Revista Lanbide 2004

1,386 views

Published on

Revista Lanbide 2004

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Lanbide 2004

 1. 1. 2004ko urria Heziketa Teknikoko Elkartea 23 zkOctubre 2004 Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de EuskadiOctober 2004 Association of Vocational Training Centres of the Basque Country Nº 23Hezkuntza eraberritu ote liteke?Pero... ¿es posible innovar la Educación?But is it possible to innovate Education?HETELeko ikastetxeen konpromisoa:bikaintasunerantz jotzeaEl compromiso de los centros de HETEL:Caminar hacia la Excelencia.The commitment of HETEL schools:the road to excellence.Europako Batasunak curriculum europarraeta Lanbide Heziketako esparru bateratuajarri ditu abianLa Unión Europea pone en marcha el curriculumvitae europeo y un marco común para laFormación ProfesionalThe EU sets up the European CV and a commonframework for Vocational TrainingSare gizartea: Giza kapitalaren kontzeptuzabalagoa eta bizitza betea lortzekooinarrizko gaitasunakLa sociedad red: un concepto más ampliodel Capital humano y competencias clavepara una vida plenaThe network society: a wider concept of HumanCapital and key competencies for a successful lifeEleaniztasuna Lanbide HeziketanPlurilingüismo en la Formación ProfesionalMultilingualism in Vocational TrainingIkastetxeei buruzko berriakNovedades en los CentrosNews from the Schools
 2. 2. LANBIDE 2004Aurkibidea Índice IndexHezkuntza eraberritu ote liteke? Pero... ¿es posible innovar la Educación? But is it possible to innovate Education?Alfonso Vázquez Alfonso Vázquez Alfonso Vázquez 5HETELeko ikastetxeen konpromisoa: El compromiso de los centros de HETEL: The commitment of HETEL schools: the roadbikaintasunerantz jotzea. Javier Arregui Caminar hacia la Excelencia. Javier Arregui to excellence. Javier Arregui 9Europako Batasunak curriculum europarra La Unión Europea pone en marcha The EU sets up the European CVeta Lanbide Heziketako esparru el curriculum vitae europeo y un marco común and a common frameworkbateratua jarri ditu abian. para la Formación Profesional. for Vocational Training.EDUCAweb.com Buletina Boletín EDUCAweb.com EDUCAweb.com newsletter 14HETELek Rosendaal-eko (Holanda) HETEL participa en el seminario HETEL participates in the Rosendaalnazioarteko mintegian parte hartu du. internacional de Rosendaal, Holanda. international seminar in the Netherlands.Carlos San Juan Carlos San Juan Carlos San Juan 18Beste lurralde batean bizi eta lan Vivir y trabajar en otro país: Living and working in another country:egitea: ahaztuko ez duzun esperientzia. una experiencia que no olvidarás. an experience you will never forget.Eduardo García Eduardo García Eduardo García 23Elkarri IKTen inguruko esperientzien berri Puesta en común de experiencias en el ámbito Sharing experiences in the field of ICTs:emanez: HETELeko ikastetxeek informazioa de las TIC: Los centros de HETEL comparten su HETEL schools share their know-how.trukatzen dute. Jon Iartza saber hacer. Jon Iartza Jon Iartza 26San Viator ikastetxea e-learning ikastaroak El centro San Viator pone en marcha cursos de The San Viator school sets up e-learningematen hasi da. Carlos Bargos e-learning. Carlos Bargos courses. Carlos Bargos 29HETELek “Online Educa Madrid 2004” Participación de HETEL en la Conferencia “Online HETEL participates in the “Online EducaKonferentzian hartu du parte. Eli Alberdi Educa Madrid 2004”. Eli Alberdi Madrid 2004” Conference. Eli Alberdi 31Sare gizartea: Giza kapitalaren kontzeptu La sociedad red: un concepto más amplio del The network society: a wider concept ofzabalagoa eta bizitza betea lortzeko oinarrizko Capital humano y competencias clave para una Human Capital and key competencies for agaitasunak. Hans van Aalst vida plena. Hans van Aalst successful life. Hans van Aalst 35Massachusets Institute of Technologyko Entrevista a Rosalind Williams, Interview with Rosalind Williams, DirectorZientzia, Teknologia eta Gizarte programako Directora del programa de Ciencia, Tecnología of the Science, Technology and SocietyZuzendari Rosalind Williamsi egindako y Sociedad del Massachusets Institute Programme at the Massachusetts Instituteelkarrizketa. Mar Padilla of Technology. Mar Padilla of Technology. Mar Padilla 44HETELeko Esperimentazio eta Berriztapen Los centros de Experimentación HETEL Technology ExperimentationTeknologikoko ikastetxeak: berrikuntza eta y Renovación Tecnológica de HETEL: and Renewal schools: a technologytransferentzia teknologikorako proiektua. un proyecto de innovación y transferencia innovation and transfer project.Jon Iartza tecnológica. Jon Iartza Jon Iartza 48Eleaniztasuna Lanbide Heziketan. Plurilingüismo en la Formación Profesional. Multilingualism in Vocational Training.Markel Arizmendi Markel Arizmnedi Markel Arizmendi 53Ikastetxeei buruzko Novedades Newsberriak en los centros from the SchoolsIrungo La Salle ikastetxeak 50 urte bete ditu El centro Irungo La Salle cumple 50 años The Irungo La Salle school celebrates 50 years 58Durangoko Maristak ikastetxeak Hezkuntza Maristak de Durango recibe el premio Maristak de Durango receivesMinisterioaren jardunbiderik onenen saria a las mejores prácticas del Ministerio the prize for best practices fromirabazi du de Educación the Ministry of Education 60Txorierri Politeknika Ikastegiak 25. urteurrena Politeknika Ikastegia Txorierri celebra su 25 Politeknika Ikastegia Txorierri celebrates itsospatu du aniversario 25th anniversary 61Lea-Artibai Ikastetxeak automozioko proiektu- Lea-Artibai Ikastetxea ofrece el primer Master Lea-Artibai Ikastetxea offers the first Master’sburu izateko lehen masterra eskaintzen du para Jefes de proyecto en automoción for Project Leaders in the car industry 62Donostiako Udalaren enpresa ideien eta Primer premio del Concurso de ideas y proyectos First prize in the San Sebastián City Councilproiektuen lehiaketako lehenengo saria, La empresariales del Ayuntamiento de Donostia para Business Ideas and Projects CompetitionSalle Berrozpeko ikasleentzat alumnos de La Salle Berrozpe awarded to students from La Salle Berrozpe 63 2
 3. 3. LANBIDE 2004Editoriala Editorial Editorial2004-2007 aldirako Lan Ya disponemos de un nuevo Plan We already have a Basque Vocational TrainingHeziketako Euskal Plana Vasco de FP que abarcará el Plan (BVTP) for 2004-2007. This is a very(LHEP) daukagu honez gero. periodo 2004-2007. Se trata de un important document that establishes highlyEtorkizunerako erronka documento de gran importancia ambitious goals for the future. Its 43 strategichandiak ezartzen dituen que marca retos de futuro muy goals and 154 measures give us an idea ofgarrantzi handiko doku- ambiciosos. Los 43 objetivos its magnitude and of the importance of thementua da. Dituen 43 helburu estratégicos y 154 medidas que work to be carried out.estrategikoek eta 154 contiene nos dan una idea de suneurriek garatu beharreko envergadura y de la importancia The BVTP implies a major future commitmentlanaren tamaina eta del trabajo a desarrollar. for our country and, more specifically, for ourgarrantzia erakusten digute. schools. Aware of this, HETEL has actively Para el desarrollo de la FP de este participated in the process and has madeHerri honetako LHren país y más en concreto para numerous contributions and proposals aimedgarapenerako eta zehazki gure nuestros centros, el nuevo PVFP at improving the draft of the Plan. HETEL isikastetxeentzako, LHEP berria supone una importante apuesta now ready to undertake the development andapustu garrantzitsua da Eduardo Fernández de futuro. Conscientes de ello, implementation of the Plan with the sameetorkizunari begira. Horren desde HETEL hemos participado spirit and commitment.jakitun, HETELetik aktiboki hartu dugu parte prozesu de forma activa en el proceso, realizando diversashorretan, Planaren zirriborroari hainbat ekarpen eta aportaciones y propuestas de mejora al borrador At the same time and as part of thehobekuntza proposamenak eginaz. Planaren del Plan. Con el mismo espíritu, en lo referente a development of the BVTP, a major step hasgarapenari eta abiarazteari dagokionez, jarrera bera su desarrollo y puesta en marcha, HETEL está been taken with the approval of thedaukagu, HETEL egin-kizun hori ilusioz eta dispuesta a acometer esta labor con ilusión y Regulations for Integrated Vocational Trainingerantzukizunez hartzeko prest dago. compromiso. Schools. We trust that this new framework will help our schools achieve two importantHorrekin batera eta LHEPren garapenaren Al mismo tiempo y como desarrollo del PVFP, se goals for their development: equality in theondorioz, pausu garrantzitsua eman da Lanbide ha producido también un paso muy importante participation of Integrated state schools andHeziketako Ikastegi Integratua arautzen duen con la aprobación de la Normativa que regula el grant-maintained ones in the development ofAraudia onartzerakoan. Marko berri honek gure Centro Integrado de Formación Profesional. the BVTP and equity in an appropriateikastetxeei ondorengo bi helburuak lortzen Confiamos que este nuevo marco sirva a nuestros financing model for grant-maintained privatelagunduko dielako ustea daukagu: LHEPren centros para alcanzar dos aspiraciones de vocational training schools (full grant andgarapenean ikastegi integratu publikoek eta importancia para el desarrollo de los mismos appropriate complementary financing).itunpekoek partehartze berdina izatea, eta como son: La consideración de igualdad en laikastegi integratu itunpekoentzako finantzaketa participación de los centros integrados públicos On another subject, both the Publiceredua egokia izatea (itun osoa eta finantzaketa y concertados en el desarrollo del PVFP y la Administration, vocational training schoolsosagarri egokia). equidad en lo que respecta a un modelo de and other players have devoted major efforts financiación adecuada para los centros integrados to ensure that vocational training will becomeBestalde, ahalegin handia egin dute, bai concertados (concierto pleno y financiación increasingly suited to the country’s businessAdministrazioak bai LH ikastetxeek eta gainerako complementaria apropiada). fabric, adapting curricular design to the needseragileek, LHren eskaintzak egunetik egunera of companies, improving the strategicHerri honetako enpresen beharrei hobeto En otro orden de cosas, se ha hecho un gran positioning of vocational schools anderantzuteko. Horretarako, kurrikulu-diseinua esfuerzo tanto desde la Administración como establishing closer ties with the businessenpresen beharretara egokitu da, LH ikastetxeen desde los centros de FP y demás agentes para world in general.posizionamendu estrategikoa hobetu eta que la oferta de FP sea cada día más adecuadaorokorrean enpresa munduari gerturatzea lortu da. a las demandas del tejido empresarial del País, These actions have made society perceive adaptando los diseños curriculares a las vocational training as a synonym of employability.Jarduera ildo horri esker, gizarteak honako mezu necesidades de las empresas, mejorando el However, there are certain discrepancieshau jaso du: LH laneratzeko bide zuzena da. posicionamiento estratégico de los centros de between what is on offer in vocational trainingHalere, pertsonek prestakuntza aukeratzeko FP y planteando un acercamiento al mundo and what people decide when it comes toorduan erabakitzen dutenaren eta Lan- empresarial en general. choosing a given type of training.Heziketaren eskaintzaren artean aldea dago. Esta línea de actuación ha logrado que el mensaje Nowadays in a context such as ours, with anIzan ere, gaur egungo testuinguruan, EAEn %8ko de que la FP es sinónimo de empleabilidad haya unemployment rate of about 8% in the Basquelangabezia tasa dugularik, honako alderdi hauek sido percibido por la sociedad. Sin embargo, se Country, aspects such as social status, quality 33
 4. 4. LANBIDE 2004Editoriala Editorial Editoriallanpostu bat lortzeak baino garrantzi handiagoa está produciendo un cierto desencuentro entre la employment or simply what initially seemsdaukate: maila sozialak, kalitatezko lanak edo, oferta de Formación Profesional y lo que las more attractive to trainees, acquire greaterbesterik gabe, ikasleari hasiera batean personas deciden a la hora de elegir una formación. importance than just the notion of getting aerakargarriagoak iruditu zaizkion ikasketak job after finishing the studies.egiteak. En un contexto como el actual con una tasa de paro de alrededor del 8% en la CAPV, aspectos Thus getting a job was more important inLanpostu bat aurkitzeak garrantzi handiagoa como status social, trabajo de calidad o previous situations, when there was azeukan oso langabezia-tasa handia zegoen simplemente lo que en un principio resulta más significant unemployment rate. Today many atractivo al formando, adquieren más importanciagaraian, baina gaur egun gaindituta dago egoera young people are opting for university degrees que la pura obtención de un puesto de trabajo.hori. Gaur egun gazteek unibertsitatean ikastea or non-industrial vocational training, bothedo LHren barruan industri aukerak ez diren options where finding employment is more Esta cuestión tenía una mayor relevancia enHeziketa Zikloak ikastea hautatzen dute nahiz situaciones ya superadas en las que había una difficult. As a result, there has been a dropeta aukera horien bidez lan mundura sartzea tasa de paro muy importante. Hoy en día muchos in registration rates for industrial vocationalzaila den. Hortaz, LHko industri arloetan jóvenes deciden cursar estudios universitarios o training.matrikula kopuruaren jaitsiera gertatu da elegir, en el marco de la FP, opciones no industriales,aurten. opciones, sin embargo, en las que la inserción In our opinion, this determines two priorities laboral es difícil. Como consecuencia, se ha that require all stakeholders in the educationalHorregatik guztiagatik, badira hezkuntza eta producido una disminución en el número de and employment sectors to make a particularlan munduko eragileei aparteko ahalegina matrículas en sectores industriales de la FP. effort. In the first place it is necessary to workeskatzen diguten lehentasunezko bi gai. Lehenik at getting vocational training to be perceivedeta behin, behar-beharrezkoa da LH “kalita- Por todo ello, existen dos cuestiones prioritarias as a synonym of “quality employment”,tezko enplegu”aren sinonimoa bihurtzeko que nos exigen un esfuerzo a todos los agentes particularly in industrial sectors, in areas suchlanean hastea, bereziki sektore industrialetan del mundo educativo y laboral. En primer lugar es as remuneration, safety at work, promotionaleta LHko teknikarientzako ordainketa, lan necesario trabajar para que la FP comience a ser opportunities, access to continuing education,segurtasuna, promozio aukerak, etengabeko sinónimo de “empleo de calidad” y en particular etc. and, in the second place, an itinerary el empleo en sectores industriales, en relación aprestakuntzarako parada eta bestelakoak from vocational training to university, with aspectos como retribuciones, seguridad en elhobetzen saiatzea. Eta bestetik, LHtiko the granting of university credits for vocational trabajo, posibilidades de promoción, acceso alUnibertsitaterako ikasketa-bidea sustatu eta training graduates, must be fostered and aprendizaje permanente, etc. y, por otro lado, hayhedatu beharra dago, LHko tituludunei que fomentar y divulgar el interés en seguir un disseminated.unibertsitate-kredituak baliozkotuz. itinerario de la FP a la Universidad, posibilitando la convalidación de créditos universitarios a los To conclude, regardless of political situationsBukatzeko, unean uneko egoera edo gorabehera titulados de la FP. and swings, at HETEL we firmly believe thatpolitikoak alde batera utzita, HETELen argi eta the current policy of supporting vocationalgarbi daukagu oso garrantzitsua dela Euskal Para finalizar, independientemente de las training in the Basque Country needs to beHerrian une honetan dugun politika bultzatzen coyunturas o vaivenes políticos, desde HETEL strengthened and the strategic nature ofjarraitzea, LHri eman zaion izaera estrategikoa creemos que hay que continuar con la actual Vocational Training further maintained,gordez, LHk eta batez ere LH industrialak, política de apoyo e impulso de la FP en el País because vocational training, and particularlyestrategikoa izaten jarraitzen bait du gure Vasco, preservando ese carácter estratégico que industrial vocational training, continues to beHerriarentzat. se le ha otorgado, porque la FP y más aún la FP de strategic for our country. carácter industrial sigue siendo estratégica paraHorregatik, gure ustez berebizikoa da LHko nuestro País. Moreover, we understand that it is importantikastetxe integratu publikoen eta kontzertatuen to create or, as the case may be, reinforce, Por ello entendemos que es importante crear o,arteko lankidetzarako bideak sortzea edota channels of joint co-operation between en su caso, reforzar los cauces de colaboraciónsendotzea, LHren Euskal Planak erabateko Integrated state and grant-maintained private conjunta de los centros integrados públicos ygarapena izan dezan. Horrekin batera, vocational training schools if the BVTP is to concertados para el pleno desarrollo del Plangarrantzitsua da, egungo Heziketa Zikloen Vasco de FP, no sobredimensionar la actual oferta be fully developed. We should also try toeskaintza gehiegi ez handitzea, eta lehen ere de Ciclos Formativos, y, como se ha indicado avoid an excessive offer for Initial Vocationalesan denez, eragile guztien arteko ahaleginak anteriormente, trabajar aunando los esfuerzos de Training Courses and, as mentioned above,bilduz lan egitea, LHren eta Unibertsitatearen todos los agentes implicados para promocionar join the efforts of all stakeholders in order toarteko ikasketa-bidea bultzatzeko eta Lanbide los itinerarios entre la FP y la Universidad y fomentar promote itineraries from vocational trainingHeziketako titulatuei kalitatezko enplegua el empleo de calidad para los titulados de la to university and foster quality employmenteskaini ahal izateko. Formación Profesional. for vocational training graduates.Eduardo Fernández Eduardo Fernández Eduardo FernándezHETELeko Lehendakaria Presidente de HETEL HETEL Chairman 4
 5. 5. LANBIDE 2004Hezkuntza eraberritu ote liteke?Pero... ¿es posible innovar la Educación?But is it possible to innovate Education?Ezagutza premiazko produkzio-faktore masiboa La emergencia del conocimiento como factor The emergence of knowledge as a massbilakatu da, eta beraz, potentzial soziologiko eta masivo de producción y conformador, por tanto, production factor, and therefore, as apolitiko berrien eratzaile. Horrek, zibilizazio- de nuevos potenciales sociológicos y políticos, creator of new sociological and politicalgarai baten amaiera iragarri du. Hainbat dira anuncia el fin de una era civilizatoria, cruzada potentials, announces the end of azibilizazio-garai hori eraldatu duten gatazkak: por múltiples convulsiones: la guerra permanente, civilising era, criss-crossed by multipleetengabeko gerra, kulturaren ondoeza, krisialdi el malestar de la cultura, las crisis económicas upheavals: permanent war, the malaiseekonomiko gorabeheratsu eta ezegonkor- fluctuantes y desestabilizantes, la ruptura de la of culture, fluctuating and destabilisingtzaileak, herritarren eta euren erakunde ciudadanía con sus instituciones políticas... y la economic crises, the breaking-away ofpolitikoen arteko haustura... eta Hezkuntzaren crisis de la Educación, manifestada a nivel citizens from their political institutionsmundu-mailako krisialdia, herrialde aberatsetan planetario en el llamado “fracaso escolar” en and the crisis in education, manifested“eskola-porrota” esaten zaionak eta gainontzeko los países opulentos – y en los otros, por la lisa on a worldwide scale in the so-calledherrialdeetan heziketarik ezak agerian uzten y llana ausencia de educación. “academic failure” in affluent countriesduten krisia. —and in others through the pure and Ante esta situación puede adoptarse un simple lack of education.Egoera horren aurrean bi jarrera izan ditzakegu, conformismo frustrante –“las cosas son comobatetik konformismo etsigarria –“gauzak horrela son y están fuera de mi alcance”- o activar la Faced with this situation, one could eitherdira eta nik ezin dut ezer egin”– eta bestetik capacidad creativa de las sociedades y los adopt a frustrating conformism —“thingsgizarteek eta kolektiboek, tokian tokitik hasita, colectivos para transformar, desde lo local, desde are as they are and are out of myinguruko errealitatea eraldatzeko duten sormena las redes de proximidad, la realidad circundante. reach”— or the creative capacity ofsuspertzea. Ekintza sortzaileen sekuentziari Es a esta secuencia de actos creativos a lo que societies and groups could be activatedesango diot eraberritzea. voy a llamar innovación. to transform, from the local aspect and from proximity networks, the surroundingManagementaren joera nagusiek gizaki Las corrientes principales del management han reality. It is this sequence of creativearruntengandik urrun kokatu dute ekintza considerado el acto innovador como algo lejano acts that I am going to call innovation.eraberritzailea, boteretsuen eliteari edota a la mayoría de los mortales, ligado a élites dejakintsu bakanei lotutako zerbait bailitzan, poderosos o genios individuales, algo casi Principal trends in management haveesoterikoa ia. Modu horretan, eraberritzea esotérico, desactivando en la sociedad la idea de considered the innovative act as 53
 6. 6. LANBIDE 2004Hezkuntza eraberritu ote liteke? Pero... ¿es posible innovar la Educación? But is it possible to innovate Education?–gauza berriak sortzea– etenik gabe sortzen den que la innovación –generación de lo nuevo- es un something removed from most mortals,ekintza soziala dela ahaztarazi diote gizarteari. acto social que se reproduce continuamente. Pero linked to powerful elites or individualBaina ikuspegi hori erabiliko dut hezkuntza este es el enfoque que voy a adoptar, para señalar geniuses, something rather esoteric,–horren jardueraren izaeragatik– eraberritzeko que el ámbito educativo es –por la propia esencia deactivating the idea that innovation—alor ezin hobea dela adierazteko... bere funtzio- de su actividad- un campo privilegiado para the generation of all things new— innamenduaren errutina aspergarriak bertan innovar... ¡siempre que rompa con sus frustrantes society is a social act which isbehera uzten baditu bederen! rutinas de funcionamiento! continuously being reproduced. Yet this is the focus that I am going to adopt, toNola eraberritu? ¿Cómo se produce la innovación? show that the area of education is —by the very essence of its activity— aBost ideia proposatuko ditut, hezkuntzaren Propongo cinco ideas que pueden guiar el intento privileged field where one can innovate,alorrean eraberritzeko saioa bideratzeko providing that we break its frustrating innovador en el campo educativo:baliagarri izan daitezkeenak: working routines! 1. La innovación no es un hecho1. Eraberritzea ez da gauza ezohikoa, berezia; extraño, especial; en toda sucesión de How does innovation gertakari-kate ororen baitan dago come about? acontecimientos está contenido el eraberritzeko aukera. potencial de innovación.2. Fenomeno berbera dira eraberritzea eta I am proposing five ideas which may 2. La innovación y el despliegue constante “etortzeko dagoena” ekoizteko ezagutzaren guide attempts at innovation in the field del conocimiento en la producción del por- etengabeko hedapena. Ezagutzak mugak of education: venir son el mismo fenómeno. En la medida gainditu behar ditu beti –ikusten dugun errealitatearen eta nahi dugun en que el conocimiento tiene siempre que traspasar fronteras –encontrar líneas de 1. Innovation is not a something strange errealitatearen arteko fuga-marrak bilatu–, or special; the potential for innovation eta horren arabera, modu ikusgarriagoan fuga entre la realidad percibida y la exists in every succession of events. edo apalagoan, etengabe eraberrituko du. realidad deseada- innova, más o menos 2. Innovation and continuous3. Eraberritzeak oinarrizko hiru faktore behar espectacularmente, de forma continua. dissemination of knowledge in the ditu beti: ezagutza, boterea eta 3. La innovación tiene que contar siempre production of “what is to come” (non subjektibotasuna. Hau da, ez da prozesu con tres factores o condicionantes esenciales: predictable future) are the same lineala, kaosaren legeen mende dagoen El conocimiento, el poder y la subjetividad. Es phenomenon. Insofar as prozesu konplexua baizik. Ezagutza ahulak, decir, no puede manifestarse como un proceso knowledge always has to cross esklerosiak jotako botereak eta modu lineal, sino como un proceso complejo frontiers —to discover paths of least objektiboan har daitezkeen neurriek ez dute sometido, por tanto, a las leyes del caos. resistance between perceived reality eraberritzea ezabatzen, erresistentzia-, Conocimientos débiles, poderes esclerotizados and desired reality— it is boikot- eta desertzio-moduetara desbideratu y medidas objetivables no eliminan la continuously innovating in a more or baizik –eta zenbait kasutan ezarritako innovación, sino que la desvían en formas de less spectacular way. antolaketa-sistemaren aurkako eraso resistencia, boicot, o deserción, cuando no 3. Innovation must always include three zuzenetara–. de agresión directa al sistema organizacional essential factors or conditions:4. Nahia eraberritzea bultzatzeko ezinbesteko establecido. knowledge, power and subjectivity. In motorea da. Nahi dugunak bakarrik du -edo other words, it cannot be shown as a 4. El deseo es el impulsor fundamental y definitivo lortzen du- gertakari errepikakorrak edo linear process, but rather as a complex de la innovación. Sólo lo que queremos tiene aurkakoak eraldatzeko indarra. process subject, therefore, to the laws –o adquiere- fuerza, potencia, para5. Ezarritako botereen kontroletik at dagoen of chaos. Weak knowledge, fossilized transformar el curso de los acontecimientos koalizio eta sare-sistema konplexuaren powers and objective measures do repetitivos o adversos. bidez egituratzen da eraberritzea indar not eliminate innovation, they reroute transformatzaile gisa. Ezinezkoa da 5. La innovación se estructura como potencia it into forms of resistance, boycott or eraberritzea antolatzea, hau da diseinatu transformadora a través de un complejo desertion, if not into direct aggression, edo egituratu. sistema de coaliciones y redes que escapan towards the established system of al control de los poderes establecidos. No organisation.Hezkuntza eraberritzea es posible ordenar la innovación. 4. Desire is the fundamental, definitive driving force behind innovation. OnlyGuztiok uste dugu hezkuntza eraberritu egin Innovar la Educación what we want to have, has —orbehar dela; baina badirudi eraberritzea goragoko acquires— the force or the power toinstantzien eskuetan uzten dugula, gugandik Todos sentimos la necesidad de innovar el hecho transform the course of repetitive orkanpo, eta hori da arazoa: ezagutzen ez ditugun educativo; el problema radica en que parece que adverse events.adituen esku uzten dugu eraberritzea, “eskle- este hecho innovativo lo seguimos “delegando” 5. Innovation is structured as arosiak jotako eta sarritan esklerosia hedatzen” a instancias superiores, ajenas a nosotros: a expertos transforming power through a complexduen boterearen ordezkari diren “agintarien“ a los que no conocemos, a las “autoridades” que system of coalitions and networks 6
 7. 7. LANBIDE 2004Hezkuntza eraberritu ote liteke? Pero... ¿es posible innovar la Educación? But is it possible to innovate Education?esku... Eraberritzeko indarra gure eskuetan son parte del poder “es-clerotizado” y muchas which escape the control of thedagoela onartu eta indar hori aktibatzeko gogoa veces “esclerotizador”... Innovar significa aceptar establishment. Innovation cannotizan behar dugu. que la potencia está en nuestras manos y desear ordered, i.e., designed or structured. activarla.Tokian tokiko ingurunetik hasita eraberritzen Innovating Educationdugu; gure arteko elkarrizketetan gauza berriak Innovamos desde lo local, desde las conversacionessortzen dira, eta hortik abiatuta gure harreman- que entre nosotros mantenemos de forma que ensareen bidez daramagu aurrera eraberritzea. ellas emerge lo nuevo, y desde ahí, a través de las We all feel the need to innovate theDeleuze eta Guattariren hitzetan (“Mil mesetas”), redes relacionales que somos capaces de educational event; the problem lies in“Eskizoanalisiak edo pragmatikak ez dute beste establecer. En palabras de Deleuze y Guattari (“Mil the fact that we go on “delegating” thiszentzurik: egin ezazue errizoma, baina ez dakizue mesetas”), “El esquizoanálisis o la pragmática no innovative event to higher powers, farzerekin egin dezakezuen, zein lurrazpiko tienen otro sentido: haced rizoma, pero no sabéis removed from us: to experts who we dozurtoinek sortaraziko duen errizoma edo con qué podéis hacerlo, que tallo subterráneo hará not know, to the “authorities” which aregertatuko ote den, biztanleriarik sorraraziko ote efectivamente rizoma, o hará devenir, hará población part of this “fossilized power” and veryduen zuen basamortuan. Esperimentatu ezazue. en vuestro desierto. Experimentad. often the “fossiliser”. Innovating means accepting that we hold the power in our hands and the desire to activate it. We innovate from a local basis, from conversations we have with one another, from where all things new come, and from there, through relational networks which we are able to establish. In the words of Deleuze and Guattari (“A Thousand Plains”), “Schizoanalysis or pragmatics has no other meaning: make a rhizome, but you do not know what to make one with, what underground stalk will effectively create a rhizome, or will transform things, will create a population in your desert. Experiment. It is very easy to say that! But there is no logical order preformed from transformations or from multiplicities, there are criteria, and what is important is that these criteria are not subsequent, they occur as things progress, in the moment, they are enough to guide usEsatea erraza da! Baina ez dago aurrez ¡Qué fácil es decirlo! Pero no hay orden lógico through the dangers.”prestatutako gertakarien edo anizkoiztasunen preformado de los devenires o de lasordena logikorik, irizpideak daude, eta multiplicidades, hay criterios, y lo importante es Interaction in the event, subjectivity asgarrantzitsuena da irizpideok ez direla gerora que estos criterios no son posteriores, se ejercen an interpretative capacity, desire —whatosatzen, unean bertan erabiltzen ditugu eta sobre la marcha, en el momento, bastan para we want and love— as the driving force,arriskuen artean gidari ditugu, nahikoa dira guiarnos entre los peligros.” all of this which takes place every dayhorretarako”. in our schools constitutes the primary La interacción en el acontecimiento, la subjetividad capacity to innovate what we do. If weGertakarien elkarrekintza, subjektibotasuna como capacidad interpretativa, el deseo –aquello view it like this, there will be a decline–interpretatzeko gaitasun gisa– edota bultzatzen que queremos y amamos- como motor de in totems. And I would also point outgaituen nahia –nahi eta maite dugun hura– impulsión, todo esto que ocurre todos los días en that, particularly in Vocational Training,egunero gure hezkuntza-zentroetan bizi izatenditugu, eta egiten dugun guztia eraberritzeko nuestros centros educativos constituye la due to the characteristics of its agentsgaitasun primarioa osatzen dute. Hala ulertzen capacidad primaria para innovar aquello que and its proximity to the world of work,badugu totemen gainbehera etorriko da. hacemos. Si lo entendemos así, llegará el declive this task is, almost, more natural.Azpimarratu nahiko nuke Lanbide Heziketan lan de los tótems. Y hago notar que, precisamente enhori ia-ia naturalagoa dela, bertako eragileen la Formación Profesional, por las características Yet this attempt must make those inezaugarriengatik eta lan-munduarekiko duen de sus agentes y su proximidad al mundo laboral, charge of the education sector and thehurbiltasunagatik. esta tarea es, casi, más natural. managers of schools reflect on this 73
 8. 8. LANBIDE 2004Hezkuntza eraberritu ote liteke? Pero... ¿es posible innovar la Educación? But is it possible to innovate Education?Baina saiakuntza horrek beste kontzeptu baten Pero este intento debe hacer reflexionar a los concept: time. Insofar as education isinguruan hausnarketa egitera bultzatu behar ditu responsables del sector educativo y a los based on time as repetition (the samehezkuntza-sektoreko arduradunak eta zentroetako directivos de los centros sobre otro concepto: class, the same subject, the samezuzendariak: denbora. Hezkuntzan denbora El tiempo. En tanto en cuanto la educación se method, the s ame timetable), innovationerrepikatze hutsa izaten segitzen duen heinean fundamente en el tiempo como repetición (la becomes a distant (carried out by(gela bera, ikasgai bera, metodo bera, ordutegi misma clase, la misma asignatura, el mismo someone in an unknown place) orbera...) eraberritzea beste inoren gauza izango método, el mismo horario...) la innovación pasa marginal thing (if there is any time “leftda (norbaitek nonbaiten egingo duena) edo a ser una cosa ajena (alguien la hará en algúnbigarren mailako zerbait (denbora “gelditzen” lugar ignoto) o marginal (si “sobra” tiempo, over”, we will think…).bazaigu, pentsatuko dugu nola eraberritu...). pensaremos...). The moment has come to place creation time at the very heart of the educational process and, consequently, conversations to drive forward the new, the desired. All this should relegate the routine, the methodological to its rightful place: an instrument to carry out the intended and not a basic pattern of behaviour, a modest support when required and no longer a basic guide. Will those in charge of the education sector and managers of schools understand that learning how to manage (the term is ambiguous, but I use it sparingly) conversations from the local element to connection networks is the basis for educational change?Sormenerako denbora hezkuntza-prozesuaren Ha llegado el momento de situar el tiempo debihotzean kokatzeko ordua iritsi da, eta creación en el corazón del proceso educativo y enondorioz, berria dena, nahi dena, bultzatzeko consecuencia las conversaciones como impulsiónelkarrizketak ere bere lekua behar du. Guzti de lo nuevo, de lo deseado. Todo ello debería relegarhorrek errutina eta metodologia dagokien lo rutinario, lo metodológico, a su lugar: Untokian jarri beharko lituzke: nahi dena egiteko instrumento para realizar lo pretendido y no patróntresna izan daitezen eta ez oinarrizko portaera- básico del comportamiento, un modesto apoyoeredua, behar denerako laguntza apala baizik cuando necesario y no más una guía básica.eta ez oinarrizko gida. ¿Entenderán los responsables del sectorUlertuko al dute hezkuntza-sektoreko ardura- educativo y los directivos de los centrosdunek eta hezkuntza-zentroetako zuzendariek educativos que aprender a gestionar (laelkarrizketak tokian tokitik konexio-sareetara expresión es equívoca, pero la utilizo porkudeatzen (badakit adiera aldetik argia ez dela, brevedad) las conversaciones desde lo localbaina laburtzeagatik erabiltzen dut) ikastea dela hacia las redes de conexiones es la base de lahezkuntza-eraldaketaren oinarria? transformación educativa?Alfonso Vázquez Alfonso Vázquez Alfonso VázquezHOBEST Consultores HOBEST Consultores HOBEST Consultoresavazquez@hobest.es avazquez@hobest.es avazquez@hobest.es 8
 9. 9. LANBIDE 2004HETELeko ikastetxeen konpromisoa:bikaintasunerantz jotzeaEl compromiso de los centros de HETEL:Caminar hacia la ExcelenciaThe commitment of HETEL schools:the road to excellenceNiels Bóhr fisikariak dioenez “iragarpenak egiteaoso zaila da, etorkizunari buruzkoak bereziki”.Baieztapen hori oso agerian gelditzen da aldaketakjasaten ditugun garai honetan, batzuk “kulturzurrunbiloan” izena eman dioten garai honetan,teknologien eraginaren ondorioz (informazio etakomunikazio joan-etorri ugariena bereziki) etabalioen ezegonkortasun eta itxurazko erlati-botasunaren ondorioz.Ikastetxeen lana ez da etorkizuna iragartzea,inondik ere, baina hori bada guretzako erronka,gure ikasleak etorkizun horretarako prestatzenjoateko. Gainera, jakin badakigu aldaketahandiak gertatzen diren garaietan bat egin behardugula aldaketa horiekin, aldaketok kudeatzekoedota sortzeko ere. Horixe da eskola biziarenegitekoa, alegia, hezkuntza sistemak aldatzeazgain, horien metodoak eguneratu, gizartearientzun eta gizarte horretatik ikasi etaetorkizunerako pertsonak prestatzea. Eskolak,beraz, jakintzaren biltegia eta jakintzaren Afirma el físico Niels Bóhr que “predecir es muy difícil Physicist Niels Bóhr says that “it is veryzabaltzailea izatetik etengabeko ikaskuntza y, sobre todo, el futuro”. Esta realidad se hace mucho difficult to make predictions, especiallyematen den lekua, izatera pasa behar da. más evidente cuando vivimos tiempos de cambios about the future.” This becomes much more permanentes, en lo que algunos llaman la “turbulencia obvious when we experience times ofGizarte heldu batek ezin ditu bere erantzukizunak cultural”, provocada por la influencia de las tecnologías permanent changes, what some of us callhezkuntza sistemaren edo ikastetxeen esku utzi, – sobre todo las referidas a los inmenso flujos de “cultural turbulence”, caused by thebesterik gabe. Erantzukizun horretan parte hartu información y comunicación existentes – y por la influence of technology – above allbehar du eta zer nahi duen, zer behar duen eta zer inestabilidad y aparente relatividad de los valores. technology which relates to huge flows ofespero duen adierazi beharra dauka. Gizarteak, information and communication – and dueagian konturatu gabe bada ere, Eskolak erabateko Desde luego, no es misión de los centros to the instability and apparent relativity ofkalitatearen printzipioak aplikatzea eskatzen du. educativos predecir el futuro, aunque sí es values. nuestro reto preparar a nuestros jóvenes paraHETELek 2003. urte amaieran egindako hausnar- él. Y sabemos que, en tiempos de cambios Of course, it is not the mission of schoolsketa estrategikoaren bigarren helburuari jarraiki, importantes, hemos de aliarnos con los cambios to predict the future, although it is ourlan ildo hau jorratu nahi dugu: HETEL para gestionarlos e, incluso, para generarlos. challenge to prepare our young peopleikastetxeetako aldaketen bultzatzaile izatea, Esa es la Escuela viva, la que no sólo cambia for it. We also know that in times of 93
 10. 10. LANBIDE 2004HETELeko ikastetxeen konpromisoa: El compromiso de los centros de HETEL: The commitment of HETEL schools:bikaintasunerantz jotzea Caminar hacia la Excelencia the road to excellencekudeaketaren bikaintasunaren alde egiten Sistemas Educativos, sino que actualiza sus significant changes, we must side withjarraituz, guztia ere EFQM ereduarekin bat métodos, escucha a la sociedad, aprende de ella these changes to manage them andeginez. Sortu zenetik bertatik, Euskadiko gizarte y forma personas de futuro. Es decir, la Escuela even to create them. This is the livingekimeneko ikastetxeen Elkarte honek betekizun que, de ser depósito y transmisor de saber, se school, one which not only changeshauek zehazten zituen bere eratze dokumentu- transforma en lugar de aprendizaje permanente. Education Systems, but also updatesetan: “gure egitasmo guztiek etengabeko Una sociedad madura no entrega, sin más, sus their methods, listens to society, learnshobekuntza bultzatu behar dute, eta unean uneko responsabilidades al sistema educativo o a los from it and forms the people of the future. This means that schools transform themselves from being the reservoir and conveyor of knowledge into a place for permanent learning. A mature society does not, however, hand over its responsibilities to the education system or to schools. It wants to share these responsibilities and say what it wants, what it needs and what it expects. Perhaps without realising it, it demands that schools apply the principles of Total Quality. The second objective of the Strategic Reflection carried out by HETEL at the end of 2003 included a line of action to “maintain a HETEL constant as a driving force for change in schools, continuing with the commitment to excellence in management, following the EFQM Model.” Since it began, this Basque Association of Vocational Training Centres created by social initiative hasgizarte eskakizunei erantzun behar diete”. centros de enseñanza. Quiere compartir esas included in its founding documents thatHoriexek dira HETELeko ikastetxe guztiek bete responsabilidades y decir qué quiere, qué necesita, “all our projects must be immersed inbeharreko balio edo ezaugarriak. qué espera. Exige, tal vez sin saberlo, que la processes of continuous improvement and Escuela aplique los principios de la Calidad Total. adapt to social expectations at all times” as one of the values or characteristics of90eko hamarkadaren erdialdean, EFQM eredua El Objetivo segundo de la Reflexión Estratégica a HETEL school.aukeratu genuen hobekuntza hori bultzatzeko. que llevó a cabo HETEL a finales del 2003Zergatik? Gure ikastetxeek entzuteko duten contempla una línea de acción de “mantener During the mid nineties, the EFQM Modeljoerarekin bat egiten zuelako. Guretzat oso una constante de HETEL, como impulsor del was chosen as a way of achieving thatgarrantzitsua da entzutea, bai ikasleei, bai haien cambio en los centros, continuando con la improvement. This particular modelsenideei, bai enpresei, haien interes eta premiez apuesta por la excelencia en la gestión, because it was in tune with our schools’jabetzeko; langileei entzutea, haien errealizazio siguiendo el Modelo EFQM”. Ya desde su inicio, listening attitude: listening to students,pertsonal eta profesionalean laguntzeko eta esta Asociación de Centros de Iniciativa Social to families, to companies to capture theirikastetxeen kudeaketan parte hartu dezaten; de Euskadi incluía en sus documentos interest and needs; listening to its staffgizarteari entzutea, gaitasunak eta balioak fundacionales que “todos nuestros Proyectos to find the right ways for personal anduztartuz, behar duen prestakuntza integrala deben hallarse inmersos en procesos de mejora professional fulfilment and to involveeskaintzeko. Guztia ere, gure egiteko eta jardun permanente, adaptándose a las expectativas them in the management of the school;guztiak gure erabiltzaileen beharrei begira egon sociales de cada momento” como uno de los listening to society to respond to it withbehar zuela ahaztu gabe. Pertsona bakoitzarengan valores o características de un Centro de HETEL. integral education, a synthesis of skillsbezero bat dagoela dioen kontzeptu merkantilista and values. All this, from the view thatbeharrean, bezero bakoitzarengan pertsona bat En la mitad de la década de los noventa se optó our ideas and activities must be aimeddagoela, hots, guk eskaini dezakegun kalitatezko por el Modelo EFQM como vía para esa mejora. at out users’ needs. The commercial ideaarreta guztia merezi duen pertsona dagoela dioen Ello, porque sintonizaba con la actitud de that inside each individual there is afilosofia hartu genuen. Eta teoriatik praktikara escucha de nuestros centros: escucha a los customer was exchanged for theigaro ginen. alumnos, a las familias, a las empresas para philosophy that inside each individual captar sus intereses y necesidades; escucha a there is a human being worthy of all theGure lehen urratsa, zuzendaritzako kideak su personal para buscar vías adecuadas de quality attention that we could offer. Andprestatzea zen, erabateko kalitatearen filosofia realización personal y profesional e implicarle so we moved from theory to practice. 10
 11. 11. LANBIDE 2004HETELeko ikastetxeen konpromisoa: El compromiso de los centros de HETEL: The commitment of HETEL schools:bikaintasunerantz jotzea Caminar hacia la Excelencia the road to excellenceeta oinarrietatik abiatzen zen kudeaketa eredu en la gestión de los centros; escucha a la The first step was to train managers toberrirako prestatzeko. HETELek beti uste izan du sociedad para responderle con una formación enable them to carry out this new kind ofkalitatea zuzendaritzaren aitzindari izateko nahi integral, síntesis de competencias y valores. management based on taking on totaleta gaitasunaren araberakoa dela, hein handi Todo ello, desde el planteamiento de que nuestro quality philosophy and tools. HETEL hasbatean, eta, ondoren, aitzindariak direla filosofia sentido y actividad debían estar volcados hacia always understood that quality washori eta jarduteko molde hori gainerako langileei las necesidades de nuestros usuarios. El intrinsically linked to the desire and abilityeta hezkuntza komunitate guztiari zabaldu behar concepto mercantilista de que en cada persona of leadership of the management, whodietenak. Aldaketaren sustatzaile eta kudeatzaile había un cliente se cambió por la filosofía de subsequently had to convey thisizatea zen eta da gure helburua. Gizarteak horixe que en cada cliente había una persona, un ser philosophy and way of doing things to theeskatzen digu: aski da senideei, gizarteari eta humano merecedor de toda la atención de rest of the staff and to the entire education community. Fostering and managingenpresei entzutea horretaz jabetzeko. Zer esanik calidad que fuésemos capaces de ofrecerle. Y change, not being reactive victims, wasez hezkuntza munduari dagokionez. Zuzendaritzako de la teoría se pasó a la práctica. and is the aim. Society demands it: schoolskideen egitekoa, beraz, pertsonak loratzeko, beren just have to enter into a dialogue with thejakintza eta egiten dakitena besteekin partekatzeko El primer paso fue la formación de Directivos para family, social and business context. Eveneta beren gaitasunak (jakintzen eta erantzukizunen capacitarles en esta nueva forma de gestión que more so from the field of education.ingurukoak) areagotzeko guneak sortzea da, eta, partía de la asunción de la filosofía y herramientas Creating environments where peoplehorrekin batera, norberaren kalitatea bultzatzeko de la Calidad Total. HETEL entendió siempre que la blossom and share their knowledge andgrina sortu behar dute, eta eredugarri izan behar Calidad iba intrínsecamente unida a la voluntad y know-how and want to increase theirdute, hoberako aldaketa hori gertatzeko. capacidad de liderazgo de la Dirección, quien skills – in terms of knowledge and posteriormente debía trasmitir esta filosofía y forma responsibilities – is the role of managers.EFQM ereduari esker, ikastetxe bakoitzaren de hacer al resto del personal y a toda la Comunidad As is creating tension through personal Educativa. Ser promotores y gestores del cambio,egitasmoaren osagai nagusiak (egitekoa, quality and giving an example so that this no víctimas reactivas, era y es el objetivo. Laikuspegia eta balioak) mahaia gainean jarri dira; positive change takes place. sociedad lo exige: basta abrirse al diálogo con elbezeroek esateko zutena entzun egin da contexto familiar, social y empresarial. Más aúnikastetxeetan; plangintza, garapen, kontrol eta The EFQM Model has served to bring to desde el mundo educativo. Crear entornos en quedoikuntza zikloak sistematizatu dira; the fore the elements of each school’s las personas afloren y compartan su saber y su saberautoebaluazioaren eta ebaluazioaren kultura project (Mission, Vision and Values), to hacer y quieran aumentar sus competencias – dehedatu da; prozesu eta hobekuntza taldeetan lan strengthen the voice of customers at conocimientos y responsabilidades - es el papel deegiteko eredu berria landu da; eta besteengandik schools, to systematise Planning, los directivos. Y también, provocar la tensión por laeta besteekin ikasteko aukerak sortu dira. Development, Control and Adjustment Calidad personal y dar ejemplo para que se produzcaBikaintasunerantz elkarrekin egindako bide cycles, to spread the self-assessment and ese cambio positivo.horretan prestakuntza planak, aholkularitza, assessment culture, to create a new wayjardunaldiak… tresna arruntak izan ditugu, eta of working in process and improvement El Modelo EFQM ha servido para poner en primer teams and to encourage learningtresna horien guztien artean “jardunbide egokiak” plano los elementos del Proyecto de cada Centro opportunities for others and with others.izenekoa zabaltzea nabarmendu behar dugu. (Misión, Visión y Valores), para ampliar la voz de Training plans, assessment andJardunbide egoki horiek EFQM ereduaren alor los clientes en los centros, para sistematizar los conferences have all been the toolsguztietara zabaldu dira, antolakuntzaalorreko aldaketen ingurukoesperientziak barne hartuta. Aldaketahoriek pertsonek beren jardueraeremutik gertuko alorren kudeaketan(azterketak egitea, erabakiak hartzeaeta ebaluazioa egitea) protagonismohandiagoa izatera bideratu dira.Ikastetxe bakoitzak bere kudeaketaeredua finkatu du, baina guztiek ereEFQM hartu dute erreferentziatzat.Hemen alferrik da elkarri kopiatzenibiltzea. Ikastetxe bakoitzaren eta bereeragin eremuaren estiloak, lan egitekomoldeak, pertsonak, eskariak etakultura, ikastetxe bakoitzaren balioaketa ikastetxe bakoitzak jasotzendituen eskaerak desberdinak dira.Hortaz, erantzunak ere desberdina 113
 12. 12. LANBIDE 2004HETELeko ikastetxeen konpromisoa: El compromiso de los centros de HETEL: The commitment of HETEL schools:bikaintasunerantz jotzea Caminar hacia la Excelencia the road to excellenceizan behar du kasu bakoitzean. Halere, guztiak Ciclos de Planificación, Desarrollo, Control y commonly used on this shared roadere bat datoz nabarmentzen dituzten alderdietan: Ajuste, para desplegar la cultura de la towards excellence. One of particularbezeroan oinarritzea, etengabe hobetzea, Autoevaluación y de la Evaluación, para generar note is the dissemination of “bestpertsonek prozesu eta hobekuntza taldeetan una nueva forma de trabajo en equipos de practices”. These have embraced all Proceso y Mejora y para propiciar oportunidades areas of the EFQM Model, includingparte hartzea eta ebaluazioak eta neurketak experiences of in-depth organisationalegiteko ohitura. de aprendizaje de otros y con otros. Planes de changes which foster the role of people formación, asesoramiento, jornadas ... in the management (analysis, decision- han sido herramientas habituales en este taking and assessment) of all fields camino compartido hacia la Excelencia. closest to their professional environment. Cabe destacar, entre éstas, la difusión de “mejores prácticas”. Estas han Each school has created its own abarcado todas las áreas del Modelo management model, although they have EFQM, incluidas las experiencias de all taken the EFQM Model as a reference cambios organizativos profundos que point. There is no point in copying. Styles, potenciasen el protagonismo de las ways of doing things, people, demands, personas en la gestión (análisis, toma the production and business sectors in the catchment area, the values and the de decisiones y evaluación) de todos culture of each school and their aquellos campos más próximos a su environment are different. The answers actuación profesional. also have to be different. What is the same is the customer-centred focus, the Cada Centro se ha dotado de su modelo philosophy of continuous improvement, de Gestión, si bien todos han tomado participation by the people in the process como referencia el Modelo EFQM. Aquí and improvement teams and the custom no vale copiarse. Los estilos, las formas of assessment and measuring. de hacer, las personas, las demandas, los sectores productivos y The results of this commitment and of empresariales de la zona de influencia, the shared effort are such that in summer 2004, all HETEL schools have now passed los valores y la cultura de cada centro an external assessment phase regarding y de su entorno, las demandas que the EFQM Model carried out by the llegan a cada centro son diferentes. EUSKALIT Assessors Club. All the schools Las respuestas también han de serlo. were awarded over 300 points, ten Lo coincidente es el enfoque centrado received 400 (the Silver Q from theKonpromiso eta ahalegin bateratu horri esker, en el cliente, la filosofía de la mejora continua, Basque Government) and two wereune honetan, 2004ko udan, HETELeko ikastetxe la participación de las personas en los equipos awarded 500 points (the Gold Q). de proceso y mejora y el hábito de la evaluaciónguztiek EFQM ereduaren inguruko kanpoebaluazioren bat dute eginda, EUSKALITeko y medición. SILVER Q (400 points):ebaluatzaileek egina. Ikastetxe guztiek 300 puntu- Los resultados de este compromiso y de este • Jesús Obrero (Gasteiz, Araba)tik gora eskuratu dute, hamarrek 400 puntutik esfuerzo compartido son que, en el verano degora (Eusko Jaurlaritzaren Zilarrezko Qa) eta bik • Irungo La Salle (Irun, Gipuzkoa) 2004, todos los centros de HETEL han pasado ya • Politeknika Ikastegia Txorierri500 puntutik gora (Urrezko Qa). alguna fase de evaluación externa respecto al (Derio, Bizkaia) Modelo EFQM realizada por el Club de • CF Somorrostro (Muskiz, Bizkaia)ZILARREZKO Qa (400 puntu): Evaluadores de EUSKALIT. Todos los Centros han • Lea-Artibai Ikastetxea superado los 300 puntos, diez los 400 (Q de Plata (Markina, Bizkaia) del Gobierno Vasco) y dos los 500 (Q de Oro).• Jesús Obrero (Gasteiz, Araba) • Salesianos Deusto (Bilbo, Bizkaia)• Irungo La Salle (Irun, Gipuzkoa) • Mondragon Goi Eskola Politeknikoa• Politeknika Ikastegia Txorierri (Derio, Bizkaia) Q DE PLATA (400 puntos): (Arrasate, Gipuzkoa)• CF Somorrostro ikastetxea (Muskiz, Bizkaia) • San José Maristak (Durango, Bizkaia) • Jesús Obrero (Gasteiz, Araba)• Lea-Artibai Ikastetxea (Markina, Bizkaia) • Goierri Lanbide Eskola • Irungo La Salle (Irun, Gipuzkoa)• Salesianos Deusto (Bilbo, Bizkaia) (Ordizia, Gipuzkoa) • Politeknika Ikastegia Txorierri (Derio, Bizkaia)• Mondragon Goi Eskola Politeknikoa • Salesianos Urnieta ( Urnieta, Gipuzkoa) • CF Somorrostro (Muskiz, Bizkaia) (Arrasate, Gipuzkoa) • Lea-Artibai Ikastetxea (Markina, Bizkaia)• San José Maristak (Durango, Bizkaia) • Salesianos Deusto (Bilbo, Bizkaia) GOLD Q (500 points):• Goierri Lanbide Eskola (Ordizia, Gipuzkoa) • Mondragon Goi Eskola Politeknikoa• Urnietako Salesianoak (Urnieta, Gipuzkoa) (Arrasate, Gipuzkoa) • La Salle Berrozpe (Andoáin, Gipuzkoa) 12
 13. 13. LANBIDE 2004HETELeko ikastetxeen konpromisoa: El compromiso de los centros de HETEL: The commitment of HETEL schools:bikaintasunerantz jotzea Caminar hacia la Excelencia the road to excellenceURREZKO Qa (500 puntu): • San José Maristak (Durango, Bizkaia) • Diocesanas (Vitoria- Gasteiz, Araba). • Goierri Lanbide Eskola (Ordizia, Gipuzkoa) The points talk of externally recognised • Salesianos Urnieta (Urnieta, Gipuzkoa) quality. What is more important is the• La Salle Berrozpe (Andoain, Gipuzkoa) richness that the new management ways• Diocesanas (Gasteiz, Araba). Q DE ORO (500 puntos): and the philosophy of listening, adding together and sharing generatePuntu horiek kanpoko ebaluatzaileek ikuskatutako permanently in HETEL or, rather, in itskalitatea adierazten dute. Are garrantzitsuagoa da, • La Salle Berrozpe (Andoáin, Gipuzkoa) schools. This is especially so in terms ofhalere, kudeaketa molde berriek eta entzuteko, • Diocesanas (Vitoria- Gasteiz, Araba). the key processes of an educationalbatzeko eta partekatzeko filosofiak HETELen eta organisation, such as the teaching –Elkarteko ikastetxeetan etengabe sortzen duten Los puntos hablan de calidad reconocida learning process, or those relating to theaberastasuna, hezkuntza antolakuntzako prozesu externamente. Importa, más aún, la riqueza que changes in technology, methodology andgarrantzitsuenetan, bereziki: ikaskuntza- las nuevas formas de gestión y la filosofía del management which it is felt are bothirakaskuntza prozesua; aldaketa teknologiko, escuchar, del sumar y compartir generan urgent and necessary. In short, the attitudemetodologiko eta kudeaketa aldaketei permanentemente en HETEL o, mejor, en sus of innovation.dagozkienak, beharrezkoak eta berehala egin centros. Sobre todo, en lo que se refiere a losbeharrekoak direnean. Etengabe berritzen joateko procesos clave de una organización educativa, HETEL is proactively moving steadilyjarreraz ari gara, azken batean. como son el Proceso de Enseñanza – towards the quality aims contained in the Aprendizaje o aquellos que se refieren a los second Strategic Area of the renewedHETEL bat dator 2004-2007rako Lanbide cambios tecnológicos, metodológicos y de Basque Vocational Training Plan for 2004-Heziketarako Euskal Plan berrituaren bigarren gestión que se sienten urgentes y necesarios, 2007, which presents the measuring of en definitiva la actitud de innovación.esparru estrategikoan jasotako kalitate results and of the system itself, the quality HETEL camina proactivamente en línea con lashelburuekin. Bertan, oinarrizko jarduera hauek of school management, quality of courses, metas de Calidad contenidas en el segundofinkatzen dira: emaitzak neurtzea eta sistema people management and the fostering and Ambito Estratégico del renovado Plan Vasco debera neurtzea, ikastetxeen kudeaketaren management of teams as basic actions. FP 2004-2007, que plantea como actuacioneskalitatea, ikastaroen kalitatea, pertsonen And it thanks the Under Secretariat for básicas la medición de los resultados y del propiokalitatea, eta taldeen sustapena eta kudeaketa. Vocational Training and Lifelong Learning Sistema, la calidad de la gestión de los Centros,Eskerrak eman nahi dizkiogu Lanbide Heziketako for its support in the task of improving la calidad de los cursos, la gestión de laseta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzari, Vocational Training. HETEL has personas y la promoción y gestión de equipos.Lanbide Heziketa hobetzeko emandako collaborated and will continue to do so Y agradece a la Viceconsejería de Formaciónlaguntzarengatik. HETELek Sailburuordetzarekin Profesional y Aprendizaje Permanente su apoyo with the Under Secretariat in pursuit ofelkarlanean jardun du eta jarraituko du, Euskal en la tarea de mejora de la Formación Profesional. the objectives established in the BasquePlanean finkatutako helburuak lortzen HETEL colabora y seguirá colaborando con la Plan.laguntzeko. Viceconsejería en pro del logro de los objetivos que se han fijado en el Plan Vasco. HETEL continues to learn that improvementHETELek berretsi egiten du hobekuntza etengabeko is a permanent challenge. This challengeerronka dela, eta erronka horrek gure egitasmoak HETEL sigue aprendiendo que la mejora es un makes us focus our projects not as an endhelburutzat beharrean gizarteari eskaini beharreko reto permanente. Este reto obliga a enfocar in themselves, rejecting the inbred,zerbitzutzat hartzea eskatzen du. Horretarako, alde nuestros proyectos no como un fin en sí mismos, corporate historical temptation, but as abatera utzi behar dugu betiko tentazio endogamiko renunciando a la histórica tentación endogámica competent service to society, whicheta korporatibista, gauzak dakizkiten, egiten y corporativista, sino como un servicio requires from our Schools individuals anddakiten eta, oroz gain, nortasun egokia duten competente a la sociedad, que nos demanda professionals who know, who know howpertsonak eskatzen dizkigun gizarteari zerbitzu personas y profesionales que sepan, sepan hacer to do things and, above all, who are goodegokia emateko. y, sobre todo, sean. individual and professionals.Javier Arregui Javier Arregui Javier ArreguiHETELeko Lehendakariordea Vicepresidente de HETEL HETEL Deputy Chairmaninfo@diocesasnas.com info@diocesasnas.com info@diocesasnas.com 13

×