Si

1,102 views
959 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Si

 1. 1. SISTEMI INFORMATIKSISTEMI INFORMATIK mundë të definohet si:“një bashkësi e elementeve të ndërlidhura të cilat me atributet e tyre mundësojnë përpunimin elektronik të të dhënave”Sistemi informatik përbëhet nga njerzit dhe pajisjet, kurse detyrë e tij është mbledhja e të dhënave, përpunimi, memorimi dhe transmetimi i tyre.Sistemi informatik proceson informata nga të dhënat, përkatësisht ai transferon inputet në outpute sipas nevojave dhe kërkesave për informata.Sistemi informatik paraqet sistem DINAMIK – me kohë dhe nën ndikimin e rethinës ndryshojnë elementet e tij e me këtë edhe vet sistemi në tërësi. 1 1
 2. 2. Organizimi i sistemit informatik duhet të siguroj:Inkuadrimin e të gjitha qëllimeve të sistemitMinimizimin e aktiviteteve të dyfishta në procesimin e informatave, si dhe menjanimin e konflikteve midis projekteve zhvillimoreMotivimin e personelitNxitjen e interakcionit midis nënsitemeve të cilat duhet të sigurojnë efikasitetin e punës së sistemit informatik 2 2
 3. 3. Profilet e ekspertve të nevojshëm në një sistem informatik të menaxhmentit do të ishin:Specialistët për softverin e sistemitSpecialistët për bazën e të dhënaveProjektuesitAnalitikët sistemorProgramerëtSpecialistët për hardver- në rastë se ndërmarja organizon mirëmbajtjen vetanake të sistemit informatik. 3
 4. 4. Llojet e sistemit informatik Varësisht nga marrëdhënja midis inputeve dhe outputeve sistemet informatike mundë të jenë:Sisteme neutrale- kur inputi i tyre është i barabartë me outputin-inputet nuk pësojnë ndonjë ndryshim dhe ky sistem themi se është vetëm transmetues i informatave.Sisteme të informuara,- kur inputet janë më të mëdha se outputet- sistemi i tillë është pasiv, sepse më tepër mer informata nga sistemet tjera, se sa që i përpunon ato.Sistemi informatik qeverisës ,- është sistem kreativ , inputet e tij janë më të vogla se outputet.-gjatë procesit të përpunimit të të dhënave krijon cilësi të re, prandaj themi se ky sistem është në funksion të qeverisjes. 4 4
 5. 5. Sistemi informatik i biznesitSistemi informatik i biznesit paraqet sistemin informatik i cili ka për detyrë të sigurojë informata të sakta, relevante dhe me kohë për strukturën menaxheriale, të cilat do të ishin bazë gjatë procesit të marrjes së vendimeve afariste. 5 5
 6. 6. Nënsistemet e sistemit informatik të biznesit janë:Nënsistemi informatik i blerjes dhe materialit i cili përmban:-fajllin lidhur me planifikimin dhe kontrollin e mallrave dhe materialit (mallrave komerciale, shërbimeve, paketimin e materialit etj.)-fajllin e llogaris së shitjes së produkteve, sasin e shitjes me shumicë,-fajllin e materialit,-fajllin e furnizuesve-fajllin e bilancit të furnizuesve. 6
 7. 7. Nënsistemi informatik i shitjes me shumicë përmbanë: -fajllin e kontratave me konsumator, -fajllin e porosive, -fajllin e fakturave dhe shitjes -fajllin e konsumatorëve, fajllin e bilancit të knsumatorëve.Nënsistemi informatik i shitjes me pakicë përmbanë: -fajllin e shitoreve, llogarin e shitjes me pakicë,katalogun e mallrave (listën e çmimeve), rezervat minimale dhe maksimale,inventarin e shitoreve, -fajllin e shitjes së mallrave përmes rrjetit 7
 8. 8. Nënsistemi informatik i kontabilitetit përmban: -llogarit financiare dhe operacionet financiareNënsistemi informatik i vlersimit të kapitalit përmban: -fajllin e llogarisë së vlersimit të kapitalit dhe të mirëmbajtjes.Nënsistemi informatik i shitjeve ditore përmban:-fajllin e shitjeve ditore Nënsistemi informatik i kontrollit të prodhimit i cili do të ofron informata lidhur me komponentat e prodhimit, procedurat teknologjike, planin prodhues, dokumentacionin prodhues dhe shpenzimet e prodhimit. 8
 9. 9. Fazat e zhvillimit të sistemit informatik të biznesitCikli jetësor i sistemit karakterizohet me disa faza të zhvillimit. Ato janë:Faza iniciale (e krijimit) të sistemit – inicijativa për zhvillimin e sistemit informatik zakonisht vjen nga menaxherët e ndërmarrjes të cilët kanë nevojë për informim më të mirë,Faza e ekspanzionit (rritjes) të sistemit – duke investuar mjete e dituri të konsiderueshme vërehet një rritje kuantitative e sistemit në të gjtha segmentet e tij. Sigurohen pajisjet dhe programet, përgaditen kuadrot dhe komponentet rrjetore të sistemit,Faza e konsolidimit – rëndësi e veçantë i kushtohet standardizimit dhe harmonizimit të punës së të gjitha komponenteve. Plotësimi i kritereve të kualitetit siguron kalimin në fazën e pjekurisë ku sistemi siguron rezultate optimale, prandaj synohet që kjo fazë të zgjasë sa më shumë dhe të kompenzohen shpenzimet e bëra në fazën e konsolidimit. 9 9
 10. 10. Funksioni posaçërisht i rëndësishëm i sistemeve informatike qëndron në afarizëm dhe automatizimin e afarizmit të zyrësAutomatizimi i afarizimit të zyrës (zyrja e automatizuar) përfshinë: këmbimin e postës elektronike,të të dhënave, planifikimin e kohës dhe aktiviteteve,qeverisjen me projekte,përpunimin e dokumenteve, përpunimin e grafikës, arhivimin e të dhënave, kërkimin e dokumentave, përgaditjen e vendimeve, përgaditja dhe realizimi i takimeve afariste.Ne me sistem të informatik do të nënkuptojmë vetëm ato sisteme të cilat janë të bazuara në kompjuter. 10
 11. 11. Sistemi informatik i biznesit dhe menaxhmenti Sistemi informatik duhet të jetë në funksion të menaxhmentit, në funksion të arritjes së qëllimeve të synuara afariste. Teknolojgia informatike nuk guxon të jetë qëllim në vetvetë dhe informatika duhet të jetë në shërbim të menaxhmentit, pra të jetë servis i tij. HIERARKIA BAZA E TË MENAXHERIKE DHËNAVE DBMS Bazat e të dhënave dhe nivelet e menaxhmentit 11
 12. 12. Disa lloje të veçanta të sistemeve informatike Sistemi informatik i menaxhmentit-MISSistemi informatik i menaxhmentit- prodhon informata përmbledhëse të cilat i lejojnë menaxhmentit të përmirsojë inputet me qëllim të ndryshimit të outputeve në të ardhshmen.Roli kryesor i sistemit informatik të menaxhmentit është të vlersojë nevojat informatike të menaxhmentit gjatë procesit të marjes së vendimeve me qëllim që të siguroj informata në kohën e duhur, ti shpërndajë ato dhe ti lehtësoj menaxhmentit zgjedhjen e alternativës më të mirë nëse disponon me disa sosh.Elementet apo komponentat e sistemit informatik të menaxhmentit janë:hardveri, softveri, baza e të dhënave, procedurat dhe personeli 12
 13. 13. Sistemi për mbështetje të vendimeve (DSS) Sistemi për mbështetje të vendimeve (DSS) – paraqet softver i cili ofron mundësin e testimit të alternativave të ndryshme në fazën përgatitore të marjes së vendimeve Sistemi për mbështetje të vendimeve parasesin sisteme informatike interaktive të bazauara në kompjuter të cilët përdorin bazat e specijalizuara të të dhënave dhe modelet e vendosjes – përgjigje në pyetjet Çka nëse? (what if) SIBK – Sisteme SIBK tjera të ndërmarjes informative të tjera të bazuara në kompjutor Nënsistemi i Nënsistemi i TË DHËNA INTERNE qeverisjes me qeverisjes me të dhëna modele Nënsistemi i TË DHËNA EKSTERNE qeverisjes me dialog SHFRYTËZUESIT DHE DETYRAT arkitektura tipike e sistemit për 13 mbështetje të vendimeve - DSS
 14. 14. Sistemet e eksperteve (ES)Sistemet e eksperteve - paraqet sistemin informatik i cili njohurit e eksperteve nga lëmi të ndryshme shkencore i strukturon në kompjutor dhe pastaj përmes gjeneralizimit të problemit ndihmon marrjen e vendimeve në formë të vendimeve të propozuaraPjesët kryesore të sistemit të eksperteve janë: - baza e diturisë - mjetet ndihmëse të sistemit të ekspertëve 14
 15. 15. Thank You! PYETJE??? 15

×