Makt og verdighet

1,016 views

Published on

Innledningsforedrag på Falstad Lederseminar 2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,016
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makt og verdighet

  1. 1. INNLEDNING:Kjære alle sammen!Velkommen til Falstad lederseminar 2012Og et særlig velkommen til våre hovedtalere, som er • Kjetil Eikeset, psykolog, filosof, økonom og forfatter • Lisa Ann Cooper, daglig leder, Leadership Foundation • Ylva Lindberg, daglig leder, SIGLA • Hans Holand, HR-konsulent, Statoil • Thomas Horne, daglig leder, Global Dignity Norge(…)Mitt navn er Per Arne Godejord, og det er en stor ære for meg som representantfor en av Norges, og regionens, eldste og fremste lederutdanningsinstitusjoner –Høgskolen i Nord-Trøndelag – å få lov til å være her sammen med dere i dag.Vi er samlet på et sted med en lang og dyster historie. Under krigen var Falstaden beryktet fangeleir drevet av Gestapo og med over 13 forskjelligenasjonaliteter innesperret. De største fangegruppene kom fra Norge,Sovjetunionen, Jugoslavia, Danmark og Polen. Fra 1942 ble Falstad også bruktsom transittleir for norske jøder som ble sendt til Polen og myrdet der. Dette varen leir preget av hardt og meningsløst tvangsarbeid, der ydmykelser og overgrepvar vanlig, særlig under leirkommandantene SS-Hauptscharführer Gogol og HansLambrecht.Vi skal under dette seminaret få være med på en diskusjon om makt ogledelse, om bedrifters og lederes samfunnsansvar, om hva vi kan lære avledere i frivilligheten, hvordan vi som ledere kan forholde oss tilspenningsfeltet mellom å oppnå makt og autoritet, og på samme tidbygge dialog og medvirkning, hvordan vi kan komme frem til konkretehandlinger som styrker menneskers verdighet? Vi skal også få høre omdet flerkulturelle Norge og et verdig møte med annerledeshet
  2. 2. MAKTDe tyske kommandantene ved Falstad hadde stor makt, ja nesten uinnskrenket –både overfor sine underordnede men i særlig grad overfor fangene. Makt haddeogså capoene – de blant fangene som var utpekt til å være fangenes tillitsmann.Og nettopp begrepet makt blir ofte knyttet til ledelse, og vår første hovedtaler idag - Kjetil Eikeset, fokuserer nettopp på dette. «Ledere må ville ha makt – menaldri forelske seg i den», er budskapet og det minner meg om Abraham Lincolnsord om at «Hvis du vil teste en manns karakter - gi ham makt." En leder som aldri forelsket seg i makten var George Washington som etter å haledet den amerikanske frigjøringskampen dro tilbake til sin gård og hellermotvillig stilte som president, og etter å ha stått i to perioder forlot hanpresidentembedet til tross for at han uten tvil ville hatt støtte for å sitte enda enperiode.Han viste med sine handlinger at lederskap er noe som du gir - ikke tar - ogdenne kraften bør brukes på en ansvarlig måte.
Washington døde i 1799, samme år som Napoleon Bonaparte ble hersker overFrankrike.Napoleon var Washingtons rake motsetning"Makt er min elskerinne,» skal han en gang ha sagt og "Jeg har jobbet altforhardt med erobringen av henne til å tillate andre å ta henne bort fra meg."
År senere, etter å ha mistet all makt og sendt i eksil, klaget han over at "De villeat jeg skulle være en annen Washington."

Historiebøkene er fulle av ledere som forelsker seg i makt og misbruker den pådet groveste. Men misbruk av makt er ikke bare reservert for politikere ogtyranner. Vi finner det også blant topp- og mellomledere i privat og offentligvirksomhet. Det er mennesker som har latt seg motivere til lederrollen av det åkunne dominere andre, og som i ord og handlinger oppfyller Jens Bjørneboepåstand om at makt bare betyr en ting: adgang til å påføre andre smerte.Falstad krigsfangeleir er et fysisk minnesmerke over enkeltmenneskers ogsystemers adgang til å påføre andre smerte. En vandring på det som er igjen avleirområdet og ikke minst i Falstadskogen, kan gi oss anledning til å reflektereover hvordan menneskets dårligste egenskaper fortsatt kommer til uttrykkgjennom måten enkelte statsledere bygger egen suverenitet på, nemlig ved å taliv eller ved å frata andre mennesker et liv i frihet.En ekte leder skal helst være motivert av andre mål enn makt. Og noen ogenhver av oss kan ha godt av å stoppe opp en gang i blant å tenke over hva sommotiverer oss til å ta lederroller. Er vi drevet et ønske om å motivere våremedarbeidere slik at vi sammen kan nå virksomhetens mål, eller er vi motivertav privilegier av posisjon og den makt vi har over andre?
  3. 3. I min tid som IT-sjef ved en høgskole nordpå en gang på tidlig 90-tallet opplevdejeg å være den som hadde makt i forhold til hva som skulle være fokus forinstitusjonens IKT-satsing. Mine definisjoner, mine tanker og mitt fokus ble detsentrale rett og slett fordi hverken øverste leder eller de andre mellomledernehadde min kompetanse. Resultatet var oppbygging av en klassisk administrativIT-tjeneste, som jeg etter seks år i jobben kunne se tilbake på og konkluderemed ikke var bygget for fremtidens utfordringer innen høgskolesektoren.Jeg hadde lyktes ut fra et snevert perspektiv på det å skape og bygge opp en IT-tjeneste, men feilet ut fra et større, helhetlig perspektiv. Kanskje lot jeg megblende av makten som ligger i det å være fageksperten? Klarer vi som har valgt å være ledere, i vårt daglige virke, å leve opp til JohnQuincy Adams ord om at, "Hvis dine handlinger inspirerer andre til å drømmemer, lære mer, gjøre mer og bli mer, da er du en leder."?Som IT-sjef inspirerte jeg neppe noen til å drømme mer, som dekan prøver jegså godt jeg kan å ha fokus ikke på tekniske og administrative «bokser», men påden enkelte ansatte.Forskning viser oss da også at støttende og imøtekommende ledelse gir merfornøyde medarbeidere og dermed bedre lønnsomhet. Og lønnsomhet er jo noebåde det private og det offentlige blir målt etter. En leders fokus bør altså først og fremst være på den enkelte ansatte som individog ikke på hvilken makt man kan inneha eller skaffe seg.På den annen side er ikke makt bare negativt, og vi skal ikke være så naive åunderslå at makt er et nødvendig virkemiddel – underliggende eller direkte –dersom vi ønsker å få til forandring og utvikling. Så selv om vi som er ledere ikkeskal la oss blende av maktbegjær kan vi heller ikke vende oss bort fra makten,men må tvert i mot søke å bruke den til beste for både den enkelte ansatte ogfor institusjonen.
  4. 4. VERDIGHETÅrets lederseminar her på Falstad har også fokus på verdighet og Global Dignityoppsummerer verdighet til å dreie seg om tre ting: 
 • Iboende verdighet i kraft av å være menneske • Menneskerettighetene – altså hvordan vi har krav på å bli behandlet • Opplevelsen av verdighet som påvirkes av hvordan vi er mot hverandre – altså hva vi selv kan gjøre for å styrke egen og andres verdighet 
 Dette siste – hvordan vi er mot andre – er et viktig og ikke så lite fascinerendepoeng. Poeten og filosofen Johann Wolfgang von Goethe sa; ”Behandlemennesker slik de burde være og du vil hjelpe dem å bli hva de er kapabel til åbli.” En god leder søker hele tiden å hjelpe sine medarbeidere til å yte sitt beste, ogbør hele tiden behandle andre bedre enn de selv blir behandlet. Abraham Lincoln sa en gang; ”Die when I may, I want it said of me by thosewho knew me best that I always plucked a thistle and planted a flower where Ithought a flower would grow.”Martin Luther King Jr. var en annen stor leder som hele tiden forsøkte å fokuserepå sine medmennesker – bade motstandere og tilhengere. Under de vanskeligeforhandlingene i desember 1955 om avslutning av bussboykotten i Atlanta, varMaritin Luther King Jr. en sentral lederskikkelse og han skriver senere i sinerefleksjoner fra disse forhandlingene om sin egen holdning til den hvitemotparten og ikke minst hans eget sinne. Og han skrev at «You must be willingto suffer the anger of the opponent, and yet not return anger. You must notbecome bitter. No matter how emotional your opponents are, you must be calm”.King virket i en tid med segresjon og undertrykkelse av borgere med afrikanskherkomst, og hans sinne var følgelig basert på sterke opplevelser ognedverdigelse på en daglig basis. I vår egen trygge hverdag er det til sammenligning bagateller som kan utløsesinne og aggresjon. Ofte er det vår egen oppfatning av verdighet som settes påprøve.Hvor mange oss har ikke opplevd en eller annen gang i løpet av vårt arbeidsliv åbli skjelt ut eller på andre måter blitt utsatt for alt annet enn bibelens bud om åbehandle andre som en selv vil bli behandlet?Forholder vi oss rolig? Oppfører vi oss med verdighet? Lar vi oss fylle av sinneeller klarer vi å ignorere våre følelser?
  5. 5. Universitetet i Oslo avskjediget i januar 2009 en av sine professorer etter denneslangvarig konflikt med sin instituttledelse. «Utilbørlig adferd overfor ledelse ogkolleger» var blant annet et av forholdene som ble lagt til grunn for avskjeden ogdet ble da siktet til denne professorens til tider krasse ytringer.Saken endte i retten og Tingretten mente i sin behandling av saken at selv omytringsretten er særlig viktig i akademia, er ytringsformer som er personligbelastende, unødig støtende eller krenkende, ikke vernet. Akademikere, somandre arbeidstakere, må altså opptre innenfor allment aksepterte normer foratferd.Harde fronter i akademiske miljø har ikke vært uvanlig og er heller ikke noe nyttfenomen. Ofte er ledelsen like skyldig i konfronterende og undertrykkende miljø,som de fagansatte, og vi opplever miljø der personangrep og sjikane dekker segunder den akademiske frihet og uttalelser om at «dette må vi tåle».Og noen, ja kanskje sågar mange, tåler mye. Men hvor går grensen mellom denfrie akademiske meningsutveksling som en grunnleggende verdi, og enforutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne fylle sin oppgave i etdemokratisk samfunn, og sjikane og oppførsel som leder til dårlig og belastendearbeidsmiljø?Når den type arbeidsmiljøsaker som vi så ved Universitetet i Oslo oppstår er detikke først og fremst opp til den enkelte ansatt eller fagforening å ta tak iproblemene. Det er ledelsens ansvar. Og nettopp fordi slike saker kan berøre ossledere personlig, i form av vår egen verdighet, vår egen nærtagenhet, er detdesto viktigere at vi forsøker å undertrykke eget sinne, og forsøker å bevare roenog i stedet for å la oss oppsluke av såret vrede heller prøver å kanalisere dissefølelsene til energi, til engasjement, og frem mot et mål. Kanskje kan vi sågarklare å bruke følelsene våre til å løfte både medarbeidere og oss selv frem motnoe konstruktivt. Eller som Martin Luther King Jr. sa det i tidsskriftet Freedomways, i 1968, "Denstørste oppgaven til en leder er å organisere og forene folk, slik at deres sinneblir en transformerende kraft."Men eksemplariske handlinger er ofte enklere å lese om enn å utføre. Vi kan josom ledere stille oss spørsmålet om vi virkelig behandler andre bedre enn det debehandler oss? De aller fleste av oss må nok som oftest svare nei på detspørsmålet. Det har intet med om vi er spesielt gode eller dårlige mennesker,men hva som ligger naturlig nedfelt i oss.
  6. 6. Tanken om at en leder hele tiden skal ha et høyere moralsk nivå enn andre ernoe vi ser en økende tendens til i vår tid. I The Leadership Quarterly for 2011viser Gardner, Cogliser, Davis og Dickens at det er en betydelig tendens til åetterspørre ledere som i større grad enn andre konsekvent handler i samsvarmed et sett av verdier og holdninger. Tanken er at dette er en autentisk leder, ogat en leders handlinger bestemmes av vedkommende moralske kvalitet. En autentisk leder vil altså alltid være observant på sine medarbeiders verdighet,hva som motiverer den enkelte og hvordan man kan løfte en medarbeider motnye høyder.Men er en dette realistisk?Empirisk forskning viser oss at det i stor grad er omstendighetene som påvirkerom et menneske handler rett eller ikke. Men troen på at man må ha ledere meden nærmest supermoralskt sinnelag er svært menneskelig. I en urolig verdenvirker det kanskje beroligende å tro på at vi skal finne, eller dyrke frem, dennetype ledere.Men det er nok viktigere at vi skaper organisasjoner, både i det private og i detoffentlige, som tillater uenighet og motforestillinger, og som er på vakt mot detØyvind Kvalnes i Dagens Næringsliv tidligere i år kalte moralsk nøytralisering.Det at vi omskriver betenkelige valg i mer spiselige former for å lettere utførehandlinger vi i utgangspunktet betrakter som umoralske.Her har vi alle et ansvar – både i egenskap av ledere og medarbeidere, ogkanskje kan et økt fokus på dannelse i blant annet høgere utdanning føre til at visender ut i samfunnet unge borgere som har reflekterte holdninger og som taransvar i de ulike relasjonene de vil være en del av. Og kanskje man sågarutdanne nye generasjoner akademikere som i sitt møte med byråkrati,tellekantsystem og både reell og mer innbilt urettferdighet, klarer å følge detprofessor Arne Næss Sr. i sin tid satte opp som seks normer for sakligmeningsutveksling. Et normsett som er et godt eksempel på å behandle andremennesker med verdighet.AVSLUTNING:Organisasjoner kan ha gode eller dårlige ledelsessystemer, vi kan ha reflekterteeller ureflekterte medarbeidere, det er uansett den enkelte leder som eravgjørende for systemenes daglige effektivitet. Som formelle sjefer har vi makt –som vi bruker bevisst og ubevisst. Denne makten har vi enten vi vil eller ikke, ogden setter oss alltid i en posisjon der vi vil ha et overtak på våre medarbeidere. Det er en av grunnene til at det er så viktig å bruke makten med fornuft, medmenneskelighet og ikke som et personlig redskap for eget ego.
  7. 7. Forhåpentligvis så innehar vi som ledere også de nødvendige evner til å lede.Men retten til å lede våre medarbeidere gis oss av dem – gjennom vår utvistekarakter, verdier og holdninger, ydmykhet og omsorg.Men alle gode idealer til tross - En leder er vanligvis hverken kjeltring ellerhelgen, men noe midt i mellom – med andre ord et menneske.Og med dette vil jeg nok en gang ønske velkommen til årets lederseminar her påFalstad, og gi ordet til Kjetil Eikeset..!

×