МУ-ын статистикийн эмхтгэл-2010 ТА ТАТАЖ АВАХ БОЛОМЖТОЙ... get file www.GELEGJAMTS.org, www.GELEGJAMTS.blogspot.com /http://www.nso.mn-ээс татаж авав/ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

МУ-ын статистикийн эмхтгэл-2010 ТА ТАТАЖ АВАХ БОЛОМЖТОЙ... get file www.GELEGJAMTS.org, www.GELEGJAMTS.blogspot.com /http://www.nso.mn-ээс татаж авав/ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜ

on

 • 39,397 views

МУ-ын статистикийн эмхтгэл-2010 ТА ТАТАЖ АВАХ БОЛОМЖТОЙ... get file www.GELEGJAMTS.org, www.GELEGJAMTS.blogspot.com /http://www.nso.mn-ээс татаж ...

МУ-ын статистикийн эмхтгэл-2010 ТА ТАТАЖ АВАХ БОЛОМЖТОЙ... get file www.GELEGJAMTS.org, www.GELEGJAMTS.blogspot.com /http://www.nso.mn-ээс татаж авав/

Statistics

Views

Total Views
39,397
Views on SlideShare
26,887
Embed Views
12,510

Actions

Likes
14
Downloads
2,245
Comments
3

13 Embeds 12,510

http://www.olziibayar.miniih.com 5870
http://olziibayar.miniih.com 5680
http://jigjids.wordpress.com 847
http://webcache.googleusercontent.com 96
http://www.slideshare.net 7
http://10.11.51.4:82 2
https://twitter.com 2
http://10.11.51.3:82 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://10.11.51.7:82 1
http://74.6.147.41 1
http://72.30.186.176 1
http://10.11.51.5:82 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • 2013 oni statistikiin emhetgelig oruulj ogoch
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • tataj awch bolohgui bna shde, zuwhun ene fail l heregtei bhad
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ene statistikin emhetgel yaj tataj awah ym beee
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

МУ-ын статистикийн эмхтгэл-2010 ТА ТАТАЖ АВАХ БОЛОМЖТОЙ... get file www.GELEGJAMTS.org, www.GELEGJAMTS.blogspot.com /http://www.nso.mn-ээс татаж авав/ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜ МУ-ын статистикийн эмхтгэл-2010 ТА ТАТАЖ АВАХ БОЛОМЖТОЙ... get file www.GELEGJAMTS.org, www.GELEGJAMTS.blogspot.com /http://www.nso.mn-ээс татаж авав/ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜ Document Transcript

 • ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎ NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIAÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜMONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 12 ñàð 2010 December Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar
 • ÃÀÐ×Èà CONTENTSÅðºíõèé òýìäýãëýë General notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð Methodological notes . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 4Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 12.¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Main indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 20I. Õ¿í àì Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21II. Õºäºëìºð Labour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22III. Íèéãìèéí Selected çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä social indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26IV. Íèéãìèéí õàëàìæ, Social welfare and äààòãàë social insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28V. Áîëîâñðîë Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30VI. Ýð¿¿ë ìýíä Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38VII. Ãýìò õýðýã Crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43VIII. Äîòîîäûí Gross domestic íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47IX. ¯íý Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51X. ̺íãº, çýýë, ¿íýò Money, loan, stock öààñíû çàõ çýýë market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64XI. Óëñûí íýãäñýí òºñºâ State budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71XII. Ãàäààä õóäàëäàà External trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74XIII. Áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàí Business Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87XIV. պ人 àæ àõóé Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92XV. Àæ ¿éëäâýð Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113XVI. Èõ áàðèëãà Ñonstruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119XVII. Äîòîîä õóäàëäàà Domestic trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122XVIII. Òýýâýð, õîëáîî Transport and communications . . . . . . . . . . . . 123XIX. Õèëýýð íýâòýðñýí Inbound and Outbound çîð÷èã÷èä passengers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126XX. Öàã óóð, àãààðûí Meteorology and air áîõèðäîëò pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Òºñâèéí õàâñpàëò Appendix of budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130ÄÍÁ-íèé õàâñpàëò Appendix of GDP . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 137
 • Monthly Bulletin of statistics Åðºíõèé òýìäýãëýë General notesI. Òîâ÷èëñîí òýìäýãëýãýý: I. Abbreviations: ÀÐ Àðõàíãàé AR Arkhangai Áª Áàÿí-ªëãèé BO Bayan-Olgii ÁÕ Áàÿíõîíãîð BKH Bayankhongor ÁÓ Áóëãàí BU Bulgan ÃÎ Ãîâü-Àëòàé GO Govi-Altai ÄÎ Äîðíîãîâü DO Dornogovi ÄÄ Äîðíîä DD Dornod ÄÓ Äóíäãîâü DU Dundgovi ÇÀ Çàâõàí ZA Zavkhan ªÂ ªâºðõàíãàé OV Ovorkhangai ªÌ ªìíºãîâü OM Omnogovi ѯ Ñ¿õáààòàð SU Sukhbaatar ÑÝ Ñýëýíãý SE Selenge Òª Òºâ TO Tov Ó Óâñ UV Uvs ÕÎ Õîâä KHO Khovd Õª Õºâñãºë KHS Khovsgol ÕÝ Õýíòèé KHE Khentii ÄÀ Äàðõàí-Óóë DA Darkhan-Uul ÓÁ Óëààíáààòàð UB Ulaanbaatar ÎÐ Îðõîí OR Orkhon ÃÑ Ãîâüñ¿ìáýð GS GovisumberII. Ñàðóóäûã ðîì òîîãîîð òýìäýãëýâ II. Months have been shown by the Roman(I, II, III, IV, V... ã.ì) numerals (I, II, III, IV, V, etc).I-XII æèëèéí ýõíèé òóõàéí ñàðûã îðóóëñàí I-XII shows the accumulated data from theºñºí íýìýãäýõ ä¿íã õàðóóëàâ. beginning of the year including the particular month.1990-1995; 1990-1997 òóõàéí õóãàöààíû 1990-1995; 1990-1997 annual average foræèëèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò áîëíî. this particular time period.III. Äàðààõ òýìäýãëýë¿¿äèéã àøèãëàâ: III. The following symbols were used: ... ìýäýýëýë áàéõã¿é ... data are not available 0.0 ìàø áàãà òîî 0.0 the amount is nil or negligible - ã¿éöýòãýë áàéõã¿é. - no execution. “¯¿íýýñ” ãýäãèéã õàðóóëàõ áºãººä Shows the term “of which” and in someçàðèì òîõèîëäîëä òóõàéí ¿ç¿¿ëýëòèéí cases it indicates not all elements of sum areá¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äèéí íèéëáýð íýãäñýí given.ä¿íòýé òýíöýõã¿é áàéæ áîëíî.IV. Îðîí äýâø¿¿ëýëòýýñ õàìààð÷ çàðèì IV. Due to the rounding figures (composition)¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð íü ä¿íòýéãýý, may not add up to the total and 100á¿òöèéã õóâèàð èëýðõèéëýõýä 100 õóâèàñ percentage.áàãà çýðýã çºðºõ òîõèîëäîë áàéæ áîëíî. 3
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð Methodological notes Àæèëëàõ õ¿÷íèé ñóäàëãàà Labour force survey ¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåìèéí The economically active populationõ¿ðýýíä “Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì (Labour Force) comprising all persons of(àæèëëàõ õ¿÷)”-ä òóõàéí öàã õóãàöààíä either sex who furnish the supply of labourá¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ, ¿éë÷èëãýý for the production of economic goods and¿ç¿¿ëýõýä àæèëëàõ õ¿÷ýý íèéë¿¿ëæ áàéãàà services (employed and unemployed,àæèëëàã÷, íèéë¿¿ëýõýä áýëýí áàéãàà including those seeking work), as defined byàæèëã¿é èðãýäèéã õàìðóóëíà. Ýäèéí the System of National Accounts (SNA),çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìûã ýäèéí çàñãèéí during a specified time reference period.áàéíãûí èäýâõòýé, òóõàéí ¿åèéí èäýâõòýé Economically active population is dividedõ¿í àì ãýæ õî¸ð àíãèëíà. into "usually active" or "currently active" during a specified time-reference period. Ýäèéí çàñãèéí áàéíãûí èäýâõòýé The usually active populationõ¿í àìä óðò õóãàöààãààð áóþó ñ¿¿ëèéí 12 comprises all persons a specified workingñàðûí õóãàöààíä àæèë ýðõýëæ áàéñàí age whose activity status, as determined ináîëîí àæèëã¿é áàéñàí õºäºëìºðèéí terms of the total number of weeks or daysíàñíû õ¿í àìûã õàìðóóëíà. during a long specified period or the preceding 12 months or the preceding calendar year was either employed or Ýäèéí çàñãèéí òóõàéí ¿åèéí unemployed.èäýâõòýé õ¿í àìä ñ¿¿ëèéí 7 õîíîãò àæèë Economically currently activeýðõýëæ áàéñàí áîëîí àæèëã¿é áàéñàí population comprises of population of labourèðãýäèéã õàìðóóëíà. age, unemployed or employed in terms of Ýäèéí çàñãèéí òóõàéí ¿åèéí their primary activity for the last week.èäýâõã¿é õ¿í àì ãýæ ñ¿¿ëèéí 7 õîíîãò The economically currently inactiveñóðãóóëüä ñóðàëöàæ áàéãàà, ãýðèéí population comprises all persons who wereàæèëòàé, ºíäºð íàñíû òýòãýâýð neither "employed" or "unemployed" duringòîãòîîëãîñîí áîëîí ºíäºð íàñòàé, the last week for the reasons such asõºãæëèéí áýðõøýýëòýé çýðýã øàëòãààíààð attendant at educational institutions; retired;òóõàéí õóãàöààíä àæèëëàã÷ áîëîí àæèëã¿é engaged in family duties and disabled.èðãýäèéí àëèíä ÷ õàìààðàõã¿é õ¿ì¿¿ñèéãõýëíý. Àæèëëàã÷ ãýæ öàëèí õºëñ, îðëîãî Employed means all citizen engagedîëîõ çîðèëãîîð ýäèéí çàñãèéí ¿éë in economic activity for pay (wages or salary)àæèëëàãààíä îðîëöîæ, õºäºëìºð ýðõýëæ and having an employment status of someáóé èðãýíèéã õýëíý. Öàëèí õºëñ, îðëîãî sort. One can be regarded as employed ifîëîõ çîðèëãîîð ýäèéí çàñãèéí ¿éë engaged in economic activity for pay aboveàæèëëàãààíä ñ¿¿ëèéí äîëîî õîíîãò íýãýýñ an hour for the last week.äýýø öàãààð îðîëöñîí àæèëëàã÷èäõàìðàãäàíà. Unemployed is a citizen of labour age, Àæèëã¿é èðãýíä òóõàéí õóãàöààíä with full work abilities, who was for a whileàæèëã¿é áàéñàí, àæèë õèéõýä áýëýí, àæèë unemployed, ready to work and activelyèäýâõòýé õàéæ áàéãàà õºäºëìºðèéí looking for a job.íàñíû, õºäºëìºðèéí ÷àäâàðòàé õ¿ì¿¿ñèéãõàìðóóëíà. a/ not employed means no work has a/ “àæèëã¿é áàéñàí” ãýæ ñ¿¿ëèéí been done for pay or by an employmentäîëîî õîíîãò Õºäºëìºðèéí òóõàé áîëîí contract, no income was earned as self-Èðãýíèé õóóëèéí 359 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñàí employed work or services within last week,õºëñººð áîëîí àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýýãýýð as stated in Law on Labour or Clause 359 of4
 • Monthly Bulletin of statisticsÿìàð íýã àæèë ã¿éöýòãýýã¿é, õóâèàðàà Civili code.àæèë, ¿éë÷èëãýý ýðõýëæ îðëîãî îëîîã¿éáàéõûã; á/ “àæèë õèéõýä áýëýí” ãýæ b/ “available for work” means to be notÕºäºëìºðèéí òóõàé áîëîí Èðãýíèé against signing an employment contract or aõóóëèéí 359 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñàí õºëñººð work agreement as stipulated in Law onàæèëëàõ áîëîí àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýý Labour or Clause 359 of Civili code.áàéãóóëàõààñ òàòãàëçàõã¿é áàéõûã; â/ “àæèë èäýâõòýé õàéæ áàéãàà” ãýæ c/ “actively seeking a job” meansàæèëä çóó÷ëàõ òºðèéí áîëîí õóâèéí actively trying to get a job by registering witháàéãóóëëàãàä á¿ðòã¿¿ëæ, íýãýýñ äîîøã¿é state or private employment offices, havingóäàà àæëûí áàéðíû òàëààð ìýäýýëýë information about vacancies at least once, oràâñàí ýñõ¿ë àæëûí çàð, öàõèì õóóäñààð addressed at least once to job vacanciesàæèë îëãîã÷èä õàíäàõ, íèéòèéí provider or their internet pages, placing job¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäûí ìýäýýëëèéí seeking advertisements in posters, and massñàìáàð, õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñýëä çàð media.òàâèõ çýðãýýð àæèë îëîõ îðîëäëîãîèäýâõòýé õèéñíèéã òóñ òóñ îéëãîíî. Õºäºëìºð Labour Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì The economically active population(àæèëëàõ õ¿÷)”-ä ¯íäýñíèé òîîöîîíû (Labor Force) comprising all persons of eitherñèñòåìèéí õ¿ðýýíä, òóõàéí öàã õóãàöààíä sex who furnish the supply of labour for theá¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ, ¿éë÷èëãýý production of economic goods and services¿ç¿¿ëýõýä àæèëëàõ õ¿÷ýý íèéë¿¿ëæ áàéãàà (employed and unemployed, including thoseàæèëëàã÷, íèéë¿¿ëýõýä áýëýí áàéãàà seeking work), as defined by the System ofàæèëã¿é èðãýäèéã õàìðóóëíà. Ýäèéí National Accounts (SNA), during a specifiedçàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì (àæèëëàõ õ¿÷)-ûã time reference period. Economically activeýäèéí çàñãèéí áàéíãûí èäýâõòýé õ¿í àì, population is divided into “usually active” orýäèéí çàñãèéí òóõàéí ¿åèéí èäýâõòýé õ¿í “currently active” during a specifiedàì ãýæ õî¸ð àíãèëíà. time-reference period. Àæèëã¿é èðãýíä òóõàéí õóãàöààíä Unemployed is a citizen of labour age,àæèëã¿é áàéñàí, àæèë õèéõýä áýëýí, àæèë with full work abilities, who was for a whileèäýâõòýé õàéæ áàéãàà õºäºëìºðèéí unemployed, ready to work and activelyíàñíû, õºäºëìºðèéí ÷àäâàðòàé èðãýíèéã looking for a job.õàìðóóëíà. Áîëîâñðîë Education Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí Data for school enrollment, graduatesáàéãóóëëàãàä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, and new entrants is shown by aimags andýëñýã÷èä, áàãø íàðûí òîîã àéìàã, íèéñëýë, capital city, sex and academic years.õ¿éñýýð, õè÷ýýëèéí æèëýýð ãàðãàâ. Öýöýðëýã, åðºíõèé áîëîâñðîëûí Such as the number of pupils andñóðãóóëü (ÅÁÑ), ìýðãýæëèéí ñóðãàëò- students kindergartens, secondary and high¿éëäâýðëýëèéí òºâ, èõ, äýýä ñóðãóóëü, school, vocational training institutions andêîëëåæèä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷äèéí òîîã higher educational institutions andÁîëîâñðîëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðò universities is being compiled according toàíãèëàëûí äàãóó ãàðãàñàí. Áîëîâñðîëûí the international standard Classification ofîëîí óëñûí ñòàíäàðò àíãèëàë íü 1997 îíä Education. The ISCED has been updated 5
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüøèíý÷ëýãäýí ìºðäºãäºæ ýõýëñýí áºãººä óã and revised in 1997 and adopted since then.àíãèëëààð áîëîâñðîëûã 0-6 ò¿âøèíä According to this classification the educationàíãèëíà. is classified between 0-6 levels. Íèéãìèéí äààòãàë, íèéãìèéí õàëàìæ Social insurance and social welfare Íèéãìèéí äààòãàë íü èðãýí áîëîí The social insurance is a socio-òºð, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ çîõèõ economic measure to provide pensions,æóðìûí äàãóó øèìòãýë òºëæ, íèéãìèéí benefits or payments prescribed in theäààòãàëûí ñàí á¿ðä¿¿ëýõ, äààòãóóëàã÷ legislation to the insured person inºíäºð íàñëàõ, õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà contingencies of retirement, disability,àëäàõ, ºâ÷ëºõ, àæèëã¿é áîëîõîä ººðò íü, sickness and unemployment, as well as his/òýð÷ëýí äààòãóóëàã÷ íàñ áàðàõàä ò¿¿íèé or her dependents in case of the insuredàñðàìæèä áàéñàí õ¿ì¿¿ñò õóóëü person’s death, having established a Socialòîãòîîìæèä çààñàí òýòãýâýð, òýòãýìæ, Insurance Fund through contributionsòºëáºð ºãºõ àãóóëãà á¿õèé íèéãýì, ýäèéí payable by individuals. The social insuranceçàñãèéí àðãà õýìæýý ìºí. Íèéãìèéí shall consist of the branches as 1/ pensionäààòãàë íü òýòãýâðèéí, òýòãýìæèéí, ýð¿¿ë insurance, 2/ benefits insurance, 3/ healthìýíäèéí, ¿éëäâýðëýëèéí îñîë, ìýðãýæëýýñ insurance, 4/ insurance against employmentøàëòãààëñàí ºâ÷íèé, àæèëã¿éäëèéí injury and occupational diseases, 5/äààòãàë ãýñýí òºð뺺ñ á¿ðäýíý. unemployment insurance. Íèéãìèéí õàëàìæèéí äýìæëýã The social welfare is a measure toòóñëàëöàà øààðäëàãàòàé õ¿íä õóóëüä provide pensions, conditioned cash benefitsçààñàí òýòãýâýð, íºõöºëò ìºíãºí òýòãýìæ and community based welfare andîëãîõ, îëîí íèéòèéí îðîëöîîíä specialized care or nursing prescribed in theò¿øèãëýñýí õàëàìæèéí áîëîí òºðºëæñºí legislation to the person who needs socialàñðàìæèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ ¿éë welfare supports.àæèëëàãààã “íèéãìèéí õàëàìæ” ãýíý. Íèéãìèéí äààòãàë, õàëàìæèéí Data on social insurance and welfareìýäýýã 2009 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí ñàð is published monthly basis starting from Aprilá¿ð ãàðãàæ áàéíà. 2009. Ýð¿¿ë ìýíä Health Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàðûí ìýäýýã Monthly health statistics are compiledÇàñãèéí ãàçðûí õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàã through local units of Health Department, anÝð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð àéìàã íèéñëýëèéí Implementing Agency of the Government ofõàðúÿà íýãæ¿¿äýýñýý àâ÷ íýãòãýí ¯íäýñíèé Mongolia and received by the NSO ofñòàòèñòèêèéí õîðîîíä (¯ÑÕ)-íä èð¿¿ëäýã. Mongolia. 1 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë The mortality rate /infant mortality rate/(1000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ), 1-5 õ¿ðòýëõ among children up to 1 year old in everyíàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë (1000 àìüä 1000 live birth, child mortality rate agedòºðºëòºä íîãäîõ), õàëäâàðò ºâ÷íººð between 1-5 years old in every 1000 liveºâ÷ëºã÷äèéí òîî, ºâ÷íèé àíãèëëààð, births, a number of people infected byýì÷ë¿¿ëñýí áîëîí íàñ áàðñàí õ¿íèé òîîã contagious disease, a classification ofá¿ñýýð ãàðãàæ òîîöîæ îðóóëñàí áîëíî. diseases, and a number of cured people and deaths are calculated by regions. Íÿëõñûí ýíäýãäýë (1 õ¿ðòýëõ íàñíû The infant mortality rate (infants under1000 õ¿¿õäýä íîãäîõ)-ûã 1 õ¿ðòýëõ age one year per 1000 live births) isíàñàíäàà ýíäñýí õ¿¿õäèéí òîîã äýýðõ estimated as a ratio of the number of deathsõóãàöààíä àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîîíä of infants under 1 year to the number of aliveõàðüöóóëæ òîäîðõîéëäîã. births during a particular period of time.6
 • Monthly Bulletin of statistics 1-5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí The under 1-5 mortality rate (underýíäýãäýë (1-5 õ¿ðòýëõ íàñíû 1000 õ¿¿õäýä 1-5 age one year per 1000 live births) isíîãäîõ)-ûã 1-5 õ¿ðòýëõ íàñàíäàà ýíäñýí estimated as a ratio of the number of deathsõ¿¿õäèéí òîîã äýýðõ õóãàöààíä àìüä of under 1-5 year to the number of alive birthsòºðñºí õ¿¿õäèéí òîîíä õàðüöóóëæ during a particular period time.òîäîðõîéëäîã. Ãýìò õýðýã Crime Ýð¿¿ãèéí õóóëüä ýð¿¿ãèéí Culpable acts and omissions subjectõàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýõýýð çààñàí, íèéãýìä to the criminal liability specified in theàþóëòàé ãýì áóðóóòàé ¿éëäýë, ýñ ¿éëäýõ¿éã Criminal Code which are socially dangerousãýìò õýðýã ãýíý. Ãýìò õýðãèéí ìýäýýëëèéí shall be recognized crimes. Crime dataýõ ¿¿ñâýð Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí ñàð source is monthly report of General Policeá¿ðèéí ìýäýý þì. Department. Ãýìò õýðãèéí íèéãìèéí àþóëûí Crimes shall be classified as followsøèíæ ÷àíàð, õýð õýìæýý, îíîãäóóëæ áîëîõ according to the nature and degree of theirÿëûí õ¿íä, õºíãºíèéã õàðãàëçàí ãýìò social danger and gravity of the punishmentõýðãèéã õºíãºí, õ¿íäýâòýð, õ¿íä, îíö õ¿íä to be imposed minor, less serious, seriousãýæ àíãèëíà. and grave. Ýð¿¿ãèéí õóóëü øèíý÷ëýãäñýíòýé The Crime indicators have beenõîëáîãäîí óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí innovated and enriched in connection withãýìò õýðãèéí íýð òºðºë óðüäûíõààñ íýëýýä change of Criminal Law.ººð÷ëºãäñºí. -Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí - Indicators like crime against humanýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûã àìèà õîðëîõîä life, health, crime to cause others to commitõ¿ðãýõ, èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí suicide, violent crime such as attempted andýñðýã ãýìò õýðýã áîëîí õ¿íèéã ñàíààòàé negligent murder are being compiled in theàëàõ, áîëãîîìæã¿éãýýñ àëàõ õýðãèéã bulletin;íýãòãýí îðóóëñàí. -Õ¿¿õýä ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ - Rape crime was included to theñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðýãò õ¿÷èíãèéí crime against children, family and socialõýðãèéã îðóóëñàí. morality; -ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò - Crime against ownership rightáóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëàõ, áóñäûí ýä includes theft of property, robbery, snatchõºðºíãèéã áóëààõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã away others property, deceiving to obtainäýýðýìäýõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàëèëàí others property, illegally misuse othersìýõýëæ àâàõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã property and wasting;çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðãèéãõàìðóóëñàí. - Arson was included to crime against -Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã environmental protection.ãýìò õýðýãò ãàë ò¿éìðèéí õýðãèéãõàìðóóëñàí. - Indecent assault was added to crime -Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã against social safety.ãýìò õýðýãò òàíõàéí ãýìò õýðãèéã îðóóëñàí. The number of committed offences per 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû 10000 10000 population aged 18 and over is aõ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîîã quotient of the number of crimes and numberãàðãàõäàà íèéò á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí of people aged 18 and over at the beginningòîîã îíû ýõíèé 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû of the year.õ¿í àìä õàðüöóóëàí òîîöíî. 7
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í Gross domestic product Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé The primary data sources for Gross(ÄÍÁ) àíõäàã÷ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð íü àæ Domestic Product (GDP) are official statisticsàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí ¸ñíû and balancesheets of enterprises.ìýäýý, òàéëàí òýíöýë þì. ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum ofäýâñãýðèéí õ¿ðýýíä òóõàéí õóãàöààíä value added produced by all domestic andäîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sumõàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period.áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîííýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéíá¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì. "Methodology on estimation of GDP ¯ÑÃ-ûí äàðãà, Ñàíãèéí ñàéäûí and GNI" is approved by a decree Chairman2007 îíû 101/203 òîîò òóøààëààð of NSO and Minister of Finance, 101/203, onáàòëàãäñàí "Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í 2007. GDP from 2000-2006 estimated by thisáîëîí ¿íäýñíèé íèéò îðëîãî òîîöîõ methodology.àðãà÷ëàë"-ûí äàãóó ÄÍÁ-èé2000-2006 îíû òîîöîî /äèíàìèê/-ãòîîöëîî. According to 22nd paragraph of the ̺í ò¿¿í÷ëýí Ñòàòèñòèêèéí òóõàé third part, 12th article of the Law on Statistics,Ìîíãîë óëñûí õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éëèéí it has decided to change base year of GDP3 äàõü õýñãèéí 22 äóãààð çààëòûí äàãóó estimation at the constant price from 2000 byÄÍÁ-èé çýðýãö¿¿ëýõ ¿íèéí 2000 îíû 2005.ñóóðèéã 2005 îíûõîîð øèëæ¿¿ëýõýýðòîãòîîñîí áîëíî. ¯íý Prices Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ (Õ¯È) The consumer price index is aãýäýã íü ºðõ îðëîãîîðîî ººðñäèéí weighted average by consumptionõýðýãöýýíä õóäàëäàí àâñàí, ¿éë÷ë¿¿ëñýí expenditure distribution of prices of variousõàìãèéí ÷óõàë ýí òýðã¿¿íèé íèéòëýã goods and services purchased by theõýðýãöýýòýé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí households for its own consumption.ººð÷ëºëòèéã òýäãýýðèéí õýðýãëýýíèéçàðäàëä ýçëýõ õóâèàð æèãíýñýí äóíäàæþì. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî íü Since January 2008 having revised itsõýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñèéã methodology for CPI by which CPI forÓëààíáààòàð õîòûí Õ¯È-ýýð òîîöîæ Ulaanbaatar city was taken a national CPI,áàéñàí àðãà÷ëàëàà øèíý÷èëæ 2008 îíû 1 the National Statistics Committee has movedä¿ãýýð ñàðààñ îëîí óëñûí íèéòëýã àðãà to the international methodology by which theç¿éí äàãóó õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí national CPI is estimated on the basis ofèíäåêñèéã àéìàã, íèéñëýëèéí ºðõèéí 2005 weighted average for 2005 HIESîíû õýðýãëýýíèé çàðäëààð æèãíýñýí consumption expenditure of aimags and theäóíäàæ ¿ç¿¿ëýëòýýð òîîöîõ àðãà÷ëàëä Capital city.øèëæñýí. Àéìãèéí òºâ, íèéñëýëèéí çàõóóäàä The average market prices ofáîðëîãäîæ áàéãàà õºäºº àæ àõóéí agricultural foodstuff, wool, hide & skin atãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, íîîñ, aimags centers & the capital city were shown.íîîëóóð, àðüñ øèð çýðýã çàðèìá¿òýýãäýõ¿¿íèé çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íèéãõàðóóëàâ.8
 • Monthly Bulletin of statistics ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë Money, loan, stock market ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãºíä Currency in circulation includes theáàíêíààñ ãàäóóðõ ìºíãº, áàíêíû êàññ äàõü population and commercial banks cash andáýëýí ìºíãèéã îðóóëíà. currency outside the banks. ̺í㺠Ì1-ä óëñûí áîëîí õóâèéí Money M1 includes public and privateñåêòîðûí õàðèëöàõ äàíñàí äàõü ìºíãº, sectors bank account currency, populationèðãýäèéí õóãàöààã¿é õàäãàëàìæ, áàíêíû demand deposits and currency outside theãàäóóðõ áýëýí ìºíãèéã õàìðóóëíà. banks. ̺í㺠Ì2 áîë ̺í㺠Ì1 áîëîí Money M2 is a sum of money M1 andáàðàã ìºíãºíèé íèéëáýð þì. Áàðàã Quasi money. Quasi money consists of theìºíãºíä èðãýä, áàéãóóëëàãóóäûí time saving deposits of individuals andõóãàöààòàé õàäãàëàìæóóä, ãàäààä enterprises as wellas foreign currencyâàëþòûí õàäãàëàìæèéã õàìðóóëíà. deposits. ¯íýò öààñíû òóõàéí ñàðûí An active stock in a particular monthàðèëæààíä õàìãèéí èõ ã¿éëãýýòýé áàéñàí is considered as the stock of companies withêîìïàíèéí õóâüöààã èäýâõòýé õóâüöàà ãýæ predominated trading.¿çäýã. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñºâ General government budget Òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãûí òîîöîîã Since October 1995, the budgetÎëîí Óëñûí Âàëþòûí Ñàíãèéí ñòàíäàðò revenue and expenditure has been compiledàíãèëëààð 1995 îíû 10-ð ñàðààñ ýõëýí æèë according to the International Monetary Fundá¿ð ãàðãàæ áàéíà. standard classifications. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí The Mongolian General governmentîðëîãî, çàðëàãà íü óëñûí òºñâèéí áîëîí budget revenue and expenditure consists ofîðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãààñ the central and local budget revenue andá¿ðäýíý. expenditure. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, The Ministry of Finance collect andçàðëàãûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì, àéìàã, aggregate the General government budgetíèéñëýëèéí õàðúÿà íýãæ¿¿äýýñýý àâ÷ revenue and expenditure data from it’síýãòãýí Yíäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí õîðîî department and offices that are under the(YÑÕ)-íä èð¿¿ëäýã. jurisdiction of the ministry and forward the data to the National Statistical Office (NSO). Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, State budget revenue and expenditureçàðëàãûí ä¿íä Çàñãèéí ãàçðûí òóñãàé includes revenue and expenditure ofçîðèóëàëòûí ãýæ íýðëýäýã Òýòãýâðèéí, Government Special funds for Pension,Íèéãìèéí õàëàìæèéí, Çàìûí, ªì÷ Social Security, Roads, and Privatization.õóâü÷ëàëûí ñàíãóóäûí îðëîãî, çàðëàãûãîðóóëñàí. Ãàäààä õóäàëäàà External trade ¯ÑÕ-íû äàðãà, Ñàíãèéí ñàéä, On 17th February of 2009, theÃààëèéí Åðºíõèé Ãàçðûí äàðãûí 2009 chairman of NSO, the Minister of Finance andîíû 2 äóãààð ñàðûí 17-íû ºäðèéí the director of Customs Generalõàìòàðñàí òóøààëààð “Ãàäààä Administration approved "Methodology ofõóäàëäààíû áàðààíû ñòàòèñòèêèéí calculating indicators of merchandise trade¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîõ àðãà÷ëàë”-ûã øèíý÷ëýí statistics". According to this newáàòàëæ ìºðä¿¿ëñýí. Øèíý÷ëýãäñýí methodology and its amendments, estimates 9
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüàðãà÷ëàëûí äàãóó ãàäààä õóäàëäààíû of previous years have changed.áàðààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã òîîöîæáàéíà. Ìºí ºìíºõ îíû ã¿éöýòãýë¿¿äèéãøèíý÷èëñýí àðãà÷ëàëûí äàãóó òîîöëîî. Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí Åðºíõèé The table of this chapter wereãàçðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ¿íäýñëýí òóñ developed on the basis of the statisticalá¿ëãèéí õ¿ñíýãò¿¿äèéã áîëîâñðóóëàâ. reports from the Customs General Administration of Mongolia. Äýëõèéí õóäàëäààíû The commodities were classifiedáàéãóóëëàãààñ áîëîâñðóóëñàí “Áàðààã according to the Harmonized Systemòîäîðõîéëîõ, êîäëîõ óÿëäóóëñàí developed by the World Trade Organization.ñèñòåì”-èéí àíãèëëûí äàãóó áàðààíû The price of import goods is defined by theá¿ëýã, íýð òºðëèéã àâñàí áîëíî. Ñ.È.Ô CIF condition which means that exporter hasíºõöëèéí ¿íýýð èìïîðòûí áàðààã ¿íýëýõ to bear costs of transportation and insuranceáºãººä ýíý íü õóäàëäàí àâàã÷ îðíû õèë till purchasers country border as well asõ¿ðòýëõ òýýâýð áîëîí äààòãàëûí, ãààëèéí customs tax.õóðààìæ çýðýã çàðäëóóäûã ýêñïîðòëîã÷õàðèóöíà ãýñýí ¿ã. Àæ àõóéí íýãæèéí ðåãèñòðèéí ñàí Business Register Àæ àõóéí íýãæèéí ðåãèñòðèéí Business Register Database has nowìýäýýëëèéí ñàíã 1998 îíä ÿâàãäñàí àæ been under construction for number of yearsàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîëëîãûí ¿ð and is based on the results of the Census ofä¿íä òóëãóóðëàí àíõ áàéãóóëñàí áºãººä Establishments, which was held in 1998. Theò¿¿íýýñ õîéø îðñîí ººð÷ëºëòèéã Ìîíãîë Business database is currently updated onÓëñûí Òàòâàðûí Åðºíõèé ãàçðûí á¿ðòãýë regular basis from National General Taxationáîëîí áóñàä áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéã Department data files as well as other¿íäýñëýí óëèðàë òóòàì øèíý÷èëæ òóñãàí registering organizations.èðñýí áîëíî. Ýíýõ¿¿ á¿ëýãò õàðóóëñàí This Chapter is prepared based on¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí Business Register data of the Nationalãàçðûí áèçíåñèéí ðåãèñòðèéí ñàíãèéí Statistical Office, by end of March 2005.2005 îíû 3-ð ñàðûí ýöñèéí ìýäýýëëýýðáýëòãýâ. “Õóóëèéí ýòãýýä” ãýæ “Õóóëèéí “Legal Unit” is the organizationalýòãýýäèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí òóõàé” Ìîíãîë structure specified in provision 1.1, article 3Óëñûí õóóëèéí 3 äóãààð ç¿éëèéí 1.1-ä of Law on “State registration of Legal Units”çààñàí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãäëèéã of Mongolia.õýëíý. Ýäèéí çàñãèéí õýä õýäýí òºðëèéí Legal units and economic entities that¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ, conduct several economic activities areáàéãóóëëàãûí õóâüä ¿íäñýí ¿éë reported by the main type of businessàæèëëàãààãààð àíãèëàí õîëáîãäîõ activities.ñàëáàðò îðóóëñàí áîëíî. Industry Àæ ¿éëäâýð Classification by the kind of economic Àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã ýäèéí çàñãèéí activities is based on the ISIC (International¿éë àæèëëàãààãààð àíãèëàõäàà ͯÁ-ûí Standard Industrial Classification) of Unitedýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû Îëîí Nation.10
 • Monthly Bulletin of statisticsóëñûí ñòàíäàðò àíãèëëûã ìºðäºæ áàéíà. The value of total industrial sale is Àæ ¿éëäâýðèéí áîðëóóëñàí value of sales, completed work and servicesá¿òýýãäýõ¿¿í íü àæ àõóéí íýãæ of business entities during the particularáàéãóóëëàãûí òàéëàíãèéí õóãàöààíä period.õóäàëäñàí áóþó ãàäàãø ã¿éöýòãýñýí àæèë,¿éë÷èëãýýíèé õýìæýý þì. The growth of the industrial production Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé was estimated on the basis of constant priceºñºëòèéã òîîöîõäîî ãîë íýð òºðëèéí of 2005 for the main commodities.á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ¿íýýð ¿íýëæ òîäîðõîéëñîí áîëíî. Data on production of the main Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé industrial commodities shows a physical¿éëäâýðëýë íü òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé quantity of the particular produced goods.¿éëäâýðëýëèéí áèåò õýìæýýã õàðóóëíà. Àþóëò ¿çýãäýë, îñîë Hazardous phenomena and disasters Àþóëò ¿çýãäýë, îñîë, ãàìøãèéí For terms, namely hazardousõóâüä “Ãàìøãààñ õàìãààëàõ òóõàé” Ìîíãîë phenomena, disasters, and accidents,óëñûí õóóëüä çààñàí îéëãîëò, concepts and definitions set out in the Lawòîäîðõîéëîëòûã áàðèìòàëæ áàéíà. on Disaster Protection of Mongolia are followed. Ãàìøèã ãýæ àþóëò ¿çýãäýë, Disasters mean loss of many humanòåõíèêèéí õîëáîãäîëòîé îñîë, àëàí õÿäàõ lives and livestock, immense damage toàæèëëàãàà, äýëáýðýëòèéí óëìààñ îëîí property and environment that exceedsõ¿íèé ýð¿¿ë ìýíä, àìü íàñ õîõèðîõ, ìàë, national and local resources and capacityàìüòàí îëíîîð õîðîãäîõ, ýä õºðºíãº, due to hazardous phenomena, majorõ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷èíä óëñ, îðîí íóòãèéí technological accidents, and terrorist acts oräîòîîä íººö áîëîìæîîñ äàâñàí õîõèðîë explosion.ó÷ðàõûã õýëíý. Hazardous phenomena mean severe Àþóëò ¿çýãäýë ãýæ õ¿÷òýé öàñàí snow, dust storm, drought, dzud, flood,áîëîí øîðîîí øóóðãà, ãàí, çóä, ¿åð, ãàçàð earthquake, desertification, fire, epidemic,õºäëºëò, öºëæèëò áîëîõ, ãàë ò¿éìýð, õ¿í, epizootic, hazardous vegetative diseases orìàë, àìüòíû áîëîí óðãàìëûí ãîö õàëäâàðò spreading detrimental rodents.ºâ÷èí ãàðàõ, õîðòîí ìýðýã÷èä òàðõàõçýðãèéã õàìðóóëàí îéëãîíî. Major technological accidents mean Òåõíèêèéí õîëáîãäîëòîé îñîë ãýæ destruction of factories, buildings,¿éëäâýðëýë, òåõíîëîãèéí ãîðèì communication or roads, accidents ofçºð÷èãäñºíººñ òîíîã òºõººðºìæ, áàðèëãà transportation facilities or leakage ofáàéãóóëàìæ, øóãàì, ñ¿ëæýý ýâäðýõ, radioactive and hazardous chemicalòýýâðèéí õýðýãñýë îñîëäîõ ñ¿éðýõ, öàöðàã substances caused by violation ofèäýâõò áîëîí õèìèéí õîðò áîäèñ àëäàãäàõ technological procedures.çýðãèéã õàìðóóëàí îéëãîíî. --- o 0 o --- 11
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Ìîíãîë óëñûí íèéãýì, Social and economic situation ýäèéí çàñãèéí áàéäàë of Mongolia (2010 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð) (As of the preliminary results of 2010)I. Íèéãìèéí ¿ç¿¿ëýëò I. Social indicators Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ìýäýýãýýð According to the report of Ministry of2010 îíä 65.7 ìÿí.ýõ àìàðæèæ, Health, 65.7 thous.mothers delivered65.9 ìÿí.õ¿¿õýä òºðñºí áàéíà. Àìàðæñàí 65.9 thous.children in 2010. The number ofýõèéí òîî 2010 îíä ºìíºõ îíûõîîñ mothers delivered children decreased by2.9 ìÿíãà áóþó 4.2 õóâèàð áóóðàâ. 2.9 thous or 4.2 percent compared to previous year. Óëñûí õýìæýýãýýð 2010 îíä 1-5 In 2010, child mortality agedõ¿ðòýëõ íàñíû 347 õ¿¿õýä ýíäñýí íü ºìíºõ 1-5 increased by 107 or 44.6 percent to 347;îíûõîîñ 107 õ¿¿õýä áóþó 44.6 õóâèàð while infant mortality decreased by 111 or 8.0íýìýãäýæ, íýã õ¿ðòýëõ íàñàíäàà percent to 1275. The number of maternal1275 õ¿¿õýä ýíäýæ, 111 õ¿¿õäýýð áóþó deaths caused by pregnancy and delivery8.0 õóâèàð áóóð÷ýý. Ýíý õóãàöààíä complications decreased by 26 oræèðýìñëýëò áîëîí òºðºëòèéí óëìààñ 30 ýõ 46.4 percent to 30 during the time.ýíäýæ, ºìíºõ îíûõîîñ 26 ýõ áóþó46.4 õóâèàð áóóð÷ýý. Àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, The number of unemployed who hadõàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ (ÕÕ¯Õ)-ò registered at Labour and Welfare Serviceá¿ðòãýëòýé, àæèë èäýâõòýé õàéæ áàéãàà Divisions in aimags and capital city and wereàæèëã¿é èðãýäèéí òîî 2010 îíû 12 äóãààð actively looking for job reachedñàðûí ýöýñò 38.3 ìÿíãà áîëæ, ºìíºõ 38.3 thous.persons at the end of December,îíûõîîñ 173 õ¿íýýð áóþó 0.5 õóâèàð ºñ÷ýý. 2010, reflecting a increase of 173 persons orÁ¿ðòãýëòýé àæèëã¿é èðãýäèéí òîî ºìíºõ 0.5 percent, compared to the previous year.îíûõîîñ Óëààíáààòàð õîò (1411 õ¿í), Òºâ Compared to the previous year, the increase(609 õ¿í), ªìíºãîâü (495 õ¿í), Çàâõàí in the number of registered unemployed was(426 õ¿í), Àðõàíãàé (308 õ¿í), Äóíäãîâü mainly due to the increase in Ulaanbaatar city(294 õ¿í), Õîâä (199 õ¿í), Õýíòèé (142 õ¿í) (1411 persons), Tov (609 persons),ºññºí íü àæèëã¿é íèéò èðãýäèéí òîîíû Omnogovi (495 persons), Zavkhanºñºëòºä ãîëëîí íºëººëæýý. (426 persons), Arkhangai (308 persons), Dundgovi (294 persons), Khovd (199 persons) and Khentii aimags (142 persons) respectively. Á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí As of the beginning of 2010/2011òîî 2010/2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí academic year, number of students andýõýíä 850.5 ìÿí.õ¿í áîëñîí íü ºìíºõ pupils in all levels of educational institutionsîíûõîîñ 9.4 ìÿí.õ¿íýýð áóþó 1.1 õóâèàð reached 850.5 thous, increased by 9.4 thousíýìýãäýâ. or 1.1 percent compared to the previous year. Á¿õ øàòíû ñóðãóóëèéã 2009/2010 îíû In the 2009/2010 academic year,õè÷ýýëèéí æèëä 139.5 ìÿí.ñóðàëöàã÷èä 139.5 thous.students and pupils graduatedòºãññºíººñ åðºíõèé áîëîâñðîëûí all levels of educational institutions, of whichñóðãóóëü (ÅÁÑ)-èéã 90.2 ìÿí.ñóðàã÷ (9-ð 90.2 thous.pupils graduated generalàíãèéã 53.5 ìÿí, 11-ð àíãèéã 34.5 ìÿí), education schools (53.5 thous.pupilsìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ 9 th grade, 34.5 thous.pupils 11 th grade),(ÌѯÒ)-èéã 15.1 ìÿí.ñóðàëöàã÷èä, èõ, äýýä 15.1 thous.students graduated technical andñóðãóóëü, êîëëåæèéã 34.2 ìÿí.îþóòàí vocational schools, 34.2 thous.studentsòºãñ÷ýý. graduated universities, higher educational Óëñûí íèéãìèéí äààòãàëûí åðºíõèé institutions and colleges.ãàçðûí ìýäýýãýýð íèéãìèéí äààòãàëä According to the report of the State Social Insurance General Office, at the end12
 • Monthly Bulletin of statistics2010 îíû ýöñèéí áàéäëààð 576.0 ìÿí.õ¿í of 2010, 576.0 thous.persons were registeredøèìòãýë òºëºã÷, äààòãóóëàã÷ààð as insurer, of which 356.7 thousand orá¿ðòãýãäñýíèé 356.7 ìÿíãà áóþó 61.9 õóâü 61.9 percent were those from theíü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ, establishments, and 219.2 thousand or219.2 ìÿíãà áóþó 38.1 õóâü íü òºñºâò 38.1 percent from the public administrationáàéãóóëëàãààñ øèìòãýë òºëñºí áàéíà. institutions. Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ îëãîñîí Total amount of pension allocated fromòýòãýâðèéí õýìæýý 2010 îíä 360.5 òýðáóì the social insurance fund reachedòºã áîëæ, ¿¿íèé 73.6 õóâèéã ºíäºð íàñòíû, 360.5 bln.tog in 2010, out of which retirement12.6 õóâèéã õºãæëèéí áýðõøýýëòýé pension accounted for 73.6 percent, pensionèðãýäèéí, 7.1 õóâèéã òýæýýã÷ýý àëäñàíû, for disabled persons 12.6 percent,6.7 õóâèéã öýðãèéí òýòãýâýð ýçýëæ áàéíà. breadwinner loss pension 7.1 percent, and military pension 6.7 percent. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýâýðò In 2010, social welfare pensions and2010 îíä 56.7 ìÿí.õ¿í õàìðàãäñàí íü benefits allocated for 56.7 thous.people,ºìíºõ îíûõîîñ 1.0 ìÿí.õ¿í áóþó 1.8 õóâü, showing an increase of 1.0 thous.people orîëãîñîí òýòãýâðèéí õýìæýý 2.8 òýðáóì òºã 1.8 percent, total amount of the allocated fundáóþó 11.2 õóâèàð íýìýãäñýí áàéíà. increased by 2.8 bln.tog or 11.2 percent compared to the previous year. “Õ¿íèé õºãæèë” ñàíãààñ 2010 îíä In 2010, along with the decision toèðãýí á¿ðò 120 ìÿí.òºã îëãîõîîð allocate 120.0 thous.tog to every citizen fromøèéäâýðëýñíèé äàãóó 2.6 ñàÿ èðãýíä 276.0 the Human development fund, a total ofòýðáóì òºã îëãîæýý. 276.0 bln.tog were distributed to 2.6 mln.people. Õàëäâàðò ºâ÷íººð 2010 îíä In 2010, the number of infectious41.4 ìÿí.õ¿í ºâ÷èëæ, ºìíºõ îíûõîîñ 2514 disease cases was 41.4 thousand, up byõ¿í áóþó 6.5 õóâèàð íýìýãäëýý. Ñàëõèí 2514 cases or 6.5 percent compared theöýöãýýð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî ºìíºõ îíûõîîñ previous year. The increase from the previous386 õ¿í áóþó 23.3 õóâü, òðèõîìîíèàçààð year was mainly due 2323 or 9.9 timesºâ÷ëºã÷äèéí òîî 1144 õ¿í áóþó 19.8 õóâü, increase in the number of persons infectedòýìá¿¿ãýýð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 975 õ¿í áóþó by Enterovirus-71, and 2234 persons or 32.519.8 õóâü, ãîíîêîêêò õàëäâàðààð percent increase in viral hepatitis, 352ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 609 õ¿í áóþó 9.6 õóâèàð persons or 11.4 percent increase ináóóð÷, ãàð, õºë, àìíû ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí shigellosis, but there was 386 or 23.3òîî 2323 õ¿í áóþó 9.9 äàõèí, âèðóñò percent decrease in the number of personsõåïàòèòààð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 2234 õ¿í infected by varicella, 1144 persons or 19.8áóþó 32.5 õóâü, öóñàí ñóóëãààð percent in trichomoniasis, 975 persons orºâ÷ëºã÷äèéí òîî 352 õ¿í áóþó 11.4 õóâèàð 19.8 percent in syphilis, 609 persons or 9.6ºññºí áàéíà. percent in gonococcal infection cases. 2010 îíä ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí 21 òîõèîëäîë In 2010, 21 persons infected byá¿ðòãýãäýæ, óëñûí õýìæýýíä HIV/AIDS were newly recorded and the totalÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí íèéò 83 òîõèîëäîë èëðýâ. HIV/AIDS cases reached 83 at the nationalÕàðèí ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí òîõèîëäîë 2010 îíû level. In December 2010, a new HIV/AIDS12 äóãààð ñàðä á¿ðòãýãäýýã¿é áàéíà. cases were not recorded. Óëñûí õýìæýýíä 2010 îíä 19825 ãýìò The total number of crimes committedõýðýã á¿ðòãýãäñýí íü ºìíºõ îíûõîîñ 548 in 2010 was 19825, reflecting a decrease ofõýðýã áóþó 2.7 õóâèàð áóóð÷ýý. Ãýìò 548 crimes or 2.7 percent compared to theõýðãèéí óëìààñ 2010 îíä 7486 õ¿í ãýìòýæ, previous year. In 2010, occurred crimes1191 õ¿í íàñ áàðñàí íü ºìíºõ îíûõîîñ caused 7486 injuries, and 1191 deaths, downãýìòñýí õ¿íèé òîî 1107 áóþó 12.9 õóâèàð, by 1107 persons or 12.9 percent and byíàñ áàðñàí õ¿íèé òîî 167 áóþó 12.3 õóâèàð 167 persons or 12.3 percent compared toáóóðñàí áàéíà. previous year. 13
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüII.Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò II. Macroeconomic indicators ¯éëäâýðëýëèéí àðãààð òîîöñîí The preliminary estimates of GDP byÄÍÁ-èé õýìæýý 2010 îíû óðüä÷èëñàí production approach reached 8255.1 bln.togã¿éöýòãýëýýð, îíû ¿íýýð 8255.1 òýðáóì at current price, 4154.0 bln.tog atòºãðºã, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 2005 constant price in 2010, up by4154.0 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, ºìíºõ îíûõîîñ 25.3 percent at current price and 6.1 percentîíû ¿íýýð 25.3 õóâü, çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð at constant price compared to the previous6.1 õóâèàð òóñ òóñ ºñ뺺. year. ÄÍÁ-èé 2010 îíû äýýðõ ºñºëòºä The above increase in GDP forẺíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà; ìàøèí, 2010 was mainly due to the 23.4 percentìîòîöèêëèéí çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð increase in wholesale and retail trade; repair23.4 õóâü, áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí of motor vehicles and motorcycles,ñàëáàð 11.3 õóâü, óóë óóðõàé, îëáîðëîõ 11.3 percent increase in manufacturing sectorñàëáàð 6.3 õóâü òóñ òóñ ºññºí íü ãîëëîí and 6.3 percent increase in mining andíºëººëæ áàéíà. quarrying sector, respectively. Ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààð òîîöñîí The preliminary estimates of grossäîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýý domestic product by expenditure approach2010 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð reached 8420.7 bln.tog in 2010, increased by8420.7 òýðáóì òºã áîëæ, ºìíºõ îíûõîîñ 1852.3 bln.tog or 28.2 percent compared to1852.3 òýðáóì òºã áóþó 28.2 õóâèàð ºñ뺺. the previous year. The increase was mainlyÓã ºñºëòºä ýöñèéí õýðýãëýý áîëîí íèéò due to the growth in final consumption andõóðèìòëàë íýìýãäñýí íü ãîëëîí íºëººëñºí gross capital formation.áàéíà. The national consumer price index in Õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñ December, 2010 increased by 2.4 percent(Õ¯ÓÈ) 2010 îíû 12 äóãààð ñàðä ºìíºõ compared to the previous month, andñàðûíõòàé õàðüöóóëàõàä 2.4 õóâü, ºìíºõ 13.0 percent compared to the same period ofîíû ìºí ¿åèéíõýýñ 13.0 õóâèàð ºñ뺺. the previous year. Annual average inflationÈíôëÿöèéí æèëèéí äóíäàæ ò¿âøèí rate was 10.1 percent. The increase in10.1 õóâü áàéâ. Åðºíõèé èíäåêñ ºìíºõ national index compared to the previousñàðûíõààñ ºñºõºä õ¿íñíèé áàðàà, óíäàà, month was mainly due to 5.2 percent increaseóñíû á¿ëãèéí ä¿í 5.2 õóâèàð ºññºí íü in food and non-alcoholic beverages.ãîëëîí íºëººëæýý. Mîíãîëáàíêíû ìýäýýãýýð ìºíãºíèé According to the report of the Bank ofíèéë¿¿ëýëò (M2) 2010 îíû ýöýñò Mongolia, money supply (broad money or4680.0 òýðáóì òºã áîëæ, ºìíºõ ñàðûíõààñ M2) at the end of 2010 reached to740.4 òýðáóì òºã áóþó 18.8 õóâü, ºìíºõ 4680.0 bln.tog, reflecting an increase ofîíûõîîñ 1800.0 òýðáóì òºã áóþó 740.4 bln.tog or 18.8 percent compared to the62.5 õóâèàð ºñ÷ýý. previous month, and an increase of 1800.0 bln.tog or 62.5 percent compared to the previous year. ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠2010 At the end of 2010, currency issued inîíû ýöýñò 519.7 òýðáóì òºã áîëæ, ºìíºõ circulation reached 519.7 bln.tog,ñàðûíõààñ 46.8 òýðáóì òºã áóþó 9.9 õóâü, demonstrating an increase of 46.8 bln.tog orºìíºõ îíûõîîñ 147.9 òýðáóì òºã áóþó 39.8 9.9 percent compared to the previous month,õóâèàð ºñ÷ýý. and 147.9 bln.tog or 39.8 percent compared to the previous year. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýä Loans outstanding at the end ofîëãîñîí íèéò çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 2010, amounted to 3264.8 bln.tog, up by2010 îíû ýöýñò 3264.8 òýðáóì òºã áîëæ 152.3 bln.tog or 4.9 percent compared to theºìíºõ ñàðûíõààñ 152.3 òýðáóì òºã áóþó previous month, and up by 609.8 bln.tog or4.9 õóâü, ºìíºõ îíûõîîñ 609.8 òýðáóì òºã 23.0 percent compared to the previous year.áóþó 23.0 õóâèàð ºñ÷ýý. Õóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí ºðèéí Principals in arrears at the end of¿ëäýãäýë 2010 îíû ýöýñò 90.6 òýðáóì òºã 2010, reached 90.6 bln.tog reflecting an14
 • Monthly Bulletin of statisticsáîëæ, ºìíºõ ñàðûíõààñ 0.3 òýðáóì òºã increase of 0.3 bln.tog or 0.4 percentáóþó 0.4 õóâèàð ºñ÷, ºìíºõ îíûõîîñ compared to the previous month, and31.2 òýðáóì òºã áóþó 25.6 õóâèàð áóóð÷ýý. decrease of 31.2 bln.tog or 25.6 percent compared to the previous year. Áàíêíû ñèñòåìèéí õýìæýýãýýð At the end of 2010, the non-performing÷àíàðã¿é çýýë 2010 îíû ýöýñò 374.4 òýðáóì loans over the bank system reachedòºã áîëæ, ºìíºõ ñàðûíõààñ 3.4 òýðáóì òºã 374.4 bln.tog, showing an increase ofáóþó 0.9 õóâü ºñ÷, ºìíºõ îíûõîîñ 3.4 bln.tog or 0.9 percent compared to the87.6 òýðáóì òºã áóþó 19.0 õóâèàð áóóðñàí previous month, and decrease of 87.6 bln.togáàéíà. or 19.0 percent compared to the previous year. ªìíºõ îíû ìºí ¿åèéíõòýé Mongolian togrog exchange ratesõàðüöóóëàõàä 2009 îíä áàéíãà ñóëàð÷ against US Dollar and EUR, whicháàéñàí òºãðºãèéí àì.äîëëàð áîëîí continually weakened in 2009 compared toåâðîòîé õàðüöàõ Ìîíãîëáàíêíû íýðëýñýí same period of previous year, hasäóíäàæ õàíø 2010 îíû 3 äóãààð ñàðààñ appreciated since March 2010. Mongolianýõëýí ÷àíãàðëàà. Òºãðºãèéí àì.äîëëàðòàé togrog against US Dollar appreciated byõàðüöàõ æèëèéí äóíäàæ õàíø 2010 îíä 5.8 percent to 1357.84 tog, against EUR by1357.84 òºãðºã áîëæ, ºìíºõ îíûõòîé 10.1 percent to 1805.08 tog, against CNY byõàðüöóóëàõàä 5.8 õóâèàð, åâðîòîé õàðüöàõ 4.7 percent to 200.93 tog, against RUB byäóíäàæ õàíø 1805.08 òºã áîëæ 10.1 õóâèàð, 0.8 percent to 44.89 tog in 2010, comparedþàíüòàé õàðüöàõ äóíäàæ õàíø 200.93 òºã to the previous year.áîëæ 4.7 õóâèàð, ðóáëüòýé õàðüöàõ äóíäàæõàíø 44.89 òºã áîëæ 0.8 õóâèàð ÷àíãàð÷ýý. ¯íýò öààñíû àðèëæààã 2010 îíä íèéò In 2010, there were total 253 trading253 ºäºð ÿâóóëæ, 92.9 òýðáóì òºãðºãèéí days and 64.5 mln.shares valued atã¿éëãýý õèéæ, 64.5 ñàÿ ø ¿íýò öààñ 92.9 bln.tog were traded.àðèëæñàí áàéíà. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî áà As of the preliminary result of 2010, totalòóñëàìæèéí íèéò õýìæýý 2010 îíû revenue and grants of the Generalóðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 3078.4 òýðáóì Government Budget amounted toòºã, çàðëàãà áà ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð 3078.4 bln.tog and total expenditure and netçýýëèéí íèéò õýìæýý 3076.3 òýðáóì òºã lending amounted to 3076.3 bln.tog,áîëæ, óëñûí íýãäñýí òºñºâ 2.2 òýðáóì representing a profit of 2.2 bln.tog in theòºãðºãèéí àøèãòàé ãàðëàà. General Government Budget overall balance. Òºñâèéí óðñãàë îðëîãî 2010 îíû Current revenue of the Generalóðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 3035.9 òýðáóì Government amounted to 3035.9 bln.tog andòºã, óðñãàë çàðäàë 2271.2 òýðáóì òºã áîëæ, current expenditure reached 2271.2 bln.togóðñãàë òýíöýë 764.7 òýðáóì òºãðºãèéí as of the preliminary result of 2010. Thus, theàøèãòàé ãàð÷ýý. budget current balance was in profit of 764.7 bln.tog. Òàòâàðûí íèéò îðëîãî ºìíºõ Compared to the previous year, taxîíûõîîñ 1053.0 òýðáóì òºã áóþó revenue increased by 1053.0 bln.tog or65.0 õóâèàð íýìýãäýõýä çàðèì 65.0 percent in 2010. The increase wasá¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí àëáàí mainly due to increase of 236.6 bln.tog oròàòâàðûí îðëîãî 236.6 òýðáóì òºã áóþó 2.3 times in windfall tax on some products,2.3 äàõèí, àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí and of 185.2 bln.tog or 90.2 percent inàëáàí òàòâàðûíõ 185.2 òýðáóì òºã áóþó corporate income tax and of 251.3 bln.tog or90.2 õóâü, íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí 77.1 percent in value added tax, and 101.8òàòâàðûí îðëîãî 251.3 òýðáóì òºã áóþó bln.tog or 61.0 percent in excise tax.77.1 õóâü, îíöãîé àëáàí òàòâàðûí îðëîãî101.8 òýðáóì òºã áóþó 61.0 õóâèàð ºññºííü ãîëëîí íºëººëæýý. 15
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Òàòâàðûí áóñ îðëîãî ºìíºõ îíûõîîñ Compared to the previous year, non-tax10.2 òýðáóì òºã áóþó 2.9 õóâèàð revenue increased by 10.2 bln.tog oríýìýãäýõýä õýäèéãýýð õóâüöààíû íîãäîë 2.9 percent, out of which revenues from oilàøãèéí îðëîãî 53.4 òýðáóì òºã áóþó petroleum up by 29.1 bln.tog or 2.1 times and49.2 õóâèàð áóóðñàí ÷ ãàçðûí òîñíû îðëîãî other revenues up by 27.8 bln.tog or29.1 òýðáóì òºã áóþó 2.1 äàõèí, áóñàä íýð 2.4 times, revenues from navigation fee upçààãäààã¿é îðëîãî 27.8 òýðáóì òºã áóþó by 9.4 bln.tog or 42.4 percent, although the2.4 äàõèí, íàâèãàöèéí îðëîãî 9.4 òýðáóì revenues from dividends decreased byòºã áóþó 42.4 õóâèàð ºññºí íü ãîëëîí 53.4 bln.tog or 49.2 percent.íºëººëæýý Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà áà As of the preliminary results of 2010,ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýëèéí íèéò õýìæýý total expenditure and net lending of the2010 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð General Government Budget increased by3076.3 òýðáóì òºã áîëæ, ºìíºõ îíûõîîñ 739.6 bln.tog or 31.7 percent to739.6 òýðáóì òºã áóþó 31.7 õóâèàð 3076.3 bln.tog compared to the previousíýìýãäñýí íü òàòààñ, øèëæ¿¿ëýã 247.1 year. This was mainly due to increase ofòýðáóì òºã áóþó 31.3 õóâü, öàëèí, õºëñíèé 247.1 bln.tog or 31.3 percent in subsidiesçàðäàë 74.6 òýðáóì òºã áóþó 13.0 õóâü, and transfers, 74.6 bln.tog or 13.0 percent ináàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 149.0 wages and salaries, 149.0 bln.tog oròýðáóì òºã áóþó 37.8 õóâü, õºðºíãèéí 37.8 percent in purchase of other goods andçàðäàë 104.1 òýðáóì òºã áóþó 22.6 õóâèàð services, 104.1 bln.tog or 22.6 percent inºññºíººñ ãîëëîí øàëòãààëæýý. capital expenditure. Õºðºíãèéí çàðäàëä 2010 îíû Spending of 564.7 bln.tog on capitalóðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 564.7 òýðáóì òºã expenditure as of the preliminary results ofçàðöóóëñàí íü ºìíºõ îíûõîîñ 2010 was higher by 104.1 bln.tog or104.1 òýðáóì òºã áóþó 22.6 õóâèàð 22.6 percent compared to the previous year.íýìýãäæýý. Ýíý íü ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýñ The increase in capital expenditure was dueçàðöóóëñàí õºðºíãèéí çàðäàë 13.5 òýðáóì to an increase of 117.6 bln.tog oròºã áóþó 50.5 õóâèàð áóóðñàí õýäèé ÷ 27.1 percent in capital expenditure ofäîòîîäûí ýõ ¿¿ñâýðýýñ çàðöóóëñàí domestic sources, although the foreignõºðºíãèéí çàðäàë 117.6 òýðáóì òºã áóþó financed capital expenditure decreased by27.1 õóâèàð ºññºíººñ øàëòãààëñàí áàéíà. 13.5 bln.tog or 50.5 percent. Ìàíàé óëñ 2010 îíä äýëõèéí In 2010, Mongolia traded with132 îðîíòîé õóäàëäàà õèéæ, ãàäààä 132 countries from all over the world and totalõóäàëäààíû íèéò áàðàà ýðãýëò 6177.1 ñàÿ external trade turnover reachedàì.äîëë, ¿¿íýýñ ýêñïîðò 2899.2 ñàÿ 6177.1 mln.US dollars, of which exportsàì.äîëë, èìïîðò 3277.9 ñàÿ àì.äîëëàðò made up 2899.2 mln.US dollars and importõ¿ðëýý. made up 3277.9 mln.US dollars. Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë 2010 îíä External trade balance showed a deficit378.7 ñàÿ àì.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàð÷, of 378.7 mln.US dollars in 2010, increasedàëäàãäëûí õýìæýý ºìíºõ îíûõîîñ by 126.4 mln.US dollars or 50.1 percent,126.4 ñàÿ àì.äîëë áóþó 50.1 õóâèàð compared to the previous year.íýìýãäëýý. Total external trade turnover Íèéò áàðàà ýðãýëòèéí õýìæýý ºìíºõ increased by 2154.0 mln.US dollars orîíûõîîñ 2154.0 ñàÿ àì.äîëë áóþó 53.5 percent, of which exports up by53.5 õóâèàð, ¿¿íèé äîòîð ýêñïîðòûí 1013.8 mln.US dollars or 53.8 percent, andõýìæýý 1013.8 ñàÿ àì.äîëë áóþó 53.8 imports up by 1140.2 mln.US dollars or 53.3õóâèàð, èìïîðòûí õýìæýý 1140.2 ñàÿ percent respectively, compared to theàì.äîëë áóþó 53.3 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷ýý. previous year. Ýêñïîðòûí ¿íèéí ä¿íãèéí 98.0 õóâèéã Mineral products, natural or culturedçºâõºí ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿íýò áà õàãàñ stones, precious metal, jewelry, coins,¿íýò ÷óëóó, ¿íýò ìåòàëë, ãî¸ëûí ç¿éëñ, textiles & textile articles live animals, animalçîîñ, íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í, origin products, raw & processed hides,16
 • Monthly Bulletin of statisticsìàë, àìüòàä, òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé skins, fur & articles thereof accounted for 98.0á¿òýýãäýõ¿¿í, ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí percent of the total export value amount.àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ, òýäãýýðýýð õèéñýíýäëýë ýçýëæ áàéíà.III.Ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðûí ¿ç¿¿ëýëò III. Economic sector indicators Óëñûí õýìæýýãýýð 2010 îíû ýöýñò At national level as of the end of32.7 ñàÿ òîëãîé ìàë, ¿¿íèé äîòîð 2010, 32.7 mln.livestock were counted, of1920.3 ìÿí.àäóó, 2176.0 ìÿí.¿õýð, which 1920.3 thous.horse,269.6 ìÿí.òýìýý, 14480.4 ìÿí.õîíü, 2176.0 thous.cattle, 269.6 thous.camel,13883.2 ìÿí.ÿìàà òîîëîãäîâ. 14480.4 thous.sheeps and 13883.2 thous.goat. Ìàëûí íèéò òîî ºìíºõ îíûõîîñ 11.3 The total number of livestock decreasedñàÿ áóþó 25.7 õóâèàð áóóðñíû äîòîð àäóó by 11.3 mln.heads or 25.7 percent compared301.0 ìÿí áóþó 13.5 õóâü, ¿õýð 423.3 ìÿí to the previous year, of which horse by 301.0áóþó 16.3 õóâü, òýìýý 7.5 ìÿí áóþó 2.7 õóâü, percent or 13.5 thous, cattle by 423.3 thousõîíü 4.8 ñàÿ áóþó 24.9 õóâü, ÿìàà 5.8 ñàÿ or 16.3 percent, camel by 7.5 thous or 2.7áóþó 29.4 õóâèàð òóñ òóñ áóóð÷ýý. percent, sheep by 4.8 mln or 24.9 percent, goat by 5.8 mln or 29.4 percent. Óëñûí õýìæýýãýýð 2010 îíä 10.3 ñàÿ In 2010, 10.3 mln.head adult animalsòîì ìàë ç¿é áóñààð õîðîãäñîí íü ºìíºõ had lost, up by 8.6 mln.heads compared toîíûõîîñ 8.6 ñàÿ òîëãîéãîîð èë¿¿ áàéíà. the previous year. 2010 îíä 355.1 ìÿí.ò ¿ð òàðèà, In 2010, 355.1 thous.tons of cereals,168.0 ìÿí.ò òºìñ, 82.3 ìÿí.ò õ¿íñíèé íîãîî 168.0 thous.tons of potatoes, 82.3 thous.tonsõóðààæ, 1132.3 ìÿí.ò õàäëàí, 31.3 ìÿí.ò ãàð of vegetables were harvested andòýæýýë áýëòãýñýí áàéíà. ªìíºõ îíûõîîñ 1132.3 thous.tons of gross hay harvest,õóðààñàí ¿ð òàðèà 36.6 ìÿí.ò áóþó 31.3 thous.tons of handmade fodder were9.3 õóâèàð áàãà, õàðèí òºìñ 16.7 ìÿí.ò produced. Cereals harvest decreased byáóþó 11.1 õóâü, õ¿íñíèé íîãîî 4.3 ìÿí.ò 36.6 thous.tons or 9.3 percent, while potatoesáóþó 5.5 õóâèàð íýìýãäýæ, õàäëàí increased by 16.7 thous.tons or 11.1 percent,220.0 ìÿí.ò áóþó 24.1 õóâü, ãàð òýæýýë vegetables by 4.3 thous.tons or 5.5 percent,5.5 ìÿí.ò áóþó 21.1 õóâèàð èõ áýëòãýæýý. gross hay harvest by 220.0 thous.tons or 24.1 percent, handmade fodder by 5.5 thous.tons or 21.1 percent compared to previous year. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí In 2010, the total industrial outputá¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéò ¿éëäâýðëýë 2010 îíä increased by 169.7 bln.tog or 10.0 percent to(2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð) 1874.6 bln.tog (at 2005 constant prices)1874.6 òýðáóì òºã áîëæ, ºìíºõ îíûõîîñ compared to the previous year. The increase169.7 òýðáóì òºã áóþó 10.0 õóâèàð ºñ뺺. in the industrial output was mainly due toÝíýõ¿¿ ºñºëòºä óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ 16.7-91.8 percent increase in main mining¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ãàçðûí òîñ, õàéëóóð and quarrying products such as crude oil,æîíøíû áàÿæìàë, í¿¿ðñ çýðýã íýð fluor spar concentrate and coal; 11.2-69.0òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë percent increase in manufacturing products16.7-91.8 õóâü; êàòîäûí çýñ, øîõîé, àðõè, such as copper, lime, alcohol, metal steel,ìåòàëë áýëäýö, ãóðèë, ãàí òºìºð õèéö, flour, solid concrete, cement, sawn wood,öåìåíò, ç¿ñìýë ìàòåðèàë, òàðàã, àìòàò óñ, yoghurt, soft drinks, juice, metal foundries,óíäàà, æ¿¿ñ, ìåòàëë öóâèìàë, ìàëûí fodder, milk; and 2.1-2.3 times increase inòýæýýë, ñ¿¿ çýðýã áîëîâñðóóëàõ àæ products such as steel casting, and iron ore.¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ãîëëîõ íýð òºðëèéíá¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 11.2-69.0 õóâü;öóë áåòîí, òºìðèéí õ¿äðèéí ¿éëäâýðëýë2.1-2.3 äàõèí ºññºí íü ãîëëîí íºëººëæýý. 17
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íèéò Industrial output (at 2005 constant¿éëäâýðëýë (2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð) prices), in 2010, showed increase in mining2010 îíä ºìíºõ îíûõîîñ óóë óóðõàé, of coal and lignite extraction of peat (91.8%),îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò: í¿¿ðñ other mining and quarrying (19.5%),îëáîðëîëò (91.8%), áóñàä àøèãò ìàëòìàë extraction of crude petroleum and natural gasîëáîðëîëò (19.5%), ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé (16.7%) for the mining and quarrying sector;îëáîðëîëò (16.7%); áîëîâñðóóëàõ àæ manufacture of office accounting and¿éëäâýðèéí ñàëáàðò: áè÷èã õýðãèéí áîëîí computing (5.5 times), manufacture of rubberòîîöîîëîõ òåõíèê ¿éëäâýðëýë (5.5 äàõèí), and plastics products (84.4%), production ofðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í non-metallic mineral products (54.0%),¿éëäâýðëýë (84.4%), òºìºðëºã áóñ ýðäýñ manufacture of wood and wooden productsáîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë (35.6%), manufacture of basic metals (29.6%),(54.0%), ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë manufacture of food products and beverages(35.6%), òºìðèéí ¿éëäâýðëýë (29.6%), (24.0%), manufacture of chemicals andõ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë chemical products (18.2%), manufacture of(24.0%), õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë wearing apparel, dressing and dyeing of fur(18.2%), õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ (17.5%), publishing, printing and reproductionáîëîâñðóóëàëò (17.5%), íèéòëýõ, õýâëýõ, of recorded media (7.6%), manufacture ofäóó áè÷ëýã õèéõ ¿éë àæèëëàãàà (7.6%), tobacco products (2.9%) for theòàìõè ¿éëäâýðëýë (2.9%); öàõèëãààí, manufacturing sector compared to theäóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí previous year. For the electricity, thermalõàíãàìæèéí ñàëáàðò: öàõèëãààí, äóëààí, energy and water supply subdivision, thereóóð ¿éëäâýðëýë (6.4%) çýðýã äýä ñàëáàðûí was an increase in production of electricity,¿éëäâýðëýë íýìýãäëýý. thermal energy, and steam (6.4%). Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë In 2010, a total of 350.8 bln.tog of2010 îíä 350.8 òýðáóì òºã áîëñíû 326.5 construction and installation work wereòýðáóì òºã áóþó 93.1 õóâü íü äîòîîäûí, carried out at the national level. Of which,24.3 òýðáóì òºã áóþó 6.9 õóâü íü ãàäààäûí 326.5 bln.tog or 93.1 percent of the work wereáàðèëãûí áàéãóóëëàãóóäàä íîãäîæ áàéíà. executed by domestic entities, andÁàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë ºìíºõ 24.3 bln.tog or 6.9 percent by foreign entities.îíûõîîñ 71.4 òýðáóì òºã áóþó 25.6 õóâü, The 71.4 bln.tog or 25.6 percent increase of¿¿íýýñ äîòîîäûí áàéãóóëëàãûí construction and installation work comparedã¿éöýòãýñýí àæèë 75.9 òýðáóì òºã áóþó to the previous year was mainly due to the30.3 õóâèàð ºñ÷ýý. 75.9 bln.tog or 30.3 percent increase in works executed by domestic entities. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2010 îíä In 2010, 29.4 mln.tons freight and29.4 ñàÿ ò à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 250.7 mln.passengers (double counting)250.7 ñàÿ çîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü ºìíºõ were carried by all types of transport, carriedîíûõîîñ òýýñýí à÷àà 4.6 ñàÿ ò áóþó freight rose by 4.6 mln.tons or 18.7 percent,18.7 õóâü, çîð÷èã÷äûí òîî 18.2 ñàÿ õ¿í and carried passengers by 18.2 mln.personsáóþó 7.8 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷ýý. or 7.8 percent. Óñ, öàã óóðûí õ¿ðýýëýíãèéí According to the report of the Instituteìýäýýãýýð õàìãèéí èõ õóð òóíàäàñ of Meteorology and Hydrology, maximum2010 îíû 12 äóãààð ñàðä Çàâõàí àéìãèéí precipitation was in Bayantes soumÁàÿíòýñ ñóìàíä (16.4 ìì) îðñîí áàéíà. (16.4 mm) of Zavkhan aimag in December,Ýíý 12 äóãààð ñàðä Õîâä àéìãèéí 2010. Monkhhairkhan soum of Khovd aimag̺íõõàéðõàí ñóìàíä õàìãèéí äóëààí had the highest air temperature (16.0°C),(16.0 õýì), Çàâõàí àéìãèéí Áàÿíòýñ, while Bayantes, Tosontsengel soums ofÒîñîíöýíãýë ñóìàíä õàìãèéí õ¿éòýí Zavkhan aimag had lowest air temperature(-46.0 õýì) áàéëàà. Ñàëõèíû õàìãèéí èõ (-46.0°C). Maximum wind speed reached 34õóðä Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Òîíõèë, m/sec in Tonkhil soum of Govi-Altai aimagªìíºãîâü àéìãèéí Áóëãàí ñóìàíä 34 ì/ñåê and Bulgan soum of Omnogovi aimag.õ¿ðëýý.18
 • Monthly Bulletin of statistics Àçîòûí äàâõàð èñëèéí õîíîãèéí Daily average concentration of nitrogenäóíäàæ àãóóëàìæ 2010 îíû 12 äóãààð ñàðä dioxide exceeded 28 times aroundÓëààíáààòàð õîòûí 32-ûí òîéðîã îð÷èìä 32nd Toirog, 26 times around West28 óäàà, Áàðóóí äºðâºí çàìûí îð÷èìä crossroad, 15 times around 1st micro district26 óäàà, 1-ð õîðîîëîë áîëîí and the Offitseruudiin ordon, 8 times aroundÎôèöåðóóäûí îðäîí îð÷èìä òóñ á¿ð Khan-Uul district of Ulaanbaatar city, 2 times15 óäàà, Õàí-Óóë ä¿¿ðýã îð÷èìä 8 óäàà, around Kharkhorin market; daily averageÕàðõîðèí çàõûí îð÷èìä 2 óäàà; õ¿õýðëýã concentration of sulphur dioxide exceededõèéí õîíîãèéí äóíäàæ àãóóëàìæ 32-ûí 29 times around 32nd Toirog, 25 timesòîéðîã îð÷èìä 29 óäàà, Áàðóóí äºðâºí around West crossroad, 24 times aroundçàìûí îð÷èìä 25 óäàà, Îôèöåðóóäûí Offitseruudiin ordon and Kharkhorin market,îðäîí áîëîí Õàðõîðèí çàõûí îð÷èìä òóñ 22 times around 1st micro district, 3 timesá¿ð 24 óäàà, 1-ð õîðîîëîë îð÷èìä 22 óäàà, around Khan-Uul district; particulate matterÕàí-Óóë ä¿¿ðýã îð÷èìä 3 óäàà; less than 10 micrograms exceeded 29 times10 ìèêðîíîîñ áàãà õýìæýýòýé òîîñíû around 32 nd Toirog, 27 times aroundàãóóëàìæ 32-ûí òîéðîã îð÷èìä 29 óäàà, Kharkhorin market, 12 times aroundÕàðõîðèí çàõûí îð÷èìä 27 óäàà, Õàí-Óóë Khan-Uul district, 11 times around 1st microä¿¿ðýã îð÷èìä 12 óäàà, 1-ð õîðîîëîë district, 9 times around West crossroad;îð÷èìä 11 óäàà, Áàðóóí äºðâºí çàì particulate matter less than 2.5 microgramsîð÷èìä 9 óäàà; 2.5 ìèêðîíîîñ áàãà exceeded 25 times around West crossroadõýìæýýòýé òîîñíû àãóóëàìæ Áàðóóí from the maximum allowable concentrationäºðâºí çàì îð÷èìä 25 óäàà òóñ òóñ of air quality standard in December, 2010.àãààðûí ÷àíàðûí ñòàíäàðò äàõü õ¿ëöýõõýìæýýíýýñ äàâñàí áàéíà. Àþóëò ¿çýãäýë, îñîë 2010 îíä In 2010, 2976 disasters and accidents2976 óäàà ãàðñíû óëìààñ 223 õ¿í àìü occurred. As a result, 223 people died,íàñàà àëäàæ, 9.7 ñàÿ ìàë, àìüòàí 9.7 mln.livestock and animals had lost. Byõîðîãäæýý. Àþóëò ¿çýãäýë, îñëûã òºð뺺ð the types of disasters, 2541 object fires,íü àâ÷ ¿çâýë îáúåêòûí ò¿éìýð 2541 óäàà, 120 river and lake accidents, 104 times forestãîë, íóóðûí óñàíä óíàñàí îñîë 120 óäàà, and steppe fires, 35 cases of animalîé, õýýðèéí ò¿éìýð 104 óäàà, ìàë, àìüòíû madness disease, 32 heavy storms,ãàëçóó ºâ÷èí 35 óäàà, õ¿÷òýé ñàëõè øóóðãà 31 earthquakes more than 3 magnitude.32 óäàà, 3-ààñ äýýø ìàãíèòóäûí õ¿÷òýé Estimated damage caused by the disastersãàçàð õºäëºëò 31 óäàà á¿ðòãýãäæýý. Àþóëò amounted to 534.8 bln.tog.¿çýãäýë, îñëûí óëìààñ 534.8 òýðáóìòºãðºãèéí õîõèðîë ó÷èðñàí áàéíà.ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎÍÛ ÄÀÐÃÀ C.ÌÝÍÄÑÀÉÕÀÍCHAIRMAN OF THE NATIONAL STATISTICALOFFICE OF MONGOLIA S.MENDSAIKHAN 2011 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 11 11 January, 2011 19
 • Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä MAIN INDICATORS 2010 2008 2009 2010 % 2009 Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Social statistical indicatorsТºðñºí õ¿¿õäèéí òîî (àìüä òºðºëò) Number births (live births) 63 262 68 762 65 889 95.81000 õ¿í àìä íîãäîõ òºðºëò Birth per 1000 population 24.0 25.5 23.7 92.91000 õ¿í àìä íîãäîõ íàñ áàðàëò Death per 1000 population 5.8 6.2 6.2 100.0Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, Unemployment, end of the December,12 äóãààð ñàðûí ýöýñò, ìÿí.õ¿í thous.persons 29 813 38 077 38 250 100.5Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî Number of infectious disease cases 43 793 38 859 41 373 106.5Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî Number of committed offences 20 704 20 373 19 825 97.3Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Macro economic statistical indicatorsÄÍÁ, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã GDP at current prices, bln.tog 6 555.6 6 590.6 8 255.1 125.3ÄÍÁ, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ GDP at 2005 constant¿íýýð, òýðáóì òºã prices, bln.tog 3 964.0 3 913.7 4 154.0 106.1Õýðýãëýýíèé ¿íèéí óëñûí èíäåêñèéí National consumer price index,ººð÷ëºëò, æèëèéí ýöýñò; õóâèàð end of the year, % 22.1 4.2 13.0 -ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº*, Currency in circulation*12 äóãààð ñàðûí ýöýñò, òýðáóì òºã end of the December, bln.tog 407.2 371.8 519.7** 139.8̺í㺠Ì1* Money M1*12 äóãààð ñàðûí ýöýñò, òýðáóì òºã end of the December, bln.tog 647.3 651.2 1 157.6** 177.8̺í㺠Ì2* Money M2*12 äóãààð ñàðûí ýöýñò, òýðáóì òºã end of the December, bln.tog 2 270.0 2 880.0 4 680.0** 162.5Âàëþòûí çàõ çýýëèéí íýðëýñýí õàíø, 12 äóãààð Market exchange rate, end of the Decemberñàðûí ýöýñò, 1 àì.äîëëàð=òºãðºã* 1 USD=togrog* 1 229.0 1 446.5 1 234.1 85.3Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, Revenue of General Goverment,îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã at current price, bln.tog 2 170.4 1 994.0 3 078.4 154.4Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, Expenditure of General Government,îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã at current price, bln.tog 2 466.8 2 336.6 3 076.3 131.7Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò òýíöýë, General Government budget overall balance,òýðáóì òºã bln.tog - 296.4 - 342.6 2.2 -Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí óðñãàë General Government current budgetîðëîãî, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã revenue, at current price, bln.tog 2 151.0 1 972.6 3 035.9 153.9Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí óðñãàë General Government current budgetçàðëàãà, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã expenditure, at current price, bln.tog 1 761.2 1 788.2 2 271.2 127.0Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí óðñãàë òýíöýë, òýðáóì òºã General Government budget current balance, bln.tog 389.9 184.5 764.7 414.5Ýêñïîðò, ñàÿ àì.äîëë Exports, mln.USD 2 534.5 1 885.4 2 899.2 153.8Èìïîðò, ñàÿ àì.äîëë Imports, mln.USD 3 244.5 2 137.7 3 277.9 153.3Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë, External trade balance,ñàÿ àì.äîëë mln.USD - 710.0 - 252.3 - 378.7 150.1 Ýäèéí çàñãèéí ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Economic statistical indicatorsÍèéò ìàëûí òîî, îíû ýöýñò, Number of livestock, end of the year,ñàÿ òîëãîé mln.heads 43.3 44.0 32.7 74.3Áîéæñîí òºë, ìÿí.òîë Number of survivals, thous.heads 12 780.0 13 767.4 7 399.2 53.7Õîðîãäñîí òîì ìàë, ìÿí.òîë Losses of adult animals, thous.heads 1 640.6 1 732.9 10 319.9 595.5Тариалсан талбай, ìÿí.га Sown areas, thous.hectar -Үр тариа -Cereals 154.0 252.4 259.2 102.7 -Буудай -Wheat 150.0 248.9 250.2 100.5 -Төмс -Potatoes 12.3 13.5 13.8 102.1 -Хүнсний ногоо -Vegetables 6.4 6.5 7.0 107.9Õóðààñàí óðãàö, ìÿí.òîíí Gross harvested, thous.tons -¯ð òàðèà -Grains 212.9 391.7 355.1 90.7 -Òºìñ -Potatoes 134.8 151.2 168.0 111.1 -Õ¿íñíèé íîãîî -Vegetables 78.6 78.0 82.3 105.5Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íèéò ¿éëäâýðëýëò, Gross industrial output, at constant2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð, òýðáóì òºã prices of 2005,bln.tog 1 762.8 1 704.9 1 874.6 110.0¯¿íýýñ: Of which: -Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð -Mining and quarrying 976.9 998.6 1 099.4 110.1 -Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð -Manufacturing 586.7 503.5 560.7 111.4 -Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, -Electricity, thermal energy and óñàí õàíãàìæ water supply 199.3 202.8 214.5 105.8Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, Total amount of construction and capitalîíû ¿íýýð, òýðáóì òºã repair, maintenance, at current price, bln.tog 508.2 279.4 350.8 125.6Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð òýýñýí à÷àà, Carried freight, mln.tñàÿ ò 23.9 24.7 29.4 118.7Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð çîð÷ñîí çîð÷èã÷èä, Carried passengers, double counted, mln.personsдавхардсан тоогоор, ñàÿ õ¿í 231.6 232.4 250.7 107.8Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн тоо Number of active legal units 36 498 36 877 40 921 111.0Áººíèé õóäàëäàа, сая төг Wholesale trade, mln.tog 1 050.3 871.8 1 424.8 163.4Æèæèãëýí õóäàëäàà, сая төг Retail trade, mln.tog 587.7 406.5 650.7 160.1Улсын хилээр орсон жуулчид, мянган хүн Number of inbound tourists through the border of Mongolia, thous.persons 446.4 433.1 456.1 105.3* Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë áàíêíû ñòàòèñòèêèéí ñàðûí ìýäýýëýë* Source: Monthly statistical bulletin, Bank of Mongolia** Òàéëáàð: Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð** Note: Preliminary estimates20
 • Section 1. Population I. Õ¯Í ÀÌ POPULATION1.1. 1000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÅÐÄÈÉÍ ÖÝÂÝÐ ªÑªËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð BIRTH AND DEATH, NATURAL INCREASE PER 1000 POPULATION, by regions, aimags and the Capital, at the end of selected years Òºðºëò Íàñ áàðàëò Åðäèéí öýâýð ºñºëò Àéìàã, íèéñëýë Birth Death Natural increase Aimags and the 2008 2009 2010* 2008 2009 2010* 2008 2009 2010* Capital Á¿ãä/Total 24.0 25.5 23.7 5.8 6.2 6.2 18.2 19.3 17.5 Áàðóóí á¿ñ Western region Ä¿í/Subtotal 25.3 25.8 22.6 5.3 6.3 5.5 20.0 19.5 17.1 Áª/BO 26.6 25.2 23.3 5.1 6.2 5.1 21.5 19.0 18.2 ÃO/GO 20.6 22.3 21.6 5.4 6.5 5.7 15.1 15.9 15.9 ÇÀ/ZA 23.5 24.7 20.5 5.4 6.4 6.0 18.1 18.2 14.5 ÓÂ/UV 29.0 31.2 24.3 6.0 7.3 6.5 23.0 23.9 17.8 ÕÎ/KHO 25.4 25.0 23.0 4.6 5.4 4.5 20.8 19.5 18.5 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í/Subtotal 23.7 25.1 22.3 6.2 6.8 6.3 17.5 18.3 16.0 ÀÐ/AR 23.2 23.3 20.8 6.4 6.7 5.8 16.8 16.7 15.0 ÁÕ/BKH 23.4 23.4 21.7 6.5 6.8 6.2 16.9 16.6 15.5 ÁÓ/BU 20.5 22.6 15.5 5.4 6.2 5.5 15.1 16.4 10.0 ÎÐ/OR 25.8 28.2 27.2 6.2 7.3 6.9 19.6 20.9 20.3 ªÂ/OV 23.3 25.5 23.0 6.0 6.6 6.0 17.2 18.9 17.0 Õª/KHS 24.8 26.3 23.2 6.4 7.1 7.1 18.4 19.2 16.1 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í/Subtotal 22.8 25.9 19.8 5.9 6.4 5.8 16.9 19.5 14.0 ÃÑ/GS 26.2 29.3 27.7 5.8 6.6 4.7 20.4 22.7 23.0 ÄÀ/DA 22.2 27.1 26.9 6.2 7.2 6.7 16.0 19.9 20.2 ÄO/DO 22.7 24.9 21.9 5.7 5.3 5.8 17.0 19.6 16.1 ÄÓ/DU 23.0 26.1 18.0 5.3 5.8 6.1 17.7 20.2 11.9 ªÌ/OM 26.1 28.2 23.5 6.0 6.9 6.3 20.1 21.3 17.2 ÑÝ/SE 21.6 24.8 18.2 5.8 6.2 5.3 15.8 18.7 12.9 Òª/TO 22.6 24.8 10.4 6.2 6.8 5.2 16.4 18.0 5.2 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region Ä¿í/Subtotal 23.5 25.0 21.6 6.4 6.5 6.0 17.1 18.5 15.6 ÄÄ/DD 24.2 26.2 24.6 6.3 6.7 6.8 17.8 19.5 17.8 ÑY/SU 20.6 22.8 20.8 6.0 6.0 6.0 14.5 16.8 14.8 ÕÝ/KHE 25.1 25.5 19.1 6.8 6.8 5.3 18.2 18.7 13.8 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar ÓÁ/UB 24.2 25.6 26.7 5.6 5.8 6.6 18.6 19.8 20.1 Òàéëáàð: * Ýð¿¿ë Ìýíäèéí ßàìíû òºðºëò, íàñ áàðàëòûí ìýäýýã ¿íäýñëýí õ¿í àìûí ºñºëòèéã òîîöîæ ãàðãàâ. Note: * Natural increase of population is calculated based on data of by birth and death produced by the Ministry of Health. 21
 • Á¿ëýã 2. Õºäºëìºð II. ժĪË̪РLABOUR2.1 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÒ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, äýä ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí 12 äуãааð ñàðûí ýöýñò EMPLOYMENT IN INDUSTRY, by divisions, at the end of December of the selected years 2010 XII Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division 2009 XII 2010 XII % 2009 XII Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division 52 574 54 289 103.3Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring 15 395 16 402 106.5Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite, extraction of peat 4 415 5 216 118.1Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Extraction of crude petroleum and natural gas 399 399 100.0Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Mining of metal ores 8 349 8 653 103.6Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Other mining and quarrying 2 232 2 134 95.6Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 22 754 23 664 104.0Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýëò Manufacture of food products and beverages 9 163 9 611 104.9 Ìàõ, çàãàñ, æèìñ, íîãîî, ººõ, òîñ Production, processing and preserving of áîëîâñðóóëàëò meat, fish, fruit, vegetables, oils, fats 1 356 1 328 97.9 Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 440 451 102.5 ¯ð òàðèàíû ãóðèë, öàðäóóë, ìàëûí òýæýýë Manufacture of grain mill products, starches, ¿éëäâýðëýë starch products, and prepared animal feeds 679 805 118.6 Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of other food products 3 339 3 532 105.8 Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ Manufacture of beverages óíäàà îðîîä / / includes alcohol drinks/ 3 349 3 495 104.4Òàìõè ¿éëäâýðëýë Manufacture of tobacco products 112 127 113.4Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles 4 544 4 227 93.0Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ Manufacture of wearing apparel, dressing andáîëîâñðóóëàëò dyeing of fur 1 431 1 482 103.6Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, Tanning, dressing of leather, manufacture ofãóòàë ¿éëäâýðëýë luggage, handbags, saddlery harness, 460 287 62.4 footwearÌîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of wood and wooden products 887 1 090 122.9Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of paper and paper products 245 301 122.9Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ Publishing, printing and reproduction ofàæèëëàãàà recorded media 1 177 1 114 94.6Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Manufacture of coke, refined¿éëäâýðëýë petroleum products and nuclear fuel 55 56 101.8Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of chemicals and chemical 670 990 147.8¿éëäâýðëýë productsÐåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of rubber and plastics¿éëäâýðëýë products 27 45 166.7Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë Production of other non-metallic mineral 2 020 2 299 113.8¿éëäâýðëýë productsÒºìðèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals 1 140 1 148 100.7Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð Manufacture of fabricated metalýäëýë ¿éëäâýðëýë products,except machinery 337 384 113.9Áè÷èã õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ Manufacture of office accountingòåõíèê ¿éëäâýðëýë and computing 20 27 135.0Öàõèëãààí ìàøèí, õýðýãñýë Manufacture of electrical machinery¿éëäâýðëýë and apparatus 61 56 91.8Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, Manufacture of medical precision and opticalõàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë instruments, watches and clocks 112 105 93.8Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë Manufacture of other transport¿éëäâýðëýë equipment 119 127 106.7Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c 174 188 108.0¿éëäâýðèéí áóñàäÖàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supply 14 425 14 223 98.6Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Electricity, thermal energy, steam 11 015 11 000 99.9Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ Collection, purification and distribution 3 410 3 223 94.5 of water22
 • Section 2. Labour2.2 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÕªÄªË̪ÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÌÆ *, äýä ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð, жил бүрийн эцэст LABOUR PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL SECTOR *, by divisions, at 2005 constant prices, the end of the selected years ìÿí.òºã thous.tog 2010 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division 2009 2010 % 2009 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division 34 579.6 36 494.5 105.5Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring 68 979.6 69 127.4 100.2Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite, extraction of peat 33 965.1 57 576.6 169.5Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Extraction of crude petroleum and natural gas 256 427.1 299 128.4 116.7Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Mining of metal ores 92 660.2 77 678.6 83.8Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Other mining and quarrying 10 694.9 12 981.8 121.4Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 23 711.8 25 680.7 108.3Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýëò Manufacture of food products and beverages 27 375.2 31 817.9 116.2 Ìàõ, çàãàñ, æèìñ, íîãîî, ººõ, òîñ Production, processing and preserving of áîëîâñðóóëàëò meat, fish, fruit, vegetables, oils, fats 23 552.3 19 014.7 80.7 Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 33 367.4 39 662.5 118.9 ¯ð òàðèàíû ãóðèë, öàðäóóë, ìàëûí òýæýýë Manufacture of grain mill products, starches, ¿éëäâýðëýë starch products, and prepared animal feeds 67 492.7 85 965.0 127.4 Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of other food products 9 890.9 8 405.1 85.0 Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ Manufacture of beverages óíäàà îðîîä / / includes alcohol drinks/ 37 676.7 48 008.3 127.4Òàìõè ¿éëäâýðëýë Manufacture of tobacco products 212 230.9 181 879.8 85.7Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles 31 059.8 25 519.8 82.2Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ Manufacture of wearing apparel, dressing andáîëîâñðóóëàëò dyeing of fur 5 729.1 6 358.4 111.0Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, Tanning, dressing of leather, manufacture ofãóòàë ¿éëäâýðëýë luggage, handbags, saddlery harness, 16 453.6 9 957.4 60.5 footwearÌîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of wood and wooden products 3 107.4 3 704.6 119.2Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of paper and paper products 10 175.3 7 524.3 73.9Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ Publishing, printing and reproduction ofàæèëëàãàà recorded media 9 200.1 10 331.5 112.3Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Manufacture of coke, refined¿éëäâýðëýë petroleum products and nuclear fuel 10 404.2 9 176.7 88.2Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of chemicals and chemical products 14 500.3 17 268.3 119.1Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of rubber and plastics¿éëäâýðëýë products 6 272.9 12 477.8 198.9Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë Production of other non-metallic mineral¿éëäâýðëýë products 12 267.0 17 937.5 146.2Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals 51 261.3 64 431.6 125.7Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð Manufacture of fabricated metalýäëýë ¿éëäâýðëýë products,except machinery 211.2 132.6 62.8Áè÷èã õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ Manufacture of office accountingòåõíèê ¿éëäâýðëýë and computing 14 607.2 77 417.2 530.0Öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë Manufacture of electrical machinery¿éëäâýðëýë and apparatus 11 609.9 6 155.0 53.0Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, Manufacture of medical precision and opticalõàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë instruments, watches and clocks 6 763.7 2 889.8 42.7Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë Manufacture of other transport 5 848.7 561.3 9.6¿éëäâýðëýë equipmentÌåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c 8 518.6 7 092.9 83.3¿éëäâýðèéí áóñàäÖàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supply 14 921.0 15 739.3 105.5Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Electricity, thermal energy, steam 18 494.6 19 604.8 106.0Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ Collection, purification and distribution 4 121.5 4 019.8 97.5 of waterÒàéëáàð:* Íýã àæèëëàã÷èä íîãäîõ íèéò ¿éëäâýðëýëò (Àæèëëàã÷äûí òîî жилийн äóíäæààð).Note:* Gross output per employees (Employment number is the employment average number of the year ). 23
 • Á¿ëýã 2. Õºäºëìºð2.3 Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÀÆÈËÃ¯É ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÒÎÎ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, òàéëàíò õóãàöààíû ýöýñò NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED, by educational level, at the end of reference period 2010 XII 2007 XII 2008 XII 2009 XII 2010 XII %Áîëîâñðîëûí By educational level 2009 XII ò¿âøèíãýýðÁ¿ãä Total 29 945 29 813 38 077 38 250 100.5 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 16 981 17 611 21 064 20 116 95.5Äýýä áîëîâñðîëòîé Higher education 4 047 4 734 6 827 7 267 106.4Òóñãàé äóíä Specialized secondary áîëîâñðîëòîé education 1 979 1 917 2 022 1 920 95.0Ìýðãýæëèéí àíõàí Professional technical and øàòíû vocational training 2 174 2 043 2 249 2 252 100.1Á¿ðýí äóíä Upper secondary school 12 262 12 553 16 511 17 298 104.8Суурь Basic education 8 140 7 352 9 072 8 024 88.4Áàãà Primary school 1 136 1 043 1 214 1 268 104.4Áîëîâñðîëã¿é Uneducated 207 171 182 221 121.42.4 Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÀÆÈËÃ¯É ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED, by region, aimags and the capital, at the end of selected years Àéìàã, íèéñëýë 2010 XII 2008 XII 2009 XII 2010 XII % 2009 XII Aimags and the CapitalÄ¿í / Total 29 813 38 077 38 250 100.5Áàðóóí á¿ñ/ West region 5 725 7 886 7 158 90.8Áª / BO 1 173 1 292 1 140 88.2ÃÎ / GO 984 996 817 82.0ÇÀ / ZA 1 526 2 225 2 651 119.1Ó / UV 1 404 2 252 1 230 54.6ÕÎ / KHO 638 1 121 1 320 117.8Õàíãàéí á¿ñ/ Khangai region 11 109 14 463 12 400 85.7ÀÐ / AR 1 779 1 824 2 132 116.9ÁÕ / BKH 2 299 2 995 2 291 76.5ÁÓ / BU 1 118 2 945 1 616 54.9ÎÐ / OR 1 755 1 804 1 748 96.9ªÂ / OV 2 115 2 568 2 230 86.8Õª / KHS 2 043 2 327 2 383 102.4Òºâèéí á¿ñ/ Central region 3 972 5 379 6 868 127.7ÃÑ / GS 113 157 128 81.5ÄÀ / DA 1 159 1 641 1 773 108.0ÄÎ / DO 322 532 642 120.7ÄÓ / DU 448 554 848 153.1ªÌ / OM 492 484 979 202.3ÑÝ / SE 978 1 120 998 89.1Òª / TO 460 891 1 500 168.4Ç¿¿í á¿ñ/ East region 2 680 2 672 2 736 102.4ÄÄ / DD 917 730 786 107.7ѯ / SU 696 1 041 907 87.1ÕÝ / KHE 1 067 901 1 043 115.8Óëààíáààòàð/ Ulaanbaatar 6 327 7 677 9 088 118.4ÓÁ / UB 6 327 7 677 9 088 118.424
 • Section 2. Labour2.5 Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÀÆÈËÃ¯É ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëãýýð, 2010 îíû æèëèéí ýöýñò NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED, by age group, at the end of 2010 Àéìàã, ¯¿íýýñ: Íàñíû á¿ëãýýð íèéñëýë Of whom: By age group Á¿ãä Aimags and Total Ýìýãòýé 16-24 Ýìýãòýé 25-34 Ýìýãòýé 35-44 Ýìýãòýé 45-59 Ýìýãòýé the Capital Female Female Female Female FemaleÄ¿í / Total 38 250 20 116 9 196 4 682 13 015 7 098 9 284 5 163 6 755 3 173Áàðóóí á¿ñ/ West region 7 158 3 856 1 634 900 2 492 1 385 1 840 1 029 1 192 542Áª / BO 1 140 493 255 107 456 222 255 104 174 60ÃÎ / GO 817 516 236 152 264 171 195 132 122 61ÇÀ / ZA 2 651 1 343 486 258 894 467 775 407 496 211Ó / UV 1 230 736 374 224 413 247 287 175 156 90ÕÎ / KHO 1 320 768 283 159 465 278 328 211 244 120Õàíãàéí á¿ñ/ Khangai region 12 400 6 649 2 701 1 432 4 101 2 232 3 281 1 907 2 317 1 078ÀÐ / AR 2 132 993 497 259 677 322 535 270 423 142ÁÕ / BKH 2 291 1 390 301 201 846 502 598 405 546 282ÁÓ / BU 1 616 798 404 202 449 209 456 248 307 139ÎÐ / OR 1 748 942 530 282 573 314 407 247 238 99ªÂ / OV 2 230 1 146 632 324 733 385 591 311 274 126Õª / KHS 2 383 1 380 337 164 823 500 694 426 529 290Òºâèéí á¿ñ/ Central region 6 868 3 786 1 947 1 015 2 418 1 450 1 525 872 978 449ÃÑ / GS 128 67 17 9 45 25 28 17 38 16ÄÀ / DA 1 773 1 003 629 345 598 361 330 186 216 111ÄÎ / DO 642 427 212 133 226 161 117 84 87 49ÄÓ / DU 848 458 214 107 315 191 223 120 96 40ªÌ / OM 979 571 290 144 382 243 213 137 94 47ÑÝ / SE 998 479 214 83 334 171 249 134 201 91Òª / TO 1 500 781 371 194 518 298 365 194 246 95Ç¿¿í á¿ñ/ East region 2 736 1 337 819 429 1 042 544 527 231 348 133ÄÄ / DD 786 435 225 118 293 164 165 99 103 54ѯ / SU 907 544 391 243 385 241 80 38 51 22ÕÝ / KHE 1 043 358 203 68 364 139 282 94 194 57Óëààíáààòàð/ Ulaanbaatar 9 088 4 488 2 095 906 2 962 1 487 2 111 1 124 1 920 971ÓÁ / UB 9 088 4 488 2 095 906 2 962 1 487 2 111 1 124 1 920 9712.6 ØÈÍÝÝÐ Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÁÎËÎÍ ÀÆÈËÄ ÎÐÑÎÍ ÀÆÈËÃ¯É ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí эцсийн байдлаар NUMBER OF NEWLY REGISTERED PERSONS AND UNEMPLOYED ENTERED INTO WORKING, by region, aimags and the capital, at the end of selected years Øèíýýð á¿ðòã¿¿ëñýí àæèëã¿é èðãýä Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é èðãýäýýñ àæèëä îðñîí õ¿í Àéìàã, íèéñëýëAimags and the Capital Number of unemployed newly registered Number of registered unemployed entered into work 2008 2009 2010 2010 I-XII 2010 I-XII % 2008 2009 2010 2010 I-XII 2010 I-XII % % % I-XII I-XII I-XII 2008 I-XII 2009 I-XII I-XII I-XII I-XII 2008 I-XII 2009 I-XIIÄ¿í / Total 63 032 75 569 64 328 102.1 85.1 52 689 51 700 46 335 87.9 89.6Áàðóóí á¿ñ/ West region 7 830 10 174 7 667 97.9 75.4 7 859 7 661 6 451 82.1 84.2Áª / BO 1 285 1 680 1 276 99.3 76.0 1 929 1 560 1 350 70.0 86.5ÃÎ / GO 1 270 1 394 1 156 91.0 82.9 1 313 1 382 1 335 101.7 96.6ÇÀ / ZA 2 149 2 333 2 327 108.3 99.7 2 013 1 413 1 468 72.9 103.9Ó / UV 1 447 2 451 1 740 120.2 71.0 773 1 319 1 360 175.9 103.1ÕÎ / KHO 1 679 2 316 1 168 69.6 50.4 1 831 1 987 938 51.2 47.2Õàíãàéí á¿ñ/ Khangai region 13 634 14 738 11 346 83.2 77.0 11 991 10 216 9 442 78.7 92.4ÀÐ / AR 1 429 1 767 1 799 125.9 101.8 1 080 1 559 1 234 114.3 79.2ÁÕ / BKH 2 195 2 874 1 221 55.6 42.5 2 062 2 161 1 882 91.3 87.1ÁÓ / BU 3 899 2 907 1 887 48.4 64.9 3 383 932 702 20.8 75.3ÎÐ / OR 3 447 3 409 3 201 92.9 93.9 3 317 3 154 3 204 96.6 101.6ªÂ / OV 1 893 3 019 2 879 152.1 95.4 1 804 1 968 2 120 117.5 107.7Õª / KHS 771 762 359 46.6 47.1 345 442 300 87.0 67.9Òºâèéí á¿ñ/ Central region 10 381 12 640 10 522 101.4 83.2 9 580 9 932 8 134 84.9 81.9ÃÑ / GS 700 1 028 700 100.0 68.1 742 932 536 72.2 57.5ÄÀ / DA 2 401 2 387 2 099 87.4 87.9 1 855 1 905 1 967 106.0 103.3ÄÎ / DO 689 1 322 916 132.9 69.3 749 956 795 106.1 83.2ÄÓ / DU 697 812 1 203 172.6 148.2 809 679 643 79.5 94.7ªÌ / OM 1 543 2 245 1 843 119.4 82.1 1 187 1 345 1 251 105.4 93.0ÑÝ / SE 2 086 2 171 1 422 68.2 65.5 2 116 2 029 1 500 70.9 73.9Òª / TO 2 265 2 675 2 339 103.3 87.4 2 122 2 086 1 442 68.0 69.1Ç¿¿í á¿ñ/ East region 6 858 7 023 6 867 100.1 97.8 5 889 5 531 5 908 100.3 106.8ÄÄ / DD 1 733 1 613 2 084 120.3 129.2 1 393 1 664 2 028 145.6 121.9ѯ / SU 3 218 3 422 2 983 92.7 87.2 2 796 2 722 2 650 94.8 97.4ÕÝ / KHE 1 907 1 988 1 800 94.4 90.5 1 700 1 145 1 230 72.4 107.4Óëààíáààòàð/ Ulaanbaatar 24 329 30 994 27 926 114.8 90.1 17 370 18 360 16 400 94.4 89.3ÓÁ / UB 24 329 30 994 27 926 114.8 90.1 17 370 18 360 16 400 94.4 89.3 25
 • Á¿ëýã 3. Íèéãìèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä III. ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ SELECTED SOCIAL INDICATORS3.1 ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, íàñíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð NUMBER OF ORPHAN CHILDREN, by aimags region and the Capital, by age group, at the end of the year Àéìàã, 2008 2009 2010 íèéñëýë Á¿ãä Íàñíû á¿ëãýýð Á¿ãä Íàñíû á¿ëãýýð Á¿ãä Íàñíû á¿ëãýýð Aimags and By age group By age group By age group the Capital Total 0-6 7-9 10-15 16-18 Total 0-6 7-9 10-15 16-18 Total 0-6 7-9 10-15 16-18Á¿ãä / TOTAL 48 106 6 004 8 769 19 657 13 676 45 857 5 807 8 076 19 474 12 500 42 823 5 431 7 835 18 092 11 465 Á¿òýí ºí÷èí Orphan children lacking both parentsÄ¿í / Total 5 018 385 653 2 222 1 758 4 683 354 603 2 147 1 579 4 656 397 680 2 092 1 487 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í / Subtotal 871 43 96 422 310 869 43 89 419 318 853 66 115 388 284Áª/BO 302 14 33 157 98 352 14 32 182 124 355 15 34 181 125ÃÎ/GO 127 13 18 53 43 136 13 20 61 42 136 28 18 62 28ÇÀ/ZA 132 4 18 51 59 104 4 14 41 45 67 3 8 25 31ÓÂ/UV 130 3 11 64 52 124 8 12 55 49 110 3 17 38 52ÕÎ/KHO 180 9 16 97 58 153 4 11 80 58 185 17 38 82 48 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 1 220 91 166 528 435 1 101 72 149 528 352 1 035 71 166 452 346ÀÐ/AR 197 11 22 75 89 182 4 20 89 69 171 6 34 76 55ÁÕ/BKH 185 7 20 88 70 177 10 27 86 54 167 15 27 80 45ÁÓ/BU 58 2 13 19 24 50 3 9 19 19 47 3 7 23 14ÎÐ/OR 261 34 50 112 65 243 27 45 105 66 202 21 39 102 40ªÂ/OV 199 11 23 99 66 177 11 15 103 48 194 11 31 77 75Õª/KHS 320 26 38 135 121 272 17 33 126 96 254 15 28 94 117 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 801 66 103 339 293 755 54 102 329 270 696 63 84 327 222ÃÑ/GS 19 3 2 6 8 15 5 1 5 4 17 5 3 9 -ÄÀ/DA 256 18 33 111 94 259 13 30 119 97 195 14 21 91 69ÄÎ/DO 54 5 3 23 23 59 9 8 21 21 51 5 7 18 21ÄÓ/DU 44 - 2 24 18 39 2 2 20 15 58 5 9 28 16ªÌ/OM 51 5 6 21 19 52 2 4 22 24 49 4 4 24 17ÑÝ/SE 234 25 36 93 80 190 16 34 74 66 183 21 23 84 55Òª/TO 143 10 21 61 51 141 7 23 68 43 143 9 17 73 44 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í / Subtotal 397 33 48 168 148 350 42 44 121 143 331 27 52 124 128ÄÄ/DD 186 15 22 77 72 173 25 17 53 78 162 13 19 55 75ѯ/SU 70 5 6 30 29 52 2 9 21 20 52 1 11 21 19ÕÝ/KHE 141 13 20 61 47 125 15 18 47 45 117 13 22 48 34 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 1 729 152 240 765 572 1 608 143 219 750 496 1 741 170 263 801 507 Õàãàñ ºí÷èí Orphan children lacking one parentsÄ¿í / Total 43 088 5 619 8 116 17 435 11 918 41 174 5 453 7 473 17 327 10 921 38 167 5 034 7 155 16 000 9 978 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í / Subtotal 9 704 1 345 1 810 3 879 2 670 9 453 1 397 1 652 3 874 2 530 8 288 1 163 1 495 3 527 2 103Áª/BO 2 770 385 552 1 197 636 2 649 396 447 1 159 647 2 518 376 451 1 140 551ÃÎ/GO 1 174 184 262 423 305 1 178 178 230 461 309 1 106 162 255 433 256ÇÀ/ZA 1 446 206 240 588 412 1 431 195 259 591 386 1 221 165 234 528 294ÓÂ/UV 2 148 253 316 911 668 1 992 272 289 857 574 2 118 256 298 920 644ÕÎ/KHO 2 166 317 440 760 649 2 203 356 427 806 614 1 325 204 257 506 358 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 10 802 1 244 2 169 4 475 2 914 10 190 1 135 1 950 4 405 2 700 9 696 1 071 1 921 4 021 2 683ÀÐ/AR 2 142 240 416 889 597 1 990 222 381 838 549 1 977 247 372 857 501ÁÕ/BKH 1 925 231 322 787 585 1 760 194 311 783 472 1 571 212 283 659 417ÁÓ/BU 885 118 158 353 256 890 87 180 371 252 884 103 163 354 264ÎÐ/OR 1 475 142 339 641 353 1 591 128 386 643 434 1 505 109 402 605 389ªÂ/OV 1 912 211 477 784 440 1 746 193 309 865 379 1 642 210 353 722 357Õª/KHS 2 463 302 457 1 021 683 2 213 311 383 905 614 2 117 190 348 824 755 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 6 884 867 1 170 2 839 2 008 6 804 867 1 135 2 925 1 877 5 969 819 1 075 2 494 1 581ÃÑ/GS 150 12 10 80 48 171 14 14 94 49 155 19 18 80 38ÄÀ/DA 1 557 226 254 588 489 1 479 205 265 584 425 1 138 162 260 418 298ÄÎ/DO 772 94 117 352 209 777 113 126 336 202 736 102 98 314 222ÄÓ/DU 582 64 72 267 179 589 49 85 284 171 581 58 91 277 155ªÌ/OM 761 107 149 306 199 698 108 136 285 169 614 94 117 291 112ÑÝ/SE 1 635 210 355 635 435 1 779 227 319 750 483 1 490 218 281 582 409Òª/TO 1 427 154 213 611 449 1 311 151 190 592 378 1 255 166 210 532 347 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í / Subtotal 3 544 371 511 1 504 1 158 3 235 360 447 1 451 977 2 921 308 422 1 335 856ÄÄ/DD 1 200 108 161 500 431 1 154 146 140 486 382 1 012 119 124 425 344ѯ/SU 1 044 126 154 415 349 901 98 131 411 261 775 81 112 362 220ÕÝ/KHE 1 300 137 196 589 378 1 180 116 176 554 334 1 134 108 186 548 292 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 12 154 1 792 2 456 4 738 3 168 11 492 1 694 2 289 4 672 2 837 11 293 1 673 2 242 4 623 2 75526
 • Section 3. Selected social indicators3.2 ªÐÕ ÒÎËÃÎÉËÑÎÍ ÝÌÝÃÒÝÉׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, àì á¿ëèéí òîîãîîð, æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð NUMBER OF FEMALE HEADED HOUSEHOLDS, by aimags, region and the Capital, number of household members, at the end of the selected years Àéìàã, Á¿ãä ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿ä, àì á¿ëèéí òîîãîîð íèéñëýë Total Female headed households by family size Aimags and 3 õ¿ðòýë / Less than 3 3-5 6 áà äýýø / 6 and over 2008 2009 2010 the Capital 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010Á¿ãä / Total 76 793 81 209 80 750 38 980 42 000 44 536 28 623 30 293 28 758 9 190 8 916 7 456 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í / Subtotal 11 095 12 060 11 947 5 579 6 524 6 982 3 994 4 240 3 881 1 522 1 296 1 084Áª/BO 1 603 2 039 2 000 741 987 934 646 742 719 216 310 347ÃÎ/GO 1 948 1 970 2 114 916 1 017 1 343 831 755 654 201 198 117ÇÀ/ZA 2 629 2 701 2 688 1 475 1 594 1 703 816 806 819 338 301 166ÓÂ/UV 2 599 2 585 2 670 1 587 1 469 1 530 818 955 999 194 161 141ÕÎ/KHO 2 316 2 765 2 475 860 1 457 1 472 883 982 690 573 326 313 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 18 108 19 011 19 118 9 176 9 856 11 337 6 485 6 996 6 462 2 447 2 159 1 319ÀÐ/AR 2 512 2 626 2 701 1 319 1 517 1 648 930 932 932 263 177 121ÁÕ/BKH 3 036 3 186 3 318 1 194 1 320 1 886 1 284 1 535 1 163 558 331 269ÁÓ/BU 1 682 1 766 1 773 1 082 1 133 1 238 497 536 462 103 97 73ÎÐ/OR 2 512 2 652 2 749 1 225 1 236 1 303 1 007 1 153 1 180 280 263 266ªÂ/OV 2 759 2 859 2 856 1 381 1 599 1 576 910 989 1 052 468 271 228Õª/KHS 5 607 5 922 5 721 2 975 3 051 3 686 1 857 1 851 1 673 775 1 020 362 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 15 113 15 867 16 489 8 591 8 953 9 733 5 057 5 633 5 592 1 465 1 281 1 164ÃÑ/GS 647 678 569 324 435 360 295 217 178 28 26 31ÄÀ/DA 3 373 3 793 4 256 1 837 1 802 2 481 1 107 1 631 1 512 429 360 263ÄÎ/DO 2 190 2 415 2 377 1 199 1 520 1 366 815 755 881 176 140 130ÄÓ/DU 1 527 1 649 1 820 925 1 012 1 085 494 557 645 108 80 90ªÌ/OM 2 145 2 205 2 380 1 308 1 289 1 442 674 765 782 163 151 156ÑÝ/SE 2 585 2 793 2 364 1 518 1 664 1 410 821 838 700 246 291 254Òª/TO 2 646 2 334 2 723 1 480 1 231 1 589 851 870 894 315 233 240 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í / Subtotal 7 086 7 544 7 639 3 832 4 253 4 474 2 710 2 671 2 678 544 620 487ÄÄ/DD 2 394 2 663 3 001 1 168 1 356 1 676 988 1 003 1 069 238 304 256ѯ/SU 1 709 1 910 1 845 1 029 1 063 1 135 590 735 639 90 112 71ÕÝ/KHE 2 983 2 971 2 793 1 635 1 834 1 663 1 132 933 970 216 204 160 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 25 391 26 727 25 557 11 802 12 414 12 010 10 377 10 753 10 145 3 212 3 560 3 4023.3 ªÐÕ ¯¯ÑÃÝÍ ÃÀÍÖ ÁÈÅÝÐ ÀÌÜÄÀÐÄÀà ªÍĪРÍÀÑÒÀÉ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ NUMBER OF SINGLE ELDERLY HEADED HOUSEHOLD ¯¿íýýñ: Á¿ãä Of wich: Àéìàã, íèéñëýë Total 60, ò¿¿íýýñ äýýø 55, ò¿¿íýýñ äýýø Aimags and the íàñòàé ýðýãòýé íàñòàé ýìýãòýé Capital Male aged 60 and over Female aged 55 and over 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010Ä¿í / Total 20 013 22 366 23 076 6 362 7 203 7 282 13 651 15 163 15 794 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í / Subtotal 4 804 5 204 5 172 1 341 1 419 1 514 3 463 3 785 3 658Áª/BO 131 189 195 61 84 89 70 105 106ÃÎ/GO 885 920 811 213 228 222 672 692 589ÇÀ/ZA 1 245 1 386 1 458 395 468 478 850 918 980ÓÂ/UV 1 527 1 506 1 507 345 357 361 1 182 1 149 1 146ÕÎ/KHO 1 016 1 203 1 201 327 282 364 689 921 837 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 5 890 7 105 7 165 1 767 2 155 2 197 4 123 4 950 4 968ÀÐ/AR 1 207 1 392 1 422 375 470 477 832 922 945ÁÕ/BKH 1 003 1 256 1 152 241 344 425 762 912 727ÁÓ/BU 624 749 714 217 264 250 407 485 464ÎÐ/OR 240 318 327 98 115 110 142 203 217ªÂ/OV 1 055 1 381 1 571 339 445 395 716 936 1 176Õª/KHS 1 761 2 009 1 979 497 517 540 1 264 1 492 1 439 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 4 226 4 611 5 173 1 394 1 619 1 612 2 832 2 992 3 561ÃÑ/GS 132 141 132 42 49 45 90 92 87ÄÀ/DA 561 532 1 081 140 158 287 421 374 794ÄÎ/DO 521 528 636 149 163 212 372 365 424ÄÓ/DU 688 944 633 233 419 212 455 525 421ªÌ/OM 729 613 617 254 176 174 475 437 443ÑÝ/SE 643 722 808 241 263 276 402 459 532Òª/TO 952 1 131 1 266 335 391 406 617 740 860 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í / Subtotal 1 891 2 286 2 425 607 787 715 1 284 1 499 1 710ÄÄ/DD 505 658 604 182 250 183 323 408 421ѯ/SU 527 649 623 95 163 151 432 486 472ÕÝ/KHE 859 979 1 198 330 374 381 529 605 817 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 3 202 3 160 3 141 1 253 1 223 1 244 1 949 1 937 1 897 27
 • Á¿ëýã 4. Íèéãìèéí äààòãàë, íèéãìèéí õàëàìæ IV. ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ SOCIAL INSURANCE AND WELFARE4.1 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, òºð뺺ð, æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð REVENUE AND EXPENDITURE OF SOCIAL INSURANCE FUND, by types, at the end of the selected years 2008 2009 2010 2010 I-XII % I-XII I-XII I-XII 2009 I-XIIÍèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí îðëîãî, ñàÿ òºã Revenue of social insurance fund, mln tog 495 004.8 523 187.0 606 498.2 115.9¯¿íýýñ: Of which: Òýòãýâðèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Pension insurance fund 361 642.8 350 307.8 419 029.9 119.6 Òýòãýìæèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Benefit insurance fund 16 873.7 26 230.7 19 763.4 75.3 Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Health insurance fund 73 031.6 92 595.0 114 677.8 123.8 ¯ÎÌت*-íèé äààòãàëûí ñàíãèéí Industrial accident and occupational disease insurance fund 29 711.9 22 242.3 29 608.2 133.1 Àæèëã¿éäëèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Unemployment insurance fund 13 744.8 31 811.2 23 418.9 73.6Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí çàðëàãà, ñàÿ òºã Expenditure of social insurance fund, mln tog 466 808.0 497 478.1 531 417.6 106.8¯¿íýýñ: Of which: Òýòãýâðèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Pension insurance fund 356 102.8 346 696.9 371 374.4 107.1 Òýòãýìæèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Benefit insurance fund 14 440.9 32 710.9 25 008.1 76.5 Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Health insurance fund 67 051.0 76 610.8 102 516.2 133.8 ¯ÎÌت*-íèé äààòãàëûí ñàíãèéí Industrial accident and occupational disease insurance fund 24 846.7 18 721.3 18 526.6 99.0 Àæèëã¿éäëèéí äààòãàëûí ñàíãèéí Unemployment insurance fund 4 366.6 22 738.2 13 992.3 61.5Òàéëáàð: *¯éëäâýðëýëèéí îñîë, ìýðãýæëýýñ øàëòãààëàõ ºâ÷èíNote: *Industrial accident and occupational disease 4.2 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÄ ÇÀÀÂÀË ÄÀÀÒÃÓÓËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, ÎËÃÎÑÎÍ ÒÝÒÃÝÂÐÈÉÍ ÕÝÌÆÝÝ, òýòãýâðèéí òºð뺺ð, æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð NUMBER OF INSURED PERSONS FOR COMPULSORY SOCIAL INSURANCE AND PENSION ALLOCATED, by types of pensions, at the end of the selected years 2008 2009 2010 2010 I-XII % I-XII I-XII I-XII 2009 I-XII Number of insured persons for compulsory1. Çààâàë äààòãóóëàã÷äûí òîî insurance 498 782 556 623 575 979 103.5 ¯¿íýýñ: Of which: Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà Establishments & institutions 303 596 352 148 356 745 101.3 Òºñºâò áàéãóóëëàãà* Government budgetary organization* 195 186 204 475 219 234 107.22. Îëãîñîí òýòãýâýð, ñàÿ òºã Total allocated pensions, mln.tog 325 798.7 333 795.9 360 464.6 108.0 ¯¿íýýñ: Of which: ªíäºð íàñòíû Retirement pension 236 424.8 240 168.6 265 232.6 110.4 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí Pension for disabled/Invalidity people 42 065.6 44 863.7 45 486.9 101.4 Òýæýýã÷ýý àëäñàíû Breadwinner loss pension 26 117.8 26 661.2 25 525.3 95.7 Öýðãèéí Military pension 21 190.5 22 102.4 24 219.8 109.6Ýõ ñóðâàëæ: Óëñûí íèéãìèéí äààòãàëûí åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýSource: Report of the State of General Office Social InsuranceÒàéëáàð: * - Óëñûí íèéãìèéí äààòãàëûí åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýãýýð òºñºâò áàéãóóëëàãààñ íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë òºëæ áàéãàà íèéò õ¿íèé òîîíä ººð àæèëä øèëæñýí, òýòãýâýð òîãòîîëãîñîí, àæëààñ ÷ºëººëºãäñºí äààòãóóëàã÷äûã õàìðóóëñàí áîëíî.Note: * - By the report of the State General Office Social Insurance number of total insurers, who pay social insurance contribution from the budget organizations included insurers, who shifted to another job, retired and released.28
 • Section 4. Social insurance and social welfare4.3 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀËÀÌÆÈÉÍ YÉË×ÈËÃÝÝÍÄ ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÕYÍÈÉ ÒÎÎ, ÎËÃÎÑÎÍ ÒÝÒÃÝÂÝÐ, ÒÝÒÃÝÌÆÈÉÍ ÕÝÌÆÝÝ, òºð뺺ð, æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð NUMBER OF PERSONS RECEIVED SOCIAL WELFARE SERVICES, by types, at the end of the selected years Õ¿íèé òîî Îëãîñîí òýòãýâýð, òýòãýìæ, ñàÿ òºã Number of persons Total allocated pensions, mln tog 2008 I-XII 2009 I-XII 2010 I-XII 2008 I-XII 2009 I-XII 2010 I-XII1. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýâýð, Social welfare pension and allowance 1 346 901 1 354 390 180 046 114 739.6 120 092.4 53 675.9òýòãýìæ Õàëàìæèéí òýòãýâýð Long-term pensions 51 314 55 672 56 677 23 132.2 25 084.9 27 893.1 ͺõöºëò ìºíãºí òýòãýìæ Conditioned cash benefit 17 548 33 774 123 369 3 794.4 6 641.6 25 782.8Y¿íýýñ: Of which: Æèðýìñýí áîëîí íÿðàé, õºõ¿¿ë Allowances to pregnant or lactating mothers - - 87 766 - - 17 202.4 õ¿¿õýäòýé ýõ÷¿¿äèéí òýòãýìæ Àõìàä íàñòíûã àñàð÷ áóé èðãýíèé Allowances for people caring elderly 8 362 15 876 15 950 1 816.3 3 126.4 4 030.7 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýíèéã àñàð÷ Allowances for persons who are nursing 8 171 15 321 16 951 1 811.5 3 071.3 3 950.8 áóé èðãýíèé disabled ones Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí àâ÷ Allowances for persons who adopted and 1 015 2 577 2 702 166.6 443.9 598.9 ºñãºñíèé òýòãýìæ bring up of full orphans Óëñûí òºñ⺺ñ îëãîñîí òýòãýìæ, Allowances granted from the state budget * 1 278 039 1 264 944 - 87 813.0 88 365.9 - òóñëàìæ *2. Íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýý Social welfare services and mitigations 234 808 170 824 348 800 13 538.1 16 933.2 39 165.7áîëîí õºíãºëºëò Àõìàä íàñòíóóäàä ¿ç¿¿ëñýí ¿éë÷èëãýý Mitigation for the elderly 139 108 93 206 136 106 6 363.2 6 526.0 8 304.5 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäýä Mitigation for disabled people 57 827 32 428 30 466 3 347.2 4 912.3 5 090.8 ¿ç¿¿ëñýí ¿éë÷èëãýý Íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýý Social welfare services 18 183 13 828 21 401 1 181.0 1 134.9 1 337.9 Íèéãìèéí õàëàìæèéí õºíãºëºëò, Social welfare incentives, conditioned cash 19 690 31 362 154 013 2 646.7 4 360.0 18 814.3 íºõöºëò ìºíãºí òóñëàìæ benefits Àëäàð öîëòîé àõìàäóóäàä ¿ç¿¿ëñýí Allowances for honored elderly - - 6 814 - - 5 618.2 òóñëàìæÕ¿íèé õºãæèë ñàíãèéí õèøèã, ñàÿ òºã Human development fund allowance, mln tog - - 2 560 900 - - 276 037.3Ýõ ñóðâàëæ: Õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðûí ìýäýýSource: Report of the labour and Social Welfare Service OfficeÒàéëáàð: * - 2010 îíû 1-ð ñàðûí 1-íýýñ íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí òàëààðõ õîëáîãäîõ õóóëüä îðóóëñàí ººð÷ëºëòèéí äàãóó õ¿¿õäèéí ìºíãºí òýòãýìæ, øèíý òºðñºí õ¿¿õäèéí ìºíãºí òóñëàìæ áîëîí øèíý ãýð á¿ëä îëãîñîí ìºíãºí òóñëàìæóóäûã çîãñîîæ, àëäàð öîëòîé àõìàäóóä, àëäàðò ýõèéí îäîíòîé àõìàäóóäàä ¿ç¿¿ëñýí òóñëàìæèéã íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýý áîëîí õºíãºëºëòèéí çàðäëààñ, æèðýìñýí áîëîí íÿðàé, õºõ¿¿ë õ¿¿õýäòýé ýõ÷¿¿äèéí òýòãýìæèéã íºõöºëò ìºíãºí òýòãýìæèéí çàðäëààñ òóñ òóñ îëãîõ áîëñîí.Note: * - According to amendments in related laws on social welfare pensions and allowances, cancelled some allowances such us allowances for children, new born babies and new conples since 1st January 2010, while allowances for honored elderly has granting from social welfare and mitigations expenses and allowances for pregnant and lactating mothers has allocating from conditioned cash benefits expenses respectively. 29
 • Á¿ëýã 5. Áîëîâñðîë V. ÁÎËÎÂÑÐÎË EDUCATION5.1 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF PUPILS AND STUDENTS IN ALL LEVELS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS, at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í /thous.persons Õè÷ýýëèéí æèëýýð Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí Classification of educational By academic years 2010/2011 àíãèëàë institutions % 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2009/2010Á¿ãä Total 818.1 833.6 841.1 850.5 101.1 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 430.2 436.4 438.2 440.8 100.6Á¿ãäýýñ: From total:Öýöýðëýãò Kindergartens 100.4 102.5 109.5 122.1 111.5 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 51.4 51.6 55.1 61.6 111.8Åðºíõèé áîëîâñðîëûíñóðãóóëüä** General educational schools** 537.5 532.1 522.1 512.2 98.1 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 273.3 269.2 262.6 257.3 98.0Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò- Technical and vocational¿éëäâýðëýëèéí òºâä schools 29.9 37.9 44.7 46.1 103.1 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 13.8 17.8 21.0 20.4 97.1Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä* Higher educational institutions (universities & colleges)* 150.3 161.1 164.8 170.1 103.2 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 91.7 97.8 99.5 101.5 102.0Òàéëáàð: * Ãàäààäàä ñóðàëöàã÷äûã îðóóëààã¿é áîëíî. ** ÅÁÑ-èéí îðîé, ý÷íýýãýýð ñóðàëöàã÷äûã îðóóëààã¿é áîëíî.Note: * Excluded the students who are studying abroad. ** Excluded number of pupils studying in evening classes and externate in GES.5.2 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛà ҪÃѪÃ×ÈÄ NUMBER OF GRADUATES, BY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ìÿí.õ¿í /thous.persons Õè÷ýýëèéí æèëýýð Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí Classification of educational By academic years 2009/2010 àíãèëàë institutions % 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2008/2009Á¿ãä Total 134.5 134.0 139.5 104.1 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 74.1 73.8 76.3 103.4Åðºíõèé áîëîâñðîëûí General educational schoolsñóðãóóëü 96.2 89.8 90.2 100.4 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 50.7 47.5 46.9 98.7Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò- Technical and vocational¿éëäâýðëýëèéí òºâ schools 8.7 11.2 15.1 134.8 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 4.0 5.3 7.3 137.7 Higher educational institutionsÈõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ (universities, colleges) 29.6 33.0 34.2 103.6 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 19.4 21.0 22.1 105.2Ýõ ñóðâàëæ: Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàìíû ìýäýýãýýð.Source: Report of Ministry of Education, Culture and Science30
 • Section 5. Education5.3 ÖÝÖÝÐËÝÃ, ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜ (ÅÁÑ)-ÈÉÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF KINDERGARTENS AND GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS (GES), at the beginning of the academic yearÀéìàã, íèéñëýë Öýöýðëýã / Kindergartens ÅÁÑ / GESÀimags and the Capital 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011Á¿ãä /Total 783 814 839 748 755 751 Áàðóóí á¿ñ Western regionÄ¿í/Subtotal 140 143 144 151 151 152Áª/BO 26 29 29 41 42 43ÃÎ/GO 28 28 28 28 28 28ÇÀ/ZA 34 34 34 32 31 30ÓÂ/UV 25 25 26 27 27 28ÕÎ/KHO 27 27 27 23 23 23 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í/Subtotal 164 170 172 165 171 170ÀÐ/AR 29 29 29 35 35 35ÁÕ/BKH 28 28 28 30 31 29ÁÓ/BU 23 24 24 24 24 24ÎÐ/OR 21 21 23 16 18 18ªÂ/OV 30 31 31 28 30 30Õª/KHS 33 37 37 32 33 34 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í/Subtotal 154 159 160 157 157 155ÃÑ/GS 6 7 7 4 4 4ÄÀ/DA 17 18 18 29 29 28ÄÎ/DO 22 22 24 20 20 20ÄÓ/DU 20 20 20 19 18 18ªÌ/OM 18 18 18 18 18 18ÑÝ/SE 33 34 33 34 35 35Òª/TO 38 40 40 33 33 32 Ç¿¿í á¿ñ Eastern regionÄ¿í/Subtotal 70 69 71 68 67 67ÄÄ/DD 23 23 23 26 26 26ѯ/SU 19 18 20 15 15 15ÕÝ/KHE 28 28 28 27 26 26 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 228 247 266 207 209 206ªìíºä ñîëîíãîñ óëñ äàõü Ìîíãîë ñóðãóóëüMongolian school in the South Korea - - 1БУСАД*/ OTHER* 27 26 26 - -Òàéëáàð: * - Òºìºð çàìûí õàðüÿà öýöýðëýã¿¿äNote * - Kindergartens are under the juridiction of Mongolian Railway Authority 31
 • Á¿ëýã 5. Áîëîâñðîë5.4 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF PUPILS STUDYING IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by full-time, at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í /thous.persons Àéìàã, íèéñëýë Õè÷ýýëèéí æèëýýð / By academic years 2010/2011 % Àimags and the Capital 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2009/2010Á¿ãä / Total 537.5 532.1 522.1 512.2 98.1 Áàðóóí á¿ñ Western regionÄ¿í / Subtotal 96.8 96.2 93.6 90.3 96.5Áª/BO 23.7 24.0 23.8 23.2 97.5ÃÎ/GO 12.9 12.9 12.6 12.3 97.6ÇÀ/ZA 17.8 17.5 16.9 15.6 92.3ÓÂ/UV 20.5 20.4 19.8 19.6 99.0ÕÎ/KHO 21.9 21.4 20.5 19.6 95.6 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 123.5 121.3 117.9 114.0 96.7ÀÐ/AR 20.8 20.6 20.2 19.6 97.0ÁÕ/BKH 19.5 18.9 18.1 17.2 95.0ÁÓ/BU 11.7 11.2 10.7 10.4 97.2ÎÐ/OR 20.1 19.7 19.0 18.1 95.3ªÂ/OV 24.3 24.3 23.7 22.8 96.2Õª/KHS 27.1 26.6 26.2 25.9 98.9 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 91.1 88.5 86.5 84.6 97.8ÃÑ/GS 3.0 2.9 3.0 3.0 100.0ÄÀ/DA 20.6 19.8 19.1 18.5 96.9ÄÎ/DO 11.1 11.2 11.1 11.0 99.1ÄÓ/DU 9.5 9.2 8.9 8.4 94.4ªÌ/OM 10.8 10.7 10.5 10.5 100.0ÑÝ/SE 20.7 19.7 19.4 18.9 97.4Òª/TO 15.4 15.0 14.5 14.3 98.6 Ç¿¿í á¿ñ Eastern regionÄ¿í / Subtotal 41.8 41.1 39.8 38.6 97.0ÄÄ/DD 15.7 15.0 14.3 14.0 97.9ѯ/SU 11.3 11.1 10.7 10.4 97.2ÕÝ/KHE 14.8 15.0 14.8 14.2 95.9 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 184.3 185.0 184.3 184.6 100.2ªìíºä ñîëîíãîñ óëñ äàõü Ìîíãîë ñóðãóóëüMongolian school in the South Korea - - 0.08 -5.5 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉà ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÍ ÒªÃѪÃ×ÈÄ NUMBER OF FULL-TIME GRADUATES OF THE GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS ìÿí.õ¿í /thous.persons Àéìàã, íèéñëýë Àim ags and 9-ð àíãè 9 th grade 11-ð àíãè 11 th grade the Capital Õè÷ýýëèéí æèëýýð / By academic years 2007/2008 2008/2009 2010/2011 2007/2008 2008/2009 2010/2011Á¿ãä / Total 51.4 47.0 53.5 44.8 40.1 34.5 Áàðóóí á¿ñ Western regionÄ¿í / Subtotal 8.7 8.2 8.8 7.6 6.6 5.8Áª/BO 1.9 2.1 2.2 1.9 1.7 1.6ÃÎ/GO 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.6ÇÀ/ZA 1.8 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2ÓÂ/UV 2.0 1.7 1.9 1.5 1.3 1.1ÕÎ/KHO 1.9 1.7 2.0 1.9 1.7 1.3 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 11.7 10.4 12.3 10.0 8.8 7.6ÀÐ/AR 1.7 1.6 2.0 1.7 1.4 1.1ÁÕ/BKH 1.9 1.6 2.0 1.4 1.1 0.9ÁÓ/BU 1.2 1.0 1.2 1.0 0.9 0.8ÎÐ/OR 2.2 1.9 2.2 1.9 1.8 1.6ªÂ/OV 2.2 2.0 2.3 1.7 1.6 1.4Õª/KHS 2.5 2.3 2.6 2.3 1.9 1.8 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 9.2 8.0 9.4 7.8 6.9 5.6ÃÑ/GS 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2ÄÀ/DA 2.1 1.9 2.1 2.0 1.7 1.5ÄÎ/DO 1.1 1.0 1.2 0.8 0.7 0.6ÄÓ/DU 0.9 0.8 0.9 0.6 0.8 0.4ªÌ/OM 1.0 0.9 1.1 0.7 0.7 0.5ÑÝ/SE 2.1 1.8 2.2 1.9 1.6 1.5Òª/TO 1.7 1.5 1.6 1.5 1.1 0.9 Ç¿¿í á¿ñ Eastern regionÄ¿í / Subtotal 3.9 3.7 4.3 3.0 2.8 2.3ÄÄ/DD 1.5 1.4 1.6 1.4 1.1 1.0ѯ/SU 1.0 0.9 1.1 0.7 0.8 0.5ÕÝ/KHE 1.4 1.3 1.6 0.9 0.9 0.8 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 17.9 16.8 18.7 16.4 15.0 13.232
 • Section 5. Education5.6 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ 1-Ð ÀÍÃÈÄ ÝËÑÝÃ×ÈÄ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF PUPILS ENROLLED IN 1ST GRADE OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í /thous.persons Àéìàã, íèéñëýë Õè÷ýýëèéí æèëýýð / By academic years 2010/2011 % Àimags and the Capital 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2009/2010Á¿ãä / Total 60.0 63.2 50.2 46.5 92.6 Áàðóóí á¿ñ Western regionÄ¿í / Subtotal 11.2 12.8 9.0 8.6 95.6Áª/BO 3.0 3.3 2.6 2.5 96.2ÃÎ/GO 1.4 1.8 1.3 1.1 84.6ÇÀ/ZA 1.9 2.0 1.4 1.3 92.9ÓÂ/UV 2.3 3.0 1.9 1.9 100.0ÕÎ/KHO 2.6 2.7 1.8 1.8 100.0 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 13.9 13.8 10.4 9.7 93.3ÀÐ/AR 2.5 2.5 1.8 1.6 88.9ÁÕ/BKH 2.3 2.1 1.5 1.6 106.7ÁÓ/BU 1.2 1.1 0.9 0.8 88.9ÎÐ/OR 1.7 2.0 1.6 1.4 87.5ªÂ/OV 2.8 3.1 2.2 2.0 90.9Õª/KHS 3.4 3.0 2.4 2.3 95.8 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 9.9 9.6 8.2 7.4 90.2ÃÑ/GS 0.3 0.3 0.3 0.2 66.7ÄÀ/DA 2.2 2.0 1.7 1.6 94.1ÄÎ/DO 1.2 1.4 1.1 1.0 90.9ÄÓ/DU 1.0 1.2 0.9 0.7 77.8ªÌ/OM 1.5 1.1 1.0 1.0 100.0ÑÝ/SE 2.1 1.9 1.8 1.6 88.9Òª/TO 1.6 1.7 1.4 1.3 92.9 Ç¿¿í á¿ñ Eastern regionÄ¿í / Subtotal 4.8 5.0 3.8 3.5 92.1ÄÄ/DD 1.8 1.6 1.2 1.3 108.3ѯ/SU 1.2 1.4 1.1 1.0 90.9ÕÝ/KHE 1.8 2.0 1.5 1.2 80.0 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 20.2 22.0 18.8 17.3 92.0ªìíºä ñîëîíãîñ óëñ äàõü Ìîíãîë ñóðãóóëüMongolian school in the South Korea - - 0.014 -5.7 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÍÈÉÒ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÒÎÎ, ìýðãýæëýýð, 2010/2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF TEACHERS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by profession, at the beginning of the academic year 2010/2011 Õè÷ýýëèéí æèëýýð / By academic years Ìýðãýæèë Profession 2008/2009 2009/2010 2010/2011Á¿ãä Total 25 543 26 070 26 358Áàãà àíãè Primary classes 8 320 9 060 9 059Ìîíãîë õýë, óðàí çîõèîë Mongolian Language 2 147 2 042 2 039 and LiteratureÒ¿¿õ-ãàçàðç¿é History-Geography 1 169 1 130 1 159Íèéãýì ñóäëàë Sociology 883 912 949Îðîñ õýë Russian Language 653 681 710Àíãëè õýë English language 2 000 2 067 2 130Îðîñ-Àíãëè õýë Russian-English 527 457 458 languageÁóñàä ãàäààä õýë Other foreign languages 234 244 190Ìàòåìàòèê-ôèçèê Math-physics 2 667 2 611 2 702Ìàòåìàòèê-ìýäýýëýë ç¿é Math-Information 232 262 281Õèìè-áèîëîãè Chemistry-biology 1 473 1 480 1 533Áèåèéí òàìèð Physical training 1 602 1 653 1 698Äóó õºãæèì Music 712 726 764Ìýäýýëýë ç¿é Information 528 539 543Çóðàã-òåõíîëîãè Drawing-technology 1 899 1 886 1 830Áóñàä Other 497 320 313 33
 • Á¿ëýã 5. Áîëîâñðîë5.8 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2010/2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF PUPILS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS by full-time, by educational level, at the beginning of the academic year 2010/2011 ìÿí.õ¿í /thous.personsÀéìàã, íèéñëýë Á¿ãä Áàãà Суурь Á¿ðýí äóíäÀimags and the Capital Total Primary Lower secondary Upper secondaryÁ¿ãä / Total 512.8 265.6 172.8 73.8 Áàðóóí á¿ñ Western regionÄ¿í / Subtotal 90.3 47.2 30.5 12.6Áª/BO 23.2 12.6 7.1 3.5ÃÎ/GO 12.3 6.6 4.3 1.4ÇÀ/ZA 15.6 7.8 5.4 2.4ÓÂ/UV 19.6 10.3 6.8 2.5ÕÎ/KHO 19.6 9.9 6.9 2.8 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 114.0 58.0 39.8 16.2ÀÐ/AR 19.6 10.2 6.9 2.5ÁÕ/BKH 17.2 9.0 6.2 2.0ÁÓ/BU 10.4 5.0 3.8 1.6ÎÐ/OR 18.1 8.5 6.3 3.3ªÂ/OV 22.8 12.0 8.1 2.7Õª/KHS 25.9 13.3 8.5 4.1 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 84.6 43.5 29.4 11.7ÃÑ/GS 3.0 1.5 1.0 0.5ÄÀ/DA 18.5 9.0 6.5 3.0ÄÎ/DO 11.0 6.0 3.7 1.3ÄÓ/DU 8.4 4.4 3.2 0.8ªÌ/OM 10.5 5.6 3.8 1.1ÑÝ/SE 18.9 9.6 6.2 3.1Òª/TO 14.3 7.4 5.0 1.9 Ç¿¿í á¿ñ Eastern regionÄ¿í / Subtotal 38.6 20.3 13.3 5.0ÄÄ/DD 14.0 7.1 4.8 2.0ѯ/SU 10.4 5.5 3.7 1.2ÕÝ/KHE 14.2 7.7 4.8 1.8 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 184.6 96.6 59.7 28.3ªìíºä ñîëîíãîñ óëñ äàõü Ìîíãîë ñóðãóóëüMongolian school in the South Korea 0.7 0.03 0.05 -34
 • Section 5. Education5.9 ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÕYYÕÄÈÉÍ ÁÎËÎÍ ÁYËÃÈÉÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF CHILDREN AND CLASSES IN KINDERGARTENS, at the beginning of the academic year Öýöýðëýãèéí õ¿¿õýä /ìÿí.õ¿í/ Öýöýðëýãèéí á¿ëýã Àéìàã, íèéñëýë Number of children /thous.persons/ Kindergartens classesÀimags and the Capital 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011Á¿ãä / Total 102.5 109.5 122.1 4436 4830 5198 Áàðóóí á¿ñ Western regionÄ¿í / Subtotal 14.8 16.0 17.4 737 781 904Áª/BO 3.2 3.6 3.7 187 193 225ÃÎ/GO 2.3 2.4 2.8 108 117 124ÇÀ/ZA 3.4 3.5 3.8 131 120 164ÓÂ/UV 2.8 3.0 3.4 142 155 171ÕÎ/KHO 3.1 3.5 3.7 169 196 220 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í / Subtotal 18.5 19.9 22.1 971 1076 1136ÀÐ/AR 2.8 2.9 3.2 160 171 195ÁÕ/BKH 2.5 2.7 3.0 149 146 148ÁÓ/BU 2.0 2.2 2.3 124 142 137ÎÐ/OR 3.8 4.0 4.8 153 169 166ªÂ/OV 2.8 3.2 3.5 166 202 235Õª/KHS 4.6 4.9 5.3 219 246 255 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í / Subtotal 17.9 18.5 19.9 734 841 863ÃÑ/GS 0.6 0.8 0.9 26 38 40ÄÀ/DA 3.7 3.7 3.7 125 145 142ÄÎ/DO 2.2 2.2 2.5 85 92 105ÄÓ/DU 2.1 2.1 2.3 96 102 106ªÌ/OM 1.9 1.9 2.0 73 84 88ÑÝ/SE 4.3 4.4 4.9 178 198 213Òª/TO 3.1 3.4 3.6 151 182 169 Ç¿¿í á¿ñ Eastern regionÄ¿í / Subtotal 7.9 8.2 8.5 353 395 450ÄÄ/DD 3.0 3.1 3.2 127 128 127ѯ/SU 2.0 2.1 2.1 97 106 114ÕÝ/KHE 2.9 3.0 3.2 129 161 209 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 39.8 43.4 50.5 1525 1623 1732Áóñàä*/ Other* 3.6 3.5 3.7 116 114 113Òàéëáàð: * - Òºìºð çàìûí õàðüÿà öýöýðëýã¿¿äNote: * - Kindergartens are under the juridiction of Mongolian Railway Authority Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàãø íàðûí òîî, õèчýýëèéí æèëèéí ýõýíä Number of teachers in educational institutions, at the beginning of the 30000 academic year 26070 26358 25543 Õ¿íèé òîî / Number of persons 25000 23897 20000 15000 10000 6892 7020 7219 7183 4651 4465 4242 3974 2143 2033 5000 1667 1451 0 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Öýöýðëýã / Kindergartens ÅÁÑ / General educational schools ÌÑYÒ / Technical and vocational schools Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ / Institutions, college and universities 35
 • Á¿ëýã 5. Áîëîâñðîë5.10 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÇÀÐÈÌ YÇYYËÝËÒ¯¯Ä, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð SOME INDICATORS OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, as the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í / thous. persons 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2010/2011 % 2009/2010Ñóðàëöàã÷äûí òîî Number of pupils 532.1 522.1 512.2 98.1 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 269.2 262.6 257.3 98.0Äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã Number of pupils stay inñóðàã÷èä dormitory 42.1 42.2 40.5 96.0 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 22.7 22.4 21.6 96.4 Ìàë÷äûí õ¿¿õýä Herders children 36.8 35.2 35.5 100.9 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 20.0 18.7 18.9 101.1Áàãøèéí òîî Number of teachers 25.5 26.1 26.4 101.1 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 20.8 21.3 21.6 101.4Íèéò á¿ëãèéí òîî Number of grades /classes 17 626 17 626 17683 100.3 ¯¿íýýñ: III ýýëæèíä Of which: Studying in õè÷ýýëëýäýã third shift 146 158 179 113.35.11 ÈÕ, ÄÝÝÄ ÑÓÐÃÓÓËÜ, ÊÎËËÅÆÈÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, ÒªÃѪÃ×ÈÄ NUMBER OF STUDENTS AND GRADUATES OF UNIVERSITIES AND COLLEGES õ¿íýýð /persons Á¿ãä Äèïëîì Áàêàëàâð Ìàãèñòðàíòóð Äîêòîðàíòóð Total Diploma Bachelor Masters study PhD 2010/2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð / As the beginning of the academic year 2010/2011Ñóðàëöàã÷èä Students 170 126 4 045 151 612 12 050 2 419 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 101 455 3 517 88 734 7 733 1 471Òºðèéí ºì÷èéí èõ, äýýä Public universities & collegesñóðãóóëü, êîëëåæ 104 431 3 721 90 025 8 386 2 299 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 58 871 3 225 49 195 5 075 1 376Òºðèéí áóñ ºì÷èéí èõ, Private universities & collegesäýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ 65 306 324 61 198 3 664 120 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 42 360 292 39 315 2 658 95Ãàäààäûí èõ, äýýä Foreign affiliated schoolsñóðãóóëèéí ñàëáàð operated in mongolia 389 - 389 - - ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 224 - 224 - - 2009/2010 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýð / by academic year 2009/2010Òºãñºã÷èä Graduates 34 211 1 675 28 899 3 501 136 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 22 138 1 202 18 398 2 463 75Òºðèéí ºì÷èéí èõ, äýýä Public universities & collegesñóðãóóëü, êîëëåæ 19 609 1 454 16 021 2 004 130 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 12 272 1 096 9 785 1 321 70Òºðèéí áóñ ºì÷èéí èõ, Private universities & collegesäýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ 14 602 221 12 878 1 497 6 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 9 866 106 8 613 1 142 536
 • Section 5. Education5.12 ÒªÃѪÃ×ÈÄ, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð, 2009/2010 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýð GRADUATES, by majored fields, by academic year 2009/2010 õ¿íýýð /persons ¯¿íýýñ: Of which: Á¿ãä ÝìýãòýéÌýðãýæëèéí ÷èãëýë Majored field Äèïëîì Áàêàëàâð Ìàãèñòðàíòóðò Äîêòîðàíòóðò Total Female Diploma Bachelor Master PhDÁ¿ãä Total 34 211 22 138 1 675 28 899 3 501 136Áîëîâñðîëûí ñàëáàð Education 5 020 4 171 175 4 012 819 14Õ¿ì¿¿íëýãèéí ñàëáàð Íumanities 3 492 2 568 150 2 900 427 15Íèéãìèéí ñàëáàð Social science 14 149 9 179 248 12 277 1 592 32Áàéãàëèéí óõààíû Natural sceinceñàëáàð 1 860 897 11 1 618 215 16Òåõíèê òåõíîëîãèéí Techniques andñàëáàð technology 4 002 1 596 116 3 621 247 18պ人 àæ àõóéí Agricultureñàëáàð 804 536 51 685 49 19Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàð Medical science 2 814 2 384 843 1 878 74 19Yéë÷èëãýýíèé ñàëáàð Services 2 061 798 81 1 899 78 3Бусад Other 9 9 0 9 0 0 Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä ñóðàëöàãчèä õ¿éñýýð, õóâèàð, 2010/2011 îíû õèчýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð Students studying in universities and colleges, by sex, by percent, at the beginning of the academic year 2010/2011 86.9 90.0 80.0 70.0 64.2 59.6 60.8 58.5 60.0 50.0 40.4 41.5 39.2 40.0 35.8 30.0 20.0 13.1 10.0 0.0 Á¿ãä Total Äèïëîì Diploma Áàêàëàâð Bachelor Ìàãèñòðàíòóð Äîêòîðàíòóð PhD Master ýðýãòýé / male ýìýãòýé / female 37
 • Á¿ëýã 6. Ýð¿¿ë ìýíä VI. ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ HEALTH6.1 ҪЪËÒ, ÝÕ, Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÝÍÄÝÃÄËÈÉÍ ÒÎÎ* NUMBER OF BIRTHS, MATERNAL AND CHILD DEATHS* 1-5 õ¿ðòýëõ Àìàðæñàí ýõ Ýõèéí Íàñ áàðñàí 1 õ¿ðòýëõ Àìüä òºðñºí íàñàíäàà Õóãàöàà Number of ýíäýãäýë õ¿íèé òîî íàñàíäàà õ¿¿õýä ýíäñýí õ¿¿õýä Periods mothers Maternal Number of ýíäñýí õ¿¿õýä Live births Child mortality delivered child deaths deaths-total Infant mortality aged 1-52008 I 5 090 5 117 1 1 240 96 22 II 5 017 5 015 2 1 398 119 25 III 4 849 4 886 3 1 164 109 24 IV 5 166 5 166 1 1 344 116 13 V 4 872 4 901 1 1 201 99 23 VI 5 561 5 573 2 1 314 109 25 VII 5 496 5 503 3 1 203 86 20 VIII 5 470 5 477 4 1 178 99 16 IX 5 503 5 526 6 1 263 91 21 X 5 240 5 247 3 1 020 90 15 XI 5 697 5 712 3 1 243 106 18 XII 5 126 5 139 2 1 447 120 18 I-XII 63 087 63 262 31 15 015 1 240 2402009 I 5 379 5 398 4 1 292 119 18 II 4 849 4 872 7 1 114 99 13 III 6 050 6 065 1 1 305 117 16 IV 5 712 5 735 5 1 382 145 15 V 5 737 5 738 6 1 334 115 18 VI 6 222 6 258 1 1 298 107 21 VII 6 025 6 035 2 1 232 95 21 VIII 6 181 6 199 1 1 217 95 23 IX 5 869 5 897 7 1 263 119 22 X 5 466 5 492 4 1 291 111 24 XI 5 648 5 664 11 1 330 125 20 XII 5 406 5 409 7 1 464 139 29 I-XII 68 544 68 762 56 15 522 1 386 2402010 I 6 097 6 127 6 1 564 137 30 II 5 122 5 126 1 1 418 106 34 III 5 604 5 622 1 1 522 140 37 IV 5 437 5 470 1 1 526 122 37 V 5 594 5 612 2 1 501 120 36 VI 5 575 5 609 4 1 436 85 16 VII 5 634 5 661 1 1 330 81 25 VIII 5 495 5 512 2 1 425 101 27 IX 5 335 5 344 2 1 356 95 32 X 5 351 5 370 1 1 373 96 18 XI 5 416 5 420 4 1 363 92 25 XII 5 000 5 016 5 1 462 100 30 I-XII 65 660 65 889 30 17 276 1 275 3472010 I-XII % 95.8 95.8 53.6 111.3 92.0 144.62009 I-XIIÝõ ¿¿ñâýð : * Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ñàð á¿ðèéí ìýäýýSource : * Monthly report of the Ministry of Health38
 • Section 6. Health6.2 1-5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÀÍÄÀÀ ÝÍÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CHILD DEATHS AGED 1-5*, at regions, aimags and Capital city 1-5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë Child mortality aged 1-5 Àéìàã, íèéñëýë Aimags and the Capital 2008 2009 2010Á¿ãä/Total 240 240 347¯¿íýýñ:/Of which: Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í/Sub total 56 68 74Áª/BO 16 25 25ÃÎ/GO 10 12 8ÇÀ/ZA 9 3 10ÓÂ/UV 10 14 19ÕÎ/KHO 11 14 12 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í/Sub total 35 42 71ÀÐ/AR 6 6 10ÁÕ/BKH 4 8 12ÁÓ/BU - 3 4ÎÐ/OR 1 3 8ªÂ/OV 10 8 13Õª/KHS 14 14 24 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í/Sub total 32 23 40ÃÑ/GS 1 2 1ÄÀ/DA 8 6 9ÄÎ/DO 4 3 5ÄÓ/DU 2 3 7ªÌ/OM 6 3 5ÑÝ/SE 9 4 9Òª/TO 2 2 4 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í/Sub total 27 15 24ÄÄ/DD 10 6 7ѯ/SU 3 5 5ÕÝ/KHE 14 4 12 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 90 92 138Ýõ ¿¿ñâýð : * Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ñàð á¿ðèéí ìýäýýSource : * Monthly report of the Ministry of Health 39
 • Á¿ëýã 6. Ýð¿¿ë ìýíä6.3 ÍÝà կÐÒÝËÕ ÍÀÑÀÍÄÀÀ ÝÍÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð INFANT MORTALITY*, at regions, aimags and Capital city 1000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ Íýã õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë íÿëõñûí ýíäýãäýë Infant mortality Infant mortality rate per 1000 live births Àéìàã, íèéñëýë Aimags and the Capital 2008 2009 2010 2008 2009 2010Á¿ãä /Total 1 240 1 386 1 275 20 20 19¯¿íýýñ:/Of which: Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í/Sub total 204 263 241 20** 25** 26**Áª/BO 46 68 55 18 27 23ÃÎ/GO 35 37 27 26 27 21ÇÀ/ZA 37 43 44 21 23 27ÓÂ/UV 50 73 65 22 31 33ÕÎ/KHO 36 42 50 16 19 24 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í/Sub total 334 320 320 26** 23** 25**ÀÐ/AR 57 53 51 29 26 26ÁÕ/BKH 55 47 50 27 23 27ÁÓ/BU 13 20 20 14 19 20ÎÐ/OR 40 39 34 18 16 15ªÂ/OV 86 68 78 32 23 28Õª/KHS 83 93 87 27 29 30 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í/Sub total 132 154 138 16** 16** 15**ÃÑ/GS 9 8 1 30 22 3ÄÀ/DA 23 25 20 11 10 8ÄÎ/DO 38 29 32 31 22 25ÄÓ/DU 14 22 19 14 20 22ªÌ/OM 28 27 26 24 21 22ÑÝ/SE 13 26 16 8 14 8Òª/TO 7 17 24 8 18 26 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í/Sub total 94 101 89 22** 22** 20**ÄÄ/DD 30 33 37 17 17 20ѯ/SU 24 22 25 23 18 22ÕÝ/KHE 40 46 27 28 29 19 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 476 548 487 18 18 16Ýõ ¿¿ñâýð : * Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ñàð á¿ðèéí ìýäýýSource : * Monthly report of the Ministry of HealthÒàéëáàð: ** Á¿ñèéí äóíäæààð òîîöñîí áîëíî.Note: ** Estimated by region average.40
 • Section 6. Health6.4 ÕÀËÄÂÀÐÒ ªÂ×ͪªÐ ªÂ×˪Ã×ÄÈÉÍ ÒÎÎ* NUMBER OF INFECTIOUS DISEASE CASES* Õàëäâàðò Õóãàöàà ºâ÷íººð Âèðóñò Ñàëõèí Öóñàí Òýìá¿¿ Ãîíîêîêêò Òðèõî- ºâ÷ëºã÷èä-á¿ãä хåïàòèò Ñ¿ðüåý öýöýã ñóóëãà Syphilis õàëäâàð ìîíèàç Periods Infectious disease Viral Tuberculosis Varicella Shigellosis Gonococcal Trichomo- cases - total hepatitis infection niasis2008 I 3 855 1 807 343 387 102 265 360 384 II 3 001 1 263 328 294 91 212 311 320 III 2 763 713 379 189 67 310 419 435 IV 3 223 797 475 207 161 387 485 450 V 4 557 564 453 329 144 431 502 390 VI 4 472 527 410 254 167 424 556 552 VII 3 314 367 417 49 247 383 612 513 VIII 3 380 380 350 31 498 374 547 636 IX 3 023 577 323 21 376 389 498 574 X 3 176 945 237 96 208 457 472 502 XI 4 842 1 319 258 77 157 572 729 940 XII 4 187 1 145 250 127 135 775 650 832 I-XII 43 793 10 404 4 223 2 061 2 353 4 979 6 141 6 5282009 I 2 965 793 277 227 188 364 496 381 II 2 893 581 312 308 152 405 462 375 III 3 224 530 431 177 128 407 572 525 IV 3 661 380 525 249 199 548 554 607 V 3 404 399 526 227 252 439 473 429 VI 3 945 394 371 184 372 497 588 610 VII 2 949 387 405 75 380 299 393 366 VIII 2 991 444 353 37 454 366 597 341 IX 3 180 610 268 31 508 342 510 421 X 3 039 838 242 39 241 314 489 563 XI 2 610 723 226 59 114 397 493 357 XII 3 998 786 282 41 111 534 723 792 I-XII 38 859 6 865 4 218 1 654 3 099 4 912 6 350 5 7672010 I 2 373 563 307 64 142 334 452 329 II 2 511 406 295 67 170 246 470 336 III 2 849 356 500 92 108 352 439 406 IV 3 630 328 491 73 170 441 623 593 V 3 923 270 471 91 146 386 554 459 VI 4 556 272 396 186 336 337 545 439 VII 3 338 248 429 49 610 239 442 356 VIII 3 311 353 314 26 711 316 394 369 IX 2 752 707 246 54 489 297 360 281 X 3 551 1 373 244 84 283 365 482 388 XI 3 947 2 038 256 243 149 280 385 316 XII 4 632 2 185 264 239 137 344 595 351 I-XII 41 373 9 099 4 213 1 268 3 451 3 937 5 741 4 6232010 I-XII % 106.5 132.5 99.9 76.7 111.4 80.2 90.4 80.22009 I-XIIÝõ ¿¿ñâýð : * Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ñàð á¿ðèéí ìýäýýSource : * Monthly report of the Ministry of Health 41
 • Á¿ëýã 6. Ýð¿¿ë ìýíä6.5. ÝÌ×˯¯ËÑÝÍ ÁÎËÎÍ ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ*, æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð NUMBER OF PATIENTS CURED AND DEATHS*, as the end of selected years Ýì÷ë¿¿ëñýí õ¿íèé òîî Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî ¯¿íýýñ: Ýìíýëýãò íàñ áàðñàí Àéìàã, íèéñëýë Number of patients cured Total number of deaths Of which: Number of deaths Aimags and the in hospital capital 2010 I-XII 2010 I-XII 2010 I-XII 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 I-XII 2009 I-XII 2009 I-XIIÁ¿ãä /Total 649 369 679 765 104.7 15 522 17 276 111.3 3 978 4 197 105.5¯¿íýýñ:/Of which: Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í/Sub total 96 144 97 274 101.2 2 272 2 289 100.7 538 567 105.4Áª/BO 22 923 23 588 102.9 530 533 100.6 101 102 101.0ÃÎ/GO 13 655 13 741 100.6 339 342 100.9 107 114 106.5ÇÀ/ZA 18 275 18 253 99.9 459 481 104.8 112 121 108.0ÓÂ/UV 18 910 19 370 102.4 542 523 96.5 119 113 95.0ÕÎ/KHO 22 381 22 322 99.7 402 410 102.0 99 117 118.2 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í/Sub total 118 733 122 463 103.1 3 328 3 629 109.0 823 838 101.8ÀÐ/AR 22 453 23 243 103.5 512 547 106.8 129 116 89.9ÁÕ/BKH 18 901 19 375 102.5 496 538 108.5 156 171 109.6ÁÓ/BU 13 112 12 798 97.6 303 347 114.5 74 95 128.4ÎÐ/OR 15 978 17 146 107.3 521 588 112.9 84 85 101.2ªÂ/OV 21 560 23 044 106.9 668 712 106.6 190 181 95.3Õª/KHS 26 729 26 857 100.5 828 897 108.3 190 190 100.0 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í/Sub total 96 594 100 895 104.5 2 337 2 646 113.2 433 551 127.3ÃÑ/GS 4 254 4 648 109.3 66 64 97.0 17 14 82.4ÄÀ/DA 20 823 22 950 110.2 532 616 115.8 89 145 162.9ÄÎ/DO 12 926 13 822 106.9 286 341 119.2 75 90 120.0ÄÓ/DU 10 706 10 665 99.6 237 292 123.2 45 57 126.7ªÌ/OM 10 400 9 740 93.7 289 316 109.3 72 87 120.8ÑÝ/SE 21 800 23 338 107.1 515 557 108.2 71 77 108.5Òª/TO 15 685 15 732 100.3 412 460 111.7 64 81 126.6 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í/Sub total 46 055 45 527 98.9 1 159 1 226 105.8 282 277 98.2ÄÄ/DD 16 878 16 300 96.6 479 507 105.8 132 145 109.8ѯ/SU 12 937 12 729 98.4 304 334 109.9 54 58 107.4ÕÝ/KHE 16 240 16 498 101.6 376 385 102.4 96 74 77.1 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ/UB 291 843 313 606 107.5 6 426 7 486 116.5 1 902 1 964 103.3Ýõ ¿¿ñâýð : * Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ñàð á¿ðèéí ìýäýýSource : * Monthly report of the Ministry of Health Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí á¿òýö, ºâ÷íèé Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí á¿òýö, ºâ÷íèé òºð뺺ð, 2009 îíû áàéäëààð, õóâèàð òºð뺺ð, 2010 îíû áàéäëààð, õóâèàð Number of infectious disease cases, by types as the Number of infectious disease cases, by types, as the year of 2009, by percent year of 2010, by percent Ãàð, õºë, Áóñàä Âèðóñò Ãàð, õºë, Áóñàä Âèðóñò àìíû ºâ÷èí Other õåïàòèò àìíû ºâ÷èí Other õåïàòèò Hand, foot and 14.8 Viral hepatitis Hand, foot 15.6 Viral hepatitis mouth disease 17.7 and mouth 22.0 0.7 disease Ñ¿ðüåý Ñ¿ðüåý 6.2 Tuberculosis TuberculosisÒðèõîìîíèàç 10.8 Òðèõîìîíèàç 10.2Trichomniasis Trichomniasis 14.8 11.2 Ñàëõèí öýöýã Varicella Ñàëõèí 4.3 öýöýã Varicella 3.1 Öóñàí ñóóëãà Ãîíîêîêêò Ãîíîêîêêò Shigellosis õàëäâàð õàëäâàð Öóñàí ñóóëãà Òýìá¿¿ 8.0 Gonococcal Gonococcal Shigellosis Òýìá¿¿ infection Syphilis infection 8.3 Syphilis 16.3 12.6 13.9 9.542
 • Section 7. Crime VII. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà CRIME7.1 ÓËÑÛÍ ÕÝÌÆÝÝÍÄ ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, õýðãèéí àíãèëàë, òºð뺺ð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF COMMITTED OFFENCES, by classification and types of crime, as a end of the selected years 2008 2009 2010 2010 I-XII Õýðãèéí òºðºë Types of offences % I-XII I-XII I-XII 2009 I-XIIÁ¿ðòãýãäñýí õýðýã - Á¿ãä Committed offences - Total 20 704 20 373 19 825 97.3 Ãýìò õýðãèéí àíãèëëààð / By classification of crime Õºíãºí Minor 7 854 7 857 8 151 103.7 Õ¿íäýâòýð Less serious 10 165 10 006 9 219 92.1 Õ¿íä Serious 2 352 2 126 2 014 94.7 Îíö õ¿íä Grave 333 384 441 114.8 Ãýìò õýðãèéí òºð뺺ð / By types of offencesÕ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against human life and health 6 524 6 808 6 813 100.1 (or physical well-being)Y¿íýýñ: Of which: Õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ Attempted murder 213 223 230 103.1 Áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëàõ Negligent murder 23 16 15 93.8 Áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ Death due to unfortunate occasion 945 764 727 95.2 Áóñäûí áèå ìàõáîäèä ãýìòýë ó÷ðóóëàõ Caused injury to the body of others 5 319 5 770 5 821 100.9Õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëºº, àëäàð õ¿íä, íýð òºðèéí Crime against human freedom, rights and 24 27 35 129.6ýñðýã ãýìò õýðýã reputationÕ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã Crime against child, family and social morality 426 375 410 109.3ãýìò õýðý㯿íýýñ: Of which: Õ¿÷èí Rape 354 332 342 103.0Èðãýäèéí óëñ òºðèéí áîëîí áóñàä ýðõ, ýðõ Crime against political and other rights and 90 59 63 106.8÷ºëººíèé ýñðýã ãýìò õýðýã freedom of individualsªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against the right ownership 9 489 8 853 7 944 89.7Y¿íýýñ: Of which: Õóëãàé Theft of property 6 609 6 376 5 777 90.6 Áóëààëò Mugging 354 167 143 85.6 Äýýðýì Robbery 818 754 520 69.0 Çàëèëàí Fraud 866 801 764 95.4 Çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ Forgery 331 347 337 97.1¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against national safety 121 161 118 73.3Àæ àõóéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against economic entity 155 194 158 81.4Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against social safety 1 683 1 473 1 684 114.3¯¿íýýñ: Of which: Òàíõàéðàõ Hooliganism 1 618 1 431 1 633 114.1Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against population health 276 272 328 120.6Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against environmental protection rules 277 318 231 72.6Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é Crime against the rules of safety of traffic and 1 202 1390 1 639 117.9áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã use of motor vehiclesÇàõèðãààíû æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against administrative rule 221 223 228 102.2Ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíû ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against judicial procedure 94 102 57 55.9Àëáàí òóøààëûí ãýìò õýðýã Occupational related crime 104 99 101 102.0Öýðãèéí àëáàíû ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against military service 18 18 13 72.2Êîìïüþòåðèéí ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí Crime against computer information safety - 1 3 300.0ýñðýã ãýìò õýðýã Ýõ ñóðâàëæ: Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý Source: Report of the General Police Department 43
 • Á¿ëýã 7. Ãýìò õýðýã7.2 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, õýðãèéí òºð뺺ð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF COMMITTED OFFENCES, by regions, aimags and the Capital, by types, as a end of the selected years ¯¿íýýñ: Of which: Òýýâðèéí Ãýð á¿ëèéí õýðýãñëèéí Õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, Àéìàã, íèéñëýë Á¿ãä Õ¿íèé àìü áèå, õ¿÷èðõèéëëèéí Íèéãìèéí àþóëã¿é õºäºë㺺íèé íèéãìèéí ¸ñ ªì÷ëºõ ýðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí óëìààñ áàéäëûí ýñðýã àþóëã¿é áàéäàë, ñóðòàõóóíû ýñðýã ýñðýã ãýìò õýðýã ýñðýã ãýìò õýðýã ¿éëäýãäñýí ãýìò ãýìò õýðýã àøèãëàëòûí ãýìò õýðýã õýðýã æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against Crime against the Crime committed Crime against Aimags and the human life and Crime against rules of safety of Crime against the Total by domestic child, family and Capital health (or physical social safety traffic and use of right ownership violence social morality well-being) motor vehicles 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII Á¿ãä / Total 20 373 19 825 6 808 6 813 316 284 375 410 1 473 1 684 1 390 1 639 8 853 7 944 Áàðóóí á¿ñ Western region Ä¿í / Subtotal 1 545 1 530 548 539 17 9 35 26 113 118 78 107 636 610 Áª/BO 313 378 138 185 6 5 6 4 13 10 12 18 109 115 ÃÎ/GO 123 174 25 32 3 - 2 4 14 21 5 9 67 99 ÇÀ/ZA 324 294 140 136 3 3 9 2 27 11 18 14 112 122 ÓÂ/UV 405 389 133 101 - 1 6 6 33 51 22 30 182 163 ÕÎ/ÊHO 380 295 112 85 5 - 12 10 26 25 21 36 166 111 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í / Subtotal 2 339 2 511 772 872 57 50 38 66 113 146 161 218 1 070 1 032 ÀÐ/AR 431 458 132 143 5 7 2 4 10 28 27 34 217 221 ÁÕ/BÊH 386 436 152 128 16 6 7 16 36 50 36 42 121 157 ÁÓ/BU 289 243 65 74 11 6 1 5 9 8 20 33 158 96 ÎÐ/OR 368 516 121 166 14 18 14 15 5 22 26 53 182 234 ªÂ/OV 355 439 123 163 6 11 6 10 33 22 30 37 141 179 Õª/ÊHS 510 419 179 198 5 2 8 16 20 16 22 19 251 145 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í / Subtotal 3 458 3 234 1 286 1 190 95 38 88 94 215 232 286 277 1 172 1 112 ÃÑ/GS 165 119 98 71 12 1 2 3 7 8 9 5 42 28 ÄÀ/DA 608 614 260 246 7 2 25 23 53 60 26 34 204 206 ÄÎ/DO 579 534 224 216 19 6 7 8 31 33 36 45 149 132 ÄÓ/DU 246 231 47 58 9 6 8 4 22 19 14 5 144 134 ªÌ/OM 304 314 92 112 15 8 11 9 27 21 34 32 93 99 ÑÝ/SE 814 797 291 299 20 10 19 31 43 64 75 65 283 247 Òª/TO 742 625 274 188 13 5 16 16 32 27 92 91 257 266 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region Ä¿í / Subtotal 1 484 1 386 317 297 52 27 19 19 137 166 76 68 835 755 ÄÄ/DD 645 526 179 141 25 18 7 9 69 63 41 24 313 253 ѯ/SU 200 190 49 54 2 1 3 4 9 16 6 11 121 94 ÕÝ/ÊHE 639 670 89 102 25 8 9 6 59 87 29 33 401 408 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar ÓÁ/UB 11 339 10 863 3 858 3 840 94 159 193 201 889 999 786 955 5 046 4 299Áóñàä* / Other* 208 301 27 75 1 1 2 4 6 23 3 14 94 136Òàéëáàð: * - Òºìºð çàìûí öàãäààãèéí õýëòýñ, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí õýëòýñò á¿ðòãýãäñýí áîëîí Ìîíãîë Óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðãèéã õàìààðóóëàâ.Note: * - Offences recorded in Police divisions of Mongolian Railway and Airlines, and offences committed in abroad by Mongolian citizens.44
 • Section 7. Crime7.3 18 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ ÍÀÑÍÛ 10000 ÕYÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF OFFENCES PER 10000 POPULATION AGED 18 AND ABOVE, by regions, aimags and the Capital, as a end of the selected years Àéìàã, Aimags and 2008 2009 2010 íèéñëýë the Capital I-XII I-XII I-XIIÓëñûí äóíäàæ National average 124 118 111 Áàðóóí á¿ñ Western regionДундаж Average 78 66 66 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 70 59 70 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 49 36 50 Çàâõàí Zavkhan 63 66 61 Óâñ Uvs 103 92 86 Õîâä Khovd 97 73 69 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionДундаж Average 72 66 69 Àðõàíãàé Arkhangai 97 78 82 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 70 75 85 Áóëãàí Bulgan 75 76 62 Îðõîí Orkhon 81 61 83 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 55 51 61 Õºâñãºë Khovsgol 63 64 52 Òºâèéí á¿ñ Central regionДундаж Average 131 120 109 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 186 192 130 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 108 100 98 Äîðíîãîâü Dornogovi 154 161 142 Äóíäãîâü Dundgovi 83 80 75 ªìíºãîâü Omnogovi 140 100 96 Ñýëýíãý Selenge 163 129 119 Òºâ Tov 125 125 107 Ç¿¿í á¿ñ Eastern regionДундаж Average 124 116 107 Äîðíîä Dornod 120 131 106 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 56 57 53 Õýíòèé Khentii 181 148 150 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 162 159 1467.4 ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÓËÌÀÀÑ Ó×ÈÐÑÀÍ ÕÎÕÈÐÎË, æèë á¿ðèéí ýöýñò CRIME CAUSED OF DAMAGE, as a end of the selected years ñàÿ òºã mln.tog¯ç¿¿ëýëò Indicators 2008 I-XII 2009 I-XII 2010 I-XIIÓ÷èðñàí õîõèðîë-Á¿ãä Total damage 54 802.3 49 186.2 33 383.0¯¿íýýñ: Of which: Òºðèéí ºì÷èä ó÷èðñàí Damages for state property 10 951.7 13 615.1 8 824.8 Õóâèéí ºì÷èä ó÷èðñàí Damage for private property 22 733.7 25 753.8 24 385.8ͺõºí òºë¿¿ëñýí Damage were restituted 6 974.7 17 964.9 14 347.2 45
 • Á¿ëýã 7. Ãýìò õýðýã7.5 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÝÃÒ ÕÎËÁÎÃÄÑÎÍ ÑÝÆÈÃÒÝÍ, ßËËÀÃÄÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF OFFENDERS (SUSPECTS AND DEFENDANTS), by regions, aimags and the Capital, by types, as a end of the selected years ¯¿íýýñ: Of which: Àéìàã, Õýðýãò õîëáîãäñîí íèéò ßë øèéòãýëèéí íèéñëýë ñýæèãòýí, ÿëëàãäàã÷èä Õýðýã ¿éëäýõäýý õóãàöàà Total number of offenders Crime committed by äóóñààã¿é Aimags (suspects & defendants) áàéñàí and the Á¿ëýãëýñýí Ñîãòóó áàéñàí Capital 18 õ¿ðòýëõ Period of 2009 2010 Ýìýãòýé íàñíû Group of Drunk people punishment I-XII I-XII Female people has not expired Below 2009 2010 2009 2010 2009 2010 age of 18 I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII Á¿ãä / Total 19 612 19 378 2 382 907 3 995 3 913 5 221 4 927 1 664 867 Áàðóóí á¿ñ Western region Ä¿í / Subtotal 1 577 1 698 107 84 366 428 333 457 140 59 Áª/BO 343 388 16 34 61 81 105 108 50 10 ÃÎ/GO 122 177 14 4 38 51 33 44 15 11 ÇÀ/ZA 315 298 21 11 36 35 33 59 10 4 ÓÂ/UV 394 456 21 6 132 131 64 145 38 12 ÕÎ/ÊHO 403 379 35 29 99 130 98 101 27 22 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í / Subtotal 2 483 2 649 285 190 723 780 790 917 258 111 ÀÐ/AR 467 486 43 32 182 180 153 151 48 50 ÁÕ/BÊH 441 416 56 26 46 63 112 125 18 1 ÁÓ/BU 319 240 33 11 96 63 71 55 46 26 ÎÐ/OR 412 578 86 61 180 188 137 207 78 30 ªÂ/OV 385 472 34 18 104 151 143 206 59 3 Õª/ÊHS 459 457 33 42 115 135 174 173 9 1 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í / Subtotal 3 923 3 505 396 148 1 010 784 1 374 1 221 375 202 ÃÑ/GS 182 134 24 6 39 24 92 71 20 1 ÄÀ/DA 715 635 85 40 211 130 296 233 77 70 ÄÎ/DO 680 574 85 14 196 108 234 232 71 19 ÄÓ/DU 311 251 13 19 79 79 84 65 23 2 ªÌ/OM 334 297 37 19 91 55 124 93 29 22 ÑÝ/SE 962 859 103 40 239 209 347 339 133 81 Òª/TO 739 755 49 10 155 179 197 188 22 7 Ç¿¿í á¿ñ Eastern region Ä¿í / Subtotal 1 429 1 723 160 55 483 733 396 427 113 106 ÄÄ/DD 689 598 59 37 221 200 220 186 70 23 ѯ/SU 230 192 18 8 107 43 37 37 18 - ÕÝ/ÊHE 510 933 83 10 155 490 139 204 25 83 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar ÓÁ/UB 9 966 9 502 1 361 424 1 354 1 124 2 318 1 875 756 385Áóñàä* / Other* 234 301 73 6 59 64 10 30 22 4Òàéëáàð: * - Òºìºð çàìûí öàãäààãèéí õýëòýñ, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí õýëòýñò á¿ðòãýãäñýí áîëîí Ìîíãîë Óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðãèéã õàìààðóóëàâ.Note: * - Offences recorded in Police divisions of Mongolian Railway and Airlines, and offences committed in abroad by Mongolian citizens. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ ãýìòñýí, íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, æèë á¿ðèéí ýцэст Number of injured and died people caused by offences, Õ¿íèé òîî/ Number of person as a end of the selected years 10 000 9 096 8 593 8 000 7 486 6 000 4 000 1 551 1 358 1 191 2 000 0 2008 I-XII 2009 I-XII 2010 I-XII Ãýìòñýí / Injured Íàñ áàðñàí / Died46
 • Section 8. Gross domestic product8.1 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í (ÄÍÁ), ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð * GROSS DOMESTIC PRODUCT(GDP), by divisions, at current prices* ñàÿ òºã. mln. tog. 2009 2010** Ñàëáàð*** Divisions*** 2008 2009 2010 ** % % 2008 2009 ÄÍÁ GDP 6 555 569.7 6 590 637.1 8 255 060.9 100.5 125.3Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас Agriculture, forestry and fishing 1 259 660.8 1 177 380.3 1 312 433.5 93.5 111.5барилт, ан агнуурУул уурхай, олборлолт Mining and quarrying 1 324 247.7 1 285 899.7 1 800 805.6 97.1 140.0Боловсруулах үйлдвэрлэл Manufacturing 430 179.4 425 000.6 532 925.6 98.8 125.4Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын Electricity, gas, steam and air 119 968.0 157 422.9 198 790.1 131.2 126.3хангамж conditioning supplyУсан хангамж; бохир ус, хог, хаягдлын Water supply; sewerage, waste 26 015.0 26 356.8 32 503.8 101.3 123.3менежмент болон цэвэрлэх үйл management and remediationажиллагаа activitiesБарилга Construction 122 051.0 86 238.7 106 960.0 70.7 124.0Бөөний болон жижиглэн худалдаа; Wholesale and retail trade; repair 472 226.5 432 646.2 595 254.1 91.6 137.6машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээ of motor vehicles and motorcyclesТээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Transportation and storage 419 323.2 546 745.5 671 834.8 130.4 122.9Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх Accommodation and food service 38 971.4 43 680.8 54 538.5 112.1 124.9үйл ажиллагаа activitiesМэдээлэл, холбоо Information and communication 221 339.0 215 504.0 261 895.6 97.4 121.5Санхүүгийн болон даатгалын үйл Financial and insurance activities 236 327.4 212 724.0 158 143.8 90.0 74.3ажиллагааҮл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа Real estate activities 345 984.2 479 635.3 512 399.1 138.6 106.8Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон Professional, scientific and 76 694.6 65 655.8 70 251.9 85.6 107.0техникийн үйл ажиллагаа technical activitiesЗахиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл Administrative and support 98 499.8 88 804.4 99 956.3 90.2 112.6ажиллагаа service activitiesТөрийн удирдлага ба батлан хамгаалах Public administration and 247 723.6 267 246.3 301 222.9 107.9 112.7үйл ажиллагаа, албан журмын defence; compulsory socialнийгмийн хамгаалал securityБоловсрол Education 272 562.3 312 138.4 346 196.9 114.5 110.9Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл Human health and social work 119 817.4 123 042.0 138 524.5 102.7 112.6ажиллагаа activitiesУрлаг, үзвэр, тоглоом наадам Arts, entertainment and recreation 23 211.4 27 876.2 30 965.2 120.1 111.1Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа Other service activities 27 950.0 24 871.5 27 694.2 89.0 111.3Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар Net taxes on products 672 817.0 591 767.8 1 001 764.5 88.0 169.3Òàéëáàð: * Салбар хоорондын 2005 оны тэнцлийн үр дүнгээр тодотгосон ã¿éöýòãýë ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë *** Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (хувилбар 4)Note: * Data benchmarked by Input-Output Table, 2005 ** Preliminary estimates *** Division by International Standard Industrial Classification of All Economic Activities revision 4 (ISIC4) 47
 • Á¿ëýã 8. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í8.2 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АРГААР ТООЦСОН ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð * GROSS DOMESTIC PRODUCT BY PRODUCTION APPROACH, by divisions, at 2005 constant prices * ñàÿ òºã. mln. tog. 2009 2010** Ñàëáàð *** Divisions *** 2008 2009 2010 ** % % % 2008 2009 ÄÍÁ GDP 3 963 960.0 3 913 673.2 4 153 972.8 98.7 106.1Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас Agriculture, forestry and fishing 768 399.4 796 318.3 662 566.5 103.6 83.2барилт, ан агнуурУул уурхай, олборлолт Mining and quarrying 672 649.2 711 478.9 756 378.0 105.8 106.3Боловсруулах үйлдвэрлэл Manufacturing 257 538.2 234 276.8 260 682.6 91.0 111.3Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын Electricity, gas, steam and air 90 303.7 96 023.7 101 461.3 106.3 105.7хангамж conditioning supplyУсан хангамж; бохир ус, хог, хаягдлын Water supply; sewerage, waste 16 539.3 17 333.8 18 162.9 104.8 104.8менежмент болон цэвэрлэх үйл management and remediationажиллагаа activitiesБарилга Construction 78 397.1 51 716.6 59 788.2 66.0 115.6Бөөний болон жижиглэн худалдаа; Wholesale and retail trade; repair 315 490.3 278 185.3 343 241.1 88.2 123.4машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээ of motor vehicles and motorcyclesТээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Transportation and storage 425 540.7 459 404.4 501 156.3 108.0 109.1Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх Accommodation and food service 25 539.8 24 669.4 26 378.6 96.6 106.9үйл ажиллагаа activitiesМэдээлэл, холбоо Information and communication 157 640.1 169 469.7 184 303.7 107.5 108.8Санхүүгийн болон даатгалын үйл Financial and insurance activities 169 610.9 143 092.9 98 059.8 84.4 68.5ажиллагааҮл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа Real estate activities 180 334.4 195 502.6 188 628.9 108.4 96.5Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон Professional, scientific and 27 355.3 30 391.8 29 277.3 111.1 96.3техникийн үйл ажиллагаа technical activitiesЗахиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл Administrative and support service 54 818.8 59 911.0 62 393.3 109.3 104.1ажиллагаа activitiesТөрийн удирдлага ба батлан хамгаалах Public administration and defence; 70 979.8 75 588.6 76 298.6 106.5 100.9үйл ажиллагаа, албан журмын compulsory social securityнийгмийн хамгаалалБоловсрол Education 96 087.4 100 168.8 102 390.1 104.2 102.2Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл Human health and social work 46 581.0 47 910.3 48 078.0 102.9 100.4ажиллагаа activitiesУрлаг, үзвэр, тоглоом наадам Arts, entertainment and recreation 9 882.0 9 315.0 8 968.8 94.3 96.3Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа Other service activities 20 118.5 18 961.2 18 268.2 94.2 96.3Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар Net taxes on products 480 154.2 393 954.1 607 490.7 82.0 154.2Òàéëáàð: * Салбар хоорондын 2005 оны тэнцлийн үр дүнгээр тодотгосон ã¿éöýòãýë ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë *** Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (хувилбар 4)Note: * Data benchmarked by Input-Output Table, 2005 ** Preliminary estimates *** Division by International Standard Industrial Classification of All Economic Activities revision 4 (ISIC4)48
 • Section 8. Gross domestic product8.3 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÖÝÂÝÐ ªÑªËÒ, ÁÓÓÐÀËÒ, ñàëáàðààð ANNUAL CHANGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions ñàÿ òºã. mln. tog. Ñàëáàð *** Divisions *** 2008 2009 2010 * ÄÍÁ GDP 8.9 -1.3 6.1Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас Agriculture, forestry and fishing 4.7 3.6 -16.8барилт, ан агнуурУул уурхай, олборлолт Mining and quarrying -1.6 5.8 6.3Боловсруулах үйлдвэрлэл Manufacturing 2.7 -9.0 11.3Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын Electricity, gas, steam and air 8.1 6.3 5.7хангамж conditioning supplyУсан хангамж; бохир ус, хог, хаягдлын Water supply; sewerage, waste 8.7 4.8 4.8менежмент болон цэвэрлэх үйл management and remediationажиллагаа activitiesБарилга Construction -13.8 -34.0 15.6Бөөний болон жижиглэн худалдаа; Wholesale and retail trade; repair of 15.0 -11.8 23.4машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээ motor vehicles and motorcyclesТээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Transportation and storage 19.3 8.0 9.1Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх Accommodation and food service 5.8 -3.4 6.9үйл ажиллагаа activitiesМэдээлэл, холбоо Information and communication 19.0 7.5 8.8Санхүүгийн болон даатгалын үйл Financial and insurance activities 30.4 -15.6 -31.5ажиллагааҮл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа Real estate activities 8.3 8.4 -3.5Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон Professional, scientific and technical 62.5 11.1 -3.7техникийн үйл ажиллагаа activitiesЗахиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл Administrative and support service 33.5 9.3 4.1ажиллагаа activitiesТөрийн удирдлага ба батлан Public administration and defence; 3.1 6.5 0.9хамгаалах үйл ажиллагаа, албан compulsory social securityжурмын нийгмийн хамгаалалБоловсрол Education 6.3 4.2 2.2Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл Human health and social work 4.7 2.9 0.4ажиллагаа activitiesУрлаг, үзвэр, тоглоом наадам Arts, entertainment and recreation 14.1 -5.7 -3.7Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа Other service activities 14.1 -5.8 -3.7Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар Net taxes on products 17.2 -18.0 54.2Òàéëáàð: * Салбар хоорондын 2005 оны тэнцлийн үр дүнгээр тодотгосон ã¿éöýòãýë ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë *** Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (хувилбар 4)Note: * Data benchmarked by Input-Output Table, 2005 ** Preliminary estimates *** Division by International Standard Industrial Classification of All Economic Activities revision 4 (ISIC4) 49
 • Á¿ëýã 8. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í8.4 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í (ÄÍÁ), ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààð, îíû ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT(GDP), by expenditure approach, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2010* % 2008 2009 2010* 2009 ÄÍÁ GDP 6 639 320.4 6 568 403.4 8 420 684.3 128.2Ýöñèéí õýðýãëýý Final consumption 4 646 283.1 4 781 471.6 5 726 100.9 119.8Íèéò õóðèìòëàë Gross capital formation 2 856 008.6 2 265 264.3 3 484 783.4 153.8Öýâýð ýêñïîðò Net export - 862 971.3 - 478 332.5 - 790 200.0 165.2Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëNote: * Preliminary estimates50
 • IX. ¯ÍÝ PRICES 9.1 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÈÍÄÅÊÑ, 2010 îíû ñàð á¿ðýýð, á¿ëãèéí ä¿íãýýð NATIONAL CONSUMER PRICE INDEX, in 2010, by month, by group õóâü percentage Åðºíõèé Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà, Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñ- Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä èíäåêñ áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ðîëûí çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, óíäàà, óñ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí áàðàà, ¿éë÷èëãýý äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý Õóãàöàà áàðàà ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Periods Overall Food and Alcoholic Clothing, Housing, water, Furnishings, Health Transport Communi- Recreation Education Restaurants Miscellaneous index non-alcoholic beverages, footwear electricity household cation and culture and hotels goods & beverages tobacco and cloth and fuels equipment services ªìíºõ ñàðòàé õàðüöóóëñíààð Previous month=100 2010 I 102.3 104.6 100.2 100.9 101.6 100.4 99.7 100.0 100.3 100.1 100.0 103.4 100.0 II 103.0 106.2 100.3 101.5 99.9 101.1 100.1 99.1 108.4 100.6 100.0 102.9 101.0 III 102.0 104.2 99.8 100.1 99.0 100.4 100.4 100.9 104.7 100.3 100.0 100.4 100.8 IV 102.1 104.3 100.3 100.7 99.6 100.9 99.9 100.0 100.1 100.2 100.0 100.3 100.6 V 103.2 106.4 100.6 100.6 100.5 100.2 100.5 100.9 99.9 100.2 100.0 101.0 99.9 VI 98.5 96.0 100.0 99.9 103.4 100.8 100.5 100.2 100.7 99.5 100.0 100.9 99.8 VII 97.2 93.5 100.3 101.0 100.3 100.3 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 100.7 100.5 VIII 100.7 98.2 100.5 100.4 103.0 100.6 100.2 99.9 100.0 100.4 117.9 100.5 100.3 IX 99.3 97.9 100.0 100.7 100.6 100.3 100.1 100.0 99.9 100.3 100.8 100.0 100.5 X 100.4 99.5 100.6 101.6 101.7 101.8 100.6 100.1 100.0 100.4 100.0 101.7 100.3 XI 101.5 102.2 100.7 101.8 102.3 99.6 99.7 100.5 100.0 100.2 100.0 100.0 100.4 XII 102.4 105.2 100.9 100.9 100.3 100.1 100.1 100.1 100.0 100.2 100.0 100.3 100.1 ªìíºõ îíû æèëèéí ýöýñòýé õàðüöóóëñíààð Since beginning of the year 2010 I 102.3 104.6 100.2 100.9 101.6 100.4 99.7 100.0 100.3 100.1 100.0 103.4 100.0 II 105.4 111.1 100.5 102.5 101.5 101.4 99.8 99.1 108.7 100.7 100.0 106.3 101.0 III 107.4 115.8 100.2 102.5 100.4 101.8 100.2 100.0 113.9 101.0 100.0 106.8 101.8 IV 109.7 120.8 100.6 103.2 100.1 102.7 100.0 99.9 114.0 101.2 100.0 107.1 102.4 V 113.1 128.5 101.2 103.8 100.5 102.9 100.6 100.8 113.9 101.4 100.0 108.2 102.3 VI 111.4 123.3 101.1 103.7 103.9 103.8 101.0 101.0 114.7 100.9 100.0 109.2 102.1 VII 108.3 115.3 101.4 104.7 104.2 104.1 100.9 100.9 114.6 100.9 100.0 110.0 102.7 VIII 109.0 113.2 102.0 105.2 107.4 104.7 101.2 100.7 114.6 101.3 117.9 110.6 103.0 IX 108.3 110.8 102.0 105.9 108.0 105.0 101.2 100.7 114.6 101.6 118.8 110.6 103.4 X 108.7 110.3 102.5 107.6 109.9 106.9 101.9 100.8 114.6 102.0 118.8 112.5 103.7 XI 110.3 112.7 103.2 109.5 112.4 106.5 101.5 101.2 114.6 102.2 118.8 112.5 104.1 XII 113.0 118.6 104.2 110.5 112.7 106.6 101.6 101.3 114.6 102.4 118.8 112.8 104.2 ªìíºõ îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñíààð Compared with the same period of previous year 2010 I 105.7 103.3 112.3 111.2 103.0 108.9 109.1 103.3 105.1 103.7 109.9 114.4 112.1 II 108.3 107.8 109.9 112.5 104.2 109.8 107.4 105.2 113.9 103.6 109.9 117.7 112.1 III 108.5 109.0 106.7 111.9 103.8 108.9 107.4 103.6 119.5 103.6 109.9 116.2 111.0 IV 108.3 109.0 104.9 111.9 105.1 107.8 106.5 103.1 115.1 103.5 109.9 115.4 109.9 V 111.6 115.3 103.4 112.2 105.8 107.7 103.6 108.0 115.1 102.9 109.9 115.6 107.9 VI 111.4 114.9 102.8 111.7 108.6 107.4 103.9 107.9 113.8 101.2 109.9 112.7 107.0 VII 109.8 112.2 102.5 112.1 108.5 107.3 103.3 103.6 114.0 101.3 109.9 113.3 106.3 VIII 111.2 114.6 102.4 111.2 111.4 106.7 103.2 101.7 114.0 101.2 117.9 112.1 105.8 IX 110.6 114.3 102.1 110.3 109.0 106.3 103.4 100.6 114.2 101.9 118.8 110.8 104.2 X 111.3 115.0 102.6 110.7 111.0 107.9 103.1 100.8 114.2 102.3 118.8 112.7 104.1 XI 111.1 114.2 103.4 110.4 112.8 106.8 101.6 101.3 114.6 102.5 118.8 112.5 104.3 XII 113.0 118.6 104.2 110.5 112.7 106.6 101.6 101.3 114.6 102.4 118.8 112.8 104.251 Section 9. Price
 • 52 9.2. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÈÍÄÅÊÑ, 2010 îíû 12 äóãààð ñàðä, á¿ëãýýð, ºìíºõ ñàðòàé õàðüöóóëñíààð NATIONAL CONSUMER PRICE INDEX for December 2010, by group, compared with previous month õóâü percentage Á¿ëýã 9. ¯íý Åðºíõèé Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà, Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñ- Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä Àéìàã, èíäåêñ áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ðîëûí çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, íèéñëýë óíäàà, óñ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí áàðàà, ¿éë÷èëãýý äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý áàðàà ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Aimag Overall Food and Alcoholic Clothing, Housing, water, Furnishings, Health Transport Communi- Recreation Education Restaurants Miscellaneous and the index non-alcoholic beverages, footwear electricity household cation and culture and hotels goods & Capital beverages tobacco and cloth and fuels equipment services Óëñûí ä¿í 102.4 105.2 100.9 100.9 100.3 100.1 100.1 100.1 100.0 100.2 100.0 100.3 100.1 National Áàðóóí á¿ñ West region Áª/BO 101.7 104.4 100.0 100.0 100.0 100.0 101.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÃÎ/GO 100.3 100.7 100.0 101.5 97.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÇÀ/ZA 104.8 108.9 100.2 101.6 103.7 100.0 100.0 100.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4 ÓÂ/UV 104.5 109.5 100.4 103.7 100.0 101.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÕÎ/KHO 101.4 102.6 100.8 100.4 100.0 100.0 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region ÀÐ/AR 103.6 107.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÁÕ/BKH 104.3 108.5 100.0 100.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÁÓ/BU 104.5 109.8 103.6 102.5 102.8 103.4 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÎÐ/OR 102.8 108.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ªÂ/OV 101.8 104.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Õª/KHS 102.2 105.7 100.0 100.0 102.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Òºâèéí á¿ñ Central region ÃÑ/GS 100.3 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÄÀ/DA 103.6 107.2 100.0 100.4 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÄÎ/DO 101.1 101.2 100.0 100.8 102.0 102.6 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 105.1 ÄÓ/DU 101.8 104.5 100.1 100.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 ªÌ/ÎM 101.0 100.6 100.1 105.7 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 ÑÝ/SE 104.4 110.2 100.7 101.7 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Òª/TO 100.9 101.9 101.1 100.8 100.0 100.0 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 97.0 100.0 Ç¿¿í á¿ñ East region ÄÄ/DD 100.5 101.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ѯ/SU 100.2 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÕÝ/KHE 102.4 105.1 101.9 103.4 100.0 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Улаанбаатар Ulaanbaatar ÓÁ/UB 102.4 105.2 101.9 100.6 100.1 99.7 100.1 100.0 100.0 100.3 100.0 100.4 100.1
 • 9.3. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÓËÑÛÍ ÈÍÄÅÊÑ, 2010 îíû 12 äóãààð ñàðä, á¿ëãýýð, ºìíºõ îíû æèëèéí ýöýñòýé õàðüöóóëñíààð NATIONAL CONSUMER PRICE INDEX for December 2010, by group, compared with the end of previous year õóâü percentage Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà, Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñ- Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä Àéìàã, Åðºíõèé áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ðîëûí çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, íèéñëýë èíäåêñ óíäàà, óñ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí áàðàà, ¿éë÷èëãýý äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý áàðàà ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Aimag Overall Food and Alcoholic Clothing, Housing, water, Furnishings, Health Transport Communi- Recreation Education Restaurants Miscellaneous and the index non-alcoholic beverages, footwear electricity household cation and culture and hotels goods & Capital beverages tobacco and cloth and fuels equipment services Óëñûí ä¿í 113.0 118.6 104.2 110.5 112.7 106.6 101.6 101.3 114.6 102.4 118.8 112.8 104.2 National Áàðóóí á¿ñ West region Áª/BO 111.6 112.6 100.3 127.1 105.9 105.7 93.9 106.9 117.6 101.3 113.0 98.3 105.4 ÃÎ/GO 107.1 112.7 92.1 107.1 104.1 101.0 103.3 99.9 94.8 100.0 137.3 100.0 106.0 ÇÀ/ZA 115.1 115.6 94.3 120.7 132.4 111.4 96.0 99.6 133.2 106.1 110.2 104.8 123.3 ÓÂ/UV 112.5 113.6 101.9 121.1 113.3 113.3 94.0 99.7 132.2 107.4 113.0 117.0 104.2 ÕÎ/KHO 106.2 111.0 107.1 100.4 100.0 100.6 100.0 95.5 105.3 100.1 113.1 100.0 103.5 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region ÀÐ/AR 111.0 118.5 106.6 104.6 101.6 105.1 96.0 100.8 87.4 102.2 113.7 103.2 98.5 ÁÕ/BKH 115.7 126.8 100.0 99.8 112.8 102.6 100.0 99.8 87.1 103.9 129.6 100.0 103.7 ÁÓ/BU 117.9 126.2 113.2 121.1 115.0 115.5 103.1 99.8 104.8 97.2 120.2 105.9 105.4 ÎÐ/OR 112.5 127.2 100.3 100.4 113.2 104.6 99.4 103.9 105.2 105.7 123.7 101.2 110.1 ªÂ/OV 113.6 126.8 101.2 104.2 102.7 102.9 110.8 99.3 92.2 100.4 120.2 100.0 100.2 Õª/KHS 111.4 115.6 101.8 111.5 108.6 109.7 100.1 103.3 100.4 99.0 119.0 108.3 102.9 Òºâèéí á¿ñ Central region ÃÑ/GS 114.6 119.5 110.2 99.1 118.7 112.0 100.4 96.0 116.4 123.0 120.2 97.8 99.8 ÄÀ/DA 118.3 125.1 99.8 107.0 129.7 104.9 98.0 101.1 125.2 100.2 121.0 106.4 101.0 ÄÎ/DO 110.8 115.7 101.4 102.1 113.2 108.5 101.3 98.3 99.1 99.7 113.6 100.1 117.9 ÄÓ/DU 108.5 108.3 103.3 106.7 126.0 104.7 100.2 97.1 121.7 106.1 118.8 100.0 111.0 ªÌ/ÎM 106.8 113.4 100.3 102.6 112.3 106.7 102.7 102.3 111.7 101.2 100.0 109.8 101.0 ÑÝ/SE 115.5 123.1 96.2 109.4 109.9 115.1 115.8 99.8 112.4 100.0 120.2 114.1 101.2 Òª/TO 112.0 114.9 103.6 114.6 108.1 111.3 100.0 99.1 129.8 105.7 120.2 102.6 105.1 Ç¿¿í á¿ñ East region ÄÄ/DD 109.5 105.9 104.1 120.7 107.6 117.2 102.8 96.9 91.9 113.8 124.1 129.6 111.4 ѯ/SU 109.5 116.1 101.3 101.6 111.5 104.9 103.6 99.1 131.3 111.1 114.3 100.0 100.1 ÕÝ/KHE 113.6 111.9 113.8 118.4 124.6 108.2 98.7 100.1 124.3 103.5 120.2 115.3 100.9 Улаанбаатар Ulaanbaatar ÓÁ/UB 114.3 120.6 108.3 112.1 112.5 104.5 103.6 101.8 116.9 101.5 120.4 114.9 103.153 Section 9. Price
 • Á¿ëýã 9. ¯íý9.4 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, á¿ëýã, äýä á¿ëãýýð, 2010 îíû 12 äóãààð ñàðä CONSUMER PRICE INDEX IN ULAANBAATAR, by group and subgroup, for December, 2010 õóâü percentage 2010 XII 2010 XII Á¿ëýã, äýä á¿ëýã Group and subgroup 2009 XII 2010 XI ÅЪÍÕÈÉ ÈÍÄÅÊÑ OVERALL INDEX 114.3 102.4ÕYÍÑÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ÓÍÄÀÀ, ÓÑ FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES 120.6 105.2 Õ¿íñíèé áàðàà Foodstuffs 121.3 105.3 Òàëõ, ãóðèë, áóäàà Bread, flour and cereals 110.1 100.5 Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í Meat and meat products 143.6 113.3 Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í, ºíäºã Milk, dairy products, and eggs 109.9 101.9 Òºðºë á¿ðèéí ººõ, òîñ Oils and fats 96.4 100.6 Æèìñ, æèìñãýíý Fruit 124.6 104.2 Òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî Ðotato and vegetables 118.2 101.1 Ñààõàð, æèìñíèé ÷àíàìàë, ÷èõýð, øîêîëàä Sugar, jam, candy and chocolate 112.1 99.7 Ñîãòóóðóóëàõ áóñ óíäàà Non-alcoholic beverages 100.5 100.1ÑÎÃÒÓÓÐÓÓËÀÕ ÓÍÄÀÀ, ÒÀÌÕÈ ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO 108.3 101.9 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà Alcoholic beverages 103.5 100.2 Òàìõè Tobacco 112.8 103.4ÕÓÂÖÀÑ, ÁªÑ ÁÀÐÀÀ, ÃÓÒÀË CLOTHING, FOOTWEAR AND CLOTH 112.1 100.6 Õóâöàñ, áºñ áàðàà Clothing, cloth 109.9 100.4 Ãóòàë Footwear 116.9 101.0ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÓÑ, ÖÀÕÈËÃÀÀÍ, ÒYËØ HOUSING, WATER, ELECTRICITY AND FUELS 112.5 100.1 Îðîí ñóóöíû áîäèò ò¿ðýýñ Actual rentals for housing 97.9 99.0 Îðîí ñóóöíû çàñâàðûí ¿éë÷èëãýý Maintenance and repair of the dwelling 105.3 101.9 Óñàí õàíãàìæ, áóñàä ¿éë÷èëãýý Water supply and miscellaneous services 124.1 100.0 Öàõèëãààí, õèéí áîëîí áóñàä òyëø Electricity, gas and other fuels 108.0 100.0ÃÝÐ ÀÕÓÉÍ ÒÀÂÈËÃÀ, ÃÝÐ ÀÕÓÉÍ ÁÀÐÀÀ FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT 104.5 99.7 Òàâèëãà, õýðýãñýë, õèâñ, äýâñãýð Furniture, carpets and other floor coverings 101.0 100.0 θìîë, íýõìýë ýäëýë Household textiles 111.8 100.7 Öàõèëãààí áàðàà Household appliances 102.7 98.2 Øèëýí ýäëýë, ñàâ ñóóëãà Glassware, tableware and household utensils 115.0 100.8 Áàãàæ õýðýãñýë Tools and equipment 111.6 102.2 Öýâýðëýãýýíèé áîëîí áóñàä æèæèã áàðàà Household maintenance 104.1 100.0ÝÌ, ÒÀÐÈÀ, ÝÌÍÝËÃÈÉÍ YÉË×ÈËÃÝÝ HEALTH 103.6 100.1 Ýì, òàðèà, ýìíýëãèéí õýðýãñýë Medical products, appliances and equipment 100.3 100.2 Àìáóëàòîðèéí ¿éë÷èëãýý Out-patient services 113.6 100.0 Ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý Hospital services 109.4 100.0ÒÝÝÂÝÐ TRANSPORT 101.8 100.0 Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õóäàëäàí àâàëò Purchase of vehicles 109.4 100.0 Õóâèéí òýýâðèéí õýðýãñëèéí çàñâàð, ¿éë÷èëãýý Operation of personal transport equipment 100.8 100.0 Òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý Transport services 101.7 100.0ÕÎËÁÎÎÍÛ ÕÝÐÝÃÑÝË, ØÓÓÄÀÍÃÈÉÍ YÉË×ÈËÃÝÝ COMMUNICATION 116.9 100.0ÀÌÐÀËÒ, ת˪ªÒ ÖÀÃ, ÑΨËÛÍ ÁÀÐÀÀ, YÉË×ÈËÃÝÝ RECREATION AND CULTURE 101.5 100.3 Audio,visual, photographic and information Äóó, ä¿ðñ, ãýðýë çóðàã, áóñàä òîíîã òºõººðºìæ processing equipment 97.0 99.5 ׺뺺ò öàãò çîðèóëñàí õýðýãñýë Major durables for recreation and culture 109.7 104.4 ׺뺺ò öàã, ñî¸ëûí ¿éë÷èëãýý Recreational and cultural services 100.6 100.0 Íîì, ñîíèí áè÷ãèéí õýðýãñýë Newspapers, books and stationery 102.7 100.0ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ YÉË×ÈËÃÝÝ EDUCATION 120.4 100.0ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË, ÍÈÉÒÈÉÍ ÕÎÎË, ÄÎÒÓÓÐ ÁÀÉÐ RESTAURANTS AND HOTELS 114.9 100.4 Íèéòèéí õîîëíû ¿éë÷èëãýý Catering service 114.8 100.5 Çî÷èä áóóäàë, äîòóóð áàéðíû ¿éë÷èëãýý Hotels, accommodation service 115.9 100.0ÁÓÑÀÄ ÁÀÐÀÀ, YÉË×ÈËÃÝÝ MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 103.1 100.1 Õóâü õ¿íä õàíäñàí ¿éë÷èëãýý Personal care 103.4 100.1 Õóâü õ¿íèé ýä ç¿éë, õýðýãëýë Personal effects 102.5 100.0 Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý Financial services 100.0 100.054
 • Section 9. Price9.5. ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, 2010 îíû 12 äóãààð ñàðä CONSUMER PRICE INDEX OF SELECTED GOODS AND SERVICES IN ULAANBAATAR, for December, 2010 õóâü percentage Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð Commodities and services, 2010 XII 2010 XII òºðºë, õýìæèõ íýãæ unit of measure 2009 XII 2010 XIÃóðèë, äýýä çýðýã,êã Flour, highest grade, kg 110.4 99.2Ãóðèë, 1-ð çýðýã, êã Flour, grade 1, kg 111.1 101.4Ãóðèë, 2-ð çýðýã, êã Flour, grade 2, kg 96.7 102.9Òàëõ, "Àòàð", ø Bread "Atar", piece 103.6 100.0Ãóðèëàí áîîâ, 900 ãð Bakery, 900 gr 112.8 100.0Öàãààí áóäàà, êã Rice, kg 124.5 100.7Øàð áóäàà, êã Millet, kg 145.2 100.0Õîíèíû ìàõ, êã Mutton, kg 157.5 115.9¯õðèéí ìàõ, êã Beef, kg 143.5 114.7Àäóóíû ìàõ, êã Horse meat, kg 114.7 106.3Òàõèàíû ãóÿ, êã Chicken leg, kg 99.7 98.2Äîòîð ìàõ, öóâäàé Animal interior 100.0 100.0×àíàìàë õèàì, êã Sausages, kg 102.2 100.9Øèíãýí ñ¿¿, ë Milk, litre 105.0 101.7Òàðàã, ë Yoghurt, litre 124.5 102.0Ǻºõèé, êã Cream, kg 119.0 103.7Õóóðàé ñ¿¿, êã Powdered milk, kg 93.8 100.0ªíäºã, ø Egg, piece 106.3 100.0Óðãàìëûí òîñ, ë Vegetable oil, litre 93.3 98.9ªºõºí òîñ, êã Fat, kg 97.5 114.4Öºöãèéí òîñ, çàäãàé, 1 êã Butter, kg 97.4 100.0Maðãàðèí, 500ãð Margarine,500gr 104.4 100.0Àëèì, êã Apple, kg 129.9 104.4Áàíàí, êã Banana, kg 110.3 103.1¯çýì, êã Raisin, kg 106.8 105.2Òºìñ, êã Potato, kg 111.4 99.0Ëóóâàí, êã Carrot, kg 126.7 99.5Ìàíæèí, êã Turnip, kg 119.1 110.2Áàéöàà, êã Cabbage, round, kg 140.0 105.2Áººðºíõèé ñîíãèíî, êã Onion, kg 117.6 101.6Ñàðìèñ, áóëöóó Garlic, 1 piece 128.0 106.7Óëààí ëîîëü, êã Tomato, kg 106.0 103.8ªðãºñò õýìõ, êã Cucumber, kg 116.1 100.6Ýëñýí ÷èõýð, êã Sugar, kg 117.1 98.6¨îòîí, 500ãð Cube sugar, 500gr 111.2 100.0Õàòóó ÷èõýð, 1 êã Candy, 1 kg 111.2 101.9Øîêîëàä, 100ãð Chocolate, 100gr 109.1 100.0Æèìñíèé ÷àíàìàë, 380 ã Jam, 380gr 94.7 100.0Äàâñ, öàãààí, êã Salt, white, kg 93.8 102.9Ìàéîíåç, êã Mayonnaise, kg 110.4 101.4Öóó, 170 ãð Vinegar, 170 gr 110.9 101.7Êåò÷óï, 250 ãð Ketchup, 250 gr 105.1 100.0Íîãîîí öàé, 2êã Green tea, 2 kg 94.0 100.0Áàéõóó öàé, 50ã Black tea, 50g 97.6 100.0Êîôå, 100ãð Coffee, 100g 101.1 100.4Óíäàà, 1.25 ë Soft drink, 1.25 l 103.0 100.0Æèìñíèé ø¿¿ñ, 1 ë Fruit juice, 1 l 104.2 100.0Àðõè, 0.5 ë Vodka "Arkhi", 0.5 litre 101.8 100.0Äàðñ, 0.75 ë Wine, 0.75 l 110.3 101.4Ïèâî, 0.5 ë Beer, 0.5 litre 105.8 100.0ßíæóóð, äîòîîä, õàéðöàã Cigarettes, local, packet 113.4 103.8Ä¿íñýí òàìõè, 350 ãð Pipe tobacco, 350 gr 116.1 100.0 55
 • Á¿ëýã 9. ¯íý (Õ¿ñíýãò 9.5-ûí ¿ðãýëæëýë- Table 9.5 continuation) Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð Commodities and services, 2010 XII 2010 XII òºðºë, õýìæèõ íýãæ unit of measure 2009 XII 2010 XI Íîîñîí äààâóó, ì Woollen cloth, m 82.3 100.0 Ýðýýí äààâóó, ì Cotton cloth, m 110.7 100.0 Òîðãî, ì Silk cloth, m 100.0 100.0 Ýðýãòýé ñàâõèí õ¿ðýì, ø Mens leather jacket, piece 99.4 100.0 Ýðýãòýé õ¿íèé õîñëîë, õîñ Suit, mens, set 102.8 100.0 Ñîðî÷êàí öàìö, ø Mens shirt, piece 119.4 103.8 Æèíñ, ø Jeans, piece 112.9 100.0 Ýðýãòýé õ¿íèé ºìä, ø Trousers, mens, piece 127.2 100.0 Ýìýãòýé õ¿íèé õîñëîë, õîñ Suit, womens, set 101.4 100.0 Íîîëóóðàí öàìö, ø Cashmere sweater, piece 79.9 100.0 Þáêà, ø Skirt, piece 105.0 100.0 Öàìö, öàãààí, ø Blouse, piece 113.6 100.0 Òðèêî, ø Tights, piece 102.8 100.0 Ýðýãòýé õ¿¿õäèéí ñîðî÷êà, öàãààí, ø Boys shirt, piece 108.8 100.0 Îõèäûí ïëàòüå, ø Girls dress, imported, piece 107.9 100.0 Õ¿¿õäèéí æèíñýí ºìä, ø Childrens jeans, piece 112.4 100.0 Õèìè öýâýðëýãýý, ýðýãòýé êîñòþì Dry cleaning, mens suit 102.0 100.0 Ýðýãòýé ºâëèéí ãóòàë,õîñ Mens winter leather shoes, pair 126.9 101.7 Ýìýãòýé ºâëèéí ãóòàë, õîñ Womens winter leather boots, pair 133.1 101.8 Ýðýãòýé õ¿¿õäèéí ºâëèéí ãóòàë,õîñ Boys winter shoes, pair 121.1 104.0 Õ¿¿õäèéí ï¿¿ç, õîñ Sport shoe, childrens, pair 134.4 103.9 Ýìýãòýé õ¿íèé ãóòëûí ºñãèéä çàí òàâèõ Ladys shoes repair 107.6 100.0 1 ºðºº áàéð ò¿ðýýñëýõ ñàðûí õºëñ Monthly rent for apartment, 1 bedroom 97.9 99.0 Õàíûí öààñ, ðóëîí Wall-paper, 1 roll 100.0 100.0 Òîñîí áóäàã, öàãààí, ë White oil paint, litre 104.0 102.6 Ïëèòà, ø Slab, piece 108.6 100.0 Öåìåíò, 50 êã, äîòîîä Cement, 50 kg, domestic 130.8 100.0 Öýâýð óñíû ¿íý, ñàðä, 1 õ¿íèé Monthly water use fee, per capita 152.4 100.0 Öýâýð óñíû ¿íý /ãýð õîðîîëëûí 纺âðèéí/, 40 ë Fresh water supply fee /in ger district / for 40 l 100.0 100.0 Õîã õàÿãäàë, 1 õ¿íèé Carbage collection fee, per capita 100.0 100.0 Áîõèð óñíû ¿íý, ñàðä, 1 õ¿íèé Sewage water use fee, per capita 148.6 100.0 Çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé õºëñ, 1ì2 Monthly housing service fee,1 m 2 100.0 100.0 Õàëààëò, 1ì2 Monthly heating fees, 1 m 2 114.7 100.0 Öàõèëãààí, îðîí ñóóöíû, 1 êÂò.öàã Electricity, for apartment, 1 KWH 117.2 100.0 Öàõèëãààí, ãýð õîðîîëëûí , 1 êÂò.öàã Electricity, in ger district, 1 KWH 116.1 100.0 Õàëóóí óñ, îðîí ñóóöíû, ñàðä, 1 õ¿íèé Hot water use fee, per capita 114.5 100.0 Ò¿ëøíèé ìîä, 1 øóóäàé Wood for fuel, 1 slack 95.7 100.0 Í¿¿ðñ, 1 øóóäàé Coal, 1 slack 100.0 100.0 Óíòëàãûí îð, 2 õ¿íèé Bed, double 129.6 100.0 Äèâàí, ø, äîòîîä Sofa, domestic, piece 105.0 100.0 Õèâñ, 2*3 ì Carpet, 2*3 m 90.4 100.0 Õºâºíòýé õºíæèë, 1 õ¿íèé Cotton blanket, single 100.0 100.0 Ãàð í¿¿ðèéí àë÷óóð, ø Face cotton towel, piece 125.0 100.0 Õºðãºã÷, ø Refrigerator, piece 100.0 100.0 Óãààëãûí ìàøèí, ø Washing machine, piece 101.3 100.0 Òîîñ ñîðîã÷, ø Vacuum cleaner, piece 88.0 100.0 Öàõèëãààí ïëèòêà, ø Electric cooker, piece 103.2 100.0 Öàõèëãààí èíä¿¿, ø Electric iron, piece 120.5 100.0 Óñ áóöàëãàã÷, 1.5ë Electric kettle, 1.5 l 111.1 88.9 Öàéíû õàëáàãà, ø Tea spoon, piece 100.0 103.2 Õîîëíû òºìºð ñàâ, 5 ë Pot, 5 liters volume 98.6 107.0 Öàéíû õàëóóí ñàâ, 2 ë Thermos, 2 liters volume 115.1 100.0 Øààçàí àÿãà, ø Porcelain cup, piece 102.6 100.0 ×èéäýíãèéí øèë, ø Light bulb, piece 106.0 100.0 Ýäèéí ñàâàí, ø Laundry soap, piece 104.1 100.0 Óãààëãûí íóíòàã, ø Washing detergent, piece 99.6 100.0 Àÿãà, òàâàã óãààã÷ øèíãýí, 500 ãð Dishwashing detergent, 500 gr 101.1 100.056
 • Section 9. Price (Õ¿ñíýãò 9.5-ûí ¿ðãýëæëýë- Table 9.5 continuation) Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð Commodities and services, 2010 XII 2010 XII òºðºë, õýìæèõ íýãæ unit of measure 2009 XII 2010 XIÀñïèðèí, 10 ø Aspirin, 10 tablets 107.3 100.0Àìïèöèëëèí, 10ø Ampicillin, 10 tablets 98.5 100.0Âèòàìèí "Ñ", ¿ðëýí, 50 ø Vitamin "C", 50 tablets 92.0 100.0Ïåíèöèëëèí, òàðèàãààð, 1 ñàÿ Pennicillin, injection, 1 mln. 97.2 100.0Ø¿äíèé ýì÷èä ¿ç¿¿ëýõ õºëñ Dentist services fee 108.2 100.0Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýý õèéõ õºëñ, ÝÕÎ Laboratory ultra sound testing 128.8 100.0Ñóóäëûí àâòîìàøèí, ø Car, piece 109.7 100.0Áåíçèí, À-80, ëèòð Petrol "A-80", litre 96.3 100.0Áåíçèí, À-93, ëèòð Petrol "A-93", litre 96.8 100.0Äèçåëèéí ò¿ëø, ëèòð Diesel fuel, litre 100.4 100.0Òºìºð çàìààð çîð÷èõ õºëñ, äîòîîä, 1 òàëäàà Railway ticket fare, domestic, 1 way 100.0 100.0Òºìºð çàìààð çîð÷èõ õºëñ, ÓÁ-Áýýæèí,1 òàëäàà Railway ticket fare, UB-Beijing, 1 way 100.1 100.0Àâòîáóñíû áèëåò, 1 óäàà Bus fare, 1 way 100.0 100.0Ìèêðî àâòîáóñíû áèëåò, 1 óäàà Mini bus fare, 1 way 100.0 100.0Õîò äîòîðõè òàêñèíû õºëñ, êì Taxi service fare, km 100.0 100.0Õîò õîîðîíäûí òàêñèíû õºëñ, ÓÁ-Äàðõàí Intercity taxi fare, UB-Darkhan 120.0 100.0Îíãîöîîð çîð÷èõ õºëñ, äîòîîä, 1 òàëäàà Airticket fare, domestic, 1 way 100.6 100.0Îíãîöîîð çîð÷èõ õºëñ, ÓÁ-Áýýæèí, 1 òàëäàà Airticket fare, UB-Beijing, 1 way 93.9 100.0Äîòîîäîä çàõèà èëãýýõ òàðèô Internal postal charge 100.0 100.0Cóóðèí óòñààð ÿðèõ òàðèô, 1 ìèí Fixed phone local call, 1 min 137.5 100.0Mîáèêîì, ñ¿ëæýýí äîòðîî 1 ìèí Mobicom, within own network call, 1 min 100.0 100.0Ñêàéòåë, ñ¿ëæýýí äîòðîî 1 ìèí Skytel, within own network call, 1 min 100.0 100.0ÓÁ-Äîðíîä óòñààð ÿðèõ õºëñ, 3 ìèí UB-Dornod tel.call, 3 min 125.0 100.0Èíòåðíåò àøèãëàõ õºëñ, 1 öàã Internet use charge, 1 hour 110.5 100.0ªíãºò òåëåâèçîð, ø Colour television set 89.8 100.0DVD òîãëóóëàã÷, ø DVD player, piece 99.0 100.0Äèæèòàë ôîòî àïïàðàò, ø Digital photo camera, piece 100.0 100.0Êîìïüþòåð, èæ á¿ðäýë Personal computer, set 109.5 97.9Êîìïàêò äèñê, öýâýð, ø Compact disk, blank, piece 104.3 100.0Ǻºëºí òîãëîîì, ø Soft toys, piece 109.7 105.1Ñàãñàí áºìáºã, ø Basketball, piece 114.7 100.0Êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñàðûí õóðààìæ Cable TV service, monthly charge 100.0 100.0Çóðàã áóóëãàõ õºëñ, 10*15 ñì Colour photo printing, 10*15 cm 125.0 100.0Âèäåî ïðîêàòûí ¿éë÷èëãýý, VCD, 1 ºäºð Rental of VCD movies, 1 day 100.0 100.0Êèíîíû áèëåò, 1 õ¿íèé Admission to movies, 1 person 100.0 100.0Ñóðàã÷èéí äýâòýð, äºðâºëæèí, ø Notebook, piece 101.5 100.0"ªäðèéí ñîíèí" óëèðëûí çàõèàëãà Quartelly subscription of "Daily news" 100.0 100.0¯çãýí áàë, ø Rollpen, piece 112.7 100.0Ñóðãàëòûí òºëáºð, óëñûí ñóðãóóëü Annual education tuition, state 120.2 100.0Ñóðãàëòûí òºëáºð, õóâèéí ñóðãóóëü Annual education tuition, private 120.5 100.0Ðåñòîðàíû õîîëíû ¿íý, I, II õîîë Restaurant dish 120.2 100.0Çîîãèéí ãàçðûí õîîëíû ¿íý Cafes dish 110.7 101.1Ýðýãòýé õ¿íèé ¿ñ çàñàõ Mens hair cut 100.0 100.0Ýìýãòýé õ¿íèé ¿ñ òàéðàëò Womens hair cut 100.0 100.0Í¿¿ðýíä èëëýã õèéõ õºëñ Fee for facial massage 105.9 100.0Í¿¿ðíèé ýíãýñýã, ø Facial powder, pressed, piece 104.5 100.0Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí, ø Beauty soap, piece 110.1 100.0¯ñíèé øàìïóíü, 200 ãð Shampoo, 200 gr 96.2 100.0Ø¿äíèé îî, 100 ãð Toothpaste, 100 gr 106.9 100.6Ýìýãòýé õ¿íèé àðèóí öýâðèéí õýðýãëýë, 10 ø Sanitary pad, 10 pieces 99.4 100.0Àðèóí öýâðèéí öààñ, áîîäîë Toilet paper, pack 105.0 100.0Áóãóéí öàã, ýìýãòýé Ladys watch 93.8 100.0Àëòàí áºãæ, 3.0 ãð Golden ring, 3 g 100.0 100.0̺íãºí àÿãà, äóíä ãàðûí Silver cup, middle size 103.2 100.0 57
 • Á¿ëýã 9. ¯íý9.6 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ, ñàðààð AVERAGE MARKET PRICE OF SOME AGRICULTURAL PRODUCTS, by months òºã tog. 1 øèðõýãèéí äóíäàæ ¿íý Àéìàã, Average prices of 1 piece íèéñëýë Õîíèíû /íîîñòîé/ íýõèé ßìààíû /íîîëóóðòàé/ àðüñAimags and the Sheep skin with wool Goat skin with cashmere Capital 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 2 650 6 500 6 000 12 500 20 000 21 000ÃÎ / GO 3 300 9 300 7 000 12 300 19 000 17 200ÇÀ / ZA 2 900 9 700 7 500 12 000 18 000 -Ó / UV 2 500 8 000 5 000 11 500 17 000 19 000ÕÎ / KHO - 10 500 - 8 000 19 500 19 500 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 3 000 9 000 8 000 9 000 16 000 -ÁÕ / BKH 4 000 10 000 8 500 12 000 19 000 20 000ÁÓ / BU 2 000 6 800 7 300 - 15 000 15 500ÎÐ / OR 3 000 8 000 8 000 9 000 11 500 11 500ªÂ / OV 3 500 11 500 10 000 11 000 19 500 21 000Õª / KHS 1 500 9 000 6 500 10 000 15 000 16 000 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS - 9 000 8 000 9 000 18 000 20 000ÄÀ / DA 3 500 9 000 9 000 12 500 18 000 19 500ÄÎ / DO - 9 000 8 000 - 15 000 20 000ÄÓ / DU 4 000 10 000 9 000 11 700 20 000 21 700ªÌ / OM 3 500 9 000 8 000 9 500 18 000 22 000ÑÝ / SE 3 500 8 500 6 000 5 500 17 000 17 000Òª / TO 3 500 10 000 8 500 - - - Ç¿¿í á¿ñ East regionÄÄ / DD 2 500 6 300 5 600 7 000 13 000 16 000ѯ / SU 1 800 - 4 500 11 000 - 15 000ÕÝ / KHE 2 500 7 000 - 12 000 12 000 19 000 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ / UB 2 500 8 000 7 500 10 000 16 000 19 000 (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation ) 1 øèðõýãèéí äóíäàæ ¿íý Àéìàã, Average prices of 1 piece íèéñëýë ¯õðèéí øèð Cattle hideAimags and the 2 ì-ýýñ äîîø óðòòàé 2 ì-ýýñ äýýø óðòòàé Capital Less than 2 m More than 2 m 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 6 000 14 000 12 000 8 000 14 000 -ÃÎ / GO 6 500 8 000 10 000 8 700 12 000 15 000ÇÀ / ZA - 16 000 - - - 12 000Ó / UV 5 000 15 000 11 000 6 000 18 000 14 000ÕÎ / KHO 10 000 - 12 300 16 000 15 000 16 000 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 7 500 14 000 14 000 17 000 23 000 25 000ÁÕ / BKH 7 000 10 000 10 000 13 000 15 000 12 000ÁÓ / BU 7 000 11 000 12 500 12 000 21 000 21 500ÎÐ / OR 7 000 10 500 11 000 15 000 20 800 21 000ªÂ / OV 6 000 - - 8 000 16 000 15 000Õª / KHS 8 000 12 000 13 000 15 000 15 000 20 000 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS 7 000 11 000 12 000 - - -ÄÀ / DA 8 500 9 500 9 500 16 000 20 000 23 000ÄÎ / DO - - - 7 500 - -ÄÓ / DU 6 000 10 000 14 500 8 000 15 000 19 700ªÌ / OM 10 000 10 000 11 000 - - -ÑÝ / SE 8 000 14 000 12 000 17 000 25 000 24 000Òª / TO 8 000 10 000 13 000 14 700 16 000 20 000 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄÄ / DD 8 000 10 000 11 000 9 000 13 000 18 000ѯ / SU 5 500 - 11 000 11 000 - 17 000ÕÝ / KHE 8 000 12 000 13 000 14 000 - 14 000 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ / UB 10 000 14 000 15 300 19 000 26 000 24 00058
 • Section 9. Price (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation ) 1 øèðõýãèéí äóíäàæ ¿íý Àéìàã, Average prices of 1 piece íèéñëýëAimags and the Àäóóíû øèð Horse hide Capital 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 16 500 23 000 25 000ÃÎ / GO 12 700 20 000 19 700ÇÀ / ZA 13 900 20 000 19 800Ó / UV 15 000 18 000 22 000ÕÎ / KHO 14 000 18 000 18 000 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 14 000 24 000 25 000ÁÕ / BKH 14 000 22 000 22 000ÁÓ / BU 12 000 19 000 19 000ÎÐ / OR 15 000 17 500 17 500ªÂ / OV 15 000 25 000 25 000Õª / KHS 18 000 15 000 23 000 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS - 18 000 22 000ÄÀ / DA 16 000 16 000 23 000ÄÎ / DO 17 000 22 000 24 000ÄÓ / DU 16 000 24 000 25 000ªÌ / OM 12 000 20 000 21 000ÑÝ / SE 12 000 22 000 20 000Òª / TO 16 000 22 000 22 000 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄÄ / DD 12 300 15 000 17 800ѯ / SU 16 000 - 19 000ÕÝ / KHE 17 000 18 000 24 000 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ / UB 20 000 23 000 24 600 (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation ) 1 êã-èéí äóíäàæ ¿íý Àéìàã, Average prices of 1 kg íèéñëýë ßìààíû íîîëóóð Greezy cashmereAimags and the Öàãààí White Áîð Brown Capital 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 30 000 45 000 - 30 000 45 000 -ÃÎ / GO 28 000 45 000 - 28 000 45 000 -ÇÀ / ZA 28 000 - 49 700 - - -Ó / UV 25 000 46 000 - - 45 000 -ÕÎ / KHO 25 000 45 700 - - - - Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 24 000 45 000 43 000 24 000 45 000 43 000ÁÕ / BKH 30 000 48 000 47 000 30 000 - -ÁÓ / BU - - - - 42 000 42 000ÎÐ / OR 22 500 43 500 43 300 - 41 500 41 500ªÂ / OV 26 000 48 000 49 000 26 000 48 000 49 000Õª / KHS 26 000 45 000 47 000 28 000 48 000 48 000 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS - 45 000 - - - -ÄÀ / DA 27 000 40 000 40 000 27 000 40 000 40 000ÄÎ / DO 27 000 45 000 48 000 27 000 45 000 -ÄÓ / DU - - - 27 000 - 41 700ªÌ / OM 26 000 46 000 48 000 26 000 45 000 48 000Òª / TO 26 500 46 200 50 000 26 500 46 200 50 000 Ç¿¿í á¿ñ East regionѯ / SU 21 000 40 000 40 000 18 000 40 000 35 000ÕÝ / KHE 20 000 - - - - - Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ / UB 30 000 48 000 49 000 - 48 000 - 59
 • Á¿ëýã 9. ¯íý (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation ) Àäóóíû äóíäàæ ¿íý, ìÿí.òºã Average prices for 1 horse, thous.tog Àéìàã, Íàñ ã¿éöñýí àäóó ªñâºð íàñíû àäóó íèéñëýë Adult horse Young horseAimags and Ìîðü ÿ¿ Ýð Ýìthe Capital Castrated horse Mare Male Female 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 299 438 439 285 421 399 230 320 338 224 304 318ÃÎ / GO 226 263 305 193 239 265 148 190 225 141 187 210ÇÀ / ZA 210 235 259 187 220 228 147 160 183 141 150 177Ó / UV 281 298 304 232 253 255 188 232 236 171 200 200ÕÎ / KHO 229 265 322 202 208 280 161 119 219 158 119 200 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 186 261 276 180 243 251 139 173 180 136 172 180ÁÕ / BKH 198 225 241 188 217 219 147 173 166 143 177 164ÁÓ / BU 242 259 259 229 263 263 174 188 188 174 186 186ÎÐ / OR 260 346 344 230 346 345 170 215 215 160 200 200ªÂ / OV 181 234 262 169 231 242 137 183 200 137 170 183Õª / KHS 213 285 281 199 254 261 158 206 211 154 195 207 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS 250 200 250 200 250 250 160 180 200 150 215 200ÄÀ / DA 335 433 558 313 413 430 188 335 348 180 310 330ÄÎ / DO 258 272 289 233 245 294 171 210 207 156 199 201ÄÓ / DU 207 279 317 194 266 303 136 206 243 132 203 230ªÌ / OM 193 259 266 147 248 250 130 188 205 115 180 200ÑÝ / SE 348 373 400 348 353 380 280 295 285 280 287 280Òª / TO 277 309 340 265 306 320 210 231 234 210 216 229 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄÄ / DD 206 265 274 191 242 263 147 179 195 139 176 191ѯ / SU 203 326 312 195 291 278 154 203 207 146 194 189ÕÝ / KHE 240 305 329 233 263 291 167 197 210 154 189 202 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ / UB 220 250 270 200 230 250 160 240 240 140 220 225 (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation ) Òýìýýíèé äóíäàæ ¿íý, ìÿí.òºã Average prices for 1 camel, thous.tog Àéìàã, Íàñ ã¿éöñýí òýìýý ªñâºð íàñíû òýìýý íèéñëýë Adult camel Young camelAimags and Àò Èíãý Ýð Ýìthe Capital Castrated camel Cow camel Steer camel Cow camel 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 395 475 494 366 437 437 268 315 338 254 308 278ÃÎ / GO 354 367 429 304 318 357 226 236 274 215 223 270ÇÀ / ZA 382 465 460 330 380 375 228 250 275 203 250 265Ó / UV 378 420 450 316 369 396 241 258 277 227 250 267ÕÎ / KHO 317 392 457 251 264 369 181 162 258 175 160 233 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 490 538 513 433 433 438 263 365 375 247 310 375ÁÕ / BKH 392 455 503 337 398 411 262 383 300 237 367 325ÁÓ / BU 450 505 505 420 425 425 248 290 290 248 290 290ªÂ / OV 358 663 497 295 675 400 212 500 350 200 460 320Õª / KHS 419 443 452 352 395 403 226 256 318 217 250 304 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS 500 400 - - 350 - - 250 - - 275 -ÄÀ / DA 575 470 520 525 420 420 240 340 340 240 350 350ÄÎ / DO 448 541 559 379 434 469 244 340 367 220 296 345ÄÓ / DU 433 561 601 376 466 498 285 348 362 250 341 341ªÌ / OM 431 525 537 335 438 420 - 300 - - 275 -Òª / TO 488 532 548 407 445 459 304 341 327 283 316 318 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄÄ / DD 428 546 539 359 442 446 231 275 323 212 252 285ѯ / SU 372 487 445 300 375 380 240 237 270 220 227 245ÕÝ / KHE 427 417 421 347 390 390 241 267 267 233 258 25460
 • Section 9. Price (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation ) ¯õðèéí äóíäàæ ¿íý, ìÿí.òºã Average prices for 1 cattle, thous.tog Àéìàã,íèéñëýë Íàñ ã¿éöñýí ¿õýð ªñâºð íàñíû ¿õýðAimags Adult cattle Young cattleand the Ýð Ýì Ýð Ýì Capital Male Female Male Female 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 229 322 318 202 288 292 165 256 246 154 237 234ÃÎ / GO 281 294 341 251 262 316 198 207 256 177 196 239ÇÀ / ZA 296 390 409 236 317 342 187 254 265 174 237 282Ó / UV 316 332 349 242 295 299 203 204 214 183 210 215ÕÎ / KHO 251 377 406 207 256 322 168 156 255 158 161 230 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 312 393 369 249 336 319 178 245 245 166 231 233ÁÕ / BKH 257 342 392 215 288 325 156 202 232 147 192 230ÁÓ / BU 461 510 510 405 370 370 276 273 276 261 263 266ÎÐ / OR 470 550 548 280 540 535 220 375 370 200 355 350ªÂ / OV 297 450 445 243 383 361 195 333 300 180 320 279Õª / KHS 322 485 512 261 319 337 194 218 242 181 219 235 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS 400 350 - 355 300 - 290 313 300 255 313 300ÄÀ / DA 408 670 675 388 575 625 261 390 453 244 368 430ÄÎ / DO 419 477 507 411 422 475 267 303 336 247 283 300ÄÓ / DU 354 449 446 319 401 420 217 305 320 209 287 290ªÌ / OM 390 558 563 350 450 525 260 370 404 - 400 300ÑÝ / SE 400 545 550 400 445 450 348 376 375 335 356 350Òª / TO 474 586 592 402 483 488 284 329 345 272 312 334 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄÄ / DD 380 522 541 332 407 472 210 277 316 198 255 304ѯ / SU 360 507 527 307 409 425 236 298 296 209 271 278ÕÝ / KHE 422 496 501 344 405 412 308 290 298 261 263 269 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ / UB 320 350 360 300 330 340 250 240 250 230 220 230 61
 • Á¿ëýã 9. ¯íý (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation ) Õîíèíû äóíäàæ ¿íý, ìÿí.òºã Àéìàã, Average prices for 1 sheep, thous.tog íèéñëýë Íàñ ã¿éöñýí õîíü Adult sheep Aimags and Ýð Ýì the Capital Wether sheep Ewe 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 41 71 75 33 53 58ÃÎ / GO 44 62 65 32 46 48ÇÀ / ZA 47 65 66 31 43 44Ó / UV 44 57 60 29 39 41ÕÎ / KHO 37 48 71 27 40 53 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 46 60 60 38 46 50ÁÕ / BKH 46 61 59 34 47 46ÁÓ / BU 58 72 72 47 52 53ÎÐ / OR 50 68 65 35 58 55ªÂ / OV 41 66 72 30 56 53Õª / KHS 45 65 68 33 48 49 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS 53 - 60 34 - 45ÄÀ / DA 57 74 78 45 61 65ÄÎ / DO 67 77 80 49 57 60ÄÓ / DU 49 78 79 34 55 56ªÌ / OM 43 73 70 33 58 57ÑÝ / SE 50 77 85 45 62 66Òª / TO 64 77 83 49 58 62 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄÄ / DD 51 62 60 36 48 47ѯ / SU 58 82 77 36 49 48ÕÝ / KHE 59 71 74 46 55 59 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ / UB 35 60 55 33 55 52 (Õ¿ñíýãò 9.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 9.6 continuation ) ßìààíû äóíäàæ ¿íý, ìÿí.òºã Average prices for 1 goat, thous.tog Àéìàã, Íàñ ã¿éöñýí ÿìàà íèéñëýë Adult goat Aimags and Ýð ÿìàà Ýì ÿìàà the Capital Wether goat Female goat 2009.XII 2010.XI 2010.XII 2009.XII 2010.XI 2010.XII Áàðóóí á¿ñ West regionÁª / BO 24 42 44 22 38 38ÃÎ / GO 31 46 48 23 37 38ÇÀ / ZA 29 38 43 22 28 33Ó / UV 28 39 41 21 29 30ÕÎ / KHO 25 35 55 19 22 42 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀÐ / AR 31 41 39 27 34 35ÁÕ / BKH 34 44 48 25 36 40ÁÓ / BU 42 48 48 34 38 38ÎÐ / OR 30 40 40 25 35 35ªÂ / OV 30 48 52 22 40 43Õª / KHS 30 48 49 23 37 39 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃÑ / GS 45 - 50 23 - 40ÄÀ / DA 43 56 59 35 47 51ÄÎ / DO 46 59 54 35 48 46ÄÓ / DU 30 56 58 23 39 46ªÌ / OM 31 55 53 24 42 42ÑÝ / SE 40 55 65 40 46 50Òª / TO 45 54 59 35 43 48 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄÄ / DD 32 44 44 27 35 37ѯ / SU 38 49 50 27 35 36ÕÝ / KHE 44 55 56 34 40 42 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓÁ / UB 28 40 35 20 38 3262
 • Section 9. Price9.7 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒ ÄÀÕÜ ÁÀÐÈËÃÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ, ¿éëäâýðëýã÷ óëñ îðíîîð AVERAGE PRICES OF MAJOR CONSTRUCTION MATERIALS IN ULAANBAATAR, by producing countries òºã tog Ìàòåðèàëûí íýð, ¿éëäâýðëýã÷ óëñ Õýìæèõ Measurement 2010 XII 2010 XII Materials, by producing country 2009 XII 2010 XI 2010 XII % % îðíîîð íýãæ unit 2009 XII 2010 XI Ìîíãîë Óëñ MongoliaÁåòîí çóóðìàã Ì-200 Concrete mortar M-200 ì3 m3 77 000 87 000 87 000 113.0 100.0Õºíãºí áåòîí 700 Iron concrete 700 ì3 m3 83 000 95 500 95 500 115.1 100.0Óëààí òîîñãî Ì-100 Brick made from clay M-100 ìÿí.ø thous.piece 160 000 120 000 120 000 75.0 100.0Öåìåíò Ì-500 Cement M-500 50 êã 50 kg 5 800 5 800 5 800 100.0 100.0Âàêóóì öîíõ (15õ15) Vacuum window (15x15) ì2 m2 80 000 80 000 80 000 100.0 100.0Øàëíû áàíç (õîâèëã¿é) Plank for floor (without groove) ì3 m3 120 000 140 000 140 000 116.7 100.0Çàõàëñàí áàíç Edged plank ì3 m3 23 000 35 000 35 000 152.2 100.0Ïàëê (15õ15), õóóðàé Stick (15x15), dry ø piece 13 000 20 000 20 000 153.8 100.0Ýìóëüñ (äîòîð) Emulsion (inward ) êã kg 9 000 9 000 9 000 100.0 100.0Õººñºíöºð (2.44x1.22ì) Polystryrene (2.44x1.22m) ì2 m2 15 000 15 000 15 000 100.0 100.0Çàìàñê Varnish 25 êã 25 kg 4 500 4 500 4 500 100.0 100.0 ÎÕÓ Russian FederationÕàð öààñ (÷óëóóòàé) 1õ10ì Roofing paper (with stone) 1x10ò áîîäîë pack 14 000 14 500 14 500 103.6 100.0Îëèô Olip êã kg - 4 600 4 600 - 100.0Øîõîé (ìåëü) Lime (meli) êã kg 600 600 600 100.0 100.0 ÁÍÕÀÓ Peoples Republic of ChinaÖåìåíò Ì-500 Cement M-500 50 êã 50 kg 7 000 6 500 6 500 92.9 100.0Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººã¿é) Window glass 5mm (without reflection) ì2 m2 12 000 12 000 12 000 100.0 100.0Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººòýé) Window glass 5mm (with reflection) ì2 m2 10 000 10 000 10 000 100.0 100.0Õàð öààñ (÷óëóóã¿é) 1x15 Roofing paper (without stone) 1x15 áîîäîë pack 6 800 7 000 7 000 102.9 100.0Õàäààñ 100ìì Spike 100 mm êã kg 2 500 2 500 2 500 100.0 100.0Òîñîí áóäàã Oil paint êã kg 2 000 2 000 2 000 100.0 100.0Õàíûí öààñ (10õ0.53 ì) Wallpaper (10x0.53 m) áîîäîë pack 7 000 8 000 8 000 114.3 100.0Ýìóëüñ (ãàäíà) Emulsion (external) 18 êã 18 kg 18 000 18 000 18 000 100.0 100.0Ýìóëüñ (äîòîð) Emulsion (inward ) 18 êã 18 kg 6 500 6 500 6 500 100.0 100.0Øîõîé (ìåëü) Lime (meli) êã kg 500 500 500 100.0 100.0Õàâòàí 30x30 (øàëíû) Slabstone 30x30,(for floor) ø piece 750 800 850 113.3 106.3Øààçàí óãààãóóð Ceramic sink ø piece 45 000 55 000 55 000 122.2 100.0Øààçàí ñóóëòóóð Ceramic lavatory pan ø piece 65 000 80 000 80 000 123.1 100.0ªäðèéí ãýðýë (ñóóðüã¿é) Electric filament lamp (without pivot) ø piece 1 800 1 800 1 800 100.0 100.0Õààëãà (òºìºð) Building door (metal) ø piece 130 000 135 000 135 000 103.8 100.0Êðàíò Tap êîì set 25 000 40 000 40 000 160.0 100.0Óÿí ø¿ðø¿¿ð Flexible shower kits ø piece 15 000 15 000 15 000 100.0 100.0Ïàðêåòàí øàë Parquet floor ì2 m2 9 000 10 000 10 000 111.1 100.0Ä¿¿æèí òààç False ceiling ì2 m2 3 800 4 000 4 000 105.3 100.0Öàâóó (òàðãàí) Glue (adhesive) êã kg 4 000 4 000 4 000 100.0 100.0 ÕÁÍÃÓ Federal Republic of GermanyÝìóëüñ (ãàäíà) Emulsion (external) 18 êã 18 kg 60 000 60 000 60 000 100.0 100.0Ýìóëüñ (äîòîð) Emulsion (inward ) 18 êã 18 kg 47 000 47 000 47 000 100.0 100.0 ÁÍÑÓ Republic of KoreaÕàíûí öààñ 12õ0.5 Wallpaper 12x0.5 áîîäîë pack 4 500 4 500 4 500 100.0 100.0 63
 • Á¿ëýã 10. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë X. MªÍê, ÇÝÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝË MONEY, LOAN, STO CK MARKET10.1 ̪ÍêÍÈÉ ÍÈÉ˯¯ËÝËÒ*, ñàð á¿ðèéí ýöýñò MONEY SUPPLY*, at the end of every month ñàÿ òºã mln. tog ÿéëãýýíä Õóãàöàà, ñàðààð ̺í㺠Ì2 Áàðàã ̺í㺠Ì1 Òºãðºãèéí Áàíêíààñ áàéãàà Periods, by months Money M2 ìºí㺠Money M1 õàðèëöàõ ãàäóóðõè ìºí㺠áýëýí ì ºí㺠Quasi Current Currency Currency issued money account outside banks in circulation2008 I 2 307 315.5 1 755 432.1 551 883.4 285 946.5 265 937.0 338 462.7 II 2 417 596.2 1 868 412.7 549 183.5 303 907.0 245 276.5 310 026.9 III 2 455 147.2 1 877 439.7 577 707.5 321 025.8 256 681.7 328 462.5 IV 2 466 687.8 1 883 037.6 583 650.2 310 184.3 273 465.9 344 092.3 V 2 516 618.3 1 896 008.5 620 609.8 316 850.2 303 759.6 373 613.3 VI 2 564 684.1 1 939 790.0 624 894.1 317 103.3 307 790.8 387 718.8 VII 2 595 583.1 1 971 535.5 624 047.6 322 808.4 301 239.1 369 636.8 VIII 2 576 824.5 1 934 607.6 642 216.9 318 989.5 323 227.4 395 670.4 IX 2 525 010.7 1 921 537.3 603 473.3 317 327.3 286 146.0 361 057.2 X 2 357 709.1 1 796 456.5 561 252.6 298 737.1 262 515.5 329 316.5 XI 2 241 816.2 1 693 506.9 548 309.3 285 309.5 262 999.8 330 943.3 XII 2 270 001.4 1 622 666.1 647 335.3 318 611.3 328 724.0 407 210.52009 I 2 201 245.6 1 665 977.4 535 268.2 256 932.2 278 335.9 346 623.4 II 2 314 811.0 1 764 924.4 549 886.6 244 222.4 305 664.2 397 300.9 III 2 352 558.1 1 841 171.2 511 386.8 238 786.1 272 600.7 338 280.4 IV 2 341 827.5 1 823 929.7 517 897.9 230 237.3 287 660.5 355 608.6 V 2 404 674.2 1 845 529.8 559 144.5 251 133.8 308 010.7 381 150.2 VI 2 439 247.6 1 894 865.5 544 382.1 260 583.2 283 798.8 357 754.2 VII 2 509 771.1 1 987 939.3 521 831.8 247 557.9 274 273.9 350 644.3 VIII 2 563 997.3 1 966 857.2 597 140.1 296 711.4 300 428.7 384 122.6 IX 2 653 414.7 2 030 707.4 622 707.3 340 289.6 282 417.7 363 478.7 X 2 671 020.9 2 062 242.6 608 778.2 334 211.8 274 566.4 359 644.3 XI 2 715 261.8 2 114 668.4 600 593.4 322 000.4 278 593.0 363 915.6 XII 2 880 033.9 2 228 786.8 651 247.0 366 253.2 284 993.9 371 831.92010 I 2 871 011.1 2 241 310.1 629 701.0 369 196.2 260 504.7 350 828.3 II 2 981 852.7 2 353 955.3 627 897.5 369 723.1 258 174.4 352 347.5 III 2 974 483.3 2 281 480.3 693 003.0 398 675.0 294 328.0 384 484.6 IV 3 162 957.8 2 408 657.9 754 299.9 414 647.2 339 652.7 444 973.7 V 3 254 079.2 2 458 107.6 795 971.6 439 102.1 356 869.5 462 669.7 VI 3 523 607.2 2 683 675.2 839 932.0 491 026.3 348 905.7 447 442.0 VII 3 543 135.2 2 716 472.8 826 662.4 482 178.7 344 483.7 452 341.7 VIII 3 657 409.2 2 725 373.0 932 036.2 577 480.8 354 555.4 467 523.0 IX 3 851 715.3 2 892 619.1 959 096.3 615 319.2 343 777.0 452 599.2 X 3 873 060.3 2 872 484.9 1 000 575.4 647 840.2 352 735.2 462 234.4 XI 3 939 640.0 2 943 893.7 995 746.4 645 107.4 350 639.0 472 914.7 XII** 4 679 981.4 3 522 363.5 1 157 617.9 769 415.2 388 202.7 519 692.4 2010 XII** 162.5 158.0 177.8 210.1 136.2  139.8 2009 XII % ̺íãºíèé ¿ç¿¿ëýëò, сар бүрийн эцэст, òýðáóì òºã  Money indicators, at the end of every month, bln.tog 4 680.0  3 939.6  3 873.1  3 851.7  3 657.4  3 543.1  3 523.6  3 254.1  3 163.0  2 981.9  2 974.5  2 880.0  2 871.0  2 715.3  2 671.0  2 653.4  4 500.0  2 595.6  2 576.8  2 564.7  2 564.0  2 516.6  2 525.0  2 509.8  2 466.7  2 455.1  2 439.2  2 417.6  2 404.7  2 357.7  2 352.6  2 341.8  2 307.3  2 314.8  2 270.0  2 241.8  2 201.2  4 000.0  3 500.0  3 000.0  2 500.0  2 000.0  1 500.0  1 000.0  500.0  0.0  IV  V  IX  X  IV  V  IX  X  IV  V  IX  X  III  III  III  VI  XI  XII  VI  XI  XII  VI  XI  2008­I  II  VII  VIII  2009­I  II  VII  VIII  2010­I  II  VII  VIII  XII** ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠/ Currency issued in circulation ̺í㺠Ì1 / Money M1 Òºãðºãèéí õàðèëöàõ / Current account ̺í㺠Ì2 / Money M2 Áàðàã ìºí㺠/ Quasi money Ýõ ¿¿ñâýð: * Ñòàòèñòèêèéí ñàðûí áþëëåòåíü, Ìîíãîëáàíê Source: * Monthly statistical bulletin, Bank of Mongolia Òàéëáàð: ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð Note: ** Preliminary estimates64
 • Section 10. Money, loan, stock market10.2 ÁÀ Í ÊÓ Ó ÄÛ Í Í ÝÃÄ Ñ ÝÍ ÒÀ ÉËÀ Í Ò ÝÍ Ö Ý Ë*, ñàð á ¿ðèéí ýöýñò B ALAN C E S HE ET O F BAN KS *, at the end of every m onthÀ êòèâ A ssets ñàÿ òºã m ln. tog Òºâ Á àíêíû à àä ààä ¿¿íýýñ, o f w hich Àâë àãà ä àõü Õóãàöàà, ñ àðààð Á àíêíû í ººö ¿íýò öààñ àêòèâ Aâë àãà Ç àñãèéí Á óñàä Ó ëñû í Õóâèéí È ðãýä Á óñàä íàéäâ àðã¿é Í èéò à êòè â à àçàð ñàíõ¿¿ã èéí ñåêòîð ñåêòîð çýýëPeriods, by m onths R eserves C entral Bank Foreig n C laim s á àéãóóëë àãà Indiv iduals O ther Substandard Tota l assets bills assets G overnm ent O ther financial Public Private lo ss loans corporatio ns sector sector of cla im s2008 I 205 18 0.2 97 838.2 358 548.5 2 153 851.0 20 404.4 3 568.9 32 307.5 1 183 043.6 893 461.6 21 065.0 67 624.2 2 815 418.0 II 185 24 7.4 13 8 466.1 391 225.0 2 250 216.2 19 702.2 3 990.8 31 830.7 1 261 279.5 912 735.6 20 677.4 68 338.0 2 965 154.7 III 192 36 1.8 95 095.9 418 158.1 2 347 984.5 12 055.6 5 723.8 31 726.2 1 287 578.5 987 330.7 23 569.6 68 224.4 3 053 600.3 IV 215 81 1.6 55 629.4 410 385.4 2 441 328.0 4 797.6 9 492.7 22 429.4 1 348 231.4 1 032 513.9 23 863.1 67 092.3 3 123 154.5 V 227 40 2.9 57 888.1 444 123.8 2 492 392.9 4 798.1 7 729.6 10 826.0 1 422 272.7 1 022 715.5 24 051.1 69 519.3 3 221 807.6 VI 198 41 4.7 63 328.4 453 862.4 2 565 693.1 6 260.2 8 520.5 10 977.9 1 472 125.9 1 031 501.6 36 307.1 73 058.4 3 281 298.7 VII 236 46 4.6 67 578.2 515 034.1 2 600 614.4 7 087.5 7 459.0 14 331.2 1 491 902.6 1 042 917.5 36 916.6 74 503.3 3 419 691.4 VIII 212 07 8.4 43 177.4 449 548.1 2 692 601.3 7 325.5 5 064.2 17 206.9 1 530 246.2 1 086 846.2 45 912.3 74 273.7 3 397 405.2 IX 229 61 4.5 41 088.1 432 265.0 2 724 408.9 7 550.3 4 442.2 19 053.9 1 556 911.6 1 090 062.8 46 388.1 75 143.5 3 427 376.6 X 213 67 3.5 44 710.4 376 266.3 2 700 141.8 8 858.2 5 227.2 18 413.0 1 555 213.6 1 070 006.2 42 423.6 83 251.2 3 334 792.1 XI 230 28 0.9 65 665.2 337 847.8 2 677 254.3 9 135.0 4 497.8 23 977.7 1 553 081.3 1 051 091.4 35 471.0 87 104.2 3 311 048.2 XII 304 50 7.1 11 9 723.3 294 472.1 2 638 055.4 2 503.9 3 412.1 34 794.6 1 570 398.9 1 013 694.2 13 251.7 188 667.2 3 356 758.02009 I 299 33 6.7 60 882.2 312 060.1 2 674 578.1 2 583.8 3 934.3 26 411.5 1 631 658.9 995 905.1 14 084.4 196 211.4 3 346 857.1 II 342 34 2.1 75 768.0 386 948.1 2 688 637.9 3 336.3 3 278.4 25 436.3 1 653 170.0 989 544.2 13 872.6 198 617.2 3 493 696.0 III 315 17 4.5 12 6 712.2 410 285.9 2 674 787.0 3 060.4 4 039.9 26 158.4 1 672 342.0 963 525.9 5 660.2 265 684.9 3 526 959.6 IV 248 41 6.9 17 9 946.6 390 891.9 2 582 460.4 2 221.0 4 078.1 22 441.4 1 617 792.1 930 567.3 5 360.5 273 913.0 3 401 715.8 V 248 60 7.0 15 9 379.0 469 964.7 2 537 429.2 2 522.2 4 385.7 21 635.9 1 607 257.3 894 662.2 6 965.9 294 436.0 3 415 379.8 VI 466 03 9.8 14 3 993.5 431 398.8 2 562 260.7 3 331.0 3 767.8 20 199.9 1 653 214.5 875 248.8 6 498.8 297 964.5 3 603 692.8 VII 385 69 8.3 20 2 720.1 522 101.7 2 584 626.6 3 848.0 4 021.2 27 764.4 1 662 311.1 880 152.4 6 529.6 352 907.9 3 695 146.7 VIII 392 36 9.7 23 4 870.0 497 368.4 2 593 188.2 4 359.1 5 155.8 26 099.5 1 639 487.7 911 531.9 6 554.1 355 097.8 3 717 796.3 IX 376 57 5.3 35 6 697.2 445 918.4 2 635 229.7 4 295.0 4 274.1 24 402.5 1 663 783.5 924 277.4 14 197.1 397 697.4 3 814 420.7 X 455 01 7.0 36 7 667.9 407 106.4 2 630 717.7 12 731.4 4 310.8 23 089.8 1 652 200.0 928 245.8 10 139.9 406 110.4 3 860 509.0 XI 444 40 1.6 45 2 023.6 413 429.7 2 644 943.6 12 912.4 4 845.3 21 492.9 1 693 188.3 901 729.8 10 774.9 456 065.9 3 954 798.4 XII 628 42 6.0 39 2 215.0 405 127.7 2 664 186.4 9 185.9 4 711.2 20 429.4 1 716 253.8 904 892.3 8 713.7 462 001.5 4 089 955.12010 I 439 21 2.0 51 2 936.1 381 768.5 2 751 263.3 76 818.8 3 827.1 20 422.8 1 720 862.3 920 916.9 8 415.5 458 186.6 4 085 179.9 II 470 44 4.5 53 2 589.7 449 896.2 2 793 453.4 77 702.4 4 942.8 19 615.3 1 724 255.4 953 654.9 13 282.6 444 642.5 4 246 383.7 III 465 76 8.5 49 2 134.4 367 457.9 2 847 369.2 78 820.9 12 013.7 16 948.8 1 760 220.7 964 035.3 15 329.8 431 829.4 4 172 729.9 IV 509 26 4.5 44 2 576.3 437 822.7 2 929 168.6 164 297.5 11 883.5 16 589.3 1 754 070.2 972 219.7 10 108.4 415 996.4 4 318 832.1 V 453 06 7.6 50 2 878.9 438 490.4 2 995 996.1 143 278.7 10 470.7 15 245.7 1 815 477.0 1 001 587.6 9 936.5 414 781.3 4 390 433.0 VI 524 14 0.2 55 5 346.0 553 985.3 2 992 238.2 109 608.8 11 354.6 15 592.9 1 806 502.8 1 038 929.1 10 250.0 402 925.6 4 625 709.7 VII 557 49 2.8 52 6 061.0 490 134.6 3 081 884.8 109 891.5 10 436.2 32 651.1 1 844 147.8 1 075 174.1 9 584.2 414 460.1 4 655 573.2 VIII 462 20 1.8 65 0 663.6 479 584.6 3 132 501.5 110 456.8 11 083.2 34 614.5 1 789 347.8 1 177 478.7 9 520.5 410 475.6 4 724 951.6 IX 525 64 8.5 66 0 234.7 552 922.2 3 204 694.6 119 342.5 11 745.6 37 686.6 1 808 074.9 1 218 394.9 9 450.1 411 202.5 4 943 500.0 X 518 51 8.5 87 3 359.7 576 959.3 3 211 239.8 120 949.4 11 778.3 38 336.0 1 797 039.9 1 233 809.4 9 326.8 402 274.9 5 180 077.4 XI 453 27 7.8 96 0 949.4 595 313.6 3 232 102.4 119 608.1 12 458.1 36 873.6 1 783 352.2 1 270 186.9 9 623.5 370 948.5 5 241 643.3 XII** 770 99 5.4 1 1 02 827.6 655 876.3 3 343 802.9 79 024.9 14 067.6 17 073.9 1 854 774.6 1 369 232.5 9 629.5 374 357.6 5 873 502.2Ï à ñ ñ è â L ia b il i ti e s Õ àðèëöàõ Áàðàã Ãàäààä Óðò Ç à ñ ãè é í Òºâ áàí êí ààñ ª ºðèéí Á ó ñ à ä ç¿ é ë Õ óãà ö à à , ñ à ð à à ð äàíñ ì º í 㺠ï à ñ ñè â õ óãà ö à à òà é ãà çð û í à âñ à í çý ýë õº ð º í 㺠(ö ý â ý ð ) Í è é ò ï à ññ è â ãà ä à à ä ï à ññ è â õ à ä ãà ë à ì æP e r io d s , b y m o n th s Dem and Q uasi F o re ig n L o n g -te rm C e n tra l C re d it fro m C a p ita l O th e r ite m s T o ta l lia b ilitie s d e p o s it m oney lia b ilite s fo r e ig n G o ve rn m e n t C e n tra l a c c o u n ts (n e t) lia b ilitie s d e p o s its Bank200 8 I 285 9 4 6 .5 1 755 4 3 2 .1 215 6 2 8 .5 6 4 4 5 .5 17 5 8 6 1 .4 17 9 4 0 .7 3 83 4 9 1 .0 - 25 3 2 7 .6 2 81 5 4 1 8 .0 II 303 9 0 7 .0 1 868 4 1 2 .7 228 9 0 9 .3 6 3 2 3 .7 16 6 9 7 9 .2 18 8 4 5 .3 3 91 5 6 7 .6 - 19 7 9 0 .0 2 96 5 1 5 4 .7 I II 321 0 2 5 .8 1 877 4 3 9 .7 255 8 2 8 .2 7 2 7 0 .1 17 6 8 0 8 .0 21 3 5 3 .0 4 04 0 6 1 .1 - 10 1 8 5 .5 3 05 3 6 0 0 .3 IV 310 1 8 4 .3 1 883 0 3 7 .6 304 2 5 0 .1 7 4 1 1 .0 20 9 5 8 8 .1 20 2 0 3 .0 4 12 1 6 9 .3 - 23 6 8 8 .8 3 12 3 1 5 4 .5 V 316 8 5 0 .2 1 896 0 0 8 .5 308 5 3 3 .6 7 0 8 8 .5 24 6 8 6 9 .8 18 5 2 8 .4 4 19 9 7 0 .1 7 9 5 8 .6 3 22 1 8 0 7 .6 VI 317 1 0 3 .3 1 939 7 9 0 .0 323 7 6 3 .8 7 3 9 8 .7 28 3 7 4 8 .6 16 9 0 2 .0 4 26 6 2 0 .7 - 34 0 2 8 .4 3 28 1 2 9 8 .7 V II 322 8 0 8 .4 1 971 5 3 5 .5 386 1 3 7 .9 10 1 1 3 .1 29 7 0 4 3 .3 16 6 5 7 .6 4 44 8 0 1 .1 - 29 4 0 5 .5 3 41 9 6 9 1 .4 V III 318 9 8 9 .5 1 934 6 0 7 .7 387 6 3 1 .2 10 2 6 1 .6 25 0 3 2 8 .1 66 1 8 2 .9 4 48 8 0 6 .5 - 19 4 0 2 .3 3 39 7 4 0 5 .2 IX 317 3 2 7 .3 1 921 5 3 7 .3 368 3 5 1 .7 10 1 7 0 .2 29 0 9 0 8 .1 53 0 3 3 .2 4 79 8 0 1 .3 - 13 7 5 2 .6 3 42 7 3 7 6 .6 X 298 7 3 7 .1 1 796 4 5 6 .5 380 0 3 0 .2 10 5 6 8 .3 28 9 4 3 9 .5 91 5 8 8 .6 4 85 3 8 0 .0 - 17 4 0 8 .1 3 33 4 7 9 2 .1 XI 285 3 0 9 .5 1 693 5 0 6 .8 375 0 6 5 .0 11 3 7 2 .7 27 8 1 4 0 .4 1 84 1 7 7 .8 4 92 6 3 8 .9 - 9 1 6 3 .0 3 31 1 0 4 8 .2 X II 318 6 1 1 .3 1 622 6 6 6 .2 407 3 3 5 .3 8 5 8 2 .8 39 3 1 9 6 .7 2 27 1 3 7 .5 3 40 5 6 6 .4 38 6 6 1 .8 3 35 6 7 5 8 .0200 9 I 256 9 3 2 .2 1 665 9 7 7 .3 427 3 4 7 .0 8 4 7 0 .5 37 5 2 9 5 .8 2 41 7 8 3 .5 3 46 4 7 6 .4 24 5 7 4 .3 3 34 6 8 5 7 .1 II 244 2 2 2 .4 1 764 9 2 4 .4 463 1 8 2 .6 9 0 4 6 .2 39 4 2 4 6 .6 2 47 4 5 4 .6 3 54 2 2 8 .0 16 3 9 1 .2 3 49 3 6 9 6 .0 I II 238 7 8 6 .1 1 841 1 7 1 .2 470 2 5 4 .0 7 9 9 5 .6 39 9 1 2 3 .8 2 30 8 1 7 .9 3 59 0 6 1 .8 - 20 2 5 0 .9 3 52 6 9 5 9 .6 IV 230 2 3 7 .3 1 823 9 2 9 .6 411 8 9 5 .5 8 0 1 9 .9 39 0 3 0 7 .2 2 09 9 2 3 .8 3 52 5 8 4 .9 - 25 1 8 2 .4 3 40 1 7 1 5 .8 V 251 1 3 3 .8 1 845 5 2 9 .7 400 5 6 7 .3 9 9 1 8 .8 41 3 3 2 8 .8 1 68 1 2 1 .4 3 15 9 0 4 .3 10 8 7 5 .6 3 41 5 3 7 9 .8 VI 260 5 8 3 .2 1 894 8 6 5 .5 404 0 0 2 .4 9 9 3 3 .7 52 6 0 7 4 .8 1 51 4 3 9 .9 3 23 3 9 1 .9 33 4 0 1 .3 3 60 3 6 9 2 .8 VI 247 5 5 7 .9 1 987 9 3 9 .3 407 8 1 6 .6 14 6 3 2 .7 53 9 4 3 6 .2 1 41 0 5 8 .6 2 70 8 6 9 .3 85 8 3 6 .1 3 69 5 1 4 6 .7 V III 296 7 1 1 .4 1 966 8 5 7 .2 396 7 0 9 .8 21 5 5 8 .2 51 3 3 6 6 .2 1 46 3 7 7 .1 2 84 6 6 6 .7 91 5 4 9 .7 3 71 7 7 9 6 .3 IX 340 2 8 9 .6 2 030 7 0 7 .4 344 1 3 3 .9 25 3 6 2 .4 51 7 4 3 6 .1 1 56 1 2 6 .2 2 49 8 1 9 .4 1 50 5 4 5 .6 3 81 4 4 2 0 .7 X 334 2 1 1 .8 2 062 2 4 2 .6 345 5 9 6 .9 25 3 7 0 .9 52 7 2 9 6 .5 1 56 1 9 6 .1 2 43 8 2 2 .3 1 65 7 7 1 .9 3 86 0 5 0 9 .0 XI 322 0 0 0 .4 2 114 6 6 8 .4 367 7 5 1 .5 25 7 1 2 .0 51 6 6 6 1 .5 1 93 0 5 2 .3 1 96 2 4 8 .5 2 18 7 0 3 .8 3 95 4 7 9 8 .4 X II 366 2 5 3 .2 2 228 7 8 6 .8 385 1 4 1 .9 25 4 5 6 .6 46 0 9 2 5 .3 1 99 2 4 3 .8 2 30 2 1 2 .1 1 93 9 3 5 .4 4 08 9 9 5 5 .1201 0 I 369 1 9 6 .2 2 241 3 1 0 .1 325 9 6 8 .7 25 6 0 7 .6 42 7 6 1 3 .9 1 91 2 5 4 .6 2 19 3 6 1 .4 2 84 8 6 7 .4 4 08 5 1 7 9 .9 II 369 7 2 3 .1 2 353 9 5 5 .3 328 0 7 3 .1 25 4 9 3 .6 44 3 5 7 0 .5 1 99 3 0 3 .2 2 64 5 9 4 .9 2 61 6 7 0 .1 4 24 6 3 8 3 .7 I II 398 6 7 5 .0 2 281 4 8 0 .3 308 2 0 7 .7 25 4 4 9 .2 45 0 7 4 0 .4 1 82 5 4 2 .6 2 63 6 9 1 .1 2 61 9 4 3 .8 4 17 2 7 2 9 .9 IV 414 6 4 7 .2 2 408 6 5 7 .9 318 3 3 8 .8 25 4 8 6 .9 48 5 5 1 0 .9 1 61 1 8 6 .4 2 67 7 7 0 .6 2 37 2 3 3 .3 4 31 8 8 3 2 .1 V 439 1 0 2 .1 2 458 1 0 7 .6 317 2 7 0 .2 25 3 9 2 .5 46 2 5 5 8 .1 1 59 6 9 6 .7 2 67 3 9 7 .9 2 60 9 0 7 .9 4 39 0 4 3 3 .0 VI 491 0 2 6 .3 2 683 6 7 5 .2 306 6 8 9 .7 25 4 6 9 .2 41 2 7 8 9 .1 1 57 7 3 9 .6 2 95 4 9 8 .7 2 52 8 2 1 .9 4 62 5 7 0 9 .7 V II 482 1 7 8 .7 2 716 4 7 2 .8 293 4 4 9 .0 25 0 7 1 .7 41 8 7 5 2 .2 1 58 0 5 9 .7 2 90 2 5 5 .9 2 71 3 3 3 .2 4 65 5 5 7 3 .2 V III 577 4 8 0 .8 2 725 3 7 3 .0 278 7 1 5 .8 18 4 0 4 .3 41 0 7 9 0 .8 1 56 5 5 3 .6 2 90 1 7 2 .5 2 67 4 6 0 .7 4 72 4 9 5 1 .6 IX 615 3 1 9 .2 2 892 6 1 9 .1 268 0 9 0 .6 16 5 2 5 .3 43 6 7 4 7 .7 1 54 1 8 5 .6 2 95 6 1 3 .9 2 64 3 9 8 .7 4 94 3 5 0 0 .0 X 647 8 4 0 .2 2 872 4 8 4 .9 454 2 4 9 .4 15 8 3 0 .0 45 6 6 3 6 .1 1 60 9 8 6 .8 3 13 1 0 4 .9 2 58 9 4 5 .0 5 18 0 0 7 7 .4 XI 645 1 0 7 .4 2 943 8 9 3 .7 437 3 2 6 .4 15 7 1 5 .9 46 2 4 4 6 .7 1 32 9 0 5 .9 3 80 9 0 1 .1 2 23 3 4 6 .2 5 24 1 6 4 3 .3 X I I ** 769 4 1 5 .2 3 522 3 6 3 .5 424 8 9 4 .9 20 7 4 7 .8 42 2 2 4 3 .3 1 40 3 2 0 .8 3 93 5 4 1 .1 1 79 9 7 5 .5 5 87 3 5 0 2 .2 ͺºö ìºíãº, сар бүрийн эцэст, òýðáóì òºã Reserve money, at the end of every month, bln.mog 1000.0 ͺºö ìºí㺠Reserve 900.0 money 800.0 700.0 Áàíêíààñ ãàäóóðõè 600.0 ìºí㺠Currency outside banks 500.0 400.0 Áàíêóóäûí õàäãàëàìæ Banks deposits 300.0 200.0 100.0 Áàíêóóäàä áàéãàà áýëýí ìºí㺠0.0 Banks cash XII** V X V X V X 2008-I IV VI IX XI 2009-I IV VI IX XI 2010-I IV VI IX XI II VII XII II VII XII II VII III VIII III VIII III VIIIÝõ ¿¿ñâýð: * Ñòàòèñòèêèéí ñàðûí áþëëåòåíü, ÌîíãîëáàíêSource: * Monthly statistical bulletin, Bank of MongoliaÒàéëáàð: ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýðNote: ** Preliminary estimates 65
 • Á¿ëýã 10. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë10.3 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÍÝÐËÝÑÝÍ ÕÀÍØ*, ñàð á¿ðèéí äóíäàæ EXCHANGE RATES ON FOREIGN EXCHANGE MARKET*, monthly average òºã tog Õóãàöàà, ñàðààð Àì. Äîëëàð Åâðî Ðóáëü Þàíü Èåí Âîí Ôóíò Àëò (óíöè) Çýýëæèõ òóñãàé ýðõPeriods, by months USD EUR RUB CNY JPY KRW GBP XAU SDR2008 I 1 170.71 1 720.28 47.79 161.52 10.83 1.24 2 305.62 1 034 179.64 1 852.47 II 1 171.67 1 727.73 47.80 163.42 10.93 1.24 2 302.34 1 079 989.40 1 857.00 III 1 170.84 1 812.45 49.27 165.42 11.60 1.20 2 342.90 1 132 793.17 1 906.78 IV 1 166.67 1 839.68 49.63 166.65 11.41 1.18 2 310.00 1 067 675.43 1 911.46 V 1 163.26 1 810.55 49.05 166.79 11.17 1.12 2 286.08 1 035 362.94 1 888.77 VI 1 159.22 1 801.16 48.99 167.94 10.85 1.13 2 275.09 1 027 478.04 1 875.52 VII 1 156.77 1 825.99 49.56 169.13 10.85 1.13 2 301.28 1 089 861.01 1 888.48 VIII 1 152.91 1 732.94 47.80 168.24 10.56 1.11 2 188.42 973 512.17 1 832.81 IX 1 148.24 1 651.48 45.45 167.93 10.76 1.02 2 066.56 944 003.20 1 788.11 X 1 144.58 1 533.69 43.44 167.42 11.40 0.87 1 947.01 939 352.62 1 739.88 XI 1 155.85 1 469.23 42.34 169.24 11.91 0.83 1 775.26 870 676.74 1 713.81 XII 1 228.97 1 653.86 43.68 179.28 13.46 0.90 1 835.95 1 008 343.93 1 865.852009 I 1 336.88 1 779.74 42.52 195.57 14.80 0.99 1 929.09 1 142 550.08 2 025.61 II 1 438.81 1 842.91 40.22 210.48 15.75 1.01 2 071.89 1 345 489.01 2 145.59 III 1 562.95 2 036.41 45.01 228.60 16.01 1.07 2 219.66 1 452 961.18 2 309.72 IV 1 430.72 1 886.54 42.61 209.40 14.48 1.07 2 096.92 1 279 896.39 2 134.07 V 1 423.94 1 936.49 44.38 208.67 14.71 1.13 2 184.86 1 315 290.52 2 159.73 VI 1 428.56 2 001.47 45.97 209.04 14.77 1.13 2 334.08 1 354 777.63 2 205.66 VII 1 445.62 2 036.51 45.98 211.58 15.29 1.15 2 366.77 1 353 092.51 2 243.91 VIII 1 446.33 2 060.70 45.69 211.68 15.22 1.17 2 392.61 1 373 076.44 2 254.84 IX 1 418.47 2 063.23 46.01 207.73 15.50 1.17 2 316.32 1 410 843.24 2 235.87 X 1 438.60 2 130.69 48.80 210.73 15.95 1.23 2 325.42 1 498 727.92 2 286.01 XI 1 431.46 2 132.45 49.48 209.66 16.00 1.23 2 376.07 1 596 972.19 2 286.77 XII 1 446.52 2 117.14 48.28 211.86 16.18 1.24 2 349.81 1 643 231.64 2 294.582010 I 1 455.09 2 082.30 48.77 213.14 15.92 1.28 2 354.21 1 631 651.68 2 278.47 II 1 446.08 1 982.89 47.93 211.76 16.02 1.25 2 269.83 1 582 057.37 2 228.82 III 1 412.82 1 918.35 47.74 206.96 15.64 1.24 2 125.36 1 576 862.27 2 160.05 IV 1 382.64 1 858.16 47.38 202.56 14.80 1.24 2 117.94 1 581 683.32 2 098.91 V 1 387.24 1 751.73 45.71 203.18 15.04 1.19 2 040.62 1 666 388.40 2 057.24 VI 1 380.33 1 686.52 44.23 202.36 15.16 1.14 2 032.43 1 700 911.06 2 026.31 VII 1 365.63 1 740.26 44.52 201.50 15.58 1.13 2 085.78 1 638 971.03 2 048.92 VIII 1 325.13 1 714.43 43.69 195.29 15.49 1.12 2 077.49 1 606 024.35 2 012.77 IX 1 324.81 1 731.29 43.04 196.47 15.71 1.14 2 063.27 1 684 913.13 2 020.42 X 1 306.07 1 813.23 43.10 195.82 15.94 1.16 2 068.81 1 753 322.80 2 048.48 XI 1 274.15 1 750.48 41.18 191.44 15.51 1.13 2 038.83 1 745 161.58 1 994.74 XII 1 234.08 1 631.32 41.37 190.73 15.40 1.12 2 007.08 1 737 853.81 1 975.20Ýõ ¿¿ñâýð: * ÌîíãîëáàíêSource: * Bank of Mongolia Хэрэглээний үнийн улсын индекс,  ам.долл ба еврогийн ханшийн өсөлтийн харьцаа, сар бүрийн эцэст, өмнөх сар=100%, хувиар National CPI, USD and EUR growth, at the end of every month, previous month=100%, by percent  115.0 110.0 105.7 103.4 104.3 103.0 101.5 102.4 102.3 103.7 102.0 102.1 103.2 102.7 100.7 105.0 101.6 102.2 102.0 101.8 100.8 100.7 100.2 100.0 100.1 98.5 100.0 100.6 100.4 100.5 99.7 97.2 99.9 100.0 99.0 98.6 98.9 99.4 98.7 99.3 95.0 90.0 XII  2008-I III VI VIII XI 2009-I III VI VIII XI 2010-I III VI VIII XI V X V X V X II VII XII II VII XII II VII IV IX IV IX IV IX ХҮУИ National CPI Àì. Äîë USD official rate Åâðî EUR official rate66
 • Section 10. Money, loan, stock market10.4 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÈÐÃÝÄÝÄ ÎËÃÎÑÎÍ ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË*, àðèëæààíû áàíêóóäààð, ñàð á¿ðèéí ýöýñò LOANS OUTSTANDING*, by commercial banks, at the end of every month ñàÿ òºã mln. tog 2010 XII** 2009 XII % Áàíêóóäûí íýð Name of banks 2008 XII 2009 XII 2010 XI 2010 XII**Á¿ãä Total 2 635 551.6 2 655 000.4 3 112 494.3 3 264 778.0 123.0Ãîëîìò Golomt 442 755.3 499 661.8 696 694.4 762 599.0 152.6Êàïèòàë Capital 59 096.1 46 508.4 55 067.7 57 432.8 123.5Õààí Khan 608 364.7 596 567.0 774 249.5 791 128.0 132.6Õóäàëäàà, õºãæèë Trade & Development 431 431.8 406 573.1 467 048.7 469 282.2 115.4Ìîíãîë øóóäàí Mongol Post 156 044.9 122 392.6 - - -Õàäãàëàìæ Savings 54 045.9 132 285.2 216 932.7 232 974.3 176.1Òýýâýð, õºãæèë Transport & Development 11 226.8 8 999.2 5 761.4 4 380.7 48.7Ýðýë Erel 9 150.5 8 862.4 11 727.0 12 951.3 146.1Êðåäèò Credit 4 525.2 4 439.6 3 085.4 3 096.1 69.7Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar city 141 723.0 131 094.5 130 307.3 157 790.3 120.4Çîîñ Zoos 169 736.7 104 032.2 79 959.0 79 278.3 76.2Àíîä Anod 184 170.0 157 552.3 100 881.6 95 717.6 60.8Êàïèòðîí Capitron 88 147.8 79 687.7 78 964.9 83 444.1 104.7Õàñ Xac 149 749.7 196 367.5 309 188.1 324 880.4 165.4¯íäýñíèé õºðºí㺠îðóóëàëòûí áàíê National investment bank 25 185.2 21 341.4 10 676.3 11 377.7 53.3×èíãèñ õààí Chinggis khaan 100 198.0 83 700.7 80 299.1 79 095.2 94.5Òºðèéí áàíê State bank - 54 934.7 55 044.3 62 743.1 114.2Áóñàä Others - - 36 606.9 36 606.9 -10.5 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÈÐÃÝÄÝÄ ÎËÃÎÑÎÍ ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË*, çýýëèéí àíãèëëààð, ñàð á¿ðèéí ýöýñò LOANS OUTSTANDING*, by classification of loan, at the end of every month ñàÿ òºã mln. tog ¿¿íýýñ, of which: Õóãàöàà ¿¿íýýñ, of which: Õóãàöàà, ñàðààð Çýýëèéí ºðèéí Õýâèéí çýýë õýòýðñýí ×àíàðã¿é Óëñûí Õóâèéí Èðãýä Áóñàä Áóñàä ¿ëäýãäýë çýýë çýýë ñàëáàð ñàëáàð ñàíõ¿¿ãèéí Sub/d, áàéãóóëëàãà Periods, by months Loans outstanding Loans Principal doubtful, Public Private Individuals Other Other financial in arrears loss loans sector sector corporations2008 I 2 133 446.7 2 020 304.1 45 518.4 67 624.2 636.6 43 371.5 21 397.8 1 915.3 302.9 II 2 230 514.0 2 113 789.6 48 386.4 68 338.0 752.0 42 937.7 22 400.0 1 915.3 332.9 III 2 335 928.9 2 221 243.4 46 461.0 68 224.4 877.7 43 211.5 21 892.1 1 910.1 332.9 IV 2 436 530.5 2 318 604.3 50 833.8 67 092.3 1 052.0 42 150.0 21 647.7 1 909.7 332.9 V 2 487 594.8 2 361 219.5 56 856.0 69 519.3 1 049.4 42 761.7 23 465.8 1 909.6 332.9 VI 2 559 433.0 2 431 751.0 54 623.5 73 058.4 137.8 44 875.8 25 850.4 1 861.5 332.9 VII 2 593 526.9 2 468 769.8 50 253.8 74 503.3 123.7 44 361.8 27 823.4 1 861.5 332.9 VIII 2 685 275.8 2 559 113.2 51 888.9 74 273.7 123.7 43 083.9 28 866.8 1 866.4 332.9 IX 2 716 858.6 2 586 907.5 54 807.6 75 143.5 123.7 43 602.5 29 524.7 1 862.5 30.0 X 2 691 283.6 2 549 082.7 58 949.7 83 251.2 123.4 50 398.5 30 839.4 1 859.9 30.0 XI 2 668 119.3 2 525 988.2 55 026.9 87 104.2 123.4 52 213.9 32 876.2 1 860.7 30.0 XII 2 635 551.6 2 353 561.2 93 323.1 188 667.2 123.4 146 961.2 41 378.4 150.8 53.42009 I 2 671 994.3 2 351 039.5 124 743.5 196 211.4 123.4 150 208.4 45 696.1 153.4 30.0 II 2 685 301.5 2 344 099.3 142 585.0 198 617.2 124.6 147 677.7 50 625.4 151.9 37.7 III 2 671 726.6 2 273 868.7 132 173.0 265 684.9 124.6 207 353.3 58 024.5 144.6 37.8 IV 2 580 239.4 2 152 091.0 154 235.4 273 913.0 114.6 213 256.6 60 361.7 142.4 37.7 V 2 534 907.0 2 075 746.6 164 724.4 294 436.0 114.6 229 503.7 64 608.4 171.6 37.7 VI 2 558 929.7 2 108 849.8 152 115.4 297 964.5 113.4 232 083.2 65 575.3 155.9 36.7 VII 2 580 778.5 2 084 489.3 143 381.4 352 907.9 113.4 284 406.8 68 194.5 156.3 36.7 VIII 2 588 829.1 2 060 250.6 173 480.6 355 097.8 97.8 284 573.0 70 235.7 155.7 35.7 IX 2 630 934.7 2 035 010.9 198 226.4 397 697.4 93.0 328 170.4 69 243.0 155.3 35.6 X 2 617 986.3 2 011 002.5 200 873.4 406 110.4 93.0 331 580.5 74 241.8 155.3 39.9 XI 2 632 031.1 2 009 508.7 166 456.5 456 065.9 93.0 377 011.6 78 802.7 128.0 30.5 XII 2 655 000.4 2 071 259.4 121 739.5 462 001.5 160.2 380 811.0 80 870.0 125.7 34.62010 I 2 674 444.5 2 093 793.2 122 464.7 458 186.6 159.8 375 278.9 82 576.4 126.0 45.5 II 2 715 751.1 2 123 853.9 147 254.7 444 642.5 159.3 360 095.9 84 211.7 125.9 49.8 III 2 768 548.3 2 183 364.9 153 354.0 431 829.4 149.1 348 660.1 82 848.0 124.0 48.2 IV 2 764 871.2 2 209 829.6 139 045.2 415 996.4 93.0 339 477.1 76 371.2 37.1 18.1 V 2 852 717.4 2 310 437.6 127 498.5 414 781.3 81.0 340 878.7 73 773.3 37.4 10.9 VI 2 882 629.3 2 367 050.8 112 653.0 402 925.6 81.0 331 134.3 71 668.0 37.0 5.3 VII 2 971 993.3 2 447 021.7 110 511.5 414 460.1 83.1 337 865.7 75 949.9 43.4 518.0 VIII 3 022 044.7 2 526 125.9 85 443.2 410 475.6 82.6 330 818.9 79 224.6 42.2 307.2 IX 3 085 352.1 2 598 330.8 75 818.8 411 202.5 82.5 331 868.1 79 163.0 42.8 46.0 X 3 090 290.4 2 609 386.6 78 628.9 402 274.9 81.0 327 269.7 74 831.9 41.8 50.5 XI 3 112 494.3 2 651 322.4 90 223.4 370 948.5 81.0 297 546.2 73 255.0 36.3 30.0 XII** 3 264 778.0 2 799 863.4 90 557.1 374 357.6 0.0 307 283.3 67 007.7 36.5 30.0Ýõ ¿¿ñâýð: * Ñòàòèñòèêèéí ñàðûí áþëëåòåíü, ÌîíãîëáàíêSource: * Monthly statistical bulletin, Bank of MongoliaÒàéëáàð: ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýðNote: ** Preliminary estimates 67
 • Á¿ëýã 10. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë10.6 ÀÐÈËÆÀÀÍÛ ÁÀÍÊÍÛ ÕÀÄÃÀËÀÌÆ, ÇÝÝËÈÉÍ ÑÀÐÛÍ Õ¯¯*, 2010 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí ýöýñò MONTHLY DEPOSIT AND LENDING RATES OF COMMERCIAL BANKS*, at the end of NOVEMBER, 2010 õóâü percent Õóãàöààíû ýöýñò çàðëàñàí Õàäãàëàìæèéí õ¿¿íèé äóíäàæ õóâü çýýëèéí õ¿¿íèé äóíäàæ õóâüÀðèëæààíû Name of Average deposit rate Average lending rate announced atáàíêíû íýð commercial Òºãðºãèéí Âàëþòûí the end of the period banks Domestic currency Foreign currency Õóãàöààã¿é 0-1 æèë Õóãàöààã¿é 0-1 æèë ¯éëäâýðëýë Õóäàëäàà Èðãýä Demand Time & Saving Demand Time & Saving Enterprise Trade IndividualsÃîëîìò Golomt 0.6 0.7-1.4 0.1-0.3 0.3-0.7 0.5-2.3 0.9-2.3 1.0-2.3Êàïèòàë Capital 0.7 1.0-1.5 0.4 0.5-0.8 1.3-1.6 1.7-2.1 1.5-1.7Õàäãàëàìæ Savings 0.6 0.5-1.4 0.1-0.3 0.1-0.8 1.2-2.2 1.3-2.6 -Õààí Khan 0.4-0.5 0.7-1.3 0.1-0.2 0.1-0.3 1.0-2.0 1.0-2.0 1.0-3.0Õóäàëäàà, õºãæèë Trade & Development 0.5 1.1-1.4 0.1-0.2 0.1-0.8 1.7-1.9 1.7-2.0 1.1-1.5Òýýâýð, õºãæèë Transport & Development 0.5-0.7 0.5-1.5 0.1-0.3 0.5-1.2 2.5 2.2-2.5 1.0-2.5Ýðýë Erel 0.5-0.7 1.0-1.6 0.2-0.3 0.3-0.7 1.1-2.6 1.1-2.6 1.1-2.6Êðåäèò Credit 0.4 0.5-0.7 0.1 0.2-0.3 - - 1.7Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar city 0.6 0.7-1.2 0.01-0.3 0.2-0.9 1.0-1.5 1.0-1.9 1.7-2.3Òºðèéí áàíê State bank 0.7 0.9-1.3 0.1-0.2 0.1-0.4 - - -Êàïèòðîí Capitron 0.4-0.7 0.5-1.4 0.1-0.4 0.1-0.7 1.6-2.6 1.7-2.5 0.8-2.6Õàñ Xac 0.5-0.6 0.7-1.3 0.1-0.3 0.2-0.5 1.1-2.5 1.1-2.5 1.1-2.8¯íäýñíèé õºðºí㺠îðóóëàëòûí áàíê National investment bank 0.5 1.2-1.3 0.2 0.5-0.7 0.8 1.3 1.0×èíãèñ õààí Chinggis khaan - 0.8 - - 1.3-1.5 1.3-1.5 1.5 24.0 22.0 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 IV V IX X IV V IX X IV V IX X 2008-I II III VI VII VIII XI XII 2009-I II III VI VII VIII XI XII 2010-I II III VI VII VIII XI Òºãðºãèéí áîãèíî õóãàöààíû áàíêíû çýýëèéí õ¿¿ Bank short-term loan rates, domestic currency Âàëþòûí áîãèíî õóãàöààíû áàíêíû çýýëèéí õ¿¿ Bank short-term loan rate, foreign currency68
 • Section 10. Money, loan, stock market10.7 ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ*, ñàð бүрийн ýöýñò INDICATORS OF STOCK MARKET*, at the end of every month Àðèëæààíû ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò Main indicators of Stock market õýìæèõ íýãæ measuring unit 2010 XI 2010 XII 2010 I-XIIÀðèëæàà ÿâàãäñàí ºäðийн òîî Number of trading days in current month òîî number 21 23 253¯íýò öààñ íü á¿ðòãýãäñýí êîìïàíèéí òîî: Number of registered companies: òîî number 336 336 336 ¯¿íýýñ: of which: - òºðèéí ºì÷èéí (100 õóâü) - state owned (100 percent) òîî number 22 22 22 - òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé - state partially owned òîî number 29 29 29 - õóâèéí ºì÷èéí - private òîî number 285 285 285Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý Market capitalization in current month ñàÿ òºã mln.tog 1 320 101.4 1 373 946.2 -¯íýò öààñíû ã¿éëãýýíèé ä¿í Total turnover of stocks in current month ñàÿ òºã mln.tog 26 313.4 8 007.8 92 873.1 ¯¿íýýñ: - Êîìïàíèéí õóâüöàà of which: - Company stock ñàÿ òºã mln.tog 26 313.4 8 007.8 62 873.1 - Çàñãèéí ãàçðûí áîíä - Government bond ñàÿ òºã mln.togrogs - - 30 000.0Àðèëæсан ¿íýò öààñíû òîî á¿ãä Total securities traded ìÿí.ø thous.pcs 10 182.3 5 030.9 64 517.3 ¯¿íýýñ: - Êîìïàíèéí õóâüöàà of which: - Company stock ìÿí.ø thous.pcs 10 182.3 5 030.9 64 514.3 - Çàñãèéí ãàçðûí áîíä - Government bond ìÿí.ø thous.pieces - - 3.0Äóíäàæ õàíø (¿íýò öààñíû íýð òºð뺺ð) Average price (by securities types) - Êîìïàíèéí õóâüöàà - Company stock òºã tog 2 584.2 1 591.7 1 439.5Íèéò õèéãäñýí õýëöëèéí òîî, ºññºí ä¿íãýýð Total deals made òîî number 23 041 25 523 25 523 ¯¿íýýñ: - òóõàéí ñàðä of which: - made in current month òîî number 2 634 2 482 -ªäðèéí äóíäàæ (õóâüöààíû àðèëæààãààð) Daily average (by total trade of securities) - ¿íèéí ä¿í - value ñàÿ òºã mln.tog 1 253.0 348.2 367.1 - òîî øèðõýã - number ìÿí.ø thous.pcs 484.9 218.7 255.0ÒÎÏ-20 èíäåêñ TOP-20 index - äóíäàæ - average 13 576.5 14 331.3 10 582.8 - õàìãèéí èõ - maximum 14 009.1 14 759.8 15 040.0 - õàìãèéí áàãà - minimum 12 911.3 14 006.0 6 144.3 - õààëò - close 14 009.1 14 759.8 14 759.8Òºâëºðñºí õàäãàëàìæèíä òóõàéí ñàðä Accounts opened in center deposits,íýýëãýñýí äàíñ at current month òîî number 202 1 016 6 156 ¯¿íýýñ: - àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà of which: - enterprise òîî number 7 7 69 - èðãýí - citizen òîî number 195 1 009 6 087Áðîêåð, äèëåðèéí êîìïàíè Broker, dealer company òîî number 45 45 4510.8 ÈÄÝÂÕÈÒÝÉ ÀÐÈËÆÑÀÍ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ*, 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò WHICH HAD MOST ACTIVE SOLD STOCKS*, at the end of DECEMBER, 2010 òºã tog Òóõàéí ñàðä Õààëòûí õàíø Õàíøèéí аðèëæñàí ¿íýò öààñ, ººð÷ëºëò ø Closing price Êîìïàíèéí Company Stocks traded in the íýð name current month, by 2010.XI.30 2010.XII.31 Price change number of stocksÕªÕ ÃÀÍ KHUKH GAN 1 676 545 150 187 37ÀÏÓ APU 664 152 1 795 1 990 195ÃÅÐÌÅÑ ÖÅÍÒÐ GERMES CENTER 633 079 58 54 - 4ÍÀÊÎ Ò¯ËØ NAKO TULSH 571 910 350 325 - 25ÕÀÉ ÁÈ ÎÉË KHAI BI OIL 546 211 180 180 0ØÀÐÛÍ ÃÎË SHARIIN GOL 422 714 10 600 10 500 - 100ÆÅÍÊÎ ÒÓÐ ÁÞÐÎ JENCO TOUR BUREAU 151 827 95 94 - 1ÐÅÌÈÊÎÍ REMICON 87 584 76 72 - 4ØÈÂÝÝ ÎÂÎÎ SHIVEE OVOO 72 610 14 000 13 000 - 1 000ÓËÑÛÍ ÈÕ ÄÝËï¯Ð STATE DEP. STORE 35 559 422 430 8ÄÀÐÕÀÍ ÍÝÕÈÉ DARKHAN NEKHII 34 995 4 942 4 900 - 42ÁÈÄÈÑÅÊ BIDISEC 21 707 2 355 2 500 145ÁÀÃÀÍÓÓÐ BAGANUUR 15 931 9 999 10 500 501ÌÎÃÎÉÍ ÃÎË MOGOIN GOL 15 314 9 100 11 800 2 700ªÍĪÐÕÀÀÍ UNDUR KHAAN 15 000 118 135 17ÌÎÍ.ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÎËÁÎÎ MON. TELECOMMUNICATION 13 073 3 300 3 500 200ÃÎÂÜ GOBI 11 023 5 555 5 600 45ÎËËÎÎ OLLOO 8 804 165 150 - 15ÌÎÍÃÎËÈÀ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÐÅÑÎÐÑÅÑ MONGOLIA DEVOLOPMENT RESOURCES 7 003 1 320 1 300 - 20ÌÀÕÈÌÏÅÊÑ MAKHIMPEX 6 529 1 800 1 800 0 Ýõ ñóðâàëæ: * Ìîíãîëûí Õºðºíãèéí áèðæèéí ñàðûí ìýäýý Source: * Monthly statistical data, Mongolian Stock Exchange 69
 • Á¿ëýã 10. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë10.9 ÕÀÍØ ÍÜ ÕÀÌÃÈÉÍ ÈÕ ªÑÑªÍ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ*, 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò WHICH HAD MOST INCREASED STOCKS PRICE*, at the end of DECEMBER, 2010 òºã tog Òóõàéí ñàðä Õààëòûí õàíø Õàíøèéí аðèëæñàí ¿íýò öààñ, ººð÷ëºëò Closing price Êîìïàíèéí Company ø Stocks traded in the íýð name current month, by 2010.XI.30 2010.XII.31 Price change number of stocksÁÀßÍÒÝÝà BAYANTEEG 112 1 575 7 001 5 426ÁÓËÈÃÀÀÐ BULIGAAR 2 232 5 450 8 700 3 250ÌÎÃÎÉÍ ÃÎË MOGOIN GOL 15 314 9 100 11 800 2 700ÓÁ Á¯Ê UB BUK 125 2 300 4 545 2 245ÁÈØÐÝËÒ ÈÍÄÀÑÒÐÈÀË BISHRELT INDUSTRIAL 1 346 805 1 999 1 194ÑÈËÈÊÀÒ SILICATE 71 261 800 539ÝÝÐÌÝË EERMEL 1 030 2 400 2 875 475ÒÀÕÜ ÊÎ TAKHI CO 45 2 850 3 270 420ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆ BAIGUULAMJ 2 1 956 2 249 293ÌÎÍÃÎË ÍÝÕÌÝË MONGOL NEKHMEL 91 1 080 1 300 220ÀÏÓ APU 664 152 1 795 1 990 195ÕÀÐ ÒÀÐÂÀÃÀÒÀÉ KHAR TARVAGATAI 7 189 377 188ÌÎÍÃÅÎ MONGEO 14 810 930 120ÄÀÐÕÀÍ ÕªÂªÍ DARKHAN KHUVUN 68 663 762 99ÍÝÕÝÝÑÃ¯É ÝÄËÝË NEKHEESGUI EDLEL 250 450 500 50ÕªÕ ÃÀÍ KHUKH GAN 1 676 545 150 187 37ÑÝËÝÍÃÝ Ñ¯ÐÝà SELENGE SUREG 459 115 132 17ªÍĪÐÕÀÀÍ UNDURKHAAN 15 000 118 135 17ÑªÄªÒ SUDUT 24 112 128 16ÌÎÍÃÎË ØÈÍÝÑ MONGOL SHINES 1 86 98 1210.10 ÕÀÍØ ÍÜ ÕÀÌÃÈÉÍ ÈÕ ÁÓÓÐÑÀÍ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ*, 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí ýöýñò WHICH HAD MOST DECLINED STOCKS PRICE*, at the end of DECEMBER, 2010 òºã tog Òóõàéí ñàðä Õààëòûí õàíø Õàíøèéí аðèëæñàí ¿íýò öààñ, ººð÷ëºëò ø Closing price Êîìïàíèéí Company Stocks traded in the íýð name current month, by 2010.XI.30 2010.XII.31 Price change number of stocksØÈÂÝÝ ÎÂÎÎ SHIVEE OVOO 72 610 14 000 13 000 - 1 000ÌÀÒÅÐÈÀËÈÌÏÅÊÑ MATERIAL IMPEX 560 2 750 2 500 - 250ÄÎÐÍÎÄ ÅѪÍÝÐÄÝÍÝ DORNOD YUSUNERDENE 19 1 506 1 281 - 225ÌÎÍÃÎË ÊÅÐÀÌÈÊ MONGOL CERAMIC 74 720 570 - 150ÑÎÐ SOR 1 173 850 750 - 100ØÀÐÛÍ ÃÎË SHARIIN GOL 422 714 10 600 10 500 - 100ÄÀÐÕÀÍ ÍÝÕÈÉ DARKHAN NEKHII 34 995 4 942 4 900 - 42ÍÀÊÎ Ò¯ËØ NAKO TULSH 571 910 350 325 - 25ÃÓÐÈË ÒÝÆÝÝË ÁÓËÃÀÍ GURIL TEJEEL BULGAN 951 632 610 - 22ÆÈÍÑÒ ÓÂÑ JINST UVS 310 171 150 - 21ÌÎÍÃÎËÈÀ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÐÅÑÎÐÑÅÑ MONGOLIA DEVOLOPMENT RESOURCES 7 003 1 320 1 300 - 20ÎËËÎÎ OLLOO 8 804 165 150 - 15ÀËÌÀÀÑ ALMAAS 279 365 350 - 15ÀÂÒÎÇÀÌ ÀÐÕÀÍÃÀÉ AUTOZAM ARKHANGAI 9 1 210 1 200 - 10ÌÎÍÃÎË ØÈËÒÃÝÝÍ MONGOL SHILTGEEN 450 568 560 - 8ÌÎÍÃÎË ÄÈÇÅËÜ MONGOL DIESEL 105 105 100 - 5ÃÅÐÌÅÑ ÖÅÍÒÐ GERMES CENTER 633 079 58 54 - 4ÐÅÌÈÊÎÍ REMICON 87 584 76 72 - 4ÕÈØÈà ÓÓË KHISHIG UUL 85 153 150 - 3ÆÅÍÊÎ ÒÓÐ ÁÞÐÎ JENCO TOUR BUREAU 151 827 95 94 - 1Ýõ ñóðâàëæ: * Ìîíãîëûí Õºðºíãèéí áèðæèéí ñàðûí ìýäýýSource: * Monthly statistical data, Mongolian Stock Exchange70
 • Section 11. Budget XI.ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ GENERAL GOVERNMENT BUDGET11.1 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË, îíû ¿íýýð ACTUAL REVENUE & EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT, at current price ñàÿ òºã. mln. tog. 2009 2010 Óëñûí Îðîí Óëñûí Îðîí Îðëîãî, çàðëàãûí Types of revenue and Óëñûí Óëñûí íýãäñýí íóòãèéí íýãäñýí íóòãèéí òºðºë expenditure òºñºâ òºñºâ òºñºâ òºñºâ òºñºâ òºñºâ General Central General Central Local Govt Local Govt Govt Govt Govt Govt Òºñâèéí îðëîãî Revenue of the budgetÍèéò îðëîãî, òóñëàìæèéí ä¿í Total revenue & grants 1 993 995.6 1 431 875.4 283 717.0 3 078 418.6 2 451 137.8 361 531.3 Íèéò îðëîãî Total revenue 1 974 927.9 1 251 071.2 270 068.8 3 043 857.1 2 221 006.0 341 394.7 Óðñãàë îðëîãî Current revenue 1 972 619.3 1 251 071.2 267 168.9 3 035 868.6 2 221 006.0 333 406.2 Òàòâàðûí îðëîãî Tax revenue 1 620 549.6 933 245.4 237 214.0 2 673 573.3 1 932 183.0 300 888.1 1 Îðëîãûí àëáàí òàòâàð 1 Income tax 520 170.6 205 403.2 128 240.6 973 956.2 813 754.4 160 201.8 Àæ àõóéí íýãæèéí Corporate 205 403.2 205 403.2 - 390 582.7 390 582.7 - Õ¿í àìûí Individuals 128 240.6 - 128 240.6 160 201.8 - 160 201.8 Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé Price increase tax of 186 526.8 - - 423 171.8 423 171.8 - ¿íèéí ºñºëòèéí some products 2 Íèéãìèéí äààòãàëûí 2 Social security øèìòãýë contribution 263 563.4 - - 321 659.1 - - 3 ªì÷èéí òàòâàð 3 Property tax 11 154.6 - 11 154.6 13 644.8 - 13 644.8 4 Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èë- 4 Taxes on goods ãýýíèé àëáàí òàòâàð & services 508 808.2 499 647.2 9 161.0 863 467.8 853 186.3 10 281.5 Íýìýãäñýí ºðòãèéí Value added àëáàí òàòâàð tax 325 956.4 325 956.4 - 577 275.8 577 275.8 - Îíöãîé àëáàí òàòâàð Excise tax 166 743.3 166 743.3 - 268 519.9 268 519.9 - Òóñãàé çîðèóëàëòûí Income of special îðëîãî purposes 16 108.6 6 947.6 9 161.0 17 672.1 7 390.6 10 281.5 5 Ãàäààä õóäàëäààíû 5 Taxes on foreign òàòâàðûí îðëîãî trade 115 987.5 115 987.5 - 193 321.7 193 321.7 - 6 Áóñàä òàòâàð 6 Other taxes 200 865.4 112 207.5 88 657.9 307 523.7 71 920.6 116 760.0 Òàòâàðûí áóñ îðëîãî Non- tax revenue 352 069.7 317 825.8 29 955.0 362 295.4 288 823.1 32 518.1 Õºðºíãèéí îðëîãî Capital revenue 2 308.6 - 2 899.9 7 988.5 - 7 988.5 Òóñëàìæèéí îðëîãî Grants and transfers 19 067.7 180 804.2 13 648.2 34 561.4 230 131.8 20 136.6 Òºñâèéí çàðëàãà Expenditure of the budgetÍèéò çàðëàãà áà ýðãýæ Total expenditure &òºëºãäºõ öýâýð çýýë net lending 2 336 629.7 1 746 616.9 268 150.7 3 076 262.8 2 376 197.4 353 251.5 Íèéò çàðëàãà Total expenditure 2 248 722.1 1 658 709.3 268 150.7 2 835 860.8 2 135 795.4 353 251.5 Óðñãàë çàðäàë Current expenditure 1 788 157.6 1 406 273.3 234 876.3 2 271 150.0 1 632 065.6 294 699.8 1 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé 1 Expenditure on çàðäàë goods & services 970 143.8 912 597.1 103 297.5 1193 766.5 1118 898.1 127 431.7 Öàëèí, õºëñ Wages & salaries 575 912.4 523 977.4 46 154.6 650 551.7 591 445.0 53 211.7 Íèéãìèéí äààòãàëûí Social security øèìòãýë contribution 54 761.7 48 675.7 4 957.5 61 724.3 54 675.1 6 361.3 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Goods & services áóñàä çàðäàë expenses 394 231.4 339 944.1 52 185.4 543 214.8 472 778.0 67 858.8 2 Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé 2 Interest payments òºëáºð 29 621.6 29 621.6 - 41 919.7 41 919.7 - 3 Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã 3 Subsidies & transfers 788 392.2 464 054.6 131 578.8 1035 463.7 471 247.7 167 268.1 Îðîí íóòãèéí òºñºâò Grants to local ºãºõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã government - 13 554.1 - - 20 136.6 - Õºðºíãèéí çàðäàë Capital expenditure 460 564.5 252 436.0 33 274.4 564 710.8 503 729.8 58 551.7 Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Internal sources 433 907.2 225 778.7 33 274.4 551 504.7 490 523.7 58 551.7 Õºðºí㺠îðóóëàëò Investment 379 506.1 193 320.8 22 800.7 502 373.5 442 792.5 57 151.7 Èõ çàñâàðûí çàðäàë Capital repairment 11 783.8 11 783.8 - 24 416.9 24 416.9 - Àâòî çàìûí ñàí Roads fund 17 074.4 9 056.0 8 018.5 8 950.8 8 950.8 - Ãåîëîãè õàéãóóëûí Geological survey 1 964.8 1 964.8 - 3 724.4 3 724.4 - Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû Forest, other environ- 3 143.7 3 070.0 73.8 5 224.6 5 224.6 - áóñàä àðãà õýìæýý ment expenditure Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ Acquisition of stock 20 434.2 6 583.3 2 381.5 6 814.5 5 414.5 1 400.0 Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð External sources 26 657.3 26 657.3 - 13 206.1 13 206.1 - Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë Lending (net) 87 907.6 87 907.6 - 240 402.0 240 402.0 - Ãàäààä çýýëýýð Foreign financed ñàíõ¿¿æèõ òºñºë projects 86 848.2 86 848.2 - 59 949.8 59 949.8 - 71
 • Á¿ëýã 11. Òºñºâ11.2 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË, îíû ¿íýýð ACTUAL LOCAL GOVERNMENT BUDGET, at current prices ñàÿ òºã mln. tog. Íèéò îðëîãî, çàðëàãûí Îðëîãî, çàðëàãûí Àéìàã, íèéñëýë Íèéò îðëîãî Íèéò çàðëàãà Îðëîãî* Çàðëàãà** õàðüöàà, % õàðüöàà, % Total revenue to total Ratio of Revenue to Aimags and the Total revenue Revenue Total expenditure Expenditure expenditure ratio, % expenditure, % Capital 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010Á¯ÃÄ/TOTAL 283 717.0 361 531.3 270 163.0 341 394.7 268 150.7 353 251.5 154 190.8 219 818.6 105.8 102.3 175.2 155.3 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í/Subtotal 20 486.2 25 608.1 13 710.1 16 755.2 19 566.1 24 648.5 19 566.1 24 648.5 104.7 103.9 70.1 68.0Áª/BO 3 739.6 4 332.3 2 650.2 2 748.9 3 372.7 4 310.9 3 372.7 4 310.9 110.9 100.5 78.6 63.8ÃÎ/GO 3 878.4 5 175.7 2 761.2 4 342.9 3 843.2 4 928.9 3 843.2 4 928.9 100.9 105.0 71.8 88.1ÇÀ/ZA 4 089.8 5 067.0 2 465.4 2 848.0 4 191.0 5 649.8 4 191.0 5 649.8 97.6 89.7 58.8 50.4ÓÂ/UV 4 212.3 5 295.9 2 375.2 2 875.4 4 313.9 4 520.0 4 313.9 4 520.0 97.6 117.2 55.1 63.6ÕÎ/KHO 4 566.2 5 737.3 3 458.1 3 940.0 3 845.4 5 238.9 3 845.4 5 238.9 118.7 109.5 89.9 75.2 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í/Subtotal 55 291.5 68 974.9 49 616.0 58 953.0 51 847.5 68 473.7 24 921.3 35 167.5 106.6 100.7 199.1 167.6ÀÐ/AR 3 788.5 5 191.0 2 850.0 2 972.4 3 791.8 5 199.8 3 791.8 5 199.8 99.9 99.8 75.2 57.2ÁÕ/BKH 4 228.6 5 379.5 2 874.2 3 162.6 4 202.2 5 046.3 4 202.2 5 046.3 100.6 106.6 68.4 62.7ÁÓ/BU 4 562.2 5 170.3 4 562.2 5 170.3 4 521.4 4 901.1 3 821.4 4 901.1 100.9 105.5 119.4 105.5ÎÐ/OR 32 710.4 40 711.4 32 710.4 40 711.4 30 020.1 40 443.7 3 793.9 7 137.5 109.0 100.7 862.2 570.4ªÂ/OV 4 822.8 5 883.5 3 319.0 3 362.5 4 655.0 6 156.5 4 655.0 6 156.5 103.6 95.6 71.3 54.6Õª/KHS 5 179.1 6 639.2 3 300.3 3 573.8 4 656.9 6 726.3 4 656.9 6 726.3 111.2 98.7 70.9 53.1 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í/Subtotal 60 942.5 85 181.0 59 840.1 83 919.2 59 259.6 83 360.5 37 316.5 41 725.2 102.8 102.2 160.4 201.1ÃÑ/GS 1 603.9 2 483.6 1 484.9 2 266.0 1 541.9 2 228.2 1 541.9 2 228.2 104.0 111.5 96.3 101.7ÄÀ/DA 6 023.9 7 695.2 6 023.9 7 695.2 5 852.7 6 694.3 3 116.6 4 057.8 102.9 115.0 193.3 189.6ÄÎ/DO 7 164.2 8 767.9 7 164.2 8 767.9 7 074.4 8 288.0 3 294.5 4 987.4 101.3 105.8 217.5 175.8ÄÓ/DU 3 182.1 3 987.5 2 198.7 2 943.1 3 144.2 3 496.0 3 144.2 3 496.0 101.2 114.1 69.9 84.2ªÌ/OM 24 862.4 40 912.9 24 862.4 40 912.9 24 294.9 41 605.8 13 742.9 10 346.7 102.3 98.3 180.9 395.4ÑÝ/SE 11 485.0 14 413.7 11 485.0 14 413.7 10 589.5 13 683.7 6 328.6 9 409.3 108.5 105.3 181.5 153.2Òª/TO 6 621.0 6 920.3 6 621.0 6 920.3 6 762.0 7 364.5 6 147.9 7 199.8 97.9 94.0 107.7 96.1 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í/Subtotal 13 615.7 18 395.7 13 615.7 18 395.7 13 399.0 18 584.1 11 059.6 16 251.3 101.6 99.0 123.1 113.2ÄÄ/DD 4 609.6 5 382.7 4 609.6 5 382.7 4 565.8 5 282.3 3 403.4 4 308.0 101.0 101.9 135.4 124.9ѯ/SU 4 615.7 7 445.4 4 615.7 7 445.4 4 616.3 7 557.4 3 910.2 6 557.4 100.0 98.5 118.0 113.5ÕÝ/KHE 4 390.4 5 567.7 4 390.4 5 567.7 4 216.9 5 744.3 3 746.1 5 385.8 104.1 96.9 117.2 103.4 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÄ¿í/Subtotal 133 381.0 163 371.6 133 381.0 163 371.6 124 078.6 158 184.8 61 327.4 102 026.2 107.5 103.3 217.5 160.1ÓÁ/UB 133 381.0 163 371.6 133 381.0 163 371.6 124 078.6 158 184.8 61 327.4 102 026.2 107.5 103.3 217.5 160.1-Òàéëáàð: * Óëñûí òºñ⺺ñ îëãîæ áàéãàà ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã îðîîã¿é ** Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî îðîîã¿é- Note: * Not included in grants from Central Govt Budget ** Not included in transfers to Central Govt Budget11.3 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªªÑ ÓËÑÛÍ ÒªÑªÂÒ ÒªÂ˪ÐYYËÝÕ ÎÐËÎÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË, îíû ¿íýýð ACTUAL GRANTS FROM LOCAL GOVT TO CENTRAL GOVT, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë 2010 2009 2010 % Aimags and the Capital 2009 Á¯ÃÄ/TOTAL 113 959.9 133 433.0 117.1 ÁÓ/BU 700.0 - - ÄÎ/DO 3 779.9 3 300.6 87.3 ÄÄ/DD 1 162.5 974.3 83.8 ªÌ/OM 10 552.0 31 259.2 296.2 ѯ/SU 706.1 1 000.0 141.6 ÑÝ/SE 4 260.9 4 274.4 100.3 Òª/TO 614.1 164.7 26.8 ÕÝ/KHE 470.8 358.5 76.1 ÄÀ/DA 2 736.1 2 636.5 96.4 ÓÁ/UB 62 751.2 56 158.6 89.5 ÎÐ/OR 26 226.2 33 306.2 127.072
 • Section 11. Budget11.4 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË, òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ààð, îíû ¿íýýð, ACTUAL EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT, by Portfolio of Ministers, at current prices, ñàÿ òºã mln. tog. 2010 ÒªÑÂÈÉÍ ÅЪÍÕÈÉËªÍ ÇÀÕÈÐÀÃ× PORTFOLIO OF MINISTERS 2009 2010 % 2009 Ìîíãîë óëñûí åðºíõèéëºã÷èéí òàìãûí ãàçðûí Chairman of Presidential Office of Mongolia äàðãà 1 414.9 2 949.0 208.4 Ìîíãîë óëñûí èõ õóðëûí òàìãûí ãàçðûí Speaker of The Great Hural (Parliament) of 9 432.3 11 986.5 127.1 äàðãà Mongolia Ìîíãîë óëñûí ¿íäñýí õóóëèéí öýöèéí äàðãà Chairman of Constitutional Court 1 163.1 476.1 40.9 Óëñûí äýýä ø¿¿õèéí åðºíõèé ø¿¿ã÷ General Judge Supreme Court 700.8 966.6 137.9 Ø¿¿õèéí åðºíõèé çºâëºëèéí äàðãà Chairman of General Council of Court 9 116.0 11 137.7 122.2 Óëñûí åðºíõèé ïðîêóðîð General Prosecutor of Mongolia 5 727.8 7 320.0 127.8 ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí çºâëºëèéí íàðèéí Secretariat National Security Council of áè÷ãèéí äàðãà Mongolia 508.0 839.9 165.3 Ìîíãîë óëñûí åðºíõèé ñàéä Prime Minister of Mongolia 18 120.0 28 585.8 157.8 Ìîíãîë óëñûí òýðã¿¿í øàäàð ñàéä First Deputy Premier of Mongolia 18 177.9 24 000.2 132.0 Ìîíãîë óëñûí øàäàð ñàéä Deputy Premier of Mongolia 44 821.6 54 319.3 121.2 Çàñãèéí ãàçðûí õýðýã ýðõëýõ ãàçðûí äàðãà Cabinet Secretariat of Government of Mongolia 6 735.4 11 573.7 171.8 Ñàíãèéí ñàéä Minister of Finance 199 817.2 371 680.2 186.0 Õóóëü ç¿é, äîòîîä õýðãèéí ñàéä Minister of Justice and Internal Affairs 112 956.2 158 140.6 140.0 Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéä Minister of Nature, Environment and Tourism 21 692.0 27 409.9 126.4 Áàòëàí õàìãààëàõûí ñàéä Minister of Defense 54 087.5 78 107.3 144.4 Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéä Minister of Education, Culture and Science 430 533.9 523 949.6 121.7 Ãàäààä õàðèëöààíû ñàéä Minister of Foreign Affairs and Trade 24 848.2 28 891.0 116.3 Íèéãìèéí õàìãààëàë, õºäºëìºðèéí ñàéä Minister of Social Welfare and Labour 318 175.4 331 713.5 104.3 Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé, õºíãºí ¿éëäâýðèéí ñàéä Minister of Food, Agriculture and Light Industry 76 520.0 135 321.2 176.8 Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéä Minister of Health 206 429.0 247 477.6 119.9 Çàì òýýâýð, áàðèëãà, õîò áàéãóóëàëòûí ñàéä Minister of Roads, Transportation, Construction a 99 687.0 183 791.0 184.4 Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéä Minister of Minerals and Energy 41 839.7 93 016.8 222.3 Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí äàðãà Chairman of Government Service Council 291.4 295.9 101.5 Ñîíãóóëèéí åðºíõèé õîðîîíû äàðãà Chairman of General Election Commission 4 103.5 166.2 4.1 Õ¿íèé ýðõèéí ¿íäýñíèé êîìèññûí äàðãà Chairman of National Human Rights Commission 175.8 237.9 135.4 Óëñûí åðºíõèé àóäèòîð National General Audior 514.0 846.6 164.7 Ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàõ õîðîîíû äàðãà Chairman of Financial Regulatory Commission 891.7 904.5 101.4 ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíû äàðãà Chairman of National Statistical Office 3 018.8 3 813.7 126.3 Öàãààòãàõ àæëûã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ Chairman of State Commission on Management êîìèññûí äàðãà and Organization Rehabilitation Political 471.2 444.5 94.3 Àâëèãàòàé òýìöýõ ãàçðûí äàðãà R i Chairman of Independent authority against corrup 2 651.4 2 766.9 104.4 Ìîíãîëûí ¿íäýñíèé îëîí íèéòèéí ðàäèî Mongolian National Public Radio and Television 7 272.3 4 199.6 57.7 òåëåâèç Îðîí íóòãèéí çàñàã çàõèðãàà Local Administration 24 722.6 28 868.1 116.8 (Õ¿ñíýãò 11.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 11.4 continuation ) Heads of Hurals of Representatives of the 2010 Àéìàã, íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí áîëîí ÈÒÕ-ûí citizens and Aimags and the Capital Governors 2009 2010 % äàðãûí òºñâèéí áàãö 2009 budget batch Á¯ÃÄ TOTAL 154 190.8 219 818.6 142.6 Áàðóóí á¿ñ West region 19 566.1 24 648.5 126.0 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 3 372.7 4 310.9 127.8 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 3 843.2 4 928.9 128.3 Çàâõàí Zavkhan 4 191.0 5 649.8 134.8 Óâñ Uvs 4 313.9 4 520.0 104.8 Õîâä Khovd 3 845.4 5 238.9 136.2 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 24 921.3 35 167.5 141.1 Àðõàíãàé Arkhangai 3 791.8 5 199.8 137.1 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 4 202.2 5 046.3 120.1 Áóëãàí Bulgan 3 821.4 4 901.1 128.3 Îðõîí Orkhon 3 793.9 7 137.5 188.1 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 4 655.0 6 156.5 132.3 Õºâñãºë Khovsgol 4 656.9 6 726.3 144.4 Òºâèéí á¿ñ Central region 37 316.5 41 725.2 111.8 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 1 541.9 2 228.2 144.5 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 3 116.6 4 057.8 130.2 Äîðíîãîâü Dornogovi 3 294.5 4 987.4 151.4 Äóíäãîâü Dundgovi 3 144.2 3 496.0 111.2 ªìíºãîâü Omnogovi 13 742.9 10 346.7 75.3 Ñýëýíãý Selenge 6 328.6 9 409.3 148.7 Òºâ Tov 6 147.9 7 199.8 117.1 Ç¿¿í á¿ñ East region 11 059.6 16 251.3 146.9 Äîðíîä Dornod 3 403.4 4 308.0 126.6 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 3 910.2 6 557.4 167.7 Õýíòèé Khentii 3 746.1 5 385.8 143.8 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 61 327.4 102 026.2 166.4 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 61 327.4 102 026.2 166.4 73
 • Á¿ëýã 12. Ãàäààä õóäàëäàà XII. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ EXTERNAL TRADE12.1 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÍÈÉÒ ÝÐÃÝËÒ EXTERNAL TRADE TURNOVER ñàÿ àì. äîëë mln. USD Õóãàöàà Íèéò ýðãýëò Ýêñïîðò Èìïîðò Òýíöýë Periods Total turnover Exports Imports (+,-) Balance 2000 1 150.3 535.8 614.5 -78.7 2001 1 233.9 596.2 637.7 -41.5 2002 1 214.4 524.0 690.4 -166.4 2003 1 406.3 615.4 790.9 -175.5 2004 1 888.4 869.1 1 019.3 -150.2 2005 2 241.2 1 063.9 1 177.3 -113.4 2006 2 977.0 1 542.0 1 435.0 107.0 2007 4 009.3 1 947.5 2 061.8 -114.3 2008 5 779.0 2 534.5 3 244.5 -710.0 2009 4 023.1 1 885.4 2 137.7 -252.3 2008 I 415.5 216.5 199.0 17.6 II 394.1 216.9 177.2 39.7 III 369.5 146.3 223.1 -76.8 IV 456.6 191.3 265.3 -74.0 V 510.1 225.1 285.1 -60.0 VI 596.6 274.5 322.1 -47.6 VII 543.0 192.0 351.0 -159.0 VIII 495.3 210.1 285.2 -75.1 IX 603.4 286.1 317.3 -31.2 X 439.0 191.8 247.3 -55.5 XI 471.3 164.9 306.4 -141.5 XII 484.6 219.0 265.7 -46.7 I-XII 5 779.0 2 534.5 3 244.5 -710.0 2009 I 289.8 170.4 119.5 50.9 II 148.3 62.0 86.3 -24.4 III 278.0 90.0 188.0 -98.1 IV 265.7 121.9 143.8 -21.8 V 305.1 148.7 156.5 -7.8 VI 368.7 170.0 198.7 -28.7 VII 353.1 159.5 193.6 -34.2 VIII 343.0 160.4 182.7 -22.3 IX 398.9 183.6 215.3 -31.6 X 414.0 193.2 220.8 -27.7 XI 398.3 191.4 207.0 -15.6 XII 460.0 234.5 225.6 8.9 I-XII 4 023.1 1 885.4 2 137.7 -252.3 2010 I 295.5 163.5 132.0 31.5 II 312.1 148.2 163.9 -15.6 III 468.6 187.3 281.4 -94.1 IV 476.0 230.4 245.6 -15.2 V 487.6 260.5 227.1 33.2 VI 625.1 318.8 306.3 12.6 VII 542.7 229.8 312.9 -83.0 VIII 551.1 255.1 296.0 -40.9 IX 497.6 214.5 283.1 -68.5 X 553.5 267.8 285.7 - 17.9 XI 611.9 274.7 337.2 - 62.5 XII 755.3 348.5 406.8 - 58.2 I-XII 6 177.1 2 899.2 3 277.9 - 378.7 2010 XII % 2010 XI 123.4 126.9 120.6 - 2010 % 2009 153.5 153.8 153.3 -Ýõ ¿¿ñâýð: Ãààëèéí åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýSourse: Report of the Customs General Administration74
 • Section 12. External trade12.2 ÝÊÑÏÎÐÒ, îðíîîð, æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð EXPORTS, by countries and by the end of selected years ìÿí.àì.äîëë thous.USD 2008 2009 2010 Óëñ îðîí Countries I-XII XII I-XII XII I-XII XIIÄ¿í Total 2 534 466.4 218 968.9 1 885 385.1 234 484.3 2 899 188.4 348 540.2Åâðîï Europe 528 498.0 115 592.0 297 395.9 21 488.4 214 512.7 12 623.9¯¿íýýñ: Of which:Åâðîïûí õîëáîî Countries of EU 436 508.0 109 279.4 226 828.6 7 512.3 132 529.8 6 323.2Àâñòðè Austria 1 171.4 78.9 639.8 38.9 787.8 77.2Áåëüãè Belgium 495.6 4.2 193.2 18.9 510.0 1.9Áîëãàð Bulgaria 38.2 - 69.5 - 1 128.6 5.2Грек Greece - - - - 0.5 -Äàíè Denmark 11.4 - 19.1 0.5 166.5 44.2Èðëàíä Ireland 119.6 5.2 77.7 - 47.8 1.0Èñïàíè Spain 169.4 46.4 123.8 9.0 141.3 1.3Èòàëè Italy 42 218.4 4 677.7 31 439.0 4 363.6 31 776.7 2 218.8Èõ Áðèòàíè United Kingdom 165 825.0 27 726.7 126 885.7 1 456.3 67 399.7 2 746.1Ëàòâè Latvia - - - - 1.1 -Ëèòâà Lithuania 5.5 - - - - -Ëþêñåìáóðã Luxemburg 161 961.0 74 066.6 46 164.5 - 4.5 4.5Ìîíàêî Monaco - - - - - -Íèäåðëàíä Netherlands 5 963.4 2.5 208.4 125.5 289.9 -Ïîëüø Poland 86.1 0.3 46.8 4.9 435.5 7.8Ïîðòóãàëü Portugal 0.5 - - - - -Ðóìûí Romania 60.2 1.7 14.0 - - -Ñëîâàê Slovakia - - 1.2 - 8.3 -Ñëîâåí Slovenia 0.5 - 9.8 - - -Óíãàð Hungary 32.1 1.6 25.2 - 64.2 33.1Ôèíëÿíä Finland 1.8 - 14.5 0.9 24.7 1.6Ôðàíö France 30 274.2 165.8 2 231.6 149.9 4 433.3 565.8ХБНГУ Germany 11 012.5 2 056.1 15 577.1 1 310.8 22 076.9 571.7×åõ, ÁÍÓ Czech Republic 3 062.9 130.7 115.0 10.6 160.6 6.6Øâåä Sweden 479.6 3.7 157.1 8.3 152.8 17.0Øâåéöàðü Switzerland 2 082.0 311.3 2 815.6 14.2 2 918.9 19.2Ýñòîíè Estonia 11 436.7 - - - - -Åâðîïûí áóñàä îðíóóä Other countries of Europe 91 990.0 6 312.6 70 567.3 13 976.1 81 982.8 6 300.7Áåëîðóñü Belarus 28.3 - 2.6 - - -Кипр Cyprus - - - - 5.5 -Ëèõòåíøòåéí Âàíò óëñ Liechtenstein - - - - - -Ìîëäàâ Moldavia 102.4 16.4 - - 33.6 -Íîðâåãè Norway 274.6 30.6 232.3 - 410.9 8.6ÎÕÓ Russian Federation 86 318.0 6 172.6 68 204.7 13 603.8 79 131.0 6 201.4Ðóìûí Romania 14.0 14.0 - -Óêðàèí Ukraine 5 266.7 93.0 2 109.3 358.3 2 401.7 90.6Õîðâàò Croatia - - 1.6 - - -Þãîñëàâ Yugoslavia - - 2.8 - - -Àçè Asia 1 706 752.5 78 554.2 1 424 390.2 189 710.7 2 535 087.8 321 831.5¯¿íýýñ: Of which:Ç¿¿í Õîéä Àçè NorthÅastern Asia 1 693 461.6 78 112.2 1 414 023.0 187 317.3 2 493 748.6 303 329.0ÁÍÀÑAÓ Dem.Rep. of Korea 38.2 38.2 - - 25.5 -ÁÍÑÓ Republic of Korea 29 892.0 813.9 15 458.1 2 628.1 30 516.9 1 964.5БНХАУ China 1 635 890.6 76 295.2 1 393 906.7 184 593.0 2 460 098.0 301 177.9Òàéâàíü Taiwan 51.8 - 94.0 6.1 182.0 -ßïîí Japan 27 589.0 964.9 4 564.2 90.1 2 926.2 186.6Ç¿¿í ªìíºä Àçè SouthÅastern Asia 2 528.9 1.2 1 916.0 890.3 27 176.6 14 879.5Áðóíåéí Âàíò Óëñ Brunei darussalam - - 0.1 - - -Âüåòíàì Vietnam 855.2 - 1 229.7 605.1 23 409.8 14 534.3Èíäîíåç Indonesia 603.9 0.3 - - - -Êàìáîæè Cambodia 357.8 0.9 - - - -Ëàîñ Lao PDR - - 11.3 - 14.2 -Ìàëàéç Malaysia 1.9 - 18.4 0.7 1.8 -Ñèíãàïóð Singapore 363.7 - 655.8 284.5 2 471.9 345.2Òàéëàíä Thailand 346.4 - 0.7 - 1 103.9 -Ôèëèïïèí Philippinnes - - - - 175.0 - 75
 • Á¿ëýã 12. Ãàäààä õóäàëäàà ( Õ¿ñíýãò 12.2-ûí ¿ðãýëæëýë Table 12.2 continuation ) 2008 2009 2010 Óëñ îðîí Countries I-XII XII I-XII XII I-XII XIIÀçèéí áóñàä îðíóóä Other countries of Asia 10 762.0 440.8 8 451.2 1 503.1 14 162.6 3623.10Àçåðáàéæàí Azerbaijan 7.5 - - - - -Àðàáûí Á¿ãä Íàéðàìäàõ Yemen - - - - 50.0 50.0Éåìåí ÓëñÀðàáûí Íýãäñýí Ýìèðàò United Arab Emirates 3 305.7 - 367.8 16.5 510.5 -Àðìåí Armenia - - - - - -Áàëáà Nepal 344.5 - 182.6 - 106.6 -Áèðì Burma - - - - 17.9 -ÿðæ Georgia 39.1 - - - - -Èçðàèëü Israel 155.7 2.4 189.5 100.9 34.7 -Èîðäàí Jordan - - 41.9 - - -Èðàí Iran - - - - 6 991.0 2 962.1Êàçàõñòàí Kazakhstan 1 205.2 123.3 3 220.2 1020.8 1 587.9 191.8Êàòàð Qatar 1 200.8 - 882.9 - 911.1 -Êèðãèçñòàí Kirgizstan 1 561.5 21.9 97.8 17.5 166.7 -Êóâåéò Kuwait 1 399.4 - 1 516.2 23.0 1 395.3 -Ëèâàí Lebanon - - 157.0 65.4 357.4 39.5Ïàêèñòàí Pakistan 0.1 - 17.5 - 11.3 -Ñàóäûí Àðàáûí Âàíò Óëñ Saudi Arabia 420.4 - 252.1 - - -Ñèðè Syrian Arab Republic - - 301.6 - 771.2 -Òàæèêñòàí Tajikistan 24.7 - 58.8 - - -Òóðê Turkey 17.7 - 14.3 - 205.1 192.4Òóðêìåíèñòàí Turkmenistan - - 6.6 - 13.4 -Óçáåêèñòàí Uzbekistan 136.7 33.7 120.8 14.0 352.8 17.1Ýíýòõýã India 943.0 259.5 1 023.6 245.0 679.6 152.0Àôðèê Africa 1 127.0 509.0 232.3 0.2 479.3 0.0Ãàáîí Gabon - - 8.2 - - -Åãèïåò Egypt 364.9 - - - - -Çàìáè Zambia 278.8 190.7 64.0 - - -Êåíè Kenya 0.9 0.9 - - 38.3 -Марокко Morocco - - - - 67.9 -Ìàäàãàñêàð Madagascar - - 2.1 - - -Íàìèáè Namibia - - 10.3 - - -ªìíºä Àôðèêèéí Á¿ãä Republic of South Africa 132.8 - 0.2 0.2 27.1 -Íàéðàìäàõ ÓëñÑåíåãàë Senegal - - 0.4 - - -Ñüåððà-Ëåîíå Sierra leone 317.4 317.4 - - - -Òàíçàíè Tanzania 32.2 - 21.1 - 0.1 -Уганда Uganda - - - - 32.0 -×àä Chad - - 126.0 - 313.9 -Àìåðèê America 297 301.7 24 295.1 162 520.0 22 700.1 148 768.3 14 056.3ÀÍÓ USA 114 232.6 2 393.7 13 892.0 1 189.1 4 860.3 126.7Àðãåíòèí Argentina - - 18.1 - 6.9 -Ãðåíëàíä Greenland - - 1.5 - - -Êàíàä Canada 174 597.0 21 602.6 147 480.9 21 469.5 141 624.3 13 173.0Êîëóìáà Colombia - - 19.9 - - -Êóáà Cuba 765.2 298.3 1 066.1 - - -Ìåêñèê Mexico 16.0 0.2 41.5 41.5 2 250.2 756.6Панам Panama - - - - 26.6 -Ïåðó Peru 0.3 0.3 - - - -×èëè Chile 7 690.6 - - - - -Àâñòðàëè Australia 787.2 18.7 846.7 584.9 340.4 28.5Àâñòðàëè Australia 768.7 18.7 808.8 584.9 257.8 28.4Øèíý Çåëàíä New Zealand 18.5 - 37.9 - 82.5 -76
 • Section 12. External trade12.3 ÝÊÑÏÎÐÒ, áàðààíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð EXPORTS, by commodity groups and by the end of selected years ìÿí.àì.äîëë thous.USD 2008 2009 2010 Áàðààíû á¿ëýã Commodity groups I-XII XII I-XII XII I-XII XIIÄ¿í Total 2 534 466.4 218 968.9 1 885 385.1 234 484.3 2 899 188.4 348 540.2Ìàë àìüòàä, òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé Live animals, animals originá¿òýýãäýõ¿¿í products 31 641.5 3 344.9 45 808.8 4 859.5 69 659.5 19 801.7Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Vegetable origin products 950.2 323.0 5 244.4 418.9 447.9 103.9Ìàë, àìüòàí, áîëîí óðãàìëûí Animal & vegetable fat & oilãàðàëòàé ººõ, òîñ 111.5 - 2.2 1.8 4.6 0.0Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Food products 3 527.4 412.8 5 474.0 2 364.6 6 607.3 888.4Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Mineral products 1 529 401.0 71 793.2 1 251 766.6 184 408.8 2 342 800.7 297 679.0Õèìè, õèìèéí ¿éëäâýðèéí Chemical & chemical industryá¿òýýãäýõ¿¿í products 33 236.6 295.7 290.2 3.4 97.9 15.4Õóâàíöàð, êàó÷óê, ò¿¿ãýýð Plastics, rubber, & articlesõèéñýí ýäëýë thereof 2 139.2 145.3 829.4 153.2 1 609.1 102.4Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí Raw & processed hides, skins,àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ, fur & articles thereofýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë 41 021.0 3 820.3 29 043.8 3 520.0 32 554.6 1 423.7Ìîä, ìîäîí ýäëýë Wood & wooden articles 448.2 49.9 460.6 3.8 417.0 103.1Öåëëþëîç, öààñ êàðòîí, Cellulose, paper, cardboard &òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë articles thereof 525.6 - 201.0 5.5 324.5 48.7Íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Textiles & textile articles 226 542.8 12 850.4 192 166.6 12 219.9 217 207.2 11 064.3Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, Footwear, headwear, umbrellas,ºä, õèéìýë öýöýã feather & artificial flowers 1 271.3 332.1 1 606.2 19.8 763.2 52.1×óëóó, ãºëòãºíº, öåìåíò, øºðìºñºí Articles of stone, plaster, cement,÷óëóóí ç¿éëñ, øèë, øèëýí ñàâ asbestos, glass & glassware 133.7 12.6 104.6 11.0 103.8 10.5¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë Natural or cultured stones,ãî¸ëûí ç¿éëñ precious metal, jewellery 600 172.6 122 157.0 308 525.2 21 387.9 178 332.4 13 122.8¯íäñýí òºìºðëºã, ò¿¿ãýýð Base metals & articlesõèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í thereof 23 121.8 931.6 17 414.4 2 114.5 22 158.5 3 182.3Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, Machinery, equipment, electricöàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, appliances, recorders,çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè TV sets & spare parts 14 852.7 589.4 14 668.0 1 902.9 9 713.1 200.0Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí Auto, air & water transportõýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè vehicles & their spare parts 20 060.5 1 429.3 8 959.7 877.6 13 491.3 551.5Õàðàà ç¿é, ãýðýë, êèíî çóðàã, Optical, photographic, cinemato-õýìæ¿¿ð, õÿíàëò, ýìíýëýã,ìýñ graphic, measuring control,çàñëûí áàãàæ, öàã, õºãæìèéí çýìñýã medical, surgical & musical instruments, watches 3 574.5 255.9 844.6 46.1 745.1 28.4¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà Various industrial goods 1 724.1 224.7 1 911.8 163.4 2 103.6 153.5Áóñàä Other 10.2 0.8 62.7 1.4 47.2 8.8 77
 • Á¿ëýã 12. Ãàäààä õóäàëäàà12.4 ÝÊÑÏÎÐÒÎÄ ÃÀÐÃÀÑÀÍ ÇÀÐÈÌ ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ, îðíîîð, æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð EXPORTS BY SOME COMMODITIES, by countries and by the end of selected years ìÿí.àì.äîëë thous.USD Ìîëèáäåíèé õ¿äýð áà Çýñèéí áàÿæìàë áàÿæìàë Æîíøíû õ¿äýð áà áàÿæìàë Óëñ îðîí Countries Copper concentrate Fluor spar ores and concentrate Molybdenium ores and concentrate 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010Ä¿í Total 835 666.0 501 923.7 770 594.9 82 344.3 50 308.8 51 992.3 59 197.1 48 223.9 63 195.6ÀÍÓ USA - 0.2 - - 0.6 1.3 3 378.7 3 872.1 1 653.9Àçåðáàéæàí Azerbaijan - - - - - - 7.5 - -Àðàáûí íýãäñýí United Arab - - - 2 015.3 - - - - -Ýìèðàò EmiratesÁÍÑÓ Republic of Korea - - - 10 381.1 12 999.3 26 898.9 75.2 244.9 439.8БНХАУ China 835 656.3 501 749.0 770 594.2 30 193.9 35 583.4 21 792.4 6 006.1 14 036.6 13 631.2Èçðàèëü Israel 8.7 - - 116.2 - - - - -Êèðãèçñòàí Kirgizstan - - - 1 475.6 - - - 35.1 161.9Ìåêñèê Mexico - - - - - 2 228.8 - - -Ìîëäàâ Moldavia - - - - - - 102.4 - 7.0Íèäåðëàíä Netherlands - - - 4 088.3 - - - - -ÎÕÓ Russian Federation - 174.4 - - - 31.2 45 152.0 27 932.3 44 553.1Òàéëàíä Thailand - - - - - 1 037.9 - - 25.2Óçáåêèñòàí Uzbekistan - - - - - - 49.9 50.7 261.2Óêðàèí Ukraine - - - - - 0.3 4 307.5 1 994.3 2 350.3ХБНГУ Germany - - 0.7 765.8 1 344.7 1.0 5.8 - 0.3×åõèéí ÁÍÓ Czech Republic - - - 802.7 - - - - -×èëè Chile - - - 5 065.2 - - - - -Ýñòîíè Estonia - - - 10 789.0 - - - - -ßïîí Japan - - - 16 650.6 380.7 - 1.2 - 12.3Áóñàä Other 0.9 - 0.1 0.5 - 0.6 110.6 57.9 99.5 ( Õ¿ñíýãò 12.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 12.4 continuation ) Áîëîâñðóóëààã¿é áóþó õàãàñ Ñâèòåð, ïóëîâåð, äæåìïåð, æèëåò Ñàìíàñàí íîîëóóð áîëîâñðóóëñàí àëò áîëîí ñ¿ëæìýë ãàäóóð öàìö Óëñ îðîí Countries Gold, unwrought or in semi- Jerseys, pullovers, cardigans, knitted or Combed goat down manufactured forms crocheted 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010Ä¿í Total 98 667.3 68 370.2 68 821.2 599 883.0 308 473.2 178 319.9 2 716.7 2 793.2 1 912.4Àâñòðè Austria - - - - - - 462.0 216.9 121.5ÀÍÓ USA 952.9 405.2 - 85 360.0 - - 305.9 15.2 5.4Áåëüãè Belgium - - - - - - 133.9 45.0 1.7ÁÍÑÓ Republic of Korea 442.9 400.7 - - - - 13.7 88.7 50.9БНХАУ China 45 238.9 30 462.4 29 053.2 25.2 - - 464.3 714.3 52.9Èòàëè Italy 40 107.5 27 997.6 23 565.8 - - - 144.9 23.4 21.3Èõ Áðèòàíè United Kingdom 9 237.2 4 626.8 13 480.5 152 124.5 115 148.0 37 309.1 114.0 19.4 77.7Êàíàä Canada - - - 173 957.4 147 160.7 141 010.8 64.7 30.8 18.2Ëþêñåìáóðã Luxemburg - - - 161 961.0 46 164.5 - - - -ÎÕÓ Russian Federation - - - - - - 177.0 62.8 176.8Ôðàíö France - - - 26 455.0 - - 198.5 795.9 622.1ХБНГУ Germany 107.5 883.3 1077.8 - - - 206.3 144.9 415.0Øâåä Sweden - - - - - - 18.8 24.0 9.1Øâåéöàð Switzerland - 773.3 784.0 - - - 22.3 3.2 1.1Ýíýòõýã India 785.8 850.9 584.3 - - - - - -ßïîí Japan 1 706.6 1 963.6 245.8 - - - 233.3 579.3 309.7Áóñàä Other 87.9 6.5 29.8 - - - 157.3 29.4 28.9 ( Õ¿ñíýãò 12.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 12.4 continuation ) Õîíü, õóðãàíû áîëîâñðóóëñàí àðüñ ßìàà, èøèãíèé áîëîâñðóóëñàí àðüñ Õîíèíû ñàìíààã¿é íîîñ áóþó øåâðåò áóþó øåâðî Óëñ îðîí Countries Sheep wool Sheep or lamb skin leather Goat or kid skin leather 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010Ä¿í Total 9 342.7 4 894.0 7 646.4 26 940.9 13 058.4 13 646.7 4 566.9 7 794.2 7 839.7ÁÍÑÓ Republic of Korea - - - 0.1 - 9.4 - - 286.7БНХАУ China 8 656.3 4 714.7 7 247.7 26 451.9 11 856.7 13 148.8 4 472.6 7 217.8 5 795.8Âüåòíàì Vietnam - - - - - - - - 431.6Èòàëè Italy - - - 486.0 1 184.2 487.3 94.3 576.4 1 314.4ÎÕÓ Russian Federation 341.8 179.3 327.4 - - - - - -Ïàêèñòàí Pakistan - - - - 17.5 - - - 11.3Ïîëüø Poland - - - 2.7 - - - - -Áóñàä Other 344.5 - 71.3 0.1 - 1.1 - - - ( Õ¿ñíýãò 12.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 12.4 continuation ) Àäóóíû äýë Àäóóíû ñ¿¿ë Àäóóíû øèð Óëñ îðîí Countries Horse mane Horse tail Horse hide 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010Ä¿í Total 645.4 789.3 667.7 739.5 576.4 862.9 4 460.3 3 969.8 3 880.5Õÿòàä China 644.3 774.1 667.7 737.6 576.4 862.9 4 460.3 3 969.8 3 880.5ßïîí Japan 1.1 15.2 - 1.8 - - - - -78
 • Section 12. External trade12.5 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ, æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð EXPORTS BY SOME COMMODITIES, by the end of selected years ìÿí.àì.äîëë thous.USD 2008 2009 2010 2010 % 2009Ãîë íýð òºðëèéí áàðàà Main commodities Хэмжих Measurement нэгж unit Òîî õýìæýý ¯íèéí ä¿í Òîî õýìæýý ¯íèéí ä¿í Òîî õýìæýý ¯íèéí ä¿í Òîî õýìæýý ¯íèéí ä¿í Volume Value Volume Value Volume Value Volume Value¯õðèéí õºëä¿¿ ìàõ Frozen beef ò t 4 210.4 8 497.8 8 818.5 17 789.1 3 888.2 8 138.2 44.1 45.7Àäóóíû ìàõ Horse meat ò t 6 097.1 10 983.6 8 635.3 14 464.2 10 925.0 19 100.4 126.5 132.1Ìàëûí äàéâàð Edible meet offalá¿òýýãäýõ¿¿í ò t 1 561.6 928.0 568.4 430.8 2 094.6 1 502.3 368.5 348.7Áîãèéí ºëºí ãýäýñ Intestine ò t 438.5 5 275.6 380.8 5 562.8 644.9 8 075.3 169.3 145.2 Gold, unwrought or inÁîëîâñðóóëààã¿é áóþó semi-manufactured ò t 22.1 599 883.0 10.9 308 473.2 5.1 178 319.9 46.5 57.8õàãàñ áîëîâñðóóëñàí àëò formsÇýñèéí áàÿæìàë Copper concentrate ìÿí. ò thous. t 582.9 835 666.0 587.0 501 923.7 568.7 770 594.9 96.9 153.5Ìîëèáäåíèé õ¿äýð áà Molybdenium ores andáàÿæìàë concentrate ìÿí. ò thous. t 4.1 82 344.3 6.7 50 308.8 4.8 51 992.3 71.7 103.3Æîíøíû õ¿äýð áà Fluor spar ores and ìÿí. ò thous. t 348.8 59 197.1 314.0 48 223.9 376.2 63 195.6 119.8 131.0áàÿæìàë concentrateÒºìðèéí õ¿äýð Iron ores ìÿí. ò thous. t 1013.1 92 284.7 1 598.1 88 769.5 3 539.3 250 942.3 221.5 282.7Ìîëèáäåíèé èñýë Molybdenium oxide ò t 732.5 26 201.6 - - - -Öàéðûí õ¿äýð áàÿæìàë Zinc concentrate ìÿí. ò thous. t 137.5 154 617.4 150.7 122 494.3 119.8 134 135.3 79.5 109.5Òóíãààñàí çýñ áà Refined copper &õàéëø copper alloys ò t 2 603.7 18 526.2 2 320.9 11 850.0 2 800.4 20 357.2 120.7 171.8Õàð òºìðèéí õàÿãäàë Iron scrap ò t 858.5 350.6 656.0 139.9 1 014.2 314.2 154.6 224.6Õîíü, õóðãàíû Sheep or lamb skináîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó ñàÿ äì2 mln.dm 2 183.3 26 940.9 128.7 13 058.4 150.9 13 646.7 117.2 104.5 leatherøåâðåòßìàà, èøèãíèéáîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó Goat or kid skin leather ñàÿ äì2 mln.dm 2 29.4 4 566.9 82.9 7 794.2 106.0 7 839.7 127.8 100.6øåâðîÀäóóíû øèð Horse hide ìÿí. ø thous.p 276.5 4 460.3 264.8 3 969.8 344.4 3 880.5 130.1 97.8Õîíèíû ñàìíààã¿é íîîñ Sheep wool ò t 9 308.0 9 342.7 5 739.7 4 894.0 7 995.6 7 646.4 139.3 156.2Áîõèð íîîëóóð Greezy cashmere ò t 1 929.2 77 228.8 3 576.6 91 677.2 3 103.9 104 872.6 86.8 114.4Ñàìíàñàí íîîëóóð Combed goat down ò t 1 587.8 98 667.3 1 623.3 68 370.2 976.5 68 821.2 60.2 100.7Íîîëóóðàí òîïñ Tops of cashmere ò t 4.0 360.9 0.2 11.8 - - - - T-shirts and singlets,Ñ¿ëæìýë ôóòáîëêà, ìàéê мян.ø thous.p 1 710.5 4 264.0 20.4 80.1 8.2 200.2 40.0 249.9 knitted or crochehetedÑâèòåð, ïóëîâåð, Jerseys, pullovers,äæåìïåð, æèëåò áîëîí cardigans, waistcoats &ñ¿ëæìýë ãàäóóð öàìö similar articles, knitted ìÿí.ø thous.p 671.0 2 716.7 64.9 2 793.2 49.8 1 912.4 76.8 68.5θìîë ãàäóóð õóâöàñ Clothes ìÿí.àì.äîëë thous.USD - 9 449.6 - 1 111.3 - 246.5 - 22.2θìîë äîòóóð õóâöàñ Underwear clothes ìÿí.ø thous.p 377.4 842.8 191.4 400.0 112.4 265.2 58.7 66.3Õºíæèë áà àÿíû õºíæèë Blankets & travelling rugs ø p 17 536 575.9 4 724 281.2 7 650 342.4 161.9 121.8Í¿¿ðñ Coal ìÿí. ò thous. t 4 169.3 184 665.9 7 113.2 306 300.6 16 635.1 877 610.6 233.9 286.5Áîëîâñðóóëààã¿é íåôòü Crude petroleum oils ìÿí.áàððåëü thous.barrel 1 058.9 101 936.6 1 938.5 115 632.5 2 078.7 154 937.1 107.2 134.0 79
 • Á¿ëýã 12. Ãàäààä õóäàëäàà12.6 ÈÌÏÎÐÒ, îðíîîð, æèë á¿ðèéí ýöñèéí áàéäëààð IMPORTS, by countries and by the end of selected years ìÿí.àì.äîëë thous.USD 2008 2009 2010 Óëñ îðîí Countries I-XII XII I-XII XII I-XII XIIÄ¿í Total 3 244 541.1 265 677.5 2 137 673.5 225 555.5 3 277 886.1 406 781.0Åâðîï Europe 1 598 054.9 133 086.0 1 079 558.1 119 368.3 1 467 400.0 159 273.2¯¿íýýñ; Of which;Åâðîïûí õîëáîî Countries of EU 296 180.2 30 968.2 252 930.0 19 584.9 318 752.2 32 731.7Àâñòðè Austria 6 296.9 625.7 9 096.0 968.3 3 554.0 332.1Áåëüãè Belgium 15 329.1 1 523.8 5 433.5 119.4 13 348.6 273.3Áîëãàð Bulgaria 3 845.4 299.4 2 741.1 128.2 2 937.6 177.9Ãðåê Greece 210.7 5.7 110.1 16.6 298.1 18.8Äàíè Denmark 4 020.6 632.4 2 199.9 273.9 4 555.7 574.8Èðëàíä Ireland 4 753.6 117.5 975.3 138.8 919.5 90.1Èñïàíè Spain 9 542.4 6 187.4 2 695.1 215.0 5 969.9 166.7Èòàëè Italy 14 837.2 1 912.3 16 463.6 1 553.1 23 289.1 3 127.1Èõ Áðèòàíè United Kingdom 17 432.2 1 274.9 12 494.4 834.5 20 057.2 1 881.0Êèïð Cyprus 511.5 72.2 292.7 13.2 1 186.9 458.3Ëàòâè Latvia 596.6 1.7 1 767.7 200.8 2 346.8 335.2Ëèòâà Lithuania 2 611.1 319.3 1 155.0 6.6 1 572.5 94.4Ëþêñåìáóðã Luxemburg 57.3 4.9 25.2 1.6 74.8 4.0Ìàëüòà Malta 0.1 - 3.7 - 85.2 -Ìîíàêî Monaco 11.5 - 8.0 - 16.6 -Íèäåðëàíä Netherlands 11 543.5 576.1 7 606.0 774.0 12 959.1 1 057.2Ïîëüø Poland 32 621.2 2 466.5 17 470.3 1 351.0 29 402.3 3 435.9Ïîðòóãàëü Portugal 150.8 14.4 116.5 9.2 269.9 34.2Ðóìûí Romania 530.2 24.6 797.0 217.3 1 741.4 208.2Ñëîâàê Slovakia 1 042.6 37.5 923.6 19.2 1 524.6 163.0Ñëîâåíè Slovenia 2 039.3 56.3 3 757.5 186.2 4 090.6 387.6Óíãàð Hungary 5 531.3 685.0 3 126.7 407.6 4 532.7 293.4Ôèíëÿíä Finland 6 720.8 1 032.0 3 600.9 223.7 12 971.4 2 416.8Ôðàíö France 33 664.7 2 692.0 59 431.3 1 754.4 52 901.9 3 615.4ХБНГУ Germany 92 607.1 6 737.9 70 289.6 8 359.5 87 929.0 10 521.5×åõèéí ÁÍÓ Czech Republic 13 837.8 1 894.7 7 976.5 688.1 8 215.9 1 508.9Øâåä Sweden 11 594.5 1 509.1 19 216.5 187.4 16 733.9 1 108.4Øâåéöàðü Switzerland 3 025.5 252.3 3 111.8 935.3 4 126.5 432.4Ýñòîíè Estonia 1 214.7 12.6 44.5 2.0 1 140.5 15.1Åâðîïûí áóñàä îðíóóä Other countries of Europe 1 301 874.7 102 117.8 826 628.1 99 783.4 1 148 647.9 126 541.6Àëáàíè Albania 0.2 0.2 37.9 36.6 54.1 13.1Áåëîðóñü Belarus 8 867.2 124.4 11 433.1 243.5 15 212.2 2 834.5Босни Герцеговина Bosnia and Herzegovina - - - - 37.6 1.6Ãèáðàëòàð (Áðèò) Gibraltar - - 3.9 - - -Èñëàíä Iceland 3.7 - 5.2 2.2 12.1 -Ëèõòåíøòåéí Âàíò óëñ Liechtenstein 0.1 - 0.3 - 22.6 -Македони Macedonia - - - - 41.4 2.9Ìîëäàâ Moldavia 255.0 8.7 40.8 - 229.3 36.5Íîðâåãè Norway 1 033.5 66.3 136.5 3.8 342.3 108.2ÎÕÓ Russian Federation 1242 275.2 98 199.0 772 815.3 95 236.9 1090 238.6 119 524.5Ñåðáè Serbia 0.2 - 5.3 - 370.6 44.0Óêðàèí Ukraine 49 101.5 3 718.1 41 820.2 4 256.2 41 960.1 3 942.8Õîðâàò Croatia 67.4 - 143.3 3.3 125.0 33.5Þãîñëàâ Yugoslavia 270.6 1.0 186.3 0.9 2.0 -Àçè Asia 1 511 318.1 117 417.2 914 660.7 97 354.6 1 551 716.3 221 038.9¯¿íýýñ: Of which:Ç¿¿í Õîéä Àçè Northeastern Asia 1339 320.4 100 432.7 794 553.8 83 611.6 1 386 685.4 197 551.3ÁÍÀÑAÓ Dem.Rep. of Korea 21.9 2.2 47.1 - 832.5 42.5ÁÍÑÓ Republic of Korea 194 818.4 16 132.5 155 102.2 14 248.5 182 809.0 18 881.4БНХАУ China 898 732.4 68 027.9 538 582.6 58 930.6 1 000 237.2 149 502.1Òàéâàíü Taiwan 7 221.0 559.2 3 768.4 615.2 5 242.5 734.0ßïîí Japan 238 526.7 15 711.0 97 053.5 9 817.3 197 564.2 28 391.4Ç¿¿í ªìíºä Àçè Southeastern Asia 106 205.8 11 821.7 77 292.4 9 276.1 121 102.2 16 766.8Âüåòíàì Viet Nam 9 627.1 507.3 7 714.2 644.7 12 409.2 3 264.5Èíäîíåç Indonesia 6 829.4 819.9 5 051.8 606.7 6 387.8 616.0Камбожè Cambodia 20.4 - 10.8 - 31.9 9.8Ëàîñ Lao PDR 1.5 - - - 7.5 0.3Ìàëàéç Malaysia 26 104.8 2 345.9 19 341.8 2 144.6 31 503.3 4 623.2Ñèíãàïóð Singapore 45 599.6 6 235.8 27 739.7 3 193.1 51 161.0 6 921.1Òàéëàíä Thailand 16 887.3 1 833.2 15 891.5 2 591.8 18 364.4 1 164.8Ôèëèïïèí Philippinnes 1 135.7 79.6 1 542.6 95.2 1 237.2 167.280
 • Section 12. External trade ( Õ¿ñíýãò 12.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë Table 12.6 continuation) 2008 2009 2010 Óëñ îðîí Countries I-XII XII I-XII XII I-XII XIIÀçèéí áóñàä îðíóóä Other countries of Asia 65 791.9 5 162.8 42 814.5 4 466.9 43 928.7 6 720.9Àçåðáàéæàí Azerbaijan 34.5 5.4 - - 281.4 -Àðàáûí Á¿ãä Íàéðàìäàõ Yemen - - - - 0.7 -Éåìåí ÓëñÀðàáûí Íýãäñýí Ýìèðàò United Arab Emirates 904.7 78.2 202.0 0.4 238.8 4.5Àðìåí Armenia 32.8 - 18.2 - 29.9 -Àðóáà Aruba 27.5 - 7.5 - - -Àôãàíèñòàí Afghanistan 0.1 0.1 0.7 - - -Áàëáà Nepal 20.5 - 17.8 0.4 42.6 -Áàíãëàäåø Bangladesh 370.0 60.7 2 128.8 158.6 621.4 76.6Áàõðåéí Bahrain 0.2 - - - 0.7 -Áèðì Burma 21.6 21.6 12.5 12.2 6.7 -ÿðæ Georgia 349.6 - 351.6 77.3 444.2 49.9Èðàí Iran 318.2 - 0.5 0.5 1 109.6 325.3Èîðäàí Jordan 11.4 - 12.2 0.8 6.7 -Èçðàèëü Israel 3 845.5 371.8 2 707.4 139.4 2 162.1 59.7Êàçàõñòàí Kazakhstan 25 623.3 2 739.2 16 775.5 911.6 8 268.1 1 268.6Êàòàð Qatar 16.5 - 16.0 9.8 9.1 -Êèðãèçñòàí Kirgizstan 1 498.8 163.0 1 804.1 145.2 1 904.5 287.5Êóâåéò Kuwait 59.8 - 53.2 - 59.9 -Мянмар Myanmar - - - - 22.1 0.1Îìàí Oman 47.7 18.1 - - - -Ïàêèñòàí Pakistan 151.7 10.5 167.8 43.0 257.1 43.4Ñàóäûí Àðàáûí Âàíò Óëñ Saudi Arabia 102.5 - 250.3 - 147.8 0.2Ñèðè Syrian Arab Republic 0.2 - 0.6 - 11.4 -Òàæèêñòàí Tajikistan 3.5 3.5 3.6 - 0.1 -Òóðê Turkey 12 476.7 1 159.5 5 918.5