No Degree, No Problem

778
-1

Published on

Growth Expert Gian Fiero's presentation of people who have succeeded without college degrees.

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
778
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

No Degree, No Problem

 1. 1. NNoo DDeeggrreeee,, NNoo PPrroobblleemm BByy GGiiaann FFiieerroo PPrrooffiilleess OOff IInnccrreeddiibbllyy SSuucccceessssffuull PPeeooppllee…… WWhhoo DDoonn’’tt HHaavvee CCoolllleeggee DDeeggrreeeess
 2. 2. BBiillll GGaatteess FFoouunnddeerr MMiiccrroossoofftt HHaarrvvaarrdd ddrrooppoouutt
 3. 3. LLaarrrryy EElllliissoonn FFoouunnddeerr && CCEEOO,, OOrraaccllee UUnniivveerrssiittyy ooff IIlllliinnooiiss ddrrooppoouutt
 4. 4. MMaarrkk ZZuucckkeerrbbeerrgg FFoouunnddeerr,, FFaacceebbooookk HHaarrvvaarrdd ddrrooppoouutt
 5. 5. SStteevvee JJoobbss FFoouunnddeerr,, AAppppllee && PPiixxaarr RReeeedd ccoolllleeggee ddrrooppoouutt
 6. 6. MMiicchhaaeell DDeellll FFoouunnddeerr && CCEEOO,, DDeellll CCoommppuutteerrss UUnniivveerrssiittyy ooff TTeexxaass ddrrooppoouutt
 7. 7. JJoohhnn MMaacckkeeyy FFoouunnddeerr && CCEEOO,, WWhhoollee FFooooddss UUnniivveerrssiittyy ooff TTeexxaass ddrrooppoouutt
 8. 8. DDaavviiddee NNeeeelleemmaann FFoouunnddeerr ooff JJeett BBlluuee AAiirrlliinneess UUnniivveerrssiittyy ooff UUttaahh ddrrooppoouutt
 9. 9. OOpprraahh WWiinnffrreeyy PPrreessiiddeenntt,, OOWWNN NNeettwwoorrkk TTeennnneesssseeee SSttaattee UUnniivveerrssiittyy ddrrooppoouutt
 10. 10. LLiissaa LLiinngg OOWWNN CCoorrrreessppoonnddeenntt//TTaallkk SShhooww HHoosstt UUnniivveerrssiittyy ooff SSoouutthheerrnn CCaalliiffoorrnniiaa DDrrooppoouutt
 11. 11. MMaayyaa AAnnggeelloouu PPooeett//NNoovveelliisstt//EEdduuccaattoorr NNeevveerr aatttteennddeedd ccoolllleeggee……bbuutt hhaass 330 hhoonnoorraarryy ddeeggrreeeess
 12. 12. SStteevveenn SSppiieellbbeerrgg MMoovviiee DDiirreeccttoorr CCaall SSttaattee UUnniivveerrssiittyy LLoonngg BBeeaacchh ddrrooppoouutt
 13. 13. TTeedd TTuurrnneerr FFoouunnddeerr ooff CCNNNN && TTBBSS NNeettwwoorrkkss BBrroowwnn UUnniivveerrssiittyy ddrrooppoouutt
 14. 14. SSeeaann ““DDiiddddyy”” CCoommbbss FFoouunnddeerr,, BBaadd BBooyy RReeccoorrddss && SSeeaann JJoohhnn CCllootthhiinngg HHoowwaarrdd UUnniivveerrssiittyy rroopp ddrrooppoouutt
 15. 15. RRuusssseellll SSiimmmmoonnss FFoouunnddeerr,, DDeeff JJaamm RReeccoorrddss && EEnnttrreepprreenneeuurr CCiittyy CCoolllleeggee ooff NNeeww YYoorrkk ddrrooppoouutt
 16. 16. RRaallpphh LLaauurreenn FFaasshhiioonn DDeessiiggnneerr BBaarruucchh CCoolllleeggee oouutt ddrrooppoouutt
 17. 17. BBaarrrryy DDiilllleerr MMeeddiiaa MMoogguull,, CChhaarriimmaann,, IIAACC UUCCLLAA CCoolllleeggee ddrrooppoouutt
 18. 18. FFrraannkk LLllooyydd WWrriigghhtt AArrcchhiitteecctt UUnniivveerrssiittyy ooff WWiissccoonnssiinn ddrrooppoouutt ddrrooppoouutt
 19. 19. EElllleenn DDeeGGeenneerreess TTaallkk SShhooww HHoosstt//CCoommeeddiiaann//AAccttrreessss UUnniivveerrssiittyy ooff NNeeww OOrrlleeaannss ddrrooppoouutt
 20. 20. RRuusshh LLiimmbbaauugghh TTaallkk SShhooww HHoosstt SSoouutthh EEaasstt MMiissssoouurrii SSttaattee UUnniivveerrssiittyy ddrrooppoouutt UUnnii
 21. 21. RRyyaann SSeeaaccrreesstt AAmmeerriiccaann IIddooll HHoosstt//MMeeddiiaa PPeerrssoonnaalliittyy && MMoogguull UUnniivveerrssiittyy ooff GGeeoorrggiiaa && SSaannttaa MMoonniiccaa CCoolllleeggee DDrrooppoouutt
 22. 22. MMaarrkk BBuurrnneetttt CCrreeaattoorr ooff SSuurrvviivvoorr,, TThhee AApppprreennttiiccee,, TThhee VVooiiccee NNeevveerr aatttteennddeedd ccoolllleeggee
 23. 23. SStteevvee MMaaddddeenn SShhooee DDeessiiggnneerr UUnniivveerrssiittyy ooff MMiiaammii ddrrooppoouutt
 24. 24. JJooeell OOsstteeeenn TTeelleevvaannggeelliisstt OOrraall RRoobbeerrttss UUnniivveerrssiittyy SSttaattee ddrrooppoouutt UUnnii
 25. 25. HHaarrrryy SS.. TTrruummaann 3333rrdd UU.SS. PPrreessiiddeenntt UUnniivveerrssiittyy ooff MMiissssoouurrii-- KKaannssaassiiccyy KKaannssaass CCiittyy ddrrooppoouutt UUnnii
 26. 26. MMaarryy KKaayy AAsshh FFoouunnddeerr,, MMaarryy KKaayy CCoossmmeettiiccss NNeevveerr aatttteennddeedd ccoolllleeggee
 27. 27. RRaacchheell RRaayy CCooookk,, AAuutthhoorr && TTVV PPeerrssoonnaalliittyy NNeevveerr aatttteennddeedd ccoolllleeggee
 28. 28. HHeennrryy FFoorrdd FFoouunnddeerr,, FFoorrdd MMoottoorr CCoorrppoorraattiioonn HHiigghh SScchhooooll ddrrooppoouutt
 29. 29. WWaalltt DDiissnneeyy CCrreeaattoorr,, WWaalltt DDiissnneeyy CCoommppaannyy HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 30. 30. CChhrriissttiinnaa AAgguuiilleerraa SSiinnggeerr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 31. 31. KKaattyy PPeerrrryy SSiinnggeerr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 32. 32. BBiilllliiee JJooee AArrmmssttrroonngg LLeeaadd SSiinnggeerr,, GGrreeeenn DDaayy HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 33. 33. BBiillllyy JJooeell SSiinnggeerr//SSoonnggwwrriitteerr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 34. 34. JJaammeess BBrroowwnn SSiinnggeerr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 35. 35. FFrraannkk SSiinnaattrraa SSiinnggeerr//AAccttoorr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 36. 36. SSiimmoonn CCoowweellll XX FFaaccttoorr JJuuddggee,, TTaalleenntt SSccoouutt HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 37. 37. CChhrriiss RRoocckk AAccttoorr//CCoommeeddiiaann HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 38. 38. WWoollffggaanngg PPuucckk WWoorrlldd FFaammoouuss CChheeff HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 39. 39. JJaayy--ZZ RRaappppeerr//EEnnttrreepprreenneeuurr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 40. 40. GGiisseellee BBuunnddcchheenn SSuuppeerr MMooddeell HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 41. 41. AAll PPaacciinnoo AAccttoorr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 42. 42. RRiicchhaarrdd BBrraannssoonn EEnnttrreepprreenneeuurr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 43. 43. EEvvaann WWiilllliiaammss MMuullttii--mmiilllliioonnaaiirree FFoouunnddeerr ooff BBllooggggeerr UUnniivveerrssiittyy ooff NNeebbrraasskkaa DDrrooppoouutt
 44. 44. MMaatttt MMuulllleennwweegg MMiilllliioonnaaiirree FFoouunnddeerr ooff WWoorrddPPrreessss UUnniivveerrssiittyy ooff HHoouussttoonn DDrrooppoouutt
 45. 45. AArrwwaasshh FFeerrddoowwssii 44 BBiilllliioonn DDoollllaarr FFoouunnddeerr ooff DDrrooppBBooxx MMaassssaacchhuusseettttss IInnssttiittuuttiioonn ooff TTeecchhnnoollooggyy DDrrooppoouutt
 46. 46. DDaanniieell EEllkk FFoouunnddeerr ooff SSppoottiiffyy RRooyyaall IInnssttiittuuttee IInnssttiittuuttee ooff TTeecchhnnoollooggyy DDrrooppoouutt
 47. 47. PPeetteerr JJeennnniinnggss NNeewwss AAnncchhoorr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 48. 48. HHeennrryy JJ.. KKaaiisseerr CCoonnssttrruuccttiioonn BBuuiillddeerr//EEnnttrreepprreenneeuurr//HHuummaanniittaarriiaann HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 49. 49. DDaavvee TThhoommaass FFoouunnddeerr,, WWeennddyy’’ss HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 50. 50. VViiddaall SSaassssoooonn HHaaiirrddrreesssseerr,, EEnnttrreepprreenneeuurr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 51. 51. RRaayy KKrroocc FFrraanncchhiisseedd MMccDDoonnaalldd’’ss RReessttaauurraannttss HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 52. 52. DDaavviidd KKaarrpp BBiilllliioonnaaiirree FFoouunnddeerr ooff TTuummbbllrr HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 53. 53. TToomm AAnnddeerrssoonn FFoouunnddeerr,, MMyySSppaaccee HHiigghh sscchhooooll ddrrooppoouutt
 54. 54. AAbbrraahhaamm LLiinnccoollnn 1166tthh UU..SS.. PPrreessiiddeenntt DDrrooppppeedd oouutt ooff sscchhooooll aatt 1122
 55. 55. AAnnddrreeww JJaacckkssoonn 77tthh UU..SS.. PPrreessiiddeenntt EElleemmeennttaarryy sscchhooooll rroopp ddrrooppoouutt
 56. 56. CChhaarrlleess DDiicckkeennss NNoovveelliisstt EElleemmeennttaarryy sscchhooooll rroopp ddrrooppoouutt
 57. 57. MMaarrkk TTwwaaiinn AAuutthhoorr EElleemmeennttaarryy sscchhooooll rroopp ddrrooppoouutt
 58. 58. WWhhaatt ddoo tthheeyy hhaavvee iinn ccoommmmoonn
 59. 59. CChheecckk tthhee lliisstt,, CChheecckk yyoouurrsseellff  AA hhoonneedd ttaalleenntt//sskkiillll  AA vviissiioonn ffoorr tthhee uussee ooff tthhaatt ttaalleenntt//sskkiillll  IInnttrriinnssiiccaallllyy mmoottiivvaatteedd ttoo uussee tthhaatt ttaalleenntt//sskkiillll  EExxttrraaoorrddiinnaarryy ppaassssiioonn && ddrriivvee  SSttrroonngg iiddeennttiittyy aanndd ccoonnvviiccttiioonnss  CCoonnffiiddeennccee ttoo ttaakkee rriisskkss && mmaakkee ssaaccrriiffiicceess  VVeerryy OOppttiimmiissttiicc && OOppppoorrttuunniissttiicc
 60. 60. PPoonnddeerr TThhiiss…… TThheerree iiss eevviiddeennccee ssttrroonnggllyy ssuuppppoorrttiinngg tthhee ccllaaiimm tthhaatt ccoolllleeggee ggrraadduuaatteess hhaavvee bbeeeenn pprroodduucceedd ffoorr jjoobbss tthhaatt aarree nnoonn-- eexxiisstteenntt aanndd tthheessee ppeerrssoonnss aarree ssuubbsseeqquueennttllyy ffoorrcceedd iinnttoo lloowweerr ssttrraattaa ooff eemmppllooyymmeenntt.. **FFrroomm WWaallll SSttrreeeett ttoo WWaall--MMaarrtt
 61. 61. AAnndd tthhiiss…… 6600..22%% ooff tthhee ccoolllleeggee ggrraadduuaatteess pprroodduucceedd bbeettwweeeenn 119922 aanndd 22000088 ccaann bbee ccoonnssiiddeerreedd uunnddeerreemmppllooyyeedd uussiinngg tthhee BBuurreeaauu ooff LLaabboorr SSttaattiissttiiccss ((BBLLSS)) ccllaassssiiffiiccaattiioonn.. PPuutt ddiiffffeerreennttllyy,, wwhhaatt tthhiiss mmeeaannss iiss tthhaatt mmoorree tthhaann 6600%% ooff tthhee iinnccrreeaassee iinn ccoolllleeggee ggrraadduuaatteess dduurriinngg tthhiiss ppeerriioodd ccoonnttrriibbuutteedd ttoo tthhee iinnccrreeaassee iinn tthhee nnuummbbeerr ooff ccoolllleeggee ggrraadduuaatteess eemmppllooyyeedd iinn jjoobbss rreeqquuiirriinngg lleessss ((eevveenn ffaarr lleessss)) tthhaann aa ccoolllleeggiiaattee lleevveell ooff ffoorrmmaall eedduuccaattiioonn.. **FFrroomm WWaallll SSttrreeeett ttoo WWaall--MMaarrtt
 62. 62. AAnndd ffiinnaallllyy…… TThhee rreeaall pprroobblleemm wwiitthh ccrreeaattiinngg tthhee ppeerrcceeppttiioonn tthhaatt ddeeggrreeeess aarree mmaannddaattoorryy,, ffrroomm aa ggrroowwtthh ppeerrssppeeccttiivvee,, iiss tthhaatt iitt ssuubbccoonnsscciioouussllyy ddiimmiinniisshheess tthhee hhooppeess ooff tthhoossee wwhhoo aarree nnoott iinncclliinneedd ttoo ppuurrssuuee tthheemm iinn mmaannyy ccaasseess.. TThhiiss PPoowweerrPPooiinntt iiss pprrooooff ppoossiittiivvee tthhaatt iitt ddooeessnn’’tt hhaappppeenn iinn aallll ccaasseess.. **HHooppee == ppoossiittiivvee eexxppeeccttaattiioonn ooff ggooaall aattttaaiinnmmeenntt..
 63. 63. NNoo DDeeggrreeee,, NNoo PPrroobblleemm BByy GGiiaann FFiieerroo CCoonncclluussiioonn –– cchheecckk bbaacckk ffoorr uuppddaatteess

×