Xhh chinh sach xa hoi

516 views
449 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xhh chinh sach xa hoi

 1. 1. Chuyª n ®Ò 6 huy HÖ cao cÊp TiÐ n sy TrÇn thÞ Minh Ngoc Phã Khoa X· héi häc - TLL§QL
 2. 2. kh¸ i niÖm chÝnh s ¸ ch x· héi n éid u ng hÖ thèng chÝnh s ¸ ch x· héi ch ñyÕ u mét s è chÝnh s ¸ ch x· héi cÊ p b¸ ch ë n­ íc ta hiÖn nay
 3. 3. I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 1. C hÝnh s ¸ ch x· héi a. S ù ra ®êi cña chÝ nh s ¸ch x· héi? Mét s è nhµ t­ t­ëng kinh tÕ ph­¬ng T©y cho r» ng:  T¨ ng tr­ëng kinh tÕ >< cÇ ng b» ng vµ tiÕn bé x· héi.  Kinh tÕ ph¸ t triÓn cao míi gi¶i quyÕt ®­îc TB , C B XH. §¶ng ta:  C Ç n gi¶i quyÕt TB , C B XH ngay tõ b ­íc ®Ç u ph¸ t triÓn kinh tÕ. b. Kh¸i niÖm: C hÝnh s ¸ c h x· héi lµ c ¸ c quan ®iÓm, c hñ tr­¬ng ®­îc thÓ c hÕ ho¸ ®Ó t¸ c ®éng vµo c ¸ c quan hÖ x· héi nh» m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊ n ®Ò x· héi, gãp phÇ n thùc hiÖn cÇ ng b» ng x· héi, tiÕn bé vµ ph¸ t triÓn c on ng ­êi.
 4. 4. I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 2. C ¬ s ë khoa häc cña viÖc ho ¹ch ®Þnh, thùc thi C S XH  Mét lµ: Ph¶i coi con ng ­êi lµ träng t©m, ®Ýc h h­íng tíi c ña mäi C S XH.  C S XH ph¶i nh» m t¨ ng thu nhËp kinh tÕ, s øc khoÎhäc vÊ n vµ , s ù ph¸ t triÓn toµn diÖn c ña mçi c on ng ­êi, c éng ®ång XH.  C S XH ph¶i chó ý ®Õn tÇ ng líp yÕu thÕ trong XH, nh÷ng ng ­êi thiÕu ®iÒ u kiÖn s èng b ×nh th­êng. Nh÷ng ng ­êi tµn tËt, trÎ em må c Ç i, lang thang c ¬ nhì, th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt s Ü , v.v.  Thùc hiÖn chÝnh s ¸ ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o cÇ ng ¨ n viÖc lµm, l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ ch, v.v.
 5. 5. I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 2. C ¬ s ë khoa häc cña viÖc ho ¹ch ®Þnh, thùc thi C S XH  Hai lµ: Ph¶i tõ c¬ cÊu x· héi, t×m ra nh÷ng s ai lÖch XH ®Ó ®Ò ra chÝnh s ¸ ch.  HiÓu râ c ¬ cÊ u XH ë tÇ m vÜ mÇ . C hØ ra nh÷ng nh©n tè XH, nhãm, giai c Ê p thóc ®È y, ho®c k×m h· m XH ph¸ t triÓn. X©y dùng c¬ c Ê u XH tèi ­u.  C Ç n t×m ra nh÷ng s ai lÖc h XH n¶y s inh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Kinh tÕ thÞ tr­êng. B é phËn nµo b Þ thiÖt thßi?  Tõ nh÷ng s ai lÖch XH x¸ c ®Þnh nh÷ng bÊ t b ×nh ®¼ng, bÊ t hîp lý trong s ¶n xuÊ t, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu dïng, ®Ó t×m h­íng gi¶i quyÕt.
 6. 6. I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 2. C ¬ s ë khoa häc cña viÖc ho ¹ch ®Þnh, thùc thi C S XH  B a lµ: Ph¶i tõ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó ®Ò ra vµ vËn dông c ¸ c C S XH phï hîp.  Tr¸ nh 2 khuynh h­íng: V ­ît ho®c tôt hËu qu¸ møc tr×nh ®é ph¸ t triÓn c ña LLS X, tæng thu nhËp quèc d©n. (ThÇ ng th­êng : 10 % - 30% TS PTNQD)  C S XH tôt hËu víi KT t¹o ra kho¶ng c ¸ ch ph©n ho¸ , ph©n tÇ ng XH qu¸ lín gi÷ c ¸ c tÇ ng líp, khu vùc ngµnh nghÒ .  Ph¸ t triÓn kinh tÕ ph¶i tÝnh ®Õn ¶nh h­ëng, hËu qu¶ vÒ XH, mÇ i tr­êng. Ph¸ t triÓn KT ph¶i s ong s ong víi gi¶i quyÕt vÊ n ®Ò XH n¶y s inh.
 7. 7. I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 2. C ¬ s ë khoa häc cña viÖc ho ¹ch ®Þnh, thùc thi C S XH  B èn lµ: Ph¶i tõ nh÷ng ®®c ®iÓm lÞch s ö, v¨ n ho¸ vµ b¶n s ¾c d©n téc ®Ó ho ¹ch ®Þnh thùc thi C S XH.  C hÝnh s ¸ c h ®óng ë n¬i nµy, nh­ng c ã thÓ khÇ ng phï hîp ë n¬i kh¸ c . §óng ë thµnh thÞ, khÇ ng ®óng ë nÇ ng thÇ n, miÒ n nói, v.v. Do kh¸ c nhau vÒ tr×nh ®é kinh tÕ, v¨ n ho¸ , lèi s èng, v.v.  N¨ m lµ: Ph¶i c oi C S XH lµ mét hÖ thèng ®ång bé vµ tÝnh tíi kh¶ n¨ ng ®¸ p øng cña XH còng nh­ viÖc thùc hiÖn c ¸ c c hÝnh s ¸ ch kh¸ c .  Thùc hiÖn C S XH víi nhãm nµy, th× l¹i c ã m©u thuÉ n, s ai lÖch víi nhãm kh¸ c . C hñ>< thî.  Ph¶i gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi Ýc h gi÷a c ¸ c tÇ ng líp, thµnh viªn trong XH.
 8. 8. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 1. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¬ cÊ u x· héi a. Nhãm chÝ nh s ¸ch ®iÒu chØnh c¬ cÊu XH g iai cÊp  C ¸ c c hÝnh s ¸ c h ®iÒ u c hØnh lîi Ých gi÷a c ¸ c giai c Ê p, tÇ ng líp trong x· héi (c Ç ng nh©n, nÇ ng d©n, trÝ thøc , DN, thî TC , tiÓu th­¬ng, tiÓu chñ, v.v).  C Ç n ®iÒ u c hØnh lîi Ýc h gi÷a c¸ c giai c Ê p, tÇ ng líp theo ®Þnh h­íng XHC N.  C ñng c è s ù hoµ hîp gi÷a c¸ c giai cÊ p, tÇ ng líp theo môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh.  C Ç n quan t©m ®Õn c ¸ c nhãm XH trong tõng giai c Ê p, tÇ ng líp x· héi.
 9. 9. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 1. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¬ cÊ u x· héi b. C¸c chÝ nh s ¸ch ®èi víi nh÷ng nhãm XH ®Æc thï  Theo dÊu hiÖu ng hÒ ng hiÖp, c ã C S XH víi mét s è nghÒ nghiÖp kh¸ c , thî má, gi¸ o viªn, b¸ c s Ü , nghÒ c ã ®éc h¹i, v,v.  Theo løa tuæ i, c ã C S XH víi ng ­êi giµ, trÎ thanh niªn. em,  Theo g iíi tÝ nh, c ã C S XH víi phô n÷.  Theo d©n téc, cã C S XH víi ®ång bµo c ¸ c d©n téc thiÓu s è, ngo ¹i kiÒ u.  Theo t«n g i¸o, c ã C S XH víi ®ång bµo theo ®¹o Thiªn chóa, Tin lµnh, PhËt gi¸ o, C ao ®µi, Hoµ h¶o.  Theo tr×nh ®é v¨n ho¸, cã C S XH víi ng ­êi cã häc vÊ n cao, tµi n¨ ng khoa häc , ho®c häc vÊ n thÊ p, mï c h÷.
 10. 10. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X a. C¸c chÝ nh s ¸ch trong qu¸ tr×nh s ¶n xuÊt vµ t¸i t¹o con ng ­êi  C hÝnh s ¸ c h d©n s è  Nh» m t¹o mét quy mÇ d©n s è, c ¬ c Ê u d©n s è hîp lý , tû lÖ giµ - trÎnam - n÷ c©n ®èi. ,  T¹o c ¬ cÊ u d©n s è hîp lý gi÷a c¸ c vïng thµnh thÞ - nÇ ng thÇ n - miÒ n nói; gi÷a c ¸ c nghÒ nghiÖp: C Ç ng - NÇ ng - L©m - Ng ­ nghiÖp - Th­¬ng nghiÖp - d Þch vô, v,v.  C Ç n cã s ù ph©n bè d©n c ­ hîp lý b» ng chÝnh s ¸ c h di d©n tõ n¬i c ã mËt ®é qu¸ ®Ç ng s ang n¬i th­a v¾ng.
 11. 11. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X a. C¸c chÝ nh s ¸ch trong qu¸ tr×nh s ¶n xuÊt vµ t¸i t¹o con ng ­êi  C hÝnh s ¸ c h viÖc lµm Møc s èng cña mçi gia ®×nh, c ña quèc gia c ao hay thÊ p c hñ yÕu dùa vµo viÖc lµm.  ViÖc lµm lµ mét yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn s ù æn ®Þnh vµ ph¸ t triÓn x· héi. Tû lÖ thÊ t nghiÖp: - Tõ 1% ®Õn 5% lµ b ×nh th­êng; - Tõ 6% ®Õn 9% c ã nguy c ¬ khñng ho¶ng; - Tõ 10% trë lªn, c ã nhiÒ u vÊ n ®Ò c Ê p b¸ c h ph¶i gi¶i quyÕt.  C Ç n c ¸ c chÝnh s ¸ ch kinh tÕ- x· héi: ®Ç u t­ vèn, cho vay l· i s uÊ t thÊ p, khuyÕn khÝc h kinh tÕ nhiÒ u thµnh phÇ n, viÖc lµm c ho nh÷ng ng ­êi khã kh¨ n, ®®c biÖt. Ng ­êi tµn tËt, ®èi t­îng tÖ n¹n x· héi, ng ­êi håi h­¬ng, v.v.
 12. 12. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X a. C¸c chÝ nh s ¸ch trong qu¸ tr×nh s ¶n xuÊt vµ t¸i t¹o con ng ­êi  C hÝnh s ¸ ch b¶o hé lao ®éng  C ¸ c C S XH nh» m b¶o ®¶m an toµn c ho ng ­êi lao ®éng. G i¶m ®éc h¹i, c hèng nãng, c hèng ån, v.v.  C ¸ c c hÝnh s ¸ ch gióp ®ì ng ­êi g®p rñi ro, tai n¹n. B Þ th­¬ng tËt do tai n¹n lao ®éng, m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp, v.v.
 13. 13. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi CÇn ph©n phèi l¹ i thu nhËp. Nh»m t¹ o ra sù hµi hoµ vÒ lî i Ý gi÷ c¸c ch a tÇng líp trong XH.  C hÝnh s ¸ c h tiÒ n l­¬ng hîp lý Nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, kÕt hîp víi nh÷ng gi¸ trÞ truyÒ n thèng.  Møc l­¬ng tèi thiÓu ®ñ ®Ó ng ­êi lao ®éng t¸ i s ¶n xuÊ t s øc lao ®éng.  Tr¸ nh møc chªnh lÖc h thu nhËp qu¸ lín, nh­ng khÇ ng b ×nh qu©n.  C hèng thu nhËp qu¸ cao do c ¬ may nghÒ nghiÖp ho®c ® a Þ vÞ x· héi.  C Ç n c ã c hÝnh s ¸ c h thuÕ thu nhËp hîp lý .
 14. 14. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi  C hÝnh s ¸ c h phóc lîi x· héi  PhÇ n bæ s ung, n©ng cao ®êi s èng vËt c hÊ t vµ tinh thÇ n ng ­êi lao ®éng.  T¹o ®iÒ u kiÖn chung cho viÖc nghØ ng¬i, vui c h¬i, gi¶i trÝ, ho ¹t ®éng v¨ n ho¸ , thÓ thao cho tÊ t c ¶ c¸ c tÇ ng líp lao ®éng: nhµ v¨ n ho¸ , c Ç ng viªn, nhµ trÎv.v. ,  C Ç n ­u tiªn nhãm lao ®éng n®ng nhäc, ng ­êi cã c Ç ng, ng ­êi giµ, trÎem, ng ­êi thu nhËp thÊ p ho®c c h­a c ã thu nhËp.
 15. 15. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi  C hÝnh s ¸ c h b¶o hiÓm x· héi  Tai n¹n, rñi ro khÇ ng trõ mét ai. HÖ thèng b¶o hiÓm tèt, ng ­êi lao ®éng míi yªn t©m s ¶n xuÊ t.  §ang c huyÓn b¶o hiÓm tõ c hÕ ®é bao cÊ p s ang h¹c h to¸ n. CÇn chó ý c¸c lÜnh v ùc s au: B ¶o hiÓm lao ®éng; b¶o hiÓm nghÒ nghiÖp; b¶o hiÓm kinh doanh; b¶o hiÓm y tÕ; b¶o hiÓm tµi s ¶n vµ ph­¬ng tiÖn.
 16. 16. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi  C hÝnh s ¸ c h ­u ®· i x· héi  C hÕ ®é nµo c òng c Ç n ­u ®· i ng ­êi cã c Ç ng vµ ng ­êi c ã tµi. ë n­íc n­íc ta s è ng ­êi cã cÇ ng víi n­íc rÊ t lín, chiÕm 4,47% d©n s è. C ho nªn ph¶i huy ®éng s øc m¹nh c¶ n­íc, nh©n d©n vµ quèc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt.  C Ç n c hó ý khuyÕn khÝc h, hç trî nh÷ng Nh©n Tµi ®Ó hä ph¸ t huy hÕt kh¶ n¨ ng s ½n cã c ho ®Ê t n­íc.
 17. 17. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi  C hÝnh s ¸ ch c øu trî x· héi  Thiªn tai, bÖnh tËt, rñi ro lµ nh÷ng nguy c¬ th­êng trùc víi c on ng ­êi.  C S XH nh» m trî gióp nh÷ng ng ­êi, nhãm XH do thiªn tai ®Þc h ho ¹, èm ®au, bÖnh tËt ho®c nh÷ng tai n¹n ngÉ u nhiªn mµ mÊ t s øc lao ®éng, thiÕu ®iÒ u kiÖn s èng b ×nh th­êng.  Cøu trî ®ét xuÊt: G ióp ®ì vËt chÊ t t¹m thêi ®Ó s èng vµ cã ph­ ¬ng tiÖn v­ît khã kh¨ n l©u dµi.  Cøu trî th­êng xuyªn c ho nh÷ng ng ­êi vÜ nh viÔn mÊ t kh¶ n¨ ng lao ®éng, khÇ ng n¬i n­¬ng tùa.
 18. 18. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X c. C¸c CS XH trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ tinh thÇn  C hÝnh s ¸ c h gi¸ o dôc Gi¸o dôc lµ mét trong ba chØ b¸o quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕ bé, v¨ n minh cñ a x· héi. n  §Ç u t­ ph¸ t triÓn gi¸ o dôc , x©y dùng tr­êng s ë, phßng nghiªn c øu, phßng thÝ nghiÖm, ký tóc x¸ . L ­¬ng thÇ y c Ç gi¸ o, häc bæng.  KhuyÕn khÝc h tµi n¨ ng trÎtrî gióp häc s inh nghÌo, miÒ n nói , vïng s ©u vïng xa.  N©ng c ao d©n trÝ, ph¸ t triÓn nguån nh©n lùc, båi d ­ìng nh©n tµi.
 19. 19. II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X c. C¸c CS XH trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ tinh thÇn  C hÝnh s ¸ ch khuyÕn khÝch ph¸ t triÓn v¨ n ho¸ , nghÖ thuËt  C hó ý ®®c thï ngµnh nµy ®Ó c ã th¸ i ®é, chÕ ®é l­¬ng th­ëng thÝch hîp c ho c¸ c v¨ n nghÖ s Ü .  C hó ý tho¶ m· n nhu c Ç u v¨ n ho¸ , nghÖ thuËt c ña ®Ç ng ®¶o quÇ n c hóng nh©n d©n.  B iÕn c ¸ c thµnh tùu v¨ n ho¸ thµnh tµi s ¶n c hung ®Ó nh©n d©n ®­îc h­ëng thô.
 20. 20. III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 1. C hÝnh s ¸ ch viÖc lµm HiÖn t¹i ng ­êi thÊ t nghiÖp ë n­íc ta kh¸ ®Ç ng, kho¶ng 5% - 7%. Hµng n¨ m cã thªm kho¶ng 1,5 triÖu ng ­êi cÇ n viÖc.  Ph¸ t triÓn kinh tÕ nhiÒ u thµnh phÇ n.  KhuyÕn khÝch ®Ç u t­ c ho s ¶n xuÊ t, nghÒ thu hót nhiÒ u lao ®éng.  KÕt hîp ®Ç u t­ c ña Nhµ n­íc víi c ¸ c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ c ¶ c éng ®ång.  §iÒ u c hØnh c hç lµm viÖc ®óng ngµnh, nghÒ .  §µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc.  KhÇ i phôc, më mang ngµnh nghÒ truyÒ n thèng, v.v.
 21. 21. III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 2. C S XH t¸ c ®éng vµo qu¸ tr×nh ph©n tÇ ng XH, ph©n ho¸ giµu nghÌo Ph©n ho¸ giµu nghÌo ph¸ t triÓn m¹nh nh÷ng n¨ m võa qua. §Õn nay ë n­íc ta, bÊ t b ×nh ®¼ng thu nhËp ë møc trung b ×nh trªn thÕ giíi.  20% giµu nhÊt so víi nhãm 20% nghÌ o nhÊt gÊp 11,26 lÇn  10% - nt - nhãm 10% - nt - gÊp 20 lÇn  5% - nt - nhãm 5% - nt - gÊp 40 lÇn  KhuyÕn khÝc h ng ­êi lµm giµu c hÝnh ®¸ ng. Kiªn quyÕt trõng trÞ téi lµm giµu phi ph¸ p. Thùc hiÖn xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo.  Thùc hiÖn c hÝnh s ¸ c h thuÕ thu nhËp.  Hoµn thiÖn chÝnh s ¸ ch ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i.  Thùc hiÖn c hÝnh s ¸ ch phóc lîi x· héi nh» m ®¶m b¶o lîi Ýc h c ña ng ­êi lao ®éng, gióp ®ì ng ­êi nghÌo.  Lµm trong s ¹ch bé m¸ y nhµ n­íc. v.v.
 22. 22. III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 3. C hÝnh s ¸ ch d©n s è  Lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn,  ChÊt l­îng d©n s è, ChÊt ng hÌo, thu nhËp b×nh qu©n l­îng ng uån nh©n lùc ch­a ®Çu ng ­êi thÊp. Quy mÇ cao. Tr×nh ®é d©n trÝ d©n s è lín. D©n s è vÉ n tiÕp thÊp. S è n¨ m häc b ×nh tôc gia t¨ ng. Ph©n bè d©n qu©n míi ®¹t 7 n¨ m/ng ­êi s è khÇ ng ®Ò u gi÷a c ¸ c vïng vµo n¨ m 2001-2002. Lao l· nh thæ. KÕt qu¶ gi¶m ®éng qua ®µo t¹o c hØ s inh c h­a v÷ng c h¾c . C ¬ kho¶ng 20%. C hØ cã cÊu d©n sè trÎ ®ang 2,09% d©n s è tèt nghiÖp c huyÓn dÇ n s ang c ¬ cÊ u c ao ®¼ng, ®¹i häc , th¹c s Ü d©n s è giµ. trë lªn c hØ 0,06%.
 23. 23. III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 3. C hÝnh s ¸ ch d©n s è  TiÕp tôc gi¶m tû lÖ s inh. KhuyÕn khÝch mçi gia ®×nh c hØ nªn c ã tõ 1 ®Õn 2 c on. Ph©n bè d©n c ­ hîp lý , gi¶m t¨ ng d©n qu¸ nhanh ë c¸ c ®Ç thÞ lín. Ph¸ t triÓn c ¸ c ®Ç thÞ nhá vµ võa. Khai më c ¸ c vïng kinh tÕ míi.  T¨ ng c ­êng tuyªn truyÒ n DS KHHG §, lo¹i trõ dÇ n t©m lý träng nam khinh n÷, trêi s inh voi trêi s inh c á, v.v.  Nöa ®Ç u thÕ kû XXI, ViÖt Nam ngõng t¨ ng tr­ëng vÒ d©n s è. G i÷ møc d©n s è æn ®Þnh trong kho¶ng tõ 120 triÖu - 125 triÖu ng ­êi.
 24. 24. III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 4. C S XH víi hÖ thèng y tÕ - gi¸ o dôc a. V Ò g i¸o dôc C«ng t¸c g i¸o dôc ®µo t¹o cã nhiÒu bÊt cËp. C hÊ t l­îng gi¸ o dôc, qu¶n lý gi¸ o dôc yÕu kÐ m. C h­¬ng tr×nh, néi dung ph­¬ng ph¸ p gi¶ng d ¹y l¹c hËu. Thi cö n®ng nÒ . C ¬ cÊ u gi¸ o dôc bÊ t hîp lý . MÊ t c ©n ®èi gi÷a ®µo t¹o nghÒ víi ®¹i häc, gi÷a c ¸ c ngµnh nghÒ . NhiÒ u nhu cÇ u nh©n lùc cña nÒ n kinh tÕ ch­a ®­îc ®¸ p øng.  Tõng b ­íc t¨ ng ng©n s ¸ c h ®Ç u t­ cho gi¸ o dôc . §éi ngò gi¸ o viªn cÇ n c ã l­¬ng ®ñ s èng. T¹o c hÕ ®é phóc lîi x· héi thÝch hîp c ho ®éi ngò nµy.  C ã c hÕ ®é ®· i ngé thÝch hîp c ho thÇ y cÇ gi¸ o tù nguyÖn ®Õn vïng s ©u, vïng xa. C hó träng ®µo t¹o gi¸ o viªn s ë t¹i.  C ã c hÝnh s ¸ c h thÝch hîp víi con em nh÷ng ng ­êi nghÌo, nh÷ng ng ­êi ë vïng s ©u, vïng xa, gióp ®ì c¸ c tµi n¨ ng trÎ .
 25. 25. III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 4. C S XH víi hÖ thèng y tÕ - gi¸ o dôc a. V Ò y tÕ C ¬ s ë V/C cña ngµnh y tÕ tuy cã ®­îc c ¶i thiÖn, nh­ng vÉ n nhiÒ u khã kh¨ n, nhÊ t lµ ë c ¸ c c¸ c tuyÕn huyÖn, x· , ë vïng s ©u, vïng xa, biªn giíi, vïng cao... cßn qu¸ thiÕu thèn, l¹c hËu. DÞc h bÖnh c ôc bé vÉ n x¶y ra. HIV tiÕp tôc t¨ ng. Kh¸ m ch÷a bÖnh cho ng ­êi nghÌo lµ vÊ n ®Ò næi c ém hiÖn nay, v.v.  C Ç n c ã quü y tÕ cho  C Ç n c h¨ m lo ®êi s èng cña ng ­êi nghÌo, ng ­êi ®éi ngò y, b¸ c s Ü , nh÷ng ng ­êi thuéc diÖn ­u ®· i, ®ång phôc vô trong ngµnh y, ®¶m bµo d©n téc ë vïng s ©u b¶o hä c ã møc s èng trung vïng xa. b ×nh b» ng c huyªn mÇ n.
 26. 26. III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 5. Phßng chèng tÖ n¹n x· héi ► B uÇ n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i, quan liªu, tham nhòng vµ c¸ c n¹n m¹i d©m, cê b ¹c, ma tu ý tiÕp tôc t¨ ng, ®ang lµ vÊ n ®Ò nhøc nhèi, ¶nh h­ëng lín ®Õn trËt tù an toµn XH. ► Tai n¹n giao thÇ ng, téi ph¹m kinh tÕ, téi ph¹m h×nh s ù c h­a gi¶m. 1 2 3 4 Ph¶i huy T¨ ng c ­êng c Ç ng Xö ph¹t nghiªm T¨ ng c ­êng ®éng s øc t¸ c gi¸ o dôc tuyÒ n minh bän ®Ç u s á, ®éi ngò c ¸ n m¹nh toµn thÇ ng, ph¸ t huy c ¸ c chñ chøa, bän bé lµm cÇ ng d©n tham thuÇ n phong mü buÇ n b¸ n dÉ n mèi, t¸ c phßng gia c hèng tôc, kh¾c phôc bän c Ç m ®Ç u c ¸ c c hèng tÖ tÖ n¹n XH. ¶nh h­ëng c ña c ¸ c b¨ ng, nhãm téi n¹n XH tÖ n¹n XH. ph¹m.
 27. 27. III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 5. Phßng chèng tÖ n¹n x· héi  Tãm l¹i C¸c chÝ s¸ch x· héi cÇn gi¶i quyÕ ®­ î c mét sè vÊn ®Ò x· nh t héi bøc xóc. C¸c CSXH cÇn ph¶i t¸c ®éng trª n c¶ hai h­ íng:  T¸ c ®éng vµo c¸ c yÕu tè cÊ u thµnh c¬ c Ê u x· héi.  T¸ c ®éng vµo qu¸ tr×nh s ¶n xuÊ t vµ t¸ i s ¶n xuÊ t. Nh» m thùc hiÖn tiÕn bé vµ b ×nh ®¼ng x· héi.

×