Κουνισ Ακ. Γεϊργιοσ, Θεοφιλοποφλου 74, Χαλκίδασ Εφβοια 34100. Επίςθμοσ Συνεργάτθσ
TEXECOM από το 2013.info@gnems.gr
΢ειρά Τβριδικοφ Premier Elite
΢ειρά Προϊόντων
Ricochet Αςφρματο ΢φςτθμα
Πιςτοποιθςεισ κατά EN50131
Ριζςτε το ςφςτθμα που ς...













Detector
s
΢ειπά Premier Compact
Οι Οικιακοί Ανισνεςηέρ
εξελίσθηκαν
Detector
s
Premier Compact Ανισνεςηέρ
Οη Premier Compact αληρλεπηέο Texecom είλαη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρνπλ
βέιηηζηα επίπ...
Detector
s
Ρύθμιζη καθ’ ύτορ (IR,XT,QD,PW)
Καηάιιειν γηα δηάθνξνπο ηύπνπο δσκαηίσλ θαη θηηξίσλ - επηηπγράλεη βέιηηζην κνηί...
Detector
s
Ανηιζηάζειρ EOL (IR,XT,QD,PW)
EOL αληηζηάζεηο επηηξέπνπλ ζηνλ πίλαθα λα αλαγλσξίζεη έλα ζήκα
βαλδαιηζκνύ γηα θά...
Premier Elite – Σα ενςφρματα ςυςτιματα παρζχουν Α΢ΤΡΜΑΣΟΤ΢ αναμεταδότεσ
Premier Elite 24W (περιζχει 32XP – W)
Premier Elite 48W (περιζχει 32XP – W)
X
Premier Elite – Τπάρχουν κζντρα που δεν απαι...
Premier Elite Series - SWITCHED MODE Σροφοδοτικό
SWITCHED MODE POWER SUPPLY
Περιςςότερθ Ιςχφσ  Περιςςότερεσ ςυςκευζσ
• Τα...
Μεγαλφτεροι Επεξεργαςτζσ
• Νζοι μεγαλφτεροι επεξεργαςτζσ ςαν ςτάνταρ ςε ολόκλθρθ τθ
ςειρά προϊόντων για να είναι δυνατόν ο...
Κένηπο Ζώνερ Σμήμαηα Χπήζηερ Ιζηοπικό Πληκηπολόγια
Μονάδερ
Εξόδος
Επεκηάζειρ Δίκηςα Έξοδοι Κένηπος
Elite 24 8 to 24 2 25 5...
Premier Elite Series – Πλθκτρολόγια επιτοίχια και χωνευτά με
μεταλλικό περίβλθμα
Premier Elite χαρακτθριςτικά πλθκτρολογίο...
Premier Elite Series – Πολυκαρμπονικά πλθκτρολόγια
Το πλθκτρολόγιο Premier Elite LCDLP ζχει ςχεδιαςτεί για τουσ τελικοφσ χ...
Premier Series – Πολυκαρμπονικά πλθκτρολόγια μικρισ οκόνθσ
LCDL/LCDLP
Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ LCD/LCDP θαη
επηπιένλ ΜΕΓΑ...
Premier Elite Series – Ανιχνευτζσ βακμοφ αςφαλείασ 2 και 3
Premier Elite IR – G2
Premier Elite QD – G2
Premier Elite TD – ...
Premier Elite Series – Communications
PSTN Communicators
Com300 & Com2400
Το Premier Com2400 είναι ζνα
plug-on multi-proto...
Premier IMPAQ Plus
Ψθφιακόσ αιςκθτιρασ
ςοκ με προθγμζνθ
επεξεργαςία ςιματοσ.
Premier Elite Series – Ανιχνευτζσ περιμετρικι...
Premier Elite Series – Εξωτερικζσ ΢ειρινεσ βακμοφ αςφαλείασ 3
Premier Elite Odyssey 1 – Grade 3
Premier Elite Odyssey 2 – ...
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
Επαγγελματικζσ Αςφρματεσ Λφςεισ
Το ςφςτθμα Ricochet Mesh ...
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet--Εξοςτρακιςμόσ
Με τθν ζνδειξθ «ςε εμβζλεια» ςε κάκε ςυςκευι, ςε
ςυνδυας...
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
To Ricochet επιτρζπει ςτισ αςφρματεσ ςυςκευζσ να δθμιουργ...
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΣYΟΤ ΠΛΕΓΜΑΣΟ΢ (MESH NET)
Σο δίκτυο πλζγματ...
Προςκζτοντασ αςφρματεσ ςυςκευζσ ςτο δίκτυο δθμιουργείται το αςφρματο δίκτυο πλζγματοσ
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνο...
Μετά τθν εκμάκθςθ των ςυςκευϊν από το δίκτυο, οι ςυςκευζσ κα προςπακιςουν
να μεταβιβάςουν το ςιμα κατευκείαν ςτο πομπό
΢ει...
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
Κάλυψθ μεγάλων χϊρων, μεγαλφτερου απ’ ότι ποτζ με αςφρματ...
Αυτοκεραπευόμενο
Το δίκτυο, όταν δθμιουργθκεί, κα επιβλζπει τθν αςφρματθ γραμμι ςφνδεςθσ κάκε
ςυςκευισ. Πποτε θ δεδομζνθ γ...
Βελτιωμζνθ Εφροσ - Μεγαλφτερθ Κάλυψθ
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
175 μζτρα
150 μζτρα
...
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet- Ανίχνευςθ παρεμβολϊν
Μόλισ ο δζκτθσ «μάκει» τισ ςυςκευζσ κα ςτείλει ζν...
΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
Premier Elite SmartKey
Αςφρματο εικονικό χειριςτιριο
Απομ...
΢ειρά Premier Elite - Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet - Επεκτάςεισ
Ricochet πακζτο επζκταςθσ
Κάρτα διαςφνδεςθσ 8 ηωνϊν που
με...
Σροφοδοςία a 12v από
το κζντρο ελζγχου
προσ ςφνδεςθ
΢φνδεςθ του δικτφου
ςτον δζκτθ & το iXP
ςτο κζντρο
Premier Elite Serie...
Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ–Μεγάλθ Επεκταςιμότητα
Χριςθ πολλαπλϊν επεκτάςεων
Είναι δυνατόν τϊρα...
Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ–Μεγάλθ Επεκταςιμότητα
Control Panel Maximum Number of
Wireless Dete...
Πολλαπλζσ ςυςκευζσ μποροφν τϊρα να προςτεκοφν
ςτο ςφςτθμα που δθμιουργεί ανεξάρτθτα δίκτυα. Οι
ςυςκευζσ ςε κάκε δίκτυο μπο...
Premier Elite Series – PREMIER ELITE 640 – Σα χαρακτθριςτικά του ΓΙΓΑΝΣΑ
64 x Premier Elite 8XP επεκτάςεισ
64 x 8 ενςφρματ...
Ricochet MT2 – Next Generation Mesh Technology – Μεγάλθ Επεκταςιμότητα
Πολφ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ μποροφν να καλυφκοφν από...
Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Αφξηςη των χρηςτών
αςυρμάτων κλειδιών
Με Ricochet MT2 και Premier ...
Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Θζματα μπαταρίασ
Κζντρο Ελζγχου Μεγιςτοσ Αρικμόσ
Ricochet SmartKey...
Ricochet MT2 – Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Νζα Υβριδική
λειτουργία εξοικονόμηςησ ενζργειασ
Νζα...
Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Διαγνωςτικά Συςτήματα
Διαγνωςτικά
Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Διαγνωςτικά Συςτήματα
Απομακρυςμζνοι και τοπικοί διαγνωςτικοφ ζλεγ...
Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Διαγνωςτικά Συςτήματα
Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ αςφρματου ςυςτιματ...
Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Διαγνωςτικά Συςτήματα
Ραρζχοντασ το ςωςτό ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΣΑΣ
• Η GNEMS κα ςασ δϊςει όλεσ τισ λφςει που υπάρχουν διακζςιμεσ για το
πρόβλθμά ςασ ςφμφ...
EN50131 Ευρωπαϊκά Ρρότυπα για
Συςτιματα Συναγερμοφ
• Η αξιολόγθςθ του κινδφνου
– Ζνα από τα πιο ςθμαντικά ηθτιματα ςτο πλα...
ΒΑΘΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ πτυχζσ απαιτιςεων του ΕΝ
50131 είναι θ ζννοια του βακμοφ αςφαλείασ. Για κάκε...
ΡΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ;
• Βακμόσ 1εγκατάςταςθ με χαμθλό κίνδυνο κλοπισ.
– Ιδιοκτθςία δεν είναι πικανό να προςελκφςει του...
ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟ΢ΕΤΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Ελζγξτε το προϊόν ςασ με το μθχανικό
αςφαλείασ. Βεβαιωκείτε πωσ κα ςασ ε...
Τι είναι οι περιβαλλοντικζσ κλάςεισ
ΕΝ;
• Υπάρχουν 4 «Ρεριβαλλοντικζσ Ταξινομιςεισ » για να
προςδιοριςτεί το που μποροφν ν...
Τι είναι οι περιβαλλοντικζσ κλάςεισ
ΕΝ;
• Κλάςθ 1 ιςχφει για εξαρτιματα που εγκακίςτανται ςε εςωτερικοφσ
χϊρουσ. Αυτό περι...
Οι αξιολογιςεισ IP που ορίηονται ςτο
πρότυπο IEC 60529
• Συγκεκριμζνα, IEC 60529 ορίηει ζνα περίβλθμα
όπωσ, «ζνα μζροσ που...
IP 5 6
Πρϊτο Χαρακτθριςτικό Νοφμερο Δεφτερο Χαρακτθριςτικό Νοφμερο
Ρροςταςία Ρροςϊπου Ρροςταςία Εξοπλιςμοφ Ρροςταςία Εξοπλ...
Texecom συναγερμοί από τη GNEMS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Texecom συναγερμοί από τη GNEMS

470 views

Published on

Μια παρουσίαση των εξελιγμένων συστημάτων ασφαλέιας του αγγλικού οίκου TEXECOM από τη GNEMS

Published in: Devices & Hardware
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Texecom συναγερμοί από τη GNEMS

 1. 1. Κουνισ Ακ. Γεϊργιοσ, Θεοφιλοποφλου 74, Χαλκίδασ Εφβοια 34100. Επίςθμοσ Συνεργάτθσ TEXECOM από το 2013.info@gnems.gr
 2. 2. ΢ειρά Τβριδικοφ Premier Elite ΢ειρά Προϊόντων Ricochet Αςφρματο ΢φςτθμα Πιςτοποιθςεισ κατά EN50131 Ριζςτε το ςφςτθμα που ςασ ενδιαφζρει να δείτε
 3. 3.       
 4. 4.    
 5. 5.  
 6. 6. Detector s ΢ειπά Premier Compact Οι Οικιακοί Ανισνεςηέρ εξελίσθηκαν
 7. 7. Detector s Premier Compact Ανισνεςηέρ Οη Premier Compact αληρλεπηέο Texecom είλαη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρνπλ βέιηηζηα επίπεδα απόδνζεο ζε θάζε είδνπο νηθηαθό πεξηβάιινλ. Μηα πνηθηιία ησλ ηερλνινγηώλ αλίρλεπζεο εμαζθαιίζεη όηη ππάξρεη έλα κνληέιν Premier Compact λα μεπεξάζεη αθόκα θαη ηηο πην δύζθνιεο εγθαηαζηάζεηο. Ανιχνευτζσ Εφαρμογζσ Premier Compact IR Καηάιιειν γηα κε ερζξηθά πεξηβάιινληα - ζπλήζσο όηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη <25 ° C Premier Compact XT Η επεμεξγαζία ςεθηαθνύ ζήκαηνο κε ςεθηαθή αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο - θαηάιιειν γηα δεζηό πεξηβάιινλ Premier Compact QD Πεξηιακβάλεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ XT, αιιά κε θαιύηεξεο επηδόζεηο ζηηο ελεξγνπνηήζεηο θαζώο δύν κεκνλσκέλνη αηζζεηήξεο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνύλ γηα λα δώζεη έλα ζήκα ζπλαγεξκνύ. Καηάιιειε γηα ζθιεξά πεξηβάιινληα. Premier Compact PW Πεξηιακβάλεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ XT, αιιά κε αλνζία ζε θαηνηθίδηα δώα κέρξη 35Kg.
 8. 8. Detector s Ρύθμιζη καθ’ ύτορ (IR,XT,QD,PW) Καηάιιειν γηα δηάθνξνπο ηύπνπο δσκαηίσλ θαη θηηξίσλ - επηηπγράλεη βέιηηζην κνηίβν θάιπςεο όηαλ ηνπνζεηεζεί νπνπδήπνηε κεηαμύ 1.5m θαη 3.0m.
 9. 9. Detector s Ανηιζηάζειρ EOL (IR,XT,QD,PW) EOL αληηζηάζεηο επηηξέπνπλ ζηνλ πίλαθα λα αλαγλσξίζεη έλα ζήκα βαλδαιηζκνύ γηα θάζε δώλε κε ρξήζε ιηγόηεξσλ ππξήλσλ ηνπ θαισδίνπ(ζπλήζσο 2) νπόηε ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο κπνξεί αλ κεησζεί αηζζεηά επηιέγνληαο ελζύξκαηα ζπζηήκαηα
 10. 10. Premier Elite – Σα ενςφρματα ςυςτιματα παρζχουν Α΢ΤΡΜΑΣΟΤ΢ αναμεταδότεσ
 11. 11. Premier Elite 24W (περιζχει 32XP – W) Premier Elite 48W (περιζχει 32XP – W) X Premier Elite – Τπάρχουν κζντρα που δεν απαιτοφν αςφρματο αναμεταδότθ αφοφ τον ζχουν ενςωματωμζνο
 12. 12. Premier Elite Series - SWITCHED MODE Σροφοδοτικό SWITCHED MODE POWER SUPPLY Περιςςότερθ Ιςχφσ  Περιςςότερεσ ςυςκευζσ • Τα μεταλλικά κυτία περιζχουν τροφοδοτικά με 2.5A • Τα πλαςτικά κυτία περιζχουν τροφοδοτικά με 1.5A > 80% απόδοςθ > 40% μείωςθ ςτθ κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε ςφγκριςθ με γραμμικοφσ μεταςχθματιςτζσ άλλων ςυςτθμάτων
 13. 13. Μεγαλφτεροι Επεξεργαςτζσ • Νζοι μεγαλφτεροι επεξεργαςτζσ ςαν ςτάνταρ ςε ολόκλθρθ τθ ςειρά προϊόντων για να είναι δυνατόν οι αναβακμίςεισ για τα επόμενα 10 ζτθ Κοινι Πλατφόρμα Προγραμματιςμοφ • ΟΛΑ τα πάνελ Premier Elite μοιράηονται πλζον τθν ίδια ενιαία πλατφόρμα προγραμματιςμοφ υπάρχει πλζον μόνο ζνασ τρόποσ για τον προγραμματιςμό και τθ διαμόρφωςθ ενόσ πίνακα Premier • O Premier Elite 640 ζχει τϊρα 64 περιοχζσ/τμθματοποιιςεισ με 640 ηϊνεσ Premier Elite Series – Βελτιϊςεισ του Προϊόντοσ Περιςςότεροι χριςτεσ – Περιςςότερεσ ηϊνεσ- Περιςότερς περιοχζσ ελζγχου
 14. 14. Κένηπο Ζώνερ Σμήμαηα Χπήζηερ Ιζηοπικό Πληκηπολόγια Μονάδερ Εξόδος Επεκηάζειρ Δίκηςα Έξοδοι Κένηπος Elite 24 8 to 24 2 25 500 4 1 2 1 1 Elite 24 - W 4 to 24 2 25 500 4 1 2 1 1 Elite 48 8 to 48 4 50 500 4 2 4 1 2 Elite 48 – W 4 to 48 4 50 500 4 4 4 1 2 Elite 88 8 to 88 8 100 1000 8 4 8 1 5 Elite 168 8 to 168 16 200 2000 16 8 16 2 5 Elite 640 0 to 640 64 500 5000 64 32 64 8 5 Premier Elite Series – ΒΑ΢ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΩΝ
 15. 15. Premier Elite Series – Πλθκτρολόγια επιτοίχια και χωνευτά με μεταλλικό περίβλθμα Premier Elite χαρακτθριςτικά πλθκτρολογίου: Μεγάλθ οκόνθ με Μπλε LCD Πλικτρα με τόνουσ και οπίςκιο φωτιςμό Ενςωματωμζνοσ καρταναγνϊςτθσ 2 Είςοδοι ηϊνθσ
 16. 16. Premier Elite Series – Πολυκαρμπονικά πλθκτρολόγια Το πλθκτρολόγιο Premier Elite LCDLP ζχει ςχεδιαςτεί για τουσ τελικοφσ χριςτεσ που απαιτοφν ζνα ςφγχρονο αναηθτοφν λευκό πλθκτρολόγιο για να εναρμονιςτεί με το εςωτερικό του κτιρίου τουσ. Premier Elite χαρακτθριςτικά πλθκτρολογίου: Μεγάλθ οκόνθ με Μπλε LCD Πλικτρα με τόνουσ και οπίςκιο φωτιςμό Ενςωματωμζνοσ καρταναγνϊςτθσ 2 Είςοδοι ηϊνθσ
 17. 17. Premier Series – Πολυκαρμπονικά πλθκτρολόγια μικρισ οκόνθσ LCDL/LCDLP Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ LCD/LCDP θαη επηπιένλ ΜΕΓΑΛΗ θαη νδεγόο ερείν LCDLP κε ελζσκαησκέλν θαξηαλαγλώζηε.       
 18. 18. Premier Elite Series – Ανιχνευτζσ βακμοφ αςφαλείασ 2 και 3 Premier Elite IR – G2 Premier Elite QD – G2 Premier Elite TD – G2 Premier Elite DT – G2 Premier Elite MR – G2 Premier AMQD – G3 Premier AMDT – G3 Premier ADQD360 – G3
 19. 19. Premier Elite Series – Communications PSTN Communicators Com300 & Com2400 Το Premier Com2400 είναι ζνα plug-on multi-protocol μόντεμ ψθφιακό communicator/2400- baud που επιτρζπει SMS μθνυμάτων κειμζνου. Επιτρζπει τθν πλιρθ upload / download και προγραμματιςμό του ςυςτιματοσ με διάγνωςθ. GSM/GPRS Communicators ComGSM Ραρζχει SMS μθνυμάτων κειμζνου για τθν επικοινωνία των γεγονότων ςυναγερμοφ, τθλεχειριςμό και εξ αποςτάςεωσ διάγνωςθ. Επιπλζον, δίνει τθ δυνατότθτα διπλισ ςθματοδότθςθσ και πλιρθ αποςτολι / λιψθ, όταν χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με το plug-on μονάδεσ επικοινωνίασ. IP Communicators ComIP Η Premier ComIP μπορεί να ςυνδεκεί ςε οποιοδιποτε πίνακα Premier και επιτρζπει ςτο ςφςτθμα να ςυνδεκεί με ζνα τοπικό ι Wide Area Network (LAN / WAN). Αυτό επιτρζπει ςτουσ ςυναγερμοφσ να ςθματοδοτοφν μζςω ενόσ δικτφου IP ςε ζνα Κζντρο Λιψθσ Σθμάτων
 20. 20. Premier IMPAQ Plus Ψθφιακόσ αιςκθτιρασ ςοκ με προθγμζνθ επεξεργαςία ςιματοσ. Premier Elite Series – Ανιχνευτζσ περιμετρικισ αςφάλειασ, Επεκτάςεισ, κερμικοί ανιχνευτζσ Premier IMPAQ Glass Break Ρροθγμζνοσ ψθφιακόσ ακουςτικόσ ανιχνευτισ κραφςθσ τηαμιϊν. Premier Elite iProx Το Premier Elite iProx παρζχει υποςτιριξθ για Texecom Proximity tags. Exodus οπτικόσ και κερμικόσ πολυαιςκθτιρασ για αντίλθψθ φλόγασ αλλά και χριςθ ςε περιβάλλοντα με φυςιολογικι κερμοκραςία μζχρι και 90οC. Επεκτάςεισ 8 ηωνϊν και 16 επιπλζον εξόδων Premier Elite Mobile Apps Οι πίνακεσ Premier Elite ελζγχου μποροφν τϊρα να ελζγχονται με τθλεχειριςμό από smartphone ι tablet, ςε Apple ι Android
 21. 21. Premier Elite Series – Εξωτερικζσ ΢ειρινεσ βακμοφ αςφαλείασ 3 Premier Elite Odyssey 1 – Grade 3 Premier Elite Odyssey 2 – Grade 3 Premier Elite Odyssey 3 – Grade 3 Premier Elite Odyssey 4 – Grade 3 Premier Elite Odyssey 5 – Grade 3
 22. 22. ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ Επαγγελματικζσ Αςφρματεσ Λφςεισ Το ςφςτθμα Ricochet Mesh Technology διαπρζπει ςε εμπορικά περιβάλλοντα λόγω τθσ λφςθσ δικτφου πλζγματοσ, τθσ αυξθμζνθσ εμβζλειασ και τθσ αυτοκεραπείασ του ςυςτιματοσ που βρίςκει το πιο αξιόπιςτο δρόμο για να ςτείλει το ςιμα από τισ ςυςκευζσ ςτο κζντρο ελζγχου Οικιακζσ Αςφρματεσ Λφςεισ Το ςφςτθμα Ricochet Mesh Technology φζρνει τθν αποτελεςματικότθτά των μεγάλων εγκαταςτάςεων εμπορικϊν χϊροσ ςτο ςπίτι ςασ με τον απλοφςτερο και πιο εφκολο τρόπο εγκατάςταςθσ και τθσ υπεροχι ςτθν αςφάλεια απϊλειασ ςιματοσ και τθν κρυπτογράφθςθ.
 23. 23. ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet--Εξοςτρακιςμόσ Με τθν ζνδειξθ «ςε εμβζλεια» ςε κάκε ςυςκευι, ςε ςυνδυαςμό με τθν αυτόματθ αςφρματθ δρομολόγθςθ, θ εγκατάςταςθ ενόσ αςφρματου ςυςτιματοσ δεν ιταν ποτζ ευκολότερθ. Ρολλαπλζσ διαδρομζσ ςιματοσ προςαρμόηονται ςτο περιβάλλον αμζςωσ. Μετριςεισ αςφαλείασ ζνταςθσ ςιματοσ παρζχουν ςιγουριά. Κάντε περιςςότερα με το αςφρματο ςφςτθμα αςφαλείασ. Γίνετε πιο ζξυπνοι. Ρροςκζτοντασ ςυςκευζσ ςτο δίκτυο αυξάνει το εφροσ του ςυςτιματοσ τελϊντασ τθν φπαρξθ επιπλζον αναμεταδότεσ περιττι. Επιτρζψτε ςτθ τεχνολογία Ricochet Mesh Network να ςασ πάει παραπάνω.
 24. 24. ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ To Ricochet επιτρζπει ςτισ αςφρματεσ ςυςκευζσ να δθμιουργοφν ζνα δίκτυο όπου μποροφν να επανεκπζμπουν ζνα ςιμα που πιραν από άλλεσ ςυςκευζσ του δικτφου. Η αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ των αςφρματων ςυςκευϊν και του κζντρου ελζγχου επιτρζπει τθ αποδοτικότερθ λειτουργία και τθν αξιοπιςτία παρζχοντασ βελτιωμζνθ λειτουργικότθτα Οι αςφρματεσ ςυςκευζσ μποροφν δυναμικά να αλλάηουν το δρόμο του αςφρματου ςιματοσ ϊςτε να χρθςιμοποιείται κάκε φορά το πιο αξιόπιςτθ διακζςιμθ διαδρομι Οι ςυςκευζσ λειτουργοφν με τθ καλφτερθ point-to point επικοινωνία ςτθν αγορά. Πταν χρθςιμοποιθκοφν ςαν μζροσ του δικτφου Ricochet τότε το εφροσ αυξάνεται δραματικά αφοφ κάκε ςυςκευι λειτουργεί ςαν αναμεταδότθσ για μελλοντικζσ ςυςκευζσ που κα ςυνδεκοφν ςτο δίκτυο. Το Ricochet επιτρζπει ςτισ αςφρματεσ ςυςκευζσ να ζχουν πολλαπλζσ διαδρομζσ επικοινωνία με το κζντρο ελζγχου. Η αςφάλεια ςιματοσ μετρά τον αρικμό των εναλλακτικϊν διαδρομϊν και προςφζρει ανϊτερθ ζνδειξθ τθσ ακεραιότθτάσ του ςυςτιματοσ απ’ ότι θ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ του ςιματοσ μόνο. Μία διαδικαςία ρφκμιςθσ του ςυςτιματοσ Ricochet κατά τθν οποία θ αςφρματθ ςυνδεςιμότθτα αναγράφεται ςε κάκε ςυςκευι ξεχωριςτά με τθν ιςχφ του ςιματοσ Μια αςφρματθ ςυςκευι που είναι ενεργοποιθμζνθ ςτο δίκτυο Ricochet χρθςιμοποιεί 1000 φορζσ λιγότερθ ενζργεια απ’ ότι μια αντίςτοιχθ ενςφρματθ Πλεσ οι αςφρματεσ επικοινωνίεσ ςε ζνα δίκτυο Ricochet προςτατεφονται από εξελιγμζνουσ αλγορίκμουσ κρυπτογράφθςθσ ΔΙΚΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑΣΟ΢ ΑΤΣΟΘΕΡΑΠΕΤΟΜΕΝΟ ΑΝΩΣΕΡΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α΢ΦΑΛΕΙΑ ΢ΗΜΑΣΟ΢ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΔΟ΢Η΢ ΢Ε ΠΕΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗ΢Η ΢ΗΜΑΣΟ΢ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ
 25. 25. ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΣYΟΤ ΠΛΕΓΜΑΣΟ΢ (MESH NET) Σο δίκτυο πλζγματοσ είναι θ διαδικαςία όπου κάκε μεμονωμζνθ αςφρματθ ςυςκευι είναι ικανι να λάβει και να επαναδιαβιβάςει κάκε ςιμα από κάκε άλλθ αςφρματθ ςυςκευι ςτο δίκτυο κακϊσ και το δικό τθσ ςιμα. Αυτι διαδικαςία ονομάηεται ‘Εξοςτρακιςμόσ’ Οι αςφρματεσ ςυςκευζσ Ricochet ζχουν τθ δυνατότθτα να λαμβάνουν και να εκπζμπουν αςφρματεσ μεταδόςεισ από άλλεσ ςυςκευζσ. Σο μζγεκοσ, θ επεκταςιμότθτα και το εφροσ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ είναι επεκτάςιμα κακϊσ θ αςφρματθ ςθματοδότθςθ δεν περιορίηεται πλζον από επικοινωνίεσ ςθμείο- προσ-ςθμείο. Αν θ ςφνδεςθ μεταξφ δφο ςυςκευϊν χακεί (πικανότατα λόγω κάποιασ παρζμβαςθσ ςτθ δομι του κτθρίου) το δίκτυο κα αυτοκεραπευτεί και αυτόματα κα αναδιοργανϊςει τθν επικοινωνία μζςω μιασ άλλθσ αςφρματθσ ςυςκευισ
 26. 26. Προςκζτοντασ αςφρματεσ ςυςκευζσ ςτο δίκτυο δθμιουργείται το αςφρματο δίκτυο πλζγματοσ ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
 27. 27. Μετά τθν εκμάκθςθ των ςυςκευϊν από το δίκτυο, οι ςυςκευζσ κα προςπακιςουν να μεταβιβάςουν το ςιμα κατευκείαν ςτο πομπό ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
 28. 28. ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ Κάλυψθ μεγάλων χϊρων, μεγαλφτερου απ’ ότι ποτζ με αςφρματα ςυςτιματα
 29. 29. Αυτοκεραπευόμενο Το δίκτυο, όταν δθμιουργθκεί, κα επιβλζπει τθν αςφρματθ γραμμι ςφνδεςθσ κάκε ςυςκευισ. Πποτε θ δεδομζνθ γραμμι παρουςιάηει πρόβλθμα ι κάποιο άλλθ γραμμι επικοινωνίασ είναι διακζςιμθ, ο αςφρματοσ δζκτθσ κα αναδρομολογιςει το ςιμα τθσ ςυςκευισ. ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ
 30. 30. Βελτιωμζνθ Εφροσ - Μεγαλφτερθ Κάλυψθ ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ 175 μζτρα 150 μζτρα 150 μζτρα 475 μζτρα
 31. 31. ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet- Ανίχνευςθ παρεμβολϊν Μόλισ ο δζκτθσ «μάκει» τισ ςυςκευζσ κα ςτείλει ζνα ςιμα αναφοράσ κάκε 15 λεπτά. Τα ςιματα αναφοράσ κλιμακϊνονται ζτςι ϊςτε ο δζκτθσ να μπορεί να επεξεργαςτεί κάκε ζνα κακϊσ λαμβάνεται, εξαςφαλίηοντασ ζτςι ότι δεν προςπακεί να επεξεργαςτεί τα δφο ςιματα ταυτόχρονα προκαλϊντασ αντικρουόμενεσ πλθροφορίεσ που να αποςτζλλονται ςτον πίνακα. Αν θ απόπειρα παρεμβολισ είναι ςφντομθ ι παλμικι προσ δοκιμι.......... Αν θ απόπειρα παρεμβολισ είναι ςυνεχισ για 30 δευτερόλεπτα θ περιςςότερο τότε....... ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΠΑΡΧΟΤΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕ΢ΕΝΣΟΠΙ΢ΣΗΚΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
 32. 32. ΢ειρά Premier Elite – Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet-Εξοςτρακιςμόσ Premier Elite SmartKey Αςφρματο εικονικό χειριςτιριο Απομακρυςμζνθ Ππλιςθ/Αφόπλιςθ, Μερικι αφόπλιςθ Εμφάνιςθ κατάςταςθσ ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ Τυπικά 2-3 ζτθ διάρκεια ηωισ μπαταρίασ Premier Elite Plus IMPAQ-W Αςφρματο Αιςκθτιρασ Κραδαςμϊν Ρεριλαμβάνει Ρροαιρετικι Μαγνθτικι Επαφι Τυπικά 2-3 Ζτθ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ Premier Elite IMPAQ Contact-W Αςφρματο Μαγνθτικι Επαφι Ρεριλαμβάνει 2 Ρροαιρετικζσ ενςφρματεσ είςοδοι Τυπικά 2-3 ζτθ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ Ανιχνευτζσ GJD D-Tect X MKII Αςφρματοσ Εξωτερικόσ Ανιχνευτισ Ανιχνευτισ Quad PIR Ρερίβλθμα IP65 Συχνότθτεσ 868MHz ι 433MHz Premier Elite DT-W Αςφρματοσ Ανιχνευτισ διπλισ τεχνολογίασ PIR 15m ογκομετρικι κάλυψθ Ψθφιακι Αντιςτάκμιςθ Θερμοκραςίασ Ρλιρωσ ρυκμιηόμενοσ Ανίχνευςισ μικροκυμάτων K-band Τυπικά 2-3 Year διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ Premier Elite QD-W Αςφρματοσ Ανιχνευτισ τετραπλισ τεχνολογίασ PIR 15m ογκομετρικι κάλυψθ Τυπικά 2-3 Year διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ Premier Elite XT-W Αςφρματοσ Ανιχνευτισ τεχνολογίασ PIR 15m ογκομετρικι κάλυψθ Τυπικά 2-3 Year διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ
 33. 33. ΢ειρά Premier Elite - Αςφρματθ Σεχνολογία Ricochet - Επεκτάςεισ Ricochet πακζτο επζκταςθσ Κάρτα διαςφνδεςθσ 8 ηωνϊν που μετατρζπει αςφρματεσ ςυςκευζσ ςε οδθγοφμενεσ από ρελζ ενςφρματεσ εξόδουσ 1 x Premier 8XP-W 1 x Premier IXP-W Συχνότθτα 868.0 MHz - 868.6 MHz Premier Elite 32XP-W 32-ηωνϊν αςφρματθ Επζκταςθ Συμβατό με τουσ Ρίνακεσ Ελζγχου Texecom Premier Αςφρματο Λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ διαγνωςτικϊν Σφνδεςθ Ρλθκτρολόγιο Μθχανικοφ Κατάλλθλο για εμπορικζσ εφαρμογζσ EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 Grade 2 Class II Premier Elite 8XP-W 8-ηωνϊν αςφρματθ Επζκταςθ Συμβατό με τουσ Ρίνακεσ Ελζγχου Texecom Premier Αςφρματο Λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ διαγνωςτικϊν Σφνδεςθ Ρλθκτρολόγιο Μθχανικοφ Κατάλλθλο για εμπορικζσ εφαρμογζσ EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 Grade 2 Class II
 34. 34. Σροφοδοςία a 12v από το κζντρο ελζγχου προσ ςφνδεςθ ΢φνδεςθ του δικτφου ςτον δζκτθ & το iXP ςτο κζντρο Premier Elite Series – Ricochet Wireless Technology – Επζκταςθ iXP-W
 35. 35. Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ–Μεγάλθ Επεκταςιμότητα Χριςθ πολλαπλϊν επεκτάςεων Είναι δυνατόν τϊρα να προςκζςετε πολλαπλζσ επζκταςθσ ςε ζναν πίνακα που επιτρζπει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτο ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ, και λαμβάνοντασ επίςθσ δυνατότθτα αςφρματθσ ςφνδεςθσ ςε νζα επίπεδα. Η ζκδοςθ 1.0 Ricochet επιτρζπει μόνο ζνα μζγιςτο 32 ςυςκευϊν να εκμακευτοφν ςτο ςφςτθμα (ςυμπεριλαμβανομζνου του SMARTkey)
 36. 36. Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ–Μεγάλθ Επεκταςιμότητα Control Panel Maximum Number of Wireless Detection Devices Maximum Number of Receivers Premier Elite 24 16 1 x 32XP-W or 2 x 8XP-W Premier Elite 48 32 1 x 32XP-W or 4 x 8XP-W Premier Elite 88 64 2 x 32XP-W or 8 x 8XP-W Premier Elite 168 128 4 x 32XP-W or 16 x 8XP-W Premier Elite 640 512 16 x 32XP-W or 64 8XP-W Με τθν τεχνολογία ΜΤ2 ο αρικμόσ των ςυςκευϊν ανίχνευςθσ που επιτρζπονται ανά ομάδα ζχει αυξθκεί δραματικά. Αρχικά μόλισ 32 ςυςκευζσ ανά ςφςτθμα επιτρζπονταν, με τα Ricochet SmartKeys να προςμετρϊνται ςτον αρικμό των ςυςκευϊν. Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τον μζγιςτο αρικμό των ςυςκευϊν ανίχνευςθσ που μποροφν τϊρα να τοποκετθκοφν ςτθ ςειρά Premier Elit.
 37. 37. Πολλαπλζσ ςυςκευζσ μποροφν τϊρα να προςτεκοφν ςτο ςφςτθμα που δθμιουργεί ανεξάρτθτα δίκτυα. Οι ςυςκευζσ ςε κάκε δίκτυο μποροφν να επικοινωνιςουν με κάκε άλλθ ΑΝ είναι εντόσ εμβζλειασ αλλά οι ςυςκευζσ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΝ να επικοινωνοφν με ςυςκευζσ ςε άλλα δίκτυα Ricochet MT2 – Next Generation Mesh Technology – Μεγάλθ Επεκταςιμότητα
 38. 38. Premier Elite Series – PREMIER ELITE 640 – Σα χαρακτθριςτικά του ΓΙΓΑΝΣΑ 64 x Premier Elite 8XP επεκτάςεισ 64 x 8 ενςφρματεσ ηϊνεσ ανα επζκταςθ = 512 ςυςκευζσ 64 x Premier Elite Πλθκτρολόγια 2 x ενςφρματεσ ηϊνεσ ανα πλθκτρολόγιο = 128 ςυςκευζσ 16 x Premier Elite 32XP - W επεκτάςεισ 16 x 32 αςφρματεσ ηϊνεσ ανα επζκταςθ = 512 ςυςκευζσ Κάκε ςυνδυαςμόσ Ενςφρματων/Αςφρματων επεκτάςεων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για χριςθ μζχρι και 64 επεκτάςεων 1 x 8XP = 1 επέκηαζη Ενζύπμαηη 1 x 8XP-W = 1 επέκηαζη Αζύπμαηη 1 x 32XP-W = 4 επεκηάζειρ Αζύπμαηερ
 39. 39. Ricochet MT2 – Next Generation Mesh Technology – Μεγάλθ Επεκταςιμότητα Πολφ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ μποροφν να καλυφκοφν από πολλαπλά ανεξάρτθτα δίκτυα
 40. 40. Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Αφξηςη των χρηςτών αςυρμάτων κλειδιών Με Ricochet MT2 και Premier Elite πίνακεσ ελζγχου τα τθλεχειριςτιρια ζχουν πλζον ανατεκεί ςε χριςτεσ και πλζον ΔΕΝ καταλαμβάνουν υποδοχζσ ςυςκευι αςφρματθσ επζκταςθσ. Αυτό αυξάνει δραματικά τον αρικμό των αςφρματων τθλεχειριςτιρια διακζςιμεσ ςε κάκε ςφςτθμα. Κένηπο Ελέγσος Μέγιζηορ Απιθμόρ Αζύπμαηυν Key fobs Premier Elite 24 25 Premier Elite 48 50 Premier Elite 88 100 Premier Elite 168 200 Premier Elite 640 256 Ζχετε υπ 'όψιν ο αρικμόσ των Smartkeys που μπορεί να μάκει ςτο ςφςτθμα ςχετίηεται με τον αρικμό των επεκτάςεων που ςυνδζονται ςτο ςφςτθμα και με τον τφπο επζκταςθσ. Κάκε επζκταςθ μπορεί να φιλοξενιςει τθν εκμάκθςθ των 16 Smartkeys. Ωσ εκ τοφτου, αν ζνα ςφςτθμα είναι πλιρωσ φορτωμζνο με τθ χριςθ του 8XP-W δζκτθ, ο αρικμόσ των Smartkeys κα είναι 512, όμωσ με τθ πλιρθ χριςθ του 32XP-W ο μζγιςτοσ αρικμόσ κα είναι 256.
 41. 41. Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Θζματα μπαταρίασ Κζντρο Ελζγχου Μεγιςτοσ Αρικμόσ Ricochet SmartKeys Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυςκευϊν ανίχνευςθσ ΢υνολικόσ αρικμόσ ΢υςκευϊν Ricochet Premier 24 25 16 41 Premier 48 50 32 82 Premier 88 100 64 164 Premier 168 200 128 328 Premier 640 256 512 768 Με τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ςυςκευϊν αςφρματθσ ανίχνευςθσ διακζςιμεσ θ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ είναι ςθμαντικι. Η διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ για όλεσ τισ ςυςκευζσ, κα κακορίηεται από τθν πολυπλοκότθτα του ςυςτιματοσ, τον αρικμό των ςυςκευϊν που «εξοςτρακίηουν» ςιματα και τθ χριςθ τθσ λειτουργίασ «Ράντα Ενεργό». ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ράντα Ενεργό»: Αυτι θ λειτουργία δεν χρθςιμοποιείται για ςυςκευζσ που υπόκεινται ςε πολλαπλζσ ενεργοποιιςεισ. Σε ζνα τυπικό ςφςτθμα, διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ κα μπορεί να είναι ζωσ και 4 χρόνια ενϊ για ςυςκευζσ με «εξωςτρακιςμό» μεταξφ 2 και3 χρόνια. Πλεσ οι ςυςκευζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Ricochet SmartKeys, κα μεταδίδει ζνα προειδοποιθτικό χαμθλισ μπαταρίασ όταν υπάρχει 3 μινεσ (90 θμζρεσ) υπολειπόμενθ διάρκεια ηωισ.
 42. 42. Ricochet MT2 – Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Νζα Υβριδική λειτουργία εξοικονόμηςησ ενζργειασ Νζα Υβριδική λειτουργία εξοικονόμηςησ ενζργειασ Η «υβριδικι» λειτουργεία προςφζρει το καλφτερο και των δφο κόςμων με τθν αφξθςθ τθσ ανταπόκριςθσ τθσ ςυςκευισ και τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Η υβριδικι λειτουργία χρθςιμοποιείται για να ελζγξει τισ λειτουργίεσ αναφοράσ για τισ ςυςκευζσ. Πταν βρίςκονται ςτθ λειτουργεία , οι ςυςκευζσ λειτουργία είναι ανενεργζσ, και ενεργοποιοφνται από τον πίνακα ελζγχου ςτο ςθμείο όπλιςθσ. Πταν το ςφςτθμα είναι αφοπλιςμζνο οι ςυςκευζσ κα πρζπει να γίνουν και πάλι ανενεργζσ. Αυτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ είναι θ προεπιλεγμζνθ λειτουργία για XT-W, QD-W & DT-W.
 43. 43. Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Διαγνωςτικά Συςτήματα Διαγνωςτικά
 44. 44. Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Διαγνωςτικά Συςτήματα Απομακρυςμζνοι και τοπικοί διαγνωςτικοφ ζλεγχοι Το λογιςμικό Wintex τθσ Texecom ενςωματϊνει τϊρα τθ παρακολοφκθςθ Ricochet, επιτρζποντασ απομακρυςμζνθ διάγνωςθ και τον ζλεγχο απόδοςθσ του αςφρματου ςυςτιματοσ. Με τθν ενςωμάτωςθ αυτι, μποροφν να εκτιμθκοφν πολλαπλά αςφρματα δίκτυα, ρφκμιςθ χαρακτθριςτικϊν και γραφικζσ αναπαραςτάςεισ για κάκε δίκτυο πλζγματοσ μποροφν να διαγνωςτοφν, όλα μζςα από το προφίλ Wintex . Ρλιρθσ πρόςβαςθ ςτο λογιςμικό Αςφρματο Ραρακολοφκθςθ μζςω Wintex ςθμαίνει ότι μπορεί πλζον να χρθςιμοποιθκεί τοπικά και απομακρυςμζνα.
 45. 45. Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Διαγνωςτικά Συςτήματα Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ αςφρματου ςυςτιματοσ κα δϊςει γριγορα και εφκολα κατανοθτι πλθροφορία για τθ διάγνωςθ: Στο παρελκόν τα διαγνωςτικά πλθκτρολογίου περιόριηαν τισ δυνατότθτεσ διάγνωςθσ. Τϊρα τα πλθκτρολόγια βλζπουν και δείχνουν ότι και το λογιςμικό
 46. 46. Ricochet MT2 – Νζα γενιά Σεχνολογίασ Δικτφου Πλζγματοσ– Διαγνωςτικά Συςτήματα
 47. 47. Ραρζχοντασ το ςωςτό ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΑΣ • Η GNEMS κα ςασ δϊςει όλεσ τισ λφςει που υπάρχουν διακζςιμεσ για το πρόβλθμά ςασ ςφμφωνε με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία EN 50131 • Ρροτιμιςτε μια λφςθ που – Αςχολείται με το ςιμερα και μπορεί να φιλοξενιςει το αφριο όςον αφορά τθν ευελιξία και τθν επζκταςθ. – Τα ςυςτιματά μασ προςφζρονται είναι ςυνικωσ modular και μποροφν να αναβακμιςτοφν μζςω μονάδων λογιςμικοφ και πρόςκετεσ άδειεσ ϊςτε να προςτίκενται χαρακτθριςτικά και ςυςκευζσ ενςφρματα ι αςφρματα. • Η τεχνικι «πλθρϊνω όςο μεγαλϊνω» μπορεί να διαςφαλιςτεί ότι δεν κα ξοδζψετε περιςςότερα και να επενδφςετε μόνο όταν παραςτεί ανάγκθ. • Κατά τθν επιλογι ενόσ ςυςτιματοσ θ επζνδυςι ςασ πρζπει να προςτατευκεί και να χρθςιμοποιείτε πάντα μόνο καταςκευαςτζσ αξιόπιςτου εξοπλιςμοφ που ζχουν μια ιςχυρι διάταξθ υποςτιριξθσ ςτο χϊρο των ςυςτθμάτων αςφαλείασ. • Θυμθκείτε, κατά τθν επιλογι ενόσ ςυςτιματοσ, ότι αυτό είναι πρωτίςτωσ μια λφςθ που βαςίηεται ςε λογιςμικό και τα πράγματα μποροφν να αλλάξουν γριγορα με το λογιςμικό και ςυνεπϊσ θ υποςτιριξθ του καταςκευαςτι και του μθχανικοφ (εγκαταςτάτθ) είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ .
 48. 48. EN50131 Ευρωπαϊκά Ρρότυπα για Συςτιματα Συναγερμοφ • Η αξιολόγθςθ του κινδφνου – Ζνα από τα πιο ςθμαντικά ηθτιματα ςτο πλαίςιο των νζων προτφπων EN είναι θ αξιολόγθςθ του κίνδυνου που ςυνδζεται με τισ εγκαταςτάςεισ και το κακοριςμό βακμό του ςυςτιματοσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι όταν προςδιορίηεται ο βακμόσ ενόσ ςυςτιματοσ, κα κακορίςει τθν ζκταςθ του ςυςτιματοσ , τθ ςθματοδότθςθ και τισ ανάγκεσ εξοπλιςμοφ αντιβανδαλιςτικισ προςταςίασ
 49. 49. ΒΑΘΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ πτυχζσ απαιτιςεων του ΕΝ 50131 είναι θ ζννοια του βακμοφ αςφαλείασ. Για κάκε εγκατάςταςθ το βακμό του ςυςτιματοσ πρζπει να επιλζγεται ανάλογα με διάφορουσ παράγοντεσ. • Στθν EN ο βακμόσ περιγράφεται από τθν άποψθ του τφπου του ειςβολζα και πόςθ προςπάκεια κα κζςει ςε μια διάρρθξθ. • Η βιομθχανία αςφάλειασ επιδιϊκει ςυνεχϊσ τθν επικυμία να αυξιςει τα πρότυπα, να κάνουν τον εξοπλιςμό πιο αξιόπιςτο και τθ βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν. • Aυτά τα πρότυπα κα βάλουν ζνα διαρκρωμζνο πλαίςιο για τθ διαςφάλιςθ μιασ εγκατάςταςθσ να είναι κατάλλθλθ για αυτό το ςκοπό.
 50. 50. ΡΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ; • Βακμόσ 1εγκατάςταςθ με χαμθλό κίνδυνο κλοπισ. – Ιδιοκτθςία δεν είναι πικανό να προςελκφςει τουσ ειςβολείσ. – Ο ειςβολζασ είναι ευκαιριακόσ χωρίσ προγραμματιςμό – Τρόποσδιάρριξθ τθσ πόρτασ ειςόδου . • Βακμόσ 2  ελαφρϊσ υψθλότερο κίνδυνο κλοπισ . – Ιδιοκτθςία  πικανό να ζχει κάτι ενδιαφζρον ςε ζναν ζμπειρο κλζφτθ. – Ο ειςβολζασ ζχει γνϊςθ για λειτουργία ΣΑ & εργαλεία για να ξεπεράςει ζνα απλό ςφςτθμα ςυναγερμοφ. – Τρόποσ Ζλεγχοσ κτιρίου, για ευκολότερθ πρόςβαςθ μζςα από τισ πόρτεσ και άλλα ανοίγματα. • Βακμόσ 3  κίνδυνοσ για μια αρκετά ςθμαντικι περιουςία. – Ιδιοκτθςία  περιζχονται και αντικείμενα μεγάλθσ αξίασ. – Ο ειςβολζασ είναι πολφ ζμπειροσ με κοινά ςυςτιματα ςυναγερμοφ & εργαλεία για να ξεπεραςτεί το ΣΑ. – Τρόποσ πρόςβαςθ με διείςδυςθ ςε πόρτεσ, παράκυρα ι άλλα ανοίγματα. • Βακμόσ 4 είναι για τισ ιδιότθτεσ πολφ υψθλοφ κινδφνου. – διοκτθςία  περιζχονται αντικείμενα μεγάλθσ αξίασ και αποκικευςθ πλοφτου. – Ο ειςβολζασ  Σχεδιαςμόσ διάρρθξθσ εκ των προτζρων & γνϊςθ και τον εξοπλιςμό για αλλαγι μζρων του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ ϊςτε να αποτρζψουν τθν ανίχνευςθ. – Τρόποσ Ο ειςβολζασ κα μποροφςε να αποκτιςει πρόςβαςθ με διείςδυςθ μζςω των δαπζδων, των τοίχων και των οροφϊν. – Ο ειςβολζασ είναι απίκανο να εργάηεται μόνοσ.
 51. 51. ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟ΢ΕΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • Ελζγξτε το προϊόν ςασ με το μθχανικό αςφαλείασ. Βεβαιωκείτε πωσ κα ςασ ενθμερϊςει για το βακμό όλων των υλικϊν, ΕΙΔΙΚΑ αν ο χϊροσ ςασ αςφαλίηεται και από αςφαλιςτικι εταιρεία. • Εάν ζνασ εγκαταςτάτθσ ταιριάηει μία ςυςκευι βακμοφ 2 (όπωσ ζνα ανιχνευτι) ςε ζνα ςφςτθμα βακμοφ 3, τότε το ςφςτθμα αυτό περιορίηεται ςε βακμό 2 ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ.
 52. 52. Τι είναι οι περιβαλλοντικζσ κλάςεισ ΕΝ; • Υπάρχουν 4 «Ρεριβαλλοντικζσ Ταξινομιςεισ » για να προςδιοριςτεί το που μποροφν να εγκαταςτακοφν τα διάφορα παρελκόμενα ενόσ ςυςτιματοσ αςφαλείασ. Κάκε ςτοιχείο του ςυςτιματοσ αςφαλείασ δίνεται μια μοναδικι «Ρεριβαλλοντικι Ταξινόμθςθ » από τον καταςκευαςτι . • Οι κλάςεισ είναι : – Κλάςθ 1(Class I) Εςωτερικι ( κερμοκραςία διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ ) – Κλάςθ 2(Class II) Εςωτερικι - Γενικά ( κερμοκραςία δεν ςυντθρείται ςωςτά ) – Κλάςθ 3(Class III) Εξωτερικι - Στεγαςμζνοι ( Δεν είναι πλιρωσ εκτεκειμζνο ςτον καιρό ) – Κλάςθ 4(Class IV) Εξωτερικι - Γενικά ( Ρλιρωσ εκτεκειμζνο ςτον καιρό )
 53. 53. Τι είναι οι περιβαλλοντικζσ κλάςεισ ΕΝ; • Κλάςθ 1 ιςχφει για εξαρτιματα που εγκακίςτανται ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ. Αυτό περιορίηεται ςε κατοικίεσ ι περιβάλλοντα γραφείου, όπου θ κερμοκραςία διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ . • Κλάςθ 2 ιςχφει και για εξαρτιματα που εγκακίςτανται ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ. Αυτό περιλαμβάνει ςκλθρότερθ περιβάλλοντα, όπωσ τα καταςτιματα, τα εςτιατόρια, περιοχζσ αποκικευςθ κλπ., όπου θ κερμοκραςία είναι δεν διατθρείται ςτακερι. • Κατθγορία 3 ιςχφει και για εξαρτιματα που εγκακίςτανται ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Αυτό ιςχφει όταν υπάρχει κάποιασ μορφισ κάλυψθ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ όπωσ ζνα υπόςτεγο, μπαλκόνι ι μια τζντα. • Κλάςθ 4 ιςχφει και για εξαρτιματα που εγκακίςτανται ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Αυτό περιλαμβάνει ςκλθρότερα εκτεκειμζνουσ
 54. 54. Οι αξιολογιςεισ IP που ορίηονται ςτο πρότυπο IEC 60529 • Συγκεκριμζνα, IEC 60529 ορίηει ζνα περίβλθμα όπωσ, «ζνα μζροσ που παρζχει προςταςία ςτον εξοπλιςμό από οριςμζνεσ εξωτερικζσ επιδράςεισ και ςε κάκε κατεφκυνςθ τθν προςταςία ζναντι άμεςθσ επαφισ». • Η IP βακμολογία ζχει διαμορφωκεί ωσ " IP ", ακολουκοφμενο από δφο ψθφία . Το πρϊτο ψθφίο δείχνει ζνα επίπεδο προςταςίασ ζναντι ςτερεϊν όπωσ ςκόνθ, και το δεφτερο ψθφίο δείχνει ζνα επίπεδο προςταςίασ ζναντι υγρϊν.
 55. 55. IP 5 6 Πρϊτο Χαρακτθριςτικό Νοφμερο Δεφτερο Χαρακτθριςτικό Νοφμερο Ρροςταςία Ρροςϊπου Ρροςταςία Εξοπλιςμοφ Ρροςταςία Εξοπλιςμοφ 0 Καμία Ρροςταςία Καμία Ρροςταςία 0 Καμία προςταςία 1 Ρροςταςία ζναντι επαφισ με μεγάλεσ περιοχζσ του ςϊματοσ(π.χ πίςω μζροσ χεριϊν) Ρροςταςία ενάντια ςτερζων αντικειμζνων μζχρι 50mm3 1 Ρροςταςία ενάντια ςε κάκετθ πτϊςθ ςταγόνων (π.χ υγροποίθςθ) 2 Ρροςταςία ενάντια επαφισ με δάκτυλα Ρροςταςία ενάντια ςτερζων αντικειμζνων με διάμετρο μζχρι 12mm 2 Ρροςταςία εναντίων απευκείασ ψεκαςμοφ νεροφ μζχρι και 15 μοίρεσ από τθν οριηόντια 3 Ρροςταςία ενάντια ςε εργαλεία και καλϊδια με διάμετρο πάνω από 2.5χιλ. Ρροςταςία ενάντια ςτερζων αντικειμζνων με διάμετρο μζχρι 2.5mm 3 Ρροςταςία εναντίων απευκείασ ψεκαςμοφ νεροφ μζχρι και 60 μοίρεσ από τθν οριηόντια 4 Ρροςταςία ενάντια ςε εργαλεία και καλϊδια με διάμετρο πάνω από 1 χιλ. Ρροςταςία ενάντια ςτερζων αντικειμζνων με διάμετρο μζχρι 1.0mm 4 Ρροςταςία εναντίων ψεκαςμοφ νεροφ από οποιαδιποτε κατεφκυνςθ, ελαχιςτοποίθςθ ειςχϊρθςθσ 5 Ρροςταςία ενάντια ςε εργαλεία και καλϊδια με διάμετρο πάνω από 1 χιλ. Ρροςταςία ζναντι ςκόνθσ: περιοριςμζνθ ειςχϊρθςθ(π.χ. κακόλου επιβλαβείσ επικακιςεισ) 5 Ρροςταςία εναντίων πίδακα νεροφ χαμθλισ πίεςθσ από οποιαδιποτε κατεφκυνςθ, ελαχιςτοποίθςθ ειςχϊρθςθσ 6 Ρροςταςία ενάντια ςε εργαλεία και καλϊδια με διάμετρο πάνω από 1 χιλ. Τελείωσ προςτατευμζνο ενάντιϊν τθσ ςκόνθσ 6 Ρροςταςία εναντίων ιςχυροφ πίδακα νεροφ από οποιαδιποτε κατεφκυνςθ, ελαχιςτοποίθςθ ειςχϊρθςθσ 7 Ρροςταςία ενάντιϊν του αποτελζςματοσ «προςωρινισ» βφκιςθσ μεταξφ 15cm και 1 μζτρου 8 Ρροςταςία εναντίων βφκιςθσ για μακροχρόνιεσ περιόδουσ υπο πίεςθ 9 Ρροςταςία εναντίων υψθλισ πίεςισ και κερμοκραςίασ πίδακα νεροφ από πολλαπλζσ κατευκφνςεισ Κωδικόσ Γραμμάτων Ρρϊτο χαρακτθριςτικό Νοφμερο Δεφτερο χαρακτθριςτικό Νοφμερο

×