คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ภารกิจที1
่
นักศึกษาจะมีแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
อย่างไร
สถานการณ์ปัญหา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้รับการบริจาคห้องคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่ได้มีโครงการ
ผ้าป่าซื้อคอมพิวเตอร์ให้กบโรงเ...
ปัญหาที่1
ครูพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดและนาเสนอเนือหาการเรียนการสอนโดนตรงไปยัง
้
ผู้เรียน...
วิธีการแก้ไข

วิธีการสอนแบบเดิม

ให้ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดวิธีการ
และกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางนี้
ผู้เร...
ปัญหาที่ 2
เมื่อครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ก็มักจะใช้
เพื่อเล่นเกมส์ ดูหนัง สนทนาออนไลน์ และSocial media
...
วิธีแก้ปัญหา
บูรณาการการเรียนด้วยการให้มีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทาได้โดยใช้เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ เช่น การเปิดวิดีโอที่เก...
ภารกิจที่ 2
บทบาทของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือในการเรียนรู้เป็นอย่างไร
่
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
บทบาทของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือในการเรียนรู้นนคือเป็น เครืองมือทางปัญญ...
เครื่องมือค้นพบ (Discovery tools)
เป็นเครื่องมือที่
สนับสนุนการเสาะ
แสวงหาสารสนเทศ การ
ค้นหาข้อมูล เพื่อนามา
ซึ่งการ ค้นพบ...
เครืองมือสร้างความรู้ (Knowledge creation tools)
่
เป็นเครื่องมือที่
สนับสนุนการสร้าง
ความรูของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
้
ในควา...
เครืองมือการสือสาร (Communication tool)
่
่
เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยน แนวความคิดระหว่างผู้เรี...
ภารกิจที่ 3
ให้เสนอรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่นักศึกษารับผิดชอบ
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและการสอน สามารถแบ่งได้
1.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นครู
2.กา...
1.คอมพิวเตอร์เป็นครู
คือการเรียนรู้ การศึกษา
จากคอมพิวเตอร์ เช่น การทา
แบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ โดยที่
เราได้ฝึกและมีคาตอบพร้อ...
2.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย
เป็นการทางานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ผลงาน เช่นการสร้างสื่อการเรียนรู้ต่าง
ๆ...
3.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นนักเรียน
การใช้คอมพิวเตอร์สร้างเนื้อหา
จากความเข้าใจ ป้อนคาสั่งให้
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ทาตาม เช่นการส...
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวจันทร์จรา อินธนู
ิ
2.นางสาวณัฐชยา เครือศึก
3.นางสาวจรรยฐิตา ค้าทันเจริญ

553050009-3
553050010-8
553...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chapter5 (1)

223 views
126 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter5 (1)

 1. 1. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
 2. 2. ภารกิจที1 ่ นักศึกษาจะมีแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อย่างไร
 3. 3. สถานการณ์ปัญหา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้รับการบริจาคห้องคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่ได้มีโครงการ ผ้าป่าซื้อคอมพิวเตอร์ให้กบโรงเรียนซึ่งผอ.โรงเรียนจึงได้ได้มีนโยบายให้ครูทุกระดับชั้น ั พัฒนาสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือหากใครที่ยงไม่สามารถสร้างเองได้ก็ให้บรณา ั ู การคอมพิวเตอร์ในการเรียนเข้ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนและเปิดประเมิน การใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในปีที่ผ่านมาพบว่าครูพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและนาเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนโดนตรงไปยังผู้เรียนโดย ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีการทดสอบการนาเสนอเนือหาการทดสอบหลังเรียนบทบาท ้ ผู้เรียนก็ยังเป็นเพียงท่องจาเนื้อหาซึงไม่ส่งเสริมกระบวนการคิด ่ ปัญหาอีกประการที่พบคือเมื่อครูจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ก็มักจะใช้ เพื่อเล่นเกมส์ ดูหนัง สนทนาออนไลน์ และSocial media โดยเฉพาะ facebook ซึ่งไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาและสร้างการเรียนรูด้วยตนเอง ้
 4. 4. ปัญหาที่1 ครูพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือในการ ถ่ายทอดและนาเสนอเนือหาการเรียนการสอนโดนตรงไปยัง ้ ผู้เรียน โดยในบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีการทดสอบการ นาเสนอเนือหาการทดสอบหลังเรียนบทบาทผู้เรียนก็ยังเป็น ้ เพียงท่องจาเนื้อหาซึงไม่ส่งเสริมกระบวนการคิด ่
 5. 5. วิธีการแก้ไข วิธีการสอนแบบเดิม ให้ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดวิธีการ และกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ คอมพิวเตอร์ตามแนวทางนี้ ผู้เรียนจะต้องได้รับ หรือมีทักษะ ด้านการจัดการ ทักษะด้านการคิด เชิงตรรกะ ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น
 6. 6. ปัญหาที่ 2 เมื่อครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ก็มักจะใช้ เพื่อเล่นเกมส์ ดูหนัง สนทนาออนไลน์ และSocial media โดยเฉพาะ facebook ซึ่งไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาและสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 7. 7. วิธีแก้ปัญหา บูรณาการการเรียนด้วยการให้มีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทาได้โดยใช้เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ เช่น การเปิดวิดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้ โดยผ่านโซเชียลมีเดีย facebook ,Youtube เป็นต้น
 8. 8. ภารกิจที่ 2 บทบาทของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือในการเรียนรู้เป็นอย่างไร ่
 9. 9. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ บทบาทของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือในการเรียนรู้นนคือเป็น เครืองมือทางปัญญาทีนา ่ ั้ ่ ่ สมรรถนะของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเอืออานวยกระบวนการประมวลสารสนเทศของผู้เรียน สามารถ ้ สรุปการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือทางปัญญา ได้ 3 กลุมประกอบด้วย ่ ่ เครืองมือค้นพบ (Discovery tools) ่ เครืองมือสร้างความรู้ (Knowledge creation ่ tools) เครืองมือการสื่อสาร (Communication tool) ่
 10. 10. เครื่องมือค้นพบ (Discovery tools) เป็นเครื่องมือที่ สนับสนุนการเสาะ แสวงหาสารสนเทศ การ ค้นหาข้อมูล เพื่อนามา ซึ่งการ ค้นพบ สารสนเทศหรือความรู้ ที่ต้องการ มี 2 ลักษณะ คือ 1. Seeking tool เป็นเครื่องมือที่ สนับสนุนการค้นหาสารสนเทศ การระบุ ตาแหน่งและนาเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 2. Collecting tool เป็นเครื่องมือทีใช้สาหรับ ่ การสะสม เก็บรวบรวมสารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง
 11. 11. เครืองมือสร้างความรู้ (Knowledge creation tools) ่ เป็นเครื่องมือที่ สนับสนุนการสร้าง ความรูของผู้เรียนที่เกิดขึ้น ้ ในความจาระยะสั้น ซึ่ง ในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องดึงความรู้ และประสบการณ์ตางๆ ่ มาใช้ในการสร้าง ความหมายของตนเอง เครื่องมือ สร้างความรูมี ้ 3 ชนิดคือ 1. Organizing tool : ใช้ในการจัดกลุมสารสนเทศอย่าง ่ เป็น หมวดหมู่ การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. Integrating tool : ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่าง สารสนเทศ กับแนวความคิดของผู้เรียน 3. Generating tool : ใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆอย่างเป็น รูปธรรม เนื่องจากอาศัยเพียงแค่สมองคิด จินตนาการคงไม่เพียง พอที่จะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจได้งาย ่
 12. 12. เครืองมือการสือสาร (Communication tool) ่ ่ เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยน แนวความคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและ ผู้สอน เพื่อสร้างชุมชนในการ เรียนรูและสังคมของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ้ 1. Synchronous communication tools สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเวลา เดียวกัน เช่น: Chat, MSN เป็นต้น 2. Asynchronous communication tools สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ที่ ไม่ได้เกิดขึ้นใน เวลาเดียวกัน เช่น Web board, e-mail
 13. 13. ภารกิจที่ 3 ให้เสนอรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ จัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่นักศึกษารับผิดชอบ
 14. 14. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและการสอน สามารถแบ่งได้ 1.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นครู 2.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย 3.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เรียน การสร้างรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้เป็นดังนี้ …
 15. 15. 1.คอมพิวเตอร์เป็นครู คือการเรียนรู้ การศึกษา จากคอมพิวเตอร์ เช่น การทา แบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ โดยที่ เราได้ฝึกและมีคาตอบพร้อม คาอธิบาย สามารถทาให้เข้าใจ ได้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 16. 16. 2.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย เป็นการทางานโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง ผลงาน เช่นการสร้างสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เช่นการทาวีดีโอ ภาษาญี่ปุ่น
 17. 17. 3.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นนักเรียน การใช้คอมพิวเตอร์สร้างเนื้อหา จากความเข้าใจ ป้อนคาสั่งให้ คอมพิวเตอร์เป็นผู้ทาตาม เช่นการสร้าง โปรแกรมแปลภาษาญี่ปุ่น
 18. 18. รายชื่อสมาชิก 1.นางสาวจันทร์จรา อินธนู ิ 2.นางสาวณัฐชยา เครือศึก 3.นางสาวจรรยฐิตา ค้าทันเจริญ 553050009-3 553050010-8 553050152-8

×