• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Rich nan lachè apsan nan lespri agg
 

Rich nan lachè apsan nan lespri agg

on

 • 1,408 views

Jezi Se Tout Bagay Na

Jezi Se Tout Bagay Na

Statistics

Views

Total Views
1,408
Views on SlideShare
1,408
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Rich nan lachè apsan nan lespri agg Rich nan lachè apsan nan lespri agg Document Transcript

  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Konfli Nou Dwe EnviteKretyen yo dwe envite pou yo pa rantre tèt yo nan kèlkeswa konfli ke li ye a paske lè yonkretyen konnen bagay sa ke yo rele mete lapè a se pi gran richès ak zam ke li menm teka posede nan lavi l. Envite pou ou pa rantre tèt ou nan yon pwoblèm pa di pou oumenm kite tout pwoblèm yo domine lavi ou, pandan se tan ou te ka annikman fè yon tipale epi tout bagay yo regle pou ou. Non. Non. Nou pa vle di ou menm pou ou pa janmpale ak pwoblèm yo, men sa depan de pwoblèm nan. Genyen Gòlyat pwoblèm ougenyen, ou dwe pale ak li e tou, rale ti festibal ou pou ou ka vide l atè a. David te fèbagay sa e ou menm tou, nou dwe fè l. Lavi a paka dous pou ou menm si pa konnen kijan pou ou viv l. Konnen objektif Satan le Dyab se pou lavi ou pase mal. Se pa pou byenpa m ak pa ou pa janm jwenn reyalizasyon yo. Non se pa pou ou fè yon pa ki bon yo. Jezite twouvel devan plizyè sitirasyon konsa pandan ke li te sou latè a. Men youn patanpeche l sèvi e fè travay ke Papa l te konfye l yo. Youn nan pwoblèm sa yo, se lè keSatan te al tantel apre ke li te finn fini yon 40 jou de jèn ak fofilman dela pawòl la. Se oumenm chache konnen kisa ke ou menm ka fè pou fofilman maryaj la ak lavi ou. Pandanke Satan, wè misye te pou kont li. Li apwochel e di l pou l fè bagay ki tap bloke wout li akfofilman travay Bondye a. Genyen deja e pral genyen ankò bagay ki la pou krazerelasyon an ak tout ou menm si ou pa pran tèt ou byen. Konfli pou Jezi. Konfli pou noumenm ak Satan. Ki jan ke Jezi ka fè pou l ka rezout yon bagay konsa, ki mande anpilpanse ak anpil fòs ke menm Bondye Papa l pat prezan ak zanj li yo kite pou ede l nan sa.Sa pa di ke Bondye pat wè movi sa ki tap dewoule ya. Men Bondye bezwen konnen ak kimoun ke li menm annafè ya. Ou bezwen konnen tou, ki moun sa ki nan lavi ou aouannafè a e ki jan ou ka jere l.Tout èd Bondye yo vinn apre ou moutre sa ke ou ka fè yo.Se pa tout tan Bondye pral la pou l ede ou san ke li pa chache konnen ki jan ak kisa ke oumenm genyen nan men ou pou ou ka jere pwoblèm sa, pwoblèm sa yo. Kisa ou pral fè?Si ou pa konnen ki jan pou ou menm jere yon pwoblèm, Satan pral dejerel pou ou.Zanmi sa yo pral dejerel pou ou. Pastè sa ki pa menm gen Jezi a nan lavi la se li menm oufè pas relasyon ou an ak li pral dejere l pou ou. Sa vle di kraze pou ou. Lanmou ou se pigwo zam ke ou menm genyen ki ka ede ou nan nenpòt konfli ke ou menm ye nanrelasyon an. Jezi te di Satan pou retire kò l sou li. Men pou kisa ou toujou genyen e“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#1
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidorkenbe tout kantite moun sa yo nan batiman realsyon an toujou? O, se yo menm kapsipòte relasyon an. Ebyen yap krazel pou ou menm. Fason pou ou menm ranje sa, fòktout kò etranje sa yo soti nan relasyon an. Soti nan timoun yo. Soti nan travay la. Sotinan lavi spirityèl ou. Soti nan legliz la. Soti nan tout bagay yo. Si ke yap plede arête oupou vòlè. Yon bagay ou pat ta vle rive ou ankò. Se pou ou menm sispann mache akmoun kap vòlè yo. Sa ou manje se sa ou ye. Ak moun ou mache yo, se moun sayo wap ye.Ou gen dwa pap fè zak ak yo, men ou koupab paske depi yo pran yo yap vinnchache kote ou ye. Siwo san Jezi yo kap mennenn foumi nan relasyon an dwe fini. Metegaz paske se sa ki ede ou kouri dèyè yo. Pou ou menm chanje figi ou ak eskanp yonsitirasyon fòk ou gade bagay sa nan kat kwen li yo. Si ou renmen Satan. Ou pap ka genJezi. Si ou renmen kò etranje yo pase relasyon an ak lavi ou. Ou pap ka genyen yo toutansanm. Se swa ou pran ou, ou kite lòt la ale. Jezi ap la apre ou finn la.Genyen de jan de konfli ke ou menm twouve nan lavi ou se kite pou ou menm kite sapou bagay sa pa fini ak lavi ou. Men genyen kèk nan yo ou jwenn fòk ou genyen kourajpou ou menm pale ak yo menm pou ou gen kanpo ou. Lè sa lap kite ou. Matye 4:10, bannou ki jan Jezi te fè ak pwoblèm sa paske li te di Satan wete kò ou sou mwen. Chacheretire kò etranje sa yo sou nou. Jou ke ou fè sa se jou saw a jwenn tout rezilta yo. Wapjwenn tout soulisyon yo ke wap chache yo. David te jwenn kanpo l paske l te jerepwoblèm li ak Sayil byen. Sòm 101Se yon sòm David. Di n ke: “Map chante pou yonmoun ki gen bon kè. Map chante pou yon moun ki pa nan patipri. Se pou oumap chante, Seyè! 2 Map mennen yon lavi san repwòch. Kilè wa vin jwennmwen? 3 Map mennen yon lavi san repwòch anndan lakay mwen. Mwen papmete okenn move lide nan tèt mwen. Mwen rayi sa moun ki vire do bay Bondyeyo ap fè. Bagay konsa pa ka pran tèt mwen. 4 Mwen pa tolere moun ki gen movekè bò kote m. Mwen pa gen anyen pou m wè ak moun ki mechan. 5 Mapdisparèt tout moun kap pale zanmi yo mal an kachèt. Mwen pap tolere mounkap fè grandizè, moun kap pran pòz gwokolèt yo sou moun. 6 Map pran swenmoun nan peyi a ki kenbe Bondye fèm. Map kite yo rete bò kote m. Moun kapmache dwat yo, se yo map pran pou sèvi lakay mwen. 7 Mwen pap kite mounkap twonpe moun rete lakay mwen. Moun kap bay manti pap rete kanpe devanmwen. 8 Chak maten map fini avèk tout mechan ki nan peyi a. Konsa, map mete“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#2
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidortout moun kap fè sa ki mal yo deyò nan lavil Seyè a.”Mwen pa konn pou ki moun ou chante nan lavi ou. Nan lavi relasyon an. Nanlegliz la. Nan travay la. Nan timoun yo. Nan zanmi yo. Nan tout bagay yo ke oumenm ap fè yo men ou dwe konnen pou ki moun paske David te chante chante lyo pou Bondye.Chante ou yo nan relasyon an dwe se pou Bondye ak mari ou.Chante pou madanm ou. Chante pou pitit ou. Chante pou Bondye. Si ou bezwenpou kay ou a pa tounen yon jaden ou yon otèl pou ravèt rete. Fòk ou bale l esispann kite manje ak kras pou nouri yo. Anpil fwa ravèt yo ta ale men se krasyo, yo jwenn ki fè yo rete toujou. Pwoblèm yo jwenn twòp sitirans yo. Twòpkachkach liben yo ki fè yo rete la toujou. Jere yon pwoblèm byen mandeprekosyon ak sakrifis yo. Fòk ou ka kite pou ou menm ki vle twouve yo. Fòk ousoufri pou ou menm ka genyen yo. Lavi ya mande sakrifis men eske ou genkouraj yo pou ou menm fè jan de sakrifis sa yo? Si ke ou renmen zanmi ou yo pipliske relasyon an. Wap genyen yo men ou pap ka gen relasyon an. Konfli pakarezout san ke pa genyen sakrifis yo kap fèt. Fòk gen sakrifis yo. Si ou bezwenkonnen longè zòrèy bourik se lakay li pou ou menm ale. Ale kay pwoblèm.Genyen moun ki pa renmen goumen lakay yo ou kote ke moun konnen yo paskeyo konnen ap genyen twòp moun kap di yo non pa fè sa. Pou pwoblèm yo, Oudwe ale kay pwoblèm yo paske pap gen moun ou la. Wap genyen si ou konngoumen. Sa l fè li fè. Kote ke l tonbe li tonbe. Dega li fè l fè. Se konsa ou jere.Anpil fwa genyen pwoblèm mwen jwenn chans pou m jere yo se kite mwen kitekote a pou m ka jwenn solisyon ke map chache a. se pa tout pwoblèm ki menmjan, men yo tout mande sakrifis yo. Lavi a ta bèl si nou te konn jan pou nou jerelavi sa. Nou kite se lavi a kap jere nou. Ki fè pafwa sa lavi ban nou se sa noujwenn. Bondye bezwen konnen, eske se pwoblèm yo wap kite mennen ou se oumenm kap pale ak yo e menm mennen yo? Se pa de van kap vante nan lavo ou.Depi yèreswa, wap kriye. Yon kriye ki pa genyen rete ni konnen pouki wap kriyepaske ou genyen anpil bagay pou ou ta kriye pou yo. Ou vire a goch e ou tounena dwat, men anyen menm pa janm chanje. Demen ou yo nan tèt ou. Zye ou apgade. Lavi a ri ba ou paske li wè se yon rizib ki kanpe devan l. Ou di ou brave.Men pyès moun pa wè sa paske angis ou pouche pou pi devan se bak ke ou apfè. Ou tankou yon konputè, ki depwograme yo. Lè pou ou menm pwente yon“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#3
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidordokiman yo. Se fèmen ou fè konputè a. Ou depwograme. Bagay sa dwe yonkonfli ke ou dwe chache pou ou ka rezout li. Ki jan. Kòman. Sa depan de oumenm. Rezout pwoblèm yo se youn nan bagay ke kretyen an dwe chachegenyen matirite pou l ka jwenn pou l fè sa. Genyen de pwoblèm kap vini souwout ou. Se wout syèl ou yo vle bloke. Si ou kite pwoblèm sa yo san rezout, setankou ou kite vrè wout la men ou pran raje pou ou menm pase.Lavi te fèt ou kreye san pwoblèm yo. Men lavi ya pap ka fini san yo. Lè ou tappral vini an. Tout bagay yo te bèl. Se te de zye fèmen pou sa te ka fèt. Pafwa oupa menm ko vini. Se separasyon. Se goumen. Se lanmò. Se maladi yo. Semenas. Se traka. Se tout kalite bagay yo kap vini ke pyès moun yo pat espereyo. Reziyen ou. Se pa konsa bagay yo pral rete. Mèt lavi ya. Li deja konnen kijan tout bagay pral rezout. Se pa akoz ou menm ki fè bagay yo konsa. Yo te dwekonsa menm. Si yon manman moutre pitit fil jan pou l ka fè salte sèlman. Sesalte li pral konnen jan pou l ka fè yo. Premye moun yo pat kenbe dinite yo. Yopat kite bon exzanp pou nou. Jodiya. Nou tout ap peye sa. Pa janm touye tèt oupou lavi. Jan ou vinn jwenn li ya se konsa li pral rete. Menm lavi pa konnen kikote ke l dwe pase paske tout wout yo bare devan l. Genyen moun lajan ak anpilbyen pa di yo anyen. Men genyen anpil se bagay sa ki fè yo fè sa yo fè yo. Se pade nan yo ou jwenn ke se lajan ak byen ki fè yo vinn ye ak moun sa yo ye a. Sepa de nan yo ke moun sa ki nan lavi yo a pa di anyen pou yo menm men lajan akbyen li genyen yo. Genyen ki baze relasyon an anvan menm tout bagay yo. Lèlajan ak byen yo va tounen yo menm tou va tounen. Menm pou yo sèvi Bondyese konsa. Konfli ke yo ye paka rezout paske kè yo ap bat sèl pou byen ak lajn yowè yo. Zafè moun sa si grangou ak soufrans ak mizè touye l. Okontrè, yo kontanpaske byen ak lajan yo pral pou yo menm sèl! Zafè ou menm ki pat gen Jezi.Zafè ou menm ki pat panse ak lavi, men kite lavi ap panse pou menm. Si se lavikap panse pou menm ou nan ka. Lavi pral vle pou l fini ak ou paske l genyentwòp traka sou kont li. Si enpe te ka ale. Al fè wout yo. La li tap pi bon pou li.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#4
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor “Jan yon kretyen dwe” se sijè sa, ki pral pale ou de plizyè aspè de lavi yon kretyen ak jan li dwe konpòte l nan lavi relasyon li genyen an. Lavi ou ak lavi relasyon an se yon bagay Bondye ban nou l menm pou n dirijel se lon lalwa Bondye. Lavi tout kretyen yo dwe pwòp e rete san defo yo menm lè bagay yo ta ka tounen nwa pou nou menm. Lavi relasyon nou yo dwe depan de Bondye. Li se zafè Bondye menm paske Li envesti anpil pou nou chak ki chwazi genyen bagay sa nou rele relasyon an. Se yon bagay ki dwe baze ni chita sou lalwa Bondye yo. Bondye pa nan jwèt ak pèsònn moun ki pran pòz ke yo pa konn sa yap fè yo paske yo bezwen genyen anpil fanm ou bezwen pou yo genyen anpil mari yo. Yon bagay nan tan sa ki pa fè moun sa yo pè. De mari yo pa fè moun sa yo pè. De madanm yo tou, pa fè moun yo pè paske yo panse yo nan piyay la yap ranmase piyay, pa bon pou n fè yo.Chak bagay Bondye ke mete ou kreye yo nan lavi nou, se yon òkès li ye. Yon bagay ke nou jwenn anpil nan Ayisyen yo ki pa vle konprann ni respekete bagay sa yo. Se bagay sa menmki fè nou menm pèp sa ap soufri anpil anpilla chak jou yo. Nou konnen byen ke yon òkès se yon bagay ki genyen anpil anpil enstriman ladan l. Pou tout enstriman sa yo ka a rive bay bon son yo. Fòk tout mizisyen kap jwe yo fè enstriman pa yo a bay son key o ka bay la. Tanbou a paka bay son twonpèt la ni twonpèt la paka bay son tanbou a bay la. Sa vle di, tout mound we rete nan pals yo e jwe enstriman ke yo ka jwe a. Se konsa pou relasyon antou! Tout moun ta dwe bay son pal e fè l l nan fason li ka fè l san ke pa genyen opozisyon yo. Malgre nou tout konnen ke Bondye vle chak moun bay son mizik pal san ke pèsònn pa fè bagay sa pou li menm. Alòske, nou jwenn ke nan kilti Ayisyen anse moun kap di ou tout sa yo ki bon pou ou menm. Pandan se tan yo menmap peri nan pa konnen kisa ki bon pou tèt pa yo. Si nou chanje fizi nou yo epòl, mwen panse ke bagay yo ka chanje pou nou. Tandiske nou te kapab vinn youn nan pi gran pèp yo ki genyen sou latè yo si nou te respekete lwa sa yo e menm pou n ta aplike yo nan lavi nou. Kisa ke mo òkès la vle di menm? E kisa nou dwe fè pou n ka aplike mo sa, nan lavi nou, nan lavi timoun yo, nan lavi maryaj la, nan lavi legliz la, ak nan lavi tout sa ke nou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#5
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nap fè yo. Konsa tap fè n jwenn ak anpil gran siksè yo nan lavi nou. Ann pale ou de mo sa ki rele òkès la, ki kapab ede ou konprann nan ki erè ke nou menm pèp sa n ye. Tankou nou di ou deja, ke mo òkès la li enpòtan anpil e men kisa li vle di pou nou menm ki se bay tout moun libète yo!Libète! Kite yo jwe enstriman ke yo ka jwe yo. Pa exzanp nou te kapab pran lavi maryaj la ki se yon òkès, kote ke gason an ak fanm li a tadwe jwe enstriman pa l lake li menm ka dwe jwe a nan moman ki se moman pal la san ke li pa jwenn ak opozisyon yo. Se sa ki va bali dwa l ak tout respè l ke li bezwen an. Sa vle di libète l. Mari a pa ta dwe ap jwe wòl pa madanm lan paske l panse ke li ka fè l pi byen an pase fanm lan pa bon. Non. Rete nan limit ou, mari! Rete nan limit ou madanm! Sa se son pal, moman pa l, lavi pa l, wò l pa l e menm devwa pa l ke ou menm dwe kite l jwe l san mete bayè pou li. Menm jan tou, ou pa dwe ap enpoze li menm fè pa l yo, tou! Lè nou panse konsa, aji konsa, viv konsa, kwa nan sa, ke se mwen menm ki ka fè tout bagay yo pi byen an pa fè sans menm men fè nou vinn fèmoun lan pa sanble ak anyen paske nou non sèlman abize otorite l, men nou ap maltretel tou! Yon bagay ki ka deja fè anpil nan maryaj nou yo deja dechire tankou twal ke van ap dechire yo ki pa ka koud ankò yo. Nou te ka vle pou nou koud sa, men nou pap kapab paske l gen tan twò ta! Nou tout dwe konnen nan ki plas ke nou ye chak jou yo.Tankou nan lavi travay la, ou byen nan lavi maryaj la e menm nan lavi legliz la ke nap mennen pou Kris la. Sa vle di pou nenpòt bagay la nap fè, nou dwe konnen nan ki plas ke nou menm dwe ye jodiya. Nou konnen byen ke yon òkès se yon bagay ki genyen anpil enstriman ladan l pou yo jwe l. Lavi maryaj la genyen anpil wòl ladan l ki pou jwe e nou dwe jwe l byen si nou ta bezwen relasyon sa jwenn ak siksè yo. Tout enstriman ki nan yon òkès yo, yo bay anpil jan de son. Nou tout paka jwe menm enstriman yo. Chak moun dwe chache enstriman li ka jwe yo. Konnen ke yon òkès genyen anpil enstriman ladan l e yo chak bay son pa yo. Lavi maryaj la ak tout lòt bagay yo ki dwe genyenyo dwe bay son pa yo. Gason an pa dwe ap veye sou fanm lan nan tout tan pou l wè sa ke li menm ap fè yo tankou si li se yon esklav kap viv ak ou. Non. Li dwe se yon moun apre Bondye ki reprezante yon pyès ki enpòtan yo nan lavi ou. Ou pa dwe ap veye fanm lan tout tan pou l pa fè vye bagay sal yo sou ou menm ni fanm lan li menm pa dwe ap veye sou gason an pou li menm pa al pran lòt fanm sou li menm. Non! Lè nou veye twòp yo, lè nou gen twòp kontwòl yo, nou vinn tounen yon diktatè pou lavi maryaj la e menm lavi pa nou menm! Tout bèt dwe konnen nan ki patiraj li dwe ye si li byen enstri. Ak lanmou, karès, respè fanm lan ka fètout sa ke ou menm vle l fè yo. Gason an kapab tou, fè tout sa yo ke ou menm fanm lan bezwen l fè yo ni atenn de li menm yo si ke ou kenbe l byen e konnen nan ki plas ki plas pa ou a. Se pa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#6
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou menm kap fè l bon an, men se sa ki ak li a, ki nan li a, ke li menm jwenn lan kap fè l rete e fè tout sa yo ke ou menm mande l fè yo. Maryaj jodiya genyen twòp minòt, twòp Lamè Wouj, twòp farawon kap pouswiv youn lòt la pa bon pou n fè yo. Anpil nan maryaj nou yo se antrav yo ye. Ann retire minòt sa yo pou n ka bay moun sa yo tout libète yo pou relasyon an menm ka fleri vre e pou lòt moun ki ta renmen fè l tou ka kopye sou nou menm tou! Sonje byen, ke, lavi yon relasyon se yon bagay ki frajil anpil tankou yon ze ki ka kraze yo si ou pa kenbe l byen. Pa tann se lè li finn defalke, kraze nan men ou pou ou menmap chache konnen ki jan pou ou menm kole sa. Si se kole ou kolel lap dekole. Tout soulye ki fèt ak glou, yo toujou dekole nan mache nan wout ki gen wòch yo. Relasyon an ap dekole lè traka ak mizè yo vini! Ou pap kapab kolel ankò! Nou jwenn ke anpil nan timoun nou yo, kounyeya refize obeyi ak lòd ke nou menm pase yo paske nou vle yo viv lavi ke nou menm pat ka, pap ka viv pou tèt pa nou. Nou pa ba yo bon exzanp yo tou, ki jan pou yo jwenn pou yo bay demen. Demen paka plante pou jodiya men se jodiya ki dwe plante pou demen. Lè ou bay yon moun otoritel ki konnen ke ou genyen tout otorite yo sou li menm, tout libètel ak tout respè l, se yon dife ou lage nan kòl. Se youn nan pi gwo fòs yo ou rele soti nan li. Moun sa gen pou l plase l nan men oumenm paske ou genyen l tout respè yo. Genyen yon moun respè se pi gwo byen ke ou te ka bali. Kòman sa? Madanm mwen ante bezwen genyen libète ak otorite ke li menm konnen ke mwen dwe genyen yo sou li. Li mande yo. Mwen bali yo. Apre yon ti tan tou kout. Li kouri. Li ban mwen sa byen vit paske se te yon dife mwen te lage nan men l. Ou ka fè sa tou! Timoun yo ap gen bezwen libète yo ke yo pap ka kenbe yo. Men si yo mande sa, ba yo l paske ou pral genyen pi plis otorite sou yo menm apre yo wè sa twòp pou yo. Malgre yo ka pran libète sa pou yo ka gaspiye l anpil lajan menm jan ke pitit gason sa nou jwenn nan Lik 15; te fè l la. Lik pale nou de de parabòl nan menm chapit sa: youn sou mouton kite pèdi aak pitit gason sa ki mande papa l pòsyon byen pa l ke li menm pat janm travay pou sa menm. Depi yo mande, ba yo. Yo mèt pat janm travay pou sa, men konnen ke yap tounen apre tout bagay sa yo fini pou yo menm nan banbòch yo. Tout sa fè pati de yon lavi òkès la ki se lavi yoak pa -n. Menm pou lavi timoun nou yo, nou dwe kite yo jwe pati mizik ke yo menm ka jwe yo. Pa janm fòse yo jwe ni dansedans ke nou menm te konn danseyo ni jwe mizik ke nou te konn yo. Petèt nan tan pa ou a, sete bolewo kite alamòd men sonje tou, nan tan pa yo a se konpa, se Hip Pòp ki alamòd pou yo. Nan tan pa ou a pat gen bagay yo rele konputè, ni sipè kafe yo. Yo genyen l nan tan pa yo a. Se sa ki la pou yo menm. Kite yo. Lè se pa ou menm kite voye yo deyò, men se yo menm ki mande sa yale pou yo al pèdi a, se yo menm ki pral“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#7
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor konnen demen lè mizè ak soufrans ap key o pat rete anndan patiraj la. Se sa ki fè nou dwe kite yo chwazi. Yo va aprann, ou gen chansou toujou pou ou ede yo ranje sa ankò. Chans pou w ede yo korije sa pap janm fini pou ou menm si ou jwe jwèt la byen. Leve yo sevè pandan yo piti toujou ka ede yo anpil demen. Anpil pye bwa ta dwat jodiya men yo pat drese yo, pandan yo tap grandi yo. Aledousman ak yo konsa lè yo gran saka ede yo fè gwo pa yo ke yo pap pè nan wout sa ki devan yo a. Men y ova pè fè vye bagay yo paske fondasyon yo te byen plante. Souvan yap pè ou lè ou di yo ka fè bagay yo konnen yo pa dwe fè yo paske yo pa vle pou se nan pyèj ou vle pran yo. Tankou mwen menm lontan, lè mwen bezwen pou yon fi pa mande mwen maryaj, se mwen menm ki mande sa anvan. Mwen konnen ke yap di m non paske yo panse ke yo jèn toujou e petèt se nan pyèj map pran yo san konnen rezon an. Mwen dakò lè yo di m non an. Nou renmen renmen n. Men lè pi devan yo bezwen m marye ak yo menm sa di paske m di yo mwen te mande ou se ou menm ki pat vle sa fèt. Ou ka itilize menm bagay sa nan lavi ou tou! Se sa ki fè jodiya, nou jwenn anpil, anpil nan timoun Ayisyen yo ki pa ka vinn gwo bagay yo nan lavi yo nan peyi sa paske nou pa kite yo jwe mizik ke yo menm ka jwe yo. Malgre yo nan gran peyi sa paske nou kontwole lavi yo twòp tankou yon televizyon yo. Lavi yo pa yon remòt kontwòl pou nou men pou Bondye kap ede yo viv menm lavi nap viv la. Nou se jeran yo nou pa mèt yo. Nou jwe mizik yo, nou danse dans yo pou yo menm paske se nou ki dwe konnen tout bagay yo. Yo gen 18, 20, 30, menm 40 tan yo pa ka konnen tout bagay paske nou pè pou gwo lyon yo pa manje yo. Mwen dakò, men se lè ou pala kisa ki pral konba pou yo si yo ta jwenn ak yon lyon yo e ou pat moutre yo jan pou yo te batay la? Yo nan ka. Ou mete yo nan ka sa key o pap ka soti ladan l! Nou vle pou nou wè yo sèlman bò kote ke nou ye a.Pou yo ka rete pou n ka wè sa yo ap, pou n ka kontwole yo, nou menm vle yo fè menmbagay yo ak nou. Nou ta renmen vle wè jwenn ak siksè yo pou yo menm men nou manke ba yo kouraj yo pou yo ka lite e chwazi chwa ke yo menm renmen yo. Nou renmen yo vre. Men se nan bouch nou men se pa nan kè nou. Nou derefize kite yo ale kote ke Bondye vle yo ye a pou l ka beni yo. Aprann sa byen! Si ou bezwen pou timoun nan ede ou nan lavi kap vini an se pou ou kite yo chwazi chwa key o renmen yo. Referans lan pral anpil pou ou menm demen lè yo vinn yon gwo bagay yo paske ou kite yo chwazi. Mwen pito yo di m se yo menm ki pat pran sa mwen menm te ba yo ki tap bon pou yo. Si se Annewòp Bondye vle pou yo ale. Kite yo. Si se La Chinn. Kite yo. Men ou menm rete dèyè pou yo. Ede yo priye ak ba yo kouraj yo nan randevou ke yap pran yo. Fè travay ou menm nan priye nap priye pou yo.Ann aprann sa byen jodiya pou n ka vinn yon bon papa ak yon bon manman pou yo menm. Sa ka“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#8
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ede yo. Yo va konprann lavi a pi byen ankò. Se yo menm kite aprann li paske se sa yo te mande n. Kite yo panse l. Yo pa ka blame nou. Yo konnen ki kote ke ou ye e ki kote ke yo prale a. Si ou se yon bon zanmi pou yo. Yap di ou e menm mande ou pou èd pa ou. Li mèt seteyon ti fiou genyen yo. Lap gen pou l mande ou libète l. Lap mande libète l, bali l. Pita yap gen devwa pou yo fè sak nan panse yo. Moutre yo jodiya! Petèt se ka yon ti zanmi gason tifi ou yo va genyen ki ka ede yo fè yon devwa. Si ou la. Yap pè mande l ni kite l vini lakay yo. Kite yo. Pou pliske ou la yap pè mande anyen ki ka ede yo. Ou ap entewonp yo. Ou pap kite yo jwenn ak èd sa kite la kite ka ede yo menm ouvri menm pòt lanfè pou yo. Yo ka pèdi chans sa yo. Chans menm pou yo gen yo bon mennaj ak menm yon bon mari! Yon bon madanm ap difisil tou! Lavi yo pral pase mal tou! Akoz ou menm! Vye jalouzi san sans sa yo pa ka ede yo pyès ak lavi ak monn sa ak presyon yoak menm awogans Satanyo ak menm presyon menaj yova genyen yo. Vye jalouzi anfransè sa yo pa ka ede yo an kreyòl. Li pa ka menm ede fransè yo ki pale lang lan pi byen pase ou ki dira pou Ayisyen ki pale jagon yo pou fransè yo. Se sa li vle wè. Kite yo. Yo vle sa. Kite yo. Yo chwazi sa. Kite yo. Ou pa ka se ou menm kap ba yo pwason an tout tan. Men moutre yo non jan ak kouman pou yo peche pwason an tou! Si ou pa la. Si ou ta malad e menm mouri. Lavi ya pral fini mal pou yo. Lè ou moutre yo sa ki byen yo bonè yo. Lavi yo deja asire si ou ta ale. Pou sa, moutre yo. Se jodiya menm yo dwe konnen an! Mwen te genyen youn nan sè m yo kite mouri. Men li te konn moutre timoun li yo fè tout bagay yo bonè. Apre manmzèl finn mouri, se sa yo li te moutre timoun li yo ki ape de yo jodiya. Yo tout konn fè manje e menm mennen lavi yon fwaye byen paske li te moutre yo sa byen. Nou anpil nan paran ki genyen timoun nan peyi isit la, ki derefize moutre yo anyen paske yo pè pou yo pa ale nan prizon pou yo. Pito ou ta ale nan prizon isiba pou yo menm paske ou te vle moutre yo yon bon bagay yo pou lavi yo demen pase pou ou menm al nan lanfè paske ou te pè prizon isiba. Si ou pap moutre yo byen ni kite yo aprann yap nan soufrans ak traka pi devan. Si ou pè plante grenn mayi a ou pap ka jwenn ak bèl zepi mayi yo ou ta vle manje yo. Fòk grenn mayki ale anba tè a pou ou ka jwenn ak zepi mayi yo. Tout sa ke ou menm renmen vre, ou ba li tout libète l paske se sa ki rele vrè renmen an. Menm pou yon moun ou genyen ki mouri, si nou te renmen moun sa vre, nou pa ta dwe ap kriye pou li menm ankò ni pou nou ta kraze kò nou ankò mete sou li paske nou vle tout sa yo ki bon yo rive pou li menm yo.Si tou, si nou konnen ki kote li prale a se lavi ak lapè pou tout tan. Kitesa ki rive l la rive pou byen l. San lanmò san lavi. San libète pou yo menm san lavi pou yo. San libète yo lavi yo deja fini anvan menm li koumanse pou yo!“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#9
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Sispann touye sa ki pakò menm koumanse yo. Lavi yo deja nan men Bondye. Bondye konnen sa ki byen yo pou yo menm jodiya e demen. Lè se nou menm ki ak chwazi pou yo menm yo vinn sanse pèdi sans entegral yo. Yo pap konnenkisa yo vle yo pou demen yo paske yap ret tann yon moun ki pou chwazi pou yo. Entegrite timoun nan se li menm ki pou chache bagay sa. Anpil nan vye travay nou jwenn kap fèt pa de seri de moun se moun ke manman ak papa yo tap chwazi pou yo menm paske yo pat gen dwa chwazi pou kont yo. Kounyeya nou jwenn ke timoun sa yo se pou Makdonal yap travay ak pou ti granmoun yo.Kisa ki fè sa? Ou menm. Ou fè yo panseke se la yo ka travay ase paske ou te fèmen tout yon vi, tout pòt lavi a sou yo menm ki ta vle rete ouvri pou yo menm men ki pa ka ouvri ankò paske ou te gen tan fèmen l pou yo. Menm lè ke yo finn fini ak ane skola yo (High Schol) nou vle ke se kote nou menm pou yo menm rete pou yo pa al fè vye bagay yo. Tandiske, si se pa ak gras Bondye, favè Bondye yo, nou pa kapab fè anyen yo ki bon yo. Nou konnen sa byen! Nou dwe kite ke se Bondye ki ede timoun nou yo pou yo ka vinn tout sa ke yomenm vle yo rive yo nan lavi yo. Sonje byen kisa ke La Bib La di nou; si se pa Bondye ki bati yon kay, kay sa lap mal bati paske lap tonbe nan gwo van yo. Si se pa Bondye ki ede yoak nou menm ki pou ba yo libète ak respè yo. Konnen ke yo pap ka konnen si yo ka fè anyen ki bon pou tèt pa yo. Pa gen moun kap pran yo sou seye, ni ba yo chans sa yo ak ba yo respè yo ke yap chache yo si sa pa koumanse ak nou anvan. Timoun yo pa kay andeyò yo nou ka blanchi ak lacho yo. Pafwa nou fè yo tounen yon tonm blanchi yo byen bèl ak lacho men anndan yo sal ak remò ak chagren ak mizè paske yo gen tan vizyone yon demen ki pral mal pou yo. Anpil fwa, zye yo ak panse yo pakab wè ni konprann yon bon demen paske ou deja kloure yo. Ou di yo pap janm anyen ni nan lavi fwaye yo ni nan lavi yo finans yo. Genyen ki konn menm rive gwo bagay yo men ki pèdi yo ankò paske kòd sa ou te mare yo a ak li ap rele yo desann tounen dèyè ankò. Bagay sa finn pouri tout nasyon Ayisyen an. Ap finn detri ak tout timoun Ayisyen y oak menm lavi maryaj yo. San bliye lavi spirityèl yo. Se konsa nou jwennke genyen anpil nan legliz Ayisyen yo ki konsa. Sa vinn nan kilti nou anpou nou menm ki pa yon bon bagay pou kilti a ni yon lavi ki bon yo pou lavi kretyentenou yo. Kote ke nou jwenn ke se pastè a ki gen tout kontwòl tout legliz la ak tout fidèl l yo.Si se spirityèlman sa pa tap anyen menm men se fizikman palan. Se pa menm spirityèlman man fizikman pa lan. Yon bagay kita dwe zafè ki pa Bondye sèl. Pastè sa yo gen lè pa li Bib pa yo a menm jan ak tout moun men pito bib pa yo a tèt anba yo li sa. Si se pat sa yo ta dwe konnen ke se pa zafè pou yo men zafè pa Bondye ke yap regle a. Men yo regle zafè pa yo tout“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#10
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor tan. Pafwa yo menm al fè maji pou yo ka mare moun sa yo.Kote ke gen kèk nan yo pafwa yo ki li 17 ak 21 Bib pou yo ka fè moun sa yo tounen zonbifye pou yo ka gen kontwòl pèp Bonjdye a e pran lajan dim yo bay yo. Lajan fè yo fè moun sa yo vye bagay yo san reflechi yo. Yo mete moun pa yo nan plas ke yo ka vòlè lajan yo san ke pa gen moun ki ka di yo anyen paske lè yo ap vòlè an Fransè pou moun pa konnen ni kenbe yo. Bondye konnen ou. Mwen pa kont pyès moun manje nan sa ke ou fè a men fòk sa fèt byen ak nan lòd e disiplin. Ou pa menm ka li yon bon lekti an kreyòl yo men ou vle vòlè an fransè. Nou bezwen bay kretyen yo tout libète yo pou yo ka pale tout bagay sa yo ki verite yo. Moun ke ou ap preche pou yo ale nan syèl la paka anba kòd ou ni anba grif Satan. Wap mare yo pandan Satan men map anchene yo tou. Sa vle di ke pa renmen yo. Si ke yo te anba kòd deja nan lemon yo men pa kab anba yon kòd nan legliz Bondye a ki mare yo pi rèd ankò pou yopa ale. Men ki bò pou yo ale si ou fè travay ou byen?Tout timoun sa yo ke Bondye ban mwen yo toujou ap chante chante legliz depi yon ti bebe paske se sa ase mwen moutre yo se say o dwe konnen. Fè yo goute fri lapè Bondye a pandan ke ou menm wap preche yo va fè yo renmen Bondye, renmen lavi ak relasyon yo. Bakaloreya Ka Tounen Monkiloreya Pafwa moun sa yo te konn ap fè bakaloreya nan peche, lè yo te nan lemon. Aprè ou finn moutre yo jan pou dezobeyi lòd Bondye ba ou pou ba yo. Kounyeya ou moutre yo jan pou ka vòlè e menm fè yo vinn ap fè monkiloraya yo nan peche yo. Sa vle di yon konn jan pou yo ka sèvi Satan e a menm tan pou yo sèvi Bondye. Ou menm di yo sa pa peche, depi yap ba ou dim ak gwo don yo ak ofrann yo. Se sa ki fè ke Zakari 11:15-17 pale nou de move bèje sa yo. Se sa ou ye. Ou dwe yon modèl pou yo. Nou jwenn tou nan Zakari 4:6-14 ki pale nou ki sake Bondye ka fè ak tout kouraj li san ke li pa bezwen zam nou yo ak kouraj feblès e ak òkèy lachè nou yo. Nou konnen se paske li pa bezwen nou moute tèt piwo pase syèl la, men fè yoak pwòp lespri pa l. Sa se yon bagay ki moutre jan Bondye sa pisan e reyèl nan tout bagay yo. Zakari 11:15- 17 di nou ke, “Lè sa a, zanj ki tap pale avè m lan reponn mwen, li di m: Men mesaj Senyè a voye pou Zowobabèl: Se pa avèk vanyan sòlda ou yo, ni avèk pwòp kouraj pa ou, ou pral rive nan sa ou gen pou fè a. Men se va avèk pouvwa lespri pa m map ba ou a. Se Senyè ki gen tout pouvwa a menm ki di sa. 7 Pi gwo antrav yo pral disparèt devan ou, Zowobabèl! Pi gwo mòn lan ap tounen yon plenn. Ou gen pou ou pran yon bèl wòch ladan l pou fè lento pòtay tanp lan. Lè sa a tout moun va rele: Ala bèl sa bèl! Mèsi pou li! 8 Senyè a pale avè m ankò, li di m: 9Zowobabèl mete men nan fondasyon kay la. Li“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#11
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor gen pou l fini l. Lè sa a, pèp mwen an va konnen se mwen menm, Senyè a, ki te voye ou bò kote yo. 10 Yo te pran ti konmansman sa yo pou anyen. Men, ala kontan ya kontan lè ya wè Zowobabèl ap kontwole travay la, filaplon li nan men l! Zanj lan di m ankò: Lanp sèt branch ou wè la a se sèt je Seyè a ki wè tou sa kap pase sou latè. 11 Mwen mande l: De pye oliv ki chak bò lanp sèt branch lan, yonn sou bò dwat, yonn sou bò gòch, kisa yo ye? 12 De branch oliv sou kote de ti tiyo an lò kote lwil ap koule a, kisa yo vle di? 13 Li reponn mwen. -Ou pa konnen sa yo vle di? Mwen di l: -Non, mèt. M pa konnen non! 14 Li di m konsa: -Se de moun Bondye chwazi pou fè travay Seyè a, Mèt latè a.” Mwen pa konn pou ou menm men pou mwen menm pawòl sa yo soti nan kè yon moun ki konprann jan pou l batay. Li konnen ke se pa tout batay nou goumen ak fòs ponyèt pa n. Zam pa nou yo pa sifi ase pou n goumen ni pou n fè anyen ki bon yo. Legliz la bezwen zam ak fòs Bondye spirityèlman. Men se pa jan nou vle la men pito jan Bondye vle la. Lè ke yon moun finn kite lemon, kote ke li ba l do, li dwe kite pou l pa vòlè ak fè move zak yo ankò. Se viv konsa ki fè nou sanble ak Bondye. Nou ka konsa paske nou pran konesans Bondye ak tout zam Bondye yo pou nou. Se fòmasyon spirityèl sa yo ki ka fè kretyen an fè yon diferans antre li menm ak payen yo. Nou ka ede yo chanje paske nou menm nou chanje n. Preche yo pou yo pa janm tounen ankò nan lemon mande pou nou menm ba yo bon exzanp yo. Ou bezwen anpil pasyans yo. Si yon moun te konn fimen sigarèt yo, kounyeya li kite. Ou menm kap fimen pa di yo dwe fè l men mande yo pou yo ka ede yo priye pou sa va chanje pou ou. Pa fimen devan l ni pale l de jan ke fimen anbon pou yo pa al fimen tou. Wap fè l gen nostalji pou l tounen. Nou reveye twòp 2 Pyè 22 yo nan dòmi. Nan rèv ki yo deja bliye yo. Nan peche ke yo deja bay do yo. Nou preche yo an kreyòl men nou ap fè menm peche yo an fransè. Legliz la tounen yon kramazi ak yon faktori pou kale peche yo ak fo pwofèt yo ak fo pastè yo ak dyak ki pa ka menm dyake yon machine America ki pa konplike yo ki dira yon machine Japonè yo. Nou preche moun yo ak ògèy, ak jalouzi, sou lachè plis sou lanmou paske Sentespri Bondye pa la ni konnen sa nou ap fè yo. Li deja rechte nou. Menm vomi nou Li gen tan vomi nou. Bann vèminn. Yo tout pran legliz Bondye a pou fè l tounen yon biznis pou yo menm ka fè lajan. Legliz la pa yon ETM pou yo rale lajan men yon ETM pour ale nanm soti nan lemon“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#12
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor vinn jwenn Kris la. Pastè yo paka fè sa ki byen yo paske se len kap vòlè lòt, menm madanm moun ak pran fidèl lòt legliz yo. Se menm moun sa yo kap mete komite Bondye pa rekonèt yo. Pou yo ka di ke li fè sa ki byen yo menm lè ke li fè sa ki mal yo. Li mete dyak ki pou dyake kretyen yo ak tout legliz la. Chache byen pou ou konnen si ke Bondye ap kontan ak bagay sa yo. Yo di se legliz yo. Patizan yo di se legliz yo tou! Yo gen pou yo tonbe tankou Babilon. Tankou Wa Nebikadneza. Yo gen pou yo manje fèy ak pousyè si yo pa chanje lavi yo e repanti. Bondye jwe ak tout moun men tout tan ke zèl kat la se nan men l li ye. Chache konnen kisa ke Bondye vle ou fè yo. Sispann chache sa ki nan avantaj pa ou. Legliz la dwe se yon enstitisyon ki kontwole pa Dye. Ke Dye sèl genyen otorite l sou li. Li pa yon manifestasyon kote tout moun ka vinn yon reskonsab nan legliz la. Li se yon òkès. Tout moun paka enstriman òkès sa si se pa Sentespri Bondye a ki akòde l. Fanm lan gen yon sèl mari. Gason an genyen yon sèl madanm! Se pou moun sa yo kap vinn manm ak reskonsab (legliz la) yo se moun ke tout moun ka respekte yo. Sonje byen ke tout pèp Bondye a dwe jwe nan òkès la menm jan ak tout moun sa yo ki patizan pa ou yo. Men fòk moun sa yo ka chache chanje lavi yo. Men se menm jan ak tout moun sa yo kap bay gwo dim yo pou yo ka nan gwo pals yo. Non. Legliz la dwe sou direksyon spirityèlman. Sa vle di moun ki gen vizyon syèl. Li pa yon biznis. Nou jwenn jodiya libète nou pou nou ka sèvi Bondye sanke se pa peye pou nou peye pou sa. Legliz la pa dwe nan fè konkirans tankou si li (legliz la) se yon system kapitalis lap viv. Kapitalis system nan mande nou pou nou fè konkirans menm nan bagay spirityèl yo. Bagay sa yo pa bon. Legliz la dwe mache nan system spirityèl ki pwogresis e a menm konsèvatif. Li paka nan si nou gen lajan na sèvi Bondye. Non. Si nou gen lajan se pou nou sèvi ak li pou nou ka preche levanjil la. Men si nou pa genyen kòb yo, nou ka toujou preche l tou! Anpil fwa nou ba yo presyon yo san rezon. Nou ba yo pwoblèm mantal yo paske nou mete yo nan esklavaj mantal pou n ka ranmase lajan yo men kite nanm yo al boule nan lanfè a. Sa se yon bagay kap fè nou fè anpil erè yo fèt nan lavi relasyon kretyen yo ki pa ta dwe fèt yo menm paske moun sa yo jwenn ak move bèje yo. Se menm jan tou, pou moun sa yo ki nan relasyon sa yo ki panse ke relasyon an se yon biznis yo kote ke yo ka separel antre yo menm. Non. Fwaye se pou Kris la li ye ki vle l byen chita sou twa wòch dife sa yo. Jezi. Ak mari a. Ak Fanm lan! Nan legliz la, Kris la se chèf la. Nan fwaye maryaj la se gasyon an ki dwe se chèf fwaye a. Tout sa ke gason an genyen nan men li nan relasyon an, se pou li menm ak Bondye. Kote tou,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#13
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nou jwenn ke, tout sa ke fanm lan genyen nan men l se pou li menm ak Satan. Bagay sa te rive Adan, tou. Pati kite pou Adan, se te pou li menm li teye ak Bondye. Kote ke pati sa kite pa fanm lan, se te pou li menm ak Satanli te ye. Se yo (Satan ak madanm) kite tap rejwi sa avan Adan te rantre a. Se konsa tou nan lavi fwaye ou aou pa dwe di ke se 50/50 li ye. Si pou relasyon nou yo pote bon fri ladan l. Se pou fanm lan ka konnen ke se mari l ki genyen tout pouvwa yo apre Bondye nan relasyon an. Maryaj la ka rete sen si nou kenbe pwensip yo. Sonje byen ke maryaj la pa yon mactch foutbòl yo. Ou paka toujou ap fè pas ak pastè kite marye ou a. Nou jwenn anpil nan pastè sa yo ki pa gen matirite pou yo jere pwoblèm sa yo nap pote ba yo a. Si ke ou ap jije ka sa ke yo pote ba ou a. Se pou ou menm ka gen matirite pou ou tande toulede moun sa yo. Pa apiye youn men bay lòt la rezon ke li pa merite san ke ou pa tande yo. Yo ka menm kraze l si nou pa pran men nou men pou nou priye Bondye pou sa ka chanje. Se pou nou konnen mo inyon an anvan nou marye a. Maryaj ki gen Jezi ladan l lan se twa wòch dife yo yo ye. Jezi. Gason an. Ak fanm lan! Gason an dwe renmen madanm li. Fanm lan dwe soumit devan mari l. Gason an ak Bondye dwe genyen tout mo final yo. Sonje byen ke relasyon andwe chita sou twa wòch dife yo. Bondye. Gason an. Ak Fanm lan! Fanm dwe obeyisant nan tout bagay yo anpil paske se la tout pwogrè fwaye a chita. Sa pral ede l ak plas pal la ki se timoun yoak mennen lavi fwaye byen. Tankou fè manje yo ak bay lòt bezwen yo san goumen yo. Pa janm pran pòz madanm ke se nan peyi isit la, Ozetazini wap viv la.Pa di fòk ou konnen ki sake mari ou konnen. Ou bezwen genyen tout otorite yo. Non. Li gen dwa e devwa pou l di ou fè yon bagay san mande pouki. Si l di ou fè yon bagay. Genyen anpil nan bagay yo li ka mande ke ou pa dwe mande l pouki. Si l di ou. Mèsi Bondye paske mari m di m sa. Men pa pran sa pou yon abitid ke ou dwe konnen tout bagay yo. Non. Genyen anpil bagay ki dwe rete ansekrè antre gason an ak Bondye. San ke ou menm pa dwe konnen yo. Sonje travay Sara, madanm Abram lan! Bondye pa tap konnen kè ni pwofon Abram, si Sara te konnen kisa ki tap fèt la. Mari ou apre Bondye se chèf la! Bondye pap ka konnen pwofon ak lavi fwaye nou an si ou dwe konnen e okipe plas ki pa plas ou ak fè tout bagay yo. Pafwa li pi bon lè ou pa konnen twòp bagay yo. Fè tankou moun andeyò yo ki manje mango dlo ou a lannwit. Sa zye pa wè kè a pa ka tounen. Sa se prensip manje mango dlo lannwit Ayiti! Sa se prensip kenbe fwaye ou ansante! Se pa sòt ou sòt men se prensip yo ou respekte. Gade byen jan gouvènnman yo travay byen ansanm isit Ozetazini. Se menm jan tou, ke premye minis lan pa ka di ke li dwe konnen tout bagay yo ke prezidan konnen. Kote ke li vle fè tout sa ke prezidan dwe fè yo. Nou jwenn ke Bondye te beni Sara anpil paske li pat ensiste ke“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#14
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Abram mari l, di l tout bagay yo de lavi Izarak. Gade fwaye a tankou lavi Izarak. Li enpòtan tout tan ke ou pa janm konnen tout bagay yo. Depi ke mari ou, kise yon Abram ou a konnen bagay yo, se mwen menm ki konnen bagay yo paske tout sa ke mari m ap fè yo san ke mwen menm pa konnen yo se nan enterè m menm yo ye. Jodiya, fanm yo vle pou yo tounen yon magiki nan tout sous relasyon an ak sous ki pa nan relasyon an. Yo vle pou yo nan tout sous yo paske si mari a pa di yo tout bagay yo li nan manti ak li. Yo ka menm bali tout kalite anbago yo, sou bago yo, anndègoyo ni pou kite sa kote ke yo di ke gason an pat ba yo verite a. Ou pi bon, pi byen lè ou pa konnen an paske ou pap nan fè vye panse yo ni fè tansyon san rezon yo! Konnen anpil bagay pafwa se ti frè traka ak lanmò. Konnen san reflechi pafwa ka menm voye ou ale nan prizon ni mouri men se konnen ak reflchi ki pafwa genyen tout pri yo. Yo di ou ke mari ou ak yon lòt fanm sou ou. Mèsi, paske ou di m sa. Men mwen kwè nan Bondye e konprann mari m. Al fè travay ou pi plis nan mari ou. Lè ou finn byen reflechi ou ka mande l. Malgre gason se mantè yo ye. Depi travay sa byen fèt wap kenbe l. Se sèl vòlè ou ka kenbe pi vit. Gason se krab, twou yo pa fon. Kout loray ak dlo ak presyon fè yo kite twou ou a vit. Bay mari ou yon bon lanmou ak karès ka fè l di ou ni kite vòlè. Anbago san yon bon reflechi yo ka fè l vòlèak malen pi plis paske ou fouye twou a pi fon pou l ka vòlè ankò pi byen!Sa se pa travay moun syèl yo. Sa se travay Satan mete ou menm fè pou li pou ou ka kraze relasyon sa ou fwaye sa ke Bondye ba ou pou ou veye pou li a. Chache kenbe l pi byenankò paske yo pral mande ou kont pou sa demen! Viva k sa ou genyen an byen. Konesans Lachè San Jezi Pa-Ede W P-Lontan Chache pran vye konesans lachè yo san Jezi paka ede ou menm ki vle viv pa lespri Bondye pou lontan! Ou bezwen chache pran tout konesans ki soti anwo yo anvan pou ou menm chache sa yo ki soti anba yo. Petèt konesans anba yo ka vini anvan ke ou konnen ou gen konesans anwo. Men kèlkeswa lè ke ou konnen an, ou dwe chwazi konesans anwo ke sa ki anba yo. Tout sa ki soti anba yo sou latè se desann yap desann ou menm anba men tout sa yo ki soti anwo yo se moute yo dwe moute ak ou. Pa janm pile pye konesans san ke ou pa di l padon. Anpil nan nou di l padon apre nou finn pile pye l. Apre kretyen yo finn pile pye konesans san mande l padon, se lè sa yo mande l ki moun ki yo rele konesans lan. Si se konsa, sa pa ka chemen pa m ak pa ou menm kretyen. Bagay sa yo se yon feblès lachè ki totalmanyon epidemi ki nan lavi anpil nan nou menm kretyen yo. Si ou bezwen konnen bagay yo byen. Ann, sispann pile pye konesans san mande l padon yo. Lè sa na konnen tout bagay yo. Men konnen sa byen jodiya, pouki rezon ou bezwen gen konesans yo. Tout moun bezwen konnen tout bagay yo. Ou ka konnen tout bagay yo paske pou ou konnen tout bagay sa yo zanmi“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#15
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor m sa mande anpil konesans yo. Konesans se yon gran richès ki bay anpil moun fyète yo men li pa fèt pou ni la pou tout moun genyen l, ni konnen l. Relasyon an bezwen Jezi. Genyen yon relasyon la pou anpil moun genyen men li pa fèt pou tout moun. Se pa tout moun ki ka kenbe yon relasyon. Yon moun te gen dwa genyen tout richès yo ki genyen sou latè, men si li pa genyen Jezi nan lavi li se yon moun ki pi pòv yo pase tout moun ki genyen yo paske Jezi egal ak tout riches yo ke yon moun te ka bezwen nan lavi l paske pa genyen yon moun ankò ki ka ba ou bagay sa ankò san ke Jezi Kri. Tout richès yo nou jwenn nan vi sa pa ka yon bon richès si ke ou pa gen lespri Bondye a ak ou. Se sa ki fè ke si yon moun ta genyen tout bagay sa yo ki genyen yo nan lemon yo epi li pa genyen Trinite a (tankou Bondye, Jezi e ak Sentespri a) li se yon moun ki pi pòv yo. Chache Jezi nan lavi ou, nan relasyon an. Nan tout bagay yo. Se bagay sa ki ka fè yon moun vinn egal nan lavi a si li gen lespri Jezi a paske se bon travay ase lespri ap fè ou menm. Nou dwe konnen nan lavi nou sou ki fò m ak nan men ki moun nou vle lavi relasyon an ye paske tout moun vle genyen l nan men yo.Satan vle l, zanmi vle l, fanmi vle l, mari vle l, madanm vle l, pitit vle l, men eske nou vle pou pami tout moun sa yo pou Jezi la? Yo menm sèl genyen l konnen ke Jezi pap la. Tout doktè ki paka geri maleng li a pa kap doktè m pa-m pou tout tan. Men Jezi te geri menm maladi lanmò l, li ka genyen relasyon mwen an tou! Li dwe genyen relasyon ou a. Nou se yon sèl kò lè nou viv ak mache ansanm. Sonje ke nan lavi a, youn ta dwe ap veye tan ak tansyon relasyon an tout tan paske youn nan pi gwo erè ke nou jwenn kounyeya se moun ki marye pou enterè ak plezi paske sa kef è lòt moun kontan ni apresye yo. Sa fè ou sezi. Se lè ke yo pran bagay sa ke Bondye kite rive nan lavi li yo a pou yon jwèt pou yo jwe. Yo bat maryaj la tankou yap bat kòk nan gagè. Moun ki fè pi plis lajan ka gen kontwòl ni lavi relasyon an nan men li. Non. Nou te kapab de moun diferan yo, men nou melanje sa pou n vinn youn nan renmen an. Petèt se rèv pa ou menm pou ou te ka vinn rich, pou ou te ka gen anpil popilarite, pou ou te ka genyen anpil byen, pou ou te ka vwayaje ale nan anpil peyi ki pi lwen pase solèy la. Se vre, ou gen tan reyalize tout bagay sa yo nan lavi ou. Bravo! Bravo! Bravo monchè! Men sonje tout fèt, men san ke Jezi pat la. San ke lespri Senyè a pat fè bagay sa yo pou nou.Nou tap travay anven monchè! Nou tap lite anven machè! Li pap dous pou nou menm paske nou te panse nou tap gen tan di yo sa. Se lè sa nou konnen ke nou pran nou pèlen nou menm te tann pou sourit yo. Si youn nan nou genyen pase lòt la nou mete bagay yo asanm pou moun pa konn zafè nou yo. Men pa tounen chat kap tann zaboka tonbe pou l ka manje. Zafè sip ye zaboka tonbe depi li jwenn manje pou li manje pa bon! Pito nou rete grangou men nou rete ansanm!“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#16
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Chache jwe enstriman pa ou a ki pou fè òkès la frape byen an! Si se pa ou menm kid we jwe twonbonn lan, pa jwe paske se gita ou ka jwe e se li yo ba ou pou ou jwe fè efò pou ou jwe l byen. Se nou tout ki konsa, pafwa nou desann moun sa ki ak nou an paske nou pa vle jwe enstriman pa nou an. Si se desann ou ap desann moun ou pap janm ka a rive jwe enstriman pa ou a. Sonje byen ke san Jezi nou te fè l pandan ke ou pat ko konn Jezi vre pa de ou pèdi l pou sa. Envitel. Lap la. Lap ede ou. Lap voye ou byen wo pou ou ka al rejwi tout sa ke ou ta dwe pèdi yo. Li te mèt sete nan fwaye ou, li pap kite ou pèdi sa. Li pap dous pou ou si ke lespri Bondye a pat la ak nou lè nou tap fè bagay sa yo paske nou te panse nou te twò konnen bagay yo. Depi ke Bondye te la ak nou konnen ke kay la pap rete manke manje ladan l e nou dwe jwenn yon dlo kap koule fre yo pou nou menm ki ladan l. Se pa pwoblèm yo nou pap jwenn, genyen yo. Se pa danje yo ki pap vinn sou wout nou, yo plis pase nou. Se pa lafwa ke nou pap pèdi nan youn lòt, lan pèdi wap jwenn pi plis yo. Se pa madanm lan, pitit yo, mari a, zanmi yo, fanmi yo ki pap kite ou, yo pat janm ak nou. Men konnen ke Jezi ap la ak nou ke li pap janm kite nou. Pa janm kite Jezi fè yon pa san nou. Malgre tout moun yo ka bliye sa, refize sa, pa vle wè sa, pa vle konprann sa, men pou nou menm pa bliye pou n swiv Jezi e rete nan Li. Nou pap ka rive san Li menm. Nou ka rive san yo, men se pa san Li menm, ki se Senyè n nan! Espesyalman lè ou malad, pa mande si ou ta mouri. Yo tout te gen tan pral kite ou, men se pa Jezi. Kite lespri Jezi a poze sou ou e kache ou yon kote pou lè gwo van yo ap vante pou-l sa ede ou. Wap bezwen Jezi sa sitou, lè ou bezwen jwenn ak pwogrè yo. Pafwa se Satan nap veye avan tout moun yo, men mande Jezi favè l la di ou kilès pou ou menm veye anvan. Se vre, aksyon moun sa yo se travay Satan, men pa bliye ke Satan toujou la pou l vini andènye pou-l ka fè ou tout mal yo li genyen nan lide fè ou yo. Se ou menm ak yo menm li kite kraze sa pou l ka rantre pou l fini ak sa. Se lè nou kraze sa san èd Jezi yo li konnen ke nou paka fè bagay sa yo. Nou la pou yon long vwayaj, ann n fè l ansanm paske menm nou menm ta renmen wè ki kote nou ka rive ansanm. Lè nou pa ak nou asnam. Nou kont nou menm ansanm. Lè nou pap ini ansanm, nou ap divize n ansanm. Sa vle di menm kote map ba ou kout wòch nan do wap ban m kout pwen nan figi m. A menm lè. Sa rele divizyon ansanm. Satan kanpe lap ri nou paske lap gade yon match san peye. Konnen sab yen menm jan ke genyen IRS ki pou ranmase lajan pou leta gouvènman peyi isit Etazini an, se konsa, tou, Satan genyen IRS pal, kise ou menm, yo menm, li menm. Ou dwe rete veyatif nan vi sa e pran Jezi pou pwoteksyon ou. Sonje byen ke premye moun pou ou menm veye a se ou menm. Dezyèm moun lan pou ou menm veye a se fanmi ou. Twazyèm moun pou ou menm veye a se moun legliz yo. Katriyèm moun lan pou ou menm veye a se zanmi ou yo. E“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#17
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor senkyèm moun nan nan se Satan le dyab!Sa se Kach.Tout kat premye moun sa yo nou site yo, si ke yo menm ak ou men map travay ansanm, lap difisil pou Satan fè ou anyen ki mal. Espesyalman si ke Jezi ansanm ak tout moun sa yo ki nan lavi oua ap travay pou yon sèl bi. Kenbe relasyon fèm e solid! Lè Jezi la e moun sa yo pran e fè travay yo byen nan lavi ou bagay yo ka chanje pou nou. Satan paka rantre menm nan bagay sa. Lèl rantre yo se paske moun sa yo pat janm la ak nou ki fè ke ou menm ou pa ka reyalize anyen ki bon yo nan lavi nou. Li pa fasil pou yon moun ka a rive fè yon bon pwogrè yo jodiya ki bon nan lavi maryaj, nan lavi ya, nan mitan fanmiy yo, nan mitan zanmi yo, nan legliz la, nan sosyete a, li ta bezwen pou yo menm mete tèt yo ansanm ak li menm pou bagay sa yo ka a rive vinn yon reyalite pou li menm. Kesyon ke nap poze ou jodiya, men poukisa ke nou paka reyalize anyen ki bon yo bò kote moun sa yo ki di yo ak nou yo pandan setan ke tout pwogrè yo la, pou n ka reyalize yo? Kisa ki kenbe nou, ki fè ke nou paka janm ka a rive kote ke nou menm nou dwe ale ya? Nou tout nou ta dwe fè yon vire tounen gade lavi nou anvan nou gade Jezi ak Satan paske se nou menm pafwa ki mal chwazi. Se pa konnen nou pa konnen (Satan) ki sa ke li menm ka fè nou fè yo. Se li menm ke nou tout toujou sispèk yo men nou toujou bliye ke se fanmi nou yo, zanmi nou yo, frè e sè legliz nou yo, nou menm pou tèt pa nou ki fè ke bagay sa yo pa ka rive pou nou menm jodiya. Nou dwe fè yon reyalizasyon pou n ka wè ki kote bagay sa yo soti paske Bondye ban nou tout yon pye kochon kenbe ki pou menm sèvi nou lwil. Rezon se pou n pa al nan mande pyès moun ti gout lwil yo pou n kwit benediksyon nou yo ki nan lavi nou yo. Men nou souvan nou kite se Satan, zanmi ou, fanmi ou yo e menm nou menm ki pran yon pye kabrit sa pou nou kote nou veye sa jete pye kochan sa. Kounyeya lè mizè koumanse vini nou pran yon pye kabrit ki mèg yo kenbe nan men nou pou n ka rele anmwe mizè. Kote ke nou ret nan mande moun tout tan. Lè konsa, nou dwe sispann rele Jezi. Se jis apre nou finn jete sa pou n ka fè moun konnen ke nou se Advantis san konfesyon yo. Li lè pou ou leve soti nan tonbo a Laza. Chache jwe mizik ki mizik ou nan òkès sa ke ou men map jwe a kise relasyon an ou byen lavi ou. Sispann jwe konpa pou bolewo. Zafè moun yo kap di ou se konpa yo ka danse. Yo menm ankò ki pral ri ou pi devan. Chak bagay yo gen tan yo. Se tan pa ou. Pafwa nou panse ke nou konnen tout bagay yo nou dwe konnen yo, men nou pa janm konnen vre kisa ke yo rele konnen an. Se sa ki fè bagay sa yo pa ka mache byen pou nou. Anpil fwa se nou menm ki menm chwazi pou n vann dwa jenès nou, pou n ka gen bagay sa ki pa gen anyen pou l wè ak lavi nou paske se sa nou panse kap fè yo renmen nou. Kote pafwa nou menm vinn ret nan fè jalouzi pou sa yo lòt moun genyen yo nou pat vle yo. Konnen sa byen, pasyans ka pèdi ou pou yon ti tan, men lè ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#18
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor jwenn sa ankò lap ba ou manje pou anpil tan, si se pa pou tout tan an! Pasyans fè ou plante yon pye mayi kap pran menm yon mwa, si se pa pi plis menm anvan ou manje sa. Men lè zepi mayi sa koumanse bèl nan zye ou, lap dous nan bouch ou tou! Sispann gen anvi pou bagay sa yo ke moun genyen. Ou pa konnen ki sakrifis yo fè pou bagay sa yo yo genyen yo. Ou te ka fè l tou! Parese, leve, epi fè yon sakrifis tou. Sispann rayimoun pou sa moun yo genyen ke ou menm anvi yo san travay, men nou bliye ke se nou menm kite kite bagay sa yo rive nou nan lavi nou. Madanm antèl genyen yon bèl mèb, mwen vle genyen tou! Mwen vle genyen mari l. mwen vle genyen sa, sa yo. Chache konnen. Petèt se nan prete. Petèt se nan vòlè. Nan fè move zak yo. Sekrè lavi a pa rete sèlman nan mwen vle men nan chache konnen tou! Chache konnen anvan kisa nou vle yo e kap bon pou nou menm anvan ke nou fè pa yo ke nou pa ka danse yo. Ou pa danse kole ni fè gwo pa yo ak pantalon ki pa pou ou. Viv ak sa ou genyen yo. Senyè kapab ajoute pi plis pou w! Bondye pap fòse nou chwazi benidiksyon yo pou nou menm paske l konnen ke nou kapab chwazi yo si ke nou vle bagay sa yo. Men li vle pou nou menm chwazi benidiksyon yo paske sekrè lavi a chita sou tab nou dwe chita. Ke nou vle konnen sa ke nou pa konnen sa se nou menm ki pou beni tèt nou. Nom 14:28 di nou ke sa nou chwazi ou mande Bondye ak bouch nou se sa li pral fè pou nou. Si nou vle reyisit nan relasyon an. Ann n mande l pou l ka ede nou reyisit jodiya. Men pou kisa ki fè ke yon fanmiy, yon zanmi, yon frè ou yon sè ki nan menm legliz la ansanm ak nou menm paka a rive jwenn ak tout pwogrè sa yo ni benidiksyon ke li menm ap chache yo menm ki pa ka rive a se paske nou bliye ak ki moun nap mache e ki moun nou dwe fè konfyans yo.Sonje sa se Jezi. Menm Jezi pou l te ka rete fè m devan tantasyon Satan yo li te rete ataché l ak Bondye vivan. Nou konnen ke nou gen talan yo, yo genyen tout bagay sa yo ke nou menm nou bezwen pou n jwenn ak siksè yo, men genyen yon bagay, de bagay yo, twa bagay, kat bagay, jiska senk bagay ki fè ke nou paka a rive vre. Nou dwe konnen nan ki dimansyon nou vle rive nan lavi nou. Se ou menm, fanmi ou, moun legliz yo kap fè fo priyè yo pou ou menm nan ak kè yo sere sispann fè sa ki mal yo. Se mal nou yo kap fè n soufri yo. Genyen moun ki legliz se mal ase yo wè pou ou, se pa byen ou. Fèt atansyon ak moun legliz yo. Ak moun ki nan relijyon yo. Paske moun sa yo se youn nan tis yo men ki pa gen Jezi ki pral voye ou nan ravin san tounen yo. Se fo zanmi yo ak Satan ki fè sa paka rive pou ou menm jodiya.Konnen ke Satan pa kouri rantre nan yon batay konsa, men lap veye moun ki konnen ou, ki renmen ou anvan yo detri ou. Vann ou. Touye ou. Kvraze ou. Anvan ke li menm li rantre pou l ka detri ou. Konnen sa e konprann sa jodiya. Satan se tankou yon travay ki vle pou l itilize tout anplwayè l yo pou l ka fè bon lavant yo, men li pap“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#19
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor janm peye yo ase pou tout bon travay sa yo ke yo menm ap fè pou li yo. Satan ap itilize tout taktik li yo anvan ke li menm vinn atake ou paske li pap peye pou sa li ka jwenn fasil yo. Chache konnen ke nou ap viv nan yon mond ki mande nou pou nou viv ansanm, viv yon vi ki trè veyatif paske se pa ni tè ni planèt ke Bondye pat ka jwenn pou-l te ban nou chak moun li yo rete, men Li te vle nou menm viv ansanm nan yon sè planet paske-l te vle nou menm ede l konplete lavi. Nou se akonplisman nou chak. Nou menm ansanm ak Li menm nou ka konplete lavi si nou vle sa e si nou konprann pouki nou la. Nou la pou Li menm ak yo menm. Yo menm la pou Li menm ak ou menm. Nou dwe aprann pou n viv ansanm nan mitan youn lòt. Nou konnen ke pwogrè yo la pou nou menm ka akonpli yo menm nan lavi nou menm si nou vle sa. Si se sa nou vle vre. Sa se yon kesyon, ke anpil moun ap poze tèt yo chak jou, men anpil fwa ke repons sa yo ke yo ban nou yo pa janm ka rive dakò ak bagay sa yo ki ap travése nou menm nan nan lavi nou menm kap soufri yo anba mechan sa yo ki nan mitan nou yo menm jodiya. Nou konnen byen ke genyen espri mal la ki la pou fè nou tout kalite mal yo. Men nou menm nou pa janm ka rive jwenn ak siksè yo paske nou panse yo pral ban meday la sanke nou pa genyen kous la. Non. Se tout yon rèv pou li menm pou nou menm pa janm ka a rive fè anyen ki bon yo. Se tout tan pou li menm ta wè nou menm rete ak dlo yo ki nan zye nou yo. Ak kè nou ap bat, ak lavi nou vlope nan peche yo, nan ògèy yo, nan fè mal yo, nan pran plezi fè nan tout kalite imoralite yo, nan prison yo san ke pou nou menm pa janm ka wè ak deyò sa ke Bondye ban nou pou n jwe tankou timoun kap fè lago nan savann yo. Peche mete nou nan kacho lavi pou nou menm ka pa janm soti deyò paske si nou deyò a, sa pap bon pou li menm. Li mete nou nan dezè traka yo, nan ravinn soufrans yo, nan lamè maladi yo ak nan kouran peche lanmò pou nou menm ka pa janm ka wè ak Sovè nou an. Demele ou zanmi m, demele ou kretyen paske Satan genyen yon plan pou nou menm. Plan sa pap bon pou nou menm. Se nan lanmò lap mennen ou, si ou pa genyen Jezi sa, ebyen pap genyen moun ki pral lage ou menm e ba ou lapè, lajwa e lavi ke nou menm nap chache a. Nou dwe mete tèt nou yo ansanm paske pwogrè yo la pou nou menm ka reyalize yo jodiya. Se pa demen men jodiya! Se pa demen kap baye pou jodiya men se jodiya kid we baye pou demen. De pa ka plante pou jodiya. Men jodiya ka plante pou demen. Ou pa bezwen lapli aapre rekòt la men avanrekòt la. Sonje ke espri mal la pa janm travay pou kont li. Li bezwen èd ou, èd yo pou li ka fini ak ou. Pou tout move plan li yo ka vin yon reyalite pou li menm, li bezwen ou menm, fanmi ou yo, frè e sè ki nan menm legliz ansanm ak ou yo, zanmi ou yo ak li menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#20
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou bagay sa ki mal la ka janm ak reyalizasyon l nan lavi ou. Pou espri mal la travay byen, li koumanse pa etabli platfòm li nan lavi ou. Paske li entèlijan e li konnen ke yon kay dwe koumanse nan fondasyon avan ke ou ale nan tèt kay sa. Nou menm pafwa, nou pa wè l konsa. Nou pa koumanse ak Jezi, men nou toujou vit pou n rele l lè nou finn fè zafè nou yo. Lè nou finn fè tout dega nou yo. Se ti pa pa ti pa maladi kansè a rantre nan ou pou li ka anvayi tout lavi ou. Ebyen tou! Se ti pa pa ti pa Satan tou, li rantre li anvayi lavi nou. Jezi ka derasine l pou ou menm si ou fè l konfyans jodiya. Nou kite twòp chwal rantre nan pati ray lavi nou apre sa nap di fèmen bayè yo pou nou. Konnen ke se avanse sa ou dwe gen Jezi. Chache konnen ke nan kous sa ke l lap mennen an pou l ka detri lavi nou an pa piti. Li pa inikman rantre men li itilize nou menm ak tout sa ke nou genyen yo pou l ka detri nou. Se jodiya byen nou menm nou dwe koumanse travay pou n ka bloke wout lap pran yo nan lavi nou yo anvan nou rele Jezi. Nou bezwen Jezi e nou bezwen yon baz de inite nan mitan nou. Nou konnen ke li vle ranje kabann li nan mitan moun kap fè sa ki byen yo. Men nou menm nou ka ranje yon pokann ak tout foumi pou li menm dòmi sou zo grann li. Sentespri a se foumi ki la ka mòde l pou nou. Nou pap ka fè l pou kont nou men nou bezwen Jezi sa ki konn fè l déjà, ki pral fè l toujou pou nou. Satan kanpe agoch e adwat, lap voye tout move zanj li yo vinn atake nou tout moun sa yo ki san Jezi yo paske li konnen kisa ki pral pase li menm alafen. E li pap ale pou kont li. Ou menm ki pa genyen Jezi, ou prale ak li. Nou dwe fò ni nan lespri nou ni nan lachè a paske nou pap viv yon sèl vi, men de vi pou youn. Yon vi pou premye Adan kisa vi lachè a e yon lòt vi ki se vi ki pou dezyèm Adan pa lespri a kite fèt pa lespri a. Se vi sa ke nou menm nou bezwen. Nou okipe e makiye vi lachè a twòp pandan setan nou kite vi spirityèl la ap peri nan men nou. Bay vi lespri a plas li ke vi lachè a ap okipe a jodiya, pou ou wè si bagay yo pap chanje pou ou menm. Bagay yo pral chanje si se lespri ki bay lavi a ki sou kontwòl lavi nou. Lachè pral mouri, men lespri a pap mouri. Alafen jouaou pral konnen pouki. Men ou bezwen yon moun nan wout sa ki pou kenbe men ou paske wout sa ke ou menm ou pral pase a pral fènwa anpil e se sèl Jezi ki ka klere ou e kenbe men ou pou ou pa tonbe nan fèwa lanfè a. Sonje ke espri mal la bezwen anpil konpayon ki pou ede li akonpli tout move plan li yo. Pou travay sa ka a rive fèt byen pou li menm ke li bezwen èd tout moun ki pa gen Jezi yo kòm asirans yo nan Jezi. Espri mal la ap chache ou si ou pat konn sa. Veye kò ou pou l pa pran ou. Li vle chache mete nan mitan li menm 2 lòt espri malen ak li. Apre sa li menm li vinn fè 3 espri sa yo ki pral ba ou tout kalite pwoblèm yo ou genyen yo, ou pral genyen yo. Kounyeya yo vinn mete tèt yo ansanm ak li menm pou bagay sa yo ki mal yo ka a rive akonpli byen pou yo menm ke li vle fèt menm nan lavi ou a. Si nou gade byen, nap“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#21
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor jwenn ke kote ke twa bagay sa yo ki se espri malen an, ki vinn pran fòm li menm nan mitan nou menm nan jwenn fòs li lè nou pa jwe enstriman pa n nan pouf è òkès la frape byen an. Pou li menm ka aji mal pi byen li rantre nan mitan fanmiy nou yo kote jwenn ak fòs li pat dwe jwenn yo. Men se nan mal konprann nou. Pafwa moun ke nou fè anpil konfyans yo se yo menm kie li menm pral itilize anvan. Li pap fasil itilize èlmi ou yo anvan paske li konnen ke ou ka malen pou moun sa yo. Ou deja konnen yo ka fè ou tout sa ki mal yo. Li konnen ke nou pap pran kò ou fouye l anba yo. Men ou app ran tout prekosyon yo ak tout moun sa yo ke nou konnen yo ki pa renmen nou yo, men se la li pral touye nou an. Jou sispann fè bon zanmi ou yo ak fanmi ou yo ak moun legliz yo konfyans nan lavi ou ebyen tout mal pral fini pou ou menm paske se yo menm kap touye ou avan èlmi ou yo atake ou. Ou bezwen al lekòl lavi pou ou ka konn sa byen. Lavi se yon lekòl, kote ke konesans se pwofesè ou nan lekòl sa. Anpil fwa nou aprann vre lekòl, men souvan se nan leson nou konnen yo, toujou tande yo, ke nou menm toujou fè pi plis tenten yo. Nan sa nou konnen yo se la Satan pral itilize yo pou l ka fini ak nou. Li vle ou pran api ou nan tout bagay sa yo ke ou konnen yo, men ke li konnen yo tou, pou l fin I ak ou. Li konnen ke ou pap fasil pran api ou byen sou Jezi e se la li konnen li ka elimine ou. Espri Satan, travay pi byen nan moun ke ou renmen yo, konnen yo, fè pi plis konfyans yo paske l vle ou konnen ke ou genyen moun sa yo ki renmen oupi plis ke Jezi, kote ke anyen pa ka rive ou. Po dyab ou menm ki pat ak Jezi, kite ka ede ou pran defann ou menm bye. Si yon moun ka touye mwen pi vit se yon moun legliz yo, se yon fanmiy yo, yon zanmi yo avan menm Satan. Se jan sakifè ke mwen vle apiye m souJezi ki la pou l ede m. Vrè kretyen anpanse se vre ke èlmi yo se moun sa yo ou konnen yo. Se Jezi sèl ki ka ede ou e ki pap janm vinn yon èlmi pou ou. Yo pa ka ede tèt yo ki dira pou yo ta ede ou menm. Pa chache pou ou ede tèt ou. Wa konnen! Chache Jezi se remèd pou lavi tout moun ki vle viv pou tout tan yo. Nou jwenn tou, kote ke li etabli kabann li nan kay kretyen yo (si tou nan legliz sa yo ki la pou fè biznis yo, ki pito fè lajan ke pou yo chache nanm pou yo gen Jezi, men ki pap ini yo menm vre) pou l ka a rive akonpli tout move rèv li yo. Nou jwenn tou, ke li etabli-l nan òganizasyon yo, ak nan zanmi nou yo, nan maladi nou yo, nan byen ou yo, nan lanmò yo pou l ka fini ak ou paske se kote sa yo ki genyen pi plis mas moun yo ki ka mete tèt yo ansanm pou yo ka a rive viv byen yo pou yo menm ka fè yon bon bagay yo ki ka mache byen yo nan mitan nou yo menm ke li vle rete yo. Li renmen tout kote ke yo ka fòme yon bagay ki bon yo ke yo menm vle l rive fèt la, fèt. Pa tann se lè ou mouri, malady o, nan danje yo, dòmi pral pran ou pou ou menm chache ranje kabann ou. Fè tout bagay sa yo jodiya a. Konnen ke nou genyen.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#22
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Nan Jezi nou genyen batay la. Lanmò pral mouri e fini pou tout tan. Sa dwe se yon rèv ki pral vinn yon reyalite pou tout kretyen yo ki bezwen viv byen ak al jwenn ak Bondye pou tout tan pa janm dòmi men kontinye travay pandan solèy la toujou ap klere a. Premyeman, nou dwe jwenn ak Jezi pou l ka rantre nou tout nan wout sa yo di kietwat la. Men pa lafwa nou tout ka rantre la. Nou pa ka rete kote nou vle nan lavi sa san nou pa gen Jezi. Se Jezi sa ki pral fè ke espri mal sa yo pa ka rantre ni jwenn ak okenn dwa yo sou nou menm ankò paske nou deja asire lavi nou menm nan Jezi Kri ki bay lapè, lajwa e lavi pou tout tan. Espri sa yo ki rele: (1) espri ki soti nan ou, (2) espri ki soti nan fanmi (3) espri ki soti nan legliz la, (4) espri ki soti nan zanmi ou yo ak (5) espri ki soti nan mond lan se kansè ke menm Jezi pa ka geri l si ou pat gen tan fè rezèvasyon ou anvan sa. Konnen tout espri mal sa yo se espri ke menm Satan Le Dyab la konnen ki ka fayi ou si ou pap priye ni veye l. Petèt ou ka di men kouman ke espri sa ki soti nan ou menm nan ka menm koz lanmò? Wi, li kapab paske anpil fwa se ou menm ki bay Satan plas li pou l ka rantre vinn detri lavi ou.Anpil fwa se paske espri pechè ki nan ou a refize pou lespri Bondye a travay byen nan ou menm ki mal pou ou menm. Tout mal kap fèt kont ou ka rive si ou patisipe ladan l. Si ou pa kole ak Jezi, tout mal yo ka rive ou, sa vle di ou patisipe ladan l. Mal yo rantre nan ou, domine nan ou e menm fè pitit nan ou paske ou bal plas pou l ka detri lavi ou. San èd ou, lap difisil pou yon moun ki vle fè ou mal fè l yo fè ou okenn mal yo. Nou toujou patisipe nan tout mal kap fèt nan lavi nou yo. Nou pa janm apsan. Nou toujou prezan nan tout chak jou yo. Pafwa nou apsan, men yon fanmiy, yon zanmi, yon manm legliz nou yo la ki pou reponn prezan pou nou ki fè ke Satan ka rantre a nan lavi nou pou l ka fè nou mal yo. Nou pa la men yo la pou nou. Nou pap ale men yo prale pou nou. Nou voye. Nou pap mele men yo ap mele nou menm nan tout move sòs yo. Yo fè nou kaye tankou lèt bèf Ayiti yo paske nou ouvri kò nou pou n bay lèt yo san rete. Tout sa ki kaye se jete pou yo jete bagay sa yo. Ebyen yo jete lavi nou nan fatra yo paske nou pat konn konsekans lavi n. Tout moun ki konn konsekans lavi li, se lespri Bondye ki gen kontwòl sa. Se pa lachè, zanmi, fanmiy, ou menm ou manm legliz yo ni Satan kid we ap kontwole sa pou ou. Sonje byen ke espri mond lan se yon espri ki genyen ladan l anpil aspè, anpil kalite, anpil koulè, anpil fòm pou li ka enpoze yon bagay pou li pa ka a rive fèt ak pou yon vi pou li menm pa dwe rive pi lwen. Li ka a rive kontinye ankò pou ou menm si Jezi la. Li ka pa rive pou yon lòt moun menm men se pa pou ou menm. Paske li bezwen sa fini pou moun sa ke li menm pa vle wè viv la. Se menm espri sa, ki bay lachè, ògèy, fo anbisyon, jalouzi, tout lòt mal yo tankou; tripotay, ipokrit, rayisman, mechanste ki mare kònn li ak de lòt espri sa yo ki soti nan fanmiy nou yo ak nan zanmi yo menm ak nan nou menm ki pou touye tout“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#23
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yon vi. Objektif dyab la se pou li menm wè ke kò l mare ak moun legliz yo.Li konnen yo la pou li ka sèvi l kò m yon echantiyon, pou tout mal sa yo ka a rive vinn reyisit menm pou li menm. Malgre sa, si nou mete tèt nou ansanm nou ka reyisit kont li menm paske lespri pou ou menm ka fè sa ki byen an pi fò pase mal la. Dezyèm espri ya, se espri ki soti nan fanmiy nan zanmi ou yo menm. Lè dyab la bezwen fè ou yon bagay, li pap ka reyisit, si li pa jwenn kòporasyon li bezwen an nan fanmiy lan ou nan zani ou yo. Se la li menm ale jwenn ak espri sa yo ki nan fanmiy lan ak nan zanmi ou yo menm pou mal saka fèt konmt ou menm. Depi ke li ka jwenn kòporasyon sa yo, ou nan ka paske pral genyen yon revòlt kont ou menm san ke ou menm pat konnen ke ou te fè yo anyen ki mal men yo menm ki vinn leve kont ou. Sonje byen ke se nan divizyon li jwenn fòs li. Depi ke ou menm vinn pèdi fòs sa yo ou bezwen an, la vrè, ou nan ka. Se la tou, espri ki pou ba ou fòs la vinn kite ou. Si tou, si relasyon ou menm ak Bondye pat solid. Si li te solid, ou pat bezwen pè ke anyen te ka rive ou men paske ou te kite twòta bare ou. Tout bagay mal pral rive ou. Si ou te gen Jezi avan, konnen ke anyen paka rive ou menm. Men si ou pat genyen yon bon amoni ak Bondye, se nòmal pou espri sa kite sou a, ale fè wout li menm. Kounyeya, twa espri mal sa yo menm vinn pran plas yo menm pou yo ka fè ou menm mal sa yo. Men si moun sa ki vle fè ou mal la, vinn fè yon reyalizasyon konnen ou pou kont ou. Ou deja mouri. Se sèl sa ki ka fè-l reyisit nan tout bagay mal sa yo ke li menm vle pou rive nan lavi ou menm nan ka rive fèt byen. Se sa ki fè ou menm ou bezwen gen Bondye tout tan. Anyen mal pa ka rive yon moun san pa pèmisyon Bondye. Men fòk ou rive avan! Chache rive anvan pou lavi ou, pou lavi nou an. Bondye konnen kè tout moun kap fè a ki byen an, ni tou, li konnen kè ki moun ki vle fè sa ki mal yo paske yo tout se pou li menm yo ye. Kit moun kap fè sa ki byen ak moun sa kap fè sa ki mal la, se kreyati Bondye yo ye. Menm jan ke, yon chodyè ki vinn ize ka tounen yon chodyè ki nèf la, se konsa tou, Bondye kapab fè yon moun kap fè sa ki mal la, tounen yon bagay nouvo kap fè byen yo. Nouvo nan yon sans vle di pou moun saka fè sa ki byen yo fòk li rekonèt mal li yoe repanti ladan yo. Men yon moun ki pa vle chanje lavi-l, ap toujou jwenn ak pwoblèm yo ke yon moun kap sèvi Bondye yo pap jwenn paske yow è avantay chanjman ka pote pou yo. Sa pa vle di ke tout moun kap sèvi Bondye yo pap jwenn ak pwoblèm ankò, men pwoblèm moun sa yo pa nan men yo men se nan men pa Bondye yo ye. Pa menm jan ak moun ki panse la gen tan an. Jezi se finisman tout bagay yo ki vle fini yo. Jezi deja pran tout doulè tout moun kap sèvi li yo, kote ke moun sa yo pap sèvi yon lòt men li menm Jezi. Li toujou ap panse ak yo. Li pral pase pran yo nan chemen sa yo bare yo a. Nou tout ki se kreyati Bondye yo kapab ap kriye jodiya men a menm tan, nou dwe pran kouraj“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#24
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor paske doulè yo pa pou nou. Sonje byen ke rèl nou yo pap menm ak yo paske Jezi toujou la nan soufrans nou yo nou menm kap sèvi Bondye yo. Lè nou al dòmi, Jezi la pou-l veye sou soupi nou yo. Jezi la pou-l chanje yon jou ke nou te pase malman tap kriye, plenn men pou-l ban nou yon lòt jou kote ke nou ka ri ladan-l. Sèvi Bondye pa yon jwèt, kote ke nou dwe sèvi-l pou tout benefis li ye. Se pa wè nou pa wè yo menm ni tande moun sa yo kap viv alèz yo. Nou konnen li pa dous pou n wè zanmi nou yo, fanmiy nou yo ak moun nou pa konnen yo ap viv alèz pandan nou menmap viv malman.Se paske kapasite nou yo pa pèmèt nou viv menm jan ak yo menm. Genyen yon bagay nou ke konnen. Nou konnen byen ke Jezi sere yon bagay pou nou menm kap soufri yo jodiya kapab al viv byen pou li menm. Paske Dye konnen ke nonm ki rich la pakab ap viv yon bon vi isit la, pou li menm al viv yon lòt bon vi nan lòt mond lan. Li [posib] pou sa fèt men fòk li travay pou sa menm jodiya. Nou dwe gade lavi nou menm ki pa bezwen wè Jezi yo, eske vi sa ap sifi pou ou menm. Nou dwe defann kòz nou yo byen.Chache konnen ki jan nou ka pran prekosyon nou kont espri sa yo kap fè sa ki mal yo. Espri sa yo ka poze yon pyèj pou lavi nou menm si nou pa pran prekosyon ak yo menm. Se sa ki souvan vinn mennen yon revòlt kont ou menm nan lavi ou paske revòlt sa yo ki vini an pa lwen fè ou jwenn ak lanmò ou. Si li pran rasin konnen ke pa genyen anyen ki pou kenbe-l lwen lavi ou menm. Wi, se sa ki vinn ba ou pwoblèm yo, maladi yo, ki ka menm vinn ba ou lanmò ou menm keou pat merite l menm nan moman sa li vini an. Nou tout dwe mouri yon jou, men gen moun ki mouri ki pat merite l lè ke li rive pou yo menm nan. Paske sipò yon moun ki ka kanpe kont tout mal yo ki soti nan dyab la, dwe soti nan Bondye, nan fanmiy ou menm, nan zanmi ou menm ak nan ou menm. Depi ke ou pèdi sipò sa yo bò kote moun sa yo ou deja pèdi batay la menm. Pliske ou pa genyen moun sa yo, ak ou menm ki pou ede ou menm defann kòz ou, kounyeya li depan de moun sa ki vle fè ou mal la pou l fè ou sa li vle yo. Kounyeya li ka chwazi sou ki jan ke li menm vle lavi ou pase. Pliske, espri mond lan genyen plisyè fason, plisyè koulè, plisyè metòd ladan-l. E byen lap ka itilize youn nan yo menm pou li ka fè ou menm sa ke li menm vle fè a. Se sa ki ka fè ke anpil mal yo ki rive nou menm ka rive nou nenpòt jan yo. Paske se moun ki vle mal la rive ou a ki gen pouvwa deside sou lavi ou. Konnen ke tout mal pi pi fò ke byen fè Jezi yo nan lavi moun ke vle l ede yo. Youn nan metòd ke nou jwenn ke dyab la pi plis itilize jodiya pou li ka kòmanse travay li, se metòd maladi. Maladi se tankou yon ti moun ou voye al chache yon lajan nan men yon moun ki dwe ou. Lè ke tout jan li mande ou lajan ou pa vle peye l. Li rele ou nan leta. Leta moun sa ou dwe a se lanmò ki pral fini ak lavi ou. li pakab pou yon ti tan men wap mouri kant mèm. Ou yon bagay ke ou bezwen nan men yon moun“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#25
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor men se ti moun nan ou voye al chache-l pou ou. Nou tout dwe lanmò paske depi ou dwe peche se maladi ak lanmò lap voye al touché pou li menm. Malgre Jezi peye dèt peche nou yo. Genyen anpil nan nou menm kap mouri anvan ke Jezi Kri retounen. Menm jan ke yon grenn mayi dwe mouri pou-l ka bay lavi. Se konsa tou, nou dwe mouri pou-n ka ka jwenn lavi. Pou pliske nou dwe peche, souvan li voye maladi vinn touché pou li menm. Souvan nou rele Bondye pou-l pote nou menm sekou kont maladi sa yo. Men sa pa vle di [pou tan] nou nou finn peye peche pou sa. Peche di nou li achte nou kach. Peche souvan deside ki jan yon nonm dwe peye-l. Kòm nou di deja di sa. Maladi se youn nan bagay ki souvan vinn sou fòm aksidan ke peche itilize pou n ka pyeye l. Nou tout te dwe ap viv pou tout tan. Daprè repons Adan ak Èv devan tribinal Bondye pat sifi paske Bondye te pale yo. Lanmò jwenn ak nesans li. Se apre yo te finn fè peche yak e lanmò konnen ke li menm genyen yon kay pou li menm rete san peye. Kisa ki yon aksidan? Yonaksidan ta vle di sa pat dwe fèt. Se yon aksidan kite fè sa rive pou yo menm. Malgre Bondye te garanti yo lanmò kapab vini si yo fè jan de peche sa men yo pat koute Bondye. Si se pat pa yon aksidan kite fè yo menm dezobeyi Bondye, pa tap gen aksidan ki souvan bay maladi ak souvan fwa se lanmò pou nou menm pèp Bondye a. Nou kapab define mo aksidan nan tout sans yo paske li vle di anpil bagay. Nou menm ke rasin aksidan soti nan peche ke Adan e Èv te fè yo. Aksidan, pa genyen yon vrè definisyon vre, sèlman nou ka di ke li se: Tout kalite mal nou yo ki soti nan peche nou yo, kap swiv nou menm pou jiskaske Bondye vinn jije nou menm devan Bondye pou nou tout mal ki dwòl yo ke nou pat dwe fè yo. Pou peche pa nou yo menm, fòk nou pase pa lanmò. Pou byen pa ou, nou ka di ke se pou tout mal ke nou menm ap fè yo menm ki koz nou menm ka fè menm aksidan sa yo ki rive nou menm nan lavi nou. Anpil fwa, nou manke konprann pou kisa yon aksidan rive ki sa ke yon aksidan ye. Paske nou panse, ke se sèlman lè nou blese, tonbe, ak lè nou frape ki sinifye nou lan yon aksidan. Men se lè nou mouri, eske sa se pa yon aksidan tou? Wi. Men se lè de moun kite marye yo, kote key o vinn pa vle wè youn lòt ankò, vinn a rive kite yo pa yon aksidan? Wi! Eske se pa yon aksidan ki fè de moun sa yo kite menm? Se sa ki vini sou yon fò m de aksidan ki fè sa ka rive paske kòd lanmou sa kite mare nou yo menm lan vinn kase, kote ke kounyeya yo pa genyen pasyans sa yo ankò, lanmou sa ankò, fòs sa yo ankò, kouray sa yo ankò pou yo kapab a rive remare ankò kòd lanmou sa kite mare yo a e mare relasyon ankò. Noui dwe konnen sans bagay sa. Se tankou, Duvalier, ki tap touye moun pou politik. Non sèlman ka di ke li pat genyen rezon pou l touye moun sa yo, men li pat dwe touye yo menm pou politik paske lavi se poulitik. Politik se lavi. Lavi ankò se politik. Si pou li ta touye tout moun sa yo ki genyen yo“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#26
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor soulatè avan pou li ta fè sans nan bagay sa. Pou bagay sa yo rele politik la, pou nou ta vrèman fè sans ak pawòl sa ke li menm (Duvalier) te di ya fòk tout moun ta mouri. Paske ankò politik se lavi, lavi se politik. Ou pa viv lavi ou san fè politik yo. Se politik ki fè ke ou pa ka rete toutouni sou moun. Se li menm ki fè ke ou menm paka bay tout sa ke ou menm genyen yo paske ou bezwen konnen ki jan ou pral viv san yo. Tout moun ki fèt fèt ak politik yo ki rele yo pa-l. Politik inik sèlman lè nou mare-l ak lavi. Depi yon moun te fèt, li fèt ak bagay sa yo, ki se fondasyon lavi l: (1) lavi (2) politik ak (3) filozofi li menm. Se bagay sa yo ki vinn sèvi l yon baz ki pou kenbe fondasyon an ki se matyé lavi sa (ke nou rele lavi), ke li genyen an. Nou jwenn tou, lachè,e lesan ak lespri ya ladan l ki bay bagay sa fòm li ak sans li. Apre twa bagay sa yo, nou vinn jwenn ak matematik, ki vinn ajoute l nan ekwazyon an, ki vinn fè kat (4) bagay sa yo ki la ki pou kenbe baz sa yo ki vinn jwenn generalite-l nan lavi ke nou rele lavi a. Lespri ya ak matyè ya ki fòme lavi-n baze sou politik nou menm. Jan yon nonm menmen lavi-l se jan sa politik li pèmèt li menm viv li. Jan li menm devlope politik se jan sa lavi l ap ye. Se konsa lap viv li pou jistan li mouri. Se sa ki fè ke, depi timoun nan sot tonbe atè ya, nan vant manman l, li koumanse chache fason l pou l mande pou manje. Pa repons, nou jwenn li tonbe kriye. Timoun nan tou, fè yon lòt bagay, kote ke li tonbe a pran kriye paske li konnen byen ke nan kriye ya, li ka jwenn ak tout feblès ke manman li menm ou papa li menm genyen yo, pou li menm timoun nan pa pran baton yo ou pimisyon yo menm ke li menm te merite a. Politik fè mal anpil paske depi nou jwenn yon moun ki konn jan pou-l fè politik li byen lavi li nou dwe byen. Nou fayi vit souvan paske depi politik la jwe byen nou tout se viktim moun kap fè li ya. Sa se pou pati nou rele filozòf timoun nan. Lè yon timoun te genyen 1, 2, 3, menm 4 tran, sa pat di li menm anyen, si yon moun ta wè l toutouni paske lespri l pat pèmèt li menm konprann rezon kite pou fè li menm mete rad sou li menm, ni rezon kite pou fè li konnen ke li menm li toutouni an. Men lè li vinn koumanse genyen, 4, 5, 6 zan yo, li vinn konnen ke li menm pa dwe mache ni rete nenpòt fason sou moun ankò paske li genyen yon teritwa pou li kouvri. Li dwe veye sou li menm tout tan menm. Depi li genyen souf de vi ya sou li menm. Sa se pou pati politik li menm, ki vinn chanje pou li menm paske li vinn genyen matirite kounyeya. Pou li ka pwoteje tèt li menm, repitasyon l menm. Li dwe anpwaye tout taktik ki genyen. Paske li genyen yon bagay ke dwe pwoteje tout tan menm. Pou pati lavi ya, se li menm ki tout moun nan. Malgre politik, filozofi, matematik ka vinn fè pati matyè moun sa. Se lavi li menm ki konte paske li menm ki pou fè li menm konnen ki li dwe manje ya. Paske lavi nou chak separe an de kote matyè ki genyen san an se youn e pati lespri ya se yon lòt. Lè yon moun mouri sa ki pou tè ya ap rete“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#27
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nan tè ya. Pati ki pou lespri ya dwe al jwenn Bondye paske pati se prete Bondye prete nou menm. Lespri ya enpòtan anpil pou Bondye. Depi ou mouri bezwen pati sa Bondye voye zanj li yo vinn pran-l. Se swa pou ou ale nan parade o pou ou ale nan twouman. Se sa kite fè Jezi di bay a Seza pati ki pou Seza. Bay Bondye sa ki pou Bondye. Sa vle di pati ki pou tè ya, se pou premye Adan kite fèt ak tè ya. Se li menm ki chef pati sa, ki souvan al jwenn Satan pou moun ki pa asire lavi yo menm ak Bondye. Pati lespri ya se Jezi Kri ki mèt li menm. Pati sap aka mouri paske Jezi te mouri pou li menm. Men se lavi ki tout nou menm ki moun nan apre Bondye. Tout bagay ki genyen souf ladan l genyen lavi ladan l paske lavi se enèji, motè, kouran dlo a, ki pou fè yon machin yon moun mache pale ak pou li menm ka fè tout sa ke li menm bezwen fè yo menm. Sa se pou lavi ki paka defini konsa paske li se tout ou menm. Matematik, se yon bagay ki nan lavi tout moun, paske tout bagay ou dwe genyen pou ou fè yo, ou pral fè yo, mande matematik. Menmsi ou paka fè yon bon adisyon yo, soustrasyon yo, miltiplikasyon yo, divizyon yo, men tout genyen-l nan nou menm. Ann di, pou ou soti nan chanm kay ou a, pou ou ka ale nan salon an, se yon matematik sa ye. Paske wap pale de distans, mache, longè pou ou menm ka arive ale kote ke ou menm ou vle ale ya. Sa vle di, lavi yon moun genyen anpil konplikasyon ladan-l paske kat (4) bagay sa yo se yo menm ki lavi yon moun. Sa se ki fè, pa genyen yon moun ki sòt, paske tout moun genyen entèlijans pa li menm. Men se jan li menm itilize l nan fason pa li menm. Yon moun ka genyen yon ide, yon fason ki pi avanse ke yon lòt moun. Ou ka gen yon jan ke li menm pa konprann ou menm. Men bagay sa yo petèt ou ka pi byen konprann yo menm pase yon lòt moun, men sa pa di yo pa genyen lavi, politik, matematik, filozofi pa yo menm ki yo menm vinn fòme yon kò ki se matyè yak i kenbe nou tout la kap viv yo, inik nan fason pa nou menm. Petèt, jan ke ou menm pale ya se pa konsa mwen menm ka pale. Jan ke ou menm mache ya se pa konsa mwen menm mache. Jan ke ou menm ou aji, se pa konsa tou, ke mwen menm aji, men se pa di pou tan mwen pa yon moun pou sa menm. Nou tout genyen yon bagay, ke lòt la pa genyen paske pèsònn pa genyen yon bagay ki fè-l vinn moun ki retire nan yon lòt ki ka fè-l pa yon moun. Tout bagay depan de Bondye. An jenral, nou sèlman jwenn avantaj opwen vi relasyon imen nou menm pakse ou menm mwen menm li menm a inik nan fason pa nou menm. Edikasyon yon moun pavoye-l pa lwen pase tè ya. Petèt nou ka ale nan lalin nan, ak nan lòt planèt yo men sa pa di pou sa ke nou jwenn ni genyen yon degre ki pi plis pase pyès moun ki genyen. Men separasyon sa se pou Bondye ki ka fè-l pou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#28
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nou menm. Nou konnen genyen vre ki genyen anpil konesans yo, men moun sa yo pap janm ka konprann zafè Bondye si yo pa gen Bondye paske ou bezwen konpreyasyon Bondye pou ou menm ka konprann Bondye li menm. Relasyon nou yo pa fwa jwenn ak pwoblèm paske nou chak ap defann yon filozofi, yon edikasyon, yon konesans, yon vi sosyal, yon pwen vi, yon bagay ki pa separe nou menm de pwoblèm nap konfonte yo menm. Petèt Pòl tap defann entèlektyè-l li menm devan moun li te panse pat kamarad li menm. Sa ke nou jwenn sèke sete yon lòt moun ki petèt pat nan nivo li menm kite bali lavi ke li menm pat genyen-l anvan sa menm. Manje nou an ki gen bon gou-l se vre, men nou dwe bliye kisa ki ba-l gou-l paske depi nou ansanm, nou dwe bliye tout sa ki ka separe nou menm. Se sa ki fè ke, fason mwen menm sèvi ak madanm mwen, se sèl mwen menm ki ka fè l konsa paske mwen menm mwen inik de yon lòt gason ke manmzèl te ka vle al kouche ansanm ak li menm. Sa pa di ke yon lòt pap jwenn chans li menm. Mwen di mwen inik paske se konsa Bondye te vle l menm. Ou ka jwenn gason al rete ak li menm li pi byen viva k li menm ke mwen menm paske nou chak la dwe pote yon bagay diferan nan lavi tout bagay ke nou jwenn pote yo menm. Sèlman mwen di, sèl sèl la pou kont li menm paka fè manje ya jwenn bon gou ke li menm bezwen an, ni fè manje ya ye sa li ye ya. Tout kalite epis yo konte, vyann nan konte, viv la konte paske yo fè pati manje ya tou. Lè de moun rete ansanm, yo marya, moun sa yo vinn fè yon sèl kò, ki vinn reprezante maryaj la. Se sa ki maryaj Bondye ya. Nan matematik lèzòm, nou jwenn ke 1+1= 2, men nan maryaj la, nou jwenn ke 1+1= 1 paske yo vinn fè yon sèl kò pou Kris la. Se la tou, yo vinn retounen fè kò ki rele nonm lan kote li menm li te soti ya. Nan gason an fanm lan vinn fè yon sèl vi ak li menm ki vinn bay kreyati Bondye ya sans li menm. Paske se la Bondye te pran kòt gason an li te mete li menm nan fanm lan pou-l te ka fòme yon kò. Si se pa konsa sa fèt, Bondye li menm li pap la menm. Maryaj la, se twa wòch dife yo, ki dwe la pou-l ka kenbe chodyè ya. Tankou nou fè sa, anpil kote nan peyi nou menm Ayiti. Se pa papa nou menm, ki dwe nan maryaj la, se pa manman nou menm ki dwe nan maryaj la, se pa pitit nou menm ki dwe nan maryaj la, se pa zanmi nou menm ki dwe ladan l, men se nou menm ki dwe la, tankou: Bondye, mari ya, ak madanm li menm. Si se pa konsa, maryaj sa, pavo anyen. Ou te mèt konnen ke se plase nou menm plase, paske depi règ sa yo pa la. Kote regleman pa Bondye yo pa reprezante-l byen, se nan plase nou menm nou ye menm. Mwen pa bezwen konnen konbyen lajan ou te depanse, pou maryaj sa te ka reyalize l. Depi se pa gason an ki chèf fwaye ya, fanm lan se kò fwaye ya, pa genyen maryaj, men se nan plase nou ye; tankou de moun ki nan biznis yo, men san ke Bondye pa ladan l menm. Se pou rezon sa yo, nou dwe sispann gaspiye tan nou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#29
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor menm, nan gade batay sa yo ki deja pase lwen nou menm yo. Men pou nou menm dwe kite yo menm dèyè nou menm, men pito pou nou menm pi plis gade, sou sa yo; ki toujou devan nou menm yo. Paske se yo menm ki pi enpòtant, pou nou menm ki kretyen yo. Se pa tout yon maten Bondye mete de moun ansanm, men lè li fè sa nou dwe chache valè maryaj la nan nou menm ki ladan-l paske valè-l la nan nou menm. Chak moun, jodiya, dwe genyen nan lavi yo menm yon bagay ki bon pou tout ka tire yon leson ladan-l. Nou tout se pwofesè youn lòt nan lavi sa paske nou tout gen ase grès ki pou kwit kochon an. Kote yo dwe genyen yon konsyans ki klè devan Bondye, devan yo menm, ak devan lèzòm. Nan tan sa se yon tan pou yon nonm ka chache pou li menm ka fè yon exzaminasyon de konsyans. Kote pou yo menm ka fè yon vire tounen nan lavi yo menm, pou yo ka fè yon reziyasyon ki pou pote senserite ka ba yo menm tout sa key o menm bezwen. Se sa ki pou fè yo mnem ka wèvwèman vre; èske yo nan wout la ak Jezi vre paske Jezi ki dwe se baz ki la ki pou kenbe fondasyon lavi relasyon an pou nou menm. Se sa ki fondasyon fwaye ya menm. Jezi dwe konnen byen bagay sa yo klèman nan bouch nou menm ki genyen yon relasyon kap viv ladan- l. Jezi bezwen konnen tou, èske nou la ansanm nan lavi ya, èske nou la ansanm nan relasyon an nou genyen an ke nou menm te envite l ladan l menm. Ou ka nan wout la, ki se relasyon an, men se pa ak Jezi. Se pa sèlman Jezi Kri tou, kid we konnen ke li la tou, men patenè ki avèk nou an. Menm moun sa ke ou menm, ou te pran mete bò kote ou a bezwen konnen tou, èske nou la ansanm vre? Ou ka nan wout la, ki se relasyon an, men se pa ak mari ou menm. Ou ka nan wout la, ki se relasyon an, men se pa ak madanm ou menm. Pou ou menm ka a rive fè wout sa, ki se relasyon an byen, ou bezwen ni fanmiy pa ou menm, ni fanmiy pa moun sa ke ou menm ou ye ya paske nou se yon dlo ki sikre ya, kote ni sik la, ni dlo an, ni sitwon an, ak lòt bagay yo, souvan nou mete yo pa dwe di ke se yo menm ki pi enpòtan. Paske bagay sa yo ou brase l dwe konte. Pou anpil rezon sa yo, yo pa ta dwe idantifye tèt pa yo menm. Kote yo di ke se yo menm kite bay gou sa, ki se gou sik, kite bay gou sa, kite sitwon an, kite bay gou sa, kite dlo a. Men yo tout bliye, tout sa ke yo menm te ye, pou ji sitwon an ka jwenn chans pa li menm pou yo ka rele li konsa menm, ji sitwon an. Bliye tout bagay ke ou menm ou te ye mari ya anvan relasyon sa te la, pou relasyon an ka jwenn ak gou pa li ya menm. Bliye tout sa ke ou menm ou te ye anvan madanm lan, pou relasyon an sa ka jwenn plas pa li menm, pou nou menm ki ladan l ka fè wout la byen. Bliye tout sa ou te ye mari pou nou menm ka anbrase relasyon an byen. Sa pa di pou sa ke nou pap jwenn bagay ke nou jwenn ki diferan de madanm nou ak mari ou. Sa ki ka kraze maryaj nou yo pa yo. Se tout mwen menm yo, se tout li menm yo menm ki dwe la nan marayj la. Nou dwe“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#30
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sonje pwomès la. Nou dwe sonje kontra sa nou te siyan an. Nou dwe sonje Bondye paske li te la, tou! Se pa konsa mwen genyen ou genyen yon lavi ak relasyon sa ke ou genyen an ki bon an. Bondye te mete ak Sentespri ya, ak Jezi Kri pou yo te ka kreye tout bagay yo. Kote youn pa tap fè wè ke se yo menm kite fè pi plis pase lòt la. Kote nou menm, malgre lachè e lesan, ka fè menm bagay la tou, paske nou dwe la ansanm pou nou menm ka wout la menm jodiya. Sonje byen, ke ou ka la nan relasyon an ak tout moun sa yo ki pou fè bagay yo vire tèt anba yo pou ou menm nan, ki pou ba ou pwoblèm yo, tankou: Satan, lemon ak move moun yo men se ak moun sa yo ou mete ou ansanm nan. Satan la, pou yon pakèt rezon. Li la, pou li ba ou pwoblèm yo nan lavi ou menm ak nan relasyon nou yo menm. Kote ke li wè pou ou menm pa janm ka arive ale kote ke ou menm ou vle ale ya. Satan, wè pou ou menm yon wout ki san fontyè, kote pou ou menm pa janm jwenn ak yon lòt peyi, paske ou menm ou pa ta dwe rive menm. Satan la, tou, pou li fè nou menm rive pi byen, paske si ou menm pap gade sou mizè yo, sou grangou yo ki fè vant yon moun bouyi ya pap fè l pa a rive akonpli ak objektif li menm. Ale lekòl paka bay yon moun edikasyon li bezwen pou li viv yon lavi ki sanble ak Bondye. Yon nonm pap janm finn konnen tout sekrè lavi-l san Bondye. Menm ke lè li gen Bondye lavi li ap toujou rete yon sekrè kote se sèl Bondye ki ka konnen kisa ki ladan- l. Pou ou konnen kisa ki gen nan lavi ou dwe sèvi ak Satan byen. Paske se rive ou bezwen rive menm bò kote Bondye byen e fidèl. Si-m grangou mwen gen lajan men mwen ap fè sirik, men pliske yon moun devwale-m. Kounyeya mwen vinn kite sirik se ede moun sa ede mwen. Se ede Satan dwe ede ou paske lap fè ou bagay ki pouf è ou menm rete pi pre Bondye. Satan, te mèt ap fè tout ti bri li yo, tout kalite gwo bri li yo, sa pa dwe fè mwen menm ak ou pè pou sa pou nou pa rive kote nou vle ale ya paske sa dwe fè mwen menm ak ou menm rete pi pre objektif nou menm paske se sa nou menm vle. Si se relasyon an ou vle rive, bliye mizè yo, pale anpil yo, traka yo, bri ke Satan Le Dyab ap fè yo paske nou pat la pou yo menm, men nou te la pou yon wout ki pral mennen nou menm pi lwen pase yo menm. Li vle pou nou menm sekè pou nou menm pa wè bagay sa yo menm. Ou pa dwe la nan relasyon an pou zanmi ou yo paske se pa ak zanmi sa yo kap ba ou move konsèy yo, pou ou pa janm rive ya menm piwo pase kote yo menm yo ye ya ke ou menm ou vle rive ou dwe adapte ou menm. Adapte lavi ou ak Jezi. Adapte-l nan relasyon sa ki vle fè yon pa devan. Retire-l nan esklav ke li menm li ye ya. Paske yo vle jwenn tout avantaj yo menm nan ou menm, men pou ou menm, ki avantaj ki bon pou ou menm, se ou menm kid we“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#31
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor cahche sa menm jodiya. Lè ou sonje pou kisa kite mennen ou menm kote ke ou menm ou vle ale ya menm ou dwe fè pa ki pral mennen ou menm pi lwen pase yo menm jodiya. Pa pran chemen madanm Lòt a, kap di ou menm pou ou gade dèyè toujou paske byen Sodòm ak Gomara yo pa dwe rete pèdi menm. Ou dwe sonje ke ou menm, ou nan yon wout pou lavi ki pral mennen ou pi lwen pase kote yo vle pou ou menm ale ya nan ou menm. Enjenyè kite trase wout lavi ou a, konnen kisa ki ladan l. Nan wout sa genyen anpil bagay ki bon, ki byen ladan l paske moun sa vle ou menm jwenn ak yo menm jodiya. Genyen yon lòt wout ki genyen anpil bagay ki bèl vre, men ki pa bon pou ou menm. Se la, ou jwenn tout plezi yo menm, bèl gason yo menm, sou zye lèzòm yo menm, bèl fanm yo, sou zye lèzòm yo menm, men kap mennen ou menm tou dwat nan lanfè ya menm. Chak moun nan lavi yo, genyen yon rèv yo genyen, ke yo ta vle reyalize l, ki dwe yon enspirasyon pou lavi yo menm jodiya. Chak moun sa yo genyen yon batay, ke yo menm ta vle genyen l. Yo genyen tou, yon bagay ke yo menm ta vle reyalize pou tèt pa yo menm paske reyalize bagay sa yo; se tap yon gwo akonplisman pou yo menm. Ou ka reyalize yo tout menm jodiya. Kèlke swa sa ke ou menm ou ta vle akonpli ya, ou ta dwe mete tout efò ou yo menm ladan l paske san efò sa yo, ou pap ka rive vre. Ou bezwen yon baton, pou ou ka goumen ak tout farawon yo ki devan zye ou a. Ou bezwen yon ti festibal, pou ou ka vide tout Golyat yo atè, si ou se yon David vre. Se pa pisans ki manke, se nou menm ki pa konnen ki jan pou nou menm mande yo. Nou pa mande Bondye bagay nou bezwen yo byen. Nan priyè nou yo, nou pa sense vre. Men ou toujou ap mal mande yo menm. Ou pa ka ap aplodi, di ke mwen genyen yon batay, pou tan, kote ou menm pa ko menm genyen l! Se pou ou menm goumen pou batay sa yo ou vle genyen yo a. Sa se moun, ki fou yo, ki fè bagay sa yo menm! Chache genyen tout batay yo ki enpòtan yo, ki devan ou menm nan, pou ou menm yo avan, ke ou kouri selebre pou yo menm paske si se pa sa, se piyay ke ou menm wap bay menm. Yon rèv san reyalizasyon l pa gen valè l. Kote ke yon viktwa san l pa genyen yon pati ki pèdi, pa yon bon viktwa. Se sou yon bon fondasyon ki solid yo ki ka fè fas ak move van yo, kote move lavi yo paka fè li anyen ke ou menm ou dwe bati fondasyon relasyon ou a. Si se pa sa, sa pap ka vinn yon reyalite pou nou menm kap goumen an. Pou nou ka a rive kote nou vle ale ya ni pou mwen ni pou ou menm nou dwe chache sa ki pou nou menm paske se rezilta sa yo ki konte menm jodiya. Tout bagay sa yo ki enpòtan yo pou ou menm, yo dwe kache anba bra ou menm paske yo enpòtan menm pou ou menm. Se pou ou menm chache konnen byen ke si relasyon an, ki pa ou menm nan li dwe enpòtan pou ou menm. Sonje byen ke ou dwe chache pou ou menm ka bali tout valè li yo menm paske“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#32
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor genyen yon moun jodiya ki konnen ke ou menm ou pap fè bagay sa yo ki dwe fèt yo, pou l ka vinn pran piyay yo menm. Si, mwen menm ak ou menm, te konnen ki valè yon zo, se pa chen yo nou tap bay sa paske nou tap kraze zo sa yo tou ni souse zo sa yo menm. Tout sa, ke ou menm pap bay valè l, genyen yon moun, de moun, twa moun jiska mil moun ki konnen valè l paske tout sa ke ou menm genyen yo, genyen yon moun ki pa genyen yo menm. Kote tou, tout sa ke yo menm genyen yo, ou menm ou pa genyen yo menm nan lavi ou menm paske lavi ya inik pou nou chak moun menm kap viv li. Se sa ki fè, genyen moun ki pat genyen okenn enpòtans, lè yo menm tap viv nan peyi yo menm Ayiti, men lè yo menm vinn rive ap viv nan peyi isit la, Ozetazini, yo vinn jwenn ak tout valè sa yo paske se sa Bondye te vle pou yo menm menm. Se tout yon fyète, pou mwen menm, ki pat konn li menm lè mwen te Ayiti. Men pou jodiya mwen a rive vinn konn li isit la, Ozetazini. Kote pou mwen menm ka a rive vinn ekri ti liv sa paske se sa Bondye te vle pou mwen menm. Anvan ou menm, ou mouri, Bondye vle tout rèv ou yo a rive jwenn ak reyalizasyon-l paske se pa yon lòt moun kap reyaliz l pou ou menm, men se ou menm ki pou reyaliz l menm pou ou menm jodiya. Mwen pa konnen pou ou menm, men pou mwen menm, se tout yon plezi pou mwen ekri ti Liv sa paske mwen deja fè gwo vizyon sou jan mwen wè li dwe ye pou ou menm kap fè yon vizyon ak tèt pa ou menm sou ki jan ou ka reyalize rèv pa ou yo. Sonje anpil espeyans nan lavi mwen menm kapab ede ou menm viv pi byen chak jou yo men ou dwe depwaye pa ou yo pou ou menm a rive ale kote ou vle ya. Kote bagay sa yo ki vinn yon plis nan lavi mwen menm, pou la glwa Bondye ka briye nan lavi yon moun ki genyen tout bagay yo pou-l fè yon dife limen men ki bezwen sèlman yon ti dife pou s aka a rive fèt. Pafwa se rezilta rèv yon moun kap mennen ou menm chache konnen rèv pa ou yo. Sa pa di anyen pou ou menm aprann tande ni koute ak wè rèv pa yon lòt depi li menm mennen kote ou vle ale ya menm. Menm jan pa fwa se yon chen, ki pou di ou menm, ke devan pòt kay ti fi sa pa pou ou menm nan, se konsa tou, se yon reken kite di mwen menm ke Ayiti pa tap ede –m wè rèv mwen yo. Se konsa se ka menm bagay pou ou menm zanmi-m. Malgre mwen grangou, men destinasyon ou menm pa pou vant pa mwen menm. Men nou tout dwe kontinye nan wout kap mennen kote ke nou vle ale. Tout wout dwe pran Bondye dwe anchaje sa menm. Ala bon sa bon lè konnen ke se Bondye ki finichman lavi nou menm lèzòm. Se sa ki tout yon kado pou mwen menm. Petèt sa kapab ou menm tou. Se gremèsi Jezi Kri, ki pou mwen ki toujou ap viv nan lavi mwen menm menm ki fè mwen ka wè yon lavi ki“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#33
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor tap diferan pou mwen menm. Malgre yon vi mizè toujou isit la, ki fè mwen toujou ap mache nan wout pou mwen pa ka jwenn ak tout sixè mwen yo menm. Mwen pito gen Jezi sa jodiya ni demen. Malgre, nou ka toujou ap mache nan wout malouk yo toujou, (nou paka viv san peche yo paske nou fèt nan nou yo menm, maglre tout efò nou yo menm) men pou mwen menm mwen konnen kantmèm yon jou konsa fòk mwen menm rive yon jou menm. Nan yon kous pou ou genyen l, ou pa dwe toujou ap gade sou ki distans kous la, men sou sa kap vini yo apre mwen finn genyen kous la menm. Pou mwen menm, se pa mizè yo ke mwen wè, men se la glwa Bondye ya ke mwen menm vle wè ki briye nan lavi mwen menm chak jou yo menm. Se sa ki vinn yon asirans pou mwen menm, ki dwe yon asirans pou ou menm tou. Paske sa ke mwen konnen, ke mwen genyen yon bagay ke mwen vle pou mwen menm akonpli nan lavi pa mwen paske mwen pa vle viv lavi mwen an sou tè sa, san ke mwen pa bay yon bagay ki enpòtan anpil pou lòt moun yo kap viv menm kote sou tè sa ansanm ak mwen menm nan menm. Li enpòtan anpil pou mwen menm, kote lòt moun sa yo ka tire anpil gwo leson nan bagay yo ke mwen menm ap fè yo pou yo menm ka fè menm bagay tou. Nan lavi pa yo menm, tou! Yo genyen bagay ke mwen menm ka tire leson nan yo menm. Petèt ayè, mwen te ka ap pouse lestomak mwen paske mwen te konnen, ke ou pat konnen anyen devan mwen menm. Petèt mwen pat konn fè bagay sa yo menm. Petèt, se moun mwen tap gade sou aparans yo menm. Petèt, mwen pat konn fè bagay sa yo menm. Kèlkeswa sa, ke mwen menm te konn ap fè yo kite bon yo menm, yo dwe toujou kontinye menm. Men pou bagay sa yo kite konn fèt yo ki pat bon yo menm, yo dwe sispann fèt menm paske tout bagay ki pa nan entere Bondye yo menm, yo pa dwe nan entere pa mwen menm menm jodiya. Genyen moun, se yon moun, yon bagay ki pouse yo menm fè tout bagay sa yo ke yo menm ap fè ki byen o sinon ki mal yo menm. Bondye fè anpil bèl bagay pou mwen menm kap pale la. Kote ke si se pat pou dezobeyisans mwen menm, mwen tap rive pi devan toujou kote ke mwen ye ya paske Bondye te vle m rive pi lwen nan lavi mwen menm. Toujou mwen vle pi plis pou mwen menm. Paske mwen paka rete topujou nan Mesye Ou Pa Anyen an. Bagay sa yo, ki pouse mwen an, ki fè mwen kap ekri ti liv sa, se paske mwen pat jwenn chans sa yo ke mwen menm jwenn la pou mwen te ka ale lekòl menm nan peyi pa mwen, Ayiti. Men Bondye te ban mwen yon chans lan pou mwen menm te ka vini nan peyi isit la, pou mwen te ka ale lekòl. Nan peyi isit la, Ozetazini se tout yon rèv ki deja akonpli. Malgre mwen pa genyen anyen pou mwen pouvre sa, men konn li mwen vle di anpil. Se pat yon chans mwen panse mwen tap jwenn men se gras Bondye. Mwen te konn, ale lekòl, lè mwen te piti, nan peyi mwen, Ayiti. Mwen te lekòl, men se pat pou anpil tan, paske parann te panse ke te genyen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#34
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor anpil lòt moun kite pi enpòtan pase mwen menm, pou yo te ka ale lekòl pase mwen menm. Se konsa, nou jwenn anpil peyi ki sou devlope yo fè l, san yo pa Bondye konnen ki plan Bondye yo pou tout moun. Pou yo konnen ki mezi, ki kote, kilès moun ki ka vinn sa ke Bondye vle pou li menm nan menm. Se menm bagay sa yo, kite pase pou Wa David paske Jesi, ki pat konnen bagay sa yo, kite bon pou David la, tonbe chwazi bagay Bondye te pral rechte yo menm. Men pou Bondye li te konnen yo menm pou li menm. Malgre tout bagay sa yo, sa pa di ke nou paka toujou akonpli anpil bagy toujou. Men èske sa ke fè mwen rayi fanmiy mwen yo menm? Non. Paske gran peyi genyen gran mès yo kote ti peyi yo genyen ti mès yo menm. Nou dwe yon grenn ke tout moun ki malad yo dwe anvi bwè. Pandan ke yo menm pa dwe chita yo menm, sou sèl remèd sa yo menm men pou yo menm chache rasin maladi ya tou. Nou dwe chache bagay sa yo ki pa bon yo ni pou mwen menm ni pou ou menm ki genyen pitit yo, ki pral genyen pitit yo paske balon an dwe nan pye Bondye sèlman. Petèt ka genyen moun ki pral kritike m pou ti liv sa ke mwen menm ap ekri ya. Men pou menm mwen menm mwen vle di ou menm mwen konprann yo menm. Men tou, sa se esperans pa mwen menm. Esperans pa mwen menm pa dwe menm jan ak pa ou menm. Ou konnen bagay sa yo ki nan men ou menm ke mwen pa konnen paske se nan men ou menm ti poul ye, se sèl ou menm ki konnen se li vivan ak si li menm li mouri nan men ou menm. Se yon rèv pou mwen menm pou mwen te dèjà wè, kite dwe reyalize deja, paske depi lontan mwen tap panse ak kisa mwen ta dwe di nan ti liv sa menm. Mwen tap priye, ni ap toujou priye Bondye, pou enspirasyon l yo paske se yo menm mwen bezwen ki pou nan liv sa. Si yo nan mwen menm mwen kwè yo pral pote yon bon bagay pou ou menm ki pral li-l. Sa se yon ranpa pou mwen menm ranpòte tankou yon viktwa paske pa genyen anyen ke yon moun ap fè pou l pa jwenn sixè ladan-l depi Bondye. Ou dwe konnen ke depi Bondye la dwe genyen opozisyon ladan l menm. Malgre tout bagay sa yo menm, mwen toujou ap fè anpil gwo zefò yo, pou mwen wè si mwen te ka a rive reyalize l menm pou li mwen. Tout sa ou renmen dwe attaché ak kè ou menm. Pou mwen menm ankò, se yon revelasyon ki pou lavi mwen, ki pou lavi relasyon mwen genyen an, ki pou lavi mwen menm dwe genyen ak Jezi Kri, ki enpòtan anpil pou mwen menm, sèl ak Bondye mwen an. Se ka byen tou, yon bagay ki enpòtan ki pou lavi ke nou tout nou genyen an. Men pou mwen menm mwen panse dwe l genyen tou amou Bondye ya. Epi ki dwe genyen pisans Jezi ya tou. Men sa se yon lòt koze ki depan de chak moun menm kap viv li. Ankò, nou tout ta dwe pote yon bagay ki bon nan lavi moun sa ke yo menm ye a. Chache viv vi sa, ke nou ap viv la byen paske nou merite viv yon bon vi. Ki dwe yon bagay ki bon nèt, kote ke tout moun yo ki genyen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#35
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yon relasyon yo ka tire yon leson. Sa bon tou, pou nou menm ki pral genyen yon relasyon yo, ta dwe fè nou konfyans menm, pou yo ka di nou menm tout bagay ki mal yo nan lavi yo menm ak sa yo ki bon. Paske nou menm nou reprezante yon limyè kid we toujou ap klere pou yo menm ki pa ta dwe wè l paske se plan Bondye pou nou menm klere yo menm. Men pou vi ke, nou fè bagay yo byen, yo vinn konprann ke yo menm tou, dwe kite tout vye vi ki pat bon yo pou yo menm, pou yo ka pran bagay sa yo ke nou menm nou genyen yo pou yo menm. Yo te kapab ap panse ak ki mal yo te ka fè pral vle fè nan lavi yo menm, men yo kite bagay sa yo menm paske nou ede yo menm regle bagay sa yo menm jodiya. Wi, nou ka ranje bagay sa yo pou yo menm menm jodiya paske nou genyen limyè Kris la kap klere nan lavi nou menm. Bondye pa plase nou menm ki moun pa li yo, sou tè sa, nan legliz nou yo, nan maryaj nou yo pou san rezon, men pou nou ka bay bon bagay yo menm nan lavi lòt yo. Nou dwe fèt tout efò, nou yo menm pou nou ka trase bon jan exzanp yo, pou yo menm menm tou, ka viv yon bon vi ki bon tou! Pa al fè kay ou menm, nan mitan letan, kote ou menm ou konnen ou menm ou konn ou ka naje, men pou vi ke yo te fè ou bagay ki pat bon ou vle tire revanj ou di yo bati nan letan tou. Paske ou konnen yo ka mouri pou ou ka tire revanj ou menm. Se pa tire nou pata tire revanj yo men Bondye pa vle wè bagay sa yo paske li menm li sifi pou-l tire revanj pou nou menm. Chak moun, nan lavi yo menm, genyen yon pa ki diferan de yon lòt. Malgre sa pa nou yo (tankou moun ki ap viv pou Kris yo menm) ta dwe pi solid pase tout lòt moun yo menm paske nou se glou ki la ki pou kole lemon ki finn dechire. Nou ka atache mond lan ke nou menm ak Sentespri Bondye ya menm genyen tout sa ki lemon pa genyen yo menm. Jezi Kri deja asire pye nou menm pou nou pa tonbe nan move pa yo paske li konnen ka genyen van yo menm. Tout pa yon moun ki se yon kretyen, li ta dwe fèt pou li rete pi solid menm, menm nan move van yo menm paske nou se wouzo ki la pou Kris la. Kote fondasyon nou yo pa ta dwe se sou tè sa ke yo ye, men nan syèl la menm ak Jezi Kri. Se bagay yo sa ki dwe tout pwoteksyon nou menm ki kretyen yo menm paske nou menm nou nan Jezi e Jezi nan nou menm jodiya. Maryaj Kretyen Yo Nan Fatra Tou: nou jwenn anpil maryaj kretyen yo ki pa dire paske lè yo tap fè-l se lemon yo te kopye-l. Anyen pap ka vinn yon sixè pou nou menm si se sou yo menm nap kopye yo. Se nou menm ki ta dwe yon sèl ki la pou sale lemon, men nou menm nou gen tan pèdi gou yo menm paske se lemon kap sale nou menm ak move mès ke yo menm genyen yo. Lemon lan marye, li divòse, kote tou, nou jwenn kretyen an, marye, li menm tou li divòse paske youn pa genyen diferans menm, ki ta dwe genyen yon diferans menm. Lemon lan fè bagay ke li menm wè ki pa bon. Kretyen an tou fè-l paske se sa ki alamode pou yo menm. Tankou nou jwenn“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#36
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ke lemon lan pap pase mizik kretyen yo (si tou nan marayj li menm) men nou jwenn kretyen an jwe mizik lemon nan nan tout kote, san sa sa li menm ap fè ya pap bon. Li pap pase mizik kretyen yo, men kretyen yo menm, yo koumanse ak mizik ki pou lemon yo menm, yo mete rad ke menm moun ki nan lemon yo pè mete yo menm. Zanmi m dwe genyen yon diferans, si se pou nou menm preche yo menm ki nan lemon yo menm nou dwe trase yon pwen pou nou menm. Nou dwe se lèt Ayiti, ki kalsitran anpil la devan sant santi di lemon yo. Kote lavi nou menm ki kretyen yo ta dwe kalsitran konsa devan tout vye bagay yo menm ak peche lemon yo paske Bondye la nan lavi nou menm. Nou pa ta dwe pran relasyon nou yo alejè, tankou moun ki rete Hollywoood California USA, yo pran l lan menm paske yo marye lè ke yo vle sa menm, kote tou, yo divòse tou, lè ke yo menm vle l tou! Nou menm nou se kretyen, ki dwe fè tout efò nou yo menm pou nou ka genyen relasyon nou yo menm. Kote pou yo ka mache byen menm paske nou dwe sipoze ede yo menm ki pran l pou yon piyay la menm, sou seye menm paske Jezi la menm nan lavi nou menm. Paske, tout pa ke nou menm ap fè yo, yo tout deja asire yo nan de pla men Jezi Kri jodiya menm. Se la tout pa nou yo dwe ye menm. Pyès moun pa ta dwe genyen lavi relasyon yo a nan men yo, pou yo pa pran swen l menm paske yo panse yo ka fè yon lòt ankò menm, si sa pa ta mache byen pou li menm. Kote si yo vle sa menm, yo ka fè l ankò menm pa dwe pou nou menm ki kretyen yo menm. Dabò, lavi relasyon ou a ta dwe nan men Jezi ki ka mete l anlòd pou ou menm paske si se pa sa, lap genyen pou li drive nan tout bwat fatra yo menm paske se la lemon ak Satan vle-l lap ye menm nan fatra yo menm. Si se yo menm (zanmi ou yo ak Satan) ki genyen bagay sa yo, (lavi ou menm ak lavi relasyon ou a) nan men yo ke yo pral bay Satan Le Dyab li, plas pa li menm nan sa, pou l ka kraze sa pou ou menm jodiya. Panse ak Jezi sa ki ka fè li la tounen, yon bon bagay ou pat espere menm! Sispann bay machòkèt yo kole relasyon nou yo men pito bay Jezi-l pou-l ka kole-l ak san divinn li an. Lè se Jezi Kri ki genyen lavi relasyon an nan men li, kè ou pa bezwen sote menm paske gason an se chèf fwaye sa, kote fanm lan se li menm ki kò fwaye ya li ye. Nou jwenn tou, timoun yo, se yo menm ki manm ki nan fwaye sa paske rasin fwaye sa se Jezi li ye. Travay timoun nou yo nan fwaye ya se pou yo ka ede nou kenbe-l fè-m paske yo byen ke nou dwe resevwa apre yon maryaj. Pou fwayeya ya ka rete bèl, tankou yon po flè ki la pou fè yon kay vinn bèl la, fòk tout eleman sa yo mache byen. Si se konsa, nou pap ka nan kondisyon yo pou nou ka fè bon pa nou yo nan bon bagay sa yo ke nou menm ta vle fé yo nan lavi relasyon an. Li pou mwen li pou ou menm, nou paka renmen yon pen pase yon founo paske si nou tap kite founo nou yo pèdi. Se pa de ni twa founo nou tap pèdi deja paske nou jwenn vre anpil pen ki pèdi men paske“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#37
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nou toujou genyen founop sa yo nou ka toujou fè pi plis pen ankò. Tout glwa pou Bondye. Sa se yon bon bagay, lap tap ye, si nou fè bagay sa yo ki pou fè nou menm fè anpil bon pa yo menm nan lavi relasyon sa ke nou genyen ansanm lan paske benediksyon Bondye yo dwe la menm pa mi nou menm moun ki marye yo. Devwa tout moun nan relasyon yo gennyen an ak moun ke Bondye ba yo a, ta dwe fèt byen menm nan tout sans yo ki bon yo paske Kris la deja bay fòmila pa li menm sou jan ke nou dwe fè bagay sa yo ki dwe fèt nan lanmou Bondye ya menm. Pou lanmou Bondye ya ka rete byen fò pami nou menm kap viv ansanm lan byen. Se pou gason an pran plas pa li menm paske li se chèf fwaye-l, kote fanm lan se premye minis lan kap ede fwaye sa mache pi byen ankò paske rèv pa yo menm se pou yo rive menm nan move tan yo. Tout fanm ki genyen mari yo dwe chache yon jan pou yo obeyi ak tout bagay sa yo ki bon yo ke mari yo di yo menm pou yo fè yo menm paske se lalwa Bondye ya menm ki bay lòd sa yo ak gason an pou-l bay a fanm lan. Mwen di bon bagay yo, se pa move bagay yo ke gason yo pa fwa vle madanm yo fè yo. Non. Nan bon bagay yo di ke Bondye ap la yo paske Bondye pap nan ann fè mal ann fè majigridri yo menm. Bondye vle mete men-l nan travay relasyon nou yo jodiya, san ke li pa bezwen ou menm peye li menm pou travay sa yo paske se travay pa-l lè nou fè bagay yo nan fason pa-l. Men fòk ka jwenn ak reposn ke li men map chache yo nan nou menm jodiya. Nou dwe chache pou nou menm rete nan kondisyon yo pou li menm ka pran tout ka nou yo anchaj. Bondye pap moute pou-l la-l pran lèzòm nan chato mechanste ni al pran ou nan jaden ògèy ou yo. Non. Li vle nou ba li chay nou pou yo pou li menm pote yo pou nou menm ankò! Li pap mouri yon lòt jamè pou peche nou paske li te deja fè-l pou nou m enm deja. Men li app ran pasyans ak nou menm pou jistan li retounen vinn chache nou menm kap fè bon bagay yo nan lavi nou menm ak nan lavi relasyon nou yo. Menm jan Lagonav se pati ki nan peyi Ayiti a se konsa lavi relasyon nou yo fè pati de lavi chak moun ki ladan-l jodiya. Pwoblèm pa youn dwe se pwoblèm pa yon lòt paske nou se menm kò pou Kris la ki konnen se pou sa menm li te rele nou menm vinn fè youin ansanm. Devwa Nou Menm Nan Relasyon AN: Se yon devwa pou tout fanm yo, ki pou tout gason yo tou, pou yo konnen ki jan pou yo menm chache genyen tout bon bagay sa yo ke Bib La ban nou an ki rele bon konprann lan paske se li menm kap bay lapè, sajès, lanmou, respè, charite, respè, obeyisans, renmen tout bon an ak sekirite ki soti bò kote Bondye Vivan menm. Pou nou ka bay yon pi bon bagay nan relasyon an, fòk ke, a moun sa ke Bondye ba nou an, fè yon sèl kò ak lòt moun nan. Se pou gason an fè yon sèl kò ak madanm li kote tou madanm lan li menm fè yon sèl kò ak mari li menm. Se sèl fason sa nou dwe fè l pou nou menm kapab byen viv byen sou latè Bondye bay la“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#38
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor byen. Nan relasyon an, gason an dwe jwenn plas pa li ya pou li kapab lib pou fè travay li yo san opozisyon fanm lan, kote tou, fanm lan li menm dwe jwenn chans pa li menm pou li ka fè travay pa li yo san kè sote paske gason an pap nwi l ladan l. Si ou menm ki gason an opoze l fè yo nan jan ke li menm li konnen yo, ke ou pa ka di ke li menm se yon moun ki parese li ye, ke li pa fè travay li yo byen menm, pa bon pou ou fè yo menm jodiya. Sonje ke, moun sa ki marye ya ak ou menm nan, pa dwe jwenn libète l pou li te ka vinn viv yon vi ak ou menm ki pi byen ankò paske se te pou libète pa ou a ke li menm te anvi kite kay paran li menm, petèt pandan li te toujou jènn ti fi tjoujou, paske li te wè ou menm kite kapab bali yon libète ki pi bon ankò. Kounyeya ou vinn yon liberatè pou li menm, men jodiya ki vinn tounen yon diktatè ki vinn menm yon farawon kap pouswiv li menm nan Lamè Wouj li yo pa bon. Ou dwe chache yon jan pou ou ka anchene l menm ak tout maryaj sa. Sa pa bon menm! Relasyon an dwe se yon refij pou nou tout ki ladan l, men li pa dwe se yon kankonsantrasyon (kote yo fè moun abi anpil yo) ni yon Lamé Wouj, kote nou tout tan ou tounen yon farawon kap pouswiv youn lòt la san rete san reflechi menm. Nou dwe se menm kò a ki la pou menm bagay yo. Si genyen byen yo, nou tout ta dwe la ap redwi yo menm ansanm menm. Si genyen mal yo, nou tout ta dwe la tou, ap fè gwo efò yo pou nou gade si nou te ka soti ladan yo paske nou la pou menm kòz yo menm jodiya. Nou dwe sonje byen ki enpòtans yon maryaj nan lavi nou menm ki ladan-l. Men kisa yon maryaj ye menm pou nou menm ki la ladan-l? Maryaj la se yon efò, yon fòs, yon enstitisyon, yon asosiyasyon, yon òganizasyon kote ki genyen anpil manm, ki genyen anpil plas yo ladan-l ak yon denyè efò pou ranje lavi youn ki brize paskel pa jwenn ak libète-l jan-l ta vle-l la menm. Nan maryaj la se kote ou jwenn plas presidan, vis prezidan, sekretè, sou sekretè yo ak anpil lòt plas ankò paske li enpòtan anpil pou nou tout ki la ldan-l. Kote tou, se yon kote de moun yo fè youn pou yo ka fòje sa ant yo menm paske yo vle sa pou yo menm menm. Se sa li ye. Mèmsi tout moun pa ta vle l pou nou menm, men nou menm nou dwe la pou sa paske yo pa la pou tout tan an menm pou nou menm men se pa menm bagay pou nou menm kite rantre Bondye nan sa! Malgre pafwa nou jwenn moun ki maryaj san key o pat deside-l men pliske se nou menm ki anchaje-l nou reskonsab byen-l o mal yo. Maryaj la dwe se yon enstriman ki chita sou twa wòch dife yo, ki pou fè chodyè lavi nou an ki pouf è-l sa rete anplas la menm. Ki moun ki twa wòch dife sa yo? Twa wòch dife sa yo se: (1) Bondye (2) Gason an (3)ak Fanm lan ki vinn apre de moun sa yo, ki pou konplete maryaj la menm. Se pa ni manman, se pa ni papa, se pa ni pitit nou yo, se menm ni zanmi nou yo. Kote“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#39
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor tout moun sa yo dwe vinn apre twa moun sa yo. Se pou ou menm ki yon presidan an ki ladan-l, fè travay li yo menm ke li menm genyen pou l fè yo san kè sote. Kote li menm moun sa yo, ki pran swen ofis la yo, ta dwe jwenn plas pa yo menm pou yo menm ka fè travay yo menm pi byen ankò, tou! Konsa tou, se pou fanm lan fè travay li menm tou, san ke ou menm ki gason an pa anpeche l fè yo menm. Kote souvan, enpe nan travay fanm lan, se pou li fè manje yo, pran swen kay la, timoun yo, e an fen! Gason an menm, enpe nan travay li yo, se pou li bay manje yo, bay lajan yo pou yo ka pran swen kay la, timoun yo, bay sekirite nan kay la nan tout sans yo menm, menm nan sans lanmou an, ou dwe bay fanm lan tout sekirite l pou li pa al pran yon lòt moun sou ou menm paske ou pa genyen tan pou li menm menm. Nou dwe sipòte youn lòt nan tout sans yo. Maryaj la fasil. Maryaj la difisil, tou. Maryaj la fasil lè nou de travay pou nou menm, difisil, lè nou de ap travay youn kont lòt la paske moun ki moun nan vil Depatman Les Cayes la ap fè pil byen pa-l pou moun pa li menm ki nan peyi li. Kote ou jwenn moun ki moun Port ou Prince lan ap fè menm bagay pou moun ki nan peyi pa-l yo paske yo se Duvalier ak Astreal kap goumen pou pou vwa. Sanble se de nasyon ki la menm. Ann nou sispann chache enterè pa youn men enterè pa tout menm kote Bondye la. Lè gen vòl say o se nou menm kap la pou kont nou paske Bondye pap la. Maryaj la se yon liv pou nou tout ki ladan-l li-l pou nou ka tire bon jan leson ki pouf è lavi pa twò difislil jan-l ye ya. Se yon lekòl ki genyen gason an kò-m yon pwofesè elèv, fanm lan kò-m yon pwofesè elév paske yo tout la pou yo aprann ni moutre youn lòt enpe nan lavi. Sonje byen ke maryaj la mete lavi de moun sou twa ka wout pou-l fini. Se de pwofesè ki la pou yo ka moutre youn lòt la de sa ke yo menm konnen de lavi ya. Se de timoun, de granmoun kite mete tèt yo ansanm pou yo ka fòje sa pou yo menm. Marayj la, se yon Anbasad pou ni fi ya ni gason an. Yo tout dwe bliye tout sa ke yo menm te ye pou sa ka mache byen pou yo menm. Yo dwe aprann nan men youn lòt tout sa ke yo menm pat konnen ki yo dwe konnen yo menm. Tout bon mès nou yo tout move mès yo dwe ale nan blendè maryaj la tankou si se yon ji ki nan yon blendè pou moun pa konnen kisa ki ap pase nan lavi yo menm. Paske nou se chèf kap veye moun kap rantre ilegal yo depi nan fontyè peyi nou an kise maryaj la. Moun deyò yo, se kò etranje ke yo ye! Tankou yon pwofesè ak elèv li menm, tout moun yo dwe fè travay yo menm. Lè se moman pou ou menm aprann lan pa fè tèt di yo men aprann. Lè pou ou menm moutre a pa fè tèt di yo men moutre. Pwofesè ya, dwe moutre elèv la sa li konnen yo, kote dwa elèv la, si li bezwen aprann pou-l pase klas la, se pou li menm aprann yo byen menm! Nan tout sans yo, yo dwe genyen youn lòt respè menm. Lè yon moun ale lekòl, li dwe chache tout jan pou li menm pa pran zewo yo nan men“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#40
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor moun ki pwofesè li yo paske li dwe travay di nan devwa yo ba li yo, nan exzamen yo ba li yo, tou, pou li pa pran zewo menm! Se la, ke yo pral konnen èske ou te etidye vye, èske ou vle aprann lekòl la vrèman vre. Aha sa di hanh! Etid ke lekòl la bay yo, mande yon moun pou l bay tan li menm pou bagay sa yo ka penetre nan li menm. Se pou ou bay tan ou, tou, menm nan relasyon sa ki ou menm ou genyen an paske fanm lan bezwen ou menm mari ya, gason an, bezwen ou menm fanm lan, pou bagay sa yo ka mache byen pou nou menm. Nou tout dwe fè travay nou yo byen paske se Bondye sèl ki ka ba ou yo, si ou vle bagay sa yo pou nou menm (mwen vle di yon bon relasyon ki bon yo pou nou menm). Sonje ke, se pou ou ka mennen yon bon vi ki bon pou nou tout la ki bon tout tan. Yon bon vi menm, pou ou menm ak mari ou a o pou ou menm ak madanm ou a jodiya. Tout moun ki bezwen konn li yo, yo dwe ale lekòl pou yo ka aprann konnen sa ke yo menm bezwen aprann lan paske se la yo fè fòmasyon pou moun ki vle aprann yo menm. Pou moun ki moun pa Bondye yo, se Sentespri Bondye ya menm ki bay, bagay sa yo ke yo rele bon konprann nan ak tout moun sa yo ki rete atache yo menm ak Bondye menm. Lè ou nan Bondye ya ki bay lavi pou tout tan an lavi nou menm mache pou nou tout! Si ou bezwen konnen ki jan pou ou viv byen nan relasyon ou a, nan sa yo rele byen viv la, ki se yon bon vi ya, se pou ou ale li nan liv sa yo tankou: Pwovèb 4:1-27; ak li nan Revelasyon 4:11; kote ou ka jwenn bon bagay sa yo ki pale nou sou jan ke de moun ki dwe genyen bagay sa yo rele lavi relasyon an dwe viv dwe ap viv byen an paske se si Bondye vle sa pou ou menm. Se sèl Kote ke nou kapab aprann konnen ki moun ki bay lavi ya, kisa viv byen an ye vre. Ou gen dwa chwazi pi bèl fanm ou zye lèzòm pou ou menm marye men sa ki di ou pral marye ni ale nan lindemyèl ou a avèk li menm? Sa pou di si lanmò pap koupe sa pou nou menm? Sèl Bondye ki konnen bagay sa yo vre jodiya. Kote ke Bondye rele nou menm pou nou ka jwenn bagay sa yo ke yo rele bon konprann nan ak pasyans yo, ak sajès yo avèk sekirite yo nou dwe chache yo menm paske bagay sa yo se pou tout moun ki moun pa Bondye yo jodiya; ki dwe genyen bagay sa yo menm jodiya. Nou dwe posede yo menm, pou moun sa yo ki pa ko ankò konnen ki gou Bondye sa ba yo menm kap viv pou li menm. Pou yo menm ka konnen ki jan pou yo viv yon bon vi ki bon an pou tout tan an. Se sèl kote, tou, ke yo ka fè bon bagay yo nan bon bagay yo ke yo menm tande de nou menm kap viv la nan Kris la avèk bon lavi sa ke nou menm ap mennen nan Bondye ya ki ban nou l chak jou. Menm jan lawouze fè-l pou pye bwa yo, gason y oak tout lòt bagay yo ki bezwen lapli ak lawouze yo se konsa Bondye fè lawouze lanmou ak bon konprann tonbe nan jaden nou menm kap viv pou li menm chak you yo. Ou pa bezwen konnen tout bagay sa yo“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#41
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor tankou ki lè yo tonbe men pou pliske ou ap viv lavi ou menm byen nan yon relasyon konnen ke Bondye simen ni li voye lawouze pou-l ede ou menm mache byen ak pou ou menm ka sipòte pwoblèm kap vini yo. Si se te pou pawòl mwen y oak pa ou yo. Nou pat tap genyen relasyon nou genyen yo ni jwenn sixè nan yo paske pawòl pat sifi ni yo pap janm sifi pou ramne yon nanm vinn jwenn nou menm. Cheri mwen renmen ou o mwen damou ou pat tap kwit manje lanmou ke nou men map manje jodiya. Pafwa fi ya ou gason an wè se nan mèdam nou ye men pou pliske Bondye vle sa, se jis après a ki gen bon konprann yo vinn konnen nou pat sou seyezite ak yo menm. Konnen ke se Bondye ki bay. Konnen ke se Bondye ki fè. Konnen ke se Bondye ki di. Konnen ke ou pap ka konnen anyen si ke Bondye pat bezwen ou menm konnen yo menm. Pou nou menm pafwa bon gason nou bon gason konsa ki fè nou jwenn ak tout sixè sa yo menm. Pou nou menm se bèl fanm nou bèl fanm konsa ki fè nou genyen gason sa o pou fanm yo se bèl yo bèl fanm ki fè sa. Non. Bondye fè sa pou nou menm men se pa bon nou pi bon pase sa, men se moun kap viv nan nou an ki bon konsa, kote yo di anpami diri, tout ti wòch goute grès. Se konsa nou ka di ke nou ka bon ni reyisit menm nan relasyon nou yo menm jodiya paske nou se moun pa li menm kise Jezi Kri menm. Si nou swiv bagay sa yo, nap mande lè nou bezwen yo nap jwenn yo menm. Se la tou, nou pap pa pran pòz ke nou konnen bagay yo pou kont nou menm, pandan se tan ke nou pa konnen yo menm vre paske se Bondye menm ki bay bagay sa yo ak tout moun ki mande byen yo jodiya. Sa pa dwe yon pwoblèm pou ou menm ki pa konnen an. Pafwa, li vinn yon pwoblèm, lè ou pa chache konnen sa ke ou menm bezwen konnen yo paske ou pito ap viv nan inyorans yo menm. Sa ki bon jodiya, sèke ou mande moun ki konnen yo, kote ou menm tou, wa konnen pou ou ka bay ak tout moun sa yo ki pa konnen yo. Paske ou menm te aprann pou ou menm te ka moutre yo menm ki pa konnen yo tou! Yon moun ki ale lèkòl, pa ale aprann pou tèt pa li menm sèlman, men pou tout yon peyi, pou tout yon mond, pou tout yon nasyon pou tout moun kap bezwen sèvis li menm yo menm. Ou vinn konn Bondye pou ou menm ka moutre tout lòt yo ki pako konnen yo menm paske nou dwe konnen menm pou levanjil la ka mache byen. Menm ke tout travay nou ta mal pou reyisit jodiya, men travay ki pou Bondye ya dwe reyisit menm paske nap fè-l nan tout fòm ki bon yo menm pou glwa-l sèl. Ògèy Ka Mennen Ou Nan Lavil Se Retou: Nou tout nou la pou nou bay yon bagay nan mond sa ki ka ede yon lòt viv byen ak pou-l chanje lavi-l jodiya menm. Si se pa menm plisyè moun nou ka fè sa menm ke youn de twa moun sad we fèt. Menm jan ou menm panse ke ou konnen an genyen moun ki bezwen konnen tou. Yo bezwen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#42
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor konnen tou, men nan men-w menm. Sonke ke ou dwe mete tèt ou anplas byen pou ou menm ka aprann yo menm ni pou menm aprann nan men moun sa yo. Kote ke moun sa yo ke ou menm ou panse ou pi bon pase yo a wè ke yo menm tou genyen bagay ou menm kapab aprann nan men-w yo menm. Sonje byen, ke ou pa menm pi bon pase ou menm paske moun ki bon an pa menm rete isit la soutè sa ak ou menm, ki se Bondye Vivan menm. Genyen kretyen ki pito neye nan falèz ògèy yo, pase pou yo menm mande yon moun ki konnen pase yo menm pou yo ka konprann yon bagay ke yo menm bezwen konnen-l paske ògèy yo genyen yo fè yo moute tèt yo piwo pase syèl la. Pandan ke pye yo la toujou sou tè ya ap gade ou menm ki vle moutre yo menm lan. Tout bagay sa yo, dwe yon bagay ki fini pou nou tout ki kretyen yo menm paske kote nou vle al viv la pa genyen bagay sa yo menm. Tèt ansanm, se poto ki kenbe fondasyon nou menm ak syèl la ak tè ya ak menm lamè ya paske se te Bondye, Sentespri ya ak Jezi, nan tèt ansanm yo menm kite kreye tout bagay sa yo pou nou menm. Jenèz 1:26 pale nou kouman yo te wè l bon pou yo te ka fè bagay sa yo, ki se syèl la ak tè ya ak tout lòt bagay yo, ke ou menm ou dwe wè l bon tou, pou nou menm ka mete tèt nou yo ansanm tou! Tèt ansanm sad we se fondasyon relasyon noui yo menm jodiya ak Bondye. Anpil fwa, se awogans nou yo ki fè bagay sa yo fét menm pou nou menm ki kretyen yo. Awogans ka fé anpil moun menm bliye ke moun yo te ye anvan paske bagay yo rele san respé, ak awogans lan pou lavi moun wap meprize ya, fé ou menm pédi tét ou menm paske nou tout se elév ki dwe toujou la pou nou aprann nan men moun, pou tout tan nou genyen souf de vi ya. Pa kite bagay sa yo vinn pran tét ou menm, kote li menm vinn mete tout moun yo dozado ak ou menm paske bagay sa yo voye ou byen wo anlé pou ou ka panse ke ou menm ou pi bon pase tout moun yo ki genyen yo menm. Anpil fwa, jan de konpôtman sa yo, fé anpil moun menm renye nou menm ki bezwen nou, ke nou bezwen yo menm tou, paske nou bliye ki moun nou te ye anvan. Pafwa se paske nou pran tout ka nou yo, nou bay yo ak lôt moun kenbe pou nou menm, kote nou pran bari nou yo plen nou ale. Se pou ou menm sonje byen, ke ou dwe pran ka maladi ou a pou ou menm paske se la Bondye pral vide benediksyon l lakay ou menm. Se la, tou, pou ou pran ka tristés ou yo pou ou menm paske Bondye vle ou menm, pou ou menm naje ladan l pou ou ka soti jodiya paske li bezwen ou fé efô yo menm jodiya. Sispann bay ka ou yo, pou ka regle sa pou ou menm, pandan, ou menm wap tann pou yo regle bagay yo pou ou menm. Pa Fé Tankou Yo Menm: Si moun ki nan lemon yo ap gonfle lestomak yo, kite yo, men ou menm ki yon kretyen dwe pran yon lôt chiman menm jodiya paske nou se moun nouvo yo pou Kris la. 2 Koretyen 5:17 dwe fé lavi nou tout chanje menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#43
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor jodiya. Nou dwe yon bagay tounéf nan lavi yon moun chak jou yo pou moun lemon yo menm ka konnen nou genyen yon bon Bondye ki bon vre pou nou menm. Nou dwe genyen yon bon vi, yon nouvo vizyon ki nouvo yo chak jou yo menm paske nou se orijinal la pou moun lemon yo menm ka kopye sou nou menm menm. Men sa pa ta dwe fét pou nou menm moun yo ki di nou se kretyen yo, kote mache ya pa menm kouman, nou genyen finn vann tout bak tripotay yo, tout bak mizé nap bay yo. Kote nou pran lajan sa yo, pou nou achte bari peche met la tann, move tan yo, pou nou ka fé pi plis mache nwa yo menm. Yon bagay ki nouvo paka genyen sal te ladan l menm paske Jezi Kri dwe se kwowôs nou menm. Ann nou bali tout tach nou yo, pou li ka retire tout tach lét bannann nou mete sou rad blan nou yo menm jodiya. Mwen vle pale sou bagay sa yo ke yo rele relasyon an, ke tout fanm yo ak gason yo, ki déjà genyen mari yo, ki deja genyen madanm yo genyen an; pou yo ka konnen ki jan pou yo viv byen menm ansanm. Sa pa di, ke mwen menm kap pale la ak ou menm nan ap viv yon pi bon vi pase tout moun ki byen pase tout moun ki genyen yo, ke mwen konnen pi plis pase tout moun yo menm. Non. Men, vle ede ou menm, ede nou menm konnen ke nou tout ta dwe ap fé ti efô yo ki pou mennen gwo efô yo pou ka ale nan syél la. Menm mwen menm tou, mwen ap fé anpil ti efô anpil gwo efô pou mwen wé si mwen te ka aprann viv pi byen tou ak moun sa ke Bondye ban mwen an paske liv sa pral ede nou tout ki kretyen yo, ki jwenn chans yo, pou yo ka konnen ki jan pou yo mache byen nan relasyon nou yo menm jodiya. Malgre nou toujou genyen move van yo kap vante nan lavi nou menm, li bon pou nou menm chak jou konnen ke Jezi pap kite nou sél pou nou neye menm. Nou tout dwe viv byen ak tout moun ke nou jwenn chans pa nou yo nou pou ka viv byen ak yo menm pi byen ankô, kote se yon bon bagay sa yo pou nou menm. Sonje byen, ke bagay sa yo ke map di nou la, se pa mwen menm ki vle di bagay sa yo pou tét pa mwen, men se Bondye menm ki ban mwen dwa l pou mwen ka ban nou yo menm jodiya. Pafwa nap kouri déyé bagay sa yo ki pa vo anyen yo, men pou tan, nou bliye tout bél bagay sa yo pou nou menm chache yo pou nou ka genyen yo tankou bagay sa yo ke yo rele, bon konprann lan. Bagay sa yo la tou, pou ou menm ki bezwen vinn yon moun ki vle viv byen yo (moun ki vle genyen relasyon yo) pou ou menm kit ou se yon fanm, kit ou se yon gason ki pral genyen moun sa ki pou nan lavi ou a, ta dwe mete tout efô ou yo ak bay tout atansyon ou yo sou bagay sa yo ak moun ke ou vle ya. Kote ke ou dwe bay nan sa tout ké ou menm paske genyen anpil lôt bél pwen ankô ki pral pale la nou, sou jan nou ka ede ke ou ka jwenn boné ak lavi nan relasyon an ki bay lavi tout bon an. Bondye vle ede nou tout ki kretyen yo, ki moun pa li yo, men pou l ka ede ou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#44
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou ou pa regret bagay sa yo demen, se pou ou menm viv yon vi ke ou genyen yan byen, fôk ou obeyi ak li menm sélman, tou! Pafwa ou fé yon bon chwa, men move fômasyon ke ou menm ou te resevwa yo, fé ou parét pou yon moun ki novis chak jou yo nan relasyon sa menm. Kote ke ou pap janm arive grandi vre paske ou te mal koumanse. Sentespri Bondye ya, se yon lavman ki pou ede ou retire move sewôm sa yo, move branch maladi kansé sa yo nan ou menm ki moun pa Bondye yo menm. Men, se pou ou menm chache konnen ke, genyen kô etranje yo, entéferans yo ki ka soti andeyô yo relasyon an, ki ka nan nou menm, ki ka nan zanmi ou yo, ki ka nan fanmiy ou a, ki ka nan Satan tou, ki ka nan mal-koneksyon nou menm ak Bondye, ki ka gate bagay sa yo pou nou menm paske nou te koumanse mal menm. Malgre ou konnen kisa kite fé bagay sa yo pat ka rive byen pou ou menm, men ou ka toujou fé li pi byen toujou pa rive byen pou ou menm si ou pa chanje chiman ke ou menm ou ye ya. Malgre bagay sa yo, ou ka toujou ap panse ke moun sa ke ou genyen an, pa bon pou ou menm ase paske ou pa bay tét ou menm yon ti chans ak li menm, Ou menm pa bay Bondye yon chans pou li ka ede ou ranje sa, kote yo pa jwenn chans yo pou yo ede ou menm chanje jan ou wé bagay yo menm. Anpil fwa, genyen yon dokté ki di ou ke ou genyen yon maladi ki paka trete. Se ka pa vre, ki ka vre tou! Pafwa, sa vini yon verite menm, se paske ou menm ki vinn mete nan panse ou menm, ke ou panse sa se vre menm, ki vinn fé li vinn vréman yon maladi ki paka trete vré menm. Genyen de lé, se ou menm ki kondane tét ou, pou ou paka jwenn ak jan de sixé yo ke ou menm ou ta dwe jwenn yo nan lavi ou menm ni nan lavi moun sa ke ou menm ou ye ya. Sonje byen ke, Ravinn Doutans yo pa bezwen lapli pou yo fé dega paske yo se dega menm pou kont kô pa yo menm. Ou se yon dega pou lavi pa ou menm, pou lavi relasyon ou a, paske wap chache avantaj ki pa bon ni pou ou menm ni pou moun sa ki nan lavi ou menm nan menm. Chemen kout bon, se tout tan pa genyen malé ki rive ou ladan l, men kou genyen malé, chache pran chiman ki pi long nan menm. Si ayé pat touye ou menm, jodiya pap touye ou menm, tou! Se sa ki fé, tout sa, ke ou konnen yo, yo paka itil ou menm paske ou pap bay ni li menm yon chans pou li ede ou menm ni ou menm pou tét pa ou menm ni Bondye yon chans pou yo ka ede ou menm soti nan twou ke ou menm ou ye ya. Paske pou ou menm ou pito rete la pou ou ka gate sa menm paske ou sou wout doutans lan menm. Menm ke ou pap fé pyés moun konfyans jodiya, ou dwe fé Bondye konfyans menm paske li se tout pou ou menm! Bondye pa menm jan ak mwen menm ni ou menm ki bon pafwa, men li menm li bon tou tan an paske se travay li, pou li bon! Chak moun kap viv yo, dwe konnnen ke yo la pou yo repare tout miray kite kraze yo, menm miray relasyon yo, dwe repare jodiya menm. Ezayi 58:12 pale nou sou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#45
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kô-m yon sôt de reparaté pou Bondye nan tout sans yo menm. Ou se yon enjennyé kap bati yon pon pou Bondye, pou tét pa ou menm, pou relasyon an, pou lavi fanmiy la, ki paka sou fondasyon doutans yo ankô paske se travay ou menm pou ou ka fé yon bon wout menm. Paske, se yon bon travay kap mennen anpil lôt bon travay pou ou menm demen. Rezon ankô? Sonje byen, ke apre 2, 4, 10, 30 tan apre, anpil moun pral toujou ap pale sou jan de travay ke ou menm ou tap fé yo paske ou te fé yo byen menm. Kô-m yon reparaté, nan relasyon ou a, ou dwe repare l ni bati yon bon pon ki bon pou tout tan. Menm ke moun sa ta ale fé wout li nan lavi ou menm, men ou menm ou ta dwe fé yon bon travay toujou pou Bondye. Kô m yon enjennyé pou Kris la, ou dwe bati tout bon wout yo, kote ou dwe konnen kisa ou menm ap fé tout tan nan travay relasyon an menm. Paske lé yon moun moute sou pon lavi sa ke li menm konnnen ou menm bati ya, moun sa, dwe fé ou tout konfyans yo ke li konnen ki pap fé nofraj di tou ladan l menm. Paske yo genyen asirans ke sou wout sa ki konekte yo ak lavi sa ke ou menm bati ya, pap pral rive al jwenn ak peyi San Fontyé ki gen fontyé l ak Peyi Doutans Lan paske pi devan se va Lavil Pédisyon kap ret tann yo menm pou wout lanmô l menm. Kisa Bondye Bezwen Menm! Jodiya kite Bondye jwenn ak ké ou, kite li pran ou nan pla men li menm pou li ka fé ou fé yon bon relasyon kap dire pou ou menm ak pou li menm tout tan an. Menm jan ou bezwen asirans pou ou ka kondi yon machin, Bondye bezwen asirans ou tou, pou li ka konnen travay ou yo bon menm. Yon asirans, ki di, ke sa ou ap fé ya bon, pa genyen anyen ki pou fé ou pa rive menm nan yon bon pô malgre ka genyen move van yo menm. Wi, ou bezwen fé pi plis efô yo, si ou bezwen rive ak Bondye nan wout sa. Jodiya menm, se pou ou menm ka chanje, kote ke ou pap ka pouswiv ak travay ou yo menm, si ou pa fé yon pa déyé pou konnen ki jan sa dwe fét pou nou menm. Sonje ke ou se yon enjennyé, kote travay ou yo, se pou ou bati nan lavi yon lôt moun yon wout kap mennen li bay Bagay, men se pa yon moun kap bati yon wout sa yo ke yo rele: Yo Paka Vini Ni Fét Jan ou Vle La. Se pou ou koute vwa Bondye kap pale ak ou menm menm jodiya. Pafwa se nan doutans sa yo, ki vinn yon Lamé Wouj pou ou menm, ki vinn yon montay ki pou bloke wout ou a, yon towo ki pou bare ou menm, kote ki pa ko genyen yon David ki pou ede ou vide li até tankou yon Golyat la. Se pa ayé ke ou ap fé ti efô ou yo, pou ou wé si ou te ka pab rezout tout pwoblém ou yo, men angis ou rezout pwoblém yo, men se pi mal yap vinn pi mal pou ou menm chak jou yo. Jodiya ou dwe lage yo nan men Jezi, lage yo nan men Bondye ak nan Sentespri paske moun sa yo se dokté ki pa janm pédi batay yo menm ni pédi yon pasyan, ke yo pap kite ou pédi menm nan wout relasyon ou a wap fé ya kounyeya zanmi-m. Bondye vle ede ou menm, men eske ou vle ede tét pa ou menm? Sa se“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#46
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor respons ou. Maryaj la pa yon jwét zanmi-m, se pou tout moun ki genyen chans sa yo, pou yo marye konnen, ke ki jan pou yo obeyi nan alyans sa ke yo menm genyen yan ak moun sa ke Bondye bay yo a paske ou dwe konnen kisa moun sa ki nan marye la ak ou menm nan vle di pou ou menm jodiya. Fanm sitou, se pou ou chache konnen ke ou dwe obeyi ak mari ou nan tout sans yo, nan tout bagay yo, nan tout sikonstans yo ki genyen yo paske se dwa ou, se devwa ou menm, tou. Menm ke lé ke ou te ka pat vle sa menm, men fôk bagay sa yo fét menm nan lavi nou menm pou glwa Bondye ki Vivan paske dezi ou dwe dezi ki pou mari ou menm ak Bondye. Apre maryaj la, pa sipoze genyen frenn kap frennen toujou, paske genyen moun ki marye yo ki toujou genyen mennaj toujou ou sa yo rele Bôyfrenn Girlfrenn nan, pa bon pou nou fé menm. Pou pi plis detay, nap jwenn enpe nan bagay sa yo, nan Liv Jenév 2:-25 ak nan Jenév 3:1-24 ki pale nou sou jan ou menm ak mari ou dwe viv, malgre ka genyen move van yo, men tout dezi ou menm fanm lan ak tout lôt bagay yo ke ou genyen yo, dwe se pou li menm ki mari ou. Sispann trakase kô ou nan mete yon bann fo cheve, fo zong, rad ki fé ou sanble ke wap viv pou laché yo, kote ou vann kô ou bay tout lôt moun yo ki pat gen dwa fét menm yo paske kô ou dwe se yon Tanp ki la pou li resevwa mari ou ak Bondye ki gen tout pou vwa. Si ou ap bay cho yo, bay yo lakay la menm! Se yo ki gen dwa pou yo wé ni konnen ou menm. Sa Ki Di Pou Nou Fé Menm: Dapré Liv Jenév 3:16-24; gason an, ta dwe genyen dwa pa li menm, menm jan ak fanm lan pou li ka obeyi ak relasyon an tankou fanm nan ki genyen dwa pa li ya. Devwa li menm ki gason an, se pou li nan maryaj la tankou yon pote mitan paske li dwe travay kô m yon chéf ki konnen dwa li, devwa li menm ki pa dwe pran l alejé paske li enpôtan anpil pou li menm, kote si li menm, pa fé bagay yo byen, li ka pédi plas li menm, tankou yon chéf ki anchaje fwaye l menm. Tout relasyon ki seye yo, kote ke moun yo marye nan non Bondye yo, se yon travay ke gason an dwe pran anpil prekosyon ak anpil enpôtanas, kote li menm li se manajé travay la, men li pa Mét travay la, men Bondye ki genyen tout pouvwa ki Mét li menm. Paske ou menm kô m yon gason an, ou dwe genyen renmen sa ki yon vré renmen an pou madanm ou, menm jan ke ou menm ou renmen tét pa ou a. Sonje ke plas ou enpôtan, pandan ke an menm tan, ke ou menm ou pa Mét travay la. Men ou se yon manajé travay la, kote fanm lan se yon asistans manajé travay la, kote timoun yo se yon senp travayé, ki vle di yo se manm ki nan yon asosiyasyon. Pinga ou panse ke ou ka fé tout sa ke ou menm vle ak Gouvénnman travay Bondye ba ou kenbe pou li ya. Byen travay nan yon travay, pa di ke ou se Mét travay la pou sa, men ou dwe travay byen menm pou ou ka jwenn agmantasyon yo, rejwisans yo, respé yo, lavi yo,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#47
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor lapé yo, bon pawôl yo ki pral di pou ou menm vini isit la bon sévité m paske ou te travay byen la ba. Se yon bon relasyon ki pou mennen yon bon legliz pou Kris la al nan syél la menm. Yon Not; Anvan ke mwen ale pi lwen; ann pale sou bagay sa yo ke nou jwenn nan Liv 1Koretyen 12:1-30 ki pale nou sou jan yon moun ta dwe sispann viv nan inyorans yo, yon bagay ke Bondye li menm rayi yo menm paske moun sa yo genyen Kris la nan lavi yo menm kounyeya, ke yo dwe viv byen pou li menm sélman. Men ki jan li di sa, kote li menm mande nou pou nou renmen, ramanse, asepte; kote nou dwe renmen tout bagay sa yo ki fé pati ki nan kô nou yo ke nou jwenn ki menm jan ak kô sa ki reprezante maryaj la; ki vle di fanm lan ak gason an ki vinn fé youn nan kô Kris la, pou yo ka viv byen an! Paske kote de ou twa, mete tét yo ansasnm nan non Kris la pou yo viv ansanm, Bondye, Sentespri ak Jezi Kri ap la menm pou yo ka ede ou menm reyisit menm nan relasyon an, nan tout lôt bagay yo menm zanmi-m. Se pou ou toujou envite yo (Trinite ya) nan tout sa ke ou menm ap fé yo nan lavi relasyon ou a ak moun sa ke Bondye ba ou jodiya paske yo se klou kap kenbe bagay yo ansanm pou ou menm. Sispann plede di ke bagay sa paka reyisit menm paske mwen fé tout efô mwen konnen yo, kounyeya mwen bouke ak moun sa. Tout tan ou pa di ou paka pab, paske pa genyen fason pou bagay sa yo fét menm, ou mét konnen genyen anpil jan pou bagay sa yo ka rezout menm paske Bondye pat ko envite menm. Wi, pandan ke ou pat ko janm envite ni Bondye, ni Jezi Kri ak ni Sentespri Bondye ya pou yo ka ede ou menm reyisi menm. Genyen anpil maryaj jodiya, ki pa yon maryaj menm pou Bondye paske moun kap viv nan peche yo ki plase yo ak yon lôt moun yo, ap viv pi byen pase moun sa yo ki di ke yo marye yo nan non Bondye ya. Se pou ou menm chache konnen kisa plase ya vle di, kisa tou, yon bon maryaj tou vle di pou ou menm jodiya. Pou sa arive fét, fôk fanm lan konn dwa li menm, kote gason an konnen ki dwa pa li menm paske yo tout ap travay pou Bondye menm. Pap genyen yon kesyon ke pat gen lapli, ki fé nou pat ka jwenn manje, ni pat genyen travay kite nou pat pran ka madanm ni timoun yo paske nou te nan mizé menm, ou te wé sa Bondye! Non, nou dwe toujou fé efô yo pou nouo ka mache ak tét nou byen wo paske nou genyen Bondye nana lavi nou menm. Plase pa definisyon, se de moun kap viv andeyô kontra, gouvénnman, relasyon an, pouvwa, respé, amou, lapé Bondye ya paske li pat envite Bondye menm nan bagay la paske yo vinn moun ki pa moun ki moun pa Bondye yo. La vréman zanmi-m ou nan ka. Paske ou gentan bay tout ka ou yo, kote ou tap panse ke ou pa nan ka jodiya konnen ke ou nan ka menm paske ou nan ka menm ak Jezi Kri. Si nou te dakô pou nou te mete tét nou yo ansanm lé sa tap fét la, nou dwe kontinye mete tét nou yo ansanm pou sa ka“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#48
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor mache menm nan lavi nou menm malgre ka genyen move van yo. Nou pap mache sou dlo yo ni rantre nan relasyon yo pou kont nou ankô paske nou vle moutre tout moun kisa nou ka bay, men nou vle moutre ki gwosé, grandé pouvwa Bondye ya paske nou pap neye ni krase sa menm paske Jezi la pou l kenbe men nou menm pou n ka rive menm ansanm. Se sa ki defans nou menm ki kwé nan Jezi Kri ki Sove nou an. Se sa ki asirans relasyon an, tou! Bondye konnen ki jan tout relasyon ki genyen ladan l enpôtan, kote si nou fé li menm konfyans, bagay sa pral mache byen menm pou nou menm jodiya. MACHE SOU PWOBLÉM YO TANKOU Pyé: Pyé te rele Jezi, pou li pat neye, nan lamé ya, ou dwe rele Jezi pou ou pa pédi relasyon sa ke ou menm ou te bati ak men pa ou a, kite byen bati ya paske ou menm ak Jezi se de bon enjennyé ki konn fé bon wout yo, ki se bati bon wout relasyon nou yo jodiya. Ann nou toujou dakô pou nou fôje menm pou Kris la. Se pou nou toujou dakô menm paske pye ou pa ka di ke li pa bezwen tout rés kô ou menm mache pôs yo menm, paske se li menm ki ap mache ya: kote ké ya pat ede li, vant ou, pat ede li, tét ou pat ede li, zye ou pat ede li, dan ou pat ede li, zôréy ou pat ede li, cheve ou pat ede li, tout rés pati ou yo ki fé pati nan kô ou yo, pat ede li, ke li dwe mache pôs li menm pou sa menm, pa tab bon menm pou nou menm jodiya. Non, li pa tap bon menm vre. Paske pye ya dwe fé tout bagay sa yo ke li menm sél ka fé yo, kote li pa dwe pran dwa pa li menm pou li fé yo, pou li fé yo byen tou, paske pye ou menm pa ta dwe ap fé pale anpil yo kote li ap plenyen yo san rezon yo paske li menm li pa ka fé travay ke zye ou yo ap fé yo menm. Nan sans sa, yon fanm pa dwe ap di ke se li menm ki fét tout bagay yo, kote se li menm ki travay pi plis, ki travay la, ke gason an dwe mache pôs li menm paske li pap travay la. Non. Se konsa tou, gason an pa dwe ap di tou, fanm sa pa regle anyen nan kay la paske li pap travay menm, li dwe ale menm paske bourik la pap travay pou chwal la ap galonnen pou li menm. Non. Nou se yon sél kô nan maryaj la menm. Pa dwe genyen de nasyon yo nan yon relasyon nou genyen an ki genyen Bondye ak gason an chaj li menm. Se menm jan tou, eske ou menm ou ka rayi madanm ou paske li fé ou yon bagay ki grav yo, san ou pa sonje ke li menm tou, soti nan menm kô ou, ke nou se youn sél kô nan maryaj la? Chak fwa ou vle kite sa ak moun sa ke ou ye ya, sonje byen, konbyen fwa, dwét ou rantre nan zye ou, konbyen fwa tou, dan ou yo môde lang ou menm, men ou pat rache dan sa yo jete yo ni ou pat koupe dwét sa yo jete até ya paske li rantre nan zye ou a. Non, paske ou panse ak soufrans lan si sa ta fét menm. Sonje ni panse ak soufrans ou bay lé ou menm kite sa, san ou pa panse ak konsekans yo menm. Se pou ou menm konnen ke genyen anpil peche 24 kara ki pral fét paske depi se pa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#49
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou (1) lanmô, (2) adilté ak (3) si se pou lafwa diferans yo ke nou kite ya. Se twa fason sa yo ki ka fé yon kretyen remarye ankô menm. Si se pa konsa, nou tout moun yo pral viv nan peche si nou ta remarye ankô, menm moun ki marye ak nou yo pral viv nan peche 24 kara yo tou! Se konsa tou, ou paka kite ak moun sa ke ou ye ya, pou nenpôt ti bagay yo menm paske dan môde lang e dwét rantre nan zye, men yo toujou nan kô a paske yo se pati ki fé kô a ki menm jan ak moun sa ki fé pati kô a ki nan maryaj la. Mwen ladan l, tou! Wi. Nan matematik fômila pa lézôm yo, nou jwenn ke 1+1=2, men nan matematik pa maryaj la ke nou jwenn tou, ke 1+1=1 paske nou se yon sél kô nou ye pou Kris la. Sonje byen, ke gason an se tét mason an ki nan fwaye ya li ye, kote fanm nan se kô a ki nan mason an ki nan fwaye ya li ye, kote ke timoun yo, fré m ak sé m yo, se manm yo ye ki nan kô maryaj la ki pou nan mason an tankou benediksyon ke yo ye ya. Padi zafé madanm, zafé mari ya paske timoun se tout pou mwen menm. Non. Timoun yo ka soti lé ke yo vle l paske yo pa nan maryaj la vre, men se ou menm, mari ak madanm ou menm ki nan relasyon an ki nan maryaj la ki pou tout bon an vre, ki dwe kenbe maryaj sa solid tout tan paske ou genyen anpil rapô pou ou al bay Bondye. Genyen rapô ki pral pou lavi ou menm, pou lavi madanm ou, mari, timoun yo, zanmi ou yo, ak tout lôt bagay yo, kote relasyon pral genyen rapô pa li menm, pou Bondye konnen kisa nou tap di, fé, reyalize ladan l menm. Bat pou ou toujou sonje bagay sa yo byen jodiya! Depi ou genyen yon relasyon, lavi ou dwe chanje an nou menm paske nou ladan-l pou jiska lafen menm. Si ou te konn manje yon grenn bannann pou kont ou, kounyeya, ou pral separe sa ak nou menm paske nou genyen reskonsabilite kounyeya. Jan ou te konn pale yo, mache yo, abiye yo, manje yo, danse yo, kouri yo, chita ak aji yo, yo tout la dwe chanje pou byen pa nou. Nou se yon kô ki vinn fé yon fanmiy pou Kris menm paske nou konnen kisa nou ye, ni bezwen pou nou menm ki moun pa Jezi Kri yo menm jodiya! Yon Anbasadé Pou Maryaj La Menm: Maryaj la li menm, se menm jan ak yon peyi ki genyen rék pa li yo, pou tout moun yo ka mache byen menm pou yo ka konnen ki jan pou yo swiv yo byen. Kote li menm mete moun nan plas yo pou yo ka reprezante li menm tankou anbasadé paske li bezwen moun sa yo pou ka defann kôz pitit li yo. Nan tout bagay yo ki genyen yo, ki ka genyen yo menm, ou dwe reprezante maryaj la menm nan move van yo. Sa se pou ni fanm ya ak gason an tou. Genyen peyi ki defann kôz moun pa li yo pi byen pase lôt peyi yo, men yo tout fé yon aksyon, plisyé aksyon, pou yo ka defann kôz pitit yo. Ann pran pran timoun yo ki ka rete nan kay la ak ou menm pou lontan jiskaske ke lé yo finn arive vinn vye gran moun nét, paka fét nan tout peyi yo. Menm ke se pa nan peyi isit la, ki se Amerika, kote bagay sa yo pa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#50
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor menm jan konsa zanmi-m ak Ayiti. Etazini, bay timoun yo pi plis dwa yo pase yo bay timoun yo dwa Ayiti. Nan Etazini, timoun yo ka soti lé yo vle, menm lé ke yo genyen yon mwa, yo ka soti nan kay la ale fé wout yo paske se pou gouvénnman peyi ya yo ye vre, se pa pou ou menm. Pou nenpôt ti bagay ou fé yo, HHS vini, li pran yo nan men ou, san ou pa ka di anyen nan sa. Kote souvan, ou menm ale al viv nan prison pou lavi, ak ou ka menm jwenn ak lanmô ou menm pou tét pa ou menm pou yon bagay ke ou menm te konnen fé yo ki pat bon pou yo fé, men ou menm te konnen ki pat dwe fét menm! Bagay sa yo, mwen di la, se pou mwen moutre ou jan dwa yon paran ak devwa yon anbasadé genyen an di, ki dwe reprezante peyi l ak yon moun ki dwe reprezante maryaj la nan tout sans yo menm. Chache pou ou ka konnen bagay yo sa pi byen jodiya, paske ou bezwen konnen yo menm pou ou menm ki genyen yon moun ke ou ap viv la ak li menm. Ou dwe konnen ke ak ki moun sa ke ou menm ou dwe obeyi ya nan moman sa menm ki nan vi pa ou menm nan menm, se dwe Jezi Kri menm Ou dwe renmen ni apresye maryaj la san ou pa adore relasyon an pou ou ka kite Bondye déyé pou li ranmase rés yo pou ou menm. Non. Li dwe la anvan tout bagay yo, paske se li menm ki dwe bay bagay yo menm. Ou dwe obeyi a Bondye menm, ak pou ou renmen wé relasyon ou a solid paske yo bezwen ou menm. Yon vakabon paka yon anbasadé, ni yon vakabon paka yon moun ki pou reprezante Bondye nan yon bon relasyon ke Bondye ye la tou! Non. Yon vakabônn paka yon anbasadé pou reprezante yon relasyon ke li ye ya ni pou li reprezante Bondye ladan l paske Bondye pap la si tout vakabon yo konnen ou menm, san konte mari ou menm paske se nan labou ou menm wap mache ya. Se pou menm sonje ke san ke ou pap wé bagay sa yo klé pou ou ka chanje yo menm ki léd devan zye ou menm na, ou pap nan kondisyon pou ou reprezante yon bagay ki seye menm jodiya. Ou dwe sonje ke ou menm ou se yon tanp pou relasyon an ak yon anbasadé ki reprezante relasyon an tou, tout tan! Lé sa bon, ou se sa, lé sa pa bon, ou se sa tou paske se travay ou. Yon moun ki se yon anbasadé, genyen tout pouvwa l, sou tout pép ki moun peyi sa ki ap viv nan peyi sa ki li menm li reprezante ya. Ou menm tou, ou genyen tout dwa ou menm sou moun sa ke ou menm reprezante nan relasyon an ke ou menm ou ye ya. Kisa mwen vle di nou menm? Mwen vle di nou sou tout bagay yo ki nan li menm, ki pou li menm ki pou moun sa ke ou menm ou ye ya nan lavi l la. Menm ke ou ta vle mal reprezante maryaj la, ayé, men jodiya, ou dwe sonje ke pou ou menm byen reprezante Bondye ki Vivan. Rezon? Paske Bondye pa pran anyen alejé jan ou vle l la paske Bondye bay gason an fanm lan pou yon rezon ki enpôtan anpil pou Bondye, menm jan pou fanm lan tou. Se sa ki fé, tout sa ki soti nan pousyé yo, yo pral retounen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#51
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nan pousyé ya ankô yon jou. Kote fanm lan pral tounen nan gason an ankô, kote li te soti ya, pou yo menm ka al jwenn Bondye pa yo a menm lan. Vizyon Bondye ya pap pédi menm paske Bondye envesti anpil nan nou menm ki se kreyasyon pa li yo menm. Ki vizyon sa ke Bondye te wé kite fé l fé bél kreyason imen an, kite fé li fé tout bél bagay sa yo? Dapre Liv Jenév 1:26, Bondye te wé li te bon pou li te kreye nou menm pa imaj pa li menm. Bondye te wé tou, gason an te nan yon gwo tét chaje, kote li te tankou yon manje ki pat finn genyen bon gou l konplétman menm. Mwen ta di, kite manke sél li, epis li ki pat ladan l paske l te bezwen yon fanm nan lavi li menm kite pou ede li viv yon bon vi. Bondye te panse, ke si fanm lan ta bô kote li menm, gason an, ke misye tap fé pi plis travay ankô. Se tankou, fanm vinn yon bwa dife kite chofe lavi misye, ki pou chofe lavi relasyon an tou, jodiya. Paske yon fanm ka fé ou pédi yon batay menm jodiya ke ou pa goumen, kote tou, yon fanm ka fé ou genyen yon batay san ke ou pa goumen pou sa menm. Bondye te fé tout bagay sa yo pou li menm gason an, san ke li pat konprann pou kisa ke yon fanm nan lavi l te vle di, te ka ye pou li menm. E li menm vle di vre pou li menm jodiya, ke toujou pa pran san l pou l konnen bagay sa yo paske Bondye te renmen l, toujou renmen wé l fé bél bagay yo menm. Télman li pat konnen, fanm lan vinn arive plan plas li menm gason an paske sete li menm kite menm mete ak Satan pou yo te ka twonpe misye, ki vle di tout gason yo jodiya. Malgre tout bagay sa yo, Bondye toujou, wé nou menm, kô-m yon anbasadé ki pou reprezante tout relasyon nou yo ki dwe fét nan non Bondye yo menm. Malgre tout peche sa yo ke nou menm ap fé yo, nou pako finn pédi tout valé nou yo nét, devan Bondye paske Bondye vle nou menm travay pi di chak jou yo nan relasyon nou yo, kote tou, ke gason an li menm ta dwe travay pi di menm pou li ka manje yon moso pen ak swé pa li menm paske Bondye bay tout chans yo pou nou fé bagay yo tounen byen pou nou menm. Paske plan pa Bondye yo, kite pou misye yo, sete pou misye te pale ak bét yo, pwason yo, laté, ak tout lôt bagay yo ki genyen yo pou li te ka manje, san li pat bezwen ap redi nan di pou li manje menm. Pafwa genyen de travay wap fé, ki fé ou vle mande lanmô pou tét pa ou menm paske yo twô di pou ou menm fé yo. Men tout moun ki moun pa Jezi Kri yo dwe mande lavi, men se pa lanmô paske lanmô pap ranje sa si se pa Jezi ki rele ou vre. Malgre tout bagay sa yo, ou dwe fé travay ou pou fanm sa, pou mari sa, pou pitit sa yo, pou Bondye menm paske alafen, ou pral touche pou yo menm nan men Bondye. Se pou fanm lan toujou, obeyi ak mari li menm paske se nan obeyisans sa yo ki pral fanm lan genyen dwa li menm devan mari li menm, ke yo menm ka retounen al jwenn Bondye ansanm menm. Dezobeyisans se yon chik li ye, menm jan ak dezobeyisans fanm lan ki pase nan lavi“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#52
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor mari li tankou yon maladi ki anvayi tout kô a nét nan peche. Yon bagay ki menm jan ak lé yon dlo ap pase nan yon bwajomou yo paske peche sa yo gen tan penetre nan tout kô a pou jiskaske Jezi vinn netwaye l pou li bali lavi ankô. Malgre tout bagay sa yo, gason an te dwe genyen tét chaje l nan men li paske lite manke yon bagay, ke li pat konnen kisa pou li te fé yo ak li menm anvan peche ya. Menm jis kounyeya, li menm (gason an) pa ka konnen kisa pou li fé yo, ak yon fanm, kote genyen relasyon yo se fanm lan ki an tét fwaye ya. Malgre sa, gason an pa malad, lap travay, li konn tout sa yo pou li fé yo, men fanm lan vlope l tankou fanm lan ki vlope soléy la, nan Liv Revelasyon an. Dezobeyisans Sa Ye: Tout bagay sa yo se dezobeyisans, lach, ki se yon peche 18 kara pou lanfé (Revelasyon 21:8) menm. Mesye marye yo, nou dwe konnen ke si ou pa pran reskonsabilite ou yo menm jodiya, konnen ke sa se lach ke li ye, ke lach se peche li ye menm. Depi se fanm lan ki antét fwayeya, bagay yo pap mache byen menm paske se pa dwa fanm lan pou li pran devan nan anyen ke mari li ye, ke li menm (gason an) kapab fé yo menm. Si li malad, mouri, li pa la se yon lôt bagay, men se pa lé li la. Genyen relasyon, gason an paka pale paske fanm ka manje li menm. Wap rete pou kont ou, map rete pou kont mwen paske konsa, ma sévi Bondye pi byen paske mwen se chéf ou menm fanm lan. Dezobeyisans sa yo, pa janm fé yon pa, ki vle di yo toujou ap kontinye fét menm nan lavi kretyen yo ki se yon peche menm. Misye te vle mande Bondye fanm lan, men misye te mal konprann kisa fanm lan te vle, te pral di, ta vle di pou li menm gason an. Ki donk, misye te mal resevwa fanm lan, pa nan men Bondye, men nan men Satan, apre fanm lan te finn kouche ak Satan. Misye pat dwe al kouche ak li menm ankô, men pou l te mande Bondye pou yon lôt kreyasyon kite pou obeyi Bondye sélman. Malgre Bondye te bali tout kondisyon yo, direksyon yo, lalwa yo, sekirite l pou l pat nan viv nan peche yo paske Bondye te vle wé yon bon bagay kap fét nan lavi misye byen pou li menm, men se pat sa misye te wé menm. Toujou, Bondye vle nou menm ranje sa jodiya pou nou menm paske Bondye pap kite swé li yo pédi menm. Fanm lan, pat sot tonbe nan syél la, kote gason an te atrap manmzél nan men li menm. Non. Te genyen yon bagay sa yo ke yo rele mande ya kite fét pou sa menm. Kote kite te genyen tou, frappe, malgre sete misye menm kite mal resevwa l nan men Bondye paske si Adan te pran tan li pou li te konnen kisa sa vle di, vle ye pou li menm, li pa tap nan tout pwoblém sa yo menm pou nou menm jodiya te ka vinn viv yo nan lavi relasyon nou yo menm jodiya. Adan te nan gran bezwen pou yon bagay ke li pat konnen kisa li tap ye, te dwe ye, kote dapré obzévasyon ke misye tap fé yo ak tout lôt bét yo kite sou kont li yo, li te wé ke tout bét yo te genyen yon bagay kite parét pou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#53
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yon paréy pou yo menm. Yo tout tap viv byen nan Jaden Edén an, men li menm (gason an) li pat genyen yon bagay konsa yo menm, kite vinn rele fanm nan pli ta. Men nan amou Bondye te genyen pou li menm gason an, Bondye bali, gason an yon chans, kote li te vinn kreye yon lôt ét imen pou-li menm te ka jwenn yon konpannyon tou, kite pou ede li menm jwenn ak jan de sipô ke li ka bezwen yo. Tankou sekirite nan lavi l ak lanmou ke li menm te ka bezwen yo paske li pat genyen bagay sa yo anvan sa menm. Yon bagay misye pat dwe kite Satan ak tout fanm lan, fé li pédi yo, men nan tét di yo menm, yo arive pédi tout sa yo menm. Bondye te bali anpil fyéte. Bondye toujou vle ba ou fyéte sa yo, si ou chache pou ou ka kontwole fanm ou a ki nan relasyon sa ke ou ou dwe chéf la. Fanm, ou pa dwe yon pwoblém, yon tét chaje, yon traka, yon maladi kansé ki paka trete pou mari ou menm paske ou vle pran devan menm. Devan se pa plas ou menm, se plas mari ou menm. Si mari ou ka fé l, pito ou fé l, men tou pito ou pa pran pôz chéf ou sou li menm paske Bondye pap jwe ak ou menm. Chache konnen ki jan pou ou obeyi ak mari ou, ki jan pou ou renmen madanm ou paske tout glwa yo dwe pou Bondye. Si nou fé bagay sa yo byen nan relasyon an, ke nou menm nou pral rekonpanse demen menm. Se tout moun yo ki travay la ki dwe touche, parese dwe al mande menm. Timoun Visye Fé Vwazinay Konn Zafé Ou: Peche fé Satan konnen tout feblés nou yo paske nou pran pôz nou paka rete san manje yo, lajan yo, bagay yo, pou yon ti tan, fé nou fé tenten menm. Nan vis fanm lan, fé konnen ki jan mari l pa yon bon mari pou li menm. Nan vis gason an, li fé konnen ki jan madanm li se yon move fanm menm paske lôt fanm yo genyen bagay ke madanm li ya pa genyen yo menm. Ou konnen, chodyé ou genyen, se li menm ou dwe moute sou dife. Fanm sa, gason sa, se li menm ki dwe tout ou menm. Pa marye pou byen, pou lajan, pandan se lôt gason kap mennen ou soti yo, paske li ka bay pi plis pase li menm. Se malpwoprete sa yo ye menm. Sonje nan bon tan an ni nan move tan nou tap la, nou dwe la menm. Se pa move van yo ki dwe fé ou pé, ou kontré ale navige nan move van yo pou ou wé si Jezi pap di move yo pou yo kal me yo menm pou ou ki kenbe lafwa. Lafwa se yon bél twôkét pou tout kretyen mete sou tét yo, pou kalbas dlo yo pa tonbe sou tét yo menm. Malgre Satan, ka vle pou l atake ou menm, si ou pat tap plenyen, li pat tap konnen si ou nan move van yo. Wi, ou genyen yon Lamé Wouj ki ou ye, si ou pa tap plenyen, farawon pa tap swiv ou ankô. Jezi vle ede ou menm ki genyen anpil pwoblém yo, paske li konnen ke ou menm ou genyen plisyé montay ki devan ou. Si ou genyen yon wôch ki pou woule, men ou menm ou pa pran pôz manman poul ou; fôk ou ponn ze yo nan plenyen ba yo, fôk ou di, pale, rakonte bagay yo menm paske sa va ede ou menm. Non. Se Jezi kite kouman ede, li menm kap ede ou menm jodiya. Depi Bondye“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#54
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor konnen plan bagay yo, Satan pa bezwen konnen kouman sa pral fét menm pou ou menm paske Bondye deja konnen ni pase ak ni prezan tout bagay sa yo ki pral fét yo menm pou ou menm. Bondye te damou ou menm lézôm anpil, paske Bondye te menm manke bay gason an monnen lavi li, kote ke se li menm ki chéf ké li pou li menm chache tout bagay sa yo ki fé ké pa li menm kontan. Si ou bezwen fé ké ou kontan, ou dwe tounen al jwenn Bondye menm paske se li menm sél ki ka bay ké ou yon ké kontan yo pou tout tan an. Ou dwe konnen ke Bondye konnen ak jan li wé bagay sa yo dwe pou nou menm. Adan Té Fé Peche Ya Pou Nou Tout Peye L: Sélman, misye te genyen pou li menm obzéve tout lajwa Bondye yo chak jou yo, san ke sa pat janm mete yon limit ant li menm ak Bondye li ya. Bondye li menm vle bagay sa yo ki bon yo pou ou menm nan lavi maryaj la, tou. Sa, depan de gason an ki jan li toujou wé bagay yo dwe pou li menm ak fanm li menm. Malgre sa, gason an ap toujou manke yon bagay pou vi li menm, paske sete li menm kite fanm lan ak Satan pran tét li menm, pou nou ki genyen Jezi yo ka korije bagay sa yo toujou nan lavi relasyon an nou yo menm jodiya. Tout relasyon ki pou dire bezwen tout efô yo, tout lanmou yo, tout padon yo, tout respé yo ak tout lôt bagay ki bon yo paske Jezi dwe la pou sa ka bon pou nou menm. Lé nou padone youn lôt nan relasyon an, nou fé ké Bondye yon bon plezi pou l chante pou nou menm. Rezon ki pou fé nou padone lôt moun yo, eske yo nan anvantaj nou? Wi, wi. Paske se tout Bondye ap padone nou menm. Pou tout bagay sa yo, ke nou menm nou fé Bondye yo, kote li menm li padone nou, nou menm tou, nou dwe padone youn lôt paske se la Bondye pral bay benidiksyon l menm jodiya. Paske peche Adan yo ak Év yo te fé yo, ap toujou mete yon bare pou nou menm pou bare nou ant nou menm ak Bondye nou an. Men nan Jezi ak Jezi, nou vle chanje sa pou li ka ede nou kraze tout bayé sa yo paske nou ap fé bon bagay sa yo ki byen yo nan relasyon an menm jodiya. Se sa ki fé nap toujou dwe Bondye pou peche nou yo paske nou achte sa ke nou pat ka, ni pap ka janm peye yo menm san san Jezi pat koule pou padon nou menm. Ann nou di, ke ou ale nan yon magazen, kote ke ou achte pou $100.99, men se $100.00 dola ke ou genyen sou ou menm. Men eske ou pa dwe moun sa yo ki tap vann nan ba ou a 99€ santim? Wi. Ann nou di, toujou, wap sévi yon moun lakay ou, kote ke ou bay l manje pou li manje, men eske ou pa ta dwe bali yon bagay pou li bwé paske se lakay ou li ye? Wi! Pou rezon sa yo, nou dwe pou nou peye Bondye pou tout peche nou yo. Malgre sa, nou dwe pou nou remét yo, tout peche nou yo bay moun kite kreye nou an, ki toujou vle ban nou lavi ya paske Satan konnen kisa pou li fé ak peche li yo, kote li dwe pran yo pou li menm al mouri ak yo menm pou kont li menm nan libim“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#55
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sanfon an. Vi nou se pou Jezi li ye, li pa pou Satan. Men pou pou Jezi vre, se pou gason an pran men nan relasyon an paske Satan ka pran l ankô. Ebyen tou, gason an te manke yon bagay, lap toujou manke yon bagay, si li pa genyen yon fanm, kô m fanm pa li menm nan, bô kote pa li menm ki pou ede li menm nan tout sans yo, lap toujou genyen pwoblém yo chak jou yo menm. Malgre sa, genyen yon fanm ki pap redwi nan pwoblém yo, paske genyen yon gason ki an chaje relasyon li ya. Genyen tou, anpil bél bagay ki pral ajoute pi plis pou yo menm, si yo kontinye fé wout la ansanm. Men li pi bon pou ou menm genyen youn ki pa ou menm, jodiya pase pou ou menm ap prete rés ki pa pou ou menm nan menm. Se pou ou menm ki kô m yon fanm ki genyen pa li ya, ki bô kote li menm ki pou ede li ya, pa pran chaj li yo nan men ou menm. Wi, ou dwe vinn yon bon bagay ki yon bon éd tout bon an pou li menm ki mari ou a paske se pou Bondye tout bon an ke wap fé travay sa yo, tou. Se pou ou menm sonje ke ou pa dwe ap chaje tét li menm ak bagay sa yo ki pa vo anyen yo paske entél di ou, entél genyen bagay sa yo ke ou menm ou pa genyen yo, pa dwe fét menm paske nou bezwen relasyon an al jwenn Bondye tou orijinal la menm. Men se pa Satan ki anvi vôlé li ya nan men nou menm moun yo ki deja konn Bondye vre yo. Se pou ou ap bay bon bagay ak relasyon ou a kenbe nan syél la paske depi yon moun konn chanm ou li konnen tout kay la. Se Bondye konn, li genyen l nan men li menm. Si se Satan ki konnen yan, ki jan pou nou youn pap dechire lôt, san nou pap chache konnen ki jan pou nou ka ranje sa. Tout moun ki pase maladi yo, toujou konn réd yo byen menm. Ki jan pou Satan pa rayi ou menm. Li konnen nou tout pran l jwenn bon bagay yo nan men Bondye menm paske li te youn ki tap redwi yon fwa tou! Paske, tou, nan pale nou menm, nan plenyen nou menm ak pwoblém yo, nan relasyon an se sa ki fé Satan an, li menm nan lye kite rezéve pou nou menm ki kretyen yo. Si se pa nan men Bondye ak ou menm li ye, Satan ap pran l menm. Tout kesyon sa yo nou poze yo la, dwe va lab anpil pou ou menm, paske yo se verite ya ki soti nan Bondye ki bay moun bon konprann yo nan lavi yo. Ki lé pou ou jwenn bagay sa yo, se lé ou menm pran dwa ou menm pou ou obeyi ak tout pouvwa, lalwa Bondye yo jodiya menm zanmi-m. Paske ou konnen ki konsekans yo nan lavi ou, si ou menm ou pa pran men ou; kote lé sa ou pap fé byen an pou Bondye men ou ap fé mal yo pou Satan Le Dyab! Sonje byen ke tout bagay sa yo nan relasyon an Bhondye ap pran nôt de yo menm, ke yo dwe la pou ni fanm nan ki genyen mari li menm. Pou ni gason an ki genyen madanm li menm, tou! Kote nou dwe sispann viv pou Satan, men pou nou viv pou Bondye tout bon an. Paske Bondye bay lavi, Satan menm li bay lanmô pou tout tan. Lavi dwe al“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#56
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kay lavi paske se sa li ye menm. Nou Dwe Pataje Bagy yo: Se de bon ki fé yon bon bon an bon menm paske nou konnen ke yon sél dwét paka manje kalalou. Ou bezwen pi plis dwét yo, pou ou ka manje kalalou a paske ou pap ka manje li vre si ou pa panse a itilize tout men ou menm. Se te nou twa (Bondye, mari ya ak madanm lan) kite pran desizyon an pou nou te ka vinn kreye yon fwaye ansanm, kote nou dwe toujou bezwen youn lôt pou bagay sa yo ka toujou rete yon sixé pou nou menm. Pou yon relasyon arive vinn bon vre, fôk nou retire tout kô etranje yo ki ladan l yo, men pou nou kenbe moun sa yo kite koumanse l anvan avék nou menm pou jiska lafen an. Bondye, mari ak madanm lan dwe toujou la, anchaje fwaye sa menm nan move van yo. Se yon peche lé nou kite bagay sa yo ke nou rele entéferans yo rantre nan lavi relasyon an paske li dwe sou twa wôch dife sa yo ki se: Sentespri ya, gason an, ak fanm lan. Nan lavi nou menm kretyen yo, nou dwe genyen bon bagay yo, kote nou pa dwe kite bagay sa yo rantre nan lavi nou menm, kote ke, nou kite moun ap jwe ak nou menm nan lavi espirityél nou ak nan lavi mateyél nou menm genyen nap viv nan relasyon an. Lavi mateyél la se vi sa, kote nou ap viv la ansanm nan ki rele relasyon an ant ou menm gason an ak madanm ou, ant fanm lan ak mari li menm paske yo asepte pou bagay sa yo ke yo rele evolisyon an, sa fét menm, ki pou fét menm nan lavi nou menm, pou nou ka viv yon bon lavi ki bél pou Kris la ak pou nou menm. Lòt bagay nou te pale ya, sete, lavi sa kise vi ke nou kite Sentespri ya ede nou viv li ya pou Kris la kite adopte nou menm kô-m pitit li menm, pou yon jou li ka vinn pran nou tout jwenn plas li menm pou l travay nan nou menm. Paske lavi sa se lavi spirityél li ye, se Bondye ki deside kisa ki bon pou ou menm paske ou paka ap batay ankô ak fôs pa ou menm, men ou menm ou dwe mande Bondye pou direksyon l yo menm pou nou ka fé fas a lavi ya menm. Se kote ou menm ou dwe adapte ou nan relasyon imen yan, ke nou ap viv la pou Kezi Kri paske si relasyon vi laché ya pa mache byen, relasyon an ki genyen vi spirityél la ldan l pa dwe ap mache byen menm. Bondye pa mache nan salte ak okenn moun ki san konprann yo menm. Si ou pap fé yon bon bagay yo nan relasyon vi mateyél la ou jodiya, ou pap ka fé yon bon bagay ki bon vre pou vi spirityél la ka mache byen tou. Malgre se relasyon vi spirityél la ki bay limyé ak relasyon vi laché ya, yo toulede mache ansanm. Youn paka mache kite lôt la até paske yo tout soti nan Bondye menm. Pou ou viv yon vi spirityélman aléz pou Bondye, fôk ou viv yon bon vi mateyélman byen pou nou menm ki nan relasyon an. De vi sa yo pran fôs yo nan menm sous ki bay bon dlo a. Si youn pa adapte li byen nan lôt la, sa pap mache byen pou yo menm paske youn“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#57
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor dwe sansiv pou lôt la pou Bondye. Si se pa sa, yo pap ka bay bonfri yo, ni yo pap ka bay kouran ki pou fé relasyon an genyen limyé ki pou klere li ye ya menm vre. Ann di yon bagay kounyeya, si ou ap preche, chante, dirije toujou, pandan sa ou pa genyen amoni ant ou menm ak pwochen ou yo, se sou laché wap fé travay sa yo zanmi-m, se pa pou Bondye paske Bondye pap pran yo nan men ou menm kite lôt la paske yo tout dwe fét pou Bondye. Bondye pap pran youn nan men ou menm jodiya, pou li kite lôt la ap manje pay paske ou se yon bon sévité l. Non. Moyiz te yon bon sévité pou Bondye men kite jwenn ak revokasyon l paske Bondye ranplase general li menm nan lagé ki pi di yo, pi réd yo menm paske li se Bondye. Bondye ka ranplase ou menm, paske ou pran pôz ou wap viv tankou moun fou yo, men ki pa genyen Bondye vre jodiya. Ipokrit kite bagay sa yo menm. Si ou wé ou pa nan kondisyon pou ou fé sévis pou Bondye, pa fé tankou Kayen ki vle fé tou a paske ou ap rale malediksyon mete sou ou menm. Pa pran chans genyen yon relasyon ke sous li se nan Satan li ye paske se la li pran chalé peche yo paske fé peche yo pi fasil la ke sévi Bondye fidél menm nan relasyon an. Chache pran yon bon freché nou yo ki soti nan sous tout bon an paske se Bondye menm ki bay sa. Renmen preche ak anpil fado lou ou yo, renmen dirije ak anpil fot ou yo, renmen chante ak ké ou chaje tankou yon batiman ki chaje machandiz li pa bon menm. Kote, renmen pran devan pou Bondye ak men ou yo tou sal la, se pi gwo peche ou te ka fé paske ou konnen moun yo pral pale di ke bagay sal sa yo ke Bondye nou ap fé yo pap fé yo vle vinn tande sa nou genyen pou nou di pou Bondye vre. Se konsa tou, yo pap ni pran yo nan men nou menm pou li menm ki toujou nan lemon lan tande yo pasle nan lemon se sa yap pale de pale, yo ka fé li touye ou menm jodiya. Bay tét ou yon pinisyon sevé pou ou ka sévi Bondye tout bon an paske ou genyen bon konprann lan ke Bondye bay la vre jodiya! Chache konnen kisa ki pi bon pou ou menm. Sa Nou Dwe Konnen Yo: Tout fanm ak gason yo ki genyen relasyon yo jodiya, dwe konnen ke se li menm gason an ki genyen dwa pa li menm, pou li fé tout bagay sa yo ki bon yo pou ou menm fanm lan ka genyen ké kontan tout tan paske nap swiv pawôl Bondye ya byen vre! Ou dwe konnen ke ké kontan ou menm fanm lan dwe depann de mari ou. Sa padi ke ou menm ou avég, ke ou pa konnen sa ou vle nan lavi ou, paske chak moun genyen lo pa yo, men sa vle di ou bay Seza sa ki pou Seza Bondye sa ki pou Bondye ya. Se pa pou san rezon ke Bondye te kreye ou menm pou moun sa ke ou ap viv la avék li ya, kote ou dwe genyen l tout respé l paske ou dwe respekte l menm. Ni gason ni fanm yo dwe konnen bagay sa yo paske yo se pawôl Bondye ya menm ki di nou sa, sou jan ke nou dwe ap viv la byen nan relasyon nou yo chak jou yo menm. Gason an, ou dwe bay madanm ou tout bagay sa yo ki bon yo, kote ou konnen ke li“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#58
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor dwe genyen yo, ke li menm bezwen yo san ke ou pa al fé bagay sa yo ki pa bon yo. Bagay ki pa bon yo tankou: vôlé, fé adilté pou ou ka bay tou, fé tripotay pou ou ka bali tou, genyen move dezi ou yo pou ou ka bay tou paske ou ap fé moun wé ke ou menm tou ka bay, ak tout lôt bagay sa yo ke LaBib la di nou ke yo pa ta dwe fét menm kay kretyen yo. Sonje ke ou ka youn ki pi pôv pase tout moun ki genyen sou laté yo, men ou bay pi plis pase tout moun sa yo paske ou pap gade moun yo sou figi yo, lé ou ap ba yo paske ou ap bay ak tout ké ou lé ou ap bay la! Genyen moun ki rich anpil ak lajan, ak byen ke yo genyen, men ki pi pôv pase tout moun ki genyen yo paske yo pa genyen lanmou ak imilite ak respé pou moun sa yo ki sou wout yo ke yo dwe bay la. Se yon bagay ki bon pou ou genyen ke ou dwe genyen ki rele imilite, ak savwa viv la vre paske ou se branch rasin an ki soti nan pye rasin Bondye ki vivan an! Si ou demere ou byen nan Bondye tout bon an, ou dwe bay bon fri chak jou yo paske Bondye se sous ki pa janm cheche ya. Genyen twa bagay ki ka fé pésonalite yon moun pa vo anyen, ka vo pi plis pase yon lôt moun, ki ka menm redwi li pi mwens pase té ya ki se: persona gratta, persona non gratta, ak imilite. Nou pral ba ou definisyon yo menm paske se pou ou konnen ak ki moun ke ou dwe obeyi, ak ki men ke ou ap bay yo lé ou di wap bay la paske Matye 25:1-46 di nou pou ki ou bay yo. Konnen Jezi bay pi plis. Sispann bay pou moun ka wé ke ou menm tou konn bay tou paske se nan ké ou menm ou dwe bay tande. Konnen ke ou menm kap viv la genyen twa karakteristik, ki fé ou menm vinn tout moun sa ke ou ye ya. Tout moun kap viv yo sou té sa genyen bagay sa yo, yo dwe konnen yo ki se: (1) Eta timoun karakteristik, (2) Eta adilt karakteristik, ak lôt eta (3) ki se Eta paran karaktiristik. Pafwa ou ka pran pôz timoun ou nan yon kote ke ou pran pou ou jwe ak tout bagay sa yo ki seye yo, kote tou, pafwa ou pran pôz, ke se ou menm ki vle kontwole tout moun nan tout bagay yo, paske ou panse ou se yon paran pou moun sa, denyé ya ki se, aji tankou yon adilt kote ou panse ke ou pi byen pase tout lôt moun yo, men ou pa bali chans li pou li rive ak panse pa li yo, ki ka kout, men ki ka pa li menm. Pa pran bagay sa yo pou yon jwét menm paske yo pa yon jwét pou pyés moun! Paske ou dwe konnen ke se twa wôch dife ki fé yon chodyé rete sou dife ya byen! Genyen twa lôt jan de diferan moun, ki ap viv ak ou, men ki rete anndan kô yon sél moun ki ka mari ou menm, ki ka madanm ou, ki ka zanmi ou, ki ka pitit ou, kote moun sa yo ka pran tout bagay sa yo ki bon yo sou seye yo, pou yon plezi pou yo menm paske yon an eta sa yo. Se pa fôt yo, men fôk ou konnen ke ou pa dwe kite yon moun pou bagay sa yo sélman paske nou tout genyen bagay sa yo nan nou menm ki menm nan maryaj la. Genyen ankô twa lôt bagay ke ou dwe konnen yo tou, jodiya zanmi-m. Ann pran konnen kisa persona gratta ki vle di p[ou] yon moun ki“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#59
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nan lavi ou ke ou dwe genyen tout respé li ki pat ko devlope tét li pou lite fé chemen sa yo ki nan fénwa ya byen, kote lé nou te fék finn rankontre sete bél bagay san pat genyen bay youn lôt manti ladan l menm paske lanmou an te fre. Lanmou sa sete yon bél bagay kote li te tankou yon ti mônn kite genyen yon limyé sou li menm lé nou te vinn nan maryaj la. Sete yon chan pou ou menm kote nou pat ka janm vle sispann jwe nan zôréy youn lôt menm paske nou sete menm nasyon vre nou te ye. Paske moun sa yo te reprezante maryaj la byen vre, men lé li te vinn fé yon bagay ki pat bon an, tankou yon peche kite grav anpil yo, tankou fé adilté yo, li vinn yon moun ki vinn yon persona non gratta paske li pédi tout valé li menm devan ou menm nét nan relasyon nou menm lan ak li menm nan genyen an. Men eske pa genyen yon bagay ki rele reparasyon pou li menm moun sa paske li fé bagay sa ke li pat dwe fé la? Wi. Non. Depan de ou menm de ki jan ke ou menm wé sa, men si ou ta vle tou, ou kapab ede li menm tounen vinn tounen menm moun sa kote lite ye ya avan paske ou genyen pou li menm bagay yo rele imilite ya ki lakay ou menm jodiya; ke ou kapab itilize l pou ou ka repare moun sa menm jan paske Bondye li menm bay bagay sa yo nan relasyon ou a tou! Pa kouri al kraze yon relasyon kote ou te paka repare l ant nou menm. Paske anvan ou menm fé yon bagay ki bon yo Bondye eske pa te genyen yon eré kite sevé ou te fé Bondye tankou fé adilté yo, ak kote youn nan nou pa vle wé lôt yo, men Bondye te padone nou kant mém? Wi. Genyen nan nou ki marye kote youn nan pa mouri, pa genyen adilté, kote nou genyen menm lafwa men nou chwazi pou nou kite paske sete mare nou te mare men nou pat marye vre nan Bondye vivan. Paske youn kite youn nan moun lemon yo, fé li bliye ki plas li nan Bondye paske ou pa dwe jwe ak li, pat dwe yon bagay nou menm kô m kretyen ap itilize toujou nan levanjil Kris la toujou. Nou ka konn si li menm moun sa se youn kite soti nan lemon ale fé wout li menm, se konsa bagay yo dwe ye zanmi-m, men se pa pou youn ki toujou nan Kris la vre. Si genyen pwoblém pou divize nou menm ki moun pa Kris yo, nou dwe ale kote li menm jodiya. Paske Kris la se yon pwofesyonél nan repare relasyon nou yo menm. Jezi li menm se yon Reparaté nan imilyasyon nou yo kote li la pou li ban nou imilite nou bezwen yo, lé nou vinn tonbe nan persona non gratta nou yo nan lavi maryaj nou yo chak jou. Bondye te kreye nou menm pa yon bagay ki rele revolisyon, ki dwe fét nan lavi nou menm kretyen yo chak jou nan relasyon nou yo menm. Se pa konsa yon moun rete, ke yon jou konsa, ou wé yon moun; vinn nan lavi ou menm paske ou te vle sa, yo te vle sa pou ou menm, moun yo te vle sa rive, li rive, se fini. Non, se pa konsa menm zanmi-m yo. Genyen anpil planifikasyon kite fét pou sa te ka fét vre nan lavi nou paske se pral yon kontra pou lavi de moun ki pral vinn fé yon sél kô pou yo ka“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#60
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kenbe gouvénnman Bondye ya ki rele Relasyon Imen Yan Byen! Yon pye mayi pat rete konsa li leve jou nan yon pye pikan paske lite vle sa fét, kote souvan te genyen yon moun kite voye li nan pikan sa yo, yo te plante sa la; yo pran swen sa, ki vle di ou dwe pran swen relasyon ou a jodiya menm, paske se Bondye kite plante sa pou nou menm menm jodiya. Yon relasyon vle di genyen yon evolisyon ki pran plas li nan lavi de moun sa yo ki vle mete tét yo ansanm nan pou yo ka viv yon sél vi pou nou menm ki nan relasyon sa nou ye ya. Se pa konsa sa fét tande paske nou te vle sa, men se Bondye ki kontwole, pwomés sa, plante sa, nouri sa, grandi sa, fleri sa, ranmase sa, geri sa, pou li ka yon sixsé! Anpil nan nou pran relasyon nou yo konsa pou konsa paske nan boutik yo, nan magazen yo, nan lekôl yo, nan lari yo, nan bwat fatra yo nou ka toujou jwenn sa si nou kite sa ale, pédi paske nou se jénn, nou se bél fanm nou ka toujou jwenn yo pat dwe yon bagay ki tad we nan vokabilé kretyen yo menm. Wal Mart vann fatra yo, men nan men Bondye se bon bagay yo ke ou ka jwenn menm jodiya si ou chache yo menm. Se pa konsa ankô bagay yo te fét, ni dwe fini zanmi-m yo. Te genyen yon evolisyon, kite fét nan maryaj ou a ki dwe yon bagay ki genyen valé l tout tan paske li vle di anpil pou ou menm paske li se yon bouke flé ki dwe la pou ofri l bay moun sa ki genyen lavi li makônen ak pa ou a. Se yon bagay ki ta dwe rete bél chak jou nan lavi nou menm ki genyen sa paske lanmou an dwe ap leve bô yon sous dlo ki kenbe li fre menm nan move van yo menm, nan dezé yo menm, nan chalé yo ke li dwe vinn pi fre tout tan. Paske se yon bagay ki dwe senbolize lanmou nou menm ak moun sa ke nou ye ya pou tout tan paske nou vle sa menm! Genyen anpil vésé ki pale nou sou bagay sa yo tankou nou jwenn nan liv Jenév 2, 31-24: ki pale nou sou jan tout dezi yon fanm dwe la pou mari li. Ou menm fanm lan, dwe konnen sa menm jodiya paske devwa ou menm nan relasyon ou a ak mari ou pati paske Jezi Kri ladan l menm. Se konsa Liv Sa pale pou ou menm ap plede jwe ak li menm, paske ou dwe pran bagay sa yo ou seye jodiya menm. Si télman mwen renmen ou menm mwen vle rantre pifon nan koze ya. Kote pou m di ou konsa ke yon fanm se tankou yon peyi ki genyen reprezantan li nan yon lôt peyi. Nan ka sa, li menm fanm nan vinn yon reprezantan pou mari li nan tout sans yo, nan tout bagay yo, malgre kapab genyen move van yo kap vante nan relasyon ou a, men se pou ou viv tankou yon bon Anbasadé pou li menm chak jou yo. Paske ou dwe fyé, kwé, renmen peyi sa ke ou menm reprezante ya kise mari ou nan yon sosyete ki pa bay chans ak moun kap bay piyay yo. Se youn nan devwa ou yo, ke ou pa ta dwe menm manke pran alejé paske Bondye ap gade nou tout ki ladan l jodiya. Si tou ou menm fanm lan! Se pa pou san rezon Bib La pale nou de bagay sa yo ki rele regilasyon nan maryaj nou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#61
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yo paske Bondye vle sa fét byen. Se pa rete yon jou ou di ap fé relasyon ou a vinn yon sixes tou, men fôk ou menm pran men ou, travay di , bay tout swé ou, lanmou ou menm, paske ou vle sa pase tout lôt bagay yo. Matye 11:12 di nou pou nou ale nan syél la, fôk nou fôse pou sa, fôse kô nou, mete enéji nou yo deyô, bay kouraj nou yo pou nou ka reyisi nan relasyon nou yo pou yo ka vinn jwenn ak sixsé ke li bezwen yan nan men nou menm jodiya. Pa genyen anyen ki ka fét san ou pa genyen yon moun ki pémét bagay sa yo pou yo fét la menm nan lavi ou paske nan liv Revelasyon 4:11 nou jwenn li di nou konsa: “O Bondye Mét nou, ou merite pou ou resevwa louranj, respé ak pouvwa. Se ou menm ki fé tout bagay. Si yo la si yo gen lavi se paske ou vle l.” Bondye vle relasyon ou a pou ou menm menm mache byen pou ou menm san ké sote yo paske li konnen byen ke ou ap pran swen l jodiya nan relasyon ou a ki nan men ou menm malgre genyen pwoblém nou yo pou ou menm ka pran kouraj paske lip ran ede ou menm menm jodiya. Se vre, wi, li vle ke ou pran l pou ou menm paske li konnen li pase ou menm. Si Bondye vle sa pou ou menm, ou menm tou, ou dwe pito sa pou tét pa ou paske se pou byen pa ou menm, menm ki fé Bondye vle bagay sa yo jodiya! Anvan mwen ale pi lwen pou mwen pouse pou pi devan nan koze sa yo, mwen vle di mési ak anpil moun ki nan lavi mwen; sitou, pitit gason mwen yo ke Bondye ban mwen yan yo ki se Jerry Daruis Mesidor ak Josye Alxand Mesidor. Moun sa yo se chéf mwen apre Bondye, paske yo kontwole mize m ak woté m jodiya. Mwen vle di yo mési anpil pou bagay sa yo! Malgre tout moun sa yo fé gwo bagay nan lavi mwen, men ki genyen Moun Sa Yo ki genyen pi plis enpôtan yo nan lavi mwen ki se Bondye, Jezi Kri ak Sentespri ya. Yo se gwo koze paske apre sa se madanm mwen an ki se Yvonise Vilcant Mesidor ki vle anpil pou lavi mwen. Kô-m moun ki zanmi-m yo, mwen vle di mési a Sarah Philippe, Danielle Laborde, monkopé mwen Celice Silven, Chantale Caceuis, nan nyés mwen yo ki se Rose Camie Wante Poule, Nancy Wante Poule, Sterlie Wante Poule ak zanmi-m ki se Myrca Pierre, Chacha ki Ayiti, avék anpil lôt moun ankô. Pou moun ki genyen ankô mwen pap kwé mwen ka finn site yo ak jwenn jan pou mwen di yo yon remési ki soti nan Bondye menm. Men mwen konnen yo tout nét la va pran mési sa yo, kote yo konnen ke mési pa mwen yan ke li soti nan fon ké m paske mwen vle sense ak yo menm menm jodiya. Mwen kwé tou, ke Bondye vivan va beni yo tout annabandans man pou tout tan. Yo tout kounyeya, se yon zewal kap file nan lavi m, yon mizik kap jwe, yon soléy kap leve chak jou yo, yon lakansyél kap bwé dlo li kote li ap bay tout sét koulé li yo, kote yo tankou lé lanati ap danse, kote li ap ploye ren l tankou yon wozo, paske vwa sa yo se tankou ti pipirit la kap chante melodi l yo pou l fé tout ké moun yo dous télman yo kontan paske yo tankou se yon siwo myél yo ki“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#62
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nan bouch ou ke ou pata vle sispann pran gou l menm. Bri yo nan lavi mwen se tankou se lé lalin nan ap leve, kote li klere klé paske tout zwazo yo va jwenn chans yo pou yo wé kote yap vole ya. Kote tout zwazo yo kontan paske lé ya finn jwenn ak chans yo pou yo ka pale tout rés ti mo yo, ti koze yo kite sou ké yo ke yo pat ka pale paske nwaj yo te bare yo pou mwen menm pat ka jwenn toujou pou yo te ka fé ké mwen kontan. Pou bél jwa key o mete toujou yo, pou bél bagay sa yo ke yo pémét ke mwen vle di yo, paske yo fé-m reyalize anpil bon bagay kote yo bann fѻ s mwen pou mwen fé montay yo deplase, towo yo tonbe, Lamé Wouj Yo fann, tanpét yo kalme,lyon yo kalme, dife yo mouri, paske lapli y ova sispann tonbe sou mwen ki pa genyen kay la, men tonbe paske té m nan te bezwen dlo yo,pou zéb mwen yo te ka pouse pi bél,pou danre mwen yo te ka fét, pou tout bagay sa yo se pou mwen di yo tout mési anpil, anpil anpil jodiya menm. Mési anpil ak madanm mwen tou paske li fé soléy la pa janm sispann leve nan lavi mwen menm, mési… Mwen konnen enpôtans yon bon fanm nan lavi yon moun paske san yon bon fanm ke ou pa ka fé anyen ki bon vre nan yon relasyon, si tou, si lé ap pran desizyon ou yo si se pa yon bon fanm ki ede ou, ou pap ka jwenn ak sixes ke ou menm ou bezwen yo. Yon bon fanm ka ede ou jwenn ak sixes yo pou ou ka viv ak moun sa nan yo menm ki nan lavi ou paske genyen yon moun apre Bondye kap gade denyé pa ou men map fé yo ki pou ede ou korije yo menm. Paske ou menm ou se yon enjenyé ki nan relasyon ou a, ou bezwen yon bon fanm ki pou ede ou fé yon bon pon pou relasyon an ka kenbe fé-m. Kote li dwe rete solid menm paske san li menm ou pap ka kenbe dwat menm sitou nan yon vi mateyél ki mande anpil sakrifis yo chak jou yo paske move van yo ka kraze sa pou ou menm si nou pa mete tét nou yo ansanm pou nou fé sa mache pou nou menm. Nan vi sa la nap viv la, mande nou anpil bagay ke nou pat panes yo anvan te rankontre ya paske avék travay di yo, mizé, traka, tribilasyon, tét chaje yo, grangou ak lôt doulé yo, nou tout bezwen yon bon moun ki pou ka ede nou fé wout la byen. Nou bezwen nou menm pou nou ka tango, ak pou nou fé bagay yo mache byen pou nou menm. Tout wout ki bon yo se nan Bondye ak nan tét ansanm yo arrive fét byen paske nap travay pou nou menm. Sispann travay youn kont lôt yo paske nou se youn nou ye! Genyen wout yo, kite fét yo nan lavi ou menm, ki pat pran ak ou menm sou kontwôl volan machin, kote Bondye la ap gide ou, men se pa ere ke sa te fét pou ou menm. Pandan tout yon vi wap soufri paske ou regret sa, ke ou pat konnen kisa ki tap pral fét yo vre. Anpil panse yo ou mete até nan chache, pou ou menm ka rive konnen, ke ou panse ke bagay yo pral rezout yon jou pou ou menm, ki pap yon verite si ou pa kite“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#63
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Bondye pran kontwôl relasyon ou a jodiya menm. Pa genyen kote ke ou menm te panse ou te ka rive nan bagay sa ke ou ye ya paske ou te vle rive pi vit, men lavi ki twonpe ou menm jodiya. Yon bagay ou ap di, men eske sete lanmô, maladi, traka, mizé, soufrans, dekourajman yo, pa te ka pote ou ale tankou pay yo lanm lanmé ya ap pote ale yo bô rivaj yo paske ou te vle rive vit menm san Bondye, se yon bagay ki seye menm pou ou menm! Aa, ou di, wi, ak ké kontan ak bagay sa yo ke ou genyen pou ou rive kote ou vle paske ou menm, ou pa janm pédi batay menm. Paske se Bondye menm ki ba ou li menm, moun ou ye ya, pou ou ka viv byen pou li menm, li bezwen ou menm chanje kounyeya menm. Pa fé sa pou moun yo, men pou ou menm paske ou bezwen sa menm pou ou menm paske Bondye la, tou! Yon bon moun ki nan men ou menm pa yon jwét, men yon reyalite pou ou menm. Pou mwen menm, se yon bagay ki seriye anpil paske se nan di ou jwenn sa menm! Yon bon fanm tankou Yvonise Vilcant Mesidor, se pa yon bagay ke yo vann nan Wal Mart ak nan lôt kote yo menm. Malgre ke li pa yon zwazo kap vole yo byen wo yo, men ti efô li yo ke li fé byen yo nan lavi m nan, se tankou yon lé yon ég ap vole byen wo yo. Pou li ka ale pi lwen nan lezé kote li konnen ke se sél Bondye ki ka konnen ak konbyen kilomét ke li ap vole ya pou li bay lavi ak lanmou ak yon moun ke li menm li renmen anpil la. Se menm jan pou pitit gason mwen an ki rele, Jerry Daruis Mesidor a, ki anmegdan anpil, men li se yon enspirasyon pou mwen paske li pote anpil lajwa nan moman ki difisil yo kote ki pa genyen travay yo, pa gen lajan yo men ki tankou yon ti zwazo kap pote ti bra l yo nan bouch li pou l fé ti nich li yo menm pou mwen menm ka jwenn jwa yon an li menm. Jerry pafwa li sot tonbe nan men mwen kote li fé ké mwen fé mwen mal anpil, malgre sa, li konplete tout yon rév ke mwen te genyen, paske ak li menm, mwen konprann sa ki nan plat lavi mwen paske li plen l anpil ak lajwa paske li se yon kado presye ki soti nan men Bondye menm. Josye Alexand Mesidor, se pral yon lôt tét chaje ya pou mwen ki va parét byento o non de Jezi vivan san ké sote. Paske li se yon rév pa m nan Bondye ya ki pral vinn yon rév pa mwen pou tout tan. Nan bagay sa yo, mwen di Bondye mési paske avék Bondye pa genyen fé tét ba menm paske viktwa se pou mwen menm.! Map toujou chache konnen ki jan Bondye fé renmen mwen anpil konsa. Josye Aalexand, gen tan ap chante yon melodi nan ké mwen déjà paske mwen mande Bondye anpil bon pwosperite pou yo tout la paske yo dwe jwenn tout bagay sa yo ke mwen te pédi yo, paske mwen pat konprann yo menm. Rose Camie Wante Poule ap viv Anayiti toujou, men li menm se fôs ki la ke li menm ye ya nan ké nan mwen kote li kenbe mwen isit la kontan tankou yon ti lyon kap pote yon jénn ti mouton ale ak bouch li menm pou li ka manje pou li viv. Se pitit sé mwen yan kite mouri ya an ane“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#64
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 2002 ya (non li se te Emmanie Mesidor). Mwen renmen yo tout ansanm paske yo nan ké mwen menm jan ak pitit pa m yo. Pou lôt moun yo, se yon lanmou fraténél ki soti nan men Jezi Kri ki toujou ap briye pou yo fé moun kontan yo paske yo tande ki son vwa pa mwen ap bay yo lé mwen rele yo paske yo se bon zanmi-m, yon bon fanmiy pou mwen, yon bon papa pou mwen, yon bon manman pou mwen paske vwa yo rive nan ké mwen cha jou yo menm. Malgre mwen pa janm mande yo anyen, lé mwen nan pwoblém yo (mwen vle di zanmi-m yo) men mwen kontan pou yo menm nan lavi mwen paske yon sél ti mo ki soti nan bouch yo, yon ti ri, yon ti kout telefôn yo fé pafwa si fi pou li kenbe lanmou sa fé m, pou sa mési anpil paske nou se mizik tout mound we ap tande nan zôréy yo menm. Pou trinite ya, kote nou jwenn (Bondye, Jezi Kri ak Sentespri Ya) mwen pa ka pale nou pou sa yo fé ap fé yon an lavi mwen; mwen pa genyen bouch ase pou mwen di yo mési paske yo tande kri mwen yo lé mwen rele yo, yo tande soupi mwen yo lé m bezwen yo, lé nan doulé m yo, nan tribilasyon m yo paske yo se poto ki mitan nan kay lavi mwen yan ki se ké mwen an! Mwen mande yo pou yo toujou rete la ak mwen, pou yo ka enspire m nan tout pa ke mwen ap fé yo si tou, nan liv sa paske tout glwa dwe pou yo menm sél ki renmen m anpil pase yo tout nét ale! Tout lôt timoun sé-m yo kite mouri ya, mwen di yo tout, mési anpil ak tout ké mwen! Non yo, se Nancy, Rose Camie, Wankie, Sterli Wante Poule, mwen renmen nou tout anpil paske nou vle di anpil bagay pou mwen menm, menm jan timoun pa mwen yo vle di anpil bagay pou menm tou jodiya! Li frape m anpil, lé mwen wé mwwen paka peye kay la pou nou, lé m pa ka voye manje ya pou nou menm, lé m pa ka peye lekôl la pou nou menm, paske mwen pa genyen lajan pou sa vre. Men mwen konnen ke Bondye konnen kisa ki nan ké mwen pou nou menm paske nou ranplase yon rév kite yon sé ki pap kapab ranplase menm nan vi sa. Mési anpil fanmiy mwen yo paske vwa nou se yon chan pou mwem menm! Se sél Bondye ki konnen ki jan de presyon, depresyon ke mwen ap pran, te ka pran nan lavi m pou nou menm paske mwen te vle fé anpil bagay pou nou menm, ke byen pou nou menm toujou yon rév. Genyen yon moun ke mwen pap ka bliye yo pou mwen pa di yo mési menm paske li se yon vwa ki pale dous nét la nan ké-m, nan lavi m, kote pyés moun pap ka tande li menm lé li pale yo paske li lwen m, men ki se manman ki konnen m byen apre Bondye. Wi, se pou mwen did li mési anpil paske lé tout moun pat menm vle m, lite vle m, menm pou li te bay lavi li pou mwen menm. Mwen di Bondye mési anpil, pou li menm paske li pat kite mwen pou mwen te mouri lé lanmô li menm te vle vlope mwen paske maladi te panse sete li menm kite sél solisyon yo, sél eskwa m, sél reméd pou mwen. Men tankou yon bon manman, lite kanpe pou l kenbe fé m pou mwen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#65
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor menm te ka genyen lavi paske anpil manman jete timoun malgre yo genyen 1, 2, 3, 4 mwa nan vant yo, men se pat li menm. Nan lavi sa genyen anpil mizik ap jwe nan zôréy ou menm, ki pa ka ale ekri sou féy yo, ni sou kasét yo, ni sou sede yo menm yo mete misik sa yo pafwa paske yo vle kap te yo pou anpil tan. Men si yo tap mete yo, mwen kwé yo tap manke tout sans yo, si se pa nan ké yon moun sél key o ekri, kopye, konpoze yo, kap te yo, paske nan ké ou yo se yon chante ke tout moun vle chante yo paske se la yo dwe ekri e chante yo menm ak ou menm ka viv yo chak jou, malgre move van yo. Mwen télman renmen li, (manman mwen) pafwa mwen pé pou m rele li paske mwen pa genyen anyen pou mwen bali menm. Pyés moun paka konprann lanmou sa, men Bondye konnen ke mwen sensé ak li menm paske manman sa vle di anpil bon bagay pou mwen menm. San ke mwen pat konnen anyen de mwen, men li menm te konnen byen pou kisa mwen te dwe genyen lavi m paske li te vle sa pou mwen tou. Mési manman, pou tout chalé ou yo, pou tout mizé ou yo paske ou se yon pye bwa ki ap toujopu rete plante bô yon rivyé ya nan lavi mwen, ki rele ké mwen. Mwen swete ke anyen pat fé m, pap fé ou pé ankô pou ou kenbe tas ou yo byen menm pou mwen menm toujou. Dénye moun nan mwen vle di mési ya se zanmi mwen yan Danielle Laborde. Se yon moun, ke mwen rankontre nan yon lekôl ke mwen menm ak li menm nou te ye ansanm ki te rele, Hyde Park High School, ki nan Hyde Park, Masssachusetts, ki nan Eta Zini yan. Pandan mwen te konn ap koze ak yon zanmi li menm, Dandielle la, kite rele Anie Sergile. Manmzél te kapris anpil, men mwen te konn fé anpil joujou m pou mwen wé si mwen te ka renmen ak li menm, Anie yan. Mwen te depanse anpil pouli menm, ki pat bay ankann eskwa pou nou te vinn renmen ansanm nan. Apre anpil vire tounen, zanmi sa, ki rele Danielle la, te ban mwen konséy li pou mwen te kite sa pask li konnen sa pa tap mache vre. Toujou, mwen te konn ap panse yon jou konsa ke va mache byen pou nou menm meenm. Apré mwen vinn ap viv nan eta Florida, mwen te vinn jwenn ak manmzél ankô kite mande pou mwen te vinn renmen ak li menm, mwen bay manti di mwen pat genyen madanm paske mwen te vle tire revanj pa mwen menm. Men apre sa, mwen panse ak sa mwen te ka vinn kite ya va tris pou mwen menm yon jou konsa menm. Mési anpil zanmi sa ki se yon bon zanmi pou mwen ki se Danielle sa. Se pou mwen di ou, li vle di anpil pou mwen menm paske konséy li yo, respé li yo fé m viv byen ak pran fôs mwen lé mwen pa wé ki kote pou mwen fé menm, li la pou li ede mwen pran fôs m ankô lé tout lôt moun yo kite mwen yo ale fé wout yo menm. Mwen ta swete ou menm (Danielle) sa ou jwenn anpil bon bagay ki pou ede ou nan liv sa ak lavi moun ou ye ya paske nou tout dwe genyen bagay yo ki bon yo. Sonje byen ke Bondye renmen ou anpil paske papa nou an se Bondye menm,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#66
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ke Jezi li menm se Avoka nou menm, ke toujou Sentespri se Gid nou. Kote nou ta pédi fôs, nou pa ta dwe pédi menm ke anyen mal paka rive nou menm si nou kwé nan yo menm ki Sen yo. Avék pouvwa Bondye ban mwen an, pou mwen ka preche levanjil li la, mwen mande l, pou sixes l yo, benedikslyon l yo, sajés, bon konprann li yo, respé, jwa li yo, lapé, lavi, sekirite, ké poze, anpil finans, lanmou ak pwogré ka rive nan lavi nou tout pép li ya menm paske nou se pa l menm jodiya. Amen! Nan Relasyon nou yo, nou dwe jwenn bon bagay ki pou fé nou tout mache sou pwoblém nou yo jodiya menm paske nap gade byen wo anlé kote lapé, lajwa ak lavi nou menm ap soti ya. Se pou nou tout toujou ap priye chak jou yo, paske dapré Matye 26:41 Bondye vle nou wé tout say o ki bon yo menm. Ann nou chache bagay sa yo ki soti anwo yo pou nou ka jwenn rejwisans nou yon an yon vi ki chaje ak traka ak travay yo menm. Ann viv pou Kris la paske li ap fé yon bon pon pou nou pou syél la menm jodiya! Bondye vle nou menm jwi yon bon vi ke nou menm ak fôs kouraj pa nou menm pat ka jwenn sa paske se yon byen li te sere pou pitit yo li renmen anpil yo menm. Traka ak travay yo, fé nou ap trakase kô nou kote nou bliye ki moun ki ap fé ti mirak yo, gwo mirak paske pou nou nouo konnen se nou menm. Men se pa vle paske yo koute twôp lajan pou nou te genyen yo ak fôs pa nou menm. Avék san Jezi Kri kite koule ya, nou tout jwenn padone ak richés yo paske Bondye pap gade nan kit é li voye lapli li menm tonbe yo. Se pa zanmi ou a, ki fé ou menm genyen maryaj sa paske lid we ou sa menm. Se Bondye menm kite vle sa pou ou menm zanmi-m yo jodiya. Men ki jan nou menm nou fé kite kô m enjeyé pa Bondye yo, lôt moun ap jwe nan jwét nou paske nou kwé nou manke bon konprann ke nou menm nou genyen yan? Sonje ke nou se yon enjennyé ki pou Bondye menm ki nou dwe genyen yon bon fômila pou nou ka fôme yon bon relasyon imen ki dwe fé li menm Bondye kontan menm. Li pa fasil pou yon moun fé ké Bondye kontan, sofman ou fé sa ke Ezayi 58:6-12 di ya nét ale paske nan Ezayi 55:8-9 Bondye di ede nou pa ede pa li, si lit a grangou se pa nou menm li tap mande manje paske li menm se Bondye li ye menm. Konnen ke relasyon nou an dwe baze sou twa wôch dife sa yo ki se yon bagay ki dwe la pou li ede ou menm ki se yon chodyé ya, kenbe ou dwat nan wout relasyon an. Genyen twa eleman ki enpôtan nan kay la, ki nan relasyon an, ki nan lavi nou menm ki ka vinn sou yon fôme fanmiy sa, ki dwe fét byen, ki se twa wôch dife sa ki reprezante relasyon an menm. Se menm jan ak yon pye bwa, kote se kô a ak rasin nan ki ede tout rés pye bwa jwenn lavi paske yo rele dl oak freché vinn jwenn kô a ak tout rés pye bwa sa. Men nan yon relasyon, ant yon fanm ak mari li, se tét pye bwa sa ki dwe genyen fôs li menm, ak otorite pa li menm pou sa ka mache byen, paske plas li ya“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#67
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor enpôtan anpil pase tout lôt yo (apre Sentespri ki se rasin nan ki nan pye bwa sa). Toujou bat pou ou menm kenbe nan tét ou ke gason an se tét la li ye, ki menm jan ak Jezi ki se tét legliz li ye ya, ki vle di gason ak fanmiy li menm jwenn plas li pou li ka fonksyone byen. Fanm nan nan relasyon dwe se kô a, kote timoun yo se manm ki nan relasyon fanmiy ki pa twô enpôtan anpil men ki enpôtan tou paske se madanm lan ak mari li ki vle relasyon an vréman vre! Anreyalite, relasyon an ki bati sou pwomés Bondye yo se konsa yo dwe ye vre, tande. Gason an se menm jan ak Kris al ki antét legliz la kote fanm lan vinn apré gason an, pasté yo apre Kris la. Sonje byen ke maryaj la se yon evolisyon ki vinn fét nan lavi nou menm fanm lan ak gason an kote de moun ki diferan anpil nan tout sans yo, nan tout bagay yo ki vle di anpil bagay pou yo menm vinn mete tét yo ansanm pou yo ka viv byen pou Kris la ak yo menm tou. Sa pa ta dwe vinn yon pa két pwoblém menm pou nou menm kretyen yo, kote nou dwe konnen ke 99 la vinn 1 pou li fé 100% ke li menm te bezwen yan. Nou pa ta dwe panse ak konbyen pou 100% ke 99% ye pou li asepte pou li viv lavi li menm ak 1% sa paske nou menm ki genyen espri laché yo, zye laché yo panse li enposib menm. 99% pa dwe di l ke 1% yan twô piti pou li menm fé fas ak li menm paske se pou li sonje ke anvan li menm te vinn arrive vinn tout sa, kisa 98% kite pase pa wout ki rele 1% an anvan, ki se Jezi nan maryaj la ki vle di tou, pwomés li yo. Sispann gade sou woté, men sou sa Bondye bay la menm! Anvan oute marye ya, te konn genyen anpil bon ti lanmou an, ta dwe toujou genyen bon jan lanmou sa yo chak jou paske pye lanmou an pap refize ou jwenn sa pou ou bay ak moun ou ye ya menm jodiya ki se Jezi Kri menm ki bay sa. Pa fé eré sa yo jodiya kote ou di ke ou genyen pi plis, fé pi plis pase li menm paske ou travay pi plis la, ou bay pi plis la, ou fé pi plis kote ou pa ta dwe vinn yon entéferans pou ou ka gate sa paske anvan sa yo ou te ale kay lanmou an kote sete lanmou an vréman vre kitap jwe nan zôréy nou tankou yon mizik li te ye chak jou pou nou menm paske sa te bon pou nou menm menm. Bondye se sél Mét la ak Chéf la kite kreye tout bagay sa yo ki bon yo ke nou rele jwenn pou piyay ki se kreyasyon imen yank e nou jwenn relasyon nou yo menm nan matremoni li yan ak moun sa ke li vinn chwazi ya pou li viv la (Jenév 2:21-22 pale sou sa) menm jan ak Adan ak Év kite fé sa avan nou menm. Kreyasyon nou an se yon evolisyon pou Bondye, pou nou menm tou, malgre se menm jan ak jan ke moun la syans yo di ya, men nan jan ak nan fason pa Bondye ya menm kite vle kreye nou menm pép li ya. Maryaj la se yon evolisyon ki vinn jwenn exijistans li nan nou menm, nan yon pwosés ki rele evolisyon kote de moun ki vle fôje tét yo ansanm pou yo ka fé menm bagay ki byen yo nan relasyon ke yo genyen an.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#68
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Chak moun yo pote yon amou, yon filozofi, yon fason, yon bagay ki diferan, yon més, yon atitid, yon atribit, yon pasyon, yon bagay kin an yo men yo pap wé sa paske yo vle fôje sa menm pou yo menm. Lé de moun sa yo arive (2) marye, se yon chwa evolisyon ki fét la ant yon gason ak yon fanm, men se pa jan Sodome ak Gomara yo, ki vle di, lé de fi ak de gason mare yo, men nan fason ki bon pou moun Bondye yo ak men Bondye ladan l menm. Mwen di moun sa yo se mare yo mare paske si se pa yon fi ak yon gason, se mare yo mare se pa marye yo marye vre. Dapré entélijans ak filozofi Bondye, maryaj la se yon inyon ant yon fanm ak yon gason (1Koretyen 7:1-5) paske se Bondye menm ki moutre nou jan pou moun menm marye paske li te marye Adan ak Év li menm (Bondye) te marye yo anvan tout marye nou yo kounyeya. Tout sa ki genyen nan lavi ladan l, dwe genyen tou regilasyon pou yo menm, tankou nou jwenn ladwann ki genyen pa li, tankou trafik lari ya nou kouri machin nou yo ak anpil lôt bagay ankô ki genyen yo, yo tout dwe genyen regilasyon pa yo menm paske se sa ki dwe fét menm pou nou ka an sekirite menm jodiya. Bondye vle mete regilasyon pa li nan nou menm. Pou trafik, nou genyen limyé wouj yo ki di nou pou nou rete yo, kote limyé jônn yo ki pou di ou pou ou fét atansyon paske limyé wouj la pa lwen rive. Pou limyé vét la yo menm, vle di ale paske ou an sekirite, tou, pou ou ka kondwi ale pi devan nan wout ou vle ya menm! Se konsa gouvénnman imen moutre nou menm ki jan pou nou fonksyone lavi nou paske yo vle nou pa plede gaspiye lavi nou ni lavi lôt moun ki bô kote nou menm. Se pou sa yo ke yo menm mete prizon pou ede nou korije kô nou, panse nou, emosyon nou yo chak jou paske nou ta fé twôp dega, si se pat bagay sa yo ke yo rele regilasyon an. Men eske nan levanjil la, nan maryaj la pa ta dwe genyen sa yo rele regilasyon an tou? Wi! Dapré Liv Matye 19:9-12; ki pale nou sou koze sa byen ak li nan Matye ankô 5:31-32 ki pale nou sou jan lalwa maryaj la dwe ye, nou tout ta dwe konnen kisa pou nou fé nan maryaj nou yo paske nou genyen regilasyon yo tankou sa yo ban nou pou sikilasyon yo pou nou ka mache byen ak lalwa ki nan lavi nou ki pou ede nou menm. Maryaj la te plase pou nou menm paske lite fét pou lite rete anndan lalwa Bondye ya ak pou lite yon bagay kite pou pote lajwa, lavi, dousé, sekirite, lapé, gerizon, pasyon, respé, bon konprann, bonte, jistis nou menm ki pou te yon bagay kote tout moun ta dwe onore l paske li onorab pou tout tan! Sa se jan sa ke Bondye te wé li te dwe ye dapré Liv Ebre 13:4 ki di nou enpe nan bagay sa yo, men nou menm nou pran l pou yon jwét chak jou yo menm. Menm jan ou genyen lisans ou a pou ou ka kondwi machin ou a nan tout kote yo ke ou menm ou vle ale ya, se konsa maryaj la ta dwe genyen lisans pa li menm ke Bondye bay yo. Paske ak lisans sa yo ke li menm lézôm ba ou a, tou, ou ta dwe pran l“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#69
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kou yon bagay ke ou pran pou ou ka onore l chak jou yo paske men Bondye beni l ak lalwa lézôm yo vle ou menm fé sa menm jodiya pou byen pa ou menm. Yon bon maryaj san vis se yon bon reméd kont Sida, Sifilis, gonore, ak tout lôt maladi ke twôp (séx) ki vle di fé bagay ak diferan moun yo, ka fé ou genyen yo paske Bondye te vle sa fét byen pou byen pa ou menm pép li ya pou evite bagay sa yo, men pou ou te ka genyen lavi menm. Depi de moun mete tét yo ansanm pou yo viv byen, maryaj la déjà la pou li rete nan yo menm, men men eske ou vle rete pou ou menm o pou zanmi yan, pou pitit la, pou byen yo, pou séx (fé bagay yo) pou Bondye o pou plezi yo menm? Se chwa pa ou menm ki moun pa Bondye yo, paske ou pran l chanje mach ou menm jodiya paske li lé pou bagay sa yo fét menm pou ou menm ki yon kretyen. Maryaj la te fét nan yon seremoni kite nan non Bondye vivan paske nou te vle Bondye pou l te bali bon gou li toujou ba yo a pou tout tan menm. Se de fason yon manje ka genyen sél li, se si ou menm ki mete l, yo mete ladan l pou ou menm, sa vle di menm jan ak si manje ya te gen tan genyen sél l ladan l. Pa kite maryaj la manke sél li menm paske manke sél li se yon moun ki pou mete li pou ou menm paske ou vle li genyen bon gou nan bouch ou, men ki pap menm paske sa pa ou menm kite mete l. Marayaj la dwe mete yon bon gou nan lavi ou menm ki genyen sa paske pou maryaj la genyen sél li, fôk Sentespri Bondye ya mete sél la ladan l pou ou menm. Si se pa sa, Satan, (ki ka pran fôm li nan yon zanmi, fanmiy, pitit, menm ou menm, menm mari ou menm) Satan pral sale li pou ou menm jodiya, jiskaske lé ke ou degoute manje li menm paske li sale l pou bouch ou pa genyen bon gou yo ankô, men pou ou menm toujou ak dlo nan zye ou menm. Maryaj la te dwe dizinye pou li te vinn yon bagay kite fém, fô, pisan, ki te dwe genyen ladan l lajwa, lanmou, lavi, lapé, sekirite, obeyisans, fasil tou, pasyon, pasyans yo paske relasyon an genyen Bondye ak de moun ki genyen bon konprann yo ladan l paske twa wôch dife ya fé chodyé ya chita byen nan plas li menm. Se konsa bagay la dwe ye pou ou menm ki bezwen lavi ak lapé yo. Pafwa ou pa pran tan ou menm, pou ou li pwomés Bondye yo paske ou twô okipe ak tét ou menm di koze yo san sans yo, nan regle bagay pa lôt moun yo, nan di koze ke ou menm ou pa konnen repons yo menm, nan doutans yo paske ou se manman poul la, fôk ou kale yon ze menm. Dapré liv Matye 19:6 ki pale nou enpe sou bagay sa yo ki se marayj la paske maryaj la dwe solid, san li pa dwe genyen ladan l konfli, men lanmou tout bon an. Si ta genyen konfli ladan l, Bondye ap ba ou medikaman pou ou ka ranje sa menm paske Women 15:1-2; bali tout sél li, kote li di si se ou menm ki pi fô a, kote ou dwe al bay eskiz ou menm pou sa ka mache byen pou nou menm. Maryaj la pap fasil si genyen konfli yo san reyalizasyon yo, i tou, si se mari ya ki pa nan tét fraye ya, kote fanm nan se kô fraye ya men ki pran plas an tét la, pap bon menm.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#70
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Sonje byen ke timoun yo se manm nan yo ye nan fraye ya men ki ka pran pôz ke yo bezwen yo tou, pou yo devan, kote toujou yo bezwen, tete lét relasyon an jistan yo vinn arive bwé tout lét li yo, kote yo kite mari ya pou li pa jwenn ni konnen kisa pou li ap fé ankô paske ou pran l nan men li menm. Kote souvan se fanm nan menm ki pédi tét li menm paske li te bay timoun yo legen, li te bay zanmi an yo legen, li te bay fanmiy li yo legen, kote li vinn rete azewo nan tout bagay yo. Sa pata dwe fét menm zanmi-m! Jodiya, ou dwe pran yon ti tan pou ou ka tande m byen, pou mwen fé ou konnen ke yo tout se yon kô etranje yo ye, ki la pou yo entéfere maryaj la paske yo se lét béf Ayiti, kote sitwon, sant santi di ka fé l kaye pou ou menm, pral fé l kaye pou ou menm. Maryaj ou a ki genyen timoun yo ladan l se tankou yon flé ou genyen pou ou ka dekore kay ou a ak yo menm, men ki pa bezwen sa vre pou ou fé maryaj la mache byen, men sa bon pou ou genyen yo paske pafwa yo pote jwa ak lavi landan l pou nou menm. Sonje byen ke se pa dekorasyon yon gato a ki vle di gato a po sa men se sa ki fé gato a vinn gato a, ki vle di farin nan, lwil la, epis yo mete ladan l yo ki bal gou ak fé li sanble ak gato a. Timoun yo bon, men relasyon an pi bon paske se relasyon an ki pou ba ou timoun yo, sa vle di, se pa ak timoun yo ou rete ya, men se ak moun sa ke Bondye ba ou a. Konnen ke se ak moun sa ki nan relasyon an ki di maryaj la, kote timoun yo se bonis yo ye pou nou menm. Si ou pa veye sou yo, yo ka gate sa pou ou menm si ou pa sonje sa bagay sa ki vle di maryaj la ye paske ou ka bliye sa, e menm pédi sa menm! Genyen timoun yo bon, paske yo mete yon flé nan kay la ki se maryaj la kote ou kontan paske yo la ki se menm bagay ak lé ou nan Jezi ke Tanp yo lézôm bati yo se flé yo ye, rad ou yo se flé yo ye, men se ké ou menm ki vle di ke ou menm ou pou Kris la! Se respé, lanmou, obeyisans ou menm, bon konprann ou menm, renmen ou menm, ki vle di ou menm ou respekte maryaj la vre paske ou onore li nan tout sans yo menm. Kote youn pa pap vle vo lôt la paske travay ou a, ta dwe pou nou menm fé ké lôt patné ya kontan paske nou se menm kô, menm nasyon pou Kris la menm jodiya. Sonje bagay sa yo ke lé ke maryaj la santibon, se gwo koze bagay sa ye paske relasyon an genyen yon moun ki an tét fwaye ya li ki vle di mari ya kap dirije l, kote genyen yon moun ki kô fwaye ya ki vle di madanm lan ki vinn yon premye minis lan ladan l, kote yo mete tét yo ansanm pou yo fôje sa ansanm. Se pa mete makiyaj yo tout tan ki ka fé yon moun vinn bél la paske ou te déjà bél men se zye lézôm yo kite bouche bélte ou a paske yo tap gade ou menm sou po ou, sou figi ou menm, men Bondye li menm se sou ké ou menm lap gade jodiya. Menm si genyen move van yo, menm sis a pa bon pou nou menm, mari ya dwe antét fwaye ya tout tan. Sonje ki jan“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#71
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor mayi ak siwo ka fé bwougronnen yan se konsa tou, ou ka fé sa ki bon yo ak moun ke ou ye ya. Pa di ke ou menm ki se siwo a, li menm se mayi ya, men nou rele tét nou toulede ya bwougronnen an paske se la Bondye pral bay benediksyon li ya menm, menm jan Som 133:1-4 di ya. Moun ki marye yo dwe fôje tét yo ansanm paske nan tét ansanm sa se la bél bagay yo kap fét pou yo menm (Jenév 2:24 pale sou sa ak nan Liv Efezyen 5:33 ki pale sou sa tou) pou pi plis esplikasyon zanmi-m. Bondye se yon gwo zafé paske li se yon bon enjennyé pou ede nou fé pon relasyon nou yo paske li fé pon relasyon maryaj nou yo ki pa ka kraze menm nan move van yo. Paske li genyen yon moun kounyeya kap fete 60 tan depi ke yo te maryaj ya jodiya menm, ou menm ou ka konsa tou, si ou pran tét ou menm jodiya. Konsa, ou menm tou, ka fete sa paske ou pap kouri pou moun ki nan lavi ou a paske bagay yo pa yés pou nou menm jodiya! Si ta genyen pou kouri nan lavi ya, ou menm kretyen yo pa kite sa rive ou menm paske si ou kouri pou kont ou pou ou ka ranje sa, Bondye pral lage chen déyé ou menm paske ou genyen moun ki sou kont ou menm ke ou menm pat bay enpôtans ak valé li menm paske ou egoyis. Bondye te kreye maryaj la pou lite ka ede nou menm lézôm kenbe kô nou menm, ak kontra maryaj la yo, pou nou te ka panse nou yon an ké nou, pou nou te ka pran kouraj nou yo, komntwole kondwit nou yo, pou lite ka ban nou menm bon santé yo nan tout sa ke nou bezwen yo. Maryaj la ta dwe kenbe yon fanmiy ansanm nan lanmou ke yo genyen youn pou lôt la paske Bondye pat vle nou genyen sa yo rele degradasyon yo anmenmtan paske sa se peche 18 kara ki pou wout lanfé l. Dapré liv 1Tésalonisyen 4:3-8 ak li nan liv 1Koretyen 7:1-7; ki pale nou sou bagay sa yo pi byen, kretyen an ta dwe konnen ak ki moun li dwe obeyi ak pou li annafé menm jodiya ke se Bondye. Lé nou kraze maryaj yo san rezon, se Bondye menm ak tét nou nou kraze ya menm. Maryaj la se yon gwo koze pou Bondye ki dwe pou nou menm tou, kretyen yo! Poukisa Bondye li menm te vle sa ankô pou nou menm? Se pou Bondye te ka fé nou menm kretyen yo kenbe lavi relasyon nou yo an santé, san dezôd, nan pirite, kote ki gen lapé, lajwa, lavi ak pirifikasyon ki dwe pran plas li menm, paske nou nan yon fanmiy ki pou Jezi Kri ya, men nou menm kap viv toujou nan lemon yo, men ki pa vréman moun ki pou lemon yo men ki nan lemon yo (Galat 4:4 ak Jan 1:14 pale nou sou bagay sa yo pi byen pase mwen menm). Nap jwenn tou, nan liv Women 1:3 ak nan liv Filipyen 2:7 kote Bondye bay ak li menm ki bezwen yon bon relasyon ki pale nou sou plan pa li menm Bondye pou nou menm te ka jwenn plan yo ki bon yo nan relasyon nou yo pou nou te ka grandi yo byen nan lafwa chak jou yo menm. Isit la, peyi Amerika, yon moun dwe genyen 16 an pou li ka jwenn pémi pou li ka kondwi yon machin, kote li bezwen pou li genyen 18 tan pou li ka“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#72
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor vote, kote tou, li bezwen genyen 21 an pou li ka bwé tafya l ak ashte alkôl ak si garét, tou, dwe yon bagay ou pran yon bon exzanp sou sa byen. Men eske Bondye li menm pa genyen regilasyon pa li menm pou moun pa li yo ki marye yo nan non li menm? Wi. Wi! Amen! Ou dwe chache konnen kisa sa vle pou ou menm paske se ak bagay sa yo ke ou pral sove ni kondane tou, pi devan. Sonje byen ke Matye 25:1-43; pa ekri pou yon jwét, men yon verite menm. Se moun ki kalifye pou maryaj ki marye, se pou konsa ou rete ou marye ya! Ou pa ka divôse yon moun paske ou vle l fét, men konnen ki jan pou ou fé sa byen jodiya! Anpil divôs se krim ke yo ye paske yo pa nan lalwa Bondye ya menm. Genyen twa gwoup moun ki genyen dwa yo pou yo ka kraze sa ki vle maryaj la paske La Bib ki di nou sa, ke se pa fré Gerard Mesidor ki di nou sa, men se La Bib Bondye ya ki pale nou sou bagay sa yo menm jodiya. Men jan de moun sa yo ki elijib yo pou yo ka remarye yo ankô ki se moun ke apre divôs yo paske: (1) youn ladan yo pat janm arive marye menm avan (1Koretyen 7:8-11 (2) youn ladan yo mouri (Women 7:1-7), (3) divôs mete pye paske peche ki biblikman di ki pat dwe fét yo fét la menm, tankou fé adilté yo (Matye 5:31-32). Rezon sa yo klé pou ou menm zanmi-m, paske se rezon sa yo sélman ki fé nou menm kretyen yo ka mache byen nan maryaj la pi byen ankô, paske na mande pou yo ka ba nou, na chache na jwenn, na frape pou yo ka uvri pou nou menm paske lé sa nap mande yo byen, nap frape pi byen, nap chache pi byen ankô paske se Bondye menm kap bay bagay sa yo ki bon yo (Matye 7:7). Si se ou menm ki pran yon moun san mande Bondye, se tankou se kadejak ou menm te fé sou Bondye paske ou te pran l pou tét pa ou menm menm. Si ou al pran l pou tét pa ou menm se pou Satan ou al pran l paske li prall akize ou menm, kote moun sa pral di ou pa bay l ase, ou pa fé pou l ase, ou padi l ase, ou pa travay pou li menm ase paske li travay pase ou menm, li bay pi plis pase ou, li fé pi plis pase ou, di pi plis pase ou, li konnen pi plis pase ou, li konprann pi plis pase ou, li pi bél pase ou, li genyen pi plis lespri pase ou menm paske ou pat tann Bondye, men ou menm ou pran l menm pou ou menm. Depi yon bagay ta genyen pa ladan l, Bondye pa la menm paske se pou Satan li ye menm Ann nou jodiya, frém sé m yo, sispann beni anvan benediksyon Bondye yo, ann nou rete tann l paske si se moun pa ou a ke Bondye bay la, nou ladan l ansanm pap genyen pa m pi plis ni plenyen paske nou la pou menm koz la. Si se ou menm ki pran l zanmi- m, wap genyen pwoblém chak jou yo paske rat ak chen, ak chat yo tou, pral nan fé dayét télman yap jwenn sa ki sere pou yo vôlé paske bagay yo ap nan tout kwen paske se nan pye pay lajan yo pral sere pito. Se nan pye sosét yo yap ye, se anba kapét yo yap rete, se anba kabann yo yap ye, se nan tou té yo lajan yo prale sere, pral genyen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#73
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 20 kanné Bank sou 20 non, ke ou menm ou pap janm ka konnen pouki yo ye paske ou pat ret tann Bondye pou li ba ou moun pa ou a menm. Pou ou te ka konnen ki sa kap fét yo, pase yo se si li ta genyen lajan yo kite bay nan konperatif yo, men lajan sa yo ta vinn arrive pédi. Lé sa wa tande plenyen san ou pa konnen pou kisa menm plenyen say o menm. Pase pou ou pran yon moun san Bondye, pito ou kouri nan lari ya pou ou kite yon machin san asirans, san plak li, san chofé ya pa genyen lisans li pase sou ou paske yo tout se menm bagay yo ye. Oubyen kouri machin ou san lisans, san plak paske se menm bagay yo ye, pase pou ou genyen yonmove fanm nan men ou menm. Ak move fanm sa, wap pran tiké san rete san ou pa konnen nan relasyon ou a ak li menm san rete, anvan pou jwenn ak delivrans ou ki ka tankou lé yon polis kenbe ou menm san yo menm. Pafwa lé ou panse se madanm marye ou menm li ye, se madanm mare ou ke li ye menm! Paske genyen maryaj yo se mare yo mare ou nan yon relasyon konsa ak yon fanm san konprann nan paske tout sa li bezwen yo se pou ou lage yo bali paske san sa ou pap genyen madanm. Bondye vle ba ou yon bon madanm ki yon delivrans pou ou, men, se pou sa yo ki pa ko genyen relasyon yo konnen ke Bondye vle yo rete tann li menm paske lap bay yo yon bon pou yo viv byen menm. Sispann pran yon an bwat fatra zanmi-m paske Bondye genyen yo pou ou menm ki bezwen youn jodiya. Sonje kontra matremoni an menm. Matremoni an pa yon jwét zanmi-m, kote ou toujou ap fé jwét kay yo ou te konn fé yo ak timoun yo, tankou lé ou menm te Ayiti yo, kote ou se papa, li menm ti fi ya se manman, nenpôt ti wôch nou mare yo nan yon ti moso twal yo te ka vinn sévi pou yon pitit la pou nou menm. Se pa konsa menm zanmi-m! Se yon bagay ki soti nan ké Bondye, nan zantray Bondye, soti nan gôje Bondye, nan senti Bondye, nan je Bondye, nan lespri Bondye, nan amou Bondye, nan santiman Bondye, nan pasyans Bondye, nan panse Bondye, nan byen Bondye yo pou nou menm. Paske li di ke li pap janm sispann renmen nou vre, kote ou menm dwe konn sa jodiya. Maryaj ou a ak moun sa ou ye ya, ki vle di patné ou a, dwe nan verite ya paske ou dwe mete maryaj la an santé paske lé moun ki nan maryaj yo viv ansanm pou Bondye nan verite li bon paske odinans maryaj la se nan sen de estati ke matremoni an reprezante pou nou menm ke Bondye li menm bay la. Kote youn pa ta dwe sispann renmen lôt moun yo, nan fason sexzwél yo, men youn konprann lôt, youn respekte lôt, youn sosye de lôt, youn konfôte de bezwen de lôt la nan tout bagay yo. Sonje ankô ke youn dwe ap onore lôt, youn kenbe konpayi lôt la paske lanmou an mande sa, youn konnen bezwen lôt, menm nan malady yo, menm nan lanmô yo, nan bon tan ak nan move tan yo la. Paske nou la pou nou youn ede lôt la paske nou dwe kite tout bagay yo mache byen, tout lôt moun yo ki pou enpeche nou yo kouri kite nou pou nou te ka jwenn chans pou nou te“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#74
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ka fôje sa, pou nou te ka viv ansanm nan sa pou jiskaske nou toulede ta tonbe nou mouri. Maryaj la se yon kontra ki long anpil, anpil, anpil paske nou la pou nou viv li menm pou leténite paske Bondye vle nou fé tout efô nou jodiya ya ladan l! Ou ka bali sekirite menm. Sekirite, nan lanmou sanfen an ta dwe bali gou l, paske lé yon moun fé yon séman, ou dwe respekte séman sa, si tou, lé se nan Non Bondye ou te pran pou ou te ka fé séman sa (Matye 19:1-8 ak 1Koretyen 7:10-12 pale nou sou sa plis). Pa wé moun ap marye, marye yo ou di ou menm tou ka marye tou, paske depi li genyen tou a ladan l, se pou Satan li ye. Si ou vle marye zanmi-m, ou ka marye, marye ou san ke ou pa mete yon tou ladan l paske tou sa se malediksyon Satan li ye ki vle di li san glwa Bondye ya ladan l. Pa marye pou plezi ou menm, pou zanmi yo, pou timoun yo, pou fanmiy yo, pou pasté yo, pou pyés moun yo paske apre sa yo pap ede ou menm. Yap pito ede ou menm jwenn ak yon divôse, epi yap remarye ou ankô apré sa, sa pa bon menm yo. Sonje byen ke ou pa yon moun ki fou, ke ou dwe marye pou glwa, respé, lwanj, otorite Bondye sélman paske ou pa ka viv nan plase pandan wap sévi Bondye ki sen an paske bagay yo mal trase ni yo pa pati byen menm. Konnen sa byen, ke genyen de maryaj legliz yo, yon moun ki plase l pi bon pase yo menm ki marye ya paske pa genyen diferans nan yo menm. Malgre sa, marye, men yon sél fwa pou glwa Bondye yo, malgre ka genyen move van yo kap vante nan lavi nou jodiya. Bondye va pran plezi nan sa malgre se ka ou menm kite chwazi san Bondye, men si ou deside pou ou fé sa byen, Bondye ap ba ou men ladan l. Mwen pa di, pran san mande Bondye, toujou byen lé sa bon, epi wap jwenn tout traka yo kote li bon pou yon pye flé yo ki jwenn ak dlo ke li rete nan soléy la, kote tout bél li yo ke vole tankou yon ti zwazo kap chante paske ou pare pou sa jodiya! Kretyen ki kretyen yan, pa marye konsa paske li konen lalwa Bondye yo menm, kote li vle aplike yo menm! Genyen de gwoup moun ki kalifye pou yo ka remarye ankô, ke moun sa yo ki elijib yo se: yon moun ki nan pati moun sa ki inosan an, sa vle di se pa li menm kite fé adilté ya, vye bagay la, ki pou ni fanm nan ni gason an. Lôt gwoup moun lan ki elejib la se: yon fanm ki genyen mari li mouri, yon gason ki genyen madanm li mouri tou, ka remarye paske youn nan moun sa yo pap fé peche paske kontra maryaj la te gen tan kraze kraze l. Malgre sa tou, genyen yon lôt moun ki ka marye, ki se yon moun kap sévi Bondye, kote lôt moun nan ki pap sévi Bondye ya al fé wout li menm, moun ki rete ya ki yon kretyen ka remarye ankô. Se pou konnen ki kote nan maryaj la ki ka genyen adilté ya, kote moun ki atô a pa ka remarye ankô, si li remarye ni moun sa ki marye ak li ya ak tout li menm ap fé, viv nan peche, pwen ba, se sa lalwa Bondye ya ki di sa. Bondye se chéf la ki pou regilye maryaj yo paske li“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#75
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor genyen otorite l pou li ka kontwole l. Pa marye kou moun fou paske ou vle sa tou, men kite se ké ou ki vle sa paske pisans Jezi ya ladan l, tou. Mwen swete ou pran bagay sa yo oseye paske se avék ou menm menm mwen ap pale la. Bondye pat rele nou pou nou te ka toujou ap viv nan menm jan ak ayé yo paske lavi ya mande sa, paske laché féb vre, men paske nou renmen viv nan peche yo byen. Si kochon ka chache menm dlo sal la pou li benyen, ou menm tou, ki genyen bon konprann lan ka chache dlo ki pwôp yo pou ou ka benyen byen. Se pa lavi ya kap pote ou ale, men se peche nou yo kap fini ak nou menm. Se pa bra Bondye ki kout, ki fé li pa ka tande nou, men se paske nou pa vle bagay ki bon yo, men lé sa a si nou menm pép li ya ki pote non l lan pran lapriyé l nan pye l, si yo soumét devan li, si yo pran chache li ankô ak tout ké yo, si yo vire do yo bay vye peche yo tap fé yo, lap tande yo kote li ye ya nan syél la, lap padone peche yo, lap fé peyi yo a kanpe ankô paske yap pép li, lap Bondye yo paske yo ap nan menm ekip la kap goumen tout bon an (2Kwonik 7:14). Lé Bondye ap korije ou menm zanmi-m, pa pran sa pou yon jwét menm paske li renmen ou menm anpil, anpil se sa ki fé li vle beni ou nan amou li ak nan jistis li yo! Bondye bezwen ou pou ou pran zam ou yo byen kont Satan pou ou ka beni jodiya, pske ou pa dwe ap kite tan sa yo pase san ou pa pran benediksyon li yo. Konnen ke ou se moun pa li, paske li mete ou menm apa pouf é sévis pou li menm. Sen Legliz yo, se avék nou menm menm mwen ap pale la. Ou menm ki genyen zôréy ou pou ou ka tande m, tande m byen nan bagay sa yo ke mwen pral di nou yo la paske lé ya rive pou nou moun ki sen legliz yo, ki pote non Bondye Vivan yo, pou nou aprann tét nou pou nou viv kô-m sen l legliz la menm. Paske nou dwe obeyi ak vwa Bondye ki Wa, kote nap sispann viv tankou moun ki nan lemon yo ap viv la yo, si se pa menm pi mal menm. Bondye ap pale ak noun an pawôl li ban mwen pou mwen di nou. Pou sa mwen vle fé tout efô mwen konnen ki genyen yo, pou mwen ka ekri nou lét sa yo, ki pou pale nou sou bagay sa yo ke Bondye li menm vle pou nou menm jodiya. Rév pa mwen se pou mwen fé tout pép Bondye yo konnen ke Bondye se sen li ye, ke li vle nou menm ki sen legliz la pou nou viv tankou sen legliz la, men se pa tankou moun ki nan lemon yo ap viv la. Wi, mwen vle pale ak nou menm legliz la paske bagay sa yo mwen pral di nou yo, pral adrese nou sou koze relasyon nou yo menm ak moun legliz yo ki vle di relasyon nou yo ki ant yon fanm ak gason ki moun pa Legliz la menm. Bondye pa janm vo ye pawôl li san li pa genyen yon rezon pou sa paske li se Dye ki Toupisan. Amen! Rezon an, se paske bagay yo pa bon vre jodiya nan relasyon nou yo, kote nou trete bagay sa tankou yon bagay nou achte nan mache, zafé l si li pédi paske nou ka toujou achte yon lôt, men se pou nou chanje konsepsyon sa menm jodiya. Menm jan ke,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#76
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Apot Pôl, te pale nou an sou kesyon sa yo déjà, se konsa mwen menm tou, mwen vle fé yon ti kout pye ladan-l kote pou mwen pale nou yon lôt fwa ankô sou koze sa yo men nan yon lôt fason ke Bondye vle adrese nou menm ki moun pa li yo paske li bon pou nou viv byen ak moun sa ke Bondye ban nou an menm nan move van yo. Si nou i) genyen bon lespri Bondye ya vre, nou dwe viv byen nan lanmou sa ke Bondye bay la paske se menm lanmou sa kite fé Jezi Kri te vinn mouri pou nou menm te ka gen lavi anabandans lan! Nan Liv sa nap jwenn anpil bon bagay, ki pral pale nou sou koze lavi relasyon nou yo ant yon fanm ak mari li menm, ant yon gason ak madanm li menm tou. Mwen pral pale ak nou nan yon jan ki ka satisfé tout moun, mwen vle di ni fi ni gason paske se pou nou menm menm map ekri bagay sa yo kounyeya, paske Jenéz 2:23-26; di nou anpil bagay sou sa yo deja kote nou dwe li yo pou nou ka konnen bagay sa yo pi byen. Li y ova bon pou ou menm paske se moun ki etidye leson l, ki konprann leson li yo byen ki pase souvan nan exzamen yap bali yo paske li menm li konnen ki jan li pral pase exzamen l yo pral ba li yo paske li pare pou bagay sa yo menm. Mwen swete Liv sa ki pral pale nou sou koze relasyon nou yo pral yon bon medikaman pou nou tout moun ki genyen youn déjà, ki pral genyen youn pita nan lavi li menm paske li genyen enspirasyon Bondye ya ladan-l. Se yon bagay ki dwe pote anpil fri pou nou menm ki pép Bondye yo paske mwen mande Sentespri Bondye ya pou li ka rete kô-m yon enspirasyon pou mwen menm nan wout sa ke mwen vle fé ak nou an, pou-liv sa ka vinn yon sixsé pou nou tout ki pép Bondye ya. Paske Senyé ya renmen nou anpil, ke Li rele pou nou menm moun pali yo menm, pou nou tout vinn yon bagay ki sen pou li. Yon bagay ki pi bél pou li menm, ki pi bon pou nou menm ke li ka pran yon sant santi bon ki pou pase nan nen pa li menm ki dwe fét nan nou menm ki moun legliz yo dwe ap ofri yo li menm ki Wa nou jodiya. Se yon bagay tou, ki pou menm nou menm lézôm kap viv anjeneral yo, pou yo ka arrive jwenn ak lajwa Bondye yo. Kote pou nou te ka konnen ki jan pou nou jwenn ak sixsé yo, pou nou konnen ke genyen youn ki pi bon pase tout ki bay tout sa nou vle nan Jezi Kri Sove ya. Se vre wi, li pi bon pase sa yo nou tap jwenn yo lé nou te nan lemon yo, paske pa ta dwe la toujou nan lavi nou menm ki kretyen yo ki vle di Satan ak fo pwomés li yo. Konnen ke Satan pat janm bon pou ou menm ke Jezi li menm li pi bon pase yo tout lôt yo menm ki genyen yo. Paske Senyé ya vle ofri nou menm, ki moun fanmiy legliz yo, yon bagay nan relasyon nou yo ki genyen li menm Jezi Kri ladan-l. Li genyen tou, lanmou li, pouvwa Bondye yo ki dwe nan nou menm, pou nou ka toujou mache de sixsé an sixsé. Jenéz 1:26 pale nou enpe de rév Bondye yo pou nou menm ki kretyen yo paske li te kreye nou menm ak yon bi kite byen detémine pou nou menm, men pou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#77
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor glwa pa li menm sélman. Se pou tét sa ou menm ki yon moun pa Bondye yo, Bondye vle ou pou ou mete ou pré pou ou menm ka vinn jwenn yon moun ki bô kote nou ki pou ede ou vre nan pwoblém yo menm. Se yon bon bagay ke li pral ba ou a, men ke ou pap ka jwenn sa achte nan Wal Mart paske store sa yo paka vann bagay sa yo menm jodiya. Se yon moun ki pou ede nou tout bon an, pou nou ka fé wout syél la anjwa paske Bondye se lajwa li bay nan lavi nou tout ki koumanse nan relasyon imen nou genyen yo jis li ban nou lavi anabandans lan. Se nou menm lézôm ki pa pran jwa sa yo kote nou pito voye yo até, men nou pito pran tout tét chaje yo ak traka yo pou nou menm kô-m yon byen, menm kô-m yon eritaj pa nou menm. Paske nan tout sa ke Bondye ban yo, nou dwe konnen ke volonte Bondye li menm dwe fét ladan l pou glwa pa li sélman. Si ou sonje ak ayé, wap sonje ak jodiya paske menm ere ke ou tap plede fé yo ayé yo, yo toujou ap fét jodiya menm nan lavi ou. Se pa fôt pa Bondye, men se fôt pa nou menm ki sen l yo! Ann nou aprann viv pou li menm paske li bon pou nou menm pou nou fé sa pou nou ka viv byen pou tout tan. Pakite bagay sa yo pou anyen paske peyi ki moutre ou jan pou ou fé peche yo kont Bondye pap ede ou soti ladan yo jodiya si ou menm ou pa souke kô ou menm pou ou ka delivre. Janm jan ke peche te pran tét ou a pou ou te ka fé li ya se pa konsa wap jwenn chans ou pou ou ka soti, fasilman, si ou pa genyen Jezi ki pou ede ou menm soti nan bagay sa yo ki fé lawont bouche zye ou a pou ou ka pa wé nan zye ou spirityélman. Ann nou pran peyi isit, Ozetazini, ki bay anpil avantay ke anpillôt peyi pa bay yo, men ki yon pwazon ki pou detwi ou menm spirityélman paske moun yo viv san respé pou bagay Bondye yo paske ou ka genyen valé mennaj ou vle, fé valé peche pou vle pandan ou nan gwoup legliz yo ap loure Bondye ki Sen an ak demen ou anlé ke sa pa yon wont pou ou menm. Paske ou ka peye chemen ou ak moun sa yo ki chéf reskonsab yo pou ou ka menm vinn pi gwo manm ki nan legliz Bondye ya kote 10% pou Bondye men 90% pou Satan Le Dyab la. Se zye spirityél nou pa genyen ki fé nou ka toujou ap lonmen non Bondye anvan yan paske nou tap gen tan wé nou mouri vre. Nan bagay konsa nou pap genyen yon bon relasyon ak Bondye men ak yon sosyete ki wé peche bay lavi malgre lanmô genyen finn vlope yo, key o paka wé bagay sa yo menm jodiya. Nou dwe ap chache ki ran sosyal nou nan sekirite nou bezwen nan Kris la, konsa tou, nou va genyen lisans ak asirans pou machin nou an kise lavi nou menm ki kretyen yo. Si nou fé, bagay ki dwat yo, nan jwenn nouriti pou lavi relasyon nou yo, se konsa nou ka genyen, dwe genyen Sentespri Bondye ya pou l ka gide nou nan maryaj nou yo ki vle di nou va viv yon vi spirityélman ki bon pou Bondye ak yon bon vi mateyél nou yo ki mache ansanm ak relasyon nou yo ki bon pou nou menm. Ou te ka nan menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#78
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor klas ak yon moun ki vinn Wa, men si ou pat genyen yon relasyon ak li menm, ou pa ka mande li favé l paske lap di ou li pat janm konnen ou menm. Ki relasyon ou menm ak Kris la, malgre li te pran fado ou yo? Ki ran sosyal ou ak Kris la jodiya, malgre li te vle, li menm toujou vle, pou li ka zanmi ak ou menm? Pakite li pran plas li kô Wa de Wa, ke ou pa yon zanmi pou li menm paske lap di li pat janm konnen ou menm, ki pral yon verite menm pou ou menm ki sen ki nan legliz la. Konnen ke menm bagay sa yo ou panse ki pat enpôtans yo, yo pral enpôtan paske ou pral volontéman fé volonte-l (Bondye) jodiya ki dwe fét nan lavi ou menm paske Bondye ap gade nou tout kap viv jodiya nan bagay sa yo ke nou dwe ap fé yo. Li déjà fé nou wé sa, jan li bon pou nou ke li vle nan nou bagay ki bon yo menm ke nou dwe konnen ke nan tout sa nap pral fé yo, ke yo dwe genyen tout glwa li, ak bonte li yo ladan-l. Anvan nou al kouri fé bagay yo san nou pa mande li menm, nou dwe di li ke nou pral fé yo san nou pa di nou pral fé yo demen paske demen se pa pa nou menm li ye, se pa li menm sél ki sen an. Bondye, pafwa, anpil fache ak anpil nan nou menm ki di nou se moun legliz yo paske nou kite twôp entéferans, twôp demagoji fét nan lavi nou menm, sitou nan relasyon nou yo chak jou. Nou dwe konnen ke nou la pou yon kôz ki koute pi ché pase lavi nou menm paske nou dwe mouri mateyéman men nou menm nou ap viv spirityélman pou Kris la. Se timoun yo bay lét pou yo bwé, nou menm nou nan Kris la lontan sa, nou pa ta dwe ap fé kout volan kwochi sa yo ankô ki pou voye nou jete nan faléz peche yo ankô paske nou kite moun sa ki tap maske nou yo toujou nan lavi, nan relasyon nou yo, nan timoun nou yo, nan travay nou yo, nan lavi nou menm ak Kris la tankou lé li menm Satan te fé l la ak Év la nan Jaden Edén nan. Jou MadiGra se pa jou sa nou kite yo maske nou, men ki pou Bondye ya, jou ki pou relasyon nou, ki pou timoun nou yo, pou lavi nou angeneral la se jou sa nou bay Satan pou li ka maske nou menm, menm. Se pa konnen nou pa konnen bagay sa yo menm jodiya, men se nou menm kite yo ap fét la paske nou kite twôp moun ap pale anpil nan zafé nou yo, paske nou pa ka pa genyen moun sa yo bô kote nou ki pou fé nou gate sa ak moun ke Bondye mete ansanm ak nou yo pou nou viv la. Bondye di ak bouch li, pinga nou fé bagay sa yo paske li di nou nan liv sa: Matye 19:5-6, kisa nou pa genyen dwa pou nou fé nan relasyon moun li yo ke li menm mete ansanm yo. Men ou menm moun ki di ou se pép Bondye yo fé yo menm paske ou konprann ou konnen pi plis ke Bondye malgre Bondye di nan Ezayi 55:8-9 ke panse ou yo ak ede ou yo pa menm jan ak pa li yo menm. Konnen sa jodiya ke lé ya rive pou nou konnen déjà kisa Bondye ap tann nan men nou menm ki di nou se pép pa li ya paske nou dwe ap viv pou li menm sélman. Nou pa ta dwe ap separe lanmou nou genyen yan ak moun sa yo ke li menm Bondye“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#79
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor mete ansanm yo, sofman si ta genyen, sa yo rele yo enfidélite yo nan maryaj yo, youn nan yo ta arive mouri, si ta genyen adilté nan maryaj yo, youn ki pat kwé nan Bondye ya kite ke ou menm ou te avék li menm, li ale fé wout, tou. Nan ka sa, ou ka remarye ankô kote legliz Bondye ya dwe sipôte ou menm nan sans sa paske sa pa sou kontwôl ou menm men sou kontwôl legliz Bondye ya. Si se pa youn nan koze sa yo ke mwen di yo, moun sa yo dwe rete ansanm pou jiskaske lanmô ta vini pran yo menm! Apre bagay sa yo nou di yo la, pésônn pa ta dwe genyen dwa l pou l fé youn nan moun sa yo ki marye yo nan non Bondye ya separe youn ak lôt. Ou konnen ke sa pa ta dwe fét, men paske ou menm ak té ya ki renmen lapli anpil, se sa ki fé li pa janm di non genyen twôp dlo lapli yo. Paske se li menm lapli ya ki pou bali pi plis dlo yo pou li bwé yo; menm jan ak ou menmki renmen bwé peche yo tankou lakansyél kap bwé dlo yo. Menm jan si té ya pa janm di ke genyen twôp lapli ki fét se konsa ou pap janm di non mwen pap kraze maryaj moun Bondye yo travay di pou yo mete anplas la kote ou pito tonbe nan peche ankô paske té ya konnen devwa pa li se pou li bwé dlo a kote devwa pa lapli ya se pou li tonbe konsa va genyen manje ak ou menm ki ta dwe ede moun sa yo ranje sa pase pou ou menm ta ede yo kraze sa. Eskwa té ya se pou li toujou jwen dlo pou li bwé, kote eskwa pa nou menm ki moun pa Kris yo se pou nou ale nan syél la. Menm jan tou, konnen devwa pa ou menm nan lavi moun ki marye yo kretyen, ba yo bon konséy pou yo ka rete ansanm nan lavi relasyon maryaj yo genyen an. Bondye vle fé ou konnen sa jodiya tou, ke li bezwen nou pou nou aprann youn lôt inite ak lanmou nan pasyans nou yo paske se li menm ki gen dwa regile maryaj moun pa li yo. Rév pa yon moun ki pou Kris la se pou ou bay bon konséy yo si ou genyen yo, si ou pa genyen yo ou dwe rete ak bouch ou menm fémen nan bagay sa yo, ki rele relasyon lôt moun yo paske li pa vle ou al gate sa pou yo menm. Sonje konbyen maryaj ou kraze déjà ak lang ou, ak bouch ou, ak lajan ou, ak efô ou menm, paske ou pral devan Bondye yon jou konsa ak dosye sa yo menm. Sonje konbyen ke ou te ka ede yo menm pou yo te ka fôje maryaj yo a ansanm, paske ou te dwe yon ajan ki pou ranje bagay sa yo men pliske ou pat vle fé sa menm, ou fé kraze sa pou yo menm. Nan ka sa on vinn tounen sél la ki pou sale manje ya ki se maryaj yo menm jan ak moun ki nan lemon yo ap fé la. Ak tout move dosye sa yo, kote fado sa yo twô pou ou menm pote yo ki pat vle wé limyé Bondye ya briye nan lavi moun ki pou Bondye yo menm. Si ou pa kontan wé sa nan lavi ou, kite sa rive nan lavi yon lôt. Bondye rele ou menm pou ou te ka yon liberaté, yon apot, yon moun ki bezwen lavi li paske moun sa pral pare li pou li resevwa padon nan repantans li, Sali, Women 8:30; 1Koretyen1:9; 1Tésalonisyen 2:12 ba ou pi plis esplikasyon sou bagay sa yo menm. Ankô nou jwenn nan Travay 17:30 ki di jan ke apél sa se yon kômann ki marye ak“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#80
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor levanjil la nan enspirasyon ke Sentespri ya ba la (2Tésalonisyen 2:14 ak li nan Revelasyon 22:17). Ou menm ki refize l pral boule nan letan lanfé dife ya Jan 12:48. Bondye ba ou ministé ou pou ou fé gwo bagay yo, bon bagay yo, pi gwo bagay yo nan lavi ou menm, nan lavi yo menm paske ou pap viv pou ou ankô men pou Kris la. Tout bagay yo dwe genyen limit yo ki nan lavi tout kretyen yo. Si mwen ta di ou bagay sa yo ke mwen paka fé yo, wap se zi, men si mwen ta di ou ki bagay sa yo ye, men eske ou pral ede mwen ak yo men eske tou, ou pral pale mwen mal, pa ta dwe yon bagay ki nan pyés avantaj yon kretyen paske nou se moun Kris la nou ye! Yon kretyen la pou l sale tout moun Bondye yo nan bagay sa yo ki bon yo paske nan li menm yap bon limyé pou klere tout bagay sa yo ki nan fénwa yo. Jodiya ou dwe reyalize ke ou menm ou bay twôp moun nan gaz ou a, ke lanp ou a préske pa genyen gaz ladan l ankô paske ou fé twôp zen, twôp tripotay, twôp kout long, twôp kraze sa pou yo menm, twôp adilté yo, twôp mechanste yo, twôp lenjistis yo, ou pa bay esklav yo libéte yo, ou pa bay pôv malere yo chans yo, ou pa ba yo kote pou yo dômi, men ou di wap fé jénn pou Bondye ke Bondye pa vle yo menm (Ezayi 58:6-8). Ezayi pale nou sou koze sa jodiya pou nou ka konnen yo, ak menm sispann fé yo, bagay sa yo ki mal yo. Si ou ap imilye tout moun, ou di yo pa moun, yo se pôv, ou fé konplo pou ou te ka touye yo, men se pa sa Bondye li menm vle jodiya. Men se yon chanjman Bondye ap tann nan men ou menm jodiya. Simichtyé yo ke ou menm ou genyen, se pou yo antere moun ki mouri yo, se pa pou yo kenbe moun ké toujou pandan ou di wap vivan pou yon Jezi ki se lapé, lajwa ak lavi pou tout tan yo. Ou genyen twôp zosman moun sa yo nan lavi ou menm, twôp moun ki nan simichtyé ké ou, kote ou dwe al antere yo paske yapsanti nan men ou menm. Sa se vre zanmi-m! Ou genyen twôp moun ki nan simichtyé ké ou a, kote ou bél tankou yon tonm ki byen pentire byen bél deyô men anndan l ki chaje ak zosman moun ki mouri yo ki vle di lôgéy ou yo ak tét chaje yo. Sispann kenbe moun sa sou ké ou, sispann fé plan ou yo pou ou ka touye yo ak pou ou ka kraze sa pou yo menm nan pa bon pou ou fé bagay sa yo menm. Genyen moun ki pap ale nan lanfé pou kôz pa yo menm yo te fé yo, men yo prale pou kôz pa lôt moun yo ke yo te mete sou tét pa yo paske yo se towo yo, yo se manman poul yo, fôk yo kale ze yo ke yo pat ponn nan, men fôk yo ponn tipoul sa menm. Ou kale tout bagay ki pa bon yo kote ou peche yo, ou kale mizé yo, ou kale tripotay yo, ou kale jalouzi yo, bay moun yo tét chaje, ou pran viv nan mechanste ak adilté ou yo pou yon matye. Déske ou pa genyen kote ankô pou ou pote chaj peche ou yo ou préske al lwe kote pou ou ka mete yo menm. Paske ou konnen ou kapab, men youn ki pi pôv yo nan espri Bondye ya bay yo. Sonje byen ke se moun ki genyen tiké pou yo ki ka vwayaje, ki vwayaje yo, paske ou menm menm sou standbay yo pap pran“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#81
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou nan avyon sa. Pap genyen kote ankô pou ou pote peche pa ou yo, kite lôt moun yo pote peche pa yo paske chak sa ou fé yo ki mal, se fado yon moun ke ou ap pote pou yo menm. Si yon polis ta di ke li ap ba ou yon tiké paske ou genyen yon Toyota ki menm jan ak pa yon lôt moun ki genyen Toyota, men eske ou ap dakô ak sa? Non, paske ou genyen rezon pou sa, men eske ou pa genyen rezon pou ou pa ale viv nan lanfé pou sa moun fé yo konsa wa gen lavi? Wi. Paske tag ou a ak pa li ya pa menm, paske tou, se sou lisans ou a li prale si ou pa gen tan fé reklamasyon an vit. Lé ou ap fé peche kon yon moun ki fou yo, se tiké pa yon lôt moun ke yo ap fé ou menm peye pou yon lôt moun yo san ou pa konnen kisa ou té fé yo, men ou ou konnen menm. Jezi vle ou menm sove jodiya tande zanmi! Pa koute moun kap di, ou menm kap fé pou Kris la menm. Chak moun genyen devwa pa li menm pou li fé nan relasyon pa li ya, ou menm ou dwe chache konnen ki devwa pa ou a nan relasyon ke ou menm ou genyen ak moun sa pase pou ou menm ap chache pou ou ka gate pa lôt moun yo ke ou pap ka ede yo ranje sa ankô a. Yon lôt bagay ankô ki entéresan, ki se dife ki renmen gazolin anpil paske gazolin nan ede li pou li ka fé pi plis dega ke li menm pap ka peye yo. Ki vle di, genyen anpil moun ki renmen lôt moun viv nan bagay sa yo ki pa bon yo paske se la pou yo parét pou moun pi bon yo, se la tou, yo jwenn chans yo pou yo ka vôlé ak anpiyaje lôt moun sa yo ki nan pwoblém yo. Genyen anpil moun ki pa renmen ou genyen madanm ou ni mari ou a paske yo pap ka rele ou ankô lé yo vle ou pou ou fé sa yo vle ak ou ankô paske moun sa ke ou genyen pap dakô bagay sa yo fét menm ankô. Rezon, paske kounyeya se li menm ki la, yo dwe respekte bagay sa yo byen, si tou, si li konnen, ke li dwe kenbe mari li byen, si se pa sa yap pran li nan men li menm. Lé sa pase konsa, tou, se li menm ki pral nan remarye ankô ak yon lôt moun, ke li menm pral tan pou li aprann renmen li, konpran li nan tout jan yo. Pou tét bagay sa yo menm, ou dwe chache pou ou rele moun sa yo kite pran desizyon pou yo te genyen relasyon yo genyen paske yo kite lôt moun pran l nan men yo menm. Sonje pou ou chache yon filozofi ladan l ki pou ede ou menm nan relasyon ou a jodiya. Ou menm kip é pou ou fé tout efô ki genyen pou ou ka ranje sa kounyeya pa lwen al viv nan fé adilté ak moun sa ki li menm se yon moun ki marye ak yon lôt moun paske Bondye pa vle wé moun kap viv nan fé adilté yo menm paske yo se pitit Satan pa aksyon yo menm. Genyen anpil moun ki pa bay relasyon yo okenn enpôtans, pandan genyen anpil moun tou, ki bay tout viv yo pou yo ka reyisi ladan-l. Men genyen moun tou, ki pran relasyon yo pou yon sinister, kote, si yo bay de non, ka jwenn de plat kantinn pou yo manje menm. Se pa konsa zanmi-m, ou dwe konprann li paske Jezi mande nou viv tankou ki déjà sove yo paske Bondye la, bagay yo dwe fét byen menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#82
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nan move van yo tou. New York vle di libéte paske se sa stati ya vle di, sonje ou menm ke Jezi se libéte, ke ou dwe pran libéte ou menm jodiya zanmi-m yo nan men Satan menm! Paske maryaj ou a pa an sekirite, kote tout moun jwenn li pou yo pale sou li menm. Jezi konnen tout bagay yo ke ou menm wap andire yo ke ou pa ta dwe tande yo paske ou pran pozisyon pou ou pa tande vwa li menm kap pale ak ou menm kounyeya men li vle konnen ke li la pou li ka ede ou menm jodiya. Sonje ke yon pye flé pat plante pou yo te ka rekôlte mayi pou moun manje, men yon bagay yo grandi pou fé bélte! Plante manje ki pou rekòt.Kite Jezi donnen tankou yon plant nan lavi ou menm jodiya. Jezi se sél plan ki pa bezwen ni soléy, ni lapli pou li donnen paske li toujou, lap toujou bô yon kanal dlo ki pou kenbe li fre ya. Lap kenbe ou menm fre jodiya!Se Jezi ki bay vre repo a, lézôm pran sa nan men ou menm nan di yap bay san gade déyé pou tan se vôlé yap vôlé san gade déyé paske se konsa bagay la ye vre menm! Jezi pap janm ba ou menm ki kwé nan li menm manti paske li se Dye Vivan ki yon Dye de Verite Ya. Gade byen nan jan moun kap swiv li yo viv byen yan, jan yo viv byen paske yo genyen libéte yo, ke ou menm tou, ka viv byen si ou kwé nan li menm, si ou kite fé vye bagay sa yo ke ou konnen ki mal yo. Li pap pran anpil tan pou ou konnen ki moun li ye paske li pwouve sa déjà a Golgotha! Si ou kwé nan li menm jodiya pral sove paske Sove nou an se yon moun ki depan de li menm. Men yon sél bagay moun ki ap tounen ou nan lemon vle se swé ou menm ak lavi ou ke li menm paka ba ou a. Sonje ke li pap ka ba ou l menm, men moun ki déjà vini yan genyen lavi, lapé, lajwa anabandans pou ou menm jodiya, pou ou konnen ke ou pa pou kont ou menm jodiya! Foto sa yo se Jezi apre li te kite kwa pou nou menm, paske li pap janm sispann renmen nou menm. Jezi konnen ou, men eske ou vle konnen li jodiya menm zanmi paske lé ya rive pou sa fét menm? Tout moun ki genyen yon zanmi l dwe konnen youn lôt, ekse ou pa ta renmen konnen ki moun sa ki bay lavi, lapé, lajwa ke non li se Senyé Jezi Kri ki Sen An? Wi! Ou dwe konnen li menm paske pa genyen yon lôt ki ka Jezi Kri, ke pap genyen youn tankou li menm ankô paske l déjà nan pôtla pou nou menm ki kwé nan li menm jodiya! Genyen yon relasyon ki pote fri mande anpil sakrifis ladan l paske tout sa yo ki bay tan yo pou sa ka reyisit la, ap reyisit menm, ou menm pa al gate sa pou yo menm zanm-m. Chache konnen nan ki jan ou dwe obeyi ak moun sa ke ou menm ou genyen an pou ou ka genyen yon bon relasyon ki bon pou tout tan! Ou menm fanm nan, ou dwe obeyi a mari ou nan tout bagay yo ki genyen yo tande paske sa se lalwa Bondye yo pou ou menm kap viv nan relasyon ou a byen ak mari ou ki di sa menm. Nou se yon sél kô nan relasyon nou an, men se mari ou a ki dwe an tét fwaye la ke ou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#83
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou se kô a; menm jan ke se Jezi li menm ki antét fwaye legliz li ya. Bagay sa yo, se dapré Liv sa yo ki nan Bib La tankou: Kolosyen 1:18, ki pale nou de bagay sa yo menm, Women 12:1-27 ki pale nou de bagay sa yo tou ak menm nan liv 1Koretyen 12:27, pale nou anpil sou bagay sa yo tou, zanmi m! Pa manke konprann ki jan pou ou ka obeyi jan pou ou viv byen ak moun ou a. Ann nou tout moun legliz yo sispann trakase kô nou nan fé bagay sa yo ki pa fé Bondye plezi yo, men pou nou fé bagay sa yo ki ka fé ké li menm Bondye plezi yo paske li pa fasil pou yon moun fé ké Bondye kontan, men sélman pou li fé bagay sa yo ki bon yo tankou nou jwenn nan liv: Ezayi 58:6-8 ki pale nou sou bagay sa yo pi byen pase mwen menm. Kesyon pou nou ap mande jodiya, men kilé mwen menm mwen ka konnen ki jan pou mwen ka fé ni pa fé ké Bondye kontan? Se kapab kesyon sa yo ki mande anpil repons yo ke ou menm ou kapab genyen kounyeya ki nan tét pa ou menm. Men eske ou genyen repons lan pou yo menm paske Jezi di, se pou ou renmen tout moun, ke ou dwe beni menm moun sa yo ki pa renmen nou yo, se pa vre? Wi. Se sa yon kesyon ou dwe panse ak li se pa mwen menm kid we panse kisa ki nan tét pa ou menm. Paske nou tout se imen nou ye, nou fét ak pwoblém yo, men nou pa ta dwe ap viv nan yon vi pou tout tan san nou pa konnen ki moun ki ka sove nou paske nou se sen pou syél la ki gen pouvwa sou yo sa ki pa konnen Jezi yo menm. Si ou genyen de Mét jodiya, ou dwe revoke youn ladan yo paske sa pap bon pou ou menm ki genyen de ya. Si ou pa pran pozisyon ou kont sa ki mal yo, ou nan fé sa ki mal paske se swa ou se yon moun kap byen yo o ou se sa yo ki mal yo. Genyen moun kap plede di ke yo pa janm fé anyen ki mal yo paske ak moun ke yo menm ap plede di sa yo pa konnen ki moun yo ye paske yo se menm imen paréy yo ki pa konnen yo byen, men Sentespri konnen ou menm byen jodiya zanmi-m. Men yo pa janm sonje byen, ke, lé ou ap maltrete mari ou a, pitit ou yo, zanmi ou yo, tét pa ou menm paske ou chich, ou di, ou malonét, ou mechan, ou tripôt konsa, ou se yon piyajé, ou vôlé, ou se yon moun ki konnen ki jan pou li renmen byen, renmen byen sanswe yo, ke se Bondye menm ou ap fé bagay sal sa yo menm. Si ou li jodiya nan liv 2Tésalonisyen 3: 1-24; ou pral wé jan ke se travay ki pou fé yon moun a rive kote li vle ya, si tou, si tou si ou se yon kreten ki pa yon bon kretyen vre. Se pou ou menm, toujou sonje, ke ou menm ou se imaj Bondye ke ou ye, paske ou dwe yon moun ki sen menm jan ak li menm ki Bondye nou. Paske, nou se yon fotokopi ki pou Bondye, ke Bondye li menm pran anpil fyéte pou li te rele nou menm pép pa li yo paske nou dwe yon yon bondye nan aksyon nou yo, nan lavi nou menm ap viv la ak lôt moun yo paske nou dwe mache dwat pou li menm. Bondye rele nou tout pou nou tout te ka vinn yon pép ki ap viv apa pou li menm, yon pép ki dwe la pou li fé moun sévi“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#84
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Bondye, ki pou fé sévis pou li menm. Pou tout rezon sa yo nou menm ki moun pa li yo dwe ap mache nan yon wout ki dwat nan tout bagay ke nou genyen pou nou fé yo. Nan relasyon nou yo, nou dwe obeyi, glorifye non Bondye, renmen Bondye, paske nou tout se pôtre Bondye menm nou ye! Lé ou di, mwen renmen yon moun, ou di mwen ba ou Bondye, tou! Si tout moun pap viv pou Bondye jodiya, men ou menm ak mwen dwe fé tout sa konnen pou nou viv pou li menm paske dife lanfé ya pap dous pou nou menm ki genyen tét di yo. Konnen sa jodiya ke fé lach nan relasyon nou pral voye nou tou dwat nan lanfé ya paske lach se peche li ye. Bondye pap fé piblisite pou lanfé pou pyés moun, men se nou menm ki chwazi pou nou ale viv nan lanfé pou tout tan paske nou renmen peche ki vire an plezi menm, jan ak moun peyi Sodôm ak Gomara yo. Sonje ke nou tout dwe genyen respé nan sa nou ap bay a lôt moun yo, ki ka yon bagay ki nan avantaj relasyon ou a. Se pa fasil pou yon moun fé sa mache byen paske souvan ou vle sa, men moun ke ou genyen an pa vle sa menm. Se menm jan ak maladi kote ou vle rete ansanté, men kô a vle fase ou menm até ya paske se la lit e soti ya, li vle pou li ale menm kote ya. Sonje byen ke bagay sa yo dwe yon bagay ki sen pou Bondye paske tout glwa yo dwe pou li sélman zanmi-m yo. Fanmiy Bondye yo dwe la pou yo bay konfô nan tout detrés ki genyen yo, kote nan ké ki pa kontan yo, ke yo dwe mete ké sa kontan nan amou yo genyen paske nan tout tét chaje yo, lanmou sa dwe reyisit nan rayisman yo, ke nan ké poze yo ké sa pa dwe nan ké kase yo, kote li bay respé nan bagay ke moun lemon yo pa ta dwe konnen menm. Nou menm ki di nou pote non kretyen yo ta dwe genyen bagay sa yo tout ap fou pou yo a paske nou dwe viv kô m moun ki sen yo pou tout tan. Rezon an, se paske pou nou ka toujou genyen bagay sa yo ki bon yo pou nou ka bay ak tout moun yo ki pa genyen Bondye nou an nan lavi yo menm. Lanp pa nou an yo pa ta dwe chéch menm, men ki ta dwe yon bagay ki toujou chaje ak gaz ladan-l paske nou se moun pa Kris la. Jenéz 2:18 pale nou sou bagay sa yo pi plis, kote si ou li nan Matye 25:1-43 ki pale nou pi plis sou bagay sa yo tou, pi byen pase m,ou pral konnen ke Bondye renmern tout plan li mete yo paske li vle yo pote fri menm. Genyen anpil bagay ke nap fé, menm Bondye di ke yo pat janm nan panse pa li menm, se pandan nou menm, nou te gen tan kreye yo nan ké pa nou, nan imajinasyon pa nou menm pou nou te ka fé yo youn lôt mal yo. Nou konnen tout mal nou yo ak tout lôt kalite vye mechanste nou yo ke nou te déjà genyen nan ké nou yo, ap grandi tankou pye flé ya ki bô sous dlo lanfé ya ki pa lwen pou li chéch la. Fé yon moun mal pa bon pou yon kretyen ta menm panse ak sa! Lé nou fé byen ak tout moun, se pa pou Bondye nou fé yo, men se kouri nap kouri pou dife ki nan lanfé ya pa al boule nou menm ki bezwen, lavi, lajwa, lapé nan men“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#85
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Bondye jodiya, pou nou konnen ke san nou pa chanje jodiya pap genyen lavi menm,men se lanmô nou va jwenn pou rekonpans pa nou menm ki kretyen yo. Sa se yon fanm ak mari li ki fék sot marye la. Yo kontan paske lanmou an fô, ke yo vréman nan nan yon lit pou lavi ki pou tout tan yo. Pou rezon sa yo, ke yo dwe ap viv byen nan lanmou an paske yo kite fanmiy yo pou yo ka fôse yon nouvo fanmiy kap viv nan tét ansanm nan paske li bon pou sa fét menm paske Jezi mande nou pou nou fé tout bagay sa yo chak jou pou ka demere nan li ke nou va gen bon lavi! Kesyon yo: 1) Eske nan relasyon imen an ka genyen 2 o plis ke 2 antét fwaye ya, ladan-l? 2) Ekse yon relasyon dwe kontwole pa manm yo, tankou yo se antét fwaye ya? 3) Eske yon kô ka pran dirije tét la, se tankou, se li menm ki chéf antét fwaye ya? 4) Eske antét fwaye ya dwe kontwole kô a paske kô a di li vle pou li antét fwaye ya? 5) Eske yon kô ka pran plas antét fwaye ya paske li konnen pi plis pase antét la? 6) Bondye bay gason an dwa li nan relasyon li ya, se pou nou kite yo non beni menm! Fanm sa ki chita, kote li ye ya bliye si li te genyen yon bagay ki rele yon mari. Ou menm pa tad we fé menm bagay sa yo paske ou menm, ou konn devwa pa ou yo! Chapit: 2 Fanm ki genyen pasyans lan ret tann ak pasyans! Pasyans yon moun ka fé moun sa jwenn yon peyi pou li menm gratis san peye paske apre tout gwo bri yo, se pasyans lan ki pral separe gato a. Chache pou ou ka genyen l jodiya paske li enpôtan anpil pou ou genyen sa menm. Sa se pou ou menm ki yon fanm ki ap ret tann mari li ki ta dwe fé tét li travay pou li geneyn pasyans sa paske li konnen ki enpôtans ke mari ya genyen nan lavi li menm. Malgre ka genyen move van yo sa pa ta dwe fé nou pa fé yon bon bagay nan relasyon nou an paske lé ou menm ou pa fé anyen pou li menm ke mari ou a ke ou manke genyen bon konprann yo ki pou ede youn lôt la menm. Se pa konbyen grenn mayi nou te mete nan té ya, men se konbyen ke Bondye ap ban nou paske li vle nou genyen pi plis ke nou men map bay la. Tout ti efô ou yo ka vinn pi plis si ou mete Bondye nan plan ou a kô m lapli, kô m angren, pou mayi ou a ka leve byen pou l ba ou pi plis ou te mete yo. Konnen ke ou menm ki moun pa Bondye yo ke ou genyen yon bon bagay ki pral fét pou ou menm nan lavi ou paske mari ou a pral konprann ou byen ke li vle sa ke li pa vle sa lap fét“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#86
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kan menm pou ou menm jodiya. Sonje byen ke ou dwe li menm anpil bagay yo ke genyen li respé anpil se youn ladan yo menm! Nan tout bagay ki genyen yo pasyans ou menm se youn nan tout gran bagay ke yon fanm ta dwe genyen nan men yo menm chak jou pou ofri ak mari yo. Si ou pa genyen bagay sa yo, ou dwe mande Bondye ke li menm va ba ou yo paske li plen anbonte ak richés pou moun ki moun pa li yo menm. Kô-m nou aprann de bagay sa yo déjà, menm ke yo pat di ou kléman kisa pasyans nan ou a ye, ou dwe respekte sa paske nan tout bagay yo li préske pran paj lavi ou menm pou lib a ou lapé, lavi ak lajwa. Se yon bon bagay pou ou genyen l, men se moun sa yo ki ta vle sa pou mari yo ki yon fanm ki dwe pito sa paske lap moutre ou menm jan pou ou menm kominike ak mari ou nan yon bon dyalôk ki moun sivilize fé san goumen pa ladan l menm. Nan tout kesyon sa yo, nan tout paj yo, nou dwe ap poze tét pa nou menm yon pil lôt pakét lôt kesyon toujou. Paske li pap janm ka fé sans, si ke, pye ou menm ta pédi plas li pou li di ke li ta vle vinn tét ou jodiya paske tét la pa vle fé travay li menm, ke li pap tap fé sans menm toujou, si je ou ta di plas li, pou li di ke li ta pito vle vinn pye ou kounyeya menm. Non paske yo tout yo genyen plas pa yo ke yo tout dwe konnen ke yo tout la yo enpôtan tou. 1Koretyen 12:-12-26 pale nou sou bagay sa yo pou nou ka jwenn ak pi plis detay zanmi-m. Mari ak madanm yo dwe fé travay yo byen pou Kris la! Paske tout midiyokra yo dwe fini menm jodiya. Fanm sa konnen ki enpôtans lanmou mari li pou li menm, kote manmzél ap asepte yon bouke flé nan men li ak yon bon souri nan figi li paske lanmou an donnen nan ké li menm tankou yon pye flé ya kap fleri ya! Fanm renmen kado, sitou flé, menm ke se pa pou tout fanm paske anpil nan fanm Ayisyén yo genyen pi pito ke ou bay yo lajan ke ou menm ou bay yo flé ki soti nan men gason yo! Gason an ki genyen yon bon lan dwe ede pye flé sa ki madanm li ya donnen chak jou malgre move van yo. Se pa tout gason ki genyen yon bon fanm nan men li paske sa ra anpil zanmi! Chapit: 3 Fanm Bay Lanmou Ou Pou Ou Ka Resevwa Genyen fanm ki pap bay anyen, men ki toujou vle pou yo resevwa anpil nan mari yo ki pa ta dwe fét menm paske yo rele sa parazit. Anpil relasyon kounyeya, se moun ki parazit ase kap dirije yo sél man paske yo tout bliye premye amou yo te genyen an. Yo marye, men yo viv tankou moun ki plase yo paske yo pa genyen bon konprann lan vre. Yo fé nich tankou toutrél kap pote pay paske youn se moun nan Nô, lôt la se moun Sid, fôk yo fé byen pou zôn pa yo a menm si se pa sa yo pap reeli yo ankô. Konsa, yo ap viv tankou moun ki nan yon pati politik yo ki pé pou yo pa mete yo até nan lôt eleksyon an. Sonje byen ke sa ou menm plante, sa ou dwe espere pou ou ka“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#87
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor resevwa sou laté ya nan men Bondye. Fanm konnen sa byen, de kisa La Bib di nou menm, nan Liv Jenéz 1:27-28 di ou fé yo paske li pale ou sou jan ke Bondye wé bagay yo pou nou menm lézôm. Ou mét sispann fé gwo pil yo paske nou pap ale ak anyen, sonje moun se nan vant fanm li fét, lavi li chaje ak pwoblém yo, traka yo la, ke yo la pou yon ti kadé apre sa yo mouri tankou yon flé ke soléy midi a ap cheche ya paske pa genyen ase dlo pou li. Viv jodiya zanmi mwen byen pou Jezi Kri paske ou pral regret si ou pa chanje lide ou jodiya. Sa se yon avétisman ke Jezi Kri li menm ki di li pa lwen vini, kisa ou pral fé nan jou sa paske pakét ou yo déjà mare pou ou ale byen viv nan peyi Ayiti, men Jezi ki pral nan syél la. Ebyen apre kisa wap fé menm, rete viv Anayiti, ki pral jaden lanfé ya, ki déjà kay pésonél pou lanfé ya o prale viv byen ak Kris la paske li déjà nan potla ke ou menm ou pare pou ou ka ale avék li menm nan jou sa menm? Sonje ke ou menm ki moun pa Kris yo, se konsa ou dwe wé bagay sa yo, ke bagay yo ki dwe nan avantaj Kris la, dwe misyon pa ou menm tou! Se pa yon kesyon, ane ya chanje, bagay yo dwe chanje tou ase chak jou ou di sa ki pa janm chanje ya men se paske ou konnen Bondye ak tout lalwa li yo pap janm chanje pou ou menm, ke ou vle viv byen paske pap genyen tan yo la pou tout tan pou ou ka chanje lavi ou menm. Nan Liv lalwa Bondye ya nou dwe jwenn, bagay ki pou bon pou nou menm pou nou ka viv lavi nou menm lézôm ki ap pwodwi tout kalite vye pwodwi mechanste nou yo nan plas fé bagay sa yo ki byen yo. Nou plede fé yo pou lôt moun ka di ke nou pa bay piyay yo paske sa nou pito di nap pral fé yo pral fé nou al pédi tout lôt moun sa yo ki pral vini lélmi nou yo. Sonje ke yo déjà ap koute gou lanfé, ke ou pa dwe al ba yo konkou ni pou ou menm al sévi yo patné menm, tou. Nou tout dwe konnen, pou nou ap pwodwi bon bagay sa yo ki bon pou nou te ka fé ké Bondye kontan yo paske se la nou va konnen jan pou nou obeyi a mari nou, ki vle di chéf ou a ki dwe yon otorite ki sou tét ou a pandan relasyon ou a avék li ya. Paske se sa li vle di nou nan Liv Jenéz 1: 28 la ki se nan vésé 28 la, se pa vre? Wi se vre. Dapré Liv Ezayi 55:6-8 & Ezayi 58: 6-12 ki di nou ke Bondye li menm pa bezwen anyen nan men nou menm lézôm, men ke pou nou fé bagay sa yo ki byen yo ak tout moun paréy nou yo, pou nou ka beni kote nou dwe tou, beni tout lôt moun yo kap viv ak nou yo tou, sou té ya. Ezayi 5:26- 27 ankô pale nou de jan Bondye di li pral desann drapo li ya, ki vle di ke kolé li (Bondye) pral tonbe desann sou nou menm lézôm. Apre ou tande bagay sa yo nou ta dwe koute-l paske se pou byen pa nou menm menm ke Bondye bay avétisman sa yo menm jodiya. Ou menm fanm lan, ou dwe konnen bagay sa yo byen, ke ou dwe obeyi ak mari ou menm nan tout sans, nan tout bagay yo, tande, paske pita sa va pitris pou ou menm. Talé konsa ou pral genyen, yon jou, kote ou pral regrete tout bagay sal sa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#88
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yo, ke ou menm ou tap fé yo, tande! Bagay sa yo ke ou tap fé, tap di yo, lé ou pat respekte mari ou paske entél te di ou, entél te fé ou, entél te genyen se si, men ou menm ou pat genyen yo, mwen pral genyen yo paske lôt yo tap fé yo tou, ta dwe genyen yo tou, fé bagay sa yo tou, ou te dwe fé yo, pral parét devan Bondye menm. Ou toujou bat pou ou menm toujou konnen bagay sa yo, san ke ou pat sonje si ke ou mari te di ou menm ou pat ka fé yo paske ou pat vle koute otorize li menm, men zanmi, ak fanmiy ki pou te bay traka yo. Se pap yon jou kap menm jan ak tout lôt jou yo ke ou menm ou tap viv yo, men yon jou ki pral diferan anpil de tout lôt paske Jezi pral Wa dé Wa pou tout tan! Ou menm ki pat vle konnen ni rekonét mari li paske li pat dwe konnen ki moun ou ye paske ou te pi entelijan pase li ya, li pap konnen bagay sa yo ke ou tap fé yo, ki moun li te ye konsa pou li te di ou, pa fé bagay sa yo tou a menm, pral yon jou kote ou pral manje menm dan ou tap griyen pou ou te bay madichon yo. Sonje se pou bagay sa yo, ke li te di li opoze ou yo, ke ou tap fé yo a, bagay sa yo ke li menm te di non an, men ou menm ou te fé yo kant mém paske ou te di kilés moun kite ka di ou non an, kite ka wé ou menm tap fé yo kote yo te ka menm konnen bagay sa yo mwen tap fé yo pap yon verite pou Jezi paske li te wé ou menm menm! Pafwa ou te bliye ke Jezi tap gade ou, men se pat fé ou anyen paske ou te panse ke Jezi te vle di jeswi pou ou menm, ke li pat rele Alpha & Omega vre pou ou menm. Konnen ke Jezi Kri te dwe konnen yo, li te dwe wé yo menm paske li se Omnisyen, Omnipôtan, Omnipresen. Li konnen ke mari ou se pou li ye malgre li te kite ou tap fé vye bagay sa yo, paske ou pat menm vle kwé nan li menm men nan zanmi-sa kite yon tét chaje yo pou ou menm nan ou te kwé nan yo a. Sonje ke nan jou sa se va yon bagay ki tris pou mwen menm ak ou menm ki pat kwé yo paske nou te konnen ke nou te pi byen pase tout moun, men elas! Elas! Elas lap twôta pou nou menm paske nou pat fé bagay sa yo ke nou te dwe ap fé yo, men ou menm ou pat okipe pyés moun sa yo, men moun sa yo ki tap bay ou tripotay yo nou te tande yo pi byen. Ezayi 4:1 pale nou sou bagay sa yo tou kote nou dwe pran san nou pou nou konnen kisa Bondye vle di ak pép li yo menm. Pafwa nou pédi pi plis tan nan pran zen ke nou chache konnen Jezi Kri nou an. Nou chache konnen zanmi yo, men kilés moun zanmi sa yo te ye, ke ou vinn konnen ke yo se te yon pakét panyen, men nou menm tap bay yo veso nou yo pou yo te ede nou pote dlo nou yo malgre yo pat ka kenbe dlo pou nou menm, men nou te fôse yo pou yo pote dlo pou nou menm. Nou te bliye ke yo se te panye ki pat ka pote dlo pou nou menm paske tét nou yo te di, yo te konnen plis, yo te pi popilé sa nou menm, yo te tande nou pi byen, yo te ka fé pou nou, men eskse bagay sa yo tou, te ka pou moun ki di yo pou Jezi yo? Non, men li pral twôta pou ou menm zanmi-m yo! Pa fé Bondye ou a wont paske ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#89
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pap koute mari ou ayé, men jodiya ou pral koute li menm paske vwa pali ak vwa pa Bondye pral sonnen pou ou menm! Sa se yon pye bwa ki reprezante fanmiy ki pép Bondye ya. Gason an se tét pye bwa sa. Fanm lan li menm se kô a paske li nan mitan pye bwa sa. Timoun yo menm yo chita anba nét, nan plas ki préske rive nan rasin pye bwa sa. DRAPRÉ LA BIB: gason an ta dwe se li menm ki chéf kay li ya, menm jan ke se Kris la li menm ki chéf legliz la. Sa se konsa yon fanmiy ki pou Bondye ya ta dwe konprann li, aprann li kote viv li konsa nan lanmou nou yo va yon sixsé pou tout tan paske se lanmou Kris la nap bay vre! Si yon moun di ou yon lôt bagay ki pa sa nou di ya, moun sa se manti li ap bay ou menm! Konnen pou ou viv jodiya pou Jezi zanmi-m paske mari ou vre di anpil pou ou menm! Sispann koute kô entranje yo pou yo pa gate sa pou ou. Ou Bezwen Jezi vre, men fôk pase pa Lamé Wouj la pou ou ka lae Kanaran, se pou ou pase pa viv byen ak mari ou pou ou ka jwenn Kris la jodiya. Syél la pa piyay, tout sa Bondye mete yo fé pati syél la, jdoiya. 1) Fanm nan ta dwe se li menm ki reprezante kô fanmiy pép Bondye ya nan kay la ak mari li tankou yon Anbasadé ki nan yon peyi ki li reprezante byen, san de fo. Tout desizyon yo, dwe pran pa kolaborasyon ak mari ya. 2) Gason an ta dwe se li menm ki an tét fwaye kay fanmiy pép Bondye ya nan tout sans yo paske nan Bib la se sa yo moutre li menm paske se konsa Legliz Kris la dwe ye! Pa chache pou ou chanje sa paske se konsa zanmi. 3) Timoun yo menm ta dwe, se yo menm ki manm nan fanmiy lan ki rele Pép Bondye ya, paske se konsa li dwe ye. Men nou menm nou vle chanje bagay sa yo pou nou ka fé peche nou yo pi byen paske laché féb, se pa vre manté yo? Viv pou Jezi paske ou konprann regilasyon fanmiy lan byen. 4) Sentespri li menm ta dwe se li menm ki vinn rasin nan kap bay pye bwa sa dlo ak lavi e ki genyen kontwôl li pou-l dirije l tout ké moun fanmiy pép Bondye ya paske yo ta dwe ap aprann bagay sa yo kote kay la ta dwe sou twa wôch solid yo ki nan Kris la pou tout tan. Pa bat pou ou chanje sa. 5) Nap jwenn tout bagay sa yo dapré Liv: Kolosyen 1:18 & Women 12:5 & 1Koretyen 12:27 ki bay pi plis esplikasyon sou bagay sa yo zanmi-m! Si ou se sa, ou dwe fé tout bagay sa yo byen menm jodiya. Paske Bondye pa genyen tan pou li negwosye ak ou menm paske ou vle viv nan peche ou yo. Se pa konsa bagay yo dwe“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#90
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ye menm jodiya, chanje mét la pou bon an! Sonje koze kite fé Adan ak Év kouri kite Jaden Edén nan paske yo te pran yon gwo desepsyon nan men Bondye ki pat ka jwenn reparasyon l. Men Jezi Kri te wé bagay sa yo ki tap fét yo byen. Pou rezon sa yo, li te bay vi l paske desepsyon sa pou Adan ak Év te pi plis ke yo te dezobeyi Bondye ya, paske se lanmô kite vinn pran plas li menm nan yo menm. Apré anpil tan, li te pran dezisyon pou li te vinn mouri pou li te ka ban nou lavi ankô paske Adan pat panse si bagay la tap di konsa. Malgre bagay sa yo, te vinn fé yo, nou menm toujou ap fé tét di yo. Jezi te vle demontre kouman lanmou an te ye pou yo menm, menm nan move van yo ke yo ted we kenbe fé m pou yo menm te ka toujou genyen lavi. Zanmi mwen nou dwe asepte lanmou sa, menm lé ke ta genyen move van yo nan lavi nou yo jodiya paske se pou ou menm sélman ke lanmou sa te dwe ye. Ke lap bon pou pye nou menm ki mete Jezi, pou limewo pye nou menm paske se pou nou sélman li te fét. Pa bay legen yo paske bagay yo di, men kenbe la, toujou paske yon jou konsa, bagay yo pral chanje pou ou menm! Pito yon timoun kriye pou yon malé pa rive li pase nan malé ou menm pral kriye pou li menm paske ou pral kriye de fwa. Pakite se nan jou delivrans lan, ou pral mande pou ou sove ya paske lap gen tan twota. Pa jwe ak jodiya pou ou wa genyen tan demen paske demen genyen koze pa li menm. Viv Jodiya. Kite Jezi mete men li sou ou menm jodiya paske li ka konsole ou menm ki nan bezwen yo tande. Kote lézôm ap fé flay nan lavi ou menm, Jezi li menm dwe ap mete gôl yo si ou kite li vinn yon jwé pou ekip pa ou a paske li pap pran gôl nan men kelkeswa ekip la ke lite ye ya. Nan foto sa, moun sa yo se yon bann moun kite vini pou yo tande sa Sove ya Jezi Kri te genyen pou li di yo menm. Yo rete la pou yo ka gade sa pou ou aprann lan paske si yo pat genyen Jezi nan ké yo, bagay la pa tap okey pou yo menm. Chache genyen zanmi sa nan relasyon ou a ke ou dwe chache Jezi nan tout bagay yo menm jodiya pou ou ka jwenn lavi ak sixsé yo jodiya! Moun ki wé koulév la, ki fé li mouri ya, li peche menm jan ak moun ki touye li ya. Sispann gate bagay la yo pou moun sa yo ki vle sa. Ou paka mete yon relasyon legliz moun yo ansanm ak youn ki pou moun lemon yo paske youn pou Satan lôt la pou Kris la. Banbôch yo pa dwe fé ou algate sa pou yo paske yo pa vle sa, kite yo viv pou Kris ka, yon jou konsa yo menm tou va banboche ak Kris la nan syél ak zanj yo. Paske se nan di yo te fé bagay sa yo, menm jan tou ou menm ou ka chache pou ou fé bagay sa yo ke tout moun legliz yo dwe fé yo pou yo ka genyen pa yo ke ou dwe fé yo menm jan. Jezi vle ede ou menm jodiya, la chache ou menm ki fatige, men eske ou ap chache Jezi vre, paske li ap frape nan pôt kay ou ki ké ou ki déjà dezole paske ou kite sa pou plezi laché yo? Jezi bezwen ou menm, pou ou ka ouvri pôt la pou li menm, ki se ké ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#91
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ke dwe pase pou li menm ka rantre la paske ou fé twôp ere ki ka rezout jodiya si ou base tansyon ou yo pou ou konnen, ki jan ke ou ka jwenn bon konprann yo, sajés paske yo la pou ou. Mwen konnen bagay yo di pou menm, men fé pi plis efô, paske Matye 11:12 di se nan di pou yon moun ka arrive rantre nan syél la, se konsa tou, se nan di pou ou ka genyen relasyon ou a zanmi-m yo! Sispann gate sa pou moun yo paske Bondye genyen pouvwa pou li te fé sa pat fét, men nan amou li, li te mete ou ansanm ak moun sa pou ou te ka fé yon bon vi pou ou menm. Pa kite kô etranje yo vinn gate sa pou ou menm jodiya. Asepte lanmou li ya paske se li menm ke Bondye mete ansanm ak ou menm, se pou tét sa okenn lôt moun pa genyen dwa pou yo separe nou menm. Matye 19: 6 pale nou sou bagay sa yo zanmi-m. Tout gason vle di Adan kote tout fanm yo vle di Év tou, se konsa bagay sa yo te dwe ye, ke se sa menm kid we fét paske nap viv menm pou yon bagay ki bon jodiya. Gade nan foto lavi ou menm, pou ou wé si se foto sa kote moun sa yo ki genyen renmen yo ap viv la nan yon bon renmen ki byen paske se konsa li te dwe ye! Foto sa yo kite vle di lanmou sa yo nan bon pri ya, san paréy la, nan relasyon ou a ak mari ou ki yon kretyen legliz yo dwe toujou la nan albôm ké lanmou sa menm. Sonje ke ou paka kraze bagay sa paske ou menm ak moun nan ki pa yon kretyen legliz la, ou vle kraze sa pou ou al pran yon lôt pa bon menm pou ou fé menm! Chache pou ou viv byen pou Jezi jodiya konsa chak jou yo paske li se yon Bondye ki bon pou tout tan! Se pa moun ki dwe ap fôse ou menm pou ou fé bagay sa yo ki bon yo, men yo nan ké ou kap viv nan ou tankou yon sakrifis vivan paske ou vivan nan tout pwen yo. Pa chache viv kou moun fou, men kou yon moun ki genyen bon konprann yo paske li renmen Jezi ak tout ké li menm se pa moun ki di li pou li genyen sa apre li finn konnen sa se yon peche ki réd pase lé out e vini an. Pa kite pou yon lôt moun menm vinn maske ou paske ou pa vle bon konprann. Menm jan ke yo te pran Mexico 1519-1521 an, ou ka kite Jezi kontwole lavi ou menm paske ou vle l pran l pou ou ka fé bon bagay yo pou ou menm jodiya. Se pa komnnen ke zanmi ou ya pa konnen ke ou bezwen Jezi, men ou menm ki pa vle sa. Chapit: 4 Kò ETRANJE YO KA GATE SA Se pa de ni twa relasyon ki kraze paske lôt moun nou genyen nan lavi nou yo pa vle sa pou nou menm. Moun sa yo nou rele yo kô etranje yo paske yo pat dwe rantre nan sa menm. Entéferans yo ka kraze sa san ou pa konnen paske se say o la pou yo fé menm pou moun ki pa konnen ki jan pou yo viv ak sa ke yo genyen yo. Pou yon“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#92
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor moun viv yon bon vi ki byen ak mari li, fôk li dwe se yon moun ki genyen mepri lakay li paske tripotay yo pral vini menm, tét chaje yo pral vini menm, mizé yo pral vini kote ou pral di kisa pou ou fé, men ou menm ou dwe sonje ke Jezi se tout bagay yo pou ou menm ki konnen kisa li ye pou ou menm jodiya. Sonje ke ou dwe obeyi a vwa mari ou nan tout pwen yo ak pou ou chache genyen bon konprann yo ki soti nan pawòl pwomés Bondye yo pou ou ka fé ou menm viv byen pou ou menm fanm yo, ka trase yon bon exzanp pou tout lôt menm. Chache pou ou ka vinn jwenn tout bon bagay sa yo ki rele sixsé yo ki genyen pou nou menm ki vle yo menm jodiya. Pa chache pran desizyon déyé do mari ou paske li se chéf ou menm ki dwe konnen tout vire tounen ou menm. Kote li ka pran yon desizyon san ou menm pa konnen sa, ou menm ou paka pran yon desizyon san li menm pa konnen sa paske li genyen pi plis pouvwa pase ou menm! Sonje ke se pa tout dezisyon ki bezwen ou menm ladan l paske nan lavi relasyon an genyen yon desizyon ki pou pran ki se desizyon pou gason an al ofri Izayak bay Bondye kô m sakrifis ki pa bezwen ou menm fanm la pou bagay sa yo menm. Genyen yon bagay ki rele desizyon an ki ta dwe pran alavans yo men paske mari ou ta dwe la pou di wi, o non an, oudwe kite sa si li pa la ke ou dwe sispann li pou lé li la yo. Bondye pat janm rele ou anvan, se pa tout bagay yo li pral rele ou menm paske ou se moun kap priye li ya, men paske Bondye konnen ke ou genyen yon relasyon pou ou mache anba lôt li chak jou, vle pale pito ak mari ya, kote se pa kite li kite ou pou sa menm. Pou ou ka jwenn sixsé nan lavi relasyon ou a, ou dwe sispann fakrike tout pwodwi ki soti nan faktori ou a ki ap pwodwi tout kalite kô etranje sa yo ki nan lavi ou menm ak nan lavi mari ou a, ki menm enpeche nou fé bon bagay sa yo ki dwe fét byen yo. Paske depi yo nan ou, yo nan lavi mari ou tou paske nou se yon sél kô nan maryaj nou an! Koute sa byen, ke yon mouton paka fé yon kabrit paske yo se de bagay ki diferan yo ye; menm jan tou, kote ki gen renmen ak rayisman pa ka menm nan, se konsa ou menm ou pa ta dwe ap melanje ak yo menm tou kap vle kraze sa paske yo diferan de nou menm ki vle sa pou nou menm. Se pou nou menm fanm yo, pran anpil prekosyon ak vi pa nou ni ak vi pa moun ke Bondye ban nou an oseye jodiya menm pou nou ka viv byen. Si tou, nou menm moun ki nan legliz yo, nou manke aprann mesye dam sa yo, jan pou yo viv, kô-m moun ki sove yo ke yo ta dwe ye ya; nan relasyon imen yo genyen yo. Se pou nou konprann byen ke travay nou yo dwe fét byen paske nou dwe trase anpil bon exzanp kote nou dwe aprann mesye dam sa yo jan pou yo konnen ke yo se yon sél kô, paske se jan sa yo nou dwe viv nan bon lanmou Bondye ban nou an. Paske maryaj pa ou a tét anba, ke ou menm pédi nan men ou nan tout bagay yo, ou paka di ou pral moutre moun sa yo jan pou yo viv byen. Men“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#93
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou ka kite yo si ou pa konnen vre. Moutre moun sa yo anyen nan Liv Anyen Ou A pap menm fé sans menm paske ou pral kraze sa pou yo menm kit a vle pou yo. Paske ou pap konnen ki jan pou ou ranje l pou yo si ou ta arive kraze sa pou yo menm. Si relasyon ou a déjà kraze jodiya pou ou menm ki nan Jezi yo. Jezi ka repare bagay sa yo pou ou menm paske li se reparaté ya. Lé yon moun kraze yon relasyon yon lôt moun se sou akawont pa li menm ke Jezi pral retire l paske pyés moun pa gen dwe separe de moun sa yo ke Bondye mete ansanm yo. Sonje bagay sa yo jodiya paske yo bon! Lavi ya mande yon moun pou li mache ak tét li dwat devan tout pwoblém yo paske se nan redi pou yo te jwenn pawôl sa yo kite fé yo vinn de moun sa yo ki vinn ansanm lan pouf é yon sél kô a. Genyen anpil bagay ke ou ka fé pou ou ka genyen pa ou a menm jan paske Jezi bay yo ak tout moun ki chache l nan men li menm. Men se pou ou menm fé tout efô pa ou menm, pou ou ka ranje pa ou a menm jan zanmi-m sa ki genyen pa li ya kite nan ranje ya ki vinn ranje ya paske li pap bon pou ou kraze pa yo a menm jodiya. Tout sa ke ou kraze ki pat pou ou, ou genyen yon pri pou ou peye pou sa nan men Bondye. Bat se pa nan dénye jou a ke ou pral peye sa nan men Bondye paske bagay la pap bon pou ou menm. Paske ou pap ka jwenn ak lajan pou ou peye pou bagay sa yo, ni monnen pou ou bay si li ba ou yon biye pou ou bali monnen yan. Sa mwen ta di ou jodiya, sispann kraze bagay sa yo ke ou pa ka repare yo paske sa pral di pou ou menm mechan yo. Jezi pap jwe ak ou menm zanmi-m ki ap chache kraze bagay yo ke ou pa ka repare yo menm. Se pa konsa yon moun di li se yon kretyen paske moun sa ki di sa bezwen fé prév li menm paske tout moun vle wé ki moun, moun sa ye vre. Pou mwen menm, se sél Jezi ki ka mande m pou mwen bali prév mwen paske mwen pap viv selon panse ak pwensip lézôm yo, men pa gras Bondye vivan map viv menm. Jezi konnen ou san moun pa bezwen di li menm ki moun ou ye paske li se Alpha & Omega! Panse ak Jezi pi plis pase ke ou panse ak fé zen yo, tripotay yo, fo jalouzi yo, mal yo, menchaste yo, lenjistis yo, paske ou pral peye pou tout bagay sa yo. Sonje tou, ke genyen yon jou kap vini kote ou pral rejwi pou bagay sa yo si ou fé te yo byen paske tout moun ki travay yo dwe manje yon pen nan sa ke yo menm te fé byen yo! Bondye pa rele nou pou nou ap plede viv nan yon vi ki pi pôv pase tout lôt vi yo ki genyen yo menm. Nou pôv nan tout bagay sa yo ki bon yo paske pi gwo richés yon moun se lé li genyen Jezi Kri ki nan lavi li menm kap viva k Kris la chak jou yo menm. Sonje ke tout moun dwe konnen ki moun ki mét yo paske ou pap kite pyés moun pran Jezi ou a nan ou menm. Jezi pap janm lage ou menm si ou fé li konfyans nan lavi ou men map mennen yan byen. Som 27:10 pale nou sou, jan tout moun mét kite nou men li menm pap jan lage“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#94
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor nou paske bagay sa yo se pou byen pa nou menm. Sonje byen ke Bondye li menm li renmen nou anpil, wi, li pap janm sispann renmen nou paske li se Mét nou ak Bondye nou pou tout tan. Levanjil la dwe rete yon bagay ki sen paske men Bondye nou an dwe sél Mét la pou pwoteje li menm pou tout tan! Amén! Jezi se Wa nou! Pasté yo dwe yon pyés enpôtan nan lavi moun pép Bondye yo. Malgre ka genyen move van yo ki genyen yo, nou pa ta dwe janm bay legen ni fé bak pou Satan li menm pa rantre nan lavi moun ki moun pép Bondye ya ki nan men ou a. Men se paske pafwa anpil nan yo se agjan ki pou Satan yo ye paske yo divize san yo paka repare bagay sa yo ankô menm! Rele Jezi si bagay yo konsa pou ou menm paske li pap bay legen menm, ou menm tou, Pasté sispann bay legen paske lach pap ale nan syé la men nan lanfé ya. Bondye bezwen ou menm pou ou pran zam ou yo kont Satan menm jodiya! Chapit: 5 RÉV KRIS YO DWE RÉV PASTÉ YO Yon pasté ta dwe vinn yon bra dwat ki pou moun Jezi sou laté paske yo dwe ap fé bon bagay yo ki sou laté yo paske li ap bay bon nouvél la pou Kris la san manke moso a. Men jodiya se pa sa kap fét menm, men yon bann moun ki nan vis ak nan vôlé san rete. Anpil moun jodiya ki nan komite ki pou ta ede levanjil la preche men ki pé pale paske yo pa vle pou yo mouri paske anpil nan pasté yo se majisyen yo, se mason lôj yo ye vre men ki nan legliz Kris la! Anpil nan yo arrive mare fidél yo pou yo ka fé biznis yo a mache pi byen paske se pa pou Kris la vre yap fé travay sa yo menm. Pafwa si ou gade bagay sa yo, wap wé se yon blag kote moun ki bay pi gwo ofrann yo se yo menm ki genyen dwa pou yo dirije, rantre nan komite yo, pale jan ke yo vle yo paske youn pap sévi Bondye tout bon an vre, men se yon bann biznis mann ki mete tét yo ansanm pou yo ka viv nan vôlé ak nan fé sa ki mal yo menm. Si ou santi ke ou menm ou se yon pasté ki pat genyen bagay sa yo rele rév Kris yo, ki vle di mesay Bondye ya jan li ye ya, pa ta bezwen ap kraze kô li pou li ka genyen youn paske moun ki pa Kris yo ta dwe gen rév pa li menm ki pou Kris la! Rév pa ou a ta dwe pou ou anseye tout pép Bondye ya nan tout sans yo ki genyen yo. Anpil nan moun legliz yo ki renmen se mare yo mare moun sa yo pase pou yo marye yo, san yo pa konnen devwa ke yo genyen youn pou lôt la. Ou dwe chache pou ou fé yo vini kô m moun ki marye yo paske yo pral jwenn bon enseyiman nan men ou menm ki moun legliz yo kite marye yo a. Se dwa ou menm, ki yon reskonsab legliz yo pou ou moutre moun sa yo paske yo pap janm bay yon moun yon travay san yo pa bali trenning pou li ka fé travay sa. Si se te Jezi ki rele ou menm vre, Li pa tap ba ou plas ou a san li pat di ou sa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#95
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou ou fé yo menm. Sonje tout sa yo ke mwen ap di yo pa yon jwét paske yo se peche. Ou konnen kisa ki salé peche ke se lanmô, pa janm chache pou ou jwenn lanmô ou paske lé ou ap fé move zak ou yo, se sa ou ap chache menm pou lavi ou menm ki bezwen lavi ya. Nan tout gwo koléj yo, se moun menm jan ak nou yo mete pou fé lekôl pou nou menm, menm pou syél la se yon lôt koze paske dabô, pwofesé ou a dwe se Sentespri Bondye ya menm. Paske pésônn moun pap ka moutre ou menm anyen ankô si ou rete anba volonte Bondye ya. Si ou fé sa li mande ou yo, ou ka di pwofesé ou a se Sentespri Bondye ya. Si ou nan vis, nan bay manti, piyayé, fé tripotay, fé adilté, fé mechanste, fé lenjistis, mare moun yo pou ou ka jwenn pi plis lajan pou ou ka fé biznis ou a ke ou menm rele tou a, legliz la, se Satan kap pwofesé ou menm. Genyen anpil legliz si yon Sinagôg Satan ke yo ye paske twôp vis ak fé peche ladan ou yo fé mikalaw. Chache pou ou fé sa ke Ezayi 58:1-12 di nou an pou nou fé yo kote li rele nou moun ki konn repare miray kraze yo. Lage pôv malere yo ou mare yo, bay pôv yo libéte yo, bay esklav nou yo libéte yo, ki vle di moun ou kenbe sou ké ou yo ki fé ou sanble ak yon ajans CIA pou Satan an yo lage jodiya menm paske ou bezwen touye yo pou ou ka fé mal ou yo, san ou pa bezwen jwenn okenn opozisyon yo, dwe sispann fét jodiya menm jodiya. Ou pa dwe ap kreye yon kô gang ou yo nan legliz Bondye ya pou ou ka fé sal te ou yo paske si yo pale, biznis lan pap mache byen pou ou menm. Yo konnen ou, Sentespri konnen ou byen, mwen konnen ou, ou konnen, ou dwe pran bagay sa yo oseye jodiya menm paske moman verite ya rive pou ou menm zanmi-m. Sonje Pwofét Eli, sonje Wa Sayil, Pwofét visye ya ke bourik la te pale ak li ya, sonje 450 Pwofét visye yo, sonje ke Pwofét Miche pat youn nan yo, sonje kouman Bondye te rechte yo tout paske yo tap fé sa ki mal yo. Ou pap janm ka bafre mwen Bondye yo ni ou pap ka janm bafre Sentespri Bondye ya paske nou ap gade ou byen gade, sonje sa jodiya. Mesay mwen pou ou menm jodiya, se pou ou chanje vi ou, chanje mach ou yo, chanje karakté ou menm paske ou pa genyen youn kounyeya, sonje pou ou santifye ou jodiya. San bagay sa yo, wap toujou rete yon ajans ki pou fé travay Satan yo! Bondye bezwen ou tounen vini jodiya pa rete zanmi-m! Genyen anpil bagay ou dwe konsidere yo jodiya, ke, si Kris la, nan lavi ou menm moun pa ta bezwen mande ou sa jodiya, ki rév ou yo, kisa ou panse ou tap di l, pa ta dwe yon pwoblém pou ou menm paske wap fé travay Bondye yo vre chak jou. Men se pa sa vre. Tankou moun ki marye yo, ke yo ta dwe yon priyorite pou nou menm paske yo dwe genyen sa yo rele renmen ki pou youn pou lôt la, ak jan ke yo dwe chache sekirite ki nan maryaj yo a, paske moun ki ta pou di yo sa, ap plede gaspiye tan yo nan di yo koze ke yo menm pa konprann yo. Yo menm rete nan fé vis yo paske fôk yo“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#96
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor bwase pou yo ka viv nan vôlé ya, nan preche mesaj laché yo pran nan radio 32, nan kasét Jesifra yo, nan tripotay yo paske yo bon ladan yo menm paske yo se akté ki pouf é movi pou Satan yo. Pase pou yo ta fé bagay sa yo ki bon yo, yo pito fé bagay sa yo ki pa enpôtan menm yo pou Bondye ni pou moun kap viv pou Bondye yo. Bagay sa yo se travay move gadô yo, ki nan lavi moun marye yo, men ki chita sou tét yo, nan lavi yo kap ba yo move konséy yo, tankou fanm lan ki vlope kô li ak legliz la pou yo ka fé menm peche ak li, si se pa pi mal menm pase li menm. Bondye bezwen ou jodiya paske ou genyen yon travay pou ou fini ak dyab la! Travay pou Jezi anvan soléy la kouche sou ou menm jodiya zanmi! Zanmi m ou twô lou pou syél la avék tout move zév ou yo, préch laché ou yo, mechanste sa yo, kote yo tout ak ou menm pral boule nan lanfé zanmi yo si ou pa chanje lavi ou menm jodiya. Paske se ou menm kita dwe trase kék bon exzanp pou yo menm ka swiv ou menm, men ki pa konnen sa menm paske tout tan ou yo pase nan move zak ou yo. Si ou li nan liv 2Tésalonisyen 3: 1-12; wapjwenn kote Pôl pale nou sou jan li pran prekosyon ak levanjil moun yo paske li te vle trase yon bon exzanp pou legliz Bondye ya. Sonje ke yon jou konsa, fénwa pral bare ou menm jan ke fénwa kontan lé li wé ke limyé pa la pou l klere li nan move zak li yo paske se lé sa li jwenn chans pou li fé pi plis biznis li yo nan moman sa yo ke lé limyé ya pa la menm. Mesye dam yo, ki nan legliz Bondye ya, nou dwe sispann fé vye bagay sa yo paske li pap bon pou nou menm si nou pa tande bagay sa yo ki pou chanje nou yo jodiya, paske Bondye pap di nou yo ankô nan jou ki pral vini yo menm. Ou dwe li nan liv Zakari 11:17 ki pale nou sou bagay sa yo pi byen pase mwen menm. Mwen pap fé politik, men mwen vle pale nou sou koze Jezi yo. Sévi Bondye zanmi pa yon jwét menm paske li mande respé, sakrifis, bon konprann, asepte soufrans yo, viv nan move van yo, kote ou genyen bon afeksyon nan sa ou ap fé ya chak jou yo paske ou dwe kwé nan yo menm ki sen an. Konprann jan pou ou sévi Bondye byen jodiya, se yon viktwa pou ou menm déjà ki konnen sa paske tan kout pou ou menm zanmi-m! Pafwa ou pito fé bagay sa yo ki nan enteré pésonél pa ou menm yo paske ou se yon manman poul, fôk ou kale ze yo, menm ze sa yo, ke ou menm pat janm ponn yo, men ou vle pou ou kale yo menm. Bondye konnen ou byen, li konnen move zév ou yo byen ke li vle pou ou chanje lavi ou jodiya menm zanmi-m, anvan li vinn vomi ou. Sonje sa Jezi te di ak 7 Legliz Azi yo paske li te vle yo chanje mach yo lé li di nan: Revelasyon 3:16 kouman li pral vomi ou menm janm ke ou menm kite di konsa ke ou, ke ou rich la, men ki pi pôv pase tout moun yo vre ya! Sonje ke ou menm ou konnen ke ou menm ou pa ni cho ni frét, pou Bondye ke nou menm fret nan bouch lézôm nan move zak nou yo menm. Bondye konnen move zév“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#97
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou yo, li konnen sa ki nan ké ya, nan tét ou tou. Li Som 139:1-24 & Jeremi 29:7-14 ki ka pale nou pi byen pase mwen menm. Konnen ke travay yon sévant ak yon sévité Bondye pa yon jwét zanmi-m paske li mande anpil bon preparasyon ki dwe soti nan ké ou menm. Sispann bay legen paske ou nan panse ke ou gen tan pou sa, ke nan tout vi ou, ou menm dwe pwôp paske vi fanmilyal dwe menm ak vi spirityélman pa lan. Se pa vinn legliz, fé zen, di betiz, fé mechanste, lenjistis, fé adilté, apre sa pran pôz moun sen ou, pou ou bafre moun ki pou Bondye yo. Bondye bezwen ou menm chanje kan jodiya menm zanmi-m paske li lé pou chanje. Sonje sa byen paske tan kout! ETA CHANJMAN YO Chak moun genyen yon chanjman ki fét nan lavi li menm chak jou yo menm. Yon fanm dwe konnen anpil bagay de mari li paske bagay sa yo va ede ou konnen kisa pou ou fé nan pwoblém yo. Genyen twa bagay ou dwe konnen, ke mwen rele yo twa eta reyaksyon kondisyon yo ki se: (1) Eta Reyaksyon Kondisyon Timoun yo (2) Eta Reyaksyon Kondisyon Adilt yo (3) Eta Reyaksyon Kondisyon Paran yo menm. Pafwa ou wé yon moun ki yon granmoun, men ki aji tankou si li se yon timoun li ye paske eta reyaksyon kondisyon timoun nan nan lavi pandan moman sa. Genyen moun ki konnen, ki jan de desizyon ke yo dwe pran nan tout sikonstans, yo konprann ou, ou pap rele sou ou, pou nenpôt ti bagay paske yo se women 15:1-2; kote yo sipôte ou, se pa paske ou gen rezon, men se paske yo vle sa mache byen. Moun sa nan eta reyaksyon kondisyon adilt li paske pye li asire, li pap kite nenpôt ti van vide li até, li ap toujou avék ou paske li nan ou, ak ou pou lafen. Pafwa de moun nan yon relasyon, men genyen youn, ann di fanm nan, ki pran pôz se li menm ki bôs la, li menm ki chéf gason an, ki chéf kay la, gason an paka pale paske chéf li ya ap koupe tét li si li pale, di, fé san li menm paske li dwe konnen tout vire tounen gason pa bon. Lé fanm lan aji konsa, li nan eta reyaksyon kondisyon paran paske li panse se li menm ki paran gason ak tout relasyon an. Nan lavi sa, nou jwenn anpil timoun konsa, anpil granmoun konsa paske eta reyaksyon kondisyon sa rantre sou yo san yo pat prepare pou sa menm. Lé ou wé bagay sa yo vinn li konsa, ou dwe ap priye san ou pakite sa pase si ou bezwen pou ou wé sa chanje pou ou menm tande! Mesye dam pa kouri kite yon moun ke Bondye ba ou a paske youn nan kondisyon sa yo la, kote li ka chanje li, kote ou di, men eske se moun sa ou te marye ak li ya, men se paske youn nan kondisyon sa yo pran plas yo, ke li pat prepare pou sa menm. Fanm lan ou dwe pran travay ou yo, nan men ou paske ou se travayé pou Kris la ou ye. Travay ou a se pou Bondye li ye paske Bondye ba ou li, si ou li nan Liv Jenéz 3:16 wa wé sa li vle di ou paske sa vle di anpil bagay pou Bondye ki ba ou travay ou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#98
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kote ou dwe obeyi ak mari ou, kote tout dezi ou dwe pou li menm menm. Fanm lan vle di anpil bagay pou mari li kote ou se flé mari ou, se vre medam, ou dwe sispann mete tout makiyaj sa yo, twôp fo cheve yo, twôp fo zong yo pou tét pou ou pa okipe kô pa ou menm pandan ou pap obeyi ak vwa Bondye ni mari ou ke lafen préske touye a. Sispann fé maykorev yo pale nan chofe manje tou krit yo ke ou achte nan stô yo pou ba yo menm. Pran san ou pou ou ka fé yon bon ti manje yo pou mari ou paske san sa lôt fanm yo ap pran li nan men ou. Sonje ke ou reprezante mari ou ak Kris la nan tout sans yo. Pa bay ankô timoun yo plas yo pa genyen nan maryaj la, pou kraze sa pou ou menm paske yo pa dwe la, nan zafé enpôtan ant ou menm ak mari ou kit se papa yo, kit se yon bôpé yo paske ou vinn fé pati ki fé mari ou a vinn konplé ya. Sonje ke menm jan ke ou mete yon po flé nan kay ou, se konsa timoun yo ye nan lavi maryaj la. Si yo la, si yo bay lavi nan maryaj la, se yon bonis, men se pa maryaj la vre paske se papa yo ak ou menm ki bay yo lavi ya yo genyen an. Menm jan se pa makiyaj la ki fé ou bél la paske ou te déjà bél, se konsa tou, se pa timoun yo ki fé maryaj la paske ou pa dwe marye pou yo paske kou ou genyen twôp timoun yo wap rayi moun sa ak tout maryaj la. Marye pou Jezi ak lanmou paske pa dwe marye pou nou ap viv nan kay ak pyés mizé traka paske ou se kretyen, ou pa dwe nan viv nan plase yo menm. Malgre genyen maryaj yo ki pi mal pase plase yo, men pa fé bagay sa yo paske Bondye pap dakô sa menm jodiya ni jamé nan lavi. Rat yo bezwen rete sixi, sispann voye yo nan dayét paske nou nan sere youn pou lôt paske nou se de nasyon. Eske bagay sa yo ka fé ou menm ki dwe obeyi ak moun sa ke ou dwe genyen respé paske ou dwe respekte Bondye ak mari ou tout tan menm. Chache viv tankou yon moun ki konnen li sove ya paske nou ladan l ansanm pou Jezi Kri ak nou menm! Se nan jaden yo grandi manje yo, ou menm ou dwe sispann grandi peche yo nan ou paske peche pi fasil pou ou fé yo paske ou pé soufri pou anyen menm, dwe sispann menm jodiya. Pafwa ou pa konnen kisa pou ou fé paske ou pa konnen kisa ou vle menm nan relasyon ou a. Nan bagay sa yo ou dwe fé kou ou konnen pou ou chache jwenn ak Jezi paske pou li ka ede ou genyen batay. Genyen anpil tan ou andeyô relasyon ou a, andeyô nan lavi spirityél ou, andeyô lavi mateyél ou pou anpil rezon ke ou konnen yo byen. Fé tout sa yo ki posib yo, pou ou ka retounen vinn jwenn premye amou an ke ou kite pédi nan pran san panse nan men zanmi, nan men fanmiy yo, nan men pitit ou yo, paske ou di zafé mari ou. Sonje ke ou genyen anpil devwa nan maryaj la, tankou fé manje ya, bay lanmou an lé li posib yo, pa posib yo paske tét ou bezwen ou pou ou kôpere ak li menm. Sispann pran tout yon jounen pou ou ka fé tét ou, san ou pat prepare pou li menm yon ti manje anvan menm. Pliske ou dwe pran moun ki nan legliz yo, sispann fé mari ou rantre nan legliz la anreta paske fôk ou mete fo zong“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#99
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yo, fo cheve yo ak tout lôt bagay sa yo ki prale mennen ou nan lanfé ya ak tout ou menm si ou pa chanje fason ke ou menm ap viv la jodiya menm. Tout dezobeyisans sa yo, vle di, ou pouse yon lôt plan ki ka kreye yon lôt Kayen ki pou touye tout Abél ou yo. Se ou menm kite pouse move plan Kayen an, li la toujou, pinga ou kouri mete li anfonksyon ankô paske lap di li pa konnen kote fré li ya ye paske li ap touye li ba ou vre. Kite bagay sa yo pou moun lemon yo paske ou dwe pi bon pase yo. Yo dwe se fénwa pou ou menm, pandan ou menm ou dwe se yon limyé pou yo ki pou klere wout tout pép Bondye ya ki toujou ap viv nan fénwa yo. Tande sa byen jodiya, genyen yon chan ki di, yon sél ti mo Jezi kapab di, se fini! Yon sél ou menm ki pran desizyon ou pou ou viv, mache dwat la ka sove tout yon pép ki toujou ap viv nan peche yo kin an fénwa yo paske verite ya yo tout pé men se pa ou menm! Pran travay ou yo nan men ou paske ou dwe nan menm kan ak kan relasyon ou a jodiya mem, veye kô etranje yo tou. 1) Priye, veye pou kô etranje yo pa gate bagay sa paske travay ou a di pou ou fé yo 2) Pa dwe genyen entéferans nan zafé ou menm ak mari ou paske nou se yon sél 3) Sa, Satan te fé nan Jaden Edén nan li ka fé-l toujou si ou pa pran tét ou menm 4) Obeyi mari ou nan tout sans yo, nan tout bagay yo paske sa pi bon pou ou menm 5) De rasine tout pwodiksyon plan Kayen yo, nan ou menm jodiya menm zanmi m 6) Nan yon vi sa pa ta dwe genyen de tét ladan-l san l pa gen lôt ki pou dirije l! Sa se yon Legliz ki ta dwe reprezante Bondye sou laté ya, men ki reprezante travay Satan pito paske se biznis Satan Le Dyab kap fét ladan-l lajounen kou lan nwit. 99% pou Satan kote 10% se pou Kris la! Lôt foto sa te dwe nou menm kap viv nan paradi kite nan Jaden Edén anvan nou te vinn pran desepsyon an nan men Bondye ya! Paske nou se bôs la ki vann zouti-l men ki pa janm vann metye li ya, nou renmen peche pi byen ke peche renmen nou menm paske nou pa angra pou peche, nou toujou sonje li anpil! Si nou pa fé yon ti fi pou peche nap fé ti gason nan lanfé pou li! Chapit: 6 Legliz LA Dwe Yon Sekou Se pa konsa yon moun rete li di, mwen menm tou, Bondye te rele mwen pou m travay pou li menm, paske se pakonsa bagay yo fét tande zanmi-m jodiya,kote ou jwenn“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#100
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor moun ki rele tét yo pou biznis lan men yo di se Bondye! Lé Bondye rele yon moun, moun sa renmen tout moun Bondye yo paske li konnen tout éd yon moun legliz la ki ap viv pou Bondye yo, ta dwe soti nan syél la. Apre sa, ki dwe soti nan men moun Legliz Bondye ya ki sou laté ya, li menm moun sa ki di li jwenn apél sa yon an men Bondye ya dwe fé l konsa san pati pri. Legliz la vle di tout ansanm fé youn pou Kris la, paske relijyon pap mennen pyés moun nan syél la. Mwen pa bezwen konnen ki relijyon ou, ki tit ou, paske nou tout ta dwe pou Kris la, kit ou se Jwif, kit ou se Moslém, kit ou se yon Women Katolik, Boudda, Sayanstoloji, Masonlôj, Vodou, Pwotestan, Temwen Jewova, kit ou se youn nan tout lôt relijyon ki genyen yo, travay ou dwe pou ou fé moun sévi Bondye ak pou ou fé sévis pou Bondye vivan. Ou pa dwe ap adore soléy, ni zetwal, ni okenn lôt bondye yo men vré Bondye ya ki pisan an. Nan legliz Bondye ya pa ta dwe genyen diferans menm, nou tout ta dwe menm bagay paske nou se sitwayan ki pou syél la. Si nou bezwen ale nan syél la, nou ta dwe touye nan nou, ni jete, ni pou nou detri yo tout sa yo ki rele tis yo, relijyon yo, nan nou menm yo ki vle fé nou sanble ak moun ki ap sévi, viv ak adore pou Satan yo paske genyen twôp diferans nan nou menm ki di nou se sen legliz yo. Se sa ki fé souvan genyen anpil nan legliz nou yo ki sanble ak Sinagôg pou fé sévis pou Satan yo paske moun sa yo vréman pap sévi Bondye menm. Souvan menm moun sa yo pito rete ap fé zafé pa yo menm, paske fôk yo ap regle koze pa yo pase yo pito fé sévis ki pou Bondye ya vre. Fé sévis pou Bondye pa yon jwét zanmi m paske wap jwenn ak lanmô ou anvan ou jwenn ak lapé ou! Souvan ou tap konnen si se te Bondye ou tap sévi ya vre, si Sentespri Bondye ya tap ba ou menm sa ou merite yo. Pou fé moun ba ou respé, ba ou pi plis lanmou, ede ou pi plis nan pasyans yo, ou dwe chache konnen ki moun ou dwe obeyi jodiya menm. Se pou ou menm sispann plede ede moun Bondye yo divôse youn ak lôt pandan yo nan legliz Bondye ya. Ke ou menm ap remarye yo ankô paske yo nan menm ekip vôlé ya ak ou menm jodiya. Se paske nou nan menm machin peche ya kap pase nan kay youn lôt yo ki di nou se legliz la ki pou Bondye yo avan li ale nan kay kote yo fé peché yo anvan yo ke yo tout dakô pou yo fé yon bon sévi pou Bondye paske youn pral pou Satan tou. Si ou se zafé Bondye ya vre, se pou ou fé tout moun yo wé sa nan ou menm vre jodiya paske ou pa sa vréman menm. Tande byen, li pa bon konprann yo pou nou ka ankouraje moun legliz yo, pou yo pap plede divôse nan legliz Bondye paske bagay sa yo pa ta dwe pou moun ki nan Kris yo men ki pou ta pou moun ki nan lemon yo. Malgre sa, se malere se pa sa nou wé ki rive menm jodiya zanmi-m men se opoze bagay sa yo menm! Li lé pou nou chita ak yo, pou nou moutre yo ke yo ka chita ansanm pou yo pale sou bagay sa yo ki ka divize yo a ant yo menm nan. Se pou yo“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#101
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor konnen yo ka rezoud tout pwoblém yo genyen an nan lanmou yo genyen yan youn pou lôt la paske yo paka pa jwenn bagay sa yo menm yo rele benediksyon an san ke yo pa nan lapriyé yo. Si ou fé bagay sa yo, ke yo dwe jwenn tout bagay sa yo ki posib pou yo fét nan lavi yo menm jodiya. Nou pa ta dwe ap viv pou bon tan yo sélman, men pou move van yo tou! Nou fét pou nou ede yo mache nan lapé Bondye ya, paske nou dwe moutre yo ki jan pou yo viv byen ni kouman ke yo dwe konnen ki jan pou yo separe lanmou yo genyen an, youn pou lôt la, chak jou ke yap viv yo sou té sa, paske se sa lanmou an yo dwe genyen an. O, ou menm lézôm, konnen ke ou la pou yon ti tan zanmi-m, viv li byen non! Paske Bondye pral mande ou kont demen. Pafwa ou bliye si Bondye la, se sa ki fé ou fé ou vle yo menm jodiya! Lé nou li nan Liv Jôb 14:1-2 ki pale nou pi plis de sa ke map di ya la, nou pral jwenn bagay ki tris pou nou menm kretyen yo paske ou pral konnen ke ou la pou yon ti kadé zanmi-m si ou pat konnen sa menm jodiya menm li lé pou ou konnen l. Paske se nan vant yon fanm ou te soti vre, ou menm ou viv sélman pou peche yo menm, men se pa pou Bondye vivan. Sa pa vle di ke ou pa ka chanje paske ke m map pale konsa la, men se pou nou menm ki konnen pase tout lôt moun yo. Kote nou pral fé travay nou yo byen, paske Bondye li menm mande pou nou menm tout pép li yo viv byen nan tout sans ki bay lavi, lapé ak lajwa yo menm. Konnen jodiya, ke moman pa ou a rive pou ou delivre, anseye, koutre, bay lavi, bay bon konséy yo, mennen mouton yo tounen nan patiray yo, kote ou pral swiv lalwa Bondye yo byen san manke moso paske ou pral aplike yon an ké ou jodiya menm. Nou tout dwe pran pa nou nan ede tout lôt moun nan say o pa konnen yo, nan sa yo ki fé yo féb yo nan lafwa yo, paske nou jwenn sa nan Liv Women 15:1-2 ki pale nou sou bagay sa yo pi byen pase m. Si ou chache wap jwenn anpil bagay pou ka geri, delivre, beni paske ou dwe fé tout sa yo pou Kris la menm pou ou ka beni menm. Nou se yon pakét bél moun ki pare pou syél la ki dwe fé bél bagay yo nan lavi nou menm chak jou anvan nou jwenn syél la nou swaf pou nou rive ya. Men se pa konsa ke yon moun ka ale, men se yon sél fason, si nou vle pou nou ka fé bagay sa yo ki bél yo, pou tout moun yo ka libere ya, se nan fé bagay sa yo, ki se lé nou swiv lôd li ban nou yo ak lé nou aplike yo byen chak jou nan lavi nou ki ka fé nou rive wout pou syél la vre. Aprann tout leson sa yo byen chak jou nan lavi ou menm ka ede ou zanmi-m yo jwenn ak Jezi jodiya. Ou pa genyen anpil tan kite rete, kote bagay sa yo ka ede ou viv de twa toujou sou té ya, dwe yon benediksyon pou ou menm, paske nou se pasajé sou té sa. Nou jwenn nan Som 90:1-8 kote Moyiz pale nou sou koze sa paske Bondye pa vle nou panse ke té sa; se dénye final pwen nan lavi nou menm ki kretyen yo. Menm moun ki pap ale nan syél yo, genyen yon kote pou yo ale, ki se nan lanfé ak Satan Bôs yo. Nou jwenn ankô nan liv“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#102
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 1Pyé 3:1-8; ki pale nou de kisa té sa reprezante pou nou menm kretyen ki pa kreten yo. Nou dwe apran ki jan pou nou viv bagay sa yo zanmi-m yo ak tout moun nap viv yo paske lavi nou tout andanje si nou pa pran prekosyon menm jodiya. Sonje byen ke nou ap viv ak moun sa yo pou yon ti tan ankô paske Bondye pa lwen ban nou lapé li ya ki pou tout tan. Se devwa ou menm pou ou renmen tout moun, si tou, mari ou paske ou dwe bay lanmou sa san mezi pou ou ka resevwa yon bon bagay bagay anretou paske ou respekte-l nan tout sans yo! Mwen kwé tout bagay sa yo kap pale la, se vwa Bondye ki nan mwen, paske si se mwen ki tap pale ak nou la, petét mwen pa tap jwenn ase pawôl pou mwen di ou, men paske mwen santi se Bondye menm kap pale ya. Mwen renmen tout sa yo ki li ap di nou yo paske you genyen lavi ki pou tout tan menm. Lontan sa, lé mwen te konn li liv yo, mwen te konn panse ke moun ki ekri yo te finn rive kote yo ted we ale ya paske yo déjà konnen tout sa pou yo te konnen yan, kote fé sa k ted we fét la. Men lé koumanse ekri, pou tét pa mwen, mwen vinn wé, ke yo menm ak mwen nan wout pou nou aprann jan pou nou vi yo, ke se pa konsa rive konnen tout bagay la ye, men fôk Bondye revele ou say o menm pou ou ka konprann sa li vleyo menm. Mwen vle anpil bagay ki pou pale mwen sou jan pou mwen genyen bon konprann ak sajés, se pou mwen pran tann mwen pou mwen aprann tout bagay sa yo pandan map ekri ya. Mwen vle fé bagay sa yo pandan ke soléy mwen an toujou ap klere mwen jodiya, ke mwen vle di Bondye mési pou tout bagay sa yo ke li menm akôde m nan lavi mwen chak jou yo menm paske m pat panse bagay sa yo avan menm! Se yon gras ki fé mwen, viv, ki fé konn sa yo rele konn li paske m te kite lekôl bone, paske mwen te malad. Se lé mwen te vinn isit la, Ozetazini, mwen te vinn aprann konnen sa yo rele konn li ya. Se pat yon bagay kite nan panse pa mwen, men kite nan pwogram Bondye pou mwen menm. Lé mwen vinn isit, an 1992, mwen sonje jan se yon zanmi-m, kite rele Wilgere kite konn, moutre mwen siyen non mwen. Pafwa, mwen te konn wont pou mwen kite fé bagay sa yo pou mwen, men Bondye te konn di mwen, pran pasyans paske yon jou wap konnen ki jan pou ou fé bagay sa yo menm. Se konsa, mwen te ale nan yon lekôl diswa, ak anpil lôt granmoun yo. Bondye te fé mwen gras kote mwen te pi entélijan pase tout lôt moun yo, ke pwofesé y ate konn ban mwen fé klas la paske Pwofesé Jean Lewis, te fé mwen konfyans sa pou m moutre lôt elév yo. Se konsa, nou koumanse, grandi nan chache bon konprann kote mwen te konn ale nan libreri pou te ka pran liv kite pale mwen sou tout koze yo. Paske Bondye te wé dezi pa m pou mwen te aprann, li vide lespri l sou mwen, se konsa mwen vinn twôfô pou lekôl la, kite fé yo voye mwen nan High School kite rele Dorchester High School. Apre sa, yo voye mwen nan yon lôt lekôl paske m pat ase“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#103
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pale bon anglé pou mwen te rete nan lekôl sa. Se konsa, mési yon moun ki tap travay ak tout refije yo kite Marcus, tounen voye mwen nan yon lôt lekôlkite rele Hyde Park High School, tout nan Eta Zini yan. Soti mwen Hyde Park, mwen te ale nan Madison Park High School ankô, pou mwen te ka aprann Mekanisyen. Lé mwen wé sa pap ka mache pou mwen, mwen te tounen nan Hyde Park High School, kote mwen te vinn gradwe an Jen 1997. Konsa, mwen te al nan yon Technical School, kite rele Bejamine Franklin Technical School pou engineering (enjenyé) an 1997. Mwen kite lekôl an May (Me) 1999. Tout bagay sa yo se gras Bondye. Mwen pat jwenn pyés moun ede mwen nan bagay sa yo, kote mwen te pou kont mwen. Papa mwen mouri an 1998; kite vinn fé mwen kite lekôl paske mwen te vle ede fanmiy mwen yo Ayiti. Kite pat yon bon desizyon menm. Paske mwen te jénn, apre Jezi, mwen te pou kont mwen, mwen te pran desizyon kote kounyeya mwen regrét yo paske lespri Bondye ki bay bon entélijans lan te sou mwen. Nan zanmi, mwen gate tout kredi mwen te genyen nan peyi sa paske mwen kwé, ak menm fou pou zanmi-m. Zanmi sa yo ale, kite mwen ak move kredi. Sél Jezi nan tout zanmi sa yo ki rete ak mwen. Mwen te jwenn anpil menas, kote mwen te menm jwenn moun kite vle abize mwen. Mwen te genyen yon pwofesé kite ede mwen anpil ak lekôl mwen, ak lavi mwen men ki pat bon pou mwen paske li te vle abize mwen. Lé mwen wé sa, mwen kouri kite zanmi sa paske se swa mwen viv pou Jezi, oubyen mwen vinn yon masisi paske se bagay mwen rayi moun ki pran chans fé vye bagay sal sa paske La Bib di non ak bagay sa. Pakse Bondye mwen an te avék mwen, zanmi sa pat gen tan fé mwen anyen paske te kouri kite zanmi sa. Mwen pase anpil mizé nan peyi isit, kote mwen jwenn anpil sixsé ak anpil mizé tou. An 2004, mwen te vinn Bradenton, Florida. An 2008, Bondye ban mwen premye pitit mwen, Jerry Daruis Mesidor. An 2009-2010, Bondye pral ban mwen Josye Alexsand Mesidor. Tout bagay sa yo se gras Bondye paske mwen pa tap anyen vre Ayiti. Si Bondye beni mwen, konsa, se pou mwen di li mési anpil paske benediksyon sa yo tap koute ché lôt kote yo, menm lavi mwen pou mwen te ka genyen yo menm. Se sa ki fé mwen renmen tout moun, ede yo anpil paske mwen te malonét lé m te timoun, mési Bondye anpil. Limyé Bondye pa leve nan lavi yon moun, pou ou rete menm jan, men pou chanje paske se chanjman limyé sa ye menm. Mwen vizite anpil gran peyi, paske Bondye te vle mwen konn lavi ak jwenn bon konprann li yo. Mwen renmen Bondye paske se Bondye sélman mwen genyen, mwen pôv nan tout sans, men mwen rich nan Bondye paske pouvwa li ak limyé li ak gôl li ap mennen mwen nan bon chemen yo. Si mwen la, si mwen gen lavi se paske Bondye vle pou mwen, mési Bondye, paske te chwazi mwen pout e vinn moun pa li an 1992; nan Granntanamo BaY Kiba. Mwen te manke mouri an 2002, nan aksidan machin, an“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#104
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 2001 nan avyon si pat gen tan vinn Ozetazini pou mwen te kite La Frans, an 2009 nan asidan machin, an 2002 ankô mwen te pédi sé m, kite 4 timoun ban mwen. Amou Bondye ya pat janm kite mwen menm yon se gonn, paske li renmen mwen. Men Bondye te la, Bondye fé anpil wout ak mwen, Bondye vle fé wout sa yo ak ou menm zanmi-m ki genyen mari ou, ou menm ki genyen madanm ou, pou ou chache viv byen pou Bondye menm jodiya. Madanm marye yo, chache bon konprann ak sajés pou ou ka viv byen. Mesye marye yo chache jan pou ou ka renmen madanm ou paske se lalwa Bondye ki di sa paske jou kout. Ann nou tout chache genyen bon konprann ak sajés paske yo pral mennen nou lwen nan lavi nou pi devan menm. 1) Nou dwe aprann pép Bondye yo ki jan pou yo viv byen nan lanmou ke yo genyen youn pou lôt la byen paske Bondye espere sa nan nou menm ki prêt li yo. 2) Yon vi ki plen ak pouvwa Bondye ladan l dwe gen moun kap swiv lalwa Bondye yo byen. Se yon bon vi paske li genyen bon konprann ou a pou leténite ak Kris la 3) Tout pép Bondye ya dwe vinn moun ki sen yo paske yap viv yon vi ki san tach, ki agreyab pou Jezi paske ou dwe sen nan tout sans pou viv nan syél la ak Kris la 4) Bondye pa rele nou pou viv menm jan ke nou tap viv anvan kote nou te ye anvan, men pou nou viv yon vi ki pi bél ankô pase sa nou pat janm wé avan menm! 5) Si se Bondye ki kapiténn lavi ou a, se yon bon kapiténn ou genyen nét ale paske wap jwi yon bon lavi, paske wap wé anpil bél kote ki genyen bon pô ki bay lajwa . 6) Jou yo ka sanble kout pou ou menm jodiya, men pou Jezi yo pap janm fini si ou rete nan lapé li ya pou tout tan ki genyen an! Se vi ki pral rele pa ou a nét. Amén! 7) Chache konnen ke rév ou yo se pou Kris la, sispann di ou genyen legliz, ou genyen fidél yo paske yo tout se pou Kris la. Sispann mare yo, si ou konsa paske li pap bon pou ou menm, si Jezi vle sa pou yo, pa kouri gate sa paske ou pap ka ranje 8) Moutre yo jan pou yo viva k jan pou yo kontwole lavi maryaj yo paske yo pou Kris la. Ou bezwen konnen eske se Kris la kite rele ou vre, ekse se pou biznis ou la 9)Istwa lavi Fré Gerard nan peyi isit la, ka di ou pi plis nan amou ou menm pou Bondye paske Bondye pap janm lage yon moun ke li menm mete men sou li.Se yon foto ki genyen yon ti fi chita nan yon touf flé. Se yon bél bagay sa, medam yo paske se konsa Bondye te vle wé nou rete bél pou li menm ak pou mari nou yo. Se konsa Sarah te ye pou mari li Abraham paske sa; pat janm fé li vinn vye granmoun nan fé travay li yo. Bondye li menm te konnen ke Sarah sete yon benediksyon pou mari l, lé“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#105
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor li tap obeyi l nan tout sans yo, men ou menm jodiya kisa ou ye, eske ou pa ta dwe obeyi vre ak mari ou? Foto sa ka vle di anpil bagay pou anpil moun, men si nou konnen istwa Sarah, nou déjà konnen sa foto sa vle di paske tout flé Sarah yo se te pou mari li Abraham. Bondye te renmen sa anpil paske Sarah te fé bagay sa yo anpil pou mari li byen. Rele mari li yon bondye ki pat janm fé Bondye pé, menm lé li te ri zanj Bondye yo Bondye te kontan lé li wé Sarah kô m yon moun Beni! Sa se lavi, yon bon fanm ki konnen ki jan pou li fé mari li bél nan tout sans yo. Se kapab menm jan pou ou menm ak Sarah kite viv pou mari li Abraham, kite menm rele li yon dye pou li menm. Sa kapab pou ou menm tou, paske se la benediksyon Bondye ya ye. Lôt foto a se yon imaj, kote li sanble ak yon lakansyél, ak yon anj, ou menm ou ka ba li sans pa ou menm. Nan tout fason, se de bél foto ki moutre noui lavi ak lapé, lajwa, sekirite, fyéte ak jistis yon fanm ki genyen bon konprann nan. Chache pou ou ka genyen bon konprann paske se sa ki ap fé ou gennyen batay la, jodiya paske zam jouman, zam maji, zam tripotay, zam zenyéz, zam pale anpil, zam ipokrit yo, zam fé adilté pap fé ou menm rive kote ou vle ale ya paske se nan wout fénwa ou ye ak Satan. Chache Bondye byen! Chapit: 7 FANM KONNEN SE MARI OU KI CHÉF OU Fanm lan dwe konnen ke se mari li ki chéf fwaye li ya, lavi li menm fanm nan nan tout sans yo. Paske Bondye te bay gason an pouvwa sa depi nan tan kreyasyon an. Malgre nou jwenn kote genyen anpil gason ki abize kontra sa, benediksyon sa yo paske yo pa konnen ke pyés gason pap beni tout tan li pa respekte kontra sa menm. Fanm dwe chache benediksyon Bondye pou l voye sou mari li pou li menm ka beni atravé mari li ki se chéf li ya menm. Konnen kisa yon benediksyon ki soti nan men Bondye pou lirive nan men mari ou vle di pou ou menm fanm lan. Benediksyon se yon bagay tout moun dwe fou pou sa paske se nan men Bondye menm sa yo soti menm. Pou yon fanm beni nan men Bondye, li dwe yon benediskyon pou mari li anvan paske mari li merite tout premye fri ke manmzél genyen yo anvan ke li ka jwenn pa li nan men Bondye. Pa kouri al di ou konnen pou kisa, se mari ou, ki gen dwa pou li fé tout bagay sa yo, se pa ou menm nan paske se Bondye menm ki konnen ki kote li prale avék ou menm fanm lan. Exôd 14:14 pale nou sou bagay sa yo, gade si tou ni nan Exôd 20:14 kote li pale nou sou adilté, malgre se tout moun ki nan fé adilté yo chak jou. Paske se li menm yo panse ki pi fasil pou yo ka fé, men sa pat dwe yon bagay kite dwe yon verite ankô kite pou kretyen yo paske nou genyen Kris la nan lavi nou. Jezi sa ka lave nou menm nan tout bagay sa yo ki wouj yo, menm sa yo ki sal yo.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#106
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Paske li se yon klowôs ke nou menm nou genyen ki moun legliz yo men fôk yo dwe konnen ke yo se kretyen tout bon an pou syél la ka kontan pou yo menm. Ou menm fanm nan sonje ak kisa ou genyen pou ou di ak Kris la, ki ta vle konnen pou kisa ou tap pouze mari ou tout kesyon sa yo. Jezi pral pouze ou kesyon ke ou pap ka reponn yo menm paske ou pran dwa mari ou a pou ou menm paske ou se gran fanm nan fôk an tét fwaye ya. Mwen panse anyen ke ou pap genyen pou ou di li menm paske ou te pito koute zanmi, fanmiy yo ke ou pat ak yo a, men se ak mari ou ou te ye menm. Sonje pou ou panse ak tout bagay sa yo paske yon relasyon imen pa yon jwét li ye, ke li se youn nan pati gouvénnman Kris la ki dwe dirije pa yon gason pou li ka dirije lavi ou menm fanm lan menm. Se pa enlijans ke ou pa genyen, se pa konnen ke ou pa konnen jan pou ou fé bagay sa yo, tankou pou ou dirije lavi tout yon fwaye, men se paske devwa sa se pou yon gason ki mari ou menm nan. Si li ta vinn malad, mouri, ale lwen nan yon wout, travay lwen ou, ou ka pran plas li ya pou ou ka fé bagay yo mache byen jiskaske li retounen pou li pran plas li menm ankô. Tout fanm dwe konnen ki enpôtans yon relasyon ki li gennyen nan lavi pa li dwe ye ak mari li menm. Sonje ke yon relasyon ki nan lavi ou menm ak mari ou, li dwe ye yon bon bagay ki santi bon tou, menm nan lavi lôt moun li yo dwe wé ou la, ke se men ou ki ape de li navige ak pwoblém yo paske nou ladan l ansanm. Ou dwe konnen ki sa pouf é yo paske menm fanm yo pat janm moutre anyen, nan timoun konnen ki jan li menm ke li dwe mennen li byen pou Bondye dwat san tach ladan-l paske mari ou bezwen tout respé, sipô, ak enéji ou menm pou li ka dirije fwaye ya byen. Sonje ke obeyisans ou ka pwouve Bondye ke ou renmen li vre paske ou respekte mari ou kô-m chéf ou, menm jan ke Jezi li menm se chéf Legliz la li ye ya, ke ni gason ni fanm dwe koube yo anba pouvwa li menm. Ou dwe koube ou anba pouvwa, ak otorite mari ou menm jodiya paske ou dwe konnen sa byen zanmi-m, ke tout moun ki pa renmen lôt moun pou dirije yo, yo pap janm ka jwenn moun ki pou respekte-yo kô-m lidé yo lé yo nan yon plas lidé paske respé al kay respé. Sa sa vle li di pou ou menm, séke, tout sa ou ta vle, renmen, ta pito fét yo, pap janm ka a rive fét menm paske ou pat janm yon bon disip non plis pou ou ta vinn yon bon lidé ki ta pou fé ou vinn yon bon lidé nan tout sans yo menm. Paske ou dwe sonje byen, ke respé al kay respé, sa vle di ke yon bon disip ka vinn yon bon lidé paske tout moun te wé jan ou tap pran lôd nan men lôt moun yo pou yo menm tou, pou yo ka pran lôd nan men pa ou menm tou. Bay moun yo tout respé yo menm jodiya paske ou bezwen sa! San sa yo pap respekte ou menm ki ka vinn yon lidé paske se konsa lavi ya ye. Mwen vle ba ou yon bon exzanp pou ou ka konprann mwen pi byen: ann di ke ou vann yon moun yon vyann kabrit bay yon moun, eske se pa pou yon kabrit ke li menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#107
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor dwe al peye ou? Wi! Se menm jan tou, si ou ta vann yon moun yon mouton, li pap janm ka peye ou pou yon vyann kabrit paske se pa yon vyann kabrit out e vann men se yon vyann mouton ou te vann ba li menm. Chache konnen ki kote ou dwe konnen ke yon mouton li menm pap janm ka pase pou yon vyann kabrit nonplis paske yo pa menm bagay, se konsa si ou pa bay moun sa ou ye ya respé yo merite yo, ke yo pap ka bay ou menm respé ke ou menm merite yo menm. Se nan mache anba lôd lôt moun yo, otorite lôt moun yo, ke ou menm ou ka vinn yon bon lidé paske eré yo tap fé yo, ou pap ka fé bagay sa yo paske ou konnen yo byen. Ou pap ka fé sa yo tap fé yo paske eré yo tap fé yo ou tap viv yo, ou te konnen yo, ou te aprann yo menm pou sixsé pa ou menm paske ou vle pou yo ka vinn yon lekôl pou ou menm, kote yo se yon bon leson pou lavi pa ou menm pou tout tan. Nou dwe sispann bati kay nou yo sou miray kay ki kraze yo déjà paske nou dwe netwaye fatra kite la avans yon an lavi nou menm, pou nou ka bati yon bon kay sa yo kap kanpe pou tout tan. Yon bon lidé pa dwe ap repete menm ere ayé yo tout tan, ke li tap fé ayé yo menm nan paske li pap popilé ankô si li chanje faz, pa dwe yon bagay pou ou menm swiv yo ni fé yo paske chanjman se chanjman ki di yon netwayéj konplé. Se pou ou chanje faz ou menm jodiya paske ou vle fé bagay sa yo ki bon yo paske se nan enteré pa ou menm pou ou menm yo ye. Pa fé yo se lon enteré pa ou menm, men se lon enteré pa Bondye paske Bondye vle pou ou viv li pou li menm ka beni ou jodiya! Chache pou aprann jan pou ou viv byen, paske ou dwe kenbe tout bagay sa yo pou lavi ou ka chanje paske leson sa yo va ede ou pou ou wé pi klé nan lavi ou kite nwa devan ou menm. Mwen panse lap fé ou vinn yon moun ki pifô nan bagay sa yo ke ou menm ou ap fé yo nan lavi ou kite sal la ayé, ki vinn pwôp jodiya paske san Jezi ya lave l. Paske tout sa ou ta vle fé yo, nan lavi sa, mande pou ou genyen anpil expeyans, se sa menm ki va fé ou vinn yon moun ki fô, menm lé ou ka rive ak batiman ou nan move van yo kin an lavi ou yo, ke ou ka konnen ki moun ou ye tout tan. Rezon an ki fé ou dwe aprann viv byen pou Bondye ya se paske lap tankou la kou yon mizik kap jwe nan ké ou ak nan zôréy ou pou tout tan paske li gen lavi pou tout tan menm. Se sa ki rele bon lavi ya ki pou moun pa Bondye yo dwe ye chak jou paske Bondye se yon Dye chak jou! Madanm, sispann dezobeyi mari ou paske Bondye konnen mari ou pase ou menm, se pou sa li ba ou mari sa, vi sa yo pou ou ka mennen yo byen pou li menm paske yo tout se pou li yo ye ankô. Se menm jan Legliz Bondye ya dwe pou Jezi Kri, se konsa ou menm ou dwe pou mari ou. Kô ou se pou li menm nét, lôt moun yo pa gen dwe pou yo konnen ki sin ke ou menm ou genyen ladan-l, ki tach ki genyen sou li, ki anyen ki ladan-l, esepte ke se mari ou, ou menm ak Bondye vivan. Lôt moun yo pa ta dwe“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#108
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor konnen, goute, anvi, genyen, jwenn anyen ki pou wé ak kô, pa ta dwe genyen rapô ak kô sa, paske se pa pou yo, men se pou mari ou yo tout ye ak Bondye. Mwen menm kap pale ak ou a te genyen pwoblém konsa paske mwen pat vle rekonét otorite kite sou tét mwen yo menm. Pou mwen menm yo pat vle di anyen paske mwen konnen Jezi Kri, zafé yo menm. Se pa konsa Bondye wé bagay sa yo pou mwen menm ak ou menm jodiya kretyen menm. Wi! Se pa konsa zanmi-m, paske Samyél pat renmen, petét, sa Pwofét Eli tap fé yo, men li te konprann li ke li te respekte otorite misye ya paske li se yon ti pye bwa kite bezwen grandi anba soléy la sa kite cho a. Se konsa sa dwe ye pou mwen ak ou menm tou nan lavi nou, kote nou dwe ploye kô nou tankou wozo pou nou ka viv byen ak tout moun yo. Se sa ki fé mwen te konn genyen anpil, anpil pwoblém nan lavi mwen, menm lé mwen te vle chanje yo, men yo te gen tan rantre twô fon nan lavi mwen ke yo te menm vle paralize lavi m, tou. Sa mwen vinn konnen nan lavi sa, séke se Bondye ki bay tout moun ki genyen otorite ke yo genyen yo tankou: pasté yo, chéf yo, manman nou yo, papa nou yo, tout moun ki pi gran pase nou yo, otorite sa yo ke yo genyen sou nou yo. Se pou yo genyen yo, ni jwenn dwa yo ke yo dwe genyen yo pou yo ka exése otorite sa yo lé ke yo panse-l dwe fét la. Se vre wi, san ke nou pa dwe di yo anyen ni ki jan pou yo fé bagay sa yo, paske tout pouvwa yo soti nan men Bondye. Se Bondye li menm ki bay pouvwa sa yo a ke nou menm, yo menm, nou genyen yo, pwen ba. Sa mwen ap di yo pa yon jwét depi lé mwen te koumanse, jis kounyeya paske mwen vle ede ou jwenn ak benediksyon Bondye yo menm jodiya. Menm ke mwen pa ta jwenn yo pou tét pa mwen, mwen vle ou menm viv yo, jwenn yo, ranpli yo, konprann yo, aprann yo, genyen yo paske yo bay bon lavi. Istwa yon fanm nan yon relasyon ak mari li pa yon jwét nou wé anpil fanm pran sa jodiya paske yo genyen moun ka fé bas pou yo menm. Lé ou dezobeyi mari ou, se Bondye menm ou dezobeyi, ke zanj y oak Bondye pap jwe ni fé bas pou ou menm. Nan anpil sans se pou tout fanm yo konnen ke ou yo dwe respekte mari ou nan tout bagay, menm lé genyen nan yo menm ki pa vle respekte nou menm, ki pa renmen nou menm jan pou sa te dwe fét la, men nou menm nou dwe fé bagay sa yo pou Kris la paske nou bezwen benediksyon Bondye yo menm. Sonje twa zanmi Job yo, ki jan yo te respekte youn lôt malgre yo pat tap fé bagay sa yo kite byen yo pou tét pa yo, men yo te konnen respé ak jan pou yo te pale yo. Ou menm ki yon gason ou pap janm ka jwenn benediksyon Bondye yo, kote se malediksyon Satan yo ke ou ap jwenn pou ou menm si ou pa respekte ak renmen madanm ou menm jodiya jan ou renmen tét pa ou a.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#109
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Menm jan sa te ye pou nonm sa kite rele (Job) ke zanmi-l yo pat genyen li respé lé li te nan pwoblém yo kite vinn fé sitirasyon an te vinn pi mal pou li menm, se konsa madanm ou pral fé bagay yo vinn pi mal pou ou menm. Menm jan pou fanm lan, se menm bagay paske Bondye pap chofe pou yon ekip, pou li kite lôt ekip la san li pa chofe pou li menm tou. Respekte mari ou paske san ou pral jwenn malediksyon nan men Satan jodiya. Chache pou ou genyen tout benediksyon Bondye yo pou ou menm ka genyen lavi, ak chache pou ou gennyen malediksyon Satan yo pou ou menm ka genyen lanmô, kisa ke ou vle, pran l jodiya menm? Sonje ke apre Bondye te finn delivre Job, Bondye sete men menm Job sa Bondye te itilize nan sitirasyon ou yo pou li te ka beni zanmi l yo paske moun sa yo kite fé ou mal la se pou ou jwenn benediksyon pou sa yo te fé ou pandan yo menm ak bouch yo ke yo pat respekte ou, va jwenn malediksyon pa yo menm jodiya menm. Si ou fé tout bagay sa yo ke ou genyen pou ou fé yo byen, se ou menm ki ka fé misye jwenn ak tout bon bagay sa yo ke yo rele benediksyon an nan men Bondye paske se pral ou menm menm ki koupab la tankou li menm. Paske Bondye te konnen bagay yo pat tap rete konsa pou li menm Job ni pou ou menm tou zanmi-m, li vle ba ou fôs nan féblés ou yo jodiya. Sonje pou ou pran kouraj jodiya zanmi-m paske jou pa ou yo ap rapwoche pi pre ou menm pou ou menm ki kote ou ye ke nwit lan préske rive pou ou menm ka jwenn wé yon bél lajounen menm. Se byen sa, ke pou ou menm bajou a gen tan kase déjà pou ou menm paske li lé pou ou menm sispann mache tét base yo paske bajou a préske finn kase pou ou menm zanmi-m pou ou ka jwenn ak chimen delivrans lan menm jodiya. Konnen ke ou dwe sispann viv nan fénwa yo ni ou pa dwe ap kreye yon twoub byen fon nan pwôp vi pa ou menm paske ou genyen move dezi yo, move anbisyon laché ou yo, fé ou vle fé move zak yo jis pou ou ka bwase pou viv paske ou genyen move van yon n lavi ou menm jodiya dwe sispann menm kounyeya. Se pa fé nou pa ta fé yo, men bon van yo pi plis ke move van yo. Move van yo ka soufflé nan lavi nou menm pou yon ti tan pandan se tan bon van yo ap la pou tout tan paske yo genyen menm de vi ak Jezi Kri. Chache konnen ke nan relasyon ou a, ak mari ou, li pi gran pase ou menm, paske se li menm ki chéf ou menm. Renmen li ou pa, ou dwe respekte-l! Paske se li menm ki antét fwaye ya ki kon yon pye bwa sa ki rele fwaye ya, kote ou menm fanm lan ki kô a kote pitit nou yo se yo menm ki féy yo ladan-l. Nou ka debranche timoun yo lé ke nou vle l paske se branch lan yo ye yo pa ni tét la, ni kô a, menm yo menm ka debranche tét pa yo menm nan nou menm si yo vle sa paske ou li nan liv Lik 15:1-32 kote pitit la mande pôsyon byen pa li menm. Madanm mesye ya pat mande mari li pou byen pa li menm, mari ya pat mande madanm li ya pou byen pa li menm, men se“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#110
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pitit gason yo a kite mande yo pou bay pôsyon byen pa li menm. Se pou ou wé ke pitit nou yo pa fondasyon relasyon nou yo menm, men se madanm ak mari yo ki ka relasyon an paske Sentespri ya se rasin ak fondasyon an ki pou kenbe li menm. Sentespri ak gason an dwe an tét relasyon (kote madanm ak mari yo travay men nan men) paske yo la pou lavi ou lanmô. Se sél Kris la ak mesye lanmô ki ka separe yo menm, avék si genyen adilté, youn pat kwé nan Jezi kite ka fé ou menm remarye ankô menm. Yon moun ki pran dwa li pou li separe moun sa yo, pran dwa tou, pou li separe ak lavi ya tou, paske {wi ou non} li merite lanmô li menm. Depi se pa rezon sa yo ke mwen bay la ki genyen twa rezon sa yo ki se: youn nan nou ta mouri, nou pa janm marye avan sa, enfidélite (ki vle di adilté, nou vinn genyen diferan lafwa) apre sa pa ka genyen maryaj ankô ki dwe fét nan non Jezi Kri paske maryaj la ap illegal pou Kris la ke mare yo mare men yo pa marye paske yo kounyeya plase pou yo viv nan peche menm. Dapré tout ilistrasyon sa yo ke mwen finn fé la yo pou nou menm, mwen panse kounyeya ou konprann ke ou pa ta dwe ap koute Satan kap pale ak ou menm pou li ka fé ou, fé bagay sa yo ki pa bon yo menm. Mwen swete ou koute vwa Jezi, ou koute vwa mari ou, ou koute vwa yon bon zanmi ki konnen kisa lap di ou yo pou ou ka fé yo. Se de bon ki al kay yon bon bon, yon moun ki genyen mal nan tét li, mal sou li, se mal ase lap vle ou menm fé tou. Paske li pakab ba ou bagay sa yo ki bon pou ou menm, paske se ke li menm li pa genyen pou pwôp vi pa li menm ki pa bon an ap ba ou move ide pou ou ka detri yon bon relasyon ou genyen. Si ou bezwen bagay sa yo ki byen yo pou ou bay tét ou ak lôt moun yo, chache yon moun ki konnen yo, ki vle konnen yo, ki déjà konnen Kris la, men ou pa dwe ap tounen yon tôchon pou sa yo ki pa konnen yo batize ak ou menm. Sonje ke yon jou konsa Jezi va mande ou repons pou ere ou yo tande zanmi-m. Pa lage kô ou bay mechan yo paske lé yo pran lavi ou se nan men yo lavi mari ou a ye tou! Si yo menm nan lavi spirityél ou, mwen pa bezwen pale ou pou lavi mateyél ou yo zanmi-m, yap antere ou ak tout vye panse ke yo genyen yo ladanl paske yo se simichtyé ki bezwen mô yo. Lontan sa yon men lonje ba ou menm ki bouke, men ki pa vle pran men sa paske se pa ayé ni jodiya ke ou menm ap fé ti efô ou yo pou ou wé si ou te ka rezout tout pwoblém ou yo. Men angis ou rezout pwoblém yo se pi mal yap vinn pi mal pou ou kretyen. Jodiya ou dwe lage yo nan men Jezi pito, li konnen bagay sa yo ke li ap fé yo menm nan lavi ou. Ou dwe lage tribilasyon yo nan men Bondye, kite traka yo nan men Sentespri, bay lavi ou yon chans nan men Jezi Sove ya menm. Paske yo se pi yon bon zanmi-ou a, ke ou dwe fé yo, fé bagay sa yo jodiya ak Jezi Kri ak moun sa ki rele mari ou a. Sonje byen ke lé kat la mare twa se yo menm ki ap la pou ou menm, se pa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#111
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor zanmi-an, se pa fanmiy lan, se pa menm pitit yo paske se pap ni manmi an ki ap ede ou ak papi yo, men se Jezi menm. Mari ou dwe kontan lé li fé yon bagay pou ou menm ke li fé devwa pa li menm yo menm, men lé Jezi sove ou a, li ede ou paske li se éd tout moun ki bouke, paske se travay li menm menm. Jezi li menm vle fé devwa pa li ya paske li dwe ou menm pou li pwoteje ou kô m entere pa li yo menm kite achte ou menm ak lajan san li kite koule ya. Se pa konsa lavi ya bél zanmi-m, ou travay pou ou ka jwenn lavi ki bon an paske genyen anpil lavi deyô a, ou dwe chache konnen kisa ki pou ou a paske yo tout pa menm. Genyen anpil mari deyô a, anpil jeswi deyô a, ou dwe chache konnen ki moun ki ka mari ou ki pou ou a, ke Jezi ki pa jeswi a ki pou ou a. Lé ou genyen bon Jezi ya, yon bon mari ou, ou dwe pran swen yo paske yo ka ede ou soti nan malé paske lôt moun yo ap fé ou sot tonbe nan men yo, epi yo menm ki pat merite l pran li menm nan men ou ki pat bezwen bagay sa yo ki bon yo pou ou menm. Jezi se yon bon vi, yon bon manje, yon bon lanmou pou ou menm. Sa se yon fanmiy kap byen viv ki ap mache ak viv ansanm lan paske youn renmen youn lôt. Pitit yo va rejwi nan lanmou sa depi jenerasyon sa ke lôt jenerasyon kap vini yan va jwenn bon lanmou sa pou yo menm paske yo konn sa ki rele bon lanmou an menm. Se sa foto sa vle di. Lôt foto sa yo, yon pye bwa ki reprezante fanmiy lan paske yon bon manje san bon lanmou fanmiy sa pa genyen bon gou l vre. Lé ou pran tan ou pou ou prepare yon bon manje pou mari ou, pran tan tou, pou ou prepare yon bon vi, paske pafwa lé ou fé li yon bon bagay ke li pap janm bliye ke ou te toujou la pou li nan bagay sa yo paske ou pran san ou byen. Paske ou genyen bon konprann ki fé ou konprann ki sa sa vle di pou ou pran swen mari ou menm nan manje yo. Bali manje ki bon yo, sa yo ki pap fé li vinn fat yo paske se ou menm ki dwe konnen tout sa yo ki bon pou mari ou manje yo paske ou bali bagay sa yo ki pou bay li bon santé yo menm. Manje ya, dwe yon bagay ki fé li vle koupe dwét li menm paske ou vle li manje li sélman nan men ou menm. Si tout fwa li menm pa eré li ta manje nan men yon lôt moun deyô, ou dwe fé li toujou sonje a lakay paske la kay se lakay ki bay pi bon manje yo, kote li menm jwenn pi bon lanmou yo! Lakay se lakay li ye, manje yo dwe bay pi bon santé tou! Menm jan ke Jezi te mache avék disip li yo sou lanmô ya, ou menm tou ou dwe mache ak fanmiy ou a nan bon tan yo ni nan move tan yo paske ou fyé de yo menm anpil! Pinga ou janm wont pou ou fé bagay sa yo paske ou menm tou, Bondye ka wont pou li beni ou tou, paske ou pa mache ak moun sa yo ta dwe pou ou mache ak yo a! Panse ke se mari ou ki pi byen kanpe paske tout lôt gason ki genyen yo kote se li ki pi bon gason ki genyen yo pase tout lôt gason yo ki genyen yo paske se pa ou li ye sélman! Jezi nan pi bon pase tout, madanm mwen pi bél pase tout pwen ba.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#112
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Kite li touché ou jodiya paske se li menm ki vré zanmi ou, se li menm ki pap janm lage ou, lé kat la mare twa. Malgre genyen move van, pinga ou lage bwa Jezi, mete tout konfyans ou ke ou dwe asepte li jodiya. Paske nan faktori mechan yo se peche yo la pou yo pwodwi, menm jan ke nan yon faktori kote yo fé machin yo, ke yo paka ap fé pen la, tou, paske se pou machin menm li la pou li fé yo. Nan bagay sa yo ki rele machin mechan yo se mal ase yo la pou yo pwodwi la, pap jwenn ka genyen anyen ki byen ke yo ka fé fét la, nonplis. Nan lavi relasyon ou a ou dwe pwodwi tout bagay sa yo ki bon yo pou glwa Bondye sélman. Toujou sonje mechan yo, ke se mal sélman yo la pou yo fé ke yo pa ka pwodwi bagay sa yo ki byen yo menm. Sonje ke li ap toujou pwodwi li nét ale pou tout tan, si li pa chanje lavi li jodiya. Menm jan tou, ou menm, yo menm tou, ka chanje lavi yo jodiya, men se pa konsa chanjman ka vini, li pran tan ak pasyans paske fôk ou repanti avan pou bagay sa yo ka fét menm pou ou menm jodiya. Se pa san rezon ki fé anpil moun espere jwenn piti nan men yon moun ki pôv yo paske li konnen souvan pôv la pap genyen gwo pou li bali menm. Malgre pafwa se pa vre, men se konsa bagay sa ye, malgre se vre tou, pafwa. Konnen sa tou, sa ou plante yo, se sa ou va rekôlte nan lavi ou paske se rekôt la zanmi-m! Plante bagay sa yo ki bon yo paske ou vle bon rekôt menm. Si ou plante nan Jezi, ki di nan mari ou, rekôt ou a pap janm fini. Bondye pa fôse ou vinn jwenn li, si ou vini, fôk ou ka viv pou li menm, paske byen viv ak mari ou, se pou li menm ki Bondye ya wap byen viv la. Si ou bezwen beni, fé sa ki byen yo paske Bondye ap pran nôt de bagay sa yo chak jou ki pou li yon an lavi ou menm! Jou yo se pou Bondye yo ye menm, ou dwe konnen ki moun Bondye ye, paske lap di pou ou menm ki genyen mari ou, ki pat bali valé li paske entél te di, li te fé ou, li pat te vle ou di, ou te wé, ou te kwé ke li pat ka fé yo pou ou menm, kote pat genyen plas pou ou te rete tann li menm, pap yon verite pou Bondye menm. Lavi ya bél zanmi tout tan papa yo, manman yo, ak pitit yo ap mache youn apré lôt nan yon bon plat manje ki ba ou la santé yo kit a dwe yon rév kap chante nan ké ou menm pou tout tan pou ou ka wé ki jan pou ou rive chak jou yo menm nan lavi paske vi fanmiyal la dwe konplé menm. Ou dwe fé ti devwa ou yon an kay la menm paske manje ya dwe ap ret tann mari ou chak jou yo si genyen pou ou fé bagay sa yo menm. Paske ou dwe sosye de li menm malgre pafwa li ka lwen de ou menm, men ou menm ke ou toujou bat pou ou pi pré Bondye paske li ap la pou ou menm tout tan! Chapit: 8 Yon Bon Fanm Se Yon Bon Manje“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#113
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Yon bon fanm se menm jan ak yon bon manje ki byen fét pou rete tann mari ou ki yon moun ou panse ki genyen anpil enpôtans anpil pou ou menm. Chak lé mari ou wé ou, aji konsa, li dwe anvi genyen ou chak jou paske se ou menm ki pi bon pase tout lôt ki genyen yo menm pou li menm. Chache pou ou prepare kô ou menm jan ak yon bon manje pou li menm paske ou vle li fou pou ou menm chak jou yo paske ou pa yon vye manman, ou pa yon bônn, ou pa yon esklav, ou se madanm mari ou, ki yon sévité Bondye ke ou menm ke ou se yon sévant Bondye menm kap fé travay li yo byen chak jou yo, menm nan move van yo. Pa bay mari ou nenpôt manje pou li manje, chache pou ou pran san pou ou fé bagay sa yo byen chak jou. Fanm lan dwe konnen ki jan sa dwe ye pou li menm fé yon bon manje bay mari li. Pafwa ou ta fé bagay sa yo byen, men ou bliye dwa ou, kisa mari ou ye pou ou a, ou pa ka di l anyen paske ou gen tan pédi gou relasyon an nan tét cho ou menm. Fanm land we konnen ke se mari ou menm ki chéf ou, ke bagay sa yo dwe yon sijé ki pou lavi ou menm chak jou yo, si tou, nan mwa fredi yo, ke ou dwe konnen bagay sa yo ki ka fé mesye cho yo paske ou vle fé travay ou yo byen. Si ou ale li nan Liv sa yo wap jwenn anpil bon bagay tankou nan liv: Efezyen 4:1-6 ak nan Liv 1Koretyen 7:1- 16 wap jwenn bon jan medikaman sa yo pou lavi ou, ki pale nou pi plis sou jan ke ou dwe ap viv la kote ou dwe genyen disiplinn pou ou respekte mari ou. Paske tout sa yo ke ou menm fanm nan ap fé, ou dwe fé l dapré bagay sa yo ki nan avantaj mari ou ak nan avantaj Bondye li menm. Paske nan Liv Revelasyon 4:11 di nou kilés moun ki vle ou menm ak mwen menm ap viv la kounyeya. Se pa zanmi an, menm mari ou a pat ka fé bagay sa yo pou ou menm kap viv la toujou, men se gras Jezi Kri Sove ya fé nou menm. Sonje byen jodiya, konbyen de fanm ki mouri, ki pédi mari yo paske mari yo pran lavi yo mete li nan biznis vis yo, nan fé ki mal yo pou yo te ka vinn pi rich menm. Men ou menm ou dwe fé Bondye konfyans nan relasyon ou a paske wap trase yon bon exzanp menm ke mari ou ta vle fé sa ki mal yo, men ou menm ou dwe ap fé bagay sa yo ki byen yo menm. Tout glwa ou yo, ou dwe bay bagay sa yo pou Bondye, men tout respé ou, tout karés ou yo, tout vi ou, ké ou, ou dwe bay bagay sa yo a mari ou menm. Sarah kite rele Abraham bondye pa li ya, pat di sa paske li te vle adore li, men paske li te fou pou li, damou li menm, kwé nan li menm, men pito tou, paske lite vle sa pou li menm jiska lafen. Se paske li te vle genyen li anpil respé pou li, (Aabraham) anpil respé pou Bondye ak pou li te ka viv yon bon vi ki te genyen kominyon pou tout tan, ak Bondye menm. Wal Mart pa vann bagay sa yo rele yon bon mari ya, se Bondye menm ki ba ou yo paske li konnen li bon pou ou genyen bagay sa menm. Pafwa, genyen de bagay ou fé nan relasyon ou a, se baz Bondye ya menm ou atake“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#114
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor paske ou moutre li ki moun ou vle ye pou li menm Bondye, se yon bagay ki dwe fét seyezman menm nan lavi ou chak jou yo. Ou dwe yon moun ki pou mari ou sélman. Mari ou a, pap janm konprann pou kisa ou renmen li, ke ou plede fé tout bagay sa yo ke ou ap plede fé yo, men Bondye li menm konnen yo, ke ou pap janm bouke fé yo pou Jezi jodiya. Sarah te konnen ki moun li te vle ye pou Bondye kite fé li vini yon bon fanm lan, se paske tou, li tap onore Non Bondye ya. Ou dwe aore Bondye nan relasyon ou genyen ak mari ou a chak jou menm. Bondye li menm pat genyen yon lôt chwa devan li menm, men pou li te beni Sarah pou bagay sa yo ke li tap fé yo menm. Si ou bezwen benidiksyon ou yo nan men Bondye sé m nan, fôk ou fé bagay sa yo menm, paske se la ou pral beni jodiya! Bondye konnen ke tét ou dwe bél, men fé yon bagay kite pou mari ou non pandan ou prale fé cheve sa, zong sa yo, paske li ka grangou, si tou, si mari ou se Ayisyen li ye ki renemne manje lakay la menm. Gason Ayisyen pap fasil manje deyô pou ou menm, men nan kay li menm, men si se yon lôt nasyon, lap fasil manje nan nenpôt kote yo vann manje yo. Si ou se yon fanm Ayisyén, ou dwe konnen vant, ké, lespri, bezwen yon gason Ayisyen yo paske yo pa mal pou ou konprann yo byen paske yo toujou panse fanm lan se yon manman, yon bônn, yon esklav ki pou ba yo tout sa yo bezwen a. Paske se pou bagay sa yo te panse yo te pran ou menm ki fanm yo a ki pa ta dwe yon verite gason Ayisyen yo ki kretyen yo. Si ou vle lespri ak ké yon gason Ayisyen bali bon ti manje li yo ak lanmou yo menm chak jou paske yo bon pou sa menm. Mwen menm ak ou menm fanm lan konnen ke lé yon tét yon fanm lan byen bél la se yon bél bagay li ye, men pa bliye pou ou fé devwa ou menm kô m yon bon fanm pou mari ou ak yon bon sévant ki pou Bondye. Souvan ou pran tan ou pou ou fé cheve ou yo pafwa ou mete 6 millyon branch cheve nan tét ou, pandan ke mari ou menm te gentan genyen 24 millyon liv van ki gen tan anpare li paske ou pat gen tan fé manje ya pou li menm alé. Sa se peche ou fé ak mari ou paske ou dwe fé-bagay sa yo ki bon yo pou li menm. Sonje ke ou se kô pye bwa sa ki fwaye ya, ke mari ou se tét fwaye li ya, kote timoun yo menm se pati ki pi ba nan pye bwa tankou branch yo, pandan Sentespri li menm se rasin nan kap kenbe pye bwa sa pou li rete fé-m pou tout tan! Si penyen tét ou a tap pran 3 zéd tan pou ou fé li, fé yon ti manje mete la pou mari ou avan ou fé-l menm paske se youn nan devwa ou yo. Li pa ta dwe ap soufri grangou nan vant li, kote pafwa genyen grangou menm nan lanmou an tou! Paske tout dezi ou menm ta dwe la pou mari ou ak pou Bondye sélman. Si ou konnen ke bagay sa yo, ka pran anpil tan! Pran yon ti tan pou ou fé manje ya anvan ou soti ya, paske ou konnen li pral pran tan vre,men ou fé bagay sa yo kan menm. Vant mari ou dwe vant pa ou menm paske nou se yon sél kô nou ye. Sipôte mari ou nan tout sans yo menm paske“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#115
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor se youn nan devwa ou yo. Lé ou pral Legliz la ak li menm, se pou ou vwale tét ou pou mari ou, menm ke li pa respekte ou, pa renmen ou menm jan li te ye ya pou li ta renmen ou a, men fé tout bagay sa yo byen paske vwal tét la vle di ou genyen mari ou respé pou Bondye. Se menm jan tou, lé yon gason ki al legliz la, ki pa gen dwa pou li mete chapo a vledi respé pou Kris la, se konsa vwal fanm lan vle di pou mari li menm. Se menm jan tou ou dwe ap fé bagay sa yo ke Bondye mande ou pou ou fé yo paske La Bib la mande ou pou ou fé bagay sa yo pi byen chak jou yo menm. Al li nan Liv 1Koretyen 11:1-16 wa konnen pi plis sou kesyon sa yo paske mwen pa vle pale ak ou sou bagay ke mwen menm pa konnen yo pi byen ke sa liv sa di ya menm nan. Nan lavi sa, yo di tout myél dwe sansib pou siwo li, ke ou menm tou, ta dwe fé menm bagay nan avantaj mari ou, paske okenn lôt moun, sitou gason yo, oswa okenn lôt bagay ki vivan yo pa ta dwe genyen dwa sou ou menm ke mari ou. Mwen di bagay yo ki vivan yo se paske genyen anpil moun (fanm si tou) ki rete ak bét yo pou mari yo. Genyen ki ak mari yo men ki ak bét sa yo tou! Bagay sa yo ka anpeche ou pou ou obeyi ak mari ou, paske devwa sa ou genyen yo se pou li yo ye. Kounyeya, ou separe lanmou sa ak yon moun, yon bagay ke ou pran, ak bay pi plis valé ke yon moun, ki pa ta dwe fét menm ke pou mari ou. Mwen di lôt bagay yo paske genyen moun ki fanm yo ki pran sévi ak bét yo pou mari yo pandan yo gen mari yo ak Kris la nan lavi yo menm. Yo fé sa, si tou, ak bourik, ak koulév ak anpil lôt bét ankô. Pandan sa yo ki pa genyen mari yo, ke yo ta dwe konnen ke yap viv pou Kris la. Paske kô ou dwe se yon tanp ki pou mari ou ak yon Tanp ki dwe la pou Sentespri Bondye ya. Fanm nan konnen ke bélte li yo menm se pou mari yo, richés ou yo se pou li, bonte ou se pou li menm tou, tout sa ki bon yo ni sa yo kenou panse ki pa bon yo nan ou menm se pou li menm yo tout ye menm. Paske ou dwe-l tout bagay sa yo kote ou menm dwe li pi plis menm, ki dwe yon bagay pou menm mete atansyon ou yo pou tout tan. Pakse pou ou ap viv byen ou dwe ap swiv yo tout tan paske se sa ou ye nan lavi li menm ki mari ou, ki dwe yon bagay ki fé menm soléy vle leve tout tan pou li menm paske ou bri sélman pou li menm. Ou dwe panse anpil jodiya pou ou di ke: Drapré sa La Bib di mwen, mwen pral respekte yo kote ki ka fé ou fé tout bagay sa yo ki bon yo pou mari mwen menm jodiya! Mwen pral pwomét li yon bon lanmou ki vré, youn ki pa ko genyen tankou li menm, paske nan maryaj mwen yan ak gason sa ki mari mwen yan kounyeya, mwen pap kite pou genyen youn tankou lanmou sa pou tout tan. Amen! Si li renmen wé dife, jwe nan dife, renmen bagay ki cho,ki pou boule men li, mwen pral boule li ak lanmou sa paske pyés lôt fanm pap ka rive nan nivo pa mwen an menm paske mwen pap kite pou genyen youn tankou mwen menm Jamé nan lavi ankô. Se mwen ki pou desann ni moute drapo misye menm. Ké mwen dwe tounen yon mizik“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#116
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kap jwe pou li menm paske pap genyen porém mwen yo kap ekri sou féy papye ankô, men nan ké mwen pou li menm. Tout bél melodi mwen yo se pou mwen jwe pou mwen fé ké kontan. Zwazo yo vole wo, paske yo genyen zél yo pou yo ka fé bagay sa yo, mwen menm se pou mwen vole anlé ak mari pa mwen an paske nap bay relasyon nou an zél pou li ka vole pi wo pase tout kote ti zwazo yo te konn ap yo lé yo tap chante tout bél ti melodi yo a, lé yo tap vole anlé yo a, men nou menm nou pral a rive vole pi wo pase yo tout menm menm jodiya paske lanmou nou an fô pase yonfé ni gen pi plis fôs pase yon gwo van kap vante yo. Nou pral jwenn pouvwa pou nou chanje lanati, kote nou pral chante pou nou ka chanje sezon yo, kote nou pap pé sezon fret yo paske nou pral kouvri youn lôt ak lanmou nou yo. Kote nan sezon ki pi cho yo, nou pral tounen yon ti van fre, pi fre pase yon ékondisyone kap bay van an, pase yon van kap vante fô yo, pou l ka kenbe nou youn lôt fre ak lanmou nou genyen yo menm. Nap tounen yon parapli, lé lapli tonbe pou nou pare kô nou anba parapli lanmou sa menm. Lé genyen grangou yo, nap bay youn lôt sipô lanba anmou sa nou genyen menm. Kote pou nou ka viv byen tankou si se yon manman ki tap bay pitit li yo tete menm, lé bagay yo pa bon menm pou nou menm! Mesye dam yo, nou dwe pran lalwa maryaj nou yo oseye tande paske nan maryaj nou yo ou te fé ya, nou te di, nou pral di nou se de kô pi pral vinn yon sél kô ke dwe vinn yon sél kò menm pou tout tan ak pou tout tan. Amen! Se vre wi zanmi, se sél lanmô ki ta dwe separe nou menm, ak si genyen adilté, ak si genyen diferan lafwa, apre sa, pa genyen okenn lôt bagay yo ankô ki ta dwe vinn yon entéferans pou separe nou menm, paske Jezi Kri se reméd pou relasyon nou an ki malad yo pa lafwa. Mwen konnen ou genyen pwoblém yo, men pa pote yo bay zanmi ou, pote yo bay Jezi Kri, ke li sél va konprann ou menm. Li dwe konnen tout vire tounen ou yo tande sé mwen! Li genyen dwa nan tout bagay nan ou menm paske ou menm ak li se youn nou fé nan angajman maryaj nou te pran devan Bondye kote devan lézôm yo nou te sémante ya. Te genyen anpil limozin, anpil machin, anpil moun nan legliz la, se pat yon jwét li te ye pou ou menm ak li menm nan jou sa, nan resepsyon sa menm. Chache pou ou kenbe bagay sa yo pou jistan Jezi va vini, pa koute Satan kap di ou pou ou revôlte kont mari ou paske yon moun te di ou sou li ka yon mansonj sou mari ou. Pafwa bagay sa yo ka yon verite, menm ke sa pa kouri al kraze maryaj ou a paske ou ap viv li pou Jezi Kri ladan-l tout tan menm. Maryaj se tankou yon machin ki tap kouri ak vités, pandan ou pral pran mônn nan, ou mete doubvités paske ou pa vle li tonbe anba nan faléz yo menm. Se menm jan ou dwe mete doubvités sa nan relasyon ou a jodiya. Si Jezi tap kraze maryaj pa li ak ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#117
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor menm, eske ou tap la toujou ap viv la? Se pou rezon sa yo ou dwe toujou bay maryaj ou a yon pakét chans pa yo menm anvan lanmô sezi ou menm, anvan moun yo ede ou kraze sa pou ou men ak yo menm paske ou pa wé sa ke ou ap fé yo. Se pa rete ou ta rete ak li menm ankô pou sa li ap fé yo te fé yo, men Jezi la, kote ou vle pou ou kenbe kontra pa Jezi ya paske se li menm ki la pou konprann ou menm. Sonje ke li konnen ke ou genyen bil yo pou ou peye, genyen kay la ki pako peye, timoun yo menm ap soufri grangou, men vinn chache Jezi jodiya zanmi-m! Toujou bay mari ou yon bon jan manje yo, bon jan karés yo ke ou se yon bon medikaman pou relasyon ou a ak mari ou zanmi-m. Gade jan moun kap kwit bon manje yo fé pou li bon, si ou genyen pwoblém fé yon bon manje, mande yo ekse yo ka ede ou, mande mari ou eske manje ya bon paske ou vle li renmen li menm. Pakite se li menm ki pou di ou al pran manje ya nan dife ya pou li menm pandan ou genyen tout tan ou pou ou ta ka fé bagay sa yo pou mari ou. Panse byen ak relasyon ou a jodiya paske ou fache ak li ya ou pa fé bagay sa yo! Lé ou al travay, nan yon travay ou genyen, se pa tout bôs yo ke ou menm ap renmen, men ou fé travay yo a byen paske ou pa ta vle yo revoke ou. Malgre genyen move van yo, fé travay ou yo byen sé m jodiya menm. Konnen tou, se sél lanmô ki ta dwe yon verite ki pou ta kraze sa pou ou menm ak mari ou jodiya. Si-l pap fé sa li menm te pwomét ou yo, pou li te fé yo, ou menm se pou ou menm fé bagay sa yo ke ou te pwomét a Jezi Kri yo menm. Women 15:1-2 mande ou pou toujou bay sipô ou zanmi-m ak moun sa yo ki féb yo, si tou, si se li menm ki féb la nan kék bagay yo, ke ou ka ede li menm, pa kouri al kraze sa menm jodiya. Sipôte mari ou tout tan, menm lé ke li menm ka féb nan bagay yo ak lé li fô yo, ke li bezwen ou menm pou ou toujou sipôte li menm tout tan. Pa koute move konséy mechan yo. Som 1:1-2 di ou ke ou pa dwe koute konséy mechan yo menm paske yo pa genyen anyen ki bon pou yo ba ou. Gade nan Liv 1Timote 2:11-12; pale nou sou jan nou dwe ap viv yo ak nan liv Efezyen 5:22-25, pale nou sou anpil koze ke nou ta dwe konnen yo ak li nan liv Kolosyen 3:18-19 ke nan tout vésé sa yo, ou pral jwenn lavi, medikaman pou lavi ou, si tou, ou menm ki nan relasyon ou genyen ak mari ou a chak jou yo zanmi-m. Relasyon maryaj la se yon bagay chak jou li ye, si ou pat konnen sa, jodiya chache konnen sa paske se sa li ye menm. Paske Bondye espere tout bon bagay yo nan men ou menm. Yon sél fason pou ou ka fé bon bagay sa yo se pou ou fé tét ou konfyans ke yo menm pou ou vre ke yo ka ede ou dire lavi ou pou jis kobout nan lavi ya zanmi-m. Yon sous paka ap bay de dlo yo menm. Sonje ou genyen yon chwa, kote se chwa ou ta dwe ap viv yon vi ki bon pou Bondye, men se pa lé ou paka viv yon bon vi tou, ak mari ou, pou ou di ou ka viv pou Kris la tou. Kote ou viv lôt vi ya pou Satan paske li se papa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#118
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor tout mal yo. Paske se nan viv yon bon vi sa pou Bondye konnen ke ou ap jwenn chans pa ou a pou ou viv yon bon vi pou ou menm ak mari ou menm jodiya nan li menm paske ou nan kan obeyisans yan ak mari ou menm jodiya. Si ou fé bagay sa yo ki bon yo pou Bondye, li va beni ou kote ou li va sove ou nan tout sikonstans yo paske ou fét pou ou jwenn ak chemen ki bay nan wout pou benediksyon Bondye yo menm. Genyen anpil bél pwen nan istwa leson sa ki enpôtan anpil, anpil ki se yon rév de reyalizasyon mwen menm. Mwen ta swete ke ou pran nôt ou yo byen sou bagay sa yo kote ou ka aplike yo byen chak jou nan lavi ou zanmi-m. Chache konnen kisa ki pi bon pou ou menm ka fé yo, si ou konnen yo fé yo byen ka bay bon lavi ya vre paske yo pral peye alafen vi sa, monn sa paske out e travay byen pou sa menm! 1) Bondye rekonét otorite yon gason nan lavi madanm li paske li se chéf ou a 2) Tout fanm dwe soumét devan mari yo paske Bib la mande sa, se verite ya menm 3) Bondye rekonét gason an kôm chéf lavi madanm li pou jis ka lamô li chéf ou nét 4) Bondye vle nou mémsi ou pa vle li menm paske men li yo lonje ap tann ou sél 5) Ou konnen ki bò, ki kote ou kache nan lavi ou ki fénwa, soti wa gen lavi jodiya 6) Mete tét ou dwat pou ou ka jwenn lapé, lavi, lajwa nan Bondye paske yo se pa 7) Yon moun ki padi ou ke syél bon, li pran lanfé pou yon bon zanmi pou ou li l 8) Mémsi ou pa genyen richés isit la, men ou dwe rich nan syél paske se eritaj ou a 9) Chache definisyon lavi ou nan maryaj la paske se la wap jwenn tout viktwa yo 10) Sa se yon bon manje ki fét la! Manje ak li nan lanmou ou genyen pou li 11) Chak jou bay ké kontan, menm lé nou pap travay bay tan pou relasyon Chapit: 9 FÈ TOUT POSIB OU POU DINE A PARE Prepare l alavans, yon swa avan si sa ta posib pou ou menm, pou yon bon jan repa rete tann li lè l sot travay la ak lé li kite legliz yo tou. Rezon ki fé ou fé sa se yon fason pou ou ka fè l konnen ke ou tap panse ak li menm chak jou kote ke ou te sousye de bezwen li lmenm anpil. Anpil gason grangou lè yo rantre nan lakay la, sitou, gason Ayisyen yo ki ka touye yon fanm pou manje li pa ba li a lé pou li manje yo menm.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#119
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Paske li panse ak lakay pi plis, si tou, si ou te konn fé bon ti manje pou li anvan. Si sa posib pou ou, yon bon ti ji ka yon posiblite pou yon bon jan repa, paske gason yo renmen manje yo konplé ret tann yo menm. Se sa ki ka fé li renmen ou pi plis (patikilyèman sa yo li pi renmen yo) fè pati de sa ki nesesè yo pou yon bon akèy chalere ret tann li tout tan lakay la. Menm lé nou ka fé yon ti fache pafwa, men fôk ou pran swen li byen pou Bondye ka beni ou menm. Kote pou nou ka viv yon vi ki aléz pou tout tan. Eske si ou pa dakô ak yon manajyé nan travay ou, eske sa ap fé ou pa fé travay la byen menm? Non, paske ou pa ta vle li revoke ou nonplus. Koute byen ke ou ka jwenn revokasyon ou nan maryaj la tou, si ou pa vire tét anba pou ou wé valé bagay ou lage até ya paske ou pa pran swen l byen. Se menm jan pou mari ou, tou, ki pa fé sa dwe fé yo, men ou pa jwenn revokasyon ou menm nan men Bondye paske ou pa fé bagay sa yo ke ou te dwe fé yo menm. Kélkeswa jan sa ye ya, ou dwe fé travay ou byen. Sonje ke lé ou fé bagay sa yo ki byen yo se pou Bondye ke ou fé yo. Menm jan ke ou fé yo pou Bôs la pou ou ka touché chék ou a, se konsa ou dwe toujou fé yo menm. Se menm jan sa tou, ke ou dwe konnen se pou Bondye ke ou ap fé bagay sa yo ke li menm, pap fé yo menm paske li menm li pral peye pou ou menm si ou te fé travay ou yo byen nan kay la, ki vle di maryaj la. Se menm jan tou, ou dwe fé yo ak mari ou, ak timoun ou yo tou, ak tout lôt moun ou yo tou. Sonje tout bagay sa yo peye alafen jounen ou a nan lavi sa. Bondye mande ou pou ou pran san ou byen jodiya, pran l. Malgre tou, genyen nan gason yo vre, ki maltrete fanm yo, men nou menm fanm yo nou dwe konnen devwa pa nou yo kô-m yon bon fanm. Se pou nou obeyi ak Bondye ni ak mari nou yo paske pap genyen okenn gason sa yo kap maltrete madanm yo, ki pou jwenn ak benediksyon pa li nan men Bondye si li ap maltrete madanm li ya konsa. Si ou li nan liv 1Pyé 3:7-8 ka di nou bagay sa yo ke ou menm mari yo, ke ou dwe konnen bagay sa yo byen pou ou ka vinn yon bon benediksyon pou ou ak madanm ou. Sonje tou, talé konsa, ke ou pap genyen gason sa nan lavi ou ankô paske lé Kris la retounen, ou pral vinn youn ki sen ki pap bezwen genyen mari ou a ankô paske se Kris la, se li menm ki pral vinn mari pa nou tout la pou tout tan. Se zanj ou pral ye, ki fé travay ou yo jodiya nan vi sa dwe fét byen paske se pou Kris la ke ou ap mete tout lé ak chalé sa yo nan relasyon ou a. Paske tout moun ki travay yo, se yo menm ki genyen dwa pou yo ka touche chék pa yo pou enténite yo menm. Tout sa yo ou fé pou mari ou a, ke ou fé-l pou Bondye ak ou menm, paske se nan relasyon ou a ak mari ou Bondye va beni ou menm jan li te fé sa pou moun sa yo. Sonje moun sa yo nou pral site ou la te beni nan men Bondye. Nap pale nou moun tankou: Esté, tankou Abigayél, tankou Mari, tankou Sarah, tankou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#120
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Deborah ak Ana paske benediksyon Bondye ya al kay moun yo ki vle beni yo. Medam sa yo ki pat janm bouke fé bagay sa yo kite byen yo pou mari-yo, te vle onore Bondye avan mari ou. Petét ou kapab ap di ke tan jodiya pi di pi réd pase sa ki pase se pa vre paske medam sa yo pat ka pale di ak mari yo ni kanpe nan mitan legliz ap fé diskou tankou ou menm jodiya ki yon gras déjà pou ou menm. Sonje menm pou yo menm tou, tan pa yo a te di, men yo te pran plezi pou yo te bay mari yo bagay sa yo kite bon yo pou mesye yo te ka fé sa yo key o te genyen pou yo te fé yo byen an. Malgre te genyen move van pou yo menm, ki tap vante nan lavi yo, men bagay sa yo pat anpeche yo pou yo te jwenn benediksyon Bondye yo pou pa yo menm. Men tout bagay sa yo pat janm yon eskiz pou yo, men bagay ki pou te bay yo fôs nan feblés yo, yo pat manke genyen yo paske yo te adapte yo ak Bondye. Se te bon konprann yo, sajés yo, respé ak lanmou yo ke yo te pran pou yo kô-m yon zam pou yo te ka jwenn sa yo rele lavi ya, kote yo jwenn yon lapé kite pral pou yo pou tout tan pou yo menm te la tap tann yo menm. Konnen byen ke sa pat yon anpecheman pou yo menm, pou yo te fé bagay sa kite bon yo pou mari yo. Kounyeya se tan pa ou menm zanmi- mwen, ou menm ki genyen mari ou a kounyeya, kisa ou ap fé ak sa, nan sa jodiya paske lé ya préske rive, kisa ki pral yon eskiz pou menm jodiya? Sonje byen ke Sarah ki tap plede rele Abraham yon bondye kite pa li ya paske li te vle respekte-l kote sa pat fé-l pédi anyen pou sa. Si ou menm ou vle obeyi li, ou pap pédi anyen tou, jodiya! Chache lavi yo menm! Okontré sa te fé li vinn yon pitit Bondye kote te fé anpil pitit, mwen di anpil, anpil pitit pou li pa lafwa yo paske bagay sa yo pat ka fé li pédi plas fanm li ya pou sa menm. Paske li te vle fé travay li yo byen pou Abraham, sa te vinn fé Bondye beni li ak tout mari li. Se pa chans li te genyen men paske li te pran men li lé li te toujou ap fé bagay sa yo ki byen yo devan Bondye. Se pou tét sa li te toujou sonje jan te yon moun kite yon peché tou, devan Jezi Kri, men li menm ki tap viv pa lafwa. Sarah te menm ri zanj Bondye ya lé li te di li pral fé yon pitit la kite yon peche paske li te wé li te twô granmoun pou li te fé pitit la. Kote li te menm di ke li pa tap ri vre, kite yon peche ki pat ka touye li pou sa paske li te genyen bon konprann pou mari. Si ou menm, ou genyen bon konprann pou mari ou, bagay sa yo ki vinn yon benediksyon pou lavi ou menm ki yon fanm lan. Sonje byen ke sa pat ka vinn yon jan de diskalifikasyon pou li menm pou sa li te fé ya (ki se Sarah nap pale la) paske ké li ya te la ak Bondye ak la pou mari li. Nan tout bagay sa yo medam, ké nou dwe la, devan mari nou tou kote devan Bondye li dwe la, tou. Si ou fé sa ou dwe fé yo, wap gade konsa wap wé jan li menm Bondye ki pral briye devan zye ou menm nan pwoblém yo jodiya. Si ou li nan Liv sa yo, ou dwe konnen kisa Bondye ap tann nan men ou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#121
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor tou, si tou, ou menm fanm ki genyen mari ou kounyeya. Ezayi 58:6-8, Bondye pale nou de ki jan de jénn ak zév ke li menm Bondye ap tann nan men nou menm pou li resevwa nan men nou menm jodiya ki moun pa li yo. Nou jwenn tou nan Matye 25:1- 43, kisa Jezi ap tann nan men ou menm odényé jou sa paske Jezi pap nan begeye ak ou menm. Bat pou lanp ou a toujou genyen gaz ladan-l paske lap fénwa anpil nan jou sa zanmi-m! Ou genyen anpil rezon pou ou fé travay ou yo byen paske pral genyen yon jou pral vini kote ou va kouche ak mari ou sou yon kabann, paske li pa tap sévi Bondye vre, se li menm kap rete, men ou menm ou prala ak li menm paske ou va tande lavwa Senyé ya byen fô kap rele ou vini jwenn li menm. Tout bagay sa yo ke ou menm ap fé yo, ou dwe fé yo byen, paske yo enpôtan pou ou menm, pi plis yo pral konte pou Kris la nan jou sa paske ou te fé yo byen nan relasyon ou a ak mari ou! Men se pou ou bat pou lanp ou a ka toujou genyen gaz ladan-l, paske anpil bagay nan lavi ya ke ou ap fé yo, nan vi sa, ka fé gaz ou a boule kote ke ou bezwen pou ou toujou genyen gaz ladan l paske Jezi ap fé ou wont si ou kite li chéch nan ou nan jou sa. Sonje zév ou yo ou tap fé yo, se pou Jezi ke ou tap fé yo. Lavi ou zanmi-m se tankou yon resi, ki ekri toulé debô yo, kote yon pati pou ou menm, yon lôt pati pou syél la, paske nou se vwayajé, se pase nou ap pase sou té sa, nou pa vinn pou nou rete sou té modi sa. Lavi ou pa pou lon tan, viv li pou Jezi jodiya menm! Sonje pou ou toujou bat pou ou viv byen pou mari ou sél, ou menm ki yon moun marye yo, men si ou pa yon moun ki marye ak yon moun, ou pa ta dwe ap viv nan fonifikasyon ak li menm. Jezi vle pou ou menm viv byen pou Jezi Kri jodiya kote li va ba ou yon bon mari ki ap bon pou ou a tout tan. Tout timoun piti dwe ap bwé lét yo menm paske yo bezwen pou manm yo vinn pi fô, sa se yon parabôl sou jan de vi mwen ak ou te konn ap viv yo tou, kid we chanje jodiya paske nou konnen vre. Genyen anpil moun kite peche yo fé yo vinn léd, menm vinn febli yo paske yo pa ka konnen ke lé yo tonbe nan peche ya ak kisa pou yo fé nan bagay sa yo. Men Bondye nan amouli vle moutre mwen menm ak ou menm nan jan pou nou viv la byen paske mwen menm tou, te konn fé bagay sa yo ki pat bon avan mwen te vinn marye ya ak madanm mwen, ki pat bon menm pou mwen te fé yo. Men Bondye nan konpasyon li, li te fé mwen gras li menm nan amou li pou-l te ka retire m nan bafon peche yo, kote li ka retire ou menm tou. Apran konnen ke li vle fé mwen konnen sa pou mwen ka fé ou sonje sa tou, pou mwen ka di ou sa, pou ou ka fé bagay sa yo ki bon yo paske yo peye pi ché pase lô ak dyaman yo. Konnen kisa salé peche ye, se lanmô li ye! Si ou pa sispann fé peche yo, ou pral peye sa pi ché nan lanfé pou bagay sa yo ki pat bon pou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#122
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou te ka fé yo menm lan, man kite fét vre. Ou menm kite konnen ke ou ta dwe ap viv ak yon sél gason, dwe fé l kounyeya paske mwen menm te konn ap viv avék pi plis ke yon fi, men ki pat bon, tou! Konnen ke kô a pavo anyen, paske pawôl Kris di nou yo se lespri ak lavi yo ye; se sa ke nou jwenn nan liv Jan 6:63 ki di sa. Ou ta dwe tou, ap viv pou lespri Bondye ya paske kô a ka tonbe sou ou menm san ou pa konnen ki lé paske li toujou vle pou li tounen ou menm kote li te soti ya nan pousyé ya. Se lespri ya ki bay lavi, kô a bay lanmô paske kote ou menm kite kô a te soti ya se la li vle pou li tounen ankô ki se nan pousyé ya. Viv pou Kris paske ale kay Satan pou rezilta lavi ya, rezilta repons yo pa bon paske Sayil te fé bagay sa yo kite fé li jwenn lanmô li, Salomon te fé bagay sa yo te fé li jwenn ak lanmô li, menm ak ou dwe konnen ke lanmô se pral lavi pou nou menm si nou pa chanje gad sa kin an lavi nou an. Mwen sonje yon lé mwen te ale Anayiti, kote mwen te ale kay yon bô ke mwen pat konnen kisa sa vle di paske mwen te vle renmen ak yon ti fi, kite fé mwen fé bagay sa yo. Sete yon sé mwen kite mennen mwen, kote tout sa ke li menm bôkô a tap fé yo, mwen pat ka konnen bagay sa yo pou mwen fé menm paske se premye fwa mwen te ale la. Sonje mwen di ou, mwen te ale pou yon ti fi, men se pou yon lôt bagay ke li menm wé pou mwen. Apre mwen te bali ti lajan mwen te pote yo, li di mwen dwe li $9000.00 Ayisyen. Mwen vinn apre ke se yon moun kap fé mwen paka travay, ni genyen lajan, ni anyen paske mwen genyen bon ké, men moun sa yo pa vle wé mwen menm. Konprann kisa map pale nou la paske Jezi ka bay tout nét si ou vle l. Kô m sa li te ban mwen, kite yon ti mouchwa, yon balénn, ak yon boutéy. Apre mwen vinn isit Bradenton, lé te pral batize ya, mwen pran yo, mwen jete yo tout, konsa, mwen vinn bay Jezi tout mwen menm vre. Se konsa ou dwe bay tout ou menm pou Jezi ak pou relasyon ou a ak mari ou a. Paske fé maji ya te ka fé mwen genyen mennaj sa, vi sa, lajan sa, relasyon sa, men ki pa tap dire m lontan paske se nan fôse nou tap fôse sa pou nou te ka viv sa, jwi sa, genyen sa ki pat tap bon pou mwen menm. Apre mwen jete tout bagay sa yo mwen te vinn jwenn twôp fanm pou mwen te rete ak yo, kote mwen te menm vinn jwenn yo menm fanm yo kite vinn koze ak mwen. Mwen se yon richés pou ou menm ki bezwen konnen ki jan pou ou ka fé pou ou ka toujou ap viv pou lespri ya ki bay kô a lavi, kote ou dwe mete limyé ki bay kô a lavi ya nan ou menm chak jou yo paske li vle leve kô ou a té ya, pou li fé ou genyen lavi ankô pou tout tan. Se bagay sa yo ki dwe fét pou ou menm kap viv yon bon vi ki bon yo pou lespri ya paske se li menm ki ka fé kô a rejwi nan sa lespri ya ap bay la paske se lavi ya ou dwe bay tét ou menm jodiya. Viv lavi ou byen jodiya pou Jezi menm paske lé pou ou fé bagay sa yo menm pou ou pa rete twô lwen rivyé ki dwe rive nan jaden lavi“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#123
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou pou nou menm jwenn lavi anabandans lan pou tout tan menm! Sonje bagay sa ke ou dwe pou ou menm ap fé yo a ki vle ba ou lavi ya paske se konsa lavi ya ye. Si lespri viv nan ou menm kô a va jwenn lavi, si kô viv sélman, lespri pap la, kô pral jwenn lanmô l menm. Si ou viv pou mari ou, ou ka jwenn lavi nan Jezi Kri, men si se pou zanmi an, fanmy lan, pitit la sélman, kote ou bliye mari ya, se pou Satan ke ou men map viv la. Kote pita, se lanmô ou pral jwenn menm paske lavi spirityél ou a mache byen ak lavi mateyél ou a byen. Si youn pa tonbe dakô, bagay yo pap mache paske ou pa ta dwe ap di ke wap viv pou Bondye zafé mari ou. Bondye pap pran ofrann ki genyen ôgéy landan l, menm jan li pap pran madanm ki pa respekte mari yo menm. Si ou dwe pwôp pou ou ka bay Bondye ofrann nou yo, ké nou, lavi nou dwe pwôp menm pou nou ka viv byen nan relasyon nou menm jodiya. Jodiya ou dwe chache kisa ki la ki pou ou ka fé ou menm twouble nan vi sa. Paske li pap janm fé ou vinn dekouraje si ou vle prankouraj chak jou yo pou ou ka fé bagy sa yo ki byen pou Kris la! Lé ou genyen dan fémal, se ou menm ki konnen kisa sa vle di pou ou paske doulé ya se nan kô pa ou menm li ye menm. Se ou ki pral peye pou bagay sa yo si pa sispann jwe jodiya menm. Mwen swete ou jwenn chans ou pou ou chanje. 1) Fé manje kite pou-li pou grangou pa touye-l paske li ka grangou tande zanmi-m! 2) Bali yon ti avangou avan ou bali manje nômal la paske li bon pou ou fél pou li 3) Mete dlo pou li lave men li avan oual sévi-l manje li pral manje ya ka bali plisou 4) Sispann mete bijou, makiyaj, twôp fa, pou ou fé li al Legliz la ta ki pa bon vre 5) Abiye byen medam san nou pa vann tét nou pou lanfé 1Timote 8:9-10; di ou plis 6) Onore mari ou nan rad wap mete yo pou fét yo, legliz yo, lanmô ak maryaj yo 7) Se lespri ki bay lavi, kô a pavo anyen, anyen mal pap rive si ou viv pou lespria 8) Chache fé manje ki fé l viv nan jaden ankô, paske tout gason sonje sa 9) Fôk nou manje li ansanm paske se sa lanmou an ye! Vle di ou, tou! Sé Chapit: 10 METE OU PRE NAN SANS YO Chache pou ou mete ou pré nan tout sans yo pou mari ou sé mwen. Mari ou kapab yon moun ki ap atann anpil bagay de ou menm. Pou rezon sa yo, mete ou pré pou mari ou nan tout fason ki genyen yo paske depi ou mete men ou nan dife ou espere“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#124
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou ou ka pran yon ti boule menm. Sonje ke li pi bon pou yon fanmiy manje manje ke yo ap manje yo ansanm ak fé tout lôt bagay yo ki bon yo ansanm paske sa se pou yo rejiste yo ak Satan ni pou moun lemon yo ki dwe rete lwen lavi ou yo paske ou pap genyen demen ki pou goumen ak nou menm. Paske lé ou fé bagay sa yo, ou retire Satan le dyab ak tout moun lemon yo sou nou menm, pou nou ka mete lespri Bondye ya pi plis, pi fon nan lavi nou menm. Nou ta dwe ap priye ansanm avan nou manje, li pi bon tou, pou nou toujou sere yon ti bagay nan sa ke nou genyen yo paske nou pa konnen kisa ki ka rive nou demen paske demen va pote bagay pa li yo ke nou ka pa vle yo menm men se sa li te vle pou nou menm paske menm jodiya ya pa pou nou menm. Sonje ke tout tan ou ka fé bagay sa yo ki bon yo, fé yo paske ou pa janm konnen kisa ki ka pase pi devan.Yon vi ki viv nan tét ansanm se yon bon vi pou syél la li ye paske se sa Kris la vle pou nou fé yon bon vi menm. Menm jan sa tou, nou dwe fé bagay sa yo nan relasyon sexswél nou yo tou, kote nou ta dwe fé bagay sa tou nan tét ansanm pou tout bagay sa yo ka vinn yon benediksyon pou nou menm paske bagay sa yo se yon adorasyon pou Kris la yo ye. Ou pa dwe fé Jezi soufri nan adorasyon ou ap ba li yo, kote ou menm jan tou, lé ou pran lavi relasyon ou mete li anba pye yon bagay ke ou pat dwe fé ke ou dwe bali (mari ou) sa li merite yo san ou pa fé li soufri menm. Kote ke ou ta dwe fé bagay sa yo ansanm yo ak tout ké ou paske pafwa ké ou ka pala vre ak li menm nan relasyon entim yo. Chache kamera de bon vi pou ou pran foto relasyon ou a byen. Foto sad we vle lavi ou ak li menm ka chanje bagay yo ak lanmou ki fé ké ya kontan chak jou a paske ou fé tout bagay sa yo ke ou ta dwe fé yo pou ou ka fé ké mari ou a menm kontan. Sa se menm jan ak si ou tap viv nan Jaden Edén nan ak mari ou, nan yon vi ki san paréy paske Bondye vle sa pou nou menm mesye dam yo menm! Sonje pou ou pran 20 minit pou ou ka repoze ou pou ou kapab detann kô ou lè l parèt nan kay la. Retouche makiyaj ou yo, mete yon riban nan cheve ou epi parèt yon ti fason ki fre sou misye byen bél, yon fason pou ou fé-l plè ke se premye fwa li te wé ou nan vi sa. Ou ta dwe yon zanj pou li menm paske apre ou menm pa genyen lôt kon ou li menm, paske ou se soléy la paske pa genyen yon lôt ki ka klere pase ou menm, kote ke ou se lalin nan ki briye pi bél la paske ou pi bél pase menm Jaden Edén nan anvan, ke ou se yon zetwal kap defile nan lavi –l pou ou ba li yon ké ki ka liman pi bél pase soléy la paske ou pi bél pase menm lanati nan sezon chalé yo, ki vle di sezon vakans yo. Mwen sonje jan ou te konn briye pi bél pase tout lôt zetwal yo ki genyen yo menm. Pa genyen youn nan zwazo yo ki ka chante melodi sa yo ki soti nan ké pa mwen tankou sa yo mwen rpan chante pou ou menm. Malgre ou wé se lév bouch mwen map bat, pou mwen menm chak jou se chante map chante pou ou, ki se tankou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#125
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou menm ki fé tout yon soléy cho ou a la fé mwen dômi an menm lé de zye yo ap bat, kote de zye mwen kale ap gade ou menm, men dômi yan vle fini ak mwen paske pou mwen menm ou se yon limyé ke ou ka klere tout yon vil menm jan ou klere vil pa mwen an chak joiu ak lanmou ou a. Ou fé mwen pran dômi, menm lé de zye mwen yo ap klere paske vwa ou se kou yon senmfoni kap jwe pou fé moun bliye doulé yo. Men ekse ak ou menm, ka genyen doulé ni traka paske ou reyisi nan tout sa ke ou menm ou pran pou ou renmen ni fé yo menm jan ou fé mwen ak lanmô ou a kite tankou yon faktori kite pwodwi mwen pi néf chak jou yo, eske ou pap pa mwen pou tout tan vre? Apre ou menm pa genyen soléy ki ka leve ki pou klere lavi mwen kite plen ak fénwa anvan out e vini ladan l menm? Lé ou karase bouch mwen, se tankou yon siwo myél ki dous, ki genyen sant santi bon yo kou yon ti bebe apre ou pase ti poud sou li menm, kote kounyeya kap dodo li menm nan paradi ke li kreye ya. Ou menm pi bél pase yon lakansyél kap bay tout 7 koulé li yo paske bélte ou a se pou mari ou ak pou Kris la li dwe ye ki fé soléy lavi ya toujou leve pi bél chak jou yo nan lavi ou menm. Se pou ou viv yon vi nan yon renmen ki reyél pou nou menm tout bon an paske ou pa konnen nan pami ki moun li te ye, ke ou ta dwe ye pou li menm yon konfô kote ke ou ta dwe yon konsolaté pou li menm lé li vinn nan kay la chak jou. Chache pou ou ka fé l viv byen nan lanmou an paske ou kreye sa pou li menm sélman. Kay dwe se refij li menm paske ou peyi kap toujou bali azil, menm ke lôt yo ka refize li, men se pa ou menm paske ou konnen ke ou dwe la pou li menm chak jou yo menm. Pa bliye pou ou fé bagay sa yo pou li menm jodiya zanmi-m. Fé kwé nan ou menm menm paske ou la pou li menm kote ou menm wap panse ak li menm a chak moman yo ke ou ta dwe ap wouze jaden lanmou sa paske se la soléy la pa ta dwe ap leve tout tan paske genyen lapli menm ki pou wouze té lanmou nou an menm. Kite soléy ou a leve menm pou li menm pou ou padi ki lé lôt soléy yo pral leve menm paske ou gen tan plen ké pa li, ke li pa bezwen yon lôt menm. Ou ta dwe ap toujou leve pou li menm sélman. Renmen li ak tout ké ou san ou pa ta dwe apiye-l nan nenpôt bagay sa yo ke li ta fé yo ki pa bon yo, menm jan ke Safira te fé ya, men ou menm ou dwe sipôte mari ou nan tout bagay sa yo ki bon yo. Sonje byen ke li pase tout yon jounen byen lwen de ou menm, an konpayi moun ki chaje ak enkyetid yo, pwoblém yo moute bwa yo nan travay la, traka yo fé menm ap trakase kô li pou nou, kote tét chaje menm ak travay yo vle fé li kite nou menm kip eye pou vwayaj nou an até nan yon chemen pou chen manje nou paske pwoblém yo ba li tét chaje, tét fémal ke li pa ko ka jwenn ak ki reméd pou li geri maladi sa yo menm. Men ou menm ou se yon syantis kap chache ki jan pou ou envansyon yon reméd pou ou ka ede li jwenn ak“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#126
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor reméd ki pou geri maladi mari ou a, kise maladi lanmou sanfen yank e pyés lôt moun pakab bay sa ke ou menm. Ou dwe yon vi yon eskwa pou li menm chak jou. Sitou, bôs travay sa yo jodiya, ki pa respekte pésônn ankô a paske yo se bôs la, te ka fé li menm bliye ou menm, tét pa li ak timoun yo tou ak tout lôt bagay sa yo ki genyen yo nan lavi sa menm. Chache pou mari ou pa nan tout planét yo menm kote ou pa genyen fôs ale kote yo ye, men kote ou ka jwenn li lé ou vle l menm. Sonje ke genyen de kote ke li ale ou ka pa janm jwenn li yon lôt ankô ni yon moun ki kon li menm paske pa genyen moun sa ankô ki pou ede ou jwenn yon tout lôt bagay yo kite lwen yo vinn pre yo menm paske panko genyen yon moun ki rete nan vi li te vle ak ou a. Chhche pou ou mete bon bagay sa yo ki bon yo nan plas ké mari ou menm kote apre ou menm pap genyen yon lôt ankô pou li menm. Paske ou menm ou se yon ti ekwi ki tonbe até nan yon kote ki fénwa anpil, kote pyés moun, apre Bondye, paka fé ou jwenn li ankô menm. Mari ou dwe se li menm ki ka konnen pwoblém ou yo paske nou dwe ap viv bagay sa yo ansanm. Men pou ou menm ou konnen kisa ki ka mennen li tounen vinn jwenn ou ankô se lé ou retounen lanmou sa ke nou te genyen avan depi nou te rankontre ya paske se li menm ki pral fé nou vinn yon moun ki konplé nan lavi nou menm. Pa janm bliye pou ou renmen li sélman paske ou se pa li menm sél! Ou ta dwe fé tout efô ou pou ou ka sonje ke, kisa ou ye pou ou menm, pou li menm te ka renmen nan fason sa kote pou Bondye ka viv nan lavi nou menm paske ou pi plis pase sa ou panse ke ou ye ya. Sonje ke ou dwe parèt yon jan emab, bél tankou yon pye flé ki pa ko janm jwenn ak soléy midi ya, paske jan ou parét sou li ya, se tankou se yon lakansyél kap bay tout 7 koulé li yo kote ou yon ti jan ki pi enteresan pase ke moun sa yo ke li te konn toujou panse li te konn wé yo avan, paske li te fé tout yon jounen, tout yon sware avék moun sa yo ke li tap travay yo ki pat bali lanmou sa yo menm, men ou menm dwe bali yo menm. Li pa ta renmen tande yo ankô menm kote lé li te wé ou se pa yo menm li te wé nan kay la ankô paske jan ou akeyi li ya se tankou se yon té ki jwenn ak lapli apre anpil tan. Sa ka fé li sonje moun sa yo ankô, menm bagay sa yo ankô menm jan li te wé yo yon jou nan maten, yon sware kote nan lavi travay li ya pat bon pou li menm paske ou pat la pou li pou ou te ka ede li defann kôz lanmou an. Paske sa ke lavi ya mande li pou li ya ou dwe fé yo nan travay ou a san manke moso paske li te bezwen yon moso pen pou li manje se avék ou menm li tap panse pou bagay sa yo. Kote karés ou tounen yon melodi pou lavi li ki tap cheche ya paske se ou menm kite pi bon pou li menm, toujou anba tout lôt soléy yo kap leve yo, wi ou bon pou li menm! Konnen ki jan pou ou viv ak sa moun byen, ki bô kote ou a yo rele vwazinaj yo ta dwe fét byen nan lanmou ou a paske ou goute lanmou mari ou ki bon pou ou menm vre. Paske ou dwe yon exzanp pou yo menm, byen ke pafwa“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#127
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sa ou fé ki byen an yo pap janm parét aklé, men sa ke pa fét byen yo se yo ki pi mal yo pou detri ou paske yap parét chak jou tankou yon miwa ki fé ou wé vizaj ou ladan l. Menm ke sa yo ou dwe fé yo parét pi byen toujou, sa ki bon yo, kote ou fé sa yo ki byen yo kant mém pou Kris la. Pa janm parét vaykevay sou li menm, paske ou menm ki fanm li ya dwe demoutre li ke ou pap janm vinn yon tét chaje pou li menm, men youn ki dwe la pou fé tout sa yo ki dwe fét yo pou ké misye ka toujou, kontan! Paske sa yo ou pral fé yo ni je ou menm pat janm ko wé yo men se nan ké ou ke yo te ye paske ou dwe yon kle ki pou lavi li ni nan dômi ni nan je klé kote pésônn pa ta dwe ouvri pôt kay mari ou ki se ké pa ou menm paske se pou ou menm li ye menm. Sonje ke ou se soléy li ya ki klere nan ké li menm sélman. Sonje tout bagay sa yo byen tande paske ou se tout li menm apre Bondye ki genyen tout pouvwa zanmi-m! Chache pran plas ou kô-m yon bon fanm ki tankou yon bon yo tankou yon bon Abigayél, yon bon Sarah, yon bon Ana, yon bon Dôkas, yon bon Deborah, kote yon bon fanm tankou ou menm tou paske fanm sa ou ye ya se ou menm li dwe ye ya ki dwe ou menm menm jodiya. Gason an dwe konnen kisa ki enpôtans pou ou menm, eske se ou konnen ki enpôtans kote ke ou menm ki nan lavi ou kounyeya pa vle fé bagay sa yo parét aklé paske ou pé malgre ou déjà la dwe fini menm jodiya? Si ou konnen sa, pou ou chache fé bagay sa yo ki byen yo tout tan paske li se pou ou menm. Wa achte pou ou genyen se pa pou ou pôv tande! Manje ya sou tab la pou li manje se vre: men li bezwen ou menm ki pou ede li menm divèti l apre yon jounen di sa kote li sot pase yon moman san ou menm ak moun sa yo, petét ki pat vle wé li, men ou menm ou pito li menm. Se youn nan devwa ou yo ke ou dwe fé pou li menm chak jou pou li ka santi li nan ou, kote li jwenn lavi, boné, fyéte ak tout lôt bon bagay yo ki bon yo nan yon vi ki beni pou li menm ak ou paske ou la ki fé li genyen li menm paske ou moutre li bagay sa yo. Sonje pouf é li konnen ke se pa yon aksidan ki fé ou kanbe la avék li ya, men se paske ou genyen yon bon lanmou ki bon pou nou ki dwe yon reyalite pou lavi nou menm paske nou renmen nan bon renmen an anpil ak tout ké nou menm. Se sél ou menm ki ka mete relasyon ou a ak mari ou sou yon wout ki bay sixes yo, kote se yon lavi ki pap janm fini pou nou menm, menm. Tande m byen, paske bagay sa yo se yon verite ki dwe pése ké ou kounyeya! Lanmou nou an ta dwe la pou tout tan, menm ke ou pap genyen mari sa ankô lé ou al jwenn Kris la vini. Men ou dwe fé tout efô yopandan ke nou la ap viv pou Kris la sou té ya. Paske si ou fé bagay sa yo ki bon yo Kris la ap bay ou anpil bon kredi pou bon travay ou yo te konn fé yo. Anpil fwa ou jwenn anpil mari, ki al fé sa ki pa bon yo, se paske madanm yo pa fé devwa yo kô-m fanm yo ki genyen mari yo menm, men se pa ou menm. Genyen anpil gason yo ki marye se yon lôt zanmi ki“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#128
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sanble ak madanm yo paske madanm yo pavo plas sa, menm pou li ta vinn yon bônn pou li menm, li pavo sa menm. Ou pa dwe viv tankou krab, men ou dwe vle pou ou genyen yon bon mari ou nan men ou menm paske wap fé bon bagay yo menm. Sonje byen ke bagay sa yo se nan men moun wa wé bagay sa yo ak nan rév paske rév se yon bagay ki la pou piyay paske tout moun gen dwa pou yo fé bagay sa. Maryaj pa ta dwe tankou lé yon moun jwe nan de boul bôlét yo, kote ou jwe 05, 50, 08, si yo pa genyen nan premye lo a, wa genyen nan dezyém lo a o nan twazyém lo a menm. Se pou konnen ke ou dwe sispann chache avantaj pa ou menm men avantaj pa nou menm pito paske nou se menm kô ki reprezante maryaj la menm, si ou pa wé li konsa konnen ou manke yon bagay menm jodiya! Maryaj mande pou nou gen renmen, bon konprann, kote tét nou tout la ansanm, kote nou ap aprann youn lôt anpil bagay nan travay sa ki pou tout lavi nou paske ou dwe konnen ki moun sa ki nan lavi ou a chak jou. Genyen nan mari yo, ki genyen vis nan yo, men anpil fwa tou, se mank de bon konprann ou yo menm kô m yon bon madanm li ki fé li fé vye bagay sa yo. Pafwa tou, ou fé espre, lé ou pran pôz ke ou malad la pou ou pa sévis ak li menm, pandan ke ou konnen ke li byen bezwen bagay sa kote se nan men yon lôt moun ke li prale pou li ka fé pi plis peche yo paske ou kite li al fé-l vre. Sonje ke li pa yon timoun, pou ou ap jwe ak li konsa ke li genyen yon obligasyon ansanm ak ou menm pou Kris la. Men tou, sonje byen ke ou dwe bat se pa sou do pye ou ke bari mayi ya al tonbe, men se sou dou pye pa li menm ki mari ou paske ou pap fé peche ak li ni voye li all fé yo menm. Souvan, ou pran pôz ke ou genyen rég ou ki pa yon verite vre, pandan setan ke ou ap bay lôt gason yo ki pa menm moun pa ou a kouche ou nan tout ti kwen yo ki se peche. Bagay sa yo se peche yo ye, ou pa dwe ap fé li fé yo, ou pa dwe ap fé yo ou menm, nou dwe viv byen pou Kris la nan vi sa byen ki koumanse jodiya menm pou ou menm! Genyen nan nou ki menm fémen de pye nou pou yo ka di ou se yon ti fi tou, ki pa vre, paske pandan ou te jénn nan ou tap mode lage ak tout moun nan tout kote, di-l verite ya jan li ye ya. Konnen ou tap bay goute yo paske se te yon manje ou te genyen pou moun te goute l menm. Aprann viv nan bay verite ya menm. Li lé pou ou konnen ke ou dwe sispann bay goute, kote ou konnen ou pa yon manje, ou ka di jénn gason an non menm. Si li pa ka rete tann ou pou lé li vinn marye ak ou menm, konnen li pa pou ou menm ke ou dwe, kite li al fé wout li menm. Sonje se maryaj ki pou ou fé ouvri pôt bay yon moun ki reponn ak apél sa paske li pap fasil pou ou kontinye ap pyese lavi ou paske ou vle satisfé moun ki pa merite sa menm. Paske maryaj se yon verite pou tout moun ki genyen Jezi nan lavi yo ki dwe fé l menm. Tout moun dwe marye yon sél fwa, se pa youn, de, twa fwa, men yon sél fwa,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#129
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sofman ke si mari ou a ta mouri nan men ou, ak li menm ki ale nan fé adilté yo ak si li se yon moun ki pa kwé nan Bondye ki vle kite sa ke ou ka remarye ankô. Pa kouri al marye ak yon moun ke ou pa renmen, ke ou pa konnen li ke li pa merite fét pou ou menm si ou pa pare pou ou genyen yon mari ou. Paske bagay sa yo dwe sispann fét nan kay kretyen yo, ki ta dwe fét menm nan kay kreten paske yo renmen viv nan fé fonifikasyon yo ak adilté yo menm. Sonje pou ou ede mari ou pou ou pa fé mari ou, mennaj ou bagay sa yo ki byen yo. Si ou fé bagay sa yo ki byen yo li pap janm al nan lôt fanm yo paske ou pral fé-li sonje ke ou la pou li menm pandan move van yo, pandan ke lôt la ta vle vini pou li pran l nan men ou a, men ou rete sa, kenbe sa pou li dire pou lave. Paske ou te fé l sa ou te dwe fé ya yo byen lakay la, kote ou mete lavi nou pi asire menm nan relasyon an. Genyen gason ki ale nan lôt fanm yo se lavi ou yo pran nan men ou paske lap pote move maladi ba ou menm ki fanm li ya. Fé sa ki byen yo pou Jezi tout tan! Yon chen ap toujou sousye de zo ki lakay li yo, men se si li toujou jwenn bon zo yo pou li ka souse de lakay li menm. Si li pa wé bagay sa yo ke lôt moun yo ap bay deyô, ke lé li la kay la li jwenn yo zafé lôt moun y oak sa key o genyen yo. Si li pa jwenn bagay sa yo ki pi bon yo pase sa lakay yo, lap toujou sonje ak lakay paske li jwenn sa yo ke ou toujou bali yo. Bay a mari ou tout ou menm ki toujou bon an. Se pa bay ou ta bay pi plis ke ou menm ap resevwa, men se paske ou konnen ke ou ap toujou jwenn pi plis bagay sa yo bô kote Bondye pou efô ou yo menem. Kote ke li menm ka fé ou jwenn menm valé ke ou menm ou te mete ya nan efô ou yo menm. Bondye toujou ap fé bagay sa yo kote li vle ou panse ke ou pa pi bon pase yo, men se zafé pa li menm pou li leve ou menm bagay sa yo menm ou menm te di pa genyen leve pou ou menm ankô a paske ou fé travay ou a byen san ou pat konnen sa menm. Sa ki bon pou ou, séke ou konnen sa ki nan ké ou, ke ou fé tout bagay sa yo ke ou dwe fé yo fét byen chak jou konsa pi devan ou pap pral regrét pat fé yo menm. Pa fé zafé ou tankou moun fou paske misye kap fé vakabon li yo tout tan, men ou panse ak ou menm ki pral rejwi paske ou konnen ki moun ou ye menm. Men eske mwen pa ta dwe pé pou maladi m, ke enfidélite sa ka pote pou mwen? Wi. Eske mwen pa ta dwe genyen li menm konfyans menm paske li dwe ap pwoteje m tout tan? Wi. Ou dwe sonje ke Bondye ap toujou pwoteje tout moun sa yo ki yon inosan yo paske yon inosan bezwen tout bagay sa yo ki bon yo, si tou, sa yo rele pwoteksyon an. Men yon bon filozofi ki bon pou tout ke ou dwe toujou ap priye pou li menm, pou Bondye ka ba ou li menm ankô, menm jan ke li te bay Oze ankô madanm li ya ankô paske se konsa sa te dwe ye pou li menm. Si ou fé travay ou yo byen, mém ke pafwa yo se blofé vre, men ou ka toujou bloke move wout li yo, ke misye te genyen pou li te ale fé“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#130
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yo paske yo nan men Bondye malgre li nan vis yo vre. Paske wap fé yon bon travay yo pou ou menm ka rete kous li menm ak jan ke ou menm ap priye pou li menm chak jou yo pou Bondye ka pran ké li ankô pou li ba ou li yon lôt fwa ankô paske ou merite tout bagay sa yo ki bon yo. Se pou ou toujou konnen ke ou se mét mari ou ye nan yon sans, ke ou ka fé-l chanje move wout li yo nan fason li ke pat espere menm. Paske ou se sél li ak limyé li ki pou klere wout mari ou menm tande! Matye 5:13-16 pale nou sou bagay sa yo pi plis. Ou pa ta dwe pédi bon gou ou a nan bouch mari ou, nan bouch Bondye, kote ou ka menm pédi li nan bouch lézôm. Si ou vle l ou dwe genyen l paske bagay sa yo rele mari ou a dwe pa ou menm ankô paske ap jwenn li pou ou menm sél zanmi-m. Tout limyé ou a dwe klere sou chemen kote mari ou a pou li ka pase kote tout moun ka wé l nan lavi ou menm paske ou pap al kache l anba yon tab pou moun pa wé l. Men ou dwe mete mari ou sou yon tab pou tout moun ka wé ke nou menm nou nan relasyon an ke nou ap klere l tout bon paske nou ap fé bagay sa yo ki byen yo pou nou menm. Fé limyé ou a klere pou tout tan, paske ou se sél ke ou pap janm manke gou l nan bouch li menm, malgre genyen move van yo menm! Fé soléy ou a toujou ap klere nan lavi tout moun yo paske se sa ou ye, ou se sél yo ke ou ap toujou la pou ou bay yo bon gou nan manje yo menm. Sonje pou ou ka toujou genyen bon gou kote yon gou kite ka sale manje Satan, men ki manje mari ou a bon gou l paske ou se sél ou ye menm ki ka bali tout sa ke li bezwen yo paske ou konnen ki konsekans ki pral genyen si ou pa fé bagay sa yo byen pou li! ●●● Nan foto sa wap jwenn li vle di anpil bagay pou ou menm. Kote pou mwen menm mwen se foto Adan ak Év kote lé Bondye tap mete yo deyô apre yo te finn fé peche yo a. Se sa tout fanm dwe konnen ke nan lavi yo ka gen desepsyon yo, men ou pral toujou pare pou bagay sa yo menm. Se pou ou toujou koute vwa Bondye paske li ta vle ou menm kontan nan yon fason ki pouf é ou menm pa fé peche yo ke Satan li menm vle ou fé yo paske kay la dwe gen pwoblém ladan-l ak Satan an tét li menm. Pa kite Satan fé Sentespri Bondye ya mete kô deyô nan lavi ou menm pou mari ou pa renmen ou jan pou lit a renmen ou a vre. Paske ou ap fé bagay moun fou yo tout tan pou Satan ka griyen dan li sou ou paske ou pa genyen bon konprann toujou, ke ou toujou kenbe plas Év la pou Satan betize ou menm. Jezi vle chanje sa ou paske ou pa yon pitimi san gadô, ou genyen Mét ki se Jezi Kri. Sispann chache chay ke ou menm paka pote, men viva k sa ou genyen yo menm. Pa bagay sa yo pou yon jwét, men wap fé sa ki bon yo. ●●● 1)Map prepare-m pou li nan tout sans paske mwen dwe satisfé li menm, menm 2)Se yon fyéte pou ou menm fé bagay sa yo ki bon yo pou mari m paske Bondye la“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#131
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 3)Boli pandan li nan pôtla, sa ap montre li ki jan mwen renmen li anpil nan ké-m 4)Paske m se pa li menm san lôt moun yo pap genyen dwa nan mwen, pou tout tan 5)Achte rad ki pou fé l konnen ke se m li vle pou tout vi-l, dwe yon bagay ki bon 6) Map fé bon pou li menm chak jou yo pase tankou yon flé kap leve yo menm 7) Wouze ké li ak lanmou bon pou kay la, lap jwenn tout bagay sa yo ke li bezwen 8) Map la pou li nét tankou yon limyé kap klere ki pap janm aténn paske li se pa m 9) Bezwen mari m dwe yon bezwen ki adapte nan fon ké m pa m paske map viv 10) Pou li menm ke m pap janm sofman mwen paske vi m se pou li ak Kris la Foto sa se yon foto yon bél fanm kap tann mari li, ou menm ou dwe aptann Chapit: 11 JALOUZI, PÉRÉ, DESEPSYON= ENSEKIRITE Jalouzi se yon bagay kote pou pyés moun pa ta dwe jwe ak sa di tou, sitou pou ou menm ki yon fanm ki ka fé nenpôt bagay paske li vle pou li pran revanj ak moun sa ki fé li fé jalouzi sa. Yon fanm ka menm touye mari li pou bagay sa ke yo rele jalouzi ya paske se pa yon jwét pou yon gason janm jwe ak sa ki déjà menm fé anpil jwenn ak lanmô yo pou bagay sa. Jalouzi se yon bét anraje ki pa jwe ak moun kote li ka touye, detri, kraze, devore pou li ka jwenn jistis li menm nan jan ke li vle li ya. Se pou ou toujou ke li deyô a déyé jistis li ki dwe parét aklé nan men li menm! Tout moun ki pa aprann konnen ki jan pou yo viv byen de bagay sa, ki rele fé jalouzi ya, ki kon yon maladi a, ap toujou jwenn ak pwoblém nan lavi li menm. Si ou pa pran byen ak bagay sa, ou pap janm ka rive cheche dlo ki nan zye ou a menm ki yon victim nan sa, paske wap toujou fé jalouzi san sans yo. Se dwa tout fanm pou yo fé jalouzi yo paske Bondye te bay fanm lan bagay sa yo menm lé li te bali soufrans li ya nan menm lé li te fé peche yo ak mari li Adan. Soufrans fanm dwe la lé li ap fé pitit yo, paske li te kite Satan twouble li menm fanm lan. Se sa kite fé Bondye di fôk ou menm fanm lan soufri nan tranche ou yo lé ou ap fé pitit yo. Fanm land we konnen ke tout dezi li se pou mari li ak pou Bondye ki wa li menm. Se nômal pou yon fanm fé jalouzi li pou mari li menm! Fanm ou dwe konnen ke li nômal pou ou fé jalouzi ou yo de mari ou paske se Bondye menm kite ba ou dwa sa nan travay ou a, menm lé li tap ba ou dwa pou ou soufri nan fé pitit ou yo li te ba ou li ya (li nan Jenév 3:16) pou pi plis infômasyon. Pou rezon sa yo, ou dwe viv pou mari ou, soufri pou li, anvi li paske lôt“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#132
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor fanm yo ka pran li nan men ou, tande! Men yon sél bagay ou pa dwe fé fo jalouzi yo menm. Lap toujou difisil pou yon fanm jwenn ak sixsé li nan lavi sa san li pa jwenn sipô li bezwen yan nan men yon gason ki nan lavi li pou ede li. Malgre genyen anpil fanm ki lesbyén yo ki genyen anpil lajan, ke se fanm paréy yo ki avék yo; menm ke sa, yo genyen yon gason ki ap toujou la pou yo ka sipôte li menm fanm nan. Li gen dwa se yon zanmi, yon travayé, yon fanmiy, li menm gen dwa se papa li menm paske yon gason dwe la pou li ka ede li rive kote li vle rive ya. Nap tounen ak mo jalouzi ya ankô paske nou dwe konnen li byen sa li vle di menm. Jalouzi déjà fé anpil fanm pédi mari yo, sa ki pral fé ou pédi mari pa ou a si ou pa pran tét ou byen. Men se sél Bondye ki genyen solisyon pou ou menm ki nan pwoblém sa yo jodiya ki rele fé jalouzi ya. Bondye vle ou renmen li dabô, paske li genyen pouvwa pou li fé mari ou a pa fé adilté ki pou fé ou fé vye jalouzi yo. Men eske ou genyen rezon ki pou fé ou fé yon moun fé jalouzi, ki pou fé li pa fé bagay sa yo rele jalouzi ya? Genyen yon bagay ki rele pésonél insekirite, ki se youn nan sa fanm yo dwe veye, ki pa genyen sa yo rele sekirite ya, paske li wé, li tande, li vle, li panse ki dwe fét, men mari li pa vle l ni tande li, dwe yon bagay pou ou menm examine byen. Se yon bagay pou ou pa jwe ak li menm paske li ka fé ou pa genyen mari menm nan vi ou menm. Genyen anpil fanm ki pap janm ka genyen sa yo rele mari ya se pa paske yo pa bon pou yo gen mari men paske yo toujou panse, ke mari yo nan dezôd ak yon moun ki ka yon verite kote li ka pa sa verite tou. Nan bagay sa yo, ou dwe chache vésé ki ka ede ou si ou nan kondisyon sa yo ki se: Som 13:5-6 ki ka ba ou pi plis limyé sou bagay sa yo menm. Som 48:9 se yon kle ki pou ede ou nan sitirasyon sa. Som 143:8 ap ede ou jwenn ak ké poze paske ou merite sa. Samyél 12:22 bon paske si la Ana te jwenn viktwa li yo ke ou menm tou ka jwenn viktwa pa ou a si ou chache konnen jodiya. Som 27:10 pale nou kote Bondye pap janm lage ou, mémsi mari ou ta kite ou menm jodiya. Li nan liv 1Pyé 2:9 kote wap jwenn anpil gerizon pou maladi jalouzi ou a. Nan tout vésé sa yo ou ka jwenn bon bagay sa yo ki ka mete lavi ou nan lôd ankô paske ou merite yon bon bagay ke ou menm dwe genyen jodiya. Chache pou ou ka konnen kisa ki ka ba ou sekirite jodiya ke ou menm wap chache ya nan men yon gason ki rele mari ou a, pap janm ka rive si ou pa chache jwenn ak Bondye avan pou ede ou menm. Bondye ka bay ou tout bon bagay sa yo, men fôk ou pa jwe ak sa menm zanmi-m. Mari ou a pa yon jwét pa jwe ak lavi li menm paske genyen lôt moun ki bezwen yon bon mari ak yon bon lanmou ke li genyen an pou ou menm lan! Si li pou ou menm ou dwe pran swen li byen jodiya menm paske ou ka pédi menm sa ki“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#133
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou yo menm! Péré se yon lôt bagay ki jwenn vlôpman kô m yon fôs ki fé ou pédi bon sans ou paske ou vle li pran moun sa kite fô a, moun sa kite brav la, moun sa kite di li tap menm kanbe devan lanmô pou li fé pé,men kounyeya kin an kouri paske peré pran plas li ya menm. Se yon bagay ki fé jalouzi rantre nan chanm kay ou kote pou li fé ou menm pé anpil. Sonje ke ou menm ka fé bagay sa yo ke ou pat janm panse ke ou tap gen fôs pou ou fé yo avan, men ou fé yo kant mém. Fason pou ou ka chanje viv nan konsepsyon sa se lé ke ou rele peré ya vini, kote ou vle li konnen ke se ou menm ki pou pran chaj lavi ou pou ou ka chanje tout vye konsepsyon sa yo ke ou menm out e genyen yo menm. Se pou ou menm sispann rele entél men Bondye nan pwoblém yo ka fé ou pi fô nan sikonstans yo menm. Paske li se yon bon ki ka ede ou nan move van yo moun yo pran pouf é ou pé ya. Chache mete lavi ou nan men Bondye vivan jodiya paske li konnen kisa ou bezwen yo menm. Pou Bondye ka ede ou pi byen se pou ou aprann panse ke tout moun se move yo ye paske moun ki bon an se Jezi Kri li ye. Pafwa ou fé tét ou pi plis domaj ke moun sa ki di ke li ka fé ou a. Se pou ou toujou viv an jwa, kote ou pral aprann panse viv lavi ou nan lapé men se pa nan peré paske se nan men Bondye lavi ou ye menm jodiya. Konnen se pa nan men lézôm ke li ye ki ka fé ou tout kalite vye bagay sa yo ki pa bon yo. sonje byen ke ou dwe chache kék vésé biblik ki ka bay ou referans sou jan ke ou ka jwenn sipô pou ede ou konnen kisa pou ou fé nan ka sa yo menm. Men, fôk ou dakô pou ou konfese-l kôm yon peche, yon pwoblém, yon sitirasyon pou Bondye ka ede ou paske li se yon maladi pou ou menm. Bondye vle ede ou jwenn ak gerizon ke ou bezwen an jodiya menm zanmi-m. Pa kite peré pran ou pou yon jwét, men chache konnen kisa li ye vre jodiya! Se sél Bondye li menm ki ka transfôme panse ou yo pou ou menm ki negatif la, vinn an positif. Sonje ke genyen yon bagay ki rele reyalite ya nan lavi chak moun ki ap viv nan vi sa paske Bondye pral pran panse li yo pou li transfôme yo an pawôl li ki ka fé ou vinn jwenn yon vi ki fri pou ou menm. Konnen ke Bondye pral repare ou menm kote li pral mete ou an libéte pou tout tan. Chache pran vésé sa yo ki ka ede ou: 2Kwonik 7:14 ki pale nou sou jan ke Bondye pral koute priye nou yo ankô paske lap la pou nou menm. Ezayi 58:12 pale nou kote Bondye pral rele nou moun ka prepare yo paske lavi nou yo dwe repare menm ankô. Sonje pou li nan liv 1Jan 4:18 ki pale nou sou lavi nou menm kretyen yo ka viv; kote nan liv Women 8:15 fé nou konnen ki jan pou nou jwenn libéte nou paske nou pa esklav ankô. Nou dwe jwenn nan Galat 5:1 libéte nou ankô kote nou ka jwenn ak gras Bond. Chache ankô pou ou li nan liv Jid 24 ki pale nou sou jan Bondye genyen reméd ki pou geri maladi peré nou yo, nou menm ki pitit Bondye yo dwe jwenn libéte yo. Jan 14:15 pale nou kote ou kapab jwenn lapé,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#134
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor lajwa, lavi paske Jezi bezwen ou pou zanmi- li menm. Ou dwe chache tout bagay yo ki genyen sekirite yo ke ou menm kap chache yo a zanmi-m paske li la pou ou menm. Viv yon bon vi pou mari ou sél zanmi-m yo! Sispann viv nan peré yo paske yon moun di li ka fé, ka fé ou si ou kwé nan bagay sa menm paske se pa konsa bagay la dwe yo ye pou ou menm. Ou bezwen konnen ke lavi ou se nan men Bondye yo ye. Kote se sél Bondye ki ka kenbe lavi yon moun, apre sa pa genyen moun ankô ki ka fé sa pou ou menm. Chache pou ou viv byen ak tout moun paske si ou ap pé yo paske yo ka fé ou, ou pap janm viv byen paske wap toujou tounen esklav yo menm paske se sa peré ya ka fé ou menm. Chapit: 12 Desepsyon Depresyon se yon bagay ki ka ba ou anpil maladi! Depresyon souvan vinn bay ou sa yo rele desepsyon an, ki yon lôt maladi pou kont pa li menm. Pafwa ou mete nan tét ou ke mari ou ap fé bagay sa yo ki pa bon yo sou ou menm, kote li pa yon verite menm. Li vinn yon desepsyon pou ou menm paske sa ou te kwé, kite fé ou tap panse anpil la, se pat sa menm. Adan ak Év te pran nan yon gwo desepsyon nan men Bondye paske Bondye te mete yo deyô nan jaden yan pliske yo te koupab ak pou peche yo te fé ya menm. Desepsyon se yon maladi ke tout moun ka pran ladan-l. Pou rezon sa yo, genyen de travay ki revoke ou, se yon desepsyon sa vinn ye pou ou menm paske ou sonje, ke lé ou te nan lekôl, ke ou pat pran anyen pou anyen paske ou pat vle aprann byen, kote ou tap konte sou demen, men demen li menm kite ou até ya. Lé ou sonje bagay sa yo, sa vinn ba ou yon lôt pi gwo desepsyon ki ka genyen yo ki menm touye ou. Se sa ki fé anpil moun touye tét yo nan panse ak desepsyon yo paske ou te jwenn chans yo pat pran menm. Pafwa ou sonje yon moun ke ou tap viv avék li byen pwôp, kite aléz ak ou menm, men ou pat vle pran chans ou avék li menm. Men ou menm avék li ki al pran lôt moun pou nou ka ranje bagay sa yo pi byen. Men lé ou wé, ke ak moun sa ou vinn ye ya, ap ba ou pwoblém yo. Ou vinn vle pou ou tounen al jwenn lôt moun sa, men pliske li ka vinn yon desepsyon pou ou menm, ou kite li ale ya paske ou pé pou ou pa pran yon lôt desepsyon. Menm lé sa pa bon pou ou menm, ou paka fé okenn lôt efô ankô paske nou te gen tan gaspiye tan nou an. Se konsa, bagay sa yo vinn menm yon desepsyon paske ké ou ta vle rache pou ou tounen ak moun sa menm. Men lé ou sonje tout desepsyon sa yo, ou te pran nan men li yo ou pap janm mande pou ou tounen paske ou pat fé li konfyans menm, ke ou te dwe fé li yo. Se vre wi, pafwa genyen nan ou ki menm kite mari nou, pou yon senp ti kont nou te genyen. Kote yo di, yo fé, pa dwe yon verite pou ou menm paske souvan yo di se manti li ke ou menm kite al kouche ak“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#135
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor lôt moun sa sou ou a ka pa vre menm, ki ka vre tou, men ou dwe panse avan kisa ou ka pédi si ou kite moun sa ale ak ké li san repanti. Pi gwo koze ya se lé ou pap jwenn pyés nan moun sa yo kap di yo pou yo vinn bay verite ya nan figi moun ke yo di ki koupab la paske se konsa bagay sa yo dwe fét li fét ou di. Souvan vre, anyyen mal pa rive fét menm paske ou menm ou di se pou ou ta mouri pase pou ou ta padone li menm vre. Pou Jezi li ta pi bon pou ou ta padone li, paske li padone ou menm tout tan, men li kite ou ap viv toujou pou ou ka padone lôt moun yo, tou. Pa koute lôt moun yo ki vle ou menm pédi tét ou, pou moun sa ki ka ede ou enpire yon bon vi ansanm paske se travay ou pou ou pa kite sa kraze konsa menm. Souvan ou mache kou yon moun fou pou ou ka konnen ki jan pou ou pran jan de desepsyon sa yo ou pran nan men moun sa konsa paske avan ou pa tap panse ak bagay sa yo menm. Souvan tou, se ou menm ki lakôz bagay sa yo rive ya paske ou te kwé nan yon moun kite yon imen tankou ou menm pi pliske ou kwé nan Jezi Kri. Ou pa ta dwe menm kwé nan ou menm ki dira nan yo menm paske ou dwe kwé nan Jezi ki Wa ou a sélman. Anpil fwa ou al kouche ak yon moun, ke ou pa menm renmen l paske ou vle fé yon match nil ak mari ou menm. Si ou te konnen ou pa tap fé sa. Paske se kô ou ke ou al kraze, se ou menm kap viv nan pi plis peche yo kote ou menm fé plas ou pou ou ka al viv nan lanfé ak pou lanmô ka rantre nan ou menm. Paske ou menm ki petét pa konnen si ke salé peche se lanmô li ye, ou kouri ranbwase peche pou yon bon zanmi ou pou ou ka pran revanj ou sou moun menm! Sispann fé bagay sa yo paske yo koupe relasyon ou menm ak Bondye paske Bondye pap pran yo nan men ou menm jodiya menm. Mwen te wé yon mouvi konsa kote yon nég te al kouche ak yon lôt fanm sou madanm li menm. Misye pat ka viv byen apre bagay sa li te fé ya. Lé li te wé sa li te fé ya pat bon pou li te fé vre, misye vinn jwenn yon solisyon pou bagay sa. Ki donk, misye fé fi ya konnen sa, kote li fé li al kouche ak yon lôt gason pou yo te ka viv byen. Fi ya te al fé sa vre kote apré bagay sa yo ke yo te viv byen vréman men bagay sa yo se pou moun ki nan lemon yo se pa pou ou menm ki kretyen yo. David te peche, men se kont Bondye li te di li te peche ya kote li te mande Bondye padon pou bagay sa paske pou li menm se te ak Bondye li te anafé se pat ak lézôm menm. Paske souvan lézôm nan pap janm ka padone ou, men Jezi li menm lap padone ou nan tout bagay yo. Desepsyon se yon maladi ki ka pa jwenn gerizon nan men dokté imen yo si se pa nan men Jezi Kri ou chache li pou ou kapab jwenn padon ou. Se yon bon dokté li ye kote ou dwe kite li menm Sove nou an, ede ou nan tout bagay sa yo. Si ou fé Jezi konfyans jodiya, desepsyon ou yo ka vinn lajwa, viktwa paske li pap fé ou wont! Souvan ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#136
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kwé nan zanmi men ou bliye si Jezi la nan lavi ou. Malgre genyen move van yo pa janm bliye Jezi paske lap toujou la pou ou menm zanmi-m. Men kék vésé ki ka ede ou: Jan 3:16 pale nou de jan ke Jezi te mouri pou nou menm. Jan 8:32 pale nou sou bagay sa yo ki ka ede nou menm; kote Som 25:4-5 pale nou sou koze sa yo paske Bondye vle nou jwenn lapé nou bezwen yo menm. Som 119:43 di nou ke nou kapab yon kle ki pou ede nou jwenn rezilta ke nap chache yo. Ezayi 45:19 di nou ka Bondye se medikaman nou bezwen ki pou ede nou menm. Som 145:18 pale nou sou jan ou ka jwenn lavi nan detrés nou yo. Jan 16:13 ki fé ou konnen ke desepsyon ak pwblém yo pa genyen pouvwa sou ou menm. Exôd 20:17 pale nou jan ke Bondye wé bagay yo pou ou menm zanmi-m. Galat 6:4-5 pale nou de jan ke ou dwe konprann ke anyen pa ta dwe rete kous ou menm nan wout lavi ke ou pran pou ou ka jwenn delivrans ou yo. Ezayi 48:17-18 pale nou sou jan ke La Bib wé koze yo pou ou menm. Ezayi 46:4 pale nou jan Bondye pap bay manti lé li di li ka ede ou nan pwoblém yo. Matye 6:25 pale nou ke Jezi vle ede ou menm si ou vle li ede ou kounyeya menm. Som 145:16 pale nou de jan ke Bondye di nou ke pwoblém yo pa pi gran pase Jezi, li se solisyon ou yo jodiya menm. Women 12:12 se sa yon pati nan bagay sa yo ki ka ede ou pou ou ka jwenn solisyon ke ou menm ou bezwen jwenn yo jodiya. Genyen 10 pwen ladan-l ki pale nou de 10 bon fason ou ka retire kô ou de yon moun ki tap viv nan fé fo jalouzi ya. Ou menm ki yon moun ki vinn jwenn Bondye dwe konnen ke Bondye bay lapé paske li fé Jezi pi plis konfyans pou ede noun an pwoblém yo menm. 1)Devlope yon tanperaman ki ba ou yon sans de sekirite pou fé-l konfyans kote li kapab wé ou, tande ou, aprann ou, konprann ou kote ou menm asepte tout bagay sa yo kite ka pa axseptab pou ou menm avan pou ou ka vinn aseptan moun sa menm. Bat pou ou ka aji tankou se politik ke ou tap fé ya ak li. Chache pou fé bagay sa yo ki bay innyon fôs li menm. Paske ou pa ta vle pédi mari ou a menm jodiya. 2) Asepte tout fizikal apwochman ki ka vinn nan yon sans sexswél espresyon bô kote pa ou kote bô kote pa li menm tou paske ou vle l genyen sekirite ak lapé ya. 3) Se pou ou mete tout bagay kite nan fénwa yo pou yo vinn nan limyé, pou ou kapab kanpe sou de pye ou ankô paske ou vle pran tout desizyon ke ou pate ka pran yo paske ou te genyen yon bayé kite devan zye ou. 4) Kreye nan ou menm tout bagay sa yo ki pou bay sekirite, nan yon espas ki laj, ke patné ou a ka pale sou sa ki fé li mal yo, de pwoblém yo, soufrans yo, traka yo, peré yo, feblés yo, rechman yo, ak desepsyon yo, nan yon jan ki bali konfô li bezwen an.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#137
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Pou li ka jwenn sekirite l bezwen an paske ou bay li fôs ou ak respé ou. 5) Chache pou ou jwenn yon bon lespri lanmou, ki byen pou nou, paske ou dwe kreye nan ou menm yon espas pou ou ka kominike ak li de bezwen li, nou menm, lôt bagay yo sa nou vle, ta vle yo. Konnen kisa definisyon lanmou an dwe ban nou menm paske pap vle li flote paske wap bali valé li nan yon lavi ke nou kreye ansanm nan. Se sa ki ka di li ke ou seye ak bagay yo menm nan lavi nou menm. 6) Women 15:1 pale nou sou jan nou dwe sipôte sa ki féb la menm. Ou dwe sipôte li avék respé, genewozite, nan lanmou ou genyen pou li ya paske ou se kle pou pwoblém yo ka jwenn solisyon yo menm. Ou dwe genyen tout batay ke ou ale ladan-l, men aprann nan batay sa yo ou pédi. Chache pou ou rakontre li lé ou wé l vle bagay yo chanje pou nou menm paske nou bezwen pou viv lavi ya ansanm pou nou menm paske se konsa nou ka acheve bon bagay yo nan lavi ou tout tan! 7) Toujou chache jan pou ou moutre li ke ou onét, seye, sevé, rete trankil, fém pou ou ka di tout bagay sa yo ke ou konnen ki verite yo, paske yon relasyon vle di anpil bagay pou ou menm. Konnen ke tout sa yo ki pa reyél nan moun ke ou vle genyen lapé, lajwa lavi avék ya. Chache rantre nan relasyon an pi fon pou ou ka jwenn renmen sa ki pa yon jwét men yon bagay ki seye anpil pou ou menm jodiya menm. 8) Chache pou ou pran san ou, pou bagay yo ka mache pou nou menm.. Si ou pa genyen kapasite pou ou ka separe kote ou féb yo ak kote ou fô yo, ou pap ka janm konnen a ki distans ke ou menm ou ye nan lavi relasyon menm. Se sél fason ki ka ba ou yon bon jan de libéte pou ou ka viv byen ak moun sa ki ka ba nou tout sekirite ke nou bezwen si nou travay ansanm. Si se pa sa, ou pap janm ka bay tét ou okenn moun kap rete tann ou vinn vye granmoun nan men li. Chache fé sakrifis pou relasyon an. 9) Chache kote pou ou repare relasyon ou a ak mari ou, paske se pa posib pou yon relasyon arive akonpli tout sa ke li te ki dwe akonpli yo san pa genyen youn nan nou ki vle fé sakrifis yo pou sa ka mache byen. Chache konnen byen kisa ki yon feblés pou ou menm, tout twouvid yo pou ou ka kouvri yo, men ou pa dwe dekouraje paske wap pran prankouraj menm jodiya. Konnen se nou ki bezwen relasyon pou li mache ya! 10) Kounyeya ou konnen ki jan pou ou finalman devlope yon bon strateji ki bon pou mennen ou nan yon bon wout ki pou ba ou avantaj ke ou tap chache pou ou ka rezout sa ak mari ou a. Pinga ou fache pou nenpôt ti bagay paske se pap verite ya. Chache pou ou genyen sajés ak bon konprann yo menm jodiya pou ou ka ede relasyon rete“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#138
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor solid menm. Rilax zanmi paske moun ki ri plis la, ki pa nan pale anpil yo, tankou koure, goumen, bwé gwo bwason an ap toujou viv pi lon tan pase yon moun ki ap bafre moun yo. Pa kite lavi ya pase ou menm, pandan se lanmô ou al ranmase pou ou! Anpil moun nan lavi sa kite lespri yo ap viv pi lontan pase yo menm, pandan yo menm nan kô yo te gentan mouri déjà. Paske nan vi laché yo a, yo te gen tan mouri pi plis ke 1000 depi sa te fét. Se pou ou viv lavi ou zanmi-m paske genyen anpil moun vre ki gen tan mouri déjà pandan se kô yo ou wé ak souf yo ki fé moun konnen ke yo toujou la, pandan yo menm te gen tan mouri. Bondye pa mande ou bagay sa yo sé mwen, kote ou kite lavi pase ou déyé ou. Bondye mande ou pou ou onét nan tout bagay sa yo ke ou menm ap fé yo, di ya kote pou ou viv lavi pito ki yon bon vi pou ou menm paske ou merite tout bon bagay sa yo ki bél yo nan lavi sa menm. Sonje ke ou dwe viv yon vi ki sanble ak Bondye menm kote ke ou kite li fé ou vinn moun ke ou te dwe ye ya. Pafwa ou koupab anpil nan bagay sa yo ki pa fé oubyen yo, men ou dwe rele moun sa yo ki fé ou bagay sa yo kote ou ka pale ak yo menm pou ou ka fé yo sonje ke ou menm ou vle viv nan lapé pou tout tan. Moutre ke ou renmen yo paske se sa lanmou an ye, kote ou renmen menm moun sa yo ki pa renmen ou an. Pa kreye yon lôt monn apa, kote ou viv tankou se ou menm kipi sen pase tout moun,men vivse lon volonte Bondye ki pral moutre ou jan pou ou goumen ak jan pou ou genyen batay yo ke moun yo di wap pédi paske ou dwe sonje ou ak Jezi. Pafwa nou kenbe twôp bagay nan ké nou pou moun ki fé nou bagay ke nou pa renmen. Nou vinn sanble ak yon senmityé, kote mô yo ye. Se pou ou konnen ke ké ou dwe san tach paske ou dwe kite plas pou Sentespri Bondye ya rantre ladan-l ak pou mari ou sélman, men se pa pou ou kenbe moun nan ké ou menm. Lontan ou te moun sa ki pat konnen kisa pou li fé yo paske li te panse pate gen moun ki pou te renmen ou menm jan ou menm ou te renmen yo. Ou dwe vinn yon lôt moun ki diferan de moun sa ou te ye ya kote ou te konn fé tout kouri pou ou apoz ou pat genyen bon konprann yo. Ou te menm kite moun vinn nan lavi ou pou yo fé sa yo vle ak ou menm. Ou te konn vole, ou te konn ponpe sou moun jan ou vle, men ou pat janm konnen ki jan pou ou pran defans tét ou dwe chanje jodiya menm. Konnen byen kounyeya ou dwe chanje vi ou, paske lavi ou se nen men ou menm li ye menm. Malgre lontan sa, ou te konn joure moun sa yo, ou te menm te konn fache sou yo paske ou pat konnen sa ki bon pou ou fé yo. Men pou moun yo ki pa konnen ou yo, ou dwe fé yo konnen ke ou se pi bon moun nan ki genyen yan pase tout lôt yo menm. Se pandan ou dwe sispann moutre yo ke ou menm ou se yon tonb blanchi, ki chaje ak zosman ladan-l, paske ou toujou ap di sou entél yo, men ou menm ou pa janm jwenn moun ki pou renmen ou paske ou genyen twôp defo yo. Lavi se yon bagay pou tout mounn dwe pran sou seye“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#139
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor menm paske se pa tout tan kap jwenn lavi sa pou yo betize ak li menm tout tan, si tou, lavi ke Bondye ba ou a ak moun sa kin an lavi ou a jodiya. Chache konprann tout sa lavi ya ye paske ou dwe pran tout sa yo ki pou ou menm ladan l kote ke ou menm pran pou yon jwét la ta dwe chanje menm jodiya. Pafwa ou pran mete nan tét ou, ke se ou menm ki pi bon pase tout moun yoki genyen yo, yon bagay ou dwe sispann di menm, kote kounyeya ou pral aprann renmen moun sa yo ke ou menm ou te rayi ou yo. Paske kounyeya ou pran l aprann renmen, konnen, sonje yo ke ou dwe fé yon refleksyon sou bagay sa yo, pou ou ka chache kote ke ou menm ye ya se pou ou menm padi sa ki nan lavi ou menm bon pou tout moun yo ki bezwen éd pou lavi yo nan men ou ka arrive jwenn bagay sa yo menm. Sonje byen ke ou dwe toujou ap pale byen de moun sa yo ki pa renmen ou a paske ou dwe beni yo ke ou menm ou madichone yo menm. Pito ou bay pi plis ke ou menm ou resevwa menm nan lavi ye. Jodiya, chache fé yon refleksyon menm, yon annaliz, pou ou wé ekse ou menm ou nan wout pou syél la, tou! Konnen byen kisa sa ye lé yon moun pale byen sou lavi yon lôt moun, ke se benediksyon Bondye yo ke ou menm voye sou moun sa. Kote ou vle pou li menm pwovizyon Bondye yo, lapé Bondye yo, pouvwa Bondye yo, fôs Bondye yo, ke ou menm ou mete sou lavi moun sa ki ou ka jwenn nan liv (Lik 6:26) ki pale nou sou bagay sa yo pi plis menm. Si Jezi Kri ki Dye tap priye pou l beni lôt moun, pou l te ka kenbe yo fé m nan lafwa yo, ou menm ou dwe fé menm bagay tou jodiya. Se sa levanjil Kris la ye, kote ou renmen kote pou ou menm rayi, kote ou renmen pi plis kote pou ou ta renmen paske ou dwe bay doub nan tout sa ou menm wap fé pou moun, kote ou dwe ale yon kilomét pi lwen kote yo di ou menm ale ak yo menm. Aprann viv pou levanjil Jezi Kri ya pase pou ou ap viv pou zye lézôm ki vle menm di Satan. Satan vle ou menm rayi, rayi pi plis paske se li ye menm! Sonje byen jodiya kisa sa reprezante pou yon moun ou menm pale mal sou lavi li menm paske se malediksyon Bondye yo menm ou mete sou lavi li menm (2Wa 2:24) pale nou pi plis de bagay sa ke mwen menm. Sonje byen ke tout bagay sa yo ke ou menm ou konn fé yo, se bagay ki rele ipokrit, move zye, jénn, mechanste, lenjistis, rayisman paske se sa yo dwe rele yo menm ou menm ki ap fé bagay sa yo jodiya ki menm panse ke moun sa yo pa dwe ap viv ni konnen move plan ou yo menm zanmi- m! Jodiya yo konnen ou byen, men bagay sa yo depan de ou menm ki genyen pouvwa pou ou ka chanje bagay sa yo nan yon jan ke ou menm ou vle pran bagay say o pou chanje yo menm. Ou ta dwe netwaye lavi ou menm, kote pou ou menm touye, kraze move zév sa yo paske yo pa ta dwe menm fét nan lavi ou konsa, men jodiya menm kisa ou prlp di ak tout moun sa yo ak tout bagay sa yo ke ou menm ap pote nan ké ou pou ou ka fé mal yo? Pafwa ou fé ké ou menm tounen yon simityé, kote ipokrit,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#140
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor lajénn, mal, mechanste yo, lenjistis yo, tét chaje yo, medizan yo fé ké sa sanble ak yon kote yo mete mô yo ki pat dwe ap fét pou ou menm. Se vre wi, ka genyen anpil bagay nan lavi ou menm ki ka fé ou menm twô lou pou Kris paske Kris pap pote chaj lou pou moun kote li konnen ou déjà genyen tout bagay sa yo ou va bezwen nan syél la rete ap tann ou menm ki pare pou ou ale ya. Anpil de fwa, ou fé bagay sa yo paske ou di kilés moun ki ka konnen, ni pou yo ta wé ou menm kapfé yo, men Sentespri Bondye ya te la, kote ou te ye ya te konnen byen bagay sa yo ke ou menm ou tap fé ak moun sa yo, tap di ak moun sa yo ke ou menm tap fé li ya konnen sa, men ou menm toujou panse ke ou pa janm fé anyen ki mal pou moun sa yo ta pale sou ou menm pou di ou te pale sou yo a se manti. Yo konnen byen tande! Si sa soti deyô jodiya pa blame pyés lôt moun yo, men sonje ke se tét pa ou menm pou out a blame anvan kote ou ta dwe blame yon lespri dyab ki fé ou viv de vi kote youn pa pou ou menm kote se pou lôt moun yo ye paske ou pat dwe fé bagay sa yo menm. Chanje menm jodiya kote ou pral sispann blame tét ou anvan paske ou pat dwe fé bagay sa yo ke ou menm tap fé yo. Jodiya ou dwe bay tét ou menm yon disiplin sevé kote ke ou dwe genyen tout moun sa yo ke ou menm ou te avék yo yon konsyans lib kote konsyans ou a pral touché ké yo tout paske yo pral jwenn ou ra pou yo jwenn ou menm nan lavi yo chak jou paske ou sanble se ou menm pi pi bon pase anpil lôt yo. Chache yon mepriz ki pou ede ou jwenn yon bon lavi, kote ou menm ap chache yon vi ki sen, ki pap gade sou sa ki sou laté yo paske pa genyen pou ou jwenn sou té sa, youn menm, ki sen, paske tout bagay sa yo ki sen yo se anwo nan syél la yap soti pou ou menm. Men si ou ap chache yon malere pou ou viv tires tan ou rete ya, pa chache bagay sa sou laté, men ou ta dwe ap chache renmen sa ak tout ké ou, nan men Bondye ki ka ba ou youn si ou chache sa byen. Chache pou ou genyen bon konprann, sajés yo, kote pou ou menm se yon moun ki seye ak tout bagay sa yo ki ou vle nan lavi ou menm paske lé ya rive pou ou fé bagay sa yo ki bon yo menm jodiya. 1) Moun ki pa onét la toujou wé kote tout tipay yo ye ki nan je l, men li bliye byen yo. 2) Moun pa konnen sa ou ap fé yo, men Bondye gen yon kamera ki se Sentespri ya 3) Tout sa ke ou menm fé nan fénwa yo dwe rete la, men se pa pou Bondye ki Sen 4) Pa bay moun pote fado ou menm paske ou koupab tankou yo, si se pa pi mal m 5) Si ou pa ta vle moun fé ou mal pa fé yo paske sa ou plante se sa ou va al rekôlte 6) Chache pou ou chanje lavi ou menm jodiya paske tan pa ou a pa pou lontan menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#141
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 7) Chache pou ou beni pase pou ou bay madichon yo paske Bondye va fé sa-w di l fé Chapit: 13 Menaje Yo Konfli Nan Lavi Nou Nan lavi de moun ki fôje sa ansanm yo,(ki vle di marye yo) dwe genyen sa nou rele konfli ya, ki ka ti joure, pale anpil, fache, bouch long, rebelyon, men sa pa ta dwe rete kous noun an lavi nou vle mennen pou nou menm ak Bondye ya. Se pa tout pwoblém ki ap menm gwos, kote ki ka rezout menm kote ya men sa pa ta dwe rive pi lwen ke anvan nou dômi pou bagay sa yo rezout menm. Nou konnen ke genyen ki pi gwo pase lôt, malgre sa, yo tout se pwoblém yo ye yo tout dwe jwenn solisyon yo anvan menm soléy la kouche paske nou pa konnen si moun nap travay pou li pap pral vini, kote nou pat menm ranje sa pou nou te ka genyen lapé,lavi lawja antre nou menm. Dye bay anpil don, anpil favé, anpil richés, anpil benediksyon yo, anpillavi anabandans yo paske li renmen nou menm kote li di nou pou nou beni moun yo, padone yo menm, renmen yo malgre yo ka rayi ou menm. Men poukisa, ou menm ou rayi yo menm, kote ou menm rayi moun sa ke ou menm genyen yon relasyon ak li menm lan? Bondye pa mande sa paske Bondye vle nou fé pi bon, pi gwo bagay yo paske Women 15:1-2; di nou pou nou ede lôt yo nan féblés yo menm paske se nou menm ki pi fô a. Men kilé ou ka konnen kilé ou pi fô a, se lé ou padone, kote se pat ou menm, men ou pran ké pou beni yo ni padone yo paske ou vle lapé ak Bondye paske kay ou a ak Bondye dwe rete anpé menm jodiya. Menm yon ti mouton ou yo out a dwe aprann yo sa pou yo padone renmen paske yo menm tou pral sou do favé Jezi ya ke ou menm ou ye ya. Si ou li nan 2Wa 2:24; wap jwenn li pale nou sou koze madichon Bondye yo pou moun sa yo ke ou menm madichone yo paske se sa ou menm te vle pou moun sa yo, se sa ke yo menm pral resevwa nan men Bondye. Chache konnen ke moun sa yo ke ou di ou pat renmen an yo nan dwe jwenn benediksyon Bondye yon an men ou menm ki dwe chanje lavi ou menm jodiya. Pafwa ou plede di ke bagay sa yo ke yo li piti, pandan se tan, genyen anpil moun ki wé yo pi gwo nan lavi yo pase sa ou di ya. Sonje byen ke avék lanmou ou menm yo tout se menm yo ye. Se konsa bagay yo dwe ye!Depi genyen moun kap viv ap toujou genyen moun ki ap fache ant youn ak lôt, men sa pa ta dwe genyen rayisman ni mechanste nan bagay sa yo menm. Lé nou fache yo, sa pa di pou nou pran bagay sa yo nan ké nou pou nou ka touye lôt moun yo, men pou nou konprann ki jan pou nou manaje youn lôt nan lanmou nou genyen yo pou nou ka rezout ti pwoblém nou yo menm jodiya. Sonje ki moun pou ou bay pi plis priyorite ya lé bagay sa yo rive nan lavi nou, ki se Jezi Kri. Apre sa, se“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#142
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor mari ou menm ki dwe konnen tout vire tounen ou menm paske ou dwe li bagay sa yo menm. Chache nan lavi ou menm tout moun sa yo ki ap soufri yo a dwe jwenn libéte yo menm pou yo ka exprime bagay sa yo ki fé yo mal la yo san ou menm pa entewonp yo menm. Moun sa yo kapab se mari ou menm, zanmi ou yo, fanmiy ou yo, yon moun ke ou pat konnen, te déjà konnen men ki fé ou menm yon bagay ki mal dwe jwenn jistis yo, liberasyon yo, delivrans yo, eskwa yo paske ou menm ou genyen pouvwa ou pou ou ka beni yo ni madichone yo menm. Si ou al li nan Jôb 41 ak nan Jôb 42 wap jwenn lavi ni fason pou beni yo menm paske ou dwe se yon ajan de benediskyon pou tout moun menm jodiya. Paske abize yon moun nan nenpôt fason yo ki genyen yo pa genyen plas yo nan sosyete imen yan ni nan lavi ke Bondye vle viva k ou menm nan ke nou menm nap viv la jodiya. Se pou nou toujou sonje ke nou pa dwe abize pyés moun nan lavi sa, pou lôt moun yo menm pa abize nou menm nonplis. Paske sa ou ap fé yon moun nan vi sa se sa li va fé ou menm tou. Chache aprann renmen youn lôt paske sa bon pou ou fé menm jodiya. Se pou rezon sa menm ki fé nou menm ki nan Jezi yo, nou dwe konnen bagay sa yo ki bon yo pou nou yo menm nan paske Jezi ki Wa fé yo tout tan nou menm tou dwe damou fé yo jodiya menm jan li ye ya. Pou yon rezon ou lôt, nou dwe pran responsibite nou jodiya lé nou konnen ke se nou menm ki antô a nan yon bagay konsa ki nou konnen nou fé ki mal, nil é nou konnen nou pa fé anyen ki mal yo, nou dwe pote sekou nou bay moun sa yo ki dwe yon verite pou nou menm paske Jezi vle nou menm pou nou vinn yon exanp nan lavi tout bagay sa yo ki genyen yo ki nan lavi nou yo ke nou ap fé yo ki mal yo. Pa blame lôt moun yo pou bagay sa yo ke nou konnen ke nou menm ap fé yo chak jou ki pa bon yo pou nou fé yo menm. Lé lôt moun ki victim lan vinn konnen sa nap fé yo a ki mal la, nou menm nou dwe bliye tét nou pou nou ka bali verite ya jan li ye san ou pa enpoze-l pou pale kote ou menm ka ede li chache jistis li menm. Kite li pale pi plis ke ou menm ou pale yo paske se nan respé wap bali ya, li ka konnen ki jan pou li padone ou menm, paske li pral renmen ou menm ankô, si ou fé bagay yo jan yo dwe fét la kote ou menm bliye tout sa yo kite pase yo paske ou vle bay lapé, lavi ak lajwa menm. Sonje pou ou respekte-l nan tout pwen yo paske ou ap fé tout sa yo ke ou menm ou konnen yo pou nou ka jwenn solisyon yo paske ou vle pran li nan yon pélen kap mennen ou vinn jwenn li pou vinn yon lôt moun yon lôt fwa ankô. Bagay sa yo ka tounen rele lespri lanmou an ou te kite ale byen lwen ou menm lan pou ou te ka fé li mal yo ke ou pran l renmen li kounyeya menm. Se yon bagay ki mande pou ou fé konpwomi ladan l paske maryaj la mande ou pou ou mache byen ladan l pou nou menm ka viv yon bon vi ki bay nou sixsé yo ladan-l menm.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#143
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Si genyen pale anpil landan l ki ka mete pye pou menm arive genyen goumen kote yon bagay ki ka mennen menm prizon ladan-l, kite bagay sa yo pou yon lôt lé. Se pou ou menm sonje ke genyen yon lôt jou kote ke ou ka tounen ak pwoblém sa ankô pou ou ka diskite-l paske ou vle antere bagay sa pou ou ka mache byen nan maryaj la paske ou dwe viv byen pou ou ka genyen yon moun ki renmen ou tout bon an vre. Anpil fwa, bagay yo ta jwenn amilyorasyon men paske ou pa manaje bagay yo byen, yo vinn dejenere nan men ou menm. Se pa konnen ou pa konnen ke ou dwe bay eskiz ou, pou ke bagay la ka jwenn solisyon nou bezwen jwenn lan. Ann di ou konnen sa ou fé yo ou konnen yo menm, kote ou al mande padon ou, ou ka jwenn touye dife sa kite ka limen san ou pat ka touye li menm. Si ou fé bagay sa yo konsa, ou va konnen kisa pou ou fé pou nou ka viv nan yon vi ki fé nou tout vinn ere nan lapé ak lajwa pou tout tan ap chache ye menm. Nan matematik, nou jwenn kote de sin ki mwens yo ka ba ou plis lé ou adisyone yo, paske ou genyen dwa pou ou ka ajoute yo pou plis, menm ke ou ap toujou genyen sin mwens lan apre bagay sa. Kisa mwen vle di pa la ak ou menm menm? Mwen vle di konsa ke: -12-12=-24. Se sa mwen ta vle di ou a, men se pa menm nan relasyon nou yo ak moun sa ke Bondye ba ou a ki mari ou a. Paske nan maryaj la, de moun ki negatif yo pap ka janm bay yon sin ki positif nan lavi yo paske se de moun ki negatif yo ye. Yo menm yo pap ka bay yon sin ki positif menm. Kisa mwen vle di ou ankô nan bagay sa yo mwen vle di ou a séke ak moun sa ke ou menm ou ye ya ka toujou ap rantre nan konvésasyon ki ka mennen li nan yon wout ki pouf é l jwenn ak chemen ki bay pou wout negatif la yo paske li pap janm jwenn kwé nan relasyon li ya kote li ka abouti ak yon bon fri ladan l, men negatif sélman. Kounyeya se pa yon zafé ma chanje, men ou dwe chanje pou ou ka bay relasyon nou yo yon chans pou yo jwenn ak sixsé yo bezwen an menm jodiya. Sispann trakase kô ou nan vye wout yo ki pa bay pô pou positif yo paske pa genyen pou pyés moun ki pou konnen dezi ou menm nan yon relasyon si ou pa di yo sa menm. Pa janm mete nan tét ou ke de moun ki negatif ka rete menm kote paske se victim wap mennen ba li menm pou li ka detri lôt la menm. Nan rezon sa yo mwen ba ou yo ou ta dwe kite konvésasyon negatif yo pou yon lôt lé pou jiskaske ke ou ka garanti tét ou, kote pou ou ka genyen bagay sa yo rele lapé ya ankô paske nou pare pou yon bagay kounyeya ki bay lavi pou nou menm. Si ou pa konnen ki jan pou ou aji nan yon relasyon pa ou a, ou pa ta dwe panse ke ou menm ou ka enmégde lôt moun yo ki genyen pa yo. Genyen anpil moun nan relasyon ki toujou nayiv men kap navige tan yochak jou yo menm navige paske yo pa vle bay tét yon chans pou yo ka reyisi menm ladan l. Menm ke sa, ou ta dwe kite yo ak relasyon yo, pa al gate sa pou yo menm paske ou pa konnen ki jan yo te fé pou yo te ka kenbe sa anpé. Sonje byen ke se pa nan tout bagay ke ou menm ka ede yon lôt moun ki bezwen zafé yo ranje paske yo vle pou yo fé“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#144
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sakrifis yo pou yo ka genyen lapé sa, ke yo bezwen an. Ou menm pa al mete lage nan lapé yo menm. Kite yo jan yo ye ya paske Bondye di, kote de ou twa ini nan non li, lap toujou la, Bondye la pou yo! Se moun ki pare pou yo genyen relasyon ki pou genyen relasyon an, paske yo konnen sa yo ap fé ya pandan ou menm ta dwe kopye sou yo menm. Koute byen, sa pa di ke ou paka aprann nan yo menm paske pat genyen okenn moun kite konnen ki jan pou yo te fé sa avan nan relasyon yo te koumanse ya, kote se te aprannn yo te aprann menm. Si yo menm pa chans ta konnen kisa pou yo fé yo, ou menm tou, ta dwe aprann pou ou ka konprann ki jan pou ou menm fé paske ou pap pral panse ak pran yon chans pou ou ta fé bagay yo san ou pa konnen si sa ap pral tounen yon sixsé pou ou menm. Men yon ti bagay nan sa mwen vle di ou yo, kote ou ta dwe ap fé tout sa ou menm vle yo men se pa sa tout moun yo ap vle fé pou ou menm yo paske tout bagay ki fét yo pa arive abouti ak menm rezilta. Chache pou ou menm eseye bagay sa yo ou menm ou konnen yo byen pou ou menm nan ka fé yo menm. Genyen moun ke ou avék yo ki pa genyen konfyans nan tét pa yo, ki dong, yo pa ka arive jwenn ak bagay sa yo ke yo rele sixsé ya nan lavi yo menm paske tout bagay ke yo menm genyen nan lavi yo se lôt moun ki pou ba yo sa menm. Se pou menm sonje ke bagay sa yo ke yo pap janm konnen ki gou sixsé yo menm paske yo pa janm bay tan yo menm pou bagay sa yo ka rive nan lavi yo paske yo pat janm aprann pou yo menm ka mache mach pa mach pou jis tan yo ak bagay sa yo te vle ya menm. Yon moun ka ale lekôl pou yon bagay konsa ki rele relasyon an, men sa pa vle di pou sa ke ou ap pral jwenn ak sa ke yo rele sixsé ya menm ladan l, paske lanmou ou a pou li se nan ké ou li dwe soti, se sa sélman ou bezwen. Ou dwe moutre li bagay sa yo paske ale lekôl la pap janm ka ba ou bagay sa yo. Tande mwen byen, sonje ke nan lavi sa, ou pa ka di ke ou bezwen manje pwason, epi ou koumanse ap voye wôch nan lanmé ya, kote ou nan tét ou ke yon jou petét ou pral jwenn ak chans ou yon jou pou ou ka kase tét yon pwason nan lanmé ya. Sa pap janm vre jodiya, ni sa pap janm rive vre pou lavi ki pral vini demen pou ou menm zanmi-m. Sa ke ou menm ou bezwen se pou ou menm travay byen pou ou ka arrive genyen tout bagay sa yo ke ou menm ou bezwen menm. Se moun ki plante yo ki genyen yo pou yo ka rekôlte rekôt ki genyen yo, paske moun sa yo pat janm ap plede fé parese yo menm. Sonje ke ou menm se mande ou ta mande, se vole ou tap vôlé, ou tap anpiyaje lôt moun yo, ou tap fé tripotay yo pou yo te ka viv yo, ou tap fé vye jalouzi yo, ou te yon rayisab konsa, ou te yon mechan, se lenjistis ase ou tap fé ak pale moun mal, ou te ipokrit konsa avék tout moun yo, kote out e vle genyen tout sa ke ou menm te vle yon an vis paske move“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#145
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor dezi ou yo te fé moun yo pé ou menm ak move zak ou yo. Bondye di nan pawôl li pap janm kite ou, kote li pap janm abandone ou si ou rete fidél, si ou pésevere nan lapriyé ou chak jou zanmi-m lap toujou la ak ou menm. Li vle se ou menm ki pou kenbe fém nan lavi ya, pou ou pa janm kite lajan vinn tou pre ké ou paske ou dwe kontan ak bagay sa yo ke ou menm genyen yo menm. Ebre 13:5 pale nou anpil de bagay sa yo zanmi-m paske Bondye bezwen ou menm viv byen. Paske nou pa genyen yon kote ki rele nou pa nou menm kounyeya, se pou rezon sa ke nou menm dwe travay pou nou ka genyen kote sa ke Jezi pwomés nou an paske nan sa nap travay di chak jou yo pou l ka ouvri tout bon wout yo ki dwat devan nou yo menm jodiya. Ebre 13:14 pale nou yon ankô de jan sa dwe ye pou nou menm ki kounyeya yo. Nan Liv 2Tésalonisyen 3:7-14; Pôl ban yon pakét bon jan de exanp pou nou menm ki se kretyen yo kap viv pou syél la ka jwenn pou yo ka fé wout la byen paske tout moun ta dwe travay di pou yo menm ka manje yon pen ak swé ki soti sou li menm. Si ou pa travay, ou pa ta dwe ap manje nan bagay sa yo ke ou pat travay fé yo paske se moun ki travay yo ki ta gen dwa pou yo manje sou swé yo te travay yo. Sonje yon, bagay kote toupare ka dous menm, men sonje ke sa pat ou menm kite travay la, ke ou dwe kite pou moun kite la manje. Sa nou vle di ou séke, ou dwe konnen jodiya kisa levanjil Bondye ya vle di pou you menm kap swiv Jezi ya. Paske tout jou Dimanch yo pap janm menm di tou pou ou menm, nan lavi sa ke wap viv la zanmi-m. Ou dwe travay pou yon demen kote tout moun ka jwenn yon bagay pou yo di ou menm mési yo paske ou te fé bagay sa yo byen. Pa genyen moun ki ta dwe rekôlte yon lavi sa yo pat pran sou seye, paske ou pat ranmase karakté ou menm paske ou pat vle soufri grangou yo menm. Rekôt la se yon bél bagay, kote ou menm bliye tout soufrans yo paske bagay sa yo ou te bezwen plante yo pou ou te ka rekôlte-l yo, te yon sixsé pou ou menm. Nan lavi, se pa sélman manje ou dwe plante, men ou dwe chanje ke genyen anpil lôt bagay ankô ke ou bezwen pou ou ka plante yo pou ou ka rekôlte yo menm yon jou! Plante lavi ou menm ak madanm ou paske nou bezwen pou nou pran tét nou pou nou ka pran tét yon sitirasyon ki twôp pou nou paske bagay yopa menm jan yo te ye ya ankô. Ou ka pran tét yon gason ki yon mari pou ou menm paske ou pran yon bon lanmou ki bay ou tout dwa ou bezwen nan li menm. Pa al mande li pou li fé anpil sakrifis pou ou menm, pandan setan, ou menm ou pap fé anyen ki bon pou li menm paske ou gaspiye tan ou nan fé bagay ki pa enpôtan yo menm! Sa ou dwe fé yo se fé travay ou byen paske sa yon moun plante se sa ou va wé nan lavi sa menm. Pa wé moun ap genyen mari yo, pou di ou menm tou ka genyen tou, ou menm tou vle genyen youn tou san redi, paske sa rele bezwen genyen nan pran nan vis yo. Anvan yon timoun al fé mwayén li lekôl,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#146
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor yo koumanse moutre li ki jan pou li ka konte de zewo avan, paske avan yo moutre ou pou ou ka konte de 1 a 100, se ak 1 ou koumanse avan menm. Si ou koumanse renmen manman ou ak pa ou, ou ka konnen ki jan pou kontwole yon gason kote ou menm ki genyen youn ki pa ou sél la paske ou fé devwa ou yo menm. Nan tout bagay sa yo ou dwe koumanse pa 1 pou ou ka rive a 100 tande. Aprann renmen ou ye a anvan pou ou di li pou li renmen ou tou! Joidya se pou menm chéche Jezi nan maryaj ou yo, chéche Jezi nan maladi ou yo, chéche Jezi nan timoun ou yo, chéche li nan tout bagay ou yo paske tan ap rapwoche pi pre ou menm jodiya. Sonje ki moun ou reprezante nan relasyon an, se pa sélman mari ou menm, men se Jezi. Depi se Jezi, ou dwe fé tout efô ou yo paske vle ou menm jwenn ak lavi ladan l menm jodiya. Jezi kounyeya vle ou menm konnen ke li vle pou li ede ou menm jodiya, men se si ou menm ou chache l byen jodiya. Jeremi 29: 8-13 pale nou de jan pou ou fé bagay sa yo pi byen chak jou paske li di si ou chache li, ak tout ké ou menm wa jwenn li menm. Pale nan nou yon maryaj ak ké ou pa menm yon ½ menm, men ou di ou bezwen sixsé tou. Se moun ki bay tan pou sixsé sixsé visite yo menm. Paske li di pou yon moun di ke li ap chéche Bondye ak tout ké pou li soti wont menm. Bagay sa pap janm fét paske 2Kwonik 7:14 di nou ke, se pou nou chéche li pou nou ka ka jwenn li pou li ka ede nou menm ki bezwen gerizon yo nan at tout maladi ke nou genyen yo menm. Matye 7:7-13 pale nou de jan ou ta dwe fé-l menm paske ou dwe mande li byen, pou yo ka ba ou, ou dwe chache li pou ou ka jwenn li, frape pou yo ka ouvri pou ou menm jodiya. Ou dwe konnen byen ke genyen de wout, kote youn ki bay lavi kote lôt la bay lanmô, ou menm ou ta dwe chache konnen nan yo ki youn nan yo ki pa ou menm. Konnen ke genyen de pôt kote genyen youn ki jis, se moun ki vle l kap rantre ladan-l, kote lôt la ki laj la pou ou ka rantre ya bay lanmô nan, paske bagay sa dwe nan tét ou menm pou ou jwenn ak Jezi ki pou bay ou lavi, lapé, sekirite ak lajwa pou tout tan! Ou merite tout bagay sa yo, paske wap chache yo jodiya menm jodiya nan Bondye ki Vivan an! Bondye vle ou menm jodiya konnen ki li vle ou menm jwenn ak tout benediksyon ou yo ke ou menm kite até yo pou Satan pile yo menm anba pye paske ou pa gen bon konprann menm. Chache pou ou ka genyen bagay sa paske lap rar pou ou menm pi devan nan lavi ou menm paske bagay yo pap dous men jan ou panse ya. 1) Li Labib ou pou ka konnen ki plan mechan yo pou ou menm, kote ou ka fé fésel até 2) Moutre li ke ou konnen ki plas ou menm, kote ou pap fé eré kite rive Év la rive ou 3) Pésònn pa ka wé ou menm nan Jaden Edén nan, men Kris la li ka toujou wé ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#147
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 4) Fra sa se ou menm kap kraze tét Satan o Non de Jezi paske promés nou yo klé poun 5) Ou pa yon pitimi san gadô, mét ou a se Kris la, li konnen ou nan dezé a pran k é 6) Konnen kijan pou fé yon bon diplomatik politik pou ou ka gen mari ou a menm 7) Fôk ou pédi pou ou ka genyen tout bagay sa yo ou vle yo paske ou konnen sa 8) Mennen bak ou byen jodiya paske ou dwe-l respé, lanmou ou ak tout ou menm 9) Lé ou febli ou konnen ki moun pou ou mande, nan pwoblém yo se Jezi menm Chapit: 14 RANJE BAGAY KI AN DEZÒD YO Fè yon dènye vire tounen nan chanm lavi ou, nan prensipal kay la, jis avan mari ou antre nan kay la pou ou wé pa genyen yon bagay ki ka anpeche ou menmviv byen ak li menm, si tou, siou te genyen zanmi gason ki ka ba ou pwoblém mari ou. Sonje pou menm fé tout bagay sa yo ki dwe fét yo avan menm li rantre nan kay la sou ou menm. Chache pou ou menm sanble tout bagay sa yo ki nan plas yo tankou: liv lekòl timoun yo, jwèt yo, papye yo, elatriye yo, fé tét ou menm bél, lave veso yo, bale kay la, mete tout bagay ki pa nan plas yo nan plas yo kote si ou genyen bagay ki santi bon yo, simen yo nan kay la ak mete pafen sou ou menm. Epi pase yon moso twal mouye sou tab la, sou méb yo pou ou ka anlve pousyè yo, paske li dwe rantre nan yon lôt monn ke ou menm ou kreye pou li menm, yon lôt vi kote ou se yon lôt peyi ke li menm pat janm te ko ale ni ko konnen avan ou menm te kreye l la pou li menm. Men bat pou ou a ranje lavi mari ou a byen paske yon gason se tankou yon mezon, ke ou menm ou dwe prepare chak jou pou zanmi, tout moun ka rantre ladan l, men lé yo rantre pou yo di se ou menm ki kreye sa, se ou menm ki mete sa, se ou menm ki envante bagay sa yo, kote pou yo di ou mési pou bagay sa menm. Malgre gason an se tankou yon chen ki môde antyét li ye, kote li ka fé ou nenpôt bagay yo ki sal yo, kote li ka pran nenpôt fanm sou ou menm. Men toujou sonje pou ou pran swen nan tout bagay sa yo ki yon bezwen pou li menm, kote li pap ka mache ak tét li bese ankô, sis a te konn fét men pou atansyon li se sou ou menm li ye paske ou desann tansyon misye nét ale ak lanmou ou menm kreye ya pou ou te ka fé li aléz pou li pa fé vye bagay sal yo. Yon gason pa mal pou li bliye koteli soti ya, si ou menm fanm lan pat fôme misye pou batay sa yo ke li menm prale yo menm. Si ou pa fé bagay sa yo byen pou li menm, kilés moun ki pral fé l paske tout konnen ke se ou menm ki madanm li si li wé yon lôt fanm ki ap ba li piyay nap pran paske ou pat bali sad we nan tét ou menm, se vre? Wi. Se ou menm ki pa dwe bliye pou ou te ka prepare li pou bagay sa yo paske gason se“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#148
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor menm jan ak yon timoun ou genyen kap leve ou dwe fôme li pou bagay sa yo kap vini yon an lavi li menm. Bagay tout ou menm 100% kote pou li sispann pran piyay si li te konn jwenn yo menm, paske gason an dwe yon pyéj ou mete la pou tout fanm yo ki bezwen genyen youn pou yo ka fé menm jan ak ou menm jodiya. Sonje ke gason yo renmen piyay yo, ke lap toujou pran piyay yo nét paske ou pat fé travay ou yo byen ayé, men jodiya ou pral fé yopaske ou pase anba maladi ou konn reméd yo byen. Menm si ou pat gen tan mete yon brid nan bouch misye, li ka toujou fé bagay sa yo ki byen yo menm paske ou fé Bondye konfyans nan maryaj nou an ak tout lôt bagay yo ankô menm. Mwen kwé ou konprann sa ke mwen vle di ou a la, lé mwen di mete yon brid la nan bouch misye ya, ke mwen vle di mete Sentespri Bondye nan bagay la menm. Sonje tout moun bezwen genyen yon chen lakay yo, pou ede yo lé yo pale, yon sekirite nan kay yo pou ede yo konnen ki moun key o menm pat bay pémisyon ka prantre lakay yo menm. Jodiya se pa ni yon chen, ni chon chat, ni sekirite lézôm ou bezwen, men se Sentespri Bondye ya ki pou la tout kote ak moun sa ou bezwen viv anpé ya pou ou menm ka anpé menm. Sispann di zafé misye paske maladi yo ki ka vini yo se ou menm ki pral soufri yo, lanmô yo se ou menm ki pral peye sa paske ou pat envite Bondye paske ou te zafé misye, Bondye pral di zafé ou menm tou. Sonje ke se moun ki genyen mayi yon an soléy ki veye sou madasara yo paske ou menm ou dwe veye sou mari ou jodiya paske se vi ou, se mét ou apre Bondye paske wap mete Bondye okouran de tout bagay yo menm jodiya. Si ou pa genyen asirans pa kite chen ou al môde moun ki pa renmen ou paske yap antrave ou. Pa kite lavi mari ou menm an deblozay, ni an degrabay pou l pa al pran lôt moun sou ou menm paske yo ka mete ou nan tét chaje yo. Paske genyen yon moun ki môde plis antrét jodiya ke yon gason ki pa jwenn ak lanmou li bezwen nan men ou a paske ou mét kwé ke li déjà kite wout lavi ou menm kote li pral pran yon wout pou li ka antrave ou pou ou li ka fini ak ou nét paske ou pat fé lavi lib yen preparasyon pou bagay sa yo pat rive menm. Chache pou ou ka antrene mari ou nan tout bagay yo medam yo, kote yap rete la nan lavi ou lé ou bezwen yo wap jwenn yo, men fôk ou konnen ki jan pou ou fé bagay sa yo byen! Tout gason mwen konnen yo toujou vle bagay sa yo rele tou pare ya, si tou si yo jwenn yon fanm ki renmen bay piyay yo, kote yap fémen de je pou yo pran piyay menm. Ou menm ki genyen mari ou jodiya sispann bay misye chans yo pou li ka pran piyay yo paske ou genyen yon devwa li menm ak mari ou sélman kid we fét byen chak jou. Malgre genyen gason ki pa bon vre, se pa ou a fé yon bon travay pou ou byen, pou Kris la, paske ale nan syél la pa piyay menm, ou pran tout bagay yo nan ou menm bay Jezi. Chache pou ou ka viv byen ak pou mari ou, pou Kris la, pou lé yo fé bagay ki mal yo“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#149
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou Kris la ka pini yo. Chak fwa yo fé nou bagay sa yo ki mal yo, Kris la pral pran defans ou paske ou te chache genyen bon konprann yo menm. Sonje gason yo toujou di ke vôlé vôlô Bondye ri nan sa, sa vle di, si ou ap fé peche yo menm jan ak li menm Bondye pap pini li menm pou ou menm kap fé menm peche yo si se pa pi mal menm. Si ou bezwen Bondye pou li padone ou, ou dwe padone lôt moun yo, si ou bezwen Bondye pou li pini lôt moun ki fé ou bagay ki mal, ou menm pa fé bagay ki mal paske ou dwe sen ni menm yon verite. Si ou menm ou bezwen pou ou ka jwenn ak jistis ou, ou dwe fé tout sa ki genyen pou ou menm ka fé sa ki byen yo kote ou menm ka arrive jwenn bagay sa yo rele jistis la ke ou menm bezwen an nan men Bondye. Lé ou di ou ap fé dabo yo nan travay ou a, se pa ale pou ou ale fé vye bagay yo kote ou ale fé dabo kay yon lôt gason menm paske ou fé youn nan travay la kote youn ak yon lôt moun nan ke ou genyen an akote ya. Mache ak tét ou dwat chak jou yo paske ou ap viv pou Bondye, pou mari ou, pou pitit ou yo kote pou tét lôt moun yo ki pa genyen anyen pou wé nan lavi ou ap mennen yen ak bagay sa ki rele fé séx paske sa rezéve pou mari ou menm. Fanm ou dwe viv yon vi ki bon nét san repwôch yo nan relasyon ou genyen an ak mari ou ki déjà chaje ak tét chaje yo men ou menm ou bezwen sensérite, ke zafé li menm ki pap fé sa ou menm ap fé yo ki byen yo. Bay Cezar sa ki pou Cezar yo ak Bondye sa ki pou li ya, sa vle di, bay mari ou tout bagay sa yo ke ou dwe bali yo chak jou nan lavi ou. Si ou fé bagay sa yo byen, Bondye va vide benediksyon li sou ou menm, pou ou ka viv byen pou tout tan! Nan Bondye ya ou dwe viv yon bon vi ki sen yo paske Bondye vle bagay sa yo mache byen pou ou menm! Pou ou menm ki kwé nan li yo ak tout ké ou, se pou ou fé bagay sa yo byen jodiya menm. Pa janm sispann viv byen, malgre wout la, ka move sou ou, ka genyen move van yo, men viv pou Jezi. Pa koute mechan yo pou ou menm al fé peche ki pouf é ou al viv nan lanfé paske lanfé ya se pou Satan ak tout disip li yo, men se pa ou menm ki genyen bon konprann yo menm. Sispann bay kou, pou moun pa ba ou kou paske sa ou fé, se sa ou va wé menm, mwen te di zafé mari ou, si menm chwazi pou li fé sa ki pa bon, ou menm ou dwe fé tout sa ki byen yo, paske ou pa nan yon konpetisyon ak li menm, men ak Satan paske se moun ki konn goumen kap ale nan syél la, si ou kwé vre, Bondye pral ede ou. 1) Lave veso yo, fé kabann nan, bale kay la, benyen timoun yo tou anvan menm 2) Aranje tout bagay sa yo ki pa nan plas yo avan li antre nan kay la paske ou la 3) Mete yon rad ki pou fé ké li kontan lé li wé ou menm paske ou se flé li menm 4) Pa kite rad li yo sal paske lôt fanm yo ap pran nôt sou bagay sa yo, ou ka pédi-l“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#150
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 5) Sa pa anyen si li pa sensé ak ou menm paske Kris la ap sensé menm jodiya Chapit:15 PARE NAN TAN FRÈT YO Pare ou pou li menm pandan sezon ki frét yo paske se lé sa pou ou fé mari ou sonje ki enpôtans ou menm nan lavi li menm. Malgre ou dwe pare ou nan tout lé, nan tout sikonstans yo, men nan tan fredi yo ou dwe prepare ou yon jan pi cho pou li menm. Se ou menm ki pou mete yon dife cho nan relasyon ou a ak mari ou tout tan ak pou tout tan paske plas ou a nan lavi li dwe yon bagay ki endispansab menm. Chache pou ou toujou pran sô ou a byen paske si se lôt moun kap di, bay, kap fé pou li tout tan yo,wap pédi mari ou paske se prete out e prete bagay sa nan yon kote, men ki pa pou ou menm vre. Se pou menm mete ou pré nan tout fason yo ki genyen rapô pou wé ak ou menm fanm nan. Se ou menm ki dwe genyen mari ou nan men ou, men se pa yon lôt fanm paske ou neglijan menm. Ou dwe mete yon atmosfé ki bon, ki cho pou nou menm tout tan paske anpil chen refize souse zo deyô yo si kay ba yo bon zo yo paske yo jwenn twôp zo lakay yo tout tan. Sispann sanble ak yon vye manman menm, kote ou di tout tan, se mari ou, non paske ou dwe yon liméy, yon flé kap fleri, yon dife cho kap limen, yon dlo fre kap koule nan lavi li paske ou la, ou fé travay ou yo byen pase tout fanm yo menm. Konnen ke ou se premye minis lan, nan yon gouvénnman ke mari ou a ap dirije, kote se sou ou menm li dwe mete tout eskwa li yo paske fonksyon ou a dwe yon bagay ki dwe bay anpil atansyon a lavi li, anpil enspirasyon pou lôt fanm yo kopye sou ou menm, kote ke li bezwen an tout tan paske ou dwe yon lapli kap tonbe pou li fleri lavi li, yon soléy ki pou bali enéji yo li yo ladan l pou ou ka chofe relasyon nou an tout tan menm. Pa parét sou li tankou yon vye manman tout tan tande paske bagay sa ka fé li al pran yon lôt fanm sou ou menm, malgre ke ou menm ap priye yo, men ou dwe fé tout bagay sa yo ki bon yo, kote li ka toujou fé bagay sa yo ki pa bon yo, men ke ou fé bagay sa yo ou konnen pou Kris la. Pa bali okenn exkiz pou li ka pran kô m yon pô pou li depoze machandiz li yo tankou ou menm ou se yon batiman pou li menm debake yo menm. Sonje misye ka pran ou tou, tankou yon aviyasyon kote li fé kite nenpôt moun pran vôl nan aviyasyon lavi nou paske li kite yo desann avyon yo menm sou li menm. Panse byen, paske depi ke li ap fé bagay yo ak lôt moun yo, ou menm tou, ap fé bagay yo tou, paske nou se yon sél kô nou ye. Rezon, ki ka fé li al fé bagay sa yo se paske ou menm ouvri yon twou pou li pase yo. Si ou se yon pis ayopô pou li menm, li dwe jwenn plas li yo nan ou menm pou li ka desann avyon-l nan paske si li“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#151
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pa jwenn bagay sa yo, li ap fé nofraj nan men ou. Se pou ou fé tout avyon ki pa genyen destinasyon yo pou ayopô ou a, pa desann ladan-l paske plas ou a déjà okipe, paske tou, yap vinn bay maladi, traka yo, twouman yo, doulé yo menm. Pi devan ou pral rele Jezi, a menm tan sa, Jezi pral rele ou menm, kote nou youn pap tande lôt paske ou menm ou okipe ak koze ou pat dwe genyen menm yo nan lavi ou menm. Pa bay Satan glwa ou nan relasyon ou menm jodiya! Se pou ou bay Jezi tout glwa li yo menm paske ou pap kite nenpôt avyon desann nan ayopô ou a. Ou dwe konnen se moun sa yo ki genyen dwa pou yo pran vôl yo ki pou vole yo ki dwe vole menm, men moun sa yo ki pa genyen vôl yo, dwe rete la san yo pa vole. Ou pa yon piyay pa bay piyay yo menm! Sonje ke tout lôt moun yo dwe chache kote pa yo pou yo ka desann avyon yo, si yo bezwen vole yo, men se pa ou menm. Se vre wi, se moun ke mwen konnen yo ki dwe nan relasyon entim mwen yan ak mari mwen ou ak moun sa mwen ye ya. Pafwa kô ou gen dwa pa bon se vre, men se pou ou fé yon ti efô pou fé tout bagay sa yo ke ou konnen ki dwe fét yo pou ou menm ka satisfé mari ou paske se devwa ou menm menm. Paske si-l misye fé bagay sa yo ou konnen ki mal yo sou ou menm, se va fôt traka, doulé yo, pa cho yo, maladi yo, tristés yo pou ou menm paske ou pa di-l verite yo byen. Se pa tout tan, kô a kapab, men di l veirte yo paske si li pou ou menm vre, lap konpran ou kote li pap fé ou fé bagay sa yo ki pa bon yo ni sou ou menm ni ak ou menm. Fé tout efô yo ke ou konnen pou ou fé yo pou ou ka satisfé mari ou nan tout sans yo. Nou ta dwe gate mari nou yo nan tout sans ki genyen yo medam paske fé bagay sa yo byen an ka rete kous mesye yo menm jodiya! Fòk ou toujou prepare ou pou li chak jou yo epi limen yon dife ki cho yo nan chemine an, kote li ka detann kô li toupre l paske yo renmen bagay sa yo byen. Genyen fanm ki pare pou mari yo chak jou san yo pa janm fé bagay sa yo li vle yo paske yo fé ké misye kontan, kote ké l fé li mal pou-l wé se madanm li menm pou l ta pran pou li ka maltrete madanm li. Pa fé li panse ke ou nan bagay sa yo ki pa bon yo menm paske wap kache kô ou menm, kote ou pran fôse di li ke ou malad yo pou li menm pandan ke ou menm kite lôt moun yo ap rejwi nan ou menm deyô. Se li menm ki mét kô ou, di li bagay sa yo jan ke yo ye kote ke li ka aléz nan tout bagay yo pou li konnen ke kô ou a se pou li, ke konnen se pa nan manti ou ye ak li menm. Nan fé bagay sa yo ki byen yo menm, mari ou a va gen pi bon santiman pou ou menm kote ke l atenn yon refij bô kote pa ou ki genyen lapè, lavi, lajwa ak lòd kote ki genyen sekirite yon bagay ka va vinn rann ou menm ere pou tout tan ak li menm. Sispann bay lôt gason asirans ak enéji ou menm, men ou menm ou pral bay yo tout nét ak mari ou a pito paske Jezi la nan maryaj la tou. Se pa fé ou pa ta fé bagay say o ki mal yo, men ou sonje ke kô ou se Tanp Bondye ak mari“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#152
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou. Ann nou pran tan nou jodiya pou nou ka adentifye tout pwoblém nou yo byen kote nou pral definitifman konnen yo menm. Nap pral aprann menm ki longé zôréy bourik la menm paske nou ap pral lakay li menm kote nou pral fé bagay sa yo nou dwe fé yo menm. Paske li lè pou nou di yo, fé yo vre, kote nou pral veye yo menm paske nou pral konble twou yo, nou te fouye yo, tankou Aman, pou nou pa tonbe ladan yo menm. Nou pral mete lavi nou anplas, kote lavi mari nou yo pral sanble yon bél pye fri ki bay bon manje yo, kote li konfòtab, yon bagay konsa ki pral pwodwi sixsé yo pou nou menm fanm yo menm paske nap genyen anpil bon kokenn chenn satisfaksyon pèsonèl pou nou menm, pou Bondye, ak pou mari nou yo tou. Li vle fé vye bagay sa yo ki pa bon yo vre, men ou menm dwe rete kous misye dousman nan sa li tap pral fé yo menm. Tout fanm dwe konnen tout jan ke yo menm ka rete kous mari yo paske ou genyen tout bagay sa yo ke ou menm ou bezwen yo pou ou ka fé li vinn nan men ou ankô kô m yon wout ki pa ou menm, tankou yon ti mounton paske se nan men ou li ye ke ou dwe konnen kisa pou fé ak li menm. Li pa ka fé yon wout san ou menm, malgre li ka kômanse yo, ou pa la fizikman pa lan, men ou nan lespri li menm, kote se ou menm ki pou fini yo ak li menm paske ou ka rete tout vye kous immoral li yo ke li tap vle fé yo. Sonje ke ou ka ede li ale pi lwen ke li ta vle ale ya kote ou ka bloke tout wout li yo nét ale pou li menm paske ou se yon bon fanm ki konnen kisa li vle yo. Pa depeyize mari ou nan lavi ou ak move més ou yo, move atitid ou yo paske yon lôt fanm yo ka bay yon manti, kote yo ka tande yon move son sou misye ki ka verite yo ni ki ka pa verite yo menm, men souvan ki yon bagay yo menm yo fabrike pou fé ou menm pédi yon bon mari. Konnen byen ke batay la se pou Jezi li ye, nan relasyon ou a ak mari ou se pa nan men ou li ye, lavi nou menm, se nan men Jezi yo ye. Pa bay chans menm ak nan relasyon ou a ak zanmi- ou yo. Se pa nan men zanmi an li ye, men se nan men yon moun ki pi wo, pi bon pase yo tout! Sispann koute mansonyé yo, manté yo, koupab yo, paske Kris la ka di ou si li se youn ki pou ou menm kote ou pap tande bagay sa yo menm, men ou ka tande bri tripotay yo, mansonj yo, kote ou kouri kite mari sa pou bagay sa yo ki pa menm yon verite vre, ki ka yon verite, men pa kouri kite sa menm! Konnen bagay sa yo byen ke yon vôlé pap janm renmen yon lôt vôlé paréy l menm tande, paske si l tap pral vôlé 5, se youn ou zewo li ka jwenn paske lôt vôlé ya pap renmen kite pou vôlé paréy yo jwenn menm. Jezi konnen mari ou a anvan nou menm te vinn konnen nou vle pou nou ansanm lan. Bay tout tét chaje yo ak Jezi kote li va konprann ou menm jodiya. 1) Prepare ou pou mwa fredi yo paske se lé sa li ka de kontwole sou ou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#153
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 2) Fé tout sa ou kapab fé yo byen paske ou se mét la nan sa ou ap fé ya menm 3) Bondye konte sou ou menm, se pou ou mete lapé, ké kontan nan relasyon ou 4) Pa bay lôt moun yo chans pou yo ka kraze sa ou te travay di bati yo ya menm 5) Anpil moun pafwa ki pa ka fé bagay sa ou ap fé yo ka vle detwi pou ou menm 6) Si tipoul la se nan men ou li ye, ou dwe ka konnen si li vivan ankô “Yon fanm ki genyen mari li, dwe achte misye ak lajan lanmou fanm lan menm. Depi li finn vann ba ou menm li pap gen fôs ankô pou li rejiste devan lanmou ou menm ap bay la ak pyéj lanmou ou a. Sonje pou ou achte misye kach, se yon fason ki pi enpòtan pou ou fé pase lé ou ap fé skandal yo pandan li fék rive ya, pa ta dwe menm fét. Chache pou ou fè yon jan pou ou ka gen kontwòl sware ya pandan ke, se ou menm kite pare pou zepina!” Mache sou pwoblém ou yo tankou lé wap mache sou dlo pa lafwa menm jan ak Jezi Kri Sove ya kite mache sou dlo a! Chapit: 16 REDWI BRI YO NI METE OU PRÉ Chache pou ou ka redwi tout bri yo pandan li nan kay la paske apre yon jounen travay di, li bezwen lapé nan kay la pou li ka reprann fôs li ankô menm. Sonje byen, pou ou pa bay misye chans li menm, pou li repiyen ou menm maché, paske ou se premye minis li yan, ou se sél la, ou se epis li ya ki ka fé manje li ya genyen yon bon gou ki vle di, ou se limyé-li menm! Se pou ou klere li tout tan paske travay ou a enpôtan anpil pou lavi yo chak jou. Ou menm ki genyen mari ou, seou menm ki pou fé-l konnen ke ou pa ka ranplase tout bagay yo kie li menm ta bezwen yo, kote konsa misye va panse ke ou la ak li menm. Fé misye fé rév sou ou menm, kote nan vizon li yo pandan li ap dômi se ou menm li wé menm pandan li pap dômi yo tou paske ou se yon pyés enpôtan ki nan li menm, pou tout lavi li menm. Depi li rive nan kay la, ou dwe elimine tout bri yo ki genyen yo (bri machin a lave ya, bri sechwa rad la yo. Tout lôt bri yo tankou mizik, aspiratè yo, tout bri pôt la ke ou dwe koupe yo nét paske chéf ou a nan kay la, pa kite yo ap fèt pandan li menm la). Eseye pou ou menm pa ankouraje timoun yo (si ou genyen yo) pou yo ap plede fè bri yo menm ni pou yo kouri nan kay la pou li ka konnen ke li nan plas li nan fanmiy lan ki dwe yon bagay ki enpôtan anpil paske se sa li ye menm. Sonje byen ke la pou li konnen ke ou menm ou sansib pou li menm paske ou renmen li! Chache pou manaj relasyon ou jodiya, kote ou ka fonksyone endividwélman nan relasyon an menm. Si ou vinn arrive konprann jan pou ou menm fonskyone byen endividwélman pou kont ou menm, kounyeya ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#154
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kapab transfôme bagay sa yo ou konnen yo nan lavi mari ou menm. Se moun ki renmen tét yo ki ka renmen moun ke yo ye ak li menm nan. Si ou renmen tét ou menm, ou ka renmen mari ou. Chache pou byen viv ak yon gason padi pou ou pé-misye pou sa, non. Nan yon sans ou dwe menm pé misye paske li se mét ou ak menm ou se yon timoun li, tou, ou se yon elév, yon pwofesé paske se li menm ki reskonsabou bezwen ou ak tout kay la ki li menm li chéf la. Ki donk, pa vinn yon tét chaje pou li menm, men bat pou ou se youn ki la pou ede li menm kote ou renmen li, obeyi li nan tout sikonstans yo. Pa plede di nan tan sa si ou te ka vinn timoun pyés moun, se vre ou pa sa, men viv byen paske wap imilye tét ou pou ou menm, pou Bondye ke ede ou grandi menm. Nou toulede bezwen viv byen lan lavi sa menm, paske se len ki dwe vinn timoun lôt la, se len ki dwe sipôte lôt la, se len ki dwe konprann la, se len ki dwe renmen lôt paske nou bezwen youn lôt pou nou ka moun sa yo ki pou Kris la. Nou dwe blende youn ak lôt pou nou ka fé yon bon ji ki bon nan bouch nou menm kin an maryaj sa menm. Se yon bagay ki bon pou nou menm kote nou panse ak youn lôt kote tét fé mal mwen se pa ou menm, grangou menm se pa ou menm kote nou melanje youn ak lôt la paske nou bezwen gerizon pou nou tout la ka jwenn chans nou pou nou ka rete ak bon santé. Nou dwe degouden ak senkantkôb nan lavi nou menm. Menmsi nou te ka koumanse ak yon Ayisyen ak yon Ameriken, men lé nou nan kay la, nou dwe se yon sél nasyonalite pou syél la ka pran glwa pa li menm nan bagay sa yo nou ye ya menm. Chache pou nou mete nan prison, voye nan exile, chache depôte tout lôt nasyon yo ki pa dwe la nan peyi nou an ki vle maryaj nou yo. Se pou nou fé yo ale al fé wout ou menm paske nou bezwen lapé, lajwa, lavi pou nou menm ka jwenn travay ki peyi nan relasyon nou an kote nou menm ka lavi byen pou nou menm. Chache pou ou rezout tout bagay yo ki ka yon pwoblém pou nou menm pi devan paske bagay ou panse ki ka pa yon pwoblém ki vinn pi gwo pwoblém. Sonje se ou menm ki fanm li ya paske li pa dwe ap chache lôt fanm menm paske ou komplé li menm. Se pa tout tan wap jwenn yon mari ke ou menm ou renmen ak tout ké ou, kote li ap panse ak ou menm paske nou la ansanm. Pa bay lôt moun chans pou yo ka kraze bagay sa pou ou menm jodiya. Chapit: 17 Refôm Konsyan Nan Lavi Konséy Pou Nou Menm Yon moun kap viv pou Bondye yo, dwe viv diferan de lôt yo kap viv paske nou genyen Kris la, lavi nou, nan relasyon nou yo menm. Se de timoun ki rete ansanm lan, kote se de granmoun ki ansanm, se de pwofesé ki ansanm, se de elév ki ansanm, se de“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#155
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor dokté ki ansanm paske nou se yon sél kô. Chache konnen ki jan pou nou sévi byen menm, kote ou ka sévi mwen, mwen ka sévi ou menm paske nou nou respekte lôt, ou respekte mwen, mwen moutre ou kék bagay, ou moutre mwen kék bagay, nou aprann nan men lôt la san nou pa genyen diferans yo antre nou menm paske nou vle viv byen pou Kris la. Nou dwe revoke tout kô etranje yo, tout entéferans yo, nou dwe menm depôte tout lôt nasyon yo ki illegal nan lavi nou, nan peyi nou yo paske lavi nou se pou nou viv kô m fanmiy Bondye ya menm. Ou dwe konnen ke nou ka dokté pwôp tét pa nou menm nan relasyon nou an? Nou ka geri tout tét chaje yo, san moun pa vinn di nou sa pou nou fé yo, paske nap priye ansanm kote nou bay youn fôs nan feblés nou yo. Non, se pa fanm yo, ni se pa gason yo ki dwe obeyi youn lôt men se nou tout moun ki dwe konnen sa, ni fé bagay sa yo menm. Sonje ke nou ka genyen agiman yo, men bagay sa yo dwe fini jodiya. Fanm lan dwe konnen ke pa rév Év yo ki pouf é li menm rive ya, men se ak Adan ki gason ki ka ede li menm paske fwa sa Satan pap jwenn chans pa li menm menm pou l ka gate sa. Pa bay youn lôt manti, pa fé tripotay sou youn lôt, pa kritike youn lôt ak lôt moun yo, sonje yo tout se kô etranje yo, pa fé feblés youn lôt parét menm paske nou vle moutre se nou menm ki pi fô, ki genyen bagay ki bon yo, ki ap bay leson yo, ki ka fé gran bagay yo menm, ki ka konprann youn lôt nan relasyon an, ki ka di tout bagay say o ki pou ede lavi nou menm mache de sixsé an sixsé ya, paske nou ka Moyiz ki bezwen nou kô m Aaron. Ou dwe kouvri feblés li yo, li dwe kouvri feblés ou yo, paske nou toulede bezwen retire tout Farawon yo ki nan lavi nou yo menm. Si se pa sa, Farawon pap fé yon pa nan lavi nou menm paske wap di ou pi konn pale, wap di se ou menm ke Bondye te pale ya avan, kote se ou menm ki dwe chéf nan kay la menm pou ou ka fé nou pédi fôs yo. Nou dwe pran baton an ansanm pou nou ka manje tout tikoulév Farawon yo kote nou menm ka fann Lame Wouj ansanm pou nou ka pase nan pwoblém yo. Se pa yon Golyat ki pou fé pwoblém nou yo pa rezout kounyeya, se nou menm ki pou mete tét nou yo ansanm, pou nou ka fôme yon David ki pou vide misye Golyat até, kise pwoblém yo. Se pa lyon yo ki pral devore nou menm, men se nou menm ki pa dwe ap devore youn lôt menm. Nou dwe viv ansanm, nan twou lyon yo, nou dwe viv ansanm nan dife ki cho yo, kote devan Golyat nou dwe ansanm, devan Farawon, nou dwe ansanm paske fôs nou yo dwe menm. Nou dwe chache kote ke nou pi féb la yo, pou nou ka pran fôs nou yo ankô paske nou genyen yon lame ki gwo devan nou, nou menm sélman nou bezwen, nou menm sélman ka kite lame sa ki déyé kap pouswiv nou yo pye kou pye yo déyé pou nou ale fé wout nou Kanaran. Nou pap rete ni mouri nan dezé ya, men Kanaran, se la destinasyon lavi nou menm plase pou nou ka ale la menm. Nan moman sa, kisa nou pral fé, kounyeya ki moun nou pral rele, jodiya ki“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#156
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor baton nou pral itilize pou nou fann lamé ya menm paske nou angaje? Se kesyon sa yo nou dwe ap poze tét nou menm chak jou paske noun an yon bagay pou lavi. Se pa vil la ki lwen, men se tét nou yo ki pa anplas ni ansanm pou nou ka rive. Nou dwe mete panse nou yo ansanm, volonte nou yo, fôs nou yo, kapasite nou yo ki lwen yo, ki pa ansanm yo pou nou ka fé wout la kote nou dwe rive ak drapo nou a kenbe nan men nou paske nou konn batay pou nou te ka genyen lage nou yo. Medam se pou nou sispann rive ak bwa drapo a paske nou kite twal la fann nan men nou menm nan fé zen, fé tripotay, fé skandal yo, joure, fé peche yo ki fé nou leve drapo blan nou yo pou nou ka bay legen yo paske nou pa konn goumen byen nan fé move zak yo. Koute li lé pou nou ka mete divizon yo apa pou Satan paske nou nan moman yo ansanm pou nou konnen kisa pou nou fé menm. Nou nan yon wout ki lwen nou pou nou ale menm, se pa kilé ma rive, men se kilé na rive ya ki ka bon pou nou menm di. Se pa kisa mwen pral fé, ni se pa ki jan mwen ka fé l men se ki nou ka fé menm nan pwoblém yo ke se yon bon repons ki ka ede nou di nou ansanm vre, paske na pale ak yon sél vwa pou nou menm. Menm jan syél la pa divize, ni li pa yon piyay la se konsa relasyon nou yo pa yon piyay tou. Travay, travay, travay zanmi yo pou nou ka rive menm. Se yon bon bagay lé nou ansanm kote nou ka sélman viv de favé Bondye paske nap genyen bon konprann ki sijere ke fi ya renmen mari li, kote vle di pou yo genyen lapé, lajwa, lavi ansanm pou tout tan. Sa va ba nou fôs ke nou bezwen yo paske lanmou nou an baze tét li anlé yon fason pou Bondye tande nou. Fanm dwe konnen ki lé chéf li ya ap pale ak li menm kote li vle fé de vwa li yo byen paske Bondye mande li pou li fé yo byen, tou! Pa pran pòz ke ou menm ou kontan lè ou wè l paske li ka atann yon vré lanmou ki pa yon mansony pou ou menm fanm lan. Chache yon jan pou ou ka akeyi l byen ak yon akéy chalè ki jwenn ak yon souri epi moutre li ke ou genyen bon ké ki sansib pou li menm. Ou konn bagay sa yo ki rele senserite ya ki nan dezi pa ou menm pou ou ka plè li paske ou se pa li, yon bon fanm ki onét, kote ou pa genyen anyen ankô tankou manti ou yo ankô paske pral faktori bon yo ke Bondye bay yo pou ou te ka fé ou menm pou li menm pou syél la ka jwenn jwa pa li menm. Chache pou ka pran travay ou yo oseye jodiya pase tout moun ki genyen yo sou laté paske tout moun se moun, men tout moun pa dwe menm paske ou pral rann tét ou kont pou tout eré ke ou menm tap fé yo. Si tou, nan maryaj ou yo, nan timoun ou yo, nan vi pou ou menm kote nan tout bagay yo ou pat fé byen yo paske ou dwe Bondye pou tout bagay sa yo ke ou tap fé yo ki pat bon yo. Sa yo ke ou te fé ki te byen yo ou genyen ou pat gen tan pou ou te rejwi yo sou té sa, men pandan se nan syél la pral rejwi yo menm ak Bondye paske ou pat fé bagay ki mal yo men ou te fé“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#157
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor byen yo tout tan. Men si se pa bagay sa yo ou pran. Sonje, ki jan ke ou menm tap sévi Bondye ya nan legliz ou te mache ya pral konte tou, paske yo tout te nan kalandriye lavi ou menm. Malgre byen ou yo, ou pat vle chante pou sé entél, ak fré entél, men ou te bliye ke yo pa tap mennen ou nan syél la. Toujou okipe zafé pa ou yo paske relasyon ou a ak mari ou bezwen nou anpil. Chache pou ou viv byen ak tout moun yo, paske ou dwe fé Bondye ou a plezi anvan pou ou ka fé lézôm plezi yo. Pou ou fé bagay sa yo byen fôk ou mache sou dlo a menm jan ak Jezi, men se pa la fwa men se pa ak fôs pa ou menm. Si ou eseye ak fôs pa ou menm wap tonbe, paske ma dwe vinn na, se konsa na rive, menm ke ma travay yo dwe se paske li bezwen pou na rekôlte ansanm al li menm ki fé li travay di ya, travay konsa pou noou ka rive menm. Ak konfyans ou ka fé tout bagay sa yo ki bon yo paske mache sou dlo a se pa pwoblém nan, men se mache pa lafwa ou ki ka yon pwoblém kap rete ou sou kous ou a nan lavi ya. Mache pa la fwa sou dlo pwoblém ou yo zanmi-m chak jou! Genyen anpil montay devan ou vre, genyen anpil Golyat, anpil Lamé Wouj ou dwe pase yo, anpil dife cho ki vle boule nou vre, kote anpil lyon ki vle devore nou menm, menm nou jwenn anpil Farawon ki vle enpoze nou rive, men ak nou menm, ki se yon baton, ki se yon fôs kap chante nan nou menm ki pou fé nou rive ni pou ede nou fé lyon yo dômi, ki pou yon fôs ki pou fé dife cho sa yo kouri, kalme lanmé nou menm. Nou se yon festibal ki pou fé nou fizye ni touye Golyat nan lagé nou ye ya pou l ka tonbe até. Sonje ke nou pral fann lanmé ya ki devan nou an paske baton nou an nou pral lonje l pou nou manje tout tikoulév Farawon yo menm jodiya. Konnen bagay sa yo byen, kote nou pral fé yo menm jodiya! 1) Lapé dwe yon kòmanmman ki pou nan kay la tout tan, si tou nan maten menm 2) Pakite bagay yo kap fé bri yo, kote pou yo fé bri yo, ou dwe redwi yo azewo 3) Fél konnen, ke ou se sa, ke kay kote li ye a, se la ki gen lapé, lajwa, e lavi menm 4) Kay la dwe yon anbasad pou tout tan, pou li pran refiz li nan move van yo 5) Pa pale ak li di nan pami moun ki pou fé li wont yo ni pou ou pa respekte-l 6) Respé ou bali se li menm yo va bali paske tout moun dwe gade sou ou menm 7) Pa gate sa ki devan ou a se, men gade de kisa nou pral fé pou nou gen batay la 8) Si nou mete fôs nou yo pa genyen anyen nou paka fé ansanm paske nou konnen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#158
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 9) Nou dwe retire tout ma, pou nou mete tout na yo paske nou bezwen tet ansanm 10) Nou kapab, na fé yo menm paske nou la ansanm pou koz la menm ke nou vle l Pou yon moun mennen yon relasyon li genyen, fôk li mache sou dlo yo pa lafwa menm. Tout bagay sa yo ke ou bezwen fé yo, ou dwe tande li menm kote ou dwe konprann ki jan pou ou apwoche pwoblém ou yo chak jou. Nan lavi tout moun, si tou, nan relasyon yo, nou dwe wé foto Bondye nan ké nou sou kote relasyon an, ni nan relasyon an. Jezi dwe ap mache sou dlo nou yo paske nou dwe kwé nan nou menm ke tout bagay yo posib pou nou menm pa lafwa. Se pa konsa yon moun rete li mache sou yon pwoblém, men li travay sou li pou li ka jwenn ak repons yo menm. Anpil pwoblém kite ka rezout menm, men nou manke lafwa yo menm! Nou pale pi plis ke nou aji ak lafwa nou! Chache yon bagay nan lavi nou ki tankou yon bouke flé ki vle di lanmou an joli anpil pou nou menm! Na di pandan moman ke sa se Jezi ki ap mache sou lanmé nou an! Kote nou ka di sa se yon pye flé ki vle di bon lavi an annabandans pou nou menm ki konn ki jan pou nou mache sou pwoblém nou yo chak jou! Men se pou nou travay ansanm! Chapit: 18 KONPRANN JAN POU OU APWOCHE’ L Aprann konnen jan pou ou ka apwoche mari ou nan pwoblém yo, ak li menm lé li rantre nan kay la, ak lé ou bezwen li paske li pa yon moun konsa konsa pou ou menm. Tande byen zanmi-m yo, li posib ke ou genyen yon douzèn bagay enpòtan anpil bagay pou ou di l men se pa nan menm moman li rantre, pandan li fék vini yan nan kay la menm! Rete tann li lé li finn fé bagay sa yo li dwe fé yo fét avan, anvan ke ou menm al pale ak li menm paske apènn li rive ya nan kay la, ka fé li move kote li ka tounen kote li te soti ya. Konnen ke sa se pa meyè pou ou menm fé yo pandan moman sa ke li rantre ya pou ou fè bagay sa yo paske lap konnen ou kont li kote anpil gason ka kite madanm yo pou tét bagay sa yo menm. Ou pa dwe menm bezwen fé bagay sa yo menm pou ou pa fé li kouri kite ou menm. Pa kite bagay sa rive ou menm paske ou genyen tan ou devan ou pou ou di li tout bagay sa yo ke ou menm vle di li yo. Lé ou ret tann li pou ou di li bagay sa yo ke wap di li yo, kite l pale dabò, apre sa rantre yon tifraz ki genyen anpil sans ladan-l pou ou ka pran misye de bagay sa yo ke ou menm pral pale di avék li ya paske lanmou ou a ka fé moun pran nan pélen byen vit menm paske ou pran sans lanmou an menm. Sonje ke, pou ou vini ak yon sijè konvèsasyon dwe fé li aléz paske apre ou finn achte“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#159
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor misye ak lajan lanmou ou genyen pou li ya, ou ka pran li menm. Si ou pa fé bagay sa yo byen, ou ka fé li vle ale nét kite ou menm paske timoun ki jwenn dlo sikre yo se dômi yo dômi. Bon pawôl dous ou yo dwe sikre ké misye menm pou ou ka di l tout koze ke ou menm genyen yo pou ou di li yo menm. Misye ta dwe dou tankou yon ti mouton kote menm dômi dwe pran li menm paske ou pran-l nan yon pélen san li pat konnen. Fé mari ou byen paske ou pa tap vle pase mari yo tankou kôd yo mare bét yo,men vle rete ak yon sélman. Lé ou pase yo twôp ou vinn pédi gou yo, sans yo, amou yo, pouvwa yo, sévis yo, richés yo, bon konprann yo paske ou vinn pran tout pou ou menm, kounyeya yo se yon jwét pou ou menm. Yon bagay ki pa ta dwe yon verite pou ou menm paske ou se yon kretyen, ke bagay sa yo se pou moun ki nan lemon yo. Pafwa ou pran yon lôt moun ke ou pat vle la, paske ou kite moun pa ou a ale, men fôk ou reziyen ouak moun sa ki pa pou ou a, ki vinn fé ou menm vle reayi tét ou menm. Sonje se ou menm kite al pran yon lôt moun sa pou ou te ka satisfé lavi ou menm tankou ou se yon lônn twal ou tap achte ya ke ou menm mezire konbyen ou bezwen an. Sonje ke kounyeya yon bon gason pa rete tonbe até pou tout fanm jwenn yo. Nou konnen se sél Bondye ki bon, bon an pa vle di l bél pou sa, genyen anpil lajan, popilé, men youn ki genyen konesans Bondye, bon konprann Bondye ya, amou li yo bon pou ou menm paske li genyen Bondye, paske Bondye genyen kle ké li, kote se ou menm ki genyen dwa pou ou ka ouvri pôt ké l sélman paske li se pou ou menm. Pa kouri sou mari ou konsa pi plis ke se ou menm ki peye kay la, bil yo, bay manje yo, fé tout bagay yo, paske se Bondye ki genyen tout bagay kote li menm li mete l gason an kô-m chéf fanmiy lan kote nou dwe travay ansanm pou nou ban li tout nou menm. Chache pou ou viv nan imilite nou gennyen youn pou lôt la medam. Okontré, si se ou menm ki travay la, bali kenbe lajan, men si ou panse ke li pap gaspiyey yo tout nan lôt moun yo. Malgre bagay sa yo ou dwe menm pran yon chans anvan paske ou vle konnen ke se li menm ki chéf ou menm. Si li ap gaspiyey, bali wé li kant mém paske se li menm ki chéf ou kote ou dwe renmen wé bagay sa yo menm. Lé ou fé bagay sa yo, ou dwe konnen ke se mare ou mare pye misye pou li pa vôlé, ni fé move zak yo sou ou menm paske ou gen tan achte li déjà kach. Menm ke bagay sa yo, yo rele lajan ak byen yo tout se pou li menm ki (Bondye) ya, kote ou menm dwe sonje bagay sa yo kote ou fé zafé ou yo byen ak bon panse sa yo ki bon yo. Panse jodiya ak mari ou pandan li menm li ap ou pap panse ak ou menm. Depi li finn vann ba ou a, li pap gen fôs pou li rejiste devan ou menm ankô ak pyéj lanmou sa ou te tann pou li menm nan. Achte misye kach, se yon pyés ki dwe pi enpòtan pou ou menm pase lé ou ap fé skandal yo pandan li fék rive ya nan kay la, pa ta dwe menm fét. Chache pou ou menm fè yon jan ke se li menm ki gen kontwòl sware ya pandan ke,“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#160
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sete vye manman kite pare pou zepina, ki tap rete tann towo a pou ou te ka bali enpe nan tout bagay sa yo ke ou menm te genyen pou ou te di li yo. Gade byen nan tout bagay sa yo ke ou menm ap pral fé yo, sonje yo dwe fét byen paske travay ou a di ase kote li dwe yon bagay saj ou dwe pral respekte-l menm paske ou kite li li fét jan ke ou dwe kite li fét la fét paske ou genyen kontwôl tout bagay yo nan men ou. Men se pa nan men zanmi ou a ki vle kontwole ou menm ak tout mari ou a. Se yon bagay ke dwe, nan men ou ke se men Bondye menm kap kite ou ba li bon madikaman pou ede li mache byen nan relasyon nou an. Chache jodiya pou ou ka pran travay ou yo nan men ou tande, pa kite se zanmi ki pral ba ou restan yo bagay sa yo li pa menm genyen yo ni vle yo paske ou pédi fôs ou menm. Ou pa dwe pédi respé ou ak pésonalite ou devan mari ou kote devan tout lôt moun yo ou bay legen paske ou te bezwen bagay sa yo, ou te grangou, men rete tann Bondye menm! Sonje ke Wal Mart, Save a Lot pa bay pou piyay, ni yon bon mari pa piyay men se Bondye menm ki bay bagay sa yo paske li se yon bagay ki rar anpil pou yon fanm jwenn yon bagay konsa jodiya. Yon bon mari pap janm nan sél, li pap janm nan sél piyay yo paske se Bondye menm ki sou kontwôl la, li konnen kilé ou menm ou bezwen youn nan lavi ou menm. Genyen anpil moun ki konnen ke bagay sa yo se pou jwét kote se pa nan di yo jwenn bagay sa yo. Yo pito chache jan pou yo ka fé skandal yo, men yo pa konnen ki jan pou yo ranje bagay sa yo ki gate nan men yo menm. Pa al kraze bagay sa yo ou pa ka ranje yo ankô zanmi-m paske Bondye pran tan li pou li te ka ba ou bagay sa yo ou menm ou genyen an jodiya. Zanmi ki di ou achte chwal la, pap janm ka ede ou menm paske mwen kap pale ou la, mwen te pran nan yon bagay konsa, kote mwen te pédi ni sak ni krab yo paske mwen te koute zanmi- ki pa menm zanmi-m ankô, men mwen pat koute ké mwen ki tap pale ak mwen an. Toujou mande Bondye anvan paske li pral konprann ou menm. 1) Sonje jan twa zanmi Jôb yo te fé-l lé yo tap pale ak li menm, youn pale apré lôt 2) Pale youn sou lôt pa bon, koute-l pi plis ke ou pale yo paske lapé bon pou ou 3) Chache mete konvésasyon an a yon nivo ki pou fé li koute ou nét la menm jodia 4) Ale dousman tankou se li menm ki genyen rezon, kite-l pale kont li menm 5) Apré bagay sa yo fé-l bwé tout manti li yo paske se ou menm ki gen rezon an 6) Nou se solisyon nan pwoblém nou yo paske nou se epis relasyon nou menm 7) Ou pa ta dwe bay mari ou lé pou li rantre nan kay la paske se li menm ki chéf kay li“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#161
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 8) Lage tout bagay yo nan men Jezi paskeJezi konnen tout bagay yo ke ou menm ou ye Chapit: 19 SISPANN PLENYEN YO Sispann tout plenyen yo paske li rantre ta, li pat panse ak ou menm jodiya ni paske li tap pale ak yon lôt fanm padi li tap fé yon bagay ki mal pou sa menm. Jalouzi se yon espri devoran ke li ye, se moun ki konnen ki jan pou yo fé jalouzi ki fé bagay sa; tankou Bondye ki konnen. Li ka fé jalouzi yo menm paske li konnen pye jalouzi ya, long li ak tét li, ou menm ou pa konnen pa al fé bagay sa pou ou ka bay moun yo ou ye avék li pwoblém yo menm. Pafwa ou pa panse ak bagay sa yo ke ou menm ap fé yo, kote ke ou fé nenpôt jalouzi yo paske li rantre tan an kay la. Pinga ou janm bay mari ou lé pou li rantre nan kay la. Ou ka pale ak li menm paske zônn nan nou rete ya pa bon cheri pou moun mache ta, ke ou menm ou pé rete pou kont ou ak timoun yo, ke ou menm sélman nan kay la pou kont ou a pa bon, konsa se konséy ou bay, men pa janm di li sa pou li fé yo. Ou dwe bay konséy yo ak jan ou dwe wé bagay yo dwe ye pou nou menm. Sonje genyen bay yon moun yon konséy ou menm genyen, ak di li sa pou li fé yo. Pa janm plenyen si l ta wé bagay yo diferan de ou menm; si l ta sòti pou l al dine oubyen si l ta gen pou ale yon lòt kote pou divèti l san ou menm, sa pa dwe yon pwoblém menm pou ou menm paske wap fé li sonje ou anpil pandan l kote ke li ya. Okontrè, eseye pou ou fè yon jan pou ou ka fé fwaye ou a ka (sanble) ak yon refij pou li menm kote ki genyen lapè, lavi, lajwa ak ki genyen lòd ak trankilite pou mari ou pa janm bliye ou menm lé li soti al yon lôt kote ke li ale yo san ou menm yo. Ou dwe fé li pou li toujou sonje ou menm nan kay la paske lakay se lakay. Se yon kote mari ou dwe kapab detann kò l ak lespri l byen dispoze paske ou mete yon klima ki bon pou nou menm tout tan. Se yon kote ki dwe byen ase byen pou li menm nét menm. Pa kite se lôt fanm yo kap rekôlte bagay sa yo, ke yo menm pat plante yo. Genyen fanm ki renmen byen san swe yo menm, men ou menm ou pap ba yo chans sa pou yo ka fé ou pédi kouraj ou a ou te travay di pou li ya. Pa kite kôlé fé ou bliye tét ou, paske mari ou se pa ou li ye. Yo pral jwenn mari pa yo, pandan ou menm kap chache lôt moun, kote ou menm ap dômi pou kont ou pandan yo menm yap rejwi ak mari pa yo menm. Pa viv pou moun jodiya men viv pou Kris la ak pou Mari ou menm jodiya paske yo se pa ou menm. Genyen yon matematik tout moun dwe konnen ki se, tout jwé yo ki nan yon ekip jwe, si yo genyen se nou ki dwe selebre si ekip nou an genyen, paske nou se tout ekip la ki genyen an. Si nou pédi tou, se nou menm nou tout ki pédi ya paske soufyans youn dwe se pou lôt la, ke nou dwe bliye ke nou diferan“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#162
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor moun, soti diferan peyi, men pandan nou ap jwe ya, ke nou se menm kô, kap goumen an. Ann nou goumen ansanm pou nou genyen batay la menm jodiya. 1) Bagay yo dwe pale vre, men pale yo dwe genyen lé yo pou yo pale ya menm 2) Prankouraj jodiya zanmi-m paske bagay yo pap rete konsa pou ou menm jodiya 3) Nou pap janm konnen tét ak pye pwoblém yo si nou pa pran san nou bay Jezi yo 4) Nou dwe konnen pale ya fét, men ak sivilite, ak respé, dousé, ak renmen yan 5) Jezi mande pou nou konprann ke nou tout ki gen kô bon se pa pou tan, li ye! Chapit: 20 JAN POU OU AJI LÉ YO Chache konnen ki jan pou ou aji ak mari ou paske ou pa dwe rantre sou li konsa pandan li fék rantre ni nenpôt lé ya paske li se chéf ou menm. Ou dwe konnen mari ou pase tout moun yo ki dwe genyen yo, yon bagay ke ou dwe pran nan men ou. Se ou menm ki dwe nan tout pati kinan ké li menm paske ou vle bagay sa vinn yon sixsé pou lavi nou. Pa plede plenyen lè l fék rive nan kay la, manyen rete tann li pou li dine oubyen si l ta pase nwit lan deyò, rale li vini, pou misye ka rete anba zél ou men ak dousé, respé ak lapé paske ou fé travay ou yo byen pou li ka bliye sa yo rele fache ya tande. Konsidere sa kòm yon bagay minim (ki pa enpòtan pou ou pandan li enpôtan) konpare bagay sa yo ke li menm ka andire yo pandan jounen yan avan ou li vini yan,navan tou, ou pran kriye yo, kraze, frape, brize misye ak pawôl ou yo. Mete l chita pou ka fé misye rete konfòtableman pou ou ka pale ak li menm pi byen. Pwopoze l pou l detann kô li nan yon chèz konfòtab oubyen detann kô li nan chanmakoucheya pou lôt moun pa tande nou de sa nap pral di ya. Tout bagay sa yo nap fé yo, nou dwe veye kô etranje yo paske yo la, yo pala. Pa ba yo chans menm nan bagay sa yo menm, pou yo pa kraze sa pou nou menm (ki vle ou menm ak mari ou ki nan relasyon dwe fét atansyon ak tout moun deyôyo). Si se sou men ou menm mato a te tonbe, se ou menm ki pral tonbe, se ou menm ki pral santi doulé ya, se ou tou, ki pou konnen eske se dwét ou ki pral fé ou mal, pou rezon sa yo ou pa dwe pakite se moun kap di ou bagay say o pou ou menm fé, zanmi-m! Prepare yon bwason ki fréch yo oubyen youn ki cho yo, pou li, pou ou ka pran tét li byen. Ranje zòrye ya, fé zôréy li ak bon ti pawôl ou yo ki pi dous pase siwi myél yo pase ou ki pi dous myél yo epi mande l si ou mèt retire soulye l paske ou menm sél ak“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#163
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Bondye ki konnen plan ou a. Padi pyés moun zafé ou nan bagay sa ou pral fé yo pou li pa konnen sa paske souvan menm yon ki pi bon zanmi ou ki yon fanm paréy ou ka di- l tout baagay sa yo ke ou menm tap pral di li yo. Pliske ou te gen tan di li sa pa yon lôt moun, lap konnen, paske yo gen tan di misye tout bagay sa yo paske li vle pou ou pédi misye pou li menm ka pran li nan men ou. Lé ou ap pale ak misye, pale ak yon vwa ki dous, youn ki dwe agreyab pou nou tou de pandan nap pale ya. Sa pa di nou pa dwe gen ti fache pou sa, men se pa tout tan! Pa poze l kesyon sou sa li menm avan te fé yo tankou sa li te fè anvan yo, pa pote okenn jijman oubyen kesyone l sou entegrite l pou ou pa fé-l fache avan match la koumanse ya. Sil posib kite match la ale nan pwolongazsyon pou ou ka genyen match la. Paske menm sou pennalite ou ka genyen match la, paske ou pa dwe pédi menm devan misye, menm ke li ta vle fé gôl la a men yo, li pap ka genyen menm paske ou se abit la ki pral bali katon wouj la paske li manyan balon an a men l. Maradona te fé yon gôl a men, men sa se te yon bagay kite pase lontan, men se pa pou ou menm paske ou pare pou li. Byen viv ak mari ou, bay benediskyon menm. Sonje se li ki dwe mèt fwaye ya, kote li etan kôm yon chéf, lap toujou egzèse volonte li avèk jistis kote menm onètete li se pandan ou pral fé-l pédi ni sak ni krab la. Gwobri li yo pa ta dwe pifô pase entélijans ou menm ki konnen sa ou pral fé ya paske ou tann yon pélen pou misye avan menm zwazo yo tap chante yo paske menm yo menm pap ka poze zél yo tout tan soup ye bwa relasyon nou an ki ka koz danje nan poze pye yo pou yo ka vide nich yo até sou li ya ki ka fé ou pa jwenn ak jistis ou a menm! Se konsa ou dwe pran mari ou si ou bezwen li rete dou pou ou ka di l yon bagay ki enpôtan pou nou menm. Medam si nou konnen plas nou, ou ka fé yon gason kwé se li menm ki fanm nan, men pa fé bagay sa yo pou respé ak otorite Bondye menm ka jayi nan li menm, menm si li ta vle sa, pa asepte l menm. Toujou fé li konnen ki plas li, pou li ka toujou onore plas pa ou a. Tout chéf dwe respekte chéf paréy yo! Respekte otorite pa li tout tan paske Bondye konnen ke si li menm ke mét fwaye ya se pa ou menm. Si ou fé bagay sa yo konsa Bondye va beni ou, pwoteje ou menm paske ou genyen bon konprann kote ou se youn ki renmen li anpil paske tout bagay sa yo ki nan ké ou a se verite yo ye menm. 1) Bagay la di se vre, men pran kouraj, yo pral chanje yon jou pou ou menm 2) Plenyen sô ou yo bay lôt moun pafwa pap chanje pwoblém ou genyen yo 3) Men pale ak li nan respé, lanmou san paréy la ka chanje sa yo pou ou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#164
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 4) Di-l tout sa ki fé ou santi ki mal yo, men nan yon tan ki pap fé li fache di tou 5) Paske ou pral anplwaye taktik ou yo byen, ou pral genyen batay la se sa menm 6) Yon kou sezi nan lanmou ak lapé se yon kou ki boule nan zo kô misye menm Chapit: 21 JAN POU OU SÉVI MARI OU Si mari ou ta pwopoze pou li ede ou, di l non paske lap riske pou l santi l oblije pou l repete bagay sa yo aprè epi tou, aprè yon jounen travay long, li pa bezwen fè pi plis travay ankò. Si li mande ankô kite li fé sa menm paske se li menm ki mande ya, kite ensiste ya, ki ankouraje sa, ki vle sa men se pa ou menm. Di li mési anpil apre sa, paske yon lôt fwa ankô pou li ka fé pi plis ke sa li te fé yo. Ankouraje mari ou pou li konsantre l sou pastan favori l yo, pou l konsantre l si tou, sou bagay sa yo ki nan enterè prensipal li yo, nou yo, nou menm epi moutre l ke ou enterese san ke ou pa bay enpresyon ke w ap pilonnen l domèn li paske ou dwe pwoteje li tout tan. Menm jan li dwe pwoteje ou a, ou dwe pwoteje li tou. Pafwa ou ka fé li vinn kô m yon pati ki pi féb la nan kô a ak lanmou ou genyen pou li ya. Si ou menm, ou genyen kèk ti pastan yo, fè yon jan pou pa annwiye li lè w ap pale ak li paske trè souvan enterè prensipal fanm yo se pa tèlman pou yo fé bri, zen, tripotay men ki pou ede mari ou viv yon vi ki pwôp kote li enpòtan, ki pa ka konpare paske ou bali pi plis ke ou pran. E si pa ta genyen ki pou ka konpare ou ak tout lôt fanm yo, pa pran chans chita sou bagay sa yo paske mari ou a se pa ou a. Toujou fé efô ou yo paske menm ekip ou panse ki ka bat la dwe fé repetisyon yo paske se nan goumen ou pral nan goumen, konnen nan yon move jou yo ka bat epi yo pédi sa yo nou te panse kite pi féb yo ka bat yo menm anmiyét moso. Tout bon defans ou se yon bon ofansiv ki bay pi plis gôl. Pafwa defans ou ka pa bon, men pi pliske ou bay anpil gôl, ou fé lôt ekip la al jwe pi plis nan defans pandan ou ap rantre sou li menm. Kounyeya lé ou finn pran fôs ou nan defans, ou ka jwe toulede, ni defans ni alo ofansiv. Lé ou bay pi plis gôl tout moun yo vinn pé ou menm, menm. Fôk ou travay pou ou ka kenbe sa ke ou travay di pou ou fé yo byen chak jou yo paske ou bezwen konséve enéji swé travay ou yo. Paske ou pi bon an padi ke ou pap bay pi bon cho yo, pi bon karés yo, pi bon aféksyon yo ki genyen yo paske mari ou vle di anpil pou ou menm, yon bagay ki tré-enteresan menm paske ou se yon bon fanm, ki genyen bon konprann li yo sou li menm, menm. Veye sou kritik ou yo byen paske menm jan Jezi te pouse dyab la ale ya se konsa ou ka pouse yo tout ale byen lwen ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#165
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor paske sa yap fé ou pandan yo moutre yo pa anfavé ou menm kote se mari ou yo bezwen kraze pou ou menm! Chache viv pou fanmiy ou a paske se konsa, sa dwe ye menm! Yon bon zanmi pa ta dwe pran plas yon mari ou a, paske pa li ya dwe enpôtan pou li menm kote pésônn apre Bondye pa ta dwe jwenn plas sa ke mari ou sélman dwe genyen yan. Sonje lé yo pote ba ou yo pap tounen vinn pran yo paske yo se zwazo kap ponn ze, apre sa yo ale fé wout yo. Zafé ze ya ki rete déyé, sili vle li ka ponn pou kont, se pa zafé pa yo menm! Pafwa bagay se pa ki kantite ze ou ponn, men se ki kalite ze ou menm ou ponn nan paske anpil fwa se kantite yo ou panse ki konte men pou ou menm se pa kalite yo. Chache pou ou ponn ze yo yon bagay sa yo ki genyen kalite, apre sa wa ponn kantite yo. 1) Li pat dwe fé-l pou ou men kontan paske li fé gwo efô a pou li ka ede ou menm 2) Di li mési paske li ede ou ak travay ou yo paske li vle-nou viv byen ansanm 3) Pa kritike-l si-l ta sale manje li fé ya paske anpil gason sale manje yo menm 4) Gason toujou panse ke se sél la ki pou bay manje ya bon gou, men se pa sa vre 5) Se pa ki kantite ou pral fé ya, ou te fé, men se ki kalite ou pral fé yo menm 6) Si li jounal yo bali youn. Lap rete la ak ou! Ranje kay la byen paske ou la Chapit: 22 SA OU DWE FÉ NAN MATEN Si mari ou li jounal yo, bali youn nan maten pou li ka yo kote ou ka mare pye li nan kay la paske lap rete nan kay la pi plis. Paske ou bali yon travay kote li menm ka fé yon bagay pou li fé san li pa bezwen soti deyô kay la. Lé mari ou bezwen manje li pa kite li soufri paske se dwa ou pou ou bali manje sou tab la, kote ou sévi li menm. Kou-l jou, ranje kay la yon fason pou l pre, fé yon ti dejene davans pou li menm, pwôp te kay la pou demen maten epi panse pou ou prepare yon ti manje davans mete la pou li menm. Lé ou fé bagay sa yo ou dwe fé yo, mari ou vinn renmen ou anpil paske ou konprann li ni ou sansib pou li menm. P a janm sispann fé ti sakrifis yo pou ou ka jwenn libéte wap chache paske pédi yon ti dômi pou ou fé bagay sa yo byen pa touye ou paske travay nan kay la se youn nan dwe travay ou yo ou ta dwe pran nan maryaj la se seye menm jodiya. Se yon fason tou, pou lôt fanm yo pa fé-l pou ou menm, men ou menm ou dwe fé-l pou menm paske ou ap travay pou Kris la ak pou relasyon an. Se nan fé bél bagay sa yo ki ka fé yo rekonét enpòtans ou menm genyen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#166
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kô m yon bon fanm ki genyen bon konprann Bondye ya. Paske si l se dwa ou, ou menm dwe fè bagay sa yo san bwougronnen, san mare figi ou kote se pa avék okenn enkyetid ou pral fé yo menm, men paske se travay ou menm. Se pou ou pa janm bouke fé bagay sa yo ki byen paske nan lanmou ou genyen pou li ya, ou kapab reyalize anpil bél bagay, men se pa nan enkyetid yo, men nan eksteryè a de mànyè pozitif pou lôt moun yo pa gate sa pou ou menm. Chache yon jan pou pa kite lôt moun yo konnen kisa ki ap pase nan lavi nou paske yon fwa nou tou de sòti nan chanmakouche ya byen kontan ka fé yo sispann veye sin ke ou menm ak mari ou pa ansanm nan bagay yo. Yon bagay yo dwe chache konprann, kote paske ou soti nan menm chanm li padi ou paka di li bonjou cheri pou sa kote ou ka prepare ou pou l al retounen sou kabann nan byen vit ankô, si se sa la ta vle fé ya paske li ka vle al kouche ankô. Bagay sa vle di ou toujou la pou li menm sélman! Se sa ki rele lanmou tout bon an! Si ke li posib toujou bo mari ou pandan noun an pami moun ki kritik nou yo menm paske si li pase men li, li dwe jwenn ou la pou li menm kote yo ka gade ke nou nan vré renmen yan. Tout bagay sa yo dwe fét alé avans lé li leve ale fé wout li nan travay kote tou li ka soti deyô a pou li al mache. Kô m fanm li ou dwe konnen ke kle pôt prison mari ou a se nan men ou li ye tande! Gason renmen lé se madanm li ki abiye li paske tout gason se makak yo ye lé se fanm yo ki abiye yo, yo fé joujou pase makak yo paske yo kontan lé yo wé se ou menm ki fé bagay sa yo pou li menm. Souvan, gason yo di ke fanm lan toujou konnen ki rad ki ale ak mari li, ki manje li pi renmen yo, kisa ki fé ké li pi plis kontan yo, (souvan se karés yo) dwe yon bagay ki nan tét ou menm chak jou. Si ou bezwen achte yon bagay pou menm, pa pale sa ak li menm, kote ou ka menm achte youn o de bagay tou, pou li menm san pap fache paske li konnen bagay sa yo menm. Depi li jwenn pa tou, tout bouch fémen, koze ya kraze. Si ou pral depanse $100 pou tét pa ou, chache pou ou depanse menm $ 20 pou li menm paske depi li genyen pa li, li pap wé diferans lan menm. Se la mwen di tout gason se makak yo ye ya, paske depi li jwenn pa li yo, li pa bezwen konnen anyen ankô, tout koze yo kraze kote lap kontan tou anpil menm. Chache konnen bout ak ké mari ou paske menm jan krab konnen nan ki twou mari li rantre ya, ou dwe bezwen konnen nan ki twou, nan ki mizé, nan ki soufyans ke mari ou ye ya, paske se ou sélman ki dwe konnen ki moun li ye menm ki ka retire noun an pwoblém nou ye ya menm. 1) Fé yon ti dejene pou li menm avans lal travay ou soti deyô paske yo renmen sa 2) Priye pou kay la, paske nou bezwen benediksyon Bondye ya pou tout tan menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#167
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 3) Pa fé bri sili pa ko leve, paske kay la dwe gen lapé pou tout tan avék ou menm 4) Li dwe santi li fyé paske ou aji byen ak li kote ou fé tout sa ki dwe fét, fét byen 5) Gason renmen lé madanm yo abiye yo, achte pou li menm tou, pou l pa pale 6) Si ou depanse $100, depanse menm $10 pou li paske li pap konn diferans lan Chapit: 23 JAN FANM DWE PRAN SWEN KÔ’L Yon fanm dwe sonje pou lip ran swen kô li menm. Manmzél dwe sonje ke li se reprezantan mari li menm nan sosyete ya, ki kôm yon anbasadé ki nan yon lôt peyi ke yo rele Sosyete Ya. Se pou pran swen kô ou menm paske ijénn yon feminen ak aparans li vle di anpil bagay paske li reprezante mari li nan yon peyi ki rele Sousye Ya. Kô-m yon Anbasadé, ou dwe pran san ou, veye bagay sa yo ke ou menm ap di yo, kote ou dwe mennen bak ou byen, chache pou ou bat pou ou toujou santi bon yo paske ou se flé mari ou. Chache pou ou veye kô ou kô-m yon anabasadé l paske ou pap jwenn refij ou jan ou panse ya, si ou pa pran san ou ak bagay sa yo ki ou menm ap di ni fé yo menm. Se swa ou se yon pésona gratta koto ou se yon pésona non gratta pou mari ou, ou kontinye fé bagay sa yo ou ap fé yo menm. Malgre ou genyen chans ou pou ou ka resevwa imilite nan men mari ou ki pou repare ou si ou ta tonbe, men pran prekosyon nan tout bagay yo. Yon pésona gratta vle di ou genyen respé ou pou ou ka reprezante mari ou nan nenpôt ki peyi, si tou sa yo rele, Sosyete Ya. Yon Pésona Non Gratta li menm vle di ou pédi respé ou, kounyeya ou depan de yon moun ki pou padone ou pou ou ka reprann fôs ou ankô. Se la mo imilite ya vinn jwenn enpôtans li nan lavi ou, paske la ou ka jwenn padon pou ou menm. Peyi sa yo rele Sosyete Ya, se sél peyi ki pap ba ou azil fasil, jan ou panse ya menm, men se ou menm ki pou pran zafé ou yo nan men ou menm. Sonje twa mo sa yo, ki se pésona gratta, pésona non gratta, ak imilite. Sispann depan sou padone ak charite moun yo, men viv ak bagay sa yo ou genyen yo, kote ou kenbe tét ou dwat pou moun pa konnen feblés ou yo menm. Chache konnen ke tout fanm dwe pran swen kô yo byen yon jan ki diferan de jan ke yon gason ka pran swen kô pa li a, paske ou dwe toujou santi bon pou mari ou ni pou Bondye. Byenke ijyèn (pou) yon fanm gen yon gran enpòtans ladan-l, genyen fanm ki pa konn bagay sa yo menm. Mete pwodwi sou ou lé ou ap soti yo, kote ou pa soti tankou yon vye manman, men kô-m yon bon anbasadé ki reprezante mari ou menm.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#168
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Se rezon sa yo ki fé ou dwe vwale tét ou menm nan legliz la paske ou reprezante mari ou. Mari ou ta dwe fé bagay sa yo pou ou menm tou, men ki pa enpôtan paske ou menm ou genyen yon devwa, yon dezi pou ou menm ke ou dwe swiv yo tout tan. Kontra pa li ya ka kraze lé li vle l, men se pa pa ou a. Mwen pa vle di ke yo (gason an) ka fé vye bagay sa yo ke yo ap fé yo menm. Mwen vle pale de ki jan yon gason ki mari ou ka fatige ak ou menm, ki donk, si li pa vle swiv kontra sa yo ankô, zafé li menm. Paske depi li bay manje ya, kote li travay yo, pou li ka bay manje ya, li pral mete li nan kondisyon pou li ka swiv tout lwa yo ke li dwe swiv yo pa vle di ke gason an dwe bliye lalwa Bondye yo nan relasyon an menm. Kisa vle di pou ou menm anpil bagay paske nou tout ki nan ladan dwe konnen dwa yo, obligasyon yo, ke relasyon an vle di yo menm. Souvan se gason yo ki pral pran pwoblém yo pi devan paske yo kraze bagay la pou yon lôt fanm yal kouche ak li menm, kite relasyon an ak timoun yo pou yo ka soufri menm. Gason bezwen ou menm fanm pou ou ka vijilan nan tout bagay yo kin an relasyon an, si tou, lé pou yo rete fidél, pran swen madanm yo, ak pran swen saldebeny lan menm, jan li ta dwe fè bagay sa lè li tap pran bany lan. Ou dwe fé bagay sa yo pou li menm kote ou moutre li ki jan pou li ka fé l san bri san kont paske move sant lan pa bon pou nou menm. Tout gason ki gen fanm yo souvan vinn parese menm paske yo konte, yo panse ke se sou fanm nan menm bagay sa yo dwe tonbe menm jan lé yo te konn kote sou manman yo paske ou menm vinn menm ranplase manman yo. Gason vinn ranplase papa ou kote ou menm ou ka vinn ranplase manman misye nan sans sa! Tout sa manman yon gason te ka fé pou li menm, li espere bagay sa yo nan men ou menm ki fanm li ya. Se pandan, asire ou ke ou se youn ki pi bon manman kite ka genyen yo menm. Kote li se yon avantay pou ou menm ki genyen yon gason nan lavi sa, paske se travay ou menm li ye paske genyen te konn genyen plas yo kote yon manman pat ka okipe yo, men ou kapab menm. Paske li pi bon pou ou al kouche reve ou menm kôm yon bon manman pou li menm pase tout moun yo ki genyen yo, ke se ou menm ki pi bon nan yo menm. Pa bali chans yo pou li sonje ak lakay paske ou se lakay la kounyeya. Eseye bali yon aparans ki agreyab menm jan lé li te lakay li menm si ou pa sou sa, mete ou sou sa paske ou pral fé l jwenn pi plis lanmou ak karés pase bagay sa yo ki genyen yo, yon bagay ke li pat ka fé menm lé li te lakay li ya, men li ka genyen yo ak ou menm ki fanm li ya. Apre ou menm pa dwe genyen youn ki ka fé bagay sa yo pou li menm. Si ou dwe pase krèm yo nan figi ou oubyen mete yon ti woulo nan cheve ou pou-l ka piswa, tann dòmi pran l paske bagay sa yo ka choke l pou ou pa entewonp dòmi pran l nan yon tèl espektak ou vle fé li menm paske ou vle li wé ke se ou menm apre sa pa genyen yon lôt ankô menm. Fé li damou ou pou tout tan. Pakite okenn moun vinn pran tout chalé ou yo“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#169
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor pou ou, kote yon lôt fanm pap ka pran lanmou ou yo pou li paske ou se yon kretyen ki pa yon kreten vre. Kretyen yan dwe mari li tout kalite lanmou ke Bondye bay yo pouf é mari li renmen li menm kote ou bali tout bagay sa yo ki dakô avék panse Bondye paske bagay sa yo ou ap fé yo nan dezi Bondye, yo dwe nan dezi mari ou tou pou mari ou menm. Paske Sentespri Bondye ya ap kanpe la pou li ka satisfé ou menm si sa yo ke ou menm te fék finn fé yo fét nan lôd la pa satisfé ou, Sentespri ya pral discipline ou menm pou li (mari ou) ka satisfé ou tout tan. Sonje ke bourik la pap travay epi pou chwal la ap plede galonen sou travay li menm pat fé yo. Mayi ou a nan soléy la, ou dwe veye pou poul yo pa gaye sa pou ou menm. Se menm jan diri ou a nan glasi a ou dwe tou, veye pou madansara yo pa manje yo, paske ou dwe konnen ke se Bondye ki vle ou viv byen san ké sote ki vle relasyon ou a pou ou menm. Li nan liv 1Jan 4:18 ki pale nou anpil sou bagay sa yo zanmi-m. Chache konnen sekre Bondye yo paske yo bon pou ou menm ak mari ou! Tout bagay sa yo ki bon pou ou yo dwe bon pou mari ou tou. Mete kôd lanmou ou a nan pye mari ou pou li ka fé li viv de twa jou toujou sou té ya paske ou ap ede li menm viv yon bon vi nan lapé, lajwa, lavi, kote ki nan sekirite Bondye bay la paske ou genyen li anpil respé ak lanmou! San bagay sa yo se lanmô li va jwenn ak tout ou menm jodiya. 1) Mwen se yon kle ki pou ouvri kay mari-m pésônn paka deklete-l san mwen 2) Tout fanm dwe konnen tout kote ki sansib yo nan kô mari-l paske se dwa l 3) Yon fanm se fanm anyen paka chanje bagay sa yon fanm ye si li pran plas li 4) Yon bon fanm pa dwe yon flé midi kap fennen paske mari la pa wouzel menm 5) Mari mwen se sous dlo a ki koule fre ya ki fé ou bél la paske ou dwe renmen l Chapit: 24 RELASYON ENTIM YO Chache konnen ki enpôtans realsyon ou an dwe ye nan lavi nou. Li enpòtan pou raple ou de tout vye maryaj yo ki nan lari ya, kote ki nan dezôd yo paske fanm yo manke pran swen mari ou byen. Byen souvan, fanm yo bliye plas yo, patikilyéman, medam kap chofe telefôn yo pou yo ka fé tripotay yo pase pou yo fé manje yo pou mari yo, osinon kap achte manje ki déjà pare yo pou yo ka chofe manje sa yo nan maykowev yo pase pou yo fé manje yo kap genyen bon gou pou mari yo ka renmen yo menm. Kote ki pap ka genyen yon bon relasyon ki ka dire pou lontan si nou pa panse ak ki kote nou dwe ale, malgre ta vinn genyen move van yo. Sonje dwa ou menm ak“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#170
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor obligasyon ou yo dwe la nan relasyon pou ou toujou menmsi ta genyen jou yo ki pa bon yo. Se pou ou toujou obeyi mari ou menm kote ou ka fé bagay sa yo ki bon yo pou tout tan. Konnen jodiya ke travay ou a, se yon bagay ki la pou lontan kote ou ta dwe enfatigab ladan-l! Malgre ka genyen pwoblém yo, kote entél di ou, men se pap pou ou menm konnen yo se vre paske ou pa vle entél la rete ou nan wout sa ou vle fé ya, kote ou pa dwe koute yo menm. Pafwa bagay sa yo key o di ya se ka vre, men se ou menm ki pou konnen ki bô ou kanpe, paske si l ta jije bon pou nou kenbe bagay sa ou dwe obeyi ak li menm paske ou pral mande Bondye pou fôs li ka ede ou ale pi devan. Chache pou ou pran swen mari ou, kote ou pral koute li, kote li ka bezwen pou l dòmi touswit, ensiswatil, fé bagay sa yo fét vit (fé bagay ki vle di séx yo) paske ou ka fé dômi pran l san li pa konnen ki lé bagay sa yo te fét la menm. Nan tout bagay sa yo, kite dezi mari ou gide ou menm ki genyen mari ou. Kote ou pap pran mete okenn presyon sou li menm pou ou ka pwovoke l oubyen pou chofe yon relasyon entim ke ou konnen byen ki bezwen ou menm paske ou dwe l bagay sa yo menm. Anpil relasyon rete ap soufri paske de moun yo nan de kan, kote youn pa vle wé lôt paske yap defann kôz pa yo menm. Fanm lan dwe travay men an men ak mari li pou yo ka jwenn relzilta yap chache ya kote yo pa bezwen divize yo menm. Fanm lan dwe konnen mari li byen, menm jan tou, gason an dwe konnen madanm li byen tou. Gason an se menm jan ak yon timoun yo ye, kote kou ou ba yo yon ti sirét yo, yo dômi, ou ba yo menm andeyô pou lavil yap pran l nan men ou tande, konnen sa byen. Nan yon bon lanmou sensé ou ya, tout gason yo se moun sôt yo ye paske ou ka pran yo nan yon ti kadé konsa! Paske tout Jozéf yo gen tan mouri, pa genyen yo ankô ki pou di mwen pap fé l paske volonte Bondye pap fét si mwen fé-l. Okontré ya bay manti pou yo ka kite sa fét menm. Yon sél chans ou genyen se si ou kite se Sentespri Bondye ya ki pale nan ké mari ou pou ou menm jodiya. Sonje byen, ke yon sél ti mo Jezi te kapab di pou ou menm, se fini, se fini paske Jezi konnen enpôtans maryaj ou a nan lavi ou pase ou menm ki nan lavi maryaj la jodiya ya. Si se kôd Sentespri ya ki mare mari ou a pou ou menm, kôd sa pap janm ka kase paske ou fé Bondye konfyans nan maryaj ou yo. 1) Ou pral fé mari ou konnen ke kay la se la pou li rete san ou pa fôse-l konnen sa 2) Wap kreye yon vi ki bon ki pou ba li yon ké kontan menm lé pa gen lajan yo 3) Menm jwa ki nan mwen an dwe nan lanmou an, dwe nan nou menm tou menm 4) Genyen lajan padi nou ap viv byen pousa, men selé nou gen lanmou an ki bon“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#171
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 5) Nap viv pou Kris la san nou pap panse ak bagay sa yo ki ka divize-nou yo 6) Kilés ki ka fé nou viv byen san repwôch, san pretansyon pase Kris la menm 7) Pa kite mari ou al fé adilté yo paske ou pat vle bali bagay sa yoki lapé yo 8)Tout relasyon ki gen Jezi, se sa yo rele lanmou an paske gen sekirite Annalfa Ka Vini Chapit: 25 Se nômal pou mari ou mande ou bagay sa paske li nan kontra maryaj la ni nan bezwen li menm pou ou menm ni nan bezwen ou menm pou li menm paske yon relasyon ki an santé bagay sa yo pa dwe ap plede fé ou pé menm. Se pa tout fwa ou menm wap sou sa, men ou dwe mete nan tét ou ke bagay say o ka vini menm lé ke ou pat espere sa, paske gason yo toujou cho sou fanm yo, si tou, lé ou fé ké li kontan, lé Sentespri Bondye la, lé ou fôje bagay yo byen (vle di ou mete rad, kilôt, tout bagay ou konnen ki ka fé li anvi ou yo) misye dwe wé se sé ou menm ki ka fanm menm nan vi sad we yon bagay ou panse byen ak li jodiya. Sa se yon bagay souvan ke gason an ka mande ou menm ke pafwa li pa vle fé bagay sa vre paske li bezwen konnen eske ou se fanm li, dwe yon bagay ke ou konnen ki jan pou rezout li menm. Ou ka di, cheri , papi, doudou, mwen pa santi-m kapab, mwen fatige akoz travay, akoz timoun yo ki chakaje-m, men pa bat kô ou menm, demen swa map tout pou ou paske mwen dwe satisfé ou sélman, paske mwen renmen ou anpil cheri! Konsa, se tankou ou vide yon dlo nan yon twou krab, kote krab la vinn moute jwenn ou pou ou ka kenbe li menm. Se pa konprann gason yo pa konprann, men se fanm yo ki mal entéprete bagay pwopozisyon annalfa paske yo pap bay verite ya vre. Si li pou ou vre, lap pral konprann ou paske ou se pa l menm! Sonje byen, ou ka mande tout tan, men ou ka paka jwenn, paske ou mande ya! Si li sijere bagay sa, pafwa, tout tan, asepte l avèk li, men sonje pou ou toujou itilize imilite pandan wap panse ke ki jan de atmosfé, ou pral bay ak yon plezi ke menm gason an ki mari ou a pafwa pa konnen ki jan de plezi li ta vle pran nan moman sa. Pafwa, pou li se sa li panse ki pi enpòtan pou ou menm, men se pa sa menm ou tap tann nan men li, men ou dwe reziyen ou nan sans sa. Sonje ke travay ou kô m yon fanm se lé ou atenn setyèm syèl li, pou-l ka satisfé mari-l sou bezwen li yo paske se lé sa kap li dwe pran van san ke li pa konnen ke vwal li ya ka chire ak move van sa yo. Yon ti jemisman bò kote pa ou va ankouraje li epi sa ap sifi pou li paske li pral endike tout fòm de plezi ou te ka pran ak li yo, fét yon jan ki fé ké li kontan, kote ou déjà genyen batay la menm.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#172
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Pa ouvri pôt kay ou pou ou bay lôt fanm yo (Satan padwerantre you) rantre ak pwoblém yo paske ou pa fé bagay sa yo ou dwe fé yo. Souvan se pawôl nan bouch ou yo ki pi entérese ou pase pou ou satisfé bezwen mari ou nan bagay sa yo konn fé ké li fé bri ak lanmou ou télman li pa kontan paske ou fache san rezon yo, men jodiya ou pap fache ankô pou bagay sa yo paske se devwa ou menm ke ou konnen yo menm. Si té ya dwe pare pou li kenbe plan yo pou li ka fé manje ya, ou dwe mete fre, fé m, pare pou mari ou nan tout sans yo menm paske bagay sa yo ka fé renmen ou kote bagay yo ka fét pi byen. Se pa tout tan annalfa vle di ou pral fé bagay sa pou sa. Se pa tout dlo ou mete nan dife ya, ki di se manje ou pral fé pou sa, non! ♥Ou dwe menaje enéji ou yo cho jou yo paske wap bezwen bagay sa pou ou ka satisfé anpil moun ki vle di Bondye, mari ou, timoun yo ak tét pa ou menm. Paske ou pral bezwen ou menm pi pi ta devan nan lavi ya pou ou ka péfôme travay ou yo byen. Si ou manaje mach la byen, ou ka genyen li menm sou pwolongasyon, paske fôk genyen penalite yo kap choute sou ou yo menm! Pran yon gôl, de gôl, pa di ou pédi pou sa menm! 1) Mwen pral fé kay la tounen yon plas santibon nét pou li gen atirans 2) Si-m pa fé sa li mande ya, mwen ka lakoz li fé peche kont Bondye 3) Mwen dwe fé sa li mande yo paske tout travayé dwe jwenn salé li yo 4) Mwen pap kite yon lôt fanm vin pran plas mwen menm paske m kapab Chapit: 26 BEZWEN MARI OU YO Travay ou a mande anpil vre, men fôk ou la tout tan pou bagay sa yo paske ou dwe enfatigab nan tout malgre ou ka fatige vre. Si mari ou sijere bagay sa yo, moutre l ke ou obeyisant epi ou reziyen ou, men moutre l ke ou pa tèlman eksite pandan ou ap gade silans ou. Li pwobab ke dòmi ka pran l byen vit paske moun ki pi cho a se li menm ki pral dômi pi vit la. Menm nan yon batay ou ka wé ke moun ki pi cho a toujou pédi pi vit paske bouch li fé-l pédi fôs. Mwens yon moun pale se pi plis li lap gen pi plis fôs yo, men pi plis pale yo se pi mwens fôs pou ou menm. Chache ranje koze ya jodiya, fé travay ou byen,konnen kisa ou ap fé yo tande! Si ou konnen lipral travay, chache pou ou ranje rad li yo pou li al travay la, mete ou fre, itilize yon ti krèm de nwi ak pwodwi ki pou pran swen cheve ou yo. Pou yon bari te ka genyen batay li ya sou fomi, se te gaz li te mete ladan l paske si li te mete siwo ladan l pou fomi an te ka vini, li pat tap ka genyen ni fé yon pa ak li menm fomi paske tap genyen twôp fomi“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#173
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ki vini paske yo renmen siwo menm. Men paske li te mete gaz la, fomi yo pat vini. Pou ou genyen batay la nan relasyon ou a se pou ou mete siwo pou mari ou, kote ou pral mete gaz yo pou lôt moun yo paske yo se fomi yo ye menm. Veye byen sou aksyon ou yo paske li enpôtan ke ou fé bagay sa yo byen pou li menm. Si ké mari mwen pa kontan, se fôt pa mwen paske chaj pa mwen ak pa li yo se yon sél yo dwe ye menm. Souvan mwen konnen bagay sa yo pou mwen fé yo, men zanmi sa yo di mwen non kote mwen koute yo vre. Pafwa se fanmiy mwen yo ki ede mwen gate bagay sa paske ou di, mwen fé san reflchi byen. Jodiya, mwen pral reflechi byen pou mwen ka fé travay mwen ak tout ké mwen pou Bondye ni pou mari mwen menm. Si mwen pa konprann li, ke li menm padwe konprann mwen tou, kote li pa dwe genyen okenn lôt moun ki dwe konprann li byen paske se travay pa mwen. Lé nou chita pou nou pale, nou dwe genyen pi plis fôs pou nou batay ak lavi ya menm paske nou genyen menm nan nou. Nou se 1+1=1 an paske nou fé yon sél kô m menm jodiya! 1) Map prepare mwen pou li menm paske se travay m li ye menm toujou nan ké-m 2) Mwen pral fé tout bagay sa yo ke li pat janm panse yo, men ki dwe fét yo menm 3) Se mwen ki dwe chofé relasyon m ak mari-m paske tout byen ou mal se pa-m 4) Si Bondye bann richés mari m pou byen m, se yon richés ki dwe pa m tout tan 5) Konnen plas mwen nan relasyon an, se sa ki ka fé, mwen pral fé bagay yo byen 6) Genyen yon mari pa yon jwét paske anpil moun jwe yo pédi, men m-pap pédi 7) Nou dwe se 1+1=1 an paske nou se yon sél kô kin an relasyon nou an menm Si li pral travay pou nou, ou dwe ede li ale alé paske pafwa fatig ka fé li bliye ki lé li ye! Se ou ki dwe mete mari ou an rég menm jan si se timoun w ap veye lekôl yo. Chapit: 27 METE REVÈY OU ALÈ Chache pou ou menm kapab mete revèy la alè pou l sonnen dekwa pou li ka gen tan reveye l alé avan li leve ak pou li pa rive anreta nan maten yon an travay la. Paske li bon lé nou youn sipôte lôt nan bagay sa yo nou ap fé yo paske se sa ki rele vré lanmou Bondye bay la nan relasyon nou an. Sa ap pèmèt ou kenbe tas ou byen, kote aladispozisyon pou lôt fanm yo pa rantre menm nan zafé ou. Paske souvan lè li reveye, se sou ou menm li te mete konfyans li pou ou te ka leve li alé, men ou menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#174
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ki pat fé bagay sa yo pou li menm paske nou te fé yon te fache ya pa dwe rive tout la menm. Pou ou ka vinn yon bon fanm vre ki genyen bon konprann yo, bagay sa mande anpil sakrifis yo, kote ou dwe fé bagay sa yo san ou pa gade déyé menm lé misye pa konn plas li vre men ou menm ou dwe konnen pa ou a byen. Se pou ou menm toujou sonje ke fanm sa yo kite fé travay yo byen an pou yo te ka vinn yon bon fanm nan tan pa yo a tankou nou jwenn moun sa yo: Abigayél kite vinn madanm David la (1 Samyél 25: 1-43 & 1 Samyél 26:14 nan Liv sa yo) li te fé travay li yo byen. David te vinn mari li apré mari- manmzél te mouri nan dezobeyisans li menm kote bagay sa yo ka rive ou si ou pa pran prekosyon ou menm. Abigayél sete yon bon fanm men kite genyen yon move mari avan David te vinn mari mamzél kote ou menm ou pap konsa paske ou konnen bagay sa yo jodiya. Ou ta dwe toujou sonje bagay sa yo, genyen sa yo ki bon tou! Nou vinn jwenn ankô yon lôt bon fanm kite rele Sarah kite madanm Abraham lan, nap jwenn istwa sa yo nan Liv Jenéz 11:, 12:, 16; & 17:1-16, Ebre 11: 11 & Nom 26: 46 ki pale sou Sarah plis) Abraham ki vle di papa nou tout pitit Bondye yo kote Sara ki vle di tou, li se manman tout pép Bondye ya sou laté. Malgre li te doute Zanj Bondye ya men bagay sa pat fé-l pat vinn youn nan pi bon fanm yo kite genyen sou laté paske li te kite bon lespri fanm nan manifeste nan ké-l, nan tét li, pou li te ka bay Abraham chans li pou li te ka vinn yon bon papa pou tout nasyon kote li te vinn yon bon sévité pou Bondye, tou. Rénn Ester sete yon lôt bon fanm tou, kite fé bagay sa yo ke mari-l te mande pou li fé yo kote bagay sa se te yon plezi anpil pou li menm nan tout bagay sa yo ke li tap fé yo. Li te vinn madanm Wa Asyeris apre Rénn Vashti te refize obeyi mari-l kite wa. Li nan liv Esté 1:1-13 chapté nan Liv sa ou va jwenn istwa sa yo pi byen! Se konsa yon bon fanm dwe viv byen paske Bondye renmen lé nou viv nan lanmou li ban nou an kô-m yon bon fanm yon bon mari ki konprann lôt yo, paske nou dwe jwenn renmen, sajés, lanmou yo pou nou ka anjwa nan bagay sa yo nap fé yo, kote li Liv Sôm 133: 1-14 ka fé nou wé jan nou dwe viv nan lanmou Bondye ya byen. Se pou ou fé tout efô ou yo pou ou ka genyen yon bon lanmou sa madanm pou mari ou paske se sa li dwe ye menm. Bondye pap negwosye ak ou ke ou menm dwe chache pou ou konn bagay sa yo pou ou fé yo byen, paske ou se pitit fanm sa yo ki nou site yo avan! 1) Yon bon fanm se yon reméd tout gason dwe chache genyen yo pou ede yo menm 2) Jwenn yon bon fanm se tankou ou jwenn yon ja lajan ki pap janm fini pou ou 3) Yon bon fanm bay ké kontan, ke se sél Bondye ki ka fé jwenn youn nan la priyé“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#175
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 4) Yon fanm ki bon se yon kado yon gason pa dwe kite até paske se tout moun vle-l 5) Ou dwe kenbe yon bon fanm ki pap kouri nan pwoblém yo ni fé ou wont, li dire 6) Yap ba ou manje, menm ak yon dola paske lap panse ak ou menm tout tan menm 4) Li toujou ap lapriyé pou mari-l, pou kay la, pou tout bagay yo paske li bon vre 7) Anyen pap fé li pé menm, menm maladi, li gen fôs nan soufrans yo, anpil vle –l 8) Yon move fanm se paychéch ak gazolin kap boulenan lavi ou ki pap rete menm Fanm sa pap panse ak ou, men ak tout sa ki vini jwenn li, se sa foto vle di! Chapit: 28 YON MOVE FANM SEYON BYEN OU PÉDI Te gen yon fanm kite rele Rénn Vashti kite yon move fanm pou tout moun ni mari li menm. Rénn sa sete yon fénwa pou mari li kite wa k te fache anpil kote li te menm kômanse chache yon lôt fanm pou vinn rénn peyi sa paske li pat konnen menm. Misye tap dirije nan lé sa yon zafé de 127 pwovans kote ke li te wa kote li te youn kite popilé anpil nan tout pwovens sa yo, men li pat popilé nan lavi madanm li menm. Pandan nan yon fét ke misye tap fé pou chéf ak zanmi li yo, li te voye al rele madanm li ya kite Rénn nan, lé sa kite rele Rénn Vashti pou l te vini jwenn li menm wa. Men manmzél te refize l wa paske li menm tou te genyen fét pa li, tou. Se konsa Wa te retire plas sa nan men li kote li te bay li ak yon lôt fanm kite konnen li pap janm fé li wont ankô. Se te konsa tou kite fé Esté te vinn Rénn peyi sa kote li tou, te vinn nan yon pozisyon kite tréwo anpil pou li te ka menm sove tout yon pép Bondye kite pral disparét paske te genyen yon konplo kont yo menm pép Jwif la. Sa ta dwe vini yon reyalite pou tout moun kap sévi Bondye yo, kote pou yo toujou rete fidél ak mari yo, si tou fanm yo ki konnen Bondye yo byen. Se vre bil yo genyen pou yo peye, men sonje ki moun Bondye ye avan, kote li pi gran pase syél la. Bondye li menm reyél nan tout bagay yo ak tout moun ki rete fidél yo menm. Paske yon bon fanm vomye pi plis ke lô, li menm pi pliske tout riches yo ki nan lemon yo ke li te kapab bay la, pa ta dwe konpare ak yon bon fanm menm. Nou jwenn kouman yon bon fanm ka menm ede pitit li, menm jan nou jwenn nan liv Pwovéb 31: ki pale nou sou bagay sa y oak Wa Salomon an. Si tou, yon bon sévant Bondye, dwe konnen ke li dwe la pou tout bagay sa yo kap vini, kap fét yo nan lavi li ke li dwe la pou gen bon konprann yo pou li ka sévi byen ak moun sa ki nan lavi li ya kote li dwe la pou li soufri pou moun sa paske“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#176
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou dwe pase yon tés avan pou ou ka libere tét de tout bagay sa yo ki nan monn sa ki nan lavi ou menm. Pa wé moun ap sévi Bondye, genyen mari yo kote yo genyen tout bagay sa yo ke yo vle yo, ou menm tou, di wap genyen, ou vle genyen yo menm. Ou menm tou, di mwen pral fé-yo tou, non! Paske anyen nan lavi ou pap ka rive fasil pou ou menm, non! Sévi li pou bagay sa yo li ye ya, pap fé sans menm, men se pa pou bagay sa yo sélman tou, pou ou ka fé sévis pou Bondye ak mari ou sélman. Se moun yo ki prepare tét yo pou yo ka sévi Bondye yo, se moun sa yo kap sévi-li chak jou yo paske ou dwe antrene avan yo ba ou yon travay pou ka fé l byen. Fé preparasyon nan relasyon ou a pou ou ka jwenn sixsé yo menm ladan-l paske ou dwe jwenn sixsé yo menm, men fôk ou ret tann pou ou menm ka chita nan papôt la pou ou ka jwenn paske sixsé pral pase la menm jodiya pou ou menm. Esté te prepare pou bagay sa yo, kote ou menm tou, ou dwe prepare ou pou ou ka lage relasyon ou nan men Bondye ki vivan! Sispann lage yo bay zanmi-ak fanmiy ou yo, men nan men Jezi. Jezi pap lage ou ba yo, paske va konprann ou byen menm jodiya. Genyen bon fanm yo toujou ke nou vle pale ou sou yo paske yo te fé bagay sa yo kite byen yo. Nou vinn jwenn ak Mari kite yon bon fanm, kite genyen bon konprann, menm fanm sa kite vinn madanm Jozéf la kote li vinn manman Jezi pa lafwa paske Jezi pi gran pase Mari sa menm. Se vre wi, li te menm a rive vinn manman Jezi pa lafwa kô-m yon sévant Bondye paske li te respekte Bondye kote li te gade lafwa li yo byen. Paske li te fé travay li yo byen, se sa kite fé Bondye te vinn bali 5 lôt pitit ankô apré Jezi. Kote li se yon non ki enpôtan anpil pou moun Bondye yo, si tou, moun ki nan relijyon Legliz Katolik yo. Wap jwenn istwa sa yo nan 4 Liv Nouvo Testaman yo kote menm nan Liv Ezayi, ki pale nou sou jan yon chemen pral prepare pou yon vré pitit Bondye ya. Madanm ki genyen mari ou toujou a, pandan ou ap prepare lavi ou pou Bondye, fé bagay sa yo ou kapab fé yo pou ou ka prepare yon bon repa pou mari ou kote tout ou menm pou li tou chak jou yo menm. Se yon bon mari kap fé ou jwenn ak Bondye, chache bagay sa yo jodiya! Si ou fidél a Bondye, ou dwe fidél ak mari ou, tou. Si se pa sa, ou pa bezwen sévi Bondye, oubyen ou rete san mari pou ou ka sévi-l nét. Sévi Bondye pa genyen jwét ladan-l paske nan bagay sa pa genyen yon zafé ke ou pap fé manje ya pou mari ou, paske ou genyen twôp bagay pou ou fé tankou legliz la, ak lôt kote yo ou dwe ale, al fé se si yo pa dwe nan kalandriye ou menm ki yon bon fanm ki genyen bon konprann yo menm. Non. Sévi Bondye ak mari ou dwe mache men nan men, sélman ou pa dwe adore li tankou yo adore yon sen yo, men nan yon sans ou fé bagay sa yo anespri paske lanmou ou bali ya se adore ou adore li nan yon sans. Pou ou ka byen viv ak Kris la, fôk ou ka byen viv ak mari ou kote ou byen tou, ak tout lôt moun yo tou.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#177
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 1) Bon fanm nan kwit ak sa li genyen, paske li pa bezwen moun konnen sa menm 2) Li pa gade sou lôt moun yo paske yo gen tantativ yo pou yo ka gate sa, li vle sa 3) Map satisfé-l menm ke mari mwen pa genyen anpil pou li ban m, men li se pa-m 4) Se mari mwen ki dwe konnen tout pati ki nan kô m paske yo tout se pa li menm 5) Sévis m dwe pou Bondye ak mari m paske se yo ki dwe genyen m pou tout tan 6) Yon vi ki pou Jezi dwe yon vi ki pou mari m paske apre Jezi se li menm ki pa-m Chapit: 29 MOVE FANM SE PAYCHÉCH Pito ou genyen yon dife ki pran nan kay ou pase pou ou genyen yon move fanm ki nan men ou ki nan lavi ou paske ou ka touye yon dife nan tout sans yo paske ou ka kite tout bagay yo boule apré sa tout bagay yo va fini, men se pa move fanm lank e ou ou te gen tan mare ak li menm. Sonje genyen fanm pou ou marye, men genyen fanm tou, pou ou mare ak yo menm. Marye pa mare sélman tande! Men yon fanm ki cho pou li fé vye bagay yo se tankou yon dife ki nan kô ou kote li: pale anpil, fé tripotay, jalouzi, ipokrizi, adilté, pareséz, salôp, dezobeyisyans, immoral, zenyéz, li pa janm kontante ak anyen li genyen yo ak anpil lôt bagay ankô ki ka fé manmzél tré difisil pou ou menm ka kalme-l ak dife sa li genyen an. Manmzél ka boule nan men ou tankou yon paychéch kap boule san rete, kote ke menm dlo nan lanmé ya pap ka sifi pou ede ou touye dife sa menm. Ann pran yon fanm tankou Vashti kite madanm yon wa, men kite refize fé devwa li. Vashti se te yon move fanm kite refize tout lôd ke mari-l te bali pou li te ka exekite yo kote menm vinn pédi plas li tankou rénn peyi sa -l te ye ya pase pou li te koute ni pou li te exekite kômand yo te bali yo tankou madanm wa peyi sa, ou menm ou pa dwe konsa paske se lanmô. Se pou ou chache yon bon lespri ki pou yon bon fanm lan paske lespri move fanm lan yo li pap kite ou fé anyen ki bon yo kote ou di li fé yo paske ou te gen tan genyen pwojé pa ou menm avan bagay sa yo menm. Nap jwenn istwa sa yo nan Liv Esté 1:1- 13-14 lap bay ou pi plis detay sou bagay sa yo menm. Fanm se pou ou sonje ke ou menm ou pa dwe genyen pwojé pa ou menm sélman, pwojé ou dwe se pou mari ou, kote se nou ki genyen yo kote se mari ou ki gen dwa ba ou yon pwojé ke ou genyen pou ou ka fé yo kote nou pral fé yo ansanm. Se pa koze ke mwen pa konnen ou gen vi pa ou menm, men sonje ke ou dwe obeyi ak mari ou nan tout bagay yo menm. Ni“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#178
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor agoch ou, ni adwat ou se pou mari ou ki dwe konnen bagay sa yo menm, kote mwen di ou bagay sa yo pou ou ka fé yo fét menm jodiya. Si ou pa renmen li konsa, rete san yon mari kote priye Bondye sélman san ou pa al fé fonifikasyon yo pou ou ka satisfé vi ou. Gade vi yon bon fanm ki bon pou ni Bondye ak mari kouman yo byen viv byen an. Kote ou pa yon Jizabél, kite youn nan fanm yo kite pi réd, pi move pase tout lôt fanm ki genyen nan Labib kote menm nan vi sa li pi mal menm. Aksyon manmzél yo pat bon menm, menm pou chen pale sou li menm. Tout istwa sa yo ou ka jwenn yo nan Liv1Wa 16:31, 2 Wa 9:22 & Revelasyon 2:20) sa la wap jwenn istwa fanm sa yo. Si li te yon bon fanm, istwa l tap diferan, men paske li pat yon bon fanm istwa li yo pap janm rive bon tou. Chache pou ou ka vinn yon bon fanm paske non yon bon ka pa sitite anpil tankou tout kote yo paske ou fé respé ou. Non yon move fanm dwe nan nan tout lari, nan tou fatra, paske tout kalite moun pale nou de sa, men ou menm pou ou yon bon fanm non ou dire lontan, paske ou fé respé ou menm, mém ke se pa tout moun kap pale de ou menm, men syél la va pale pou ou menm jodiya. Rezon ki fé non yon bon fanm pa pale souvan se paske yo pa nan tout vye bagay yo, men fanm ki pa bon an, non li gaye nan tout peyi yo, menm kote yo pa konnen byen yo men non li menm la tou. Bat pou ou pa yon move kote ke non li pale nan tout kote ki genyen nan lavi yo. Chache pou ou ka fé travay ou yo byen kote Bondye va pale ou menm. Samson sete yon moun kite genyen tét di anpil, bagay sa te fé li vinn pran yon fanm nan kite pi move fanm yo kite ka genyen yo sou late ya, kite rele Dalila. Dalila sete yon fanm kite ensistez anpil sou mari-l Samson pou li te di-l tout sekré li te genyen yo paske fanmiy li yo te vle genyen sekré sa yo. Se nan di sekré misye sa yo kite fé Samson te vinn jwenn ak lanmô li nan men moun peyi Filisten yo, paske madanm li ya sete yon fanm moun peyi Filisten yo. Fanm ki pa bon an se li menm ki pran pôz li pi renmen ou, menm lé li fék antre nan lavi ou. Apre maryaj la, li vole ale al fé wout li menm,menm lé ke li nan kay la ak ou menm li apsant paske ou pap wé li malgre li nan kay la avék ou men se de nasyon ki rete la. Fanm sa kap li pran van nan men ou lé li vle kote li vole nan men ou alé tankou zwazo yo, san li pa bezwen ou bali zél yo, ni konnen soufrans ou yo menm. Li awoze tout dwét li yo lajounen kou lannwit kote angis li genyen 10 dwét yo, ou bali 11 dwét yo menm mete sou li genyen. Sak pi réd li genyen dwa sou ou menm paske ou te vann non ou bali kreditman. Lé li ap vole yo, ou ap la, ou pap la, zafé ou menm. Chache ké, lespri,bon konprann Bondye yon an yon bon fanm paske wap pran tan ou menm. Sispann gade jan yo bél, konn pale yo paske Satan te bél pou li te ka twôpe zanj fanm yo kite nan syél la ak li menm, flé yo bél avan soléy mid yo menm. Yo cho pou ou menm tout tan yo pa ko vinn marye ak ou menm menm.“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#179
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Chache konnen yon fanm anvan pou ou ka pale sou li menm kote li kale ou byen kale ou mete sou kay la, sou bag la ou bali ya ak tout non ou menm menm. Paske se yon verite map di ya, Samson pat genyen lôt chwa yo kote ou pap genyen yon lôt chwa yo paske li te panse manmzél te renmen li menm. Li nan liv Jij 16:4-18 ki ka pale ou pi plis ke bagay sa yo ke map di ya. Fanm ki renmen ou a tande ou, li mete tét li ansanm ak ou menm pou nou ka fé byen yo byen menm. Ak li menm, pa genyen pa m, li renmen fanmiy ou paske nou vinn yon sél fanmiy nan lafwa lanmou an. Rasin move fanm lan li pi fon pou ou menm kote ou pap jwenn li fasil pou ou darasine li menm. Nou jwenn lôt move fanm nan La Bib la ki pat yon bon fanm menm, tou. Nou vinn jwenn ankô ak Sapphira kite madanm Ananias, manmzél kite vinn jwenn ak lanmô li nan bay manti ansanm ak mari-l Ananias paske li te yon move fanm tou. Bay manti padi wap sipôte mari ou. Manti se yon bayé ki bouche tout pôt ou ta vle rantre ladan l lan. Nan bay manti manmzél, pôt syél la te fémen pou li, men pôt lanfé ya te ouvri laj tap tann li menm. Sonje kisa bagay sa yo vle di pou ou menm jodiya! Pran exanp sa yo pou ou menm, paske se verite yo ye kote wap jwenn istwa sa yo nan Liv Travay Apot Yo ki nan Chapit 5:1-10 pou ba ou pi plis detay yo menm. Pafwa li bon pou nou pale ou de istwa ansyen sa yo paske yo aprann nou jan pou nou viv byen yo. Men genyen istwa kounyeya tou, ke nou ka aprann de yo menm tou; kote nou vinn jwenn yon lôt fanm ki toujou ap viv nan tan pa nou an kounyeya ki se yon move fanm, tou. Non li rele Miréy! Miréy sa, se te li menm kite madanm Kolonél Jean Claude Paul ki tap viv ni dirije peyi Ayiti an 1988; Anayiti menm. Manmzél te touye mari li nan yon soup li te bali kite genyen pwazon ladan-l. Se soup sa kite touye misye la pou la. Move fanm lan se lanfé ki konnen longé li, rasin li, se lanfé ki konnen panse li yo ki nan ké li yo kote tout move dezi yo, move demon yo rete paske pyés moun pa konnen ki van kap vante nan tét li tout tan. Ou pa wé nwaj yo men ou wé lapli kap tonbe sou ou menm kote menm lé bagay sa yo ou wé yon gwo van kap vante, se lé sa wa konnen ki fanm ou genyen nan lavi ou menm. Move fanm lan se kaliko, se lajan ak lanfé ki lôt bô a ou pa ka konnen yo. Si ou se yon move fanm, aprann tét ou kouman pou ou fé vinn yon bon fanm jodiya paske se nan lanfé ou prale menm paske se la yo mete move moun yo. Mari ou ak Bondye dwe nan menm ekip ou a, si yo genyen se ou menm ki genyen yan paske nou tout ta dwe ap selebre pou bon bagay sa yo nou fé ya paske nou nan menm ekip la. Chache konnen nan ki ekip ou ye jodiya! 1) Li toujou wé bagay sa yo ki pa bon yo pandan se li menm ki pa bon fanm lan 2) Li toujou ap bwougronnen san rezon paske li vle mari-l fé bagay sa yo ki pa bon“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#180
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 3) Move fanm se move van, yo touye, yo detwi, yo kraze san repare paske yo se sa 4) M-wé entél genyen sa, m bezwen genyen-l tou paske m dwe gen se move fanm 5) Li pa janm satisfé ak, nan, pou anyen, menm kay li pavo anyen se paychéch 6) Pa pran yon fanm pou non li, bélte li, men paske se li Bondye renmen pou ou 7) Si ké li pou Bondye vre, ou ka genyen yon fanm konsa paske se pa ou a menm 8) Frape, mande, priye, chache, si se Jezi ou rele lap ba ou yon kote lap ouvri Chapit: 30 VEYE TIMOUN YO Jodiya nou wé anpil relasyon ki sou anpil faléz ki pral tonbe anba paske fanm yo bay, pran, mete timoun yo dozado ak papa yo, mari yo, bôpé yo kote timoun pran twôp plas, vinn fé relasyon vinn twô lou pou nou pote l ansanm. Pafwa bagay sa vinn tounen yon maladi kote se lanmô, separasyon, divôs, fé adilté ki vinn geri l ni fé li vinn pi mal menm. Sonje jan anpil relasyon vinn kraze paske manman yo sipôte pitit li yo pase pou li ta sipôte mari-l menm. Ou menm kô m yon mdanm, ki yon manman, sonje ke anvan ou vinn yon manman se te ak yon mari kite vinn yon papa pou ou ke ou te marye ya, se pat ak timoun yo. Sonje kisa nou te di nan ak maryaj nou an, kote pésônn pa genyen dwa pou yo pou yo ka rantre nan zafé nou, ki vle di ni timoun ou yo, ni fanmiy ou yo, ni zanmi ou yo, menm Bondye pafwa mande pémisyon pou li ka rantre pou li ede nou. Timoun yo pa ta dwe pran kay la, lavi ou, lavi mari ou, menm lavi spirityél ou, mwen pa bezwen pale ou de lavi mateyél ou menm. Ou dwe genyen tan pou mari ou paske se li menm ki pral rete ak ou menm lé timoun yo finn gran ya ale al fé wout yo. Genyen papa yo tou, ki pran exil menm paske madanm yo maltrete yo pou pitit yo genyen ak menm yo. Men kilés ki papa yo medam, lôt moun ou mari ou menm? Si pran yon kout pitit la di li menm. Kilés ki konnen bezwen yo, sekirite yo, maladi yo, tét chaje yo, grangou yo, ki peye bil yo, lekôl la, achte rad yo, ak tout lôt bagay yo, se pa papa yo? Wi. Konnen ke ou pa dwe pran swen yo kote ou pap janm sispann renmen li menm paske se li menm ke Bondye ba ou pou ou ka viv ak li menm jiskeske li retounen vinn chache nou menm ki nan relasyon sa menm paske Kris la pral yon mari pou ou menm pou yon bon ti tan se mari sa ke ou genyen an ou dwe pran ka li menm. Respé ou bali devan timoun yo, devan sosyete ya, se yo menm kap fé yo vinn yon bon papa, yon bon lidé ki genyen karakté yo, ki genyen bon konprann yo kote tout moun respekte mari ou paske wap fé timoun yo konnen plas yo“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#181
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor kote devwa sosyete ya yo genyen yo [paske ou pase bay yo menm respé sa yo ba yo menm pou yo ka byen viv menm]. Ou dwe konnen ak ki moun ou dwe obeyi jodiya menm. Moun sa yo dwe Bondye ak mari ou. Se yo menm ki dwe chéf lavi ou pou tout tan. Maladi ou dwe pwoblém pa yo menm paske yo konnen ou byen. Manman pa bay timoun ou yo pye sou ou papa yo ni bôpé yo paske timoun renmen kote ki pa fô yo ak kote nan pati ki ki pi féb la nan ou menm pou yo ka explôte- yo menm. Pa moutre pitit ou yo kouman pou yo pa obeyi 5 kyém Komandman ki mande yo pou yo ka respékte manman yo ak papa yo paske sa la ya viv pou lontan. Souvan se ou menm manman yo ki bay timoun ou yo legen paske ké ou twô sansib pou yo menm, san ke ou pa konnen se malediksyon Bondye wap rele vinn sou ou menm. Timoun yo kap kriye yo paske yo resevwa disiplin lan ap viv pou lontan. Sonje byen ou menm manman ki asepte disiplin pou yo menm, ap ajoute anpil tan sou lavi yo paske ou renmen yo anpil. Si ou li nan liv Pwovéb 3:12-21 ki pale nou pi plis sou bagay sa yo & 10:1 ki pale nou pi plis sou bagay yo tou ni 31:1-24 ki pale nou kouman aksyon yon manman kite fé pou li te ka sove lavi yon pitit li paske li bali bon konprann yo. Manman Moyiz te yon bon manman, kote se sa li te fé ya kite sove lavi Moyiz anba men Farawon an. Manman toujou sipôte mari ou, papa yo, bôpé yo nan tout sikonstans yo kote menm avék timoun ou yo. Lé li mete ou pase yon lwa nan kay la, kite li konsa jan li ye ya, pa chanje-l paske li pa la. Anpil timoun ap tann ki lé papa yo, bôpé yo pa la pou yo mande manman yo pou li ka ede yo koube ou kraze yon lwa papa yo,ni bôpé yo te mete pou yo menm ke yo menm pat renmen l. Kisa yo bezwen, séke yo bezwen pou manman yo ka ede yo fé bagay sa yo ke yo vle fé ki pa bon yo san ke ou pa konnen ki sa bagay sa yo vle di pou ou menm paske ou toujou nayiv ak lavi, ak zanmi yo menm timoun menm. Si ou fé bagay sa yo ki pa bon yo kont mari ou se kont Bondye ou fé bagay sa yo, paske Bondye vle pou ou menm respekte lalwa li yo ak tout otorite yo ki genyen yo, pou ou ka viv byen pou lontan menm. Se pou ou menm viv byen anba lalwa lézôm yo ki dwat yo ke ou dwe respekte yo menm paske wap viv sou yon tan kote se lézôn kap mennen ou. Wi, ou ka obeyi bagay sa yo ki pa genyen anyen pou yo wé ak adore zidôl ak fé lenjistis ak mechanste kote ou pap fé maji yo, menm ak tout lôt bagay yo ki pa bon yo, ke ou pa dwe obeyi yo menm. Viv yon vi ki bon pou Jezi ki san repwôch paske wap obeyi mari ou kote obeyi ak tout otorite yo paske se Bondye menm ki mande pou ou fé bagay sa yo menm fé-l jodiya menm! 1) Tonbe kriye, fo konplant yo pou li ka manipila ou tout nan jan pa dwe fét menm“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#182
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor 2) Se yon sél fason pou li ka ede ou fé yon travay, pa asepte l bagay sa yo menm 3) Tout lwa papa ou mari ou pase yo fét pou rete vivvan menm lé li pa nan kay la 4) Si li pase lôd la, tout moun dwe egzekite-l, menm ou menm ki yon madanm li 5) Bondye ka pale yo ak menm se tout byen ke relasyon an nan pou tout tan yo 6) Mari m dwe chéf kap bay la, mwen dwe chéf kap egzekite kô ke li bay yo menm 7) Mwen dwe la pou mari mwen paske se li menm ki papa relasyon an avék mwen 8) Si li pa reyisit se mwen ki pa reyisit paske nou nan menm ekip la kid we genyen 9) Timoun yo genyen plas yo, men yo pa dwe yon bagay kap pédi mari m pou m 10) Tout pwomés mwen dwe pou mari mwen paske li se tout mwen menm jodiya Chapit: 31 NOU DWE GEN MENM KANÉ BANK Nou pa fomi kap fé pil, malgre menm fomi yo travay ansanm, nou dwe genyen menm Kané Bank yo ki dwe menm ak pa mari mwen an paske nou se yon sél kô, yon sél fanmiy, yon sél lespri nan Kris la ki ban nou relasyon nou an. Nan relasyon ou a ak mari ou, ou dwe chwazi pou ki moun wap travay yo kote ou dwe chache nan panse ou menm ak ki moun ou dwe pou ou obeyi ya. Li nan liv Travay 4:18-22 pale nou pi plis de bagay sa yo. Apre Bondye, moun ou dwe obeyi a se mari ou. Sonje bagay sa yo ou te di ke, ou tap vinn youn ak li menm lé ou tap marye ak mari ou a. Pa dwe genyen de nasyon nan yon sél kay, kote madanm lan ap fé gwo pil pa li menm, mari menm ap fé gwo pil pa li, tou. Lespri Jezeebel sa yo ak Safira ak Kayen sa yo dwe fini nan relasyon nou jodiya paske Sentespri Bondye ya pap pran pa nan bagay sal sa yo. Nou pa cheni, nou se pép Bondye vivan. Si nou vle fé kék ti tan ap viv sou té ya, se pou nou fé bagay yo byen tout tan. Genyen medam yo ki ap pran nan men mari yo pou yo ka bay lôt gason yo manje. Mwen wé sa fét menm Ayiti, paske m-genyen yon fré mwen ki fé yon fanm fé mari li ki nan peyi etranje voye lajan bali pou li ka bay misye-l al manje li menm. A midi lajan rive, kite $500.00, sa se yon peche menm. Pafwa mari yo rete grangou pou yo bay, paske yo renmen fanmiy yo anpil, pandan ke genyen yon lôt vakabon kap manje sou lwil nan kay la, yon bagay ki pa bon pou ou ta tande l menm. Sa se peche nan tout sans, kote li se yon trayizon nan tout sans yo tou paske ou se sitwayen Bondye pou syél la, yon sitwayen, tou ki pou mari ou sél. Apre“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#183
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor sa, pa genyen ankô ki dwe genyen dwa sou ou men mari ou ak Bondye. Kote ou dwe mennen batay la pou yo menm paske yo bezwen ou nan batay la, yap mennen yan pou nou paske ou se youn nan yo. Pa abiye vakabon pou bon moun pou yo ka kraze relasyon ou ak Bondye kote yo menm pran plezi ak mari ou paske ou menm ki bay sa menm jodiya. Si li konsa, kite sa paske li pap bon pou ou menm, malgre mwen kwé pap fé l menm. Bondye panye sou ou menm pou ou jwenn tout sixsé yo nan relasyon ou a paske ou se yon pép chwazi ki pou sévi li menm nan relasyon nou yo menm. Ou se lô, yon dyaman, yon wôch presye yo kote ou se yon pakét bagay ki ché anpil tankou yon ze ki ka kraze nan men, kote Bondye vle pou ou ka pran anpil prekosyon ak Mari ou paske ou ap viv ak Bondye ki vivan, tou. Se pou tét sa ou dwe repare kô ou menm depi kounyeya paske nenpôt bagay ki kraze nan ou, ke ou pral peye ché pou bagay sa yo paske ou se yon bagay ki prete, ki dwe rete pwôp, bél, an bon santé pou ou pa peye li menm ou kraze ya. Se pou ou vinn yon moun sa yo ki ka repare miray kite kraze yo, tankou relasyon nou te kraze yo, kote ou dwe ap repare tout lavil sa yo kite kraze yo chak jou, pou glwa Bondye menm ki rantre nan relasyon nou yo menm. Map pale nou de Bondye ak mari ou, kote mwen mande ou pou ou retire tout vakabon sal sa so sou ou menm paske ou genyen bon moun ki nan lavi ou. Se pa tout eré nan yon relasyon ou fé, ni pou ou kite rive ou paske se pa tout eré ou ka ranje ankô konsa, yo se bal pati pafwa, ki ka pa ka tounen ankô. Év te fé Adan pédi tét li, ou menm tou, ou menm pa dwe ap fé mari ou pédi tét li paske ou fé li ap fé jalouzi yo paske ou pran yon bann lôt moun sou li menm pandan ou nan legliz la wap loure non Bondye. Pandan tout tan wap fé bagay sa yo, ké ou te gen tan ap peze pi pliske 100 liv pwa pou yon lôt gason ki pa bon menm pou ou fé yo. Ké ou dwe se la pou plas Sentespri ya li ye ak mari ou. Menm ou menm ou pa dwe genyen anyen pou ou wé ak ké sa paske ou te gen tan bay li a Bondye ni ak mari ou. Sispann envite tout kalite zanmi sa yo nan lavi ou ki ka fé ou fé bagay sa yo ki pa bon yo, tankou pran lôt gason nan lavi ou sou mari ou, vôlé, adilté, tripotay yo, bay manti yo, fé ou ap pral fé paktaym nan lavi mari ou, epi foltaym nan lavi vakabon yo. Ou pa yon agaman, men poukisa rezon wapchanje koulé, ou pa chat, poukisa ou genyen 9 lavi, kote youn pou mari ou si li gen chans yo, youn pou Bondye, lôt 7 yo pou bon yo ak vakabon yo? Sispann fé ti paktaym yo tounen ti pa chat yo ou ap fé yo. Menm ke (mari ou) ka ap fé vye bagay sa yo, men ou menm ou pa dwe ap fé l paske ou se yon moun ki apa pou Kris la, kote ki dwe sen nan tout sans yo. Ou dwe viv pou Jezi jodiya, paske mari ou ak Kris la bezwen ké ou menm jodiya! Se pa fé ou pa ta fé vye bagay sal sa yo men ou genyen Jezi, ou renmen rete pwôp tou paske se yon bél bagay lé ou viv byen paske ou konnen ak ki moun ou“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#184
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor obeyi yo paske viv byen bon anpil pou ou. 1) Ou pa chéf Ayiti yo ki genyen kané yo tout kote yo paske yo nan vôlé yo nét ale 2) Yon sél kané pou tout fanmiy lan bon pou nou tout paske se sa ki bon menm 3) Si lôt moun yo ap fé-l, men ou menm pa dwe fé-li paske se pa sa Kris vle 4) Pa okipe lôt moun yo, bay mari ou ké ou, paske yap peri nan letan mizé menm 5) Sove mari ou, fanmiy ou, tét ou nan letan dife ya paske se la ou prale si ou fé yo 6) Si tout pédi tét yo paske yo paka fé-li byen, map priye Bondye pou m fé-li byen 7) Manman ou patka, ou menm ou dwe fé-li byen paske ou se moun Senyé a menm 8) Relasyon ou ak mari ou ki bon an ka fé Bondye tande ou nan priyé ou yo jodiya 9) Bay mari ou tout respé ke-l merite yo paske-l se mari ou li se papa timoun ou yo CHAPIT: 32 TOUT PWOJÉ YO SE PA-N Nou dwe travay ansanm nan tout sans yo paske tout pwojé nou yo se pa nou menm. Tout fanm merite yon bon bagay ki bon nan vi yo menm paske Bondye fé ou pou viv byen ak chwa ou fé yo. Pwojé yon fanm dwe ataché ak jan lavi li ye nan Bondye, nan mari li, nan timoun li yo, nan fanmiy li, nan li ak tét li, ki vle di travay ou ak tout lôt bagay yo dwe se yon pwojé ki pou Bondye ak mari ou. Se pou ou toujou yon pye flé kap donnen bô yon yon rivaj, paske anyen pa ka fé ou pé. Ou dwe toujou envite moun yo kap fé tripotay yo paske ou renmen non ou pote ya anpil paske se yon mari kite ba li menm. Madanm Entél 11 Dwét pa yon jwét paske ou pote non Bondye tou, nan relasyon an. Sonje ki enpôtans non sa pou ou menm paske se yon non papa timoun yo te ba ou l menm non sa pou ou menm ka jwenn respé ou nan sosyete ya. Lé ou ap fé chwa ou yo, ou dwe respekte mari ou anpil paske ou dwe sonje ki jan ke ou menm ou te kontan pou non sa ke li tap ba ou a. Ka genyen difikilte yo, men pa janm bliye tout pwomés ou te fé-l yo. Kote youn te pwomét lôt la nan la ansanm nan tout bagay yo menm. Sonje byen kote ke nou tap fé bagay sa yo (ki rele pwomés maryaj la) se la tou, kay Verite Ya te bati. Konnen byen, sa ke kote tout lôt moun yo ka bliye, ka kraze l, men se pa kay sa ki Verite Ya te bati ya paske li pap janm kraze kote fondasyon li ap veye sou nou menm sou yon kôz ki ka mennen lanmô ki ka menm bay“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#185
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor lavi, tou. Si tout moun ta bliye ki lé yo te fé pwomés sa yo, verite ya ka bay li paske li te la. Se pa pou moun ou fé te pwomés ou yo, pou yo te ka bay verite ya, bay charite yo, bay respé yo, bay lanmou yo, bay lapé yo, Verite Ya ki sévi temwa pou nou menm. Paske ou dwe konnen ki konsekans bagay sa ka bay si ou pran pôz ou pa konnen vre. Sonje byen, ke se pou tét ou menm kite fé Bondye kreye matrmoni ki vle di libéte se pa pou ou te fé libétinay yo paske wap jwi pi pliske sa yo ou bay yo paske ké ou toujou la pou ou reponn ak Bondye ni ak mari ou. Ou fé tout bél bagay sa yo menm pou menm paske ou te pwomét li ou tap la pou li menm jiska lafen, kote ou menm kounyeya? Retounen al chache premye amou ou a paske ou vann li, ou kite lôt zanmi pran l nan men ou paske ou vann bon konprann ou yo menm. Se pou ou respekte mari ou paske li se chéf ou menm. Malgre ka genyen ti fache ki fét menm, se pou ou respekte l paske rév ou menm se pou ou wé ak Bondye menm yon jou konsa. Ou genyen rezon pou respekte mari ou paske si ou genyen yon manaje, ki fé ou yon bagay, ou toujou genyen li respé l paske vle pou ou toujou genyen travay sa menm. Si se konsa tou, fôk respekte mari ou. Se pa yon kesyon ke ou se manman poul la tout manman poul se pou kôk poul yo dwe fini paske ou konnen menm ki moun ou ye paske ou pa yon piyay kap bay yo menm. Se pa ou menm moun sa ye. Men kote ou te ye, kite fé ou menm apsant nan lavi mari ou, nan ou menm, nan lavi Jezi, nan lavi timoun kote ou te bay tan ou ak tout kô etranje yo pito a? Bôyfrenn yo gen frenn pou yoka frennen ou menm, men yon moun ki genyen mari yo se yon moun ki vle lavi nan Kris la menm! Ou paka genyen mari ou, pandan ou genyen yon bôyfrenn kap frennen ou menm. Se pa de fanm ki kite ak mari ou, men ki genyen bôfrenn yo kap frennen yo tout yo menm ki moun legliz yo. Ki mélé ou poze pou lavi ou menm, ki jan de jénn jan sa ye, kote li se jénn jan kid we genyen ou a menm? Jénn jan sa ou bezwen an dwe se yon moun ki pou Kris la paske si ou ta bezwen yon lôt menm lid we soti nan ké ou. Si ou te gen tan goute lanfé, ou pat tap al goute lanmô menm ankô paske si ou te pran san ou, ou tap wé ke yo genyen menm gou, ki se lanmô. Peche se lanmô, se sa mwen vle di ou menm. Pa kouri kite responsabilite ou yo déyé pou lôt moun yo ka ede ou menm regle zafé ou yo kote zafé ou pral regle pi plis ke pa ou menm paske ou vle pran bagay yo debô kote ou pou ni moun agoch yo, ni moun adwat yo, men jodiya ou dwe chwazi yon kan ki rele pa ou menm. Tan pou ou ta fé bagay sa yo se yon tan ki gen tan pase nan yon lôt moun ou pat konnen sa byen. Sa se yon nouvo tan jodiya ye, se pa menm jan lé ou ale Bahamas kote anpil moun ka al pran vakans yo lé yo vle ya; depi yo genyen lajan pou yo peye pou sa. Nan maryaj la pa genyen pran vakans yo, kote ou di wap pran yon ti brek; se nan peyi isit la nou vinn jwenn ak ni konnen bagay sa ke yo rele pran brek nan relasyon ou a ak mari ou. Se pa konsa nan Kris la, si souf“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#186
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ou toujou ap bat, pa genyen lanmô, pa genyen fé adilté yo, nou dwe ansanm pou jiska lanmô. Chache premye amou ou a jodiya! Pa chache yon lôt moun men chache yon nouvo vi ak mari ou, nan relasyon an. Pa janm bouke fé efô ou yo. Panse ak li menm chak jou yo paske ou pap fé premye amou sa pase pou 2,3,4,5, men déyé amou an paske se mari ou ke ou genyen ki dwe ak ou menm pou lavi ou lanmô. Si tout ekip genyen 11 jwé, ou menm ou dwe genyen 3 nan ekip pa ou a, ki vle di Jezi, mari ou ak ou menm. Sa se twa wôch dife ya, se li menm ki dwe ede ou kwit manje ou a jodiya menm zanmi-m. Byen viv. 1) Sonje tout pwomés yo bati sou yon té ki solid kote ke li pap janm kraze menm 2) Sonje bôyfrenn se frenn yo ye, mari ou a se yon verite ak Jezi kin an lavi ou 3) Se sou twa wôch dife yo ki dwe kwit manje ya, kounyeya se yon sél ou genyen 4) Kontwole zafé mari ou a byen paske Bondye rekonét govévnnman l lan nan lavi 5) De chouke tout defakto yo ki nan lavi ou paske ou te pwomét li pou lafen menm PWEN FINAL YO MESYE DAM YO NAN JEZI KRI: Tout koze mande yon ti chéz pou ou ka chita pou ou ka tande l pi byen. Medam mesye salitasyon pou nou tout Lan Non Jezi Kri Sove Ya. Lapé Bondye avék nou tout paske Sentespri Bondye ya vle nou tout kap viv pou Bondye yo sove jodiya menm. Se Bondye Mét nou an ki vle nou menm kap viv, genyen lavi nou anabadans lan. Kisa lavi ye? Lavi se yon bagay ke sél Bondye ka bay sa, ki yon bagay ki genyen yon mas de ché ak souf de vi ki fé ou kapab espire ya. Lavi ya mande anpil bagay ke se Bondye sél kite genyen ase lajan, ase pouvwa, ase respé ase oné pou li ta ka achte lavi nou paske lavi ya pat piyay pou nou mnem pép li ya ki li te konnen nou pat kapab bay, genyen san ke san li pat koule pou sa. Bondye te kreye nou menm lézôm ak tout gou epis nou pou nou pat lan viv jan ke nou ap viv la, ki vle di, nou te gnenyen tout sa ke nou te bezwen yo pou nou te ka jwenn ak sixsé nou tap chache yo. Se pa san rezon ki fé chen pa vle fé gran wout long ak chat, se pa paske yo pap janm zanmi, men se paske tou, lé chen yan andanje, eli wé yon wout ki gen dwa yon wout dlo, pou li degaje tét li pou li sove, li pap pral kite chat la fé li pédi lavi li, men li pral voye kôl ladan-l, pou li ka sove lavi li, men chat la li menm, ki paka fé sa, paske li pa konn naje ya, ka touye chen an nan sa ke li konnen byen ki se naje pou li sove. Noui dwe naje pou sove lavi nou jodiya. Pouf inn di, chen yan li menm pap vle ke pou moun konnen“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#187
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor ke se li menm ki pat vle chat sove lavi li menm, ki fé li kite misye mouri nan dlo a, pou sa, li pap fé wout ak li chat menm. Chache pou nou viv byen paske se sa Kris la mande nou pou nou fé, e fôk nou fé bagay sa yo byen. Chache renmen ki pou youn pou lôt la, paske ou dwe bay yon bagay tounéf chak jou nan lavi nou paske nou genyen renmen Kris la nan nou, li paka la nan nou, pou li soti san li pa fé yon bagay tounéf pou ou menm. Bondye di a Jozye, pou li mete gason sou li menm paske li te pral nan yon gran batay, ou menm tou, ou dwe mete gason sou ou tou. Ou dwe mete fanm sou ou menm tou, paske nan pwen final sa, se ak nou menm mwen pral pale la, ak nou toulede pou nou ka konnen byen ke nou menm (fanm ak gason yo) bezwen lapé Bondye ya. Ou pap ka genyen lavi, san lapé Bondye, paske Bondye se note ki pou notaye lavi tout kretyen kapviv pou Kris la chak jou yo, nan bon ak nan move tan yo. Se pa konsa yon moun rete li di,li menm tou se yon kretyen paske gen kreten tou. Chache pou ou pa yon kreten, men ki yon bon kretyen tout bon vre jodiya. Nou dwe genyen bagay sa yo ki rele sipô ki pou youn pou lôt la, paske se sa ke vré lanmou an ye vre. Nou dwe enjekte nan nou menm tout bagay sa yo ki bon yo, tout bagay sa yo ki néf yo chak jou yo. Genyen anpil nan moun yo, ki pran ewoyin yo, pou yo ka viv sou kontwôl yon bagay ki voye piwo ke fôs kô a te ka ba yo a, fé yo pran bagay sa yo, kote yo enjekte nan yo menm ak yon piki ki genyen sereng ladan-l ak ewoyin nan pou yo ka fé sa yo vle fé ya avék yon lôt enéji ke kôyo pa pwodwi menm. Bon, pou nou menm, se yon lôt bagay diferan, paske se Jezi nou an ki gen dwa pou li enjekte nan nou menm bon bagay sa yo ki soti anwo yon an syél la. Men nan relasyon nou yo, nou dwe enjekte nan nou menm tout bon bagay sa yo ki bon yo tankou: lanmou, pasyans, sajés, konpasyon, onétete, respé, trankilite, pasyon, lapé, lajwa, lavi, tét ansanm, bon jalouzi yo, lespri, viktwa, fôs ki ka◄ba ou Jezi►pou tout tan, sekirite, jistis, fraténite, gerizon, bone, bonte, mache nan lespri ya, bon ké, ké kontan, ké poze, seryezite,verite, dousé ak bon manyé paske nou genyen bagay sa yo si nou ap viv pou Kris vre, ki mete Sentespri l nan nou menm. Sentespri la pou li gide tout relasyon ki genyen Jezi ak gason anchaj li. Sonje byen ke nou ka pwodwi bon bagay sa yo ki pi plis pase sa yo nou menm ka bay nan relasyon ou a paske yon lavi ki viv pou Jezi pap janm manke anyen. Si ou ale li nan Liv Galat 5:22 ki pale enpe de bagay sa yo tou, ki vle di bon zév bon lespri ya. Lé ou pa genyen bagay sa yo, ou tankou yon lôt moun ki genyen jém move lespri yo ki rantre nan lavi ou menm. Kisa ki zév move lespri ya se tankou léou ap fé: adilté, pran ewoyin, pran kokayin, fé kadejak sou moun, bay chagren, insekirite, mechanste, lenjistis, ipokrit, triyizan, manti, vôlé, tripotay, tét chaje, bay kô a pou laché viv nan li menm, ou se yon kô etranje pou ou ka gate sa pou moun yo, malrantre ki rele“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#188
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor entéferans yo nan zafé moun yo, fé zidôl, jalouzi, imoralite, malpwôpyete, vis, fé maji, lapénn, fé kôlé, tafyeté, refize pou ou separe san ou pa wé anvantaj ou, si ou bay fôk yo ba ou, pran san mande moun yo, move lanvi, ké di, ké sere, move je, san respé, pa genyen kontwôl, ak anpil lôt toujou. Men, si ou al li nan Liv Galat 5:19-21 ki ka pale ou plis sou bagay sa yo tou, wap viv aléz. Pa fé youn lôt lapénn, fé sa ki byen yo. Wa pran peyi ya pou ou paske ou konnen kisa Bondye pap vle, pa vle paske ou li yo e ou konnen yo byen. Si ou bezwen pi plis sekou ou ka chache bagay sa yo nan Bib la tankou: Sali, Jan 14:6 pale sou sa ak Travay16:31 ak Women 10:9 pale sou bagay sa yo kretyen. Bondye vle nou genyen e jwenn tout jan de sipô nou bezwen pou nou pa fé eré menm jan moun kap viv pou le monn yo. Nou tout nan lemon, men genyen moun kap viv pou lemon pandan genyen kap viv pou syél la malgre move van kap vante yo, viv pou syél la. Si ou bezwen sekou nan detrés yo ou ka li nan tankou: Som 23 pale e bay sekou pou ou ak Ezayi 41:10 pale sou sa ak Ebre 13:5,6 pou plis detay ou dwe li Jak nét. Si ou nan chagren tankou ou genyen moun ki mouri, malad ou ka li vésé sa yo tankou: 2Koretyen 1:3-5 pale pou ou ak Women 8:26-28 pale ak ou jodiya. Si ou ap soufri de youn bagay ak lôt pwoblém yo ki ka ap trakase ou al nan Liv sa yo tankou: 2Koretyen 12:8-10 pale de ou, pou ou ak Ebre 12:3-13 bay anpil detay pou ou. Si ou bezwen pran yon desisyon li vésé yo: Jak 1:5,6 ou dwe li yo e liv Pwovéb 3:5,6 se yon gerizon pou tout maladi ou yo. Se pa konsa ou vinn yon kretyen, Jezi te fé anpil, anpil, anpil preparasyon pou sa e ou menm ou dwe fé anpil, anpil, anpil preparasyon pou sa, pou relasyon ou tou, pou tét pa ou chak jou paske se pa konsa yon ekip genyen yon chanplona. Yo antrene pou sa chak jou tande! Si ou nan danje e ou bezwen proteksyon: Som 91pale pou pwotéj pa ou ak Som 121 ki di pou vire zye ou anlé gade mévéy Bondye yo. Si ou bezwen fôs nan féblés ou: Ebre 13:5,6 pale ak ou ak li Efesyen 6:10-18 pale ak ou pou ou. Si ou bezwen lapé, trankilite ou ka li nan: Ezayi 26:3,4 pale ak ou pou ak li nan Filipyen 4:6,7 se la bagay pi dous pou ou a. Si yo di ou genyen yon move tan ki pral vini e ou genyen yon kay bô yon lanmé kote ou konnen dlo, van, pyebwa ka domaje li, éske ou pap fé sa ou konnen pou ou pwoteje kay sa? wi, men e lavi ou éske ou pap pran e fé tout sa ou konnen pou ou ka pwoteje li? Wi. Si ou santi ou bezwen sipô nan move tan yo ou ka li nan Liv sa yo tankou: Matye 11:28, 29 pale ke ou al kote Bondye pou sa ak li Som 23 mete mechan yo anba pye ou non ak li nan Ezayi 26:3,4 ka ede ou anpil, anpil paske ou merite bagay sa yo. Si ou bezwen sipô nan tantasyon yo: 1Koretyen 10:6-13 ou pa ta renmen madanm ak mari moun yo ak Jak 1:12-16; 4:7, ou kapab pouse mechan yo byen lwen ou eyap kite ou ak li nan Matye 4:10 ka sa pi grav paske se lé grandyab la“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#189
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor vinn tante ou, lap ede ou jwenn tout solisyon ou bezwen yo la pou la. Avétisman nan tantasyon yon an tout fôm. Li nan Galat 5:19-21 ala yon liv sa ki bon ak li nan Ebre 10:26-31 se yon jan pou ou padone youn ak lôt nan konviksyon nou yo dwe li nan Ezayi 1:18 ak nan liv 1Jan 1:7-9 anpil detay. 2Kwonik 7:11-16 pale sou jan Bondye ka ede ou konprann kisa Bondye li menm vle nou fé avan li padone nou pou peche nou yo! Mete enspirasyon Bondye yo nan lavi nou chak jou paske nou se moun pa Bondye yo. Pitit Wa paka ap manje nan fatra, nan vôlé, nan vis, nan bay manti, nan bay kout ba, kout lang, nan mechanste, nan lenjistis, nan piyaje pôv malere yo. Si ou ka viv kon yon bon kretyen, ou ka viv kôm yon ti wa, yon bon mari, yon bon madanm, yon bon papa, yon bon manman, yon bon pitit, yon bon bélmé, yon bon moun tou e yon bon ti rénn tou paske ou genyen anpil kapasite pou viv byen e konprann tout sa yo kila pou ou menm avék mwen menm lan. Ou se rezon ki fé Bondye pou ko fini ak monn sa yo paske ou se yon enventé, yon enjenyé pou Kris la, se pou ou fé sa yo ki byen paske ou pral bati nouvo kay, nouvo fondasyon, repare sa yo kite kraze yo anavn ou libere paske ou menm tou, ou genyen twôp mô nan simichtyé ou ki se ké ou.Kisa pou ou fé nan ka sa, repanti paske ou bezwen libere tét pou ou anvan ou libere lôt yo, ipokrit li sa yo; Ezayi 58:12 pale yon fason & 2kwonik 7:14 pale yon lôt fason men yo tout bon pou ou. Si ou pap gide nan yon bagay, yon bagay pral gide ou. Anyen nan lavi sa pa pou piyay, ou travay pou ou ka acheve yo. Sispann viv sou kont lôt moun yo, travay pou ou manje yon pen, pou nou menm ki di nou lan Bondye yo. Trase bon exanp paske 2Tésalonisyen 3: li tout vésé sa yo ki di ou plis ke sa mwen menm te ka di ou menm. Pran e fé devwa ou nan tout bagay yo tankou nan maryaj ou, nan ti moun ou yo, travay ou yo, fiti ou menm, vi ou, panse ou, nan tout lôt bagay sa yo ki genyen yo, ou dwe sonje pou fé efô ou e volonte Bondye tou. Ou pa yon Kayen, bay Bondye bon bagay yo tou, paske ou se yon bon moun ki soti nan ras Abél ki renmen Bondye. Sonje ou se yon sereng pou Bondye, ou dwe enjekte tout bagay sa yo ki bon nan lavi ou menm, nan lavi nou menm, nan labi lôt moun yo tou chak jou yo. Sispann enjekte bagay sa yo ki pa bon yo nan lavi yo menm e nan lavi lôt moun yo ki déjà genyen bagay sa yo ki bon yo,ke ou vle gate sa pou yo menm. Renmen tout bagay sa yo ou genyen yo paske Bondye te travay di pou li ba ou yo tout bagay sa yo pou ou te ka genyen yo jodiya. Jenéz 2, 3 pale sou jan Bondye fé nou e jan nou rechte tout sa yo ki bon la te li ban nou pou nou te ka pran tout sa yo ki mal pou nou menm. Nou kite Satan, nan enfliyans li nan Év enjekte nan nou menm tout sa yo ki pa bon. Bondye vle nou swiv li byen paske bagay sa yo ki bon yo dwe pou nou menm. Matye 25:1-43 pale de bagay sa yo. Jan 4:15-16 pale sou tou. Ezayi 1:1-2 ak nan Som 1:1-2 li nan“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#190
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Ezayi 58:6-8 ak nan Revelasyon, paj 3, 4 e 4:11 bay lavi. Mwen swete ou konnen ki moun Bondye ou a ye jodiya pa koute mechan yo, fé sa ou dwe fé yo e Bondye va beni ou abandansman paske se ou menm ki kenbe tout benediksyon ou ak Satan. Si ou te konnen jan Bondye renmen ou, ou tap chache benediksyon li yo chak jou paske se pou ou yo ye. Pa chache kouri déyé lajan, men déyé bon konprann ak entélijans Jezi sél ka bay yo. Pa pran sa pou yon betiz lé Bondye ap korije ou paske se pou byen ou. Se moun Bondye vle sove yo, li renmen, li korije yo e ou dwe vle fé zanmi ak li menm. Chache-l paske li pa lwen jan ou panse ya, se ou menm ki lwen li!“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#191
  • “Jan Yon Kretyen Dwe Viv” Sa Se Premye Edisyon Liv Sa Li Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor Liv Sa Liv Sa Ekri Pa Frè Gerard Mesidor“Kòman Ke Yon Moun Ka Rich Nan Lachè Men Pòv Nan Lespri A” Paj#192