Netradan

5,971 views
5,941 views

Published on

DONATE EYES

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,082
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Netradan

 1. 1. nao~dana sava-EaoYz dana ek saamaaijak caLvaL EaI.jaItuBaa[- maohta va EaI.p`dIp maunaaot nao~dana jaagaRtI maMDL , puNao Da^.baI.saI.DaoLsa, nao~t& ina%yasaovaa ha^ispTla va glaaobala ivhjana fa}MDoSana nao~poZI, saaMgavaI
 2. 2. Avayava p`%yaaraopNaacao AadSa- ]dahrNa
 3. 3. BaartamaQaIla baubbauLamauLo AMQa%vaacao p`maaNa javaLpasa 20 laaK AMQa vya@tI AMQa%vaapOkI javaLpasa 5 % 90 % 45 vaYaa-cyaa AatIla 30 % 12 vaYaa-cyaa KalaIla
 4. 4. BaartamaQyao nao~danaacao p`maaNa kmaI ka ?•[cCaSa@tIcaa ABaava va A&ana.•EaIlaMkosaar#yaa doSaat nao~danaacaa kayada. nao~danaacaI [cCa nasaola tr saaMgaavao laagato maa~AaplyaakDo nao~dana krayacao Asalyaasa saaMgaavao laagato.
 5. 5. ka^ina-yaa (baubbauL) mhNajao kaya?• DaoLyaacyaa puZcyaa BaagaatIla AQa-gaaolaakar pardSa-k AavarNa.• DaoLyaatIla ek mah%vaacaa Baaga.• P`akaSaikrNaaMnaa AakiYa-t k$na DaoLyaacyaa maagaIla nao~pTlaapya-Mt paohcaivaNyaacao kama.
 6. 6. ka^ina-yaa (baubbauL) mauLo yaoNaaro AMQa%va :karNao :• DaoLyaalaa maar laagaNao• A jaIvanasa%vaacaa ABaava• AanauvaaMiSak• DaoLyaat saoPTIk haoNao
 7. 7. baubbauLraopNa : ema.ko.maoiDyamasavaa-t yaSasvaI Sas~ik`yaaf@t baubbauLacao raopNa kolao jaato.DaoLyaacao [tr Baaga saMSaaoQanaasaazI.
 8. 8. spo@yaular maayak`aoskaop va ema.ko. maoiDyama
 9. 9. spo@yaular maayak`aoskaopInao~danaat imaLalaolyaa DaoLyaaMcyaa baubbauLacyaa poSaI mhNajaoeMDaoqaolaIela saolsa ikmaana 1500 AsaNao AavaSyak Asato. jasaojasao vaya vaaZto tsaotsao yaa poSaIMcaI saM#yaa kmaI haoto.
 10. 10. baubbauLaraopNa Sas~ik`yaopUvaI- Sas~ik`yaonaMtr
 11. 11. HCRP Counsellors in various hospitals Counsellors in community Service clubs, NGOS contribution
 12. 12. nao~poZIcao kaya- :naa nafa naa taoTa t%vaavar caalaNaarI saMsqaanao~danaaivaYayaI janajaagaRtIcao kama krNao.nao~saMklana krNao va %yaavar p`k`Iyaa k$nagarjaU $gNaaMvar Sas~ik`yaa krNao.
 13. 13. CYCLE RALLY :PUNE TO SANGALI 240 KM.
 14. 14. EYE DONATION AWARENESS PROGRAM AT SANGVIEYE DONATION PLEDGE SENIOR CITIZEN, SANGVI
 15. 15. Eye Bank statistics for Pune 2009 saalaI maharaYT/at 5885 nao~saMklana Jaalao pOkI mauMba[-tUna 2593 tr puNyaatUna 1138 nao~saMklana Jaalao. Highest five performers- H.V.Desai Eye Bank-270 Deenanath (Venu Madhav) Hospital-210 Ruby Hall Eye Bank-164 Janakalyan Eye Bank-162 NIO(Bhagirathe) Eye Bank -126
 16. 16. nao~dana kaoNa k$ Saktao :nao~danaasa vayaacao kuzlaohI baMQana naahI.caYmyaacaa naMbar Aqavaa DaoLyaacao Aa^proSana Jaalaolao Asaolatsaoca maQaumaoh r@tdaba Asaola trI nao~dana hao} Sakto.
 17. 17. nao~danaapuvaI- tyaarImaR%yaUnaMtr lagaocaca nao~poZIsa kLvaa. nao~dana maR%yaUnaMtr 4 to 6 tasaaMcyaaAat kravao laagato.Da^@Tr yaoNyaapuvaI- Sa@yatao maR%yaUcaa daKlaa tyaar Asaavaa.maRt vya@tI zovalaolyaa izkaNacao pMKo Sa@yatao baMd zovaavao.DaoLyaacyaa papNyaa baMd k$na Sa@ya Jaalyaasa DaoLyaavar qaMD paNyaacyaapTTyaa zovaavyaat.Consent of the family members is enough to make an eyedonation, even if the donor has not pledged the eyes in his/her life time.5 ml blood sample is taken along with eyes for serology.
 18. 18. nao~danaatIla gaOrsamajaaMivaYayaI :nao~dana kolyaanaMtr DaoLyaacyaa varcao pardSa-k baubbauLacaa f@t vaapr krta yaotao.baubbauLacyaa raogaanao AMQa%va Aalaolyaa prMtU DaoLyaacaa [tr Baaga kaya-xama Asalaolyaa$gNaaMvarca Sas~ik`yaa krta yaoto.pUNa- DaoLa jasaacyaa tsaa basavata yaot naahI.nao~danaamauLo caohra ivad`up haot naahI.nao~danaanaMtr DaoLyaaMtUna r@ts~ava haot naahI.nao~ baubbauL raopNa kolyaanaMtr maR%yaUpuvaI- paihlaolaI kuzlaIhI gaaoYT raopNa kolaolyaa vya@tIsaidsat naahI.punaja-nma Aaho kI naahI maaiht naahI pNa nao~baubbauL raopNaamauLo DaoLyaaMcaa punaja-nma na@kI haotao.DaoLo ikMvaa baubbauL kaZlyaamauLo AM%yasaMskarasa ivalaMba haot naahI.
 19. 19. Qaaima-k Baavanaa duKavalyaa jaat naahIt.Donation give a gift of life or sight to others.
 20. 20. calaa tr maga …..marNaao%tr nao~danaacaa saMklp k$yaa va 2 AMQa vya@tIMcyaaAayauYyaat p`kaSa AaNaNyaasa hatBaar laavaUyaa. marNaao%trnao~dana hI Aaplyaa pirvaaracaI prMpra banavaU yaa………Aaplyaa javaLcyaa naatovaa[-kaMnaa Aaplyaa saMklpabaabatsaaMgaa.Aaplyaa SaojaarI ikMvaa naatovaa[-kaMpOkI kaONaI maRt pavalyaasa%yaaMnaa nao~danaasa p`vaR%t kra.
 21. 21. SaaMtpNao eoklyaaba_la …… Qanyavaad nao~dana sava-EaoYz dana

×