Memo raadAAN      De gemeenteraadVAN      Het college van B en WDATUM     Februari 2013ONDERWERP   Nor...
Het voldoen aan alle regels lijkt logisch, maar is toch minder vanzelfsprekend. Dit geldtvoornamelijk voor de eigen gemeen...
5. Valutering  Het tijdstip van betaling en de verantwoording van verplichtingen is juist.  Voorbeeld: aangaan en vera...
Misbruik en oneigenlijk gebruikIn het eindverslag onderzoek programmarekening 2011 heeft de raadswerkgroep verzocht omaan ...
Normenkader 2012Het normenkader voor de rechtmatigheid betreft een inventarisatie voor de accountantscontrolerelevante reg...
Interne regelgevingOnder interne regelgeving valt alles wat de raad vaststelt als beleid in de vorm vanverordeningen, prot...
Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012In het navolgende overzicht is een inventarisatie opgenomen van...
Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein       Specifieke activiteit       E...
Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein       Specifieke activiteit       E...
Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein       Specifieke activiteit       E...
Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein       Specifieke activiteit       ...
Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein       Specifieke activiteit       E...
Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein       Specifieke activiteit       E...
Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein       Specifieke activiteit       E...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordenin...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening            ...
Bijlage 3. Overzicht specifieke doeluitkeringen 2012Bijlage 3. Overzicht specifieke doeluitkeringen 20121. Onderwijsachter...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Normenkader rechtmatigheid de ronde venen 2012

425 views
320 views

Published on

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 12 februari 2013 het normenkader rechtmatigheid 2012 vastgesteld. Het college heeft als wettelijke taak (artikel 3 van de Controleverordening gemeente De Ronde Venen 2011) een normenkader op te stellen, waarin wordt aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is bij de rechtmatigheidscontrole van de accountant. Dit normenkader wordt door de accountant gebruikt bij het beoordelen van de financiële rechtmatigheid. Voor de jaarrekeningen 2011 - 2014 is door de gemeenteraad gekozen voor Deloitte als accountant.

Bij de rechtmatigheidscontrole van de accountant gaat het om materiële processen. Het normenkader voor deze rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden (externe regelgeving) en van de gemeente zelf (verordeningen) ten aanzien van de relevante materiële processen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Normenkader rechtmatigheid de ronde venen 2012

 1. 1. Memo raadAAN De gemeenteraadVAN Het college van B en WDATUM Februari 2013ONDERWERP Normenkader rechtmatigheid 2012BIJLAGE(N) 3Inleiding en samenvattingHet College van Burgemeester en Wethouders heeft op 12 februari 2013 het normenkaderrechtmatigheid 2012 vastgesteld. Het college heeft als wettelijke taak (artikel 3 van deControleverordening gemeente De Ronde Venen 2011) een normenkader op te stellen, waarinwordt aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is bij de rechtmatigheidscontrolevan de accountant. Dit normenkader wordt door de accountant gebruikt bij het beoordelen vande financiële rechtmatigheid. Voor de jaarrekeningen 2011 - 2014 is door de gemeenteraadgekozen voor Deloitte als accountant.Bij de rechtmatigheidscontrole van de accountant gaat het om materiële processen. Hetnormenkader voor deze rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor deaccountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden (externe regelgeving) en vande gemeente zelf (verordeningen) ten aanzien van de relevante materiële processen. Hetnormenkader is afgestemd met de externe accountant.In het eindverslag onderzoek programmarekening 2011 heeft de raadswerkgroep verzocht omaan te geven op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het beleid rondom het voorkomenvan misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) binnen de gemeente De Ronde Venen. Indeze memo wordt hierop ingegaan.Deze memo heeft tot doel de gemeenteraad te informeren over het normenkaderrechtmatigheid 2012.Criteria van de financiële rechtmatigheidIn algemene zin lijkt “rechtmatigheid” een duidelijke term: iedereen wordt geacht zich aan dewet- en regelgeving te houden, dus ook gemeenten. Bij nadere beschouwing is dit echter veelingewikkelder. Er rijzen vragen als: “welke regels gelden nu precies?”en “in hoeverre is niet (ofniet tijdige) naleving van alle bepalingen uit alle wetten van belang voor het oordeel van dejaarrekening?” etc.
 2. 2. Het voldoen aan alle regels lijkt logisch, maar is toch minder vanzelfsprekend. Dit geldtvoornamelijk voor de eigen gemeentelijke regelgeving. Deze regelgeving heeft soms eenordenend karakter of, beter gezegd, geeft een te bereiken ambitieniveau aan. Een voorbeeldhiervan is het terugvorderen van een subsidie bij een te late aanlevering van jaarstukken.Conform de subsidieverordening zou de subsidie moeten worden teruggevorderd, dit is echterin de praktijk niet altijd het geval.Het is belangrijk om vast te leggen welke ambtenaar bevoegd is om opdrachten te onder-tekenen. Wanneer bijvoorbeeld een declaratielijst is ondertekend door een ambtenaar die nietbevoegd is, zal de accountant de uitgaven zien als een onrechtmatige uitgave.Onder rechtmatigheid wordt bij de rechtmatigheidtoets door de accountant verstaan: “dat de inde rekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen”.Dat wil zeggen in overeenstemming met de begroting en met de toepassing van de wettelijkeregelingen, zowel intern als extern.Er zijn negen rechtmatigheidcriteria waaraan voldaan moet worden. Om inzicht te geven zijndeze negen criteria – met omschrijving en voorbeeld- hierna opgenomen.1. Begroting Financiële handelingen moeten passen binnen het opgestelde en geautoriseerde programma van de begroting. Voorbeeld: overschrijding van een programma of investering met meer dan € 50.000.2. Voorwaarde Nadere eisen die worden gesteld bij het uitvoeren van financiële handelingen. Voorbeeld: subsidievoorwaarden, aanbesteding en belastingwetgeving.3. Misbruik & oneigenlijk gebruik De interne toetsing op juistheid en volledigheid van gegevens die door derden zijn verstrekt bij het gebruik van overheidsregelingen (= misbruik). De interne toetsing of derden bij het gebruik van overheidsregelingen geen (rechts)handelingen hebben verricht die in strijd zijn met het doel of de strekking van de regeling (= oneigenlijk gebruik). Voorbeeld: subsidieregelingen, kwijtschelding en uitkeringen.4. Calculatie De vastgestelde bedragen zijn juist berekend. Voorbeeld: legesbedragen, facturen en tarieven van sportaccommodaties.FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 2 van 45
 3. 3. 5. Valutering Het tijdstip van betaling en de verantwoording van verplichtingen is juist. Voorbeeld: aangaan en verantwoording van contracten en verplichtingen.6. Levering Juistheid van ontvangen goederen en diensten. Voorbeeld: de ontvangen goederen en diensten sluiten aan met de verstrekte opdracht.7. Adressering De persoon of organisatie waar een financiële stroom naar toe is gegaan, is juist (rechthebbende). Voorbeeld: betalingsverkeer.8. Volledigheid Alle opbrengsten die verantwoord zouden moeten zijn, zijn ook verantwoord. Voorbeeld: legesopbrengsten, onroerende zaakbelastingen, forensenbelasting, rioolheffingen, reinigingsheffingen, grondverkopen, rentebaten en dividendopbrengsten.9. Aanvaardbaarheid De financiële handeling past bij de activiteiten van de gemeente en in relatie tot de kosten is een aanvaardbare tegenprestatie overeengekomen. Voorbeeld: inkoop van goederen en diensten en het verstrekken van subsidies.Deze negen criteria worden voor verschillende processen en activiteiten via rechtmatigheid- ,verband- en totaalcontroles intern getoetst. In de paragraaf bedrijfsvoering van de programma-rekening 2012 wordt een samenvatting opgenomen over de werkwijze en resultaten van derechtmatigheidscontroles.De accountant zal in zijn verslag van bevindingen ook ingaan op de resultaten van zijncontroles.FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 3 van 45
 4. 4. Misbruik en oneigenlijk gebruikIn het eindverslag onderzoek programmarekening 2011 heeft de raadswerkgroep verzocht omaan te geven op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het beleid rondom het voorkomenvan misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) binnen de gemeente De Ronde Venen. Indeze memo wordt hierop ingegaan.In het kader van rechtmatigheid is het Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) beleid een van decriteria waarop de accountant de jaarrekening toetst.Misbruik en oneigenlijk gebruik zijn aan de orde bij die activiteiten waarbij informatie van derden(belanghebbenden) van groot belang is voor het verlenen c.q. vaststellen van uitkeringen,vergoedingen, subsidies, heffingen, belastingen en vergunningen.Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekkenvan gegevens (door belanghebbenden) met als doel ten onrechte overheidssubsidies ofuitkeringen te verkrijgen of geen of een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid tebetalen.Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshandelingen, al danniet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of geen of eente laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen, in overeenstemming met debewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking ervan.Maatregelen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik zijn niet nieuw. De gemeente De RondeVenen heeft al op veel gevoelige processen maatregelen genomen om Misbruik en Oneigenlijkgebruik door informatie van derden te voorkomen. Deze maatregelen zijn geformaliseerd inraadsbesluiten, verordeningen of beleidsstukken. Deze zijn vervolgens ingebed in proceduresvan maatregelen gericht op interne controle en risicobeheersing. Een voorbeeld hiervan is hetvoorkomen van M&O van bijstandsuitkeringen via onder meer de Verordening werk en bijstand,protocollen en procedures. In breder verband vallen ook de integriteitsverklaringen van onzeambtenaren onder M&O beleid.Het centrale uitgangspunt is, dat elk organisatieonderdeel van de gemeente De Ronde Venenverantwoordelijk is om beheersmaatregelen te nemen gericht op het voorkomen van Misbruiken Oneigenlijk gebruik binnen processen of activiteiten.Het M&O beleid is geborgd binnen de gemeente De Ronde Venen in het Plan van aanpakinterne Controle (ICP) 2011 - 2015. Dit plan is vastgesteld door het College d.d.12 december 2011 en afgestemd met de accountant Deloitte.Het interne controleplan biedt een basis om te bezien welke processen onderdeel van deinterne controle uitmaken en wat de diepgang van de interne controle werkzaamheden zal zijn.Op basis van het ICP 2011-2015 wordt jaarlijks een uitvoeringsplan interne controlevastgesteld.FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 4 van 45
 5. 5. Normenkader 2012Het normenkader voor de rechtmatigheid betreft een inventarisatie voor de accountantscontrolerelevante regelgeving van de rijksoverheid en van de gemeente zelf. De gemeente heeft temaken met een groot aantal wetten en regels waaraan zij moet voldoen. Er wordt in de praktijkonderscheid gemaakt tussen externe, interne regelgeving en de verantwoording overdoeluitkeringen.Externe regelgevingOnder externe wetten en regels vallen: wet- en regelgeving van de rijksoverheid (bijvoorbeeld de Grondwet, Algemene Wet Bestuursrecht en ook de Gemeentewet) wet- en regelgeving op het gebied van specifieke uitkeringen en subsidies (bijvoorbeeld de Wet werk en bijstand en het onderwijsachterstandenbeleid) wet- en regelgeving die voortkomen uit internationale verdragen (bijvoorbeeld aan- bestedingsregels van de Europese Unie).In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van belangrijke externe wetten en regels gerangschiktnaar beleidsterreinen. Ten opzichte van 2011 zijn in 2012 nieuwe externe wetten en regelstoegevoegd of vervallen, die gevolgen hebben voor de gemeente. Deze wijzigingen zijn tevensverwerkt in bijlage 1. Het betreft:Nieuwe landelijke wetgeving: Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen Aanpassingsbesluit bouwbesluit 2012 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012 Wet markt en overheid per 1 juli 2012 Wet revitalisering generiek toezicht per 1 oktober 2012 Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (Crisisheffing) Paspoortwet wijziging in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen per 26 juni 2012.Vervallen landelijke wetgeving: Wet werk en inkomen kunstenaars Wet investeren in jongeren (overgeheveld naar Wet werk en bijstand)FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 5 van 45
 6. 6. Interne regelgevingOnder interne regelgeving valt alles wat de raad vaststelt als beleid in de vorm vanverordeningen, protocollen en andere raadsbesluiten zoals de programmabegroting. Ookbesluiten van het college van burgemeester en wethouders vallen onder interne regelgeving. Ditgeldt alleen voor zover zij betrekking hebben op financiële beheershandelingen die een nadereuitwerking zijn van het uitvoeren van externe regelgeving of een door de gemeenteraadvastgestelde verordening waarbij het college het beslissingsorgaan is. Door de externe werkingvan aanbestedingen en subsidies vallen collegebesluiten met betrekking tot deze onderwerpenook onder de rechtmatigheid.Alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels voor zover die bepalingen bevatten overfinanciële beheershandelingen maken onderdeel uit van het normenkader. De verordeningendie voor onze gemeente gelden zijn geïnventariseerd. Hieruit bleek dat op peildatum eind 2012in onze gemeente 219 verordeningen en beleidsregels gelden. Van al deze verordeningen enbeleidsregels bevatten 106 bepalingen over financiële beheershandelingen. Een totaaloverzichtvan de interne regelgeving is opgenomen in bijlage 2.Doeluitkeringen en Sisa 2012Ook de Single information single audit 2012 (Sisa) maakt onderdeel uit van het normenkader.In de programmarekening 2012 wordt een bijlage opgenomen met daarin de verantwoordings-informatie over doeluitkeringen. Het financieel belang is € 7,7 miljoen van de gemeente DeRonde Venen om doeluitkeringen van het Rijk en provincie op een rechtmatige wijze uit tevoeren en tijdig aan te leveren is groot. Bij te late of onjuiste levering van de Sisa-verantwoordingsinformatie geldt als sanctie: Terugvordering doeluitkering Geen voorschotten doeluitkeringen en de algemene uitkering van het volgende jaar wordt stopgezet totdat de overzichten alsnog zijn aangeleverd.In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de te verantwoorden doeluitkeringen 2012.Burgemeester en wethouders van De Ronde VenenBijlagen: 1. Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012 3. Overzicht specifieke doeluitkeringen 2012FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 6 van 45
 7. 7. Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012In het navolgende overzicht is een inventarisatie opgenomen van belangrijke externe wet- enregelgeving: In de eerste kolom is het betreffende beleidsterrein vermeld. In de tweede kolom is dit nader uitgewerkt in specifieke activiteiten. In de derde kolom is de naam van de externe wet- en regelgeving opgenomen.Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgevingAlgemeen Bestuur en Algemeen financieel  Grondwetondersteunende middelenbeheer en inrichting  Burgerlijk Wetboekprocessen financiële organisatie  Gemeentewet  Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten  Besluit accountantscontrole decentrale overheden  Wet gemeenschappelijke regelingen  Algemene wet bestuursrecht  Financiële verhoudingswet  Ministeriële besluiten en regelingen zoals Informatie voor derden (IV3)  Wet op het BTW – compensatiefonds  Sisa uitkeringen 2012  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissenFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 7 van 45
 8. 8. Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving  Wet markt en overheid  Wet revitalisering generiek toezicht  Overige fiscale wetgeving Treasurybeheer  Wet financiering decentrale overheden Arbeidsvoorwaarden en  Ambtenarenwet personeelsbeleid  Fiscale wetgeving  Sociale verzekeringswetten  CAR/UWO  Arbeidsomstandighedenwet  Arbeidstijdenwet  Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (Crisisheffing) Inkopen en contractbeheer  EU-aanbestedingsregels  Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachtenBurgerzaken en Burgerlijke stand en afgifte  Burgerlijk wetboekBelastingen documenten  Gemeentewet  Wet GBA  Wet rechten burgerlijke stand  Legesbesluit akten burgerlijke stand  Regeling afdracht vergoedingFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 8 van 45
 9. 9. Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving afgifte rijbewijzen  Besluit optie- en naturalisatiegelden  Verklaring omtrent gedrag  Besluit paspoortgelden  Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen. Onroerende zaakbelastingen  Wet waardering onroerende zaken  Gemeentewet  Algemene wet inzake rijksbelastingen  Invorderingswet Parkeerbeheer  Gemeentewet  Wet Mulder administratief- rechtelijke heffingen Toeristenbelasting  Gemeentewet  Algemene wet inzake rijksbelastingen  Invorderingswet Forensenbelasting  Gemeentewet  Algemene wet inzake rijksbelastingen  InvorderingswetFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 9 van 45
 10. 10. Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving Grafrechten  Gemeentewet  Wet op de lijkbezorging Rioolrechten  Gemeentewet  Invorderingswet Reinigingsrechten  Gemeentewet  Invorderingswet Hondenbelasting  Gemeentewet  Algemene wet inzake rijksbelastingen  Invorderingswet Baatbelasting  Gemeentewet  Algemene wet inzake rijksbelastingen  Invorderingswet Marktgelden  Gemeentewet Reclame en precariorechten  GemeentewetOpenbare orde en Handhaving  Gemeentewetveiligheid  Winkeltijdenwet  Wrakkenwet  Wet ontheffing onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Brandweer en rampenbestrijding  Wet Veiligheidsregio’s Brandbeveiligingsvergunningen  Gemeentewet Woonwagens  GemeentewetFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 10 van 45
 11. 11. Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgevingVreemdelingenzaken en Vreemdelingenzaken  Vreemdelingenwetintegratie Integratie  Wet inburgeringVerkeer en Vervoer Wegenbeheer  Wegenwet  Besluit administratieve bepalingen wegverkeer  Wet personenvervoer Taxi  TaxiwetGroen en milieubeheer Groenbeheer  Boswet Afvalstoffenbeheer  Gemeentewet Rioolbeheer en reiniging  Gemeentewet  Waterwet  Waterleidingwet  Wet milieubeheer Milieubeheer  Wet milieubeheerStedelijke ontwikkeling, Grondexploitatie  Wet voorkeursrechtwonen en economie gemeenten  Onteigeningswet  Grondexploitatiewet  Wet ruimtelijke ordening  Besluit op de ruimtelijke ordening Intensivering Stedelijke Vernieuwing  Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing Telecommunicatie  TelecommunicatiewetFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 11 van 45
 12. 12. Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving Wonen, economie en beheer  Leegstandswet gemeentelijke panden en  Woningwet accommodaties  Huurprijzenwet woonruimte  Huisvestingswet  Huurwet  Huursubsidiewet  Besluit woninggebonden subsidies  Wet bevordering eigen woningbezit  Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht  BouwbesluitZorg, Welzijn en Sport Algemeen welzijn en sport  Wet maatschappelijke ondersteuning  Algemene wet bestuursrecht  Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS-impuls) Gehandicaptenzorg  Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kinderopvang  Wet basisvoorziening kinderopvang  Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Overig  Algemene Wet BijzondereFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 12 van 45
 13. 13. Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving ZiektekostenJeugd, onderwijs en Verzorgen basis- en speciaal -  Wet primair onderwijscultuur onderwijs  Wet op de basiseducatie  Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)  Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie  Leerplichtwet Overig onderwijs  Wet op het voortgezet onderwijs  Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  Wet educatie- en beroepsonderwijs Cultuur en lokale media  Mediawet  Wet op het specifiek cultuurbeleidVolksgezondheid Ambulance vervoer  Wet ambulancevervoer Ongediertebestrijding  Gemeentewet Jeugdgezondheidszorg  Wet voor de publieke gezondheid  Besluit jeugdgezondheidszorgWerk en inkomen Inkomensvoorzieningen  Wet werk en bijstand  IOAW en IOAZ  Besluit bijstandsverlening zelfstandigenFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 13 van 45
 14. 14. Bijlage 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2012Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving  Wet Buig  Sociale en Fiscale wetgeving  Wet participatiebudget  Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten  Wet besluit sociale werkvoorziening Schuldhulpverlening  Wet op het kredietbeheer  Wet gemeentelijke schulphulpverleningFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 14 van 45
 15. 15. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)Hoofdstuk 1 Automatisering en informatisering01 Beheersregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente DRV Nee -02 Besluit informatiebeheer 2001 Nee -03 GBA privacyreglement Nee -04 Verordening documentaire informatie De Ronde Venen 1997 Nee -05 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens DRV Nee -06 Privacyreglement BRP gemeente De Ronde Venen Nee -07 Verordening GBA Nee -Hoofdstuk 2 Bestuur en recht08 Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Ja 0 Betreft o.m. toekenning bevoegdheden09 Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Ja 0 Idem10 Algemeen delegatiebesluit De Ronde Venen 2011 Ja 0 Idem11 Algemeen mandaatbesluit en bijbehorend overzicht 2011.4 Ja 0 Idem
 16. 16. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)12 Delegatiebesluit aanwijzen Huis der Gemeente Nee -13 Gedragscode bestuurlijke integriteit raad De Ronde Venen 2011 Nee -14 Inspraakverordening Nee -15 Instructie voor de griffier van de gemeente De Ronde Venen 2011 Nee -16 Mandaatbesluit PLAN groep Nee -17 Mandaatbesluit betreffende de heffing van begraafrechten Nee -18 Mandaatbesluit betreffende de heffing van de leges ingevolge de Nee - legesverordening19 Mandaatbesluit betreffende de heffing van marktgelden Nee -20 Mandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2011 Nee -21 Mandaatbesluit woonruimteverdeling De Ronde Venen 2011 Nee -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 16 van 45
 17. 17. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)22 Regeling Adviescommissie beeldende kunst De Ronde Venen 2011 Ja 2.000 Betreft vergoeding voor het bijwonen van een vergadering van de commissie, een reiskostenvergoeding en een uurvergoeding voor de begeleiding van een kunstproject.23 Regeling mandaatverstrekking aan de gemeente Amstelveen Ja 5.000 Betreft nemen van beslissingen inzake bemiddelingen naar werk en re-integratie, waaronder het inkopen van maatwerk re- integratie-instrumenten totFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 17 van 45
 18. 18. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie) maximaal € 5.000.24 Regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmacht verlening aan de Nee - - Svb25 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Nee - de raad van De Ronde Venen 201126 Verordening Burgerinitiatief gemeente De Ronde Venen 2011 Nee -27 Verordening Programmaraad weidegebied Nee -28 Tijdelijke verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 Nee -29 Verordening commissie bezwaarschriften De Ronde Venen 2011 Nee -30 Verordening geldelijke voorzieningen raads- en fractieassistenten gemeente Ja 473.000 Onderdeel product E.001 De Ronde Venen 2011FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 18 van 45
 19. 19. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)31 Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer inzake indiening van Nee - bezwaarschriften in gemeente DRV32 Verordening op de adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid Ja 5.000 Betreft kosten van het secretariaat en de presentiegelden van de leden van de adviescommissie.33 Verordening op de adviescommissie voor het ouderenbeleid DRV 2004 Ja 0 Onderdeel Wmo-raad34 Verordening op de onderscheiding der gemeente DRV Nee -35 Verordening op de raadscommissies gemeente De Ronde Venen 2011 Nee -36 Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature De Nee - Ronde Venen 2011FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 19 van 45
 20. 20. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)37 Verordening outplacement gewezen wethouders 2011 Nee -38 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie De Ronde Venen Ja 17.00039 Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011 Ja 201.000Hoofdstuk 3 Financiën en economie40 Aanwijzingsbesluit betaald parkeren bij parkeermeters 2010 Ja 0 Onderdeel van parkeerbelastingen.41 Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2004 clusters 43, 50, 52 en 55 Ja 0 Onderdeel van belastingen.42 Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2004 clusters 38, 42 en 49 Ja 0 Onderdeel van belastingen.43 Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2004 clusters 37, 39, 48 en 51 Ja 0 Onderdeel van belastingen.44 Beleidsnotitie "Magazijnverkoop bedrijventerrein Mijdrecht" Nee -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 20 van 45
 21. 21. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)45 Beleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit Ja 0 Zie nummer 5846 Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt gemeente DRV Nee - 201147 Beleidsregels met betrekking tot de waardeherziening en navordering 2012 Ja 0 Zie nummer 8948 Beleidsregels voor de forensenbelasting 2005 Ja 0 Zie nummer 8449 Beleidsregels voor de toepassing van wegingsfactoren in fiscale procedures Nee - 201250 Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een Nee - keuzesituatie 201251 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een Nee - keuzesituatie 2012FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 21 van 45
 22. 22. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)52 Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering gemeente Ja 0 Zie nummer 71, 72, 83-87, De Ronde Venen 2012 89 - 9553 Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van de Ja 0 Zie nummer 83 en 87 vastgestelde waarde ingevolge de WOZ in 200554 Besluit tot het instellen van warenmarkten Nee -55 Branche-indeling Marktverordening gemeente De Ronde Venen 2011 Nee - Is onderdeel van de marktverordening56 Controleverordening gemeente De Ronde Venen 2011 Nee - Algemene regels inrichting financiële organisatie volgens artikel 213 GemeentewetFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 22 van 45
 23. 23. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)57 Financiële verordening gemeente De Ronde Venen Nee - Algemene regels inrichting financiële organisatie volgens artikel 212 Gemeentewet.58 Legesverordening 2012 met tarieventabel Ja 1.406.00059 Marktgeldverordening 1978 Nee - M.i.v. 2013 nieuwe verordening60 Marktreglement gemeente De Ronde Venen 2011 Nee -61 Marktverordening De Ronde Venen 2011 Nee - M.i.v. 2013 nieuwe verordening62 Nadeelcompensatie verordening gemeente De Ronde Venen 2010 Ja 063 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente De Ronde Venen Nee 27.000.000 Geldt voor exploitatie, kostenverdeelstaat, investeringen en voorzieningen.FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 23 van 45
 24. 24. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie) De nota bevat algemene uitgangspunten. Intern wordt getoetst of voldaan is aan de extene wetgeving zoals vermeld op blz. 8 bij het onderdeel “Inkopen en contractbeheer”.64 Openstelling winkels zon- en feestdagen Nee -65 Regeling gebruik van gemeentegronden voor het innemen van een Nee - standplaats 200966 Reglement automatische incasso Ja 52.000 Betreft opbrengsten van aanmaningen en dwang-FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 24 van 45
 25. 25. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie) bevelen.67 Reglement draagvlakmeting BIZ Nee - Zie nummer 7068 Treasurystatuut gemeente De Ronde Venen Ja 12.796.000 Bevat rentekosten, renteopbrengsten, nieuwe geldleningen en aflossingen van geldleningen.69 Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeente De Ronde Venen Nee - 201270 Verordening BI-zone Centrum Mijdrecht 2010 Ja 176.000 Zie ook 6771 Verordening aansluitrechten riolering 2010 Ja 0 Zie ook 9472 Verordening afvalstoffenheffing 2010 Ja 0 Zie nummer 93FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 25 van 45
 26. 26. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)73 Verordening baatbelasting cluster 29 Tienboerenweg, Amstelkade Ja 0 Betreft aanslagen van voor 201274 Verordening baatbelasting cluster 37 Westerlandweg, Schattekerkerweg Ja 0 Idem75 Verordening baatbelasting cluster 39 De Hoef Oostzijde-Schattekerkerweg Ja 0 Idem76 Verordening baatbelasting cluster 42 Hoofdweg (ged), Westerlandweg (ged) Ja 0 Idem Molenlands (ged)77 Verordening baatbelasting cluster 43 De Hoef Westzijde (ged) Ja 0 Idem78 Verordening baatbelasting cluster 48 AC Verhoefweg-Tweede Zijweg Ja 0 Idem79 Verordening baatbelasting cluster 49 Ringdijk Tweede bedijking Ja 0 Idem80 Verordening baatbelasting cluster 51 Derde Zijweg Ja 0 Idem81 Verordening baatbelasting cluster 55a park Veenvliet Wilnisse Zuwe Ja 0 IdemFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 26 van 45
 27. 27. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)82 Verordening baatbelasting riolering buitengebied clusters B2 en H3 Ja 0 Idem (Rijksstraatweg 1 t/m 53)83 Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2012 Ja 36.00084 Verordening forensenbelasting 2012 Ja 212.00085 Verordening hondenbelasting 2012 Ja 131.00086 Verordening lijkbezorgingsrechten De Ronde Venen 2012 Ja 309.00087 Verordening marktgelden 2010 Ja 46.000 Zie ook 5988 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Nee - gemeente DRV89 Verordening onroerende zaakbelastingen 2012 Ja 6.267.00090 Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting 2012 Ja 128.000FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 27 van 45
 28. 28. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)91 Verordening parkeerbelastingen 2012 Ja 3.00092 Verordening rechten woonschepen 1973 Ja - Zie nummer 5893 Verordening reinigingsrechten 2010 Ja 3.871.00094 Verordening rioolheffing 2010 Ja 4.396.00095 Verordening watertoeristenbelasting 2012 Ja 71.00096 Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2011 Nee -97 Wijzigingsverordening rioolheffing 2010 Ja - Zie nummer 94Hoofdstuk 4 Maatschappelijke zorg, welzijn, ontspanning e.d.98 Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2011 Ja 3.936.00099 Archeologische Beleidsregels De Ronde Venen 2010 Nee - -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 28 van 45
 29. 29. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)100 Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2012 gemeente De Ronde Ja 670.000 Venen101 Beleidsregels debiteurenplan Ja 0 Betreft invordering van vorderingen op grond van de WWB IOAW, IOAZ, BBZ, WKO en WIJ.102 Beleidsregels lokale initiatieven ontwikkelingssamenwerking 2009 Ja 10.000103 Beleidsregels subsidie jeugdsportactiviteiten DRV 2011/2012 voor het Ja 0 Zie ook nummer 106 grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen104 Beleidsregels werkleeraanbod wet investeren in jongeren gemeente SOZA Ja 0 Onderdeel van de WWB DRVFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 29 van 45
 30. 30. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)105 Beleidsregels re-integratie 2011 gemeente De Ronde Venen Ja 0 Onderdeel van de WWB106 Beleidsregels subsidie jeugdsport gemeente De Ronde Venen Ja 62.000 Zie ook nr. 103107 Besluit maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2011 Ja 0 Huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen. Zie ook nr. 129.108 Besluit stimuleringsfonds startersregeling Ja 0109 Erfgoedverordening De Ronde Venen 2011 Ja 0 Zie ook 116110 Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en Peuterspeelzalen 2012 Ja 70.000 gemeente De Ronde Venen111 Overgangsregeling subsidie jeugdlid De Ronde Venen 2012 voor het Ja 0 Zie ook nr. 106 voormalige grondgebied van de gemeente AbcoudeFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 30 van 45
 31. 31. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)112 Privacyreglement Civision Zorg stichting Servicepunten Nee -113 Privacyreglement serviceloket Yourhome Nee -114 Re-integratieverordening 2011 gemeente De Ronde Venen Ja 1.176.000 Onderdeel WWB werkdeel115 Speelruimtebeleid gemeente De Ronde Venen 2008 Ja 153.000116 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2011 Ja 51.000 Zie ook 109117 Verordening cliëntenparticipatie WWB Nee 2.000118 Verordening Inrichting antidiscriminatie-voorzieningen Wet Gemeenteljike Nee - Antidiscriminatievoorzieningen Abcoude119 Verordening Vinkeveense Plassen 2009 Nee -120 Verordening Wet inburgering gemeente De Ronde Venen 2007 Ja 376.000121 Verordening Wet Kinderopvang (WVK) gemeente DRV Ja 35.000FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 31 van 45
 32. 32. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)122 Verordening Wmo Raad Gemeente De Ronde Venen 2011 Ja 4.000123 Verordening afstemming en handhaving 2012 gemeente De Ronde Venen Ja 0124 Verordening langdurigheidstoeslag 2009 gemeente De Ronde Venen Ja 0 Onderdeel van nummer 114125 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk Nee - en bijstand 2012 gemeente De Ronde Venen126 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen De Ronde Venen Nee - 2011127 Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 De Ronde Venen Ja 7.829.000128 Verordening voor de toepassing van kunst in De Ronde Venen Ja 56.000129 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente DRV Ja 4.873.000 Huishoudelijke hulp en 2010 gehandicaptenvoorzieningen.FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 32 van 45
 33. 33. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)130 Verordening Werkleeraanbod WIJ 2010 Ja 0 Vanaf 2012 onderdeel van de WWBHoofdstuk 5 Milieu131 Beleid hogere waarden wet geluidhinder gemeente De Ronde Venen Nee -132 Route vervoer gevaarlijke stoffen in de gemeente De Ronde Venen Nee -133 Verordening lokaal geurbeleid voor het grondgebied van de voormalige Nee - gemeente Abcoude134 Verordening lokaal geurbeleid voor het grondgebied van de voormalige Nee - gemeente De Ronde Venen135 Verordening oud-papier Abcoude Ja 0 Onderdeel van reinigingFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 33 van 45
 34. 34. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)136 Verordening regelende de stimulering van de inzameling van oud papier en Ja 0 Idem karton 2009Hoofdstuk 6 Onderwijs137 Beleidskader en verdeelregel Brede Schoolontwikkeling 2012 - 2014 Ja 35.000 Subsidieplafond138 Beleidsregel “praktische bezwaren leerlingenvervoer” Ja 0 Zie nummer 144139 Beleidsregel “Reistijd Prof. Van Houteschool” Ja 0 Zie nummer 144140 Beleidsregel “kosten openbaar vervoer gelijk aan die van de Ja 0 Zie nummer 144 openbaarvervoer kosten naar de dichtstbijzijnde school (Prof. Van Houteschool), vergoeden”141 Beleidsregel leerlingenvervoer artikel 5 Ja 0 Zie nummer 144FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 34 van 45
 35. 35. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)142 Lokaal Onderwijsbeleid Ja 0 Onderdeel van doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid143 Overgangsregel dichtstbijzijnde toegankelijke school leerlingenvervoer Ja 0 Zie nummer 144144 Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2012 Ja 831.000145 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente DRV Ja 0146 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente DRV 2008 Ja 717.000Hoofdstuk 7 Openbare orde en veiligheid147 Aanwijzingsbesluit gebied alcoholverbod 2011 Nee -148 Aanwijzingsbesluit gebied openlijk drugsgebruik 2011 Nee -149 Aanwijzingsbesluit gebied opslagverbod 2011 Nee -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 35 van 45
 36. 36. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)150 Aanwijzingsbesluit gebied parkeerexcessen II 2011 Nee -151 Aanwijzingsbesluit gebied parkeerexcessen IV 2011 Nee -152 Aanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden Nee -153 Aanwijzingsbesluit hondenverbod fietscrossbaan Nee -154 Aanwijzingsbesluit motorvoertuigen, bromfietsen en paardenverbod Nee - - fietscrossbaan155 Aanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld 2011 Nee - -156 Afvalstoffenverordening De Ronde Venen 2011 Ja 0 Zie nummer 72157 Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012 Nee - -158 BIBOB beleidslijn gemeente DRV Nee - -159 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 DRV Nee -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 36 van 45
 37. 37. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)160 Beleidsnotitie inzake verwijdering van inboedels op de openbare weg Nee -161 Beleidsnotitie softdrugs Nee -162 Besluit Straatfeesten en Straatbarbeques Nee -163 Bibob beleidslijn vergunningen horeca- en seksinrichtingen Nee -164 Handhavingsbeleid 2010 -2011 Nee -165 Horecabeleid vergunningen en handhaving Nee -166 Lijst waardevolle- en monumentale bomen gemeente De Ronde Venen Nee -167 Nota Deregulering buitenevenementen Gemeente De Ronde Venen Nee -168 Nota sandwich- en driehoeksbordenbeleid gemeente De Ronde Venen Nee -169 Notitie evenementenbeleid De Ronde Venen Vinger aan de pols Ja 0 Onderdeel legesverordening170 Richtlijnen feesten buitenhoreca Nee -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 37 van 45
 38. 38. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)171 Tent- en schuurfeestenbeleid gemeente De Ronde Venen Ja 0 Onderdeel legesverordening172 Uitvoeringsbesluit afvalstoffen en afvalbrengstation van De Ronde Venen Nee - 2011173 Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen De Ronde Venen 2011 Nee -174 Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Nee - -Hoofdstuk 8 Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer175 Aanwijzingsbesluit gebied parkeervergunningen Dorpszicht Ja 4.000 Onderdeel product E.252176 Aanwijzingsbesluit gebied parkeervergunningen Molenkade Ja 4.000 Idem177 Beleid laadpunten elektrische auto’s Nee - -178 Beleidsplan Verkeer en Vervoer Abcoude Nee - -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 38 van 45
 39. 39. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)179 Beleidsregels vaststellen noodzakelijkheid zakelijke parkeervergunning Nee - -180 Beleidsregels ontheffing verplicht gebruik parkeerschijf in de Nee - - parkeerschijfzone van Mijdrecht181 Beleidsregels ontheffing verplichte gebruik parkeerschijf in de Nee - - parkeerschijfzone van Vinkeveen182 Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen Nee - -183 Nota handhavingsbeleid voertuigwrakken De Ronde Venen Nee - -184 Notitie parkeernormen gemeente De Ronde Venen 2004 Nee - -185 Parkeerverordening gemeente Abcoude Nee - -186 Regeling wegslepen voertuigwrakken, anders dan op grond van de Nee - wegsleepregelingFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 39 van 45
 40. 40. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)187 Uitgiftebeleid parkeervergunningen Ja 0188 Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen Ja 0 gemeente Abcoude189 Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen Ja 0 gemeente DRV190 Verordening parkeervergunningen De Ronde Venen 2007 Ja 0191 Wegsleepverordening De Ronde Venen 2004 Ja 0192 Wegsleepverordening gemeente Abcoude Ja 0Hoofdstuk 9 Volkshuisvesting, bouwen en wonen193 Beleid en procedure intrekken bouwvergunningen Nee -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 40 van 45
 41. 41. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)194 Beleidsnota planschade en risicomanagement 2012 Ja 0 Zie nummer 210195 Beleidsnotitie Duurzaam Bouwen 2008 - 2010 Nee -196 Beleidsregels steigers Lintbebouwing Vinkeveen Nee -197 Beleidsregel uiterlijke verschijningsvorm kleine gebouwen van openbaar nut Nee -198 Beleidsregels mantelzorg “woningen” Nee -199 Beleidsregels permanente bewoning van recreatiewoningen en - Ja 0 appartementen200 Beleidsregels permanente bewoning van caravans en chalets juni 2006 Nee -201 Bouwverordening De Ronde Venen 2011 Ja 0 Is onderdeel van de bouwleges in de legesverordening.202 Brandbeveiligingsverordening Nee -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 41 van 45
 42. 42. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)203 Geluidsnota en verordening bedrijventerrein Mijdrecht Nee -204 Handboek leidingen 2011 Nee - Zie nummer 206205 Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 Nee -206 Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 Ja 0 Is onderdeel van de legesverordening207 Leidraad Dakopbouwen De Ronde Venen Nee -208 Lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen Nee - zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) juncto artikel 6.5 lid 3 van het besluit omgevingsrecht(hierna Bor)209 Plan van aanpak permanente bewoning van recreatiewoningen Nee -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 42 van 45
 43. 43. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)210 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Ja 8.000211 Quickscan groenstructuur en groenuitgiftebeleid voormalig grondgebied DRV Nee -212 Quickscan groenstructuur en groenuitgiftebeleid voormalig grondgebied ABC Nee -213 Tarieventabel 2012 voor schade als gevolg van ingravingen in verhardingen Ja 41.000 Onderdeel van de legesverordening214 Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011 Nee - -215 Verlegregeling De Ronde Venen 2011 Nee - -216 Verordening VROM Starterslening De Ronde Venen 2009 Ja 0 Vervalt met ingang van 1 januari 2013.217 Welstand De Ronde Venen Nee - -218 Welstandsnota Breukelen, Loenen en Abcoude Nee - -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 43 van 45
 44. 44. Bijlage 2. Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels voor 2012Naam van de verordening Gevolgen voor Financieel Opmerking(en) financiële belang volgens rechtmatigheid begroting 2012 (lasten + baten + balansmutatie)219 Woonvisie Abcoude 2009 - 2014 Nee - -FZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 44 van 45
 45. 45. Bijlage 3. Overzicht specifieke doeluitkeringen 2012Bijlage 3. Overzicht specifieke doeluitkeringen 20121. Onderwijsachterstandenbeleid 2011-20142. Brede doeluitkering verkeer en vervoer: herinrichting centrum3. Wet sociale werkvoorziening (gemeentedeel 2012)4. Wet sociale werkvoorziening (totaal 2011 inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)5. Gebundelde uitkering WWB6. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 20047. Wet Participatiebudget8. Regeling Buurt, Onderwijs en Sport9. Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en GezinFZ_LS_MEM_R_1101388_Normenkader rec - pagina 45 van 45

×