Geologické on-line aplikácie

367 views

Published on

Kristína Lacenová: Geologické on-line aplikácie, 3. místo v hlasování veřejnosti o nejlepší poster, 10. ročník sympózia GIS Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 21.–23.1.2013

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geologické on-line aplikácie

  1. 1. O GI C G EO L KÝ NY ÚS MAPOVÝ SERVERŠT ÁT Štátny geologický ústav Dionýza Štúra TAV www.geology.sk M EN O TE E LE IO T MAL D A NÝ ZA ŠT ÚRGeologické on-line aplikácie Kristína LacenováGeologické Prehľadné Digitálny Geofyzikálne geologické model reliéfu Geoelektrikamapy mapy mapy Geologická Geologické mapa členenie Komplexné Karotáž Slovenska Geologická Európy GF merania Aplikova- ná geofyzika Tematické 1:50 000 mapa pred- študuje fyzikál- Mapa stavuje dvojroz- prehľadné merný obraz geolo- ne polia Zeme zo rádioaktivity gickej stavby územia, vzduchu, povrchu, mapy vodnej hladiny a podzemia. Geofyzikálnymi cézia Geologická ale skúsený geológ vie z nej vyčítať aj tretí - hĺbkový rozmer, ako aj de- metódami sa zisťujú elektrické, (elektro) Mapy mapa tailne definovať štvrtý magnetické, mechanické, tiažové, rádio- metrické a iné vlast- prírodnej Spišsko- rozmer – teda ča- sový vývoj geolo- gemerského gickej stavby. nosti horninové- ho prostredia. rádioaktivity rudohoria Kvartérne Gravimetrická mapy mapa SR Tematické Magnetická prehľadné mapa SR mapy Pedogeo- Mapa chemické hrúbky Seizmika mapy kvartérneho 9 máp z Atlasu Krajiny SR, prehľadne (A-horizont) pokryvu Hydro- znázornená geotermálna geologické aktivita celého územia SR, distribučné a interpretačné mapy mapy vybraných druhov Environmentálne a Hydro- minerálov, mapové zobra- zenie distribúcie chem. geochemické Letecké GF zdravotné indikátory mapy prvkov v podzemných vodách, mapové zobrazenie distribúcie merania Informácie o stave znečistenia v podzem- ných vodách a pôdach, o ukazovateľoch chem. prvkov v rieč- zdravotného stavu obyvateľstva nych sedimentoch, infor- ako napr. pôrodnosť, podiel oby- mácie o charaktere Distribúcia vateľstva vo veku nad 85 ro- kov, nepriamo vekovo štan- Atlas a vlastnostiach hor- ninového prostre- dia. Atlasy Atlas dardizovaná úmrtnosť na v podzemných mozgové po- riečnych Atlas krajiny geotermálnej vodách rážky a in- sedimentov SR energie farkty. Atlas Atlas Slovenska Zdravotné podzemných ťažkých riziko vôd minerálov Zdravotné Hmotná Inžiniersko- indikátory geologický Disribúcia Banskoštiavnickej Prieskumné dokumentácia atlas hornín v pôdach oblasti územia Slovenska Environmen- Environ- tálne indikátory mentálne Banskoštiavnickej Svahové Ložiská riziko oblasti deformácie Významné Komplex priesto- Významné lokality, geologické Skládky Staré banské rových informácií ktoré sú chránené v zmysle zákona o ochrane príro- lokality diela o geologickej pre- skúmanosti územia SR, ktoré dy a krajiny 5. a 4. stupňom ochrany sa spracovávajú a vedú na zá- ako národné prírodné pamiatky, prí- klade geologického a banského rodné pamiatky, národné prírodné rezer- zákona. vácie, prírodné rezervácie, chránené areály. Náučné mapy kristina.lacenova@geology.sk Registre Geofondu

×