2012 09 10 тоон дараалл хязгаар лекц№2

2,172 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 09 10 тоон дараалл хязгаар лекц№2

 1. 1. Батлагдсан хэрчмүүдийн тухай теорeм[a, b] ,[a2, b2], ….[an, bn] өгөгдсөн байг. n үед an≤ an+1≤ bn+1≤ bnӨөрөөр хэлбэл: [a, b] [a2, b2] ….. [ an+1, bn+1 ] биелэгдэхээс гадна,уг хэрчмүүдийн утгын дараалал {[ bn-an]}→ 0 байвал {[ an, bn]}батлагдсан хэрчмийн дараалал гэж хэлнэ.Теором 3.5: Батлагдсан хэрчмийн дараалал {[ an, bn]} –ийн бүххэрчмүүдэд харъяалагдах цэг ≠ цорын ганц байна.Баталгаа: Өгөгдсөн an≤ an+1 ба bn+1≤ bn =>{[ an, bn]} хэрчмүүдийн зүүнцэгүүд an дараалал нь үл буурах , баруун талын цэгүүдийн дараалал ньүл өсөх дараалал үүсгэх ба an≤ b1 ба bn≥ а1 нөхцлүүд биелэгдэнэ.Иймд3.2 теором ѐсоор {an }→c {bn}→c″ хязгааруудад нийлнэ. 0=an)= lim - lim →∞an= c- c″ учир c= c″ байна.Иймд {an }, {bn} –дарааллууд ерөнхий c= c″ = c хязгаар руу нийлэх ба nутганд an≤ c≤ bn биелэгдэнэ.Иймд с- цэг нь бүх [ an, bn] хэрчимдхаръяаагдана. Дарааллын хязгаарыг олох чухал жишээа >1 болБаталгаа: n , n >0 гэе. Тэгэхэд ( Бернулын тэнцэтгэл биш n(1+x) > 1+nx n≥2, x>-1 , x≠ 0 ); nБернулын тэнцэтгэл биш ѐсоор а= (1+ n ) > 1+n n , 0< n< болохба теором 3.1 ѐсоор n=0 байна.Иймд Функцийн хязгаар 1. f(x)- функцийн x→x0 үеийн хязгаар гэж: f(x) =b 2. f(x)- функцийн x0 цэг баруун хязгаар f(x)= f(x)= b =f( )
 2. 2. 3. f(x)- функцийн x0 цэг дээрх зүүн хязгаар : f(x)= f(x)= b″ =f( ) 4. f(x)- функцийн төгсгөлгүй цэг дээрх буюу x→ үеийн хязгаар гэж : f(x) = с 5. f(x)- функцийг + цэг дээрх буюу x→ үеийн хязгаар гэж : f(x) = с 6. f(x)- функцийг - цэг дээрх буюу x→ үеийн хязгаар гэж : f(x) = с″ 7. f(x)- функцийн x0 цэг дээрх төгсгөлгүй хязгааруудыг : f(x) = , f(x) =+ , f(x) =- гэх мэт. F(X) функцийн x→x0 үеийн хязгаар Def: (Гейнe). Хэрэв X- олонлогийн {Xn} – цэгүүдийн x0 –руу нийлэхЖишээ нь: а) =1 в) (1+x)Критерий Коши: (Зарчим)f(x)- ийн x=a цэг дээрх төгсөглөг хязгаар оршин байх нь зөвхөн хэрэв>0 тоо авахад = ( )> 0 олдоод х , хє Х (X-f(x)-ийн тодорхойлогдохмуж) хувьд| х- а |<| х- а |< биелэгдэж байх үед|f(х) – f(х) |< биелэх явдал юм.Жнь: f(x)= counts= с функц нь тоон шулууны Х0 цэг бүр дээр с хязгаартайбайна. Учир нь {Xn}→ Х0 авахад f(x)=c иймд f(x)=с болно.Def: (Гейнe) Хэрэв Х-олонлогийн {Xn} цэгүүдийн Х0 –руу нийлэхдараалалд харгалзаху= f(x) функцийн утгуудийн дараалал {yn =f(Xn)} нь ямар нэг b тоо руунийлж байвал энэ b – тоо f(x)-ийн функцийн х→x0 үеийн (эсвэл (x= x0)дээрх хязгаар гэнэ.)
 3. 3. f(x)=b (Xn≠X0) Функцийн Х= Х0 дээрх хязгаарын дүрмүүд f(x)=a ба g(x)=b бол: 1) [f(x) ± g(x)] = a ± b= f(x) + g(x) 2) =const, [ = *a= f(x) 3) [f(x) * g(x)] = a * b= [f(x)] [ g(x)] 4) Хэрэв g(x)≠0 ба b≠0 бол = = 5) Хэрэв f(x)= a , g(x)= b ба f(x)≤ g(x) f(x)≤ g(x) 6) x≠x0 үед f(x)= g(x) ба g(x)=b => f(x)= g(x) 7) f(x), g(x), (x) –функцууд Х-олонлог дээр тодорхойлогдсон байг. f(x)= g(x)=b бөгөөд f(x)≤ (x)≤ g(x), (нь ядаж x≠x0 үед) биелж байвал: (x)=b болно. 8) Давхар функцийн хязгаар Хэрэв у=f(u)- функц u= (x) функцуудын утгын муж дээр тодорхойлогдсон Давхар функц у=f[ (x)] өгөгдсөн гэж үзээд: Хэрэв (x)=u0 ба f(u)=f(u0) (x)]= f(u)=f(u0) n n-1Жнь: Рn (x) =a0x + a1x + ….. + an-1x+an функцийн ямар нэг Х0дээрх хязгаар :lim Рn (x) = [a0xn + a1xn-1 + ….. + an-1x+an ]= a0xn + a1xn-1 + ….+an-1x+an ]= Рn (x0)
 4. 4. Өрөөсгөл хязгааруудХэрэв Х {xn}→ x0 ба xn> x0 байх дараалалд харгалзах y=f(x)функцийн утгуудын дараалал {y=f(xn)}→ b хязгаартай байвал b тоог f(x)-ийн x=x0 цэг дээрх баруун өрөөсгөл хязгаар гэнэ.Эндээс f(x)= f(x)= b =f(x ) гэж бичнэ.Яг ийм байдлаар f(x)=y –ийг x=x0 цэг дээрх зүүн өрөөсгөл хязгаар f(x)= f(x)= b″ =f(x ) тодорхойлогдоно.Жнь: f(x)= (x≠0) (sgnx) 1) x>0 үед f(x)= + 1 2) x<0 үед f(x)= - 1 Иймд f(x)= +1 , (x)= - 1 болно.Дээр дурдсан хязгаарын дүрмүүдэд зохих өөрчлөлтүүдийг хийжөрөөсгөл хязгаарын дүрмүүдийг гаргаж авна.Жнь: f(x)= b ба g(x)= c бол f(x) ± g(x)] = b ± c= f(x)± g(x)f(x)-функцийн x=x0 дээрх хязгаар оршин байх <=> нь x0 цэг дээрхбаруун, зүүн өрөөсгөл хязгаарууд хоѐул оршдог бөгөөд хоорондоотэнцүү байх явдал юм. f(x)= f(x)= f(x) x→ , x→+ , x→- үеийн хязгаар (Төгсгөлгүй алсын цэг дээрх хязгаар)Хэрэв y=f(x) функцийн тодорхойлогдох муж Х-олонлогийн цэгүүдээстогтсон төгсгөлгүй их {xn} дараалалд харгалзах функцийн утгуудындараалал {yn= f(xn)}→ c хязгаар руу нийлж байвал , y=f(x) функцийнx→ үеийн хязгаар нь с тоо гэж хэлэх ба энэ нөхцөлд: f(x)= с гэж бичнэ.
 5. 5. Үүнтэй адилаар : Хэрэв y=f(x) функцийн тодорхойлогдох муж Х { xn }→+ (Х { xn }→ - )байх { xn }дараалалд харгалзах функцийн утгуудын дараалал{yn= f(xn)}→ c , (yn= f(xn)}→ c)байвал: f(x)= с , ( f(- )) гэж бичнэ.Хэрэв f(x)= с => f(x)= с=> f(x)= с Төгсгөлгүй хязгаарХэрэв Х { xn }→ байх дарааллын харгалзах y=f(x) функцийнутгуудын дараалал{yn= f(xn)}→Эсвэл {yn= f(xn)}→ + {yn= f(xn)}→ - байвал x=x0 цэг дээр f(x) төгсгөлгүй хязгаартайгэх ба f(x)= , эсвэл f(x)=+ , эсвэл f(x)= - гэж бичнэ.Хэрэв y=f(x) функцийн x=x0 цэг дээрх хязгаар төгсгөлгүй байна.х→ x0үед y=f(x) нь төгсгөлгүй хэмжигдэхүүн гэж бас нэрлэдэг.(Энд x0 =± , x0 = байж болно.)Хязгаарын тодорхойлолт , хязгаарын дүрмүүдээс: 1) Хэрэв f(x)=b , g(x)= => [f(x) + g(x)] = + 2) Хэрэв f(x)=b , g(x)= => =0 3) Хэрэв lim f(x)= b> 0, lim g(x)= 0 ба Х0-ийн орчинд g(x)>0 бол =+ Тасралтгүй функцХэрэв Х { xn }→ дараалал авахад f(x)=f(x0) байвал f(x) функцx=x0 цэг дээр
 6. 6. тасралтгүй гэж нэрлэнэ.Х-олонлог дээр y=f(x) тодорхойлогдсон бөгөөдХ x0 нь Х-олонлогын хязгаарын цэг байг.Хэрэв f(x)=f(x0) байвалf(x) функц x=x0 дээр тасралтгүй гэж хэлнэ.Def: = ( )>0 бөгөөд | x- x0 |< байх бүх утгуудад |f(x)- f(x0)|<бол f(x)- нь x=x0 дээр тасралтгүй гэнэ. 2Жнь: 1. y=x = y 1 -1 -1 x2. y= нь х=0 дээр тасралттай учир нь: y= =+ =- у(+0) ≠ y(-0)
 7. 7. 3. y нь 0-дээр тасралттай , хэрэв xn = (n=1,2, 3…..)дараалал авбал xn→0 ба энэ дараалалд харгалзах y=y(x) –функцийнутгууд:{-1, 1, -1, 1, ….} cална. y= x=x0 цэг дээрх функцийн хязгаарын дүрмүүдХэрэв f(x)=а , g(x)=b бол 1. [f(x) + g(x)] = a± b = f(x) + g(x) 2. , [ f(x)]= *a = * f(x) 3. [f(x) * g(x)] = a* b = [ f(x)] * [ g(x)] 4. Хэрэв g(x)≠0 ба b≠0=> = = 5. Хэрэв f(x) ≤ g(x) => f(x) ≤ g(x) 6. x=x0 үед f(x)= g(x) ба g(x)= b байвал f(x)= g(x)= b 7. Хэрэв f(x) , g(x), (x) –функцууд Х-дээр тодорхойлогдсон.
 8. 8. f(x)= g(x)= b бөгөөд f(x) ≤ g(x) ≤ (x) ядаж (х≠х0 ) үед биелэж байвал : (x)=b байна. 8. Давхар функцийн хязгаар: Хэрэв y=f(u) Функц u= (x) функцийн утгын муж дээр тодорхойлогдсон y=f[ (x)] –өгөгдсөн гэж үзье.Тэгэхэд (x) – u0 ба f(u)= f(u0) биелж байвал : (x)] = f(u)= f(u0) эдгээр дүрмүүд нь яг ижилхэн арга зарчмаар батлагдана.Жнь: Рационоль функц R(x)= , байхад R(x) = = = R(x) Өрөөсгөл хязгааруудХэрэв Х {Хn}→X0 ба Хn >X0 байх дурын дараалалд харгалзах y=f(x) –ийн утгуудын дараалал yn=f(xn)→b хязгаартай байвал b –тоон y=f(x)функцийн x=x0 дээрх баруун өрөөсгөл хязгаар гэж нэрлэх ба : f(x)= f(x)= b =f( ) гэж бичнэ.Яг үүнтэй адилханаар: Зүүн өрөөсгөл хязгаар гэж: f(x)= f(x)= b″ =f( ) –гэж тодорхойлно. Төгсгөлгүй алсын цэг дээрх хязгаарХэрэв y=f(x) функцийн тодорхойлогдох муж Х-олонлогийн цэгүүдээстогтсон төгсгөлгүй их дараалал {Xn} дараалалд харгалзах функцийнутгуудын дараалал f(Xn)→c хязгаар рууЖнь: 1. y=x2 функцийн х аргументын бүх утгуудад тасралтгүй 2. y= нь функцийн х=0 дээр тасралттай яагад гэвэл :
 9. 9. =+ ; =- Тасралтгүй функц дээрх үйлдлүүдФункцийн өгөгдсөн цэг дээрх хязгаарын дүрмүүдээс тасралтгүйфункцууд дээрх үйлдлүүдийн үр дүнгийн тухай дараахь дүгнэлтээс шуудгарна.1).Хэрэв f(x) , g(x) нь x=x0 дээр тасралтгүй бол 1. [f(x) ± g(x)] 2. хувьд [ ] 3. [f(x) * g(x)] 4. Хэрэв g(x₀)≠0 байвал –функцууд тасралтгүй x=x0 дээрбайна.2). Хэрэв f(x) функцд x=x0 дээр тасралтгүй байвал давхар функц h(x)=g[f(x)] нь x=x0 дээр тасралтгүй байна. Тасралтын цэгүүдийн ангилал , засагдах тасралf(x) функц нь x=x0 дээр тасралтгүй байх шалтгаан нь дараахүзэгдлүүдийн аль нэгэн юм. 1) x0 –цэг дээр өрөөсгөл хязгаарууд f(x0-0) , f(x+0) оршин байхгүй байх. 2) x0 –цэг дээр өрөөсгөл хязгаарууд төгсгөл биш байх. 3) x0 –цэг дээр өрөөсгөл хязгаарууд хоорондоо тэнцүү биш байх: f(x0+0) ≠ f(x0-0) 4) x0 –цэг дээр өрөөсгөл хязгаарууд хоорондоо тэнцүү боловч f(x0) утгатай тэнцүү биш: f(x0+0) = f(x0-0)≠ f(x0) 1. Тодорхой бус цэг 2. Үсрэлтийн цэг (Төгсгөлгүй ) 3. Үсрэлтийн цэг 4. Засагдах , засрагдах тасралтын цэг гэж нэрлэнэ.Мөн 3., 4. тохиолдлуудыг хамтад нь I төрлийн тасралтын цэг, 1., 2.тохиолдлуудыг нь II төрлийн тасралтын цэг гэж ангилдаг.Хэрэв x0 –нь f(x)-ийн Үсрэлтийн цэг бол [f(x0+0) - f(x0-0)] –тоон f(x)-функцийн засагдах тасралтын цэг бол f(x) функцийн x=x0 цэг дээрх
 10. 10. утгыг өөрчлөх замаар f(x)-функцийн x=x0 цэг дээр тасралтгүй функцбайхаар тодорхойлж болно.Жнь:f(x)= нь x=0 цэг дээр тодорхойлогдоогүй , гэвч =1Ийм f(0)=1 гэж авбал,f(x) = нь тоон бүх шулуун дээр тасралтгүй болно. f(x0+0) f(x0-0) x0 x0 x0 x0 f(x0)f(x0-0) f(x0+0) x0a) үсрэлт б) төгсгөлгүй үсрэлт в) зааглагдах тасралт Үндсэн Элементар функцуудийн тасралтгүй чанарЭнд тасралтгүй функцуудын тодорхойлолтыг шалгаж батлана. 1. y=e 2. y=x h 3. y=x 4. y=p(x)=a0+a1x1+…+anxn p(x) =p(x0) 5. Pациональ бутархай функц R(x)= , энд байгаа P(x), Q(x)-Гишүүнтүүд ба Q(x)≠0 =>
 11. 11. R(x)= = =R(x0) 6. Зэрэгт функц y=xa , a>0 , x≥ 0 мужинд тодорхойлогдсон тасралтгүй. h 7. Илтгэгч функц: y=ax (a>0) Үүнийг шалгая. = h lim = 8. f(x) (a>0 , a≠0 , x>0) 9. Тригонометрийн функцууд: y=sinx y=cosx 10. tgx –нь cosx≠0 –ээс бусад бүх цэгүүд дээр тасралттай: x= , , …, xn= –ээс бусад дээр ctg x=± n-ээс бусад бүх цэгүүд дээр тасралтгүй байна. Хэрчим дээр тасралтгүй функцийн гол чанаруудТеорема1:.[a, b]-хэрчим дээр тасралтгүй y=f(x) функцийн утгуудындотор хамгийн их ба хамгийн бага тоо ямагт оршино. d а C b m
 12. 12. Геометр утга:Энэ нь f(x) нь [a,b] хамгийн их ба хамгийн бага утгуудыгагуулах нийт с ба d цэгүүд [a, b] хэрчимд оршино гэсэн үг. ( m≤ f(x)≤ M)Теорема2: [a , b] –дээр тасралтгүй f(x) функц энэ хэрчмийн үзүүрийнцэгүүд дээр харилцан эсрэг тэмдэгтэй утгуудыг авдаг. (f(a)<0, f(b)>0 )бол f(x)-нь 0-тэй тэнцүү утгыг хүлээн авдаг цэг [a.b] хэрчим дээролдно.Хэрэв [a.b] хэрчим дээр тасралтгүй функцийн хамгийн их утга ньM хамгийн бага утга бол m бол энэ 2 тооны хооронд орших аливаа L1(m< L1<M ) тоотой тэнцүү утгыг функц хүлээн авна.Теорема3: [a.b] хэрчим дээр f(x) тасралтгүй функц бол [a , b] xxцэгүүдийн хувьд | xx|→0 бол f(x)- f(x)→0 Дифференциал тоолох функцийн уламжлалDef: y=f(x) –функцийн x0 цэгийн орчинд тодорхойлогдсон ба Х-энэ орчныдурын цэг гэе.Хэрэв = f (x0) , (f (x0)< )x- x0= X гэе. Мөн X=h гэе. f(x)-f(x0)= f(x0+ X) – f(x0) f(x0)= f(x0+ X) – f(x0) эдгээрийг ашиглавал:f (x0)= =уламжлалуудыг бас , , y гэх мэт тэмдэглэдэг.Жнь: y=x2Энэ тохиолдолд : у = (x+ x)2-x2= 2x· x+( x)2 = x2+2 x2+( x)2-x2= 2 x·x+ x2Эндээс =Эндээс y= = 2x+ x= 2x1.c=const c=0 n n-12. y=x (n>1) функцийн уламжлал : y= n ·x(Уламжлалын тодорхойлолтонд орж байгаа хязгаарын оронд “өрөөсгөлхязгаар”-ын авч үзэх замаар өрөөсгөл уламжлалын ойлголтонд хүрдэг.)
 13. 13. Тухайлбал: f(x)=y Функцийн x=x0 цэг дээрх зүүн өрөөсгөл уламжлал: (x0) = ;Баруун өрөөсгөл: (x0) = гэж тодорхойлогдоно.Хязгаар ба өрөөсгөл хязгааруудын холбоог тогтоосон дүгнэлтийнадилаарХэрэв өгөгдсөн цэг дээрх уламжлал оршин байвал өрөөсгөлуламжллууд 2-уулаа оршин байх ба тэнцүү утгатай байна.Буцаагаадөрөөсгөл уламжллууд 2-уул оршин байдаг ба тэнцүү бол уламжлалоршин байдаг гэдгийн тогтоож байна.) Уламжлалын физик утгаЯмар нэг замын дагуух цэгийн хөдөлгөөнийг авч үзье.Хөдөлгөөн эхэлсэн цаг мөчөөс хойш t-хугацаанд цэшийн явж өнгөрсөнзамыг S=f(x) , Тэгэхэд цаг хугацааны завсарт явж өнгөрүүлсэн замынхэмжээ s=f(t+ t)- f(t) байх ба – нь t хугацааны завсарт дахьдундаж хурд болно.Иймд – нь t→0 үеийн хязгаар = = S(t)нь t-агшин дахь цэгийн хөдөлгөөний хурд байна.V= S(t) = хурдатгал нь а = Уламжлалын дүрмүүд Уламжлал ба арифметик үйлдлүүдХэрэв u(x) ба (x) функцийн Х цэг дээрх уламжлалууд оршиж байвал:Нийлбэр [u(x) + (x)] =const бол [u(x)][u(x)] · [ (x)]Хэрэв (x)≠ 0 бол [ ] функцуудийн уламжлал нь бас оршин байхбөгөөд
 14. 14. 1) [u(x) ± (x)] = u(x) ± (x) 2) [ u(x)]= u(x) 3) [u(x) · (x)] = u(x) (x) + u(x)· (x) 4) [ ] =Баталгаа: 1. = + ; тэнцэтгэлд h→0 үед хязгаарыг шилжвэл гарна. 2. = ; = u(x); 3. = + = + u(x) h→0 үед хязгаарыг шилжвэл 3) гарна. 4. [ - ]= [ ]= = · [ - u(x) ; h→0 үед хязгаарыг шилжвэл 4) гарна. Давхар функцийн уламжлал Хэрэв y=f(u) ба u= (x)-ээр y=f( (x)) тодорхойлогдсон бөгөөд байгуулагч функцуудын уламжлал (u) ба (x) нь тасралтгүй функцууд бол давхар функцийн уламжлал нь оршиг байх ба =f(u)· = · эсвэл = [u(u)]· = · Жнь: y=(5+2x-3x2)10 , -? 9 Энд u= 5+2x-3x2 гэж байвал y=u10 ба = 10· u , = 2-6x=> =10(5+2x-3x2)9 · (2-6x)
 15. 15. Урвуу функцийн уламжлалХэрэв монотон функц y=f(х) нь Х-цэг дээр төгсгөлөг бөгөөд 0-тэйтэнцүү биш уламжлалтай байвал уруу функц x= (y) нь харгалзах удээр уламжлалтай байх ба (y)= , эсвэл = байна.Баталгаа: f(x)-фугкцийн х≠0 өөрчлөлтөнд түүнд харгалзахфункцийн утгын өөрчлөлт нь ( монотон чанарын үндсэн дээд ) у≠0байна.Тэгэхэд: = ба х→0 үед y→0 байх нөхцлийг ашиглажхязгаарт шилжвэл: (y)= = = ;Жнь: y=f(x)= (x>0)y2=x учраас уруу функц x= (y) = y2Иймд (y)=2y байх учраас урвуу функцийн уламжлалын томъѐоѐсоор: = = = болно. Параметр тэгшитгэлүүдээр өгөгдсөн функцийн уламжлалf(t), .. (t)- нь t-ээс хамаарах тасралтгүй уламжлалтай функцууд ба х={f(t) , y= (t)} системээр тодорхойлогдсон у=y(x) функцийнуламжлалыг олъѐ.f (t) ≠0 , x=f(t) –ийн урвуу функц оршин байдаг гэж t= (t) үзье.Тэгвэл функц уламжлалын томъѐо ѐсоор: (х) = ; ба у=f(x)= (t)]- давхар функцийн уламжлал : (х) = (х) (t)] · (t)=> (х) = = ( )Жнь: x={ a(1-t) , y=a } a
 16. 16. Системээс у=y(x) функцд тодорхойлогдоно гэж үзвэл : = = = = -1 Үндсэн элементар функцууд Тригонометрийн функцууд: 1) Y=sinx нь х өөрчлөлт авахад : =sin(x+ х)* sinx=2sin cos(x+ ) хэлбэртэй болно. Эндээс: y = lim = · limcos(x+ )= 1·cosx=>sinx=cosx 2) Үүнтэй төстэйгөөр: cosx=-sinx 3) tgx= = = = = => tgx = ( ) 4) Мөн ctgx= ( ) 5) y= arcsinx-ийн урвуу функц X=siny ба уруу функцийн уламжлал томъѐо ѐсоор: = = = = = => arcsinx= (-1<x<1) 6) Мөн адилаар: arccosx=- (-1<x<1) 7) y=arctgx авахад түүний урвуу функц x=tgy ба урвуу функц томъѐо ѐсоор: = = = = = ;=> arctgx = 8) Мөн адилаар: arcctgx = -
 17. 17. Дээд эрэмбийн уламжлал ба дифференциалy=f(x) Функцийн I эрэмбийн уламжлал f (x)-нь х-ээс хамаарсан функцбайх учир энэ f (x)-ийн уламжлал нь f(x) –ийн II эрэмбийн уламжлал гэжнэрлэдэг.Г.м III, IV , n –эрэмбийн уламжлалуудыг тодорхойлно. ny(II), y(III), y(IV), ….y(n) эсвэл f (x), ….f (n) (x) мөн , , …… гэжтэмдэглэнэ.Дээд эрэмбийн уламжлал нь: (n) (n-1)f (x) [f (x)] n>1 тодорхойлогдоно. (0)f (x)=f(x) Дээд эрэмбийн уламжлалын дэс дараалалдифференциалчлагдах аргаар бодож гаргана.Зарим ерөнхий томъѐо: (n) 1) y= , = бол у = = (n+m) (n) (m) 2) y (x) [y (x)] n,m N (n) n (n) 3) Хэрэв y=ax+b , a,b=const бол y =a * f ( ax+b) (n) (n- m) 4) Лейбницийн томъѐо: [ ] = u (x)* N=2 , [ ] =[ ]= =[ ] =Жнь: n-1 n 1) y= бол у= x , y= ( ) ,…..y = ( )… ( ) 2) y=cosx , y=-sinx , y= -cosx , y=sinx ; n (n) y = cosx =cos( x+ n ) (2m) хэрэв n=2m =>y =cos(2m) x=(-1) m cosx n=2m+1=> y(2m+1) =cos(2m+1) x=(-1) m+1 sinx

×