Xhh chinh sach xa hoi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Xhh chinh sach xa hoi

on

 • 543 views

 

Statistics

Views

Total Views
543
Views on SlideShare
543
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Xhh chinh sach xa hoi Xhh chinh sach xa hoi Presentation Transcript

 • Chuyª n ®Ò 6 huy HÖ cao cÊp TiÐ n sy TrÇn thÞ Minh Ngoc Phã Khoa X· héi häc - TLL§QL
 • kh¸ i niÖm chÝnh s ¸ ch x· héi n éid u ng hÖ thèng chÝnh s ¸ ch x· héi ch ñyÕ u mét s è chÝnh s ¸ ch x· héi cÊ p b¸ ch ë n­ íc ta hiÖn nay
 • I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 1. C hÝnh s ¸ ch x· héi a. S ù ra ®êi cña chÝ nh s ¸ch x· héi? Mét s è nhµ t­ t­ëng kinh tÕ ph­¬ng T©y cho r» ng:  T¨ ng tr­ëng kinh tÕ >< cÇ ng b» ng vµ tiÕn bé x· héi.  Kinh tÕ ph¸ t triÓn cao míi gi¶i quyÕt ®­îc TB , C B XH. §¶ng ta:  C Ç n gi¶i quyÕt TB , C B XH ngay tõ b ­íc ®Ç u ph¸ t triÓn kinh tÕ. b. Kh¸i niÖm: C hÝnh s ¸ c h x· héi lµ c ¸ c quan ®iÓm, c hñ tr­¬ng ®­îc thÓ c hÕ ho¸ ®Ó t¸ c ®éng vµo c ¸ c quan hÖ x· héi nh» m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊ n ®Ò x· héi, gãp phÇ n thùc hiÖn cÇ ng b» ng x· héi, tiÕn bé vµ ph¸ t triÓn c on ng ­êi.
 • I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 2. C ¬ s ë khoa häc cña viÖc ho ¹ch ®Þnh, thùc thi C S XH  Mét lµ: Ph¶i coi con ng ­êi lµ träng t©m, ®Ýc h h­íng tíi c ña mäi C S XH.  C S XH ph¶i nh» m t¨ ng thu nhËp kinh tÕ, s øc khoÎhäc vÊ n vµ , s ù ph¸ t triÓn toµn diÖn c ña mçi c on ng ­êi, c éng ®ång XH.  C S XH ph¶i chó ý ®Õn tÇ ng líp yÕu thÕ trong XH, nh÷ng ng ­êi thiÕu ®iÒ u kiÖn s èng b ×nh th­êng. Nh÷ng ng ­êi tµn tËt, trÎ em må c Ç i, lang thang c ¬ nhì, th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt s Ü , v.v.  Thùc hiÖn chÝnh s ¸ ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o cÇ ng ¨ n viÖc lµm, l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ ch, v.v.
 • I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 2. C ¬ s ë khoa häc cña viÖc ho ¹ch ®Þnh, thùc thi C S XH  Hai lµ: Ph¶i tõ c¬ cÊu x· héi, t×m ra nh÷ng s ai lÖch XH ®Ó ®Ò ra chÝnh s ¸ ch.  HiÓu râ c ¬ cÊ u XH ë tÇ m vÜ mÇ . C hØ ra nh÷ng nh©n tè XH, nhãm, giai c Ê p thóc ®È y, ho®c k×m h· m XH ph¸ t triÓn. X©y dùng c¬ c Ê u XH tèi ­u.  C Ç n t×m ra nh÷ng s ai lÖc h XH n¶y s inh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Kinh tÕ thÞ tr­êng. B é phËn nµo b Þ thiÖt thßi?  Tõ nh÷ng s ai lÖch XH x¸ c ®Þnh nh÷ng bÊ t b ×nh ®¼ng, bÊ t hîp lý trong s ¶n xuÊ t, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu dïng, ®Ó t×m h­íng gi¶i quyÕt.
 • I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 2. C ¬ s ë khoa häc cña viÖc ho ¹ch ®Þnh, thùc thi C S XH  B a lµ: Ph¶i tõ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó ®Ò ra vµ vËn dông c ¸ c C S XH phï hîp.  Tr¸ nh 2 khuynh h­íng: V ­ît ho®c tôt hËu qu¸ møc tr×nh ®é ph¸ t triÓn c ña LLS X, tæng thu nhËp quèc d©n. (ThÇ ng th­êng : 10 % - 30% TS PTNQD)  C S XH tôt hËu víi KT t¹o ra kho¶ng c ¸ ch ph©n ho¸ , ph©n tÇ ng XH qu¸ lín gi÷ c ¸ c tÇ ng líp, khu vùc ngµnh nghÒ .  Ph¸ t triÓn kinh tÕ ph¶i tÝnh ®Õn ¶nh h­ëng, hËu qu¶ vÒ XH, mÇ i tr­êng. Ph¸ t triÓn KT ph¶i s ong s ong víi gi¶i quyÕt vÊ n ®Ò XH n¶y s inh.
 • I. kh¸ i niÖm c hÝnh s ¸ ch x· héi 2. C ¬ s ë khoa häc cña viÖc ho ¹ch ®Þnh, thùc thi C S XH  B èn lµ: Ph¶i tõ nh÷ng ®®c ®iÓm lÞch s ö, v¨ n ho¸ vµ b¶n s ¾c d©n téc ®Ó ho ¹ch ®Þnh thùc thi C S XH.  C hÝnh s ¸ c h ®óng ë n¬i nµy, nh­ng c ã thÓ khÇ ng phï hîp ë n¬i kh¸ c . §óng ë thµnh thÞ, khÇ ng ®óng ë nÇ ng thÇ n, miÒ n nói, v.v. Do kh¸ c nhau vÒ tr×nh ®é kinh tÕ, v¨ n ho¸ , lèi s èng, v.v.  N¨ m lµ: Ph¶i c oi C S XH lµ mét hÖ thèng ®ång bé vµ tÝnh tíi kh¶ n¨ ng ®¸ p øng cña XH còng nh­ viÖc thùc hiÖn c ¸ c c hÝnh s ¸ ch kh¸ c .  Thùc hiÖn C S XH víi nhãm nµy, th× l¹i c ã m©u thuÉ n, s ai lÖch víi nhãm kh¸ c . C hñ>< thî.  Ph¶i gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi Ýc h gi÷a c ¸ c tÇ ng líp, thµnh viªn trong XH.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 1. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¬ cÊ u x· héi a. Nhãm chÝ nh s ¸ch ®iÒu chØnh c¬ cÊu XH g iai cÊp  C ¸ c c hÝnh s ¸ c h ®iÒ u c hØnh lîi Ých gi÷a c ¸ c giai c Ê p, tÇ ng líp trong x· héi (c Ç ng nh©n, nÇ ng d©n, trÝ thøc , DN, thî TC , tiÓu th­¬ng, tiÓu chñ, v.v).  C Ç n ®iÒ u c hØnh lîi Ýc h gi÷a c¸ c giai c Ê p, tÇ ng líp theo ®Þnh h­íng XHC N.  C ñng c è s ù hoµ hîp gi÷a c¸ c giai cÊ p, tÇ ng líp theo môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh.  C Ç n quan t©m ®Õn c ¸ c nhãm XH trong tõng giai c Ê p, tÇ ng líp x· héi.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 1. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¬ cÊ u x· héi b. C¸c chÝ nh s ¸ch ®èi víi nh÷ng nhãm XH ®Æc thï  Theo dÊu hiÖu ng hÒ ng hiÖp, c ã C S XH víi mét s è nghÒ nghiÖp kh¸ c , thî má, gi¸ o viªn, b¸ c s Ü , nghÒ c ã ®éc h¹i, v,v.  Theo løa tuæ i, c ã C S XH víi ng ­êi giµ, trÎ thanh niªn. em,  Theo g iíi tÝ nh, c ã C S XH víi phô n÷.  Theo d©n téc, cã C S XH víi ®ång bµo c ¸ c d©n téc thiÓu s è, ngo ¹i kiÒ u.  Theo t«n g i¸o, c ã C S XH víi ®ång bµo theo ®¹o Thiªn chóa, Tin lµnh, PhËt gi¸ o, C ao ®µi, Hoµ h¶o.  Theo tr×nh ®é v¨n ho¸, cã C S XH víi ng ­êi cã häc vÊ n cao, tµi n¨ ng khoa häc , ho®c häc vÊ n thÊ p, mï c h÷.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X a. C¸c chÝ nh s ¸ch trong qu¸ tr×nh s ¶n xuÊt vµ t¸i t¹o con ng ­êi  C hÝnh s ¸ c h d©n s è  Nh» m t¹o mét quy mÇ d©n s è, c ¬ c Ê u d©n s è hîp lý , tû lÖ giµ - trÎnam - n÷ c©n ®èi. ,  T¹o c ¬ cÊ u d©n s è hîp lý gi÷a c¸ c vïng thµnh thÞ - nÇ ng thÇ n - miÒ n nói; gi÷a c ¸ c nghÒ nghiÖp: C Ç ng - NÇ ng - L©m - Ng ­ nghiÖp - Th­¬ng nghiÖp - d Þch vô, v,v.  C Ç n cã s ù ph©n bè d©n c ­ hîp lý b» ng chÝnh s ¸ c h di d©n tõ n¬i c ã mËt ®é qu¸ ®Ç ng s ang n¬i th­a v¾ng.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X a. C¸c chÝ nh s ¸ch trong qu¸ tr×nh s ¶n xuÊt vµ t¸i t¹o con ng ­êi  C hÝnh s ¸ c h viÖc lµm Møc s èng cña mçi gia ®×nh, c ña quèc gia c ao hay thÊ p c hñ yÕu dùa vµo viÖc lµm.  ViÖc lµm lµ mét yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn s ù æn ®Þnh vµ ph¸ t triÓn x· héi. Tû lÖ thÊ t nghiÖp: - Tõ 1% ®Õn 5% lµ b ×nh th­êng; - Tõ 6% ®Õn 9% c ã nguy c ¬ khñng ho¶ng; - Tõ 10% trë lªn, c ã nhiÒ u vÊ n ®Ò c Ê p b¸ c h ph¶i gi¶i quyÕt.  C Ç n c ¸ c chÝnh s ¸ ch kinh tÕ- x· héi: ®Ç u t­ vèn, cho vay l· i s uÊ t thÊ p, khuyÕn khÝc h kinh tÕ nhiÒ u thµnh phÇ n, viÖc lµm c ho nh÷ng ng ­êi khã kh¨ n, ®®c biÖt. Ng ­êi tµn tËt, ®èi t­îng tÖ n¹n x· héi, ng ­êi håi h­¬ng, v.v.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X a. C¸c chÝ nh s ¸ch trong qu¸ tr×nh s ¶n xuÊt vµ t¸i t¹o con ng ­êi  C hÝnh s ¸ ch b¶o hé lao ®éng  C ¸ c C S XH nh» m b¶o ®¶m an toµn c ho ng ­êi lao ®éng. G i¶m ®éc h¹i, c hèng nãng, c hèng ån, v.v.  C ¸ c c hÝnh s ¸ ch gióp ®ì ng ­êi g®p rñi ro, tai n¹n. B Þ th­¬ng tËt do tai n¹n lao ®éng, m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp, v.v.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi CÇn ph©n phèi l¹ i thu nhËp. Nh»m t¹ o ra sù hµi hoµ vÒ lî i Ý gi÷ c¸c ch a tÇng líp trong XH.  C hÝnh s ¸ c h tiÒ n l­¬ng hîp lý Nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, kÕt hîp víi nh÷ng gi¸ trÞ truyÒ n thèng.  Møc l­¬ng tèi thiÓu ®ñ ®Ó ng ­êi lao ®éng t¸ i s ¶n xuÊ t s øc lao ®éng.  Tr¸ nh møc chªnh lÖc h thu nhËp qu¸ lín, nh­ng khÇ ng b ×nh qu©n.  C hèng thu nhËp qu¸ cao do c ¬ may nghÒ nghiÖp ho®c ® a Þ vÞ x· héi.  C Ç n c ã c hÝnh s ¸ c h thuÕ thu nhËp hîp lý .
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi  C hÝnh s ¸ c h phóc lîi x· héi  PhÇ n bæ s ung, n©ng cao ®êi s èng vËt c hÊ t vµ tinh thÇ n ng ­êi lao ®éng.  T¹o ®iÒ u kiÖn chung cho viÖc nghØ ng¬i, vui c h¬i, gi¶i trÝ, ho ¹t ®éng v¨ n ho¸ , thÓ thao cho tÊ t c ¶ c¸ c tÇ ng líp lao ®éng: nhµ v¨ n ho¸ , c Ç ng viªn, nhµ trÎv.v. ,  C Ç n ­u tiªn nhãm lao ®éng n®ng nhäc, ng ­êi cã c Ç ng, ng ­êi giµ, trÎem, ng ­êi thu nhËp thÊ p ho®c c h­a c ã thu nhËp.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi  C hÝnh s ¸ c h b¶o hiÓm x· héi  Tai n¹n, rñi ro khÇ ng trõ mét ai. HÖ thèng b¶o hiÓm tèt, ng ­êi lao ®éng míi yªn t©m s ¶n xuÊ t.  §ang c huyÓn b¶o hiÓm tõ c hÕ ®é bao cÊ p s ang h¹c h to¸ n. CÇn chó ý c¸c lÜnh v ùc s au: B ¶o hiÓm lao ®éng; b¶o hiÓm nghÒ nghiÖp; b¶o hiÓm kinh doanh; b¶o hiÓm y tÕ; b¶o hiÓm tµi s ¶n vµ ph­¬ng tiÖn.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi  C hÝnh s ¸ c h ­u ®· i x· héi  C hÕ ®é nµo c òng c Ç n ­u ®· i ng ­êi cã c Ç ng vµ ng ­êi c ã tµi. ë n­íc n­íc ta s è ng ­êi cã cÇ ng víi n­íc rÊ t lín, chiÕm 4,47% d©n s è. C ho nªn ph¶i huy ®éng s øc m¹nh c¶ n­íc, nh©n d©n vµ quèc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt.  C Ç n c hó ý khuyÕn khÝc h, hç trî nh÷ng Nh©n Tµi ®Ó hä ph¸ t huy hÕt kh¶ n¨ ng s ½n cã c ho ®Ê t n­íc.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X b. C¸c chÝ nh s ¸ch x· héi trong lÜnh vùc ph©n phèi  C hÝnh s ¸ ch c øu trî x· héi  Thiªn tai, bÖnh tËt, rñi ro lµ nh÷ng nguy c¬ th­êng trùc víi c on ng ­êi.  C S XH nh» m trî gióp nh÷ng ng ­êi, nhãm XH do thiªn tai ®Þc h ho ¹, èm ®au, bÖnh tËt ho®c nh÷ng tai n¹n ngÉ u nhiªn mµ mÊ t s øc lao ®éng, thiÕu ®iÒ u kiÖn s èng b ×nh th­êng.  Cøu trî ®ét xuÊt: G ióp ®ì vËt chÊ t t¹m thêi ®Ó s èng vµ cã ph­ ¬ng tiÖn v­ît khã kh¨ n l©u dµi.  Cøu trî th­êng xuyªn c ho nh÷ng ng ­êi vÜ nh viÔn mÊ t kh¶ n¨ ng lao ®éng, khÇ ng n¬i n­¬ng tùa.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X c. C¸c CS XH trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ tinh thÇn  C hÝnh s ¸ c h gi¸ o dôc Gi¸o dôc lµ mét trong ba chØ b¸o quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕ bé, v¨ n minh cñ a x· héi. n  §Ç u t­ ph¸ t triÓn gi¸ o dôc , x©y dùng tr­êng s ë, phßng nghiªn c øu, phßng thÝ nghiÖm, ký tóc x¸ . L ­¬ng thÇ y c Ç gi¸ o, häc bæng.  KhuyÕn khÝc h tµi n¨ ng trÎtrî gióp häc s inh nghÌo, miÒ n nói , vïng s ©u vïng xa.  N©ng c ao d©n trÝ, ph¸ t triÓn nguån nh©n lùc, båi d ­ìng nh©n tµi.
 • II. HÖ thèng c hÝnh s ¸ c h x· héi 2. C ¸ c chÝnh s ¸ ch t¸ c ®éng vµo c¸ c quan hÖ XH trong qu¸ tr×nh S X c. C¸c CS XH trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ tinh thÇn  C hÝnh s ¸ ch khuyÕn khÝch ph¸ t triÓn v¨ n ho¸ , nghÖ thuËt  C hó ý ®®c thï ngµnh nµy ®Ó c ã th¸ i ®é, chÕ ®é l­¬ng th­ëng thÝch hîp c ho c¸ c v¨ n nghÖ s Ü .  C hó ý tho¶ m· n nhu c Ç u v¨ n ho¸ , nghÖ thuËt c ña ®Ç ng ®¶o quÇ n c hóng nh©n d©n.  B iÕn c ¸ c thµnh tùu v¨ n ho¸ thµnh tµi s ¶n c hung ®Ó nh©n d©n ®­îc h­ëng thô.
 • III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 1. C hÝnh s ¸ ch viÖc lµm HiÖn t¹i ng ­êi thÊ t nghiÖp ë n­íc ta kh¸ ®Ç ng, kho¶ng 5% - 7%. Hµng n¨ m cã thªm kho¶ng 1,5 triÖu ng ­êi cÇ n viÖc.  Ph¸ t triÓn kinh tÕ nhiÒ u thµnh phÇ n.  KhuyÕn khÝch ®Ç u t­ c ho s ¶n xuÊ t, nghÒ thu hót nhiÒ u lao ®éng.  KÕt hîp ®Ç u t­ c ña Nhµ n­íc víi c ¸ c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ c ¶ c éng ®ång.  §iÒ u c hØnh c hç lµm viÖc ®óng ngµnh, nghÒ .  §µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc.  KhÇ i phôc, më mang ngµnh nghÒ truyÒ n thèng, v.v.
 • III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 2. C S XH t¸ c ®éng vµo qu¸ tr×nh ph©n tÇ ng XH, ph©n ho¸ giµu nghÌo Ph©n ho¸ giµu nghÌo ph¸ t triÓn m¹nh nh÷ng n¨ m võa qua. §Õn nay ë n­íc ta, bÊ t b ×nh ®¼ng thu nhËp ë møc trung b ×nh trªn thÕ giíi.  20% giµu nhÊt so víi nhãm 20% nghÌ o nhÊt gÊp 11,26 lÇn  10% - nt - nhãm 10% - nt - gÊp 20 lÇn  5% - nt - nhãm 5% - nt - gÊp 40 lÇn  KhuyÕn khÝc h ng ­êi lµm giµu c hÝnh ®¸ ng. Kiªn quyÕt trõng trÞ téi lµm giµu phi ph¸ p. Thùc hiÖn xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo.  Thùc hiÖn c hÝnh s ¸ c h thuÕ thu nhËp.  Hoµn thiÖn chÝnh s ¸ ch ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i.  Thùc hiÖn c hÝnh s ¸ ch phóc lîi x· héi nh» m ®¶m b¶o lîi Ýc h c ña ng ­êi lao ®éng, gióp ®ì ng ­êi nghÌo.  Lµm trong s ¹ch bé m¸ y nhµ n­íc. v.v.
 • III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 3. C hÝnh s ¸ ch d©n s è  Lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn,  ChÊt l­îng d©n s è, ChÊt ng hÌo, thu nhËp b×nh qu©n l­îng ng uån nh©n lùc ch­a ®Çu ng ­êi thÊp. Quy mÇ cao. Tr×nh ®é d©n trÝ d©n s è lín. D©n s è vÉ n tiÕp thÊp. S è n¨ m häc b ×nh tôc gia t¨ ng. Ph©n bè d©n qu©n míi ®¹t 7 n¨ m/ng ­êi s è khÇ ng ®Ò u gi÷a c ¸ c vïng vµo n¨ m 2001-2002. Lao l· nh thæ. KÕt qu¶ gi¶m ®éng qua ®µo t¹o c hØ s inh c h­a v÷ng c h¾c . C ¬ kho¶ng 20%. C hØ cã cÊu d©n sè trÎ ®ang 2,09% d©n s è tèt nghiÖp c huyÓn dÇ n s ang c ¬ cÊ u c ao ®¼ng, ®¹i häc , th¹c s Ü d©n s è giµ. trë lªn c hØ 0,06%.
 • III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 3. C hÝnh s ¸ ch d©n s è  TiÕp tôc gi¶m tû lÖ s inh. KhuyÕn khÝch mçi gia ®×nh c hØ nªn c ã tõ 1 ®Õn 2 c on. Ph©n bè d©n c ­ hîp lý , gi¶m t¨ ng d©n qu¸ nhanh ë c¸ c ®Ç thÞ lín. Ph¸ t triÓn c ¸ c ®Ç thÞ nhá vµ võa. Khai më c ¸ c vïng kinh tÕ míi.  T¨ ng c ­êng tuyªn truyÒ n DS KHHG §, lo¹i trõ dÇ n t©m lý träng nam khinh n÷, trêi s inh voi trêi s inh c á, v.v.  Nöa ®Ç u thÕ kû XXI, ViÖt Nam ngõng t¨ ng tr­ëng vÒ d©n s è. G i÷ møc d©n s è æn ®Þnh trong kho¶ng tõ 120 triÖu - 125 triÖu ng ­êi.
 • III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 4. C S XH víi hÖ thèng y tÕ - gi¸ o dôc a. V Ò g i¸o dôc C«ng t¸c g i¸o dôc ®µo t¹o cã nhiÒu bÊt cËp. C hÊ t l­îng gi¸ o dôc, qu¶n lý gi¸ o dôc yÕu kÐ m. C h­¬ng tr×nh, néi dung ph­¬ng ph¸ p gi¶ng d ¹y l¹c hËu. Thi cö n®ng nÒ . C ¬ cÊ u gi¸ o dôc bÊ t hîp lý . MÊ t c ©n ®èi gi÷a ®µo t¹o nghÒ víi ®¹i häc, gi÷a c ¸ c ngµnh nghÒ . NhiÒ u nhu cÇ u nh©n lùc cña nÒ n kinh tÕ ch­a ®­îc ®¸ p øng.  Tõng b ­íc t¨ ng ng©n s ¸ c h ®Ç u t­ cho gi¸ o dôc . §éi ngò gi¸ o viªn cÇ n c ã l­¬ng ®ñ s èng. T¹o c hÕ ®é phóc lîi x· héi thÝch hîp c ho ®éi ngò nµy.  C ã c hÕ ®é ®· i ngé thÝch hîp c ho thÇ y cÇ gi¸ o tù nguyÖn ®Õn vïng s ©u, vïng xa. C hó träng ®µo t¹o gi¸ o viªn s ë t¹i.  C ã c hÝnh s ¸ c h thÝch hîp víi con em nh÷ng ng ­êi nghÌo, nh÷ng ng ­êi ë vïng s ©u, vïng xa, gióp ®ì c¸ c tµi n¨ ng trÎ .
 • III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 4. C S XH víi hÖ thèng y tÕ - gi¸ o dôc a. V Ò y tÕ C ¬ s ë V/C cña ngµnh y tÕ tuy cã ®­îc c ¶i thiÖn, nh­ng vÉ n nhiÒ u khã kh¨ n, nhÊ t lµ ë c ¸ c c¸ c tuyÕn huyÖn, x· , ë vïng s ©u, vïng xa, biªn giíi, vïng cao... cßn qu¸ thiÕu thèn, l¹c hËu. DÞc h bÖnh c ôc bé vÉ n x¶y ra. HIV tiÕp tôc t¨ ng. Kh¸ m ch÷a bÖnh cho ng ­êi nghÌo lµ vÊ n ®Ò næi c ém hiÖn nay, v.v.  C Ç n c ã quü y tÕ cho  C Ç n c h¨ m lo ®êi s èng cña ng ­êi nghÌo, ng ­êi ®éi ngò y, b¸ c s Ü , nh÷ng ng ­êi thuéc diÖn ­u ®· i, ®ång phôc vô trong ngµnh y, ®¶m bµo d©n téc ë vïng s ©u b¶o hä c ã møc s èng trung vïng xa. b ×nh b» ng c huyªn mÇ n.
 • III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 5. Phßng chèng tÖ n¹n x· héi ► B uÇ n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i, quan liªu, tham nhòng vµ c¸ c n¹n m¹i d©m, cê b ¹c, ma tu ý tiÕp tôc t¨ ng, ®ang lµ vÊ n ®Ò nhøc nhèi, ¶nh h­ëng lín ®Õn trËt tù an toµn XH. ► Tai n¹n giao thÇ ng, téi ph¹m kinh tÕ, téi ph¹m h×nh s ù c h­a gi¶m. 1 2 3 4 Ph¶i huy T¨ ng c ­êng c Ç ng Xö ph¹t nghiªm T¨ ng c ­êng ®éng s øc t¸ c gi¸ o dôc tuyÒ n minh bän ®Ç u s á, ®éi ngò c ¸ n m¹nh toµn thÇ ng, ph¸ t huy c ¸ c chñ chøa, bän bé lµm cÇ ng d©n tham thuÇ n phong mü buÇ n b¸ n dÉ n mèi, t¸ c phßng gia c hèng tôc, kh¾c phôc bän c Ç m ®Ç u c ¸ c c hèng tÖ tÖ n¹n XH. ¶nh h­ëng c ña c ¸ c b¨ ng, nhãm téi n¹n XH tÖ n¹n XH. ph¹m.
 • III. Mét s è c hÝnh s ¸ c h x· héi cÊ p b¸ ch ë n­íc ta hiÖn nay 5. Phßng chèng tÖ n¹n x· héi  Tãm l¹i C¸c chÝ s¸ch x· héi cÇn gi¶i quyÕ ®­ î c mét sè vÊn ®Ò x· nh t héi bøc xóc. C¸c CSXH cÇn ph¶i t¸c ®éng trª n c¶ hai h­ íng:  T¸ c ®éng vµo c¸ c yÕu tè cÊ u thµnh c¬ c Ê u x· héi.  T¸ c ®éng vµo qu¸ tr×nh s ¶n xuÊ t vµ t¸ i s ¶n xuÊ t. Nh» m thùc hiÖn tiÕn bé vµ b ×nh ®¼ng x· héi.