Folksam - Extern bolagsstyrningsrapport 2008

821 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folksam - Extern bolagsstyrningsrapport 2008

  1. 1. belöningsprogram, bolagsstämmor,valberedning, revisionsfrågor, klimatindex, företagsbesök, ägardialog, jämställdhetsindex, index för ansvarsfullt företagande, mutor, styrelsekompetens, röstnings- samarbete Ansvarsfullt ägande Extern bolagsstyrningsrapport 2008
  2. 2. Extern bolagsstyrningsrapport 2008 Inledning arbetat aktivt med att påverka bolag som en sådan handlingsplan i samband med Det mycket turbulenta börsåret 2008 slutade kan kopplas till kränkning av internationella årets bolagsstämma samt att öppet redovisa som ett av de sämsta någonsin. Bolånekris- konventioner. Genom att vara en aktiv ägare sina utsläpp av koldioxid på koncernnivå. en i USA, investmentbanken Lehman Broth- kan Folksam påverka och långsiktigt förändra ers fall och en allmän finansiell oro har med- samhället för att uppnå ökad hållbarhet Styrelsens sammansättning verkat till att samhällsekonomin allvarligt har och trygghet för individen. Vi är övertygade Folksam har arbetat aktivt för en breddning påverkats. I denna oro ligger det ett särskilt om att företag som tar ansvar för miljö och av kompetensen i svenska marknadsnoter- ansvar på de stora institutionella investerarna mänskliga rättigheter är mer lönsamma på ade bolagsstyrelser. Inställningen har varit att de ska ta ett större ansvar för styrningen sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga att: och kontrollen av börsbolagen. Ansvaret rättigheter och anti-korruption påverkar vi • En styrelse bör bestå av kompetenta gäller inte endast för de finansiella invester- därför de företag vi investerar i. Förutom att personer med en lämplig fördelning ingarna utan även för företagens utveckling försöka påverka företag har Folksam också avseende erfarenheter, ålder och kön. mot större hållbarhet. Den rådande ägarsitu- uteslutande kriterium som gäller tobak och • För landets börsföretag skulle ökad ationen har även betydelse för de skillnader i klustervapen. I slutet av 2008 togs ännu ett jämställdhet i styrelserna leda till ökad engagemanget och deltagandet i övervaknin- steg i denna process genom bildandet av kompetens, vilket i sin tur ger bättre gen av bolagets ledning som finns. en nordisk etikkommitté som är ett samar- fungerande företag och i slutändan högre bete mellan Folksam, Norska KLP och vinster. Styrelserekryteringar kan rimligen Folksam förvaltade under 2008 drygt 190 finska Ilmarinen för att samordna miljö- och bara bli hälften så bra om man miljarder kronor för sina omkring fyra miljoner etikfrågor i de bolag företagen äger aktier i utestänger halva befolkningen. kunders räkning. Folksam har sedan 2002 utanför Norden. Möjligheterna till långsiktig lönsamhet skadas när kompetenta kvinnor och män Bolagsstyrning 2008 står utanför styrelserummen på grund av Ägarrollen Bolagsstyrningsfrågorna har varit aktuella i kön, ålder, nationalitet eller för att de Den internationella utvecklingen inom hög grad under de senaste åren och så har tillhör ”fel” nätverk. näringslivet med ökade krav på öppenhet även varit fallet under 2008. Börsbolagens • Valberedningens ledamöter och arbets- och större påverkan utifrån, tillsammans med förberedelser har varit bättre inför denna metoder ska redovisas öppet i årsredo- ett flertal stora skandaler, har medfört att det säsong än tidigare. Detta har visat sig bland visningen. Om ingen valberedning finns blivit allt viktigare för företag att arbeta med annat genom att många företag i god tid inför ska processen för hur styrelseledamöter den interna bolagsstyrningen. Förtroende stämman har tagit upp en diskussion med rekryteras tydligt presenteras i spelar en allt större roll och företagen måste sina större ägare om vilka ärenden som ska årsredovisningen. ta ett socialt ansvar med hänsyn till andra komma upp på dagordningen. Förberedelser- aspekter än enbart de ekonomiska. na har gjort att ärendena har varit bättre Det är viktigt att företagen leds av personer förberedda och underbyggda än tidigare år. med hög (högsta) kompetens för upp- Den förändrade ägarbilden har samtidigt giften. Det faktum att det är uppemot 80 eller medfört att institutionernas ägarandel ökat De två vanligaste frågorna på dagordningar- 90 procent män med liknande bakgrund, under hela efterkrigstiden. Närmare 85 na under stämmosäsongen 2008 har varit: utbildning, fritidsvanor, bostadsort och etnisk procent av det samlade värdet på Stockhol- härkomst, gör att det finns skäl att misstänka msbörsen utgörs av institutionellt ägande. • Belöningssystem att viktig kompetens förbigås. Detta kan få Samtidigt har det privata direktägandet - ett av tre börsföretag har infört allvarliga konsekvenser för lönsamheten, minskat i samma omfattning. Ser man till an- nya incitamentsprogram under det särskilt i framtiden eftersom alltför homogena delen av den vuxna befolkningen som äger första halvåret 2008. ledningar gör dem mindre konkurrenskrafti- aktier, direkt eller via aktiefonder, har denna • Kapitalstrukturen ga. Det är ingen rak könsfråga. Det är många stigit från 29 till 80 procent under de senaste - återköp och utdelningsnivåer kompetenta män som aldrig kommer ifråga 20 åren. Ägarintresset har allt mer kommit i också för att de tillhör “fel” ålder, fel nätverk, fokus. En stor del av det som varit styrelsens har fel hudfärg och fel kompisar. Dessutom och vd: s ansvar har flyttats till ägarna, som Folksams prioriterade områden är det är fel att tro att man kan bekämpa har fått en mer aktiv roll. 2008 diskriminering med att diskriminera. Under året har Folksam varit mycket aktivt på ett antal av de 28 bolagsstämmor som Det är en styrelse eller en VD:s skyldighet Folksams ägarpolicy är fastställd av sty- bevakades. att rekrytera de mest kompetenta personer relserna i Folksam Ömsesidig Livförsäkring som går att uppbringa till de arbetsuppgifter och Folksam Ömsesidig Sakförsäkring samt Folksam har ställt krav inom fyra områden: ett företag har att erbjuda. Denna skyldighet i dotterbolagen. Bolagsstyrningsfrågornas handlingsplan för att minska utsläppen av har de gentemot ägarna av företaget. Det betydelse för institutionella placerare har koldioxid, tydligare redovisning av ersät- innebär inte att de ska rekrytera kandidater under de senaste åren alltmer aktualiser- tningsprogram och aktieägarnyttan av dessa, med ett visst ursprung eller ett visst kön bara ats och kraven på institutionella placerare styrelsens sammansättning samt agerat för för att de känns tryggt för dem själva. Efter- att ta ett ägaransvar har ökat. Folksam tar att bolagen på Stockholmsbörsen ska införa som vi lugnt kan utgå ifrån att kompetens är idag ett samhällsansvar bl a genom sina proxyröstning. en egenskap som har en normalfördelning etiska investeringskriteterier, vilka är såväl i befolkningen kan vi med fog misstänka att uteslutande som påverkande. En naturlig Minskade koldioxidutsläpp när vi finner enkönade församlingar som utveckling av det samhällsansvar Folksam Som en konsekvens av Folksams miljö- ledningsgrupper eller styrelser, så har man tar genom sina etiska investeringskriterier är engagemang och arbete med Carbon Dis- valt ut män och valt bort kvinnor. att Folksam vidareutvecklar sin ägarstyrning. closure Project uppmanar vi börsbolagen att Folksam bör således ha en tydlig bild av hur upprätta en handlingsplan med mätbara mål Folksam ser på sin roll som ägare i marknad- för hur utsläppen av koldioxid ska minskas. snoterade bolag. Folksam uppmanar företagen att presentera 1
  3. 3. Valberedningar till att det finns ändamålsenliga belöningssys- belöningsprogram: Aktierelaterade incita- Folksam har ingått i Atrium Ljungbergs samt tem i bolagen. Ofta är de så komplicerade att mentsprogram och dess effekter på bolagens Proffice valberedningar under 2007 till 2008. de förstås enbart av experter. Förstår då den Aktieavkastning 1997 – 2007. Resultatet från Folksamgruppen är tredje största ägare i anställde vilket beteende som egentligen pre- denna undersökning visar att det inte finns Atrium Ljungberg samt Proffice fjärde största. mieras, eller uppfattas programmen mer eller ett tydligt samband mellan bolagens aktiere- Det är vanligtvis endast de fem största mindre som möjliga lotterivinster? Är så fallet laterade belöningsprogram och aktieavkast- ägarna som ingår i valberedningen. Folksam har programmen inget värde för aktieägarna. ningen. tillhör ofta en av de tio största ägarna i Därför måste de förenklas och förtydligas svenska börsbolag men mer sällan en av de samt bättre kommuniceras till både anställda Bolagsstämmor fem största. Folksam har genom sin stora och aktieägare. Det är förvånande att fler Under stämmosäsongen 2008 deltog Folk- riskspridning bland investeringarna ej uppnått bolag inte utvärderar effekten av införda sam vid 28 stycken stämmor. I flertalet fall den nivån. program eller att de fastställer klara mål för föregicks stämmorna av en dialog med före- programmen då dessa presenteras. tagen och ägarna avseende beslutspunkter på stämman.I några fall fick vi inte tillräckligt Folksam har också pekat på vikten av att gehör för våra ståndpunkter och då röstade programmen utvärderas ur ett aktieägarper- Folksam emot det förslaget. spektiv. De svenska börsbolagen har förbättrat sin Grundregler för rörlig lön även kallad information om ersättningssystemen till bonus, gratifikation eller annan ersättning aktieägarna. Det tillhör numera undantagen som innebär en extra kontant ersättning att företagen inte inkluderar relevant informa- utöver den fasta lönen: tion om aktieprogram, fast och rörlig lön samt • Företaget måste ha en positiv total- pension i sina årsredovisningar. Trots förbät- avkastning trad information finns det fortfarande stora • Det ska kopplat till i förväg fastställda brister. Det saknas även i stor utsträckning Belöningsprogram mål som de bonusberättigade ska kunna utvärderingar och uppföljningar av befint- Som en del av bolagsstyrningen tar Folksam påverka. liga system. I många fall saknas koppling ställning till och följer belöningsprogrammen • Det ska finnas ett i förväg fastställt tak till avkastning gentemot konkurrenter och hos olika företag på börsen. Inställningen till som relateras till den fasta lönen eller beskrivningarna är, om än omfattande, fort- belöningsprogram är positiv under förutsät- till ett annat mått. Detta är särskilt viktigt farande svårgenomträngliga. tning att de bygger på marknadsmässiga om bonusen är kopplad till vinster. Finns villkor och att tilldelningen är befogad. det inget tak när bonusen faller ut som Folksam har under året markerat sitt mis- Utgångspunkten för Folksams syn på belön- en fast procentandel av vinsten kan det snöje mot dessa brister bland annat genom ingsprogram är att de ska höja motivation bli omotiverat mycket pengar ett år då det att rösta mot förslagen på flera bolagsstäm- och prestation hos de anställda och därmed går ovanligt bra. Aktsamhet bör också mor. Dessvärre har en majoritet av aktieä- skapa värden för företaget och aktieägarna, iakttas om vinstens storlek påverkas garna stöttat förslagen. Folksam har även vilket i förlängningen säkerställer en bra av- kraftigt av risknivån i affären. Risk- presenterat ett förslag om framtagande av kastning för Folksams kunder. Programmen justering är då ett måste. gemensamma riktlinjer för de institutionella bör vara så utformade att de endast faller • Det ska finnas en katastrofklausul som ägarna i dessa frågor via Institutionella ut om de uppsatta målen uppfylls. Det är styrelsen kan lösas ut i efterhand om ägares förening. Det har dock hittills varit eftersträvansvärt att det finns en koppling till det är så att alla målparametrar visar svagt intresse för förslaget hos övriga med- företagets utveckling relaterat till konkurrent- grönt men aktiekursen trots det faller lemmar i föreningen. er inom samma bransch. I det fall program- kraftigt eller om annat katastrofaktigt met är relaterat endast till företagets börskurs inträffar. Detta ska skrivas in i avtalet. Kontakt med företagen har bland annat skett vill vi att detta särskilt motiveras. • Systemet ska beskrivas tydligt i bolagets via: ersättningspolicy som fastställs av • Brev eller möten med de tjugo svenska Olika typer av belöningssystem har förekom- ägarna på bolagsstämman. företag som utgjorde de största mit vid flera årsstämmor. Folksam anser att innehaven 1 februari 2008. det är styrelsens ansvar att på bästa sätt Folksam genomförde under 2008 en studie • Brev till alla börsföretag angående bland främja aktieägarnas intressen genom att se av de svenska börsbolagens långsiktiga annat belöningssystem. • Rapport om belöningssystem. Distansröstning vid bolagsstämmor Folksam har, i syfte att öka aktieägar- demokratin i Sverige, fortsatt agera för att förmå fler företag att modernisera sina bolagsstämmor så att röstning blir tillåtet på distans. Folksam menar att distansröstning sänker risken i aktieägandet då det ger större möjlighet till påverkan. Därmed borde inves- teringsvilligheten i svenska aktier öka, vilket på sikt borde höja värdet på svenska aktier. Brev skickades till alla börsföretag angående bland annat distansröstning. 2
  4. 4. Miljö, mänskliga rättigheter och Företagsdialoger Resultat bolagsstyrning samt korruption Folksam har även haft en rad kontakter med företag rörande specifika incidenter. Här kan företagskontakter Under 2008 granskades verksamheten i • Ett stort antal företag har uppmärksam- 2 774 bolag med fokus på företagens nämnas; mats på sina brister i sin sociala prestanda inom områdena miljö, mänskliga rapportering. Flera företag har efter en rättigheter och korruption. Carnegie dialog med Folksam infört riktlinjer och Folksam röstade på bolagets årsstämma mål för sitt miljöarbete. för att ansvarsfrihet inte skulle ges för • Folksam har varit en stark röst i medie- ledamöterna i den gamla styrelsen i det debatten inom områdena Miljö, Mänsk- noterade bolaget inklusive tidigare VD, liga rättigheter, Jämställdhet och med undantag av en person som endast en Bolagsstyrning. kort tid var ledamot. De ledamöter som ej - Folksams bolagsstyrningsarbete upp- föreslogs få ansvarsfrihet var därmed samma märksammas i totalt 247 tidningsartiklar personer som bolagets revisor valt att varken och nyhetsinslag, jämfört med 166 under tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för i dot- 2007. terbolaget Carnegie Investment Bank AB. Ett - Bolagsstyrningsfrågorna tas ofta viktigt motiv för vårt ställningstagande var att upp i media med stor räckvidd och kan vi ansåg att inte några dörrar skulle stängas därför antas ha nått en stor del av för det fall rättsliga åtgärder senare bedöms Sveriges befolkning under året. behöva vidtas. - Kännedomen om Folksams bolags- styrningsarbete ökade från 9 % 2007 till Hennes & Mauritz 16 % 2008 för allmänheten och från 15 % Under året har media rapporterat om att till 24 % bland Folksams kunder. det förekommit sexuella trakasserier och • Endast ett fåtal börsbolag har hörsammat fysiskt våld på Hennes & Mauritz (H&M:s) uppmaningen att införa distansröstning. fabrik House of Sunshine i Bangladesh. • Kvinnorepresentationen i börsbolagen är Med anledning av detta kontaktade Folksam fortfarande låg. Trots en intensiv diskus- företaget som meddelade att man ser mycket sion med börsbolagen förändras detta Företagskontakter allvarligt på saken och att inga former av mycket långsamt. Möjligheterna till Dialogen är vårt främsta verktyg att fortsätta trakasserier hos leverantörerna tolereras. långsiktig lönsamhet skadas när kompe- påverka i riktning mot ett mer ansvarsfyllt Efter en undersökning på plats meddelade tenta kvinnor och män står utanför styrel- företagande. Förutom bolagsstämmorna har H&M att man inte hittat något som stödjer serummen på grund av kön, ålder, natio- Folksam besökt eller skickat brev till de tjugo anklagelserna om sexuella trakasserier nalitet eller för att de tillhör ”fel” nätverk. största aktieinnehaven. Insatserna har kon- och fysisk bestraffning av de anställda i Dock har det fokus frågan fått under året centrerats till dessa därför att vi där har en fabriken. Den slutsatsen får även stöd av resulterat i att betydligt fler företag än mer betydande ägarandel och därmed större en lokal fackförening, NGWF, (National Gar- tidigare har redovisat att sina mål för chans att påverka bolagen. ment Workers’ Federation) med god insyn i jämställdhet. fabriken. Folksam har även intensifierat sina kontakter Tabell 1 med företagen. Folksam har identifierat de H&M har under en längre tid varit observanta 20 företag som löper störst risk för att råka ut på eventuella överträdelser mot sin upp- Folksams arbete -08 -07 -06 -05 -04 med Ansvarsfullt för incidenter beträffande miljö och mänskliga förandekod på fabriken House of Sunshine. ägande rättigheter. Samtliga dessa har kontaktats Tidvis har de övervägt att avsluta samarbe- med en genomgång av deras risksituation. tet. De har nu beslutat att fortsätta produk- Antal aktiva företags- 38 43 7 14 13 dialoger tionen tills vidare, då fabriken har bytt ut På dagordningen vid dessa tillfällen och i ledningen och genomfört en rad förbättringar. Antal medverkande 28 23 18 15 15 breven finns styrelsens sammansättning, Bland annat har man inrättat en Worker Wel- bolagsstämmor beroende/beroendefrågor i styrelsen, arvo- fare Committee och ett Grievance System det för styrelsen, koncernchefens lön och där de anställda kan framföra klagomål. Antal företagskontak- 256 273 269 270 230 ter angående socialt rösträttsbegränsningar. Även andra ersättnin- ansvar gar som t ex långsiktiga incitamentsprogram, Assa Abloy bonussystem och ersättning till revisorer Det framkom under hösten uppgifter om har diskuterats. Företagets CSR-arbete har att Assa Abloy hade en fabrik på ockuperat Utländska innehav Ägarandelarna i utländska bolag är förhål- även det granskats och bedömts. Förslag till område i Gazaremsan i Palestina. Folksam landevis små jämfört med i den svenska förbättringar har framförts i de fall brister har framförde till företaget att vi såg allvarligt portföljen. Våren 2008 fortsatte Folksam trots uppdagats. på detta då vi bedömde det vara ett brott detta att använda sitt inflytande för att rösta mot Genèvekonventionen. Efter Folksams på ett stort antal utländska bolagsstämmor. Som ett resultat av granskningen har flera kontakter med företagsledningen meddelade Det möjliggjordes genom ett samarbete med företag efter dialog med Folksam infört riktlin- Assa Abloy att de ska avveckla sitt engage- flera internationella institutioner och banker jer och mål för sitt miljöarbete eller sitt sätt att mang i fabriken och flytta verksamheten. samt Euresa. Folksam tog ställning i en arbeta med mänskliga rättigheter. rad förslag som innebar att företagen ska 3
  5. 5. respektera mänskliga rättigheter och skydda CDP 55 000 miljarder dollar. Folksams Index för Ansvarsfullt miljön. Röstningen gjordes elektroniskt via Företagande Internet och innebar inte fysisk närvaro vid Röstningssamarbete Folksam presenterade för tredje året i rad stämman. Folksam fortsatte under 2008 arbetet i ett Index för ansvarsfullt företagande som är utvecklingsprojekt tillsammans med flera den första studie som gjorts över de svenska Dialog med utländska företag andra ömsesidiga finansbolag i EURESA börsföretagens offentligt redovisade arbete Under 2008 hade Folksam kontakt med och ICMIF kring ett försök med röstningssa- med miljö och mänskliga rättigheter. Syftet ett antal utländska bolag som på olika sätt marbete i Europa och i ett SIS-projekt för att med studien är att ge en överskådlig bild av utmärkt sig genom att inte hantera sin verk- ta fram en internationell standard för socialt det arbete företagen själva ger i offentligt re- samhet när det gäller mänskliga rättigheter ansvar, SR 26000. Möten ägde rum i Paris dovisat material. Folksam sysslar med denna och miljö. Dialogerna med bolagen ledde vid ett tillfälle under 2008. typ av analyser därför att Folksams styrelser till att Folksams bolagsstyrningskommitté Nordic Engagement Cooperation har gett instruktioner för kapitalförvaltningen i beslutade om att sälja innehavet i två av före- I slutet av 2008 togs ett nytt viktigt steg bolagsstyrningspolicyn och i de etiska invest- tagen; Wesfarmers och Alstom. Samtliga ut- i processen att påverka bolagen genom eringskriterierna. ländska bolag Folksam kontaktat under 2008 bildandet av en nordisk etikkommitté som är följande (orsaken anges inom parentes): är ett samarbete mellan Folksam, Norska Tabell 2 Folksams Index för ansvarsfullt företagande • Alstom (brott mot mänskliga rättigheter) KLP och finska Ilmarinen för att samordna År -08 -07 -06 • Wesfarmers (brott mot internationella miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger konventioner gällande ockupation) aktier i utanför Sverige. Syftet med rådet är Antal granskade börsföretag 259 273 269 • G4S (brott mot mänskliga rättigheter) att på ett ännu effektivare sätt arbeta med att Genomsnittligt betyg mänskliga 3 3 3 • Veolia (brott mot internationella påverka bolagen som fonderna investerar i. rättigheter (av totalt sju stjärnor) konventioner gällande ockupation) En samordning gör det också lättare att hitta Genomsnittligt miljöbetyg 3 3 3 andra internationella investerare som tar ett (av totalt sju stjärnor) Samarbeten aktivt ägaransvar i frågor kopplade till etik Bästa betyg mänskliga rättigheter ABB ABB SCA Principles for Responsible Investments och miljö. Folksam deltog i överläggningar med andra Bästa betyg miljö SKF SKF SKF internationella investerare angående utveck- Övriga samarbeten lingen av bolagsstyrning på internationell Amnesty Business Group – Business Forum: Inom området mänskliga rättigheter är 13 nivå. Råvaruutvinning och mänskliga rättigheter börsföretag helt utan riskberedskap, det är Den 12 november anordnade Amnesty två färre än i förra årets undersökning. Hela Institutionella ägares förening Business Group i samarbete med Folksam 55 börsföretag, varav nästan en tredjedel Folksam samarbetar även med andra institu- ett Business Forum på temat råvaruutvinning återfinns på Small Cap, saknar helt bered- tionella ägare i Institutionella ägares förening och mänskliga rättigheter. Inbjudna talare var skap att hantera miljörisker för regleringsfrågor på aktiemarknaden. Den Parul Sharma från Sandvik, Sara Nordbrand viktigaste frågan under 2008 var den omdis- från SwedWatch, Jo Cronstedt från Atlas Undersökningen visar att det finns utrymme kuterade frågan kring reglerna vid offentliga Copco samt Carina Lundberg Markow från för förbättrad rapportering från många uppköp. Debatten har handlat om behovet av Folksam. Vid seminariet underströk Folksam företag. Detta gäller särskilt de företag vars utökade gränser vid uppköp och vad som ska vikten av olika aktörers roll när det gäller verksamhet innefattar höga risker. Små gälla för att utlösa ett bud på samtliga aktier. att lyfta fram kränkningar av mänskliga rät- företag har ofta sämre förutsättningar, både Här har också frågan om A- och B-aktieägare tigheter. med att arbeta med dessa frågor och med att ska få samma erbjudande. Folksam arbetar redovisa resultat. De har dock stora förutsät- för klara, lättfattliga och förutsägbara regler Rapporter under året tningar att genom enkla medel förbättra sin inom detta område. Det ifrågasättande som Carbon Disclosure Project – Klimat- redovisning då de har en bättre överblick uppstod bland så många ägare under våren rapport 2008 över verksamheten än stora företag. visar att trovärdigheten för de svenska re- Av rapporten framgår att mer än 80% av glerna riskerar att urholkas. Därför bör justi- de tillfrågade största svenska börsnoterade Jämställdhetsindex tiedepartementet se över om lagstiftningen företagen lämnat svar. I undersökningen re- För femte året i rad har Folksam granskat gällande offentliga uppköp ska kompletteras dovisas företagens utsläpp av växthusgaser och betygsatt jämställdheten i de sven- med ytterligare en budpliktsgräns. Beträf- och strategier avseende klimatförändrin- skregistrerade börsföretagen. 2008 gjordes fande A- och B-aktiesystemet så är Folksams gen. Trots den höga svarsfrekvensen är de en djupanalys av 24 bolag, till skillnad från linje att alla aktieägare bör behandlas lika medverkande svenska börsföretagen dåliga tidigare år då samtliga börsbolag granskats. men att eventuella förändringar måste ske på politiskt engagemang, att kommunicera Årets mätning visar dessvärre att kvinnore- med respekt för äganderätten. med aktieägare och andra aktörer och att presentationen i börsbolagen är fortsatt låg. publicera information om sina klimatåtgärder. I de största börsbolagens styrelser ligger Carbon disclosure project I fråga om att göra svaren tillgängliga är den på endast 23,9 procent. Andelen kvin- Folksam är medfinansiär till ett skandinaviskt svenska företag mer transparenta än övriga nor i ledningsgrupperna är blygsamma 14,2 sekretariat för Carbon Disclosure Project nordiska företag. De flesta företagen har procent. Till ”Årets jämställdhetsföretag” (CDP) i Stockholm. Syftet med sekretariatet strategier för att hantera klimatförändringarna utsågs Swedbank, vars styrelse består av är att stärka engagemanget för klimatfrågan men det är ett gap när det gäller att omsätta 60 procent kvinnor och ledningsgrupp av 33 hos skandinaviska investerare. Globalt repre- strategierna till mål och konkreta handlingar. procent kvinnor. Swedbank fick därmed fyra senterar investerarna som deltar i stjärnor av fem möjliga i undersökningen. 4
  6. 6. Minst jämställda i årets mätning var Skanska, Systemen har varit haft störst påverkan i Scania, Volvo, Sandvik och SSAB som bara industri och råvarubranschen och minst i fick en stjärna var. personal-intensiva bolag. Både 8-års- och 5-årsavkastningen talar för att det är bät- Syftet med ”Folksams Jämställdhetsindex” är tre för aktieägarna att bolaget INTE har att lyfta fram de företag som lyckas bra och incitamentsprogram. Det ses tydligast på därigenom hålla liv i debatten om jämställd- 5-årsavkastningen, bland bolag som inte har het i näringslivets toppskikt. Delvis tack vare incitamentsprogram. Där är det nära dubbelt Folksams arbete redovisar betydligt fler så många som går bättre än sitt index jämfört företag sina mål för jämställdhet i dag jämfört med dem som går sämre än sitt index. med tidigare. 8-årsavkastning: Brev Bolag som HAR incitamentsprogram: BÄTTRE än sitt index: 22 (47%) Under året skickade Folksam även ett öppet Executive Search 2008 SÄMRE: 25 (53% brev till utvalda styrelser som domineras av Rapporten bygger på en enkät till konsulter Bolag som INTE har: manliga representanter. Brevet publicerades som arbetar med executive search, det vill BÄTTRE: 31 (61%) SÄMRE: 20 (39%) och citerades i ett stort antal tidningar. säga rekrytering till tyngre chefspositioner. Det är en liten men ytterst betydelsefull Tabell 3 Folksams Jämställdhetsindex sektor. Via dessa konsultuppdragen tillsätts 5-årsavkastning: År -08 -07 -06 -05 -04 några av de tyngsta positionerna i det sven- Bolag som HAR incitamentsprogram: ska näringslivet. Huvudsyftet med enkäten BÄTTRE än sitt index: 47 (50%) Antal 24 240 238 242 248 granskade är att få bättre förståelse kring varför det inte SÄMRE: 47 (50% Bolag som INTE har: börsföretag rekryteras fler kvinnliga chefer. Totalt besvar- BÄTTRE: 30 (64%) Andel kvin- 35,6% 32,8% 33,2% 32,5% 32% ade 94 konsulter enkäten. SÄMRE: 17 (36%) nor bland anställda Enkäten visar att många arbetsgivare bortser Andel kvinnor 14,2% 11,7% 10,9% 10,5% 9,5% från jämställdhetsaspekten när de anlitar Månadsavkastning i lednings- executive search-konsulter. Ur detta perspektiv finns ett svagt tecken grupperna • 55 procent av konsulterna säger att på att det skulle vara bra för aktieägare att Andel kvinnor 23,9% 19,3% 18,9% 17% 13,5% arbetssgivarna aldrig eller sällan ställer bolaget har incitamentsprogram. i styrelserna krav på en viss fördelning mellan kvinnor Bästa betyg Swed- bank Uniflex Poolia Poolia Poolia och män bland kandidaterna. Externa aktiviteter under året • 62 procent av konsulterna ser positivt på Avdelningen för Ansvarsfullt ägande höll vid * I Folksams Jämställdhetsindex 2008 gjordes en djupanalys att uppdragsgivarna ställer krav på en viss ett antal tillfällen föredrag om sin verksamhet, av de största företagen i stället för att som tidigare täcka fördelning mellan kvinnor och män bland hela börsen. Syftet var att studera de företag som lyckats bland annat med inriktning på jämställdhet bäst med sitt jämställdhetsarbete. kandidaterna. inför besökare från fackförbund, länsstyrelser • Mer än varannan konsult tycker inte att det och olika myndigheter i Ukraina, Filippinerna Styrelsekompetens 2008 påverkar deras uppdrag om uppdrags- och Kirgizistan. 2008 presenterades för andra gången en givaren ställer krav på män/kvinnor bland undersökning av styrelseledamöters kompe- kandidaterna. 29 procent tycker att det Grupptalan tens. Kartläggningen visar att de kvinnliga begränsar deras uppdrag. Under 2008 tog avdelningen för Ansvars- styrelseledamöterna i genomsnitt har högre • Nästan två av tre konsulter (63 %) tycker fullt ägande över arbetet med Folksams utbildning än de manliga och dessutom är generellt sett att det är svårare att hitta amerikanska grupptalansmål – så kallade yngre. Ingen av de kvinnliga ledamöterna i kvinnliga kandidater än manliga. class actions. Det resulterade under året i kartläggningen saknar helt gymnasial eller att Folksamgruppen totalt fick in närmare 2 akademisk utbildning, vilket däremot sju pro- Aktierelaterade incitamentsprogram och miljoner dollar. cent av de manliga ledamöterna gör. I förra dess effekter på bolagens aktieavkastning årets kartläggning saknade åtta procent av Våren 2008 gjordes en undersökning av de manliga ledamöterna utbildning. aktierelaterade incitamentsprogram och dess effekter på bolagens aktieavkastning. Un- Kvinnorna är i genomsnitt 5,9 år yngre än dersökningen visade att det inte finns några sina manliga styrelsekollegor. Genomsnittsål- riktigt tydliga samband mellan bolag med dern för kvinnor är 51,9 år, jämfört med 51,2 aktierelaterade incitamentsprogram och år i 2007 års kartläggning. Genomsnittsål- aktieavkastning. Under de senaste 9 åren dern för män är 57,8 år, jämfört med 57,9 har det istället varit bättre att ha bolag utan år i 2007 års kartläggning. Hela 44 procent belöningssystem. Under vissa perioder och av ledamöterna är över 61 år gamla, vilket detta gäller då särskilt de stora bolagen, har tydligt visar att det kommer att behövas bety- bolag med dessa system gått bättre än sitt dande nyrekryteringar inom de närmaste tio bransch-index. åren. Totalt granskades 214 ledamöter från Stockholmsbörsens OMXS30. 5
  7. 7. 6

×