Protected Areas 26022011

961 views
897 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
961
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
392
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Protected Areas 26022011

  1. 1. 21ph_COLOR_260211_@ 25-02-11 18:52 ™ÂÏ›‰·1 3 Mεγάλες Σελίδες ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΡΙΛΑΞ ΚΑΛΗ ΖΩΗ Μικρές Αγγελίες Όταν οι Γαλλία - Αρμενία Κρατήστε και Νέα δημοσιογράφοι είπαν «όχι» σταθερά τα της Αγοράς >29-31 γίνονται είδηση >34 στην ΕΡΤ >38 κιλά σας >33 ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ www.philenews.com www.sentragoal.com.cy ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αιτία πολέμου οι προστατευόμενες περιοχές m Διχάζει ο καθορισμός τους - Ρίχνει το γάντι στο Τμήμα Αλιείας ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ co ΦΥΣΗ 2000 νεπαρκείς έχουν αποδειχθεί οι κοι- Α νές πρακτικές διαχείρισης των αλι- ευτικών πόρων, με την εφαρμογή τεχνικών περιοριστικών ρυθμίσεων για την Οι θαλάσσιες περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, οι οποίες έχουν εγκριθεί από επίλυση του προβλήματος της υπερεκμε- την Κομισιόν, είναι οι εξής: τάλλευσής τους, και πλέον το Τμήμα Αλιεί- Νησιά, Κάβο Γκρέκο, Ακρω- ip. ας προσανατολίζεται στη δημιουργία προ- τήριο Άσπρο - Πέτρα του στατευόμενων περιοχών αλιείας. Κύριος Ρωμιού, Θαλάσσια Περιοχή στόχος είναι η ανάπλαση και αποκατάστα- Μουλιά (Γεροσκήπου) και ση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων Πόλης - Γιαλιά. Επίσης, έχει στην αρχική τους υγιή μορφή και η προ- προταθεί για ένταξη και η στασία των περιοχών στις οποίες τα ψάρια περιοχή Χερσόνησος Ακά- αναπαράγονται και μεγαλώνουν. μα, στην οποία περιλαμβά- Ωστόσο, το Τμήμα Αλιείας, αποφασίζο- νεται και θαλάσσιο μέρος. ντας να δημιουργήσει προστατευόμενες πε- Τα διαχειριστικά σχέδια που -fl ριοχές αλιείας στο πλαίσιο υλοποίησης της θα εφαρμοστούν σε κάθε οδηγίας των οικοτόπων (Δίκτυο Φύση 2000), περιοχή, στοχεύουν στην δεν διαβουλεύτηκε με τους επαγγελματίες προστασία και διατήρηση ψαράδες, οι οποίοι ανέρχονται σε έναν αριθ- της βιοποικιλότητας και κα- μό 500 ατόμων και που η ζήση των οικογε- ταρτίζονται με βάση τα είδη νειών τους εξαρτάται από το ψάρεμα. Εκ και οικότοπους που απα- των υστέρων, και μετά τις αντιδράσεις από ντώνται και χαρακτηρίζουν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών ge την περιοχή, τις πιέσεις και απειλές που υφίσταται η πε- »θεσεις ριοχή και κατά συνέπεια οι οικότοποι και τα είδη, και • Τμήμα Αλιείας, Ψαράδες, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ΚΟΤ, γενικά λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που εν- Καταδυτικά Κέντρα, Ομοσπονδία δέχεται να έχουν επίπτωση Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων και στην περιοχή. Ως εκ τούτου pa Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και τα διαχειριστικά μέτρα που θα εφαρμοστούν, θα είναι Οικολογικών Οργανώσεων για τα διαφορετικά και προσαρμο- θαλάσσια πάρκα εκφράζουν τις σμένα στις ιδιαιτερότητες θέσεις τους για το θέμα Οι προστατευόμενες περιοχές αλιείας καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία περιοχών γόνου, αναπαραγωγικών ατόμων και την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων και της κάθε περιοχής. ειδών. Ψαράδων, το Τμήμα Αλιείας έρχεται να δια- χαρτογράφηση των περιοχών που θα προ- τοπο προτεραιότητας, οι ύφαλοι, υποθαλ- βουλευτεί με τους ψαράδες. Και όλα αυτά στατεύονται. Το Τμήμα Αλιείας αποφάσισε λάσιες σπηλιές και είδη όπως οι θαλάσσιες >> προϋποθεσεις επιλογης © ενώ στενεύουν τα περιθώρια που έθεσαν να συνεργαστεί με τον Παγκύπριο Σύνδε- χελώνες. 1. Επιβεβαίωση αναπαραγωγής, οι Βρυξέλλες για καταρτισμό των διαχειρι- σμο Επαγγελματιών Ψαράδων προκειμένου Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια δια- συγκέντρωσης, ανάπτυξης και δια- στικών σχεδίων μέχρι το 2012, με την έκ- να προχωρήσει σε εντοπισμό των κατάλ- χείρισης, που περιλαμβάνουν μέτρα προ- τροφής ψαριών. δοση σχετικών διαταγμάτων. ληλων περιοχών, οι οποίες όμως θα πρέ- στασίας και διατήρησης που ανταποκρί- 2. Παρουσία κατάλληλων βιοτό- Η δημιουργία προστατευόμενων περιο- πει να τεκμηριώνονται επιστημονικά με βά- νονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύ- πων όπως βραχώδεις και κοραλλιο- χών αλιείας είναι ένα σύγχρονο, επιστημο- ση διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια. πων φυσικών οικοτόπων και των ειδών που γενείς σχηματισμοί, υποθαλλάσιες νικά αποδεκτό εργαλείο διαχείρισης των Το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης που απαντώνται στις περιοχές. Θα πρέπει να σπηλιές, βυθός με θαλάσσια βλά- αλιευτικών πόρων του οποίου, όπως ειση- θα ετοιμαστεί, θα υποβληθεί στην Κομισιόν, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα στηση, λιβάδια ποσειδωνίας και ht γείται το Τμήμα Αλιείας, η εφαρμογή θα μπο- η οποία αν κρίνει ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή, ώστε να αποφεύγονται η υποβάθμιση των υψηλή βιοποικιλότητα. ρούσε να συντείνει στην επίλυση του σύν- μπορεί να ζητήσει την τροποποίησή τους. οικοσυστημάτων, καθώς και ενοχλήσεις 3. Γειτνίαση με κατάλληλες περιο- θετου προβλήματος της υπεραλίευσης. Το Τμήμα Αλιείας θεωρεί αναγκαία και τη στα είδη για τα οποία έχουν καθορισθεί οι χές τις οποίες θα γίνεται η διάχυση Σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος δημιουργία θαλασσίων περιοχών Φύση περιοχές. της αυξημένης βιομάζας ψαριών. Αλιείας, Λοΐζο Λοϊζίδη, οι προστατευόμενες 2000. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέ- Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4. Σημαντική πρωτογενής παραγω- περιοχές αλιείας καθορίζονται λαμβάνο- λη υποχρεώνονται στη λήψη μέτρων που θα διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές Κάβο γή. ντας υπόψη την προστασία περιοχών γόνου, διασφαλίσουν τη διατήρηση των φυσικών Γκρέκο, Μουλιά και Πόλης Γιαλιά, ενώ μέ- 5. Δυνατότητα ικανοποιητικής rig αναπαραγωγικών ατόμων και την προστα- οικοτόπων και για το σκοπό αυτό επιβάλ- χρι το 2012 θα πρέπει να έχουν ολοκλη- αστυνόμευσης και ελέγχου των πε- σία των θαλασσίων οικοσυστημάτων και ει- λεται ο καθορισμός ειδικών ζωνών διατή- ρωθεί τα διαχειριστικά σχέδια και για τις ριοχών που θα επιλεγούν. δών. Όπως προνοεί μάλιστα κοινοτικός κα- νονισμός, θα πρέπει να γίνεται συλλογή ρησης, ώστε να προστατευτούν συγκεκρι- μένα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως τα λι- περιοχές Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα του Ρω- μιού και Νησιά και να έχουν εκδοθεί τα σχε- Η παρουσία βραχωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών στο βυθό αποτελούν αναγνωρι- • τει το Τμήμα Αλιείας γιαπου θέ- Βασικές προϋποθέσεις τις πε- επαρκών επιστημονικών δεδομένων και βάδια ποσειδώνιας, που αποτελούν οικό- τικά διατάγματα και για τις πέντε περιοχές. σμένα επιστημονικά κριτήρια για τις προστατευόμενες περιοχές. ριοχές που θα επιλεγούν. >> σελιδα 20 >>ΚΟΤ: Ανάγκη δημιουργίας Αντιδρούν οι επαγγελματίες ψαράδες py θαλάσσιων πάρκων. ΟΙ επαγγελματίες ψαράδες δέχονται το γεγονός ότι το κράτος έχει >>Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτι- την υποχρέωση να δημιουργήσει προστατευόμενες περιοχές αλιεί- λίας στηρίζει κάθε προ- ας και συμφωνούν με αυτό, όμως όλες οι διεργασίες μέχρι σήμερα σπάθεια και τονίζει πως η έγιναν χωρίς να διαβουλευτεί το Τμήμα Αλιείας με τον Παγκύπριο Σύν- δημιουργία και άλλων δρα- δεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων. Μεγάλη έγνοια των ψαράδων σή- στηριοτήτων θα πρέπει να μερα είναι κατά πόσο μπορούν να αλλαχθούν οι περιοχές αυτές ή τύχουν ενός ορθολογικού να περιοριστούν οι ζώνες προ- »υποστηριζουν Co χωροταξικού σχεδιασμού. στασίας εκτός των βασικών ψα- >>Σύμμαχος με το Τμήμα Αλι- ρότοπων. Σε διαφορετική περί- είας ο Σύνδεσμος Καταδυ- • Κανείς δεν ασχολείται με τους ψαράδες, πτωση ο πρόεδρος των ψαρά- τικών Κέντρων εξηγεί πως δων Ανδρέας Αδάμου προειδο- δεν ζουν μόνο οι ψαράδες έγνοια της Πολιτείας ποιεί ότι θα υπάρχουν παρα- από τη θάλασσα... η προσέλκυση τράγουδα. Ιδιαίτερα ανάστατοι, >>Υπέρ της ανάπτυξης τουρι- καταδυτικού τουρισμού είπε, είναι οι ψαράδες της επαρ- ρακτήρισε την όλη φιλοσοφία ως δώρον άδωρον, εξηγώντας ότι θα στικής βιομηχανίας τάσσε- χίας Αμμοχώστου μετά την έντα- χαθούν θέσεις εργασίας των ψαράδων, για να κερδίσουν αυτοί που ται η Ομοσπονδία Υποβρύ- ξη των περιοχών Κάβο Γκρέκο θα ωφεληθούν με τον καταδυτικό τουρισμό. Όσον αφορά τη δημι- χιων Δραστηριοτήτων. και Νησιά στο Δίκτυο Φύση 2000. Όπως εξήγησε ο κ. Αδάμου, πρό- ουργία τεχνητών θαλάσσιων πάρκων, ο κ. Αδάμου ανέφερε ότι συμ- >> Τη διαφωνία της ότι η θά- κειται για τους πνεύμονες των ψαράδων και σε περίπτωση που τα δια- φωνούν να γίνουν σε μικρό αριθμό, φτάνει, είπε, να μην πειραχτούν λασσα πρέπει να γίνει χειριστικά σχέδια που θα δημιουργούν περιλαμβάνουν απαγόρευ- οι ψαρότοποι. «Εκεί όπου υπάρχει ζωή και βγάζουμε μεροκάματο, σκουπιδότοπος... εκφράζει ση αλιείας, τότε οι ψαράδες είναι αποφασισμένοι να συγκρουστούν. διαφωνούμε να τους διαμορφώσουμε σε πάρκα και προστατευό- η Ομοσπονδία Περιβαλλο- Σύμφωνα με τον κ. Αδάμου μόνη έγνοια της Πολιτείας είναι η προ- μενες περιοχές», τόνισε. Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι «η οικονο- ντικών και Οικολογικών σέλκυση καταδυτικού τουρισμού. Όσον αφορά τους ψαράδες που μική κρίση μας κρατά στο ψάρεμα υποχρεωτικά, από τη στιγμή που Οργανώσεων. Τα θαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας αποτελούν προστατευόμενους οικοτόπους. υποχρεωτικά κρατούνται στο επάγγελμα, κανείς δεν ασχολείται. Χα- δεν υπάρχουν άλλες δουλειές να βγάζουμε μεροκάματο».
  2. 2. 22ph_SPOT_260211_@ 25-02-11 18:50 ™ÂÏ›‰·1 22/ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Οραματίζονται ελκυστικό καταδυτικό τουρισμό Ανάγκη δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων υποστηρίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ άθε χρόνο διεξάγονται περισσότερες από 100 Κ έως 200 χιλιάδες υποβρύχιες καταδύσεις άθλησης και αναψυχής από Κύπριους και φι- λοξενούμενους τουρίστες, είτε ελεύθερα είτε χρησι- μοποιώντας συσκευές πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρα είτε κάτω από προϋποθέσεις, συσκευές μικτών αερίων. Μόνο το ναυάγιο του Ζηνοβία σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Γλαύκο Καριόλου προσελκύει περίπου 30 έως 40 χι- λιάδες καταδύσεις ετησίως με συνολική συνεισφορά m στην κυπριακή οικονομία περίπου 5 εκατομμύρια ευ- ρώ. Όπως εξηγεί, η γεωγραφική θέση της Κύπρου πα- ρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα για υποβρύχιο του- ρισμό, όπως είναι η απουσία επικίνδυνων θαλάσσιων οργανισμών, σε αντίθεση με προορισμούς όπως το Σαρμ Ελ Σέιχ ή η co >>κοτ Καραβαϊκή με τις επιθέσεις καρχα- Με πόντιση • Η γεωγραφική θέση της Κύπρου παρουσιάζει ριών. Παράλλη- λα, υπάρχει υπο- ναυαγίων πλεονεκτήματα για υποβρύχιο τουρισμό βρύχια ορατότη- τα 20 έως 30 μέ- οι τρεις ύφαλοι τρων, ενώ είναι Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ προστατευόμενων περιοχών ip. αισθητή η απου- έχει ως πρώτιστο στόχο την ανάπτυξη της θα- σία φυσικών φαινόμενων που μπορεί να προκαλέσουν λάσσιας περιοχής και την προστασία της χλω- προβλήματα στους δύτες, όπως είναι η αυξημένη πα- ρίδας και πανίδας, αλλά και την ανάπτυξη λίρροια και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. οικολογικής ευαισθητοποίησης. Ως εκ τού- Στην Κύπρο είναι σχετικά υψηλή η θερμοκρασία του του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταδυτικών θαλάσσιου νερού αφού πολύ σπάνια είναι κάτω από Κέντρων παρατάσσεται δίπλα στο 17 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα. Σύμφωνα με τον κ. Τμήμα Αλιείας και είναι στη Καριόλου υπάρχουν διαθέσιμοι θάλαμοι υπερβαρούς Δεν διάθεσή του για οποιαδή- οξυγονοθεραπείας δυτών με σχετικά μικρές αποστά- είναι μόνο οι ψ -fl α- ποτε βοήθεια χρειαστεί. σεις και ελάχιστο χρόνο μεταφοράς. Συγκριτικά μικρές ράδες που ζουν Ο πρόεδρος του Συν- από τη αποστάσεις μεταξύ επιλογών υπήνεμης καταδυτικής θάλασσα. Και άλ δέσμου Ανδρέας Ιω- λα επαγ- περιοχής ανεξαρτήτως ανέμου κυματωγής. Η Κύπρος γέλματα το εισό άννου Βαρωσιώτης δημά τους διαθέτει περίπου 40 εξαιρετικά οργανωμένα ιδιωτι- εξαρτάται από αναφερόμενος στην το θαλάσσιο κά επαγγελματικά καταδυτικά κέντρα υψηλής ποιό- περιβάλλον, εξ πρωτοβουλία του Συν- ηγεί ο Σύν- τητας με εξαίρετους εκπαιδευτές και εξοπλισμό τε- δεσμος Καταδυ δέσμου για τη δημι- τικών ΦΩΤ.: Α. ΛΑΖΑΡΟΥ λευταίας τεχνολογίας. Κέντρων ουργία τεχνητών υφά- Στα συν είναι και η στατιστική καταδυτικών ατυχη- μάτων, αφού στο διάστημα 1980 - 2011 υπάρχουν 8 θανατηφόρα ατυχήματα, που αντιστοιχεί στο 0,001% ge λων με στόχο την ανάπτυ- ξη του καταδυτικού τουρι- σμού, εισηγείται όπως οι τρεις ύφα- σε σχέση με τις συνολικά 930 χιλιάδες αυτόνομες κα- λοι που προγραμματίζονται, μπορούν να ταδύσεις. εμπλουτιστούν με την πόντιση ναυαγίων, όπου Κατά τον ΚΟΤ μοναδικός λόγος για την αδυναμία η επιτυχία της όλης προσπάθειας θα είναι άμε- της Κύπρου να παρουσιασθεί ως ένας παγκόσμιος κα- ταδυτικός προορισμός εξαίρετης ποιότητας, είναι τα Ανάπτυξη τουριστικής βιομηχανίας ση και αποτελεσματική. Όπως εξηγεί, πα- ράλληλα με τους επαγγελματίες ψαράδες οι pa μη πλούσια επίπεδα θαλάσσιας ζωής. οποίοι λαμβάνουν το εισόδημά τους από τη Επισημαίνει ότι ένα από τα διάφορα μέτρα ανα- ΥΠΕΡ της δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων τάσσεται η Κυπριακή Ομοσπον- φορετικό βαθμό προστασίας. Στη ζώνη Α’ που αποτελεί τον πυρήνα, απαγο- θάλασσα, υπάρχουν και άλλοι πολίτες ή και στροφής, είναι η κατασκευή τεχνητών υφάλων ή υπο- δία Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων και προτίθεται να συμ- ρεύεται κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα, εκτός εταιρείες το εισόδημα των οποίων εξαρτάται βρύχιων θαλάσσιων πάρκων. Ο ΚΟΤ υποστηρίζοντας την όλη προσπάθεια επισημαίνει ότι απαιτείται σοβα- βάλει εθελοντικά τόσο στη δημιουργία όσο και στην επι- τήρηση αυτών. Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτρο- •Η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων είναι υψίστης σημασίας από επιστημονική έρευνα και διαχείρισή της, δεν επι- τρέπεται η διέλευση σκαφών. Στη ζώνη Β’ επιτρέπεται η από το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι οι καταδυτικές σχολές και οι ιδιοκτήτες των σκα- ρή μελέτη για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ιδιαίτερα πής της Ομοσπονδίας Σταύρος Κανικλίδης επισημαίνει διέλευση σκαφών με ταχύτητα που να μην ξεπερνά τα φών αναψυχής. Προς το σκοπό αυτό ο κ. Βα- όταν πρόκειται για πόντιση αντικειμένου όπως πλοί- ότι η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων είναι ύψιστης ση- επισημαίνει η Ομοσπονδία 3-4 ναυτικά μίλια την ώρα. Δεν επιτρέπεται η αγκυρο- ρωσιώτης εισηγείται να υπάρξει μια ενιαία ου και αεροπλάνου. Τα θαλάσσια πάρκα μπορεί να εί- μασίας, καθώς παρέχει προστασία της θαλάσσιας ζω- Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων βολία κανενός σκάφους. Στη ζώνη Γ’ επιτρέπεται η διέ- και παράλληλη αντιμετώπιση των τριών θε- ναι αρχαιολογικά, ναυαγίων πλοίων, θεματικά, τεχνη- ής και εμπλουτισμό και επιπρόσθετα συμβάλλει στην λευση σκαφών με όριο ταχύτητα 6 ναυτικά μίλια, ενώ μάτων, περιοχές Φύση 2000, απαγορευμέ- © τά αντικείμενα, εξειδικευμένα, μικρού βάθους, με- ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας για τους λάτρεις των υποβρύχιων επιτρέπεται και η αγκυροβολία. Σύμφωνα με τον κ. Κανικλίδη σε όλες τις ζώ- νες περιοχές για την αλιεία και τεχνητοί ύφα- γάλου βάθους και που επιτρέπουν τη διείσδυση, όπως δραστηριοτήτων. Τα θαλάσσια πάρκα συνήθως διαιρούνται σε ζώνες με δια- νες επιτρέπεται καταδυτικός τουρισμός. λοι, ώστε μέσω διαλόγου να υπάρξει συντο- είναι τα ναυάγια και τα σπήλαια. νισμός ενεργειών. Οι ψαράδες προειδοποιούν ΤΟ Τμήμα Αλιείας, αποφασίζοντας να ht δημιουργήσει προστατευόμενες πε- ριοχές αλιείας στο πλαίσιο υλοποίη- σης της οδηγίας των οικοτόπων (Δί- κτυο Φύση 2000), δεν διαβουλεύτη- κε με τους επαγγελματίες ψαράδες, ατόμων που η ζήση των οικογενειών τους εξαρτάται από το ψάρεμα. Εκ rig των υστέρων, και μετά τις αντιδράσεις από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγ- γελματιών Ψαράδων, το Τμήμα Αλι- είας έρχεται να διαβουλευτεί με τους ψαράδες. Μεγάλη έννοια των ψαράδων σή- μερα είναι κατά πόσο μπορούν να αλ- λαχθούν οι περιοχές αυτές ή να πε- py ριοριστούν οι ζώνες προστασίας εκτός των βασικών ψαρότοπων. Σε διαφο- ρετική περίπτωση ο πρόεδρος των ψα- ράδων Ανδρέας Αδάμου προειδοποι- εί ότι θα υπάρχουν παρατράγουδα. Να μην καταντήσει Ορθολογικός χωροταξικός Co η θάλασσα σκουπιδότοπος σχεδιασμός Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Περιβαλλοντικών και Οικολογι- δίων οφείλει να διαβουλευτεί με όλους τους εν- ΤΟ ΤΜΗΜΑ Εμπορικής Ναυτιλίας στηρίζει κά- τα συνολικά 735. Στο χώρο αυτό θα πρέπει να κών Οργανώσεων Κύπρου υποστηρίζει τη δημι- διαφερόμενους ψαράδες, δύτες και αλιευτικά σκά- θε προσπάθεια που συμβάλλει στο να φέρει λειτουργήσουν πολλές και μη συμβατές δρα- ουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών φη. Εξήγησε ότι μπορεί να γίνει μία αναπροσαρ- Κύπριους και ξένους πιο κοντά στη θάλασσα στηριότητες όπως είναι τα τρία εμπορικά λιμά- για την προστασία της βιοποικιλότητας, στο πλαί- μογή των διαχειριστικών σχεδίων σε τέτοιο σημείο και που εμπλουτίζουν περαιτέρω το τουριστι- νια που με τα αγκυροβόλιά τους καταλαμβά- σιο της εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για τους που να μη χάνει την προστασία του. κό μας προϊόν. Ωστόσο, κύριο μέλημα του Τμή- νουν ένα σημαντικό θαλάσσιο χώρο, τα 10 αλι- οικοτόπους και του πρωτοκόλλου της σύμβασης Επίσης, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι στο πλαί- ματος είναι οι αναπτύξεις θαλάσσιων πάρκων- ευτικά καταφύγια, μαρίνες, αφαλατώσεις, της Βαρκελώνης για προστασία της παράκτιας και σιο της πολιτικής για τη θάλασσα πρέπει να γίνει να μην επηρεάζουν την ασφάλεια στη ναυσι- ιχθυοκαλλιέργειες, συστήματα αποχετεύσεων της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Μεσογείου. όσο το δυνατόν συντομότερα ο θαλάσσιος χωρο- πλοΐα, να μη θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζω- παραλιακών πόλεων, ηλεκτροπαραγωγικοί Εκ μέρους της Ομοσπονδίας μετρικός σχεδιασμός, ές στη θάλασσα και να σταθμοί, ναυτικές βά- η Μυρούλα Χατζηχριστο- φόρου επισημαίνει ότι απαι- • Μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων μετά ώστε να γίνει σωστά η χρήση του χώρου, με κύ- μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσ- • Μέλημα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας είναι οι αναπτύξεις σεις, περιοχές λουομέ- νων, περιοχές για θα- τείται αποτελεσματική ριο πάντα μέλημα την σιο περιβάλλον. λάσσια αθλήματα, ενά- εφαρμογή των διαχειριστι- από διαβουλεύσεις με όλους τους προστασία του περι- Η οποιαδήποτε τέτοια θαλάσσιων πάρκων και προτείνει λιες αρχαιότητες, μι- κών μέτρων και να μη μέ- ενδιαφερομένους και σε τέτοιο βάλλοντος. δραστηριότητα θα πρέ- χωροταξικό σχεδιασμό κρές ναυπηγοεπισκευ- νουν μόνο στο χαρτί. σημείο που να μη χάνει Η Ομοσπονδία έχει πει να αποφασιστεί και αστικές ζώνες, η προ- Έκανε λόγο για παρεξή- την προστασία της, υποστηρίζει θέση και για τη δημι- να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Ολοκληρωμέ- στατευόμενη ζώνη του Ακάμα ή και άλλες πε- γηση ότι εντός των περιο- ουργία τεχνητών υφά- νης Θαλάσσιας Πολιτικής η οποία επιδιώκει τη ριοχές σε σχέση με το Δίκτυο Φύση 2000, η πα- χών του Δικτύου Φύση 2000 η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών λων, και σύμφωνα με διατήρηση των θαλάσσιων πόρων, αλλά και την ροχή περιοχής καταφυγής σε πλοία που χρή- δεν επιτρέπεται η αλιεία. και Οικολογικών Οργανώσεων την κ. Χατζηχριστοφό- αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστη- ζουν συνδρομής, υποθαλάσσιοι αγωγοί φορ- Εξήγησε ότι μόνο σε μια μι- ρου πρέπει να γίνονται ριοτήτων μέσα από μια ενοποιημένη και ολο- τώσεως υδρογονανθράκων, οι αναγκαίες εγκα- κρή ζώνη η οποία θα θεωρείται ο πυρήνας θα υπάρ- με φειδώ. Πρόσθεσε ότι η Ομοσπονδία συμφωνεί κληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση, λαμβά- ταστάσεις για εξυπηρέτηση του μελλοντικού χει πλήρης απαγόρευση. Πρόσθεσε όμως ότι πι- με την εφαρμογή της στρατηγικής για τη δημι- νοντας υπόψη όλες τις αλληλοεπιδράσεις με- ενεργειακού κέντρου και για τη μελλοντική θανόν να ληφθεί απόφαση για απαγόρευση οποι- ουργία τεχνητών υφάλων που έχει γίνει από το ταξύ των διαφόρων θαλάσσιων τομέων και πο- έλευση φυσικού εμπορίου. ασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας για προ- Τμήμα Αλιείας για τέσσερα έργα παγκύπρια, ένα λιτικών. Σύμφωνα με τον ανώτερο επιθεωρητή πλοί- στασία όλου του οικοσυστήματος της περιοχής. εκ των οποίων βρίσκεται στην Αμαθούντα. Σε κα- Το Τμήμα προτείνει να γίνει θαλάσσιος χω- ων Γιάννη Ευστρατίου απλή απαρίθμηση των Ο καθορισμός των πέντε περιοχών έγινε με βά- μία περίπτωση όμως, είπε, δεν συμφωνούμε ότι η ροταξικός σχεδιασμός με στόχο τον συντονι- πιο πάνω δείχνει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ση την οδηγία για τους οικότοπους, αποκλειστι- θάλασσα πρέπει να γίνει σκουπιδότοπος, με τη ρί- σμό των δράσεων. Όπως εξηγεί, μετά τα γε- η λειτουργία και η μελλοντική δημιουργία και κά με επιστημονικά δεδομένα. Συμπλήρωσε όμως ψη αεροπλάνων, ελικοπτέρων και τράτων για δη- γονότα του 1974 οι ακτογραμμές της Κύπρου άλλων δραστηριοτήτων θα πρέπει να τύχουν κατά το στάδιο της ετοιμασίας διαχειριστικών σχε- μιουργία τεχνητών υφάλων. έχουν περιορισθεί μόνο σε 350 χιλιόμετρα από ενός ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού.

×