แฟ้มสะสมผลงาน

3,108 views
3,076 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,108
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แฟ้มสะสมผลงาน

 1. 1. แฟ้มสะสมผลงาน นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 2. 2. แฟ้มสะสมผลงาน ( ปกใน ) <ul><li>นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี </li></ul><ul><li>โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด </li></ul>
 3. 3. คำนำ <ul><li>แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและนำเสนอ ประวัติส่วนตัว เอกสารสำคัญ ประวัติการศึกษา การประชุม อบรม สัมมนา และผลการสอบ การแข่งขัน และได้รวบรวมผลงานทางวิชาการชิ้นสำคัญที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจ มาเก็บรวบรวมไว้ </li></ul><ul><li> แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้ใช้นำเสนอผลงานในสาระประวัติศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย </li></ul><ul><li>นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี </li></ul>
 4. 4. สารบัญ <ul><li>เรื่อง หน้า </li></ul><ul><li>ประวัติส่วนตัว 1 </li></ul><ul><li>ประวัติการศึกษา 7 </li></ul><ul><li>การฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา 8 </li></ul><ul><li>ผลการประกวด,แข่งขัน,สอบ 15 </li></ul><ul><li>ผลงานทางวิชาการ 20 </li></ul><ul><li>ผลงานด้านกิจกรรม,ชุมชน 25 </li></ul>
 5. 5. ประวัติของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ข้อมูลทั่วไป ชื่อ - สกุล ( นาย , น . ส .)................................ ชื่อเล่น ............... เลขประจำตัวนักเรียน ........................ เลขที่ .... ห้อง ม ...../.... เกิดวัน ........ ที่ .......... เดือน ............... พ . ศ ............... จังหวัดที่เกิด ................ เชื้อชาติ .......... สัญชาติ ............... ศาสนา ...................... หมู่โลหิต ................ โรคประจำตัว ............ เลขประจำตัวประชาชน ............................... เลขรหัสประจำบ้าน ................................................ เป็นนักเรียนประเภท ( ) ไป – กลับ ( ) ประจำ โทรศัพท์ ..................................
 6. 6. <ul><li>ที่อยู่ปัจจุบัน </li></ul><ul><li>สถานที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ ......... หมู่ที่ .......... ซอย ................... ถนน ................. ตำบล .................................... </li></ul><ul><li>อำเภอ ............................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ......................................... </li></ul><ul><li>พักอยู่กับ ( ) บิดา มารดา ( ) อยู่กับญาติ ( ระบุ )......................( ) อยู่คนเดียว ( ) อยู่กับพี่น้อง ระบุจำนวนคน ......... คน </li></ul><ul><li>ลักษณะบ้าน ( ) บ้านตนเอง ( ) บ้านเช่า ( ) บ้านญาติ ( ) บ้านพักราชการ ( ) อื่นๆระบุ ............................. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ภูมิลำเนา / ทะเบียนบ้าน </li></ul><ul><li>ชื่อ - สกุล บิดา .......................... ว / ด / ป เกิด .......... อายุ ..... ปี เชื้อชาติ .......... สัญชาติ .......... ศาสนา ............ </li></ul><ul><li>อาชีพ ............................ ช่วงรายได้ต่อเดือน ( ) ต่ำกว่า 10,000 บาท ( ) 10,000 – 50,000 บาท ( ) 50,000 บาทขึ้นไป </li></ul><ul><li>ระดับการศึกษา ( ) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปวช , ปวส , อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่า </li></ul><ul><li>สถานที่ทำงาน ........................ ตำแหน่ง ..................................... โทรศัพท์ที่ทำงาน .................................. </li></ul><ul><li>ชื่อ - สกุล มารดา ........................... ว / ด / ป เกิด .......... อายุ ..... ปี เชื้อชาติ .......... สัญชาติ .......... ศาสนา ............ </li></ul><ul><li>อาชีพ ............... ช่วงรายได้ต่อเดือน ( ) ต่ำกว่า 10,000 บาท ( ) 10,000 – 50,000 บาท ( ) 50,000 บาทขึ้นไป </li></ul><ul><li>ระดับการศึกษา ( ) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปวช , ปวส , อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่า </li></ul><ul><li>สถานที่ทำงาน ............................ ตำแหน่ง ..................................... โทรศัพท์ที่ทำงาน .................................. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง ............................................ ว / ด / ป เกิด .......... อายุ ..... ปี เชื้อชาติ .......... สัญชาติ .......... ศาสนา ............ </li></ul><ul><li>อาชีพ ............................ ช่วงรายได้ต่อเดือน ( ) ต่ำกว่า 10,000 บาท ( ) 10,000 – 50,000 บาท ( ) 50,000 บาทขึ้นไป </li></ul><ul><li>ระดับการศึกษา ( ) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปวช , ปวส , อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่า </li></ul><ul><li>สถานที่ทำงาน ................................................ ตำแหน่ง ..................................... โทรศัพท์ที่ทำงาน .................................. </li></ul><ul><li>ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัว ...................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ( ) อยู่ด้วยกัน ( ) แยกกันอยู่ ( ) หย่าร้าง ( ) เป็นหม้าย </li></ul><ul><li>( ) บิดา ( ) มารดา แต่งงานใหม่ </li></ul><ul><li>( ) บิดา ( ) มารดา เสียชีวิต </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน </li></ul><ul><li>จบการศึกษา ป .6 จากโรงเรียน ................................................. เกรดเฉลี่ย ...................................................................... </li></ul><ul><li>จบการศึกษา ม .3 จากโรงเรียน ................................................. เกรดเฉลี่ย ...................................................................... </li></ul><ul><li>เข้าเรียนโรงเรียนนี้ เดือน ................... พ . ศ ................. ชั้น ม ........... ย้ายมาจากโรงเรียน ................................. จังหวัด ......... </li></ul>
 10. 10. <ul><li>วิชาที่ได้เกรดสูงสุด ............................................. วิชาที่ได้เกรดต่ำสุด .......... </li></ul><ul><li>ความสามารถพิเศษ ( ) กีฬาประเภท ...................... ( ) อื่นๆ ..................... </li></ul><ul><li>เป้าหมายในการศึกษาต่อ ............................................................................. </li></ul><ul><li>เป้าหมายในการประกอบอาชีพ ................................................................... </li></ul><ul><li>ความฝันของนักเรียน ......................................... </li></ul><ul><li>ข้อมูลด้านสุขภาพ </li></ul><ul><li>น้ำหนัก ...................... ก . ก . ส่วนสูง ................... ซม . ดัชนีมวลกาย ............ สภาพร่างกาย ( ) ไม่มี ( ) มีโรคประจำตัว </li></ul><ul><li>คือ ........................ รักษาประจำที่โรงพยาบาล .............. </li></ul><ul><li>ลงชื่อ .................................................. เจ้าของประวัติ </li></ul><ul><li>ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว ( kg ) / ความสูง ( cm ) ยกกำลังสอง </li></ul>
 11. 11. เอกสารประกอบส่วนที่ 1 <ul><li>1.สูติบัตร </li></ul><ul><li>2.สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง,บิดามารดา,ผู้ปกครอง </li></ul><ul><li>3.สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล(ถ้ามี) </li></ul><ul><li>4.เอกสารจบการศึกษา </li></ul><ul><li>5.รูปครอบครัว </li></ul>
 12. 12. ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษาตอนต้น อนุบาล ก่อนวัยเรียน วัน / เดือน / พ . ศ . ที่จบ สถานศึกษา ระดับการศึกษา
 13. 13. การฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา,ศึกษาดูงาน 5 4 3 2 1 หมายเหตุ หน่วยงานที่จัด วันที่ เรื่อง ที่
 14. 14. เอกสารประกอบชุดที่ 2 <ul><li>1. เกียรติบัตร,วุฒิบัตร,เอกสาร </li></ul><ul><li>2. รูปภาพ </li></ul><ul><li>3. ชิ้นงาน ผลงานที่เกิดจากการอบรม </li></ul><ul><li>4. อื่นๆที่คิดออก </li></ul>
 15. 15. ผลการประกวด แข่งขัน 6 5 4 3 2 1 หน่วยงานที่จัด รายการ ที่
 16. 16. เอกสารประกอบชุดที่ 3 <ul><li>1. เกียรติบัตร </li></ul><ul><li>2.เอกสาร </li></ul><ul><li>3.รูปภาพ </li></ul><ul><li>4.ข่าวจาก น.ส.พ. </li></ul>
 17. 17. ผลงานทางวิชาการ 5 4 3 2 1 หมายเหตุ ประกอบวิชา รายการ ที่
 18. 18. เอกสารประกอบชุดที่ 4 <ul><li>1. ชิ้นงาน </li></ul><ul><li>2. ภาพถ่าย </li></ul><ul><li>4. เอกสารบรรยายผลงาน </li></ul>
 19. 19. ผลงานด้านกิจกรรม,ชุมชน 5 4 3 2 1 หมายเหตุ รายการ ที่
 20. 20. เอกสารประกอบชุดที่ 5 <ul><li>1. ภาพถ่าย </li></ul><ul><li>2. เอกสาร </li></ul><ul><li>3. เขียนบรรยาย </li></ul>
 21. 21. ภาคผนวก <ul><li>ใส่สิ่งที่อยากใส่ในแฟ้มแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ในเรื่องใด </li></ul>

×