แฟ้มสะสมผลงาน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

แฟ้มสะสมผลงาน

on

 • 3,829 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,829
Views on SlideShare
3,829
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

แฟ้มสะสมผลงาน Presentation Transcript

 • 1. แฟ้มสะสมผลงาน นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 2. แฟ้มสะสมผลงาน ( ปกใน )
  • นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • 3. คำนำ
  • แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและนำเสนอ ประวัติส่วนตัว เอกสารสำคัญ ประวัติการศึกษา การประชุม อบรม สัมมนา และผลการสอบ การแข่งขัน และได้รวบรวมผลงานทางวิชาการชิ้นสำคัญที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจ มาเก็บรวบรวมไว้
  • แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้ใช้นำเสนอผลงานในสาระประวัติศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย
  • นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
 • 4. สารบัญ
  • เรื่อง หน้า
  • ประวัติส่วนตัว 1
  • ประวัติการศึกษา 7
  • การฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา 8
  • ผลการประกวด,แข่งขัน,สอบ 15
  • ผลงานทางวิชาการ 20
  • ผลงานด้านกิจกรรม,ชุมชน 25
 • 5. ประวัติของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ข้อมูลทั่วไป ชื่อ - สกุล ( นาย , น . ส .)................................ ชื่อเล่น ............... เลขประจำตัวนักเรียน ........................ เลขที่ .... ห้อง ม ...../.... เกิดวัน ........ ที่ .......... เดือน ............... พ . ศ ............... จังหวัดที่เกิด ................ เชื้อชาติ .......... สัญชาติ ............... ศาสนา ...................... หมู่โลหิต ................ โรคประจำตัว ............ เลขประจำตัวประชาชน ............................... เลขรหัสประจำบ้าน ................................................ เป็นนักเรียนประเภท ( ) ไป – กลับ ( ) ประจำ โทรศัพท์ ..................................
 • 6.
  • ที่อยู่ปัจจุบัน
  • สถานที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ ......... หมู่ที่ .......... ซอย ................... ถนน ................. ตำบล ....................................
  • อำเภอ ............................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ .........................................
  • พักอยู่กับ ( ) บิดา มารดา ( ) อยู่กับญาติ ( ระบุ )......................( ) อยู่คนเดียว ( ) อยู่กับพี่น้อง ระบุจำนวนคน ......... คน
  • ลักษณะบ้าน ( ) บ้านตนเอง ( ) บ้านเช่า ( ) บ้านญาติ ( ) บ้านพักราชการ ( ) อื่นๆระบุ .............................
 • 7.
  • ภูมิลำเนา / ทะเบียนบ้าน
  • ชื่อ - สกุล บิดา .......................... ว / ด / ป เกิด .......... อายุ ..... ปี เชื้อชาติ .......... สัญชาติ .......... ศาสนา ............
  • อาชีพ ............................ ช่วงรายได้ต่อเดือน ( ) ต่ำกว่า 10,000 บาท ( ) 10,000 – 50,000 บาท ( ) 50,000 บาทขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ( ) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปวช , ปวส , อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่า
  • สถานที่ทำงาน ........................ ตำแหน่ง ..................................... โทรศัพท์ที่ทำงาน ..................................
  • ชื่อ - สกุล มารดา ........................... ว / ด / ป เกิด .......... อายุ ..... ปี เชื้อชาติ .......... สัญชาติ .......... ศาสนา ............
  • อาชีพ ............... ช่วงรายได้ต่อเดือน ( ) ต่ำกว่า 10,000 บาท ( ) 10,000 – 50,000 บาท ( ) 50,000 บาทขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ( ) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปวช , ปวส , อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่า
  • สถานที่ทำงาน ............................ ตำแหน่ง ..................................... โทรศัพท์ที่ทำงาน ..................................
 • 8.
  • ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง ............................................ ว / ด / ป เกิด .......... อายุ ..... ปี เชื้อชาติ .......... สัญชาติ .......... ศาสนา ............
  • อาชีพ ............................ ช่วงรายได้ต่อเดือน ( ) ต่ำกว่า 10,000 บาท ( ) 10,000 – 50,000 บาท ( ) 50,000 บาทขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ( ) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปวช , ปวส , อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่า
  • สถานที่ทำงาน ................................................ ตำแหน่ง ..................................... โทรศัพท์ที่ทำงาน ..................................
  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัว ......................................................................................................................................
  • สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ( ) อยู่ด้วยกัน ( ) แยกกันอยู่ ( ) หย่าร้าง ( ) เป็นหม้าย
  • ( ) บิดา ( ) มารดา แต่งงานใหม่
  • ( ) บิดา ( ) มารดา เสียชีวิต
 • 9.
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน
  • จบการศึกษา ป .6 จากโรงเรียน ................................................. เกรดเฉลี่ย ......................................................................
  • จบการศึกษา ม .3 จากโรงเรียน ................................................. เกรดเฉลี่ย ......................................................................
  • เข้าเรียนโรงเรียนนี้ เดือน ................... พ . ศ ................. ชั้น ม ........... ย้ายมาจากโรงเรียน ................................. จังหวัด .........
 • 10.
  • วิชาที่ได้เกรดสูงสุด ............................................. วิชาที่ได้เกรดต่ำสุด ..........
  • ความสามารถพิเศษ ( ) กีฬาประเภท ...................... ( ) อื่นๆ .....................
  • เป้าหมายในการศึกษาต่อ .............................................................................
  • เป้าหมายในการประกอบอาชีพ ...................................................................
  • ความฝันของนักเรียน .........................................
  • ข้อมูลด้านสุขภาพ
  • น้ำหนัก ...................... ก . ก . ส่วนสูง ................... ซม . ดัชนีมวลกาย ............ สภาพร่างกาย ( ) ไม่มี ( ) มีโรคประจำตัว
  • คือ ........................ รักษาประจำที่โรงพยาบาล ..............
  • ลงชื่อ .................................................. เจ้าของประวัติ
  • ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว ( kg ) / ความสูง ( cm ) ยกกำลังสอง
 • 11. เอกสารประกอบส่วนที่ 1
  • 1.สูติบัตร
  • 2.สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง,บิดามารดา,ผู้ปกครอง
  • 3.สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล(ถ้ามี)
  • 4.เอกสารจบการศึกษา
  • 5.รูปครอบครัว
 • 12. ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษาตอนต้น อนุบาล ก่อนวัยเรียน วัน / เดือน / พ . ศ . ที่จบ สถานศึกษา ระดับการศึกษา
 • 13. การฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา,ศึกษาดูงาน 5 4 3 2 1 หมายเหตุ หน่วยงานที่จัด วันที่ เรื่อง ที่
 • 14. เอกสารประกอบชุดที่ 2
  • 1. เกียรติบัตร,วุฒิบัตร,เอกสาร
  • 2. รูปภาพ
  • 3. ชิ้นงาน ผลงานที่เกิดจากการอบรม
  • 4. อื่นๆที่คิดออก
 • 15. ผลการประกวด แข่งขัน 6 5 4 3 2 1 หน่วยงานที่จัด รายการ ที่
 • 16. เอกสารประกอบชุดที่ 3
  • 1. เกียรติบัตร
  • 2.เอกสาร
  • 3.รูปภาพ
  • 4.ข่าวจาก น.ส.พ.
 • 17. ผลงานทางวิชาการ 5 4 3 2 1 หมายเหตุ ประกอบวิชา รายการ ที่
 • 18. เอกสารประกอบชุดที่ 4
  • 1. ชิ้นงาน
  • 2. ภาพถ่าย
  • 4. เอกสารบรรยายผลงาน
 • 19. ผลงานด้านกิจกรรม,ชุมชน 5 4 3 2 1 หมายเหตุ รายการ ที่
 • 20. เอกสารประกอบชุดที่ 5
  • 1. ภาพถ่าย
  • 2. เอกสาร
  • 3. เขียนบรรยาย
 • 21. ภาคผนวก
  • ใส่สิ่งที่อยากใส่ในแฟ้มแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ในเรื่องใด