Your SlideShare is downloading. ×
0
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Ferdinand Marcos
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ferdinand Marcos

3,178

Published on

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • https://www.facebook.com/FerdinandEMarcosBestPhilippinePresident
  look at that page and you will know the truth :) , isa-isahin nyo yung nakalagay jan para magkaroon kayo ng karagdagang TAMANG kaalaman. Si Marcos ang pinakamatalino, pinakamadaming nagawa at pinakamagaling sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas believe it or not.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • nice
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
3,178
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
195
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. “Magigingdakilangmuliangbansangito!”<br />Ferdinand Marcos<br />Ika-10 PangulongRepublikangPilipinas<br />
 • 2. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />Isinilangsi Marcos noongSetyembre11, 1917 sa bayan ng Sarrat, IlocosNorte. <br />Angkanyangama ay siDonMarianoMarcosnanagingKongresistasaIlocos at Gobernadorsa Davao. Si JosefaEdralinnamanangkanyangina, ay isanggurosakanilangbayan.<br />Panganaysiyasaapatnamagkakapatid. Angkanyangmgakapatid ay sinaDr.Pacifico, Elizabeth at Fortuna. <br />
 • 3. Edralin-Marcos Family<br />
 • 4. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />May mganagsasabinaangtunay daw naamani Marcos ay angkanyangninongnasiFerdinandChua, napinaniniwalaannanagpa-aralsakanya. <br />Sa SarratCentral School ay nagtapossiyangElementarya at saMaynilanagpatuloysamataasnapaaralan. <br />Taong1930, kumuhasi Marcos ngAbugasyasaUnibersidadngPilipinas at nagtaposbilangCum laude noongMarso 1939.<br />
 • 5. Nagri- review noon siMarcos parasa bar exams nangmataloangkanyangamasamulinitongpagtakbobilangkongresista. <br />Angtumalodito, si JulioNalundasan ay nabaril at namataypagkataposnghalalan. <br />Si Marcos angnapagbintangan, at kahit pa ngaisangmahusaynaabogadoangnagtanggolsakanya, nahatulan pa rinsiyanglabimpitongtaongpagkabilanggo.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 6. Nasaloobsiyangkulunganngmagingtopnotchersabarexams at nangmagingganapnaabugado ay hinilingniyasaKataas-taasangHukumannapayagansiyangipagtanggolangsarilisakasongibinintangsakanya. Dahilsakanyangtalino at kahusayan ay pinayagansiyangKorteSuprema. <br />Nanalosiya at napawalang- sala. Tinanghalsiyang “Lawyer of the year” at hinangaanngmgakapwaabogado.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 7. Nagsilbisi Marcos saSandatahangLakasngFilipinasnoongpanahonngIkalawangDigmaangPandaigdig. <br />Pinanindiganni Marcos nasiyaangnamunosamgagerilyalabansapananakopngHaponessaPilipinas, paninindigangkaniyangpinanghawakansakanyangbuongkarerasapulitika.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 8. Manuel Roxas<br />1946-1947, nagsilbisi Marcos bilangkatulongsabagongpangulongnagsasarilingrepublikanasi ManuelRoxas. <br />
 • 9. HumiwalaysiRoxassaPartidoNasyonal, na noon ay nangungunangpartidoupangbuuinangPartidoLiberal. <br />Tumakbosi Marcos bilangkandidatongPartidong Liberal at nagwagibilangkinatawanng IlocosNorte noong1949. <br />Nakatatlongterminosiyabilangmambabatas. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 10. Noong1954 ay nakilalaniyasiImelda Romualdezna“Rosas ng Leyte”.<br />
 • 11. IkinasalsilasaHuwesnoong Mayo 1, 1954.<br />
 • 12. AngUnangPamilya<br />Nagkaroonsilangtatlonganak, sinaImee, Ferdinand Jr. at Irene.<br />
 • 13. Nagwagisi Marcos bilangsenadornoong1959. <br />Nagsilbisiyangpangulongsenadomulanoong1963hanggang1965. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 14. DiosdadoMacapagal<br />Lumipatsiyangibangpartidoupangmakalahoksapambansanghalalanbilangkatunggaling dating pangulong DiosdadoMacapagal. <br />
 • 15. Lyndon B. Johnson<br />NakuhaniyaangsuportangpangulongEstadosUnidosnasi Lyndon B. Johnson at ngkomunidadngmgadayuhangnegosyante.<br />
 • 16. Madalingnapagwagianni Marcos anghalalan.<br />
 • 17. Disyembre 30, 1965<br />Panunumpani G. Ferdinand Edralin Marcos bilangika-10naPangulongRepublikangPilipinas.<br />
 • 18. Mulasasimulanangpanunungkulanni Marcos bilangpangulo, tumindiangpagkakasangkotngEstadosUnidossadigmaansaVietnam. <br />Angdigmaannaitoangnagpasokngbilyun-bilyongdolyarsaekonomiyangPilipinas. <br />Maramingproyektoangpinondohanngmgadayuhangnagpapautang, nanagingmalakingtulongsapag-unladngekonomiya. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 19. Naglagayngdalawang base ngmilitarangEstadosUnidossaPilipinas. Angmgaito ay ang ClarkAirBase at SubicBayNavalBase. <br />
 • 20. Nakadagdag pa angpaglulunsadni Imelda Marcos ngseryengmgaprestihiyosongproyektosa Maynila, kasamanaangpagtatayongmgagusalingmuseo at magagarangotel.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 21. Noong1969, makaraangmangampanyagamitangisloganna"Bigas at Daan," mulingnanalongpangulosi Marcos nanakakuhang74%boto. <br />Siyaangkauna-unahangpangulonananalosaikalawangtermino, napinahihintulutanngkonstitusyon. <br />Magingangmgananalongsenador at kinatawan ay nanggalingsaPartidoNasyonal, nakaniya ring partido.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 22. Disyembre 30, 1969<br />PasinayasaPangalawangterminoniPangulong Ferdinand E. Marcos.<br />
 • 23. Habangsi Marcos ay nasakaniyangikalawangtermino, humarapsiyasamaramingsuliranin. <br />Maramingmgamag-aaralsaunibersidad at mga Pilipino angtutolsapatuloynapresensiyangmgamilitarngEstadosUnidos at patuloynapagsuportasamgapolisiyangEstadosUnidoslabansa Vietnam. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 24. AngpartidongkomunistasaPilipinas ay lalongnagingaktibo at naglunsadngmalawakangkaguluhansamaralitangtaga-nayon at taga-lunsod. <br />Sa katimugangbahaginamanngPilipinas, angkilusanngmga Muslim ay dumadagsanarin.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 25. Agosto 21, 1971<br />PangbobombasaPlaza Miranda o Limasawang Miranda<br />
 • 26. Ilangoraspagkaraanngpagpapasabogngbombasa Plaza Miranda, ipinalabasngPangulong Marcos angProklamasyonBilang 889 nasumususpindisapribelihiyong“writ of habeas corpus” upangmapanatiliangkapayapaan , mapangalagaanangmgamamamayan at mapanatiliangkapangyarihanngpamahalaan. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 27. Noong Enero 7, 1972ganapnabinawiniPangulong Marcos angkautusangnagsususpindisapribelehiyong writ of habeas corpus.<br />Hindi naglaonpagkaraanbawiinangsuspensyonngkarapatansawrit, angkapayapaan at kaayusanngbansa ay lumubhanglumubha. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 28. Dahilsalumalalangsuliraninsakapayapaan at kaayusansabansa, isinailimniPangulong Marcos angbuongbansasaBatas Militarsabisang ProklamasyonBilang 1081 nakanyangnilagdaannoong Setyembre 21, 1972.<br />Sinupilni Marcos angmgapulitikongtumutolsakaniya. Inarestoangpulitikongpinunonasi Benigno Aquino Jr.. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 29. Winakasanangkalayaanngmgamamamahayag. Angbagongkonstitusyon ay pormalnaipinahayagni Marcos noongEnero 1973 nanagbigaynglubosnakapangyarihansapangulo at pagpapalibanngmgahalalan<br />Noong1981, opisyalnabinawini Marcos angbatasmilitar, ngunitnanatili pa rinangkanyang emergency power upangmagamitparasapekenghalalangpampangulo. Kagayananginaasahan, si Marcos ay nanalongisa pang termino.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 30. Noong1983, nagdesisyonsi Aquino nabumaliknasaPilipinas.Siya ay binarilsalikodngkaniyangulo, at namatayilangminutolamangmakaraangdumatingsaManila International Airport o NinoyAquino International Airportngayon. <br />Sinabingpamahalaannaangpagkakapataykay Aquino ay gawangupahangmamamaril, nanapatayngpulisyasapaliparan. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 31. Ninoy Aquino Assassination<br />August 21, 1983<br />
 • 32. Angpagkamatayni Aquino angnagingmalakingpuwersasapagbagbsakni Marcos. <br />Inilarawanni Corazon Aquino, biyudani Aquino, si Marcos bilangisang brutal nadiktador. <br />Upangmakuhamuliangpuwesto at magpatuloyangsuportangEstadosUnidossakaniyangrehimen, inihayagni Marcos angpagkakaroonngbiglaanghalalanpampangulonoongPebrero1986.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 33. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />Inaasahanni Marcos angpagkapanalo, dahilsakaniyangmakinarya at sapagkakahati-hatingoposisyon. <br />NgunitbumuosiCardinal Sin ngalyansangoposisyon, at hinikayatsiCorazon Aquino upangtumakbosapagkapangulo at siSalvador Laurel bilangpangalawangpangulo.<br />
 • 34. SinasabingparehongkinatawannasiCorazon Aquino angnanalongunitkinilalangpambansangasembleasi Marcos bilangsiyangnanalo. <br />Noon, nagpahayagangSimbahangKatolikonaangnaganapnahalalan ay isangpanlolokolamang at angtagumpayni Marcos ay isalamangkahungkagan.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 35. Pebrero 22, 1986, dalawasamatataasnaopisyalngmilitarni Marcos angnagbitiwngsuportasakaniya. <br />Nanawagansi Cardinal Jaime L. Sin sataong bayan, nagdagsaanangmgataoat 4 naarawpinalibutanngmgataoangmgakamponakinalululananniEnrile at ngkaniyangmgakasama. <br />Walangnagawaangmgatropani Marcos sapagkathindinilamaaaringsaktananglibu-libongmgatao.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 36. EDSA Revolution<br />
 • 37. NoongPebrero26, angpamilyang Marcos at angmgataongmalalapitsakanila ay lumipadpatungongHawaiilulanngsasakyangpanghimpapawidngEstadosUnidos. <br />HinirangnamansiCorazonAquinobilangpangulongPilipinasnasiyangnagbunsodsakanyabilangkauna-unahangbabaengpangulongbansa.<br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 38. PasinayaniCory Aquino<br />
 • 39. Nanatilisi Marcos sa Hawaii hanggangsasiya ay pumanawnoong1989. <br />Makaraangpumanawsi Marcos, si Imelda ay pinawalangsalasakasongpanglulustaynghukumanngEstadosUnidos at nahatulangnagkasalasakasongpangungurakotnghukumanngPilipinasnoong 1993 ngunitbinaliktadngkortedahilsakaniyangapelanoong 1998. Magingsaiba pang kaso, siya ay pinawalangsalarin. <br />Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos<br />
 • 40. Noong1993, ibinalikangnaimbalsamangbangkayni Marcos sabansa at inilagaksaisangglass case crypt. Ito ay makikitasakanyangmuseleosakanyangsinilangang bayan.<br />
 • 41. MahrilagNagalinngam – 1F2<br />PHIST 1<br />Mrs. Aurora Cristina Paguio-Bermudez<br />

×