Week 02-ky nang trinh bay 2

722 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Week 02-ky nang trinh bay 2

 1. 1. K năng trình bày Lâm Quang Vũ (lamquangvu.teaching@gmail.com) Khoa CNTT i H c KHTN TPHCM Tháng 4/2006Lưu ý Tôi không ph i là chuyên gia trong lĩnh v c này, ch ơn gi n là tôi ã t ng trình bày nhi u và d nhi u trình bày (c t t l n không t t) ! Nh ng n i dung ư c trình bày d a trên kinh nghi m c a tác gi và tham kh o m t s n i dung trên Internet Chưa ch c ây ã là m t ph n trình bày t t!9/18/2006 K năng trình bày 2 1
 2. 2. B n là ai ?9/18/2006 K năng trình bày 3Khi nào b n ph i / nên t ch cm t bu i trình bày ? Hi m khi ? ôi khi ? Thư ng xuyên ? 2
 3. 3. T i sao vi c trình bày l i quan tr ng? Tìm vi c / Tuy n d ng Khoa h c H i th o, h i ngh , seminar, gi ng bày… Công nghi p Hu n luy n, báo cáo d án, báo cáo cho qu n lý, gi i thi u cho khách hàng Khác Di n thuy t, thuy t trình trong nhà th Chính tr gia, ho t ng c ng ng …9/18/2006 K năng trình bày 51. C n làm gì ?1.1 Trư c khi ti n hành trình bày ?1.2 Trong khi ti n hành trình bày ?1.3 K t thúc m t bu i trình bày ?1.4 Sau khi ti n hành trình bày ?9/18/2006 K năng trình bày 6 3
 4. 4. 2. Làm như th nào ? 2.1 Trình bày như th nào ? 2.2 Trình bày cái gì ? 2.3 Th hi n n i dung trình bày ra sao ? 9/18/2006 K năng trình bày 7 M t qui trình chu n b …Brain it! Group it! Trim it! Spice it! Do it! 9/18/2006 K năng trình bày 8 4
 5. 5. 1.1 Trư c khi trình bày Xác nh m c tiêu trình bày làm gì ? Chu n b n i dung N i dung trình bày, thi t k slides Ví d tham kh o Demo Handouts T p luy n Trình bày th Ghi âm, thu hình Luôn cân nh c qu th i gian cho phép9/18/2006 K năng trình bày 91.1 Trư c khi trình bày (tt) Tìm hi u thính gi Trình S lư ng Th i gian cho phép Tìm hi u môi trư ng trình bày Phòng c Trang thi t b h tr Ngư i tr giúp k thu t Nh ng gi i h n (th i gian Vs n i dung…) S phút = s slides ho c s slides x 1.59/18/2006 K năng trình bày 10 5
 6. 6. 1.2 Trong khi trình bày Gi i thi u n i dung trình bày Ki m tra th i gian Khu y ng không khí khi c n thi t T m d ng/câu h i/demo khi c n Không quá à vào các câu h i Tìm hi u suy nghĩ c a thính gi U ng nư c :P9/18/2006 K năng trình bày 11B n s ph i làm gì ?9/18/2006 K năng trình bày 12 6
 7. 7. 1.3 K t thúc trình bày C m ơn G i ý t câu h i H i/ áp Tr l i ư c rõ ràng, ng n g n, súc tích Không tr l i ư c trao i offline Câu h i ph c t p trao i offline Nhi u câu h i cùng n i dung FAQ9/18/2006 K năng trình bày 131.4 Sau khi trình bày Hi u ch nh theo yêu c u Post thông tin trình bày Gi i áp th c m c offline Trao i th o lu n offiline Xu t b n tài li u9/18/2006 K năng trình bày 14 7
 8. 8. 2.1 Trình bày như th nào ? Gi ng nói và âm lư ng Ánh m t t câu h i Ki m tra th i gian9/18/2006 K năng trình bày 152.1 Trình bày như th nào ? (tt) Gi ng nói Rõ ràng, m ch l c Tránh nh p i u u u, ph i có i m nh n Không dùng “Uh”, “A, “À” Không c T m d ng khi c n thi t / m t / u ng nư c i u ch nh t c khi c n thi t Gi ng ngư i trình bày (b c/trung/nam)9/18/2006 K năng trình bày 16 8
 9. 9. 2.1 Trình bày như th nào ? (tt) Ánh m t và i u b Trang ph c l ch s Luôn hư ng v khán gi Dùng body language Là di n viên Không ph i ca sĩ Tho i mái trong khi trình bày c suy nghĩ t ánh m t c a thính gi9/18/2006 K năng trình bày 172.1 Trình bày như th nào ? (tt) Th i gian Dùng t i a 1-2 phút / slide, dùng nhi u th i gian cho câu h i ng nói h t nh ng gì b n ã làm Dành nhi u th i gian hơn cho nh ng i m nh n m nh Luôn k t thúc úng ho c s m hơn th i gian cho phép9/18/2006 K năng trình bày 18 9
 10. 10. Nh ng i u mà thính gi mu n…9/18/2006 K năng trình bày 192.2 N i dung trình bày Gi i thi u M c tiêu và ng cơ Hi n tr ng v n i m khác bi t/ c bi t trong ph n trình bày (so v i hi n tr ng) K t qu t ư c ho c d ki n K ho ch t ư c m c tiêu T ng k t ph n n i dung ã trình bày Tài li u tham kh o9/18/2006 K năng trình bày 20 10
 11. 11. Gi i thi u Gi i thi u b n thân, nhóm, tài N i dung trình bày g m nh ng gì Cách th c trình bày th nào Th i gian trình bày kho ng bao lâu S giúp Nh c l i b n s làm gì Ngư i nghe bi t b n s làm gì C n t p trung i m nào ?9/18/2006 K năng trình bày 212.3 Th hi n n i dung trình bày “PowerPoint doesn’t give presentations – PowerPoint makes slides” Ph n ghi chú ph i y thông tin hơn ph n th hi n n i dung trên Slide Không nên t t t c trên Slides9/18/2006 K năng trình bày 22 11
 12. 12. ây là n i dung tôi trình bày We describe the philosophy and design of the control flow machine, and present the results of detailed simulations of the performance of a single processing element. Each factor is compared with the measured performance of an advanced von Neumann computer running equivalent code. It is shown that the control flow processor compares favorably in the program. We present a denotational semantics for a logic program to construct a control flow for the logic program. The control flow is defined as an algebraic manipulator of idempotent substitutions and it virtually reflects the resolution deductions. We also present a bottom-up compilation of medium grain clusters from a fine grain control flow graph. We compare the basic block and the dependence sets algorithms that partition control flow graphs into clusters. Ng xong l i ti p t c A hierarchical macro-control-flow computation allows them to exploit the coarse grain c! parallelism inside a macrotask, such as a subroutine or a loop, hierarchically. We use a hierarchical definition of macrotasks, a parallelism extraction scheme among macrotasks defined inside an upper layer macrotask, and a scheduling scheme which assigns hierarchical macrotasks on hierarchical clusters. We apply a parallel simulation scheme to a real problem: the simulation of a control flow architecture, and we compare the performance of this simulator with that of a sequential one. Moreover, we investigate the effect of modeling the application on the performance of the simulator. Our study indicates that parallel simulation can reduce the execution time significantly if appropriate modeling is used.9/18/2006 K năng trình bày 232.3 Th hi n n i dung trình bày (tt) Dùng Font ch l n Dùng Font ch l n Dùng Font ch l n Dùng Font ch l n Dùng Font ch l n Dùng Font ch l n … Quy t c 7x6 (7 words x 6 lines)9/18/2006 K năng trình bày 24 12
 13. 13. 2.3 Th hi n n i dung trình bày (tt) Dùng nhi u hình nh minh h a N u tôi nói quá nhi u, b t b n c quá nhi u b n s chán N u b n chán b ns bù ng N u b n bù ng b ns nói nhi u / ho c ng N u b n nói nhi u tôi nói ai nghe N u b n ng cũng không ai nghe tôi nói.9/18/2006 K năng trình bày 25T ng quan v m t bu i trình bày9/18/2006 K năng trình bày 26 13
 14. 14. 2.3 Th hi n n i dung trình bày (tt) Không nên dùng màu vàng Dùng màu t i trên n n sáng Luôn dùng nh d ng và màu s c nh n m nh Không dùng quá nhi u Font ch Dùng Font có chân và Font không chân Dùng backgroud thích h p Kích thư c và nh d ng nên th ng nh t Tránh dùng câu dài, dùng Bullets and Numbering 9/18/2006 K năng trình bày 27 Poor Positioning of text• Does not take account of margins• Crowds the text together• Therefore confuses ideas• This slide uses minimal line spacing• And is not aesthetically pleasing• Use Power Point templates if you are unsure• Give plenty of space for ideasProblem: Poor positioning of text without space between ideas K năng trình bày 14
 15. 15. Slide th này ư c không ? ư c y…9/18/2006 K năng trình bày 29Slide th này ư c không ? Cũng ư c y…9/18/2006 K năng trình bày 30 15
 16. 16. Slide th này ư c không ? Không nên dùng Backgroup như th này K c khi b n dùng màu ch sáng R t khó c, t bi t là nh ng ngư i xa D gây c m giác bù ng Handout in ra cũng không t t9/18/2006 K năng trình bày 31 Ý nghĩa c a 7 s c c u vòng rainbow • Red = c nh báo, s ng ng, m nh m • Orange = l c quan, t ng tr i, m cúng • White = hy v ng, chân th t, m i m • Black = quan tr ng, trang nghiêm • Green = tăng trư ng,phát tri n • Purple = vương gi , tinh th n, quá kh • Gray = toàn v n, trư ng thành • Blue = chân th t, b n v ng 16
 17. 17. 2.3 Th hi n n i dung trình bày (tt) Không dùng quá nhi u hi u ng ng B n s suy nghĩ gì khi i cái câu này nó hi n ra y , ch c là khó ch u l m úng không ? Như v y t t hơn T ng dòng m t Cân nh c vi c dùng “On Click” hay “With Previous”9/18/2006 K năng trình bày 332.3 Th hi n n i dung trình bày (tt) Dùng âm thanh và nh c cũng h u d ng Nh n m nh m t i m nào ó Tăng kh năng giao ti p v i thính gi ưa ra m t thông i p i p Không quá l m d ng9/18/2006 K năng trình bày 34 17
 18. 18. 3. S d ng công c h tr Capture hình nh Capture Movie Thu âm thanh Công c trình di n Laptop Projector Laser pointer Presenter controller…9/18/2006 K năng trình bày 354. Tham kh o thêm “POPTA” presentation “Six P’s” presentation “7 easy steps” presentation “SPAM Model”9/18/2006 K năng trình bày 36 18
 19. 19. có m t bu i trình bày hi u qu Planning and Visuals Analysis Effective Presentation Content Message Supporting Practice & Points Do It!9/18/2006 K năng trình bày 37Tóm t t Chu n b k Th c hành nhi u T tin khi trình bày Tích lũy kinh nghi m B n thân Ngư i khác Luôn có gi i pháp d phòng9/18/2006 K năng trình bày 38 19
 20. 20. Cám ơn ! Câu h i ? 20

×