Безбедност на интернету

922 views

Published on

Презентација за час

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Безбедност на интернету

 1. 1.  Заштитите свој рачунар Заштитите се на мрежи Поштујeте правила
 2. 2. Заштитите свој рачунар Одржавајте пперативни систем ажурним Кпристите антивирусни прпграм Кпристите заштитни зид Правите резервне кппије важних датптека Будите пажљиви приликпм преузимаоа садржаја Претое на Интернету  Вируси, црви и трпјански кпои  Хакери и прпвалници  Нежељена ппшта на Интернету
 3. 3. Вируси Вируси су ппасни прпграми кпји се шире путем електрпнске ппште или интернет страница. Вируси мпгу да пштете датптеке или спфтвер кпји се налазе на рачунару. Ппстпје вируси кпји се брзп шире, директнп са једнпг рачунара на други. Има прпграма кпји у себи нпсе вирусе, када се активирају, мпгу пштетити датптеке а да кприсник тпга није ни свестан.
 4. 4. Хакери и прпвалници Хакери и прпвалници су термини кпји се кпристе за пспбе кпје непвлашћенп приступају системима ппдатака. Они непвлашћенп приступају незаштићеним рачунарима прекп интернета и краду или кппирају датптеке кпје затим кпристе за незакпните активнпсти. Најбпљи начин заштите рачунара пд непвлашћенпг приступа јесте кпришћеое заштитнпг зида и ажурираое пперативнпг система.
 5. 5. Нежељена ппшта на интернетуВелика кпличина е-ппште кпју нежелите да примите назива сенежељена или безвредна ппшта. Онапрепптерећује системе електрпнскеппште и мпже да блпкира ппштанскесандучиће. Ппшиљапци нежељенеппште ппнекад са ппштпм шаљупсим реклама и вирусе.
 6. 6. Заштитите се на мрежи Бирајте места на интернету на кпја ћете пдлазити. Будите пбазриви приликпм саппштаваоа личних ппдатака. Имајте на уму са ким разгпварате. Имајте на уму да на мрежи није све ппузданп и да нису сви искрени.
 7. 7. Интернет насиљеНасиље прекп интернета у свету ппзнатп какп„Cyberbullying“, je ппшти ппјам за сваку пбликкпмуникације технплпгијпм кпја се мпже сматратиштетним какп за ппјединца, такп и за ппште дпбрп.ЗапамтитеИнтернет пмпгућава анпнимнпст кпју јенемпгуће ппстићи у билп кпјпј другпјврсти кпмуникације. Тo даје приликунеким људима да се лажнп представљајуи ппкушавају да врше насиље.
 8. 8. Правила ппнашаоа на интернетуПравила понашања на интернету слична су онима усвакодневном животу, а разни облици агресивног,увредљивог понашања и повреде приватности никаконису дозвољени.
 9. 9. Ппнашаое на Интернету Закпни се примеоују и на Интернет. Иакп је већина закпна дпнета пре ппјаве интернета, правна регулатива се пднпси и на интернет. Све штп је незакпнитп ван мреже, незакпнитп је и на мрежи. Аутпрска права Кпришћеое материјала заштићенпг аутпрским правима за личну упптребу је најчешће дпзвпљенп, али вам није дпзвпљенп да представите тај материјал кап свпј. На пример, акп кпристите материјал за свпју презентацију, мпрате навести извпр материјала. За презентацију коришћен материјал са : http://www.microsoftsrb.rs

×