Shtojca 17Faqe 1 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 50...
Shtojca 17Faqe 2 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 50...
Shtojca 17Faqe 3 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 50...
Shtojca 17Faqe 4 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 50...
Shtojca 17Faqe 5 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 50...
Shtojca 17Faqe 6 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 50...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Shtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtarise

780 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Shtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtarise

  1. 1. Shtojca 17Faqe 1 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 505http:/www.rks-gov.net/mmph/Tema: Lëndët e provimit profesional (sipas nenit 5 të UA 06/2011)Provimi profesional organizohet sipas programit të përcaktuar me këtë Udhëzim Administrativ.Provimi profesional duhet që së paku të demonstrojë njohuritë, të kuptuarit dhe aftësitë e zbatimittë ligjeve, akteve nënligjore, rregullave teknike dhe normave tjera me të cilat rregullohen fushatvijuese:Nr. rendor Lëmia për hartimin e pyetjeve Vlerësuesi ingarkuar përpërgatitjen epetjeveVërejtjeIN1 MjedisiIN2 Planifikimi hapsinorIN3 NdërtimiIN3.1 Standardet e aplikueshme ne fushën e projektimit dhe tëndërtimitIN3.1.1 GjeomekanikaIN3.1.2 Materialet ndërtimoreIN3.1.3 KonstruksionetIN3.1.3.1 BetoniIN3.1.3.2 ÇelikuIN3.1.3.3 DruriIN3.1.4 HidroRepublika e KosovësRepublika Kosova - Republic of KosovoQeveria – Vlada - GovernmentMinistria e Mjedisit dhe Planifikimit HapësinorMinistarstvo Sredine i Prostornog PlaniranjaMinistry of Environment and Spatial PlanningBordi i Përkohshëm për Licenca / Privremeni Odbor za Licence / Temporary Board for LicensesEkipi i Vlerësuesve për Licensim të Inxhinierëve të Ndërtimit në Kosovë (EVLIND)
  2. 2. Shtojca 17Faqe 2 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 505http:/www.rks-gov.net/mmph/LiteraturaPër IN3I. EN 1990 Eurocode – Bazat e projektimit tëStrukturave (engl. Basis of structural design) & CENTC 104 – SC2: Ekzekutimi i strukturav nga betoni(engl. CEN TC 104 – SC2:Execution of concretestructures)a. ENV 206: Betoni; Performansa, prodhimi,vënia në vepër dhe kriteret e konformitetit.(engl. ENV 206: Concrete; Performance,production placing and compliance criteria)i. CEN TC 154: Agregatet për betonii. CEN TC 104 EN934: Aditivet përbetoniii. CEN TC 104 EN450: Hiri fluturuesper betoniv. CEN TC 104 EN 1008: Uji përpërzierjen e betonitv. ECISS TC 19, EN10080: Çelikupër armaturë (engl. EN10080:Reinforcing steel)vi. ECISS TC 19, EN10138: Çelikupër paranderje (engl. EN10138:Prestressing steel)vii. CEN TC 104, EN 447: Lëngumbushës për kabllotë përparanderje (engl. CEN TC 19, EN447: Grout for prestressingtendons).viii. CEN TC 104, EN 523: Gypatmbrojtës nga metali për kabllot përparanderje (engl. CEN TC 104, EN523: Steel sheaths for prestressingtendons).b. ENV 197: Çimentoja (engl. ENV 197:Cement)c. ENV 196: Metodat e testimit të çimentos(enl. Methods of testing cement)d. TF N 530 Rev 2: Zbatimi i Rregullores përproduktet ndërtimore (RRPN) në standardete harmonizuara (engl. TF N 530 Rev 2:Implementation of the ConstructionProducts Regulation (CPR) in harmonizedstandards)II. EN 1991-1-1:2002/AC 2009: Ngarkesat mbiStruktura – Pjesa 1-1, Ngarkesat e përgjithshme –Densitet, pesha vetjake, ngarkesat e dobishme përobjektet e larta (engl. EN 1991-1-1:2002/AC 2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1:General actions - Densities, self-weight, imposedloads for buildings)III. EN 1991-1-2:2002/AC:2012 Eurocode 1: Ngarkesatmbi Struktura – Pjesa 1-2, Ngarkesat e përgjithshme– Ndikimet mbi strukturat e ekspozuara ndaj zjarrit(Eng. EN 1991-1-2:2002/AC:2012 Actions onstructures - Part 1-2: General actions - Actions on
  3. 3. Shtojca 17Faqe 3 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 505http:/www.rks-gov.net/mmph/structures exposed to fire)IV. EN 1991-1-3:2003/AC 2009 Eurocode 1: Ngarkesatmbi Struktura – Pjesa 1-3, Ngarkesat e përgjithshme– Ngarkesat nga dëbora (Engl. EN 1991-1-3:2003/AC2009 Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3:General actions - Snow loads)V. EN 1991-1-4:2005/AC:2010 Eurocode 1: Ngarkesatmbi Struktura – Pjesa 1-4, Ngarkesat e përgjithshme– Ngarkesat nga era (EN 1991-1-4:2005/AC:2010Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4:General actions - Wind actions)VI. EN 1991-1-5:2003/AC:2009 Ngarkesat mbiStruktura – Pjesa 1-5, Ngarkesat e përgjithshme –Ngarkesat termike (engl. EN 1991-1-5:2003/AC:2009 Eurocode 1: Actions on structures -Part 1-5: General actions - Thermal actions)VII. EN 1991-1-6:2005/AC:2012 Ngarkesat mbiStruktura – Pjesa 1-6, Ngarkesat e përgjithshme –Ngarkesat gjatë ekzekutimit (engl EN 1991-1-6:2005/AC:2012 Eurocode 1 - Actions on structures -Part 1-6: General actions - Actions during execution)VIII. EN 1991-1-7:2006/AC:2010 Ngarkesat mbiStruktura – Pjesa 1-7, Ngarkesat e përgjithshme –Ngarkesat aksidentale (engl EN 1991-1-7:2006/AC:2010 Eurocode 1 - Actions on structures -Part 1-7: General actions - Accidental actions)IX. EN 1991-2:2003/AC:2010 Ngarkesat mbi Struktura –Pjesa 2: Ngarkesat e trafikut mbi ura (engl EN 1991-2:2003/AC:2010 Eurocode 1: Actions on structures -Part 2: Traffic loads on bridges)X. EN 1991-3:2006/AC:2012 EN Ngarkesat mbiStruktura – Pjesa 3: Ngarkesat që lindin si pasojë evinçave dhe makinerisë (engl 1991-3:2006/AC:2012Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actionsinduced by cranes and machinery)XI. EN 1991-4:2006/AC:2012 Eurocode 1 - Ngarkesatmbi Struktura – Pjesa 4: Siloset dhe rezervoarët(engl. EN 1991-4:2006/AC:2012 Eurocode 1 -Actions on structures - Part 4: Silos and tanks)XII. EN 1992-1-1:2004/AC:2010: Eurocode 2 –Projektimi i Strukturave nga betoni – Pjesa 1-1:Rrgegullat e përgjithshme dhe rregullat për objektete larta (Eng. Eurocode 2: Design of concretestructures - Part 1-1: General rules and rules forbuilding)XIII. EN 1992-1-2:2004/AC:2008, Eurocode 2 –Projektimi i Strukturave nga betoni – Pjesa 1-2:Rrgegullat e përgjithshme – Projektimi i strukturavenën veprimin e zjarrit (engl. Eurocode 2: Design ofconcrete structures - Part 1-2: General rules -Structural fire design)XIV. EN 1992-2:2005/AC:2008, Eurocode 2 – Projektimi iStrukturave nga betoni – Urat e betonit – Projektimidhe rregullat e detajimit (engl. Eurocode 2 - Design
  4. 4. Shtojca 17Faqe 4 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 505http:/www.rks-gov.net/mmph/of concrete structures - Concrete bridges - Designand detailing rules)XV. EN 1992-3:2006, Eurocode 2 – Projektimi iStrukturave nga betoni – Pjesa 3: Ruajtja e lëngjevedhe strukturave përkufizuese (engl. Eurocode 2 -Design of concrete structures - Part 3: Liquidretaining and containment structures)XVI. EN 1993-1-1:2005/AC:2009, Eurocode 3 –Projektimi i Strukturave nga Çeliku – Pjesa 1-1:Rregulla të përgjithshme dhe rregullat për objekte tëlarta (engl. Eurocode 3: Design of steel structures -Part 1-1: General rules and rules for buildings)XVII. EN 1993-1-10:2005/AC:2009 Eurocode 3 –Projektimi i Strukturave nga Çeliku – Pjesët 1-10:Fortësia e materialit dhe veçoritë përgjatë trashësisësë tij, (engl. Eurocode 3: Design of steel structures -Part 1-10: Material toughness and through-thicknessproperties)XVIII. EN 1993-1-2:2005/AC:2009 Eurocode 3 –Projektimi i Strukturave nga Çeliku – Pjesa 1-2:Projektimi për rastin e veprimit të zjarrit (engl.Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2:General rules - Structural fire design)XIX. EN 1993-1-3:2006/AC:2009 Eurocode 3 – Projektimii strukturave nga çeliku – Pjesa 1-3: Rregullat epërgjithshme – Rregulla plotësuese për elementet eformësuara në të ftohët dhe llamarinat (engl.Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3:General rules - Supplementary rules for cold-formedmembers and sheeting)XX. EN 1993-1-8:2005/AC:2009 Eurocode 3 –Projektimi i strukturave nga çeliku – Pjesa 1-8:Projektimi i lidhjeve (engl. Eurocode 3: Design ofsteel structures - Part 1-8: Design of joints)XXI. EN 1993-2:2006/AC:2009 Eurocode 3 – Projektimi istrukturave nga çeliku – Pjesa 2: Projektimi i uravemetalike (engl. Eurocode 3 - Design of steelstructures - Part 2: Steel Bridges)XXII. EN 1993-3-1:2006/AC:2009 Eurocode 3 – Projektimii strukturave nga çeliku – Pjesa 3-1: Kullat, shtyllat elarta dhe oxhaqet (engl. Eurocode 3 - Design of steelstructures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys -Towers and masts)XXIII. EN 1994-1-1:2004/AC:2009 Eurocode 3 – Projektimii strukturave mikste (nga çeliku dhe betoni) – Pjesa1-1: Rregulla e përgjithshme dhe rregullat përobjektet e larta (engl. Eurocode 4: Design ofcomposite steel and concrete structures - Part 1-1:General rules and rules for buildings)XXIV. EN 1995-1-2:2004/AC:2009, Eurocode 5: projektimii strukturave nga druri – Pjesa 1-1: Rregullat epërbashkëta dhe rregullat për objektet e larta (engl.Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1:General - Common rules and rules for buildings)
  5. 5. Shtojca 17Faqe 5 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 505http:/www.rks-gov.net/mmph/XXV. EN 1996-1-1:2005+A1:2012, Eurocode 6 –Projektimi i strukturave nga muraturat – Pjesa 1-1:Rregullat e përgjithshme për muraturat e pa armuaradhe të armuara (engl. Eurocode 6 - Design ofmasonry structures - Part 1-1: General rules forreinforced and unreinforced masonry structures)XXVI. EN 1996-3:2006/AC:2009, Projektimi i strukturavenga muraturat – Pjesa 3: Metodat e thjeshtëzuara tëllogaritjes për muraturat e pa armuara (engl.Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3:Simplified calculation methods for unreinforcedmasonry structures)XXVII. EN 1997-1:2004/AC:2009 Eurocode 7, Projektimi iXXVIII. Strukturave sipas kushteve Gjeoteknike – Pjesa 1:Rregullat e përgjithshme (engl. Eurocode 7:Geotechnical design - Part 1: General rules)XXIX. EN 1997-2:2007/AC:2010 Eurocode 7, Projektimi iXXX. Strukturave sipas kushteve Gjeoteknike – Pjesa 2:Shqyrtimi i truallit për fundim dhe testimet (engl.Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Groundinvestigation and testing)XXXI. EN 1998-1:2004/AC:2009 Eurocode 8: Projektimi Istrukturave rezistuese ndaj tërmeteve – Pjesa 1:Rregullat e përgjithshme, ngarkesa sizmike dherregullat për objektet e larta (engl. Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance - Part1: General rules, seismic actions and rules forbuildings)XXXII. EN 1998-2:2005/A1:2009, A2:2011,AC:2010,Eurocode 8, Projektimi i strukturave për rezistencëndaj tërmeteve – Pjesa 2: Urat (engl. Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance - Part2: Bridges)XXXIII. EN 1998-5:2004 Eurocode 8: Projektimi istrukturave për rezistencë ndaj tërmeteve – Pjesa 5:Themelet, strukturat mbajtëse dhe aspektetgjeoteknike (engl. Eurocode 8: Design of structuresfor earthquake resistance Part 5: Foundations,retaining structures and geotechnical aspects)XXXIV. EN 1998-3:2005/AC:2010 Eurocode 8 Projektimi istrukturave për rezistencë ndaj tërmeteve – Pjesa 3:Vlerësimi dhe rehabilitimi sizmik i objekteveekzistuese (engl. Eurocode 8: Design of structuresfor earthquake resistance - Part 3: Assessment andretrofitting of buildings)XXXV. EN 1998-6:2005 Eurocode 8: Projektimi istrukturave për rezistencë ndaj tërmeteve – Pjesa 6:Kullat, shtyllat e larta dhe oxhaqet (engl. Eurocode8: Design of structures for earthquake resistance -Part 6: Towers, masts and chimneys)IN3.2 Organizimi dhe menaxhimi i punëve ndërtimoreIN4 InfrastrukturaIN5 Mardhenia e punes
  6. 6. Shtojca 17Faqe 6 nga 6Adresa: Ndërtesa Qeveritare (ish Pallati i Shtypit) -10.000 Prishtinë-KosovëTelefon: + 381 38 518 505http:/www.rks-gov.net/mmph/IN5.1 Ligji i Punes – Nr.03/L-212IN5.2 Kontratat e PunesIN5.3 Ligji per siguri ne pune, mbojtje te shendetit te punesuarvedhe ambientit te punes – Nr.2003/19IN6 Siguria dhe shendeti ne puneIN6.1 Ligji per siguri ne pune, mbojtje te shendetit te punesuarvedhe ambientit te punes – Nr.2003/19IN6.2 Ligji per mbrojtje nga zjarri – Nr.02/L-41IN7 Procedura e pergjithshme administrativeIN7.1 U.A. nr.06/2011 per provimin profesional dhe licencimin earkitekteve dhe inxhinierve ne fushen e ndertimit.IN7.2 Kushtetuta e Republikes se KosovesIN7.3 Ligji i ndertimit – Nr.04/L-110IN7.4 U.A. per permbajtjen dhe menyren e mbajtjes se regjistrit telejeve te leshuara te integruara.IN7.5 U.A. per caktimin e dokumenteve per aplikacion per lejemjedisore sipas llojit dhe natyres se projekteve.IN7.6 U.A. per permbajtjen dhe menyren e mbajtjes te regjistrit tevlerave te mbrojtura te natyres.IN7.7 U.A. per dhenien e lejes mjedisore komunale.IN7.8 U.A. Rregullore teknike per kursimin e energjise termike dhembrojtjen termike ne ndertesa.IN7.9 U.A. per menyren e llogaritjes se pageses per kontrollin teknikte objekteve ndertimore.IN7.10 U.A. per kushtet dhe masat e dhenies se autorizimit perkontrollon e projekteveIN7.11 U.A. per inspektimin teknik te objekteve ndertimore.IN7.12 U.A. per permbajtjen e evidences se inspektimit.IN7.13 U.A. mbi menyren e kryerjes se mbikqyrjes se inspektimeve teinspekcionit ndertimor.IN7.14 U.A. per nostrifikimin e projekteve.IN7.15 U.A. per caktimin e objekteve me rendesi per vendin per tecilat ministria e mjedisit dhe palnifikimit hapsinor leshon lejeurbanistike.IN7.16 U.A. nr. 02/06 per kontrollin e projekteveIN8 Trashegimia kulturoreIN9 Detyrimet kontraktualeIN9.1 Kontrat per ndertimIN9.2 Kontratat per inxhinieringIN9.3 Ligji per drejtat e autorit dhe te drejtat e peraferta.-Nr.04/L-065IN9.4 Ligji i prokurimit publik. Nr.03/L-241IN9.5 Kontrata e FIDIC-utIN10 Etika profesionale

×