( )كؤُــوٞٙ( 8ـ ٍٓ٠ )كـؤُو٠ ٓٞٓ٠( 9ـ حُظٌِ٤ْ )ًِٝٔش‬ ‫حُوخٛخ( 01ـ حؿِْ )ٝأُو٤٘خ ػِ٠ ًَٓ٤ٚ(.‬ ‫{ٍ ٝ ف }‬ ‫1ـ حُٜلق )ٝحُو٠ ح٧ُٞحف( 2ـ حُِٞف حُٔللٞظ )ك٢ ُٞف ٓللٞظ( 3ـ ُلخكش )ُٞحكش ُِزَ٘( 4ـ حُؼٞحٍٝ حُظ٢‬ ‫ك٢ حُٔلٖ )ًحص أُٞحف ٝىَٓ(.‬ ‫{ٍ ّ ح }‬ ‫ّ‬‫1ـ ٓخ )ُٔخ ٣ظلـَ( )ُٔخ ٣٘ون( )ُٔخ ٣ٜز٢( )ُٔخ طلٌٕٔٞ( 2ـ ُْ )ُٝٔخ ٣ؼِْ ّللا( )ُٝٔخ ٣ؤطٌْ( )ُٔخ ٣ِلوٞح( 3ـ حالّ‬ ‫)ُٔخ ؿٔ٤غ( )ُٔخ ٓظخع( )ُٔخ ػِ٤ٜخ( 4ـ ك٤ٖ )ُٔخ آٓ٘ٞح( )ُٔخ ؿخء( 5ـ ٗي٣ي )أًال ُٔخ( 6ـ حٌُ١ )ٜٓيحهخ ً ُٔخ‬ ‫ّ‬ ‫ر٤ٖ( )كؼخٍ ُٔخ ٣َ٣ي(.‬ ‫ّ‬ ‫{ٍ ٛـ ٝ}‬ ‫1ـ حُٔوَ٣ش ٝحالٓظِٜحء )ى٣ْٜ٘ ُٜٞحً ُٝؼزخ ً( 2ـ حُُٞي )ٗظوٌ ُٜٞحً الطوٌٗخٙ( 3ـ َٟد حُطزَ )أٝ ُٜٞحً حٗل٠ٞح(‬ ‫ّ‬‫4ـ ح٩ٗظـخٍ )ال طٌِْٜ أٓٞحٌُْ( )أُٜخًْ حُظٌخػَ( )ٝ٣ِْٜٜ ح٧َٓ( 5ـ حُزخ١َ )ُٜٞ ُٝؼذ( 6ـ حُـ٘خء )ُٜٞ حُلي٣غ(.‬ ‫{ُٞال}‬ ‫1ـ ُْ أ١ حٓظ٘خع حُ٘٢ء ُٞهٞع ؿ٤َٙ )كِٞال ًخٗض( )كِٞال ًخٕ( 2ـ كٜال )كِٞال اً ( )كِٞال إٔ(.‬ ‫{ٍ ّ ّ }‬ ‫1ـ حُ٘خىّ )رخُ٘لْ حُِٞحٓش( 2ـ حُٔؼّ٘ق )ُٞٓش الثْ(.‬ ‫{ال}‬ ‫1ـ ِٛش ك٢ حٌُالّ ُحثيٙ )كال أهْٔ( )ال أهْٔ ر٤ّٞ( )حٕ ال طٔـي( 2ـ )ال( حُ٘خٛ٤ش )ٝال طوَرخ( )ٝال طؤًِٞح( 3ـ‬‫حُوزَ )ٝال هِش ٝال ٗلخػش( حهزخٍحً ػٖ حٗٚ ال ٣ٌٕٞ ًٌُي) كال طٔٔغ حالٛٔٔخ ً( )كال ط٘ٔ٠( 4ـ ؿ٤َ )ٝال ٛيٟ ٝال‬ ‫ًظخد( 5ـ ُ٤ْ )ال ًٍُٞ طؼ٤َ( 6ـ )ال( حُ٘خك٤ش )ال ؿ٘خف(.‬ ‫{الص}‬ ‫1ـ ُ٤ْ )ٝالص ك٤ٖ ٓ٘خٙ( 2ـ حْٓ ْٛ٘ )حُالص ٝحُؼِٟ(.‬ ‫<كَٜ حُٔ٤ْ>‬ ‫{ ّ ص ع}‬ ‫1ـ حُزالؽ )ٝٓظخع حُ٠ ك٤ٖ( 2ـ حُٔ٘خكغ )ٓظخػخ ً ٌُْ( )ٓظخػخ ً ُِٔوٞ٣ٖ( )ٓظـــخع ٌُْ( 3ـ ػيس حُٔطـِوش‬ ‫)ُِٝٔطــِوخص ٓظخع( 4ـ حُٔؼيٕ ٖٓ كي٣ي ٍٝٛخٙ ٝٛلَ )أٝٓظخع ُري ٓؼِٚ(.‬ ‫{ ّ ع ٍ}‬
 • 45. ‫54‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُٖٔ٘ )ٓؼَ حٌُ٣ٖ هِٞح( )ٓؼال ٖٓ حٌُ٣ٖ( )ٓؼَ ح٧ُٝ٤ٖ( 2ـ حُؼزَس )ٝٓؼال ُ٦هَ٣ٖ( )ٝؿؼِ٘خٙ ٓؼال( 3ـ‬ ‫حُٜلش )ًُي ٓؼِْٜ ك٢ حُظٍٞحس ٝٓؼِْٜ( )طِي ح٧ٓؼخٍ( )ٓؼَ حُـ٘ش( 4ـ حُؼٌحد )َٟٝر٘خ ٌُْ ح٧ٓؼخٍ(.‬ ‫{ ّ ى ى}‬ ‫1ـ حُؼطخء )حٗٔخ ٗٔيّْٛ( )٣ٔيىًْ( )ٝأٓيىٗخًْ( )حٗ٠ ٓٔيًْ( 2ـ ٣ِـجْٜٞٗ )ٝ٣ٔيْٛ ك٢( )٣ٔيْٜٝٗ( 3ـ ٓخال‬‫حٗوطخع ُٚ )ٝظَ ٓٔيٝى( )ُٚ ٓخال ٓٔيٝىحً( 4ـ حُزٔ٢ )ً٤ق ٓي حُظَ( )ٓي ح٧ٍٝ( )ح٧ٍٝ ٓيىٗخٛخ( 5ـ ٓٞ٣ض‬ ‫ّ‬ ‫)ٝاًح ح٧ٍٝ ٓيّص(.‬ ‫{ ّ ى ٕ}‬ ‫1ـ َٜٓ )كؤٛزق ك٢ حُٔي٣٘ش( 2ـ حُوَٟ ٝحُوزخثَ )ك٢ حُٔيحثٖ كخٗــَ٣ٖ( 3ـ هَ٣ش ٗـؼ٤ذ $ )ٝحُ٠ ٓـي٣ٖ(‬ ‫)طِــوخء ٓي٣ٖ( 4ـ ٣ؼَد )ٖٝٓ أَٛ حُٔي٣٘ش( 5ـ هَ٣خص ُٞ١ $ )ك٢ حُٔي٣٘ش طٔؼش ٍٛ٢(.‬ ‫{ ّ ٍ أ}‬ ‫1ـ ُُ٤وخ )ٝهخُض حَٓأس حُؼِ٣ِ( 2ـ رِو٤ْ )حَٓأس طٌِْٜٔ( 3ـ آٓ٤ش حر٘ش ِٓحكْ ُٝؿش كَػٕٞ )ٝهخُض حَٓأس‬ ‫كَػٕٞ( 4ـ ٓخٍس ُٝؿٚ حرَحٛ٤ْ $ )ٝحَٓأطٚ هخثٔش( 5ـ كّ٘ش حَٓأس ػَٔحٕ أّ َٓ٣ْ )حً هخُض حَٓأس ػَٔحٕ( 6ـ‬ ‫ٝحؿِش ُٝؿش ُٞ١ $ )حال أَٓأطي( 7ـ ٝحِٛش ُٝؿش ٗٞف )حَٓأس ٗٞف( 8ـ أّ ؿٔ٤َ ُٝؿش أر٢ ُٜذ )ٝحَٓأطٚ‬ ‫كٔخُش( 9ـ ر٘ض ٓلٔي رٖ ِٓٔٔش )ٝحٕ حَٓأس هخكض( 01ـ حر٘ظخ ٗؼ٤ذ $ )ٖٓ ىٜٝٗٔخ حَٓأط٤ٖ طٌٝىحٕ( 11ـ‬ ‫ؿِ٣ش ر٘ض ؿخرَ رٖ كٌ٤ْ )ٝحَٓأس ٓئٓ٘ش( 21ـ ٓطِن حَُٔأس حُٔئٓ٘ش )كَؿَ ٝحَٓأطخٕ ٖٓٔ طَٟٕٞ(.‬ ‫{ ّ ٍ ٝ}‬ ‫1ـ حُ٘ي )ك٢ هِٞرْٜ َٓٝ( 2ـ حُلـٍٞ )ك٢ هِزٚ َٓٝ( )ك٢ هِٞرْٜ َٓٝ( 3ـ حُـَحف )ً٘ظْ َٟٓ٠( 4ـ‬ ‫حُٔوْ ٝحُيحء )ٌْٓ٘ َٓ٣٠خ ً( )ٝال ػِ٠ حَُٔ٣ٞ كَؽ(.‬ ‫{ ّ ٍ ١}‬‫1ـ حُظَىى ك٢ ح٧َٓ )ك٢ َٓ٣ش( 2ـ حُـيحٍ ٝحُٔلخؿش ك٤ٔخ ك٤ٚ َٓ٣ش )ك٤ٚ ٣ٔظَٕٝ( )أكظٔخٍٝٗٚ( )كال طٔخٍ( )حٌُ٣ٖ‬ ‫ّ‬ ‫٣ٔخٍٕٝ(.‬ ‫{ ّ ّ ّ}‬ ‫1ـ حُــــٔخع )هزَ حٕ طٔٔــٖٞٛ( )أٝ الٓٔــظْ حُ٘ٔــخء( 2ـ ح٩ٛخرش )ْٓ آرخءٗخ( )ٓٔ٘٠ حُ٠َ( )ٓٔ٘٠‬ ‫ّ‬ ‫حُ٘٤طخٕ( )ال ٣ْٜٔٔ ك٤ٜخ( )حٕ طٌْٔٔ( 3ـ حُوزَ ٝحهظالٍ حُلٌَ )٣ظوزّطٚ حُ٘٤طخٕ ٖٓ حُْٔ(.‬ ‫ّ‬ ‫{ ّ ّ ى}‬ ‫1ـ حَُٔحؿؼٚ ٝحُللع )كخٓٔخى رٔؼَٝف( )كؤٌٖٓٔٞٛ رٔؼَٝف( 2ـ حُلزْ )كؤٌٖٓٔٞٛ ك٢ حُز٤ٞص( 3ـ حُزوَ‬ ‫ّ‬ ‫)٧ٌٓٔظْ ه٘٤ش( 4ـ حُللع )حٕ ّللا ٣ٔٔي( )حٕ أٌٜٓٔٔخ( )ٓخ٣ٌٜٖٔٔ حال حَُكٖٔ( 5ـ حُٔ٘غ )كال ٓٔٔي ُٜخ (‬ ‫)ٝٓخ ٣ٔٔي( )ٖٛ ٌٓٔٔخص( 6ـ حُظٔٔي رخُ٘٢ء )كوي حٓظٔٔي( 7ـ حُؼَٔ رٚ )كخٓظٔٔي(.‬ ‫ّ‬ ‫{ ّ ٕ ١}‬‫1ـ حُٔ٠٢ )ُْٜ ٓ٘ٞح ك٤ٚ( )كخٓ٘ٞح ك٢( 2ـ حُٜيٟ )ٍٗٞحً ٣ٔ٘ــ٢ رٚ( )ٍٗٞحً طٔ٘ــٕٞ رٚ( 3ـ حٍَُٔٝ )٣ٔ٘ــٕٞ‬ ‫ك٢ ٓٔخًْٜ٘( 4ـ حُٔ٘٢ )٣ٕٔ٘ٞ ٓطٔج٘٤ٖ( )٣ٕٔ٘ٞ ػِ٠ ح٧ٍٝ(.‬ ‫{ ّ ١ ٍ}‬
 • 46. ‫64‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُلـــخٍس )ٝحٓطَٗخ ػِــ٤ْٜ ٓطَحً كٔخء ٓطـَ حُٔـٌٍ٘٣ٖ( 2ـ حُـ٤غ )رٌْ حًٟ ٖٓ ٓطَ(.‬ ‫{ٓغ}‬ ‫1ـ ػِ٠ ى٣٘ــٌْ )هخُٞح حٗخ ٓـؼٌْ( )آٓ٘ـٞح ٓؼٚ( )ٖٝٓ ٓؼ٢( 2ـ حٍِٗ ػِ٤ْٜ )ٜٓيم ُٔخ ٓؼْٜ( 3ـ ٗخَٛٗخ )حٕ‬ ‫ّ‬ ‫ّللا ٓؼ٘خ( )حٕ ٓؼٚ ٍر٢( 4ـ ػخُْ رـْٜ )حال ٛٞ ٓؼـْٜ( )ٝٛٞ ٓؼٌْ أ٣ـ٘ٔخ ً٘ظْ( 5ـ حُٜلــزش ٝحَُٔحكــوش )حٌُ٣ٖ‬ ‫ّ‬ ‫أٗؼْ ّللا ػِـ٤ْٜ( )حٌُ٣ٖ ٓؼٚ( 6ـ ػِ٤ٚ )حٌُ١ أٍِٗ ٓؼٚ(.‬ ‫{ ّ ى ع}‬ ‫1ـ حالهخٓش )ٓخًؼ٤ٖ ك٤ٚ( 2ـ ػِ٠ َٜٓ )ػِ٠ حُ٘خّ ػِ٠ ٌٓغ( 3ـ حُِٗٞح )حٌٓؼٞح حٗ٢ آٗٔض( 4ـ حُ٘لغ )ك٤ٌٔغ‬ ‫ك٢ ح٧ٍٝ(.‬ ‫{ ّ ى ٍ}‬‫1ـ طٌٌ٣ذ ح٧ٗز٤خء )ُ٤ٌَٔٝح ك٤ٜخ( )ٝٓخ ٣ٌَٕٔٝ( 2ـ كؼَ حَُ٘ى )٣ٌَٕٔٝ حُٔ٤جخص( 3ـ حُوٍٞ )ٓٔؼض رٌَٖٔٛ(‬ ‫ّ‬ ‫)ٌَٓ حُِ٤َ ٝحُٜ٘خٍ( 4ـ حٍحىس حُوظَ )ٓخٌَٓٝح( )ٝحً ٣ٌَٔ ري( )ٝ٣ٌَٕٔٝ ٝ٣ٌَٔ ّللا( )ٌَٝٓٝح ٌَٓحً ٌَٝٓٗخ‬ ‫ّ‬ ‫ٌَٓحً( )ٌَٝٓٝح ٌَٝٓ ّللا( 5ـ حُل٤ِش )حٕ ٌٛح ٌَُٔ(.‬ ‫{ّ ٍ ى}‬ ‫1ـ حُويٍس )ال أِٓي( )ٝال ٣ٌِٕٔٞ( 2ـ حُـ٘٠ ٝحُؼَٝس )ٝؿؼٌِْ ًِٓٞخ ً( 3ـ حالٓخٍس )ٌُْ ١خُٞص ٌِٓخ ً( )هي آط٤ظ٘٢‬ ‫ٖٓ حُِٔي( 4ـ حُ٘ـــزٞس )حُِٔي ٝحُلـٌٔش( )طئط٢ حُِٔي ٓـٖ طــ٘خء( 5ـ حُ٠ز٢ )كـْٜ ُٜخ ٓخٌُٕٞ( 6ـ حُوـِحثٖ‬ ‫)ُٚ ِٓي حُٔٔخٝحص( 7ـ حُؼٔي ٝحُوٜي )ٓٞػيى رٌِٔ٘خ( 8ـ ٍِٗٝ حُٔالثٌش )ٗؼ٤ٔخ ً ٌِٝٓخ ً ًز٤َحً( 9ـ ِٓي حُ٤ٔ٤ٖ‬ ‫)ٌِٓض أ٣ٔخٌْٗ ـ ٝأ٣ٔخٌْٗ( )ٌِٓض ٣ٔ٤٘ي( )ٌِٓض أ٣ٔخْٜٗ( 01ـ حُل٠٤ِش ٝحُُِٔ٘ش )ٝٛذ ُ٢ ٌِٓخ ً(.‬ ‫{ٖٓ}‬‫1ـ ِٛش ك٢ حٌُالّ ُحثيس )ٌُْ ٖٓ ًٗٞرٌْ( )٣ـ٠٠ٖ ٖٓ أرٜخٍٖٛ( )َٗع ٌُْ ٖٓ حُي٣ٖ( )آط٤ظ٘٢ ٖٓ حُِٔي( 2ـ‬‫حُزخء )ٍرْٜ ٖٓ ًَ أَٓ( )ُٚ ٓؼوزخص ٖٓ ر٤ٖ( 3ـ ك٢ )كآطٖٞٛ ٖٓ ك٤غ( )هِوٞح ٖٓ حالٍٝ( 4ـ ػِ٠ )َٜٝٗٗخٙ‬ ‫ٖٓ حُوّٞ(.‬ ‫{ 1 ـ ّ ٕ ٕ}‬ ‫1ـ ح٧كخى٣غ حٌُخًرش )ٝؿَطٌْ ح٧ٓخٗ٢( 2ـ حال١ٔخع )طِي أٓخٗ٤ــْٜ( )ُ٤ْ رؤٓخٗــ٤ٌْ ٝال أٓخٗ٢( 3ـ حُوـَحءس )حال‬ ‫أٓخٗ٢( 4ـ حُٔئحٍ )كظٔ٘ٞح حُٔٞص( )ُٖٝ ٣ظٔ٘ٞٙ( )ٝال ٣ظٔ٘ٞٗٚ( 5ـ ح٧َٓ )ك٢ أٓ٘٤ظٚ(.‬ ‫{ 2 ـ ّ ٕ ٕ}‬ ‫1ـ حُظَٗـز٤ٖ )ػِ٤ٌْ حُٖٔ ٝحُِٟٔٞ( 2ـ حُؼـذ ٝحالٍُحء )ٛيهخطٌْ رخُٖٔ( 3ـ حُؼطخء )ال طٖٔ٘ طٔظٌؼَ( 3ـ‬ ‫ّ‬ ‫حال١الم ٖٓ ح٧َٓ )كؤٓخ ٓ٘خ ً( )ػطخإٗخ كخٓـٖ٘( 5ـ حُٔ٘ش )رَ ّللا ٣ـٖٔ ػِـ٤ٌْ( 6ـ حُٔوطٞع )أؿَ ؿ٤َ ٕٓٔ٘ٞ(.‬ ‫{ّ ٛـ ى}‬ ‫1ـ كـَ ح٧ّ )ك٢ حُٜٔي ٛز٤خ ً( 2ـ حُظٞ١٤ٖ )ٜٝٓيص ُٚ طٜٔ٤يحً( 3ـ حُلَحٕ )ح٧ٍٝ ٜٓخىحً( 4ـ ؿٔغ حُؼٞحد‬ ‫)كالٗلْٜٔ ٣ٜٔيٕٝ(.‬ ‫{ ّ ٝ ص}‬ ‫1ـ حُ٘طلش )ً٘ظْ أٓٞحطخ ً( )حُل٢ ٖٓ حُٔ٤ض( 2ـ حُ٠الُش )ًخٕ ٓ٤ظخ ً كؤك٤٤٘خٙ( )ٝٓخ ٣ٔظٞ١ ح٧ك٤خء ٝال ح٧ٓٞحص(‬‫)الطٔٔغ حُٔٞط٠( 3ـ هِش حُ٘زخص )ُزِي ٓ٤ض( )ح٧ٍٝ حُٔ٤ظش( 4ـ ًٛخد حَُٝف ػوٞرش )ٖٓ رؼي ٓٞطٌْ( )ٓٞطٞح ػْ‬
 • 47. ‫74‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫أك٤خْٛ( 5ـ حٗو٠خء ح٧ؿَ ٝر٤٘ٞٗش حَُٝف )حٗي ٓ٤ض ٝحْٜٗ ٓ٤ّظٕٞ( )ًَ ٗلْ ًحثوش حُٔٞص(.‬ ‫{ ّ ٝ ٙ}‬ ‫1ـ حُٔـطَ )ٖٓ حُٔٔـخء ٓخءحً( 2ـ حُ٘طـلش )ٖٓ ٓخء ٜٓـــ٤ٖ( 3ـ حُوَإٓ ػِ٠ هٍٞ )ٖٓ حُٔٔخء ٓخءحً(.‬ ‫{ّ ٝ ٍ}‬ ‫{ ّ ١ ٍ}‬ ‫1ـ حُٔٞؽ )٣ّٞ طٍٔٞ حُٔٔخء ٍٓٞحً( )رٌْ ح٧ٍٝ كٜ٢ طٍٔٞ( 2ـ حُطؼخّ )ٝٗٔ٤َ أِٛ٘خ(.‬ ‫<كَٜ حُٕ٘ٞ>‬ ‫{ٕ د ص}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُـٌحء )ٝأٗزظٜخ ٗزخطخ ً كٔ٘خ ً( 2ـ حُوِن ٝحال٣ـخى )ّٝللا أٗزظٌْ ٖٓ ح٧ٍٝ ٗزخطخ ً( 3ـ حُ٘زخص )ط٘زض حُيٖٛ(‬ ‫)كؤٗزظ٘خ ك٤ٜخ كزّخ ً( 4ـ حهَؽ )ًٔؼَ كزّش أٗزظض(.‬ ‫{ٕ ؽ ّ}‬ ‫1ـ حٌُٞحًذ )حُ٘ـْ حُؼخهذ( )ك٢ حُ٘ـّٞ( )ٝرخُ٘ـْ ْٛ( 2ـ حُطخُغ ٖٓ ٓخثَ حُ٘زخطخص )ٝحُ٘ـْ ٝحُ٘ـَ ٣ٔـيحٕ(‬ ‫3ـ ٗـّٞ حُوَإٓ )ٝحُ٘ـْ حًح ٟٛٞ( 4ـ أٝهخص ٍِٗٝ حُوَإٓ )كال أهْٔ رٔٞحهغ حُ٘ـّٞ(.‬ ‫{ٕ ؽ ٝ}‬ ‫1ـ حُوالٙ ٖٓ حُؼوٞرش )ٝحً ٗـ٤٘خًْ ٖٓ( 2ـ حُٔالٓش ٖٓ حُٜالى )كؤٗــ٤٘خ ٓٞٓ٠( )ػْ ٗ٘ــ٢ ٍٓـِ٘خ( )ػْ‬ ‫ٗ٘ــ٢ حٌُ٣ٖ( 3ـ حُ٘ـخس )ٗ٘ـ٤ي رزيٗي( 4ـ حُظٞك٤ي )ٓخُ٢ أىػًْٞ حُ٠ حُ٘ـخس(.‬ ‫{ٕ ى ٟ}‬ ‫1ـ ح٧ًحٕ )ٗٞى١ ُِٜالس( 2ـ حُيػخء )ٗخىٟ ٍرٚ ٗيحءحً( )حً ٗخىٟ( )ٝٗخىٟ ك٢( 3ـ حٌُالّ )حً ٗخى٣٘خ( )ٝٗخى٣٘خٙ‬ ‫ٖٓ( )ٗٞى١ ٖٓ ٗخ١ت( )ٗٞى١ ٣خٓٞٓ٠( 4ـ ح٧َٓ )ٗخىٟ ٍري ٓٞٓ٠( 5ـ حُ٘لن ك٢ حُٜـٍٞ )٣ّٞ ٣٘خى١‬ ‫حُٔ٘ـخى١( 6ـ حُلٔـخد )ٝ٣ّٞ ٣٘خى٣ـْٜ( 7ـ حالٓظـخػش )ٝٗخىٝح ٣خٓخُي ُ٤وٞ( )إٔ أك٤٠ٞح ػِ٤٘خ(.‬ ‫{ٕ ً ٍ}‬‫1ـ حُظلٌ٣َ )حٕ أٌٍٗ حُ٘خّ( )أأٌٍٗطْٜ أّ ُْ طٌٍْ٘ٛ() أٌٍٗ آرخإْٛ( 2ـ حُوزَ )ٌٛح ٌٗ٣َ ٖٓ حٌٍُ٘( )ُٝ٤ٌٍ٘ٝح( 3ـ‬ ‫حََُٓ )ػٔٞى رخٌٍُ٘( )هّٞ ُٞ١ رخٌٍُ٘( )أُْ ٣ؤطٌْ ٌٗ٣َحً( )ؿخءٗخ ٌٗ٣َ( )كَػٕٞ حٌٍُ٘( )حٗٔخ أٗض ٌٍٓ٘( 4ـ‬ ‫حُ٘٤ذ ٝحَُّٜ )ٝؿخءًْ حٌُ٘٣َ( ٝك٤ٚ أهٞحٍ حُهَٟ 5ـ حٌٍُ٘ٝ )ُٝ٤ٞكٞح ٌٍْٗٝٛ(.‬ ‫{ٕ ُ ع}‬ ‫1ـ حالكَحم )ِٗحػش ُِٟ٘ٞ( 2ـ حالهَحؽ )ِٝٗػ٘خ ٓخ ك٢( )ِٝٗع ٣يٙ( 3ـ حُِٔذ )٣ِ٘ع ػٜ٘ٔخ( 4ـ حُٔٞص‬ ‫)ٝحُ٘خُػخص ؿَهخ ً(.‬ ‫{ٕ ُ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُوـٍٞ )ٓـؤٍِٗ ٓؼَ ٓخ أٍِٗ ّللا( )طِ٘٣َ حٌُــــظخد( 2ـ هِو٘خ )ٝأُِٗ٘خ حُلي٣ي( 3ـ أِٗحٍ حُٔطَ ٖٓ حُٔٔخء‬ ‫)ٝأُِٗ٘خ ٖٓ حُٔٔخء( 4ـ حُز٤خٕ )ُِٝٗ٘خٙ طِ٘٣ال( 5ـ حالٛزخ١ )حُِٗ٘٢ ِٓ٘ال ٓزخًٍخ ً( 6ـ حُؼٞحد )ه٤َ ِٗال( )ِٗال‬
 • 48. ‫84‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫ٖٓ ؿلٍٞ( 7ـ حالٍٓخٍ )ٍر٘خ ٧ٍِٗ ٓالثٌـظٚ( )٧ٍِٗ ٓالثٌش( 8ـ حُزٔ٢ )ٌُٖٝ ٣ٍِ٘ روـيٍ( 9ـ حُظؼِ٤ْ )ٍِٗ رٚ‬ ‫حَُٝف( )ًظخد أُِٗ٘خٙ(.‬ ‫{ٕ ّ ٟ}‬ ‫1ـ حُظَى )ٖٓ هزَ ك٘ٔ٠( )رٔخ ٗٔ٤ظْ( )ٝال ط٘ٔٞح( )ٖٓ آ٣ش أٝ ٜٗ٘ٔخ( 2ـ ًٛخد حُٔؼِّٞ ٖٓ حُؼوَ حُل٠ٍٞ١‬ ‫)ٓ٘وَثي كال ط٘ٔ٠( )كخٗ٢ ٗٔ٤ض( )رٔخ ٗٔ٤ض(.‬ ‫{ٕ ٕ أ}‬‫1ـ حُوِن )ٝأٗ٘ؤٗخ ٖٓ( )حٗخ أٗ٘ؤٗخٖٛ حٗ٘خءحً( )حٌُ١ أٗ٘ؤًْ( )ػْ أٗ٘ؤًْ( ٝٗ٘٘جٌْ( )ػْ أٗ٘ؤٗخٙ( 2ـ أٗزض )ٖٓ‬ ‫٣٘٘ؤ( 3ـ أهخّ )حٕ ٗخٗجش(.‬ ‫{ٕ ٕ ٍ}‬ ‫1ـ حُل٤خس )كؤَٗ٘ٗخ رٚ( )ًٌُي حٍُ٘٘ٞ( 2ـ حُزؼغ )ٝال ك٤خس ٝال ٍٗ٘ٞحً( )ْٛ ٣٘٘ـَٕٝ( )ٝحُ٤ٚ حُ٘٘ـٍٞ( )ال‬ ‫٣َؿٕٞ ٗ٘ـٍٞحً( 3ـ حُزٔ٢ )ٝ٣َ٘٘ ٍكٔظٚ( )٣َ٘٘ ٌُْ ٍرٌْ( 4ـ حُظلَم )١ؼٔظْ كخٗظَ٘ٝح( )حُٜ٘خٍ ٍٗ٘ٞحً(.‬ ‫{ٕ ٕ ُ}‬ ‫1ـ ػٜ٤خٕ حَُٔأس ػِ٠ ُٝؿٜخ )طوخكٕٞ ُٖٗ٘ٞٛ( 2ـ ح٣ؼــخٍ حَُؿَ ػِ٠ ُٝؿــظـٚ ؿـ٤َٛخ ٖٓ حُ٘ـــٔخء )ٖٓ‬ ‫رؼـِٜخ ٗ٘ـُٞحً( 3ـ حالٍطلخع )ٝحً ه٤َ حِٗ٘ٝح كخِٗ٘ٝح( 4ـ حُل٤خس ٝحالك٤خء )ً٤ق ِٗ٘٘ٛخ(.‬ ‫{ٕ ٙ د}‬ ‫1ـ حُلع )َُِؿخٍ ٜٗ٤ذ( )ُِٝ٘ٔخء ٜٗ٤ذ( 2ـ حُؼٞحد )ك٢ ح٥هَس ٖٓ ٜٗ٤ذ( 3ـ حُؼوٞرش )ٝحٗخ ُٔٞكْٞٛ(.‬ ‫{ٕ ٙ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٔ٘غ )ٝال ْٛ ٣َٜٕ٘ٝ( )أٝ ٣٘ظَٜٕٝ( 2ـ حُؼٕٞ )ُٝ٤َٜٕ٘ ّللا ٖٓ ٣َٜ٘ٙ( )حٕ طَٜ٘ٝح ّللا ٣ًَْٜ٘(‬ ‫)ٌَُّْٜ٘٘ٗ( 3ـ حُظلَ )ٝٓخ حَُٜ٘( )ٝحَٜٗٗخ ػِ٠( 4ـ حالٗظوخّ )ُٖٝٔ حٗظَٜ( )الٗظَٜ ْٜٓ٘( )حٗ٢ ٓـِٞد‬ ‫كخٗظَٜ(.‬ ‫{ٕ ظ ٍ}‬‫1ـ حَُكٔش )ٝال ٣٘ظَ حُ٤ْٜ( 2ـ حالٗظظخٍ )ٓخ ٣٘ظَٕٝ حال( )ٓخ ٣٘ظَ ٛئالء( )ك٘ظَس حُ٠ ٓ٤َٔس( )كخٗظَٗ٢ حُ٠(‬ ‫)حٗظَٝٗخ ٗوظزْ( 3ـ حالػظزخٍ )أكال ٣٘ظَٕٝ حُ٠( 4ـ حَُإ٣ش )كخٗظَ حُ٠ ١ؼخٓي( )ٝحٗظْ ط٘ظَٕٝ( 5ـ طـِ٢‬ ‫ح٧ٗؼخّ ٝػظ٤ْ ح٧ك٠خٍ )حُ٠ ٍرٜخ ٗخظَس(.‬ ‫{ٕ ع ّ}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُّٔ٘ش )حًًَٝح ٗؼٔش ّللا( )حًًَٝح ٗؼٔظ٢( 2ـ ى٣ٖ ّللا ًٝظخرٚ )ٖٝٓ ٣زيٍّ ٗؼٔش ّللا( 3ـ هخطْ ح٧ٗز٤خء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٝحَُِٔٓ٤ٖ ٓلٔي | )كٌلَص رؤٗؼْ ّللا( )٣ؼَكٕٞ ٗؼٔش ّللا( 4ـ حُؼٞحد )٣ٔظزـَٕ٘ٝ ر٘ؼٔش( 5ـ حُِٔي ٝحُـ٘٠‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫)ٝحٌُٔـٌر٤ٖ أُٝ٠ حُ٘ؼٔش( 6ـ حُ٘زٞس )حٗؼـٔض ػِ٤ــْٜ( )حٗؼْ ّللا ػِــ٤ْٜ( )ر٘ؼـٔش ٍري( 7ـ حَُكٔش )ٖٓ ّللا‬ ‫ّ‬ ‫ٝٗؼٔظٚ( 8ـ حالكٔخٕ ٖٓ ّللا )ٖٓ ٗؼٔش طـِٟ( 9ـ ٓؼش حُؼ٤ٖ )كؤًَٓٚ ٝٗؼٔٚ( )ػِ٤ٌْ ٗؼٔش ظخَٛس( 01ـ‬ ‫ّ‬ ‫حُٔؼظن )أٗؼْ ّللا(.‬ ‫{ٕ ف ّ}‬‫1ـ حُوِذ )طٜٟٞ ح٧ٗلْ( )أرَة ٗلٔ٢( )حػِْ رٔخ ك٢ ٗلٌْٞٓ( 2ـ حُ٘لْ ح٧ٓخٍس )طّٞٓٞ رٚ ٗلٔٚ( 3ـ ٌْٓ٘‬ ‫)ٍٍٓٞ ٖٓ أٗلٌْٔ( 4ـ حالٗٔخٕ )حٕ حُ٘لْ رخُ٘لْ( )هظَ ٗلٔخ ً رـ٤َ ٗلْ( 5ـ ٣وظَ حُٜخُق ٌْٓ٘ حُ٠خٍ‬
 • 49. ‫94‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫)كخهظِٞح أٗلٌْٔ( 6ـ حَُٝف )حهَؿٞح أٗلٌْٔ( )٣ظٞك٠ ح٧ٗلْ( 7ـ أَٛ ى٣ٌْ٘ )ال طوظِٞح أٗلٌْٔ( 8ـ هظَ حُ٘لْ‬ ‫ّ‬‫ٝحُٛخهٜخ )إٔ حهظِٞح أٗلٌْٔ( 9ـ حُؼوٞرش )ٝ٣لًٌٍْ ّللا ٗلٔٚ( 01ـ ح٧ّ )رؤٗلْٜٔ ه٤َحً( 11ـ حُـ٤ذ )ٝال أػِْ ٓخ‬ ‫ك٢ ٗلٔي(.‬ ‫{ٕ ف م}‬ ‫1ـ حًُِخس )ٝٓٔخ ٍُه٘خْٛ ٣٘لوٕٞ( 2ـ حُٜيهش )حٌُ٣ٖ ٣٘لوٕٞ ك٢ حَُٔحء( )ٝأٗلوٞح ٓٔخ( 3ـ حُزٌٍ ك٢ َٜٗس‬ ‫حُي٣ٖ )ٝحٗلوٞح ك٢ ٓز٤َ( )ٌْٓ٘ ٖٓ أٗلن( 4ـ حُ٘لوش ػِ٠ حُِٝؿخص )كؤٗلوٞح ػِ٤ٜٖ( 5ـ حُؼٔخٍس )ٓخ حٗلن ك٤ٜخ(‬ ‫6ـ حُلــوَ )ه٘ـ٤ش حالٗلــخم( 7ـ حَُُم )٣٘لن ً٤ق ٣٘خء(.‬ ‫{ٕ م د}‬ ‫1ـ ح٧ٓ٤ٖ )حػ٘٠ ػَ٘ ٗو٤زخ ً( 2ـ ١خكٞح )ك٘وزٞح ك٢ حُزالى(.‬ ‫{ٕ ى ف}‬ ‫1ـ حُظِٝ٣ؾ )ٝال طٌ٘لٞح حًَُٔ٘خص( )كخٌٗلٖٞٛ( )كخٌٗلٞح( )ال٣ٌ٘ق( 2ـ حُـٔخع )كظ٠ طٌ٘ق ُٝؿخ ً( 3ـ حُٜزش‬ ‫)حٕ ٣ٔظٌ٘لٜخ( 4ـ حُلِْ )رِـٞح حٌُ٘خف(.‬ ‫{ٕ ٛـ ٍ}‬‫1ـ حُؼ٤ٕٞ )ك٤ٜخ أَٜٗح( 2ـ حُؼ٤ٕٞ حُـخٍ٣ٚ )ٖٓ طلظٜخ ح٧ٜٗخٍ( )هالُٜخ َٜٗحً( 3ـ َٜٗ ح٧ٍىٕ ٝكِٔط٤ٖ )ٓزظِ٤ٌْ‬ ‫رَٜ٘( 4ـ حُٔؼش )ك٢ ؿ٘خص َٜٝٗ( 5ـ ؿخٍ رٚ )كخٜٗخٍ رٚ ك٢ ٗخٍ ؿْٜ٘(.‬ ‫{ 1 ـ ٕ ٝ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ ى٣ٖ حالٓـالّ )٣طلـجٞح ٍٗٞ ّللا( )ُ٘ــٍٞٙ ٖٓ ٣٘ـــخء( 2ـ حال٣ٔخٕ )ُٚ ٍٗٞحً( )ٌُْ ٍٗٞحً( )ٖٓ حُظِٔخص حُ٠‬ ‫ّ‬ ‫حُ٘ـــــٍٞ( 3ـ حُٜخى١ )ّللا ٍٗٞ حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ( 4ـ حُ٘ز٢ | ٝكـؾ حُؼظَس حُٜخى٣ش ٖٓ رؼيٙ ػِ٤ْٜ حُٔالّ‬ ‫)ٍٗٞ ػِ٠ ٍٗٞ( 5ـ ٟٞء حُٜ٘خٍ )حُظِٔخص ٝحٍُ٘ٞ( 6ـ ٟٞء حُؤَ )ك٤ٜٖ ٍٗٞحً( )هَٔحً ٓ٘٤َحً( 7ـ ٟٞء ٣ؼط٤ٚ‬ ‫ّ‬ ‫ّللا طؼخُ٠ حُٔئٓ٘٤ٖ ٣ّٞ حُو٤خٓش ػِ٠ حَُٜح١ )كخُظٔٔٞح ٍٗٞحً( 8ـ حُز٤خٕ ُِظٌخُ٤ق ٝ١َم حُٜيح٣ش )ٍٗٞحً ٝٛيٟ‬ ‫ُِ٘خّ( 9ـ ر٤خٕ حُلالٍ ٝحُلَحّ ك٢ حُوَإٓ )ٝحٍُ٘ٞ حٌُ١ أُِٗ٘خ( )ؿؼِ٘خٙ ٍٗٞحً( 01ـ حُؼيٍ )ح٧ٍٝ رٍ٘ٞ ٍرٜخ(.‬ ‫{ 2 ـ ٕ ٝ ٍ}‬ ‫1ـ حُؼيحٝس )حٝهيٝح ٗخٍحً( 2ـ حُلَحّ )ك٢ رطْٜٞٗ ٗخٍحً( )رطْٜٞٗ حال حُ٘خٍ( 3ـ ؿْٜ٘ )ٗخٍحً ٝهٞىٛخ( 4ـ حٌُلَ‬ ‫)٣يػٕٞ حُ٠ حُ٘خٍ( 5 ـ حُ٘خٍ حُظ٢ طٍِ٘ ٖٓ حُٔٔخء روٜي حالػـخُ ٝطٜي٣ن ح٧ٗز٤خء كظلَم حُوَحر٤ٖ حُظ٢ ٣٠ؼٜخ‬ ‫حًَُٕٔ٘ٞ ٌُٜح حُوٜي )طؤط٤٘خ روَرخٕ طؤًِٚ حُ٘خٍ( 6ـ حُ٘خٍ حُٔظٔززش ػٖ حُويف ك٢ حُِٗخى )حُ٘خٍحُظ٢ طٍٕٞٝ(.‬ ‫{ٕ ٝ ّ}‬‫1ـ حُ٘ز٢ | )٣لٔيٕٝ حُ٘خّ( 2ـ حُيؿخٍ )أًزَ ٖٓ هِن حُ٘خّ( ك٢ هٍٞ 3ـ ٗؼ٤ْ رٖ ٓٔؼٞى ح٧ٗـؼ٢ )حٕ حُ٘خّ‬ ‫هي ؿٔؼٞح( 4ـ ر٘ٞ حَٓحث٤َ )أأٗض هِض ُِ٘خّ( )ٖٓ هزَ ٛيٟ ُِ٘خّ( 5ـ حََُٓ )ٜٗيحء ػِ٠ حُ٘خّ( 6ـ‬ ‫ّ‬ ‫حُٔئٕٓ٘ٞ هخٛش )ٝحُ٘خّ أؿٔؼ٤ٖ( )ّٝلل ػِ٠ حُ٘خّ كؾ( 7ـ ٓئٓ٘ٞح أَٛ حُظٍٞحس )ُجال ٣ٌٕٞ ُِ٘خّ( 8ـ أَٛ‬ ‫ٓل٤٘ش ٗٞف $ )ًخٕ حُ٘خّ حٓش( )حُ٠ حُ٘خّ ُؼِْٜ( )٣ـخع ك٤ٚ حُ٘خّ( 9ـ أَٛ ٌٓش هخٛش )أكخ١ رخُ٘خّ( )حال‬ ‫كظ٘ش ُِ٘خّ( )حٕ حُ٘خّ ًخٗٞح( 01ـ ؿٔ٤غ حُ٘خّ )٣خأ٣ٜخ حُ٘خّ( 11ـ ٍر٤ؼش ٝٓ٠َ )أكخٝ حُ٘خّ(.‬ ‫<كَٜ حُٜخء>‬
 • 50. ‫05‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ٛـ ؽ ٍ}‬ ‫1ـ ٓذ حُ٘ز٢ | ٝحُوَإٓ )ٓخَٓحً طٜـَٕٝ( )حُوَإٓ ٜٓـٍٞحً( 2ـ حالٗلَحى ٝحُؼُِش )ٝحٛـَْٛ ٛـَحً ؿٔ٤ال(‬‫)ٝحٛـَٗ٢( 3ـ حالٗظوخٍ حُ٠ ٟٓٞغ ٣ئٖٓ ك٤ٚ ػِ٠ حُي٣ٖ )حٗ٢ ٜٓخؿَ حُ٠ ٍر٢( )٣ٜخؿَ ك٢ ٓز٤َ( 4ـ حػَحٝ‬ ‫حُٜلق ػٖ حُِٝؿش ك٢ حُلَحٕ )ٝحٛـَٖٝٛ ك٢ حُٔ٠خؿغ(.‬ ‫{ 1ـ ٛـ ى ١}‬ ‫1ـ حُوَرخٕ )ٛي٣خ ً رخُؾ حٌُــؼزش( )حَُٜ٘ حُلــَحّ ٝحُٜـيٟ( 2ـ حُؼط٤ش ٝحَُٗٞس )رٜي٣ظٌْ طلَكٕٞ(.‬ ‫{ 2ـ ٛـ ى ١}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُز٤خٕ )ٛيٟ ٖٓ ٍرْٜ( )كٜي٣٘خْٛ( )٣ٜي ُْٜ( 2ـ ى٣ٖ حالٓالّ )ُؼِ٠ ٛيٟ( )ٛيٟ ّللا( 3ـ حال٣ٔخٕ )حٛظيٝح‬‫ٛيٟ( )ٛيىٗخًْ ػٖ حُٜيٟ( 4ـ حُيحػ٢ )ُظٜي١( )ٌَُ هّٞ ٛخى( )٣ٜيٕٝ رؤَٓٗخ( )٣ٜيٕٝ رخُلن( )أٓش ٣ٜيٕٝ(‬‫)٣ٜي١ حُ٠ حَُٗي( )كخٛيْٝٛ حُ٠ َٛح١( 5ـ حُٔؼَكش )ٝرخُ٘ـْ ْٛ ٣ٜظيٕٝ( )ٛخُلخ ً ػْ حٛظيٟ( )ال ٣ٜظيٕٝ( 6ـ‬ ‫حََُٓ ٝحٌُظذ )ٓ٘٢ ٛيٟ( )حطزغ ٛيح١( 7ـ حَُٗي )حٕ ٣ٜي٣٘٢( )حُ٘خٍ ٛيٟ( 8ـ أَٓ حُ٘ز٢ | )حُز٤٘خص ٝحُٜيٟ(‬ ‫)طز٤ٖ ُْٜ حُٜيٟ( 9ـ حُوَإٓ )ٖٓ ٍرْٜ ٛيٟ( )حً ؿخءْٛ حُٜيٟ( 01ـ حُظٍٞحس )آط٤٘خ ٓٞٓ٠ حُٜيٟ( )ٝؿؼِ٘خٙ‬ ‫ٛيٟ( 11ـ حالٓظَؿخع ػ٘ي حُٔؼٜ٤ش )ٝحُٝجي ْٛ حُٜٔظيٕٝ( )٣ٜي هِزٚ( 21ـ حُٜيح٣ش حُ٠ حُلـٚ )ال ٣ٜي١‬ ‫حُوّٞ( 31ـ حُظٞك٤ي )حٕ ٗظزغ حُٜيٟ( 41ـ حُٔ٘ش )آػخٍٛـْ ٜٓـظيٕٝ( )كزٜيحْٛ حهـظيٙ( 51ـ ال ٣ِٜق )ال٣ٜي١‬ ‫ً٤ي( 61ـ حالُٜخّ )ػْ ٛيٟ( )حٌُ١ هيٍ كٜيٟ(.‬ ‫{َٛ}‬ ‫1ـ ٓخ )َٛ ٣٘ظَٕٝ( 2ـ هي )َٛ أط٠ ػِ٠ حالٗٔخٕ( )َٛ أطخى كي٣غ( 3ـ أال )َٛ أىُي( )َٛ ٗيٌُْ( )َٛ أىٌُْ(‬ ‫)َٛ ٗ٘زجٌْ( 4ـ ح٩ٓظلٜخّ )َٛ ٌُْ ٓٔخ( )َٛ ٖٓ ًَٗخثٌْ( )َٛ ُ٘خ ٖٓ(.‬ ‫{ٛـ ٍ ى}‬ ‫1ـ ٓخص )حَٓإ ِٛي( )طٌٕٞ ٖٓ حُٜخٌُ٤ٖ( )ٗلٖ ٌِٜٓٞٛخ( )ًَ ٗ٢ء ٛخُي( 2ـ حُؼٌحد )حُوَٟ أٌِٛ٘خْٛ( )ٓخ‬ ‫أٌِٛ٘خ ٖٓ( )ٌِٜٓ٢ حُوَٟ( 3ـ َٟ )ِٛي ػ٘٢( 4ـ حُلٔخى )٣ِٜي حُلَع( )٣وٍٞ أٌِٛض(.‬ ‫ّ‬ ‫{ٛـ ٕ أ}‬ ‫1ـ حُلالٍ رال حػْ )كٌِٞٙ ٛ٤٘جخ ً َٓ٣جخ( 2ـ رٔالّ ٝٛلش ٝػخك٤ش )كٌِٞح ٝحَٗرٞح ٛ٘٤جخ ً(.‬ ‫{ٛـ ٝ ٕ}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُظٞحٟغ )ػِ٠ ح٧ٍٝ ٛٞٗخ ً( 2ـ حُ٠ؼ٤ق )ٖٓ ٓخء ٜٓ٤ٖ( 3ـ حٌٍُ )ٖٝٓ ٣ٜٖ ّللا كٔخ( )ػٌحد ٜٓ٤ٖ( 4ـ‬ ‫حَُٜٔ )ٛٞ ػِ٢ ٛ٤ٖ( )ٛٞ إٔٛٞ ػِ٤ٚ( 5ـ حُٜـ٤َ )ٝطلٔزٞٗٚ ٛ٤٘خ ً(.‬ ‫ّ‬ ‫{ٛـ ٝ ٟ}‬ ‫1ـ ٍِٗ )ٝحُ٘ـْ حًح ٟٛٞ( )حُٔئطلٌش أٟٛٞ( 2ـ حُٜ٘ٞس )ٜٝٗ٠ حُ٘لْ ػٖ حُٜٟٞ( )طٜٟٞ ح٧ٗلْ( )حطزغ‬ ‫ٛٞحٙ( 3ـ ِٛي )كوي ٟٛٞ( 4ـ حُ٘٢ء حُوخثْ ر٤ٖ حُٜيٍ ٝحُلِن )ٝأكجيطْٜ ٛٞحء( 5ـ ٣ٌٛذ )طٜٞ١ رٚ حَُ٣ق(.‬ ‫<كَٜ حُٞحٝ>‬
 • 51. ‫15‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫{ٝ ؽ ى }‬‫1ـ هَأٝح )ٝٝؿيٝح ٓخ ػِٔٞح( )٣ّٞ طـي ًَ ٗلْ( 2ـ ٍحٟ )ٝؿيطْٔٞٛ( )ٝٝؿيى( 3ـ حٓظطخع )كٖٔ ُْ ٣ـي( 4ـ‬‫ػِْ )ٝٓخ ٝؿيٗخ( )ٝحٕ ٝؿيٗخ( 5ـ ٛخىف )ٝٝؿي ٖٓ ىْٜٝٗ( )اّٗ٢ ٝؿيص حَٓأس( 6ـ حُٞٓغ ٝحُ٤ٔخٍ )ٌٓ٘ظْ ٖٓ‬ ‫ٝؿيًْ(.‬ ‫{ٝ ؽ ٙ }‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫1ـ حُِٔش )ٌَُ ٝؿٜش( )ٗطْٔ ٝؿٞٛخ ً( 2ـ ى٣ٖ )أِْٓ ٝؿٜٚ ّلل( 3ـ َٟٓخس ّللا )٣َ٣يٕٝ ٝؿٜٚ( )كؼْ ٝؿٚ ّللا(‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫)ٗطؼٌْٔ ُٞؿٚ ّللا( 4ـ ّللا ػِٝؿَ )ًَ ٗ٢ء ٛخُي حال ٝؿٜٚ( 5ـ ٝؿٚ حالٗٔخٕ )طز٤ٞ ٝؿٞٙ ٝطٔٞى ٝؿٞٙ( 6ـ‬ ‫أٍٝ حُ٘٢ء )ٝؿٜٚ حُ٘خٍ(.‬ ‫{ٝ ى ى }‬ ‫1ـ حُٔلزش ٝحُٔٞىس )ُْٜ حَُكٖٔ ٝىحً( )ٍك٤ْ ٝىٝى( )ر٤ٌْ٘ ٓٞىس ٍٝكٔش( 2ـ حُٜ٘٤لش )حُ٤ْٜ رخُٔٞىس( )ْٜٓ٘‬ ‫ّ‬ ‫ٓٞىس( 3ـ حُِٜش )حال حُٔٞىس ك٢ حُوَر٠( 4ـ حُٔٞىس ك٢ حُي٣ٖ ٝحُٞال٣ش )ر٤ٌْ٘ ٝر٤٘ٚ ٓٞىس(.‬ ‫{ٝ ى ١ }‬ ‫1ـ ٌٓش )رٞحى ؿ٤َ ً١( 2ـ حُٞحى١ حٌُ١ ٌِٓٚ ِٓ٤ٔخٕ $ )ٝحى١ حَُ٘ٔ( 3ـ ٝحى١ حُٔويّ )ٗخ١ت حُٞحى١‬ ‫حال٣ٖٔ( 4ـ حُـ٢ ٝحُلٔخى )ًَ ٝحى ٣ٜ٤ٕٔٞ(.‬ ‫{ٝ ً ٍ }‬ ‫1ـ هَ ر٤٘٢ ٝر٤ٖ ًٌح )ًٍٗ٢ ٖٝٓ( )ًٍٗ٢ ٝحٌٌُٔر٤ٖ(.‬ ‫2ـ حطَى )ًٍٝٝح ظخَٛ حالػْ ٝرخ١٘ش( )ٝ٣ٌٍى ٝآُٜظي(.‬ ‫{ٝ ٍ ى }‬ ‫1ـ حُطـخُذ )كؤٍٓـِٞح ٝحٍىٛـْ( 2ـ حُزِٞؽ )ُٝٔـخ ٍٝى ٓخء( 3ـ حُيهـٍٞ )ٝحٗظْ ُٜـخ ٝحٍىٕٝ( )ٓخ ٍٝىٝٛــخ(‬ ‫)كـخٍٝىٛــْ( 4ـ حُؼطخٕ )حُ٠ ؿْٜ٘ ٍٝىحً( 5ـ حُٔخٍ )ٌْٓ٘ حال ٝحٍىٛخ(.‬ ‫{ٝ ٍ ٟ }‬ ‫1ـ ٟٓٞ )رٔخ ٍٝحءٙ( )حرظـ٠ ٍٝحء ًُي( 2ـ هيحّ )ًٝخٕ ٍٝحءْٛ( )ٖٝٓ ٍٝحثْٜ( )ٖٓ ٍٝحثٚ( 3ـ رؼي ٓٞط٢‬ ‫)حُٔٞحُ٢ ٖٓ ٍٝحث٢( 4ـ حُيٗ٤خ )حٍؿؼٞح ٍٝحءًْ( 5ـ هِق )ٍٝحء ظٍْٜٞٛ( )ٍٝحءًْ ظَٜ٣خ( 6ـ حالٗظوخّ ٝحُؼِْ‬ ‫)ٖٓ ٍٝحثْٜ ٓل٤٢(.‬ ‫{ٝ ُ ٍ}‬ ‫1ـ حُلــَٔ )ٝال طٍِ ٝحٍُس ٍُٝ حهـَٟ( )ٓخء ٓخ ٣ـٍِٕٝ( 2ـ أػخٗٚ )كآٍُٙ( )أٗيى رٚ أٍُ١( 3ـ حالػْ‬ ‫)ُ٤لِٔٞح أُٝحٍْٛ( )ٖٝٓ أُٝحٍ(.‬ ‫{ٝ ُ ع }‬ ‫1ـ ٣ٔخهٕٞ )٣ُٞػٕٞ( 2ـ أُٜٔ٘٢ )أُٝػ٘٢ إٔ أٌَٗ(.‬ ‫{ٝ ّ ١ }‬ ‫1ـ حُؼيٍ )حٓش ٝٓطخ ً( )ٖٓ حٝٓ٢ ٓخ ططؼٕٔٞ( 2ـ حُٞٓ٢ )حُٜالس حُٞٓط٠(.‬ ‫{ٝ ّ ع }‬
 • 52. ‫25‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حُطخهش )ٗلْ حال ٝٓؼٜخ( )ٗلٔخ ً حال ٝٓؼٜخ( 2ـ حُـ٘٠ )ًٝ ٓؼش ٖٓ ٓؼظٚ( )ػِ٠ حُٔٞٓغ هيٍٙ( 3ـ أٛخد‬ ‫ٝٗخٍ )ٍر٘خ ٝٓؼض ًَ ٗ٢ء( 4ـ آٓ٘ش )أٍٟ٢ ٝحٓؼش( 5ـ حُٔؼش )ٝٓغ ًَٓ٤ٚ حُٔــٔخٝحص( 6ـ حُوـخىٍ )ٝحٓـغ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ػِ٤ْ( )ًخٕ ّللا ٝحٓـؼخ ً( 7ـ حَُُم )ًال ٖٓ ٓؼظٚ(.‬ ‫{ٝ ٝ ع }‬ ‫1ـ حُٞالىس )كِٔخ ٟٝؼظٜخ( )حٕ ٣٠ؼٖ كِٜٖٔ( 2ـ ك٢ّ )ٟٝٝؼ٘خ ػ٘ي( )٣٠غ ػْٜ٘( 3ـ حُٜ٘ذ )ٝٗ٠غ‬ ‫حُٔٞحُ٣ٖ( )ٟٝٝغ حٌُظخد( 4ـ حُزٔ٢ )ٟٝؼٜخ ُ٨ٗخّ( 5ـ حُٔ٤َ )ٝالإٟؼٞح هالٌُْ( 6ـ هِغ حُؼ٤خد )ٝك٤ٖ‬ ‫ط٠ؼٕٞ ػ٤خرٌْ( )إٔ ٣٠ؼٖ ػ٤خرٜٖ( 7ـ حُوِٞ ٖٓ حُ٘٢ء )حٕ ط٠ؼٞح أِٓلظٌْ( )كظ٠ ط٠غ حُلَد(.‬ ‫{ٝ ١ ء }‬ ‫1ـ حُِٔي )ٝأٍٟـخ ً ُْ ططـئٛخ( 2ـ حُوــظَ )إٔ ططــجْٞٛ( 3ـ حٍَُٔٝ رخٌُٔخٕ )ٝال ٣طجٕٞ ٓٞ١جخ ً( 4ـ حُطٔؤٗ٤٘ش‬ ‫)ٛ٢ أٗي ٝ١جخ ً(.‬ ‫{ 1 ـ ٝ ف ٟ}‬ ‫1ـ أطْ )ٝحرَحٛ٤ْ حٌُ١ ٝك٠( 2ـ حُٞكخء رخُٞػي ٝحُؼٜي )أٝكٞح رخُؼوٞى( )ٝحٝكٞح رؼٜي١(.‬ ‫{ 2 ـ ٝ ف ٟ}‬ ‫1ـ ؿ٤خد ػوَ حالٗٔخٕ ٝكٔٚ )٣ظٞكخًْ رخُِ٤َ( )٣ظٞك٠ ح٧ٗلْ( 2ـ حَُكغ حُ٠ حُٔـٔخء )كِٔخ طٞكــ٤ظ٘٢( )حٗ٢‬ ‫ّ‬ ‫ٓظـٞك٤ي( 3ـ هزٞ ح٧ٍٝحف رخُٔٞص )أٝ ٗظٞك٤٘ي( )هَ ٣ظٞكخًْ( )طظٞكخْٛ(.‬ ‫{ٝ م ع }‬ ‫1ـ ٝؿذ )ٝهغ حُوٍٞ( 2ـ هَ ٓخؿيحً )كوؼٞح ُٚ ٓخؿي٣ٖ( 3ـ ٗخٍُ )حٗٚ ٝحهغ رْٜ( 4ـ هخٓض )حًح ٝهؼض حُٞحهؼش(‬ ‫َّن‬ ‫)ُ٤ْ ُٞهؼظٜخ( 5ـ رخٕ ٝظَٜ )كٞهغ حُلن( 6ـ طٔو٢ )حٕ طوغ ػِ٠ ح٧ٍٝ(.‬ ‫{ ٝ م ١}‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُو٘٤ش )حطوٞح ٍرٌْ( )أال طظوٕٞ( 2ـ حػزيٝح )حال أٗخ كخطوٕٞ( )أكـ٤َ ّللا طظوٕٞ( )أال ٣ظوٕٞ( 3ـ كال طؼٜٞح‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫)أرٞحرٜخ ٝحطوٞح ّللا( 4ـ ٝكيٝح )حطوٞح ّللا( )هِٞرْٜ ُِظوٟٞ( )كخٜٗخ ٖٓ طوٟٞ(.‬ ‫ّ‬ ‫{ٝ ى ٍ }‬‫1ـ حُٔخٗغ )٣ٌٕٞ ػِ٤ْٜ ًٝ٤ال( )رَري ًٝ٤ال( 2ـ حَُد )كخطوٌٙ ًٝ٤ال( 3ـ حُٔٔ٤طَ )ػِ٤ْٜ رًٞ٤َ( )طٌٕٞ ػِ٤ْٜ‬ ‫ّ‬ ‫ًٝ٤ال( 4ـ حُٜ٘٤ي )رخّلل ًٝ٤ال( )ػِ٠ ًَ ٗ٢ء ًٝ٤َ( )ػِ٠ ٓخ طوٍٞ ًٝ٤َ(.‬ ‫{ 1 ـ ٝ ٍ ٟ}‬ ‫1ـ حُٞػ٤ي )كؤُٝ٠ ُْٜ( )أُٝ٠ ُي كؤُٝ٠( 2ـ أكن )أُٝ٠ رخُٔئٓ٘٤ٖ( )رؼ٠ْٜ أُٝ٠ رزؼٞ( )أُٝ٠ رٜخ ِٛ٤خ ً(.‬ ‫{ 2 ـ ٝ ٍ ٟ}‬‫1ـ حُُٞي ) ٖٓ ُيٗي ُٝ٤خ ً( 2ـ حُٜخكذ ٖٓ ؿ٤َ هَحرش )ُٚ ُٝ٢ ٖٓ حٌٍُ( )ُٝ٤خ ً َٓٗيحً( 3ـ حُوَ٣ذ )ال ٣ـ٘٢ ُٓٞ٠‬‫ػٖ ُٓٞ٠( )ٖٓ أُٝ٤خء ٣َْٜٜ٘ٝٗ( )ٖٓ ُٝ٢( 4ـ حَُد طؼخُ٠ )حطوٌ ُٝ٤خ ً( )أُٝ٤خء ٖٓ ىٕٝ( )ٓٞالْٛ حُلن( 5ـ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫حُُٞ٢ ٝحُو٤ْ )ُٓٞ٠ حٌُ٣ٖ آٓـ٘ٞح( )كـخٕ ّللا ٛٞ ٓٞالٙ( 6ـ ح٥ُٜش )ىٕ ّللا أُٝــ٤خء( 7ـ حُؼٜزخص )هلض حُٔٞحُ٢(‬ ‫)ٌَُ ؿؼِ٘خ ٓٞحُ٢( 8ـ حُٞال٣ش ك٢ حُي٣ٖ )حٗٔخ ُٝ٤ٌْ( )رؼ٠ْٜ أُٝ٤خء رؼٞ( 9ـ حُٔؼظن )ٝٓٞحُ٤ٌْ( 01ـ‬ ‫ّ‬ ‫حُٔ٘خٛلش )ػيًْٝ أُٝ٤خء( )حُٝ٤خء ٖٓ ىٕٝ(.‬ ‫{ 3 ـ ٝ ٍ ٟ}‬
 • 53. ‫35‬ ‫‪Hasan Bisri / Kamus Al-Qur’an‬‬ ‫1ـ حَٜٗف )طُٞ٠ ػْٜ٘( )ػِ٤ٚ طُٞٞح( 2ـ أر٠ )كخٕ طُٞٞح كخػِْ( )كخٕ طُٞٞح كوٌْٝٛ( 3ـ حػَٝ )كخٕ طُٞٞح‬ ‫كخٗٔخ( )ٖٝٓ طُٞ٠( )ٝطُٞ٠ ػْٜ٘( ) كظٍٞ ػْٜ٘( 4ـ حِّٜٗ )كال طُْٞٞٛ( )ُٝ٤ظْ ٓيرَ٣ٖ(.‬ ‫ّ‬ ‫{ٝ ٛـ د}‬ ‫1ـ حُؼط٤ّش )هخٍ ٍد ٛذ ُ٢( )كٜذ ُ٢ ( 2ـ حؿؼَ ُ٘خ )٣وُٕٞٞ ٍر٘خ ٛذ ُ٘خ(.‬ ‫<كَٜ حُ٤خء>‬ ‫{١ ء ّ}‬ ‫1ـ حُو٘ٞ١ )ٝال ط٤ؤٓٞح ٖٓ ٍٝف( )ال ٣٤ؤّ( 2ـ ٣ظز٤ٖ )أكِْ ٣٤ؤّ حٌُ٣ٖ آٓ٘ٞح(.‬ ‫{١ ى ٝ}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُلؼَ )ػِٔـظٚ أ٣ي٣ْٜ( )هيٓض ٣يحى( )٣يح أر٢ ُـٜذ( 2ـ حُويٍس )٣ي ّللا( )ُٔخ هِوض ر٤ي١( 3ـ حُؼطخء )٣ي ّللا‬ ‫ٓـُِٞش( )رَ ٣يحٙ ٓزٔٞ١ظخٕ( )٣يى ٓـُِٞش حُ٠( 4ـ حُـخٍكش حُٔؤُٞكش )ٝح٣ي٣ٌْ حُ٠ حَُٔحكن( )ِٝٗع ٣يٙ كخًح(‬ ‫)ٝهٌ ر٤يى(.‬ ‫{١ ّ ٍ}‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1ـ حُٜ٤ّٖ )ػِ٠ ّللا ٣ٔ٤َ( 2ـ هل٢ )هز٠خ ً ٣ٔ٤َحً( 3ـ َٓ٣ؼخ ً )ً٤َ ٣ٔ٤َ( 4ـ حَُهٜش )٣َ٣ي ّللا رٌْ حُ٤َٔ( 5ـ‬ ‫حُظ٤ٔ٤َ ٝحُظٜٔ٤َ )٣َٔٗخٙ رِٔــخٗي( )٣ٔـَٗخ حُوَإٓ( )ٖٓ حَٓٙ ٣ٔـَحً( 6ـ حَُهخء )ٖٓ رؼي ػَٔ ٣َٔحً( 7ـ‬ ‫حُؼيس حُلٔ٘ش )هٞال ٓ٤ٍٔٞحً(.‬ ‫{١ م ٕ}‬ ‫1ـ حُظٜي٣ن )ر٘زؤ ٣و٤ٖ( )٣ٞهٕ٘ٞ( 2ـ حُٔٞص )٣ؤط٤ي حُ٤و٤ٖ( )أطخٗخ حُ٤و٤ٖ( 3ـ حُؼ٤خٕ )ػِْ حُ٤و٤ٖ( 4ـ حُؼِْ )ٓخ‬ ‫هظِٞٙ ٣و٤٘خ ً(.‬ ‫{١ ّ ٕ}‬‫1ـ حُوٞس )َٟرخ ً رخُ٤ٔ٤ٖ( )ٓطٞ٣خص ر٤ٔ٤٘ٚ( 2ـ حُلِق )حُِـٞ ك٢ أ٣ٔخٌْٗ( )ؿٜي أ٣ٔخْٜٗ( 3ـ حُؼٜي )ح٣ٔخٕ ػِ٤٘خ(‬ ‫)ٌٗؼٞح أ٣ٔخْٜٗ( )ٝال طظوٌٝح أ٣ٔخٌْٗ( 4ـ حُ٤ي حُ٤ٔ٘٠ )ٝرخ٣ٔخْٜٗ( )ًظخرٚ ر٤ٔ٤٘ٚ( )ٓخ طِي ر٤ٔ٤٘ي ٣خٓٞٓ٠( 5ـ‬ ‫حُِٔي )ٌِٓض ح٣ٔخٌْٗ( 6ـ حُي٣ٖ )طؤطٞٗ٘خ ػٖ حُ٤ٔ٤ٖ( )ٝػٖ ح٣ٔخْٜٗ( 7ـ حُـّ٘ش )ٝأٛلخد حُ٤ٔ٤ٖ ٓخ أٛلخد‬‫حُ٤ٔ٤ٖ( )حال أٛلخد حُ٤ٔ٤ٖ( 8ـ حُـخٗذ ح٧٣ٖٔ ٖٓ حُ٘٢ء )ػٖ حُ٤ٔ٤ٖ ٝػٖ( )حُطٍٞ ح٧٣ٖٔ( 9ـ حُلـش )٧هٌٗخ‬ ‫ّ‬ ‫ٓ٘ٚ رخُ٤ٔ٤ٖ(.‬ ‫{١ ٝ ّ}‬ ‫1ـ حُ٤ّٞ ٖٓ ح٧٣خّ حُٔظش حُظ٢ هِوض ك٤ٜخ ح٧ٍٝ )ك٢ ٣ٞٓ٤ٖ( )ٝحٕ ٣ٞٓخ ً ػ٘ي ٍري( )حُ٤ٚ ك٢ ٣ّٞ ٓويحٍٙ( 2ـ‬‫٣ّٞ حُو٤خٓش )حُ٤ّٞ ٗوـظْ(، )حُ٤ـّٞ ك٢ ٗــَ( )ُ٤ّٞ حُوـ٤خٓش( )حُ٤ّٞ طـِٟ( 3ـ ك٤ٖ )٣ّٞ ُٝي ٝ٣ّٞ ٣ٔٞص ٝ٣ّٞ‬ ‫٣زؼغ ك٤ّخ ً( )٣ّٞ ُٝيص ٝ٣ّٞ أٓٞص ٝ٣ّٞ أرؼغ( )٣ّٞ ظؼٌْ٘ ٝ٣ّٞ حهخٓظٌْ( )٣ّٞ كٜخىٙ( 4ـ ٣ّٞ ؿِزض حَُّٝ‬‫كخٍّ )ٝ٣ٞٓجٌ ٣لَف حُٔئٕٓ٘ٞ( 5ـ حُٔيس حُٞحهؼش ر٤ٖ ١ِٞع حُْ٘ٔ ٝر٤ٖ ٓـ٤زٜخ )٣ّٞ ٣ؤط٢ رؼٞ آ٣خص ٍري(.‬

×