Expliciet nr 043
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Expliciet nr 043

on

 • 758 views

Inhoud magazine 43...

Inhoud magazine 43


Commentaar:
Het seksueel misbruik binnen de Kerk versus “vrije seks” versus de hoofddoek

Economie:
Een kritiek op rente

Islam:
De visie van Islam op politiek, oftewel de politieke filosofie van Islam

Achtergrond:
De genocide op de moslims van het Iberisch schiereiland (Al Andaloes)

Divers:
Mode: marteling in naam van schoonheid

Het Goddelijk Oordeel betreffende:
Intellectueel eigendomsrecht

Column OP:
Hitler’s rassentheorien van taboe naar legitiem in Duitsland; alles om Islam te bevechten

Statistics

Views

Total Views
758
Views on SlideShare
757
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Expliciet nr 043 Expliciet nr 043 Document Transcript

  • 43REDACTIONEELHet Wilders proces en de fascistischewind door Europa blz. 04COMMENTAARHet seksueel misbruik in de kerk versus"vrije seks" versus de hoofddoek blz. 06ECONOMIEEen kritiek op rente blz. 12ISLAMDe visie van islam op politiek, oftewelde politieke filosofie van islam blz. 28ACHTERGRONDDe genocide op de moslims van hetIberisch Schiereiland (al Andaloes) blz. 46DIVERSMode: marteling in de naam vanschoonheid blz. 54GODDELIJK OORDEELIntellectueel eigendomsrecht blz. 60COLUMN OKAY PALAHitlers rassentheorie van taboe naarlegitiem in Duitsland; alles om islamte bevechten blz. 66
  • Redactioneel HET WILDERS PROCES EN DE FASCISTISCHE WIND DOOR EUROPAI n het licht van het Wilders proces is het lijk waren (collega politici verlieten bijvoorbeeld goed te weten dat relatief nog maar kort- in protest de Tweede Kamer wanneer Janmaat geleden de Nederlandse politicus Hans het woord nam), daar zijn deze ideeën over Is- Janmaat (1934 – 2002) door de rechter lam en de moslims nu mainstream binnen de veroordeeld werd omdat hij had gezegd politiek en de samenleving.“Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en demacht hebben, de multiculturele samenleving In België is hetzelfde waarneembaar. In 2004af ”, “Vol = Vol” en “Eigen volk eerst”. Vol- werd het Vlaams Blok verboden door de rech-gens de rechter riep Janmaat hiermee namelijk ter, omdat één van de twee kerndoelen van deop tot discriminatie en zette hij aan tot etnische partij was “de terugkeer van de overgrote meer-zuiveringen. Het imago van Wilders is gebouwd derheid der niet-Europese gastarbeiders naarop woorden van deze strekking, en hij heeft ver- hun eigen vaderland” (het tweede kerndoel wasschillende malen op meer grove, platte en on- een onafhankelijk Vlaanderen). Dit was voorgemanierde wijzen hetzelfde gezegd. Maar toch de Belgische rechter reden om te zeggen: “Hetziet de Nederlandse staat er geen aanleiding toe Vlaams Blok is een partij die kennelijk en syste-om Wilders te vervolgen. Het Openbaar Minis- matisch aanzet tot discriminatie. (...) U behan-terie neemt hem zelfs in bescherming, door in de delt vreemdelingen als criminelen, boosdoeners,tegen Wilders aangespannen rechtzaak volledige profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen envrijspraak te eisen. een bedreiging van het eigen volk”. Tegenwoor- dig, echter, beschrijven feitelijk al de politici inDit bewijst ontegenzeggelijk dat er een nieuwe België de moslims als in hoofdzaak criminelen,wind door Nederland waait. Want bestond er in boosdoeners, profiteurs en onintegreerbare fa-de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw nog een natiekelingen die een bedreiging vormen voorconsensus dat de ideeën van Janmaat onmense- het Belgische volk en de westerse beschaving. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 4
  • rijke elite gebruikt, presenteerde hun mensenMaar niet enkel volgens de politici in Nederland namelijk een zondebok op het moment dat de-en België zijn Islam en de moslims het enige ech- zen zich hun ellendige bestaan realiseerden. Nute probleem. Frankrijk concentreert haar binnen- de mensen van Europa dus de rekening voor delandse politiek al langer op de vervolging van de kredietcrisis – veroorzaakt door de hedendaagsegezichtsbedekking gedragen door een handvol elite, de bankiers – wordt gepresenteerd, probe-moslima’s. En sinds in Duitsland een zogenaamd ren de Europese politici de woede van de men-diepe denker een boek publiceerde waarin hij de sen te kanaliseren door de moslims als zondebokmoslims de schuld geeft voor alle Duitse proble- te presenteren. Zo wordt geprobeerd de mensenmen en waarschuwt dat de moslims Duitsland onder controle te houden, door te voorkomenkapot zullen maken, vallen de Duitse politici over dat zij zich realiseren dat het kapitalisme henelkaar heen om de moslims van alles en nog wat niets van werkelijke en blijvende waarde heeftte beschuldiging. Zelfs in Zweden is de politieke gebracht. Hierdoor, namelijk, zouden de mensenpartij die deze lijn volgt sterk in opkomst. kunnen komen tot verzet tegen het kapitalische systeem dat hen uitbuit.Afgaande op de Europese politici lijkt Europadus maar één probleem te kennen: de aanwezig- Het beste voorbeeld van de “zondebok politiek”heid van Islam en de moslims. Echter, wie iets om de aandacht van de mensen af te leiden vanverder kijkt dan de verkiezingspraatjes van de de echte problemen waren de fascisten tijdens deEuropese politici die ziet dat de echte problemen jaren ’30 van de vorige eeuw. De nieuwe wind dievan Europa andere problemen zijn. Bijvoorbeeld momenteel door Europa waait, en die vervolgin-zijn al de Europese landen feitelijk failliet. Ze gen van Islam en de moslims toegestaan maaktzullen de komende jaren immens moeten bezui- die men in ieder ander geval misdaden tegen denigen om een daadwerkelijk faillissement te kun- menselijkheid noemt, kan daarom best een fas-nen voorkomen. En dit zal verregaande gevolgen cistische wind genoemd worden.zal hebben voor de levens van de Europeanen.Want de werkloosheid zal sterk oplopen terwijl In reactie op het Wilders proces moet daaromde uitkeringen sterk verminder zullen worden. gezegd worden dat de moslims en de overge-En de mensen die werk hebben zullen langer bleven mensen met menselijkheid in hun hartmoeten werken voor ze op pensioen kunnen, ter- niet moeten denken dat Wilders verantwoorde-wijl ze veel meer belasting zullen moeten betalen lijk is voor de “ruk naar rechts” die Nederlandover hun inkomen uit arbeid. De problemen waar doormaakt. Kapitalisme maakt momenteel eende Europese samenlevingen reeds mee kampen, immense crisis door. Om dit te verhullen voorzoals de door individualisme en egoisme veroor- de mensen moet de European wel een zonde-zaakte criminaliteit en het uiteenvallen van gezin- bok gepresenteerd worden. En wie is een beterenen, zullen daarom enkel groter worden omdat zondebok dan Islam en de moslims? Want juistde mensen het ook nog eens economisch zwaar de Islam van de moslims is een alternatief voorzullen krijgen. kapitalisme, dat de capaciteit heeft om mensen te overtuigen zoals blijkt uit de bekering van de vol-Rijst de vraag, waarom lijken de Europese politi- keren van het Midden-Oosten, Afrika en Azië.ci blind voor deze echt immense problemen waarEuropa mee kampt en focussen ze zich bijna uit- Islam en de moslims zullen dus vervolgd blijvensluitend op Islam en de moslims? worden zolang het kapitalisme zwak blijft. Met Wilders op de voorgrond zolang het kan, en zo-Het antwoord op deze vraag is eenvoudig voor wel politiek als ambtenarij als media zullen hemiedereen die iets van de geschiedenis van de hiervoor blijven beschermen zoals ze ook nu almensheid kent. Ieder koninkrijk en iedere be- doen. En anders wel met iemand anders op deschaving die de mensen enkel als slaaf voor de voorgrond. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 5
  • Commentaar HET SEKSU IN DE KERK VERSUS DE Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 436
  • KSUEEL MISBRUIKERK VERSUS “VRIJE SEKS”S DE HOOFDDOEK I n de media blijven maar berichten opduiken over gevallen van seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk. In Ame- rika is dit al sinds 2004 in het nieuws, maar in 2010 kwamen verdere schandalen naar buiten in ondermeer België, Ierland, Noorwegen en Duitsland. Opvallend genoeg, en dit maakt de kwestie nog erger, was de Kerk zelf vaak al langer op de hoogte was van het misbruik van kinderen door haar priesters. Maar de Kerk pro- beerde de informatie binnenskamers te houden en de slachtoffers te motiveren geen aangifte van het misbruik te doen bij de politie. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 7
  • De omvang van het schandaal, een wereldwijd feno-meen dat over decennia plaatsgevonden heeft, maaktduidelijk dat het hier niet gaat om de (mis)daden van De omvang van het schandaal,een enkele psychisch gestoorde priester, of om een een wereldwijd fenomeen datgroep van enkele psychisch gestoorde priesters. Enhet is verder veelzeggend dat deze gevallen van mis- over decennia plaatsgevondenbruik plaatsvinden binnen de Katholieke Kerk die heeft, maakt duidelijk dat hethaar priesters het celibaat voorschrijft. Uit dit allesblijkt duidelijk dat het misbruik niet los gezien kan hier niet gaat om de (mis)dadenworden van de plicht tot seksuele geheelonthouding van een enkele psychisch ge-(celibaat) die de Katholieke Kerk haar priesters op- stoorde priester, of om eenlegt. groep van enkele psychisch ge-Het celibaat is in de Katholieke Kerk een voorwaarde stoorde priesters. En het is ver-voor het priesterambt. Er wordt over gedebatteerdwanneer precies deze voorwaarde ingesteld werd. der veelzeggend dat deze geval-Bekend is dat de vereiste van het celibaat voor het len van misbruik plaatsvindeneerst werd opgeschreven in de Synode van Elvira in binnen de Katholieke Kerk diehet jaar 306 naar christelijke jaartelling. Maar het werdgewoonte in de Katholieke Kerk over verloop van tijd haar priesters het celibaat voor-hierna. Wel duidelijk, echter, is waarom het celibaat schrijft. Uit dit alles blijkt dui-ingesteld werd. De officiële reden is het idee dat eenpersoon die zich niet aan een aardse persoon bindt, delijk dat het misbruik niet loseen dichtere binding en een betere wijding van het gezien kan worden van de plichtleven aan God kan realiseren. Kritische onderzoekers tot seksuele geheelonthoudingvan de Katholieke Kerk stellen echter dat de Kerkvooral wou voorkomen dat priesters kinderen zouden (celibaat) die de Katholiekekrijgen. De Kerk was bang dat hierdoor priesterdy- Kerk haar priesters oplegt.nastiën zouden ontstaan, en realiseerde zich dat wan-neer de positie van priester in een bepaald gebied vanvader op zoon over zou gaan, dat de machtspositievan de priesters in dat gebied sterker zou worden ten tieve behoeftes, en dezen dwingen de mens op zoekkoste van de macht van de Kerk. De lokale mensen te gaan naar hun bevrediging. De bevrediging vanzouden immers meer loyaliteit ontwikkelen voor de de organische behoeftes is noodzakelijk om het or-priesterdynastie in hun omgeving, ten koste van hun ganisme in leven te houden. Daarom heeft de mensloyaliteit voor het centrale gezag van de Kerk in het behoefte aan zuurstof, voeding, slaap en ontlasting.Vaticaan. De rijkdommen van de Kerk zouden hier- De instinctieve behoeftes van de mens zijn drie: er isdoor ook meer onder de controle van de priesterdy- een instinctieve behoefte aan voortplanting, een in-nastie komen en het centrale gezag van Katholieke stinctieve behoefte aan overleven en een instinctieveKerk wilde ook dit voorkomen. Het wilde zelf de behoefte aan aanbidding van een hogere macht. Dezecontrole houden over de rijkdommen van de Kerk. instinctieve behoeftes kennen verschillende uitingen.De Kerk kon priesters echter verbieden om kinderen Bijvoorbeeld de instinctieve behoefte aan voortplan-te krijgen, omdat het de mensen juiste aanmoedigde ting zorgt ervoor dat de mens van nature wil zorgenkinderen te krijgen. Daarom stelde de Kerk dan maar voor nageslacht, dat hij van nature goede relaties wilhet celibaat in voor haar priesters om hetzelfde doel onderhouden met zijn nageslacht en de overige leden– geen nageslacht voor de priesters – te kunnen rea- van de familie waartoe hij behoort, en dat hij van na-liseren. ture behoefte heeft aan seksuele relaties.Het seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk Wanneer mensen zichzelf dus voornemen om in huntoont aan hoe schadelijk deze praktijk van het ce- leven geen seksuele relaties aan te gaan, dan nemenlibaat is. Het probleem van deze praktijk is dat het ze zichzelf feitelijk voor om een deel van hun na-de menselijke natuur probeert te onderdrukken. De tuur te onderdrukken. Oftewel, om de behoeftes diemenselijke natuur bestaat uit organische en instinc- op enig moment in hun leven onvermijdelijk in hen Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 8
  • boven zullen komen, te onderdrukken. Dat dit niet is. Islam negeert de menselijke behoeftes dus niet eneen correcte manier van leven is, moge duidelijk zijn. Islam wil ook niet dat de mens deze behoeftes onder-Het leidt namelijk ondermeer tot frustratie wanneer drukt. Wat Islam wil is bevrediging van de natuurijkeinstinctieve behoeftes niet bevredigd worden. En er behoeftes mogelijk maken voor de mensen, zodat zemoet daarom verwacht worden dat degenen die een gevrijwaard blijven van de frustratie die komt bij heteed tot het celibaat nemen met zichzelf in de knel onbevredigd blijven van de behoeftes. Daarom kanzullen komen en een uitvlucht zullen zoeken voor men vinden dat Islam voor iedere behoefte van dehun frustratie. In dit geval is de uitvlucht gezocht in mens een oplossing aandraagt. Zoals voor het verlan-seksueel misbruik van kinderen. Simpelweg omdat de gen naar seksuele gemeenschap dat resulteert uit dekinderen zich in de nabijheid van priesters bevonden instictieve behoefte aan voortplanting, hierover zegten dus de mogelijkheid hiertoe boden. Dit is niet een Islam dat de mens moet trouwen zodat hij binnen hetrechtvaardiging van wat plaatsgevonden heeft, maar huwelijk dit verlangen kan bevredigen. Islam verbiedteen verklaring. Door het celibaat heeft de Katholieke daarom het celibaat, juist omdat dit onderdrukkingKerk zelf de deur geopend naar de misdaden waaraan van de menselijke natuur is.haar priesters zichzelf schuldig heeft gemaakt. Men zou op basis van dit alles kunnen zeggen dat Is-Dat het celibaat tot het heden standgehouden heeft lam voor wat betreft haar visie op de natuurlijke be-in de Kerk valt terug te voeren op een fundementele hoeftes van de mens niets verschilt van het westersegeloofsopvatting binnen het christendom. Namelijk secularisme (ook wel: liberale democratie, of seculierde geloofsopvatting die zegt dat de verlangens van de liberalisme). Ook deze visie op het leven wil immersmens slecht zijn. En dat de mens zich dus tegen zijn bevrediging van de behoeftes van de mens mogelijkverlangens moet verzetten en hen moet onderdruk- maken. Maar Islam verschilt eveneens van het secu-ken als hij een goed mens wil zijn. larisme.Islam kijkt volkomen anders naar de mens en naar In het secularisme is de slogan namelijk “anythinghet leven. Islam gaat in de door haar voorgestelde goes”. Oftewel, alles dat de natuurlijke behoeftes vanordening van het leven uit van de organische en in- de mens bevredigd wordt door het secularisme goedstinctieve behoeftes waar ieder mens mee geschapen geacht. In principe wordt er door het secularisme na- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 9
  • melijk geen waardeoordeel uitgesproken over de ver- aangeeft dat niet iedere bevrediging van de natuur-schillende manieren waarop de mens zijn natuurlijke lijke behoeftes van de mens correct en goed is. Hetbehoeftes kan bevredigen. Zolang iets een behoefte doel achter de voor de mens natuurlijke behoefte aanbevredigt, is het goed. voortplanting is overduidelijk. Dit is behoud van het menselijk ras. Dat uit deze instinctieve behoefte eenWat de door Islam voorgestelde ordening van het le- verlangen naar seksuele gemeenschap voortkomt isven van de mens wil realiseren, daarentegen, is be- daarom alleen maar passend. Nu, daar waar mensenvrediging van de organische en instinctieve behoeftes hun verlangen naar seksuele gemeenschap proberenvan de mens op de correcte wijze. En dat niet iedere te bevredigen middels wisselende seksuele contacten,bevrediging van de organische en instinctieve behoef- daar bemerkt men dat seksueel overdraagbare ziektestes van de mens correct is, zoals het secularisme be- op grotere schaal voorkomen. Deze ziektes zijn somsweert, kan met voorbeelden eenvoudig duidelijk ge- enkel ongemakkelijk, maar soms ook veroorzaken zemaakt worden. Het is bijvoorbeeld welbekend dat veel onvruchtbaarheid of zelfs de dood. “Vrije seks” ismensen in Haïti hun natuurlijke behoefte aan voedsel daarom niet een correcte wijze van bevrediging vanproberen te bevredigen middels “modderkoekjes”. de behoefte aan seksuele gemeenschap. Het bevredigtDit zijn koekjes die daadwerkelijk van modder ge- weliswaar het verlangen naar seksuele gemeenschap,maakt worden en de reden dat de mensen dit eten isdaar zij geen geld hebben voor iets anders. Door deze maar tegelijkertijd bedreigt dit het doel achter de be-koekjes te eten wordt het gevoel van honger dat hoort hoefte aan voortplanting, zijnde het behoud van hetbij de organische behoefte aan voeding onderdrukt, menselijke ras. Het is zelfs schadelijk voor wat de be-en men kan daarom zeggen dat de behoefte door hoefte aan voortplanting probeert te realiseren!1“modderkoekjes” bevredigd wordt. Maar, dit is dui-delijk niet een correcte bevrediging van de behoefte Daarom zegt Islam dat bevrediging van het natuurlij-aan voeding. Het doel van de behoefte aan voeding is ke verlangen naar seksuele gemeenschap plaats moetimmers om het menselijk organisme in leven te hou- vinden binnen het huwelijk. En daarom verbiedt Is-den. En daar “modderkoekjes” geen voedingswaarde lam seksuele relaties buiten het huwelijk en dreigt hethebben realiseren zij dit doel niet. Daarom kan niet met strenge straffen voor degenen die deze misdaadgezegd worden dat het eten van “modderkoekjes” een begaan: 100 stokslagen voor de ongetrouwde die dezecorrecte wijze van bevredigen van de natuurlijke be- misdaad begaat (de “ontuchtige”) en de dood doorhoefte aan voeding is. steniging voor de getrouwde die deze misdaad begaat (de “overspelige”).In de instinctieve behoefte aan voortplanting kaneen verder goed voorbeeld gevonden worden dat Één van de schoonheden van de ordening van het Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4310
  • leven die Islam voorstelt is dat haar verordeningen lam vraagt de mens niet zijn behoefte te onderdruk-altijd ondersteund worden. Bij het voorbeeld van de ken.natuurlijke behoefte aan seksuele gemeenschap kanbijvoorbeeld gezegd worden dat Islam, naast dat het En de hoofddoek voor de Islamitische vrouw kandus het huwelijk heeft ingesteld om deze behoefte te daarom ook gezien worden als een manier om debevredigen, het huwen ook eenvoudig heeft gemaakt. pandemie van seksueel overdraagbare ziektes waar hetDe vereisten voor een huwelijk zijn door Islam na- secularisme voor gezorgd heeft te voorkomen. Wantmelijk beperkt tot een aanbod tot huwelijk door een Islam biedt de mens een bevrediging voor zijn natuur-partner en acceptatie hiervan door de andere partner, lijke behoefte, maar het laat de mens hierbij niet vol-twee (mannelijke) getuigen voor dit aanbod en deze ledig vrij. Waardoor voorkomen wordt dat wat begintacceptatie, en overeenstemming tussen beide partners als een oplossing eindigt in een nieuw probleem.over een bruidsschat te betalen door de man aan devrouw. En voor het geval een stel wil trouwen maar Samenvattend, Islam ziet de natuurlijke behoeftes vanhiervan weerhouden wordt omdat de man niet over de mens dus niet als iets onreins of onpuurs. Het zietde middelen beschikt om de vrouw een bruidsschat te hen als onderdeel van de menselijke natuur, de bevre-betalen of om haar te onderhouden na het huwelijk, diging waarvan mogelijk gemaakt moet worden. Maar,heeft Islam de Islamitische Staat de plicht gegeven Islam ziet de bevrediging van de menselijke natuurom de middelen die de man te voorzien van de mid- niet als iets dat maar vrij gelaten moet worden. Omdelen die hij nodig heeft. Dit is een voorbeeld van te garanderen dat de bevrediging het doel achter deondersteuning van een Islamitische gebod (“seks al- behoefte realiseert zonder schadelijke neveneffectenleen binnnen het huwelijk”) door andere Islamitische voor het individu, andere individuen of de samenle-geboden. ving, acht Islam het noodzakelijk dat de de bevredi- ging van de menselijke natuur georganiseerd wordt.Om dit huwelijk te beschermen heeft Islam verder,zoals reeds gezegd, ontucht en overspel verboden En dat is waarom Islam een complete manier van le-verklaard en strenge straffen voor deze misdaden ven is, met wetten en systemen die alle bereiken vaningesteld. Ter ondersteuning van dit verbod, en dus het leven van de mens ordenen. En daarom is eenindirect ook ter ondersteuning van het huwelijk, kent Islamitische Staat Al Khilafa een vereiste, omdat dezeIslam stricte kledingregels voor het publieke leven. De Staat de complete ordening van het leven van Islamhoofddoek voor de moslimvrouw is een voorbeeld ten uitvoer brengt. Zodat de correcte bevrediging vanhiervan, maar ook het verbod op (te) korte broeken de natuurlijke behoeftes in de mens gerealiseerd kanvoor de moslim man. Hierdoor wordt voorkomen dat worden.verlangen naar seksuele gemeenschap aangewakkerdwordt in de mens, waardoor de mens in de verleiding ________________________________________zou kunnen komen om de misdaad van seksuele ge-meenschap buiten het huwelijk te begaan. Ook deze 1 En daar waar “vrije seks” wel voortplanting realiseert, deIslamitische wetten ondersteunen de Islamitische zogenoemde “ongelukjes”, daar heeft het bijna altijd tot ge-oplossing voor het probleem dat de behoefte aan volg dat het kind zijn instinctieve behoefte aan een goedeseksuele gemeenschap is voor de mens. Door deze relatie met zijn vader nooit zal kunnen bevredigen.ondersteuning wordt de juiste oplossing voor dit pro-bleem makkelijk realiseerbaar gemaakt en worden alde andere oplossingen voor dit probleem die niet fei-telijk niet correct zijn moeilijk realiseerbaar gemaakt.Waardoor de mens vrij van frustratie kan leven en debevrediging niet nieuwe problemen creëert.De hoofddoek voor de Islamitische vrouw, als sym-bool van de Islamitische oplossing voor het probleemdat de behoefte aan seksuele gemeenschap is voor demens, kan daarom gezien worden als een manier omhet seksueel misbruik dat de Katholieke Kerk veroor-zaakt heeft te voorkomen. Want Islam biedt de menseen bevrediging voor zijn natuurlijke behoefte, en Is- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 11
  • EconomieEEN KRITIEK OPRENTE Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4312
  • R ente is de vergoeding die men betaalt voor het lenen van geld. Door rente betaalt de schuldenaar meer geld terug aan de schuldeiser dan hij oorspronke- lijk geleend heeft. Rente is dus “geld in ruil voor meer geld”. Uitgestelde of gespreide betaling te-gen een hogere prijs, waarbij die hogere prijs middels een per-centage berekend wordt, wordt weliswaar vaak rente genoemd,maar dit is niet werkelijk rente. Het is namelijk niet “geld in ruilvoor geld”. Dit percentage is namelijk onderdeel van transactiesvan het type “goederen in ruil voor geld” of “diensten in ruilvoor geld”. En het percentage dat dan rente genoemd wordt is inwerkelijkheid slechts een manier om de prijs voor het goed of dedienst te bepalen, rekening houdend met de overeenkomst vanuitgestelde of gespreide betaling.1 Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 13
  • De echte rente van “geld in ruil voor meer geld” boorte van geld uit geld’, wordt toegepast op hetis een pilaar van de kapitalistische economie. Fei- broeden van geld want het nageslacht is zoals detelijk niets in de kapitalistische economie gebeurd ouders. Van al de manieren waarop geld verdiendnamelijk zonder rente. Het geld dat gebruikt kan worden is deze de meest onnatuurlijke”.3wordt in het kapitalistische economisch systeem Aristoteles’ eerste argument voor zijn stelling datkomt bijvoorbeeld tot stand door middel van een rente onnatuurlijk is, is zijn opmerking dat hetrentedragende lening bij de bank. Wanneer een bezit aan geld anders is dan het bezit aan bijvoor-bank geld leent bij de Centrale Bank, of wanneer beeld vee of landbouwgrond. Het vee plant zich-iemand geld leent bij een bank, dan wordt het zelf voort en normaal gesproken groeit het bezitgeld uit het niets gecreeerd: het wordt gedrukt aan vee dus over tijd, zo merkte hij op. Land-op metaal of papier of electronisch bijgeschre- bouwgrond brengt gewassen voort en ook doorven op een rekening. Dit betekent dat iedere het bezit aan landbouwgrond groeit het totalehandelstransactie in de kapitalistische economie bezit dus ieder jaar. Geld, daarentegen, zo steldedie gebruik maakt van geld op zijn minst op in-directe manier gebruik maakt van rente. Maarheel veel van de handelstransacties in de kapita-listische economie maken ook op directe maniergebruik van rente. Zo goed als alle bedrijven ge-bruiken rentedragende schuld om hun activitei-ten te financieren, zelfs de meest succesvolle enwinstgevende ondernemingen van de meest rijkepersonen. En heel veel van de consumptie vanmensen, zoals huizen en auto’s, wordt gefinan-cierd door rentedragende schuld. Rente is daar-om big business in de kapitalistische economiewaaraan honderden miljarden dollars en euro’sverdiend worden ieder jaar.Dit alles geeft aan dat in de kapitalistische sa-menlevingen het principe van rente algemeengeaccepteerd is. Zozeer dat zelfs de enkele over-gebleven individuen die niets met rente te maken Aristoteleswillen hebben zich aan de betaling en ontvangstvan rente niet meer kunnen onttrekken.2 Aristoteles, brengt uit zichzelf niets voort. Geld is “onvruchtbaar” zei hij. Want met geld wordtDe geschiedenis van rente vee of landbouwgrond gekocht om het bezit te laten groeien. Omdat geld in zichzelf dus nietsDe denkers onder de oude grieken waren felle voortbrengt, achtte Aristoteles het onnatuurlijktegenstanders van de praktijk van rente. Volgens om een vergoeding te vragen wanneer men geldAristoteles (384 – 322 voor de christelijke jaar- uitleent. Omdat het uitgeleende in zichzelf nietstelling) was rente onnatuurlijk: “De meest hate- voortbrengt waaruit de vergoeding betaald zoulijke manier (van geld verdienen, vert.), en met kunnen worden. Het tweede argument van Aris-de beste reden, is rente, dat een winst haalt uit toteles was dat geld zoals eten is en niet zoals dehet geld zelf en niet uit het natuurlijke gebruik potten en pannen die gebruikt worden om hetervan. Want geld is bedoeld om gebruikt te wor- eten mee klaar te maken. De potten en pannen dieden in ruil, niet om het toe te laten nemen door gebruikt worden om het eten mee klaar te makenrente. En deze term rente, wat betekent ‘de ge- blijven bestaan na de bereiding van de maaltijd. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4314
  • Zij kunnen meerdere malen voor dit werk ge- (1225 – 1274 naar christelijke jaartelling) verweesbruikt worden. Daarom kan men potten en pan- terug naar Aristoteles toen hij opmerkte dat geldnen verhuren, oftewel uitlenen voor gebruik aan als ruilmiddel per definitie opgegeven moet wor-anderen in ruil voor een vergoeding. Het eten, den voor geruik, precies zoals eten opgegevendaarentegen, kan maar eenmaal gebruikt worden. wordt bij gebruik (na het gebruik is het weg):Als het gegeten is, is het weg. Daarom kan eten “Geld, volgens de filosoof (Aristoteles, vert.),niet verhuurd worden want anderen kunnen het is uitgevonden in hoofdzaak als ruilmiddel. Eneten niet gebruiken en hierna weer teruggeven. dientengevolge is het juiste en normale gebruikGeld is een ruilmiddel en daarom net zoals eten, van geld consumptie of verwijdering, waarbij hetzei Aristoteles. Geld is namelijk ook weg als je opgegeven wordt in ruil. Het is derhalve van na-het eenmaal gebruikt hebt om iets mee te kopen ture onwettelijk om betaling te nemen voor hetof te huren. Ook hierom achtte Aristoteles de gebruik van geleend geld”.5praktijk van rente onnatuurlijk. Het geld is ge-woon weg als het eenmaal gebruikt is, net zoals De vroege christelijke scholastici namen echterhet eten weg is als het gegeten is, en daarom kan afstand van het complete verbod op rente. Op fi-volgens Aristoteles geld niet verhuurd worden, losofische gronden beargumenteerden zij ruimteoftewel uitgeleend worden in ruil voor een ver- voor bepaalde vormen van rente. Bijvoorbeeldgoeding. wanneer een schuldenaar zijn verplichtingen te- genover de schuldeiser niet nakomt. In dat gevalTijdens de middeleeuwen bleef rente een groot is het volgens de vroege christelijke scholasticitaboe in christelijke Europa omdat de christe- toegestaan dat de schuldeiser een extra heffinglijke openbaringsteksten rente in de scherpste neemt van de schuldenaar als een soort van boe-bewoordingen veroordelen: “Gij zult aan uw te. Ook zagen de vroege scholastici het als toege-broeder niet woekeren, met woeker van geld,met woeker van spijze, met woeker van enig ding,waarmede men woekert. Aan den vreemde zultgij woekeren; maar aan uw broeder zult gij niet De vroege christelijke scholas-woekeren; opdat u de Heere, uw God, zegene, tici namen echter afstand vanin alles, waaraan gij uw hand slaat, in het land, het complete verbod op rente.waar gij naar toe gaat, om dat te erven.” (Deute-ronomium 23: 19 – 20). Woeker en rente waren Op filosofische gronden bear-in die tijd nog synoniemen. Omdat de christelijke gumenteerden zij ruimte voortheologen stelden dat alle mensen broeders zijn, bepaalde vormen van rente.achtten zij op basis van dit vers rente compleet Bijvoorbeeld wanneer eenverboden. De christelijke scholastici beargumen-teerden dit verbod op rente op dezelfde manier schuldenaar zijn verplichtin-als Aristoteles. De christelijke scholastici vergele- gen tegenover de schuldeiserken rente met diefstal omdat zij, in lijn met Aris- niet nakomt. In dat geval is hettoteles, geld eveneens “onvruchtbaar” achtten. volgens de vroege christelijkeOm rente te eisen bij een lening werd daaromgezien als diefstal door de schuldeiser van de scholastici toegestaan dat deschuldenaar. Ambrosius van Milaan (339 – 397 schuldeiser een extra heffingnaar christelijke jaartelling) zei daarom over ren- neemt van de schuldenaar alste: “Als iemand rente neemt dan verricht hij eengewelddadige overval, en dan zal hij niet in le- een soort van boete.ven blijven”.4 Ambrosius van Milaan vergeleekrente dus met een roofoverval, waar dat momentde doodstraf op stond. En Thomas van Aquino Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 15
  • staan dat de schuldeiser een extra heffing vraagt met rente aan iemand omdat die hulp nodig heeftvan de schuldenaar als er zich een ramp voor- om hem te kunnen helpen, zagen zij als toege-doet. De schuldeiser wordt door een ramp na- staan door de Bijbel en het menselijke verstand.melijk dubbel getroffen, zo zeiden de scholastici, Om geld uit te lenen met rente aan iemand dieomdat hij bij de ramp niet de beschikking heeft hulp nodig heeft, om misbruik te kunnen makenover zijn geld. Ten slotte zagen de scholastici het van zijn ellende, zagen zij als de rente verbodenals toegestaan voor de schuldeiser om een extra door de Bijbel en het menselijke verstand. Eckheffing te vragen van de schuldenaar wanneer de zette dit uiteen in zijn publicatie “Tractates con-schuldeiser een belangrijke investeringsmogelijk- tractu quinque de centum”. Hij werd geholpenheid misloopt vanwege de leenafspraak. Al deze om dit te publiceren door de familie Fugger, eenextra heffingen zijn feitelijk vormen van rente, grote bankiersfamilie in het Habsburgse Rijk diewant zij zorgen ervoor dat de schuldeiser meer veel stond te profiteren wanneer de samenlevinggeld terugkrijgt van de schuldenaar dan oor- rente zou accepteren als toegestaan. Op hun kos-spronkelijk uitgeleend.Maar de vroege christe- ten reisde Eck daarom stad en land af om overallijke scholastici maakten deze vormen van rente zijn nieuwe ideeën betreffende rente te verkon-vanwege de omstandigheden waarin zij betaald digen.worden, toegestaan. Door de ideeën van Biel, Summenhardt, Eck enLatere christelijke theologen in Duitsland zoals Gerson kwam feitelijk het onderscheid tussenGabriel Biel (1420 – 1495 naar christelijke jaar- woeker en rente tot stand. Woeker werd rente Door de ideeën van Biel, Summenhardt, Eck en Gerson kwam feite- lijk het onderscheid tussen woeker en rente tot stand. Woeker werd rente met slechte intenties zoals uitbuiting; rente werd rente met goe- de intenties zoals helpen.telling), Konrad Summenhardt (1461 – 1511 met slechte intenties zoals uitbuiting; rente werdnaar christelijke jaartelling) en John Eck (1486 rente met goede intenties zoals helpen. Steeds– 1543 naar christelijke jaartelling); en Jean Ger- meer mensen begonnen daarom te argumenterenson (1363 – 1429 naar christelijke jaartelling) dat het christendom woeker verbood, maar nietin Frankrijk, namen afstand van een belangrijk de rente; en dat het menselijke verstand de legi-principe binnen de christelijke theologie tot dan timiteit van woeker verwerpt, maar die van rentetoe, waardoor zij de deur openden voor verdere niet. Daarmee begon de trend die een beperkteacceptatie van rente. Volgens de theologen voor hoeveelheid rente in alle gevallen acceptabel achthen was de daad hetgeen waarnaar gekeken moet omdat er altijd wel een reden gevonden kon wor-worden wanneer men zich afvraagt of iets een den om te spreken van “goede intenties”, of hetzonde is of niet. Volgens Biel, Summenhardt, mislopen van investeringsmogelijkheid, of com-Eck en Gerson, daarentegen, moet men kijken pensatie voor een ramp, of compensatie voornaar de intentie achter de daad wanneer men zich late betaling. Onder deze trend werd woeker “ex-afvraagt of iets een zonde is of niet. Het gevolg cessieve rente”, oftewel alles meer dan 5%.van deze zienswijze van Biel, Summenhardt, Ecken Gerson was dat zij rente als toegestaan zagen Ten tijde van de opkomst van de Verlichting waswanneer er goede intenties achter de afspraak rente daarom reeds gewoongoed geworden in demet rente schuilgingen. Dus om geld uit te lenen samenlevingen. Nog steeds taboe, echter, was de Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4316
  • “woeker”. Woeker was een excessief renteper-centage en gewoonlijk werden rentepercentagesvan meer dan 5% als woeker beschouwd. DeVerlichtingsdenkers in Europa vielen dit laatstetaboe betreffende rente aan omdat het gebaseerdwas op religieuze overtuigingen. Volgens het se-cularisme van de Verlichtingsdenkers mag Godzich namelijk niet met de levens van de mensenbemoeien en moet de mens voor zichzelf de wetbepalen. Kort samengevat, volgens de Verlich-tingsdenkers zou de mens vrij moeten zijn om tedoen en laten wat hij zelf wil. Op het moment dathet Verlichtingsdenken meer en meer invloedrijkwerd in Europa, en overal de wetboeken werdenherschreven om de op christendom gebaseerdewetten te vervangen door wetten gebaseerd ophet principe van persoonlijke vrijheid, probeer-den de Verlichtingsdenkers een publieke opiniete creëren voor verwijdering van ieder wettelijkverbod op of beperking van rente. Dus ook ver- Jeremy Benthamwijdering van het verbod op woeker. om de legitimiteit en het nut van rente te beargu-Jeremy Bentham maakte duidelijk dat er vanuit menteren.het seculiere perspectief er geen redenen zijn omrente, wat voor percentage dan ook, te verbie- Al de theorieën die legitimiteit van rente probe-den. Want, zo argumenteerde hij, als volwassen ren te beargumenteren gaan uit van de aannamemensen van gezond verstand in vrijheid een af- dat geld is zoals alle andere goederen. En omdatspraak maken, omdat beiden denken dat zij pro- goederen verhuurd kunnen worden in ruil voorfijt realiseren bij deze afspraak, dan is dat hun een vergoeding, wordt gezegd dat ook geld ver-goed recht: “Geen man, gerijpt door de jaren en huurd moet kunnen worden in ruil voor een ver-met gezond verstand, die handelt in vrijheid en goeding. Deze vergoeding voor het verhuren vanmet zijn ogen open, zou tegengewerkt moeten geld is rente.7worden, zogezegd ten goede van hem, bij hetmaken van een afspraak (met willekeurige welk Een verder idee dat gepropageerd wordt om hetrentepercentage, vert.) om geld te verkrijgen, als idee van legitimiteit van rente met argumenten tehij hier voordeel in ziet; evenmin, en dit is het staven is het idee van “Time Value of Money”.logische gevolg, zou iemand tegengewerkt moe- Dit idee zegt dat de mens meer waarde hecht aanten worden bij het voorzien van hem, onder de bezit nu dan aan bezit later. Degene die geld uit-voorwaarden waarvan hij denkt dat dezen goed leent moet daarom gecompenseerd worden voorzijn om mee akkoord te gaan.”6 Op deze secu- het feit dat hij zijn bezit nu opgeeft en het pas la-liere basis raakte rente in alle vormen algemeen ter weer terug krijgt. Volgens het idee van “Timeaanvaard in de Europese samenlevingen. Value of Money” is het daarom een recht voor de schuldeiser om rente te vragen, want de rente compenseert hem voor het feit dat hij zijn bezitDe economische argumenten voor rente nu opgeeft en het pas later weer terug krijgt.Met rente in Europa bevrijd van het religieuze Nog een argument dat gebruikt wordt ter recht-taboe werden verschillende theoriën ontwikkeld vaardiging van het idee van legitimiteit van rente Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 17
  • is de risicofactor. Er bestaat bij leningen altijd de delen en investeren; en mensen die minder geldkans dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet hebben dan zij nodig hebben voor de realisatienakomt. En dus dat de schuldeiser (een deel van) van de door hen gewenste economische activi-zijn geld niet terug krijgt van de schuldenaar. teiten zoals consumeren, handelen en investeren.Daarom, zegt men, is de mens meer geneigt om Rente kan deze beide mensen samenbrengen, zoniet uit te lenen dan om wel uit lenen. Want als wordt gezegd, zodat degene met te weinig geldhij niet uitleent loopt hij minder risico om zijn toch de beschikking kan krijgen over hetgeen hijbezit kwijt te raken, zo is de gedachte hierachter. nodig heeft. Zo kan deze persoon consumerenOm de mens te motiveren toch wel uit te lenen, wat hij nodig heeft, waardoor de economischealhoewel dit dus meer risicovol is, moet hij ge- bedrijvigheid geholpen wordt; of zo kan hij in-compenseerd worden voor het extra risico dat vesteren waardoor de economische bedrijvigheidhij loopt bij het uitlenen van geld. De schuldei- geholpen wordt. Want rente geeft degenen dieser moet daarom meer geld terugkrijgen dan hij meer geld hebben dan zij nodig hebben voor deuitgeleend heeft, zodat hij gecompenseerd wordt realisatie van de door hen gewenste economi-voor het risico waarvan uitlenen gepaard gaat. sche activiteiten een motief om hun overschot aan geld beschikbaar te stellen aan degenen dieVoor wat betreft het nut van rente werd opge- minder geld hebben dan zij nodig hebben voormerkt dat economische bedrijvigheid geholpen de realisatie van de door hen gewenste economi-kan worden door rente. Economische bedrijvig- sche activiteiten.heid is voordelig voor iedereen omdat het zorgtvoor banen en dus inkomen voor de mensen. Op basis van deze ideeën wordt tegenwoordigHet vertrekpunt van de redenatie die zegt dat gezegd dat rente legitiem is, want het compen-rente nuttig is voor economische bedrijvigheid is seert de schuldeiser voor het feit dat hij zijn geldde observatie dat er in iedere samenleving men- niet zelf gebruiken kan en voor het risico dat hijsen zijn die meer geld hebben dan zij nodig heb- loopt wanneer hij zijn geld uitleent. Op basis vanben voor de realisatie van de door hen gewenste deze ideeën wordt tegenwoordig gezegd dat ren-economische activiteiten zoals consumeren, han- te nuttig is, want het motiveert de eigenaren van het geld om hun overschot beschikbaar te stellen aan de mensen met een tekort. Kritiek op het idee van legitimiteit van rente De bewering dat geld net zoals alle andere goe- deren is, is volstrekt incorrect. Gewone goede- ren hebben namelijk de capaciteit om gebruikt te worden als consumptiegoederen die de behoef- tes van de mens bevredigen; of om gebruikt te worden als productiegoederen die nieuwe goe- deren of diensten tot stand brengen. Geld, daar- entegen, kan niet geconsumeerd worden om de behoeftes van de mens te bevredigen. Evenmin kan het geld zelf gebruikt worden om goederen te produceren. Geld is een uitvinding van de mensen om ruil tussen consumptiegoederen, of tussen productiegoederen, of tussen consump- tiegoederen en productiegoederen eenvoudiger te maken. Dit geeft geld unieke eigenschappen Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4318
  • die anders zijn dan de eigenschappen van de ling, oftewel voor geld “nu” in plaats van “la-consumptie- en productiegoederen. En daarom ter”, omdat dit hem in staat stelt zijn voorraadis het incorrect om te zeggen dat rente legitiem weer aan te vullen. Maar er kunnen in de realiteitis omdat het verhuur van goederen legitiem is. ook voorbeelden gevonden worden waar “later”Omdat geld niet zoals andere goederen is kunnen meer waardevol wordt geacht dan “nu”. Het sim-oordelen over andere goederen of praktijken be- pele feit dat mensen geld opzij zetten en sparentreffende andere goederen niet gebruikt worden voor “later” – en veel mensen doen dit zelfs zon-om oordelen over geld of praktijken betreffende der rente – geeft aan dat de mens soms “later”geld te rechtvaardigen. prefereert boven “nu”. Er kan dus niet gezegd worden dat mensen altijd “nu” prefereren bovenVoor wat betreft het idee van “Time Value of “later”, net zo min als gezegd kan worden datMoney” dat zegt dat geld nu meer waard is dan mensen altijd “later” prefereren boven “nu”. Degeld later, en dat rente daarom gerechtvaardigd is “Time Value of Money” theorie is daarom incor-omdat het de schuldeiser compenseert voor dit rect omdat deze de complete realiteit niet correctverschil in waarde, dit idee is incorrect omdat het beschrijft.de complete realiteit niet correct beschrijft. Enwaar het de realiteit wel correct beschrijft, daar Daar waar de “Time Value of Money” theorie deis deze beschrijving gebonden aan een context. realiteit wel correct beschrijft, oftewel daar waarEn het is niet correct om uit de observatie van mensen wel “nu” prefereren boven “later”, daareen realiteit die gebonden is aan een context een is dit oordeel gebonden aan de context. Bijvoor-regel te extraheren voor toepassing los van deze beeld in het geval van de handelaar die zijn gansecontext. voorraad verkoopt, dat deze handelaar een voor- keur heeft voor “nu” heeft te maken met zijnEr kunnen in de realiteit inderdaad voorbeelden specifieke situatie. Als hij veel geld verdiend zougevonden waar het vanzelfsprekend is om “nu” hebben met een eerdere transactie en daardoormeer waardevol te achten dan “later”. Bijvoor- over veel contant geld zou beschikken, zou hijbeeld, als een handelaar zijn voorraad verkoopt mogelijk geen voorkeur voor “nu” hebben. Dandan heeft hij geld nodig om zijn voorraad weer zou hij mogelijk onverschillig staan tegenoveraan te kunnen vullen. In deze situatie heeft de “nu” en “later” omdat hij reeds over voldoendehandelaar dus een voorkeur voor directe beta- geld beschikt om zijn lege voorraad aan te vul- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 19
  • len. Dit toont aan dat de voorkeur van de han- Voor wat betreft de mensen die de “Time Valuedelaar voor “nu” of “later” gebonden is aan zijn of Money” theorie als een waardeoordeel zien,specifieke situatie. Oftewel, het is gebonden aan die dus van mening zijn dat de mensen “nu” be-de context waarin de kwestie beschouwd wordt. horen te prefereren boven “later”, en die dus zeg-Een mogelijk beter voorbeeld om de context gen dat rente legitiem is omdat de mensen“nu”gebondenheid van het idee van “Time Value of behoren te prefereren boven “later”, tegen henMoney” duidelijk te maken is de activiteit eten. moet het volgende gezegd worden: Wanneer uOp het moment dat men honger heeft, heeft zegt dat bijvoorbeeld het eten van een ijsje numen een voorkeur voor eten “nu” in plaats van meer waard is dan het eten van een ijsje later,later “later”. Daarentegen, op het moment dat dan stelt u feitelijk dat de consumptie van lateremen zijn honger net gestild heeft en men ver- generaties minder waard is dan de consumptiezadigd is heeft men een voorkeur voor eten “la- van de huidige generatie. Maar, er bestaat geenter” in plaats van “nu”. Ook dit toont aan dat de verstandelijk argument ter rechtvaardiging hier-voorkeur voor “nu” of “later” gebonden is aan voor. Waarom zouden de belangen van de hui-de context waarin de kwestie beschouwd wordt. dige generatie meer waard moeten zijn dan deDit zijn voorbeelden die duidelijk maken dat de belangen van de latere generaties? Uw visie isvoorkeur voor “nu” boven “later”, of andersom, ook schadelijk voor het welzijn van de mens-afhankelijk is van specifieke omstandigheden. Er heid. Wanneer namelijk de huidige generatie haarbestaat dus niet een algemene regel die “nu” al- belangen hoger waardeert dan de belangen vantijd boven of onder “later” plaatst omdat deze latere generaties, dan is het onvermijdelijk dat debepaling afhankelijk is van de situatie. De “Time belangen van latere generaties geschaad wordenValue of Money” theorie is daarom incorrect door de huidige generatie. De huidige generatieomdat het doet alsof er wel een algemene regel zal dan bijvoorbeeld gemotiveerd worden om deis die “nu” altijd boven “later” plaatst, ongeacht goederen die slechts in beperkte hoeveelhedende context. beschikbaar zijn op aarde te overconsumeren omdat zij haar eigen consumptie overwaardeert Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4320
  • van rente als vergoeding voor het risico dat hoort bij uitlenen is dus incorrect. Bovendien, zelfs als Oftewel, dat door rente de men zou accepteren dat uitlenen inderdaad een mens geen voorkeur meer groter risico op verlies met zich mee brengt dan niet uitlenen, dan blijft het onmogelijk om op heeft voor niet uitlenen wan- objectieve basis vast te stellen hoeveel precies dit neer in vergelijking met wel verschil is. En dit maakt het idee van rente als uitlenen. Maar als dit inder- vergoeding voor het risico dat hoort bij uitlenen daad de realiteit van rente praktisch waardeloos. zou zijn, dan zou er niet een In toevoeging op deze verstandelijke weerleggin- immense industrie rondom gen van de theorieën die rente legitimiteit moe- rente zijn ontstaan. Dat rente ten geven is er ook nog het simpele feit dat rente big business is geeft aan dat big business is in de kapitalistische wereld. De genoemde theorieën beweren allemaal dat rente rente de mensen een voorkeur slechts een compensatie is voor het ongemak geeft voor uitlenen in verge- dat hoort bij uitlenen. Oftewel, dat door rente lijking met niet uitlenen. En de mens geen voorkeur meer heeft voor niet uit- lenen wanneer in vergelijking met wel uitlenen. dus dat rente in werkelijkheid Maar als dit inderdaad de realiteit van rente zou niet slechts een compensatie zijn, dan zou er niet een immense industrie rond- voor tijd en risico is. om rente zijn ontstaan. Dat rente big business is geeft aan dat rente de mensen een voorkeur geeft voor uitlenen in vergelijking met niet uitlenen. En dus dat rente in werkelijkheid niet slechts eenen de consumptie van latere generaties onder- compensatie voor tijd en risico is.waardeert. Latere generaties zullen daarom mettekorten geconfronteerd worden, mogelijk ookin het bereik van zaken die van fundamenteel be- Kritiek op het idee dat rente nuttig islang zijn voor het welzijn van de mensen zoalsschoon drinkwater, bossen en fossiele energie. Betreffende het idee dat rente nuttig is omdat het economische bedrijvigheid zou helpen, de ana-Voor wat betreft het idee van rente als vergoeding lyse van dit idee vereist dat een aantal verschillen-voor het risico dat hoort bij uitlenen, dit idee gaat de situaties onderscheiden worden. Allereerst, eruit van een incorrect wereldbeeld. Het gaat ervan wordt gezegd dat rente economische bedrijvig-uit dat de mens alles in zijn leven onder controle heid helpt doordat het enerzijds consumptie mo-heeft. Dat als hij zijn geld bij zich houdt er geen gelijk maakt en anderzijds investeringen. In hetrisico op verlies van zijn geld is. En dat als hij geval van consumptie is de aanname dat de men-zijn geld uitleent er wel risico op verlies is om- sen die meer geld hebben dan zij nodig hebbendat hij dan de controle over zijn geld weggeven voor de realisatie van de door hen gewenste eco-heeft. Dit wereldbeeld is incorrect omdat het feit nomische activiteiten zoals consumeren, hande-is dat er veel dingen in het leven van de mens len en investeren door rente gemotiveerd wordenplaatsvinden die buiten de controle van de mens om hun geld uit te lenen aan mensen die minderzijn. Ook als de mens zijn geld bij zich houdt geld hebben dan zij nodig hebben voor de re-kan hij zijn geld verliezen, immers. Het kan ge- alisatie van de door hen gewenste consumptie.stolen worden, verwoest worden door brand of In het geval van investeren is de aanname dat deeen natuurramp, of de bank waar het gehouden mensen die meer geld hebben dan zij nodig heb-wordt kan failliet gaan. De theorie achter het idee ben voor de realisatie van de door hen gewenste Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 21
  • economische activiteiten zoals consumeren, rente een groter bezit tot zijn beschikking heeft.handelen en investeren door rente gemotiveerd In antwoord hierop moet verwezen worden naarworden om hun geld uit te lenen aan mensen die het feit dat in de uitgangssituatie de schuldeiserminder geld hebben dan zij nodig hebben voor reeds meer bezat dan hij wilde consumeren, ver-de realisatie van de door hen gewenste investe- handelen of investeren. Het is daarom meestringen. De validiteit van het idee dat rente nuttig waarschijnlijk dat de groei van het bezit van deis moet voor ieder van deze twee situaties apart schuldeiser ten gevolge van de rentebetaling aanonderzocht worden. hem het deel van zijn bezit dat hij niet wenst te consumeren, verhandelen of investeren zal latenVoor wat betreft het idee dat rente nuttig is om- goeien. Anders gezegd, het zal het niet-actievedat het door de facilitering van consumptie de of niet-productieve deel van zijn bezit doen lateneconomische bedrijvigheid zou helpen, dit is groeien. De totale consumptie van de schuldeisercorrect wanneer men enkel kijkt naar “nu” en moet dus verwacht worden niet te groeien doortegelijkertijd “later” negeert. Een rentedragende de groei van zijn bezit. En dit betekent dat delening stelt de schuldenaar namelijk in staat om totaal van de consumptie in de samenleving zal“nu” meer te consumeren dan zijn bezit hem afnemen door de rentedragende lening.toestaat, zonder dat het de consumptie “nu” vande schuldeiser vermindert. De schuldeiser leent Men kan zeggen, in de periode “later” zal deimmers hetgeen uit dat zijn persoon behoefte schuldeiser meer kunnen uitlenen omdat zijnaan consumptie, handel en investering te boven niet actieve of productie bezit is gegroeid doorgaat. De totale consumptie “nu” wordt daarom de rentebetaling aan hem. Hij zal dus meer kun-vergroot door de rentedragende lening. Maar, ie- nen uitlenen in de periode “later” en dit zal dedere rentedragende lening heeft nog twee verdere afname in de totale consumptie teniet doen. Ingevolgen. Het geleende geld stelt de schuldenaar antwoord hierop moet gezegd worden dat ditweliswaar in staat om “nu” meer te consume- niets anders is dan een herhaling van zetten. Ie-ren dan hij effectief bezit, maar hij zal hierdoor dere rentedragende lening zal vanwege de rente“later” minder kunnen consumeren dan hij be- actief of productief bezit nemen van de schul-zit omdat hij op dat moment het geleende geld denaar en overdoen aan de schuldeiser die hetterug zal moeten betalen. Dit tweede effect van onderdeel laat worden van zijn niet-actieve ofde rentedragende lening is dus in feite een ruil niet-productieve bezit. De invloed van iederetussen consumptie “nu” (hoger) en consumptie rentedragende lening op de totale consumptie is“later” (lager). Ten derde zal de schuldenaar “la- daarom hetzelfde: het zal totale consumptie “nu”ter” ook rente moeten betalen. Zijn consump- laten toenemen, maar totale consumptie “later”tie “later” zal dus met een grotere hoeveelheid meer laten afnemen. En dus hoe groter het aan-verminderd worden dan zijn consumptie “nu” is deel door schuld gefinancierde consumptie “nu”,toegenomen. Dus als de beide periodes “nu” en hoe groter de afname van de totale consumptie“later” in ogenschouw worden genomen en niet “later” omdat dan meer rente moet worden be-enkel “nu”, dan blijkt dat de totale consumptie taald.van de schuldenaar afneemt ten gevolge van derentedragende lening. Een deel van zijn bezit zal Voor verdere kritiek op het idee dat rente nuttighij door de rentedragende lening moet afdragen is omdat het door de facilitering van consumptiein de vorm van rente, en hij zal dit deel van zijn de economische bedrijvigheid zou helpen moetbezit daarom niet meer kunnen consumeren. gekeken worden naar het soort van consumptie dat gedaan wordt met de rentedragende lening.Men kan zeggen, deze afname in totale consump- Men kan immers lenen met rente om primairetie van de schuldenaar wordt gecompenseerd consumptie – oftewel de consumptie die nood-door een toename van de totale consumptie van zakelijk is voor het bestaan – mogelijk te maken,de schuldeiser omdat deze door de ontvangst van maar men kan ook lenen met rente om de con- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4322
  • sumptie van luxe mogelijk te maken. aangedaan is dat om aan de dood te ontsnappen hem alleen de mogelijkheid wordt gegeven omWanneer iemand geld moet lenen om primaire een deel van zijn toekomstige consumptie op teconsumptie te kunnen realiseren, dan is hem fei- geven. Hem wordt niet de mogelijkheid gegeventelijk een onrecht aangedaan. Er zijn op de aarde om consumptie “later” te ruilen voor consump-namelijk voldoende middelen aanwezig om de tie “nu”. Hij moet namelijk rente betalen voorprimaire consumptie van alle mensen te kunnen deze ruil en hij moet een deel van zijn consump-garanderen. Bij dit gegeven kan het niet geaccep- tie “later” dus gewoon opgeven. Dit is profiterenteerd worden dat iemand niet over genoeg mid- van de initiële misdaad die dit individu is aan-delen beschikt om zijn primaire consumptie te gedaan. Terwijl de dood hem in de ogen staartkunnen doen. Wie dit wel accepteert zegt feitelijk vraagt men hem om consumptie “later” op tedat sommige mensen volgens hem geen recht op offeren om de ruil van consumptie “later” voorleven hebben, en dit is misdadig. Derhalve, in de consumptie “nu” mogelijk te maken. Dit is nietssituatie waar er genoeg middelen beschikbaar zijn anders dan uitbuiting.voor de primaire consumptie van allen, maar eenindividu zijn primaire consumptie toch niet kan Iemand die geld wil lenen om de consumptie vandoen omdat hij over te weinig van de beschikba- luxe “nu” te kunnen realiseren in plaats van “la-re middelen beschikt en dus moet lenen om zijn ter”, en die bereid is rente hiervoor te betalen,primaire consumptie te kunnen realiseren, is ren- die moet behandeld worden als een krankzin-te een misdaad bovenop een misdaad. De eerste nige. Want zoals gezegd, de rentedragende leningmisdaad die dit individu is aangedaan is dat hem betekent drie dingen. Ten eerste stelt het geleen-zijn rechtmatige deel van de beschikbare mid- de geld het individu in staat om “nu” meer tedelen is onthouden: alhoewel er genoeg is voor consumeren dan hij effectief bezit. Ten tweedeiedereen krijgt hij niet wat hij nodig heeft om te betekent het dat hij “later” minder zal kunnenoverleven. De tweede misdaad die dit individu is consumeren dan hij bezit omdat hij dan de lening Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 23
  • Over gans het leven genomen zal het individu dus minder kunnen con- sumeren wanneer hij rentedragend leent dan wanneer hij niet rentedra- gend leent. Bij deze wetenschap zal enkel de persoon die gelooft in het idee dat “nu” beter is dan “later” toch een rentedragende lening aan gaan. Hij accepteert namelijk dat hij in totaal weliswaar minder zal kun- nen consumeren, maar daar hij consumptie “nu” hoger waardeert dan consumptie “later” gelooft hij dat de totale waarde van zijn consumptie hoger zal zijn met een de rentedragen lening dan zonder de rentedra- gende lening.terug moet betalen. Dit is in feite ruil. Ten derde is namelijk onzinnig en deze persoon moet zijnbetekent het dat hij “later” meer moeten opge- dwaling uitgelegd worden zodat hij zijn wens totven dan hij “nu” krijgt, omdat hij “later” naast rentedragend lenen verlaat. En anders moet hijaflossing tevens rente moet betalen. Over gans weerhouden worden van het uitvoeren van zijnhet leven genomen zal het individu dus minder onzinnige wens zoals de krankzinnige weerhou-kunnen consumeren wanneer hij rentedragend den moet worden van de dwaasheid.leent dan wanneer hij niet rentedragend leent.Bij deze wetenschap zal enkel de persoon die Dan voor wat betreft het idee dat rente nuttiggelooft in het idee dat “nu” beter is dan “later” is omdat het economische bedrijvigheid helpttoch een rentedragende lening aan gaan. Hij ac- doordat het investeringen mogelijk maakt. Zo-cepteert namelijk dat hij in totaal weliswaar min- als gezegd, de gedachtegang hierachter is dat deder zal kunnen consumeren, maar daar hij con- mensen die meer geld hebben dan zij nodig heb-sumptie “nu” hoger waardeert dan consumptie ben voor de realisatie van de door hen gewenste“later” gelooft hij dat de totale waarde van zijn economische activiteiten zoals consumeren,consumptie hoger zal zijn met een de rentedra- handelen en investeren door rente gemotiveerdgen lening dan zonder de rentedragende lening. worden om hun geld uit te lenen aan mensen dieMaar de onjuistheid van het idee dat consump- minder geld hebben dan zij nodig hebben voortie “nu” beter is dan consumptie “later” is reeds de realisatie van de door hen gewenste investe-aangetoond. “Nu” is beter dan “later” enkel voor ringen. En zo zou rente ondernemen en daarmeewat betreft de primaire consumptie, want dit is economische groei en wetenschappelijke/ tech-een kwestie van leven of dood. Voor luxe is er nologische vooruitgang mogelijk maken.geen redelijk argument voor het idee dat “nu”beter dan “later” is, of andersom. Sterker nog, Deze redenering is correct voor wat het be-er is in het voorgaande aangetoond dat dit idee spreekt. Want inderdaad, rente motiveert de men-schadelijk is voor het welzijn van de mensheid. sen die meer geld hebben dan zij nodig hebbenDe persoon die desondanks toch luxe “nu” ho- om dit uit te lenen. En zo maakt rente inderdaadger waardeert dan “later”, die moet daarom ge- ondernemen mogelijk en faciliteert het dus eco-zien en behandeld worden als de krankzinnige nomische bedrijvigheid. Deze redenering moetdie niet vrijgelaten mag worden in zijn handelen echter ook incorrect genoemd worden, omdat zijomdat hij niet correct kan denken. Dus, als er ie- gebrekkig is. Want zij bespreekt enkel de invloedmand is die rentedragend geld wil lenen voor de van rente op de schuldeiser maar niet de invloedconsumptie van luxe “nu” in plaats van “later”, van rente op de schuldenaar. En voor een cor-dan is dit niet een rechtvaardiging van rente. Dit recte beoordeling van het nut van rente moet Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4324
  • naar beiden gekeken worden. De vraag moet dus bij financiering dan bij partnerschap. Rente mo-zijn, wat is de invloed van rente op degene die wil tiveert dus degene met geld te over om dit uitondernemen maar hiervoor zelf niet voldoende te lenen aan aspirant ondernemers, maar het de-geld heeft en wat is de invloed van rente op dege- motiveert aspirant ondernemers om hun ideeënne die niet wil consumeren of ondernemen maar ten uitvoer te brengen. Rente demotiveert dus dehiervoor wel voldoende geld heeft? echte motor achter economische bedrijvigheid, zijde creativiteit en ondernemerschap. Enkel watTer antwoord op deze vraag moet de praktijk van na de demotivatie nog hieraan over blijft wordtfinanciering van een onderneming vergeleken mogelijk gemaakt. Partnerschap, daarentegen,worden met het partnerschap. Bij financiering demotiveert creativiteit en ondernemerschapvan een onderneming neemt de ondernemer met niet. In vergelijking met haar alternatief partner-een idee en de capaciteit en bereidheid om op schap moet rente dus een rem op economischebasis van het idee te werken een rentedragende bedrijvigheid genoemd worden en niet een facili-lening om de onderneming te kunnen beginnen. tator van economische bedrijvigheid.Bij partnerschap komt degene met het idee en decapaciteit en bereidheid om te werken samen met In rente ter facilitering van economische bedrij-degene die geen idee of capaciteit of bereidheid vigheid is ook een onrecht. Wanneer het risicoom te werken heeft maar wel geld. De onderne- voor degene die geld uit kan lenen geminimali-mer levert dan het idee en de arbeid in de onder- seerd wordt ten koste van het risico voor degeneneming en de geld met het geld levert het geld, die moet lenen, dan betekent dit feitelijk dat hetwaarna ze winst en verlies van de onderneming risico voor degene die over meer geld beschiktdelen. Bij financiering wordt terugbetaling van dan hij nodig heeft geminimaliseerd wordt tende schuld en de betaling van de rente verwacht koste van het risico voor degene die over minderdoor de schuldeiser, of de onderneming nu suc- geld beschikt dan hij nodig heeft. Rente legt hetcesvol uitpakt of niet. Met andere woorden, het risico dus daar waar de draagkracht voor het risi-recht van de schuldeiser wordt niet beïnvloed co het minst is, in plaats van daar waar de draag-door het succes of de afwezigheid daarvan van kracht voor het risico het hoogst is.de onderneming. Dit betekent voor de onder-nemer dat als zijn onderneming succesvol is, hij Concluderend, er kan niet gezegd worden datgeen probleem heeft. Als zijn onderneming niet rente nuttig is, ook al maakt het ondernemerschapsuccesvol is, echter, dan verliest hij de tijd die hij mogelijk. Want rente maakt ondernemerschapheeft gewerkt voor de onderneming en hij moet weliswaar mogelijk, maar het maakt dit ook min-het geleende geld en rente terugbetalen. Bij part- der interessant voor de aspirant ondernemers.nerschap delen de partners in zowel succes als Rente werpt dus effectief een blokkade op voormislukking van de onderneming. Oftewel, als ondernemerschap, een feit dat bevestigd wordtde onderneming een succes is, dan delen ze de door de ontwikkeling van ondernemingsvormenwinst. En als de onderneming dan een misluk- met beperke aansprakelijkheid voor ondernemersking is, dan delen ze het verlies. De ondernemer op de plaatsen waar rente gemeengoed is gewor-verliest dan de tijd die hij heeft gewerkt voor de den. Dit is een noodverband op het probleemonderneming, maar hij hoeft het verloren gegane dat rente veroorzaakt heeft voor ondernemers.kapitaal in de onderneming niet terug te betalen. Een combinatie van een verbod op het oppot-Dit is het verlies voor de partner die het geld in- ten van geld, oftewel een verplichting om geldbracht in de onderneming. productief te gebruiken door het te consumeren of te investeren, tezamen met de facilitatie vanDe vergelijking tussen financiering en partner- partnerschappen, zou ondernemerschap op eenschap laat zien dat het risico voor de ondernemer veel betere wijze mogelijk maken. Dit geeft aspi-groter is bij financiering dan bij partnerschap, en rant ondernemers namelijk ook de mogelijkheiddat het risico voor degene met het geld kleiner is om aan geld te komen voor hun idee, maar het Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 25
  • einde heeft gemaakt aan het gebruik van edele De realiteit betreffende geld in metalen als geld. In het economisch systeem dat is geresulteerd uit de seculiere beschaving, kapi- kapitalisme betekent feitelijk het talisme, is geld gebaseerd op vertrouwen in de volgende. Een bepaalde groep praktijk. Dit zogenoemde “fiat geld” is geld zon- mensen, de eigenaren van de der echte waarde. Het is gemaakt van in essentie banken, hebben van de wet het waardeloos papier of metaal, maar dat toch dat gebruikt kan worden voor ruil omdat de mensen alleenrecht gekregen om geld er vertrouwen in hebben dat het gebruikt kan te maken. Alle andere mensen worden voor ruil. De uitgifte van dit fiat geld is zijn door de wet verboden om in alle kapitalistische staten bij wet geregeld. Het geld te maken. Alle mensen zijn recht hiertoe is aan de banken gegeven en nie- mand anders mag geld uitbrengen. Degene die ook door de wet verplicht om dit doet wordt vervolgd als valsmunter en in de het geld gemaakt door deze gevangenis opgesloten. Het is ook bij wet gere- kleine groep mensen te accep- geld dat niemand het fiat geld mag weigeren als betaling. Dit fiat geld komt in de praktijk tot stand teren bij ruil. Van het geld ge- door een lening aan te gaan bij de bank. De bank maakt door deze kleine groep creëert dan het geld voor de lener. Ofwel door mensen moet dus gebruik ge- het te drukken bij de drukker, ofwel door het bij maakt worden. Maar, om aan te schrijven op een electronische rekening. De realiteit betreffende geld in kapitalisme betekent dit geld te kunnen komen moet feitelijk het volgende. Een bepaalde groep men- iemand een rentedragende le- sen, de eigenaren van de banken, hebben van de ning aangaan bij de bank. Want wet het alleenrecht gekregen om geld te maken. wanneer iemand een lening wil Alle andere mensen zijn door de wet verboden om geld te maken. Alle mensen zijn ook door van de bank, dan wordt het de wet verplicht om het geld gemaakt door deze geld gemaakt. Dit betekent dat kleine groep mensen te accepteren bij ruil. Van men moet betalen om aan het het geld gemaakt door deze kleine groep mensen moet dus gebruik gemaakt worden. Maar, om geld te kunnen komen dat men aan dit geld te kunnen komen moet iemand een moet gebruiken! Een dergelijke rentedragende lening aangaan bij de bank. Want praktijk zou in ieder ander eco- wanneer iemand een lening wil van de bank, dan nomisch bereik een mafiapra- wordt het geld gemaakt. Dit betekent dat men moet betalen om aan het geld te kunnen komen kijk genoemd worden. dat men moet gebruiken! Een dergelijke praktijk zou in ieder ander economisch bereik een ma- fiaprakijk genoemd worden.zadelt hen niet op met alle risico’s. Het deelt derisico’s tussen de aspirant ondernemer en degene In de praktijk wordt rente ook gebruikt om demet het geld. ware prijs voor producten te verbergen. Bijna iedereen in de kapitalistische samenlevingen koopt bijvoorbeeld zijn huis en auto middels eenKritiek op de praktijk van rente rentedragende lening. Men weet dan wel de aan- koopprijs, maar hoeveel mensen weten hoeveelDe seculiere beschaving die de praktijk van rente ze uiteindelijk effectief betalen voor het huis /gepromoot heeft is ook de beschaving die een de auto? Een onderzoek hiernaar zal ongetwij- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4326
  • feld uitwijzen dat verreweg de meeste mensenhier geen weet van hebben. De mensen wetenwel dat ze een huis gekocht hebben voor –zeg– €100.000 met een lening tegen 8% over 30 jaar;en dat ze 30 jaar lang “slechts” €734 hoeven tebetalen per maand voor hun huis van €100.000;maar dat dit betekent dat ze effectief €264.240 (!)voor het huis betaald hebben, zullen maar wei-nigen zich realiseren. In de praktijk wordt rentedaarom gebruikt om mensen te misleiden tothet kopen van dingen die men zich in het geheelniet kan permitteren: “…het kost maar €20 permaand…”. Uitgestelde / gespreide betaling in de kapitalis- tische praktijk_____________________________________ 2 Bijvoorbeeld de pensioenfondsen beleggen het pen- sioengeld dat ingehouden wordt op salaris in rente-1 Opgemerkt moet worden dat in de kapitalistische sa- dragende leningen. Uit de opbrengst hiervan wordenmenlevingen uitgestelde of gespreide betalingen bijna dan later de pensioenen uitgekeerd.altijd gefinancierd worden door een bank. Oftewel, deafspraak van uitgestelde of gespreide betaling tussen 3 John H Munro: “The medieval origins of the ‘Fi-een verkoper en een koper houdt in kapitalisme ge- nancial Revolution’: usury, rentes, and negotiability”,woonlijk in dat de verkoper voor de koper een ren- 2002, www.mpra.ub.uni-muenchen.de/10925/2/tedragende lening regelt bij een bank. Dankzij deze MPRA_paper_10925.pdfrentedragende lening kan de verkoper direct zijn geldkrijgen, van de bank namelijk. De koper betaalt de ibidem noot 1 4bank dan uitgesteld of gespreid de rentedragendelening terug an de bank. De realiteit van uitgestelde 5 Thomas van Aquino: “Summa Theologica”, www.of gespreide betalingen in de kapitalistische samenle- fordham.edu/halsall/source/aquinas-usury.htmlvingen is daarom gewoonlijk echte rente, en niet echtuitgestelde of gespreide betaling. Jeremy Bentham: “Defense of Usury”, 1787, 6 www.econlib.org/library/Bentham/bnthUs.html 7 Vergelijk de Koran: “Dat komt, omdat zij zeggen: ‘Han- del is gelijk aan rente’, terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard.” (Zie de vertaling van de beteke- nissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 275)Uitgestelde / gespreide betaling in theorie Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 27
  • Islam DE VISIE VAN ISLAM OFTEWEL DE POLITIEK VAN ISLAM Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4328
  • M OP POLITIEK,EKE FILOSOFIE H et nu volgende is een artikel van de sjeich Aboe ‘Alaa al Mauwdoedie (1903 – 1979), een Islami- tische geleerde uit Al Hind (Pakistan, India, Bangladesj). Al Mauwdoedie was in 1941 de oprichter van de partij Jemaat al Islami, waar- mee Al Maudoedi de wederoprichting van het Kalifaat wilde re- aliseren. Expliciet onderschijft niet ieder individueel punt in het artikel, maar als geheel vormt het een uitstekende uiteenzetting van de visie van Islam op politiek, of in andere woorden “de po- litieke filosofie van Islam”. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 29
  • Ten eerste, de politieke filosofie van de Koran tige; Verheven boven ieder gebrek, tekortkomingis feitelijk gebaseerd op diens fundamentele idee of zwakte. Hij  is de absolute autoriteit, allesbetreffende het universum, wat goed in gedachte onderwerp zich aan Hem  willens of onwil-gehouden moet worden voor een correcte waar- lens; aan Hem  behoort alle macht. Hij kandering en beoordeling ervan. Als we dit idee be- voorschrijven wat Hij  wil en niemand heefttreffende het universum bestuderen vanuit poli- de macht om zich te bemoeien met Zijn veror-tiek perspectief, dan komen de volgende punten deningen of om dezen te beoordelen. Niemandduidelijk naar voren: kan bemiddelen bij Hem  behalve met Zijn  toestemming. Niemand heeft de macht om scha-a. Dat Allah  de Schepper is van het ganse uni- de te berokkenen aan degene die Hij  profijtversum, inclusief de mensheid en al hetgeen ze wenst te geven, en niemand kan beschermen de-gebruikt en benut in haar dienst. gene die Hij  schade wenst te berokkenen. Hij  is niemand verantwoording schuldig; iedereen ‫ﻫﻮ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﺧﹶ ﻠﹶﻖﹶ ﻟﹶﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﹶﺭﺽ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺛﹸﻢ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹰ ﱠ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹸ ﹶ‬ is Hem  verantwoording schuldig. Hij  is de‫ﱠ ﹺ ﺴﻮﻳﻬﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮﺕ ﻭﹶﻫﻮ‬‫ﹸ ﹶ‬ ٰ ٰ ‫ﹶ ﹼٰ ﹸ ﱠ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺍﺳﺘﹶﻮﻯ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﹶ‬ ‫ٰ ﹺ‬ Hoeder van alles en iedereen. Hij  kan tegen ‫ﹸ ﱢ ﹶ ﹴ ﹶ ﹲ‬ ‫ﺑﹺﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻢ‬ iedereen bescherming bieden, maar niemand kan tegen Hem  bescherming bieden. Van Hem “Hij is het, Die alles, wat op aarde is, voor u schiep: is de macht om te bestraffen en om te vergeven.daarna wendde Hij Zich tot de hemel en vervolmaakte Hij  is de superieure Heer over alle andere heer-deze tot zeven hemelen, want Hij heeft kennis van alle sers. Hij  geeft een mogelijkheid om te heersendingen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van op Zijn  aarde aan degen die Hij  wil, en Hijde Koran, soera Al Baqara 2, vers 29)  neemt dit voorrecht wanneer Hij  wil. Deze fundamentele machten en eigenschappen vanb. Dat Allah  zelf de Enige Meester, Heerser, een soeverein wezen zijn enkel bij Allah .Ordener en Onderhouder is van Zijn schepping. ‫ﺍﷲ ﻻ ﺇ ٰﹺﻟﻪ ﺇ ﹼﹺﻻ ﻫﻮ ﺍﳊﹶﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﻻ ﺗ ﹶﺄﺧﹸ ﺬﻩ ﺳﻨﺔ ﻭﹶﻻ‬ ‫ﹸﹸ ﹺ ﹶﹲ‬ ‫ﱠﹸ‬ ‫ﹸ ﹶ ﱡ ﹶﹼ ﹸ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻳﹸﺪﺑﱢﺮ ﺍﻷﹶﻣﺮﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷﹶﺭﺽ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ ﹶ ﱠ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹸ‬ ‫ﻧ ﹶﻮﻡ ﻟﹶﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﻮﺕ ﻭﹶﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﹶﺭﺽ ﻣﻦ ﺫﹶﺍ‬ ‫ﹺ ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﱠ ٰ ٰ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹲ ﹸ‬“Hij ordent het bestel van de hemel tot de aarde” (Zie ‫ﺍﻟﱠﺬﻯ ﻳﹶﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺇ ﹼﹺﻻ ﺑﹺﺈﹺﺫﻧﹺﻪ ﻳﹶﻌﻠﹶﻢ ﻣﺎ ﺑﹶﲔ ﺃﹶﻳﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ ﹸ ﹺ ﹶﹸ‬de vertaling van de betekenissen van de Koran, ‫ﹶ ﹶ ﹴ ﹺ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﹶﻣﺎ ﺧﹶ ﻠﻔﻬﻢ ﻭﹶﻻ ﻳﹸﺤﻴﻄﻮﻥ ﺑﹺﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﹺﻻ‬ ‫ﹶ ﹸ‬soera As Sadjdja 32, vers 5) ‫ﲟﺎ ﺷﺎﺀ ﻭﹶﺳﻊ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﻮﺕ ﻭﹶﺍﻷﹶﺭﺽ ﻭﹶﻻ ﻳﹶـﻮﺩﹸﻩ‬ ‫ٔ ﹸ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹸ ﹺ ﱡﹸ ﱠ ٰ ٰ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ ﻭﹶﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﹺﻰ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹸ ﹶ ﹶ ﱡ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹸ ﹸ‬c. Dat de soevereiniteit in dit universum bij nie-mand is noch kan zijn behalve bij Allah . “Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbe- staande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in ‫ﱠﹶ‬ ‫ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗ ﹶﻌﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥ ﺍﷲ ﻟﹶﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﻮﺕ ﻭﹶﺍﻷﹶﺭﺽ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹸ ﹸ ﹸ ﱠ ٰ ٰ ﹺ‬ ‫ﱠ‬ de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen“Weet gij niet, dat het koninkrijk der hemelen en der voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets vanaarde aan Allah behoort?” (Zie de vertaling van de Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strektbetekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, zich uit over hemelen en aarde en het waken over beidevers 107) vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran,d. Dat al de eigenschappen en macht [behorende soera Al Baqara 2, vers 255)bij] de soevereiniteit enkel Zijn  voorrecht is.Hij  is de Levende, van zichzelf bestaande, Ten tweede, op basis van dit idee betreffendezichzelf genoeg, Eeuwige, Alwetende, Almach- het universum stelt de Koran dat de echte soe- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4330
  • Ten tweede, op basis van dit idee betreffende het universum stelt de Koran dat de echte soeverein over de mensheid dezelfde is als de soeverein over het ganse universum. Hij  is de enige rechthebbende autoriteit in de menselijke aangelegenheden, net zoals in alle andere aangelegenheden van de schepping. Niemand anders, mens of an- ders, heeft enig recht om onafhankelijk bevelen te geven of zaken te beslissen.verein over de mensheid dezelfde is als de soe- ‫ﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﹶﺮﹾﺯﹸﻗﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﹶﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﺃﹶﻣﻦ ﳝﹾﻠﹺﻚ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹾ ﹺ ﹶ ﱠ ﹶ ﹺ ﹾ ﹺ ﱠ ﹾ ﹶ ﹸ‬verein over het ganse universum. Hij  is de ‫ﹸ ﹾ ﱠ ﹺ ﹶ ﹾ ﱢ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹾ‬ ‫ﱠ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﹶﺍﻷﹶﺑﹾﺼﺎﺭ ﹶ ﻭﹶﻣﻦ ﻳﹸﺨﹾ ﺮﹺﺝ ﺍﳊﹶﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﹶﻴﺖ‬enige rechthebbende autoriteit in de menselijkeaangelegenheden, net zoals in alle andere aange- ‫ﹸ ﹾ ﱢ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﱢ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶﹸ ﹶ‬ ‫ﻭﹶﻳﹸﺨﹾ ﺮﹺﺝ ﺍﳌﹶﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﳊﹶﻲ ﻭﹶﻣﻦ ﻳﹸﺪﺑﱢﺮ ﺍﻷﹶﻣﺮﹶ ﻓﺴﻴﻘﻮﻟﹸﻮﻥ‬ ‫ﺍﷲ ﻓﻘﻞ ﺃﹶﻓﻼ ﺗﹶﺘﻘﻮﻥ‬ ‫ﱠﹸ‬legenheden van de schepping. Niemand anders, ‫ﹶ ﹸ ﹾ ﹶﹶ ﱠﹸ ﹶ‬mens of anders, heeft enig recht om onafhanke-lijk bevelen te geven of zaken te beslissen. Er is “Zeg: ‘Wie voorziet u van voedsel van de hemel en deechter één verschil. aarde? Of wie is het, die macht heeft over de oren en de ogen? En wie brengt de levenden uit de doden en de dodenIn de fysieke sfeer van het universum is de soe- uit de levenden voort? En wie bestuurt het al?’. Zij zullenvereiniteit van Allah  in zichzelf gevestigd, zeggen: ‘Allah’. Zeg: ‘Wilt gij dan niet Zijn beschermingongeacht of iemand zich hier vrijwillig aan on- zoeken?’.” (Zie de vertaling van de betekenissenderwerpt of niet. In dit deel van het leven heeft van de Koran, soera Joenoes 10, vers 31)de mens geen keuze. Ook hij [de mens] vindtzichzelf volkomen geordend door de onvermij- b. Enkel Allah  heeft het recht om te oordelendelijke natuurwetten, zoals ieder ander voorwerp, en te ordenen. De mensheid moet zich aan nie-van de kleinste vlek en atoom tot de magnifieke mand onderwerpen behalve aan Hem . Dit ismelkwegen in de ruimte. Maar in de sfeer van het enige Juiste Pad.zijn leven waar de vrije wil geldt is de mens eenvrije wil gelaten, en Allah  heeft hem niet ge- ‫ﻣﺎ ﺗﹶﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﹸﻭﻧﹺﻪ ﺇﹺﻻ ﺃﹶﺳﻤﺎﺀ ﺳﻤﻴﺘﹸﻤﻮﻫﺎ ﺃﹶﻧﹾﺘﹸﻢ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹺ ﱠ ﹾ ﹶ ﹰ ﹶ ﱠ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹸﹸ ﹶ ﹺ ﹾ‬dwongen tot onwillige onderwerping. Hier heeft ‫ﹸ‬ ‫ﹶ ﱠﹸ ﹶ ﹺ ﹾ ﹸ ﹶ ﹴ ﹺ ﹾ ﹾ‬ ‫ﻭﹶﺀﺍﺑﹶﺎﺅﻛﻢ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﹾﺰﹶﻝ ﺍﷲ ﺑﹺﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﹾﻄﺎﻥ ﺇﹺﻥ ﺍﳊﹸﻜﻢ‬ ‫ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶ‬Hij  voor gekozen om de mensheid uit te no- ‫ﱠ‬ ‫ﺇﹺﻻ ﷲ ﺃﹶﻣﺮﹶ ﺃﹶﻻ ﺗﹶﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﹺﻻ ﺇﹺﻳﱠﺎﻩ ﺫﹶﻟﹺﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﹾﻘﻴﻢ‬digen en te overtuigen middels de door Hem  ‫ﱠ ﹺ ﹺ ﹶ ﱠ ﹾ ﹸﹸ ﱠ ﹸ ﹶ ﱢ ﹸ ﹶ ﱢ ﹸ‬geopenbaarde Boeken, de laatste waarvan de Ko- ‫ﻭﹶﻟﹶﻜﻦ ﺃﹶﻛﺜﺮﹶ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﻻ ﻳﹶﻌﻠﹶﻤﻮﻥ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹺ ﱠ ﹾ ﹶ‬ran is, tot onderwerping aan Zijn Heerschappij;en om Zijn soevereiniteit te erkennen met op- “De beslissing berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolenzettelijke wil. De Koran heeft verschillende as- dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juistepecten van dit onderwerp uitgebreid behandeld. godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.” (ZieBijvoorbeeld: de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Joesuf 12, vers 40)a. De Heer van het Universum is inderdaad deHeer van de mens, en deze positie [van Allah] c. De heerschappij behoort enkel aan Allah moet door hem [de mens] erkend worden. want Hij is de Schepper. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 31
  • Ten derde, op deze basis zet de Koran uiteen dat ‫ﱠﹸ‬ ‫ﱠ ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﺇﹺﻥ ﺭﹶﺑﱠﻜﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺧﹶ ﻠﹶﻖﹶ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﹶﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﻓﻲ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﱠ ﹸ ﹸ‬ een onverdunde gehoorzaamheid het recht is van enkel Allah ; en dat Zijn  wet als superieur ‫ﺳﺘﺔ ﺃﹶﻳﱠﺎﻡ ﺛﹸﻢ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺮﹾﺵ ﻳﹸﻐﺸﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞ‬ ‫ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹺ ﱠﹺ ﹴ ﱠ ﹾ ﹶﹶ ﹶ‬ moet heersen; en dat het gehoorzamen van ande- ‫ﹸ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﱠ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹸﹸ ﹶ ﹺ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﱠﻬﺎﺭ ﹶ ﻳﹶﻄﻠﹸﺒﻪ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻭﹶﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﹶﺍﻟﹾﻘﻤﺮﹶ ﻭﹶﺍﻟﻨﱡﺠﻮﻡ‬ ‫ﹶ‬ ren of het volgen van de eigen wensen tegen de ‫ﹶ ﱠ‬ ‫ﻣﺴﺨﱠ ﺮﺍﺕ ﺑﺄﹶﻣﺮﻩ ﺃﹶﻻ ﻟﹶﻪ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖﹸ ﻭﺍﻷﹶﻣﺮ ﺗﹶﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲﹸ‬‫ﺭﹶﺏ‬‫ﱡ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹾﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹸ ﹶ ﹶ ﹴ ﹺ ﹾﹺﹺ ﹶ ﹸ ﹾ‬ Wet van Allah  is, en niet het Juiste Pad. ‫ﺍﻟﹾﻌﺎﳌﹺﲔ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺍﺗ ﱠﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﹸﻧ ﹾﺰﹺﻝ ﺇﹺﻟﹶﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺭﹶﺑﱢﻜﻢ ﻭﹶﻻ ﺗﹶﺘﱠﺒﻌﻮﺍ ﻣﻦ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹸ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹺ ﹸ ﹶ‬“Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de ‫ﺩﹸﻭﻧﹺﻪ ﺃ ﹶ‬ ‫ﹺ ﻭﻟﹺﻴﺎﺀ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹶ‬aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de-Troon neder. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem “Volgt hetgeen u van uw Heer is nedergezonden en volgtsnel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn door geen andere vrienden dan Hem.” (Zie de vertaling vanZijn gebod in dienst gesteld. Voorwaar, van Hem is de de betekenissen van de Koran, soera Al ‘Araaf 7,schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der vers 3)Werelden.” (Zie de vertaling van de betekenissenvan de Koran, soera Al ‘Araaf 7, vers 54) De Koran zet ook uiteen dat niemand het recht heeft om de grenzen uiteengezet door Allah d. Het recht om te ordenen en te beslissen be- voor de ordening van de aangelegenheden vanhoort aan Allah  toe want hij is de Heerser over de mensen mag overtreden.het Universum. ‫ﱠ‬ ‫ﹾ ﹾ ﹾ ﱠ ﱠﹶ ﹸ ﹸ ﹸ ﱠ ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹺ ﹶﹶ ﹾ ﹶﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ ﹸ‬ ‫ﺗﹺﻠﹾﻚ ﺣﺪﻭﺩﹸ ﺍﷲ ﻓﻼ ﺗﹶﻌﺘﺪﻭﻫﺎ ﻭﹶﻣﻦ ﻳﹶﺘﻌﺪ ﺣﺪﻭﺩﹶ‬ ‫ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﹶﻌﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥ ﺍﷲ ﻟﹶﻪ ﻣﻠﹾﻚ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﹶﺍﻷﹶﺭﹾﺽ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﷲ ﻓﺄﹸ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠﹸ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹸ ﹸ ﱠ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹶ ﻭﻟﹶﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻈﺎﳌﹸﻮﻥ‬ ‫ﹸ ﱢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ ﱢ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹺﹸ ﹺ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻳﹸﻌﺬﺏ ﻣﻦ ﻳﹶﺸﺎﺀ ﻭﹶﻳﹶﻐﻔﺮ ﳌﹶﻦ ﻳﹶﺸﺎﺀ ﻭﹶﺍﷲ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﻞ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹴ ﹶ ﹺ ﹲ‬ ‫ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ‬ “Dit zijn de door Allah voorgeschreven beperkingen, overschrijdt ze daarom niet; wie de door Allah voorge-“Weet gij niet, dat het koninkrijk der hemelen en der schreven grenzen overschrijden, zijn overtreders.” (Zieaarde aan Allah toebehoort? Hij straft, wie Hij wil en de vertaling van de betekenissen van de Koran,Hij vergeeft, wie Hij wil en Allah heeft macht over alle soera Al Baqara 2, vers 229)dingen.” (Zie de vertaling van de betekenissen vande Koran, soera Al Maida 5, vers 40) Ze [de Koran] zet ook uiteen dat alle bevelen en beslissingen die tegen de Wet van Allah e. Zijn  heerschappij is juist en rechtvaardig, in gaan niet enkel onjuist en onwettig zijn, maarwant enkel Hij  begrijpt de realiteit [compleet] ook onrechtvaardig en een blasfemie. Ze [de Ko-en niemand anders bevindt zich in de positie om ran] veroordeelt al deze bevelen alszijnde “niet-leiding te uiten. Islamitisch” en de pogingen om hen gehoorzaam te zijn is een ontkenning van het geloof. ‫ﻛﺘﺐ ﻋﻠﹶﻴﻜﻢ ﺍﻟﹾﻘﺘﹶﺎﻝ ﻭﹶﻫﻮ ﻛﺮﹾﻩ ﻟﹶﻜﻢ ﻭﹶﻋﺴﻰ ﺃﹶﻥ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹸ ﹺ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹺ ﹸ ﹸ ﹶ ﹸ ﹲ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺗ ﹶﻜﺮﹶﻫﻮﺍ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﹶﻫﻮ ﺧﹶ ﻴﺮ ﻟﹶﻜﻢ ﻭﹶﻋﺴﻰ ﺃﹶﻥ ﲢﹺﺒﻮﺍ‬ ‫ﹾ ﹸ ﱡ‬ ‫ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾﹲ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﱠﹸ‬‫ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﹶﻫﻮ ﺷﺮ ﻟﹶﻜﻢ ﻭﹶﺍﷲ ﻳﹶﻌﻠﹶﻢ ﻭﹶﺃﹶﻧﹾﺘﹸﻢ ﻻ ﺗﹶﻌﻠﹶﻤﻮﻥ‬‫ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﱞ ﹸ ﹾ‬ “Kent gij niet degenen, die beweren dat zij geloven in het-“…maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets ter- geen u is geopenbaard en hetgeen vóór u is geopenbaard?wijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt Zij wensen recht te zoeken bij de opstandigen ofschoon hetterwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het hun was geboden, dezen te verwerpen. En Satan wenstniet.” (Zie de vertaling van de betekenissen van hen ver van het rechte pad te doen afdwalen.” (Zie dede Koran, soera Al Baqara 2, vers 216) vertaling van de betekenissen van de Koran, soe- ra An Nisa 4, vers 60) Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4332
  •  de enige bron van onze kennis betreffende de“En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah Wet van Allah  zijn. Enkel zij zijn de brengersheeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen.” (Zie van de openbaring en bevinden zich in een po-de vertaling van de betekenissen van de Koran, sitie om de mensheid de geboden en leiding vansoera Al Maida 5, vers 44) hun Heer  over te brengen. Zij zijn wederom de personen die Goddelijke toestemming heb- ‫ﹶ ﱠﹸ‬‫ﻭﹶﻣﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﹶﺤﻜﻢ ﲟﹶﺎ ﺃﹶﻧﹾﺰﹶﻝ ﺍﷲ ﻓﺄﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻈﺎﳌﹸﻮﻥ‬‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹸ ﹸ ﱠ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹾ ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ‬ ben gekregen om deze geboden middels woord en daad te verduidelijken. De profeten  zijn“En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft ne- derhalve de verpersoonlijking van de wettelijkedergezonden, zij zijn onrechtvaardigen” (Zie de verta- soevereiniteit van Allah . Dat is waarom ge-ling van de betekenissen van de Koran, soera Al hoorzaamheid aan hen  gezien wordt als ge-Maida 5, vers 45) hoorzaamheid aan Allah  zelf, en geloof in hen  is een noodzakelijke voorwaarde gemaakt ter ‫ﹶ ﱠﹸ‬ ‫ﻭﹶﻣﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﹶﺤﻜﻢ ﲟﹶﺎ ﺃﹶﻧﹾﺰﹶﻝ ﺍﷲ ﻓﺄﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻫﻢ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹾ ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ‬ onderscheiding van geloof en ongeloof. ‫ﺍﻟﹾﻔﺎﺳﻘﻮﻥ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹶ ﱢ ﹸ ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻓﻼ ﻭﹶﺭﹶﺑﱢﻚ ﻻ ﻳﹸﺆﻣﻨﹸﻮﻥ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﹸﺤﻜﻤﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮﹶ‬ ‫ﹶﹶ‬“En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft ge- ‫ﺑﹶﻴﻨﹶﻬﻢ ﺛﹸﻢ ﻻ ﻳﹶﺠﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﹶﻧﹾﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﹶﺟﺎ ﳑﱠﺎ‬ ‫ﹸ ﹺ ﹺ ﹾ ﹶ ﹰ ﹺ‬ ‫ﹾ ﹸ ﹾ ﱠ ﹶ ﹺ ﹸ ﹺ‬openbaard, zij zijn overtreders.” (Zie de vertaling vande betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, ‫ﻗﻀﻴﺖ ﻭﹶﻳﹸﺴﻠﱢﻤﻮﺍ ﺗ ﹶﺴﻠﹺﻴﻤﺎ‬ ‫ﹾ ﹰ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬vers 47) “Maar neen, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter maken over al hun ge-Ten vierde, dan zegt de Koran dat de profeten schillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 33
  • hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen.”(Zie de vertaling van de betekenissen van de Ko- Ten zesde, de volgens de Koran juiste vorm vanran, soera An Nisa 4, vers 65) regeren voor de mensheid is degene waarin de staat haar claim op soevereiniteit aflegt ten gun-Ten vijfde, volgens de Koran vormen de gebo- ste van Allah  en, na de wettelijke superieuriteitden van Allah  en de Profeet van Islam  de van Allah  en Zijn  Boodschapper  erkentHoogste Wet en de moslims kunnen derhalve te hebben, de positie van Kalief (Khalifa, gede-niet een houding aannemen anders dan complete legeerd, opvolger en volgeling van de Profeet onderwerping aan deze. Een moslim mag niet in het regeren met Islam over de mensen) ac-zijn eigen onafhankelijke beslissingen volgen in cepteert onder het toezicht van een Rechtgeleidezaken die definitief en ondubbelzinnig besoten Heerser. Aldus worden al de wetgeeflijke, uitvoe-zijn door Allah  en Zijn  Boodschapper . rende en rechtsprekende machten van de staatDeze daden zijn een ontkenning van het geloof. beperkt tot de grenzen die uiteengezet zijn onder punt drie, vier en vijf hierboven. ‫ﱠﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ ﹺ ﹴ ﹶ ﹸ ﹾ ﹺﹶﹴ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﹶﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳌﹸﺆﻣﻦ ﻭﹶﻻ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﷲ ﻭﹶﺭﹶﺳﻮﻟﹸﻪ‬ ‫ﹸ ﹸ‬ ‫ﺃﹶﻣﺮﹰﺍ ﺃﹶﻥ ﻳﹶﻜﻮﻥ ﻟﹶﻬﻢ ﺍﳋﹺﻴﺮﹶﺓ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺﻫﻢ ﻭﹶﻣﻦ ﻳﹶﻌﺺ‬ ‫ﻭﹶﺃﹶﻧﹾﺰﹶﻟﹾﻨﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏ ﺑﹺﺎﳊﹶﻖﱢ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﳌﹶﺎ ﺑﹶﲔ ﻳﹶﺪﻳﹾﻪ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﱢ ﹰ ﹺ ﹾﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹾ ﹾ ﱠ ﹸﹶ ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ﹸ ﹺ ﹾ ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹺ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏ ﻭﹶﻣﻬﻴﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﹶﻴﻨﹶﻬﻢ ﲟﹶﺎ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹺﱠ ﹸ ﹺ ﹸ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹸ ﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﱠ ﹶ ﹶ ﹰ ﹸﹺ‬ ‫ﺍﷲ ﻭﹶﺭﹶﺳﻮﻟﹶﻪ ﻓﻘﺪ ﺿﻞ ﺿﻼﻻ ﻣﺒﻴﻨﹰﺎ‬ ‫ﺃﹶﻧﹾﺰﹶﻝ ﺍﷲ ﻭﹶﻻ ﺗﹶﺘﱠﺒﻊ ﺃﹶﻫﻮﺍﺀﻫﻢ ﻋﻤﺎ ﺟﺎﺀﻙ ﻣﻦ ﺍﳊﹶﻖﱢ‬ ‫ﹶ ﹺﹾ ﹾ ﹶ ﹶﹸ ﹾ ﹶ ﱠ ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶ‬“En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneerAllah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, “En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheiddat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (deAllah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richtklaarblijkelijk afgedwaald.” (Zie de vertaling van de daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaardbetekenissen van de Koran, soera Al Ahzaab 33, en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot uvers 36) is gekomen.” (Zie de vertaling van de betekenissen Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4334
  • Ten achtste, de machten van een ware Kalief bestaan niet in een individu of in een stam, klasse of gemeenschap, maar in zij die gelo- ven en goed doen. De tekst van soera (An Noer) 24, vers 55, “Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stel- len, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal ge- ven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.”, is wat dit betreft vrij duidelijk.van de Koran, soera Al Maida 5, vers 48) ‫ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻟﹺﻨﻨﹾﻈﺮﹶ ﻛﻴﻒ ﺗﹶﻌﻤﻠﹸﻮﻥ‬Ten zevende, het concept Kalifaat (Khilafa), zo- “En na hen hebben Wij u tot stedehouders op aardeals het uiteengezet is door de Koran, kan middels gesteld, opdat Wij zien, hoe gij zoudt handelen.” (Ziehet volgende samengevat worden: de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Joenoes 10, vers 14)a. Al de machten waarover de mens beschikt indeze wereld zijn in werkelijkheid niet zijn eigen c. Deze positie van gedelegeerde, echter, kan nietmachten, maar zijn hem gegeven door Allah . correct en wettelijk zijn tenzij deze onderdanigDe Heer zelf heeft de mens de positie gegeven is aan de geboden van de ware Soeverein. Iederewaarin hij deze (aan hem) gedelegeerde machten staat die (zich) onafhankelijk van Hem [gedraagt]ten uitvoer mag brengen, binnen de grenzen uit- en die niet onderdanig aan Zijn  geboden is, iseengezet door Hem . De mens is dus niet een niet een gedelegeerde. Het is feitelijk een rebellieonafhankelijke meester maar een gedelegeerde tegen de Heer .van de echte Soeverein. ‫ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﹶﺮﹶ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ ﺭﹶﺑﱡﻚ ﺑﹺﻌﺎﺩﹴ ﺇﹺﺭﹶﻡ ﺫﹶﺍﺕ ﺍﻟﹾﻌﻤﺎﺩﹺ ﺍﻟﱠﺘﻲ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹶ ﱠ ﹸ ﹾ ﹺ ﹾ ﹺ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﹶﻟﹶﻘﺪ ﻣﻜﻨﱠﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﻭﹶﺟﻌﻠﹾﻨﹶﺎ ﻟﹶﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﹶﻢ ﻳﹸﺨﹾ ﻠﹶﻖﹾ ﻣﺜﻠﹸﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﻼﺩﹺ ﻭﹶﺛﹶﻤﻮﺩﹶ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺟﺎﺑﹸﻮﺍ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹺﹶ‬ ‫ﹺﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹰ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﹺﺶ ﻗﻠﹺﻴﻼ ﻣﺎ ﺗ ﹶﺸﻜﺮﻭﻥ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﻭﹾﺗ ﹶﺎﺩﹺ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻃﻐﻮﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﺍﻟﺼﺨﹾ ﺮﹶ ﺑﺎﻟﹾﻮﺍﺩﹺ ﻭﹶﻓﺮﹾﻋﻮﻥ ﺫﹺﻱ ﺍﻷ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾﹶ‬ ‫ﱠ‬“En Wij hebben u op aarde gevestigd en u daarop van ‫ﺍﻟﹾﺒﻼﺩﹺ‬ ‫ﹺﹶ‬middelen van bestaan voorzien. Hoe weinig dankbaarzijt gij!” (Zie de vertaling van de betekenissen van “Weet gij niet hoe uw Heer met de Aad handelde? Hetde Koran, soera Al ‘Araaf 7, vers 10) volk van Iram dat verheven gebouwen bezat, Wier gelij- ken nog in geen enkele stad zijn voortgebracht, En metb. Iedere natie die de macht en autoriteit om te de Samoed die de rotsen in het dal uithieuwen? En metheersen over een deel van de wereld te regeren Pharao, de heer der grote scharen? Die zich in de stedenvergaart, is in werkelijkheid een gedelegeerde van aan overtreding overgaven. En veel verderf daarin aan- richtten. Daarom, deed uw Heer een roede der kastijdingAllah  in dit bereik. over hen nederdalen.” (Zie de vertaling van de bete- kenissen van de Koran, soera Al Fadjr 89, vers ‫ﱠ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ ﹺ ﹺ ﹾ ﹾ ﹺ ﹺ ﹾ‬ ‫ﺛﹸﻢ ﺟﻌﻠﹾﻨﹶﺎﻛﻢ ﺧﹶ ﻼﺋﹺﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﻣﻦ ﺑﹶﻌﺪﻫﻢ‬ 6 – 11) Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 35
  • Ten achtste, de machten van een ware Kalief be- de mensen”, terwijl in het Islamitische Kalifaatstaan niet in een individu of in een stam, klasse de mensen hun onafhankelijkheid en soevereini-of gemeenschap, maar in zij die geloven en goed teit overgeven aan de soevereiniteit van Allah ;doen. De tekst van soera (An Noer) 24, vers 55, en uit eigener beweging hun macht beperken tot“Allah heeft aan degenen onder u die geloven en binnen het kader gestelt door de Goddelijke Wet.goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen En de belofte van de positie van gedelegeerde isvoorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, hen gegeven enkel en alleen als zij moreel goedzoals Hij degenen die vóór hen waren tot ste- [gehoorzaam aan Allah ] zijn.dehouders maakte en dat Hij de godsdienst, dieHij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, Ten negende, de overheid van een staat die ge-en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid vestigd is op het idee om een Islamitisch Kalifaatzal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met te zijn kan geen absolute of complete gehoor-Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof zaamheid van de mensen eisen. Zij zijn gebon-verwerpen, zullen overtreders zijn.”, is wat dit den tot gehoorzaamheid enkel wanneer zij [debetreft vrij duidelijk. Volgens dit vers is iedere staat] haar machten uitoefent in overeenstem-goede moslim geschikt om de positie van Kalief ming met de Goddelijke Wet die in de natuurin te nemen. Het is dit aspect van het Islamitische en het Heilige Boek is duidelijk gemaakt. Er kanKalifaat dat het onderscheidt van het konings- geen gehoorzaamheid of samenwerking zijn inschap, de oligarchie [de heerschappij van een zonde en agressie.kleine elite] en een theocratie [de heerschappijdoor de religieuzen mensen, volgens de inzich- ‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﺎ ﺍﻟﻨﱠﺒﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﺎﺀﻙ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹶﺎﺕ ﻳﹸﺒﺎﻳﹺﻌﻨﹶﻚ ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹺ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹺ ﱡ‬ ‫ﹶ‬ten van de religieuze mensen en niet volgens deopenbaring]. Het is zelfs anders dan de moderne ‫ﹶ ﻳﹶﺰﹾﻧﹺﲔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﱠﹺ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ‬ ‫ﺃﹶﻥ ﻻ ﻳﹸﺸﺮﹺﻛﻦ ﺑﹺﺎﷲ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﹶﻻ ﻳﹶﺴﺮﹺﻗﻦ ﻭﹶﻻﹶ‬democratie. Er is een fundamenteel verschil tus- ‫ﻭﹶﻻ ﻳﹶﻘﺘﻠﹾﻦ ﺃﹶﻭﹾﻻﺩﹶﻫﻦ ﻭﹶﻻ ﻳﹶﺄﹾﺗﹺﲔ ﺑﹺﺒﻬﺘﹶﺎﻥ ﻳﹶﻔﺘﹶﺮﹺﻳﻨﻪ‬ ‫ﹶ ﹸ ﹾ ﹴ ﹾ ﹶﹸ‬ ‫ﹶ ﹾﹸ ﹶ ﹶ ﹸ ﱠ ﹶ‬sen beiden. Het fundament van democratie is ge- ‫ﺑﹶﲔ ﺃﹶﻳﹾﺪﻳﻬﻦ ﻭﹶﺃﹶﺭﹾﺟﻠﹺﻬﻦ ﻭﹶﻻ ﻳﹶﻌﺼﻴﻨﹶﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ‬ ‫ﹾﹶ ﹺ ﹺ ﱠ ﹸ ﹺ ﱠ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾﹸ ﹴ‬baseerd op het principe van “soevereiniteit voor Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4336
  • ‫ﹺ ﹲ‬ ‫ﹶﹶ ﹾ ﹸ ﱠ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ ﹸ ﱠ ﱠﹶ ﱠ ﱠﹶ ﹶ ﹸ‬‫ﻓﺒﺎﻳﹺﻌﻬﻦ ﻭﹶﺍﺳﺘﻐﻔﺮﹾ ﻟﹶﻬﻦ ﺍﷲ ﺇﹺﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻮﺭﹲ ﺭﹶﺣﻴﻢ‬ Wij hen hebben voorzien.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Asj Sjoera 42, “O profeet! Wanneer gelovige vrouwen tot u komen, haar vers 36 – 38)eed van trouw aan u afleggende: dat zij niets met Allahzullen vereenzelvigen, en dat zij noch zullen stelen, noch Ten elfde, de volgende kwalificaties moeten inoverspel plegen, noch hun kinderen doden, noch laster die gedachte gehouden worden wanneer de mensenzij moedwillig hebben verzonnen, zullen uiten, noch on- gekozen worden aan wie de verantwoordelijk-gehoorzaam zullen zijn aan u in wat recht is, neem dan heid wordt gegeven om de staat de leiden:haar trouw aan en vraag vergiffenis voor haar van Allah.Waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (Zie a. Zij moeten geloof hebben in de principesde vertaling van de betekenissen van de Koran, waarvolgens zij de zaken van het Kalifaat moe-soera Al Moemtahana 60, vers 12) ten organiseren. Het is duidelijk dat een ideolo- gisch systeem niet kan functioneren wanneer ditTen tiende, in al de aangelegenheden van de in de handen is van iemand die de principes [vanstaat, van haar grondwet tot de verkiezing van deze idelogie] niet onderschrijft.het staatshoofd en de leden van het parlement,en de zaken van wetgeving en administratie, ‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﻻ ﺗﹶﺘﱠﺨﺬﻭﺍ ﺑﹺﻄﺎﻧﹶﺔ ﻣﻦ ﺩﹸﻭﻧﹺﻜﻢ‬ ‫ﹸ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹰ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ ﹸ‬moeten de moslims er een gewoonte van maken ‫ﻻ ﻳﹶﺄﹾﻟﹸﻮﻧ ﹶﻜﻢ ﺧﹶ ﺒﺎﻻ ﻭﹶﺩﱡﻭﺍ ﻣﺎ ﻋﻨﺘﱡﻢ ﻗﺪ ﺑﹶﺪﺕ ﺍﻟﹾﺒﻐﻀﺎﺀ‬ ‫ﹶ ﹶﹺ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹶ ﹰ‬ ‫ﹶ‬om elkander te consulteren. ‫ﻣﻦ ﺃﹶﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﻭﹶﻣﺎ ﺗﹸﺨﹾ ﻔﻲ ﺻﺪﻭﺭﹸﻫﻢ ﺃﹶﻛﺒﺮ ﻗﺪ ﺑﹶﻴﻨﱠﺎ‬ ‫ﹺ ﹸ ﹸ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶﹸ ﹶ ﹾ ﱠ‬ ‫ﹺ ﹾ ﹾﹶ ﹺ ﹺ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻓﻤﺎ ﺃﹸﻭﺗﹺﻴﺘﹸﻢ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﻤﺘﹶﺎﻉ ﺍﳊﹶﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﹾﻴﺎ ﻭﹶﻣﺎ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ ﹾ ﹴ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﱡ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﹸ ﹸ ﹾ ﹺ ﹾ ﹸ ﹾ ﹾ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻟﹶﻜﻢ ﺍﻵﻳﹶﺎﺕ ﺇﹺﻥ ﻛﻨﺘﹸﻢ ﺗﹶﻌﻘﻠﹸﻮﻥ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹺ ﹾ ﹲ ﹾﻘﻰ ﻟﹺﻠﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﻭﹶﻋﻠﹶﻰ ﺭﹶﺑﱢﻬﻢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹾ ﱠ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺧﹶ ﻴﺮ ﻭﹶﺃﺑﹶ‬ ‫ﹺ ﹾ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ “O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot in- ‫ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬‫ﻳﹶﺘﻮﻛﻠﹸﻮﻥ ﻭﹶﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﹶﺠﺘﻨﺒﻮﻥ ﻛﺒﺎﺋﹺﺮﹶ ﺍﻹﹺﺛﹾﻢ ﻭﹶﺍﻟﹾﻔﻮﺍﺣﺶ‬ ‫ﹶﹶ ﱠ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶﹺﹸ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ‬ tieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te bena- ‫ﹺ‬ ‫ﻭﹶﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﺎ ﻏﻀﺒﻮﺍ ﻫﻢ ﻳﹶﻐﻔﺮﻭﻥ ﻭﹶﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﹶﺠﺎﺑﹸﻮﺍ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹺ ﹸ ﹸ ﹾ ﹾ ﹺﹸ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬ delen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken‫ﻟﹺﺮﹶﺑﱢﻬﻢ ﻭﹶﺃﹶﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﹶﺃﹶﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﹶﻯ ﺑﹶﻴﻨﹶﻬﻢ ﻭﹶﳑﱠﺎ‬ ‫ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ‬ ‫ﱠ ﹶ ﹶ ﹾﹸﹸ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹺ ﹾ ﹶ ﹸ‬ en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien gij ze wilt begrij- ‫ﹾ ﹸ ﹾ ﹾ ﹺ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺭﹶﺯﹶﻗﻨﹶﺎﻫﻢ ﻳﹸﻨﻔﻘﻮﻥ‬ pen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 118)“Wat u is gegeven is slechts een voorziening voor dit leven,en hetgeen bij Allah is, is beter en van langere duur voor b. Zij moeten niet onrechtvaardig, verdorven ofde gelovigen die in hun Heer vertrouwen stellen. Voor onachtzaam aan Allah  zijn; noch overtredersdegenen die de zwaarste zonden en gruweldaden vermijden van de Goddelijke Wet. Zij moeten, daarentegen,en die wanneer zij vertoornd zijn, vergeven. En voor de- eerlijk, betrouwbaar, vroom en deugdzaam zijn.genen die naar hun Heer luisteren en hun gebeden houdenen wier manier van handelen een zaak van wederzijdsoverleg is en voor degenen die geven van hetgeen waarmee ‫ﻭﹶﺍﺻﺒﺮﹾ ﻧﹶﻔﺴﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﹶﺪﻋﻮﻥ ﺭﹶﺑﱠﻬﻢ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﺪﺍﺓ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹺ‬ “O gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.” Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 37
  • ‫ﹶ ﹺ ﱢ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﻭﹶﺍﻟﹾﻌﺸﻲ ﻳﹸﺮﹺﻳﺪﻭﻥ ﻭﹶﺟﻬﻪ ﻭﹶﻻ ﺗﹶﻌﺪ ﻋﻴﻨﹶﺎﻙ ﻋﻨﹾﻬﻢ‬ “En hun profeet zeide tot hen: ‘Waarlijk, Allah heeft ‫ﺗﹸﺮﹺﻳﺪ ﺯﹺﻳﻨﺔ ﺍﳊﹶﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﹾﻴﺎ ﻭﹶﻻ ﺗﹸﻄﻊ ﻣﻦ ﺃﹶﻏﻔﻠﹾﻨﹶﺎ ﻗﻠﹾﺒﻪ‬ ‫ﹸ ﹶﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﱡ ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶﹸ‬ Taloet (Saul) als koning over u aangesteld’. Zij zeiden: ‘Hoe kan hij over ons regeren, terwijl wij meer recht op ‫ﻋﻦ ﺫﹺﻛﺮﹺﻧ ﹶﺎ ﻭﹶﺍﺗﱠﺒﻊ ﻫﻮﺍﻩ ﻭﹶﻛﺎﻥ ﺃﹶﻣﺮﻩ ﻓﺮﻃﺎ‬ ‫ﹶﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﹾﹸﹸ ﹸﹸ ﹰ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹾ‬ heerschappij hebben dan hij en hem geen overvloed van rijkdommen is gegeven?’. Hij zeide: ‘Voorzeker, Allah“Blijf bij degenen die hun Heer ‘s morgens en ‘s avonds heeft hem boven u gekozen en heeft hem overvloedig toe-aanroepen en die Zijn welbehagen zoeken en laat uw ogen gerust met kennis en kracht’. En Allah geeft Zijn heer-niet van hen afdwalen door het zoeken van de praal de- schappij aan wie Hij wil en Allah is Milddadig, Alwe-zer wereld en gehoorzaam niet aan hem, wiens hart Wij tend.” (Zie de vertaling van de betekenissen vanachteloos hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons, noch de Koran, soera Al Baqara 2, vers 247)degene die zijn begeerte volgt en wiens geval het ergste is.”(Zie de vertaling van de betekenissen van de Ko- d. Zij moeten integere mannen zijn zodat henran, soera Al Kahf 18, vers 28) met een gerust hart de verantwoordelijkheid voor de publieke zaken gegeven kan worden.c. Zij moeten wijs zjn en niet onwetend. Zij moe-ten juist opgeleid zijn, wijs, intelligent en zowel ‫ﱠﹶ‬ ‫ﺇﹺﻥ ﺍﷲ ﻳﹶﺄﹾﻣﺮﻛﻢ ﺃﹶﻥ ﺗﹸﺆﺩﱡﻭﺍ ﺍﻷﹶﻣﺎﻧ ﹶﺎﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻠﹺﻬﺎ ﻭﹶﺇﹺﺫﹶﺍ‬fysiek als intellectueel in staat om de staat te lei- ‫ﹾ ﹶ‬ ‫ﹸﹸ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺣﻜﻤﺘﹸﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﺃﹶﻥ ﲢﹾﻜﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﹾﻌﺪﻝ ﺇﻥ ﺍﷲﹶ‬ ‫ﱠ‬den. ‫ﹺ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶﹾﹶ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎ ﻳﻌﻈﻜﻢ ﺑﻪ ﺇﻥ ﺍﷲﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ ﹰ ﹺ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﹶﺼﻴﺮﹰﺍ‬ ‫ﹺﹺ ﱠ ﹶﹺ ﹸ ﹸ ﹾ ﹺﹺ ﹺﱠ‬ ‫ﱠﹶ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﹶﻗﺎﻝ ﻟﹶﻬﻢ ﻧ ﹶﺒﻴﻬﻢ ﺇﹺﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺑﹶﻌﺚﹶ ﻟﹶﻜﻢ ﻃﺎﻟﹸﻮﺕ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹺﱡ ﹸ ﹾ ﱠ‬ ‫ﻣﻠﹺﻜﺎ ﻗﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧ ﱠﻰ ﻳﹶﻜﻮﻥ ﻟﹶﻪ ﺍﳌﹸﻠﹾﻚ ﻋﻠﹶﻴﻨﹶﺎ ﻭﹶﻧ ﹶﺤﻦ‬ ‫ﹾ ﹸ‬ ‫ﹸ ﹸ ﹸ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹰ ﹶ‬ “Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij ‫ﺃﹶﺣﻖﱡ ﺑﹺﺎﳌﹸﻠﹾﻚ ﻣﻨﻪ ﻭﹶﻟﹶﻢ ﻳﹸﺆﺕ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﹶﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺇﹺﻥ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹺﹾﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹰ ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﹶ‬ tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En waar- ‫ﹰ ﹺ ﱠﹸ ﹺ‬ ‫ﹺﻢ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﱠﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﺍﷲ ﺍﺻﻄﻔﺎﻩ ﻋﻠﹶﻴﻜﻢ ﻭﹶﺯﹶﺍﺩﹶﻩ ﺑﹶﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾ‬ lijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. ‫ﱠﹸ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹺ ﹲ‬ ‫ﹾ ﹸ ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﹶﺍﳉﹺﺴﻢ ﻭﹶﺍﷲ ﻳﹸﺆﺗﹺﻲ ﻣﻠﹾﻜﻪ ﻣﻦ ﻳﹶﺸﺎﺀ ﻭﹶﺍﷲ ﻭﹶﺍﺳﻊ‬ ‫ﹾ ﹺ‬ Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, ‫ﻋﻠﹺﻴﻢ‬ ‫ﹶ ﹲ‬ soera An Nisa 4, vers 58) Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4338
  • Ten dertiende, de staat komt tot bestaan met twee doelstellingen. Al- lereerst dat rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid die ferm verankerd worden in de aangelegenheden van de mensen. En hiernaast dat de machten en de voorzieningen waar de staat over beschikt gebruikt worden ten gunste van de mensen, oftewel ter promotie van alles dat goed is en de uitdrijving van alles dat kwaad is. van tijd en de samenleving.Ten twaalfde, de grondwet van de staat moet ge- c. In de kwesties waar door Allah  en Zijn baseerd zijn op de volgende principes: Boodschapper  duidelijke opdrachten zijn ge- geven of definitive principes uiteengezet zijn of ‫ﱠﹶ‬‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﺃﹶﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﷲ ﻭﹶﺃﹶﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺮﱠﺳﻮﻝ‬‫ﹸ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹸ‬ ‫ﹺ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ grenzen bepaald zijn, daar heeft de wetgevende ‫ﻭﹶﺃﹸﻭﻟﹺﻲ ﺍﻷﹶﻣﺮﹺ ﻣﻨﹾﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺗﹶﻨﹶﺎﺯﹶﻋﺘﹸﻢ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻓﹶ‬ ‫ﹾ ﹴ ﺮﺩﱡﻭﻩ‬ ‫ﹸ ﹸ‬ ‫ﹾ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ ﹾ ﹺ ﹸ ﹾ ﹶ‬ macht enkel het recht om dezen te begrijpen, ‫ﺇﻟﹶﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻥ ﹺﻛﻨﺘﹸﻢ ﺗﹸﺆﻣﻨﹸﻮﻥ ﺑ ﱠ‬ ‫ﱠ ﹺ ﹶ ﱠ ﹸ ﹺ ﹺ ﹾ ﹸ ﹾ ﹾ ﹾ ﹺ ﹶ ﹺﺎﷲ ﻭﹶﺍﻟﹾﻴﻮﻡ‬ of om bij wetten en procedurele regels vast te ‫ﹺ ﹶﹾﹺ‬ ‫ﹺ‬ stellen die hen in de praktjk brengen. Voor wat ‫ﺍﻵﺧﺮﹺ ﺫﹶﻟﹺﻚ ﺧﹶ ﻴﺮ ﻭﹶﺃﹶﺣﺴﻦ ﺗ ﹶﺄﹾﻭﹺﻳﻼ‬ ‫ﹶ ﹾﹲ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹾ ﹺ‬ betreft de kwesties waarover de Superieure Wet zwijgt mag de wetgevende macht wetgeven voora. “O gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt alle doelstellingen en vereisten van de samenle-Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. ving als zij de spirit en algemene principes vanEn indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Islam in het oog houdt. Het feit dat geen duide-Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste lijke opdrachten betreffende hen bestaan in deDag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.”.1 Dit vers Koran of in de Soenna volstaat om aan te tonenmaakt vijf grondwettelijke punten duidelijk: dat de Wetgever zelf dit heeft overgelaten aan dei. Dat gehoorzaamheid aan Allah  en Zijn  gelovigen.Boodschapper  prioriteit moet worden gege- d. De rechterlijke macht moet vrij zijn van iedereven over iedere andere gehoorzaamheid. druk en beïnvloeding, om onpartijdig te kunnenii. Dat gehoorzaamheid aan degene die de macht oordelen zonder beïnvloeding door het publiekhebben gebaseerd is op gehoorzaamheid aan Al- of de mensen met autoriteit. Haar voornaamstelah  en Zijn  Boodschapper . taak is om te oordelen in strikte overeenstem-iii. Dat het hoofd van de staat van onder de gelo- ming met de wet en de vereisten van rechtvaar-vigen moet zijn. digheid, zonder misleid te worden door ofwel deiv. Dat het mogelijk is voor de mensen om van emoties of vooroordelen van haar eigen leden ofmening te verschillen met de regering en de heer- van anderen.sers.v. Dat in geval van een verschil van mening de Ten dertiende, de staat komt tot bestaan metWet van Allah  en Zijn  Boodschapper  de twee doelstellingen. Allereerst dat rechtvaardig-uiteindelijke oordeler is. heid en gelijkwaardigheid die ferm verankerd worden in de aangelegenheden van de mensen.b. De Koran geeft ons geen harde en vaste wetten En hiernaast dat de machten en de voorzienin-over de methode van verkiezen en consulteren. gen waar de staat over beschikt gebruikt wordenHet zet enkel algemene principes uiteen en laat ten gunste van de mensen, oftewel ter promotiede beslissingen omtrent het probleem van hun van alles dat goed is en de uitdrijving van allespraktische implementatie over aan de behoetfes dat kwaad is. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 39
  • komst.” (Zie de vertaling van de betekenissen van‫ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶﹾ ﹶ ﹶ ﹺ ﹺ ﹸﱢﹶ ﹾ ﹸ ﱡ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬‫ﻓﻜﻴﻒ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﻤﻌﻨﹶﺎﻫﻢ ﻟﹺﻴﻮﻡ ﻻ ﺭﹶﻳﹾﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﹶﻭﻓﻴﺖ ﻛﻞ‬ de Koran, soera An Nisa 4, vers 29) ‫ﹴ‬ ‫ﹾ ﹴ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻧﹶﻔﺲ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻭﹶﻫﻢ ﻻ ﻳﹸﻈﻠﹶﻤﻮﻥ‬ c. Bescherming van de eer.“Voorwaar, Wij zonden Onze boodschappers met duide-lijke bewijzen en openbaarden hun het Boek en de Weeg- ‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﻻ ﻳﹶﺴﺨﹶ ﺮﹾ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﻋﺴﻰ‬ ‫ﹶ ﹲ ﹺ ﹾ ﹶﹾﹴ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ‬schaal opdat het mensdom rechtvaardig moge zijn.” (Zie ‫ﺃﹶﻥ ﻳﹶﻜﻮﻧﹸﻮﺍ ﺧﹶ ﻴﺮﹰﺍ ﻣﻨﹾﻬﻢ ﻭﹶﻻ ﻧﹺﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﹺﺴﺎﺀ ﻋﺴﻰ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹲ ﹺ ﹾ ﹶ ﹴ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹸ‬de vertaling van de betekenissen van de Koran, ‫ﹸ‬ ‫ﹸ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺃﹶﻥ ﻳﹶﻜﻦ ﺧﹶ ﻴﺮﹰﺍ ﻣﻨﹾﻬﻦ ﻭﹶﻻ ﺗﹶﻠﹾﻤﺰﻭﺍ ﺃﻧﹶ‬ ‫ﹾ ﹸ ﱠ ﹾ ﹺ ﹸ ﱠ ﹶ ﹺ ﹸ ﹾﻔﺴﻜﻢ ﻭﹶﻻ ﺗﹶﻨﹶﺎﺑﹶﺰﻭﺍ‬soera Al Hadied 57, vers 25) ‫ﹾ‬ ‫ﺑﹺﺎﻷﹶﻟﹾﻘﺎﺏ‬ ‫ﹶ ﹺ‬Ten veertiende, al de onderdanen van de staat, of “O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk datzij moslim zijn of niet-moslim, moeten de vol- waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrou-gende fundamentele rechten gegarandeerd wor- wen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. Enden. En het is een plicht op de staat om hen [de belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldna-rechten] te beschermen tegen iedere bedreiging: men.” (Zie de vertaling van de betekenissen van “Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En waarlijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende.” de Koran, soera Al Hoedjoeraat 49, vers 11)a. Veiligheid van de persoon. d. Recht op privacy. ‫ﻗﺎﻝ ﻳﹶﺎﺁﺩﹶﻡ ﺃﹶﻧ ﹾﺒﺌﹾﻬﻢ ﺑﹺﺄﹶﺳﻤﺎﺋﹺﻬﻢ ﻓﻠﹶﻤﺎ ﺃﹶﻧﹾﺒﺄﹶﻫﻢ‬ ‫ﹸ ﹺ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ ﱠ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﺑﹺﺄﹶﺳﻤﺎﺋﹺﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺃﹶﻗﻞ ﻟﹶﻜﻢ ﺇﹺﻧ ﱢﻲ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻏﻴﺐ‬ ‫ﹾ ﹸ ﹶﹾ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹸ ﹾ‬ ‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﻛﺜﻴﺮﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﺇﹺﻥ‬ ‫ﹾ ﹶﹺﹸ ﹶ ﹺ ﹺ ﹶ ﱠ ﱢ ﱠ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﹶﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﻭﹶﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻣﺎ ﺗﹸﺒﺪﻭﻥ ﻭﹶﻣﺎ ﻛﻨﺘﹸﻢ‬ ‫ﱠ ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ ﹺ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾﹸ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﺑﹶﻌﺾ ﺍﻟﻈﻦ ﺇﺛﹾﻢ ﻭﹶﻻ ﲡﹶﺴﺴﻮﺍ ﻭﹶﻻ ﻳﹶﻐﺘﹶﺐ ﺑﹶﻌﻀﻜﹸ‬ ‫ﹾ ﹾ ﹾ ﹸ ﻢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﱠ ﹸ‬ ‫ﹾ ﹶ ﱠ ﱢ ﹲ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹺ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺑﹶﻌﻀﺎ ﺃﹶﻳﹸﺤﺐ ﺃﹶﺣﺪﻛﻢ ﺃﹶﻥ ﻳﹶﺄﹾﻛﻞ ﳊﹾﻢ ﺃ ﹶ‬ ‫ﹺ ﱡ ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹶ ﺧﻴﻪ ﻣﻴﺘﹰﺎ‬ ‫ﹾ ﹰ‬ ‫ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺗ ﹶﻜﺘﹸﻤﻮﻥ‬ ‫ﻓﻜﺮﻫﺘﹸﻤﻮﻩ ﻭﺍﺗﱠﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠﹶ‬ ‫ﺗﹶﻮﺍﺏ ﺭﹶﺣﻴﻢ‬ ‫ﱠ ﹲ ﹺ ﹲ‬ ‫ﹺﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹺﹾ ﹸ ﹸ ﹶ ﹸ‬“En doodt niemand die Allah heilig heeft verklaard,tenzij het met recht geschiedt.” (Zie de vertaling van “O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenkingde betekenissen van de Koran, soera Al Israa 17, want achterdocht is een zonde. En spionneert niet, nochvers 33) belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreestb. Veiligheid van het bezit. Allah voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genade- vol.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﹶ ﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﻻ ﺗ ﹶﺄﹾﻛﻠﹸﻮﺍ ﺃﹶﻣﻮﺍﻟﹶﻜﻢ ﺑﹶﻴﻨﹶﻜﻢ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺎﻃﻞ ﺇﹺﻻ ﺃﹶﻥ‬‫ﹶ ﹺ ﹺ ﱠ ﹾ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹾ ﹸ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹸ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ Koran, soera Al Hoedjoeraat 49, vers 12) ‫ﺗ ﹶﻜﻮﻥ ﲡﹶﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﹶﺮﺍﺽ ﻣﻨﹾﻜﻢ ﻭﻻ ﺗﹶﻘﺘﻠﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﹾﻔﺴﻜﻢ ﺇﻥ ﺍﷲﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹸ ﹶ ﹺ ﹶﹰ ﹶ ﹾ ﹶ ﹴ ﹺ ﹸ ﹾ ﹶﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ‬‫ﻛﺎﻥ‬ ‫ﹸ ﹶ ﹸ ﹾ ﹺﱠ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹺ ﹰ‬‫ﺑﹺﻜﻢ ﺭﹶﺣﻴﻤﺎ‬ e. Recht om te protesteren tegen onrechtvaardig- heid.“O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet metleugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeen- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4340
  • ‫ﱡ ﹺ ﹺ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﱠ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹺ ﱡ ﱠﹸ ﹾ ﹾ‬‫ﻻ ﻳﹸﺤﺐ ﺍﷲ ﺍﳉﹶﻬﺮﹶ ﺑﹺﺎﻟﺴﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻘﻮﻝ ﺇﹺﻻ ﻣﻦ ﻇﻠﹺﻢ‬ 3, vers 110) ‫ﱠﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﹶﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﹺﻴﻤﺎ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹰ ﹶ ﹰ‬ g. Recht op samenkomst, op voorwaarde dat dit“Allah houdt niet van het uiten van beledigende taal in gebruikt wordt voor goede doelen en niet eenhet openbaar, behalve door iemand, die onrecht wordt instrument wordt waarmee meningsverschillenaangedaan; en Allah is Alhorend, Alwetend.” (Zie verspreid worden waardoor opdeling van de sa-de vertaling van de betekenissen van de Koran, menleving tot stand gebracht wordt.soera An Nisa 4, vers 148) ‫ﻛﺪﺃﹾﺏ ﺀﺍﻝ ﻓﺮﹾﻋﻮﻥ ﻭﹶﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﹺﻬﻢ ﻛﺬﺑﹸﻮﺍ ﺑﹺﺂﻳﹶﺎﺗﹺﻨﹶﺎ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ ﹶ ﹾﹶ ﹺ ﹶ ﹺ ﹾ ﹶﹾ ﹺ ﹾ ﹶ ﱠ‬ ‫ﱠﹸ‬ ‫ﱠﹸ‬ ‫ﻓﺄﹶﺧﹶ ﺬﻫﻢ ﺍﷲ ﺑﹺﺬﻧ ﹸﻮﺑﹺﻬﻢ ﻭﹶﺍﷲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﹾﻌﻘﺎﺏ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹸ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹸ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬f. Recht om te gebieden wat goed is en te verbie-den wat kwaad is, en dit omvat het recht tot hethebben van kritiek. “Op de wijze van Pharao’s volk en degenen, die vóór hen waren. Zij verloochenden Onze tekenen, dus strafte Al- ‫ﻛﻨﺘﹸﻢ ﺧﹶ ﻴﺮﹶ ﺃﹸﻣﺔ ﺃﹸﺧﹾ ﺮﹺﺟﺖ ﻟﹺﻠﻨﱠﺎﺱ ﺗ ﹶﺄﹾﻣﺮﻭﻥ ﺑﹺﺎﳌﹶﻌﺮﻭﻑ‬ ‫ﹺ ﹸﹸ ﹶ ﹾ ﹾﹸ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹾ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹾ ﹾ ﱠ ﹴ‬ lah hen voor hun zonden; Allah is streng in het straffen.” ‫ﹺ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭﺗﹶﻨﹾﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﹸﻨﹾﻜﺮ ﻭﺗﹸﺆﻣﻨﹸﻮﻥ ﺑ ﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ ﹺﺎﷲ ﻭﹶﻟﹶﻮ ﺀﺍﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞ‬ (Zie de vertaling van de betekenissen van de Ko- ran, soera Aali Imraan 3, vers 11)‫ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏ ﻟﹶﻜﺎﻥ ﺧﹶ ﻴﺮﹰﺍ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﻨﹾﻬﻢ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹸﻮﻥ ﻭﹶﺃﹶﻛﺜﺮﻫﻢ‬‫ﹺ ﹺ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ ﹸ ﹸ ﹾ ﹾ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶﹸﹸ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﹾﻔﺎﺳﻘﻮﻥ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹸ ﹶ‬ h. Vrijheid van geloof en geweten.“Gij (moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid(ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat ‫ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ ﹺ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹰ‬ ‫ﻭﹶﻟﹶﻮ ﺷﺎﺀ ﺭﹶﺑﱡﻚ ﻵﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﻛﻠﱡﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ‬kwaad is en gelooft in Allah.” (Zie de vertaling van ‫ﺃﹶﻓﺄﹶﻧ ﹾﺖ ﺗﹸﻜﺮﹺﻩ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﹶﻜﻮﻧ ﹸﻮﺍ ﻣﺆﻣﻨﲔ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹺﹺ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan “En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?” (Zie de ver- taling van de betekenissen van de Koran, soera Joenoes 10, vers 99) i. Bescherming tegen het onrechtvaardig schaden van iemands religieuze gevoeligheden. De Koran heeft met betrekking hiertoe duidelijk gemaakt dat bij religieuze verschillen academische de- batten gevoerd kunnen worden, maar dit moet plaatsvinden in een eerlijke en beschaafde ma- nier. ‫ﱠﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﹶﻻ ﺗ ﹶﺴﺒﻮﺍ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﹶﺪﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﹸﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﻴﺴﺒﻮﺍ ﺍﷲ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹺ ﹾ ﹺ ﹺ ﹶﹶ ﹸ ﱡ‬ ‫ﹶ ﹸ ﱡ‬ ‫ﹸ ﱢ ﻣﺔ ﻋﻤﻠﹶﻬﻢ ﺛﹸﻢ‬ ‫ﱠ ﹴ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﱠ‬ ‫ﻋﺪﻭﹰﺍ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﹾﻢ ﻛﺬﻟﹺﻚ ﺯﹶﻳﱠﻨﱠﺎ ﻟﹺﻜﻞ ﺃ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹺﹶ ﹾﹺ ﹺ ﹴ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﹶﺑﱢﻬﻢ ﻣﺮﹾﺟﻌﻬﻢ ﻓﻴﻨﺒﺌﹸﻬﻢ ﲟﹶﺎ ﻛﺎﻧ ﹸﻮﺍ ﻳﹶﻌﻤﻠﹸﻮﻥ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹾ ﹶ ﹺ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶﹸﹶﱢ ﹸ ﹾ ﹺ ﹶ‬ “En scheldt degenen, die zij naast Allah aanroepen niet uit, anders zullen zij uit nijd in hun onwetendheid Allah uitschelden.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al An’aam 6, vers 108) j. Beperking van de verantwoordelijkheid van een Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 41
  • persoon tot zijn eigen behoeften. tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En waar- ‫ﱠ‬ lijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. ‫ﺎ ﻭﹶﻫﻮ ﺭﹶﺏ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﹶﻻ‬‫ﻗﻞ ﺃﹶﻏﻴﺮﹶ ﺍﷲ ﺃﹶﺑﹾﻐﻲ ﺭﹶﺑ‬ ‫ﹸ ﹶ ﱡ ﹸ ﱢ ﹶ ﹾ ﹴ‬ ‫ﹺ ﹺ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹶﹾ‬ Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende.” (Zie‫ﺗ ﹶﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﹶﻔﺲ ﺇﹺﻻ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻭﹶﻻ ﺗ ﹶﺰﹺﺭﹸ ﻭﹶﺍﺯﹺﺭﹶﺓ ﻭﹺﺯﹾﺭ ﹶ ﺃﹸﺧﹾ ﺮﹶﻯ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹸ ﹸ ﱡ ﹾ ﹴ ﱠ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa 4, vers 58)‫ﺛﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﹶﺑﱢﻜﻢ ﻣﺮﹾﺟﻌﻜﻢ ﻓﻴﻨﺒﺌﹸﻜﻢ ﲟﹶﺎ ﻛﻨﺘﹸﻢ ﻓﻴﻪ‬‫ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶﹸﹶﱢ ﹸ ﹾ ﹺ ﹸ ﹾ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺗ ﹶﺨﹾ ﺘﻠﹺﻔﹸ‬ ‫ﹶ ﻮﻥ‬ l. Het recht van de berooide en behoeftige per- soon om voorzien te worden van de basisbehoef-“En geen ziel handelt dan voor zichzelf alleen, noch tes van het leven door de staat.draagt een lastdrager de last van anderen.” (Zie de ver-taling van de betekenissen van de Koran, soera ‫ﻭﹶﻓﻲ ﺃﹶﻣﻮﺍﻟﹺﻬﻢ ﺣﻖﱞ ﻟﹺﻠﺴﺎﺋﹺﻞ ﻭﹶﺍﶈﹾﺮﻭﻡ‬ ‫ﹸ ﹺ‬ ‫ﹾﹶ‬ ‫ﱠ ﹺ‬ ‫ﹺ ﹾ ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ‬Al An’aam 6, vers 164) “En van hun rijkdommen was een deel voor de bedelaarsk. Bescherming tegen acties ondernomen op ba- en ook voor degenen die niet konden bedelen.” (Zie desis van valse verklaringen over een misdaad be- vertaling van de betekenissen van de Koran, soe-gaan door deze of gene persoon. ra Adh Dhaarijaat 51, vers 19) ‫ﹾ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﱠ ﱠﹶ ﹸﹸ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ‬‫ﺇﹺﻥ ﺍﷲ ﻳﹶﺄﹾﻣﺮﻛﻢ ﺃﹶﻥ ﺗﹸﺆﺩﱡﻭﺍ ﺍﻷﹶﻣﺎﻧ ﹶﺎﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻠﹺﻬﺎ ﻭﹶﺇﹺﺫﹶﺍ‬ m. Gelijke behandeling van alle onderdanen door‫ﱠﹶ‬‫ﺣﻜﻤﺘﹸﻢ ﺑﹶﲔ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﺃﹶﻥ ﲢﹾﻜﻤﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﺪﻝ ﺇﹺﻥ ﺍﷲ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹺ ﱠ‬ ‫ﹺ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹾﹶ‬ de staat, zonder discriminatie. ‫ﻧﻌﻤﺎ ﻳﻌﻈﻜﻢ ﺑﻪ ﺇﻥ ﺍﷲﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ ﹰ ﹺ‬‫ﻛﺎﻥ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﹶﺼﻴﺮﹰﺍ‬ ‫ﹺﹺ ﱠ ﹶﹺ ﹸ ﹸ ﹾ ﹺﹺ ﹺﱠ‬ ‫ﺇﹺﻥ ﻓﺮﹾﻋﻮﻥ ﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﻭﹶﺟﻌﻞ ﺃﹶﻫﻠﹶﻬﺎ ﺷﻴﻌﺎ‬ ‫ﱠ ﹺ ﹶ ﹾﹶ ﹶﹶ ﹺ ﹾ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ ﹰ‬“Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te ‫ﻳﹶﺴﺘﹶﻀﻌﻒ ﻃﺎﺋﹺﻔﺔ ﻣﻨﹾﻬﻢ ﻳﹸﺬﺑﱢﺢ ﺃﹶﺑﹾﻨﹶﺎﺀﻫﻢ‬ ‫ﹶﹸ ﹾ‬ ‫ﹾ ﹾ ﹺ ﹸ ﹶ ﹶ ﹰ ﹺ ﹸ ﹾ ﹶ ﹸ‬geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4342
  • ‫ﹶ ﹶﹸ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﹾ ﹺ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﹶﻳﹶﺴﺘﹶﺤﻴﻲ ﻧﹺﺴﺎﺀﻫﻢ ﺇﹺﻧﱠﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻔﺴﺪﻳﻦ‬ ‫ﹾ ﹾ ﹺ‬ “…en schept geen wanorde op aarde nadat zij geordend is.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de“Waarlijk, Pharao handelde aanmatigend in het land en Koran, soera Al ‘Araaf 7, vers 85)deed het volk er van in partijen scheiden; van een groep diehij als zwak beschouwde doodde hij de zonen en spaarde c. Dat zij de staat onbeperkte steun geven in dede vrouwen. Zeker, hij behoorde tot de onheilstichters.” activiteiten die haar recht zijn.(Zie de vertaling van de betekenissen van de Ko-ran, soera Al Qasas 28, vers 4) ‫ﹶ‬ ‫ﱠﹾ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﹶﺗﹶﻌﺎﻭﹶﻧ ﹸﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﺮﱢ ﻭﹶﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﹶﻻ ﺗﹶﻌﺎﻭﹶﻧﹸﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻹﹺﺛﹾﻢ ﻭﹶﺍﻟﹾﻌﺪﻭﹶﺍﻥ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹸ ﹾ ﹺ‬Ten vijftiende, de Islamitische Staat kent de vol-gende rechten tegenover haar onderdanen: “En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding.” (Ziea. Dat zij zich onderwerpen aan haar autoriteit. de vertaling van de betekenissen van de Koran, ‫ﱠﹶ‬ soera Al Maida 5, vers 2)‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﺃﹶﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﷲ ﻭﹶﺃﹶﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺮﱠﺳﻮﻝ‬‫ﹸ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹸ‬ ‫ﹺ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹸ ﹾ‬ ‫ﻣﺮﹺ ﻣﻨﹾﻜﻢ‬ ‫ﻭﹶﺃﹸﻭﻟﹺﻲ ﺍﻷ ﹶ‬ ‫ﹾ‬ d. Dat zij bereid zijn om hun leven en bezit te offeren ter verdediging van de staat.“O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschap-per en degenen, die onder u gezag hebben.” (Zie de ver- ‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﻣﺎ ﻟﹶﻜﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﹶﻜﻢ ﺍﻧﹾﻔﺮﻭﺍ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹸ ﹸ ﹺﹸ‬ ‫ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺍﺛﱠﺎﻗﻠﹾﺘﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﺃﹶﺭﹶﺿﻴﺘﹸﻢ ﺑﹺﺎﳊﹶﻴﺎﺓ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹺ ﹾ ﹾ ﹶ ﹺ‬taling van de betekenissen van de Koran, soeraAn Nisa 4, vers 59) ‫ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ ﹶ ﹾ‬ ‫ﱡ ﹶ ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﱡ ﹶ ﹺ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﹾﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﹶﺓ ﻓﻤﺎ ﻣﺘﹶﺎﻉ ﺍﳊﹶﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﹾﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﹶﺓ‬b. Dat zij de wet gehoorzamen en de publieke ‫ﺇﹺﻻ ﻗﻠﹺﻴﻺﹺﻻ ﺗﹶﻨﻔﺮﻭﺍ ﻳﹸﻌﺬﺑﹾﻜﻢ ﻋﺬﺍﺑﹰﺎ ﺃﹶﻟﹺﻴﻤﺎ ﻭﹶﻳﹶﺴﺘﺒﺪﻝ‬ ‫ﹾ ﹶﹾﹺ ﹾ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱠ ﹶ ﹲ ﱠ ﹾ ﹺﹸ ﹶ ﱢ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬orde en rust niet verstoren. ‫ﹶﹾ ﹰ ﹶﹾ ﹸ ﹾ ﹶ ﹸ ﱡ ﹸ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻗﻮﻣﺎ ﻏﻴﺮﹶﻛﻢ ﻭﹶﻻ ﺗ ﹶﻀﺮﻭﻩ ﺷﻴﺌﹰﺎ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹺ ﹸ ﹺ ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﹶﻻ ﺗﹸﻔﺴﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﺑﹶﻌﺪ ﺇﹺﺻﻼﺣﻬﺎ‬ “O, gij die gelooft, waarom buigt gij ter aarde wanneer er Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 43
  • terwijl gij Allah tot uw Borg hebt gemaakt. Voorzeker, “En indien zij tot vijandschap ver- Allah weet wat gij doet.” (Zie de vertaling van de vallen, grijpt hen dan en doodt hen betekenissen van de Koran, soera An Nahl 16, vers 91) waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden. b. Eerlijkheid en integriteit in alle transacties. Behalve degenen die tot een volk be- horen waarmee gij een verbond ge- ‫ﻭﹶﻻ ﺗﹶﺘﱠﺨﺬﻭﺍ ﺃ ﹾﹶﳝﹶﺎﻧ ﹶﻜﻢ ﺩﹶﺧﹶ ﻼ ﺑﹶﻴﻨﹶﻜﻢ ﻓﺘﹶﺰﹺﻝ ﻗﺪﻡ ﺑﹶﻌﺪ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹰ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ ﱠ ﹶ ﹶ ﹲ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫ﺛﹸﺒﻮﺗﻬﺎ ﻭﺗﹶﺬﻭﻗﻮﺍ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﲟﺎ ﺻﺪﺩﰎﹸ ﹾ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﱠ‬ ‫ﱡ ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹺ ﺍﷲ‬ ‫ﹸ ﹺﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬ sloten hebt, of zij die tot u komen ‫ﹺ‬ terwijl hun hart zich verzet u te be- ‫ﻭﹶﻟﹶﻜﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﻋﻈﻴﻢ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹲ ﹶ ﹺ ﹲ‬ strijden of hun eigen volk aan te “En maakt uw eden niet tot een middel van bedrog onder vallen. En indien Allah wilde, zou elkander; anders zal uw voet uitglijden nadat hij stevig Hij hun macht tegen u hebben gege- heeft gestaan en gij zult het kwade ondergaan omdat gij ven; dan zouden zij zeker tegen u ook anderen van het pad van Allah hebt afgehouden; en er zal voor U een strenge straf zijn.” (Zie de verta- hebben gevochten. Dus, als zij zich ling van de betekenissen van de Koran, soera An van u op een afstand houden en u Nahl 16, vers 94) niet bestrijden en u vrede aanbieden - heeft Allah u niet toegestaan iets c. Internationale rechtvaardigheid. tegen hen te ondernemen.” ‫ﱠ‬ ‫ﻳﹶﺎﺃﹶﻳﱡﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﹸﻮﺍ ﻛﻮﻧ ﹸﻮﺍ ﻗﻮﺍﻣﲔ ﷲ ﺷﻬﺪﺍﺀ‬ ‫ﹶﱠ ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ ﹸ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻂ ﻭﹶﻻ ﻳﹶﺠﺮﹺﻣﻨﱠﻜﻢ ﺷﻨﹶﺂﻥ ﻗﻮﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻻﱠ‬ ‫ﹸ ﹶﹾﹴ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹾ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺇﹺﻥ‬ ‫ﺗﹶﻌﺪﻟﹸﻮﺍ ﺍﻋﺪﻟﹸﻮﺍ ﻫﻮ ﺃﹶﻗﺮﺏ ﻟﻠﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﺗﱠﻘﻮﺍ ﺍﷲﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹸ ﹶ ﹾﹶ ﹸ ﹺ ﱠﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹾ ﹺ‬tot u wordt gezegd: ‘Gaat op de weg van Allah voort?’. ‫ﺧﹶ ﺒﻴﺮ ﲟﹶﺎ ﺗﹶﻌﻤﻠﹸﻮﻥ‬ ‫ﺍﷲﹶ‬ ‫ﱠ‬Zijt gij met het tegenwoordige leven tevreden boven het ‫ﹺ ﹲ ﹺ ﹾ ﹶ ﹶ‬Hiernamaals? Maar het genoegen van het tegenwoordigeleven is vergeleken bij het Hiernamaals slechts nietig. Als “O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt metgij niet voortgaat te vechten zal Hij u met een pijnlijke rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volkstraf straffen en zal Hij een ander volk in uw plaats u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weeststellen en gij zult Hem in het geheel niet deren.” (Zie rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreestde vertaling van de betekenissen van de Koran, Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gijsoera At Tauba 9, vers 38 – 39) doet.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 8)Ten zestiende, de Koran geeft de volgende be-langrijke leiding aan het buitenlandse beleid van d. Respect voor de in oorlog neutrale staten.de Islamitische Staat: ‫ﻭﹶﺩﱡﻭﺍ ﻟﹶﻮ ﺗ ﹶﻜﻔﺮﻭﻥ ﻛﻤﺎ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻓﺘﹶﻜﻮﻧﹸﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﹾ ﹾ ﹸﹸ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶﹸ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﹶ ﹰ‬a. Heiligheid van verdragen en beloftes. ‫ﻓﻼ ﺗﹶﺘﱠﺨﺬﻭﺍ ﻣﻨﹾﻬﻢ ﺃﹶﻭﹾﻟﹺﻴﺎﺀ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﹸﻬﺎﺟﺮﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹸ ﹺ‬ ‫ﹶﹶ ﹺ ﹸ ﹺ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻓﺈﹺﻥ ﺗﹶﻮﻟﱠﻮﺍ ﻓﺨﹸ ﺬﻭﻫﻢ ﻭﹶﺍﻗﺘﻠﹸﻮﻫﻢ ﺣﻴﺚﹸ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ ﹾﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭﹶﺃﹶﻭﹾﻓﻮﺍ ﺑﹺﻌﻬﺪ ﺍﷲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋﺎﻫﺪﰎﹸ ﹾ ﻭﹶﻻ ﺗﹶﻨﻘﻀﻮﺍ ﺍﻷﹶﳝﹶﺎﻥ‬ ‫ﹸ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾﹸ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ‬ ‫ﱠﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹸ ﹺ ﹸ ﹾ‬ ‫ﺎ ﻭﹶﻻ ﻧ ﹶﺼﻴﺮﹰﺍﺇﹺﻻ‬‫ﻭﹶﺟﺪﲤﹸ ﹸﻮﻫﻢ ﻭﹶﻻ ﺗﹶﺘﱠﺨﺬﻭﺍ ﻣﻨﹾﻬﻢ ﻭﹶﻟﹺﻴ‬‫ﺑﹶﻌﺪ ﺗﹶﻮﻛﻴﺪﻫﺎ ﻭﹶﻗﺪ ﺟﻌﻠﹾﺘﹸﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﹶﻴﻜﻢ ﻛﻔﻴﻼ ﺇﹺﻥ‬‫ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹰ ﱠ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﹶﺼﻠﹸﻮﻥ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﻮﻡ ﺑﹶﻴﻨﹶﻜﻢ ﻭﹶﺑﹶﻴﻨﹶﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻕ‬ ‫ﹶﹾ ﹾ ﹸ ﹾ ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ ﹶ ﹲ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺍﷲ ﻳﹶﻌﻠﹶﻢ ﻣﺎ ﺗﹶﻔﻌﻠﹸﻮﻥ‬ ‫ﱠﹶ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾ ﻭﹾ‬‫ﺃﹶﻭﹾ ﺟﺎﺀﻭﻛﻢ ﺣﺼﺮﹶﺕ ﺻﺪﻭﺭﹸﻫﻢ ﺃﹶﻥ ﻳﹸﻘﺎﺗﹺﻠﹸﻮﻛﻢ ﺃ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹾ ﹸ ﹸ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ‬ ‫ﱠﹸ‬ “En vervult het verbond met Allah, wanneer gij een ver- ‫ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ‬ ‫ﹶﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻳﹸﻘﺎﺗﹺﻠﹸﻮﺍ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻭﹶﻟﹶﻮ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻟﹶﺴﻠﱠﻄﻬﻢ ﻋﻠﹶﻴﻜﻢ‬ ‫ﹶ‬bond sluit; en breekt geen eden na hun bekrachtiging, ‫ﹸ ﹾ ﻟﹾﻘﻮﺍ‬ ‫ﹶ ﹾ‬ ‫ﻓﻠﹶﻘﺎﺗﹶﻠﻮﻛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺰﹶﻟﹸﻮﻛﻢ ﻓﻠﹶﻢ ﻳﹸﻘﺎﺗﹺﻠﹸﻮﻛﻢ ﻭﹶﺃ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶﹺﹺ ﹾﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ‬ Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4344
  • ‫ﹶ ﱠﹸ‬ ‫ﺇﹺﻟﹶﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﹶﻢ ﻓﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﻟﹶﻜﻢ ﻋﻠﹶﻴﻬﻢ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹾ ﹸ ﹸ ﱠ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ “Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de ‫ﺳﺒﻴﻼ‬ godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen heb- ‫ﹶ ﹺ‬ ben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behande- len; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.” (Zie“En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan de vertaling van de betekenissen van de Koran,en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch soera Al Moemtahana 60, vers 8)helper uit hun midden. Behalve degenen die tot een volkbehoren waarmee gij een verbond gesloten hebt, of zij die h. Eerlijke behandeling van allen die goed zijn entot u komen terwijl hun hart zich verzet u te bestrijden eerlijk in hun transacties.of hun eigen volk aan te vallen. En indien Allah wilde,zou Hij hun macht tegen u hebben gegeven; dan zoudenzij zeker tegen u hebben gevochten. Dus, als zij zich van ‫ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﹺ ﱠ ﹾ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻫﻞ ﺟﺰﹶﺍﺀ ﺍﻹﹺﺣﺴﺎﻥ ﺇﹺﻻ ﺍﻹﹺﺣﺴﺎﻥ‬u op een afstand houden en u niet bestrijden en u vredeaanbieden - heeft Allah u niet toegestaan iets tegen hen te “De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheidondernemen.” (Zie de vertaling van de betekenissen zijn.” (Zie de vertaling van de betekenissen vanvan de Koran, soera An Nisa 4, vers 89 – 90) de Koran, soera Ar Rahmaan 55, vers 60)e. Liefde voor vrede. i. Wraak in proportie tot de misdaad van ande- ren, en niet meer. ‫ﱠ‬ ‫ﻭﹶﺇﹺﻥ ﺟﻨﹶﺤﻮﺍ ﻟﹺﻠﺴﻠﹾﻢ ﻓﺎﺟﻨﹶﺢ ﻟﹶﻬﺎ ﻭﹶﺗﹶﻮﻛﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﱠ ﹺ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ ﱠ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺇﻧﱠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﹾ‬ ‫ﹺ ﹸ ﹸ ﹶ ﱠ ﹺ ﹸ ﻌﻠﹺﻴﻢ‬ ‫ﻭﹶﺇﹺﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﹸﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﲟﹺﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﹸﻢ ﺑﹺﻪ ﻭﹶﻟﹶﺌﻦ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹶﹾ ﹾ ﹶ ﹶ ﹺﹸ ﹺ ﹾ ﹺ ﹶ ﹸ ﹺﹾ ﹾ ﹺ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹸ‬ ‫ﺻﺒﺮﹾﰎﹸ ﹾ ﻟﹶﻬﻮ ﺧﹶ ﻴﺮ ﻟﹺﻠﺼﺎﺑﹺﺮﹺﻳﻦ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹸ ﹶ ﹾﹲ ﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ‬“En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe enlegt uw vertrouwen in Allah.” (Zie de vertaling van “En indien gij vergeldt, doe dit dan naar mate u onrechtde betekenissen van de Koran, soera Al Anfaal werd aangedaan. Maar als gij geduld toont dan is dat8, vers 61) voorzeker het beste voor degenen die geduldig zijn.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran,f. Non-participatie in de inspanningen die ten soera An Nahl 16, vers 126)doel hebben zelfverheerlijking en onderdrukkingin de wereld. _____________________________________ ‫ﹶ ﱠ ﹾ ﹺ ﹸ ﹶ ﹶﹸ ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ‬ Zie de vertaling van de betekenissen van de Ko-‫ﺗﹺﻠﹾﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭﹸ ﺍﻵﺧﺮﹶﺓ ﳒﹾﻌﻠﻬﺎ ﻟﹺﻠﱠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﹸﺮﹺﻳﺪﻭﻥ ﻋﻠﹸﻮﺍ ﻓﻲ‬ 1 ‫ ﹺ‬ ‫ﹸ ﹶ ﹸ‬ ran, soera An Nisa 4, vers 59. ‫ﹾ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺍﻷﹶﺭﹾﺽ ﻭﹶﻻ ﻓﺴﺎﺩﹰﺍ ﻭﹶﺍﻟﹾﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﹺﻠﹾﻤﺘﻘﲔ‬ ‫ﹶ ﹺﹶﹸ ﹸ ﱠ ﹺ ﹶ‬“Daar is het tehuis van het Hiernamaals! Wij geven hetdegenen die op aarde geen zelfverheffing wensen, noch wan-orde stichten, en het einde is voor de godvruchtigen.” (Ziede vertaling van de betekenissen van de Koran,soera Al Qasas 28, vers 83)g. Vriendelijke behandeling van al de niet-vijan-dige machten.‫ﱢ ﹺ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ ﱠﹸ ﹶ ﹺ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬‫ﻻ ﻳﹶﻨﹾﻬﺎﻛﻢ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﹸﻘﺎﺗﹺﻠﹸﻮﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬‫ﻭﹶﻟﹶﻢ ﻳﹸﺨﹾ ﺮﹺﺟﻮﻛﻢ ﻣﻦ ﺩﹺﻳﹶﺎﺭﹺﻛﻢ ﺃﹶﻥ ﺗﹶﺒﺮﻭﻫﻢ ﻭﹶﺗﹸﻘﺴﻄﻮﺍ‬ ‫ﹸ ﹾ ﹾ ﹶﱡ ﹸ ﹾ ﹾ ﹺ ﹸ‬ ‫ﹸ ﹸ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹺ ﱡ ﹾ‬ ‫ﻳﹸﺤﺐ ﺍﳌ ﹸ‬ ‫ﺇﻟﹶﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﺍﷲﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹾ ﹺ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻘﺴﻄﲔ‬ ‫ﹺ ﹾ ﹺ ﹾ ﹺﱠ‬ Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 45
  • AchtergrondDE GENOCIDE OP DE MOHET IBERISCH SCHIEREI(AL ANDALOES) Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4346
  • D e vernietiging van de morisco’s (moslims op het Iberisch schiereiland) is een voorbeeld van wat kan gebeuren wanneer een samenleving zich, in een poging zichzelf te bevrijden van de door haarzelf ingebeelde duivels in haar midden, overgeeft aan haar laagste instincten en grootste angsten.” – Matthew Carr, geschiedkundige en auteur van het boek “Blood and Faith: The Purging of Muslim Spain”MOSLIMS VANREILAND Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 47
  • Nadat de moslims voor bijna acht eeuwen met wonen in hun woningen en verblijfplaatsen, zo-Islam hadden geregeerd op het Iberisch schier- wel in de stad en voorsteden, als in ieder andereiland, feitelijk sinds Tariq ibn Ziyad landde op gedeelte van het land.Gibraltar in 711 naar christelijke jaartelling, viel - Dat de wetten van de moslims behouden zou-Granada, het laatste bastion van deze moslim- den blijven als tevoren, en dat niemand rechtheerschappij, in 1492 in handen van de christe- over hen zou spreken op andere grond dan dezelijke legers onder aanvoering van het koninklijke wetgeving.echtpaar Ferdinand V en Isabella I. De Recon- - Dat de moskeeën behouden zouden blijven zo-quista (wederovering) van het Iberisch schier- als zij waren gedurende de tijd van Islam.eiland door de christenen op de moslims werd - Dat geen christen het huis van een moslim zouhiermee gecompleteerd. Het was het begin van betreden, of hem op enigerlei wijze zou beledi-een tijdperk voor het Iberisch schiereiland. Maar gen.voor alle niet-christenen daar begon met deze - Dat de christenen die zich bekeerd hadden tot“bevrijding van de moren” een donker hoofd- het mohammedaanse geloof niet gedwongenstuk in hun geschiedenis. zouden worden hier afstand van te doen en hun voormalige geloof aan te nemen.De moslims van Granada hadden zich overgege- - Dat iedere moslim die christen wenste te wor-ven aan de christenen op basis van een overeen- den enkele dagen toegestaan werd om de stap diekomst genaamd het Verdrag van Granada. Dit hij op het punt stond te nemen te overdenken;verdrag kende 67 artikelen, waaronder: waarop hij hierna ondervraagd zou worden door zowel een Islamitische als een christelijke rechter- Dat alle lagen van de bevolking volledig veilig betreffende zijn voorgenomen verandering, enzouden zijn wat betreft hun persoon, families en indien, na dit onderzoek, hij nog altijd zou weige-eigendommen. ren om terug te keren naar Islam, hij toegestaan- Dat iedereen toegestaan zou worden te blijven zou zijn zijn eigen voorkeur te volgen. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4348
  • - Dat er geen verhoging zou volgen van de ge- werden ook daadwerkelijk onder dwang het landwoonlijke belastingen, maar dat, in tegenstelling uitgezet. De joden die zich wel bekeerden bleefhieroe, alle onlangs opgelegde onderdrukkende men echter wantrouwen. En daarom werden ookbelastingen onmiddellijk opgeheven zouden zij onder dwang het land uitgezet.worden.- Dat geen christen toegestaan zou zijn een kijkje En ondanks al de beloftes van Ferdinand ente nemen over de muur of in het huis van een Isabella was de situatie van de moslims op datmoslim, of een moskee te betreden. moment al niet veel beter. De moslims werden- Dat geen oproeper to gebed (moeadhhin) zou “mudejar” genoemd, wat zoveel betekent als “zijworden onderbroken in zijn oproep tot gebed die getemd moeten worden”, en er werd tegen In reactie kwam het in 1499 tot een opstand door de moslims. De Gra- nada Rebellie duurde van 1499 tot en met 1501 en werd uiteindelijk met veel geweld neergeslagen door de troepen van Ferdinand en Isa- bella. Ferdinand en Isabella stelden hierna al de verdragen die zij met de moslims overeengekomen waren als onderdeel van de overgave van Granada eenzijdig buiten werkingaan de bevolking, en geen moslim lastig gevallen hen zwaar gediscrimineerd. Zoals in een kasten-zou worden in het volbrengen van zijn dagelijkse stelsel werden zij uitgesloten van verschillendeaanbiddingen of de naleving van zijn vasten, of delen van het openbare leven en mochten zijin welke andere ceremonie dan ook; en dat wan- verschillende werkzaamheden niet verrichten. Inneer een christen aangetroffen zou worden bij 1498 begon kardinaal Fransisco Jimenez de Cis-het uitlachen van moslims hij hiervoor gestraft neros met de dwangbekering van de moslims. Inzou worden.1 1499 liet hij, nadat hij in Granada aangekomen was, Mohammed Az Zegri, die een invloedrijkeHet verdrag werd op 25 november 1492 gete- Islamitische persoonlijkheid was in de stad, vast-kend door soeltaan Aboe ‘Abd Allah Moham- ketenen. Hij liet hem vervolgens verhongeren enmed namens de moslims, en Ferdinand en weigerde hem eten te geven totdat hij zich tot hetIsabella namens de christenen. Ferdinand en christendom bekeerde. Hij moest ook Koran’sIsabella zworen hierbij op God dat zij hun af- op de brandstapel gooien en andere Arabischespraken na zouden komen. boeken met eigen hand verbranden. En misda- den tegen de moslims als dezen begonnen zichEchter, de belofte van de veroveraars om de hierna al snel op te hopen.aanhangers van de verschillende religies vrij telaten om te leven in overeenstemming met hun In reactie kwam het in 1499 tot een opstandreligies, zoals iedereen onder de heerschappij door de moslims. De Granada Rebellie duurdevan Islam gewoon was geworden, werd als snel van 1499 tot en met 1501 en werd uiteindelijkgebroken. Nog in het jaar van de verovering van met veel geweld neergeslagen door de troepenGranada werd namelijk het Edict van Alhambra, van Ferdinand en Isabella. Ferdinand en Isabellaook bekend als het Verdrijvingsedict, uitgevaar- stelden hierna al de verdragen die zij met de mos-digd. Dit edict gaf de joden de opdracht om zich lims overeengekomen waren als onderdeel van dete bekeren tot het christendom en om anders overgave van Granada eenzijdig buiten werking.het land te verlaten. De joden die dit weigerden Volgens Ferdinand en Isabella hadden de mos- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 49
  • dat moment of gedood, of verdreven. In 1525 beviel koning Karel V ook de moslims Koning Filip II verbood van Valencia om het christelijke geloof aan te ne- vervolgens in 1567 het spre- men en anders het land te verlaten. En de mos- ken van de Arabische taal, lims die onder deze dwang inderdaad christen het bezit van boeken in de werden, de zogenoemde “morisco’s”, werden verplicht om aan de christelijke religieuze riten Arabische taal, het gebruik deel te nemen. Op christelijke feestdagen moch- van Arabische namen en het ten zij niet meer werken en zij mochten voort- dragen van Arabische kle- aan, in tegenstelling tot anderen, geen wapens meer bij zich dragen. Ze moesten zelfs een halve ding. De morisco’s moesten maan gemaakt van stof op hun kleding dragen voortaan ook de deuren van zodat duidelijk zou zijn dat zij tot christendom hun huizen openhouden op bekeerde moslims waren. Een jaar later werden vrijdag, zodat gecontroleerd deze wetten ook op andere plaatsen in Spanje, zoals Aragon, overgenomen. kon worden dat ze niet stie- kem het Islamitische vrijdag- Koning Filip II verbood vervolgens in 1567 het gebed zouden verrichten. spreken van de Arabische taal, het bezit van boe- En ze werden ook verplicht ken in de Arabische taal, het gebruik van Arabi- sche namen en het dragen van Arabische kleding. hun kinderen naar christe- De morisco’s moesten voortaan ook de deuren lijk scholen te sturen waar van hun huizen openhouden op vrijdag, zodat ze door christelijke priesters gecontroleerd kon worden dat ze niet stiekem het Islamitische vrijdaggebed zouden verrich- onderwezen en opgevoed ten. En ze werden ook verplicht hun kinderen zouden worden2. naar christelijk scholen te sturen waar ze door christelijke priesters onderwezen en opgevoedlims namelijk hun beloftes gedaan in het Verdrag zouden worden2. In het zuiden van het Iberischvan Granada gebroken door in opstand te ko- schiereiland kwam het daarop wederom tot eenmen. Het feit dat de moslims in opstand kwamen opstand. Deze Morisco Opstand begon in 1568,in reactie op het niet nakomen van beloftes door maar in 1571 had Filip II de situatie terug onderdoor Ferdinand en Isabella, negeerden ze. Al de zijn controle gebracht. Hij stuurde zijn leger na-beloftes gedaan tegen de moslims als onderdeel melijk naar al de morisco dorpen en steden dievan de overgave van Granada in 1492, die dus geklaagd hadden over de manier waarop ze be-nooit nagekomen waren, werden daarmee dus handeld werden, en liet dezen met de grond ge-officieel ingetrokken door Ferdinand en Isabella. lijk maken. De leiders in deze dorpen en stedenSlechts enige tijd later stelde men de moslims werden gedood en de overige mannen, vrouwendaarom voor dezelfde keus tussen apostatie of en kinderen werden tot slaaf gemaakt. Bijvoor-ballingschap. Ook de moslims werden dus ge- beeld werden in het dorp Galera 2.500 mensendwongen zich te bekeren tot het christendom, en vermoord, waaronder 400 vrouwen en kinderen.werden anders verdreven of gedood. Hierdoor Hierna werd het land rondom Galera besprooidwas Granada, de stad waar onder de heerschap- met zout zodat het onvruchtbaar zou wordenpij van Islam moslims, christenen en joden voor voor landbouw. Alle 80.000 morisco’s van Gra-honderden jaren op respectvolle en vreedzame nada werden uiteindelijk gedwongen te verhui-wijze hadden samengeleefd, in 1502 volledig re- zen naar kleine dorpen verspreid over het noor-ligieus gezuiverd. Al de niet-christenen waren op den en westen van Spanje, zodat ze ergens met Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4350
  • een grote groep samen zouden zijn.3 staatsveiligheid vormden. Volgens, en vele ande- ren met hem, waren de morisco’s een potentiëleIn 1609, vervolgens, werden de morisco’s door vijfde kolonie die door de voornaamste vijand vande zoon van Filip II, Filip III, uit gans het Ibe- het Spaanse koninkrijk, de Ottomaanse Khilafah,risch schiereiland verdreven. Voor de duidelijk- gebruikt zou kunnen worden in een oorlog tegenheid, deze verdijving door Filip III betrof niet Spanje. Daarom moesten zij vertrekken.de moslims op het Iberisch schiereiland. Die wa-ren op dat moment allemaal al lang vermoord De verdrijving van de morisco’s door Filip IIIof verdreven. Het decreet betrof de morisco’s had vijf jaren nodig om te completeren en indie zich onder dwang tot het christendom had- 1614 werden de laatste morisco’s op het schip ge-den bekeerd. Ook zij mochten niet in het Ibe- zet. Het totaal aantal verdrevenen wordt geschatrisch schiereiland blijven. De morisco’s waren op ergens tussen de 300.000 en 600.000 mensen.weliswaar christen, maar zij waren veelal niet Naar verluidt stierven omstreeks tweederde totvan dezelfde ras als de Spaanse christenen. De drievierde van alle morisco’s bij deze gedwongenmorisco’s waren in veel gevallen afstammelingen verhuizing. Zij mochten van de christenen name-van Arabieren en Noord-Afrikanen en hadden lijk bijna niets van hun bezittingen meenemen.dus hun karakteristieken, zoals een donkerdere Maar onderweg naar de havens mochten zij enkelhuid. De Spaanse christenen waren meer blank.4 water drinken uit een rivier, of rusten onder eenDaarom werden de morisco’s niet als gelijken boom, als zij eerst hiervoor betaalden. Ook ge-geaccepteerd door de Spaanse christenen, ook beurde het dat degenen die in een schip geladenal waren ook zij christenen, maar werden zij als werden, daarin opgesloten werden. Ze moestenminderwaardig gezien. Filip III was namelijk dan betalen om eten te krijgen. Of ze moestenvan mening dat de morisco’s een gevaar voor de hun kinderen afgeven in ruil voor eten, want het Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 51
  • was officieel beleid om zoveel mogelijk van de co’s namen hun kennis en kunde met zich meekinderen van de morisco’s achter te houden in naar het Kalifaat waar zij hun toevlucht zochten,Spanje. Dezen zouden dan namelijk opgevoed en het Kalifaat profiteerde hier enorm van. Menkunnen worden tot goede christenen, en zij en zegt dat Soeltaan Bajazet II in reactie hierop zei:hun nageslacht zouden dan voor eeuwig goede “Kan men zo een koning (Filip III) slim noemen,slaven zijn voor de “echte” Spanjaarden.5 Nadat die zijn eigen land verarmt en mijn rijk verrijkt?”.de gedwongen bekeringen tot het christendom Maar de haat voor Islam was zo groot in Spanjehet Iberisch schiereiland dus al eerder religieus dat zij de economische gevolgen van hun beslis-had gezuiverd, completeerde dit gedwongen ver- sing om het land “Islam-vrij” te maken op detrek van de bekeerde moslims in 1614 ook de et- koop toe namen.nische zuivering van het gebied. Opgemerkt moet worden dat in deze verschrik-Overigens, dat dit pas in 1609 plaatsvond en niet kelijke periode de Khoelafa’a van de moslims de-onmiddelijk na de herovering van Andalusië op den wat zij konden om de moslims van Spanjede moslims, had economische redenen. De mos- te helpen. Bijvoorbeeld Khalifa Selim II (1524lims waren de absolute experts en specialisten in - 1574) wilde een invasie van Spanje organiseren,de technische wetenschappen en het waterma- maar hij was gedwongen om zich op Cyprus tenagement. Ze hadden complexe watermanage- concentreren omdat de kruisvaarders dit eilandmentsystemen opgezet om de bewatering van de probeerden te gebruiken als uitvalsbasis voorlandbouwgronden to organiseren. De christenen aanvallen op het Midden-Oosten.wisten in 1492 niet hoe ze deze irrigatiesystemenmoesten opereren en ze voelden zich dus ge- Ten slotte, 500 jaar na de inname van Granada innoodzaakt om de morisco’s in Spanje te houden. 1492, oftewel in 1992, trok koning Juan Carlos IPas in 1609 hadden ze het gevoel de morisco’s het edict waarmee de verdrijving van de joden uitniet meer nodig te hebben. Desalniettemin zou het Iberisch schiereiland was begonnen officieelhet decreet van 1609 nog steeds zware gevolgen in. Op dat moment betoonde hij spijt voor het-hebben voor de Spaanse economie. De moris- geen de joden was aangedaan door zijn voorou- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4352
  • ders en hij maakte duidelijk dat joden weer wel- kinderen werden geboren met blauwe ogen zoals dekom waren in Spanje. Maar over de moslims en zijne! ”.het onrecht dat hen is aangedaan door zijn voor-ouders sprak hij op dat moment geen woord. Hij 3 Roger Boase: “The Muslim Expulsion from Spain:leidde wel de festiviteiten ter herinnering aan de An Early Example of Religious and Ethnic Clean-christelijke inname van Granada in 1492 en de sing“verering van Ferdinand en Isabella. Waardoor hij 4 De uitdrukking “blauw bloed” komt meest waar-de misdaden begaan tegen de moslims door zijn schijnlijk hier vandaan. De Spaanse christenen had-voorouders dus impliciet goedkeurde. Verder is den blankere huiden dan de morisco’s, en bij bijhet tot op de dag van vandaag verboden om in de blanke huiden lijken de aderen blauw. De huid van demoskeeën die tijdens de Islamitisch heerschappij morisco’s was donkerder en zij hadden de “blauwe”gebouwd zijn in Spanje, en die vandaag de dag aderen daarom niet. In de racistische samenleving vanvaak als museum of kerk dienst doen, het Isla- christelijk Spanje was “blauw bloed” daarom iets ommitisch gebed te verrichten. Wie daar het gebed trots op te zijn. Het gaf aan dat je afkomst “puur”verricht wordt gearresteerd, wat in april 2010 een christelijk was en dit gaf je een hogere positie in degroep moslims uit Oostenrijk nog overkwam.6 samenleving. Degenen die niet over dit blauwe bloed beschikten werden gediscrimineerd en mochten bij- voorbeeld niet in bepaalde delen van de stad wonen,_____________________________________ werden uitgesloten van verschillende beroepen, et ce- tera, et cetera.1 www.en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Granada_(1491) Ibidem noot 3 52 Volgens Fransisco Gonzalez in “The Empire Strikes 6 www.guardian.co.uk/world/2010/apr/01/muslim-Back: the Morisco Revolt in southern Spain” had- catholic-mosque-fightden de morisco’s hierover een specifieke klacht dieveel mensen nu bekend in de oren zal klinken: “Ineen gemeente vroegen de morisco’s of hun plaatse-lijke priester niet vervangen kon worden, want al hun Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 53
  • Divers MODE: MARTELING IN DE NAAM VAN SCHOOND e pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”. Dit spreek- woord is van toepassing op de westerse wereld wan- neer deze Islam en de moslims aanklaagt met de be- schuldiging dat moslimvrouwen onderdrukt worden,en zich onder het voorwendsel van “bevrijding van de moslim-vrouw” met de zaken en aangelegenheden van de moslims be-moeit. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4354
  • NONHEID Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 55
  • De Islamitische hoofddoek wordt al sinds eeu- den. Of bijvoorbeeld de psychologische terreurwen in de westerse wereld als symbool gezien tegen de moslimvrouw met hoofddoek, zoals devoor deze veronderstelde “onderdrukking van portrettering van de moslimvrouwen met hoofd-de moslimvrouw”. Vanaf het moment dat de doek als achterlijk, dom, ouderwets en onder-westerse wereld in de persoon van kolonialist danig; terwijl de moslimvrouw zonder hoofd-voet op Islamitische bodem zette, heeft zij actief doek wordt geportretteerd als intelligent, hip,beleid gevoerd in de moslim landen om de mos- zelfstandig en eerbiedwaardig. Maar slechts inlimvrouwen ertoe te bewegen hun hoofddoek af enkele individuele gevallen hebben deze nieuwete doen. Maar de moslimvrouwen interesseerden tactieken inderdaad succes gehad. Verreweg dezich niet voor een westerse goed- danwel afkeu- meeste moslimvrouwen met hoofddoek hebbenring van de hoofddoek. Want de moslimvrouw in weerwil van deze tactieken toch vastgehou-draagt de Islamitische hoofddoek in antwoord den aan hun hoofddoek. En sterker nog, in hetop de geboden en verboden van Allah, de Schep- hoofddoek vijandige klimaat dat met genoemdeper van hemelen en aarde, en dus met of zon- tactieken tot stand is gebracht is de algemeneder toestemming van het westen en ongeacht of tendens dat juist meer moslimvrouwen de Isla-het westen begrijpt waarom zij haar hoofddoek mitische hoofddoek zijn gaan dragen.draagt of niet. Hierdoor is men in de westerse wereld zo geob-In reactie hierop hebben politici en media in de sedeerd geraakt door de Islamitische hoofddoek,westerse wereld nieuwe tactieken ontwikkeld om dat men geen goed oog meer heeft voor de de-de moslimvrouwen ertoe te bewegen hun hoofd- sastrueze omstandigheden waarin de westersedoek af te doen. Zo bijvoorbeeld de wettelijke vrouw verzeild is geraakt. Onder invloed van hetvervolging van de hoofddoek, oftewel discrimi- kapitalisme is de westerse vrouw ondermeer eennatie van de moslimvrouw met hoofddoek, zoals onrealiseerbaar schoonheidsideaal opgedrongen,de verboden op het dragen van de hoofddoek op wat verregaande gevolgen heeft voor zowel debepaalde plaatsen en bij bepaalde werkzaamhe- fysieke als de psychische gezondheid van de wes- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4356
  • De " wespentaille"terse vrouw. dens het lopen, wat na verloop van tijd zorgt voor ernstige pijn in de gewrichten (enkel, knie,In de 19e eeuw was het schoonheidsideaal voor heup) en de rug. Vooral wanneer de hoge hak-de westerse vrouw bijvoorbeeld de wespen- ken gedragen worden in combinatie met eentaille. Middels een korset moest de taille van de modieuze schoudertas treden deze symptomenvrouw zo klein mogelijk worden gemaakt, wilde op. En bij veelvuldig en langdurig gebruik raaktde vrouw door de samenleving als “mooi” wor- de voet van de vrouw misvormd door de vormden geaccepteerd. Het resultaat hiervan was dat van de schoen. De voet in de moderne “hoge“mooie vrouwen” hun organen volledig verknel- hak” onderscheidt zich namelijk nauwelijks vanden en moeilijk konden ademen, waardoor ze de voet die resulteert uit de oud-Chinese traditiefeitelijk voortdurend aan de rand van flauwvallen van “voetbinden”. Onder deze traditie werdenstonden. Na 1920 raakte dit schoonheidsideaal de voeten van meisjes in de groei afgebondenuit de mode, maar, krankzinnig als het moge klin- zodat normale groei van de voeten niet plaatsken, momenteel schijnt het met een come back kon vinden. De jonge meisjes kregen hierdoorbezig te zijn. misvormde kleine voeten conform het toenma- lige Chinese schoonheidsideaal. De praktijk van het voetbinden wordt tegenwoordig gebruikt alsIn het moderne westerse schoonheidsideaal is schoolvoorbeeld van tradities waarvan afstandhet korset als martelinstrument vervangen door genomen moet worden, maar tegelijkertijd wordtde hoge hak. De hoge hak zorgt ervoor dat de de hoge hak dus gepromoot in het moderne wes-vrouw een onnatuurlijke houding aanneemt tij- terse schoonheidsideaal. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 57
  • Links een röntgenfoto van een voet in een hoge hak, rechts een röntgenfoto van een Chinese gebonden voetHet is verder welbekend dat het moderne wes- verminderen. Gezonde huid wordt weggesnedenterse schoonheidsideaal voor vrouwen eist dat om de vrouw jonger te laten lijken. Tenen wor-zij superslank zijn. Eigenlijk moeten vrouwen den verkleind om de vrouw eenvoudiger hogeonnatuurlijk mager zijn. De gemiddelde Body hakken te laten dragen. En siliconen wordenMass Index (BMI) voor de topmodellen die het overal geplaatst om de vorm van het lichaam temoderne westerse schoonheidsideaal weerge- veranderen: van de jukbeenderen, tot de kin, totven is namelijk slechts 16,3. Ter indicatie, vol- de borsten, billen en kuiten. Wat vooral in Aziëgens de Wereld Gezondheid Organisatie van de populair is, is het breken van de onderbenen omVerenigde Naties is een BMI van 18,5 of lager hen langer te kunnen laten maken, en om che-“ongezond ondergewicht”, en 25,0 of hoger is micaliën in te spuiten waardoor de huid gebleekt“ongezond overgewicht”. Het moderne westerse wordt, en om delen van de huid rond de ogenschoonheidsideaal voor vrouwen valt dus in de te verwijderen – alles om beter aan het modernecategorie ernstig ondergewicht. Door de promo- westerse schoondheidsideaal te kunnen voldoen.tie van dit schoonheidsideaal zijn eetziektes alsanorexia (niet eten) en bollumia (overgeven na Het gezegde “wie mooi wil zijn moet pijn lijden”het eten) een probleem geworden in de westerse is dus werkelijk waarheid voor wat betreft hetsamenlevingen. Een bewijs hiervoor is de recen- westerse schoonheidsideaal. Wie het westersete instelling in verschillende landen van wetten schoonheidsideaal analyseert ziet in dat dit dedie modellen verplichten een BMI te hebben van vrouw leidt tot niets anders dan marteling. Deminstens 18,0. Dit in een poging het ongezonde westerse beschaving heeft voor de vrouw eenschoonheidsideaal dat gepromoot wordt door de ideaalbeeld geschapen dat niet bij haar scheppingmode-industrie te corrigeren. past. Het bestaat ondermeer uit een onnatuur- lijk gewicht en onnatuurlijke proporties voor hetDe complete onnatuurlijkheid van het moderne lichaam; voor niet-blanke vrouwen ook nog uitwesterse schoonheidsideaal wordt belichaamd een onnatuurlijke huidskleur; en voor aziatischedoor de plastische chirurgie. Alles van het vrou- vrouwen verder uit een onnatuurlijke lengte. Enwelijk lichaam kan en wordt tegenwoordig door omdat in de westerse samenleving de vrouwchirurgen onder handen genomen. Chemicalien eerst en vooral – zo niet “enkel en alleen” – be-als botox worden in gezonde huid gespoten om oordeeld wordt op uiterlijk en “sex appeal”, on-rimpels tegen te gaan, of om de voetpijn die dergaan de westerse vrouwen gewillig al de pijnvoortkomt uit het dragen van hoge hakken te die komt bij het najagen van dit westers schoon- Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4358
  • dat “winst” het leidende motief is in kapitalis- me. Want aan het najagen van het onnatuurlijke Uit dit alles blijkt ook dat schoonheidsideaal door de vrouwen wordt grof hetgeen de westerse wereld geld verdiend in de cosmetische en plastisch chi- de moslimvrouwen wijs pro- rurgische industriën. Maar er kan onmogelijk ge- beert te maken, namelijk dat zegd worden dat de beschaving die vrouwen dit aandoet, die vrouwen ertoe aanzet om zichzelf de westerse manier van leven extreme pijn aan te doen en te mishandelen, wer- leidt tot sterke, zelfbewuste en kelijk respect voor de vrouw heeft. De politici en daardoor gelukkige vrouwen, media in de westerse wereld concentreren zich dus al jaren op de hoofddoek van de moslim- niet de waarheid is. Kracht vrouwen, maar tegelijkertijd negeren zij de kete- en zelfbewustzijn hebben nen waarin de westerse vrouw zich bevindt. Dit namelijk niets van doen met is waarom het spreekwoord “De pot verwijt de een vrouw die bereid is haar ketel dat hij zwart ziet” van toepassing is op het westen. lichaam te folteren om maar mooi gevonden te kunnen Uit dit alles blijkt ook dat hetgeen de westerse worden door anderen. Noch wereld de moslimvrouwen wijs probeert te ma- hebben dezen iets van doen ken, namelijk dat de westerse manier van leven leidt tot sterke, zelfbewuste en daardoor geluk- met de vrouw wiens enige le- kige vrouwen, niet de waarheid is. Kracht en zelf- vensdoel het is om mooi en bewustzijn hebben namelijk niets van doen met sexy gevonden te worden. een vrouw die bereid is haar lichaam te folteren om maar mooi gevonden te kunnen worden door Kracht en zelfbewustzijn zijn anderen. Noch hebben dezen iets van doen met in de vrouw die vasthoudt de vrouw wiens enige levensdoel het is om mooi aan hetgeen zij in gelooft, en sexy gevonden te worden. Kracht en zelfbe- ongeacht wat de samenleving wustzijn zijn in de vrouw die vasthoudt aan het- geen zij in gelooft, ongeacht wat de samenleving hiervan moge vinden. hiervan moge vinden. Om je complete leven te onderwerpen aan het heersende modebeeld ver- eist geen moed; om je hier tegen te verzettenheidsideaal. Dat het lichaam langzaam maar zeker wanneer deze ingaat tegen hetgeen je in gelooft,misvormd raakt door het nauwgezet volgen van dat vereist moed.de laatste modetrends wordt geaceepteerd, enmen probeert deze gevolgen tegen te gaan mid- In werkelijkheid is het bij de moslimvrouwendels plastische chirurgie. Dat plastische chirurgie met hoofddoek, derhalve, dat ware kracht enzoals alle vormen van chirurgie risico’s met zich zelfbewustzijn gevonden kan worden. Zij jagenmeebrengt wordt ook gewillig geaccepteerd. De namelijk niet een onnatuurlijk schoonheidsideaalpijn die hoort bij de operatie en het herstel na de na omdat de samenleving dit van hen verwacht,operatie wordt zonder klagen ondergaan. En dat maar volgen de principes waarin zij geloven ookonduidelijk is hoe behandeling op langere ter- wanneer de samenleving zich hiertegen verzet.mijn van invloed zal zijn op het lichaam, dat heternstige ziektes en misvormingen kan veroorza-ken, daar wordt niet moeilijk over gedaan.Dit heeft zonder twijfel te maken met het feit Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 59
  • Goddelijk oordeel Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4360
  • INTELLECTUEELEIGENDOMSRECHT I ntellectueel eigendom gaat over de voortbrengselen van het men- selijk brein, oftewel ideeën. Soms zijn de ideeën verborgen en heb- ben ze geen tastbare realiteit. Dit is wanneer het idee zich enkel nog in het hoofd van de bedenker bevind. Soms ook zijn deze ideeën openbaar zonder een tastbare realiteit te hebben. Dit is wanneer het idee bekend is gemaakt middels een lezing. En soms ook zijn deze ideeën openbaar met een tastbare realiteit. Dit is wanneer het idee Is opgeschreven in een boek of tot een film is gemaakt. Of wanneer het idee praktisch is uitgewerkt tot een product zoals een telefoon of auto. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 61
  • Wanneer het gaat over intellectueel eigendoms- Wanneer het idee bekend is gemaakt doordat hetrecht dan gaat het eigenlijk over de vraag welke een tastbare realiteit gegeven is, dan is het ge-rechten de bedenker van een idee heeft. Nu, wan- bruikt in een boek, film, of product. In dit gevalneer een idee niet bekend is gemaakt dan bestaat kan een andere persoon het idee leren kennenhet enkel en alleen in het hoofd van de bedenker. door de tastbare realiteit te onderzoeken. DusIn dit geval is het onmogelijk dat een andere per- door het boek te lezen of de film te kijken, ofsoon gebruik maakt van dit idee. Want hiervoor door het product uit elkaar te halen om te onder-moet de bedenker het idee eerst bekend maken. zoeken hoe het precies in elkaar zit. En dan kanEn in dit geval speelt de kwestie “welke rechten hij het idee verder verspreiden of gebruiken inheeft de bedenker van een idee?” dus niet. andere boeken, films of gebruiksgoederen. En hierbij kan hij aangeven van wie het idee echt af-Wanneer het idee bekend is gemaakt zonder het komstig is, maar hij kan ook beweren dat heteen tastbare realiteit te geven, oftewel wanneer idee van hemzelf afkomstig is. Ook in dit gevalhet bekend is gemaakt middels een lezing of een speelt de kwestie “welke rechten heeft de beden-gesprek, dan kan een andere persoon dit idee ker van een idee?” dus.gebruiken. En wel op twee manieren. Hij kanhet idee verder verspreiden, waarbij hij de keuze Wanneer het idee bekend is gemaakt doordat hetheeft om aan te geven van wie het idee afkomstig een tastbare realiteit gegeven is, dan kan een an-is maar hij kan daarbij ook beweren dat het idee dere persoon deze tastbare realiteit ook namakenvan hemzelf afkomstig is. Hij kan het idee ook zoals deze is. Hij kan het boek of de film kopië-gebruiken door het een tastbare realiteit te ge- ren, of het product namaken. Ook hierbij kan hijven, oftewel door het te gebruiken in een boek, aangeven van wie het idee en de oorspronkelijkefilm of product. Ook hierbij kan hij aangeven tastbare realiteit echt afkomstig zijn, maar hij kanvan wie het idee echt afkomstig is, maar hij kan ook beweren dat beiden van hemzelf afkomstigook beweren dat het idee van hemzelf afkomstig zijn. Ook in dit geval speelt de kwestie “welkeis. En in dit geval speelt de kwestie “welke rech- rechten heeft de bedenker van een idee?” dus.ten heeft de bedenker van een idee?” dus wel. Al deze bovenstaande theoretische mogelijkhe- den kunnen in de praktijk op de volgende manie- ren waargenomen worden: Ten eerste, mensen leren een idee kennen door een gesprek, of een lezing, of een boek, of door onderzoek naar een tastbare realiteit; en vervol- gens vertellen ze dit idee verder waarbij ze aan- geven dat ze het idee geleerd hebben en van wie precies. Dit vindt veel plaats in de wetenschap- pelijke wereld, waar mensen boeken schrijven en dan middels voetnoten aangeven waar ze hun ideeën vandaan hebben als ze deze ideeën niet zelf bedacht hebben. In dit geval geldt het volgende. Als iemand een idee of kennis heeft ontwikkeld, maar deze heeft opgeslagen in zijn geheugen of persoonlijke geschriften en dus niet bekend heeft gemaakt, dan is dit idee of deze kennis zijn private bezit. Deze persoon is door Islam vrijgelaten in de keuze om zijn idee bekend te maken of niet, en als hij dit bekend maakt dan Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4362
  • waardes. De verordening van Allah  is het meer waard (om nageleefd te worden), en de voorwaarden van Allah  zijn sterker. Voor- waar, de loyaliteit is voor degene die vrijzet’.” (Boechari). Deze hadith zet uiteen dat een koper het recht heeft om het door hem gekochte te gebruiken zoals hij wil, binnen de grenzen gesteld door Al- lah ; en dat een verkoper niet het recht heeft om een koper voor te schrijven hoe hij het ge- kochte wel of niet mag gebruiken. Dus als een idee of kennis eenmaal bekend is gemaakt, dan mogen degenen die het idee of de kennis ont- vangen hebben dit gebruiken zoals zij willen. Want dit idee of deze kennis is nu hun private bezit geworden, zoals het gekocht privaat bezit isrest hem de keuze om dit in ruil voor een ver- geworden van de koper door de koop. En degenegoeding bekend te maken of niet. Maar, als hij die het idee bekend heeft gemaakt heeft daaromeenmaal zijn kennis bekend heeft gemaakt, dan geen recht om voor te schrijven hoe de ontvan-is deze kennis bezit geworden van de mensen gers van dit idee hun bezit mogen gebruiken.aan wie hij deze kennis bekend heeft gemaakt. Daarom is het verder verspreiden van ontvangenEn Islam heeft hem niet het recht gegeven om kennis toegestaan door Islam.anderen voor te mogen voorschrijven hoe zijde kennis mogen gebruiken. Dit is een funda- Ten tweede, mensen leren een idee kennen doormenteel principe in Islam, het bewijs waarvoor een gesprek, of een lezing, of een boek, of doorde volgende overlevering is: “Boeraira kwam bij onderzoek naar een tastbare realiteit; en vervol-mij (‘Aiesja) en zei: ‘Ik heb een contract gemaakt gens vertellen ze dit idee verder zonder aan te ge-met mijn eigenaren over mijn vrijstelling, voor ven dat ze het idee geleerd hebben en dus door tenegen oeqiya goud, te betalen in jaarlijkse termij- beweren dat het hun eigen idee idee is. Wanneernen. Ik zoek daarom uw hulp’. ‘Aiesja zei: ‘Als dit gebeurd in de wetenschappelijke wereld danjouw eigenaren hiermee akkoord gaan dan betaal noemt men dit “plagiaat”. Plagiaat is feitelijk eenik dit bedrag in één keer, en dan laat ik je vrij vorm van liegen. Men zegt dan een bepaald ideeop voorwaarde dat je loyaliteit voor mij zal zijn’. of een bepaalde kennis ontdekt te hebben, ter-Boeraira ging toen naar haar eigenaren maar zij wijl in werkelijkheid iemand anders dit ontdektweigerden dit aanbod. Ze kwam terug bij ‘Aiesja heeft. Dit is door Islam verboden omdat Allahen zei: ‘Ik heb hen het aanbod voorgesteld maar  het liegen heeft verboden:ze weigerden, tenzij de loyaliteit voor hen blijft’.‘Aiesja vertelde dit tegen de Profeet  die zei:‘Doe het’, dus ze deed het. De profeet  stondtoen op om de mensen een toespraak te gevenwaarin hij  Allah  verheerlijkte en prees, en “Voorzeker, Allah leidt hem die buitensporigzei: ‘Wat is er met de mensen die voorwaar- en een grote leugenaar is, niet.” (Zie de verta-des opleggen die niet aanwezig zijn in het ling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moeumin 40, vers 28)Boek van Allah ? Dus, iedere voorwaardedie niet aanwezig is in het boek van Allah  En toen de Boodschapper van Allah  werd ge-is ongeldig zelfs al waren zij honderd voor- vraagd: “Kan de moe’umin een leugenaar zijn?”. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 63
  • Ten derde, mensen kopiëren een tastbare realiteit en daarmee een idee, om deze kopie zelf te gebruiken. Dit vindt veel plaats in het bereik van boeken, CD’s en DVD’s. Men kopieert het origineel van een ander om deze kopie zelf te gebruiken. Hier geldt dezelfde fun- damentele regel dat de verkoper niet het recht heeft om de koper voor te schrijven hoe het gekochte wel of niet mag gebruiken.Zei hij : “Nee”. (Malik’s Moewatta). Dus het Voor wat betreft de fatwa die men soms op CD’sverder verspreiden van ontvangen kennis is toe- of DVD’s aantreft en die zegt: “Het is niet toe-gestaan door Islam, en dit behoort te gebeuren gestaan om programma’s te kopieren, behalveonder verwijzing naar degene van wie de kennis als hiervoor toestemming is gegeven, omdat deafkomstig is. Boodschapper van Allah  heeft gezegd: ‘Het is niet toegestaan om de rijkdom van eenTen derde, mensen kopiëren een tastbare reali- moslim te nemen zonder zijn toestemming’teit en daarmee een idee, om deze kopie zelf te (Ahmed).”, ook deze fatwa is incorrect. Deze ha-gebruiken. Dit vindt veel plaats in het bereik van dith gaat over het nemen van het eigendom vanboeken, CD’s en DVD’s. Men kopieert het ori- andere moslims. Waar het hier over gaat is nietgineel van een ander om deze kopie zelf te ge- het eigendom van een ander, maar het gekochtebruiken. Hier geldt dezelfde fundamentele regel dat het eigendom van de koper zelf is. De CD ofdat de verkoper niet het recht heeft om de koper DVD gekocht door de koper is van de koper envoor te schrijven hoe het gekochte wel of niet niet van iemand anders, dus deze hadith is nietmag gebruiken. Dus de koper mag doen en laten van toepassing op de kwestie.met hetgeen hij gekocht heeft, binnen de grenzengesteld door Allah . Als de koper dus iemand Voor wat betreft de fatwa die men soms op CD’sanders toestaat om het door hem gekochte te co- of DVD’s aantreft en die zegt: “Het is niet toe-piëren, dan is dat zijn recht. Want het gekochte gestaan om programmas te kopieren, behalveis zijn bezit. als hiervoor toestemming is gegeven, omdat de Boodschapper van Allah  heeft gezegd:Voor wat betreft de fatwa die men soms op CD’s ‘Degene die als eerste een toegestaan dingof DVD’s aantreft en die zegt: “Het is niet toe- kreeg heeft hier het meeste recht op’ (Aboegestaan om programmas te kopiëren, behalve Dawoed).”, ook deze fatwa is incorrect. Deze ha-als hiervoor toestemming is gegeven, omdat de dith gaat over het gemeenschappelijk bezit vanBoodschapper van Allah  heeft gezegd: ‘De de moslims, zoals in de hadith: “Mina is eenmoslims zijn gebonden door hun afspra- rustplaats voor degene die haar als eersteken’.”, deze fatwa is incorrect. De Boodschapper bereikt” (At Tirmidhi). Oftewel, degene die ervan Allah  heeft namelijk gezegd: “De mos- een plaats vindt om te rusten mag daar rusten enlims zijn gebonden door hun afspraken, be- hij mag niet weggestuurd worden door iemandhalve afspraken die de halal verbieden of de die later komt. Het gaat in deze kwestie over hetharaam toestaan” (At Tirmidhi). En het is halal privaat bezit van een koper, echter, en daarom isvoor een koper om het door hem gekochte te deze hadith niet van toepassing op de kwestie.kopiëren. Een afspraak tussen koper en verkoperkan dit dus niet haraam maken. Voor wat betreft de CD’s en DVD’s die van de koper eisen dat zij bij Allah  zweren deze niet Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4364
  • te zullen kopiëren, ook dit is een poging van de op een tastbare realiteit om deze tastbare reali-verkoper om de koper te beperken in zijn ge- teit te kunnen onderscheiden van andere tastbarebruik van het gekochte en dit is zoals aangetoond realiteiten die bijna hetzelfde zijn. Deze specialetegen Islam. identificaties zijn merkindicatoren (trademark), zoals de “swoosh” van NIKE, de drie strepenDe vraag kan dan misschien komen: “Mag men van ADIDAS of de appel van APPLE. Dezewel een overeenkomst aangaan met een verkoper, merkindicatoren zijn in feite een marketingin-als de verkoper in de overeenkomst afspraken wil strument. Ze stellen een verkoper in staat omopnemen die niet door Islam geaccepteerd wor- zichzelf en zijn producten te onderscheiden vanden (faasid)?”. Het antwoord op deze vraag is andere verkopers en andere producten. Als zo-gegeven door de eerder aangehaalde hadith be- danig moeten merkindicatoren gezien worden alstreffende Aiesja (ra) en Boeraira . Deze bewijst een product, omdat ze gebruikt worden voor deverder dat er gekocht mag worden ook als de ver- verhandeling van producten. Dus de “swoosh”koper een door Islam niet geaccepteerde voor- van NIKE is dus een product, en de drie strepenwaarde in de overeenkomst op wil opnemen. In van ADIDAS zijn een product, en de appel vandeze hadith zegt de Boodschapper van Allah  APPLE is ook een product. Deze gelijkstellingfeitelijk tegen Aiesja (ra): Koop maar met de van merkindicatoren aan producten heeft als ge-faasid voorwaarde. Het antwoord op de vraag volg dat volgens Islam NIKE als ontwikkelaaris derhalve: een moslim mag overeenkomsten van de “swoosh” de eigenaar is van de “swoosh”,afsluiten die een door Islam niet geaccepteerde dat ADIDAS als ontwikkelaar van de drie strepenvoorwaarde bevatten, maar eenmaal de koop de eigenaar is van de drie strepen, et cetera. Engedaan is dan moet deze voorwaarde genegeerd dit betekent dan weer dat niemand een merkin-worden. dicator mag gebruiken zonder toestemming van de eigenaar, omdat de Boodschapper van AllahTen vierde, mensen kopiëren een tastbare reali-  heeft gezegd: “Het is niet toegestaan omteit en daarmee een idee, om deze kopie te ver- de rijkdom van een moslim te nemen zonderhandelen, waarbij ze aangeven dat het goed een zijn toestemming”. (Al Daaraqoetni). Het ko-kopie van een origineel is. Ook dit vindt veel piëren van merkindicatoren is dus niet toegestaanplaats in het bereik van boeken, CD’s en DVD’s. door Islam omdat dit gebruik maken is van hetMen kopieert een origineel om deze kopiëen private eigendom van een ander. Degene die eenvervolgens te verkopen. Hiervoor geldt identiek LEVI’S 501 broek gekocht heeft mag daarom dedezelfde oordeel als voor kopiëren met de in- vorm hiervan gebruiken als voorbeeld voor detentie tot gebruik. Er is echter één voorbehoud. fabricage van een nieuwe broek. Hij mag op dezeSoms worden speciale identificaties aangebracht nieuwe door hem gefrbiceerde broek echter niet de LEVI’S merkindicatoren aanbrengen zonder toestemming van LEVI’S hiervoor. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 65
  • Column Okay PalaHITLERS RASSENTHEVAN TABOE NAARLEGITIEM IN DUITSLAALLES OM ISLAM TEBEVECHTEN Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4366
  • D e politicus en eco- noom van de Duit- se Centrale Bank Thilo Sarrazin probeert in zijn recent verschenen boek “Deut- schland schafft zich ab (Duitsland schaft zichzelf af)” te beargumen- teren dat Duitsland naar de on- dergang wordt gebracht door haar moslimbevolking. Sarrazin heeft waargenomen dat statistieken aantonen dat immigranten en hun nageslacht gemiddeld genomen minder opgeleid zijn dan “autoch- tone” Duitsers, en volgens hem bewijst dit dat de immigrantenras- sen, in het bijzonder de moslims, minder intelligent zijn dan au- tochtone Duitsers. Sarrazin heeftHEORIE ook waargenomen dat immigran- ten en hun nageslacht gemiddeld genomen meer kinderen krijgen dan dan “autochtone” Duitsers. En op basis hiervan concludeert hij dat Duitsland dommer wordtLAND; omdat het aandeel “onintelligente rassen” in de bevolking toeneemt. De slotconclusie van Sarrazin op basis van dit alles is dat Duitsland door de voortdurende aanwezig- heid van moslims in Duitsland naar de afgrond beweegt. Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 67
  • De theorie van Sarrazin is rassentheorie, puur zet werden om na te denken over deze ideeën.en simpel, precies zoals oorspronkelijk bedacht Sindsdien is heel Duitsland in de ban van Sar-door Arthur de Gobineau en wereldberoemd ge- razin’s boek en wordt de vraag of Sarrazin tochmaakt door Adolf Hitler. Dit is verschillenden misschien gelijk heeft overal druk bediscussieerd.binnen de Duitse media ook niet ontgaan, zoals Sarrazin’s racistische ideeën zijn door de Duitsede Tageszeitung die over het boek van Sarazzin politici dus effectief verspreid en gepromoot…zei: “Wat te doen, wanneer 65 jaar na het verbodop ‘Mein Kampf ’ voor het eerst weer een rassen- In reactie op Sarrazin moet het volgende ont-theoretisch traktaat een bestseller in Duitsland houden worden. Tijdens de jaren ’60 en ’70 vandreigt te worden?”. de vorige eeuw werden de moslims als gastarbei- ders naar Duitsland gehaald om het vuile werkHet is algemeen bekend dat de Duitse politiek op te knappen dat de Duitsers zelf niet wildensinds 1945, vanwege wat gebeurd is in Nazi- doen. Hierdoor kon de Duitse economie blij-Duitsland, geen enkele tolerantie kent voor de ven groeien. Als dank werden de moslims vanafverspreiding en/of promotie van racistische het eerste moment dat zij voet aan land zettenideeën. Van Duitsland was daarom bekend dat er in Duitsland racistisch bejegend, zoals uitvoerigdaar niet gediscussieerd kon worden over racisti- is gedocumenteerd door bijvoorbeeld de be-sche ideeën. Zij werden steevast terzijde gescho- roemde onderzoeksjournalist Günter Wallraff.ven met opmerkingen “dit is haat en haat hoort Wallraff vermomde zich een tijdlang als Turk enthuis niet in Duitsland”, waardoor iedere discus- schreef vervolgens zijn dieptragische ervaringensie of debat over het idee in de kiem gesmoord op in het in 1985 gepubliceerde boek “Ganz un-werd. Het enige onderwerp met betrekking tot ten (Helemaal onder)”. Nu het economisch al-racisme waarover wel gediscussieerd en gedeba- lemaal minder gaat, ten gevolge van de foutenteerd mocht worden, en dus ook werd, was: “Hoe in de kapitalistische economie; en ook de socialekan een wederopleving van nazisme en racisme problemen steeds erger worden, deels vanwegevoorkomen worden?”. Met andere woorden, de de economie maar deels ook vanwege de foutenpromotie en verspreiding van racisme was abso- in de kapitalistische wereldvisie; worden de mos-luut taboe in Duitsland. lims de schuld hiervoor in de schoenen gestoken. Met andere woorden, toen het allemaal goed gingVoor Sarrazin heeft de Duitse politiek echter met gebruikte men de moslims maar liet men hendeze gewoonte en traditie gebroken. De meeste verder links liggen en keek men niet naar hunDuitse politici zeiden in reactie op de racistische ontwikkeling en welzijn om. En nu de moslimsideeën van Sarrazin namelijk: “Ja, er bestaan in- zich onderaan de sociaal-economische ladderderdaad problemen met de migranten en hun bevinden – wat gezien het voorgaande toch nietnakomelingen, maar dit is een probleem van on- onverwacht genoemd kan worden! – wordt henderwijs en niet van ras”. Dit was veel meer op- gezegd dat het allemaal de schuld van hun religiemerkelijk dan het op het eerste gezicht lijkt. Met is en dat zij hierdoor de problemen voor alle an-deze woorden worden de racistische ideeën van dere mensen veroorzaakt hebben!Sarrazin namelijk niet terzijde geschoven zoalsDuitsland gewoonlijk doet met racistische ideeën. De Duitse politiek is dus op slinkse wijze deIntegendeel, door de racistische ideeën van Sar- weg van Nederland ingeslagen. Het anti-Islamrazin inhoudelijk te behandelen en op basis van klimaat en de moslimhaat waarvoor Nederlandargumenten af te wijzen hebben de Duitse poli- nu bekend is in de wereld nam omstreeks tientici feitelijk gezegd: “We zijn het niet met Sarra- jaar geleden ook een aanvang met een op datzin eens, maar we kunnen begrijpen dat sommige moment onschuldig lijkende publicatie. In “Hetmensen zo denken”. En hierdoor maakten ze de multiculturele drama” beweerde Paul Schef-racistische ideeën van Sarrazin dus respectabel fer destijds niet veel anders dan Thilo Sarrazinin plaats van taboe, waardoor de mensen aange- vandaag, zijnde dat de moslims economisch en Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4368
  • sociaal niet goed meedraaien in de samenlevingen dat dit hoofdzakelijk komt door hun ras / re-ligie. Scheffer negeerde toen, net zoals vandaag,de omstandigheden die hebben geleid tot deeconomische en sociale problemen die de mos-lims vandaag de dag ervaren in het westen, zodatin een volgende stap de moslims eenvoudig deschuld kon worden gegeven van al de problemenin de samenleving.Men kan zeggen dat het in Duitsland allemaalniet zo een vaart zal lopen. Dat de reactie vande Duitse politici op Sarrazin enkel een uitingvan vrijheid van meningsuiting was en dat er dusniet teveel achter gezocht moet worden. Maardie mensen wordt de mond gesnoerd door hetfeit dat de Duitse politiek wel zoals men van haargewend is geraakt reageerde toen bleek dat Sar-razin ook de joden racistisch bejegende. Toenplotseling was er geen ruimte voor discussie enmoest Sarrazin van de meeste politici ontslagen zij zijn eigenlijk de oplossing voor deze proble-worden en uit zijn politieke partij gezet worden! men. Dit zullen Nederland en Duitsland zien zo-Met andere woorden, om racistisch te zijn op de dra de Islamitische Staat Al Khilafa terug opge-minst verholen manier, met de meest duidelijke richt is en de ideologie Islam weer compleet tenvoorbeelden van rassentheorie in de lijn van die uitvoer wordt gebracht. Niemand hoeft zorgenvan Adolf Hitler, is geen probleem zolang het te hebben voor deze dag, want de ideologie Islammaar tegen moslims gericht is. tolereert geen racisme. Dus wie van de Neder- landers of Duitsers dan weer in de IslamitischeMaar net zo min als Nederland kan Duitsland ook Staat wil komen wonen om te profiteren van deniet weglopen van haar economische en sociale systemen van Al Khilafa, zoals hun vooroudersproblemen. In Nederland weten we dat de schuld zich ook overal in het Midden-Oosten vestigdengeven Islam of de moslims voor deze problemen voor de profijtelijke handel met de moslims*, dehen niet zal oplossen. Maar we weten ook dat moslims zullen hen geen onrecht aandoen engehaaide politici dit maar wat graag zullen doen zullen hen niet discrimineren.om stemmen te winnen en om de aandacht vande mensen af te leiden van de echte problemen.Het moet verwacht worden, derhalve dat ook de Okay PalaDuitse samenleving (verder) ontwricht zal wor-den door het (verder) aanwakkeren van de haat _____________________________________tegen Islam en de moslims, precies zoals we inNederland hebben kunnen zien gebeuren. *In ondermeer Izmir, Turkije, en Aleppo, Syrië ont- stonden “Nederlandse wijken” doordat zoveel Ne-Echter, het is duidelijk dat de oorzaak voor de derlanders zich daar vestigden om handel te drijven.echte problemen in Duitsland en Nederland ligt In hun wijken mochten zij van de moslims hun levens ordenen volgens hun eigen inzichten, in volledige vrij-in de kapitalistische ideologie waarvoor men in heid. Zo mochten zij bijvoorbeeld onder elkaar recht-het westen gekozen heeft. Denk kredietcrisis. De spreken volgens hun eigen wetten en ook christelijkemoslims als dragers van de ideologie Islam kun- kerken bouwen en begraafplaatsen aanleggen.nen daarom niet het probleem zijn. Sterker nog, Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 43 69
  • Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4370
  • LIDMAATSCHAPJa, ik neem een jaar abonnement op Expliciet Magazine, totdat ik schriftelijk weer opzeg.Ik zal jaarlijks € 15,- contant voldoen, of overmaken op onderstaand bankrekening nummer.NAAM:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M/V _ _ _ _ _ _ _ _STRAAT:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NR: _ _ _ _ _ _ _ _POSTCODE:_ _ _ _ _ _ _ _ PLAATS:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GEBOORTE DATUM:_ _ _ _ _ _ _ _ _ EMAIL @: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HANDTEKENING:_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ten name van Dhr. F. Babayigitstuur deze bon + overschrijvingbewijs naar Nederland rekening nummer: Abonnementen Service giro 7711613 of Postbus 51043 Ten name van Expliciet Magazine België rekening nummer: 3007 GA Rotterdam 735 - 000-6625-17Ja, ik neem een jaar abonnement op Expliciet Magazine, totdat ik schriftelijk weer opzeg.Ik zal jaarlijks € 15,- contant voldoen, of overmaken op onderstaand bankrekening nummer.NAAM:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M/V _ _ _ _ _ _ _ _STRAAT:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NR: _ _ _ _ _ _ _ _POSTCODE:_ _ _ _ _ _ _ _ PLAATS:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GEBOORTE DATUM:_ _ _ _ _ _ _ _ _ EMAIL @: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HANDTEKENING:_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ten name van Dhr. F. Babayigitstuur deze bon + overschrijvingbewijs naar Nederland rekening nummer: Abonnementen Service giro 7711613 of Postbus 51043 Ten name van Expliciet Magazine België rekening nummer: 3007 GA Rotterdam 735 - 000-6625-17
  • Oktober - November - December 2010 / Jaargang 10 Nr. 4372