Pig ve Hive ile Hadoop üzerinde Veri Analizi

7,621
-1

Published on

Hadoop üzerinde Map Reduce programları yazmayı kolaylaştıran Pig ve Hive projesi ile ilgili Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2013 organizasyonunda yaptığım sunum.

Published in: Technology

Pig ve Hive ile Hadoop üzerinde Veri Analizi

 1. 1. Pig ve Hive ile Veri Analizi Nisan 2013 v1.2
 2. 2. Hakkımda● Marmara Üni. Elektronik● Software Development Supervisor @ Gitti Gidiyor / eBay● 12+ yıl yazılım tecrübesi● Java, C, C++, C#● Linux!● Search, Big Data, NoSQL Hakan İlter hilter@ebay.com twitter: devvericom http://tr.linkedin.com/in/hakanilter/ http://devveri.com
 3. 3. Gündem● Hadoop● MapReduce● Pig● Hive● Karşılaştırma
 4. 4. HadoopVeri işleme amaçlı dağıtık uygulamalaryazılmasını sağlayan bir platform ve açıkkaynaklı bir Apache projesidir.
 5. 5. Nereden Çıktı?● Google!● Dünyada üretilen verilerin %90lık kısmı son 2 yılda toplandı● Dev veri (Big Data) ○ Yapılandırılmış (structured) ■ ürün, kategori, müşteri, fatura, ödeme... ○ Yapılandırılmamış (unstructured) ■ tweet, paylaşım, like, email, click...● %90 yapılandırılmamış veri
 6. 6. Hadoop● Esnek ○ Her türlü veriyi saklayıp analizi yapılabilir● Ölçeklenebilir ○ Binlerce düğüm bir araya getirilebilir● Ekonomik ○ Açık kaynaklı, "commodity" donanımda çalışabilir
 7. 7. Kimler Kullanıyor?● yahoo● last.fm● ebay● amazon● facebook● linkedin● twitter● microsoft● oracle● ...
 8. 8. Gitti Gidiyorda Hadoop● Arama motoru ○ akıllı sıralama ○ ilgili aramalar ○ otomatik tamamlama ○ bunu mu demek istediniz● Kişiselleştirme (web, mobil, email)● Pazarlama (özel kampanyalar)● Segmentasyon● Raporlama
 9. 9. Hadoop● Hadoop Distributed File System (HDFS)● MapReduce
 10. 10. HDFS● Verinin saklanmasından sorumludur ○ Dağıtık bir dosya sistemidir ○ Birden çok düğümün disklerini birleştirir ○ Veriyi bloklar halinde yedekli olacak şekilde saklar ○ Bu sayede verinin erişilebilirliği ve güvenilirliği sağlanmış olur ○ Rastlantısal erişim yoktur (write once) ○ Büyük ve duraksız (streaming) veri okuma işlemine göre optimize edilmiştir
 11. 11. MapReduce● Veriyi işleme yöntemidir ○ Map ve Reduce birer fonksiyondur ○ İşlenecek veriler bağımsız parçalara bölünür ○ Her bir parça paralel olarak Map fonksiyonuna anahtar-değer şeklinde iletilir ○ Map fonksiyonundan çıkan değerler gruplanıp sıralandıktan sonra yine paralel olarak Reduce fonksiyonuna iletilir ○ Sonuç yine HDFS üzerine yazılır ○ Hadoop bu işlerin nasıl yürüyeceğini kontrol eder
 12. 12. MapReduce
 13. 13. WordCount.java● Map Metodu public void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException { String line = value.toString().toLowerCase(); StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(line); while (tokenizer.hasMoreTokens()) { Text word = new Text(tokenizer.nextToken()); context.write(word, new IntWritable(1)); } }
 14. 14. WordCount.java● Reduce Metodu public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context context) throws IOException, InterruptedException { int sum = 0; for (IntWritable value : values) { sum += value.get(); } context.write(key, new IntWritable(sum)); }
 15. 15. WordCount.java● Tool Sınıfı Metodu public int run(String[] args) throws Exception { Job job = new Job(); job.setJarByClass(WordCount.class); FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); job.setMapperClass(WordCountMapper.class); job.setReducerClass(WordCountReducer.class); job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(IntWritable.class); return job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1; }
 16. 16. Hmm...
 17. 17. Java ve MapReduce● Büyük verilerin analizi için uygun fakat; ○ Geliştirmesi zor! ○ Düşük seviyeli (assembly gibi) ○ Hata yapmaya açık ○ Herkes Java geliştirmiyor● Çözüm, daha yüksek seviyeli diller ○ Pig ○ Hive
 18. 18. PigApache Pig, Hadoop üzerindeki büyük verileriişlemek için geliştirilmiş, Pig Latin olarakisimlendirilen yüksek seviyeli bir dile sahip veriişleme platformudur.
 19. 19. Pig● Hadoop üzerindeki yapılandırılmamış verinin analizini kolaylaştırır ○ Basit dili ve yapısı sayesinde geliştirme süresini kısaltır ○ Esnek veri modeli ve standart dosya formatlarına destek sağlayar (text, binary, sequence, json vs.) ○ SQLden alışık olduğumuz veri işleme ifadelerine benzer ifadeler kullanılır (group by, order by vs.) ○ Pig kodları optimize edilir ■ Örnek: İki farklı gruplama işlemi otomatik olarak birleştirilebilir
 20. 20. WordCount.pig-- hdfs://host/users/user/data.txt dosyasini yukleinput = load data.txt as (line);-- TOKENIZE ile her satirdaki verileri kelimelerine ayir-- flatten ile her bir kelimeyi bir satira donusturwords = foreach input generate flatten(TOKENIZE(line)) as word;-- kelimeleri grupla ve saygrpd = group words by word;cntd = foreach grpd generate group, COUNT(words);-- ekrana basdump cntd;
 21. 21. Nasıl Çalıştırılır?● Konsol üzerinden ○ grunt>● Script olarak ○ pig -f source.pig● Programatik olarak ○ Java yardımıyla program içerisinden çağırabilir
 22. 22. Pig Latin ve SQL● SQL şema tabanlıdır, Pig Latin esnektir● SQL sorgulama dilidir, sonuç odaklıdır, verinin nasıl işleneceği ile ilgilenilmez● Pig Latin verinin işlenmesi ile ilgili kullanıcıya daha fazla kontrol sunar● SQL ile aynı anda bir sorunun cevabı alınabilir. Birden fazla cevap için iç içe sorgular veya geçici tablolar kullanılır● Pig Latin ile seri halinde uzun operasyonlar sırayla gerçekleştirilebilir
 23. 23. Pig Latin ve SQL/* SQL ornegi */CREATE TEMP TABLE t1 AS SELECT customer, sum(purchase) AS total_purchasesFROM transactionsGROUP BY customer;SELECT customer, total_purchases, zipcodeFROM t1, customer_profileWHERE t1.customer = customer_profile.customer;-- Pig ornegitxns = load transactions.csv as (customer, purchase);grpd = group txns by customer;totl = foreach grpd generate group, SUM(txns.purchase) as tp;prfl = load customer_profile.csv as (customer, zipcode);rslt = join totl by group, prfl by customer;dump rslt;
 24. 24. Veri Tipleri● Basit veri tipleri ○ int, long, float, double ○ bytearray, chararray● Kompleks veri tipleri ○ Map ○ Tuple (row) ○ Bag (list of tuples)
 25. 25. Şema Kullanımı● Şema kullanımı zorunlu değildir A = load data; B = filter A by $1 > 100;● Mevcut şemayı destekler ○ Tip kontrolü ve optimizasyonda kullanılır A = load data as (customer:int, purchase:double); B = filter A by purchase > 100;
 26. 26. Pig Latin● Veri işlemek için birçok ifadeyi destekler ○ Veri yükleme ve kaydetme (Load, Store, Dump) ○ Filtreleme (Filter, Distinct, Foreach, Sample) ○ Gruplama (Join, Group, Cogroup, Cross) ○ Sıralama (Order, Limit) ○ Ayırma ve birleştirme (Union, Split)
 27. 27. Pig Latin● JOIN örneği A1 = load products.csv as (productId, productName); A2 = load companies.csv as (productId, companyName); J = join A1 by productId, A2 BY productId; R = foreach J generate $0, $1, $3;● Parallel özelliği txns = load transactions.csv as (customer, purchase); -- gruplama isleminde 10 reducer kullan grpd = group txns by customer parallel 10;
 28. 28. UDF● Java ile kullanıcı tanımlı fonksiyonlar yazılabilir package myudfs; public class UPPER extends EvalFunc<String> { public String exec(Tuple input) throws IOException { if (input == null || input.size() == 0) return null; String str = (String) input.get(0); return str.toUpperCase(); } }
 29. 29. UDF● Register edilen jar içerisinden fonksiyonlar çağırılabilir register myudfs.jar; A = load student_data as (name: chararray, age: int, gpa: float); B = foreach A generate myudfs.UPPER(name); dump B;● Loader ve Storage sınıfları da yazılabilir● Piggybank isimli hazır fonksiyonların olduğu bir kütüphane de mevcuttur
 30. 30. HiveApache Hive, SQL benzeri bir arayüzyardımıyla Hadoop üzerinde sorgulama ve VeriAmbarı (Datawarehouse) uygulamalarıgeliştirmeyi sağlayan bir projedir.
 31. 31. Hive● Hadoop üzerindeki yapılandırılmış verinin yönetilmesini ve sorgulanmasını sağlar ○ Veriler HDFS üzerinde saklanır ○ Saklanan bu veriler tablo olarak tanımlanır ○ Bu tablolar üzerinden SQL benzeri HiveQL ile MapReduce programları yazılabilir ○ Zengin veri tipleri sunar (struct, array, map vs.) ○ Farklı formatta tutulan verileri sorgulayabilir (text, binary, sequence vs) ○ Genişletilebilir (UDF, SerDe) ○ Veri hakkındaki meta bilgisini de yönetir ○ Ölçeklenebilir ve performanslıdır
 32. 32. WordCount.hiveql/* docs tablosunu yarat */CREATE TABLE docs (line STRING);/* docs dosyasini docs tablosu icerisine aktar */LOAD DATA INPATH docs OVERWRITE INTO TABLE docs;/* kelimeleri sayarak yeni bir tablo olustur */CREATE TABLE word_counts AS SELECT word, count(1) AS count FROM (SELECT explode(split(line, s)) AS word FROM docs) w GROUP BY word ORDER BY word;
 33. 33. Nasıl Çalıştırılır?● Konsol üzerinden ○ hive>● Script olarak ○ hive -f source.sql ○ hive -e select * from test
 34. 34. Veri Tipleri● Basit veri tipleri ○ TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT ○ BOOLEAN, FLOAT, DOUBLE ○ STRING, BINARY, TIMESTAMP, DECIMAL● Kompleks veri tipleri ○ ARRAY<data_type> ○ MAP<primitive_type, data_type> ○ STRUCT<col_name : data_type, ...> ○ UNIONTYPE<data_type, data_type, ...>
 35. 35. Veri Yapısı● Tablo (Table) ○ Kolonlardan oluşur (int, double, date, string, vs.) ○ Gelişmiş tipleri de destekler (array, struct, map, vs.) ○ Aslında HDFS üzerindeki bir klasöre denk gelir ○ MANAGED tablolar hive.metastore.warehouse.dir ile belirtilen yerde saklanır (/user/hive/warehouse) ○ Tablolar EXTERNAL olarak da tanımlanabilir ○ Gerçek veriler düz dosyalarda (text, binary, sequence) tutulur /user/hive/warehouse/mydb.db/employees
 36. 36. Veri Yapısı● Tablo yaratmak CREATE TABLE employees ( name STRING, salary FLOAT, subordinates ARRAY<STRING>, deductions MAP<STRING, FLOAT>, address STRUCT<street:STRING, city:STRING, state:STRING, zip:INT> ) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY 001 COLLECTION ITEMS TERMINATED BY 002 MAP KEYS TERMINATED BY 003 LINES TERMINATED BY n STORED AS TEXTFILE;
 37. 37. Veri Yapısı● Bölünmüş (Partitioned) Tablolar ○ Tablolar belirli kolonlarına göre bölünerek saklanabilir ○ Bölme işlemi daha sonra yapılacak sorgulamalara göre yapılırsa performans sağlanır ○ Bölünmüş tablolar alt klasörler içerisinde saklanır /user/hive/warehouse/mydb.db/employees/country=CA/state=AB /user/hive/warehouse/mydb.db/employees/country=CA/state=BC /user/hive/warehouse/mydb.db/employees/country=US/state=AL /user/hive/warehouse/mydb.db/employees/country=US/state=TX ...
 38. 38. Veri Yapısı● Bölünmüş tablo yaratmak CREATE TABLE employees ( name STRING, salary FLOAT, subordinates ARRAY<STRING>, deductions MAP<STRING, FLOAT>, address STRUCT<street:STRING, city:STRING, state:STRING, zip:INT> ) PARTITIONED BY (country STRING, state STRING);
 39. 39. Metastore● Veri hakkındaki meta bilgisini de yönetir ○ Tablolar ile ilgili kolonların tipleri ○ HDFS üzerinde dosyaların konumu ○ Partitioning bilgisi ○ SerDe ayarları ○ İstatistik ○ Datanucleus ORM ile geliştirilmiştir, Derby, MySQL ve benzeri RDBMS kullanılabilir
 40. 40. Veri Giriş Çıkışı● LOAD DATA komutuyla veri yüklenebilir LOAD DATA [LOCAL] INPATH filepath [OVERWRITE] INTO TABLE tablename [PARTITION (partcol1=val1, partcol2=val2 ...)]● Sorgu sonuçları tablolara kaydedilebilir INSERT OVERWRITE TABLE tablename1 [PARTITION (partcol1=val1, partcol2=val2 ...) [IF NOT EXISTS]] select_statement1 FROM from_statement;● Tablolardaki veriler dışarı aktarılabilir INSERT OVERWRITE [LOCAL] DIRECTORY directory1 select_statement1 FROM from_statement;
 41. 41. Sorgular● Standart sorgular SELECT [ALL | DISTINCT] expr, expr, ... FROM table_reference [WHERE where_condition] [GROUP BY col_list] [LIMIT number]● Karmaşık sorgular SELECT table3.col FROM ( SELECT a+b AS col FROM table1 UNION ALL SELECT c+d AS col FROM table2 ) table3
 42. 42. Sorgular● JOIN örneği ○ Sadece eşitlik üzerinden bağ kurulabilir ○ LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN ○ LEFT SEMI JOIN ○ Birden fazla tablo birbirine bağlanabilir SELECT a.val, b.val, c.val FROM a JOIN b ON (a.key = b.key1) JOIN c ON (c.key = b.key1)
 43. 43. UDF● Kullanıcılar kendi fonksiyonlarını geliştirebilirler public class UnixtimeToDate extends UDF { public Text evaluate(Text text) { if (text == null) return null; long timestamp = Long.parseLong(text.toString()); return new Text(toDate(timestamp)); } private String toDate(long timestamp) { Date date = new Date (timestamp * 1000); return DateFormat.getInstance(). format(date).toString(); } }
 44. 44. SerDe● (Se)rialization/(De)serialization işlemleri için SerDe arayüzünü sağlar CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS event_data ( event_id int, timestamp string, type string ) ROW FORMAT SERDE org.my.project.CustomDataFileSerDe STORED AS INPUTFORMAT org.my.project.MyInputFormat OUTPUTFORMAT org.my.project.MyInputFormat LOCATION /data/mydata;
 45. 45. Sonrası?
 46. 46. KarşılaştırmaÖzellik Pig HiveAmaç ETL Veri AmbarıDil Pig Latin SQL*Şema Esnek ZorunluZengin veri tipleri (map vs) Var VarJoin Var VarGenişleyebilme UDF UDFFarklı Dosya Formatları UDF SerDeJDBC/ODBC Yok Var*NoSQL entegrasyonu Var* Var*
 47. 47. DevVeri.com
 48. 48. Sorular? ?
 49. 49. Teşekkürler!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×