Systemy Jet Thrust - strumieniowa wentylacja i oddymianie garaży

1,025 views
906 views

Published on

Wentylacja strumieniowa

Instalacja kanałowa przedstawia tradycyjne podejście do problemu wentylacji garaży bazujące na stałej ilości wymian powietrza. Niezmienny w czasie strumień powietrza który nie uwzględnia wielkości stężenia CO w garażu skutkuje wysokimi kosztami eksploatacyjnymi.

Aby tego uniknąć, Flaktwoods oferuje system wentylacji strumieniowej Jet Thrust sterowany z czujników stężenia CO, LPG bądź Nox dzięki czemu wentylatory uruchamiane są tylko wtedy kiedy to potrzebne. Dodatkowe oszczędności wynikają z niższych spręży wentylatorów głównych w związku z brakiem kanałów.


Wydajny i oszczędny

Dobory systemu są przygotowywane w oparciu o wymogi klienta i obowiązujące w danym kraju przepisy. Podstawą do określenia wydajności może być zarówno moc pożaru jak i ilość wymian powietrza w ciągu godziny.

Ponieważ wentylacja strumieniowa spełnia również funkcję oddymiania na wypadek pożaru, firma Flaktwoods oferuje wykonanie symulacji CFD potwierdzającej skuteczność zaprojektowanej instalacji. Raport z symulacji umożliwia weryfikację przyjętych założeń dot. Nie tylko sprawności oddymiania ale również optymalizacji ilości zastosowanych urządzeń.

System Jet Thrust jest jednym z najskuteczniejszych i najtańszych biorąc pod uwagę zarówno koszty eksploatacyjne jak i inwestycyjne systemów wentylacji garaży dostępnych na rynku. Spełnia zarówno funkcję wentylacji bytowej jak i oddymiającej.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Systemy Jet Thrust - strumieniowa wentylacja i oddymianie garaży

 1. 1. We Bring Air to Life Fläkt Woods jest światowym liderem w wentylacji i klimatyzacji. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do wentylacji i dystrybucji powietrza, a nasze doświadczenie w tej dziedzinie jest niezrównane. Naszym niezmiennym celem jest dostarczanie systemów, które precyzyjnie realizują wymagane funkcje, maksymalizując równocześnie sprawność energetyczną. Centrale wentylacyjne Modułowe i kompaktowe centrale wentylacyjne oraz jednostki dla wentylacji domowej zapewniają− ce wysoką efektywność i trwałość użytkową. Elementy dystrybucji powietrza Nawiewniki, wywiewniki, zawo− ry powietrzne do montażu ściennego, sufitowego i podłogowego o szerokim zastosowaniu. Belki chłodzące Pasywne belki chłodzące oraz belki aktywne z funkcją chłodze− nia i grzania, wolnowiszące lub do montażu w suficie podwiesza− nym, posiadające unikalną kontrolę przepływu (Comfort Control) oraz regulację kierunku nawiewu (Flow Patern Control). Wentylacja budynków mieszkalnych Szeroki asortyment do wentylacji budynków mieszkalnych obejmujący centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, okapy kuchenne i nawiewniki, zapewniające komfort i oszczędność energii. Wentylatory Nowoczesne wentylatory osiowe i promieniowe do wentylacji ogólnej i zastosowań przemysło− wych. Szeroki zakres aplikacji, włącznie z wykonaniami odpor− nymi na działanie wysokich temperatur i przeciwwybucho− wymi, z certyfikatem ATEX. Skonstruowane pod kątem wysokiej sprawności energetycznej i minimalnych kosztów eksploatacji. Agregaty chłodnicze Agregaty chłodnicze chłodzone wodą lub powietrzem o mocach chłodniczych do 1800 kW. Za− projektowane w celu minimalizacji rocznych kosztów energii we wszystkich rodzajach budynków. Automatyka i napędy Bezstopniowe napędy i przetesto− wane układy sterowania, zapewniające zgodną współpracę wszystkich naszych urządzeń. Zespół specjalistów służy pomocą w zakresie oszczędności energii oraz pełnej integracji systemów. Rozwiązania spełniające wszelkie wymagania w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Fläkt Woods oferuje systemy utrzymania komfortu w budynkach oraz wentylatory dla instalacji przemysłowych i infrastruktury. Fläkt Bovent Sp. z o.o. ul. Południowa 2, Ołtarzew, 05–850 Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 392 43 43 fax: +48 22 392 43 44 www.flaktwoods.com
 2. 2. Systemy Jet Thrust strumieniowa wentylacja i oddymianie garaży CI/SfB (57) July 2009 Fläkt Bovent Sp. z o.o.
 3. 3. 2 Fläkt Woods jest specjalistą w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji, oferującym pełną gamę komponentów, urządzeń i rozwiązań technicznych. To co nas wyróżnia i stanowi o naszej wyjątkowości to: kompleksowe rozwi¹zania w zakresie systemów przygotowy- wanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta, we wspó³pracy z u¿ytkownikiem b¹dŸ projektantem, doœwiadczenie w tworzeniu indywidualnych kompleksowych rozwi¹zañ w zakresie wentylacji i klimatyzacji, technologia i innowacje, jakoœæ, obecnoœæ na rynkach lokalnych w 95 krajach œwiata FLÄKT Bovent Sp. z.o.o oferuje większość z szerokiej gamy produktów Grupy Fläkt Woods: Nasza wiedza i reputacja od stu lat budowana jest w oparciu o innowacjê i rozwój. Odzwierciedla to imponuj¹cy dorobek, dziêki któremu cieszymy siê zaufaniem naszych klientów. Niezale¿nie od potrzeb, Flakt Woods jest w stanie dostarczyæ wymagane us³ugi i produkty o okreœlonych w³aœciwoœciach. Nasz¹ wiedzê techniczn¹ udostêpniamy Pañstwu na etapie procesu doboru urz¹dzeñ, a tak¿e po ich instalacji - przez ca³y cykl ¿ycia danego systemu. Bogata oferta produktów Flakt Woods znajduje zastosowanie w wielu sektorach: od komercyjnego przez przemys³owy i u¿ytecznoœci publicznej a¿ do sektora mieszkaniowego. Flakt Woods – doświadczenie i nowoczesność nawiewniki, centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze, belki chłodzące, wentylatory przemysłowe, wymienniki ciepła, aparaty grzewczo−wentylacyjne, klimakonwektory, filtry, zawory i kratki nawiewne, nawilżacze, systemy: ECONET – odzysk ciepła Jet Thrust – strumieniowa wentylacja i oddymianie garaży.
 4. 4. 3 Odpowiadając na potrzeby swoich klientów Fläkt Woods oferuje kompleksowe rozwiązania do wentylacji i klimatyzacji. Technologie i doœwidczenie Fläkt Woods pozwalaj¹ spe³niæ powy¿sze wymagania. Z jednego doświadczonego źródła Jednym z systemów proponowanych przez firmê Fläkt Woods jest system wentylacji i oddymiania strumienio- wego Jet Thrust. Fläkt Woods ma najszersz¹ ofertê wentylatorów dla gara¿y dostêpn¹ na rynku co pozwala spe³niæ wymagania stawiane wentylacji i oddymianiu gara¿y. System Jet Thrust zapewnia prawid³ow¹ pracê wentylacji bytowej jak i skuteczne oddymianie pozwala- j¹ce na bezpieczn¹ ewakuacjê, ochrone konstrukcji obiektu, a tak¿e zapewnie- nie dostêpu dla ekip ratowniczych. Rozwi¹zanie doskona³e. Idealnie zaprojektowane, dobrane urz¹dzenia charkateryzuj¹ siê: Funkcja. Nawiew lub wywiew powietrza, wymiana i odzysk ciep³a oraz, w przypadku po¿aru – awaryjne usuwanie dymu i toksycznych produktów spalania. Przep³yw. Wymagana iloœæ i prêd- koœæ powietrza. Energooszczêdnoœæ. Mniejsze zu¿y- cie energii potrzebnej do si¹gniêcia zamierzonych wyników. Automatyka. Umo¿liwia dopaso- wanie parametrów pracy do wymagañ u¿ytkownika. DŸwiêk. Cicha praca, dziêki czemu ha³as nie przeszkadza. Dopasowanie do miejsca. Dopasowanie do dostêpnej przestrzeni. Kompleksowe rozwiązania Informacje ogólne Dzia³anie Systemu Jet Thrust Oddymianie Zalety Systemu Jet Thrust Elementy sk³adowe Systemu Jet Thrust Modelowanie komputerowe CFD Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Strumieniowe – Compact Profile 10 Strumieniowe – Slim-Line 11 Strumieniowe – Standard 12 Strumieniowe – Low Profile 13 Strumieniowe –EV 14 Induction Thrust Fan 15
 5. 5. 4 Informacje ogólne po¿aru mo¿liwa by³a ewakuacja ludzi oraz podjêcie skutecznej akcji ratow- niczej. System Jet Thrust (bezprzewodowa wentylacja i oddymianie parkingów samochodowych), proponowany przez firmê Fläkt Bovent oparty na dzia³aniu zespo³u wentylatorów strumieniowych, zapewnia skuteczn¹ wentylacjê byto- w¹ i po¿arow¹ parkingów samochodo- wych. Iloœæ powietrza potrzebna dla celów wentylacji bytowej zale¿na jest od iloœci zanieczyszczeñ w gara¿u. Praca uk³adu wentylacyjnego wykorzystuj¹cego wentylatory strumieniowe dostosowana jest do mierzonego, chwilowego poziomu zanieczyszczeñ. Przyjêcie takiego rozwi¹zania powoduje, ¿e omawiany system jest zdecydowanie lepiej zaadaptowany do rzeczywistych zmiennych warunków ni¿ system tradycyjny. System Jet Thrust pozwala na p³ynne dostosowanie pracy wenty- latora do zmieniaj¹cego siê w ci¹gu doby obci¹¿enia parkingu, a w efekcie W ka¿dym nowo powstaj¹cym obiekcie, zarówno mieszkalnym jak i u¿ytecz- noœci publicznej zachodzi koniecznoœæ zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych dla jego u¿ytkowników. Ze wzglêdów praktycznych i ekono- micznych najczêœciej stosowanym rozwi¹zaniem tego problemu jest budo- wa podziemnych parkingów samocho- dowych. Wykorzystanie miejsc postojowych, a przede wszystkim ruch samochodów w zamkniêtej przestrzeni gara¿u, wi¹¿e siê ze znaczn¹ emisj¹ znajduj¹cych siê w spalinach szkodli- wych substancji, w postaci aldehydów, tlenków wêgla, azotu, siarki itd. W celu zabezpieczenia ludzi korzystaj¹- cych z obiektów tego typu, niezbêdna jest skuteczna i pewnie dzia³aj¹ca wen- tylacja. Jej zadaniem jest dostarczanie odpowiedniej iloœci czystego powietrza i usuniêcie groŸnych zanieczyszczeñ. Przyjête rozwi¹zanie powinno tak¿e zapewniaæ wysoki poziom bezpieczeñ- stwa obiektu w czasie po¿aru, tak aby na skutek usuniêcia gor¹cych dymów SYSTEM WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ JET THRUST – POZWALA NA OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE ZARÓWNO NA ETAPIE INWESTYCJI JAK I NA ETAPIE EKSPOLATACJI SYSTEMU znaczne obni¿enie kosztów dzia³ania ca³ego systemu. Podobna sytuacja wystêpuje podczas koniecznoœci oddy- miania. Okreœlenie iloœci powietrza wyci¹gowego podczas oddymiania jest zale¿ne od wielkoœci i mocy po¿aru. Zgodnie z aktualnymi przepisami instalacja wentylacji oddymiaj¹cej powinna usuwaæ dym z intensyw- noœci¹, która daje pewnoœæ, ze nie wystapi zadymienie i temperatura uniemo¿liwiaj¹ce bezpieczn¹ ewaku- acjê ludzi na chronionych przejœciach i drogach ewakuacyjnych, w czasie do tego potrzebnym. Si³a ci¹gu wentylatorów strumienio- wych jest dostosowywana do zapro- jektowanej mocy po¿aru zapewniaj¹c uzyskanie w okreœlonym przedziale czasu wymaganego zakresu widzial- noœci i temperatur.
 6. 6. 5 Działanie systemu Działanie systemu JetThrust System bezprzewodowej wentylacji i oddymiania oparty jest na pracy zespo³ów wentylatorów strumienio- wych usytuowanych pod stropem gara¿u. Instalacja wyposa¿ona jest równie¿ w wentylatory wyci¹gowe usuwaj¹ce zanieczyszczone powietrze lub dym z obiektu oraz punkty mechanicznego lub grawitacyjnego nawiewu. SYSTEM WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ JET THRUST – ZAPROJKETOWANY TAK, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANIA KLIENTA, ZAPEWNIĆ SKUTECZNĄ PRACĘ ZARÓWNO W FUNKCJI WENTYLACJI BYTOWEJ JAK I PODCZAS ODDYMIANIA Wentylacja bytowa Zadaniem wentylatorów w warunkach normalnych jest wymuszenie uporz¹d- kowanego przep³ywu mas powietrza w ca³ej objêtoœci gara¿u, w kierunku od otworów nawiewnych do wyci¹gu, tak jak zilustrowane zosta³o to na poni¿szym schemacie. Wydajnoœæ systemu wentylacji jest dostosowywana przez uk³ad automa- tyki do chwilowego zapotrzebowania na powietrze œwie¿e. Sygna³em do zmiany parametrów pracy urz¹dzeñ jest poziom stê¿enia tlenku wêgla w gara¿u, mierzony przez odpowiednie czujniki. Takie rozwi¹zanie powoduje du¿¹ elastycznoœæ systemu i pozwala na zapewnienie jego optymalnej pracy zarówno pod wzglêdem ekonomicz- nym jak i skutecznoœci prowadzenia wymiany powietrza w obiekcie.
 7. 7. Oddymianie Podstawowym zadaniem systemu w warunkach po¿arowych jest ograni- czenie rozprzestrzeniania siê dymu w obrêbie gara¿u i mo¿liwie szybkie jego skierowanie do punktów wyci¹- gowych, przez które zanieczyszczenia usuwane s¹ na zewn¹trz obiektu. Po pojawieniu siê sygna³u o powstaniu po¿aru, nastêpuje automatyczne prze- ³¹czenie instalacji w tryb pracy po¿aro- wej. Przet³aczaj¹ce wentylatory stru- mieniowe jak i wentylatory wywiewne oraz nawiewne osi¹gaj¹ najwy¿sz¹ wydajnoœæ. Dodatkowo mo¿e nast¹piæ otwarcie bramy wjazdowej do gara¿u, przez któr¹ na skutek podciœnienia wywo³anego prac¹ wentylatorów wyci¹gowych, nap³ywa powietrze zewnêtrzne. Dziêki zastosowaniu w systemie wen- tylatorów strumieniowych pracuj¹cych w uk³adzie rewersyjnym, (odwórcenie funkcji nawiewu i wyci¹gu oraz kie- runku pracy wentylatorów strumie- niowych) kierunek przep³ywu mas powietrza w gara¿u mo¿e byæ œciœle dostosowany do miejsca wyst¹pienia po¿aru. Zastosowanie systemu rewersyjnego pozwala na usuwanie dymu maksymlanie blisko po¿aru. 6
 8. 8. 7 Zalety systemu Systemy wentylacji strumieniowej Jet Thrust odznaczaj¹ siê wysok¹ skutecz- noœci¹ przy zachowaniu dobrych para- metrów powietrza w przestrzeni gara¿u, jednak przewaga omawianych uk³adów nad tradycyjnym systemem kana³owym uwidacznia siê szczegól- nie w trakcie realizacji oddymiania. Podczas po¿aru, w zazwyczaj niskich gara¿ach zamkniêtych, dym ju¿ po paru minutach wype³ni ca³¹ wysokoœæ kondygnacji. Jak wynika z praktycz- nych doœwiadczeñ zastosowanie trady- cyjnego systemu kana³owego ma w ta- kich warunkach niewielk¹ skutecznoœæ. Wi¹¿e siê to m.in. z ograniczon¹ iloœ- ci¹ powietrza, któr¹ mo¿na przetrans- portowaæ kana³ami wentylacyjnymi, gwa³town¹ zmian¹ charakterystyki hydraulicznej sieci przewodów (wzrost oporów przep³ywu) oraz z faktem, ¿e tradycyjne systemy oddymiania potrzebuj¹ stosunkowo d³ugiego czasu do osi¹gniêcia pe³nej skutecznoœci. Ponadto praca kratek wyci¹gowych mo¿e powodowaæ zjawisko „rozci¹- gania” dymu w znacznej odleg³oœci od Ÿród³a po¿aru. Tymczasem bardzo intensywne wydzielanie siê dymu z p³on¹cego pojazdu wymaga zapew- nienia pe³nego oddymiania ju¿ w pierw- szych minutach i ukierunkowania przep³ywu dymu w stronê najbli¿- szego zespo³u wentylatorów wyci¹go- wych. Uk³ad automatyki uruchamia system oddymiania natychmiast po zarejestrowaniu sygna³u alarmowego z detektorów po¿arowych, a wentyla- tory przet³aczaj¹ce oraz wyci¹gowe uzyskuj¹ pe³n¹ wydajnoœæ w kilkanaœ- cie sekund. Do niew¹tpliwych zalet system Jet Thrust obok wymienionej powy¿ej wysokiej skutecznoœci wenty- lacji i oddymiania mo¿na równie¿ zaliczyæ: Ni¿sze koszty wykonania systemu: jak wynika z porównania kosztów wy- konania obu systemów, instalacja bez- przewodowa wymaga zdecydowanie ni¿szych nak³adów inwestycyjnych ni¿ instalacja kana³owa (ró¿nica ta mo¿e wynieœæ nawet do 50%), przy czym zwiêksza siê uzyskiwany poziom bezpieczeñstwa. Ni¿sze opory przep³ywu powietrza: wyeliminowanie kana³ów wentylacyj- nych, oprócz ograniczenia kosztów inwestycji powoduje równie¿ zmniej- szenie oporów przep³ywu powietrza, dziêki czemu mo¿na stosowaæ wenty- latory o mniejszej mocy, a wiêc tañsze w eksploatacji i o wiele cichsze. Skuteczna wentylacja: prawid³owe zastosowanie systemu bezprzewodo- wego, gwarantuje pe³n¹ wymianê powietrza w ca³ej przestrzeni nawet rozleg³ego gara¿u o skomplikowanym uk³adzie architektonicznym bez wystê- powania tzw. „martwych stref”, w których cyrkulacja powietrza nie wystêpuje. Optymalne wykorzystanie przestrzeni gara¿u: system bezprzewodowy poz- wala optymalnie wykorzystaæ prze- strzeñ gara¿u, u³atwiaj¹c komunikacjê (np. gara¿ staje siê dostêpny dla wy¿- szych samochodów) i zwiêkszaj¹c przestrzeñ przeznaczon¹ na parkowa- nie samochodów lub mo¿liw¹ do wy- korzystania w inny sposób. Uwolnie- nie przestrzeni podstropowej od rozleg³ej sieci przewodów u³atwia równie¿ monta¿ innych instalacji oraz w istotny sposób poprawia ogólne wra¿enie estetyczne obiektu. Wybór systemu Jet Thrust na etapie projektu architektury budynku mo¿e pozwoliæ na przyjêcie mniejszej wysokoœci gara- ¿u w porównaniu z wielkogabaryto- wym systemem kana³owym. Elastyczna praca i ³atwa regulacja systemu: wzajemne po³o¿enie wenty- latorów strumieniowych, oraz ich iloœæ mo¿e byæ w pewnym zakresie zmie- niona ju¿ na etapie realizacji inwesty- cji, dziêki czemu mo¿liwa jest poprawa skutecznoœci dzia³ania ca³ego uk³adu zgodnie z wymogami konkretnego obiektu. System Jet Thrust jest równie¿ znacznie ³atwiejszy w wyregulowaniu ni¿ wyposa¿ona w du¿e iloœci klap i przepustnic sieæ kana³ów. Dostoso- wanie do chwilowych potrzeb uzysku- je siê przez uruchomienie lub zmianê trybu pracy grupy wentylatorów a na- wet pojedynczych jednostek oraz zmianê wydajnoœci zespo³u wyci¹gowego. Skrócenie czasu wykonania projektu: poniewa¿ nie zachodzi koniecznoœæ projektowania i budowy skompliko- wanych systemów kana³ów mo¿liwe jest znaczne skrócenie czasu potrzeb- nego na opracowanie systemu wentylacyjnego. Skrócenie i uproszczenie monta¿u systemu w stosunku do uk³adu tradycyjnego: podstawowymi elemen- tami systemu Jet Thrust s¹ stosunko- wo lekkie i ³atwe w monta¿u zespo³y wentylatorów strumieniowych, które nale¿y umieœciæ w okreœlonych punk- tach gara¿u. Czas wykonania wielko- gabarytowych systemów kana³owych m.in. ze wzglêdu na koniecznoœæ roz- wi¹zania kolizji z innymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi, uk³a- daniem izolacji temperaturowej jest znacznie d³u¿szy.
 9. 9. Elementy składowe systemu Jet Thrust 8 Zastosowanie deflektorów pozwala na lepsze ukszta³towanie strumienia powietrza, dziêki czemu uzyskuje siê bardziej stabilny i „przewidywalny” efekt pracy uk³adu wentylatorów oraz lepsze „omywanie” przestrzeni gara¿u. Funkcjonowanie wentylatorów stru- mieniowych podczas po¿aru musi byæ zapewnione poprzez odpowiednie zasilanie energi¹ elektryczn¹. W celu unikniêcia niebezpieczeñstwa przerwy w dop³ywie pr¹du, okablowanie musi byæ wykonane ze specjalnych bezhalo- genowych kabli niepalnych o odpo- wiedniej klasie odpornoœci izolacji i funkcji podtrzymania pracy urz¹dze- nia. W zale¿noœci od indywidualnych potrzeb inwestora obudowa wentyla- tora mo¿e zostaæ pomalowana na do- wolny kolor, komponuj¹cy siê z wnê- trzem gara¿u. Wentylatory strumieniowe posiadaj¹ certyfikaty i œwiadectwa dopuszczenia do stosowania w bu- downictwie. Wentylatory wyciągowe W warunkach po¿aru zadaniem wen- tylatorów wyci¹gowych jest przet³a- czanie dymu i gazów o wysokich temperaturach, dlatego musz¹ one posiadaæ m.in. potwierdzon¹ badania- mi odpornoœæ ogniow¹ oraz niezale¿ne Ÿród³a zasilania. W systemie Jet Thrust rolê wentylatorów wyci¹gowych lub nawiewno-wyci¹gowych, spe³niaj¹- cych podane wy¿ej wymagania mog¹ pe³niæ jednostki z typoszeregu JM produkowane w ró¿nych wielkoœciach. Wentylatory typu Aerofoil JM spe³- niaj¹ wszystkie wymogi wynikaj¹ce z normy PN–EN 12101–3:2004 Wentylatory strumieniowe Podstawowym elementem systemu bezprzewodowego s¹ zespo³y wenty- latorów strumieniowych, których za- daniem jest odpowiednie ukierunko- wanie oraz nadanie wymaganego pêdu strumieniowi powietrza wenty- lacyjnego w przestrzeni gara¿u. Stosowane s¹ jednostki o œrednicy od 315 do 400 mm, stanowi¹ce zespó³ sk³adaj¹cy siê z wentylatora osiowego, zintegrowanych t³umików wlotowych i wylotowych, os³ony o niskim wspó³- czynniku oporu przep³ywu oraz ele- mentów mocuj¹cych. Ka¿dy wentylator strumieniowy wyposa¿ony jest w 2 t³umiki dŸwiêku. Lekka, ale solidna budowa sprawia, ¿e s¹ to urz¹dzenia ³atwe do monta¿u pod stropem. Funkcja oddymiania wy- maga, aby konstrukcja wentylatorów strumieniowych posiada³a odpowied- ni¹ odpornoœæ po¿arow¹. Wentylatory strumieniowe dostêpne s¹ w klasach: F200, F300, F400. Wentylatory strumieniowe s¹ zgodne z norm¹ PN–EN 12101–3:2004 i spe³niaj¹ powy¿sze wymagania. Miejscem montowania wentylatorów jest strop. Mo¿e to powodowaæ pod- czas formowania siê strumienia wen- tylacyjnego zjawisko jego przyklejania i poœlizgu po powierzchni przegrody budowlanej (efekt Coanda). Efekt ten mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na funkcjonowanie systemu, dlatego wen- tylatory wyposa¿a siê w tzw. deflek- tory, czyli elementy rozpraszaj¹ce i kieruj¹ce strumieñ powietrza w stronê przeciwn¹ do przegrody budowlanej (w g³¹b pomieszczenia). „Wymagania techniczne dotycz¹ce wentylatorów oddymiaj¹cych” System detekcji i sterowania Sterowanie systemem wentylacji Przy projektowaniu wentylacji parkin- gów najwiêksz¹ uwagê nale¿y zwróciæ na utrzymanie bezpiecznego, niskiego stê¿enia zanieczyszczeñ gazowych powstaj¹cych w wyniku pracy silników samochodowych. Jako wyznacznik w tym przypadku traktuje siê stê¿enie w powietrzu tlenku wêgla (CO). Obci¹¿enie zanieczyszczeniami gazo- wymi jest wielkoœci¹ zmienn¹ w czasie i uzale¿nion¹ od stopnia wykorzysta- nia gara¿u. W wielu obiektach (np. budynki mieszkalne, biurowe) ruch samochodowy jest w zasadzie ograni- czony do godzin porannego i wieczor- nego szczytu komunikacyjnego. W pozosta³ym okresie sporadycznie poruszaj¹ce siê samochody nie powo- duj¹ podniesienia poziomu stê¿enia zanieczyszczeñ powy¿ej granicy zagra¿aj¹cej zdrowiu ludzi. W takich warunkach nie ma koniecznoœci prowadzenia ci¹g³eji pe³nej wentylacji ca³ej przestrzeni gara¿u. Wykrycie dymu O skutecznoœci systemu oddymiania w znacznym stopniu decyduje czas jego zadzia³ania, dla tego nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego jego skrócenia. Okres, od zaistnienia po¿aru do jego wykrycia, uzale¿niony jest z kolei od przyjêtego systemu detekcji po¿aru, a zw³aszcza od w³aœciwego doboru i rozmieszczenia czujek po¿arowych.
 10. 10. 9 Modelowanie komputerowe CFD Przewidywanie, jak zachowa siê strumieñ powietrza lub dymu, jest trudne i skomplikowane. Dok³adne obliczenia s¹ kluczowe do stworzenia efektywnego systemu wentylacji i oddymiania gara¿y. Modelowanie Fläkt Woods uzupe³nione jest zarówno testami laboratoryjnymi, jak i testami dymowymi w prawdziwych gara¿ach, co zapewnia wiêksz¹ dok³adnoœæ. Rêczne metody obliczeniowe maj¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci. Obli- czenia takie s¹ zwykle niedok³adne i nieprecyzyjne – dlatego Fläkt Woods oferuje klientom pe³n¹ analizê CFD jako element wszystkich projektów. Zadaniem symulacji CFD jest odpo- wiedŸ na pytanie, czy w czasie wyma- ganym do opuszczenia przez ludzi gara¿u, w chronionych przejœciach i na drogach ewakuacyjnych, nie wyst¹pi zadymienie lub temperatura uniemo- ¿liwiaj¹ca bezpieczn¹ ewakuacjê. Algorytm przeprowadzenia symulacji CFD wygl¹da nastêpuj¹co: ustalenie kryteriów skutecznoœci usuwania dymu i ciep³a przy wyko- rzystaniu wentylatorów strumie- niowych, tzn. jaki powinien zostaæ zachowany poziom widzialnoœci i temperatury w obszarze ewakuacji (na drogach ewakuacyjnych na poziomie 1,8 m nad pod³og¹) oraz jaka powinna byæ graniczna wartoœæ temperatury podstropowej warstwy dymu, nie zagra¿aj¹ca pracy wentylatorów strumieniowych; za³o¿enie najbardziej niekorzystnej lokalizacji po¿aru w przestrzeni gara¿u; przyjêcie w oparciu o ogólnie stosowane standardy obliczeniowej mocy po¿aru, wymiarów Ÿród³a ciep³a i dymu oraz czasu trwania symulacji; przeprowadzenie w oparciu o po- cz¹tkowe za³o¿enia oraz projekt koncepcyjny wentylacji i oddymia- nia gara¿u, symulacji komputerowej rozprzestrzeniania siê ciep³a i dymu; w oparciu o uzyskane wyniki symulacji, sporz¹dzenie wniosków dotycz¹cych poprawnoœci zastoso- wanej koncepcji wentylacji i ew. propozycja korekty przyjêtych rozwi¹zañ. Rozkład zasięgu widzialności na wysokości 1,8 m od posadzki po czasie 900s. Rozkład dymu pod stropem garażu po czasie 80 s
 11. 11. 10 Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „COMPACT PROFILE” PRZEPŁYW PRZEPŁYW JEDNOKIERUNKOWY REWERSYJNY WLOT OTWORY IZOLACJA Konfiguracja Wlot Wylot Odporność temperaturowa Waga Kg Jednokierunkowy BM i osłona Deflektor 200O C/2HRS 300O C/2HRS lub 400O C/2HRS 89 Rewersyjny Deflektor Deflektor 90 Rewersyjny BM i osłona BM i osłona 87 Średnica Rodzaj produktu Siła ciągu N Przepływ m3 /s Moc akustyczna LwA Ciśnienie akustyczne na 3m Obr./min. Moc nominalna kW Prąd pełnego obciążenia (A) Prąd rozruchu (A) 315 Compact Profile 21,9/5,3 1,19/0,59 91/82 73/64 2775/1370 0,75/0,09 2,74/0,82 14,5/2,86 Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12 W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5 Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200O C bez akcesoriów. Wszystkie wymiary w mm.
 12. 12. PRZEPŁYW PRZEPŁYW JEDNOKIERUNKOWY REWERSYJNY SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA WYŁĄCZNIK SERWISOWY 11 Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „SLIM−LINE & SLIM−LINE MAX” Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Średnica Konfiguracja A B C D E F G H Odporność temperaturowa Wlot Wylot Waga Kg 315 Jednokierunkowy 1700 180 310 225 210 420 315 130 200O C/2HRS 300O C/2HRS lub 400O C/2HRS BM i osłona Deflektor 86 Rewersyjny Deflektor Deflektor 87 Rewersyjny BM i osłona BM i osłona 84 355 Jednokierunkowy 1700 200 310 241 227 455 355 130 BM i osłona Deflektor 90 Rewersyjny Deflektor Deflektor 91 Rewersyjny BM i osłona BM i osłona 88 400 Jednokierunkowy 1800 220 370 263 250 500 400 130 BM i osłona Deflektor 111 Rewersyjny Deflektor Deflektor 112 Rewersyjny BM i osłona BM i osłona 109 Średnica Rodzaj produktu Siła ciągu N Przepływ m3 /s Moc akustyczna LwA Ciśnienie akustyczne na 3m Obr./min. Moc nominalna kW Prąd pełnego obciążenia (A) Prąd rozruchu (A) 315 Slim−Line 22,2/5,6 1,2/0,59 82/71 64/53 2775/1370 0,7/0,12 2,74/0,82 14,5/2,86 355 Slim−Line 36/8,8 1,72/0,85 85/70 67/52 2775/1370 0,9/0,11 2,74/0,82 14,5/2,86 400 Slim−Line 59/14,8 2,49/1,22 87/75 69/57 2875/1415 1,35/0,16 3,35/0,99 23,5/4,97 315 Slim−Line MAX 25,5/6,4 1,29/0,64 83/71 65/53 2775/1370 0,75/0,13 2,74/0,82 14,5/2,86 355 Slim−Line MAX 45,4/10,8 1,94/0,99 85/72 67/54 2775/1370 1,27/0,17 2,74/0,82 14,5/2,86 400 Slim−Line MAX 85,7/20,8 3/1,47 89/75 71/57 2875/1415 2,49/0,3 5,24/1,69 27,77/5,41 Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12 W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5 Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200O C bez akcesoriów. Wszystkie wymiary w mm.
 13. 13. 12 PRZEPŁYW PRZEPŁYW JEDNOKIERUNKOWY ODWRACALNY (REWERSYJNY) UCHWYTY DO TRANSPORTU Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „STANDARD” Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Średnica Rodzaj produktu Siła ciągu N Przepływ m3 /s Moc akustyczna LwA Ciśnienie akustyczne na 3m Obr./min. Moc nominalna kW Prąd pełnego obciążenia (A) Prąd rozruchu (A) 315 Standard 22/5,7 1,2/0,61 80/62 62/44 2900/1470 0,7/0,09 1,85/0,58 13/2,94 355 Standard 38/9,8 1,9/0,97 84/66 66/48 2850/1450 1,05/0,14 2,4/0,8 13/2,94 400 Standard 57/14,4 2,43/1,22 87/68 69/50 2920/1470 1,35/0,17 3,5/1,12 19,2/4,59 Wszystkie wymiary w mm. Średnica Konfiguracja A A' B B' C' D E Długość całkowita Odporność temperaturowa Wlot Wylot Waga Kg 315 Jednokierunkowy 855 940 265 175 365 420 1017 2195 200O C/2HRS 300O C/2HRS lub 400O C/2HRS BM i osłona Deflektor 86 Rewersyjny 2299 Deflektor Deflektor 87 Rewersyjny 2091 BM i osłona BM i osłona 84 355 Jednokierunkowy 855 940 265 175 405 460 1015 2193 BM i osłona Deflektor 90 Rewersyjny 2295 Deflektor Deflektor 91 Rewersyjny 2091 BM i osłona BM i osłona 88 400 Jednokierunkowy 905 990 265 175 450 504 1064 2292 BM i osłona Deflektor 111 Rewersyjny 2393 Deflektor Deflektor 112 Rewersyjny 2191 BM i osłona BM i osłona 109 Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12 W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5 Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200O C bez akcesoriów.
 14. 14. 13 Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „LOW−PROFILE & LOW−PROFILE MAX” OTWORÓW MONTAŻOWYCH DŁUGOŚĆ TŁUMIKA DŁUGOŚĆ PRZEWODU DŁUGOŚĆ TŁUMIKA OTWIERANA POKRYWA ZAPEWNIAJĄCA DOSTĘP DO OKABLOWANIA WYŁĄCZNIK SERWISOWY Średnica Konfiguracja A A' B B' C C' D E Długość całkowita Odporność temperaturowa Wlot Wylot Waga Kg 315 Jednokierunkowy 835 200 265 620 530 580 335 90 2175 200O C/2HRS 300O C/2HRS lub 400O C/2HRS BM i osłona Deflektor 90 Rewersyjny 2235 Deflektor Deflektor 90 Jednokierunkowy 2055 BM i osłona Osłona 90 Rewersyjny 2115 BM i osłona BM i osłona 90 355 Jednokierunkowy 835 200 265 620 570 620 375 105 2190 BM i osłona Deflektor 95 Rewersyjny 2235 Deflektor Deflektor 95 Jednokierunkowy 2070 BM i osłona Osłona 95 Rewersyjny 2145 BM i osłona BM i osłona 95 400 Jednokierunkowy 835 200 265 620 620 670 420 113 2198 BM i osłona Deflektor 106 Rewersyjny 2235 Deflektor Deflektor 106 Jednokierunkowy 2078 BM i osłona Osłona 106 Rewersyjny 2161 BM i osłona BM i osłona 106 Średnica Rodzaj produktu Siła ciągu N Przepływ m3 /s Moc akustyczna LwA Ciśnienie akustyczne na 3m Obr./min. Moc nominalna kW Prąd pełnego obciążenia (A) Prąd rozruchu (A) 315 Low−Profile 22/5,7 1,2/0,61 80/62 62/44 2900/1470 0,7/0,09 1,85/0,58 13/2,94 355 Low−Profile 38/9,8 1,9/0,97 84/66 66/48 2850/1450 1,05/0,14 2,4/0,8 13/2,94 400 Low−Profile 57/14,4 2,43/1,22 87/68 69/50 2920/1470 1,35/0,17 3,5/1,12 19,2/4,59 315 Low−Profile MAX 25,5/6,4 1,29/0,64 83/71 65/53 2775/1370 0,75/0,13 2,74/0,82 14,5/2,86 355 Low−Profile MAX 45,4/10,8 1,94/0,99 85/72 67/54 2775/1370 1,27/0,17 2,74/0,82 14,5/2,86 400 Low−Profile MAX 85,7/20,8 3/1,47 89/75 71/57 2875/1415 2,49/0,3 5,24/1,69 27,77/5,41 Wszystkie wymiary w mm. Dostępny także profil owalny Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12 W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5 Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200O C bez akcesoriów.
 15. 15. 14 Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „EV” OTWORY Średnica Rodzaj produktu Siła ciągu N Przepływ m3 /s Moc akustyczna LwA Ciśnienie akustyczne na 3m Obr./min. Moc nominalna kW Prąd pełnego obciążenia (A) Prąd rozruchu (A) 400 EV 56,1/13,6 2,42/1,19 103/86 85/68 2875/1415 1,3/0,15 3,35/0,99 23,5/4,97 Wszystkie wymiary w mm. Odporność temperaturowa Waga Kg 200O C/2HRS 300O C/2HRS lub 400O C/2HRS 46 Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12 W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5 Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200O C bez akcesoriów.
 16. 16. 15 Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „INDUCTION” 3 OTWORY O WYMIARACH O 14x10 DLA KAŻDEJ STOPY MONTAŻOWEJ 75N − OTWORY O 14 / / Średnica Rodzaj produktu Siła ciągu N Przepływ m3 /s Moc akustyczna LwA Ciśnienie akustyczne na 3m Obr./min. Moc nominalna kW Prąd pełnego obciążenia (A) Prąd rozruchu (A) 50N Inducyjny 50/12,5 1,5/0,76 92/75 74/57 1415/695 1,0/0,2 3,2/1,36 16,0/4,08 75N Inducyjny 75/18,75 2,7/1,53 96/84 78/66 1395/685 2,25/0,33 5,42/2,12 30,4/7,21 100N Inducyjny 100/25 2,5/1,32 96/84 78/66 1395/685 2,4/0,35 5,42/2,12 30,4/7,21 Wentylator A B C E F G H I J Odporność temperaturowa Waga Kg 50 N 789 700 295 CRS 3 265,5 841 CRS 889 1268 1305 300O C/ 2HRS 120 75 N 1148 807 210 CRS − 314 1188 CRS 1228 1902 2008 162,25 100 N 1149 1125 207,5 CRS 2,5 318 1200 CRS 1250 1830 1867 170 Wszystkie wymiary w mm. Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12 W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5 Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200O C bez akcesoriów.

×