Uploaded on

DONATE EYES

DONATE EYES

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,786
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. nao~dana sava-EaoYz dana ek saamaaijak caLvaL EaI.jaItuBaa[- maohta va EaI.p`dIp maunaaot nao~dana jaagaRtI maMDL , puNao Da^.baI.saI.DaoLsa, nao~t& ina%yasaovaa ha^ispTla va glaaobala ivhjana fa}MDoSana nao~poZI, saaMgavaI
 • 2. Avayava p`%yaaraopNaacao AadSa- ]dahrNa
 • 3. BaartamaQaIla baubbauLamauLo AMQa%vaacao p`maaNa javaLpasa 20 laaK AMQa vya@tI AMQa%vaapOkI javaLpasa 5 % 90 % 45 vaYaa-cyaa AatIla 30 % 12 vaYaa-cyaa KalaIla
 • 4. BaartamaQyao nao~danaacao p`maaNa kmaI ka ?•[cCaSa@tIcaa ABaava va A&ana.•EaIlaMkosaar#yaa doSaat nao~danaacaa kayada. nao~danaacaI [cCa nasaola tr saaMgaavao laagato maa~AaplyaakDo nao~dana krayacao Asalyaasa saaMgaavao laagato.
 • 5. ka^ina-yaa (baubbauL) mhNajao kaya?• DaoLyaacyaa puZcyaa BaagaatIla AQa-gaaolaakar pardSa-k AavarNa.• DaoLyaatIla ek mah%vaacaa Baaga.• P`akaSaikrNaaMnaa AakiYa-t k$na DaoLyaacyaa maagaIla nao~pTlaapya-Mt paohcaivaNyaacao kama.
 • 6. ka^ina-yaa (baubbauL) mauLo yaoNaaro AMQa%va :karNao :• DaoLyaalaa maar laagaNao• A jaIvanasa%vaacaa ABaava• AanauvaaMiSak• DaoLyaat saoPTIk haoNao
 • 7. baubbauLraopNa : ema.ko.maoiDyamasavaa-t yaSasvaI Sas~ik`yaaf@t baubbauLacao raopNa kolao jaato.DaoLyaacao [tr Baaga saMSaaoQanaasaazI.
 • 8. spo@yaular maayak`aoskaop va ema.ko. maoiDyama
 • 9. spo@yaular maayak`aoskaopInao~danaat imaLalaolyaa DaoLyaaMcyaa baubbauLacyaa poSaI mhNajaoeMDaoqaolaIela saolsa ikmaana 1500 AsaNao AavaSyak Asato. jasaojasao vaya vaaZto tsaotsao yaa poSaIMcaI saM#yaa kmaI haoto.
 • 10. baubbauLaraopNa Sas~ik`yaopUvaI- Sas~ik`yaonaMtr
 • 11. HCRP Counsellors in various hospitals Counsellors in community Service clubs, NGOS contribution
 • 12. nao~poZIcao kaya- :naa nafa naa taoTa t%vaavar caalaNaarI saMsqaanao~danaaivaYayaI janajaagaRtIcao kama krNao.nao~saMklana krNao va %yaavar p`k`Iyaa k$nagarjaU $gNaaMvar Sas~ik`yaa krNao.
 • 13. CYCLE RALLY :PUNE TO SANGALI 240 KM.
 • 14. EYE DONATION AWARENESS PROGRAM AT SANGVIEYE DONATION PLEDGE SENIOR CITIZEN, SANGVI
 • 15. Eye Bank statistics for Pune 2009 saalaI maharaYT/at 5885 nao~saMklana Jaalao pOkI mauMba[-tUna 2593 tr puNyaatUna 1138 nao~saMklana Jaalao. Highest five performers- H.V.Desai Eye Bank-270 Deenanath (Venu Madhav) Hospital-210 Ruby Hall Eye Bank-164 Janakalyan Eye Bank-162 NIO(Bhagirathe) Eye Bank -126
 • 16. nao~dana kaoNa k$ Saktao :nao~danaasa vayaacao kuzlaohI baMQana naahI.caYmyaacaa naMbar Aqavaa DaoLyaacao Aa^proSana Jaalaolao Asaolatsaoca maQaumaoh r@tdaba Asaola trI nao~dana hao} Sakto.
 • 17. nao~danaapuvaI- tyaarImaR%yaUnaMtr lagaocaca nao~poZIsa kLvaa. nao~dana maR%yaUnaMtr 4 to 6 tasaaMcyaaAat kravao laagato.Da^@Tr yaoNyaapuvaI- Sa@yatao maR%yaUcaa daKlaa tyaar Asaavaa.maRt vya@tI zovalaolyaa izkaNacao pMKo Sa@yatao baMd zovaavao.DaoLyaacyaa papNyaa baMd k$na Sa@ya Jaalyaasa DaoLyaavar qaMD paNyaacyaapTTyaa zovaavyaat.Consent of the family members is enough to make an eyedonation, even if the donor has not pledged the eyes in his/her life time.5 ml blood sample is taken along with eyes for serology.
 • 18. nao~danaatIla gaOrsamajaaMivaYayaI :nao~dana kolyaanaMtr DaoLyaacyaa varcao pardSa-k baubbauLacaa f@t vaapr krta yaotao.baubbauLacyaa raogaanao AMQa%va Aalaolyaa prMtU DaoLyaacaa [tr Baaga kaya-xama Asalaolyaa$gNaaMvarca Sas~ik`yaa krta yaoto.pUNa- DaoLa jasaacyaa tsaa basavata yaot naahI.nao~danaamauLo caohra ivad`up haot naahI.nao~danaanaMtr DaoLyaaMtUna r@ts~ava haot naahI.nao~ baubbauL raopNa kolyaanaMtr maR%yaUpuvaI- paihlaolaI kuzlaIhI gaaoYT raopNa kolaolyaa vya@tIsaidsat naahI.punaja-nma Aaho kI naahI maaiht naahI pNa nao~baubbauL raopNaamauLo DaoLyaaMcaa punaja-nma na@kI haotao.DaoLo ikMvaa baubbauL kaZlyaamauLo AM%yasaMskarasa ivalaMba haot naahI.
 • 19. Qaaima-k Baavanaa duKavalyaa jaat naahIt.Donation give a gift of life or sight to others.
 • 20. calaa tr maga …..marNaao%tr nao~danaacaa saMklp k$yaa va 2 AMQa vya@tIMcyaaAayauYyaat p`kaSa AaNaNyaasa hatBaar laavaUyaa. marNaao%trnao~dana hI Aaplyaa pirvaaracaI prMpra banavaU yaa………Aaplyaa javaLcyaa naatovaa[-kaMnaa Aaplyaa saMklpabaabatsaaMgaa.Aaplyaa SaojaarI ikMvaa naatovaa[-kaMpOkI kaONaI maRt pavalyaasa%yaaMnaa nao~danaasa p`vaR%t kra.
 • 21. SaaMtpNao eoklyaaba_la …… Qanyavaad nao~dana sava-EaoYz dana