Bmm3103 Int4

2,619
-1

Published on

Pembinaan Item Ujian Subejktif dan Objektif..

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,619
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
175
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bmm3103 Int4

 1. 1. BMM3103FAZIEY T<br />INTERAKSI 4<br />JENIS-JENIS ITEM / SOALAN<br />
 2. 2. Terdapatduajenisbentuk item iaituitem jenisobjektifdanitem jenissubjektif<br />
 3. 3. JENIS ITEM OBJEKTIF<br />Merupakan item respontetap<br />Pilihsatujawapandaripadabeberapapilihan<br />Mempunyaisatupokoksoalan (stem) danbeberapajawapan<br />
 4. 4. PanduanPembinaanSoalanObjektif<br />1. PokokSoalan (Stem)<br />bahasamudahdifahami<br />bolehbuatayat, soalan, tidaklengkap<br />kesukaranikutaras JSU <br />Elakkanataukurangkansoalanberbentunegatif (kecuali, bukanatautidak). <br />Gambar rajah mestidisertakan<br />2. PilihanJawapan<br />Hendaklahditulissejajardenganpokoksoalan. (pendek - panjangsoalan) <br />Elakkanperkataanberulang. <br />Pastikansatujawapansahaja yang betul. <br />Distraktormestiada. <br />Elakkanjawapantidakadajawapan / &apos;semuadiatas‘<br />3. Struktur item/ soalan<br />4. Bahanrangsangan (stimulus)<br />
 5. 5. KELEBIHAN & KELEMAHAN <br />mudahmembinasoalandalambentukstruktur : padanan<br />Mudahuntukdiperiksa<br />Mempunyaicirikebolehpercayaan - bolehditadbirdalammasa yang ditetapkan. <br />Mengujibanyaktopik.<br />Muridtidakdapatmengeluarkan idea keranajawapan yang terhad. <br />Menggalakkantekaan / &apos;skornasib&apos; <br />Sukardibina<br />Tidakdapatmengukurkeaslian (tahappelajar). <br />Calon yang banyaktidakperlubelajarbanyak / tekniktolakan.<br />KELEBIHAN SOALAN OBJEKTIF<br />KELEMAHAN SOALAN OBJEKTIF<br />
 6. 6. JENIS ITEM SUBJEKTIF<br />Tidakadajawapan<br />Memberikebebasancalonmenjawabsoalan, iaitucalonbebasmemilih, merancangdanmenyusunisijawapanmengikutpendapatdan idea sendiri. <br />Mengujikefahamandankemahiranmenyusun idea danpendapatcalonmengenaisesuatutopikdalammatapelajaran yang pelajari. <br />Terdapatduabentuk yang yangdikenalisebagaijenisresponsterhaddanjenisresponslanjutan.<br />
 7. 7. PanduanPembinaanSoalanSubjektif<br />1. Bina JSU<br />Untukmengetahuiaras, konstruk yang diuji<br />2. Guru gubalsoalan<br />tugassoalanhendaklahjelas & lengkap<br />Tentukanperkataan yang digunakansetarafdengancalon<br />Gunakanperkataanhuraikan, gubahkan, terangkan,jelaskan.... <br />Untukmeningkatkankebolehpercayaan<br />Sediakanskemapemarkahan<br />CARA MEMERIKSA SOALAN SUBJEKTIF<br />Secaraanalitik - setiapsatuperluditeliti<br />Secaraholistik - secaramenyeluruh<br />
 8. 8. KELEBIHAN & KELEMAHAN<br />Lebihmudahdigubal - Tidakbanyaksoalan<br />Sesuaiuntuksemuasubjek. Contoh, matematik, sainsdansebagainya. <br />Sangatsesuaiuntukkeenam-enamarasTaksonomi Bloom <br />Bolehmembuatanalisisdanmenintegrasikan idea-idea <br />Kurangkankonseptekaan / &apos;skornasib&apos;<br />Bidang yang hendakdiujiterbatas/terhad<br />Bolehdiramal<br />Mengukurpengetahuandalamsesuatubidangsahaja<br />Pemeriksaanjawapanmengambilmasa yang lama. <br />KelebihanSoalanSubjektif<br />KelemahanSoalanSubjektif<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×