Verbinding gelegd!

512
-1

Published on

Workshop HAN Werkconferentie "Verbinding tussen onderwijs en onderzoek" op 6 april 2011.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
512
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Cesuur Onderzoek en Innovatie Niveau 3: startbekwaam Het zelfstandig en pro-actief, in samenspraak met een relevante organisatie uit het werkveld, signaleren van ontwikkelingen en trends en er onderzoek naar doen. Op basis hiervan geef je uitvoering aan een voor de opdrachtgever innovatief project. Daarmee beoog je tevens een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het agogisch beroep. De uitgangssituatie in het project is complex want je moet op diverse niveaus keuzes maken. Zo combineer je inzichten uit verschillende disciplines, er spelen meerdere, soms tegenstrijdige ontwikkelingen in beroepspraktijk en samenleving en je hebt te maken met verschillende belanghebbenden zowel binnen als buiten de betreffende organisatie. Theoretische uitgangspunten stel je zelfstandig op uit eigen gevonden bronnen. De cesuur: Competenties 10 en 11 in de OWE Onderzoek en Innovatie A. Handelen Je houdt vernieuwingen op het eigen vakgebied bij en je plaatst je onderzoeksopdracht binnen ontwikkelingen en trends op je eigen vakgebied. Je vertaalt deze naar de situatie van de betrokken organisatie(s) en de overeengekomen projectopdracht en je ontwerpt zelfstandig op basis daarvan een product/dienst ter uitbreiding en innovatie van het beleid en/of (be)handelingsmethodes (methodieken) en/of het aanbod van activiteiten van de organisatie. Je presenteert schriftelijk en/of mondeling, op heldere en motiverende wijze, de onderzoeksresultaten en het innovatieve ontwerp ten overstaan van de betrokkenen. Je presenteert dit dusdanig dat het voor de organisatie een eerste aanzet geeft tot de implementatie ervan. Je maakt je keuzes aannemelijk en je geeft blijk van een eigen visie op het geheel die je onderbouwt met (wetenschappelijke) inzichten en theorieën. Je weet kritische vragen overtuigend te beantwoorden. In je communicatie ben je transparant. Je verkent de opvattingen, argumenten en belangen van verschillende partijen en je onderzoekt deze op bruikbaarheid. Je evalueert regelmatig met betrokken partijen of het product/dienst nog aansluit bij het gewenste proces en resultaat en zo nodig breng je verbeteringen aan. Je toont aan dat je op een professionele manier kunt samenwerken met de organisatie en andere instanties. Indien je in een (project)team functioneert, toon je tevens aan dat je aan het team effectief en efficiënt leiding kunt geven en verantwoord je in de teamsamenwerking het eigen handelen naar anderen. Je komt afspraken na en je levert een inhoudelijke bijdrage aan het onderzoek, ontwerp en de eerste aanzet tot de implementatie daarvan. Voor SPH, CMV en CTO geldt tevens dat je kunstzinnige en/of sportieve communicatiemiddelen en activerende werkvormen effectief inzet. Je maakt zichtbaar gebruik van de appelwaarden van deze kunstzinnige en/of sportieve middelen tijdens het hele proces van onderzoek doen, bij het ontwerp van product/dienst en de implementatie daarvan. B. Beroepsproducten Een ontwerp van een nieuw dan wel vernieuwend product/dienst ter uitbreiding en vernieuwing van het beleid en/of (be)handelingsmethodes (methodieken) en/of het aanbod van activiteiten van de organisatie. Dit ontwerp komt voort uit een onderzoek naar ontwikkelingen en trends in relatie tot de overeengekomen projectopdracht. Het ontwerp gaat vergezeld van een plan voor implementatie. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een zelf uitgevoerd praktijkonderzoek en een bronnenonderzoek. Daarbij is aantoonbaar gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen zoals literatuur, onderzoeksrapporten, beleidsnota’s, deskundigen en/of audiovisueel materiaal. Relevante onderzoeksmethodische inzichten zijn aantoonbaar toegepast. De methoden van praktijk- en bronnenonderzoek, de verantwoording ervan en de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een intern publiceerbaar onderzoeksverslag. De resultaten en de conclusie(s) van het onderzoek zijn aantoonbaar ingezet in het ontwerp van het nieuw dan wel vernieuwend product/dienst. In het implementatieplan is beschreven welke noodzakelijke organisatorische randvoorwaarden binnen de organisatie moeten worden uitgevoerd en op welke wijze hiervoor draagvlak is verkregen bij betrokken partijen. Bij de implementatie hoort ook een gepaste wijze waarop het product aan de beroepspraktijk wordt overgedragen. In het implementatieplan is de wijze waarop uitvoering en effecten van het plan geëvalueerd kunnen worden verantwoord . Het onderzoek, ontwerp en implementatieplan zijn verantwoord vanuit relevante (wetenschappelijke) inzichten en theorieën. In het onderzoek, ontwerp en/of implementatieplan is aantoonbaar gebruik gemaakt van kennis en inzichten in het beroep, de geschiedenis van het beroep en de huidige maatschappelijke context daarvan. Daarbij is tevens geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen in het beroep. Het onderzoek, ontwerp en implementatieplan voldoen aan van te voren gestelde kwaliteitscriteria die in samenspraak met de opdrachtgever zijn geformuleerd. Het onderzoek, ontwerp en implementatieplan zijn overzichtelijk beschreven, bevatten de noodzakelijke informatie en zijn opgesteld volgens de gebruikelijke formats en protocollen. Daarbij wordt op correcte wijze naar literatuur en andere bronnen verwezen. Uit de plannen en rapportages spreekt een kritische en objectieve houding ten aanzien van het hele proces. Het beroepsproduct heeft (potentiële) betekenis voor de ontwikkeling en profilering van het beroep. Voor SPH, CMV en CTO geldt tevens dat op basis van theorieën over kunstzinnige en/of sportieve middelen is beschreven en verantwoord welke methoden en werkvormen zijn ingezet om doelstellingen te realiseren. C. Metahandelen In het onderzoek en in het ontwerpen van het beroepsproduct reflecteer je voortdurend op handelen van de beroepsbeoefenaar, waarmee je een bijdrage levert aan de ontwikkeling en profilering van het agogische beroep en van de agogische beroepsuitoefening. Je laat een reflectie zien op deze beroepstaak, de beroepsopdrachten en de door de opleiding vereiste competenties. Je evalueert opgedane ervaringen met betrekking tot het proces van onderzoeken en innoveren in concrete, begrijpelijk en persoonlijke bewoordingen. Je legt hierbij duidelijk een verband met de eisen uit de betreffende beroepscompetenties. Je verantwoordt deze ervaringen vanuit de betreffende beroepscompetenties en je verwijst terug naar gebruikte kennis/ vaardigheden en attitude. Je benoemt eigen sterke- en leerpunten. Je hebt aantoonbaar verantwoordelijkheid genomen voor je eigen leerproces. Om je metahandelen aan te tonen maak je gebruik van feedback van medestudenten, docenten en het werkveld. Je laat zien dat je voor jezelf uitdagende leerdoelen op een SMART-wijze hebt opgesteld en uitgevoerd op het gebied van theoretische kennis, houding en vaardigheden.
 • Verbinding gelegd!

  1. 1. Verbinding gelegd! Onderzoek & Innovatie in de opleiding MWD 6-4-2011 Paul Hofman Lies Schilder Paul Wouters
  2. 2. Plaats van onderzoek in curriculum MWD <ul><li>Onderzoek is een middel. Geen doel op zich. Is onderdeel van drie beroepstaken: Signaleren en Actie, Kwaliteit en Beleid, Onderzoek en Innovatie (O&I) </li></ul><ul><li>O&I staat hier centraal. </li></ul><ul><li>Is onderdeel van alle opleidingen van ISS, MWD participeert aan ISS netwerk O&I </li></ul><ul><li>In O&I staat Competentie 10 centraal. </li></ul>
  3. 3. Competentie 10: <ul><li>Leren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en profilering van het agogische beroep en de agogische beroepsuitoefening </li></ul>
  4. 4. Context O&I <ul><li>Lectoraten > kenniskringen, HAN Sociaal, promovendi > professionalisering docenten </li></ul><ul><li>Bijscholingstraject op ISSniveau </li></ul><ul><li>In HAN en Faculteit steeds meer aandacht voor onderzoek > wederzijdse bezoeken op faculteitsniveau </li></ul><ul><li>In O&I ook projecten van Lectoraten </li></ul><ul><li>Bij MWD bestaat afstudeeronderzoek 10 jaar </li></ul>
  5. 5. Waarom de beroepstaak Onderzoek en Innovatie? <ul><li>Sociale problemen zijn veranderlijk </li></ul><ul><li>Er wordt steeds nieuwe (praktijk)kennis ontwikkeld over oorzaken van, en oplossingen voor problemen </li></ul><ul><li>Er worden steeds nieuwe eisen aan organisaties en professionals gesteld </li></ul><ul><li>Belangrijk dat maatschappelijk werkers eigen oplossingen kunnen bedenken en verwoorden </li></ul><ul><li>O&I stimuleert persoonlijke beroepsontwikkeling en de ontwikkeling van het beroep zelf </li></ul>
  6. 6. Waaraan werken zij in O&I? Uit de cesuur. <ul><li>Het zelfstandig en pro-actief, in samenspraak met een relevante organisatie uit het werkveld, signaleren van ontwikkelingen en trends en er onderzoek naar doen. Op basis hiervan voer je een voor de opdrachtgever innovatief project uit. Daarmee beoog je tevens een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het agogisch beroep. </li></ul>
  7. 7. Hoe? <ul><li>Door praktijkgericht onderzoek in opdracht van een organisatie (project) </li></ul><ul><li>840 sbu </li></ul><ul><li>verdeeld over project (560 sbu) en ondersteunend onderwijs: lessen onderzoek (140 sbu) en lessen innovatie (140 sbu) </li></ul><ul><li>In voltijd: 1 semester, in deeltijd: 2 semesters. </li></ul><ul><li>Ondersteunend onderwijs: </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek: methodologie van praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn; </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatie: professionalisering, innovatie, implementatie. </li></ul></ul>
  8. 8. Toetsing <ul><li>Drie toetsen: </li></ul><ul><ul><li>Projectresultaat inclusief verantwoording en implementatieplan. Individuele bijdrage = toetsvoorwaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Casustoets onderzoek (op school’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Paper Innovatie (thuisopdracht) </li></ul></ul>
  9. 9. Kenmerken project <ul><ul><li>Individueel – groepje </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf geworven – aangeboden </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrekkelijk zelfstandig </li></ul></ul><ul><ul><li>Omvangrijk, complex, dynamisch: veel keuzes maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Voltijd: korte periode: 1 semester </li></ul></ul><ul><ul><li>Deeltijd: concurrentie van andere programma’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Multi-disciplinair </li></ul></ul>
  10. 10. Interview Paul & Paul <ul><li>Projecten: inhoud en werving: Paul Hofman </li></ul><ul><li>Begeleiding: leerproces, beoordeling: Paul Wouters </li></ul><ul><li>Wat gaat goed en waar ben je trots op? </li></ul><ul><li>Wat zijn knelpunten? </li></ul><ul><li>Voorbeelden? </li></ul><ul><li>Waarover graag advies van het publiek? </li></ul>
  11. 11. Knelpunten <ul><li>Voltijd: korte periode geeft hoge druk > ten koste van leerproces </li></ul><ul><li>Opdrachtgever vaak sterk productgericht , sturend, te snel tevreden </li></ul><ul><li>Theoretische onderbouwing en eigen betooglijn relatief zwak </li></ul><ul><li>Begrip innovatie lastig voor docenten en studenten </li></ul><ul><li>Interdisciplinaire projecten en lectoraatsopdrachten: onderlinge afstemming </li></ul><ul><li>Verbinding onderzoek met projectmatig werken </li></ul><ul><li>Gebrek aan voorkennis </li></ul>
  12. 12. Trots <ul><li>Mooie producten van studenten </li></ul><ul><li>Waardering van opdrachtgevers </li></ul><ul><li>Inspirerend programma </li></ul><ul><li>Professionalisering docenten </li></ul><ul><li>Netwerk op ISS niveau </li></ul><ul><li>Steeds betere verbinding met lectoraten </li></ul>
  13. 13. Gesprek met de zaal <ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Herkenning van knelpunten of inspirerende zaken </li></ul><ul><li>Eigen ervaringen </li></ul><ul><li>Belang van onderzoek in eigen opleiding </li></ul><ul><li>Adviezen </li></ul><ul><li>Et cetera </li></ul>

  ×