Bmm3103 Int4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,653
On Slideshare
3,631
From Embeds
22
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
172
Comments
0
Likes
1

Embeds 22

http://www.slideshare.net 12
http://www.facebook.com 6
http://bmm3105-ipgktaa-jalalludinibrahim.bravehost.com 3
https://www.facebook.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BMM3103FAZIEY T
  INTERAKSI 4
  JENIS-JENIS ITEM / SOALAN
 • 2. Terdapatduajenisbentuk item iaituitem jenisobjektifdanitem jenissubjektif
 • 3. JENIS ITEM OBJEKTIF
  Merupakan item respontetap
  Pilihsatujawapandaripadabeberapapilihan
  Mempunyaisatupokoksoalan (stem) danbeberapajawapan
 • 4. PanduanPembinaanSoalanObjektif
  1. PokokSoalan (Stem)
  bahasamudahdifahami
  bolehbuatayat, soalan, tidaklengkap
  kesukaranikutaras JSU
  Elakkanataukurangkansoalanberbentunegatif (kecuali, bukanatautidak).
  Gambar rajah mestidisertakan
  2. PilihanJawapan
  Hendaklahditulissejajardenganpokoksoalan. (pendek - panjangsoalan)
  Elakkanperkataanberulang.
  Pastikansatujawapansahaja yang betul.
  Distraktormestiada.
  Elakkanjawapantidakadajawapan / 'semuadiatas‘
  3. Struktur item/ soalan
  4. Bahanrangsangan (stimulus)
 • 5. KELEBIHAN & KELEMAHAN
  mudahmembinasoalandalambentukstruktur : padanan
  Mudahuntukdiperiksa
  Mempunyaicirikebolehpercayaan - bolehditadbirdalammasa yang ditetapkan.
  Mengujibanyaktopik.
  Muridtidakdapatmengeluarkan idea keranajawapan yang terhad.
  Menggalakkantekaan / 'skornasib'
  Sukardibina
  Tidakdapatmengukurkeaslian (tahappelajar).
  Calon yang banyaktidakperlubelajarbanyak / tekniktolakan.
  KELEBIHAN SOALAN OBJEKTIF
  KELEMAHAN SOALAN OBJEKTIF
 • 6. JENIS ITEM SUBJEKTIF
  Tidakadajawapan
  Memberikebebasancalonmenjawabsoalan, iaitucalonbebasmemilih, merancangdanmenyusunisijawapanmengikutpendapatdan idea sendiri.
  Mengujikefahamandankemahiranmenyusun idea danpendapatcalonmengenaisesuatutopikdalammatapelajaran yang pelajari.
  Terdapatduabentuk yang yangdikenalisebagaijenisresponsterhaddanjenisresponslanjutan.
 • 7. PanduanPembinaanSoalanSubjektif
  1. Bina JSU
  Untukmengetahuiaras, konstruk yang diuji
  2. Guru gubalsoalan
  tugassoalanhendaklahjelas & lengkap
  Tentukanperkataan yang digunakansetarafdengancalon
  Gunakanperkataanhuraikan, gubahkan, terangkan,jelaskan....
  Untukmeningkatkankebolehpercayaan
  Sediakanskemapemarkahan
  CARA MEMERIKSA SOALAN SUBJEKTIF
  Secaraanalitik - setiapsatuperluditeliti
  Secaraholistik - secaramenyeluruh
 • 8. KELEBIHAN & KELEMAHAN
  Lebihmudahdigubal - Tidakbanyaksoalan
  Sesuaiuntuksemuasubjek. Contoh, matematik, sainsdansebagainya.
  Sangatsesuaiuntukkeenam-enamarasTaksonomi Bloom
  Bolehmembuatanalisisdanmenintegrasikan idea-idea
  Kurangkankonseptekaan / 'skornasib'
  Bidang yang hendakdiujiterbatas/terhad
  Bolehdiramal
  Mengukurpengetahuandalamsesuatubidangsahaja
  Pemeriksaanjawapanmengambilmasa yang lama.
  KelebihanSoalanSubjektif
  KelemahanSoalanSubjektif