Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2

 • 384 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
384
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
17
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Chuyªn §ÒTètNghiÖp Bïi Xu©n Kh¸nh 6D-B2 Lêi nãi ®Çu Lao ®énglµ ho ¹t®éng quan träng nh tcñacon ngêi ®Ó t¹o ra cñac ¶i vËtch tvµ c ¸c gi¸ trÞ tinh thÇnx ·h éi . Lao®éngcãn ¨ng su tch t îng vµ hiÖuqu ¶ cao lµ nh©ntè quyÕ t®Þnhsùph ¸ttriÓ n cña® tníc. Lao®énglµ , lm éttrong ba yÕ u tè c ¬ b ¶n cñaqu ¸ tr×nh s ¶n xu tvµ lµ yÕ u tè quyÕ t®Þnh nh t Chi phÝvÒl ®éng lµ m ét . aotrong c ¸c yÕ u tè chi phÝc ¬ b ¶n c uth µnh n ªn gi¸ trÞ s ¶n phÈm do doanhnghiÖps ¶n xu tra. S öd ôngh îp lý l ao®éng trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu tkinh doanhlµ tiÕ tkiÖm chi phÝvÒl ®éng sènggãp phÇnh ¹ th pgi¸ th µnh s ¶n aophÈm ,t¨ng doanhli cho doanhnghiÖpvµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c ¶i thiÖnn©ngcao ®êi s èngvËtch t thÇncho CNV, î tinhngêi lao ®éngtrongdoanhnghiÖp. TiÒnl¬ng (haytiÒn c«ng)lµ m étphÇns ¶n phÈm x · héi ®îc Nhµníc ph©nphèi cho ngêi l ®éngm étc ¸ch aocãkÕ ho ¹ch,c ¨n cøvµo kÕ tqu ¶ l ®éngm µm çi ngêi cènghiÕ ncho x · héi biÓ u hiÖnb »ng tiÒn nãlµ phÇnth ï l ao aolao ®éng ®Ó t¸i s ¶n xu tsøcl ®éng b ï ®¾p hao phÝl ®éng cñac«ng nh©n viªn ®· b á ra trong qu ¸ tr×nh ao aos ¶n xu tkinh doanh.TiÒnl¬ng g¾n liÒn víi th êi gian vµ kÕ tqu ¶ l ®éngm µc«ng nh©n viªn ®· th ùc hiÖn,tiÒn aol¬ng lµ phÇnthu nhËpchÝnhcñac«ng nh©n viªn. Tr c ¸c doanhnghiÖphiÖn nayviÖctr¶ l¬ng cho c«ng nh©n ongviªn cãnhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau,nhng chÕ ®étiÒn l¬ng tÝnh theo s ¶n phÈm ®ang®îc th ùc hiÖnë m étsèdoanhnghiÖp lµ ®îc quan t©m h ¬n c ¶. Tr néi dung lµm chñcñangêi l ®éng vÒm Ætkinh t , v n®Òc ¬ b ¶n lµ ong ao Õlµm chñtrong viÖcph©nphèi s ¶n phÈm x · héi nh»m th ùc hiÖn®óngnguyªn t¾c “ph ©n phèi theo l ®éngÓ. Thùc aohiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l¬ng s ¶n phÈm s Ï kÕ th îp ®îc nghÜavô vµ quyÒnli, n ªu cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cñac ¬ s ë îs ¶n xu tnhãm l ®éngvµ ngêi l ®éng®èi víi s ¶n phÈm m ×nh lµm ra ®ångth êi ph ¸thuyn ¨ng lùc s ¸ng t¹o cña , ao aongêi lao ®éng,kh ¾cphôckhãkh ¨n trongs ¶n xu t µ®êi sèng®Ó hoµnth µnh kÕ ho ¹ch.Tr c ¬ chÕ qu ¶n lý m íi v onghiÖnnayth ùchiÖnréng r·i h ×nh thøctiÒn l¬ng s ¶n phÈm trong c ¬ sës ¶n xu tkinh doanhcãý nghÜaquanträngcho c ¸c doanhnghiÖp®i vµo lµm ¨n cãl·i, kÝch th Ých s ¶n xu t ¸ttriÓ n. ph Ngoµi tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng)®Ó ®¶m b ¶o t¸i t¹o søcl ®éng vµ cuécsèngl u d µi cñangêi l ®éng, ao © aotheo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn h µnh doanh nghiÖp cßn ph ¶i vµo chi phÝ s ¶n xu tkinh doanh m étb é phËnchi phÝgåm c ¸c kho ¶n trÝch b ¶o hiÓ m x · h éi, b ¶o hiÓ m y t vµ kinh phÝc«ng®oµn. ÕGi¸o Viªn Híng DÉn 1 TS. NguyÔn ViÕt TiÕn
 • 2. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tr ®ã, BHXH®îc trÝch l p ®Ó tµi trî cho trêng h îp c«ng nh©n viªn t¹m th êi hayvÜnh viÔ n m tsøcl ong Ë ao®éng nh: èm ®au,thai s ¶n, tai n ¹n l ®éng,m tsøc,nghØhu... B ¶o hiÓ m y t ®Ó tµi trî cho viÖc phßng,ch ÷a ao ÕbÖnhvµ ch ¨m s ãcsøckhoÎ cñangêi l ®éng.Kinh phÝc«ng ®oµn chñyÕ u ®Ó cho ho ¹t®éng cñat chøccñagiíi ao ælao ®éngch ¨m s ãc,b ¶o vÖquyÒnli cñangêi l ®éng.C ïngvíi tiÒn l¬ng (tiÒnc«ng)c ¸c kho ¶n trÝch l p c ¸c quü î ao Ënãi trªn h îp th µnh kho ¶n chi phÝ vÒ l ®éng s èng trong gi¸ th µnh s ¶n phÈm cña doanh nghiÖp s ¶n xu tkinh aodoanh. Tõvai trß, ý nghÜatrªn cñac«ng t¸c tiÒn l¬ng, BHXH®èi víi ngêi l ®éng. Víi kiÕ n thøc h ¹n hÑ p cña aom ×nh,em m ¹nh d ¹n nghiªn cøu vµ tr×nh b µy chuyªn ®Ò: “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸ckho¶n trÝ ch theo l¬ng t¹ i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long”. Trong thêi gian ®i thùc tÕ ®Ó viÕt chuyªn ®Òt¹i C«ng ty cÇu I Th¨ng Long, em ®îc sù gióp ®ì nhiÖtt×nhcña c¸c c« c¸c chó trong c«ng ty ®ÆcbiÖt lµ c¸c c« c¸c chó phßng tæchøc lao ®éng cïng víi phßng kÕ to¸n. Bªnc¹nh ®ã,lµsù híng dÉn,tËnt×nh cã tr¸ch nhiÖm cñathÇygi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn vµ sù cè g¾ng nç lùccñab ¶n th©n®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ònµy.Gi¸oViªn H DÉn íng 2 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 3. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Ch¬ng ILý luËn chung vÒ kÕ to¸ tiÒn l¬ng vµ c¸ kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸ n c c doanh nghiÖpI. LýluËnvÒtiÒnl¬ng vµ c¸c kho¶n trÝchtheol¬ng1. TiÒn l¬ng1.1. Kh¸i niÖm Tr kinh t thÞ trêng søcl ®éng trë th µnh h µng ho ¸, ngêi cã søcl ®éng cã thÓ tù do cho thu ª (b ¸n ong Õ ao aosøclao ®éngcñam ×nh cho ngêi söd ôngl ®éng:Nhµníc, chñdoanhnghiÖp...)th «ng quac ¸c h îp ®ångl ®éng. ao aoSauqu ¸ tr×nh lµm viÖc,chñdoanhnghiÖps Ï tr¶ m étkho ¶n tiÒn cãli ªn quanchÆt Ï®Õ nkÕ tqu ¶ l ®éngcña ch aongêi ®ã. VÒtæng thÓ tiÒn l¬ng ®îc xem nh lµ m étphÇncñaqu ¸ tr×nh trao ®æi gi ÷a doanh nghiÖp vµ ngêi l ao®éng. - Ngêi l ®éng cung c p cho hä vÒm Ætth êi gian, søcl ®éng,tr×nh ®é nghÒnghiÖp còng nh kü n ¨ng ao aolao ®éngcñam ×nh. - §æi l¹i, ngêi l ®éngnhËnl¹i doanhnghiÖptiÒn l¬ng, tiÒn thëng,trî c px · h éi, nh ÷ng kh ¶ n ¨ng ®µo aot¹o vµ ph ¸ttriÓ n nghÒnghiÖpcñam ×nh. §èi víi th µnh phÇnkinh t t nh©n,søcl ®éngrâ rµng trë th µnh h µngho ¸ v× ngêi s öd ôngt liÖu s ¶n xu t Õ aokh «ng ®ång th êi s ëh ÷u t liÖu s ¶n xu t H älµ ngêi lµm thu ª b ¸n søcl ®éng cho ngêi cã t liÖu s ¶n xu t Gi¸ trÞ . ao .cñasøclao ®éngth «ngquasùtho ¶ thuËncñahai b ªn c ¨n cøvµo ph ¸p l ËthiÖnh µnh. u §èi víi th µnh phÇnkinh t thuécs ën h ÷u Nhµníc, t p thÓ ngêi l ®éngtõ gi¸m ®èc ®Õ nc«ng nh©n ®Òu Õ Ë aolµ ngêi cungc psøcl ®éngvµ®îc Nhµníc tr¶ c«ng.Nhµníc giao quyÒnsöd ôngqu ¶n lý t liÖu s ¶n xu t t p ao cho ËthÓ ngêi lao ®éng.Gi¸m ®èc vµ c«ng nh©n viªn chøclµ ngêi lµm chñ®îc u ûquyÒnkh «ng®Çy®ñ, vµ kh «ngph ¶itù quyÒnvÒt liÖu ®ã. Tuynhiªn, nh ÷ng ®Æcth ï ri ªng trong viÖc sö d ông l ®éng cñakhu vùc kinh t cã h ×nh ao Õthøc sëh ÷u kh ¸c nhau n ªn c ¸c quan hÖthu ª m ín, m uab ¸n, h îp ®ång l ®éng còng kh ¸c nhau,c ¸c tho ¶ thuËnvÒ aotiÒn l¬ng vµ c ¬ chÕ qu ¶n lý tiÒn l¬ng còng®îc thÓ hiÖntheo nhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau.Gi¸oViªn H DÉn íng 3 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 4. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B TiÒnl¬ng lµ b é phËnc ¬ b ¶n (hayduynh t trong thu nhËpcñangêi l ®éng,®ångth êi lµ m éttrong c ¸c ) aochi phÝ®Çuvµo cñas ¶n xu t doanhcñaxÝnghiÖp. kinh VËycã thÓ hiÓ u:TiÒnl¬ng lµ biÓ u hiÖn b »ng tiÒn cñagi¸ trÞ søcl ®éng,lµ gi¸ c ¶ yÕ u tè cñasøcl ao ao®éng m µ ngêi s ö d ông (Nhµníc, chñdoanh nghiÖp)ph ¶i tr¶ cho ngêi cung øng søc l ®éng, tu ©n theo nguyªn aot¾c cung- cÇu,gi¸ c ¶ thÞtrêngvµ ph ¸p l ËthiÖnh µnh cñaNhµníc. u C ïngvíi kh ¶ n ¨ng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng lµ m étbiÓ u hiÖn,m éttªn gäi kh ¸c cñatiÒn l¬ng. TiÒnc«ng g¾nvíi c ¸c quan hÖtho ¶ thuËnm uab ¸n søc l ®éng vµ thêng sö d ông trong l nh vùc s ¶n xu tkinh doanh,c ¸c h îp ao Ü®ång thu ª l ®éng cã th êi h ¹n. TiÒnc«ng cßn ®îc hiÓ u lµ tiÒn tr¶ cho m ét®¬n vÞth êi gian l ®éng cung øng, ao aotiÒn tr¶ theo khèi lîng c«ng viÖc®îc th ùc hiÖnphæbiÕ ntrung nh ÷ng tho ¶ thuËnthu ª nh©nc«ngtrªn thÞtrêng tùdo. Tr nÒnkinh t thÞtrêng ph ¸ttriÓ n kh ¸i niÖm tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng ®îc xem lµ ®ångnh tc ¶ vÒb ¶n ch t ong Õkinh tÕ ph ¹m vi vµ®èi tîng ¸p d ông.1.2. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng, chøc n¨ng cña tiÒn l¬nga. C¸c quan ®i Ó m c¬ b¶n vÒ tiÒn l ¬ng* Quan ®iÓm chung vÒtiÒnl¬ng LÞch sö x· héi loµi ngêi tr¶i qua nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ x · héi kh¸c nhau, ph ¶n ¸nh tr×nh ®éph¸t triÓncñalùclîng s ¶n xu t vµ quan hÖs ¶n xu t. Méttrong nh÷ng ®Æc®iÓm cñaquan hÖs ¶n xu t x · héi lµ h×nh thøcph©n phèi. Ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña t¸i s ¶n xu t vµ trao ®æi. Nh vËytrong c¸c ho¹t®éng kinh tÕ th× s ¶n xu t ®ãng vai trßquyÕt ®Þnh, ph©n phèi vµ c¸c kh©u kh¸c phô thuéc vµo s ¶n xu t vµ dos ¶n xu t quyÕt ®Þnhnhng c㶠nh hëng trùctiÕp, tÝchcùc trël¹i s ¶n xu t. Tængs ¶n phÈm x · héi lµ do ngêi lao ®éng t¹o ra ph ¶ i ®îc ®em ph©n phèi cho tiªu dïng c¸ nh©n, tÝchluüt¸i s ¶n xu t më réngvµ tiªu dïng c«ng céng. H×nh thøcph©n phèi vËtphÈm cho tiªu dïng c¸ nh©n d íi chñ nghÜax · héi (CNXH)®îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c: “Lµm theo n¨ng lùc, hëng theo lao ®éngÓ. Bëi vËy,“ph©n phèi theolao®éng lµmét quy luËtkinh tÕ “. Ph©n phèi theo lao®éng d íi chÕ ®éCNXH chñ yÕu lµtiÒnl¬ng, tiÒnthëng. TiÒnl¬ng d íi CNXH kh¸c h¼n tiÒnl¬ng d íi chÕ ®ét b ¶ n chñ nghÜa. TiÒnl¬ng d íi chÕ ®é XHCN ®îc hiÓu theo c¸ch ®¬n gi ¶ n nh t ®ã lµ: sè tiÒnmµ ngêi lao ®éng nhËn®îcsau mét thêi gian lao®éng nh t ®ÞnhhoÆcsau khi ®· hoµn thµnh mét c«ng viÖcnµo ®ã. Cßn theo nghÜaréng: tiÒnGi¸oViªn H DÉn íng 4 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 5. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bl¬ng lµ m étphÇnthu nhËpcñanÒn kinh t quèc d ©n biÓ u hiÖn d íi h ×nh thøc tiÒn tÖ®îc Nhµníc ph©n phèi kÕ Õho ¹ch cho c«ngnh©nviªn chøcph ï h îp víi sèlîng vµ ch tîng l ®éngcñam çi ngêi ®· cènghiÕ n. l ao Nh vËynÕ uxÐ ttheo quan®iÓ m s ¶n xu ttiÒn l¬ng lµ kho ¶n ®·i ngécñasøcl ®éng®· ®îc ti ªu d ïng ao®Ó lµm ra s ¶n phÈm .Tr¶ l¬ng tho ¶ ®¸ng cho ngêi l ®éng lµ m étnguyªn t¾c b ¾tbuéc nÕ u m uèn ®¹t hiÖu aoqu ¶ kinh doanhcao. NÕ u xÐ ttrªn quan ®iÓ m ph©n phèi th × tiÒn l¬ng lµ phÇn t liÖu ti ªu d ïng c ¸ nh©n d µnh cho ngêi l ao®éng,®îc ph©n phèi d ùatrªn c ¬ sëc©n ®èi gi ÷a quüh µngho ¸ x · h éi víi c«ngsøc®ãnggãp cñatõng ngêi. Nhµn-íc ®iÒu tiÕ ttoµn b é hÖth èng c ¸c quan hÖkinh t : s ¶n xu t cung c p vËtt, ti ªu hao s ¶n phÈm ,x©y d ùng gi¸ vµ Õ ,ban h µnh chÕ ®é, tr¶ c«ng l ®éng.Tr l nh vùc tr¶ c«ng l ®éngNhµníc qu ¶n lý t p trung b »ng c ¸ch quy ao ong Ü ao Ë®Þnh m øcl¬ng tèi thiÓ u ban h µnh hÖth èng thang l¬ng vµ phô c p. Tr hÖth èng chÝnh s ¸ch cñaNhµníc quy ong®Þnhtheo khu vùc kinh t quècdoanhvµ®îc ¸p ®Ættõ trªn xuèng.S ëd Ünh vËylµ xu tph ¸ttõ nhËnthøctuyÖt®èi Õho ¸ quyluËtph©nphèi theo l ®éngvµ ph©nphèi quüti ªu d ïng c ¸ nh©ntrªn ph ¹m vi to µn x · h éi. ao Nh ÷ng quanniÖm trªn ®©yvÒtiÒn l¬ng ®· bÞcoi lµ kh «ngph ï h îp víi nh ÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc®iÓ m cñam étnÒns ¶n xu th µngho ¸.b. B¶n chÊt ph¹m trï tiÒn l ¬ng theo c¬ chÕthÞ tr êng Trong nhiÒu n¨m qua, c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Song t×nhh×nh thùctÕ cho th y r»ng sù®æi míi mét sè lÜnhvùcx · héi cßn cha kÞp víi c«ng cuéc ®æi míi chung nh t cña® tníc. V n ®ÒtiÒnl¬ng còng cha t¹o ®îc ®éng lùcph¸t triÓn kinh tÕ x · héi. HiÖnnaycã nhiÒu ý thøckh¸c nhau vÒtiÒnl¬ng, song quan niÖm thèngnh t ®Òucoi søclao®éng lµhµngho¸. MÆcdï trc ®©ykh«ng ®îc c«ng nhËnchÝnh thøc,thÞtr ng søclao®éng ®· ®îc h×nh thµnh tõl©u ë níc tavµ í êhiÖn nay vÉn®ang tån t¹i kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu vïng ® t níc. Søc lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnhtrong c¸c yÕu tèc¬ b ¶ n, cñaqu¸ tr×nh s ¶n xu t, nªn tiÒnl¬ng, tiÒnc«ng lµ vèn ®Çut øng trc quan trängnh t, ílµ gi¸ c ¶ søc lao ®éng. V× vËyviÖctr¶ c«ng lao®éng ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt trong h¹ch to¸n kinh doanhcña c¸c ®¬n vÞ c¬ së thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng hîp lÝ cÇn t×m ra c¬ së ®Ó tÝnh®óng ,tÝnh ®ñ gi¸ trÞcñasøc lao ®éng .Ngêi lao ®éng sau khi bá rasøc lao®éng,t¹o ras ¶n phÈm th× ®îc mét sèGi¸oViªn H DÉn íng 5 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 6. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BtiÒn c«ng nh t®Þnh.VËycã thÓ coi søcl ®énglµ m étl ¹i h µngho ¸,m étl ¹i h µngho ¸ ®ÆcbiÖt.TiÒnl¬ng chÝnh ao o olµ gi¸ c ¶ h µngho ¸®ÆcbiÖt®ã- h µngho ¸ søcl ®éng. ao H µngho ¸ søcl ®éngcòngcãm Æt èngnh m äi h µngho ¸ kh ¸c lµ cãgi¸ trÞ. Ngêi ta ®Þnhgi¸ trÞ ylµ ao gis èlîng t liÖu sinh ho ¹tcÇnthiÕ t®Ó s ¶n xu tra nã. S øcl ®éngg¾n liÒn víi con ngêi n ªn gi¸ trÞ søcl ®éng®îc ao ao®o b »ng gi¸ trÞ c ¸c t liÖu sinh ho ¹t®¶m b ¶o nhu cÇutèi thiÓ u cho cuécs èng(¨n, ë, häc h µnh,®i l¹i ...) vµ nh ÷ngnhu cÇucao h ¬n n ÷a.Songnãcòngph ¶i chÞut¸c ®éngcñac ¸c quyl Ëtkinh t thÞtrêng. u Õ V× vËy,vÒb ¶n ch t Òn c«ng,tiÒn l¬ng lµ gi¸ c ¶ cñah µngho ¸ søcl ®éng,lµ ®éngl c quyÕ t®Þnh ti ao ùh µnh vi cungøngsøcl ®éng.TiÒnl¬ng lµ m étph ¹m trï cñakinh t h µng ho ¸ vµ chÞus ùchi phèi cñac ¸c quyl Ët ao Õ ukinh tÕ kh ¸ch quan.TiÒnl¬ng còngt¸c ®éng®Õ nquyÕ t®Þnhcñac ¸c chñdoanhnghiÖp®Ó h ×nh th µnh c ¸c tho ¶thuËnh îp ®ångthu ª l ®éng. ao1.2.2 Chøc n¨ng cña tiÒn l ¬ng TiÒnl¬ng lµmét ph¹m trïkinh tÕ tænghîp vµ bao gåm c¸c chøcn¨ngsau: -TiÒnl¬ng lµ c«ng cô®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ph©n phèi thu nhËp quèc d©n, c¸c chøc n¨ng thanh to¸ngi÷a ngêi sö dông søclao®éng vµ ngêi lao®éng. -TiÒnl¬ng nh»m t¸i s ¶n xu t søclao®éng th«ng qua viÖctrao®æi tiÒntÖdo thu nhËpmang l¹i víi c¸c vËtdông sinh ho¹t cÇnthiÕt cho ngêi lao®éng vµ gia ®×nh hä. -KÝch thÝch con ngêi tham gia lao ®éng, bëi lÏ tiÒnl¬ng lµ mét bé phËnquan trängcñathu nhËp, chi phèivµ quyÕt ®Þnh møc sèng cñangêi lao®éng. Do ®ã lµ c«ng cô quan träng trong qu ¶n lÝ. Ngêi ta sö dông nã ®Óthóc®Èyngêi lao®éng h¨ng h¸i lao®éng vµ s¸ng t¹o, coi nh lµmét c«ng cô t¹o ®éng lùctrongs ¶n xu t kinh doanh(SXKD).1.3 Nguyªn t¾c tÝnh l¬ng1.3.1 Nh÷ng c¬ së ph¸p lÝ cña viÖc qu¶n lÝ tiÒn l ¬ng trong doanh nghiÖp -Quy ®Þnhcñanhµ níc vÒchÕ ®étr¶ l¬ng N¨m 1960 lÇn ®Çu tiªn nhµ níc ta ban hµnh chÕ ®é tiÒn l¬ng ¸p dông cho c«ng chøc, viªn chøc, c«ngnh©n ... thuéc c¸c lÜnh vùc cñadoanh nghiÖp ho¹t ®éng kh¸c nhau. NÐt næi bËttrong chÕ ®é tiÒn l¬ng nµy lµ nãmang tÝnh hiÖn vËts©u s¾c, æn®Þnh vµ quy ®Þnh r t chi tiÕt, cô thÓ:Gi¸oViªn H DÉn íng 6 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 7. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B N ¨m 1 985 víi nghÞ®Þnh 235 H §BTngµy1 8/ 1 985 ®· ban h µnh m étchÕ ®é tiÒn l¬ng m íi thay thÕ cho 4/chÕ ®é tiÒn l¬ng n ¨m 1 960. ¦u ®iÓ m cñachÕ ®é tiÒn l¬ng nµy lµ ®i tõ nhu cÇu tèi thiÓ u ®Ó tÝnh m øcl¬ng tèithiÓ usongnãvÉ cha hÕ tyÕ utè bao c pm angtÝnh cøngnh¾cvµ th ô®éng. n Ngµy23/ 1 993chÝnhphñban h µnh c ¸c nghÞ®ÞnhN §25/ N §26/ quy ®Þnht¹m th êi chÕ ®étiÒn l- 5/ CP, CP¬ng m íi ®èi víi c ¸c doanhnghiÖpvíi m øctiÒn l¬ng tèi thiÓ ulµ 1 44.000®/ êi/ ¸ng. ng th Nh ÷ng v¨n b ¶n ph ¸p l trªn ®©y®Òux©yd ùngm étchÕ ®é tr¶ l¬ng cho ngêi l ®éng,®ã lµ chÕ ®é Ý aotr¶ l¬ng c pbËc. TiÒnl¬ng c pbËclµ tiÒn l¬ng ¸p d ông cho c«ng nh©n c ¨n cøvµo sèlîng vµ ch tlîng l ®éng cñac«ng aonh©n. H ÖsètiÒn l¬ng c pbËclµ toµn b é nh ÷ng quy®Þnh cñaNhµníc m µdoanhnghiÖpd ùavµo ®ã®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ngnh©ntheo ch tîng vµ®iÒu kiÖnl ®éngkhi h ähoµnth µnh m étc«ngviÖcnh t nh. l ao ®Þ ChÕ ®é tiÒn l¬ng c p bËct¹o kh ¶ n ¨ng ®iÒu chØnhtiÒn l¬ng gi ÷a c ¸c nghµnh,c ¸c nghÒm étc ¸ch h îpl , h ¹n chÕ ®îc tÝnh ch t ×nh qu©ntrong viÖctr¶ l¬ng, ®ångth êi cßn cãt¸c d ôngb è trÝ c«ng viÖcth Ých h îp víiÝ btr×nh ®élµnh nghÒcñac«ngnh©n. TheochÕ ®énµyc ¸c doanhnghiÖpph ¶i ¸p d ônghoÆcvËnd ôngc ¸c thangl¬ng, m øcl¬ng, hiÖnh µnh cñaNhµníc. - Møcl¬ng: lµ lîng tiÒn tr¶ cho ngêi l ®éngcho m ét®¬n vÞth êi gian (giê,ngµy,th ¸ng...)ph ï h îp víi c ¸c aoc pbËctrong thang l¬ng. Th«ngthêng Nhµníc chØquy ®Þnh m øcl¬ng bËcI hoÆcm øcl¬ng tèi thiÓ u víi hÖsèl-¬ng cñac pbËct¬ng øng. - Thangl¬ng: lµ biÓ u hiÖn x ¸c ®Þnh quan hÖtû l vÒ tiÒn l¬ng gi ÷a c ¸c c«ng nh©n cïng nghÒhoÆc ÖnhiÒunghÒgièng nhau theo tr×nh tù vµ theo c pbËccñahä. Mçi thang l¬ng ®Òu cã hÖsèc pbËcvµ tû l tiÒn l- Ö¬ng ë c ¸c c pbËckh ¸c nhauso víi tiÒn l¬ng tèi thiÓ u.* Tiªu chuÈnc pbËckü thuËtµ v¨n b ¶n quy®ÞnhvÒm øc®éphøct¹p cñac«ngviÖcvµ yªu cÇuvÒtr×nh ®élµnh lnghÒcñac«ngnh©në m étbËcnµo ®ãph ¶i biÕ tg × vÒm Æt ü thuËt µ ph ¶i lµm ®îc g × vÒm Æt ùch µnh. k v th Gi÷a c pbËcc«ng nh©n vµ c pbËcc«ng viÖccãm èi quan hÖchÆt Ï. C «ngnh©n hoµn th µnh tètë c«ng chviÖcnµo th × s Ï®îc xÕ p vµo c pbËc®ã.Gi¸oViªn H DÉn íng 7 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 8. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B C òngtheo c ¸c v¨n b ¶n nµý nghÜac ¸n b é qu ¶n lý trong doanh nghiÖp ®îc th ùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ngtheo chøc vô. ChÕ ®é tiÒn l¬ng chøc vô ®îc thÓ hiÖn th «ng qua c ¸c b ¶ng l¬ng chøc vô do Nhµníc quy ®Þnh.B ¶ng l¬ng chøcvôgåm cãnhãm chøcvôkh ¸c nhau,bËcl¬ng, hÖs èlongvµ m øcl¬ng c ¬ b ¶n.1.3.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh l ¬ng Bé luËtlao®éng cñaníc céng hoµ x· héi chñ nghÜaViÖtNam ch¬ng 2 ®Òu56 cã ghi: “Khi chØsè gi¸ c ¶ isinh ho¹t t¨ng lªn lµm cho tiÒnl¬ng thùc tÕ cñangêi lao ®éng bÞ gi ¶ m sótth× chÝnh phñ ®Òu chØnh møc l¬ng itèi thiÓu ®Ó ®¶ m b ¶ o tiÒnl¬ng thùctÕÓ. Theo quy ®Þnh t¹i nghÞ®Þnh 06/CPngµy 21/1/97 ¸p dông tõ ngµy 1/1/97 møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ144.000®/th¸ng/ngêi. Theo nghÞ®Þnh sè 175/1999 ND-CP cñaChÝnh phñ ngµy 15-12/1999 ®îc tÝnh b¾t ®Çutõngµy 1/1/2000møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ 180.000 ®/th¸ng/ngêi ®èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, ngµy 27/3/2000banhµnh nghÞ®Þnh sè 10/2000,ND-CP quy ®ÞnhtiÒnl¬ng tèi thiÓu cho c¸c doanh nghiÖp. Tuútheo vïng ngµnh mçi doanh nghiÖp cã thÓ ®ÒuchØnhmøc l¬ng cñam ×nh sao cho phï hîp. Nhµ níc cho iphÐp tÝnh hÖsè®ÒuchØnht¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5n lÇnmøc l¬ng tèi thiÓu chung. i HÖsè®ÒuchØnh®îc tÝnh theo c«ng thøc: i K®c = K1 + K2Trong®ã: K®c : HÖsè®ÒuchØnht¨ng thªm i K1 : HÖsè®ÒuchØnhtheo vïng (cã3 møc 0,3; 0,2; 0,1) i K2 : HÖsè®ÒuchØnhtheo ngµnh (cã3 nhãm 1,2; 1,0; 0,8) i Sau khi cã hÖsè®Òu chØnh t¨ng thªm tèi ®a (K®c = K1 + K2), doanh nghiÖp ®îc phÐp lùachän c¸c hÖsè i®ÒuchØnh t¨ng thªm trong khung cñam ×nh ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phï hîp víi hiÖu qu ¶ s ¶n xu t, kinh doanh, mµ giíi ih¹n d íi lµmøc l¬ng tèi thiÓu chung do chÝnh phñ quy ®Þnh (t¹i thêi ®iÓm thùchiÖn tõngµy 01/01/1997 lµ 144.000®/th¸ng) vµ giíi h¹n trªn ®îc tÝnh nh sau: TLmin®c = TL x (1 + K®c) minTrong®ã: TL ®c : tiÒnl¬ng tèi thiÓu ®ÒuchØnhtèi ®adoanh nghiÖp ®îc phÐp ¸p dông; min iGi¸oViªn H DÉn íng 8 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 9. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B TL in : lµ m øcl¬ng tèi thiÓ u chungdo chÝnhphñquy®Þnh , cònglµ giíi h ¹n d íi cñakhungl¬ng tèi m thiÓ u; K®c : lµ hÖsè®iÒuchØnht¨ng th ªm cñadoanhnghiÖp Nh vËy,khungl¬ng tèi thiÓ u cñadoanhnghiÖplµ TL in ®Õ nTL in ®c doanhnghiÖpcã thÓ chänb tcøm øcl- m m¬ng tèi thiÓ unµo n »m trongkhungnµy,nÕ u®¶m b ¶o ®ñc ¸c ®iÒukiÖntheo quy®Þnhsau: + Ph ¶i lµ doanhnghiÖpcã li nhuËn.Tr ng h îp doanhnghiÖpth ùc hiÖnchÝnhs ¸ch kinh t x · h éi cñaNhµ î ê Õníc m µkh «ngcãli nhuËnhoÆclç th × ph ¶i ph n® ucãli nhuËnhoÆcgi ¶m lç; î î + Kh«ng lµm gi ¶m c ¸c kho ¶n nép ng©n s ¸ch Nhµníc so víi n ¨m tríc liÒn kÒ, trõ trêng h îp Nhµníc cãchÝnhs ¸ch ®iÒuchØnhgi¸ ë®Çuvµo,gi ¶m thuÕ hoÆcgi ¶m c ¸c kho ¶n nép ng©ns ¸ch theo quy®Þnh; + Kh«ng lµm gi ¶m li nhuËnth ùc hiÖn so víi n ¨m tríc liÒn kÒ, trõ trêng h îp Nhµníc cã chÝnh s ¸ch ®iÒu îchØnht¨ng gi¸, t¨ng thuÕ ,t¨ng c ¸c kho ¶n nép ng©n s ¸ch ë®Çu vµo. Tr ng h îp doanhnghiÖpth ùc hiÖn chÝnhs ¸ch êkinh tÕ - · héi th × ph ¶i gi ¶m lç. x1.4. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng:1.4.1. Tr¶ l ¬ng theo thêi gian §Òu 58 Bé luËtlao ®éng quy ®Þnh c¸c h×nh thøctr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm iviÖcthùctÕ vµ bËcl¬ng cñamçi ngêi. + TiÒnl¬ng th¸ng lµtiÒnl¬ng tr¶ cè®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång lao®éng. + TiÒnl¬ng tuÇn: lµ tiÒnl¬ng tr¶ cho mét tuÇnlµm viÖcx¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒnl¬ng th¸ng nh©n (x)víi 12 th¸ng vµ chia (:) cho 52 tuÇn. + TiÒnl¬ng ngµy: lµ tiÒnl¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖcx¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒnl¬ng th¸ng chia cho26 + TiÒn l¬ng giê: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc vµ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch l y tiÒn l¬ng ngµychia cho sè giê tiªu chuÈntheo quy ®Þnh cñaluËtlao®éng (kh«ng qu¸ 8 giê/ngµy) Do nh÷ng h¹n chÕ nh t ®Þnh cñah×nh thøctr¶ l¬ng theo thêi gian (mang tÝnh b×nh qu©n, cha thùc sùg¾n víi kÕt qu ¶ s ¶n xu t) nªn ®Ó kh¾c phôc phÇn nµo h¹n chÕ ®ã, tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thÓ kÕt hîp chÕ®étiÒnthëng ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao®éngh¨ng h¸i lµm viÖc.Gi¸oViªn H DÉn íng 9 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 10. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B1.4.2. TiÒn l ¬ng theo s¶n phÈm TiÒn l¬ng theo s ¶n phÈm lµ h ×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi l ®éng c ¨n cø vµo s è lîng, ch tlîng s ¶n aophÈm h älµm ra. ViÖctr¶ l¬ng theo s ¶n phÈm cã thÓ tiÕ n h µnh theo nhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau nh tr¶ theo s ¶nphÈm trùc tiÕ p kh «ngh ¹n chÕ ,tr¶ theo s ¶n phÈm gi¸n tiÕ p,tr¶ theo s ¶n phÈm cãthëng,theo s ¶n phÈm l ü tiÕ n. u1.4.3. TiÒn l ¬ng kho¸n TiÒn l¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo khèi lîng vµ ch t lîng c«ng viÖc mµ hähoµn thµnh. Ngoµi chÕ ®étiÒnl¬ng, c¸c doanh nghiÖp cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ ®étiÒnthëng cho c¸c c¸ nh©n, tËpthÓ cã thµnh tÝchtrongho¹t ®éng s ¶n xu t kinh doanh. TiÒnthëng bao gåm thëng thi ®ua(l y tõquü khen thëng)vµthëng trong s ¶n xu t kinh doanh (thëng n©ng cao ch t lîng s ¶n phÈm, thëng tiÕt kiÖm vËtt, thëng ph¸t minh s¸ngkiÕn...) Bªn c¹nh c¸c chÕ ®é tiÒnl¬ng, tiÒnthëng ®îc hëng trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ngêi lao®éng cßn ®îc h-ëng c¸c kho ¶n trî c p thuéc quü b ¶ o hiÓm x· héi, b ¶ o hiÓm y tÕ trong c¸c tr ng hîp èm ®au, thai s ¶n... C¸c quü ênµy ®îc h×nh thµnh mét phÇn do ngêi lao®éng ®ãng gãp, phÇn cßn l¹i ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cñadoanhnghiÖp.1.5. Quü tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp Quü tiÒnl¬ng trong doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒnl¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho t t c ¶ lao ®éng thuécdoanh nghiÖp qu ¶n lý. Thµnh phÇnquü l¬ng bao gåm nhiÒu kho ¶n nh l¬ng thêi gian (th¸ng, ngµy, giê), l¬ng s ¶nphÈm, phô c p (c p bËc,khu vùc, chøc vô, ®¾t®á...), tiÒnthëng trong s ¶n xu t. Quü tiÒnl¬ng bao gåm nhiÒu lo¹ituy nhiªn vÒmÆth¹ch to¸n cã thÓ chia thµnh tiÒn l¬ng lao ®éng trùctiÕp vµ tiÒn l¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp trong®ãchi tiÕt theo tiÒnl¬ng chÝnh vµ tiÒnl¬ng phô.2. C¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng Ngoµi tiÒnl¬ng, c«ng nh©n viªn chøccßn ®îc hëng c¸c kho ¶n trîc p thuécphóc lîi x · héi, trong ®ãcã trîc p b ¶ o hiÓm x · héi, b ¶ o hiÓm y tÕ.Gi¸oViªn H DÉn íng 10 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 11. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Quüb ¶o hiÓ m x · h éi (BHXH) îc h ×nh th µnh b »ngc ¸ch trÝch theo tû l quy®Þnhtrªn tængs èquütiÒn l- ® Ö¬ng c p bËcvµ c ¸c kho ¶n phôc p (chøcvô, khu vùc, ®¾t®á, th ©m niªn) cñac«ng nh©n viªn chøcth ùc t ph ¸t Õsinh trong th ¸ng. TheochÕ ®é hiÖnh µnh tû l trÝch b ¶o hiÓ m x · héi lµ 20% ,trong ®ã 1 5% do ®¬n vÞhoÆcchñ Ös öd ônglao ®éngnép ®îc tÝnh vµo chi phÝkinh doanh;5% cßn l¹i do ngêi l ®éng®ãnggãp vµ®îc trõ vµo l¬ng aoth ¸ng. Quüb ¶o hiÓ m x · héi ®îc chi ti ªu cho c ¸c trêng h îp ngêi l ®éngèm ®au,thai s ¶n, tai n ¹n l ®éng,bÖnh ao aonghÒnghiÖp,hu trÝ tö tu t Quünµydo c ¬ quanBHXHqu ¶n lý. . Quüb ¶o hiÓ m y t (BHYT)®îc s öd ông ®Ó thanh to ¸n c ¸c kho ¶n tiÒn kh ¸m ch ÷a bÖnh,viÖn phÝ,thuèc Õthang... cho ngêi l ®éngtrong th êi gian èm ®au sinh ®Î. Quünµy ®îc h ×nh th µnh b »ng c ¸ch trÝch theo tû l quy ao Ö®Þnhtrªn tængs ètiÒn l¬ng cñac«ng nh©n viªn chøcth ùc t ph ¸tsinh trong th ¸ng. Tûl trÝch BHYThiÖnh µnh lµ Õ Ö3% ,trong ®ã2% trÝch vµo chi phÝkinh doanhvµ 1 % trõ vµo thu nhËpcñangêi l ®éng. ao §Ó cã nguån chi phÝ cho ho ¹t ®éng c«ng ®oµn h µng th ¸ng doanh nghiÖp cßn ph ¶i trÝch theo tû l quy Ö®Þnh víi tængs èquütiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ phôc p(phôc pchøcvô, phôc ptr¸ch nhiÖm ,phôc pkhu vùc,phôc pthu hót; phôc p®¾t®á; phôc p®ÆcbiÖt phôc p®éc h ¹i, nguyhiÓ m ,phôc plu ®éng,phôc pth ©m niªn, ;phôc p phôc vô quèc phßngan ninh)th ùc t ph ¶i tr¶ cho ngêi l ®éng kÓ c ¶ l ®éng tÝnh vµo chi phÝkinh Õ ao aodoanh®Ó h ×nh th µnh kinh phÝc«ng®oµn.TûÖkinh phÝc«ng®oµn theo chÕ ®éhiÖnh µnh lµ 2% . l3. Yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô kÕ to¸n3.1. Yªu cÇu qu¶n lý TiÒnl¬ng lµ gi¸ trÞcñasøc lao ®éng lµ mét yÕu tè cñachi phÝ s ¶n xu t. Do ®ã muèn tiÕt kiÖm ®îc chiphÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s ¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i sö dông tiÒn l¬ng cña m ×nh cã kÕ ho¹ch th«ngqua c¸c ph¬ng ph¸p qu ¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu ¶ quü tiÒnl¬ng. ViÖctr¶ l¬ng cho c«ng nh©n trong c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i theo tõng th¸ng. Muèn lµm tètt t c ¶ c¸c v n®Òtrªn c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i lËpkÕ ho¹ch qu ¶ n lý nguån vènt¹m thêi nµy. NÕu thùchiÖn tètsÏ t¹o rakh ¶ n¨ngsö dông cã hiÖu qu ¶ ®ång vèn,n©ng cao h¬n n÷a kÕt qu ¶ s ¶n xu t kinh doanh cña®¬n vÞm ×nh. Trong ®Òu kiÖn kinh tÕ thÞtr ng qu¸ tr×nh s ¶n xu t kinh doanh cñac¸c doanh nghiÖp lu«n chÞu sù t¸c i ê®éng cñac¸c quy luËtc¹nh tranh,quy luËtgi¸ trÞ.C¬ chÕ thÞtrêng kh¾c nghiÖts½n sµng ®µo th ¶ i nh÷ng doanhGi¸oViªn H DÉn íng 11 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 12. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BnghiÖp lµm ¨n thual kh «ng cã hiÖu qu ¶. Tr ®iÒu kiÖn ®ã ch tlîng s ¶n phÈm vµ gi¸ c ¶ lµ nh ÷ng nh©n tè ç ongquanträng gióp cho s ù®øngv÷ng vµ ph ¸ttriÓ n cñam çi doanhnghiÖp. §Ó c«ng nh©ng¾n b ã víi doanhnghiÖp,ph ¸thuyhÕ tkh ¶ n ¨ng s ¸ng t¹o tinh thÇn,tr¸ch nhiÖm trong s ¶nxu t l «n t×m ra c ¸ch c ¶i tiÕ n m É m ·, ch tlîng s ¶n phÈm ,tiÕ tkiÖm nguyªn vËtliÖu vµ h ¹ gi¸ th µnh.C ¸c doanh ,u unghiÖpph ¶i cãph¬ng ph ¸p qu ¶n lý hiÖuqu ¶ tiÒn l¬ng nãi ri ªng vµ quütiÒn l¬ng nãi chung.3.2. NhiÖm vô kÕ to¸n TiÒn l¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng kh«ng chØ lµ v n ®Òquan t©m riªng cña c«ng nh©n viªn mµcßn lµ v n ®Ò doanh nghiÖp ®ÆcbiÖt chó ý. V× vËy, kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng cÇn ph ¶ i thùc hiÖn nh÷ngnhiÖm vôchñ yÕu sau: - Ph ¶n ¸nh ®Çy®ñ chÝnh x¸c thêi gian vµ kÕt qu ¶ lao®éng cñac«ng nh©n viªn. TÝnh to¸n ®óng, thanhto¸n ®Çy®ñkÞp thêi tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng cho c«ng nh©n viªn. Qu ¶n lý chÆtchÏ viÖcsö dông,chi tiªu quü l¬ng. - TÝnh to¸n ph©n bæhîp lý chÝnh x¸c chi phÝ vÒtiÒnl¬ng (tiÒnc«ng)vµ trÝchBHXH, BHYT,KPC§ cho c¸c®èi tîng sö dông liªn quan. - §Þnh kú ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ qu ¶n lý sö dông quü tiÒn l¬ng. Cung c p nh÷ngth«ng tin kinh tÕ cÇnthiÕt cho c¸c bé phËnliªn quan.II. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸ c kho¶n trÝ ch theo l¬ng theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh1. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng Chu kú tiÒn l¬ng vµ lao ®éng ®îc b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm tiÕp nhËnnh©n sù, ® Õn viÖc theo dâi thêi gianlµm viÖc hoÆcs ¶n phÈm hoµn thµnh; tÝnh l¬ng ph ¶ i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng,cuèi cïng lµthanh to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n kh¸c cho c«ng nh©n viªn.Gi¸oViªn H DÉn íng 12 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 13. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B1.1. H¹ch to¸n lao ®éng TiÕ p nhËnl ®éng lµ th êi ®iÓ m b ¾t®Çu cñachu kú tiÒn l¬ng vµ l ®éng. §ã lµ viÖc xem xÐ tvµ ra ao aoquyÕ t®Þnh tiÕ p nhËn,ph©n phèi c«ng viÖc cho ngêi l ®éng,quyÕ t®Þnh ph ª chuÈnm øcl¬ng, phôc p;l p hå ao Ës ¬ c ¸n b énh©nviªn. §Ó qu ¶n lý l ®éngvÒm Æt èlîng, c ¸c doanhnghiÖpsöd ôngsædanh s ¸ch l ®éng.S æn µydo phßng ao s aolao ®éng tiÒn l¬ng l p (l p chung cho toµn doanh nghiÖp vµ l p ri ªng cho tõng b é phËn)nh »m n¾m ch¾c t×nh Ë Ë Ëh ×nh ph©n bæ,s öd ông l ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp.B ªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp cßn c ¨n cøvµo sæl ao ao®éng(m ëri ªng cho tõng ngêi l ®éng)®Ó qu ¶n lý nh©ns ùc ¶ vÒs èlîng vµ ch tîng l ®éng,vÒbiÕ n®éngvµ ao l aoch ph µnh chÕ ®é®èi víi l ®éng. ao Muèn qu ¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu ¶ s ö d ông l ®éng, cÇn ph ¶i t chøch ¹ch to ¸n viÖc s ö d ông thêi ao ægian lao ®éngvµ kÕ tqu ¶ l ®éng.Chøngtõ s öd ông®Ó h ¹ch to ¸n th êi gian l ®énglµ b ¶ng ch m c«ng. B ¶ng ao aoch mc«ng®îc l p ri ªng cho tõng b éphËn,tæ,®éi l ®éngs ¶n xu ttrong ®ãghi râ ngµylµm viÖc,nghØviÖccña Ë ao ,m çi ngêi lao ®éng. B ¶ng ch m c«ng do tæ trëng (hoÆctrëng c ¸c phßngban)trùc tiÕ p ghi râ vµ®Ó n ¬i c«ng khai®Ó c«ng nh©n viªn chøcgi¸m s ¸tth êi gian l ®éngcñatõng ngêi. Cuèi th ¸ng b ¶ng ch m c«ng ®îc d ïng ®Ó tæng aoh îp th êi gian l ®éngvµ tÝnh l¬ng cho tõng b éphËn,tæ,®éi s ¶n xu t ao . Theod âi th êi gian lµm viÖc hoÆckhèi lîng c«ng viÖc hoµn th µnh vµ tÝnh l¬ng vµ c ¸c kho ¶n ph ¶i tr¶cho c«ng nh©n viªn lµ giai ®o ¹n t chøcch m c«ng,l p b ¶ng k ª vµ x ¸c nhËnkhèi lîng hoµn th µnh,tÝnh l¬ng vµ æ Ëc ¸c kho ¶n kh ¸c ph ¶i tr¶ cho tõng c«ng nh©n viªn, tõng t , ®éi, b é phËn li ªn quan, tÝnh trÝch BHXH,BHYT, æKPC §. §Ó h ¹ch to ¸n kÕ tqu ¶ l ®éng,kÕ to ¸n s öd ông c ¸c l ¹i chøngtõ ban ®Çu kh ¸c nhau,tu ú theo l ¹i h ×nh ao o ovµ®Æc®iÓ m s ¶n xu të tõng doanhnghiÖp.MÆcd Çu s öd ông c ¸c m É chøngtõ kh ¸c nhau nhng c ¸c chøngtõ nµy u®Òum angc ¸c néi dungcÇnthiÕ tnh tªn c«ng nh©n,tªn c«ngviÖchoÆcs ¶n phÈm ,th êi gian l ®éng,s èlîng s ¶n aophÈm hoµn th µnh nghiÖm thu, kú h ¹n vµ ch tlîng c«ng viÖc hoµn th µnh... §ã chÝnh lµ c ¸c b ¸o c ¸o vÒkÕ tqu ¶ nh“phiÕ u giao,nhËns ¶n phÈm Ó,“PhiÕ u kho ¸nÓ, “H îp ®ånggiao kho ¸nÓ, “PhiÕ u b ¸o lµm th ªm giêÓ, “PhiÕ ux ¸c nhËns ¶n phÈm hoÆcc«ngviÖchoµnth µnhÓ, “b ¶ng k ª s ¶n lîng tõng ngêiÓ.Gi¸oViªn H DÉn íng 13 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 14. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Chøngtõ h ¹ch to ¸n l ®éng ph ¶i do ngêi l p (t trëng)kÝ, c ¸n b é kiÓ m tra kü thuËtx ¸c nhËn,®îc l·nh ao Ë æ®¹o duyÖty (qu ¶n ®èc ph©n xëng,trëng b é phËn).Sau ®ã c ¸c chøngtõ nµy ®îc chuyÓ ncho nh©n viªn h ¹ch to ¸nph©n xëng ®Ó tæng h îp kÕ tqu ¶ l ®éng to µn ®¬n vÞ, råi chuyÓ nvÒphßngl ®éng tiÒn l¬ng x ¸c nhËn.Cuèi ao aocïng chuyÓ nvÒphßngkÕ to ¸n doanhnghiÖp®Ó lµm c ¨n cøtÝnh l¬ng, tÝnh thëng. §Ó tængh îp kÕ tqu ¶ l ®éng aot¹i m çi ph©n xëng, b é phËns ¶n xu t nh©n viªn h ¹ch to ¸n ph©n xëng ph ¶i m ësætæng h îp do c ¸c t göi ®Õ n, , æh µng ngµy(hoÆc®Þnh kú), nh©n viªn h ¹ch to ¸n ph©n xëng ghi kÕ tqu ¶ l ®éng cñatõng ngêi, tõng b é phËnvµo aosævµ céngsæ,l p b ¸o c ¸o kÕ tqu ¶ l ®énggöi cho c ¸c b é phËnqu ¶n lý li ªn quan.PhßngkÕ to ¸n doanhnghiÖp Ë aocòngph ¶i m ësætængh îp kÕ tqu ¶ l ®éng®Ó tængh îp kÕ tqu ¶ chungto µn doanhnghiÖp. ao1.2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng a. Chøng tõlao ® é ng Muèn tæchøctètkÕ to¸n tiÒnl¬ng, BHXH chÝnh x¸c th× ph ¶ i h¹ch to¸n lao®éng chÝnh x¸c lµ®ÒukiÖn i®Ó h¹ch to¸n tiÒnl¬ng vµ b ¶ o hiÓm chÝnh x¸c theo quy ®Þnh hiÖn nay,chøngtõlao®éng tiÒnl¬ng bao gåm: - B ¶ng ch m c«ng - B ¶ng thanh to¸n l¬ng - PhiÕu nghØBHXH - B ¶ng thanh to¸n BHXH - PhiÕu x¸c nhËns ¶n phÈm vµ c«ng viÖc®· hoµn thµnh - PhiÕu b¸o lµm thªm giê b. Chøng tõkÕto¸n Dùa vµo chøng tõlao®éng nªu trªn nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n xëng tænghîp lµ lµm b¸o c¸o göi lªn phßnglao ®éng tiÒn l¬ng vµ phßng kÕ to¸n ®Ó tæng hîp vµ ph©n tÝch t×nh h×nh chung toµn doanh nghiÖp, phßng kÕto¸n dùa vµo c¸c tµi liÖu trªn vµ ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng ®Ó lµm b ¶ ng thanh to¸n l¬ng vµ tÝnh BHXH,BHYT,KPC§. C¨n cø vµo b ¶ ng thanh to¸n l¬ng kÕ to¸n viÕt phiÕu chi, chøng tõ tµi liÖu vÒc¸c kho ¶ n kh u trõtrÝchnép. c. Thñ tôc h¹nh to¸nGi¸oViªn H DÉn íng 14 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 15. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tõb ¶ng ch m c«ng kÕ to ¸n céng sæc«ng lµm viÖc trong th ¸ng, phiÕ u b ¸o lµm th ªm giê, phiÕ u x ¸c nhËns ¶n phÈm ,kÕ to ¸n tiÕ n h µnh trÝch l¬ng cho c ¸c b é phËntrong doanh nghiÖp.Tr b ¶ng thanh to ¸n l¬ng ph ¶i ongph ¶n ¸nh ®îc néi dung c ¸c kho ¶n thu nhËpcñangêi l ®éng ®îc hëng,c ¸c kho ¶n kh utrõ BHXH,BHYT,vµ sau ao®ã m íi lµ sè tiÒn cßn l¹i cñangêi l ®éng ®îc l nh. B ¶ng thanh to ¸n l¬ng lµ c ¬ s ë®Ó kÕ to ¸n lµm th ñ tôc rót ao ÜtiÒn thanhto ¸n l¬ng cho c«ngnh©nviªn. Ngêi nhËntiÒn l¬ng ph ¶i ký tªn vµo b ¶ng thanhto ¸n l¬ng. Theoquy®Þnh hiÖn nay, ngêi l ®éng ®îc l nh l¬ng m çi th ¸ng 2 l n,l n ®Çu t¹m øng l¬ng kú I, l n II ao Ü Ç Ç ÇnhËnphÇnl¬ng cßn l¹i sau khi ®· trõ®i c ¸c kho ¶n kh utrõ vµo l¬ng theo quy®Þnh.* Tr ng h îp ë m étsè doanh nghiÖp cã sè c«ng nh©n nghØphÐ p n ¨m kh «ng ®Òu ®Æn trong n ¨m hoÆclµ doanh ênghiÖp s ¶n xu ttheo tÝnh ch tth êi vô th × kÕ to ¸n ph ¶i d ïng ph¬ng ph ¸p trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØphÐ p cñac«ng nh©n trùc tiÕ p s ¶n xu t ViÖc trÝch tríc s Ï tiÕ n h µnh ®Òu ®Æn vµo gi¸ th µnh s ¶n phÈm vµ coi nh lµ m ét .kho ¶n chi phÝph ¶i tr¶. C ¸ch tÝnh nh sau: Tængs ètiÒn l¬ng nghØphÐ pcñaMøctrÝch tríc CNSXtheo kÕ ho ¹ch n ¨m TiÒnl¬ng th ùc tÕtiÒn l¬ng nghØ= x ph ¶i tr¶ cho CNSXphÐ pcñaCNSX Tængs ètiÒn l¬ng chÝnhph ¶i tr¶ theo kÕ ho ¹ch cñaCNSXn ¨mTûÖ trÝch tríc tiÒn l Tængs ètiÒn l¬ng nghØphÐ pKH n ¨m CNSXL¬ng nghØphÐ p(% )= x 1 00 Tængs ètiÒn l¬ng theo KH n ¨m CNSXMøctiÒn l¬ng = TiÒnl¬ng th ùc tÕ x TûÖ % trÝch tiÒn lnghØphÐ p ph ¶i tr¶ l¬ng nghØphÐ p* H ¹ch to ¸n.Khi trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØphÐ pCNSXs ¶n phÈm N îTK622 (chi phÝCNtrùc tiÕ p)Gi¸oViªn H DÉn íng 15 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 16. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B C ãTK335 (chi phÝph ¶i tr¶). Khi tÝnh l¬ng th ùct ph ¶i tr¶ cho CNSXnghØphÐ p Õ N îTK335 chi phÝph ¶i tr¶ C ãTK334 ph ¶i tr¶ c«ngnh©nviªn §Ó phôcvôyªu cÇuh ¹ch to ¸n th × tiÒn l¬ng ®îc chiara lµm 2 l ¹i: o* TiÒnl¬ng chÝnh:LµtiÒn l¬ng tr¶ cho CNVtrong th êi gian CNVth ùc hiÖnnhiÖm vô chÝnhcñah äbao gåm tiÒn l-¬ng tr¶ theo c pbËcvµ c ¸c kho ¶n phôc pk Ìm theo (phôc ptr¸ch nhiÖm ,phôc pkhu vùc)* TiÒnl¬ng phô:LµtiÒn l¬ng tr¶ cho CNVtrong th êi gian CNVth ùc hiÖnnhiÖm vô kh ¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnhcñah ävµ th êi gian CNVnghØ®îc hëng l¬ng theo quy®ÞnhcñachÕ ®é(nghØphÐ p,nghØdo ngõngs ¶n xu t...) ViÖcph©n chiatiÒn l¬ng th µnh l¬ng chÝnhl¬ng phôcãý nghÜaquan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to ¸n vµph©n tÝch tiÒn l¬ng trong gi¸ th µnh s ¶n phÈm .TiÒnl¬ng chÝnhcñac«ng nh©n s ¶n xu tg¾n liÒn víi qu ¸ tr×nhs ¶n xu ts ¶n phÈm vµ®îc h ¹ch to ¸n trùc tiÕ p vµo chi phÝs ¶n xu ttõng l ¹i s ¶n phÈm ,tiÒn l¬ng phôcñac«ng onh©n viªn s ¶n xu tkh «ng g¾n liÒn víi c ¸c l ¹i s ¶n phÈm n ªn ®îc h ¹ch to ¸n gi¸n tiÕ p vµo chi phÝs ¶n xu ts ¶n ophÈm . d. Tµi kho¶n kÕto¸n södông h¹ch to¸n tiÒn l ¬ng vµ BHXH, BHYT, KPC§* H¹ch to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng kÕ to¸n sö dông 2 tµi kho ¶n chñ yÕu. - TK334-Ph ¶ i tr¶ c«ng nh©n viªn: lµ tµi kho ¶n ®îc dïng ®Ó ph ¶ n ¸nh c¸c kho ¶n ph ¶ i tr¶ vµ t×nhh×nh thanh to¸n c¸c kho ¶n ph ¶ i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cñadoanh nghiÖp vÒtiÒnl¬ng (tiÒnc«ng), tiÒnthëng,BHXH vµ c¸c kho ¶n kh¸c thuécvÒthu nhËpcñac«ng nh©n viªn.KÕt c u vµ néi dung ph ¶ n ¸nh cñatµi kho ¶n 334 TK 334- C¸c kho ¶n kh u trõvµo tiÒnc«ng, TiÒnl¬ng, tiÒnc«ng vµ c¸c l¬ng cñatiÒnl¬ng cñaCNV kho ¶n kh¸c cßn ph ¶ i tr¶ cho CNVchøc- TiÒnl¬ng, tiÒnc«ng vµ c¸c kho ¶nGi¸oViªn H DÉn íng 16 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 17. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bkh ¸c ®· tr¶ cho CNV- KÕ tchuyÓ ntiÒn l¬ng c«ngnh©nviªn chøccha l nh ÜD n î (nÕ ucã): s ètr¶ th õacho CNV D cã: TiÒnl¬ng, tiÒn c«ngvµ c ¸cchøc kho ¶n kh ¸c cßn ph ¶i tr¶ CNVchøc- TK 338: “Ph ¶i tr¶ vµ ph ¶i nép kh ¸cÓ: D ïng®Ó ph ¶n ¸nh c ¸c kho ¶n ph ¶i tr¶ vµ ph ¶i nép cho c ¬ quanph ¸pluËt cho c ¸c t chøc,®oµn thÓ x · h éi, cho c ptrªn vÒkinh phÝc«ng ®oµn,b ¶o hiÓ m x · héi, b ¶o hiÓ m y t ,c ¸c , æ Õkho ¶n kh utrõ vµo l¬ng theo quyÕ t®Þnhcñatoµ¸n (tiÒn nu «i con khi li d Þ,nu «i con ngoµi gi¸ th ó, ¸n phÝ,...)gi¸trÞ tµi s ¶n th õachêxölý, c ¸c kho ¶n vaym în t¹m th êi, nhËnký quü,ký cîc ng¾nh ¹n, c ¸c kho ¶n thu h é,gi ÷ h é...KÕ tc uvµ néi dungph ¶n ¸nh TK338 TK338- C ¸c kho ¶n ®· nép cho c ¬ quan - Tr chKPC §,BHXH,BHYT Ýqu ¶n lý theo tû l quy®Þnh Ö- C ¸c kho ¶n ®· chi vÒkinh phÝc«ng - Tængs èdoanhthu nhËntríc ph ¸t®oµn sinh trong k×- X ölý gi¸ trÞ tµi s ¶n th õa - C ¸c kho ¶n ph ¶i nép,ph ¶i tr¶ haythu hé- KÕ tchuyÓ ndoanhthu nhËntríc - Gi¸ trÞ tµi s ¶n th õachêxölývµo doanhthu b ¸n h µngt¬ng øngtõng kú- C ¸c kho ¶n ®· tr¶ ®· nép kh ¸c - S è®· nép,®· tr¶ ln h ¬n s èph ¶i nép, í ph ¶i tr¶ ®îc hoµnl¹i.D n î (NÕ ucã): S ètr¶ th õa,nép th õa D cã: S ètiÒn cßn ph ¶i tr¶, ph ¶i nép vµVît chi cha ®îc thanhto ¸n gi¸ trÞ tµi s ¶n th õachêxölýTµi kho ¶n 338chi tiÕ tlµm 6 kho ¶n:3381 Tµi s ¶n th õachêgi ¶ i quyÕ tGi¸oViªn H DÉn íng 17 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 18. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B3382 Kinh phÝc«ng®oµn3383B ¶o hiÓ m x · héi3384B ¶o hiÓ m y tÕ3387 D oanhthu nhËntríc3388Ph ¶i nép kh ¸c Ngoµira kÕ to ¸n cßn s öd ôngm éts èTKkh ¸c cãli ªn quantrongqu ¸ tr×nh h ¹ch to ¸n nh 1 1 1 ,1 1 2,1 38...Gi¸oViªn H DÉn íng 18 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 19. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B e. S¬ ® å h¹ch to¸n tæng h î p tiÒn l ¬ng, BHXH, KPC§ S¬ ® å tãm t¾t tæng h î p KÕ TO¸n tiÒn l¬ ng, BHXH, KPC§ TK333 TK334 TK241 ThuÕ thu nhËp TiÒnl¬ng ph ¶i tr¶ C «ngnh©nph ¶i chÞu TK1 38 TK622 Kh utrõ c ¸c kho ¶n 335 Ph ¶i thu Tr chtríc tiÒn Ý l¬ng nghØphÐ p TK1 1 1 ,1 1 2 TK627, 641 ,642 Thùct ®· tr¶ Õ Thanhto ¸n l¬ng ChoCNV TK431 TÝnhtiÒn thëng cho CNV TK338 TÝnhBHXHtr¶ trùc tiÕ p cho CNV TrÝch BHXH BHYT, KPC§Gi¸oViªn H DÉn íng 19 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 20. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BIII. Sù cÇn thiÕt ph ¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ ng1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theol¬ng TiÒnl¬ng lµ m étph ¹m trï kinh t r tquan träng vµ phøct¹p ,nã cã m èi quan hÖt¸c ®éng qual¹i víi c ¸c ÕyÕ utè: kinh t ,chÝnhtrÞ-x · héi cñatõng níc trong tõng th êi kú. Õ Qu ¸ tr×nh chuyÓ n®æi tõ c ¬ chÕ bao c p sangchÕ ®é tù chñkinh doanh,c ¸c doanh nghiÖp th ùc hiÖn tùh ¹ch to ¸n, l ythu b ï chi vµ ph ¶i ®¶m b ¶o cãl·i vµ Nhµníc kh «ngb ï lç. Môc®Ých cñakÕ to ¸n tiÒn l¬ng lµ ®¶m b ¶o tiÒn l¬ng cho ngêi l ®éng,t¹o n ªn sùquant©m vËtch t ao ,tinh thÇn®Õ nkÕ tqu ¶ l ®éngcñahä. ao MuènvËyc ¸c doanhnghiÖpph ¶i l «n hoµn thiÖnc ¸c h ×nh th øctiÒn l¬ng, b ëi b tkú m éth ×nh thøctiÒn ul¬ng nµo còng cã nh ÷ng h ¹n chÕ nh t®Þnh vµ nh ÷ng h ¹n chÕ nµy chØ®îc b éc l sau nh ÷ng th êi gian th ùc hiÖn: év× vËytu ú thuécvµo tõng l ¹i h ×nh kinh doanh,®Æc®iÓ m kinh doanhm µcãkÕ tqu ¶ ¸p d ôngc ¸c h ×nh thøctiÒn ol¬ng cho ph ï h îp. Môcti ªu cuèi cïng cñatiÒn l¬ng lµ ph ¶n ¸nh ®óng kÕ tqu ¶ l ®éng,kÕ tqu ¶ kinh doanh,®¶m b ¶o aotÝnh c«ng b »ng,®¶m b ¶o tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b ×nh qu©n cñadoanhnghiÖpph ï h îp h ¬n tèc ®é t¨ng cñan ¨ngsu t ®éng... §Ó ®¶m b ¶o c ¸c yªu cÇunµy,th × ngayb íc ®Çuti ªn viÖcx ¸c ®ÞnhquütiÒn l¬ng ph ¶i ®¶m laob ¶o tÝnh khoahäc. Ph©nphèi quül¬ng h îp lý lµ c«ng viÖckhãkh ¨n, gi ÷a l ®éngqu ¶n lý vµ l ®éngtrùc tiÕ p,gi ÷a c ¸c ao aolao ®éngtrong cïng m étb é phËn,tõng c ¸ nh©ns Ï®¶m b ¶o tÝnh c«ng b »ng vµ cãt¸c d ôngkhuyÕ nkhÝchngêi l ao®éng. ViÖcs öd ôngtiÒn l¬ng ®ßi hái ph ¶i cãtÝnh linh ho ¹t, lµm saokh «ngvi ph ¹m ph ¸p l ËtcãhiÖuqu ¶ cao. uMÆtkh ¸c m étph¬ng ph ¸p, m éth ×nh thøc tr¶ l¬ng chØph ï h îp víi m ét®èi tîng nh t®Þnh ...V× vËyc ¸c ph¬ngph ¸p cÇn¸p d ôngm étc ¸ch khoahäc,chÝnhx ¸c nhng còngcÇnm Òm d Îo, cãsù®iÒu chØnhh îp lý tu útheo tõng ®iÒukiÖnth × m íi t¨ng hiÖuqu ¶ trong kinh doanhgãp phÇntiÕ tkiÖm chi phÝtiÒn l¬ng, h ¹ gi¸ th µnh s ¶n phÈm .Gi¸oViªn H DÉn íng 20 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 21. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B2. ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng. TiÒnl¬ng vµ c ¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng lµ m éttrong nh ÷ng kho ¶n chi chñyÕ u vµ kh ¸ ln ë nhiÒudoanh ínghiÖpnãli ªn quan®Õ nchi phÝkinh doanhvµ tÝnh gi¸ th µnh s ¶n phÈm .V× thÕ viÖchoµn thiÖnnãm angl¹i hiÖuqu ¶ cho s ¶n xu t doanh. kinh2.1. TiÒn l¬ng víi t c¸ch lµ yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nhs¶n xuÊt Søc lao ®éng lµ mét yÕu tè quan trängnh t trong qu¸ tr×nh s ¶n xu t kinh doanh cïng víi c¸c yÕu tè kh¸c®Ó t¹o ras ¶n phÈm dÞch vôcho thÞtr ng. ê HiÖn nay môc tiªu chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp lµ t×m kiÕm lîi nhuËn, mµ v n ®Òcô thÓ ®îc c¸c doanhnghiÖp quan t©m ®Òulµ lµm thÕ nµo ®Ó h¹ gi¸ thµnh s ¶n phÈm, gi ¶ m chi phÝ tiÒnl¬ng lµ mét trong ba yÕu tè®Ó h¹ gi¸ thµnh s ¶n phÈm. TiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng lµ tu©n theo quy luËtcung- Çu, gi¸ c ¶ cña thÞ tr ng c êsøc lao®éng vµ ph¸p luËthiÖn hµnh cñaNhµ níc. VËydoanh nghiÖp kh«ng thÓ cø tr¶ l¬ng th p cho ngêi lao ®énglµ®îc. ThÞtr ng søc lao ®éng lµ thÞtr ng søc lao ®éng phøc t¹p, ®ßi hái ngêi qu ¶ n lý ph ¶ i biÕt lùachän møc l- ê ê¬ng tr¶ cho ngêi lao®éng mét c¸ch hîp lý®Ó ®¶ m b ¶ o cho qu¸ tr×nh s ¶n xu t diÔn ra®îc tèt. b. TiÒn l ¬ng víi t c¸ch lµ nguån thu nhËp chñ yÕu ® Ó ® ¶ m b¶o æn ® Þ nh vµ n ©ngcao ® êi sèng cña ngêi lao ® é ng. §èi víi ngêi lao ®éng, tiÒnl¬ng lµ®éng c¬ chñ yÕu ®Ó hä quyÕt ®Þnh lµm viÖccho doanh nghiÖp. TiÒnl¬ng chÝnh lµnguån lîi kinh tÕ chñ yÕu cñangêi lao®éng. Nhu cÇucñacuéc sèng ngµy cµng cao th× lîi Ých kinh tÕcña tiÒn l¬ng cµng lín, ngêi lao ®éng khi quyÕt ®Þnh lµm viÖc cho doanh nghiÖp còng lµ lóc hä x¸c ®Þnh lîi Ýchthu ®îc tõtiÒnl¬ng. Song kh«ng ph ¶ i lµtiÒnl¬ng danh nghÜamµ lµtiÒnl¬ng thùctÕ. Nh ta ®· biÕt trong b t kú mét hîp ®ång lao ®éng nµo dï ban ®Çu møc l¬ng ®a ra tho ¶ thuËnlµ l¬ngdanh nghÜath× ngêi lao ®éng còng nhÈm tÝnh ®îc møc l¬ng thùc tÕ cña m ×nh. NÕu cã sù trt gi¸ th× ngêi lao î®éng vµ ngêi sö dông lao®éng ph ¶ i th¬ng lîng l¹i ®Ó cã møc l¬ng thùctÕ hîp lý h¬n. Bëi v× tiÒnl¬ng mµ ngêilao®éng nhËn®îc dïng ®Ó mua t liÖusinh ho¹t, c¸c dÞch vôcÇnthiÕt cho cuéc sèng hµng ngµy cñahä vµ gia ®×nhGi¸oViªn H DÉn íng 21 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 22. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bh ä. TiÒnl¬ng lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ngêi l ®éng®¶m b ¶o nh ÷ng nhu cÇuvËtch t ÇnthiÕ th µngngµyvµ cao h ¬n ao cn ÷a lµ nhu cÇu tinh thÇn.Vµ b tcøngêi nµo còngm ongm uèntr¶ l¬ng cao haychÝÝtcònglµ tho ¶ ®¸ng víi søclao ®éng m µh ä b á ra. Víi ngêi l ®éng tiÒn l¬ng nhËnlµ tho ¶ ®¸ng s Ï lµ ®éng lùc kÝch th Ých n ¨ng lùc s ¸ng t¹o aora sù g¾n kÕ tcéng ®ång nh ÷ng ngêi l ®éng víi m ôc ti ªu vµ li nhuËncña doanh nghiÖp. Ngîc l¹i nÕ u doanh ao înghiÖp tr¶ l¬ng kh «ng h îp lý hoÆcv× m ôcti ªu li nhuËnthuÇntu ý kh «ng chóý ®Õ n li Ých cu ¶ ngêi l ®éng î î aoth × nguånnh©nlùc ®ãs Ï c ¹n kiÖt gi ¶m s ótch tîng,lµm h ¹n chÕ ®éngc ¬ cungøngsøcl ®éng. , l aoGi¸oViªn H DÉn íng 22 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 23. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Ch¬ ng IIThùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ ng ë C«ng ty cÇu I th¨ng longI.§Æc ®iÓm tæ chøc s ¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n c ñac«ng ty cÇu I th¨ng long.1.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty HiÖnt¹i c«ngty cã8 ®¬n vÞs ¶n xu t :-Khèi ®¬n vÞs ¶n xu t åm :§éi cÇu2,C «ngtrêng 285,C «ngtrêng 4,Xëng c ¬ khÝ,®éiX ©yd ùng,®éi C ¬ Giíi,C «ng gtrêng 292. C ¸c ®¬n vÞs ¶n xu tnµy®îc b è trÝ kh ¾p c ¸c tØnh.TõQuyNh ¬n,Qu ¶ng Ng ·I trë ra ®Õ nLai Ch©u,S ¬nLa,côthÓ lµ: -C ¸c ®¬n vÞ :C Çu2 ,c«ng trêng 292 ,c«ng trêng 290 th ùc hiÖn thi c«ng c ¸c c«ng trêng phÝaNam tõ C ÇuC ÈmNghÖAn ®Õ nQu ¶ng Tr Þ -xëngc ¬ khÝphôcvôgia c«ngchÕ s öavµ söach ÷a ®¹i tu c ¸c l ¹i m ¸y m ãcthiÕ tbÞ o -C ¸c ®¬n vÞcÇu4,c«ngtrêng285th ùchiÖnc ¸c c«ngtr×nh ë phÝaB¾cnh Lµo Cai ,Lai Ch©u,HµGiang. - §éi x©yd ùng:chuyÓ ns ¶n xu tvËtliÖu x©yd ùng®¶m nhËnm étphÇnkiÕ nthiÕ tb Þx©yd ùngnéi b évµthi c«ngc ¸c c«ngtr×nh gÇnquanhH µN éi1.1.HÖ thèng vµ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cñaC«ng ty 1. 1. 1.HÖ thèng bé m¸y qu¶n lýGi¸oViªn H DÉn íng 23 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 24. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc KüThuËt Néi ChÝnhPhßng y TÕ PhßngTæChøc PhßngKÕ To¸n Phßng VËt T Phßng KüThuËt ThiÕt BÞ - Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng®ÇuhÖth èngqu ¶n lý vµ chØhuyto µn b é b é m ¸y qu ¶n lý gåm 2 phãgi¸m ®èc vµ 5 trëng phßng.Chócn ¨ng cñagi¸m ®èc lµ l·nh ®¹o toµn c«ng ty th ùc hiÖns ¶n xu tkinh doanhæn ®Þnh,hoµn th µnh tètnhiÖm vôc ptrªn giao xuèng. - Phãgi¸m ®èc phôtr¸ch néi chÝnhvµ phãgi¸m ®èckü thuËt ãnhiÖm vôgióp gi¸m ®èclªn kÕ ho ¹ch s ¶n c xu t ©yd ùngc ¸c m øcti ªu hao h îp lý vµ qu ¶n lý t×nh h ×nh cungc pvËtt còngnh c«ngt¸c ®¶m b ¶o s ¶n xu t ,x . - C ¸c phßng ban chøc n ¨ng chÞu sù chØ®¹o trùc tiÕ p cña ban gi¸m ®èc nh »m ®¶m b ¶o s ¶n xu t doanh kinh + PhßngkÕ to ¸n : H ¹ch to ¸n s ¶n xu tkinh doanh,viÕ tho ¸ ®¬n cho kh ¸ch h µng ,thanh quyÕ tto ¸n víi nhµ níc cungc pth «ngtin kÞp th êi cho viÖc®iÒuh µnh s ¶n xu t doanh kinh + Phßngtæchøch µnh chÝnh; qu ¶n lý nh©ns ùto µn c«ngty b ètrÝ s ¾p xÕ p tæchøcs ¶n xu t + Phßngkü thuËt:qu ¶n lý kiÓ m tra s èlîng ch tîng nguyªn vËtliÖu nhËpvµo,nghiªn cøu ®Òxu tc ¸c ph- l ¬ng ¸n thiÕ tkÕ thi c«ngc ¸c c«ngtr×nh , x©yd ùngc ¸c ®Þnhm øcti ªu hao æn®Þnhh îp lý + PhßngvËtt :Muas ¾m vËtt ,m ¸y m ãcthiÕ tbÞphôcvôthi c«ngc ¸c c«ngtr×nh Gi¸oViªn H DÉn íng 24 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 25. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + Phßngy TÕ :Phôcvô kh ¸m søckhoÎ cung c p thuècm en cho nh ÷ng c ¸n b é c«ng nh©n viªn bÞ®©u èm ,kh ¸m søckhoήÞnhkú cho c«ngnh©nviªn 1. 1.2.Bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty ® î c tæchøc nh sau: C«ng Ty §éi §éi C«ng C«ng §éi Xëng §éi C«ng x©y CÇu Trêng Trêng C¬ C¬ CÇu Trêng dùng 4 290 292 Giíi KhÝ 2 2852 .§Æ c ®iÓm tæ c høc c« ng t¸ c kÕ to¸ n.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n. Chøcn¨ng cñabé m¸y kÕ to¸n lµ tæchøckiÓm tratoµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi toµn bé c«ng ty ,gióp toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn bé c«ng ty , gióp gi¸m ®èc tæchøc c¸c th«ng tin kinh tÕ ph¸t triÓn ho¹t®éng s ¶n xu t kinh doanh , thùchiªn ®Çy®ñc¸c ho¹t ®éng ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®éh¹ch to¸n vµ chÕ ®équ ¶ nlý tµi chÝnh2.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë b t kú doanh nghiÖp nµo hÖ thèng kÕ to¸n còng ph ¶ I phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cñadoanh nghiÖp®ã ®Ó ho¹t ®éng s ¶n xu t kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu khi thµnh lËp ®ã lµ môc tiªu lîinhuËnvµ c«ng ty cÇu I Th¨ng Long còng kh«ng tr¸nh ®îc quy luËtchung ®ã , v× vËybé m¸y kÕ to¸n cña c«ng tyx©y dùng cÇuI Th¨ng Long ®îc tæchøctheo s¬ ®åsau:Gi¸oViªn H DÉn íng 25 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 26. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B -KÕ to ¸n trëng kiªm trëng phßngkÕ to ¸n lµ ngêi phôtr¸ch chungc«ng t¸c kÕ to ¸n ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng ngêi , quy®Þnhl ¹i chøngtõ sæs ¸ch ph ¶I söd ônglu tr÷ tr×nh tù th ùc hiÖnkÕ to ¸n o -KÕ to ¸n t ng h îp :C ã nhiÖm vô theo d âi c«ng viÖc kÕ to ¸n cña phßng vµ l p b ¸o c ¸o kÕ to ¸n theo quy æ Ë ®Þnh -KÕ to ¸n thanhto ¸n : ThùchiÖnc ¸c giao d Þchvíi ng©nh µng theo d âi l·i vayvµ c ¸c nghiÖpvôli ªn quan®Õ nng©nh µng -KÕ to ¸n t p h îp chi phÝvµ tÝnh gi¸ th µnh : Ë C ãnhiÖm vô t p h îp toµn b é chi phÝvÒvËtt tiÒn l¬ng vµ b ¶o hiÓ m y t kinh phÝc«ng ®oµn vµ c ¸c chi phÝkh ¸c Ë Õ cãli ªn quan®Õ nchi phÝvµ tÝnh gi¸ th µnh cñat tc ¶ c ¸c c«ngtr×nh do c ¸c tæ®éi c«ngtr×nh thi c«ng -Thñquüki ªm kÕ to ¸n TSC§:ThùchiÖn thu chi quütiÒn m Æ®ång th êi theo d âi c ¸c nghiÖp vô vÒtµi s ¶n t cè®Þnhcñac«ngty S ¬®åtæchøcb ém ¸y kÕ to ¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n KÕ to¸n tËp KÕ to¸n tæng Thñ quükiªmthanh to¸n hî p CFSX hî p KT TSC§ Ii.Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ ng t¹i c«ng ty cÇu I 1.X©y dùng quül¬ng. Gi¸oViªn H DÉn íng 26 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 27. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Khi giao c«ng viÖccho c ¸c ®éi thi c«ng m étc«ng tr×nh hoÆcm éth ¹ng m ôc,ph ¶i x©y d ùng quül¬ng cho tõng c«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh ®îc tÝnh theo c«ngthøc. Quül¬ng kÕ ho ¹ch cñac«ng Chi phÝs ¶n su t îp lý kh «ngbao h = Gi¸ trÞ s ¶n lîng c«ngtr×nh - tr×nh gåm tiÒn l¬ng Quül¬ng kÕ ho ¹ch tr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh ®¬n vÞ®- = Quül¬ng kÕ ho ¹ch c«ngtr×nh - Quül¬ng kÕ ho ¹ch thu ª ngoµi îc hëng Quül¬ng n kÕ ho ¹ch= ∑ i =1 quül¬ng kÕ ho ¹ch c«ngtr×nh i cña®éi n: s èc«ngtr×nh cña®éi TûÖ tiÒn l¬ng theo kÕ ho ¹ch l QuütiÒn l¬ng kÕ ho ¹ch cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôc = Gi¸ trÞ s ¶n lîng cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh c«ngtr×nh TûÖ tiÒn l¬ng trªn khi ®îc gi¸m ®èc ph ª duyÖts Ï lµ c ¨n cø ®Ó x ¸c ®Þnhquül¬ng th ùc hiÖncñac ¸c ®éi l s ¶n xu tthi c«ng. , 2. X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. - Saukhi x ¸c ®Þnh ®Çy®ñ c ¸c th «ng tin trªn, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cñaC «ngty ®îc x©y d ùng theo ph¬ng ph ¸p ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s ¶n phÈm .Ph¬ng ph ¸p nµy t¬ng øng víi chØti ªu kÕ ho ¹ch s ¶n xu t kinh doanh lµ tængs ¶n phÈm ®¬n gi¸. C «ngthøc®Ó x ¸c ®Þnh®¬n gi¸. V®g = Vgiê x TSP Tr ®ã: ong - V®g: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®ång/ n vÞhiÖnvËt ®¬ ) Gi¸oViªn H DÉn íng 27 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 28. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B - Vgiê: TiÒnl¬ng giê trªn c ¬ s ëc pbËcc«ngviÖcb ×nh qu ©n,phôc pl¬ng b ×nh qu©nvµ m øcl¬ngtèi thiÓ ucñadoanhnghiÖp. - TSp: Møcl ®éngcña®¬n vÞs ¶n phÈm hoÆcs ¶n phÈm quy®æi (tÝnh b »ng sègiê - ngêi). ao3. Ph¬ng ph¸ p tr¶ l¬ng c ña c« ng ty c Ç u I Th¨ ng Long3.1. Nguyªn t¾c tr¶ l ¬ng cña c«ng ty cÇu I Th¨ng Long * Thùc hiÖn NghÞ®Þnh 28/CPngµy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 13/L§TBXH- thÞ tr ng ngµy ê10/4/1997cñaBé Lao ®éng th¬ng binh vµ X· héi vÒ®æi míi qu ¶n lý tiÒnl¬ng, thu nhËptrong doang nghiÖp nhµníc, ®ång thêi c¨n cø vµo quy chÕ kho¸n s ¶n phÈm vµ tr¶ l¬ng, thu nhËp cñaTængC«ng ty ban hµnh quyÕt ®Þnhsè 338/TCCB- L§ ngµy 4/5/1998, ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c chi, tr¶ l¬ng t¹i doanh nghiÖp, nh»m khuyÕnkhÝch ngêi lai ®éng t¨ng n¨ng xu t, n©ng cao ch t lîng s ¶n phÈm, t¨ng thu nhËpchÝnh ®¸ng, ®¶ m b ¶ o thùchiÖnc«ng b»ng trong ph©n phèi tiÒnl¬ng, gãp phÇn t¨ng cêng c«ng t¸c qu ¶n lý lao®éng - tiÒnl¬ng vµ qu ¶n lý kinhdoanh cñadoanh nghiÖp, c«ng ty cÇu I Th¨ng Long quy ®Þnh c«ng t¸c chi, tr¶ l¬ng ph ¶ i ®¶ m b ¶ o nh÷ng yªucÇusau: -§Ó ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng trong viÖctr¶ l¬ng, ph©n phèi thu nhËp ph ¶ i c¨n cø vµo sè lîng, ch t lîng lao ®éngcñamçi bé phËnc«ng t¸c vµ mçi thµnh viªn trong ®¬n vÞ. Kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n, tiÒnl¬ng ph ¶ i t¬ng øngvíi gi¸ trÞsã lîng lµm ra®¹t tiªu chuÈn,ch t lîng bªn AnghiÖm thu, thanh to¸n. - §èi víi nh©n viªn gi¸n tiÕp, bè trÝlao ®éng ph ¶ i phï hîp víi n¨ng lùc,tr×nh ®é vµ yªu cÇu tr¸ch nhiÖm cñamçichøcdanh. ViÖc tr¶ l¬ng ph ¶ i dùa trªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ c«ng t¸c. - KhuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n cao, c«ng nh©n tay nghÒ giái, kiª mnhiÖm viÖcnhng hoµn thµnh tètc¸c nhiÖm vô®îc giao. -Tr¶ l¬ng vµ ph©n phèi thu nhËpph ¶ i ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng, c«ng khai. Ngêi lao®éng trùctiÕp ký vµo b ¶ ngnhËnl¬ng.3.2. Ph ¬ng ph¸p tr¶ l¬ng:Gi¸oViªn H DÉn íng 28 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 29. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B ThùchiÖnNghÞ®Þnhsè1 97/ ngµy31 / 2/ 994cñaChÝnhphñvµ c ¨n cøvµo th ùc tiÔ n t×nh h ×nh s ¶n CP 1 1xu tkinh doanh,c«ng ty cÇu I Th ¨ng Long hiÖn ®ang s ö d ông chÕ ®é tiÒn l¬ng theo th êi gian vµ chÕ ®é l¬ngkho ¸n s ¶n phÈm ®Ó tr¶ c ¸n b éc«ngnh©n. ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo th êi gian ¸p d ông cho b é phËngi¸n tiÕ p gåm t tc ¶ nh©n viªn qu ¶n lý, nh©n viªn c ¸cphßngban,nh©nviªn qu ¶n lýc«ngtrêng,qu ¶n lý c ¸c tæ,®éi x©yd ùng. ChÕ ®étr¶ l¬ng kho ¸n s ¶n phÈm ¸p d ôngcho b éphËntrùc tiÕ p s ¶n xu t .3.2.1. §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp: - TiÒn l¬ng hµng th¸ng cña bé phËn nµy ®îc tr¶ theo hÖ sè c¨n cø vµo t×nh h×nh s ¶n xu t kinh doanh cñac«ng ty. MøctiÒnl¬ng ®îc hëng cñamçi ngêi phô thuéc vµo tiÒnl¬ng c¬ b ¶ n vµ sè ngµy lµm viÖcthùc tÕ trongth¸ng. TiÒnl¬ng c ¬ b ¶n = 21 0.000 x H Ösèl¬ng c pbËcchøcvôHÖsè møc l¬ng c p bËc,chøcvô®îc Nhµ níc quy ®Þnh (Xem biÓu 7 vµ 8). Nh vËytiÒnl¬ng thùctÕ cñac¸n bé c«ng nh©n viªn qu ¶ n lý®îc x¸c ®Þnh nh sau:Trong®ã: (210.000x HS CB, CV) TL ¸ng = KCD th x (NCC§ - NCBH(nÕ ucã)) + LBH ( nÕ ucã) NCCD + TL : CB TiÒnl¬ng c ¬ b ¶n. + NCC§: Ngµyc«ngchÕ ®é ( 26 ngµy) + NCTT:Ngµyc«ngnghØhëng quüBHXHtrong th ¸ng ( nÕ ucã)Gi¸oViªn H DÉn íng 29 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 30. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + KCD ; chøcdanh Theoquy®Þnhri ªng cñac«ngty, m øcl¬ng trªn s Ï®îc nhËnth ªm víi m éts èhÖs è,hÖs ènµytu úthuécvµo t×nh h ×nh s ¶n xu t doanhcñac«ngty, tu úthuécvµo tr¸ch nhiÖm vµ m øc®é®ãnggãp cñatõng ®èi tîng nhËn kinh l¬ng: + Tuúthuécvµo chøctr¸ch cñam çi ngêi trong c«ng ty m µc«ng ty cßn quy®Þnh th ªm hÖs ètr¸ch nhiÖm , côthÓ .Kc®nh sau Gi¸m ®èc: 3,5 PG§: 3,0 Tr ngphßng: ë 2,7 Phãphßng: 2,4 Nh©nviªn: 2,0 Ngµylµm viÖcth ùct cñac ¸c ®èi tîng nhËnl¬ng ®îc theo d âi quab ¶ng ch m Õ c«ng.B ¶ng ch mc«ng®îc phßngTCHCvµ phßngtµi vôx ¸c nhËn.Sau®ãs Ï®îc Gi¸m ®èc duyÖtl y®ãlµm c ¨n cø®Ó tÝnh l¬ng. B ¶ng c hÊ m c« ng MÉ s è01 u Th ¸ng5n ¨m 2002 Ngµy trong th¸ ng Q . c« ngTT Hä vµ t ªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24 25 .. 31 TG « c«ng1 NguyÔnM¹ nhC¬ng x x x x x x x x X « « x 20 2 222 NguyÔn ThÕ Hinh 0 x x x x x x 0 X x 8 x 22 - 223 NguyÔn Ngäc BÝ ch x p p p x x x x X x x x 22 - 224 B¹ ch Huy Bång 22 - 225 §ç Kh¾ c Y 22 - 226 NguyÔn V¨n B»ng 22 - 22 Ký hiÖu: Thêi gian ngõng nghØviÖc®Ó vÖsinh: 8 L¬ng s ¶n phÈm: K Gi¸oViªn H DÉn íng 30 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 31. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B èm ,®iÒud ìng: ¤ Conèm : C¤ Thais ¶n: TS Tai n ¹n T L¬ng th êi gian: t NghØphÐ p: P H éi nghÞ,h äct p Ë H NghØb ï: NB NghØkh «ngl¬ng RO NgõngviÖc: N Lao®éng:Gi¸oViªn H DÉn íng 31 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 32. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 33. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BVD : l¬ng anh NguyÔ nM ¹nh Cêng cã bËcl¬ng 3,54 , th ¸ng 1 / 2001 cã 22 ngµy c«ng s ¶n xu t2 c«ng èm ®îcduyÖt L¬ng th ¸ng cñaanh Cêng trongth ¸ng ®îc x ¸c ®Þnhnh sau: .TL ¸ng = TL + TL th tg BHTL ¸ng = Th 2,7 x x (26- + (0,78x 2) 2) = 1.923.360 NhËnxÐt: ViÖcchia tiÒnl¬ng khèi gi¸n tiÕp cha g¾n víi viÖchoµn thµnh kÕ ho¹ch s ¶n xu t cñaC«ng ty,cha ®¸nh gi¸ ®îc ch t lîng vµ sè lîng c«ng t¸c cñatõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s ¶nxu t. Nãi c¸ch kh¸c, phÇn tiÒnl¬ng mµ ngêi c«ng nh©n ®îc hëng kh«ng g¾n liÒnvíi kÕt qu ¶ lao ®éng mµ hät¹o ra. ChÝnh v× lÏ®ã, nªn h×nh thøctiÒnl¬ng theo thêi gian ®· kh«ng mang l¹i cho ngêi c«ng nh©n sù quant©m ®Çy®ñ®èi víi thµnh qu ¶ lao®éng cñam ×nh, kh«ng t¹o ®ÒukiÖn thuËnlîi ®Ó uèn n¾n thêi nh÷ng th¸i i®é sai lÖchvµ kh«ng khuyÕn khÝch hä nghiªm chØnh thùc hiÖn chÕ ®é tiÕt kiÖm thêi gian. §Ó viÖctr¶ l¬ngcho khèi gi¸n tiÕp cñaC«ng ty ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng hîp lý C«ng ty ph ¶ i g¾n viÖctr¶ l¬ng cho khèi gi¸n tiÕpvíi tûlÖhoµn thµnh kÕ ho¹ch s ¶n xu t cñaC«ng ty vµ x¸c ®Þnh ch t lîng c«ng t¸c cñatõngCBCNVtrongth¸ng.3.2.2. §èi víi c«ng nh ©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: TiÒnl¬ng cñac«ng nh©n trùctiÕp s ¶n xu t phô thuécvµo khèi lîng c«ng viÖchoµn thµnh cñatõng tæ,nhãm. Hµng th¸ng ®¬n vÞtiÕn hµnh nghiÖm thu, tÝnh to¸n gi¸ trÞthùc hiÖn vµ møc tiÒnl¬ng t¬ng øng (tr ng êhîp c«ng viÖc lµm trong nhiÒu th¸ng th× hµng th¸ng C«ng ty sÏ t¹m øng l¬ng theo khèi lîng c«ng viÖc ®· lµmtrongth¸ng). Khi ¸p dông chÕ ®él¬ng kho¸n theo nhãm nµy, C«ng ty ph ¶ i lµm c«ng t¸c thèng kª vµ®Þnh møc lao®éng cho tõngphÇnviÖcråi tænghîp l¹i thµnh c«ng viÖc, thµnh ®¬n gÝacho toµn bé c«ng viÖc. TiÒnl¬ng tr¶ cho c«ng nh©n ®îc ghi trong hîp ®ång giao nhËnkho¸n theo yªu cÇu hoµn thµnh c«ngviÖc(vÒthêi gian, sè lîng, ch t lîngÉ.). TiÒnl¬ng cñangêi lao ®éng ph ¶ i ®îc thÓ hiÖn ®Çy®ñ trong sæl¬ngtheo mÉuthèng nh t cñaBé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh. ViÖcthanh to¸n l¬ng hµng th¸ng ph ¶ i cã: + B ¶ng ch m c«ng.Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 34. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + S ægiao viÖc,phiÕ u®iÒu®éng. + NhËt ×nh xe,m ¸y ho ¹t®éng. tr + Kho¸n gän h ¹ng m ôcc ¸c c«ngtr×nh. B ¶ng ch mc«ng,tÝnh l¬ng cñatæ,®éi ph ¶i cãsùx ¸c nhËncña®éi trëng,cñath èngk ª vµ kÕ to ¸n®éi ngòvÒPhßngTæchøch µnh chÝnh,phßng tµi vôkiÓ m tra, Gi¸m ®ècduyÖttríc khi c p,ph ¸tl¬ng cho c«ng nh©n.3.2.3 §èi víi qu¶n lý ® éi §Ó viÖctr¶ l¬ng cho c¸n bé qu ¶ n lyphï häp vãi c«ng søchä bá rath× c«ng ty nªn ¸p c«ng thøcsau : QLTHGT= QL x QL ®éi KHGT TH QL ®éi KH Lgti = QL Ð QL x XFF x XFF + LBH (nÕ ucã) TH TG n ∑ i =1 XFF i XFF= ngµyc«ngSXx Hlg CB,CV QL : Quü l¬ng th ùchiÖn TH Lgt: l¬ng gi¸n tiÕ p XFF:xu t ©nphèi ph QL : quül¬ng th êi gian tg3.2.4 §èi víi c«ng nh ©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Ph¬ng ph¸p 1 : Kho¸n s¶n ph»m ®Õn ngêi c«ng nh©n nh ®éi x©y dùng LKSP cñamétngêi = Sèlîng s ¶n phÈm hoµn thµnhx ®¬n gi¸ TL/1SP NhËnxÐt: Ngêi c«ng nh©n ®· quan t©m ®Õn khèi lîng, ch t lîng s ¶n phÈmcã®énglùcthóc®Çyhoµnthµnh®Þnhmøc lao®éng. C¸ch tr¶ l¬ng trªn C«ng tycha khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm t¨ng khèi lîng s ¶n phÈmdo ®¬n gi¸ s ¶nphÈmcha xÐt luütiÕn, chat¨ng theo khèi lîng s ¶n phÈmvît møc. Ph ¬ng ph¸p 2: ¸p dông cho c¸c c«ng viÖccã yªu cÇukü thuËt:Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 35. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tængl¬ng kho ¸n L¬ng kho ¸n cñam étngêi = cñatæ X S èxu t ©nphèi cñam èi ngêi ph Tængsèxu tph©nphèi cñatæL¬ng kho ¸n cñatæ = §¬n gi¸ TL/ x khèi lîng SPhoµnth µnh SP HÖs èch ªnh l ch l¬ng cñam çi Ö S èxu t ©nphèi cñam èi ngêi ph = S èc«nglµm kho ¸n cñam çi ngêi X ngêi H Ösèl¬ng c pbËccñatõng ngêi H Ösèch ªnh l ch l¬ng Ö = HÖs èc pbËcl¬ng cñangêi th pnh t trong tæ VÝ dô: Tæng sè l¬ng kho¸n cña c¸c tætrong th¸ng theo møc ®é hoµn thµnh mét c«ng viÖc ®îc x¸c ®Þnh = 3.500.000®ång. Trong tæcã 5 c«ng nh©n: 2 c«ng nh©n V, 2 c«ng nh©n bËcIV vµ mét c«ng nh©n bËc III ( c¨n cøvµo b ¶ ng hÖsè l¬ng tatÝnh ®îc b ¶ ng l¬ng cñatænh sau) B ¶ng tÝnh vµ thanh to¸n l¬ng cho tõngngêi ®îc thÓ hiÖn ë biÓu Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 36. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B B ¶ng chial¬ng kho ¸n HÖ sè Thµnh tiÒn Ký nhËn C«ng HÖ sè l- Sè xuÊt TT Sè c«ng chªnh nh©n ¬ng ph©n phèi lÖch l¬ng 0 1 2 3 4 5=4x2 6 - 1 A 28 2,33 1,35 37,8 725.926 - 2 B 25 2,33 1,35 33,75 648.148 - 3 C 29 1,92 1,1 31,9 751.851 - 4 D 26 1,92 1,1 28,6 674.075 - 5 E 27 1,72 1,0 27 700.000 - Céng 135 159,05 3.500.000 ViÖctÝnh l¬ng cho c«ng nh©ntrùc tiÕ p s ¶n xu ttheo nhãm , tæ , ®éi th × chØc ·n cøvµo s èlîng th êi gian lao ®éng m µ cha tÝnh ®Õ n ch tlîng c«ng t¸c cñatõng ngêi trong th ¸ng ®Ó ®¶m b ¶o tÝnh c«ng b »ng trong viÖc tÝnh l¬ng th × c«ng ty ph ¶i x©y d ùng hÖs è l¬ng c p bËcc«ng viÖc vµ b »ng x ¸c ®Þnh ch tlîng c«ngt¸c cñatõng c ¸ nh©n Ph ¬ng ph¸p 3: ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc kh«ng yªu cÇu kü thuËtcao, chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng. Nh ®éi x©y dùng Tængl¬ng kho¸n cñatæL¬ng kho¸n cñamét ngêi = x Sè c«ng cñatõngngêi Tængsè c«ng cñatæ ChÕ ®é tr¶ l¬ng kho¸n theo nhãm thêng ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖccã tÝnh ch t tænghîp, gåm nhiÒu kh©u liªn kÕt, nÕu chia thµnh nhiÒu chi tiÕt, bé phËnriªng rÏ th× kh«ng cã lîi cho viÖc®¶ m b ¶ o ch t lng s ¶n phÈm. TiÒn ®îc tr¶ dùa vµo kÕt qu ¶ lao®éngs ¶n xu t cñac ¶ t殫i. Tr¶ l¬ng theo h×nh î thøcnµy, sÏ lµ®éng lùckÝch thÝchc¸c c¸ nh©n quan t©m ® Õn kÕt qu ¶ cuèi cïng cñatËpthÓ, nhãm, h¬n n÷a cßn ®¶ m b ¶ o nguyªn t¾cph©n phèi theo lao®éng. Cha quan t©m ® Õn ch t lîng lao®éng . Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 37. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Ngoµira, ®èi víi nh÷ng c«ngviÖcmµC«ngty kh«ngthÓtiÕnhµnhx©y dùng®Þnhmøclao ®éngmétc¸chchÆtchÏ, chÝnhx¸c hoÆcnh÷ngc«ngviÖcvµokhèi lînghoµnthµnh®Þnhmøckho¸n.Th× C«ngty ¸p dôngchÕ®étiÒnl¬ng theothêi gian(c«ngnhËt). Cßnë h×nh thøctr¶ l¬ng kho¸ntheonhãm,trênghîpcãmétc«ngnh©nnµo®ãtrongnhãmcãth¸i ®évµ tinh thÇnlµm viÖckh«ngnghiªm tóc, kh«ngtÝchcùc,tr«ngchê,û vµongêi kh¸c... mµkhi c«ngviÖccñac¶nhãmhoµnthµnhth× anhta vÉnnhËn®îc møcl¬ng theokhèi lîng hoµnthµnh. DovËy®Ótr¸nh nh÷ng t×nh tr¹ng nªu trªn, C«ngty ph¶i t×m ra nh÷ng biÖnph¸p tr¶ l¬ng thËtthÝchhîp, ®ångthêi ph¶i thêngxuyªn t¨ng cêngc¸c mÆtqu¶n lý, t¨ng cêngc«ngt¸c kiÓmtra ®èi víi tÊt c¶c¸c c«ngviÖckÓ tõ khi b¾t ®Çucho®Õnkhi kÕt thóc. MÆtkh¸c, khi giao kho¸n cÇnph¶i lµm tèt c«ngt¸cthèngkª vµ ®Þnhmøclao ®éng®ÓchoviÖctÝnhtãan®¬n gi¸ kho¸n®îc chÝnhx¸c, ®Ókh«ngg©ythiÖtthßichongêi nhËnkhãancòngnh ng giao kho¸n. §èi víi bé phËngi¸n tiÕp, viÖcbè trÝ lao ®éngph¶i phï hîp víi êin¨ng lùc, tr×nh ®é vµ yªu cÇunhiÖmvô cñamçi chøcdanh®ÓviÖctr¶ l¬ng chobé phËnnµy ®îc c«ngb»ngvµ chÝnhx¸c h¬n. Tèth¬n c¶ viÖctr¶ l¬ng nªn dùatrªn c¬ s뮸nhgi¸ hiÖuqu¶ c«ngt¸c cñatõngngêi lao®éng,tõngbéphËn. TiÒnl¬ng theo TiÒnl¬ng = x Ngµyc«ngthùctÕ C«ngnhËt Métngµyc«ng TL CB TiÒnl¬ng métngµyc«ng = HS CT X NCC§ Trong®ã: - HS : CT HÖsèmøcl¬ng doC«ngty quy®Þnh. - TL : CB TiÒnl¬ng c¬ b¶n. -NC : C§ Ngµyc«ngchÕ®é.Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 38. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B VÝ dô: Métthî bËcVII lµm c«ng t¸c duy tu, b ¶ o d ìng m¸y mãc, thiÕt bÞ cho mét ®éi x©ydùng cñaC«ng ty. TÒ l­ ong i n  mé ngµy c«ng  = 2,0 x 210000 x 3,45 = 55.731 ®ång /ngµy  t  26 Trongth¸ng, ngêi c«ng nh©n ®ãlµm viÖc20 ngµy: [TiÒnl¬ng th¸ng] = 55.731 x 20 = 1. 1 14.620 ®ång. 4. H¹ ch to¸n c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng ëC«ng ty. T¹i C«ng ty, khi CBCNVbÞ èm ®au, thai s ¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒnghiÖp ... ®îc hëng trî c pBHXH. Quü BHXH ®îc h×nh thµnh mét phÇntrÝchvµo chi phÝ, mét phÇnkh u trõvµo l¬ng CBCNVC«ng ty. C«ng ty tinh BHXH b»ng 20% tiÒnl¬ng c¬ b ¶ n, trong ®ã 15% ®a vµo chi phÝ s ¶n xu t vµ 5% kh utrõvµo l¬ng CBCNV. Víi kho ¶n trÝch5% tõl¬ng CBCNV,C«ng ty cã sædanh s¸ch CBCNVtrÝchnép 5% Hµng th¸ng, Phßng TCHC lËp“PhiÕu b¸o t¨ng gi ¶ mÓ ph ¶ n ¸nh tængsè tiÒntrÝch 5% BHXH tõ l¬ngngêi lao®éng th¸ng trc lµbao nhiªu, th¸ng ínµy lµbao nhiªu, nÕu cã chªnh lÖch(t¨ng, gi ¶ m) do nguyªn nh©n nµo. NÕu tæng sè tiÒn 5% th¸ng nµy do míi tuyÓn dông lao ®éng th× kÌm theo “B¸o c¸o danh s¸ch lao®éng vµ quü tiÒn l¬ng trÝch nép BHXHÓ, tr ng hîp t¨ng BHXH kh¸c nh»ml¬ng gi ¶ m ngêi nép (do nghØviÖc) êth× ®Ýnh kÌm theo “Danh s¸ch t¨ng gi ¶ m møc nép BHXHÓ. VÝdô: PhiÕu b¸o t¨ng gi ¶ m th¸ng3/2003CBCNVC«ngty khi èm ®au, thai s ¶n, tai n¹n lao®éng ®îc h-ëng trîc p BHXH. - Tr ng hîp thai s ¶n, c¨n cø vµo chøng tõ gèc lµ gi y khai sinh ®Ó lËp phiÕu thanh to¸n trî c p thai ês ¶n. VD: C«ng nh©n Thu Thuû l¬ng CBCNVtrùctiÕp = 1,72, c«ng nh©n Thuylµm phiÕu nghØtõ ngµy 17/3® Õn 17/7/2003Sèngµy nghØtÝnh BHXH lµ (4 th¸ng). * Thanh to¸n chi BHXHGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 39. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B PhiÕunghØhëngBHXH §¬n vÞ:C«ngty cÇuI Th¨ngLong MÉusèC02- iÓuhiÖn b BéphËn:CN Sè22 Hätªn: NguyÔnThuThuû Tuæi:28Tªnc¬ quanNgµyth¸ng Lýdo C¨nbÖnh SèngµychonghØ Y b¸c sü Sèngµy X¸c nhËn Tængsè Tõngµy®Õnngµy Y tÕ kh¸m kÝ tªn thùcnghØ cñaphô ®ãngdÊu tr¸ch Y tÕc«ng 17/3 TS 120 17/3 17/7 120 T ty C¨ncøvµophiÕunghØsè22 lËpphiÕuthanhto¸n trî cÊpBHXH PhiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH Hävµ tªn: NguyÔnThuThuû28 tuæi NghÒnghiÖp:C«ngNh©n §¬n vÞc«ngt¸c: C«ngty cÇuI Th¨ngLong Thêigian®ãngBHXH:6 n¨m Sèngµy®îc nghØ:120 TrîcÊpmøc: 210000x 1,72 x 4 =1.444.800 Céng 1.444.800 B»ngch÷: MéttriÖubèntr¨m bènm bènngh×n t¸m tr¨m ®ång. ¬i Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 40. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B - Tr hîpnghØb¶n th©nèmvµ conèm®îc hëngBHXH 75%sovíi l¬ng c¬ b¶n. êng lµL¬ng BHXHnghØèm,con Lminx HÖsècb, cv = x SèngµynghØx 75% èm 26 KÕto¸n l¬ng ph¶i c¨n cøvµo tõ gèclµ giÊyx¸c nhËnnghØèm,giÊyx¸c nhËncñac¬ sëy tÕ, phiÕuthanh to¸n BHXH tÝnhl¬ng BHXH CBCNV. míi cho VD:CNLª ThÞTuyÕtbËc4/7 lµmë tæc¬ khÝ,conVòTïngèmnghØ1 ngµy17/3. 1,78 x 210.000 L¬ng BHXH TuyÕt CN = x 1 x 75%= 10783® 26 + CNNguyÔnV¨n ThuÇn,bËc4/7, tækhoanII, nghØèm3 ngµycãgiÊychøngcñay tÕ. 1,92x210.000 L¬ng BHXH ThuÇn CN = x 3x75%= 34.892® 26 + Trongkhi ®ã CNNguyÔnAnh Dòng, bËc4/7, tæ khoanII còng nghØèm1 ngµy (theo b¶ng chÊm c«ng)nh kh«ngcã phiÕuthanhto¸n BHXH kh«ng®îc hëngl¬ng BHXH. ng nªn - Tr hîp tai n¹n lao ®éng,bÖnhnghÒnghiÖpth× trongthêi gian nghØviÖc®îc hëng100%tiÒnl- êng ¬ng c¬ b¶n, tríc khi ngêi bÞtai n¹n lao ®éng®ãngBHXHcéngvíi chi phÝ®iÒutrÞ. Khi th¬ng tËt æn®Þnh, tæ chøcBHXHgiíi thiÖu®i kh¸m, gi¸m ®Þnhkh¶ n¨ng lao ®éng®Óx¸c ®Þnhmøc®é trî cÊp1 lÇn hoÆctrî cÊphµngthµng. * Ngoµi ra C«ngty trÝchBHYT3% quül¬ng c¬ b¶n trong®ã 2% ®a vµo chi phÝvµ 1% trõ vµo l- ¬ng CBCNV.Kho¶n trÝchdïng ®Î muathÓBHYTchoCBCNVtrong®ã ®îc BHYTcÊptrªn ®Ól¹i 5% cña3% quül¬ng c¬ b¶n lµmquüBHYTt¹i c¬ sëdïngkh¸mch÷a bÖnhCNV.1% trõ vµol¬ng CBCNV ghi vµocét ®îc kho¶n khÊtrõ 1%BHYT b¶ng thanhto¸n l¬ng. ë Theoquy®ÞnhcñaBéTC,tõ 1/7/99c¸c DNcãtõ 10 lao ®éngtrë lªn ph¶i trÝch2%tængthu nhËpcña CBCNV lËpKPC§. ®Ó C¸c kho¶n trÝch BHXH,KPC§cïng víi tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNVhîp thµnhchi phÝ nh©nc«ng trong tængchi phÝSXKD C«ngty. Qu¶n lý viÖctÝnhto¸n, trÝchlËpvµ chi tiªu, södôngc¸c quütiÒnl¬ng, BHXH, cña Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 41. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B BHYT,KPC §cãý nghÜakh «ngnh ÷ng víi viÖctÝnh to ¸n chi SXKDm µcßn c ¶ víi viÖc®¶m b ¶o quyÒnli cu ¶ î ngêi lao ®éngtrong c«ngty. 5. Nh÷ng thu nhËp kh¸c ngoµi tiÒn l¬ng cña CBCNV trong c«ng ty cÇu I Th¨ng Long 5.1. C¸c kho¶n phô cÊp Phô c p lµ kho ¶n tiÒnmµ CN, viªn chøc ®îc hëng hµng th¸ng dùa trªn møc l¬ng tèi thiÓu (210.000®) hoÆcmøc l¬ng c p bËc,chøcvôtheo quy ®ÞnhNhµ níc. L¬ng c p bËc= 210.000x hÖsè c p bËc,chøcvô Phô c p = møc l¬ng x % phô c p HiÖnnay,c«ng ty cÇuI thùchiÖn chÕ ®éphô c p nh sau. B ¶ng phô c p theo vïng TûlÖc¸c kho ¶n phô c p C«ng tr×nh thuéc Sè lîng lao KhuyÕn khÝch Tængphô c p vïng ®ång b»ng ®éng Lu ®éng §éch¹i Tr¸ch nhiÖm K3 L¬ng phô kho¸n s ¶n phÈm nC«ng tr×nh thuéc 194 20 3 5 5 10 7 50®ång b»ngB×nh qu©n c¸c 20 3 5 5 10 7 50kho ¶n phô c p Tuú thuéc vµo tõng ®èi tîng, tõng hoµn c ¶nh cô thÓ mµ C«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøcphô c p trªn. 5.2. C¸c h×nh thøc tiÒn thëng. C«ng ty ®Òra1 quy ®Þnh riªng vÒviÖcph©n phèi tiÒnthëng (thëng lîi nhuËn,thëng n¨ng xu t, thëng ch t lîng, thëng tiÕt kiÖm, thëng s¸ng kiÕn...) nh»m môc ®Ých t¹o ra ®éng lùc kÝch thíc ngêi lao ®éng quan t©m h¬n ® Õn lîi Ých chung cñatËpthÓ C«ng ty mµ yªu cÇu cao nh t lµ®¶ m b ¶ o ch t lîng c«ng tr×nh, hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch ®Òranh»m t¹o thuËnlîi tèi ®a. Tuy nhiªn tiÒnthëng ph ¶ i ®¶ m b ¶ o nguyªn t¾c lµkh«ng vît qu¸ tiÒnl¬ng. Cô thÓ C«ng ty cßn ®Òrac¸c nguyªn t¾ckh¸c vÒtiÒnthëng nh sau: Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 42. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B - ViÖcxÐ tthëng tõ li nhuËnh µng n ¨m ®îc C «ngty th ùc hiÖn m étl n sau khi ®· hoµn th µnh nghÜavô î Ç®èi víi Nhµníc. - §èi tîng ®îc xÐ tthëng lµ nh ÷ng ngêi cñaC «ngty vµ nh ÷ng ngêi cã th êi h ¹n h îp ®ång lµm viÖc m étn ¨m trë lªn, do C «ngty trùc tiÕ p ký. kho ¸n víi C «ngty, sau khi ®· hoµnth µnh c«ngtr×nh, h ¹ng m ôcc«ngtr×nh, ®¬n vÞlµm quyÕ tto ¸n víiC «ngty vµ tiÕ n h µnh thanh lý h îp ®ånggiao kho ¸n. NÕ ucßn li nhuËndo tiÕ tkiÖm chi ph-Tr ng h îp ®éi nhËnÝ î ês ¶n xu tth × ®éi trëng cãtr¸ch nhiÖm cïng b µn b ¹c lªn ph¬ng ¸n xÐ tthëng cho c ¸n b éc«ng nh©nviªn cña®éiråi tr×nh Gi¸m ®èc ph ª duyÖt . -ViÖc ph©n phèi li nhuËnph ¶i ®¶m b ¶o c«ng khai, c«ng b »ng, d ©n chñvµ h îp lý gãp phÇnquan îträng trong viÖcn©ngcao hiÖuqu ¶ ho ¹t®éngs ¶n xu t doanhcñac«ngty nãlµ ®éngl c th óc®ÈyCBCNV kinh ùtrong c«ngty h ¨ng saytrongc«ngt¸c6. Tµi kho¶n sö dông vµ ph¬ng ph¸p h¹ ch to¸n. Tµi kho ¶n 334ph ¶ i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ®èi øng liªn quan ® Õn nhiÒu tµi kho ¶n kh¸c nh TK 138-ph ¶ i thu kh¸c, TK338- h ¶ i tr¶ ph ¶ i nép kh¸c... PPh¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng 3/2002 c¨n cø vµo b ¶ ng ph©n bæ l¬ng kÕ to¸n tËp hîp toµn bé tiÒn l¬ng c¸n bé c«ngnh©n viªn trong c«ng ty vµo chi phÝ nh©n c«ng trùctiÕp (TK622)trªn NKCTsè 7 theo ®Þnhkho ¶n: Nî TK 622 566.856.100 Cã TK334 529.911.600 Cã TK338 36.944.500 Hµng th¸ng c«ng ty tiÕn hµnh thanh to¸n tiÒn t¹m øng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn kho ¶n t¹m øng nµy®îc h¹ch to¸n th¼ng vµo TK111 kh«ng qua TK 141. Tænghîp l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trongc«ng ty. Nî TK334 529.911.600 Cã TK111 518.194.916 Cã TK138 50.000 Cã TK338 11.666.684Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 43. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Khi trÝchnépBHXH,BHYT KPC§choc¬ quanchuyªnm«n , NîTK338 48.611.184 CãTK111 48.611.184 * ThñtôcnépBHXH,BHYT,KPC§. BHXH: Hµngth¸ng c«ng ty nép BHXHchoc¬ quanBHXHHai Bµ Trng. §ångthêi lµm thñ tôc thanh to¸n BHXHchoc«ngnh©nviªn trongth¸ng göi lªn chøngtõ hîp lÖ ®ÓcÊptiÒnthanhto¸n BHXHchoc«ngnh©n viªn cñac«ngty. Saukhi tænghîp tÊt c¶ c¸c phiÕunghØhëngBHXHcñac«ngnh©nviªn trongc«ngty kÕto¸n lËpb¶ng thanhto¸n göi lªn BHXH BµTr nhsau: Hai ng §¬n vÞ:C«ngty cÇuI Th¨ngLong BéphËn:Toµnc«ngty MÉusè04-LDLT B¶ng thanh to¸n BHXH Th¸ng3/2002 NîTK334 CãTK111 NghØ èm NghØ con èm NghØ tai NghØ ®Î Tæng sè KÝSTT Hä vµ tªn n¹n tiÒn nhËn SN ST SN ST SN ST SN ST1 Cao ThÞ BÝch 5 59700 597002 NguyÔn V¨n Anh 2 18100 181003 NguyÔn Hoµng Hµ 4 41300 413004 §ç V¨n Trung 278005 TrÇn Lan H¬ng 10300. Lu V¨n Quang 6 73000 1 10300 3 27800 73000. .... ... Céng 28685000 Tõb¶ng thanhto¸n BHXHth¸ng 3/2002kÕto¸n lËpphiÕuchi tiÒnBHXHtr¶ thay l¬ng chotoµnc«ng ty. PhiÕu chi sè 38 Ngµy31/3/2002 MÉusè02-Tti Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 44. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B N îTK334 Q §sè1 1 41 - CKD/ §H T C C ãTK1 1 1 Ngµy1 - - cñaBétµi chÝnh 1 95H ävµ tªn: NguyÔ nThÞPhån§ÞachØ:1 01 P1 T©nMaiLÝdo: Chi BHXHcho toµn c«ngtyS ètiÒn:28.685.000®ångB»ngch ÷: Hai t¸m triÖu s ¸u tr¨m t¸m n ¨m ngh ×n ®ångch½n§· nhËn®ñs ètiÒn:28.685.000®ångK Ìm theo m étt p chøngtõ gèc. Ë Ngµy31 th ¸ng 3 n ¨m 2002 Thñ trëng KÕ to¸n trëng KÕ to¸n Thñ quü Ngêi ®¬n vÞ lËp phiÕu nhËn tiÒn ®· kÝ, ®ãngd u ®· kÝ, ®ãngd u ®· kÝ ®· kÝ ®· kÝ+ C¸c nghiÖp vôh¹ch to¸nNV1: Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b ¶ ng tæng hîp vµ thanh to¸n l¬ng, BHXH, ghi sæ ph ¶ i tr¶ c«ng nh©n viªn vÒBHXH tr¶ thayl¬ng theo ®Þnhkho ¶n. Nî TK338(3383) 28.685.000®ång Cã TK334 28.685.000®ångNV2: C¨n cøvµo b ¶ ng thanh to¸n BHXH vµ phiÕu chi tiÒnmÆtsè 38 cñac«ng ty kÕ to¸n ghi: Nî TK334 28.685.000 Cã TK111 28.685.000NV3: C¨n cøuû nhiÖm chi sè 36 cñac¬ quan BHXH Hai Bµ Tr vÒviÖcc p kinh phÝ BHXH kÕ to¸n ghi: ng Nî TK112 28.685.000 Cã TK338 28.685.000 B¶o hiÓm y tÕ: C«ng ty mua thÎ BHYTn¨m cho c«ng nh©n viªn theo l¬ng c p bËc, sau ®ã® Õncuèi th¸ng kh u trõvµ l¬ng vµ tÝnh vµo chi phÝ s ¶n xu t kinh doanh.Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 45. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Kinh phÝ c«ng ®oµn: C «ngty thùc hiÖntrÝch nép theo quý, chuyÓ nsangc«ng ®oµn qu ¶nlý vµ ho ¹t®éng.6.1. Sæ kÕ to¸n tæng hîp SækÕ to¸n tænghîp vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng, BHXHtr¶ thayl¬ng c«ng ty ®angsö dông gåm:* NhËtký chøngtõsè 1 + Ph¬ng ph¸p ghi chÐp: lµ sæghi chÐp c¸c nghiÖp vôph¸t sinh bªn cã cñaTK111 ®èi øng víi nî c¸c TKkh¸c, céng cã TK111. + C¬ së ghi NKCT sè 1 lµ c¸c b¸o c¸o quü kÌm theo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan, cuèi th¸ng l y tængcéng cã TK111 ®Ó ghi sæc¸i.MÉu:NhËtký chøng tõsè 1 Ghi cã TK111-TiÒnmÆt Th¸ng 3/2002 Chøng tõ Ghi cã TK111 Céng cãTT Sè Ngµy Di Ôn gi¶i Nî c¸c TK TK111 TK334 TK... ...1 ... 22/3 Chi t¹m øng l ng k× I ¬ 100.000.000 100.000.0002 ... 8/4 Chi thanh to¸n l ng k× II ¬ 429.911.600 429.911.6003 8/4 Chi BHXH cho toµn c«ng 28.685.000 28.685.000 ty Céng 558.596.600 558.596.600* NhËtký chøngtõsè 2. + Ph¬ng ph¸p ghi: NKCTsè 2 dïng ®Ó ph ¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã TK112 ®èi øng nî c¸c TK liªn quankh¸c. Khi nhËn®îc chøng tõ gèc kÌm theo víi b¸o nî cñang©n hµng, kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 2. Cuèi th¸ng céngkho¸ sæ NKCT sè 2 x¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh cã TK112 ®èi øng víi nî c¸c TK liªn quan kh¸c, tæng sè TK liªnquan kh¸c, tængsè TK112 ®Ó ghi sæc¸i.+ MÉu:Së th¬ng m¹i c«ng ty cÇuI Th¨ng Long NhËt ký chøng tõ sè 2 Ghi cã TK112-TGNHGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 46. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Th ¸ng3/ 2002 Chøng tõ Ghi cã TK111 nîThÞ tr - c¸c TK... Céng cã Di Ôn gi¶i êng Sè Ngµy TK. TK112 TK338 . 1 C«ng tynép BHXH cho c¬ 28.685.00 28.685.00 quan qu¶n lý(17%) 0 0 2 C«ng tynép BHXH cho c¬ quan qu¶n lýc p trªn(2%) 4.154.500 4.154.500 3 C«ng tynép KPC§ cho C§ ngµnh (1%) 4.105.000 4.105.000 Céng 36.944.50 0* NhËt ý chøngtõ sè7 k NhËt ký chøng tõ sè 7 Th¸ng 3/2002 STT Ghi cã c¸c TK TK334 TK388 Tængcéng Ghi nî c¸c TK1 TK622 529.911.600 36.944.500 566.856.100 Céng 529.911.600 36.944.500 566.856.100* Sæc¸i - Khi ®· kiÓm tra®èi chiÕu trªn c¸c NKCTth× vµo sæc¸i c¸c TK 334,TK338 - Tacã mÉusæc¸i TK334,TK338th¸ng 3/2001 nh sau: Sæ c¸i TK334 Sè d ®Çun¨m Nî CãGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 47. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Ghicãc¸c TKkh¸c Th¸ng1 Th¸ng2 Th¸ng3 ... Th¸ng12 Céng TK111tõ NKCT 1 sè 100.000.000 429.911.600 28.685.000 Céngsèph¸t sinhnî 558.596.600 Céngsèph¸t sinhcã 558.596.600 Sèd cuèith¸ngnî Sèd cuèith¸ngcã Sæ c¸i TK338 Sèd ®Çun¨m Nî Cã Ghicãc¸c TK®èi øngnî víi TK338 Th¸ng1 Th¸ng2 Th¸ng3 ... Th¸ng12 Céng TK112tõ NKCT 2 sè 28.685.000 4.154.500 4.105.000 TK334tõ NKCT 7 sè 529.911.600 Céngsèph¸t sinhnî Céngsèph¸t sinhcã Sèd cuèith¸ngnî Sèd cuèith¸ngcã Tãm l¹i: Q thùct Õt ×mhiÓ t¹i ¶ ngch m c«ng, b¶ ngLongemnh¬ng, BHXH, ghi chÐ h¹ch to¸n trªnc¸c chøng ua u Bc«ng ty cÇuI Th¨ng t nh t ¸n l ËnthÊ viÖc ha o ­ y p BHY , KPC§ T tõ sæ s¸ch r Ê râ rµng dÔhiÓ m ®iÒu®ã lµ sù cÇnthiÕ cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, gióp cho viÖc t u µ t kiÓ tra®èi chiÕ trªnc¸c chøngtõsæs¸ch ®îc thu l îi nhanhchãng. Mµ ®ÆcbiÖt h¬n trong c«ng t¸c kÕ m u Ën Sæt dâ T 3 4 heo i K 3 to¸n tiÒnl¬ng t¹i c«ng ty viÖcph¶n ¸nh trungthùc, chÝnhx¸c ®· gióp cho ban l ·nh ®¹o c«ng ty qu¶n lý tèt NhËkýchø t t ng õ vÒlao®éngvµ thunhËpcñac«ngnh©nviªn ®Óduy tr× sù tånt¹i ph¸t triÓ cñac«ngty. n Sæt dâ T 111 heo i K 6.2. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ vÒ c«ng t¸cB¶ ngtæ l¬ng cña tiÒnnghp chi î Sæ¸i T 3 4 c K3 c«ng ty cÇu I Th¨ng Long tt iÕG chó hi : B¶ ngc© ® i T n è K G hµngngµy hi Gi¸oViªn H cuè t ¸ng G íngDÉn hi i h TS.NguyÔnViÕtTiÕn B¸o c¸o kÕ t ¸n o §è chiÕ u kiÓm t a i r
 • 48. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Qu ¸tr×nh l ©n chuyÓ nd iÔ nra nh sau: uB¾t®Çutõ b ¶ng ch m c«ng,b ¶ng ph©nbætiÒn l¬ng BHXH,BHYT,KPC §...Sau®ãvµo sætheo d âi TKtiÒn l-¬ng vµ c ¸c nhËtký chøngtõ li ªn quan.Tõc ¸c chøngtõ nµy cã s èliÖu vµo sæc ¸c TK 334 h µng th ¸ng s èn µy ®èichiÕ uvíi b ¶ng tængh îp chi tiÕ ttiÒn l¬ng, BHXH... Tõc ¸c TK tiÒn l¬ng vµo b ¶ng c©n ®èi tµi kho ¶n b ¶ng c©n ®èi nµycòng®èi chiÕ us èliÖu víi b ¶ngtængh îp chi tiÕ t. Tõb ¶ng c©n ®èi vµ b ¶ng tængh îp lµm c ¨n cø®Ó vµo b ¸o c ¸o kÕ to ¸n. Qu ¸ tr×nh l ©n chuyÓ nd iÔ n ra r tchÆtch Ï víi c ¸c sè liÖu ®îc h ¹ch to ¸n chÝnh x ¸c vµ h îp lý. C ¸c sæ us ¸ch nµycãli ªn quanchÆt Ï víi nhau.C «ngty ¸p d ôngh ×nh th øcnhËt ý chøngtõ h îp lý v× n㮶m b ¶o ®îc ch ktÝnh chÝnhx ¸c vµ vµo sæsau m étc ¸ch gän nhÑ vµ®óngquy®Þnh. Ch¬ngiii mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng ëc«ng ty cÇu I th¨ng longi/ §¸nh gi¸ thùc tr¹ ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng cña c«ng ty cÇu ITh¨ng long . ¦u ®i Ó m :Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 49. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B C «ngty cÇu I Th ¨ng Long¸p d ông nhiÒuchÕ ®é tr¶ l¬ng kh ¸c nhau vµ c ¸c kho ¶n phôc p, khen thëngg¾n víi c«ng viÖc m étc ¸ch ph ï h îp ®· khuyÕ nkhÝch ®îc ®éi ngòc ¸n b é c«ng nh©n viªn h ¨ng sayh ¬n trongc«ngt¸c -ViÖc chia l¬ng kho ¸n s ¶n phÈm ®· lµm cho ngêi c«ng nh©n quan t©m ®Õ nkhèi lîng, ch tlîng s ¶nphÈmcã®éngl c thóc®Çyhoµnthµnh®Þnhm øcl ®éng. ù ao Nh î c ®i Ó m: MÆcdï c«ng ty ®· cã nhiÒu chÕ ®é tr¶ l¬ng kh¸c nhau nhng bªn c¹nh ®ã vÉncßn cã nh÷ng thiÕu sãtnh: -ViÖc chia tiÒn l¬ng khèi gi¸n tiÕp cha g¾n víi viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s ¶n xu t cña C«ng ty, cha®¸nh gi¸ ®îc ch t lîng vµ sè lîng c«ng t¸c cñatõngc¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s ¶n xu t.Nãi c¸ch kh¸c, phÇntiÒnl¬ng mµ ngêi c«ng nh©n ®îc hëng kh«ng g¾n liÒnvíi kÕt qu ¶ lao®éng mµ hä t¹o ra.ChÝnh v× lÏ ®ã, nªn h×nh thøctiÒn l¬ng theo thêi gian ®· kh«ng mang l¹i cho ngêi c«ng nh©n sù quan t©m®Çy®ñ®èi víi thµnh qu ¶ lao®éng cñam ×nh, kh«ng t¹o ®ÒukiÖn thuËnlîi ®Ó uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng th¸i i®ésai lÖchvµ kh«ng khuyÕn khÝch hä nghiªm chØnhthùchiÖn chÕ ®étiÕt kiÖm thêi gian. C¸ch tr¶ l¬ng kho¸n cña C«ng ty cha khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm t¨ng khèi lîng s ¶n phÈm do ®¬n gi¸s ¶n phÈmchaxÐt luütiÕn, cha t¨ng theo khèi lîng s ¶n phÈmvît møc. -ViÖctÝnh l¬ng cho c«ng nh©n trùctiÕp s ¶n xu t theo nhãm , tæ, ®éi th× chØc·n cø vµo sè lîng thêigian lao ®éng mµ cha tÝnh ® Õn ch t lîng c«ng t¸c cña tõng ngêi trong th¸ng ®Ó ®¶ m b ¶ o tÝnh c«ng b»ngtrong viÖc tÝnh l¬ng th× c«ng ty ph ¶ i x©y dùng hÖ sè l¬ng c p bËc c«ng viÖc vµ b»ng x¸c ®Þnh ch t lîngc«ng t¸c cñatõngc¸ nh©n Nãi tãm l¹i c«ng t¸c tiÒn l¬ng cña c«ng ty cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm v× thÕ c«ng ty cÇn cã nhng gi ¶ iph¸p thÝch hîp ®Ó hoµn thiÖnc«ng t¸c tiÒnl¬ng h¬n nh»m khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cñac«ng ty h¨ng sayh¬n vµ cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng t¸cII/ C¬ së ®Ò ra gi¶i ph¸p1 . C¨n cø vµo c¸c quy ®Þ nh cña nhµ níc §Ó hoµn thiÖnc«ng t¸c tiÒnl¬ng cÇnc¨n cøvµo quy ®Þnhcñanhµ níc nh:Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 50. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B - C ¸c b é l Ëtl ®éng , l Ëtd ©n sù, l ËtdoanhnghiÖp , l ©tthuÕ GTGT ph ¸p l nh vÒh îp ®ång kinh u ao u u u , ÖtÕ -C ¸c nghÞ®Þnh cñachÝnh phñvµ th «ng t híng dÉ vÒc«ng t¸c qu ¶n lý ®Çu t XDCBvµ quychÕ ® u nthÇunh nghÞ®Þnhs è52/1 999/ §- P, nghÞ®Þnhs è88/ 999/ §- CP N C 1 N -C ¸c ®Þnh m øcXDCB1 242, ®¬n gi¸ cam ¸y 1 260, th «ng t sè01 /1 999/ BXD vÒhíng dÉ l p d ù¸n TT- nËc«ng tr×nh XDCBtheo l ËtthuÕ GTGT ÒthuÕ thu nhËpD N, c ¸c v¨n b ¶n híng dÉ vÒx©yd ùng®¬n gi¸ tiÒn l- u v n¬ng ,quy®Þnhkh uhao TSC§ è1 66/ C §/ ngµy30/ 2/ 999cñab étµi chÝnh s TC/ CSTC 1 1 -ChÕ ®étrî c pcho ngêi l ®éngtheo quyÕ t®Þnhs è91 / ao 2000/ §/ ngµy4- 2000cñath ñtíng chÝnh Q TT 8-phñ -Ngoµi ra cßn c ¨n cøvµo quyho ¹ch ph ¸ttriÓ n giao th «ng ®êng b é®Õ nn ¨m 2020cñab égiao th «ngvËnt¶ i2.Ph¬ng híng c hiÕ n lî c ph¸ t triÓn c ña c« ng ty trong t¬ng lai N ¨m 2002 c«ng tycÇuI Th ¨ngLong ®· hoµnth µnh tètnhiÖm vôvµ chØti ªu kÕ ho ¹ch ®Òra vµ têng bíct¹o ®µ ph ¸ttriÓ n cho nh ÷ng n ¨m sau N ¨m 2002 nh ×n chungho ¹t®éngkinh t cñaviÖtnam cãxu thÕ ph ¸ttriÓ n æn®Þnhvµ m ëréng do tèc Õ®ét¨ng trëng kÝnh t cñakhu vùc vµ cñathÕ giíi tiÕ p tôc ®îc duytr× . N ¨m 2002 lµ n ¨m m ë ®Çucho m étcuéc Õc ¸ch m ¹ng cñac ¶ níc vµ cñac ¶ thÕ giíi , N ¨m 2001 chÝnh phñ th ùc hiÖn chiÕ n lîc ph ¸t triÓ n kinh t x · héi Õ( 2001 Ð 201 0) víi m ôc ti ªu ®Èym ¹nh nÒn kinh t cñatoµn quèc m µ trong ®ã c«ng ty cÇu I Th ¨ng Longcòng Õkh «ng n »m ngoµi chiÕ nlîc y.Vµ c«ng ty còng ®Òra nh ÷ng chiÕ nlîc nh »m ® ym ¹nh kinh t cñac«ng ty nãi Õri ªng vµ cñatoµn quècnãi chung.* Ph¬ng híng ph¸ttriÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai -C«ng ty tiÕp tôc më c¸c líp ®µo t¹o ®éi ngò CBCNV nh»m thóc ®Èytr×nh ®é tay nghÒ cña hä ngµymét cao ®Î ®¸p øng ®îc c«ng viÖcngµy cµng ®ßi hái tr×nh ®é, taynghÒvµ m¸y mãc phøc t¹p nh hiÖn nay -N©ng c p vµ®æi míi m¸y mãc trangthiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n -Thu hót kh¸ch hµng b»ng ch t lîng c«ng viÖcnh»m nhËn®îc nhiÒu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ®em l¹i loÞnhuËnkinh doanh ngµy mét cao h¬n -ThiÕt lËpc¸c ®éi kiÓm tra, gi¸m s¸t c«ng tr×nh nh»m kiÓm tra®«n ®ècc¸c ®éi s ¶n xu tGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 51. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B -Mëréng d Þab µn kinh doanhra c ¸c tØnhphÝaNam ChØtiªu kÕ ho¹ch n¨m2003 -N¨m 2003nh×n chung kinh doanh cã xu thÕ ph¸t triÓn æn®Þnh do vËyc«ng ty ph n ® u t¨ng trëng c¸c chØtiªu doanh sè lµ25% nép ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng 5% , ph n ® u t¨ng b×nh qu©n thu nhËp®µu ngêi 15% -ChØtiªu doanh sè : tængdoanh thu b»ng 132% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2002 Víi nhng ph¬ng híng kÕ ho¹ch trªn muèn ®¹t ®îc th× ®ßi hái ph ¶ i hoµn thiÖn mäi mÆttæchøc , ®ßi háiph ¶ i cã sù lçlùccè g¾ng cñamäi thµnh viªn trongc«ng ty. ThËtvËy,nh ®· nãi ë trªn ®Ó ngêi lao ®éng cè g¾ng , tÝch cùc lµm viÖcvíi tinh thÇntr¸ch nhiÖm vµ kh ¶n¨ng cñam ×nh , dèc t©m víi c«ng viÖcth× ph ¶ i lµm thÕ nµo cho ngêi lao ®éng th y ®îc søc lao ®éng cñahäbá ra ®ãng gãp x©y dùng c«ng ty ®· ®îc tr¶ ®óng, tr¶ ®ñMuèn vËyc«ng ty ph ¶ i cã mét chÕ ®étr¶ l¬ng ,tr¶ c«ng hîp lý cho mçi ngêi lao ®éng , §Ó tiÒnl¬ng cñac«ng ty thùcsù lµ®ßn bÈygãp phÇn ®a doanh thu lîinhuËncñac«ng ty ngµy cµng t¨ngIII/ C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng 1.X©y dùng c¸c quy chÕ C«ng ty ph ¶ i x©y d ng ®ång bé c¸c quy chÕ néi bé ®Ó khi triÓn khai c«ng t¸c tiÒnl¬ng , c¸c c¬ quan chøcn¨ng vµ c¸c ®¬n vÞchñ®éng thùchiÖn , tr¸nh vi ph¹m c¸c quy ®ÞnhvÒc«ng t¸c qu ¶n lý: - Quy chÕ vÒqu ¶n lý lao®éng - Quy chÕ vÒqu ¶n lý vµ gi¸m s¸t ch t lîng thi c«ng c«ng tr×nh - Quy chÕ vÒqu ¶n lý tµi chÝnh , qu ¶n lý vËtt thiÕt bÞ - Quy chÕ vÒph©n phèi l¬ng vµ thëng - Quy chÕ vÒkhai th¸c , t×m kiÕm viÖclµm - X©y dùng bé ®¬n gi¸ chuÈnvÒnh©n c«ng vµ thiÕt bÞ néi bé c«ng ty *VÒ ph¬ng ph¸p chia l¬ng a. §èi víi khèi gi¸n tiÕp: ®Ó kh¾c phôc tånt¹i ®· nªu ë trªn nh l¬ng cñakhèi gi¸n tiÕp cha g¾n víiviÖchoµn thµnh kÕ hoach cñac«ng ty , cha ®¸nh gi¸ ch t lîng c«ng t¸c cñatõngc¸n bé Ta¸p dông c«ng thøc: QLTH khãi gt = QLKH x K HTKHc«ng tyGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 52. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B QL Õp THTTi Tõ®ãsuyra: KHTKH = QL Õp KHTTi QL : Quyl¬ng kÕho¹chcñakhèi gi¸n tiÕp KH KHTKH : hÖsèhoµnthµnhkÕho¹chcñac«ngty - Chial¬ng khèi gi¸n tiÕp: LGT = LTG + LSP+LBH(nÕucã) QL - QL TH TG = LTG + x XFF + LBH( nÕucã) n ∑ i =1 XFF XuÊtph©nphèi c¸ nh©n XFF= ngµyc«ngSXx HÖsèl¬ng x HÖsèchÊtlîng i QL - QL THgt TG LSPi = x XFF i n ∑ i =1 XFF B¶ng hÖsèchÊtlîngTT Ph©n Sèc«ngSX KÕtqu¶ L§®¹t ®îc HÖsè lo¹i1 A 20 - 25 HoµnthµnhxuÊts¾cnhiÖmvô ®îc giao, cã tinh thÇntr¸ch nhiÖm 1 trongc«ngviÖc2 B 15 - 20 HoµnthµnhnhiÖmvô 0,93 C 15 trë xuèng cßn®i muénvÒsímhoµnthµnhnhiÖmvô 0,8 VD: QL : 50.000.000 KHgt QL : 500.000.000 KHTT QL : 600.000.000 THTT QL = QL x KHTKHc«ngty THgt KHGgt = 50.000.000x600.000.000 500.000.000 = 60.000.000 Lgt = LTG + LSPgt Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 53. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B QL - QL THgt TG L = x XFF SPi i n ∑ i =1 XFFL = (60.000.000- 50.000.000) x 1 00 SPgt 5000 = 20.000®L = 700.000+ 20.000= 720.000 gtb. §èi víi khèi trùc tiÕp*Qu ¶ n lý®éi : §Ó viÖc chia l¬ng cã hiÖu qu ¶ vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i .C«ng ty nªn lËpb ¶ ng hÖ sè ®¸nh gi¸ch t lng c«ng t¸c nh sau : îGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 54. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B B ¶ng hÖs èch tîng lThÞ Ph©nl ¹i o S èc«ng KÕ tqu ¶ L§®¹t®îc H Ösètrêng1 A 20 - 25 Vît ®Þnhm øcL§, cãtinh thÇntr¸ch nhiÖm trong c«ngviÖc 12 B 1 5 - 20 Hoµnth µnh ®Þnhm øc®Òra 0,93 C 1 5 trë xuèng N ¨ng xu t §kÐ m , cßn ®i m uénvÒs ím L 0,8 Ta¸p d ôngc«ngthøcsau: C ¸ch 1 : QL khãi tt = QL x K HTKHc«ngty TH KH QL Õ p THTTi Tõ®ãsuyra: KHTKH = QL Õ p KHTTi QL : Quyl¬ng kÕ ho ¹ch cñakhèi trùc tiÕ p KH KHTKH : hÖs èhoµnth µnh kÕ ho ¹ch cñac«ngty - Chial¬ng khèi trùc tiÕ p : LGT = LTG + LSP + LBH(nÕ ucã) QL - QL TH TG = LTG + x XFF + LBH ( nÕ ucã) n ∑ i =1 XFF Xu t ©nphèi c ¸ nh©n ph XFF = ngµyc«ngSXx HÖsèl¬ng x H Ös èch tîng i l QL - QL THgt TG LSPi = x XFF j n ∑ i =1 XFF C¸ch 2: lao ® «ng gi¸n tiÕp LSPj = LK tæ x XFFj n ∑ i =1 XFF XFF = ngµy c«ng SX x hÖsè PL x hÖsè l¬ng CB , CV j C¸ch 3 : lao ® «ng trùc tiÕp Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 55. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BLSPm = LK tæ x XFF m n ∑ i =1 XFF XFF = ngµyc«ngSXx hÖsèPL m 2.Qu¶n lý l¬ ng c ña ngêi lao ®éng . VÊn®Òqu¶n lý l¬ng cñangêi lao ®éng,cô thÓlµ viÖctheodâi thêi gianlao ®éngcñac«ngnh©nviªn.§Ótr¸nh t×nh tr¹ng tÝnhsai lÖch,kh«ng®óngthêi gianlao ®éngthùctÕcñac¸n béc«ngnh©nviªn, ngoµiviÖctheodâi chÆtchÏ ngµyc«ng®i lµmqua" B¶ng chÊmc«ng" C«ngty cÇuITh¨ngLongcÇntheodâi thªm sègiêlµm viÖccñamçi lao ®éng.NÕumét lao ®énglµm viÖckh«ng®ñ sègiê theoquy ®Þnhth× thùchiÖntrõ c«ngtheogiê vµ nÕungêi lao ®énglµm thªm giê th× nªn lËpthªm chøngtõ " PhiÕub¸o lµm thªm giê (mÉusè 07-L§TL)cïngmøcthënghîp lý ®ÓthùchiÖnviÖctr¶ l¬ng ®óng®¾nvµ khuyÕnkhÝchngêi lao ®éngt¨ng n¨ngsuÊtc«ngviÖc. MÉusè18 phiÕub¸o lµmthªm giê Ngµy Th¸ng N¨m Hävµ tªn : §¬n vÞc«ngt¸c : Ngµyth¸ng C«ngviÖc Thêigianlµmthªm §¬n Thµnh Ký Tõgiê §Õngiê Tænggiê gi¸ tiÒn nhËn Tængcéng x x x x Ng lËp êi (Kýtªn) Cuèith¸ngc¨n cøvµophiÕub¸o lµmthªm giê cñatõngc¸n bé c«ngnh©nviªn, nh©nviªn h¹chto¸n tiÒnl-¬ng sÏ quy ®æi sègiê lµm thªm ra ngµy c«ngb»ngc¸ch lÊy tængsègiê lµm thªm chia cho8. NÕusèngµy lÎGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 56. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B(d¹ng sè thËpph©n)th× cã thÓlµm trßn råi ®embï trõ thêi gian ®ã sangth¸ng sau. Lµm®îc nh vËyngêi lao®éngtrongc«ngty sÏ thÊyphÊntrÊnh¬n v× lao ®éngcñahära ®îc bï ®¾ptho¶ ®¸ng.Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 57. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B 3.C¸c kho¶n trÝch theo l¬ ng . C«ngty nªn qu¶n lý danhs¸ch lao ®éngcã nép BHXHvµ kh«ngnép BHXHtong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n.HiÖnnay trªn B¶ng thanhto¸n l¬ng cñac«ngty sè ng kh«ngthamgia népBHkh«ng®îc t¸ch riªng khái sè êingêi népBH.Do®ãg©ynhiÒukhãkh¨n trongviÖctÝnhto¸n c¸c kho¶n BHchotõnglao ®éng.Theoem,C«ngtynªn t¸ch, ph©nchianh©nviªn thµnh2 lo¹i : +Népb¶o hiÓm + Kh«ngnépb¶o hiÓm NhvËyviÖctÝnhkhÊutrõ haykh«ngkhÊutrõ BHvµotiÒnl¬ng sÏ ®îc tiÕnhµnhmétc¸ch®ånglo¹t, ®¬ngi¶n h¬n rÊtnhiÒu.Khi ®ãdßngtængcéngcuèimçib¶ng thanhto¸n l¬ng sÏ thÓhiÖn®îc râ : TængsètiÒn % BHph¶i Tængquül¬ng c¬ trÝchquüBH = khÊutrõ x b¶n cñasènh©nviªn cã thamgia népBH4 .T¨ng cêng c«ng t¸c tuyÓn chän, ® µo t¹o nguån nh©n lùc. HiÖnnay c«ng t¸c tuyÓnchännguånnh©nlùc cña C«ngty lµ t¬ng ®èi hîp lý vµ ®óng víi chÕ®é,chÝnhs¸ch.Tuynhiªn ®Óchoc«ngt¸c nµycãhiÖuqu¶ h¬n n÷a th× C«ngty nªn: - X¸c ®Þnhrâ nh÷ngyªu cÇuvÒtr×nh ®écñang lao ®éng®èi víi tÊtc¶ c¸c c«ngviÖc. êi - ViÖctuyÓnchännguånnh©nlùc cñaC«ngty kh«ngnªn qu¸ tËptrung vµoviÖcxemxÐt b»ngcÊphaysùgiíi thiÕucñang kh¸c. Nªn tËptrungvµoqu¸ tr×nh phángvÊn,thöviÖc. êi - ¦utiªn chonh÷ngng biÕtnhiÒuviÖc. êi * Trongsè c«ngnh©nkü thuËtcñaC«ngty, thî bËccaot¬ng ®èi Ýt (thî bËcVI ,VII), C«ngty nªn t¹o®iÒukiÖnchoc«ngnh©nviªn thi n©ngbËcthî. MÆtkh¸c ®èi víi métsèlao ®éng trÎ, cãý thøclao ®éngtèt th×C«ngty nªn göi hä®i häc®Ó®µot¹o thµnhthî bËccaohoÆcgiaochonh÷ngthî lµnhnghÒ,l©u n¨mtrongC«ngty kÌmcÆp,®µot¹o ngaytrongqu¸ tr×nh lµmviÖc. - ë bé gi¸n tiÕp,C«ngty nªn khuyÕnkhÝchc¸n bé c«ngnh©nviªn ®i häcn©ngcao,cã thÓlµ häct¹i chøc,häcv¨n b»nghai hayhäccaohäc...Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 58. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B -Métv n®Òcòngr tc pthiÕ thiÖnnay®ã lµ C «ngty n ªn t¨ng cêng h ¬n n ÷a c«ng t¸c trÎ ho ¸ ®éi ngòc«ngnh©nviªn. §ångth êi vÉ n ªn träng d ông nnh ÷ng th î bËccao,nh ÷ng c ¸n b ékhoah äckü thuËt ãn ¨ng l c,tr×nh ®é, c«ngt¸c l©u n ¨m trong nghÒ. c ù 5. Qu¶n lý sö dông m¸y mãc , thiÕt bÞ Do nguån kÝnh phÝ cñac«ng ty cßn h¹n hÑp m¸y mãc trang thiÕt bÞ l¹i ®¾tv× thÕ nªn c«ng ty chac ¶ i thiÖnvµ®æi míi ®îc nhiÒu m¸y mãc míi mµ chñ yÕu lµm¸y mãc cò . §©ylµmét v n ®Ònhøcnhèi cñac«ngty nã®· lµm cho c«ng ty m t r t nhiÒu søclao®éng . Víi sè m¸y mãc trangthiÕt bÞ s ¶n xu t , thi c«ng cò vµ l¹chËuchiÕm phÇnlín sè lîng toµn m¸y mãc trangthiÕt bÞ trongc«ng ty ®· lµm ¶ nh hëng ® Õn r t nhiÒu hiÖu qu ¶c«ng tr×nh vµ n¨ng xu t lao ®éng . ChÝnh v× lÏ ®ã t«i m¹nh d¹n ®a ra gi ¶ i ph¸p lµ c«ng ty ph ¶ i ®æi míitrang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i vµ thanh lý sè m¸y mãc l¹c hËu sö dông kÐm hiÖu qu ¶ nh hiÖn nay ®i , NÕuthiÕu cã thÓ huy ®éng vèn hoÆc®ÒnghÞ tængc«ng ty trî c p . Cã nh thÕ th× c«ng ty míi cã thÓ ph¸t triÓn vµ®¹t kÕt qu ¶ cao trong c«ng viÖc®îc 6. §èi víi c«ng ty cÇu I Th¨ng Long. C«ng ngiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ lµqu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¸c ho¹t ®éng s ¶n xu t kinh doanh . C«ng ty tõsö dông lao®éng thñc«ng lµchÝnh sang sö dông phæbiÕn c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖntiªn tiÕn hiÖn ®¹i , dùa trªnsù ph¸t triÓn cñac«ng nghÖvµ tiÕn bé KH - CN , t¹o ran¨ng xu t lao ®éng cho c«ng ty cao h¬n. §Ó lµm ®îc nhthÕ c«ng ty cÇncã nh÷ng gi ¶ i ph¸p sau ®©y: - CÇncã chÝnh s¸ch cô thÓ , ®ång bé ®Ó n©ng cao tr×nh ®é häc v n , taynghÒvµ phÈm ch¸t ®¹o ®øccña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty . §îc ®µo t¹o theo yªu cÇu cñac«ng nghÖ, kü thuËt®¸p øng nh÷ng ®ßi háihiÖn nay vµ s¾p tíi cñac«ng ty -T¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒnn©ng cao nhËnthøccñatoµn nh©n viªn trong c«ng ty vÒvai trß, vÞtrÝcñaviÖc®µo t¹o nghÒ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi , t¹o nªn phong trµohäc nghÒtrong c«ng nh©n®ÆcbiÖtlµ trong líp trÎ , cïng víi viÖc®µo t¹o c«ng nh©n , viÖcchuÈnbÞ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËtnh tlµsè c¸n bé®Çunghµnh ®angr©tcÇnthiÕt - CÇn nghiªn cøu c ¶ i c¸ch , söa ®æi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng phï hîp tÝnh ch t vÒ®Æcthï cña c«ng tytiÒnl¬ng ph ¶ i ®¶ m b ¶ o ®ñcho ngêi lao®éng t¸i s ¶n xu t vµ t¸i s ¶n xu t më réngsc lao®éng - CÇncã chÕ ®éthëng , ph¹t phï hîp gióp cho ngêi lao®éng h¨ng saylµm viÖcGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 59. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B - §Èym¹nhphongtrµo thi ®uahäctËpn©ngcaotr×nh ®é mäi mÆt®¸p øngyªu cÇuc«ngnghiÖpho¸hiÖn ®¹i ho¸ - BæxunghoµnthiÖncí chÕchÝnhs¸ch®èi víi c«ngnh©nlao®éng - C¶i tiÕntrangthiÕtbÞmaymãc 7 . Nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc hiÖn gi ¶i ph¸p ViÖchoµnthiÖnc«ngt¸c tæ chøch¹ch to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho¶n trÝchtheol¬ng lµ mét yªu cÇutÊtyÕucñaC«ngty cÇuI Th¨ngLongnãi riªng vµ cñac¸c doanhnghiÖpnãi chung.§ÓhoµnthiÖn®îc c«ngt¸c trªnth× Nhµníc ph¶i thêngxuyªn cã sù®iÒuchØnhc¸c chÕ®é tiÒnl¬ng ®· banhµnhchophï hîp víi lîi Ýchcñangêi lao ®éng,®ångthêi mçidoanhnghiÖpcòngph¶i tù hoµnthiÖnm×nh. C«ngty cÇuI Th¨ngLong®Ócã thÓthùchiÖn®îc nh÷ng gi¶i ph¸p nh»mhoµnthiÖnc«ngt¸c qu¶n lýh¹chto¸n lao ®éngtiÒnl¬ng linh ho¹t h¬n n÷a, ®ångthêi c«ngt¸c qu¶n lý lao ®éngcòngph¶i ®îc chóträngh¬n, quant©mh¬n. MÆtkh¸c mçi ng lao ®éngtrongc«ngty còngnªn cè g¾nghÕt m×nh, nhiÖtt×nh h¨ng saytrongc«ng êiviÖc®Ó®a c«ng ty ®i lªn , ph¸t triÓn v÷ng vµng h¬n. §ÆcbiÖt lµ c¸c nh©nviªn h¹ch to¸n , qu¶n lý lao®éng,tiÒnl¬ng vµ c¸c c¸n bé kÕto¸n tiÒnl¬ng trongc«ngty cÇnph¶i ph¸t huytÝnhtù gi¸c , cÈnthËnvµ tinhthÇntr¸ch nhiÖmcaotrongc«ngviÖc®Ótr¸nh nh÷ng sai sãt kh«ng®¸ng cã khi h¹ch to¸n , nh»m®¶m b¶oquyÒnlîi xøng®¸ngchong lao ®éng. êi Tãml¹i c«ngt¸c qu¶n lý, h¹chto¸n lao ®éng, tiÒnl¬ng vµ c¸c kho¶n trÝchtheol¬ng cã ý nghÜaquanträng®èi víi mçi doanhnghiÖpvµ liªn quantrùc tiÕp®ÕnquyÒnlîi cñangêi lao ®éng. Do®ã viÖchoµnthiÖnc«ngt¸c nµylu«n®îc c¸c doanhnghiÖp®Òcaox©ydùngc¸c ®iÒukiÖn®Óthùcthi. kÕt luËn Trongqu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cñamäi quècgia ®ÆcbiÖt lµ trong nÒnkinh tÕ hµngho¸nhiÒuthµnhphÇncña ViÖt Nam,tiÒn l¬ng - lao ®énglu«n tån t¹i songsongvµ cã mèi quanhÖrÊt chÆtchÏ,kh¨ngkhÝt víi nhau,mèi quanhÖt¬ng hç, qual¹i: lao ®éngsÏ quyÕt®Þnhmøcl¬ng, cßnmøcl¬ng sÏ t¸c ®éng®Õnmøcsèngcñang lao ®éng. êiGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 60. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B NhËnthøcrâ ®îc ®iÒu nµy, C «ngty cÇuI Th ¨ngLong®· söd ôngtiÒn l¬ng vµ c ¸c kho ¶n trÝch theo l-¬ng nh lµ m ét®ßn bÈy, m étc«ng cô h ÷u hiÖu nh t®Ó qu ¶n lý vµ khuyÕ nkhÝch n©ng cao ch tlîng s ¶nphÈm ,n ¨ng xu tl ®éng cñac ¸n b é c«ng nh©n viªn. §Ó tõ ®ã hiÖu q ñas ¶n xu tkinh doanhcñaC «ngty l «n ao u®¹t®îc ë m øccao nh t®ångth êi thu nhËpcñac«ngnh©nviªn ngµycµngæn®Þnhvµ t¨ng th ªm . , Víi kh ¶ n ¨ng vµ th êi gian cßn h ¹n chÕ ,tuy r»ng b ¶n th ©n ®· cãnhiÒucèg¾nghäch ái, t×m tßi nhngchuyªn ®Ò nµykh «ngthÓ kh «ngtr¸nh khái nh ÷ng sai s ãt D ovËyem r tm ongnhËn®îc sù®ãnggãp ý kiÕ ncña .thÇygi¸o híng dÉ cïng toµn thÓ c ¸c c ¸n b é PhßngH µnh chÝnh,l ®éng Ð tiÒn l¬ng trong C «ngty cÇuITh ¨ng n aoLongvµ c ¸c b ¹n sinh viªn ®Ó chuyªn ®ÒtètnghiÖpnµy®îc hoµnthiÖnh ¬n. Métl n n ÷a em xin ch©n th µnh c ¶m ¬n sù chØb ¶o, híng dÉ t n t×nh cñathÇygi¸o NguyÔ nViÕ t Ç nËTiÕ nvµ c ¸c c« chóPhßngH µnhchÝnh- l ®éngÐ tiÒn l¬ng trong C «ngty cÇuI Th ¨ngLong®Ó chuyªn ®Òtèt aonghiÖpcñaem ®îc hoµnthiÖnvµ®óngtiÕ n ®é. Hµ Néi, ngµy 2 th¸ng 6 n¨m 2003 Sinh viªn Bïi Xu©n Kh¸nhGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 61. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B NhËn cñagi¸o viªn híngdÉn xÐt...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 62. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B NhËn cñac¬ quanthùctËp xÐt............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 63. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 64. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B M ôc lôc TrangLêi nãi ®Çu...........................................................................................................1Ch¬ng I 3Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp.................................................................3 I. Lýl ËnvÒtiÒn l¬ng vµ c ¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng........................................................3 u 1 . TiÒnl¬ng.................................................................................................................3 1.1. Kh¸i niÖm.................................................................................................3 1.2. B ¶n ch t cñatiÒnl¬ng, chøcn¨ng cñatiÒnl¬ng...........................................4 1.3 Nguyªn t¾ctÝnh l¬ng................................................................................6 1.4. C¸c h×nh thøctr¶ l¬ng: ...........................................................................9 1.5. Quü tiÒnl¬ng trongdoanh nghiÖp..............................................................10 2. C¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng...................................................................................................10 3. Yªu cÇuqu ¶ n lý vµ nhiÖm vôkÕ to¸n ...................................................................................11 3.1. Yªu cÇuqu ¶ n lý....................................................................................11 3.2. NhiÖm vôkÕ to¸n.....................................................................................12 II. KÕ to¸n lao®éng tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng theo chÕ ®ékÕ to¸n hiÖn hµnh ....12 1. KÕ to¸n lao®éng tiÒnl¬ng...................................................................................................12 1.1. H¹ch to¸n lao®éng...................................................................................13 1.2. KÕ to¸n tænghîp tiÒnl¬ng.......................................................................14 III. Sù cÇnthiÕt ph ¶ i hoµn thiÖnkÕ to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng....................20 1. Sù cÇnthiÕt ph ¶ i hoµn thiÖnkÕ to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng............................20 2. ý nghÜacñaviÖchoµn thiÖnkÕ to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng.............................21 2.1. TiÒnl¬ng víi t c¸ch lµyÕu tèchi phÝ®Çuvµo cñaqu¸ tr×nh s ¶ n xu t ............21Ch¬ng II 23Thùc tr¹ ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng ëC«ng ty cÇu I th¨ng long.............................................................................23 I.§Æc®iÓm tæchøcs ¶n xu t kinh doanh vµ tæchøcc«ng t¸c kÕ to¸n cñac«ng ty cÇuI th¨ng long. ...............................................................................................................................23B¶ng chÊm c«ng...............................................................................................30 6. Tµi kho ¶n sö dông vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n............................................................................43 6.1. SækÕ to¸n tænghîp.................................................................................46NhËt ký chøng tõ sè 2....................................................................................46Céng 47Sæ c¸i 47Sæ c¸i 48 NhËnxÐt cñagi¸o viªn híng dÉn ...........................................................................................62Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 • 65. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 NhËn cñac¬ quanthùctËp xÐt ...................................................................................63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 Môclôc................................................................................................................65Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn