Paglalakbay sa Pilipinas nila Magellan

32,496 views
31,815 views

Published on

From: Ma'am Bermudez

Published in: Technology, Business
2 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
32,496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
688
Comments
2
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paglalakbay sa Pilipinas nila Magellan

 1. 1. PAGLALAKBAY SA PILIPINAS<br />Magellan, 1519-1521<br />
 2. 2. Magellan<br />Fernao de Magalhaes (Portuguese)<br />Fernando Magallanes (Spanish)<br />Ferdinand Magellan (English)<br />
 3. 3. Angfleet ni Magellan ay mayroong 5 barko:"Trinidad", 120 tonelada, 55 katao, (Ferdinand Magellan, Kapitan) <br />“San Antonio", 130 tonelada, 60 katao, (Juan de Cartagena, Kapitan)<br />"Concepción", 90 tonelada, 45 katao, (Gaspar de Quesada, Kapitan)<br />"Victoria", 90 tonelada, 42 katao, (Luis de Mendoza, Kapitan)<br />"Santiago", 60 tonelada, 32 katao, (Giovanni Serrano, Kapitan) <br />Angkabuuangbilangngcrew ay 234 katao; kabilangang 4 naAfrikano at Asyanongtagasalin.<br />
 4. 4. On the right hand side is a stamp displaying the navigation equipment around 1500: A compass for steady course keeping, a cross-staff for astronomical observations to determine the geographical altitude, a compass to work on the sea maps, a nocturnal to determine time via the polar star and an hour glass. Such an hour glass was typically the only clock on board. It also served the crews with the duty changes. It was not usable for navigation, because people would forget to turn it over, or the sand inside became wet and "clumped".On the left we can see an astrolabe which was used to measure the altitude of sun or star to calculate the latitude, Magellan had one too.<br />
 5. 5. 9.26.1519-12.13.1519<br />Tinahaknila Magellan angkanluranng Africa at naratingang Canaries noongSetiembre 26, 1519.<br />TinawidnilaangAtlantiko at dumaongsadalampasiganngTimogAmerika (ngayon ay kilalabilangPernambuco, Brazil), noongNobyembre 29.<br />Naratingnilaang Rio De Janeiro noongDisyembre 13. Pinangalananniyaitong Santa Lucia (naratingniyaitosakapistahanngsantongito.)<br />
 6. 6.
 7. 7. Upanghindimakaligtaanang “paso”, angdaansakanluranpatungongkaragatanngPasipiko, angfleetni Magellan ay mabagal at maingatnaumusad.<br />NoongEnero 10, 1520, naratingnilaangbungangang Rio de la Plata.<br />
 8. 8. NoongMarso 18, angfleet ay nakaratingsalawang Puerto San Julián. Dahilpapalapitnaangtaglamigngkatimuran, ipinasyani Magellan napansamantalanghumimpilrito. Angkanilangpagkain at ibangkagamitan ay nag-uumpisanangmaubos .Ipinasyani Magellan naliitanangrasyon…<br />Abril 1, naganapangisang mutiny. IsinigawngmgacrewangpagbaliksaEspanya.<br />
 9. 9. Angmgaliderng mutiny ay sila Quesada, Juan de Cartagena, at Juan SebastiánElcano. Nakontrolnilaang "San Antonio". Sa gitnanglabanan, napasokni Magellan ang "Victoria". Ngayon ay mayroong 3 barkolabansadalawa. At nagingposiblekay Magellan nasupilinangpaghihimagsik.<br />Nagingmalupitangparusangipinatawni Magellan. Angmgakapitanng "Victoria" at "Concepción", sila Luis de Mendoza at Gaspare de Quesada, ay binitay. Angkapitanng"San Antonio", si Juan de Cartagena, at ang paring si Sanchez de Reina, napasimunongmutiny, ay dinalasababay-dagat at iniwan.<br />
 10. 10. Angpaglubogngsantiago<br />Ipinadalani Magellan ang "Santiago" upangmag-scout<br />Isangmalupitnabagyoangsumira at nagpalubogsabarkongitonoong May 22, 1520.<br />2 tauhanlamangangnakabalikkay Magellan upangmagbalita.<br />
 11. 11. AngPagtalikodng san antonio<br />Ang San Antonio angpinakamalakingbarko at may pinakamaramingsuplaysaekspedisyon.<br />Ika-20 ngNobyembre, habanghinahanapang ‘paso ‘ (lagusanpatungongkaragatangPasipiko), tumalilisang San Antonio at nagbalikngEspanya.<br />
 12. 12. 3 barko (Victoria, Concepcion at Trinidad) angnagpatuloy.<br />NatagpuannilaanglagusanpatungongPasipikonoong ika-28 ngNobyembre, 1520.<br />Pinangalanananglagusangitobilang “Estrecho de Magellan” o Magellan Strait.<br />
 13. 13. The Strait of Magellan (also called the Straits of Magellan or the Magellanic Strait) comprises a navigable sea route immediately south of mainland South America and north of Tierra del Fuego. The waterway is the most important natural passage between the Pacific and the Atlantic oceans, but it is considered a difficult route to navigate because of the unpredictable winds and currents and the narrowness of the passage.<br />
 14. 14. Pacific ocean<br />Naratingnila Magellan angdagatsakatimuran (Southern Sea), napinangalanniyangKaragatanngPasipikodahilsapayapanitongkalagayan.<br />Sa kasawiangpalad, hindinatantyang tama ni Magellan angkalakhanngkaragatan., at sailangbuwannilasalaot, nag-uumpisanangmaubosangpagkain at gamitsamgabarko... Sa halipnabiskwit, kusot (sawdust) angnagingpagkainnila. Inumpisahannarinnilangkaininangmgalubidnayarisabalat, magingangmgadaga.<br />
 15. 15. Nagkasakitangmaramingtauhan (scurvy). 19 nakataoangnamatay. Siniguroni Magellan angagarangpagpapataponngmgabangkay, satakotnaangibangtauhan ay kainin pa angmgaitosatindinggutom..<br />
 16. 16. Ika-6 ngMarsonangnaratingnilaang Marianas (hangosapangalanni Maria Ana ngAustria, Reyna RegentengEspanya). Tinawagitoni Magellan na “Islas de Ladrones” (Island of Thieves), dahilpinagnakawaninakawansilangmgakatutubongChomorrosngmgakagamitannanakakabitsabarko, kabilangnaangisanilangbangka (lifeboat). Para mapigilanangmgaChomorros, kinailanganni Magellan namagpaputokngbaril. Dinalani Magellan ang 40 niyangtauhansadalampasigan, sinunoganghumigitkumulangna 50 kubo at mga balsa. Nakapatayrinsilang 7 katutubobagonilanabawianglifeboat.<br />
 17. 17. Nang nilisannilaang Marianas, hinabol pa silanghumigitkumulangisangdaangbangka at pinaulanansilangmgabato. <br />Hindi silanakakuhanginumin o pagkain, hanggangsamaratingnilaangPilipinas.<br />Sa 234 kataonaumalisngEspanya, 150 maglalayagnalamangangnatira. <br />
 18. 18. Ikatlongaraw (Marso 18, 1521) nangmakatagposilang 9 nakatutubomulasakaratignaislangSuluannadumatingsakayngisangbangka.<br />Dahilhindisilaanyong may masamanghangarin, hinandugansilani Magellan ngmgapulangsumbrero, salamin, suklay, lino, at iba pang maliliitnabagay. Bilangkapalit, tinanggapnilaangdalangmgaitongsaging, isda, niyog at tuba.<br />

×