Prof. Dr Maja Levi-Jakšiæ              Leksikon pojmova            FRAGMENTACIJA TEHNOLOGIJE  Po...
kontinuirani inovativni tok i na skokovit naæin prekidaju postojeæe nameæuæi potrebu zanovim tehnološkim procesima. Primer...
TEHNOLOŠKA MATRICA  Cilj tehnološke strategije je da obezbedi ravnomeran tok proizvoda/ usluga (autputapreduzeæa) tokom ...
Tehnološka S-kriva za tehnološki progres prati promene specifiènog tehnièkogparametra u vremenu. Na tehnološkoj S-krivoj r...
TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA  Odnos tehnologije i organizacije je odnos medjusobne veoma bliske povezanosti iuzajamne uslo...
organizacije: koncentracija, recipro~ni odnos, sekvencijalni odnos. On je tvorac idejeda je osnovni zadatak rukovodstva u ...
indeks je zami{ljen kao ekspertna ocena pojedinih svojstava, kriterijuma i atributatehnologije. Na bazi ekspertne ocene us...
Ukupni indeks za rangiranje i ocenu tehnologije u okviru ponude tehnologije zapreduze}e utvrdjuje se mno`enjem navedenih p...
2. Model ukazuje na faze, etape u sprovodjenju nau~no-istra`iva~kog rada odideje(invencije) do prve proizvodne primene (in...
sistema, koji je opet deo- podsistem poslovnog sistema u okviru opet specifi~nogdru{tveno-ekonomskog sistema.  Pored teh...
1. ulazni elementi:materijal, oprema (ma{ine, alati, postrojenja), energija, ljudskirad, projektovana tehnologija ( tehnol...
Tehnolo{ki postupak kao oblik tehnolo{ke dokumentacije defini{e naziv i brojoperacija sa opisom radnji u tehnolo{koj opera...
kojim se deluje na predmet rada i opremu, ali i znanje, upravljanje, organizaciju,kvalifikacije radnika, ve{tinu, itd. Pod...
Produktivnost i kvalitet predstavljaju globalni izraz uspe{nosti preduze}a.Novatehnologija predstavlja jedno od na~ina, sr...
TEHNOLO{KI DETERMINIZAM  U okvirima organizacionih nauka ve} dugo godina vodi se akademska, ~estosterilna diskusija oko ...
proizvodnjom. idealni tip organizacije te`io je ostvarivanju kontinuelnog rokamonta`ne linije za masovnu proizvodnju ident...
tako i u praksi organizacija,a sve ve}a okrenutost ka inovacijama, danas, uslovila jepotrebu za novim tuma~enjima i re{enj...
sa odnosom tehnologije , organizacije i upravljanja, sa tehnolo{kim promenama,inovacionim modelima, modelima transfera i p...
Kulturne i organizacione promene te`e je sprovesti od nekih mehanisti~kihaspekata tehnolo{kih promena. Kultura organizacij...
pristupom treba odrediti mesto i zna~aj upravljanja tehnolo{kim procesom uintegralnom sistemu upravljanja.Upravljanje tehn...
nastanu delovanjem tehnolo{kih sistema u praksi. To su zatvoreni sistemi upravljanja,gde se softverom obezbedjuje fleksibi...
Razvitak nauke, sve ve}i nivo znanja i obrazovanosti stanovni{tva uz prakti~noiskustvo predstavlja osnovnu pokreta~ku snag...
Upravljanje tehnolo{kim razvojem se mo`e definisati kao sistematska aktivnostupravljanja transferom tehnologije, a naglasa...
Pored toga tu su i pokazatelji tehnolo{kog nivoa i napretka odredjenetehnologije koji su formirani na osnovu odredjenih ko...
sistema i relativni status pojedinih funkcija, koje se menjaju u zavisnosti od faze urazvoju. U svetlu odnosa proizvod / t...
Uo~ava se tendencija skra}ivanja vremena postanka i primene tehnolo{kihdostignu}a, skra}uje se i vreme njihovog horizontal...
- razvoj tehnologije dobijanja repromaterijala recikla`om otpadaka kojaobjektivno smanjuje potrebu ekstrahiranja prirodnih...
- energetska i sirovinska rastro{enost ~ime se pove}ava tra`nja svih korisnikaodgovaraju}ih tehnologija za energijom i sir...
2. Novi oblici energije i {tednja energije obuhvataju: a/ prilago|avanje ipronala`enje izvora energija - pogotovo imaju}i ...
- ve}e primene u svim oblastima ~ovekove delatnosti,  - ve}e efikasnosti, brzina i preciznosti tradicionalne ra~unarske ...
TEHNOLO{KA OPERACIJA  T. o. je deo proizvodnog tehnolo{kog procesa u kome dolazi do transformacijematerijala iz jednog o...
SUPSTITUCIJA TEHNOLOGIJE  Razumevanje procesa sazrevanja tehnologije zna~ajno je iz vi{e razloga: sasazrevanjem tehnolog...
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Leksikon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leksikon

1,471 views
1,416 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leksikon

 1. 1. Prof. Dr Maja Levi-Jakšiæ Leksikon pojmova FRAGMENTACIJA TEHNOLOGIJE Pojava fragmentacije tehnologije u preduzeæu se mo e posmatrati u raznim domenimapojave i funkcionisanja tehnologije. 1.Fragmentacija se javlja u okviru transfera tehnologije i predstavlja štetnu pojavu kadase transfer obavlja uz nedovoljno prisustvo svih nu nih delova, komponenti tehnološkogpaketa neophodnih da bi tehnologija za ivela u novoj sredini. Fragmentacija tehnološkogpaketa èesto je uzrok neuspeha u transferu tehnologija izmedju preduzeæa. Nedostajuæekomponente koje nije u stanju da razvije i obezbedi primalac tehnologije mogu presudno dautièu na neupotrebljivost onih delova tehnologije koji su predmet transfera. 2. Pored ovog znaèenja fragmentacije tehnologije, pojam fragmentacije se mo ekoristiti i kada se govori o štetnosti izolovanog posmatranja funkcije upravljanjatehnologijom van svih ostalih funkcija u preduzeæu. Znaèajne medjuzavisnosti koje èinetehnologiju u preduzeæu uspešno primenjenom, sastavni su deo upravljanja tehnologijom upreduzeæu. Ova funkcija je usko povezana sa svim ostalim funkcijama, finansijskom,kadrovskom, marketinškom, istra ivanja i razvoja, proizvodnom, a èini neodvojivu celinusa celokupnom poslovnom funkcijom i strategijom tako da se fragmentacija u smislupodvojenosti, izolacije tehnologije smatra višestruko nepovoljnom za preduzeæe. 3. Fragmentacija tehnologije nastupa i onda kada se , polazeæi od njena tri osnovnapojavna oblika u organizaciji - tehnologija proizvoda, tehnologija procesa i informacionatehnologija-, svaki od njih izolovano i nezavisno jedno od drugog posmatra. U praksi senajèešæe pojam tehnologije vezuje samo za jedan od oblika tehnologije, za tehnologijuproizvoda. Fragmentacija medju raznim pojavnim oblicima tehnologije u preduzeæu, mo ese otkriti kroz odgovarajuæu organizacionu strukturu preduzeæa , specifièan rasporedzadataka i funkcija medju organizacionim jedinicama i komunikacijama medju jedinicama. TEHNOLOŠKA TRAJEKTORIJA Koncept tehnološke trajektorije blisko je povezan za razmatranje tehnološkog “re ima”ili „tehnološke paradigme” preduzeæa. U znaèajnoj meri inovacioni procesi tekukontinuirano i evolutivno. S vremena na vreme, medjutim, radiklane inovacije prekidaju 1
 2. 2. kontinuirani inovativni tok i na skokovit naæin prekidaju postojeæe nameæuæi potrebu zanovim tehnološkim procesima. Primeri su brojni: Besemerov konvertor za proizvodnjuèelika, Dipontov pronalazak najlona radikalno su izmenili sve do tada poznate tehnološkeprocese. Neki autori koriste naziv „tehnološki re im” da bi objasnili nove moguænostisadr ane u ponudi novih tehnologija. Neki drugi, smatraju da ove nove okolnosti i radikalneinovacije predstavljaju novu „tehnološku paradigmu”. Tehnološke trajektorije opisuju evolutivni pravac kojim se tehnologija razvija uvremenu. One se ne odnose na radikalne promene u tehnologiji , veæ opisuju komtinualne,èesto marginalne pravce promena u tehnologiji proizvoda i procesa. Na nivou preduzeæa, koncept trajektorije predstavlja kontinuiranu evoluciju tehnologijeod taèke diskontinuiteta, radikalne inovacije. Prirodna trajektorija preduzeæa bi, stoga,odra avala kumulativno nadogradjivanje znanja i iskustava u odredjenoj oblasti. Treba jasno razgranièiti tehnološku trajektoriju preduzeæa od opšte tehnološketrajektorije. Tehnološka trajektorija preduzeæa odra ava tehnološke promene uèinjene upreduzeæu tokom vremena. Tehnološka trajektorija preduzeæa je kontinualna, ona se gradina prošlim iskustvima. Diskontinuiranost opšte, generalne tehnološke trajektorije smanjujeali ne ukida u potpunosti sve prednosti i vrednosti tog individualnog kumuliranog znanja iiskustva u preduzeæu. TEHNOLOŠKA DIVERZIFIKOVANOST Strategija razvoja, nabavke i korišæenja novih tehnologija u preduzeæu blisko jepovezana sa poslovnom strategijom, tako da se na nivou korporacije uvodi novi koncept oprirodi korporacije i njene osnovne delatnosti. Koncept ‘multi-tehnološke korporacije’smatra se relevantnim za analizu strateških pitanja tehnološkog razvoja i investicija.Multi-tehnološka korporacija je ona koja obavlja delatnost sa barem tri razlièitetehnologije. Naravno, postavlja se veliko ogranièenje u vidu nedovoljno definisanogkoncepta tehnologije, razlika i granica medju tehnologijama, kao i nedostatka dobrodefinisane klasifikacije tehnologija koja bi univerzalno bila prihvaæena i usvojena.Polazeæi, medjutim, od dosad razvijene gradje na temu opšteg karaktera i pristupa razlièitimtehnologijama , kroz analizu tehnoloških predvidjanja, pitanja upravljanja tehnologijom,patenata, ima osnova da se koncept multitehnološke korporacije ipak u praksi mo eprimeniti. Multitehnološka osnova jednog preduzeæa blisko se vezuje za tehnološkudiverzifikovanost koja u poslednje vreme kao koncept privlaèi paznju brojnih istra ivaèa.Tehnološka diverzifikovanost se grubo definiše kao širenje tehnoloških sposobnostipreduzeæa u novim tehnološkim podruèjima. U ovom smislu, tehnološka diverzifikovanostznaèi šsirenje obima tehnološke baze preduzeæa. Ova ekspanzija ne mora nu no da budepovezana sa diverzifikacijom proizvoda. Usled sve veæe tehnološke kompleksnosti novihproizvoda, potreba za veæom tehnološkom diverzifikovanošcu , mo e navesti preduzeæe dase orijentiše ka veæoj specijalizaciji proizvoda, i da se time , ustvari, smanji njegovaproizvodna diverzifikovanost, dok tehnološka raste. 2
 3. 3. TEHNOLOŠKA MATRICA Cilj tehnološke strategije je da obezbedi ravnomeran tok proizvoda/ usluga (autputapreduzeæa) tokom vremena koji æe unaprediti 1. poslovanje i 2. konkurentsku sposobnost preduzeæa . Da bi se bli e odredila konkurentska sposobnost preduzeæa èesto se koristi matrièniprikaz njegovih proizvoda, koji svaki za sebe predstavlja jednu poslovnu jedinicu.Matricesu velièine 2x2 ili 3x3, a na osama su predstavljeni: uèešæe na tr ištu i moguænosti rasta.Sliæna analiza mo e da se uradi za portfolio tehnièkih aktivnosti preduzeæa, gde su ose:stopa tehnièkog napretka i tehnološka pozicija. Ovako predstavljena dva portfolija preduzeæa imaju suštinske razlike. Tr išni portfoliopredstavlja tekuæe stanje i oæekivani razvoj postojeæih i buduæih proizvoda na sadašnjemnivou znanja. Mnogi faktori koji opredeljuju tr išni rast nisu tehnološki odredjeni i odnosese na demografske, ekonomske ili modne faktore, na primer. Tehnološki portfolio ukazuje na sposobnost i moæ preduzeæa u odnosu na potencijalneke tehnologije i obuhvata du i vremenski period. Razliæite predstave o preduzeæu i obuduæim tehnološkim i poslovnim strategijama koje ono treba da odabere, æesto izviruupravo iz razlike dva navedena modela. Èinjenica da neko preduzeæe ima vodeæu ulogu utehnologiji koja tek nastupa sa velikim razvojnim potencijalom, ne znaèi da æe to preduzeæerazviti proizvode sa znaæajnim tr isnim potencijalom. Ova dilema bi se mogla uspešnorazrešiti samo ukoliko bi bilo moguæe sasvim taæno odrediti uticaj nove tehnologije napolo aj preduzeæa na tr ištu. Tehnološka predvidjanja su jedan od naèina da se taj uticaj štobli e sagleda, ali iskustvo pokazuje da ima neizvesnosti i rizika u tome. IVOTNI CIKLUS TEHNOLOGIJE ivotni ciklus ili ivotni vek tehnologije predstavlja apsolutnu uèestalost inovacijaproizvoda i procesa u proizvodnoj jedinici. Analizira se proizvodna jedinica, proizvodnalinija i za nju vezan proizvodni proces. Ovim modelom se otkriva veza izmedju proizvoda,procesa i tehnologija tokom ivotnog veka proizvodne jedinice. Tu se razlikuju èetirifaze:’fluidna’, tranziciona, faza specifiènosti i faza zrelosti.Na slici zv 2 predstavljena jekriva ivotnog ciklusa tehnologije. ivotni ciklus tehnologija koji ima svoje faze nastanka, rasta, zrelosti i starenja mo e seanalizirati na nivou industrijske grane ili u okviru preduzeæa u odnosu na stanje u grani. Oveanalize su nu na podrška donosiocima odluka, savremenim menad erima u rešavanjukompleksnih problema upravljanja tehnologijom na operativnom, a mnogo više nastrateškim nivoima upravljanja. TEHNOLOŠKA S- KRIVA Tehnološka S-kriva pokazuje sposobnosti tehnologije u odnosu na ulo ena sredstva(kumulativne investicije) za istra ivanje i razvoj koje se mogu zameniti i dimenzijomvremena.Ova se kriva naziva još i S-krivom tehnološkog progresa. 3
 4. 4. Tehnološka S-kriva za tehnološki progres prati promene specifiènog tehnièkogparametra u vremenu. Na tehnološkoj S-krivoj razlikuju se tri faze: faza nastanka,fazarasta i faza zrelosti. U fazi nastanka tehnologije, poèetni napori donose sasvim marginalno poboljšanjesamih tehnoloških performansi. Kada se dostigne kritièna masa znanja, nastajeubrzani, skoro eksponencijalni rast, što predstavlja drugu fazu. Treæa faza je fazazrelosti kada dolazi do sporijeg unapredjivanja performansi tehnologije usledtehnoloških ili ekonomskih ogranièenja. Ovde treba napomenuti da ista tehnologijamo e da se predstavlja razliæitim krivama u zavisnosti od toga koji se parametri tetehnologije razmatraju. SUPSTITUCIJA TEHNOLOGIJE Razumevanje procesa sazrevanja tehnologije znaèajno je iz više razloga: sasazrevanjem tehnologije ciljevi i zadaci u vezi sa upravljanjem tehnologijom mogu dapomere te ište , da dobiju novi smisao i znaèenje, sa sazrevanjem tehnologije onapostaje osetljivija na promene i uvodjenje novih tehnologija . Potrebno je kontinuiranopraæenje svih novih moguænosti da postojeæa tehnologija ne bi došla u fazu starosti izastarevanja ,a da prethodno pravovremeno nisu uvedene neophodne promene isupstitucija novim tehnologijama. Pored toga , sa sazrevanjem tehnologije menja secelokupni strateški pristup vezan za sveukupno upravljanje preduzeæem, što imaneposrednog uticaja na upravljanje svim ostalim funkijama u preduzeæu, a menja se iposlovna strategija. ivotni ciklus tehnologija koji ima svoje faze nastanka, rasta, zrelosti i starenjamo e se analizirati na nivou industrijske grane ili u okviru preduzæa u odnosu na stanjeu grani. Ove analize su nu na podrška donosiocima odluka, savremenim menad erimau rešavanju kompleksnih problema upravljanja tehnologijama na operativnom, amnogo više na strateškim nivoima upravljanja. Jedna od najva nijih strateških odlukavezanih za tehnologiju u preduzeæu odnosi se upravo na odredjivanje trenutka i izbornove tehnologije koja æe da zameni postojeæu. Stoga, zakljuæuje se, upravljanjetehnologijom se bavi stalnim balansiranjem izmedju napora usmerenih ka odr avanju eljenog nivoa efikasnosti postojeæih, primenjenih tehnologija u praksi i naporausmerenih ka zameni, supstituciji tih tehnologija. Iako je gornja granica bilo koje tehnologije odredjena njenim fizièkimmoguænostima, mo e se pojaviti neka druga tehnologija, najèešæe sasvim nova, kojaima gornju granicu fizièkih moguænosti na višem nivou . Na slici SK2 predstavljena jegrafièki tehnološka supstitucija, gde je u trenutku t1 tehnologija a inferiorna u odnosuna tehnologiju b. Analiza krivih pokazuje da u trenutku t2 performanse tehnologije bprevazilaze maksimum koji mo e da postigne tehnologija a. 4
 5. 5. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA Odnos tehnologije i organizacije je odnos medjusobne veoma bliske povezanosti iuzajamne uslovljenosti. Tehnolo{ka komponenta organizacije je osnovica i bez nje surazmi{ljanja o organizaciji sli~na lebdenju u vazduhu ili lutanju po teorijskomvakuumu. Jedan od zna~ajnih kriterijuma za formiranje organizacionih oblika uprivredi predstavlja jedinstvo tehnolo{kog procesa, njegova zaokru`enost isamostalnost. Blizak odnos tehnologije i organizacije uslovljava da sve promene utehnologiji neposredno uti~u na na~in organizovanja ljudi u radu sa tehnologijom.Tehnolo{ki napredak uslovljava ekonomski napredak izra`en kroz porastproduktivnosti rada, ekonomi~nosti, profitabilnosti, rentabilnosti ulo`enih sredstava,kvalitetnijih proizvoda, efikasnije proizvodnje. S obzirom na ~injenicu da su novetehnologije naj~e{}e i veoma skupe, vezane za velike investicije, `eljeni pozitivni efektitehnolo{kog napretka mogu se posti}i samo efikasnom organizacijom ~iji je osnovnizadatak da savremenu tehonlogiju ~ini {to delotvornijom u smislu postizanja {to ve}ihekonomskih i {ire dru{tvenih pozitivnih efekata. Sagledavanjem uticaja tehnologije na funkcionisanje organizacije na kra}i i dugirok, u vezi sa polo`ajem i sveukupnom konkurentskom uspe{no{}u organizacije utr`i{nim uslovima privredjivanja, mo`e se uo~iti da se pojam uspe{nog upravljanjatehnologijom u preduze}u skoro neprekidno tokom dvadesetog veka vezivao zarazmatranje efikasnosti tehnologije u organizaciji. Prioritetom efikasnosti kaofunkcije cilja koja se postavlja u odnosu na tehnologiju u organizaciji, u drugi plan jestavljeno razmatranje pitanja inovacija u tehnologiji i karakteristika organizacije ukojima one nastaju i postaju delotvorne. Ovo je ostavilo traga kako u teorijskimradovima tako i u praksi organizacija, a sve ve}a okrenutost ka inovacijama, danas,uslovila je potrebu za novim tuma~enjima i re{enjima. Brojni autori su se bavili ovim pitanjima i nastojali da otkriju “klju~” odnosatehnologije i organizacije. Dosada{nji radovi koji ~ine nasledje,a ujedno , i osnovicuza bolji uvid i obja{njenje novog pristupa,obuhvataju, izmedju ostalih, zna~ajnedoprinose Woodwardove, Clarka, Pugha, Hicksona, Childa, Thompsona.Mo`e sezaklju~iti da su raniji radovi i studije o tehnologiji i organizaciji naj~e{}e tehnologijuizjedna~avali sa opremom tako da su u potpunosti zanemarivali neopredme}enekomponente:tehnolo{ki softver (znanja i uputstva za kori{}enje) i tehnolo{ki orgver(na~ine i metode organizovanja i upravljanja tehnologijom u celini , od izbora inabavke do uspe{ne primene), kao sastavne elemente tehnologije relevantne zaprou~avanje ovog odnosa. Noviji pristup u izu~avanju sre}e se {ezdesetih godina uradovima Thompsona i Perrowa.Ovaj pristup se mo`e okarakterisati kao noviji jeruva`ava zna~aj organizacije i upravljanju za tehnologiju, njihovu medjusobnuisprepletenost i duboku povezanost.Thompsonov pristup se sastoji u istra`ivanjuosnovnih konstrukcija i iznala`enju predloga i preporuka u vezi sa optimalnimorganizovanjem tehnologije. Njegov osnovni doprinos se kratko mo`e sagledati krozuspostavljanje razli~itih tipi~nih oblika medjuzavisnosti tehnologije unutar 5
 6. 6. organizacije: koncentracija, recipro~ni odnos, sekvencijalni odnos. On je tvorac idejeda je osnovni zadatak rukovodstva u preduze}u,"menad`menta", da ubla`i uticaje izokru`enja i na taj na~in da `a{titi svoju baznu tehnologiju od brojnih poreme}aja iturbulencija koje se javljaju iz okru`enja. Time je artikulisana osnova za isticanjeprednosti efikasnosti kao krajnjeg cilja preduze}a nad inovacijama. U takvompristupu ,inovacija se posmatra kao jedan ,naj~e{}e devijantni, slu~aj efikasnosti, aprimarno je istra`ivanje efikasnosti tehnologije u organizaciji. Oslanjaju}i se na radove i prakti~na iskustva iz pro{losti kao i uvidom u savremenakretanja i literaturu u ovoj oblasti,mo`e se zaklju~iti da je do{lo do pomeranja u smisluprimata inovacija kao te`i{ta,kao strategijskog opredeljenja preduze}a, uz efikasnostkao nu`ni dodatak i sastavni element koncepta inovativnosti.U literaturi se jo{ sre}ei pojam efektivnosti koji se razlikuje od efikasnosti, koji je po svom sadr`ajusveobuhvatniji i mogao bi se dovesti u vezu sa konceptom otvorenosti kainovacijama.Efektivnost, za razliku od efikasnosti, vodi ra~una o inovacionimkretanjima u okru`enju dovode}i u vezu tehnologiju i organizaciju sa timpromenama, tako da one postaju efektivne, delotvorne u odnosu na tr`i{te ikonkurenciju uvode}i potrebne inovacije i obezbedjuju}i profitabilnost preduze}a nadugi rok. Pitanje transferibilnosti tehnologija i organizacije kao uspe{ne prakse u primenitehnologije ,postaje slo`enije sagledavanjem ~injenice da su kompleksna znanja ,naj~e{}e sasvim skrivena, slabo vidljiva, u pozadini uspeha koji neka firmaostvaruje. Stoga, je veoma te{ko sve te elemente uspe{nosti preneti u drugu firmu, o~emu svedo~e brojni primeri neuspe{nih transfera ili transfera tehnologije izmedjufirmi koji nisu doveli do o~ekivanih rezultata. Tehnolo{ki determinizam je bio prisutan veoma dugo u razmatranjima odnosatehnologije i organizacije u okviru organizacionih nauka. Novi pristup, uvodipojam mekog determinizma, zavisnosti, medjusobne isprepletenosti ovihkategorija.Napu{tanje prostog kauzalnog, korelativnog odnosa u vezi je sa novimpristupom i tuma~enjem samog pojma tehnologije koji vi{e nije vezan za opremu~ijom izmenom dolazi do sadr`inskih i strukturnih promena u organizaciji.Zala`u}ise za svestranije sagledavanje tehnologije, za dinami~ki pristup promenama utehnologiji i organizaciji, isti~u}i inovacije kao neprekidni izazov,u potpunosti seodbacije kvazi-mehanicisti~ka veza i zavisnost izmedju tehnologije i specifi~nihoblika organizacije i pona{anja u dru{tvu. TEHNOLO{KI INDEKS Ocena i vrednovanje tehnologija od zna~aja je kod izbora tehnologije kada jepotrebno je opredeliti se medju alternativama u okviru ponude tehnologija.Tehnolo{ki indeks predstavlja jedan mogu}i kvantitativni model za ocenualternativnih tehnologija sa aspekta konkretnih potreba preduze}a, ~ime se posti`enjihovo rangiranje, {to predstavlja mogu}u osnovicu ekspertnog sistema za izbornovih tehnologija, kao podr{ka odlu~ivanju u tom domenu u preduze}u. Tehnolo{ki 6
 7. 7. indeks je zami{ljen kao ekspertna ocena pojedinih svojstava, kriterijuma i atributatehnologije. Na bazi ekspertne ocene uspostavlja se tehnolo{ki indeks za svakuponudjenu tehnologiju, {to omogu}ava kasnije rangiranje tehnologija u sklopucelovite ponude. Takav indeks se posmatra kao proizvod ~etiri klju~na parametrakoji se ocenjuju: 1. parametar tehnologije proizvoda (Tp), 2. indikator tehnolo{kogprocesa (ITP), 3. parametar tr`i{ta (Pt), 4. parametar na~ina pribavljanja tehnologije(TT). Navedeni kriterijumi, parametri ekspertski se ocenjuju i rangiraju u~etvorostepenoj skali vrednovanja: visoko (8), srednje (4), nisko (2), zanemarljivo(1). Stru~njaci ocenjuju date parametre naj~e{}e posredno, na osnovudokumentacije o tehnologiji koju nudi proizvodja~ i iz drugih izvora: stru~ne litera-ture, od specijalizovanih institucija u zemlji, drugih organizacija koje imaju iskustvo ueksploataciji tehnologije i na osnovu rezultata istra`iva~ko-razvojnog rada. Sadr`aj pojedinih parametara je slede}i:1. Parametar tehnologije proizvoda (Tp): U okviru ovog parametra ocenjuju se a) `ivotni vek proizvoda( @v); b) servisiranjeproizvoda (Sp); c) razvoj proizvoda (Rp), a ukupni parametar Tp predstavljaproizvod ocenjenih faktora @v, Sp i Rp: Tp = @v Sp Rp. Op Zs KKs Is. S obzirom na organizaciju proizvodnje ocenjuje se da li je re~ o masovnoj, serijskojili pojedina~noj proizvodnji.Za{tita sredine predstavlja faktor kojim se ocenjujeneophodnost preduzimanja mera za{tite u vezi sa primenom nove tehnologije,kulju~enost tih mera i sredstava u integralni deo tehnologije koja se kupuje.Kvalifikaciona struktura je faktor kojim se ocenjuju neophodne kvalifikacije u vezisa novom tehnologijom i potreba menjanja kvalifikacione strukture zaposlenih uorganizaciji u vezi sa nabavkom nove tehnologije. Izvor sirovina predstavlja faktorza ocenu dostupnosti sirovina, njihove raspolo`ivosti , kvaliteta, koli~ine i cene,vezano za eksploataciju nove tehnologije. 3. Parametar tr`i{ta obuhvata slede}efaktore: a) priprema tr`i{ta (Prt); b) budu}i kupci (Bk). Utvrdjuje se mno`enjempredstavljenih faktora, Pt =Prt Bk. Priprema tr`i{ta je faktor kojim se ocenjuje potreba za dodatnom pripremomtr`i{ta proizvoda u vezi sa primenom nove tehnologije. Budu}i kupci je faktor kojise ocenjuje karakter kupaca proizvoda dobijenih novom tehnologijom. 4.Parametarna~ina pribavljanja tehnologije uklju~uje ocenu slede}ih faktora: a) na~in transfera(Nt); b) Obuka kadrova (Ok); sopstveni istra`iva~ko-razvojni rad (Ir). Utvrdjuje semno`enjem navedenih faktora, TT = Nt Ok Ir. Na~in transfera predstavlja ocenu uslova i oblika za transfer tehnologije koji senude. Obuka kadrova ocenjuje stepen ponmo}i u obuci i pripremi kadra u vezi sauspe{nom primenom nove tehnologije. Sopstveni istra`iva~ko-razvojni rad ocenjujeu kojoj meri je nabavkom nove tehnologije i uslovima pri nabavci ograni~en ilipodstaknut sopstveni istra`iva~ki rad na daljoj adaptaciji, modifikaciji i razvojutehnologije.. 7
 8. 8. Ukupni indeks za rangiranje i ocenu tehnologije u okviru ponude tehnologije zapreduze}e utvrdjuje se mno`enjem navedenih parametara: I = Tp ITp Pt TT. Indeks se mo`e koristiti za rangiranje razli~itih tehnologija za proizvodnju istogproizvoda ili razli~itih tehnologija za proizvodnju razli~itih proizvoda. TEHNOLO{KA PIRAMIDA Bliski odnos izmedju nau~no-istra`iva~kog rada i tehnologije sagledava se{ematski tehnolo{kom piramidom: predstavljena je tehnolo{ka piramida. Oblikpiramide odra`ava broj i anga`ovanost kadrova u pojedinim fazamanau~no-istra`iva~kog rada, taj broj je globalno najmanji kada je re~ fundamentalnimistra`ivanjima ( vrh piramide), pa se dalje {iri prema osnovici, preko primenjenih irazvojnih, a najve}i broj je prisutan u fazi komercijalizacije nove tehnologije,predstavljene u osnovici piramide. Fundamentalna- osnovna istra`ivanja predstavljaju istra`ivanja u svim oblastima~ovekove delatnosti, a cilj im je pro{irenje postoje}ih granica nau~nih saznanja,oboga}ivanje nau~nih ideja i zakonitosti, stvaranje novih saznanja , re~ju , krajnji ciljim je {irenje granica nauke. To su inicijalna istra`ivanja ~iji je rezultat nau~nootkri}e, a daljim istra`ivanjima ono se proverava sa aspekta konkretne primene upraksi i preta~e u inovaciju - pronalazak primenjen i proveren u praksi. Primenjena istra`ivanja slede fundamentalna, i ona su usmerena ka prakti~nimciljevima, ka unapredjivanju prakse. Razvoj proizvoda i procesa proisti~e iz rezultataprimenjenih istra`ivanja i dalja doterivanja sa aspekta {to uspe{nije primene upraksi i konkretizovanja invencije za potrebe prakse sadr`ana su u razvojnimistra`ivanjima. to je i slede}a etapa nau~no-istra`iva~kog rada koji vodi ka nastankunovih proizvoda i tehnologija, predstavljena na tre~em nivou hijerarhije tehnolo{kepiramide. Na dnu piramide nalazi se komercijalizacija ili horizontalna difuzija pronalaska,inovacije. Tu se misli na tr`i{nu verifikaciju inovacije, od koje zavisi i stepen i brzinanjene horizontalne difuzije. Tehnolo{ka piramida ukazuje na neke zna~ajne odnose i zakonitostinau~no-istra`iva~kog rada i nastanka novih tehnologija: 1.Tehnolo{ke inovacije u savremenim uslovima sve vi{e su rezultatprogramiranog, usmerenog nau~no-istra`iva~kog i razvojnog rada.Tehnolo{keinovacije su sve manje rezultat slu~ajnog otkri}a, sve manje zavise od talenta isposobnosti pojedinaca. Razvijene zemlje registruju patente koji svedo~e ointenzitetu inovacijske aktivnosti, a poreklo tih inovacija u najve}em procentu senalazi u programiranom nau~no-istra`iva~kom radu, sprovodjenjem programiranih aktivnosti kroz faze njegove realizacije za koje sena nivou privrede i dru{tva izdvajaju znatna materijalna rsredstva i na tim programimasu anga`ovani zna~ajani ljudski resursi. 8
 9. 9. 2. Model ukazuje na faze, etape u sprovodjenju nau~no-istra`iva~kog rada odideje(invencije) do prve proizvodne primene (inovacije). 3.Karakteristika savremenog doba je da se vreme vertikalne difuzije, od invencijedo inovacije, veoma skratilo, a da se i vreme horizontalne difuzije, kao rezultatintenzivnog tehnolo{ko razvoja, sve vi{e skra}uje. Model odnosa nau~no-istra`iva~kog rada i tehnologije predstavljen tehnolo{kompiramidom polazi od nekih pretpostavki i pojednostavljenja, stoga je samo pomo}nosredstvo u analizi kompleksnosti posmatranih odnosa u praksi. U praksi se retkonailazi na sasvim jasno izdvojene faze nau~no-istra`iva~kog rada, ~esto neka od njihizostaje, redosled nije uvek u praksi onaj koji je dat modelom, medju odredjenimfazama nastaju preplitanja, veze izmedju pojedinih faza- etapa nisu isklju~ivojednosmerne, ~este su povratne veze i uticaji, a model je jasno prepoznatljiv samo ufazama nastanka osnovnih, baznih inovacija. Ovim modelom je te`e objasnitinastanak i delovanje manjih, nisko-rizi~nih promena i adaptacija tehnologije kojesu veoma rasprostranjene i imaju zna~ajne efekte za savremenu proizvodnju. Poredtoga, tehnolo{ka piramida polazi od osnovnog [umpeterijanskog modela nastankatehnolo{kih inovacija: INVENCIJA - INOVACIJA - DIFUZIJA U savremenim uslovima, sa razvojem novih, informacionih tehnologija veoma suaktuelna pitanja u vezi sa pronala`enjem zakonitosti inovacionog procesainformacionih tehnologija. Klasi~ni model se u mnogim slu~ajevima smatraprevazidjenim i neupotrebljivim imaju}i u vidu pre svega specifi~nosti i radikalnoizmenjen karakter novih informacionih i savremenih proizvodnih tehnologija. Zasada je novi model tek u fazi deskripcije i analize karaktera i specifi~nosti novih uodnosu na klasi~ne tehnologije. U naporima ka uspostavljanju op{te teorijetehnologije, svaki model koji opisuje klju~ne zakonitosti njihovog nastanka i razvojadragocen je doprinos boljem razumevanju i upravljanju tehnologijom u celini. TEHNOLOŠKI SISTEM Identifikovanje tehnolo{kog sistema zna~i odredjivanje njegovih granica, odnosai zavisnosti prema okru`enju, sistemima vi{eg nivoa, s jedne strane , i definisanjenjegove unutra{nje strukture, elemenata, njihovih atributa i njihovih relacija s drugestrane. Medjusobna uslovljenost i zavisnost tehnolo{kog sistema sa okru`enjemproisti~e iz ~injenice da je po svom karakteru tehnolo{ki sistem otvoren, ve{ta~ki,dinami~ki, stohasti~ki sistem. Tehnolo{ki sistemi nalaze se u domenu materijalneproizvodnje kao proizvodni tehnolo{ki sistemi i van tog domena, u delatnosti vanmaterijalne proizvodnje, kada se nazivaju neproizvodni tehnolo{ki sistemi (uobrazovanju, zdravstvu, bankarstvu, i sl.).Tehnolo{ki sistemi u domenu materijalneproizvodnje predstavljaju zasebnu celinu koja je funkcionalno deo {ireg, proizvodnog 9
 10. 10. sistema, koji je opet deo- podsistem poslovnog sistema u okviru opet specifi~nogdru{tveno-ekonomskog sistema. Pored tehnolo{ kog s i s te m a ~i j i j e os n ovn i s m i s ao u ob radi ,transformacijimaterijala iz jednog oblika u drugi, od ni`ih ka vi{im upotrebnimvrednostima i koji neposredno odredjuje karakter proizvodnog sistema, ostalipodsistemi proizvodnog sdistema bili bi podsistem projektovanja i konstrukcijeproizvoda, odr`avanja ma{ina, skladi{tenja i zaliha, za{tite na radu, unutra{njegtransporta, kontrole kvaliteta. Poslovni sistem, koji predstavlja sistem vi{eg nivoa u odnosu na proizvodni sistem,sadr`i pored ovog i sistem nabavke, prodaje, raspodele. Poslovni sistem je najni`isistem koji mo`e da predstavlja zasebnu organizacionu jedinicu privredjivanja -preduze}e. Uklju~ivanje u medjunarodnu podelu rada, kao preduslov sve intenzivnijeg iravnomernijeg razvoja sveta u celini, ja~a veze zavisnosti i medjusobne uslovljenostisvih navedenih nivoa posmatranja sa okvirima, ciljevima i zadacima {iregmedjunarodnog ekonomskog sistema. Sistemski pristup koji je primenjen u analizi tehonlo{kog sistema ima za cilj dasvu kompleksnost odnosa i uticaja prisutnih u svim oblastima ~ovekovog rada istvarala{tva pove`e u celinu uz mogu}nost primene jedinstvene metodologije zaanalizu kvantifikovanje i obja{njavanje odgovaraju}ih pojava sa krajnjim ciljem da se{to bolje i uspe{nije ostvari upravlja~ka funkcija - usmeravanje, koordinacija ikontrola svih aktivnosti u cilju ostvarivanja sve vi{eg nivoa i kvaliteta `ivota ~oveka. Proizvodni tehnolo{ki sistem odredjen je ulazom, tehnolo{kim procesom iizlazom. Tehnolo{ki proces se mo`e objasniti kao redosled zbivanja ili faza koje sejavljaju u toku rada ili postupaka grupisanih prema prirodi zbivanja i `eljenogizlaza. tehnolo{ki proces predstavlja povezivanje tehnolo{kih operacija radipretvaranja ni`ih upotrebnih vrednosti u vi{e uz svrsishodno delovanje ~oveka i radipretvaranja materijala iz jednog u drugi, `eljeni oblik. Dalje struktuiranje tehnolo{kog procesa dovodi do tehnolo{ke operacije kojapredstavlja promenu nekog predmeta ili ma kojih njegovih fizi~kih ili hemijskihsvojstava, njegovo sklapanje ili rasklapanjeod drugog predmeta ili pripremanje zadrugu operaciju, transport, kontrolu ili sme{tanje. operacijom se naziva i davanje iliprimanje informacija, planiranje ili ra~unanje. Operacijom , materijal ili uslugedobijajuformu proizvoda, bilo promenom njegovog oblika, kao {to je slu~aj uma{insdkoj obradi, bilo promenom njegovog hemijskog sastava u toku hemijskogprocesa, ili dodavanjem ili skodanjem materijala, kao {to je slu~aj pri monta`i.Operacija mo`e isto tako da bude pripremanje bilo kakve aktivnosti koja doprinosizavr{avanju proizvoda. Ra{lanjivanjem tehnolo{kih operacija dolazi se do zahvata, pokreta imikropokreta koji se razmatraju kad je obavlja analiza organizacije procesa, sastanovi{ta organizacije rada, sa osnovnim ciljem pove}anja produktivnosti rada.Na Osnovni elementi proizvodnog tehnolo{kog sistema su: 10
 11. 11. 1. ulazni elementi:materijal, oprema (ma{ine, alati, postrojenja), energija, ljudskirad, projektovana tehnologija ( tehnolo{ka dokumentacija); 2. tehnolo{ki proces: sastavljen od tehnolo{kih operacija, zahvata, pokreta imikropokreta; 3. izlazni elementi: gotovi proizvodi, {kart, gubici u materijalu i energiji. Osnovniatributi ulaznih elemenata ujedno su i determinante izlaza: kvalitet, koli~ina i cena. TEHNOLO{KA DOKUMENTACIJA Tehnolo{ka dokumentacija kao ulazni element tehnolo{kog sistema ima osnovnizadatak da defini{e zakonitosti redosleda i na`ina izvodjenja tehnolo{kih operacija utehnolo{kom procesu, da defini{e vrste alata, sredstava za rad i na~ina rada sa njima,vrste materijala i pona{anje ljudi kao nosilaca radne aktivnosti, izvr{ne funkcije. Vrstei oblici tehnolo{ke dokumentacije variraju u razli~itim konkretnim slu~ajevima upraksi, i veoma su raznovrsni. Naj~e{}i i osnovni oblici tehnolo{ke dokumentacije su:1. tehnolo{ka karta, 2. tehnolo{ki postupak, 3. operacijski list. Kao polazna osnova za izradu tehnolo{ke dokumentacije radi se crte` gotovogproizvoda koji se `eli izraditi odgovaraju}im tehnolo{kim procesom. Crte` gorovihelemenata ( proizvoda) sastavljaju konstruktori i tehnolozi pri ~emu se nastoji dacrte` bude dovoljno precizno definisan kako bi se po njemu mogaox da uradikorektan tehnolo{ki postupak i korektni operacijski listovi. Pri tome, podrazumeva seda je izvr{en izbor tehnolo{kog procesa, na~ina obrade materijala prema zahtevimakoji se postavljaju za ispunjavanje zahteva optimizacije, efikasnosti , te se odabranitehnolo{ki proces dalje defini{e kroz tehnolo{ku dokumentaciju. Tehnolo{ka karta je pregled redosleda toka predmeta koji se obradjuje ili ma kognjegovog dela kroz fabriku ili odeljenje, s obele`avanjem pomo}u simbola svihpromena koje se de{avaju na posmatranom toku. tehnolo{ka karta sadr`i simbole zaoperaciju (o), transport (6), ~ekanje (D), kontrolu (p) i skladi{tenje (D). Tehnolo{ka karta mo`e se sastaviti po dva osnova:a) da se podje od postoje}ihsredstava za rad i rasporeda ma{ina i da se zatim defini{e redolsed i vrste operacijakoje se izvode na njima (tehnolo{ka ma{inska karta),ilib) da se podje od redosledatehnolo{kih operacija pa da se potom defini{e broj i vrsta sredstava za rad na kojimase izvode. Sredstvo za rad - ma{ina, uredjaj, postrojenje - kupuje se namenski za odredjeniposao, osim u slu~ajevima kada se radi o univerzalnoj vrsti ma{ina koje izvodeistorodne operacije na razli~itim predmetima rada. U slu~ajevima kada se proizvod~esto menja, kad su ma{ine univerzalne, zna~aj tehnolo{ke karte za definisanjetehnolo{kog procesa postaje sve ve}i.Tehnolo{ka karta sadr`i slede}e osnovnepodatke:- opseg sredstva za rad,- osnovno i pomo}no kretanje uredjaja na sredstvu zarad,- kvalitet obrade, tolerancija koja se mo`e posti}i,- veli~ina osnovnih i pomo}~nihkretanja uredjaja,- operacije koje se izvode na pojedinim ma{inama,- pribor i uredjajikoji se koriste radi izvodjenja operacija na sredstvu za rad. 11
 12. 12. Tehnolo{ki postupak kao oblik tehnolo{ke dokumentacije defini{e naziv i brojoperacija sa opisom radnji u tehnolo{koj operaciji uz definisanje i drugih veli~ina:koli~ine materijala, vreme obrade, i sl. Polazi se od odabrane tehnolo{ke varijantevode}i ra~una o godi{njem planu proizvodnje odredjenog proizvoda. Opredeljivanjeza odredjenu tehnolo{ku varijantu po pravilu se oslanja na ekonomski povoljnijevarijante. Odabrani tehnolo{ki sled operacija mo`e se predstaviti kroz tehnolo{ki postupakizrade dela - vratila radnog kola. Tehnolo{ke operacije definisane tehnolo{kimpostupkom mogu se predstaviti slede}im redosledom:- poravnavanje izabu{ivanje,-struganje,- kontrola,- glodanje kanala,- bu{enje,- doterivanje,- termi~kaobrada,- kontrola,- bru{enje,- kontrola. Tehnolo{ki postupak se izradjuje na bazi crte`a gotovog dela. Operacijski list daje detaljan opis tehnolo{ke operacije sa opisom sredstava zarad, alata, sa opisom rada i detaljnim crte`om proizvoda (dela) koji se proizvodiodredjenom tehnolo{kom operacijom. Operacijski list obuhvata:- broj operacije, -naziv operacije, - oznaku ma{ine ili radnog mesta na kome se operacija izvodi,- brojdela,- naziv dela,- broj komada po proizvodu,- kvalitet, dimenzije i bruto te`inamaterijala od kog se deo izradjuje,- slo`enost posla,- elementi rada,- opis izvodjenjaoperacija prema rednom broju zahvata,- re`imi rada za izvodjenje odredjeneoperacije, - alat- stezni, rezni i merni. Oblik ove dokumentacije mo`e da bude razli~it. Detaljan operacijski listomogu}ava izvr{iocu da sagleda slede}e:- na~in izvodjenja operacije, - re`ime rada priizvodjenju operacije, - obja{njenje na crte`u gotovog proizvoda, - kojim alatomoperacija treba da se izvede, - posle koliko uradjenih komada po re`imima alat trebada se promeni, - kojim alatom treba da se obavi kontrolisanje odredgovaraju}ih kotakoje se obradjuju. Operacijski listovi obavezno sadr`e, pored gore navedenih podataka, i crte`gotovog proizvoda, odnosno dela na koje se izvodi operacija koja se detaljno opisuje. TEHNOLOGIJA I PRODUKTIVNOST Analize su pokazale da se izmedju 40 i 90 procenata ekonomskog razvoja mo`epripisati promenama u tehnologiji, ili da su tehnolo{ke promene uslovileekonomski razvoj i to u navedenom procentu.Isti~e se da pravovremeno prihvatanjetehnologije - koja podrazumeva organizacioni razvoj i informacione sistemeupravljanja sve do najnovije procesne automatizacije - predstavlja kriti~ni faktorekonomskog razvoja dru{tva, ali mnoga preduze}a nemaju ta~ne predstave o tomekakve tehnolo{ke opcije stoje pred njima. Polaze}i od ovako postavljene osnovne teze,analiza realnih, iskustvenih situacija potvrdjuje postavljeni stav i ukazuje na svuslo`enost problema izbora, nabavke, primene, usvajanja i daljeg usavr{avanjatehnologije u savremenim uslovima. Pri tome,ukazuje i na veoma {iroko tuma~enjepojma tehnologije koje nu`no u savremenim uslovima, podrazumevaju}i metode 12
 13. 13. kojim se deluje na predmet rada i opremu, ali i znanje, upravljanje, organizaciju,kvalifikacije radnika, ve{tinu, itd. Podaci o promenama produktivnosti u poslednjihnekoliko decenija ukazuju na usporavanje stope rasta produktivnosti 1970-ih i 1980-ihgodina u odnosu na vrednosti iz 1950-ih i 1960-ih godina, u razvijenim,industrijalizovanim zemljama sveta.Ovaj paradoks, ili anomalija navela je nau~nikeda ovu pojavu bli`e sagledaju i otkriju njene uzroke. Uzroci zaostajanjaproduktivnosti se moraju sagledati {ire i kroz kompleksnu analizu koja }e uva`itimnoge zna~ajne ~injenice i promene vezuju}i se posebno za specifi~ni uticaj razvojatehnologije poslednjih decenija na dinamiku produktivnosti.Isti~e se jedan zna~ajanaspekt ostvarivanja sve ve}e produktivnosti, putem intenzivne tehnolo{keinovacijske aktivnost, bave}i se posebno fleksibilnim tehnolo{kim sistemima injihovim doprinosom u ostvarivanju rasta produktivnosti na nivou preduze}a, presvega. Tehnolo{ki napredak po~iva na intenzivnoj inovacijskoj aktivnosti, a ostvaruje severtikalnim i horizontalnim transferom tehnologije. Oba vida transfera tehniologijeu~estvuju podjednako i podjednako su zna~ajna za ostvarivanje tehnolo{kog napretka.Jedna od zna~ajnih odlika tehnolo{kog napretka je ostvarivanje porastaproduktivnosti svih anga`ovanih resursa u ostvarivanju materijalne proizvodnje ilipru`anju odgovaraju}e usluge. Sve analize i istra`ivanja u ovom pravcu ukazuju na to da se ravnomerni rastproduktivnosti zasniva na uravnote`enom i simetri~nom sprovodjenju tehnolo{kepolitike koja podjednak zna~aj pridaje oboma relevantnim faktorima tehnolo{kograzvoja: vertikalnom i horizontalnom transferu tehnologije.Treba ista}i datehnolo{ke promene iziskuju neophodne investicije kao prate}i element, obukukadrova, odgovaraju}e strukturne promene u privredi, pripremu uslova, novuorganizaciju i upravljanje, itd.Sve te posebne mere pripreme, pra}ene znatnimulaganjima u resurse materijalne i nematerijalne prirode uslovljavaju ka{njenje uprimeni tehnolo{kih inovacija,tako da je slabije izra`ena horizontalna difuzijauzro~nik usporenog rasta produktivnosti. Ukazuje se nadrugi oblik ka{njenja vezanza potrebnu adaptaciju i prilagodjavanje novom re{enju, posebno kada je re~ otehnolo{kim inovacijama. Prelazak na novu tehnologiju uvek iziskuje znatni porasttro{kova {to mo`e da uslovi ~ak i pad produktivnosti pre nego {to se zabele`i njeno~ekivani porast. Preduze}a koja nedovoljno uva`avaju strate{ke i organizacione aspekte novihtehnologija , zaosta}e u u svom razvoju. Za uspe{ni menad`ment tehnologije upreduze}u neophodno je uravnote`iti vi{efaktorski pristup koji uva`avapolivalentnost tehnologije u organizaciji.Uloga tehnologije u utvrdjivanju iostvarivanju poslovne stategije mo`e se posmatrati dvostrano:1. Tehnologija kaopolazna kategorija i osnovica za definisanje polja strate{kih opredeljenja pred ~ijimizborom se preduze}e nalazi, i 2. Tehnologija kao jedno od veoma zna~ajnih sredstava( resursa) putem kojih se poslovna strategija mo`e sprovesti. 13
 14. 14. Produktivnost i kvalitet predstavljaju globalni izraz uspe{nosti preduze}a.Novatehnologija predstavlja jedno od na~ina, sredstava, resursa kojim se posti`e rastproduktivnosti i kvaliteta, medjutim to ne bi smeo da bude izolovani faktor. U praksi produktivnost treba sagledavati uva`avaju}i dvozna~nost tog koncepta: 1.Aspekt efikasnosti (ostvarenog autputa); 2. aspekt efektivnosti (ostvarenihrezultata). Stalna je te`nja,bez obzira na vrstu delatnosti, da se obezbedi rastproduktivnosti, kao potreba da se sa {to manje ulaganja ostvare {to ve}i, kvalitetnijirezultati. Produktivnost se ~esto vezuje za proizvodni sistem, izjedna~ava se saproizvodnom efiikasno{}u, tj. zahtevom da se kombinacijom proizvodnih resursaostvari {to ve}i obim fizi~kog proizvoda. Kada se govori, medjutim, o potrebi rastaglobalne produktivnosti u preduze}u, misli se na {ire zna~enje i tuma~enje ovogpojma. Taj op{ti cilj preduze}a vezan za rast produktivnosti se ostvaruje iverifikacijom proizvoda i usluga kroz ostvarenu prodaju na tr`i{tu, orijentacijompreduze}a ka zadovoljenju raznovrsnih potreba kupaca razvijanjem potencijala upreduze}u koji }e omogu}iti dugoro~no stalne inovacije i promene u skladu sa svespecifi~nijm, diverzifikovanim zahtevima tr`i{ta. Ovako postavljen cilj ostvarivanjaproduktivnostiu preduze}u iziskuje povezivanje, integrisano delovanje svih delovaorganizacionog sistema (tehnologije, marketinga, finansija, investicija,proizvodnje,organizacije , upravljanja) kako bi se obezbedila efikasnost i efektivnost. Kada se produktivnosti pridje sa aspekta efikasnosti, ona zna~i odnos izmedjuraspolo`ivih resursa i ukupne proizvodnje, Sa aspekta efektivnosti, produktivnost se bavi performansama sa aspektakrajnjeg korisnika (ve}a fleksibilnost, ve}i broj varijacija proizvoda). Tri su mogu}a pristupa u sagledavanju produktivnosti : 1. MAKRO PRISTUP, koji koriste ekonomisti da bi merili produktivnost celeprivrede i njenih grana i sektora; 2. MIKRO PRISTUP, je mnogo specifi~niji i bavi se merenjem produktivnostina radnim mestima; 3. MENAD`MENT PRISTUP bavi se sagledavanjem, merenjem i upravljanjemproduktivnosti organizacije, preduze}a u celini.Ovaj pristup se bavi aspektomefektivnosti koji mo`e da bude od najve}eg zna~aja za top menad`ere kada se donosestrategijske odluke. Za menad`ment, pove}anje produktivnosti predstavlja sinonim za pove}anjeprofitabilnosti. Razli~iti su pristupi merenju, pra}enju i kontroli produktivnosti na nivoupreduze}a. Mogu}e je izraziti:1.parcijalnu produktivnost, kao produktivnost jednogfaktora,2.multifaktorsku produktivnost, kao produktivnost dva ili vi{e razli~itihfaktora,3.globalnu produktivnost, kao produktivnost svih faktora, inputa. Parcijalna produktivnost se mo`e predstaviti kao:a) produktivnost rada, b)produktivnost ma{ina, c) produktivnost kapitala, d) produktivnost energije, e) ostalioblici. 14
 15. 15. TEHNOLO{KI DETERMINIZAM U okvirima organizacionih nauka ve} dugo godina vodi se akademska, ~estosterilna diskusija oko tehnolo{kog determinizma. Princip, stav, filozofija tehnolo{kogdeterminizma u su{tini polazi od toga da postoji jednostavna kauzalna i/ilikorelativna veza izmedju vrste i karakteristika opreme i kontekstualnih istrukturalnih dimenzija organizacije, i da ta veza neposredno proisti~e i zasniva sena opremi, tj. promeni opreme.Ovakav stav je neodr`iv i mo`e se osporiti u nekolikota~aka.Prvo, polazi{te koje izjedna~ava opremu i tehnologiju prevazidjeno jesavremenim tokovima tehnolo{kog razvoja i pristupa u tuma~enju i analizi zna~enjatehnologije. Stoga, delovanje i zavisnost organizacije od opreme, ma kakava tazavisnost bila,pa ~ak i da je determiniraju}a, ne mo`e se nikako pro{irivati na koncepttehnolo{kog determinizma. Tehnologija je daleko {ira i pored opreme, hardvera,podrazumeva i metode, organizaciju i upravljanje, potrebne kvalifikacije i znanjapotrebnih da se ‘tehnolo{ki paket’ zaokru`io u integralnu celinu odredjenetehnologije sposobne da deluje u praksi. Nave{}emo i potpuniju definicijutehnologije koju je dao Jugoslovenski komitet za ETAN 1974. godine:"Tehnologijuodredjujemo kao skup tehnika i metoda koji pro{iruju mogu}nost ljudskogdelovanja na prirodu i poma`u njegovom upravljanju dru{tvenim procesima, aproizvod su nau~nih re{enja, ili druga~ije re~eno: tehnologija se mo`e odrediti kaoskup programa putem kojih se realizuju ljudske potrebe. Program je tada skupaktivnosti koje vode ostvarenju nekog cilja, a pod aktivnostima se podrazumevainterakcija subjekata i objekata." tehnologija obuhvata metode, sredstva za rad,proizvodne postupke, primenu od strane korisnika, pored toga ona predstavlja idru{tveni odnos, podrazumeva kreativni talenat i smisao za organizovanje iupravljanje znanjem u pravcu njegove korisne primene.U mno{tvu definicijatehnologije treba ista}i da ona integralno obuhvata napore i odnos ~oveka premaprirodi i dru{tvu u cilju zadovoljenja svih njegovih potreba. Drugo, sasvim je otvoreno pitanje determinizma opreme u procesu spramodredjene organizacije. Ne mo`e se govoriti o kvazi-mehani~koj vezi izmedjuopreme i pona{anja ljudi u organizaciji. ^injenica je da su veoma razudjeni i razli~itina~ini na koje se mo`e ista ma{ina, isto sredstvo koristiti u organizaciji. Medjutim, treba re}i da su rasprave i sama teza o tehnolo{kom determinizmuukazale na zna~aj izdvajanja ovih kategorija , tehnologije i organizacije, i usmerileistra`ivanja ka preciznijem definisanju ovih pojmova i kategorija, kao i detaljnijemsagledavanju njihovog odnosa. Odnos tehnologije i organizacije mo`e se analizirati kroz globalne promene uovim oblastima kroz istoriju. Tehnolo{ki sistemi koji su dominirali u posleratnomrazvoju bili su zasnovani na jeftinim energetskim izvorima, nafti i derivatima i naenergetski intenzivnim materijalima (posebno petrohemije, sinteti~i materijali), avode}i su bili krupni proizvodja~i u industriji nafte, hemijskoj industriji,automobilskoj i drugim granama i delatnostima industrije sa masovnom 15
 16. 16. proizvodnjom. idealni tip organizacije te`io je ostvarivanju kontinuelnog rokamonta`ne linije za masovnu proizvodnju identi~nih jedinica proizvoda. idealni tiporganizacijione strukture preduze}a bila je slo`ena organizacija sa kompleksnomhijerarhijskom i organizacionom strukturom koja, je iziskivala slo`enu administracijui kompleksnu i razudjenu upravlja~ku funkciju. “ Idealni” tip organizacije u sada{njem trnutku tehnolo{kog razvoja obele`enogintenzivnim unapredjenjem informacionih tehnologija u proizvodnji u zna~ajnoj meripovezuje projektovanje - upravljanje procesom proizvodnje - i samu proizvodnju iprodaju u zajedni~ki, integralni sistem i ~ini korak dalje u odnosu na ranije koncepcijemehanizacije i automatizacije. tehnolo{ki sistemi u okviru odgovaraju}ihproizvodnih sistema organizovani na ovoj osnovi te`e da proizvode fleksibilni ipromenljivi asortimanproizvoda i usluga. Promene u elektronici i informacionimtehnologijama, telekomunikacijama, dovode do intenzivnijeg prenosa informacija posvetu. Diverzifikovanost i fleksibilnost na svim nivoima zamenjuje ranije strogoodredjene , homogene sisteme.tr`i{ni uslovi privredjivanja i izo{trena konkurencijana medjunarodnim tr`i{tima roba i usluga name}u usvajanje novih tehnika itehnologija uz promenu uobi~ajenih oblika i na~ina proizvodnje i prodaje,efikasnije i delotvornije organizacije.Uspe{na primena novih tehnologija uz rastproduktivnosti uslovljena je reorganizacijom svih aktivnosti u proizvodnim ineproizvodnim delatnostima. Pri tome, ne treba gubiti iz vida ~injenicu da organizacija nije jednozna~noodredjena tipom tehnologije i tehnolo{kog sistema koji je u primeni. potrebno jenaglasiti da ne postoji nikakakv jednozna~ni tehnolo{ki determinizam koji biprirodu odnosa ~ovek-ma{ina povezivao sa vrstom organizacije, ve} se mora uva`itida jednoj vrsti tehnologije mogu odgovarati vi{eorganizacionihalternativa.Delovanje tehnologije i razvoj organizacije predstavljaju neodvojivekomponente sveukupnog tehnolo{kog napretka. Uzajamnu duboku povezanost iisprepletenost tehnologije i organizacijetreba integrisati u celovitu koncepciju imaju}iu vidu da tehnologija, oeganizacija rada, proizvodnje i upravljanje igraju sve aktivnijuulogu i vr{e veoma dubok uticaj na sve materijalne elemente proizvodnje. UPRAVLJANJE TEHNOLOGIJOM Sagledavanjem uticaja tehnologije na funkcionisanje organizacije na kra}i i dugirok, u vezi sa polo`ajem i sveukupnom konkurentskom uspe{no{}u organizacije utr`i{nim uslovima privredjivanja,mo`e se uo~iti da se pojam uspe{nog upravljanjatehnologijom u preduze}u skoro neprekidno tokom dvadesetog veka vezivao zarazmatranje efikasnosti tehnologije u organizaciji.Prioritetom efikasnosti kao funkcije ciljakoja se postavlja u odnosu na tehnologiju u organizaciji, u drugi plan je stavljenorazmatranje pitanja inovacija u tehnologiji i karakteristika organizacije u kojimaone nastaju i postaju delotvorne. Ovo je ostavilo traga kako u teorijskim radovima 16
 17. 17. tako i u praksi organizacija,a sve ve}a okrenutost ka inovacijama, danas, uslovila jepotrebu za novim tuma~enjima i re{enjima. Upravljanje tehnologijom se u su{tini zasniva na sistemskom pristupu koji pravidistinkciju izmedju:1. Anticipiranja, predvidjanja pravaca i potreba za tehnolo{kimrazvojem u budu}nosti.Tu se razmatraju procesi nabavke (izbora i/ili razvoja) novihtehnologija;2. Implementacije, konkretnih rezultata u primeni tehnologija upraksi.Tu se misli na operacionalna pitanja i organizacione faktore relevantne zauspe{nu primenu novih tehnologija. Prema ‘Zadacima u menad`mentu tehnologijom’ koje je ustanovio Nacionalnisavet za istra`ivanja SAD, 1987 godine,"Upravljanje (novim) tehnologijamapovezuje in`enjerstvo, tehni~ke nauke i discipline u okviru menad`menta,usmerene ka problemima upravljanja, razvoja i primene tehnolo{kih potencijala dabi se oblikovali i ostvarili strate{ki i operativni ciljevi organizacije". Imaju}i u vidu da se oblast upravljanja tehnologijom veoma intenzivno razvija,zna~ajna su pojmovna razgrani~enja u klju~nim podru~jima kojima se bavi. Razlikeizmedju pojmova upravljanje inovacijama i upravljanje tehnologijom , takve suprirode da se najbla`e mogu okarakterisati kao fuzzy odnos. U tom smislu, upravljanjetehnologijom bi se moglo prihvatiti kao {iri pojam koji obuhvata kako upravljanjeinovacijama ( vertikalnim transferom tehnologije - proizvoda i procesa) tako iupravljanje primenjenom tehnologijom u preduze}u ~iji je pojavni oblik konkretantehnolo{ki sistem preduze}a. Upravljanje tehnologijom u organizaciji je u stvarinaj{iri pojam u okviru koga posmatramo upravljanje inovacijama (inovacionimprocesima)u preduze}u,upravljanje horizontalnom difuzijom inovacija u preduze}ui upravljanje konkretnim tehnolo{kim sistemima, procesima i operacijama kaoizrazom ve} implementirane tehnologije. Upravljanje tehnologijom se na nivou preduze}a mo`e posmatrati kroz dveosnovne oblasti upravljanja: 1. upravljanje tehnolo{kim razvojem preduze}a i 2.upravljanje tehnolo{kim sistemima preduze}a. Upravljanje tehnolo{kim razvojemposmatra se u dva osnovna pravca: prvi podrazumeva upravljanje inovacionimprocesima u organizaciji, zna~ajnim faktorima uspe{nog vertikalnog transferatehnologije, dok drugi obuhvata upravljanje uspe{nim horizontalnim transferomtehnologije u organizaciji. Upravljanje tehnolo{kim sistemom podrazumevaupravljanje postoje}om tehnologijom u preduze}u ~iji je implementirani oblik ustvari konkretan tehnolo{ki sistem, sa svim procesima i operacijama u okviru njega.Strategijska opredeljenja ka inovacijama u tehnologiji i organizaciji deo susveukupnog menad`menta preduze}a, posebno izra`enog u oblasti tehnolo{kogmenad`menta. Pitanje efikasnosti i efektivnosti tehnologije u organizaciji usko jepovezano sa sagledavanjem op{tih, zajedni~kih karakteristika tehnologije, zakonitostinjenog nastanka, daljeg razvoja, usavr{avanja, uspe{ne primene i kvalitetnogtransfera. Potreba za uspostavljanjem te teorije tehnologije posebno je nagla{ena pojavom irazvojem novih, visokih, informacionih tehnologija. Klasi~ni koncepti i zaklju~ci u vezi 17
 18. 18. sa odnosom tehnologije , organizacije i upravljanja, sa tehnolo{kim promenama,inovacionim modelima, modelima transfera i principima transferibilnosti radikalno semenjaju, do`ivljavaju proces preispitivanja, izmene i nove verifikacije. Nove tehnologije u savremenim uslovima obuhvataju usavr{ene, razvijenetehnologije koje karakteri{e izuzetna fleksibilnost i visoka stopa njihovih promena.Posebno mesto u razmatranju novih tehnologija zauzimaju fleksibilni proizvodnisistemi (FPS) koji ozna~avaju grupaciju proizvodnih sistema sa razli~itimmogu}nostima. Uop{teno gledaju}i, FPS predstavlja kombinaciju radnih stanica ( kao{to su CNC ma{ine i ma{inski centri), povezani automatskim sistemom unutra{njegtransporta i koje kontroli{e centralni ra~unar.FPS je konstruisan tako da proizvodifamiliju proizvoda i sposoban je da proizvede istovremeno razli~ite delove. Time seobezbedjuje fleksibilnost i odgovaraju}i stepen automatizacije i prednosti ekonomijeobima koji se obi~no vezuju za sisteme se neprekidnim tokovima.U osnovi FPS nalazise koncept grupne tehnologije (GT) koja ozna~ava organizaciju tehnologije uodgovaraju}e }elije ( ma{inske }elije) koje proizvode u celini sve delove u jednojfamiliji delova.Delovi se grupi{u prema sli~nostima u konstrukciji ili premapodudarnosti u operacijama njihove proizvodnje. Fleksibilnost se name}e kao osnovno obele`je pravaca budu}eg razvojaproizvodnih sistema. Sagledavanje agregatne proizvodne fleksibilnosti postavlja se tri zna~ajna pitanja: 1.Nove tehnologije mogu za preduze}e da zna~e obezbedjenje razli~itih tipovafleksibilnosti, {to uslovljava i razli~iti stepen i nivo sveukupne proizvodne fleksibilnostipreduze}a. Preduze}a,stoga, treba da utvrde koji tipovi fleksibilnosti pripadajukriti~nom domenu njihove aktivnosti. 2.Postoje vrlo izra`eni odnosi izmedju navedenih tipova fleksibilnosti o kojimatreba posebno voditi ra~una, sigurno je da postoje odgovaraju}a preklapanja izmedjunjih. 3. Razli~iti tipovi fleksibilnosti treba da se dovedu u vezu sa nivoom i vrstom novetehnologije koja se nabavlja da bi se obezbedio krajnji cilj konkurentske uspe{nostipreduze}a na tr`i{tu. Strategija upravljanja promenama u tehnologiji i organizaciji nema unapredpropisane recepte ili preporuke. Praksa bele`i uspe{ne i neuspe{ne projekte, a svakikonkretan slu~aj mora da se prati shodno specifi~nim karakteristikama. Tehnologijase mo`e primeniti u ~etiri oblasti ukupnog poslovanja:kod diverzifikacije proizvoda,uusavr{avanju proizvoda(usluga) , za unapredjivanje proizvodnih(operativnih)sistema) ili u oblasti upravlja~nog sistema( informacionog sistema).Teku}asposobnost jednog preduze}a da obezbedi uspe{no tehnolo{ke promene, da ih upotpunosti apsorbuje, ocenjuje se pomo}u tri pregleda ,bilansa koji su klju~ni za ocenute sposobnosti a vezuju se za sistemsku analizu funkcija i sposobnosti preduze}a:1.pregled i ocena sveukupne kulture organizacije, 2. pregled i ocena inovativnihsposobnosti,3. pregled i ocena tehni~kih sposobnosti. 18
 19. 19. Kulturne i organizacione promene te`e je sprovesti od nekih mehanisti~kihaspekata tehnolo{kih promena. Kultura organizacije se defini{e kao skup normi,pretpostavki o vrednosti, pona{anju, odnosu koji uti~e na zaposlene na svim nivoima,te time uti~e i na karakteristike i pona{anje organizacije. Istra`ivanja tehnolo{kihpromena u organizaciji pokazala su da one ~esto iziskuju promene u kulturiorganizacije, a da odredjena kultura organizacije defini{e i odnos prema tehnolo{kimpromenama. Kao primer raznih orijentacija u kulturi organizacije navode se : -orijentisanost , okrenutost ka kupcima;- okrenutost ka rezultatima i performansamaunutar organizacije;- orijentacija ka budu}nosti;- tro{kovna orijentacija . Mo`e ista}ida je potrebno uspostavljati dualnu perspektivu u menad`mentu, visoku inovativnost iotvorenost ka promenama, s jedne strane,i dovoljnu efikasnost koja }e omogu}itiuspe{nu primenu inovacija u organizaciji, s druge strane. Imaju}i u vidu zna~aj tehnologije za obezbedjivanje konkurentske sposobnostipreduze}a na dugi rok, osvajanje boljih pozicija na tr`i{tu, uticaj i doprinos tehnologijena ostvarenje tako postavljenog krajnjeg cilja samerava se u svakom trenutku. UPRAVLJANJE TEHNOLO{KIM SISTEMOM Op{ta definicija upravljanja koja je primenjiva na sve vrste organizovanih sistemaje da je upravljanje ciljem odredjeni informacioni uticaj jednog sistema ( ilipodsistema) na drugi koji te`i da izmeni pona{anje ovog sistema ( podsistema) uodredjenom pravcu. Sa aspekta sadr`ine, upravljanje treba da obezbedi pravilnofunkcionisanje sistema, njegovu reprodukciju, razvoj i promene u skladu sakriterijumima cilja (efektivnosti). s formalne strane, upravljanje je informacioniproces stvaranja odraza realne stvarnosti, a zatim se pomo}u logi~kih operacijainformacije dalje obeadjuju i analiziraju. Poslednjih godina, teoreti~ari i prakti~arisuo~avaju se sa veoma kompleksnom problematikom vezanom za problemeautomatizovanih i automatskih sistema upravljanja. Uspeh u re{avanju tih problemastvori}e osnovu za br`e promene na liniji sve ve}eg tehnolo{kog progresa. Upravljanje tehnolo{kim sistemom treba posmatrati u okviru {ireg kontekstaupravljanja proizvodnim, poslovnim i upravljanja u okvirima dru{tveno-ekonomskogsistema. Jedno od primarnih zadataka koji se odvijaju u okvirima proizvodnihtehnolo{kih sistema, a to je transformacija predmeta rada delovanjem odgovraju}ihtehnolo{kih procesa, umnogome odredjuje i osnovni karakter i sadr`inu upravljanjatehnolo{kim sistemom. Osnovni cilj upravljanja je da se obezbedi planiranje,usmeravanje , koordinacija i kontrola svih atributa sistema i svih promena koje se utehnolo{kom sistemu odigravaju kako bi se ispunili predvidjeni izlazni rezultati,postigli postavljeni ciljevi, sadr`ani u efikasnosti i efektivnosti tehnolo{kog sistema. Upravljanje tehnolo{kim procesom mo`e se izolovano posmatrati ukoliko setehnolo{ki proces izdvoji i odrede se njegove fizi~ke karakteristike. Medjutim,upravljanje tehnolo{kim procesom mo`e se posmatrati i u okviru integralnog sistemaupravljanja jednom organizaciono-proizvodnom celinom. Celovitim hijerarhijskim 19
 20. 20. pristupom treba odrediti mesto i zna~aj upravljanja tehnolo{kim procesom uintegralnom sistemu upravljanja.Upravljanje tehnolo{kim procesom sastoji se uplaniranju, usmeravanju, koordinaciji i kontroli svih operacija unutar tehnolo{kogprocesa prilikom transformacije materijala iz jednog oblika u drugi, odni`ih ka vi{imupotrebnim vrednostima. Na~ini upravljanja tehnolo{kim procesima u proizvodnji razlikuju se prema :na~inu proizvodnje, veli~ini serija, karakteru proizvodnje, opremljenosti rada, itd.Prema na~inu proizvodnje , upravljanje proizvodnim tehnolo{kim procesima deli sena:1. upravljanje tehonlo{kim procesima jedini~ne proizvodnje; 2. upravljanjemehanizovanim tehnolo{kim procesima; 3. upravljanje automatizovanimtehnolo{kim procesima. Ciljevi upravljanja tehnolo{kim procesima su oduvek bili isti,sa {to manje ulaganja obezbediti {to ve}i izlaz, pove}ati produktivnost,ekonomi~nost,rentabilnost, tj. voditi operacije u tehnolo{kom procesu ka {to uspe{nijem pretvaranjuiz ni`ih u vi{e upotrebne vrednosti. Automatizovani tehnolo{ki procesi kod kojih su razvijeni automatizovani sistemiupravljanja dolazi do optimizacije i racionalizacije proizvodnje, automatske kontrole,regulisanja i upravljanja proizvodnim procesom, upotreba ra~unarske tehnike uodlu~ivanju, kori{}enje zatvorenih upravlja~kih kola. Upravljanje automatizovanim tehnolo{kim procesom podrazumeva razvitaktehnologije do stupnja automatizacije. Automatizacija se javlja kao krajnja ta~ka unapretku koji je do`ivela masovna proizvodnja, kontinualni procesi. Nazivautomatizacija ili automacija upotrebljen je prvi put 1940. u Fordovoj fabricimotora iodnosio se na sisteme unutra{njeg transporta u okviru fabrike. Dalji razvoj se zasnivaona tri osnovna principa: usavr{avanje performansi ma{ina; stvaranje automatizovanogunutra{njeg transporta i razvoj metoda za pra}enje i kontrolu uredjaja. U klasi~nom konceptu automatizovanog sistema upravljanja tehnolo{kimprocesom ( kontinualnim, za masovnu proizvodnju) razlikuju se tri osnovna sistemaizgradnje u zavisnosti od slo`enosti algoritma upravljanja. 1. Sistemi logi~ko-programskog upravljanja tehnolo{kim procesima gde sealgoritmom upravljanja i odgovaraju}im programom za ra~unar unapred defini{elogi~ko vodjenje svih operacija prema zahtevima optimizacije, racionalizacije iefikasnosti procesa. prednosti ovakvog na~ina upravljanja nad ru~nim su znatne,isklju~uju se pogre{ene radnje ~oveka, omogu}ava se kori{}enje i primena informacijai metoda koje prevazilaze nivo znanja i dostupnost inofrmacija izvr{iocima, te se timepove}ava kvalitet obavljenog posla i sveukupna efikasnost tehnolo{kog procesa.Izmenom programa za ra~unar mogu}e je uneti nove elemente i izmeniti re`ime ivrstu operacija na lak, brz i precizan na~in. Nedostaci se vezuju za nepostojanjezatvorenog upravlja~kog kola, to su i dalje otvoreni sistemi upravljanja , naj~e{}evezani za upravljanje radom jedne ma{ine ili uredjaja (jednoprogramski ) , a redje seradi o ra~unarskom vodjenju vi{e ma{ina ili uredjaja ( vi{eprogramsko upravljanje). 2. Sistemi optimalnog upravljanja javljaju se kao slo`eniji automatizovani sistemiupravljanja koji uva`avaju i stohasti~ke, a delimi~no i slu~ajne pojave koje mogu da 20
 21. 21. nastanu delovanjem tehnolo{kih sistema u praksi. To su zatvoreni sistemi upravljanja,gde se softverom obezbedjuje fleksibilnost upravljanja u vezi sa promenama koje sedogadjaju u realnom sistemu. Mogu biti bez adaptacije ( sa unapred datimstohasti~kim varijantama kretanja po upravlja~kim trajektorijama) ili sa adaptacijom,kada se radi o slo`enijim softverima koji imaju mogu}nost ‘u~enja’ na procesu ive}u fleksibilnost u odnosu na mogu}a stanja sistema ili procesa kojim se upravlja. 3. Sistemi kompleksnog upravljanja tehnolo{kim procesom re{avaju zadatkeproistekle odgovaraju}im organizacionim vezivanjem grupa tehniolo{kih procesa sa~itavim kompleksom osnovne i pomo}ne opreme, protocima materijala,polufabrikata i nosilaca energije. Ovi sistemi su kompleksni i spadaju u kategorijuorganizaciono-tehnolo{ke klase automatizovanih sistema upravljanja. U najnovije vreme nova vrsta i specifi~nost u okviru automatizacije upravljanjanastaje pojavom fleksibilnih proizvodnih sistema koji sve prednosti automatizacijedo tada primenjive isklju~ivo na kontinualne procese i masovnu proizvodnju, unose iu procese serijske proizvodnje prekidnog tipa. Nastala zahvaljuju}i pre svega razvojui unapredjivanju tehnologije, fleksibilna automatizacija se najvi{e zasniva narazvoju i unapredjivanju numeri~ki vodjenih ma{ina (NC- ma{ina), razvojumikroelektronike, razvojem senzora i mernih instrumenata, usavr{avanjem sistemaunutra{njeg transporta i skladi{tenja. Fleksibilni proizvodni sistemi su doveli dointegrisanosti svih funkcija u preduze}u i uslovili celokupni tr`i{ni nastup i uspe{nostfirme stepenom integrisanosti koji je postignut. Tehnolo{ki napredak koji je usloviorazvoj fleksibilne automatizacije u domenu proizvodnog sistema, name}e potrebuizgradnje fleksibilne organizacije koja }e biti u stanju da prednosti nove tehnologijeugradi u celovit novi koncept organizaovanja i upravljanja. S tim u vezi, danas jeupravljanje tehnolo{kim sistemom postalo neodvojivo od integralnog upravljanjaproizvodnim sistemom i poslovnim sistemom u celini. UPRAVLJANJE TEHNOLO{KIM RAZVOJEM Nu`nost upravljanja tehnolo{kim razvojem proisti~e iz ~injenice da svaki razvoj ipromena treba da slu`i ~oveku i da je svaki razvoj put ka zadovoljenju potreba ~ovekana sve vi{em nivou. ^ovek je pokreta~ razvoja, nosilac i izvr{ilac, i na kraju, on je iu`ivalac plodova razvoja. Na osnovu ovakvog stava mogao bi se pretpostavitiodredjeni automatizam na relaciji ‘~ovek - razvoj - ~ovek’, {to bi zna~ilo da ne postojibriga niti pitanje oko toga da li je odredjeni pravac razvoja u suprotnosti sa ~ovekom injegovim potrebama, budu}i da ga sam podsti~e, sprovodi i u njemu u`iva. Ne trebamedjutim, gubiti iz vida ~injenicu da je razvoj u celini slo`en proces, a tehnolo{kirazvoj kao motorna snaga globalnog, dru{tvenog razvoja , posebno je pokazao dauklju~uje niz problema u raznim vidovima tako da kao celina mo`e da izmakne iz ruku~oveka ukoliko se on ozbiljno ne pozabavi pitanjima upravljanja razvojem kaciljevima koje `eli da postigne na svim nivioma i u svim oblastima svog delovanja.Ti ciljevi se globalno odnose na podizanje nivoa standarda i kvaliteta `ivota. 21
 22. 22. Razvitak nauke, sve ve}i nivo znanja i obrazovanosti stanovni{tva uz prakti~noiskustvo predstavlja osnovnu pokreta~ku snagu i faktor tehnolo{kog napretka. Trans-fer tehnologije, shva}en u op{tem smislu, kao razvoj, prenos i usvajanje novihznanja, tehnika i tehnologije, organizacije, kao i upravljanja tehnolo{kim sistemima,bitan je faktor i preduslov tehnolo{kog napretka, a to danas va`i za sve zemlje idru{tva bez obzira na dostignuti stepen razvoja, na dru{tveno-ekonomskouredjenje.Vidovi i na~ini transfera tehnologije se razlikuju, ali on je postao pojavasavremenog dru{tva i njegova neodvojiva komponenta. Tehnolo{ki napredak uti~e napove}anje produktivnosti rada, proizvodnosti dru{tva, a samim tim i na njegovoukupno materijalno bogatstvo. Rast materijalnog bogatstva dru{tva u celinioslobadja kreativne potencijale, uti~e na sve ve}i stepen obrazovanosti i akumuliranihznanja u dru{tvu, zna~i ekonomski i dru{tveni razvoj. Rastu}i kreativni potencijalidru{tva, zajedno sa rastom materijalnog bogatstva uslovljavaju dalji rast inovativnihsposobnosti, nu`nog preduslova za pojavu novih tehnologija i ostvarivanja daljegtehnolo{kog rasta i razvoja. Opisani zatvoreni krug ili lanac dru{tvenog razvoja ~ija jejedna od komponenti i tehnolo{ki razvoj, ukazuje na zna~aj i mesto upravljanjatehnolo{kim razvojem ka ostvarivanju `eljenih ciljeva razvoja dru{tva u celini. Potreba upravljanja tehnolo{kim razvojem na svim nivoima u dru{tvu proisteklaje iz prirode i karaktera samog tehnolo{kog napretka ~ijim kontinuiranimostvarivanjem se obezbedjuje tehnolo{ki razvoj. U sr`i tehnolo{kog napretka jetransfer tehnologije, vertikalni i horizontalni, medjutim razli~ite vrste transferatehnologije ne dovode uvek do tehnolo{kog napretka. To zna~i da je neophodnotransferom tehnologije upravljati kako bi se realizovao tehnolo{ki napredak. Poredtoga, svaka tehnolo{ka promena, nova tehnologija ne}e uvek zna~iti i ekonomskinapredak, a tehnolo{ki i ekonomski napredak kao faktori dru{tvenog napretka nisuuvek na liniji i u skladu sa dru{tvenim ciljevima razvoja. Upravljanje tehnolo{kim razvojem polazi od potrebe planiranja tehnolo{kograzvoja i tu posebno zna~ajno postaje tehnolo{ko predvidjanje. ^injenica da jetehnolo{ki razvoj najdinami~niji faktor privrednog i dru{tvenog razvoja i da je u ovomdomenu mogu}i najve}i transfer i saradnja medju zemljama u svetu,nametnuli su brzirazvoj i prodor tehnolo{kog predvidjanja kao neodvojive komponente svihstrate{kih pitanja razvoja tehnologije. Pored zna~aja tehnolo{kog predvidjanja uoblasti odredjivanja pravaca i upravljanja razvojem novih tehnologija,nau~no-istra`iva~kim radom kao preduslovom nastanka inovacija, dakle vertikalnimtransferom tehnologije, njegova uloga postaje posebno zna~ajna i kada je re~ oupravljanju tehnolo{kim razvojem zasnovanim na horizontalnoj difuziji tehnologija.Tada postaju aktuelna i predvidjanja u domenu razvoja kadrova, nove organizacije,tr`i{ta, ekonomskih efekata i finansijskih preduslova, {to se sve vezuje zatehnolo{ka predvidjanja u svrhu {to objektivnijeg planiranja , a samim tim iupravljanja tehnolo{kim razvojem neodvojivo vezanim za sve ostale komponenterazvoja . 22
 23. 23. Upravljanje tehnolo{kim razvojem se mo`e definisati kao sistematska aktivnostupravljanja transferom tehnologije, a naglasak je na uspostavljanju ciljeva,predvidjanju uslova pod kojima }e se ciljevi ostvariti, pra}enju realizacije ciljeva ubudu}nosti i usmeravanju svih aktivnosti ka njihovom ispunjenju.. Pri tome postojipovezanost i uskladjenost ciljeva na razli~itim nivoima i to u smislu ostvarivanjaodgovaraju}e hijerahije medju njima. To zna~i da se i upravljanje tehnolo{kimrazvojem ostvaruje putem uspostavljanja odgovaraju}e upravlja~ke hijerarhijskestrukture koja vodi ra~una o razli~itim kriterijumima i aspektima zna~ajnim zauspostavljanje ovakve vrste odnosa. Na nivou preduze}a, upravljanje tehnolo{kim razvojem deo je strate{kogupravljanja tehnologijom u njemu. Strate{ko upravljanje tehnologijom podrazumevaupravljanje svim dinami~kim komponentama promene tehnologije koji }e dovestido postizanja planiranih, `eljenih ciljeva tehnolo{kog razvoja u budu}nosti. Ti seciljevi odnose pre svega na postizanje nekog `eljenog stanja tehnolo{kog nivoa inapretka u budu}nosti.To `eljeno stanje se mo`e okarakterisati kroz osnovne ciljevetehnolo{kog razvoja pre svega ekonomsko- finansijske , tehnnolo{ke idru{tveno-organizacione prirode. Izgradjeni su razli~iti modeli kvantitativne ikvalitativne prirode za pra}enje ispunjenosti ciljeva, radi efikasnijeg ispunjavanjaupravlja~kih zadataka tehnolo{kog razvoja na nivou preduze}a. Postoji ve}i brojpokazatelja , indikatora tehnolo{kog razvoja koji omogu}avaju pra}enje i analizuispunjenosti zadataka tehnolo{kog razvoja prema planom predvidjenim vrednostima,i oni se mogu sameravati i uporedjivati u svakom trenutku.28. Vrednovanjetehnologije Ocena i vrednovanje tehnologije nezamislivo je bez nekog postavljenog cilja isvrhe obavljanja aktivnosti vrednovanja.Vrednovanje tehnologije se naj~e{}e obavljasa krajnjim ciljem uporedjenja adekvatnosti neke tehnologije za konkretnu sredinuu kojoj }e ona biti primenjena. To zna~i da se u celini nije do{lo do nekoguniverzalnog merila vrednovanja neke tehnologije, ve} je to fleksibilan pojam kojise vezuje za konkretne potrebe uspostavljanja nekih vrednosnih kriterijumaprilikom izbora tehnologoje, prilikom njene nabavke, usvanja, prilagodjavanja idaljeg razvoja. U tom smislu, vrednovanje tehnologije mo`e se posmatrati u dvaosnovna pravca: 1. vrednovanje tehnologije kroz pokazatelje njenih karakteristika ueksploataciji, a to je vrednovanje tehnolo{kih sistema, procesa i operacija krozodgovaraju}e pokazatelje, i 2. ocena i rangiranje tehnologije kao odgovaraju}eponude u odnosu na konkretnu organizaciju u kojoj bi se mogle primeniti. Imaju}i u vidu gore navedeno osnovno razgrani~enje, postoji razlika u metodamai tehnikama za vrednovanje odredjene tehnologije. Kada je re~ o vrednovanjuprimenjene tehnologije, tehnolo{kih sistema, procesa i operacija kao izrazaprimenjene tehnologije u organizacijama, treba spomenuti razli~ite analizetehnolo{kog sistema koje su tu mogu}e. Postoje op{te, globalne i parcijalne analizekoje omogu}avaju vrednovanje tehnologije sa aspekta njene efikasnosti iefektivnosti u organizaciji u kojoj je primenjena. 23
 24. 24. Pored toga tu su i pokazatelji tehnolo{kog nivoa i napretka odredjenetehnologije koji su formirani na osnovu odredjenih komponenti tehnologije, a koji sebaziraju na merenjima ve} primenjene tehnologije u praksi. Vrednovanje tehnologije kao dostignu}a, inovacije ,polazi od nekih njenihprojektovanih karakteristika i performansi. Takodje se predstavlja kroz karakteristikeosnovnih komponenti tehnologije, ali zasnovanih na projektovanim vrednostima.Za izbor novih tehnologija u preduze}u od posebnog je zna~aja podr{ka odlu~ivanjuprilikom izbora koja se stvara uspostavljanjem bilo kakvog mehanizma za ocenu ivrednovanje ponudjenih novih tehnolo{kih re{enja. Pored pokazatelja projektovanetehnologije, ovde se ocena i vrednovanje konkretne tehnologije dopunjavapokazateljima odredjene tehnologije sa aspekta konkretne situacije u organizaciji,planom predvidjenih ciljeva i o~ekivanja u vezi sa novim tehnologijama. Imaju}i uvidu kompleksnost pitanja ocene i vrednovanja tehnologije i nemogu}nostuspostavljanja nekog objektivnog univerzalnog kriterijuma njihove valorizacije, topitanje se re{ava shodno konkretnim potrebama nastalim pre svega u okviru {irihpotreba upravljanja tehnologijom na razli~itim nivoima u dru{tvu. @IVOTNI CIKLUS TEHNOLOGIJE Uspe{ni tehnolo{ki menad`ment u preduze}u podrazumeva i pra}enje `ivotnogciklusa tehnologije.Na krivoj `ivotnog ciklusa razlikuje se: 1. Prva faza-rani razvoj:to je rani period tehnologije pre nego {to ona do`ivljavaosnovnu tr`i{nu primenu; 2. Druga faza - ubrzani rast:centralni deo krive odnosi se na osnovni periodeksploatacije tehnologije. 3.Tre}a faza naziva se put ka zrelosti.Osnovne karakteristike ove faze su:malomogu}nosti za uvodjenje radikalno novih proizvoda; pove}ana borba za tr`i{te uuslovima njegove zasi}enosti; potreba da se smanje tro{kovi; naglasak na kvalitetukoji se ~esto manifestuje kroz proizvode sa produ`enim `ivotom uz odredjene servise idodatne usluge; visoke investicije da bi se ostvarila marginalna pobolj{anjatehnolo{ke performanse. Sagledavanje krive za pojedine tehnologije interesantno je i radi uspostavljanjadijagrama supstitucije za tehnologije gde se odredjuje polo`aj i dinamika promenapojedinih tehnologija u industriji. To ima uticaja na odredjivanje trenutka zapojedino preduze}e kada akcija postaje neminovna. @ivotni ciklus tehnologije i tehnolo{ka supstitucija pru`aju uvid u stanjetehnologija u industriji, a upravlja~ke odluke u organizaciji u tr`i{noj privredizasnivaju se na oceni stepena difuzije i mogu}nosti prodora na tr`i{te saproizvodima koji otelotvoruju novu tehnologiju.U tom smislu analiza `ivotnog ciklusaproizvoda, a pre svega supstitucija proizvoda, postaje itekako zna~ajna . Razmatranje `ivotnog ciklusa tehnologije u industriji za pojedina preduze}a odposebnog je zna~aja da bi ona odredila svoj stil menad`menta, tip upravlja~kog 24
 25. 25. sistema i relativni status pojedinih funkcija, koje se menjaju u zavisnosti od faze urazvoju. U svetlu odnosa proizvod / tehnologija, potrebno je pa`nju usmeriti kaÈ 1) atributima proizvoda,koji tokom vremena trpe ve}e ili manjeizmene.Tehnologija determini{e odredjene atrtibute u proizvodu, u slu~aju potrebeizmena atributa usled zahteva tr`i{ta ( i kupaca) menjaju se i atributi proizvoda {touslovljava i izmenu, supstituciju tehnologija; 2) faktorima iz okru`enja koji mogu biti zna~ajni za supstituciju tehnologija (energetska kriza uslovila potrebu novih tehnologija sa alternativnim oblicimaenergije); 3) modi, dizajnu koji imaju odredjenog uticaja na one proizvode koji su podlo`nitim promenama , ali ne i na ve}inu proizvoda - kapitalnih dobara, ili industrijskihdobara; 4) ograni~enjima koja se ~esto javljaju u pogledu tzv komplementarnihtehnolo{kih inovacija i odnose se na zahteve infrastrukture, ili na potrebu nekihdrugih inovacija da bi primarna za`ivela. Mo`e se zaklju~iti da postoji bliskaisprepletenost medju tehnologijama i da se kroz kombinaciju tehnologija ( razli~itetehnologije koje se nalaze na razli~itim polo`ajima na S-krivoj `ivotnog ciklusatehnologije) sagledava strate{ki pravac promena koje se uvode u oblasti tehonlogijeu preduze}u. TEHNOLO{KE PROMENE Savremeno industrijsko doba nastalo burno industrijskom revolucijom krajemXVIII i u XIX veku u Evropi karakteri{e sasvim specifi~an skup proizvodnihpostupaka i oblika organizacije sa naj{irom primenom metoda transformacije jednogoblika energije u drugi, uz transportovanje energije na prakti~no neograni~enarastojanja u planetarnim okvirima, uz potiskivanje muskulaturne energije `ivotinja iizbacivanje iz upotrebe odgovaraju}e energije ljudi, upotreba svih poznatih fizi~kih ihemijskih metoda za oblikovanje supstance koja se obra|uje i promenu njenihosnovnih fizi~kih i hemijskih svojstava, kao supstanca za obradu koriste se prakti~nosvi materijali koji se u ~ovekovoj okolini nalaze, a broj i struktura kombinacijarazli~itih materijala su veoma {iroki i raznovrsni. Tehnolo{ke promene obuhvataju nove metode rada, nove ma{ine i alate, novuorganizaciju, nove proizvode, kvalifikacionu strukturu, na~ine upravljanja.Interesantno je analizirati podatke o brzini {irenja tehnolo{kih promena kroz vremekoje protekne od otkri}a do komercijalizovanja novine i primene u praksi. Taj periodse skratio, istorijski gledano. 1914. godine iznosio je u proseku 50 godina, 1920-1940. - 16 godina, 1945-1960. - 9 godina, do 1972. - 7 godina, do danas - 3-5 godina. 25
 26. 26. Uo~ava se tendencija skra}ivanja vremena postanka i primene tehnolo{kihdostignu}a, skra}uje se i vreme njihovog horizontalnog {irenja do svih oblasti ljudskedelatnosti u kojima mogu da na|u svoju primenu. U globalu, sve tehnolo{ke promene savremenog doba ogledaju se kroz promene: 1. tehnologije u proizvodnji, 2. tehnologije sistema upravljanja. Tehnolo{ke promene u pravcu sve ve}eg tehnolo{kog napretka deluju naodgovaraju}e ekonomske promene i uslovljavaju ekonomski napredak, {to opetpredstavlja osnovu za promene i napredak dru{tva u celini. Savremena industrijska proizvodnja ima slede}e karakteristike: 1. na prostornom pomeranju ogromnih i sve ve}ih masa supstance, 2. na utro{ku srazmerno sve ve}ih koli~ina energije po jedinici proizvoda koji slu`eza zadovoljenje ~ovekovih potreba, i 3. na smanjenju koli~ine supstance koja kao gotov proizvod slu`i neposredno zazadovoljavanje ~ovekovih potreba u odnosu na ukupnu koli~inu supstance na koju se uproizvodnim postupcima deluje. Nave{}emo dva uzroka koji su doveli do kretanja tehnolo{kih promena u ovompravcu: prvo, ogromno iscrpljivanje prirodnih resursa, i drugo, reme}enje strukture(sadr`ine i odnosa) prirodne sredine.Od osnovnih tehnolo{kih promena koje mogu daodigraju odlu~uju}u ulogu u ravnomernijem razvoju sveta, a koje bi mogle i dadoprinesu ja~anju tehnolo{ke saradnje izme|u zemalja u razvoju i razvijenih zemalja,isti~u se: - pojava mikroprocesora, koji omogu}uju izgradnju najraznovrsnijih inteligentnihma{ina za najrazli~itije svrhe, namenjenih naj{irem krugu korisnika od pojedinaca donajkrupnijih proizvodnih sistema I dru{tvenih slu`bi koja je stvorila osnovu da se zasve te korisnike prema njihovim specifi~nim potrebama maksimalno efikasno, uz visokstupanj autonomije, vr{e sve zahtevane funkcije; - brz razvoj mini i mikro ra~unara, koji mogu da rade autonomno, da me|usobnokomuniciraju i da rade me|usobno povezani u zajedni~ku mre`u, udru`uju}i takosvoje kapacitete, stvorio je ve} sada tehni~ke mogu}nosti za postizanje visokog stepenaupravlja~ke autonomije i efikasnosti koja bi se zasnivala na sopstvenim kriterijumima~ak i veoma malih reprodukcionih sistema a, isto tako, i za ravnopravnu dobrovoljnusaradnju svih njihovih specifi~nosti (kolika je ekspanzija mini ra~unara najboljeilustruje primer firme DEC koja, kao najve}i proizvo|a~ mini ra~unara, od 1976.godine pove}ava godi{nje plasman tih ra~unara za 40% do 50%, dok godi{nja stopapove}anja proizvodnje i plasmana velikih ra~unara iznosi pribli`no 10%); - razvoj sredstava komunikacija koji je tako|e stvorio odgovaraju}e tehni~keuslove (koji, me|utim, zbog vladaju}ih proizvodnih i drugih dru{tvenih odnosa udana{njem svetu nisu iskori{}eni) za slobodnu i neograni~enu razmenu nau~nih,tehni~kih i tehnolo{kih znanja i ostalih informacija, {to je isto tako nu`na petpostavkaza ostvarenje u perspektivi visokog stepena autonomije i efikasnosti i malihreprodukcionih sistema; 26
 27. 27. - razvoj tehnologije dobijanja repromaterijala recikla`om otpadaka kojaobjektivno smanjuje potrebu ekstrahiranja prirodnih sirovina, uz to {tedi energiju, i nataj na~in postaje jedan od trajnih ~inilaca pove}anja nezavisnosti nacionalnihekonomija i ekonomija u`ih prostora; - kori{}enje mikroorganizama za preradu razli~itih materijala, kao na priemr,metala (organometalurgija), otpadaka (proizvodnja gnojiva, biogasa), itd. i zaobavljanje drugih delatnosti (~i{}enje cisterni i zaga|enih prostora od nafte i sl.) {to,tako|e, delom smanjuje potrebu ekstrahiranja prirodnih primarni sirovina, po{topredstavlja svojevrstan vid recikla`e, a uz to smanjuje i potrebu za energijom; - razvoj tehnologije proizvodnje supstituta kao {to su to, na primer, razli~itisinteti~ki materijali, kojima se zamenjuju pojedine prirodne sirovine, a koji tako|esmanjuju potrebu za ekstrahiranjem tih sirovina; - razvoj tehnologije ekstrakcije sirovina iz siroma{nih, te{ko iskoristljivih ili do sadanepristupa~nih prirodnih resursa, kao {to su to, npr. neke rude, pojedine vrste drveta ibiljaka, naftni {kriljci, zatim nalazi{ta razli~itih minerala locirana u dubokim slojevimazemljine kore ili ispod morskog dna i sl. To sve objektivno doprinosi ravnomernojteritorijalnoj distribuciji odgovaraju}ih materijalnih pretpostavki proizvodnje; - razvoj tehnologije kori{}enja sun~eve i geotermi~ke energije, aeroenergije ienergije mora, {to smanjuje potrebu za ekstrahiranjem nefte i uglja; - produ`enje veka trajanja i podizanja nivoa kvaliteta nekih trajnih proizvoda -uo~eno, na primer, poslednjih godina u proizvodnji automobila - {to smanjuje obimpotro{nje primarnih sirovina, repromaterijala, rezervnih delova, servisnih usluga ienergije; - minijaturizacija nekih proizvoda i komponenti koja smanjuje obim potro{njeprimarnih sirovina, repromaterijala i energije i - razvoj novih tehnologija proizvodnje hrane, kao na primer, intenzivnogpovrtarstva, {to dovodi do pove}anja prinosa i omogu}ava da se prehrambeniproizvodi dobijaju i u do sada za to nepovoljnim klimatskim i drugim uslovima. Problem globalnog i ujedna~enog razvoja sveta naro~ito je izra`en tehnolo{kim iekonomskim jazom koji se produbljuje izme|u razvijenih i zemalja u razvoju.Mogu}nosti difuzije tehnolo{kih pronalazaka i br`i tehnolo{ki napredak zemalja urazvoju ote`an je ~injenicom da su visoke cene tehnolo{kih i nau~nih informacija, em-bargo, ograni~enja finansijske podr{ke razvijenih zemalja i primenenau~no-tehnolo{kih inovacija u zemljama u razvoju, stalno prisutni u odnosima kojivladaju u svetu. Usporavanje porasta efikasnosti proizvodnih procesa usledograni~enja, odnosno ote`avanja disperzije tehnolo{kih inovacija u zemlje u razvoju,onemogu}ava ove da budu ravnopravni partneri u ekonomskim odnosima, a time iekonomski interesantni za razvijene kao primaoci tehnolo{kih znanja. Nave{}emo posebno posledice tehnolo{kih promena, tzv. nuz-proizvode ubrzanogtehnolo{kog razvoja, koji su stalno prisutni i koji ote`avaju ve}i tehnolo{ki napredaksvih zemalja u svetu, name}u ozbiljne probleme i ugro`avaju budu}nost sveta: 27
 28. 28. - energetska i sirovinska rastro{enost ~ime se pove}ava tra`nja svih korisnikaodgovaraju}ih tehnologija za energijom i sirovinama ~ije resurse i tokove kontroli{unavedeni subjekti; - rasipanje materijala koji dolaze iz zemalja u razovju, a ~ije su cene depresirane; - varvarski odnos prema prirodi i ljudskoj okolini koji se bespo{tedno eksploati{u, atime stvara prostor za nove poslove oko otklanjanja negativnih posledica na kojima sesti~u dodajni profiti razvijenih; - orijentisanost na najbogatije resurse (u kvantitativnom smislu - koli~inskinajbogatiji resursi, i u kvalitativnom smislu - resursi sa najve}om koncentracijom ikvalitetom sirovina), bez obzira gde se nalazi, u kom geopoliti~kom prostoru; - orijentisanost na najpristupa~nije resurse, a izbegavanje onih na velikimdubinama, ispod mora, itd.; - velika me|uzavisnost izme|u makrotehnologije (kojom su determinisanime|usobni odnosi izme|u velikih segmenata svetskog sistema reprodukcije, kao iizme|u pojedinih regiona), mezotehnologije (kojom su odre|eni odnosi izme|ukrupnih komponenata velikih tehni~ko-tehnolo{kih sistema), mikrotehnologije(kojom su definisani pojedini tehnolo{ki postupci i procesi) i samih tehni~kihsredstava i predmeta rada, ~ime se tako|e stvaraju uslovi da onaj koji kontroli{e~vorne karike lanca me|uzavisnosti vr{i globalnu kontrolu; - prete`na orijentisanost na tehni~ke inovacije proizvodnog asortimana asmanjenje proizvodnih tro{kova, a manje na pove}anje proizvodnosti rada i stvarnekorisnosti proizvoda; - razmrvljenost dru{tvenog bi}a radni~ke klase kroz teholo{ki uslovljenu podelurada i segmentaciju proizvodnog procesa iz ~ega proizlazi i dezintegracija svesti, pa ipoliti~ke akcije. Glavne tehnolo{ke promene koje }e bitno uticati na razvoj u svetu u perioduizme|u 1980. i 1990. predstavljene su na bazi tehnolo{kih predvi|anja koja polaze odve} razvijenih tehnologija i sagledavaju mogu}nosti njihovog {irenja i mogu}ihpromena u svetu. Osnovne tehnolo{ke promene predstavljene su po slede}im oblastima: 1. Novi materijali 2. Novi oblici energije i {tednja energije 3. Tehnologija u informatici 4. Biologija i biotehnologija 5. Poljoprivreda i agroindustrija 6. Valorizacija okeana 7. Svemir. Ove oblasti podrazumevaju slede}e osnovne karakteristike: 1. Novi materijali (nove plasti~ne mase, lepkovi i sl.); budu}i razvoj bi}e sav u znakuistra`ivanja, pronalazaka i razvoja novih materijala proisteklih iz potreba {tednjesirovina i energije. S druge strane, i same nove tehnologije nameta}e potrebu za novimmaterijalima (silicijum za potrebe elektronike, uranijum za struju, titan za aerobuse). 28
 29. 29. 2. Novi oblici energije i {tednja energije obuhvataju: a/ prilago|avanje ipronala`enje izvora energija - pogotovo imaju}i u vidu pojavu naftne krize u svetu i b/{tednja energije, mogu}nosti njenog {to racionalnijeg kori{}enja. Kao rezultat ovakvih pojava javlja se: a) sve ve}e kori{}enje nuklearnih centrala, b) kori{}enje ma{ina i sistema sa racionalnijim kori{}enjem energije, c) promena ~itavih energetskih sistema (uz ve}e kori{}enje uglja kao energetskogizvora), d) pojava ma{ina i opreme za upotrebu obnovljive (reciklirane) energije, (solarniizvori energije, kori{}enje energije vetra, morskih talasa i dr.). 3. Tehnologije u informatici su poslednjih godina do`ivele veliku ekspanzijuposebno u industrijalizovanim zemljama, a tu se misli na razvoj ra~unarske tehnike itehnologije i mnogobrojne druge povezane kao {to su roboti, ma{ine za obradu teksta(wordprocesor), telekomunikacione tehnologije i druge. Treba ista}i pet osnovnih tehnolo{kih operacija koje se mogu izdvojiti u sviminformacionim tokovima bez obzira na njihov sadr`aj ili svrhu: obrada, prenos,~uvanje, prikupljanje, kori{}enje. Prve tri navedene operacije odvijaju se u okviru samog tehni~kog sistema, dok seposlednje dve odnose na kretanje izme|u sistema i okru`enja. Razvoj mikroelektronike uticao je na sve gore navedene aspekte delovanjatehni~kog informacionog sistema. Ono se mo`e pratiti od pronalaska tranzistora 1947.godine. Po~etak 1960-ih godina ozna~ava nastanak ere mikroelektronike po{to se vi{etranzistora povezuje u odre|eni ~ip (silikonski) dok su drugi delovi vezani zaelektri~na kola grupisana u integralna kola; mikroprocesor se pojavio oko desetgodina kasnije sabiraju}i sve funkcije elektronskog ra~unara na jedan “~ip”. Brojkomponenti koje se mogu kombinovati dostigao je cifru od jedan milion i taj broj idalje raste. Tehnolo{ki proces u ovoj oblasti pra}en je stalnim opadanjem ceneko{tanja, smanjenjem veli~ine i manjim tro{kovima energije uz istovremeni rastpouzdanosti sistema. Od zna~ajnih tehnologija u informatici treba pomenuti: a/ pojavu mikroprocesora (elektronska komponenta malih dimenzija sastavljenaod vi{e hiljada logi~kih kola ili ra~unarskih kola). Primenjuje se u raznim oblastima: - komponenta slo`enijih ra~unara, - komponenta terminala, - za kontrolu procesa u industriji, ku}i, automobilima; b/ informatika u domovima (tzv. ku}ni kompjuteri) sve vi{e se ogleda kroz {irenjemikroprocesora po domovima preko automatizacije ma{ina i aparata za doma}instvo,preko individualnih ra~unara za potrebe pojedinaca i kori{}enje terminala podomovima ~ime bi se obezbedilo raspolaganje doma}instava informacijama uzkori{}enje usluga preko terminala i veze sa ve}im ra~unarskim sistemima; c/ usavr{avanje tradicionalne informatike {to se ogleda kroz pojavu: - manjih i jeftinijih ra~unara, 29
 30. 30. - ve}e primene u svim oblastima ~ovekove delatnosti, - ve}e efikasnosti, brzina i preciznosti tradicionalne ra~unarske tehnike; d/ razvoj robotike podrazumeva primenu posebnih automatskih ma{ina uproizvodnji i proizvodnim pogonima. Njihovom ve}om primenom nastavi}e se proceszamene i odsustvovanja ~oveka iz procesa rada. 4. Biologija i biotehnologija sastoji se od novih prodora u tehnici koji imaju za ciljda unaprede genetski in`enjeringdelovanje na hromozomski “paket” u genima da bise razvili korisni oblici mikroorganizama za ~oveka: antibiotici, vakcine, zapobolj{anje rasta i korisnih biljnih vrsta, za{titu od {teto~ina i dr. Mikroorganizmi (kao {to su bakterije, }elije ili delovi }elija) su u stanju daproizvedu mno{tvo razli~itih materija. Pod biotehnologijom se podrazumevazajedni~ka primena biohemije, mikrobiologije i procesne tehnologije, koja ima za ciljda se industrijski koriste te osobine. Dosad je poznato kori{}enje mikroorganizama uprocesima vrenja i fermentacije pri proizvodnji `ivotnih namirnica (hleb, sir, jogurt,pivo, vino). Od pre 40 godina pojavom antibiotika, a pre svega po~etkomsedamdesetih godina, saznanja iz ove oblasti su eksplozivno pro{irena. Posebno jezna~ajno bilo otkri}e do kojeg je do{lo 1973. da se jedna nasledna osobna presadi ustrukturu gena (DNA) druge vrste (genetski in`enjering). Ta mogu}nost manipulacijeznatno je doprinela pobolj{anju tradicionalnih procesa fermentacije i enzimskihprocesa, po{to se mikroorganizmi usmeravaju na odre|enu upotrebnu svrhu, a time semo`e vi{estruko pove}ati njihovo delovanje. [iroko polje mogu}e primenebiotehnologije nudi se u farmaceutskoj industriji, poljoprivredi, prehrambenojindustriji, hemijskoj industriji, u rudarstvu, u energetici, zatim pri otkrivanju novihsupstanci, kao i u mnogim drugim oblastima koje se jedva mogu sagledati. 5. Valorizacija okeana - smatra se da }e do 2000. godine nastupiti eksplozivni rast ikori{}enje resursa iz okeana. Smatra se da }e u tom domenu biti usmereni napori~oveka u budu}nosti jer tu su velike mogu}nosti za jo{ neiskori{}ene resurse. 6. Svemir - i dalje }e ostati nagla{ena ~ovekova te`nja da “osvoji visine” kako birazvio svoje mo}i opa`anja, kontrole i saznanja. Tu se posebno razvija upotrebasatelita {to ima veliki zna~aj za pobolj{anje pomorskih telekomunikacija, direktantelevizijski prenos, teledetekciju - posmatranje tla - otkrivanje nalazi{ta, biljnihkultura, {uma, okeana, meteorolo{kih istra`ivanja itd. Tehnolo{ke promene kao rezultat novih tehnolo{kih dostignu}a osnova sutehnolo{kog progresa a danas se brzina nastanka i stepen {irenja tehnolo{kih promenastalno pove}ava. Mogu}nost prodora i kori{}enje prednosti tehnolo{kih promena odstrane svih ~lanova me|unarodne zajednice, osnovni je preduslov budu}eg jo{ ve}egrazvoja sveta. Problemi transfera tehnologije, stoga, dobijaju prvorazredni zna~aj zaop{ti dru{tveni napredak ~ove~anstva. 30
 31. 31. TEHNOLO{KA OPERACIJA T. o. je deo proizvodnog tehnolo{kog procesa u kome dolazi do transformacijematerijala iz jednog oblika u drugi uz svrsishodnu delatnost ljudi. Pri tome materijalprelazi sa ni`ih na vi{e nivoe upotrebne vrednosti. T. o. su blisko povezane sa specifi~nim karakteristikama materijala jer se u njimaneposredno deluje na materijal. Op{ti pregled tehnolo{kih operacija mo`e sepredstaviti na slede}i na~in: t. o. fizi~ke asocijacije; t. o. fizi~ke dezintegracije; t. o.fizi~kog izdvajanja; t. o. hemijske disocijacije; t. o. hemijske asocijacije; t. o. termi~keobrade; t. o. mehani~ke obrade; t. o. finalizacije. MATERIJALNI BILANS M. b. tehnolo{kog sistema predstavlja parcijalnu analizu tehnolo{kog sistema.Zasniva se na postulatu o konzervaciji resursa. U op{tem obliku ovaj postulat zna~i daukupni priliv - ulaz u proces ne mo`e da bude manji od zbira izlaza iz tog procesa. M. b. se utvr|uje na osnovu detaljne analize tehnolo{kog procesa i tehnolo{kihoperacija koje imaju za cilj transformaciju ulaznih u izlazne elemente. M. b. sesastavlja na osnovu utvr|ivanja koli~ine materijala na ulazu u tehnolo{ki sistem iupore|ivanja te koli~ine sa koli~inom dobijenom na izlazu iz tehnolo{kog sistema, pri~emu se utvr|uju i gubici materijala u tehnolo{kom procesu. Osnovna jedna~ina m. b.je: M1 = M2 + Mg, gde je: M1 materijal na ulazu, M2 materijal na izlazu i Mg gubitak materijala. M. b. se utvr|uje za: tehnolo{ki sistem u celini; za pojedine faze tehnolo{kogprocesa; za pojedine tehnolo{ke operacije; za pojedine ma{ine i ure|aje; za odre|enuvrstu materijala u tehnolo{kom sistemu. M. b. se prikazuje: 1. tablearno; 2. {ematski; 3. Kombinovano. TEHNOLO{KA S-KRIVA T. S. K. pokazuje sposobnosti tehnologije u odnosu na ulo`ena sredstva(kumulativne investicije) za istra`ivanje i razvoj koje se mogu zameniti i dimenzijomvremena. Ova se kriva naziva jo{ i S-krivom tehnolo{kog progresa. T. S. k. za tehnolo{ki progres prati promene specifi~nog tehni~kog parametra uvremenu. Na t. S. k. razlikuju se tri faze: faza nastanka, faza rasta i faza zrelosti. U fazinastanka tehnologije, po~etni napori donose sasvim marginalno pobolj{anje samihtehnolo{kih performansi. Kada se dostigne kriti~na masa znanja, nastaje ubrzani,skoro eksponencijalni rast, {to predstavlja drugu fazu. Tre}a faza je faza zrelosti kadadolazi do sporijeg unapre|ivanja performansi tehnologije usled tehnolo{kih iliekonomskih ograni~enja. Treba napomenuti da ista tehnologija mo`e da sepredstavlja razli~itim krivama u zavisnosti od toga koji se parametri te tehnologijerazmatraju. 31
 32. 32. SUPSTITUCIJA TEHNOLOGIJE Razumevanje procesa sazrevanja tehnologije zna~ajno je iz vi{e razloga: sasazrevanjem tehnologije ciljevi i zadaci u vezi sa upravljanjem tehnologijom mogu dapomere te`i{te, da dobiju novi smisao i zna~enje, sa sazrevanjem tehnologije onapostaje osetljivija na promene i uvo|enje novih tehnologija. Potrebno je kontinuiranopra}enje svih novih mogu}nosti da postoje}a tehnologija ne bi do{la u fazu starosti izastarevanja ,a da prethodno pravovremeno nisu uvedene neophodne promene isupstitucija novim tehnologijama. Pored toga, sa sazrevanjem tehnologije menja secelokupni strate{ki pristup vezan za sveukupno upravljanje preduze}em, {to imaneposrednog uticaja na upravljanje svim ostalim funkijama u preduze}u, a menja se iposlovna strategija. @ivotni ciklus tehnologija koji ima svoje faze nastanka, rasta, zrelosti i starenjamo`e se analizirati na nivou industrijske grane ili u okviru preduz}a u odnosu na stanjeu grani. Ove analize su nu`na podr{ka donosiocima odluka, savremenimmenad`erima u re{avanju kompleksnih problema upravljanja tehnologijama naoperativnom, a mnogo vi{e na strate{kim nivoima upravljanja. Jedna od najva`nijihstrate{kih odluka vezanih za tehnologiju u preduze}u odnosi se upravo na odre|ivanjetrenutka i izbor nove tehnologije koja }e da zameni postoje}u. Stoga, zaklju}uje se,upravljanje tehnologijom se bavi stalnim balansiranjem izme|u napora usmerenih kaodr`avanju `eljenog nivoa efikasnosti postoje}ih, primenjenih tehnologija u praksi inapora usmerenih ka zameni, supstituciji tih tehnologija. Iako je gornja granica bilo koje tehnologije odre|ena njenim fizi~kimmogu}nostima, mo`e se pojaviti neka druga tehnologija, naj~e{}e sasvim nova, kojaima gornju granicu fizi~kih mogu}nosti na vi{em nivou. TEHNOLO{KA TRAJEKTORIJA Koncept t. t. blisko je povezan za razmatranje tehnolo{kog »re`ima« ili»tehnolo{ke paradigme« preduze}a. U zna~ajnoj meri inovacioni procesi tekukontinuirano i evolutivno. S vremena na vreme, me|utim, radiklane inovacijeprekidaju kontinuirani inovativni tok i na skokovit na}in prekidaju postoje}ename}u}i potrebu za novim tehnolo{kim procesima. Primeri su brojni, Besemerov(Bessemer) konvertor za proizvodnju ~elika, Dipontov (Dupont) pronalazak najlonaradikalno su izmenili sve do tada poznate tehnolo{ke procese. Neki autori koristenaziv tehnolo{ki re`im da bi objasnili nove mogu}nosti sadr`ane u ponudi novihtehnologija. Neki drugi, smatraju da ove nove okolnosti i radikalne inovacijepredstavljaju novu tehnolo{ku paradigmu. T. t. opisuju evolutivni pravac kojim se tehnologija razvija u vremenu. One se neodnose na radikalne promene u tehnologiji, ve} opisuju komtinualne, ~estomarginalne pravce promena u tehnologiji proizvoda i procesa. 32

×