01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

01 ds dunia sains & teknologi tahun 1

on

 • 1,441 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,441
Views on SlideShare
1,441
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
38
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

01 ds dunia sains & teknologi tahun 1 01 ds dunia sains & teknologi tahun 1 Presentation Transcript

 • DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN SATU 2010
 • DRAF100211 Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-laincara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran KerajaanPersekutuan , 62604 Putrajaya.Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan MalaysiaBahagian Pembangunan KurikulumKurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan TeknologiBahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran MalaysiaISBN ii
 • DRAF100211 KANDUNGAN MUKA SURATRukun Negara iiiFalsafah Pendidikan Kebangsaan ivFalsafah Pendidikan Sains Negara vPengenalan 1Kurikulum Modular Berasaskan Standard 2Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi 2Matlamat 2Fokus 2Dokumen Standard DST 3Pelaksanaan DST 4Dokumen Standard Kurikulum Sains 5Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi 30 ii
 • DRAF100211 RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di manakemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadaptradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii
 • DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara. iv
 • DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupukbudaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. v
 • DRAF100211PENGENALAN insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani danStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melaluidan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal disiplin ilmu tertentu iaitu:berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu SekolahRendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan 1. KomunikasiKebangsaan. 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai 3. KemanusiaanMatlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah 4. Sains dan Teknologi 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika Matlamat Pendidikan Prasekolah: 6. Keterampilan Diri Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan Reka Bentuk Kurikulum memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke Komunikasi sekolah rendah. Penggabungjalinan Sains & Teknologi kemahiran berbahasa Penguasaan pengetahuan semasa berinteraksi dalam Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: bahasa Malaysia, bahasa Kerohanian, Sikap & sains, kemahiran dan sikap saintifik Inggeris, bahasa Cina dan Nilai Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara bahasa Tamil Penghayatan amalan Penguasaan pengetahuan menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan dan kemahiran matematik agama, kepercayaan, Penguasaan pengetahuan sikap dan nilai ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan dan kemahiran berasaskan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis teknologi Insan dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu seimbang Kemanusiaan bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa Penguasaan ilmu dan untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani Perkembangan Fizikal & amalan tentang kemasyarakatan dan alam Estetika cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Perkembangan jasmani dan sekitar setempat, negara dan global kesihatan untuk Penghayatan semangat kesejahteraan diriOrganisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang patriotisme dan perpaduan Pemupukan daya imaginasi, Keterampilan Diri kreativiti, bakat dan apresiasi Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melaluiOrganisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi aktiviti kurikulum danmembangunkan modal insan yang berpengetahuan dan kokurikulumberketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utamayang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1
 • DRAF100211KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaranKurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untukbentuk pernyataan standard kandungan dan standard mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I.pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. MATLAMAT Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan dan nilai. teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses Standard Pembelajaran sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti dan kemahiran TMK. pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan FOKUSStandard kandungan dan standard pembelajaran Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yangmengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang  Menyemai minat murid terhadap sains dantelah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan teknologi serta mengembangkan kreativiti muridkurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang melalui pengalaman dan penyiasatan bagidinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikapModul Teras Tema dan Modul Elektif. saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains danMODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI teknologi dalam kehidupan harian.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asasDunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen kemahiran praktis, mereka bentuk sertaSains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi keMaklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiranSains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikanmurid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai secara merentas kurikulum dengan kreatifilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran mengikut tahap kebolehan murid. 2
 • DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam DOKUMEN STANDARD Sains, RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT di Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, terdapat 2 Tahap II. Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Kedua-dua DokumenSains Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains danStandard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk Teknologi.menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi sertamengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untukpenyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasanuntuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:harian.  Sains Hayat  Sains FizikalReka Bentuk dan Teknologi  Sains Bahan  Bumi dan Sains AngkasaStandard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)  Teknologi dan kehidupan Lestari - Standardbertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan Kurikulum RBT berada di dalam tema ini.menguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk sertaberkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arahmelahirkan murid yang kreatif dan inovatif. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:Teknologi Maklumat dan Komunikasi  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretikaStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  memilih dan mengaplikasikan sumber TMKbertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang bersesuaianserta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan  menggunakan TMK untuk mencari,kreatif mengikut tahap kebolehan murid. mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3
 • DRAF100211  menggunakan TMK untuk penyelesaian Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan masalah dan membuat keputusan TMK dalam elemen Sains. Guru perlu mengolah P&P supaya  menggunakan TMK untuk meningkatkan TMK dapat digunakan. Sebagai contoh guru boleh membawa produktiviti dan pembelajaran komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan  menggunakan TMK untuk mengemukakan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau idea dan maklumat secara kreatif dan bahan-bahan digital. Guru juga boleh meminjam beberapa inovatif komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Sebagai contoh yang lain, murid membuat uji kaji di bilik Sains, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yangPELAKSANAAN mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan.Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkansebanyak 60 minit seminggu. Dalam p&p DST diperuntukkannisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktuuntuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&pDST setahun, agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu danTMK ialah 12 waktu. TMK juga digunakan dalam p&p Sainsdan RBT. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST.Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakanprasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyaikekurangan dalam prasarana, guru haruslah membuatperancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaikmungkin. Dicadangkan, guru boleh menggunakan komputerriba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST danmemastikan murid belajar menggunakan komputer secarabergilir-gilir.Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun.Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sainsmenggunakan TMK. Sekiranya kemahiran ini masih belumdapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkansecara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. 4
 • DRAF100211KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5
 • DRAF100211 Kandungan Muka SuratPendahuluan 7Matlamat dan Objektif 7Kemahiran Saintifik 8Kemahiran Berfikir 9Sikap Saintifik dan Nilai Murni 14Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 15Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 15Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 16Penilaian 18Organisasi Standard Kurikulum Sains 19Sains Hayat 21Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup 21 Manusia 22 Haiwan 23 Tumbuhan 24Sains Fizikal 24 Mata untuk Melihat 25 Hidung untuk Menghidu 26 Lidah untuk Merasa 26 Kulit untuk Menyentuh dan Merasa 26 Telinga untuk Mendengar 27 Menggunakan Semua Deria 27Sains Bahan 28 Timbul dan Tenggelam 28Teknologi dan Kehidupan Lestari 29 Reka Bentuk 29 6
 • DRAF100211PENDAHULUAN MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untukPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melaluiPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifikdan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dan nilai murni.dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. StandardKurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkanuntuk menghasilkan insan yang dihasratkan. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains secara keseluruhanmerangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat matapelajaran sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:Sains Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan SainsMenengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkandi peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik dan minat tentang dunia di sekeliling mereka.Sains Tambahan. 2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan 3. Meningkatkan daya kreativiti murid.sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dankepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka kemahiran secara krtitis, kreatif dan analitis bagiuntuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Mata membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnyaadalah untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan membolehkan murid mengamalkannya.menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.umum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepadamurid mengikut kecenderungan, minat dan keupayaan dalambidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains danteknologi yang khusus. Golongan murid ini bakal menjadisumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yangakan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunannegara. 7
 • DRAF100211KEMAHIRAN SAINTIFIK Membuat Membuat kesimpulan awal yang inferens munasabah, yang mungkinSains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. benar atau tidak benar untukDalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiransaintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan Meramalkan Membuat jangkaan tentangsebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalamanKemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan yang lalu atau berdasarkankemahiran manipulatif. data. Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusunKemahiran Proses Sains dan mempersembahkan maklumat atau idea dalamKemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan bentuk tulisan, lisan, jadual,tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara graf, rajah atau model.bersistem. Menggunakan Memerihalkan perubahan perhubungan parameter seperti lokasi, arah,Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat danseperti berikut: jisim dengan masa.Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Mentafsirkan data Memberi penerangan yang untuk mengumpulkan maklumat tentang rasional tentang objek, peristiwa objek dan fenomena. atau pola daripada data yang dikumpulkan.Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang fenomena berdasarkan ciri yang sama. secara operasi sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yangMengukur Membuat pemerhatian secara kuantitatif dilakukan dan diperhatikan.menggunakan dengan menggunakan nombor atau alatnombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. 8
 • DRAF100211Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah KEMAHIRAN BERFIKIRpemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang untuk memerhatikan hubungannya ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan dengan pemboleh ubah bergerak balas. mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem Pada masa yang sama pemboleh ubah pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di yang lain dimalarkan. kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaranMembuat Membuat suatu pernyataan umum berfikrah.hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan sesuatu perkara atau peristiwa. secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Pernyataan ini boleh diuji untuk proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang menentukan kesahihannya. dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnyaMengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, untuk menguji sesuatu hipotesis, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran mengumpulkan data,mentafsirkan data dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan sehingga mendapat rumusan daripada strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. penyiasatan itu. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan Kemahiran Manipulatif sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam mempunyai daya imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakan penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan perkara berikut: produk sedia ada.  Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi sains dengan betul. peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiap  Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan selamat. kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. proses berfikir.  Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.  Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. 9
 • DRAF100211Kemahiran Berfikir Kritis Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat kecondongan yang berpihak kepada atau menentangPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis sesuatu.adalah seperti berikut: Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalilMencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat Membuat pernyataan tentang hasil kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkanMembandingkan Mencari persamaan dan perbezaan kepada sesuatu hipotesis ataudan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, mengukuhkan sesuatu perkara kualiti dan unsur sesuatu objek atau berdasarkan penyiasatan. peristiwa. Kemahiran Berfikir KreatifMengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkandan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif masing-masing berdasarkan kriteria adalah seperti berikut: tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, -kan keadaan atau peristiwa untuk mencari masa, bentuk atau bilangan. sesuatu struktur atau corak perhubungan.Menyusun Menyusun objek atau maklumatmengikut mengikut tertib berdasarkan kepentingan Membuat Membuat kesimpulan awal yangkeutamaan atau kesegeraan. inferens munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu lebih kecil bagi memahami sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian konsep atau peristiwa serta mencari dan pengalaman yang lalu atau data makna yang tersirat. yang boleh dipercayai. 10
 • DRAF100211Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap Strategi Berfikir sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti atas sampel atau beberapa maklumat berikut: daripada kumpulan itu.Membuat Membuat tanggapan atau Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membinagambaran mental membayangkan sesuatu idea, konsep, pengertian, konsep atau model keadaan atau gagasan dalam minda. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian gambaran menyeluruh dalam bentuk keputusan yang terbaik daripada beberapa alternatif seperti pernyataan, lukisan atau berdasarkan kriteria tertentu bagi artifak. mencapai matlamat yang ditetapkan.Membuat Membuat suatu pernyataan umumhipotesis tentang hubungan antara pemboleh Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara ubah yang difikirkan benar bagi masalah terancang terhadap situasi yang tidak menerangkan sesuatu perkara atau pasti atau mencabar ataupun kesulitan peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji yang tidak dijangkakan. untuk menentukan kesahihannya.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, sesuatu konsep yang kompleks atau kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang mujarad secara mengaitkan konsep itu ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, serupa. rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jikaMereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara melakukan pengubahsuaian kepada induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran sesuatu yang sedia ada untuk keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir mengatasi masalah secara terancang. (KBSB). 11
 • DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: Kemahiran Berfikir 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kritis Kreatif 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.  Menjanakan idea 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang Mencirikan  Menghubungkaitkan lain untuk mencapai tugasan berfikir. Membandingkan & membezakan  Membuat inferens Mengumpulkan &  Meramalkan  Membuat hipotesis Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB mengelaskan Membuat urutan Menaakul  Mensintesiskan dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Menyusun mengikut  Mengitlakkan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran keutamaan  Membuat gambaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, Menganalisis mental  Menganalogikan 1999). Mengesan kecondongan  Mereka cipta Menilai Membuat Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses kesimpulan Sains Strategi Berfikir Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental  Membuat keputusan yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12
 • DRAF100211Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir MenilaiMemerhati Mencirikan Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Membandingkan dan Menganalogikan membezakan Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan MenganalisisMengelaskan Mencirikan Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan Membandingkan dan membezakan membezakan Mengumpulkan dan Menghubungkaitkan mengelaskan MenganalisisMengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Mencirikannombor Membandingkan dan Menghubungkaitkan membezakan Membandingkan dan membezakanMembuat inferens Menghubungkaitkan Menjanakan idea Membandingkan dan Membuat hipotesis membezakan Meramalkan Menganalisis Mensintesiskan Membuat inferens Mengeksperimen Semua kemahiran berfikirMeramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Berkomunikasi Semua kemahiran berfikirMenggunakan perhubungan Membuat urutanruang dan masa Menyusun mengikut keutamaanMentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan 13
 • DRAF100211Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran  Berfikiran kritikal dan analitis.Berfikir dan Kemahiran Saintifik  Luwes dan berfikiran terbuka.  Baik hati dan penyayang.Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran  Bersifat objektif.berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran  Sistematik.saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang  Bekerjasama.dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan  Adil dan saksama.pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan  Berani mencuba.kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan  Berfikir secara rasional.pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaankemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di  Yakin dan berdikari.samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlakuSIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI mengikut peringkat berikut:Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikapnilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk saintifik dan nilai murni.dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan  Memberi perhatian serta respons.nilai murni seperti yang berikut:  Menghayati dan mengamalkan.  Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. kehidupan. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu Dalam standard kurikulum ini, standard pembelajaran untuk perkara. domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap alam sekitar. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang untuk memahami alam. kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan bekerjasama, jujur dan tabah. sihat. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan Berhemah tinggi dan hormat menghormati. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan Menghargai sumbangan sains dan teknologi. meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 14
 • DRAF100211kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran pembelajaran masteri.tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelummemulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran SainsPenerapan Unsur Patriotisme Pendekatan Inkuiri-PenemuanStandard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yangunsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiribagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dannegara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Penemuankepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuandi negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen muridSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut.Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkankurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. semasa proses inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingatPembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakanpenguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Terdapatmengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsungoptimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing.berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dankreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar Konstruktivismesecara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangdigunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkanberaras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendirimenyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara unsurmereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan penting dalam kontruktivisme adalah:pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehanpengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sainsteknologi dan masyarakat, pembelajaran konstekstual dan 15
 • DRAF100211  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea Pembelajaran Masteri asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran pengalaman serta membuat refleksi. yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikanPembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupanharian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sainspendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan PendekatanSains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehpembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dankurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depanberlandaskan isu sains, teknologi dan masyarakat. dan penyelesaian masalah. Dalam standard kurikulum iniPengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidakaplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan dinyatakan secara eksplisit. Penulisan standard kurikulummasyarakat. begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperolehPembelajaran Kontekstual pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan.Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnyadengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan danmurid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasaranainkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampaiantara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya,Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dantetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenisdengan kehidupan mereka. kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. 16
 • DRAF100211Eksperimen PerbincanganEksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal danpelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yanguntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah sahih. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiransaintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Guru bolehberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan- soalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepasSecara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul daneksperimen adalah: mentafsirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilik  Mengenal pasti masalah darjah, penyelesaian masalah dan lain-lain.  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen Simulasi - Mengawal pemboleh ubah - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang - Menentukan langkah menjalankan eksperimen sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, - Menentukan kaedah mengumpulkan data permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan, - Menentukan kaedah menganalisis data murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan  Melakukan eksperimen berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan  Mengumpulkan data pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain  Menganalisis data untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami  Mentafsirkan data proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkan  Membuat kesimpulan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip  Membuat pelaporan yang dipelajari. ProjekDalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripadaeksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalammereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masacara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal.boleh diukur, bagaimana menganalisis data dan bagaimana Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikanmembentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancangdijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. 17
 • DRAF100211keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak  Kenal pasti dan faham masalahatau lain-lain perlu dibentangkan.  Jelaskan masalah  Cari alternatif penyelesaian masalah  Jalankan operasi penyelesaianLawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah  Nilaikan penyelesaianPembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusatsains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh Penggunaan Teknologimenjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan danbermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuklawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu memperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologimenjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa seperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikanmembuat rumusan aktiviti yang dijalankan. pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yangKajian Masa Depan sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjauperubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan.Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan PENTAKSIRANpelbagai bidang. Nilai murni seperti bertanggungjawab danbekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yangPenyelesaian Masalah telah dipelajari. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Hasil pentaksiran diPenyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada gurumurid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagimencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, penguasaan dan pemahaman murid.aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen bolehdijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkanlangkah berikut: 18
 • DRAF100211Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINSdijalankan adalah:Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains,Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sainsdilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Sungguh pun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak semestinyaUjian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau merangkumi keenam-enam tema tersebut.lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalanobjektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa serta TeknologiPersembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standardpenting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandunganpengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domaintentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan inipengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsuradalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikapmurni. saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secaraindividu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yangfolio. ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran danEsei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntutmenyampaikan maklumat secara saintifik. murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, 19
 • DRAF100211tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikutidengan domain afektif.Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancangsecara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapaStandard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaiandan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semuaStandard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yangberkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran danpembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterapsecara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagidomain kognitif dijalankan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untukmencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluanpembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gayapembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yangdapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiransecara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di sampingmenggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapaiStandard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan.Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemenkeusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan kearah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang kearah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggiselaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi.Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada muridTahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Tema inimenggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk & Teknologi(RBT), dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagitujuan pelaksanaan di Tahap Satu, elemen RBT dan TMKdigabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modulpenggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan gurumembimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. 20
 • DRAF100211SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP1.1 Memahami ciri benda hidup dan Murid boleh: benda bukan hidup. 1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak. 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2. MANUSIA2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh Murid boleh: manusia. 2.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki 2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. 2.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2.2 Menghargai bahagian tubuh kita. Murid boleh: 2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. 21
 • DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3. HAIWAN3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian Murid boleh: tubuh haiwan. 3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. 3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang. 3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.3.2 Menghargai pelbagai haiwan di Murid boleh: sekeliling kita. 3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. 3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. 3.2.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. 22
 • DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4. TUMBUHAN4.1 Menganalisis tumbuhan dan Murid boleh: bahagian tumbuhan. 4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang. 4.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. 4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.4.2 Mencipta produk daripada bahagian- Murid boleh: bahagian tumbuhan. 4.2.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku, potpuri, kolaj dan kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. 4.2.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di Murid boleh: sekeliling kita. 4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. 23
 • DRAF100211SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5. MATA UNTUK MELIHAT5.1 Mengaplikasikan pengetahuan Murid boleh: tentang pelbagai warna. 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu, dan jingga. 5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.5.2 Memahami pengetahuan tentang Murid boleh: pelbagai bentuk. 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat, segiempat sama, segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.5.3 Menganalisis pengetahuan tentang Murid boleh: pelbagai saiz. 5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. 5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. 5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 24
 • DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5.4 Memahami ciri objek berdasarkan Murid boleh: warna, saiz dan bentuk. 5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, saiz atau bentuk. 5.4.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. 5.4.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. 5.4.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: pelbagai bau. 6.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. 6.1.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. 6.1.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. 6.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.6.2 Menghargai deria bau. Murid boleh: 6.2.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan. 25
 • DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7. LIDAH UNTUK MERASA7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: pelbagai rasa. 7.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. 7.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit, dan masam dengan menjalankan penyiasatan. 7.1.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.7.2 Menghargai deria rasa. Murid boleh: 7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin, manis, pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.8. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. Murid boleh: 8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. 8.1.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasatan. 8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. 8.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. 8.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 26
 • DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN9. TELINGA UNTUK MENDENGAR9.1 Memahami pelbagai bunyi dan Murid boleh: kepentingannya. 9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. 9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan. 9.1.3 Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. 9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.10. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: deria. 10.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. 10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. 10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.10.2 Menghargai organ deria kurniaan Murid boleh: Tuhan. 10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. 27
 • DRAF100211SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN11. TIMBUL DAN TENGGELAM11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan Murid boleh: tenggelam. 11.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. 11.1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam. 11.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 28
 • DRAF100211TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN12. REKA BENTUK12.1 Mencipta binaan daripada bentuk Murid boleh: asas bongkah. 12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan sfera. 12.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. 12.1.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. 12.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 29
 • DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUMTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30
 • DRAF100211KANDUNGANStandard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 33Matlamat 33Objektif 33Fokus 33Perancangan Kandungan 34Kandungan Standard Kurikulum TMK 35Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 36Strategi TMK dalam Kurikulum 37Integrasi TMK dalam Kurikulum 38TMK sebagai Mata Pelajaran 38Perkakasan Dan Perisian 38Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 39Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR 41Pentaksiran 42Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 44Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? 48Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 55Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 62Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia 63Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris 65Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 67 31
 • DRAF100211Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains 69Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual 71Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi 73Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian 75Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan 76Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif 77Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian 78Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio 79Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi 80Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi 81 32
 • DRAF100211STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH produktiviti dan pembelajaran. vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea danStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) maklumat secara kreatif dan inovatif.adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capaidalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh FOKUSpersekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduankepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidangberbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnyamenyediakan banyak peluang kepada murid untuk sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat danmemanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalamaktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan,MATLAMAT menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakanpenanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisianIni adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagaikemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap Ikreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasiperingkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.OBJEKTIFPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33
 • DRAF100211PERANCANGAN KANDUNGAN Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah:Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk(Bahagian) seperti berikut: berasaskan TMK. Modul Penerangan Kemahiran Pemilihan dan Memilih dan mengaplikasi Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan Pengaplikasian Sumber sumber TMK yang bersesuaian melahirkan perkara di bawah: TMK a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan TMK dalam Pengurusan Menggunakan TMK untuk penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran Maklumat mencari, mengumpul, maklumat. memproses, menggunakan dan b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran berkongsi maklumat kritikal, kreatif dan reflektif. TMK dalam peningkatan Menggunakan TMK untuk c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea. produktiviti dan kualiti penyelesaian masalah dan pembelajaran membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan Nilai pembelajaran. Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan Penggunaan TMK dalam Menggunakan TMK untuk sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika kreativiti dan inovasi mengemukakan idea dan komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap maklumat secara kreatif dan bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti. inovatif.Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepadaobjektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentukstandard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masayang sama Standard Kurikulum TMK menekankanpengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai. 34
 • DRAF100211KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK 2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa.Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada StandardKandungan dan Standard Pembelajaran. Terdapat tujuh 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,Standard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikan memproses dan menggunakan maklumatpetunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan StandardPembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam lingkungan Murid akan dapat:Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh 3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumatmurid. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang diperlukan.aktiviti berasaskan TMK. 3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. 3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan 3.4 Memahami, menggunakan, menganalisis dan beretika menyalurkan maklumat yang dipilih. Murid akan dapat: 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan maklumat tanggungjawab dalam TMK. 1.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan Murid akan dapat: implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang 4.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan digunakan. memperoleh maklumat serta pengetahuan dari 1.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang pakar yang berkaitan dengan bidang yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab diminati. penggunaan TMK. 4.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang 4.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bersesuaian bagi membina pengetahuan. 4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk Murid akan dapat: menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. 2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. 2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. 35
 • DRAF1002115.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan 7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan membuat keputusan maklumat secara kreatif dan inovatif Murid akan dapat: Murid akan dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui masalah termasuk mengenal pasti dan cara yang unik dan baru. menganalisis masalah tersebut; membangunkan 7.2 Merancang strategi untuk mengemukakan strategi penyelesaian; memilih strategi yang pengetahuan dan idea baru. sesuai dan mengimplementasikan; dan menilai 7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli penyelesaian. untuk mengemukakan idea dan maklumat. 5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru untuk menyampaikan maklumat atau (emerging technology) untuk mengemukakan membentangkan keputusan dengan idea dan maklumat. menggunakan TMK. 5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan; dan nyatakan PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN hasil keputusan atau cara penyelesaian. PEMBELAJARAN 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertama, murid mesti6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka dan pembelajaran mengendalikan perkakasan dan perisian. Kedua, dengan memperoleh kemahiran ini, murid akan mengaplikasikan dan Murid akan dapat: mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. Untuk 6.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja menjayakan perkara ini, murid perlu belajar TMK secara kaedah yang efektif dan kreatif; dan untuk menyelesaikan amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh projek dan tugasan. dikuasai dalam konteks pembelajaran. 6.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya, pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. 6.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. 36
 • DRAF100211  Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan Belajar MENGENAI TMK TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Dengan menggunakan TMK, pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan, menarik dan seronok. Penggunaan TMK sebagai alat Isu-isu sosial dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan etika dan inovatif. Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK  Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM, Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Internet dan perisian khusus. Sumber pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar.Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK.dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih  Belajar MENGENAI TMK efektif. Sebagai contoh, semasa murid Belajar MENGENAI TMK, Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Semasa ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam proses ini, murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Murid maklumat daripada CD-ROM, DVD-ROM, melayari Internet dan akan belajar secara hands-on mengendalikan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer, mesin mereka. cetak, pengimbas, kamera dan video digital serta projektor LCD. Murid juga akan belajar secara hands-on STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam persembahan, pangkalan data, grafik dan kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum pengaturcaraan. dan juga sebagai mata pelajaran. Bagi Tahap I, TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37
 • DRAF100211elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Bagi PERKAKASAN DAN PERISIANTahap II, TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolahINTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM adalah seperti berikut: a. Perkakasan di Makmal KomputerPengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan  Pelayanpengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan  Komputer (PC) guruperkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang  Komputer (PC) muridhendak diajar oleh guru. Murid boleh mengguna dan  Pengimbasmemanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan  Mesin Cetakatau tugasan mereka. Melalui penggunaan TMK, murid boleh  Kamera dan Video Digitalmengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai  Mikrofon dan pembesar suaradalam suasana yang menyeronokkan. b. Perkakasan untuk guru  Komputer ribaTMK SEBAGAI MATA PELAJARAN  Projektor LCDPada Tahap II, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada c. Perisianpenguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMKyang berteraskan Sistem Komputer, Multimedia,  Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux danPengaturcaraan, Pangkalan Data, Rangkaian dan Internet. Sistem Pengoperasian MacPendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOfficebersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Tiga  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Mediapendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulatoriaitu: d. Kemudahan Internet a) Belajar MENGENAI TMK  Talian akses Internet SchoolNet, KPM b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Sekolah juga digalakkan untukPeruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mataminit seminggu. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan pelajaran. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran danmata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. 38
 • DRAF100211 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepadaPENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN pembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK,DAN PEMBELAJARAN konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Sebagai contoh melalui penggunaan perisianTeknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna kursus dengan terarah kendiri, murid boleh menentukanpakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Guru apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuandan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam sendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksirmeningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. pembelajaran sendiri. Strategi ini membolehkan muridPenggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran,membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum.pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. PenggunaanTMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan b. Kolaboratifmembentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yanginovatif. mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMKBelajar MENGENAI TMK, Belajar DENGAN TMK dan Belajar pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberiMELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti.dan pembelajaran. Integrasi TMK boleh diimplementasikan Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahansecara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. dan menggunakan perisian persembahan untukAdalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti mempersembahkan hasil kerja mereka. Semua ahliberasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Dalam kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan,kad ucapan, murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama.atau sajak. c. Pembelajaran Berasaskan ProjekCadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. PendekatanTerdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yangoleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. panjang, menginterasikan pelbagai disiplin ilmu,Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalanberkesan dengan menggunakan strategi berikut: kehidupan sebenar. Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurusa. Pembelajaran Kendiri kepada matlamat yang spesifik. Murid berupaya belajar Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed), Kadar Kendiri (Self- murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap Paced), Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran projek dengan menggunakan TMK. 39
 • DRAF100211 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya.d. Inkuiri-Penemuan Maka untuk mengatasi masalah itu, murid hendaklah Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi secara amnya membawa maksud maklumat, menyoal dan panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. masalah.pada peringkat awal. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama f. Pembelajaran Masteri dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan ekperimen, murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian akan dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui pendekatan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan inkuiri. kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih melaksana ekperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil interaktif, tayangan video, perisian kursus, permainan atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Dengan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih menggunakan perisian aplikasi, murid juga dapat mengalami, dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara kemahiran yang spesifik. simulasi. Selain itu, demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat g. Konstruktivisme dengan mengunakan perisian 3d Modeling. Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan ataue. Penyelesaian Masalah konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan, Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah kemahiran, nilai dan pengalaman yang telah diperolehi pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat dalam p&p. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. menjadi lebih kreatif dan inovatif. Murid gunakan TMK untuk Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan mendapatkan data, maklumat dan pengetahuan. berpusatkan murid. Murid perlu kenal pasti masalah, cari kaedah penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaian h. Pembelajaran Penerokaan masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar digunakan. Dalam konteks TMK, kaedah ini akan melibatkan melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan ada. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat masalah. Sebagai contoh, murid ingin menyiapkan sesuatu dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Murid konteks yang terkawal. Sehubungan itu, TMK merupakan 40
 • DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep Tunjang Aktiviti Pembelajaran pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mengukuhkan karangan supaya mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi lebih menarik. membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang  Mencari maklumat melalui Internet berbentuk penyelesaian masalah, kajian masa depan dan untuk mengukuhkan lagi karangan simulasi. murid.PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR  Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan.Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Tunjang-tunjang tersebut adalah seperti berikut:  Pembentangan tugasan atau projek. 1. Komunikasi  Memuat turun perisian komputer 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai secara percuma seperti Basic 3. Kemanusiaan Mouse Skill dan Animated Typing 4. Sains dan Teknologi Skill bagi aktiviti kemahiran 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika menggunakan tetikus dan menaip 6. Keterampilan Diri serta mengenal abjad. Murid akan merasa seronok untukPengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua mempelajarinya.tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Jadual 1menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjangKomunikasi, Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasiserta Sains dan Teknologi; dan Perkembangan Fizikal danEstetika. Manakala, Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagitunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Tunjang Aktiviti Pembelajaran Tunjang Aktiviti Pembelajaran  Menulis karangan menggunakan Kerohanian,  Membuat karangan dan bercerita perisian pemprosesan perkataan Sikap dan Nilai menggunakan video atau gambar;Komunikasi seperti MS Word. Murid boleh dan buku skrap atau projek folio memasukkan imej untuk Sains dan digital. 41
 • DRAF100211Teknologi  Penghasilan projek dapat  Menggunakan perisian pemproses menggalakkan pembelajaran secaraPerkembangan perkataan, perisian persembahan dan kolaboratif antara sekolah di dalamFizikal dan perisian grafik (MS Word, MS dan luar negara melalui Internet.Estetika PowerPoint dan Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet  Mengukuhkan semangat patriotisme dalam pembelajaran mereka. dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet.  Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan KemanusiaanJadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi; dan PENTAKSIRAN Perkembangan Fizikal dan Estetika. Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan Tunjang Aktiviti Pembelajaran kemahiran TMK. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan  Keyakinan murid akan ditingkatkan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan, semasa pembentangan idea atau kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan laporan melalui perisian pemproses dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Sebelum perkataan, perisian persembahan, pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti perisian pangkalan data dan perisian kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard grafik (MS Word, MS PowerPoint, pembelajaran yang telah dipilih.Keterampilan Diri MS Excel, MS Access dan Paint), kamera atau video kamera digital dan Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada Internet. pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya.Kemanusiaan Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk  Penggunaan e-mel dan laman sosial mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara web dapat menggalakkan interaksi bersepadu melibatkan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. sosial antara rakan sebaya dari Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian dalam dan luar negara. yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. 42
 • DRAF100211 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Kriteria sepertiBerikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam reka bentuk visual, kandungan, bunyi dan cara penyampaianp&p TMK: perlu diambilkira dalam persembahan.a. Rubrik Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan persembahan seperti tajuk, kandungan, reka bentuk visual, kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. lebih konsisten, teratur dan terarah berdasarkan kriteria Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi yang jelas. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8).b. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang d. Anekdot boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dirancang dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Ia dilaksanakan Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa yang telah dipelajari. Guru menggunakan senarai semak melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman, video dan fotografi atau rekod bertulis dengan e. Kuiz dan Ujian menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang atau borang deskriptif. Selain itu, buku log juga boleh digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah mencatatkan sesuatu pencapaian. (Rujuk contoh seperti di dipelajari. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk Lampiran 7). soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan,c. Persembahan kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43
 • DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). digunakan seperti perisian permainan. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilaif. Portfolio kemahiran murid. Contoh perisian permainan seperti Go Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk Tidy dan Basic Mouse Skill, di mana murid diukur bagi dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu kemahiran menggunakan tetikus. Dalam aspek pentaksiran cara pentaksiran di bilik darjah. simulasi berbentuk main peranan, murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip TMK seperti Portfolio Kerja Harian, Portfolio Dokumentari perkataan. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan dan Portfolio Hasil Terbaik. Portfolio Kerja Harian model, membolehkan murid belajar mengenai perkakasan merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti jangka waktu pembelajaran. Portfolio Dokumentari kotak, tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13). dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. Portfolio Hasil Terbaik merupakan STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. PEMBELAJARAN Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai hingga Tahun 6. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK perkembangan pembelajaran yang berterusan dan dalam KSSR iaitu murid; berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika kemahiran, pengetahuan dan nilai. (Rujuk contoh seperti di  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang Lampiran 11). bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memprosesg. Simulasi dan menggunakan maklumat Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi hampir menyerupai keadaan sebenar. Pentaksiran simulasi maklumat boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan,  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan main peranan dan penggunaan model. Kaedah-kaedah ini membuat keputusan digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahiran  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan dan nilai pembelajaran TMK. pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44
 • DRAF100211Standard ini disusun mengikut pengetahuan, kemahiran dannilai. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada StandardPembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6).Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan danStandard Pembelajaran seperti yang terkandung dalamStandard Kurikulum TMK. Oleh yang demikian StandardKandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadiindikator tahap pencapaian TMK murid.Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah, StandardKandungan dan Standard Pembelajaran TMK akandiintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Walaubagaimanapun, pada Tahap II, Standard Kandungan danStandard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai BelajarMengenai TMK. 45
 • DRAF100211KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAHTAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 2.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.1.0 Menggunakan TMK 1.1 Mematuhi peraturan makmal 2.6 Melancar dan menutup secara komputer. perisian grafik , bertanggungjawab 1.2 Menggunakan perkakasan pemprosesan perkataan dan beretika komputer dengan cermat atau persembahan (Paint, dan bertanggungjawab. MS Word atau MS 1.3 Menggelakkan pembaziran PowerPoint). ketika menggunakan 2.7 Membuka dan menyimpan peralatan TMK. fail grafik, pemprosesan 1.4 Mengamalkan langkah- perkataan atau langkah keselamatan ketika persembahan (Paint, MS menggunakan peralatan Word atau MS TMK. PowerPoint). 1.5 Menghargai hak cipta orang 2.8 Menaip teks menggunakan lain. pelbagai saiz dan fon dalam 1.6 Bertoleransi dengan rakan satu halaman dengan sekelas semasa menggunakan perisian menggunakan komputer. pemprosesan perkataan (MS Word).2.0 Memilih dan 2.1 Mengenal pasti bahagian 2.9 Menggunakan perisian mengaplikasikan komputer (monitor, tetikus, pemprosesan perkataan (MS sumber TMK yang papan kekunci, unit sistem). Word) untuk menghasilkan bersesuaian 2.2 Menghidupkan dan teks berserta imej dalam mematikan suis (turn on, turn satu halaman. off) mengikut tatacara yang 2.10 Menggunakan perisian grafik betul. (Paint) untuk membuat 2.3 Mengenal pasti kedudukan gambar dengan kekunci abjad dan nombor. menggunakan bentuk asas 2.4 Menyatakan fungsi kekunci dan kotak warna (color box). Enter, Spacebar, Backspace 2.11 Menggunakan perisian 46
 • DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan lain seperti kamera digital (MS PowerPoint) untuk dan CD-ROM. menghasilkan dua slaid persembahan yang 5.0 Menggunakan TMK 5.1 Menggunakan perisian mengandungi teks dan imej. untuk penyelesaian aplikasi dan sumber TMK 2.12 Mencetak dokumen. masalah dan yang bersesuaian 2.13 Merekodkan suara dengan membuat keputusan (MS Word, menggunakan perisian sedia MS PowerPoint, Paint) ada. untuk menghasilkan tugasan yang diberi.3.0 Menggunakan TMK 3.1 Mengenal pasti lokasi dan untuk mencari, mencapai maklumat yang 6.0 Menggunakan TMK 6.1 Mengukuhkan persembahan mengumpul, disimpan. untuk meningkatkan multimedia (MS memproses dan 3.2 Menggunakan pelayar web produktiviti dan PowerPoint) sedia ada menggunakan untuk melayari Internet. pembelajaran seperti memasukkan fail maklumat 3.3 Mencari imej menggunakan audio. enjin carian. 3.4 Menyimpan imej daripada 7.0 Menggunakan TMK 7.1 Menggunakan perisian grafik laman web. untuk (Paint), pemprosesan 3.5 Menunjukkan dan mengemukakan idea perkataan (MS Word) atau menerangkan bagaimana dan maklumat secara persembahan (MS mencapai imej yang kreatif dan inovatif PowerPoint) secara kreatif disimpan. (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk4.0 Menggunakan TMK 4.1 Menyampaikan idea menyampaikan idea atau untuk memperoleh menggunakan perisian konsep sedia ada. dan berkongsi pemprosesan perkataan maklumat (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint). 4.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47
 • DRAF100211BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI?Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran; contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2.0 dan 7.0.Langkah 2: Kenal pasti Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1. 1. Mengenal pasti Standard 2. Mengenal pasti Standard Kandungan Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 1.1 Mematuhi peraturan makmal komputer 1.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab 1.3 Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. dan beretika 1.4 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1.5 Menghargai hak cipta orang lain. 1.6 Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer 2.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem). 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang 2.2 Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on, turn off) mengikut tatacara yang betul bersesuaian 2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 2.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace dan Delete 2.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 2.6 Melancar dan menutup perisian grafik , pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Standard Paint, MS Word atau MS PowerPoint). Kandungan 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan yang dipilih (Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Standard 2.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). Pembelajaran 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid yang dipilih persembahan menggunakan teks dan imej. 2.12 Mencetak dokumen. 2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. 48
 • DRAF100211 3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, 3.2 Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. memproses dan menggunakan maklumat 3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian. Standard 3.4 Menyimpan imej daripada laman web. Kandungan 3.5 Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. yang dipilih 4.1 Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau 4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan persembahan (MS PowerPoint). berkongsi maklumat 4.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Standard 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah 5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS dan membuat keputusan PowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Pembelajaran yang dipilih 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan 6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan produktiviti dan pembelajaran fail audio. 7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk dan maklumat secara kreatif dan inovatif mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. 1. Mengenal pasti Standard 2. Mengenal pasti Kandungan Standard PembelajaranLangkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran, nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: - Elemen TMK. 49
 • DRAF100211CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGIMODUL PENGAJARAN: - ELEMEN TMKTopik: Menaip Teks dan Menyisip ImejPenerangan: Dalam pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja.Standard Kandungan: 2.0 dan 7.0Standard 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1Pembelajaran:Tempoh Masa: 2 jam (4 waktu)Bahan p&p: 1. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. 2. Imej di dalam folder My Document. 3. Modul pembelajaran murid.Cadangan Aktiviti: 1. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. 2. Dengan menggunakan Microsoft Word, guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon. 3. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a. Menukar fon b. Menukar saiz c. Menyimpan hasil kerja 4. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. 5. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. 6. Tunjukcara menyisip gambar. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. Menyisip gambar daripada Clip Art 50
 • DRAF100211 b. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. 8. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. 9. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan.Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. Menukar fon b. Menukar saiz fon c. Menyisip gambar d. Menyimpan 2. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas.Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan.Pengayaan: Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz, fon dan imej yang mereka minat. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. 51
 • DRAF100211MODUL PEMBELAJARAN: - ELEMEN TMKTopik: Menaip Teks dan Menyisip ImejCadangan Aktiviti: 1. Murid melihat bahan yang dipaparkan guru. 2. Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. 3. Murid menaip nama sendiri. 4. Murid mengikut guru menukar fon. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 6. Murid mengikut guru menukar saiz. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52
 • DRAF1002117. Murid menaip nama sendiri sekali lagi.8. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. Klik File Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Save9. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8.10. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca.11. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document.12. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. Klik Insert Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Go Klik pada imej yang dipilih 53
 • DRAF10021113. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. Klik Insert Pilih Picture Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang dipilih Klik Insert13. Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document.14. Murid menyimpan hasil kerja.15. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan. 54
 • DRAF100211CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: - MARI BELAJAR MS POWERPOINT - ASAS PENGATURCARAAN 55
 • DRAF100211TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASITahun: 1Topik: Mari Belajar MS PowerPointTempoh: 120 minit (4 waktu)Standard Kandungan:7.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Standard Pembelajaran:7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.Pentaksiran:  Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint.  Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif.  Murid dapat menyimpan hasil kerja. Fasa Cadangan AktivitiPersediaan Aktiviti 1: 1. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. (Gambar yang mengandungi imej, teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik, kenapa ia menarik? (kesesuaian teks, imej dan ciri-ciri seperti warna, saiz, kedudukan, susun atur). o Jika tidak menarik, kenapa? (lihat kesesuaian teks, imej,dan ciri-ciri seperti warna, saiz, kedudukan, susun atur). 56
 • DRAF100211 2. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan.Imaginasi Aktiviti 2: 1. Guru memberi tajuk persembahan. 2. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. 3. Murid menentukan imej, teks, warna dan latar belakang.Perkembangan Aktiviti 3: 1. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. 2. Murid menaip teks pada slaid. 3. Murid menyisip imej pada slaid. 4. Murid menghasilkan persembahan. 5. Murid menyimpan hasil kerja. 6. Murid cuba jaya kesesuaian imej, teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif.Tindakan Aktiviti 4: 1. Murid menunjukkan hasil persembahan. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. 3. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. 4. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. 57
 • DRAF100211TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASITahun: 4Topik: Asas PengaturcaraanTempoh: 120 minit (4 waktu)Standard Kandungan:5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan.7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Standard Pembelajaran:5.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.7.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif.Pentaksiran:  Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.  Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan, mendapatkan makanan dan berpatah balik.  Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. Fasa Cadangan AktivitiPersediaan Aktiviti 1: 1. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58
 • DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium.Imaginasi 1. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. 2. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. 3. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.  Ikan mencari makan.  Ikan makan mangsa. 1. Ikan bergerak ke kanan 2. Ikan berhenti 3. Ikan makan 4. Ikan pusing 5. Ikan bergerak ke kiri 6. Ikan berhenti 7. Ikan makan 59
 • DRAF1002114. Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan. Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60
 • DRAF100211Perkembangan 1. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. 2. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan.Tindakan 1. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. 2. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. 3. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. 4. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. 5. Contoh projek: 61
 • DRAF100211CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: - BAHASA MALAYSIA - BAHASA INGGERIS - MATEMATIK - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS - DUNIA SENI VISUAL 62
 • DRAF100211 LAMPIRAN 1MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIATopik: Kad UcapanPenerangan: Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. Dalam pelajaran ini, murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka. Murid juga akan mempelajari saiz fon. Modul ini akan dijalankan di makmal computerStandard Kandungan 1.2, 2.2 dan 3.2Bahasa Malaysia:Standard 1.2.6, 2.2.3 dan 3.2.6Pembelajaran BahasaMalaysia:Standard Kandungan 2.0, 4.0 dan 7.0TMK:Standard 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 4.1 dan 7.1Pembelajaran TMK:Tempoh Masa: 1 jam (2 waktu)Bahan p&p: 1. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟. 2. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi.Cadangan Aktiviti: 1. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟. 2. Bercerita mengenai harijadi mereka. 3. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. 4. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi. 5. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS. 6. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art. 7. Menyimpan hasil kerja dalam My Document. 8. Mencetak hasil kerja murid. 63
 • DRAF100211Kreativiti: Menggunakan pelbagai jenis fon, warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip.Nota: 1. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. 2. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. 3. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. 4. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula.Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imejPemulihan: Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan.Pengayaan: Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz, fon dan imej yang mereka minat. 64
 • DRAF100211 LAMPIRAN 2MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERISTopic: Shapes of LettersOverview: Pupils apply their knowledge of letters. They are introduced to Learn Letters program. Pupils will be able to combine letters to form a word. This module will be carried out in the computer lab.English Language 1.1, 2.1, 3.1 and 4.3Content Standard:English Language 1.1.1, 1.1.3, 2.1.1, 3.1.2 and 4.3.2LearningStandard:ICT Content 1.0 and 5.0Standard:ICT Learning 1.5, 1.6 and 5.1Standard:Duration: 2 hours (4 periods)Resources: 1. Learn Letters program 2. Worksheet 1, 2, 3 and 4 3. Manila Card, Glue and Scissor 65
 • DRAF100211Creativity:Note: 1. The Learn Letters program is a shareware software. This software can be downloaded from the BPK website at http://www.moe.gov.my/bpk. 2. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. 3. Teacher has to explore the game before hand. 4.Suggusted 1. Knowing Letters - sings “ABC” song.Activities: 2. Join the dotted lines to complete the shape of letters. 3. Demonstrates how to use Learn Letters program. 4. In pairs, pupils start the game and complete the activities up to Level II. 5. Click and drag the given shapes to form a letter. 6. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game.Assessment: 1. In group of four, pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. Then, they forms these words: fan, man, ran and van 2. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. 3. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turnRemedial: 1. Pupils use the tracing guide to write the letters. 2. Pupils rewrite the letters one by one.Enrichment: 1. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. 2. Pupils find the hidden capital letters and colour it. 3. Pupils complete the activities in Level III. 66
 • DRAF100211 LAMPIRAN 3MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIKTopik: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor.Penerangan: Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat. Dalam modul ini, murid diperkenalkan dengan perisian MS Word. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon.Standard 1.4KandunganMatematik:Standard i (a,b,c,d) dan ii (a,b,c,d)PembelajaranMatematik:Standard 2.0, 4.0 dan 7.0Kandungan TMK:Standard 2.6, 2.7, 2.11, 4.1 dan 7.1PembelajaranTMK:Tempoh Masa: 2 jam (4 waktu)Bahan p&p: Modul Mari Belajar MS Word.Kreativiti: Mempelbagaikan fon dan saiz fon.Nota: Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67
 • DRAF100211Cadangan Aktiviti: 1. Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. 2. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. 3. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama, kelas dan mata pelajaran. 4. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. 5. Mengarah murid menukar saiz fon. 6. Mengarah murid menukar jenis fon. 7. Mencetak hasil kerja.Pentaksiran: Secara Simulasi: 1. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. 2. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. 5. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulan- kumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. 6. Lakukan seterusnya untuk kad kedua, ketiga dan keempat. 7. Setelah selesai. 8. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. 9. Sementara murid menggunakan komputer, guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. 10. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid.Pemulihan: 1. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 2. Melengkapkan garisan nombor.Pengayaan: 1. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 2. Melengkapkan garisan nombor. 68
 • DRAF100211 LAMPIRAN 4MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINSTopik: Tumbuh-tumbuhanPenerangan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Dalam pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.Standard 4.1, 4.2,Kandungan Sains:Standard 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 dan 4.2.PembelajaranSains:Standard 2.0 dan 7.0Kandungan TMK:Standard 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1Pembelajaran TMK:Tempoh Masa: 2 jam (4 waktu)Bahan p&p: 1. Gambar tumbuh-tumbuhan. 2. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. 3. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word).Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. 69
 • DRAF100211Nota: 1. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. 2. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. 3. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 4. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak.Cadangan Aktiviti: 1. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. 2. Memaparkan gambar tumbuh- tumbuhan seperti bunga raya, pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. 3. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan.Pentaksiran: Kaedah Rubrik 1. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box.  Menyimpan dokumenPemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan.Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan, kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz, fon dan imej yang mereka minati. 70
 • DRAF100211 LAMPIRAN 5MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUALTopik: Menggambar – GarisanPenerangan: Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer.Standard 1.1, 1.2 , 1.3 dan 1.4KandunganSeni Visual:Standard 1.1.1, 1.2.2 , 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1 dan 1.4.2PembelajaranSeni Visual:Standard 2.0 dan 7.0Kandungan TMK:Standard 2.6, 2.9, 2.11 dan 7.1PembelajaranTMK:Tempoh Masa: 2 waktu (1 jam)Bahan p&p: 1. Contoh garisan selari dan garisan bertindih. 2. Perisian grafik (Paint)Kreativiti: Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna. 71
 • DRAF100211Nota: 1. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. 2. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas, kesesakan mencetak dan waktu. 3. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. 4. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer.Cadangan Aktiviti: 1. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. 2. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. 3. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. 4. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. 5. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. 6. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. 7. Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. 8. Mencetak hasil kerja.Pentaksiran: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid.Pemulihan: Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru.Pengayaan: Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint.) 72
 • DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ...................................................... Tahun: ................................ Tarikh: ..................................................... Pengetahuan, Kriteria kemahiran dan Standard Standard nilai yang Menguasai Kurang menguasai Tidak Menguasai Kandungan Pembelajaran dicapai Kedudukan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan angka (0 – 9) angka 0 – 9 angka 0 - 9 pada angka 0 – 9 pada papan papan kekunci pada papan kekunci dengan betul kekunci dengan dengan cepat tetapi bantuan guru dan betul mengambil atau rakan 1.3 Mengenal sedikit masa1.0 Menggunakan pasti TMK secara kedudukan bertanggungjawab kekunci abjad Kedudukan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan dan beretika dan nombor abjad (a – z) abjad dengan abjad dengan abjad dengan cepat dan betul betul tetapi betul tetapi mengambil terlalu lama sedikit masa untuk untuk menjumpainya mencarinya 73
 • DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ...................................................... Tahun: ................................ Tarikh: ..................................................... Pengetahuan, Kriteria kemahiran dan Standard Standard nilai yang Menguasai Kurang menguasai Tidak Menguasai Kandungan Pembelajaran dicapai Membuka fail Dapat Dapat mencapai Tidak dapat 2.1 Membuka dan pemprosesan mencapai dan dan membuka mencapai menyimpan fail perkataan sedia membuka fail fail dengan dan grafik, dokumen ada dalam dengan prosedur yang membuka fail pemprosesan folder My prosedur betul walaupun2.0 Memilih dan Document yang betul dengan sedikit dibantu perkataan mengaplikasika melalui MS tanpa bantuan bantuan beberapa kali dan/atau n sumber TMK Word perisian yang persembahan bersesuaian (Paint, MS Word atau MS PowerPoint) 74
 • DRAF100211 LAMPIRAN 7Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan, Kemahiran Standard Tandakan () Standard Pembelajaran dan Nilai yang dicapai Kandungan2.0 Memilih dan mengaplikasikan 2.2 Menaip teks menggunakan Murid boleh: sumber TMK yang bersesuaian pelbagai saiz dan fon dalam satu 1. Klik butang Start halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. (MS Word) 2. Klik All Programs 3. Klik MS Office 4. Klik MS Word 5. Menaip teks 6. Menukar saiz fon 7. Menukar fon 75
 • DRAF100211 LAMPIRAN 8Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Standard Pembelajaran Pengetahuan, Tandakan (/) pada petak yang sesuai Kandungan kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai7.0 Menggunakan 7.1Menggunakan perisian Reka bentuk Visual TMK untuk grafik(Paint), 1. Susun atur mengemukakan pemprosesan grafik dan warna idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian 2. Saiz fon dan secara kreatif persembahan (MS kepadatan teks dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi Kandungan teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan 3. Menepati tajuk idea atau konsep dan mencukupi sedia ada Audio 4. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. 6. Menarik perhatian 76
 • DRAF100211 LAMPIRAN 9Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian FormatifNota: Bagi murid yang tidak boleh menulis, guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. Standard Standard Aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah Tandakan (/) pada kotak Kandungan Pembelajaran dicapai yang berkenaan3.0 Menggunakan 3.3 Mencari imej Murid boleh menyatakan: TMK untuk menggunakan mencari, enjin carian 1. nama pelayar web yang digunakan Ya Tidak mengumpul, memproses dan 2. nama enjin carian yang digunakan Ya Tidak menggunakan maklumat 3. katakunci yang ditaip Ya Tidak 4. katakunci ditaip di ruang kotak carian Ya Tidak 5. tab imej yang dipilih pada enjin carian Ya Tidak 6. klik butang Search untuk memulakan pencarian Ya Tidak 77
 • DRAF100211 LAMPIRAN 10Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Contoh soalan ujian:Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 1. Jika anda ingin membuat karangan anda akan5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK guna? yang bersesuaian (MS Word, MS PowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. A. MS Word C. MS Excel B. MS Paint D. MS PowerPointContoh soalan kuiz: 2. Susun langkah yang betul mengikut urutan jikaAndaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat anda ingin menambah slaid baru dalam perisiankumpulan kecil. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk MS PowerPoint.pertandingan kumpulan mana yang berjayamengumpulkan markah tertinggi. i. Klik New Slide ii. Klik menu Insert 1. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin iii. Klik menu Slide Show melukis sekuntum bunga? A. i dan ii sahaja C. i,ii dan iii 2. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa B. ii dan i sahaja D. iii, ii dan i membuat karangan, apakah kekunci yang kamu guna? 3. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. 3. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? Disket 4. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang. Tetikus 78
 • DRAF100211 LAMPIRAN 11Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan, Kriteria kemahiran dan nilai yang telah dicapai 1 2 3 4 Kandungan Tugasan tidak Tugasan kurang Tugasan lengkap Tugasan sangat lengkap lengkap lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Kreativiti & Persembahan Persembahan Persembahan Persembahan Persembahan Keseluruhan maklumat dan maklumat dan maklumat dan maklumat dan portfolio tidak portfolio yang portfolio yang portfolio yang menarik kurang menarik menarik sangat menarik dan kreatif Pencapaian Tidak menunjukkan Kurang Ada menunjukkan Sangat peningkatan dalam menunjukkan peningkatan dalam menunjukkan pengetahuan, peningkatan dalam pengetahuan, peningkatan dalam kemahiran dan nilai pengetahuan, kemahiran dan nilai pengetahuan, kemahiran dan nilai kemahiran dan nilai 79
 • DRAF100211 LAMPIRAN 12Contoh-contoh SimulasiMain perananMurid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunciabjad. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar.Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer.Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya.Kemudian, murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjadakan duduk apabila abjad yang diwakili disebut.PermainanGuru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul suratyang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad, nombor Enter dan Spacebar. Setiap ahli kumpulan akanbekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. Kemudian, mereka melengkapkan gambar papan kekuncimenggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan.ModelMurid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripadamonitor, papan kekunci, unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu modelbahagian komputer. Di akhir aktiviti, murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. 80
 • DRAF100211 LAMPIRAN 13Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Tandakan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan, kemahiran dan nilai (/) pada yang yang dicapai berkenaan Ya Tidak Murid dapat mengenalpasti1.0 Menggunakan TMK secara 1.3 Mengenal pasti kedudukan  kedudukan abjad bertanggungjawab dan kekunci abjad dan nombor. beretika  kedudukan nombor b) Permainan Tandakan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan, kemahiran dan nilai (/) pada yang yang dicapai berkenaan Ya Tidak Murid dapat mengenalpasti1.0 Menggunakan TMK secara 1.3 Mengenal pasti kedudukan  kedudukan abjad bertanggungjawab dan kekunci abjad dan nombor. beretika  kedudukan nombor 81
 • DRAF100211 c) Model Tandakan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan, kemahiran dan nilai (/) pada yang yang dicapai berkenaan Ya Tidak Murid dapat mengenalpasti1.0 Menggunakan TMK 1.1 Mengenalpasti bahagian  monitor secara bertanggungjawab komputer (monitor, tetikus, dan beretika papan kekunci, unit sistem)  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82