Bill of Rights IV

5,848 views

Published on

(c) Sir Charles Suarez

Published in: Education, Business, Technology
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • @nickandal71 Sir? :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thank you so much sir! It is indeed a great aid for us to understand well our own constitution ...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,848
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bill of Rights IV

 1. 1. Bill of Rights(1987 Philippine Constitution)
 2. 2. Article-III, Section-6(The Liberty of Abode & the Right to Travel) “The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. The right to travel shall not impaired except in the interest of national security, public safety, or public health, as may be provided by law ”
 3. 3. Article-III, Section-6Filipino Translation: “Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Ni hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban kun para sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.”
 4. 4. Article-III, Section-6Filipino Translation: “Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Ni hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban kun para sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.”
 5. 5. Article-III, Section-7 (Right to Information)“The right of the people to information onmatters of public concern shall berecognized. Access to official records,and to documents, and papers pertainingto official acts, transactions, or decisions,as well as to government research dataused as basis for policy developmentshall be afforded to the citizens, subjectto such limitations as may be provided bylaw.”
 6. 6. Article-III, Section-7 Filipino Translation:“Dapat kilalanin ang karapatan ng taong-bayan namapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay na maykinalaman sa tanan. Ang kaalaman sa mga opisyalna rekord, at sa mga dokumento at papeles tungkolsa mga opisyal na gawain, transaksyon, o pasya,gayon din sa mga datos sa pananaliksik ngpamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sapagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sailalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ngbatas”.
 7. 7. “Freedom of the Press and freedom of access toinformation bearing on governmental decision arefundamental elements of Popular Sovereignty”. People have access to public records such asrecords of a case in court subject to reasonablerules and regulations, except when it is very clearthat the purpose of examination of public record isunlawful, sheer or idle curiosity. It is not the duty ofthe custodians of the records to concernthemselves with the motives, reasons, and objectsof the person seeking access to such documents orinformation.
 8. 8. Article-III, Section-8 (The Right to Form Union)“The right of the people, including thoseemployed in the public and privatesectors, to form unions, associations, orsocieties for purposes not contrary to lawshall not be abridged.”
 9. 9. Article-III, Section-8 (The Right to Form Union) Filipino Translation: ang karapatan ng mga“Hindi dapat hadlangantaong-bayan kabilang ang mga naglilingkod sapubliko at pribadong sektor na magtatag ng mgaasosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mgalayuning hindi lalabag sa batas.”
 10. 10. Article-III, Section-8 (The Right to Form Union)“Unionism is a necessity to place employeesor labor sectors to the bargaining levels sameas that of their employers in relation tonegotiations of terms and conditions ofemployment. However, while employees in thepublic sector may form a union, they are notentitled to stage strike to press their demandsto improve the terms and conditions of theiremployment.”
 11. 11. Article-III, Section-8 (The Right to Form Union)Reason:Under the constitution, no money from theNational Treasury shall be spent except inaccordance with appropriation by law.Improving the economic conditions ofemployees in the public sector requiresspending of public money. Change in the termsof government employees can only be realizedthrough law.”
 12. 12. Article-III, Section-8 (The Right to Form Union)Question:If a public and private company has requiredevery employee to sign an agreement as partof his employment contract – that he will notjoin any labor unions, societies or associations,does this constitutes violation of Art. III, Sec. 8of the Philippine Constitution?Answer:Yes. It is a form of unfair labor practice.
 13. 13. Article-III, Section-8 (The Right to Form Union)Commentary:If public employees are prohibited to go onstrike, the essence of forming unions ingovernment entities show lack of logic. It is alsoa clear suppression to their right for redress ofgrievances. Thus, it contradicts to Art. III,Section 4 of the 1987 Philippine Constitution.
 14. 14. Article-III, Section-9 (The Right to Just Compensation)“Private property shall not be taken forpublic use without just compensation.” Filipino Translation:“Ang mga pribadong ariarian ay hindidapat kunin ukol sa gamit pambayannang walang wastong kabayaran.”
 15. 15. Article-III, Section-9 (The Right to Just Compensation)This is in connection with the inherentrights of the state, specifically, the Rightof Eminent Domain.Just compensation - the amount to bepaid for the expropriated property shallbe determined by the proper court, basedon the fair market-value at the time of thetaking.
 16. 16. Article-III, Section-10 (Non-Impairment Clause)“No law impairing the obligation ofcontracts shall be passed.” Filipino Translation:“Hindi dapat magpatibay ng batas nasisira sa pananagutan ng mga kontrata.”
 17. 17. Article-III, Section-10 (Non-Impairment Clause) Discusses the “sanctity” of contractsand obligations; Laws affecting contracts cannot beapplied retroactively; all contracts illegal in nature are non-binding.
 18. 18. Article-III, Section-10 (Non-Impairment Clause)Note:A contract is a meeting of minds betweenparties with respect to rendition of serviceor performance of obligation to givesomething, Government is prohibitedfrom interfering with agreement of partiessince it is considered as a law betweenthe contracting parties.
 19. 19. Article-III, Section-11 (Free Access to Court)“Free access to courts and quasi-judicialbodies and adequate legal assistance shall notbe denied to any person by reason of poverty.” Filipino Translation:“Hindi dapat ipagkait sa sinumang tao angmalayang pagdulog sa mga hukuman at samga kalupunang mala-panghukuman at sasapat na tulong pambatas nang dahil sakaralitaan.”
 20. 20. Article-III, Section-11 (Free Access to Court)Note:If the accused cannot afford to hire alawyer to defend his case, thegovernment shall provide one for him. Heshall be assisted and represented by apublic prosecutor and a counsel from thePublic Attorney’s Office, respectively.
 21. 21. Article-III, Section-11 (Free Access to Court) The Integrated Bar of the Philippines(IBP) is giving free legal assistance tounderprivileged litigants. A person who, due to poverty, cannotpay docket fee in civil case may apply incourt to file his case as a pauper litigant.
 22. 22. Article-III, Section-12(Right of Person under Custodial Investigation)(1) “Any person under investigation for thecommission of an offense shall have the rightto be informed of his right to remain silent andto have competent and independent counselpreferably of his own choice. If the personcannot afford the services of counsel, he mustbe provided with one. These rights cannot bewaived except in writing and in the presence ofcounsel.”
 23. 23. Article-III, Section-12(Right of Person under Custodial Investigation)(1) “Ang sinumang tao na na ini-imbistigahandahil sa paglabag ay dapat magkaroon ngkarapatang mapaliwanagan ng kanyangkarapatang magsawalang-kibo at magkaroonng abogadong may sapat na kakayahan atkanyang personal na pinili. Kung hindi niyamakakayanan ang paglilingkod ng abogado,kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindimaiuurong ang mga karapatang ito malibankung nakasulat at sa harap ng abogado.”
 24. 24. Article-III, Section-12(Right of Person under Custodial Investigation)(2) “No torture, force, violence, threat,intimidation, or any other means which vitiatethe free shall be used against him. Secretdetention places, solitary, incommunicado orother similar forms of detention are prohibited.”
 25. 25. Article-III, Section-12 (Right of Person under Custodial Investigation)(2) “Hindi siya dapat gamitan ng labis napagpapahirap, pwersa, dahas, pananakot,pagbabanta, o anumang paraaan na lalabag sakanyang malayang pagpapasya. Ipinagbabawalang mga lihim na kulungan, solitaryo,ingkomunikado, o iba pang katulad ng anyo ngdetensyon.”
 26. 26. Article-III, Section-12(Right of Person under Custodial Investigation)(3) “Any confession or admission obtained inviolation of this or Section 17 hereof shall beinadmissible in evidence against him.”(3) “Hindi dapat tanggaping ebidensya laban sakanya ang anumang pagtatapat o pag-amin nanakuha nang labag sa seksyong ito o saseksyong labing-pito.”
 27. 27. Article-III, Section-12(Right of Person under Custodial Investigation)(4) “The law shall provide for penal and civilsanctions for violations of this section as wellas compensation to and rehabilitation of victimsof torture or similar practices, and theirfamilies.”
 28. 28. Article-III, Section-12(Right of Person under Custodial Investigation)(4) “Dapat magtadhana ang batas ng mgakaparusahang penal at sibil sa mga paglabagsa seksyong ito at gayundin ng bayad-pinsalaat rehabilitasyon sa mga biktima ng labis namga paghihirap o katulad ng mga nakagawian,at sa kanilang mga pamilya.”
 29. 29. Article-III, Section-12(Right of Person under Custodial Investigation)This section stresses the following: 1. Miranda Rights/Rules; 2. Permissible use of Police Power; 3. Admissible confessions; and 4. The right to redress in the event of a violation of these rights.
 30. 30. Article-III, Section-12(Right of Person under Custodial Investigation)Miranda Rights/Rules - provides that before aperson under a custodial investigation isquestioned, he must be informed of thefollowing: 1. The right to remain silent; 2. Anything he says can and will be used against him in the court; and 3. The right of a counsel and that if he cannot afford one, the government will provide for him.
 31. 31. Article-III, Section-13 (The Right to Bail & Against Excessive Bail)“All persons, except those charged withoffenses punishable by reclusion perpetuawhen evidence of guilt is strong, shall, beforeconviction, be bailable by sufficient securities,or be released on recognizance as may beprovided by law. The right to bail shall not beimpaired even when the privilege of the writ ofhabeas corpus is suspended. Excessive bailshall not be required.”
 32. 32. Article-III, Section-13 (The Right to Bail & Against Excessive Bail) Filipino Translation:“Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla samga paglabag na pinarurusahan ng reclusionperpetua kapag matibay ang ebidensya ngpagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapiyansahanng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ngpanagot ayon sa maaaring itadhana ng batas. Hindidapat bawalan ang karapatan sa piyansa kahit nasuspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus.Hindi dapat kailanganin ang malabis na piyansa.”
 33. 33. Article-III, Section-13 (The Right to Bail & Against Excessive Bail)Bail – is the security (usually a deposit ofmoney) required by a court for the temporaryrelease of a person who is in the custody of thelaw provided that his appearance in trials maybe ensured.Excessive Bail – is prohibited because that isthe same as denying the right to post bail.
 34. 34. Article-III, Section-13 (The Right to Bail & Against Excessive Bail)Writ of Habeas Corpus – is an order issued bya court of competent jurisdiction, directed to theperson detaining another, commanding him toproduce the body of the prisoner at adesignated time and place and to showsufficient cause for holding in custody theindividual so detained.
 35. 35. Article-III, Section-13 (The Right to Bail & Against Excessive Bail) Non-Bailable Crimes2.Kidnapping;3.Murder;4.Rape;5.Drug-Pushing;6.Carnapping;7.Or Crimes Under the Heinous Crime Law,Plunder Law and Dangerous Drugs Law.
 36. 36. Article-III, Section-14 (Rights of the Accused)(1) “No person shall be held to answer for acriminal offense without due process of law. Inall criminal prosecutions, the accused shall bepresumed innocent until the contrary isproved.”(1) “Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalangkriminal ang sinumang tao nang hindikaparaanan ng batas. Ang mga akusado ayitinuturing na inosente hangga’t hindinapapatunayan.”
 37. 37. Article-III, Section-14 (Rights of the Accused)(2) “In all criminal prosecutions, shall enjoy the right tobe heard by himself and counsel, to be informed of thenature and cause of the accusation against him, tohave a speedy, impartial, and public trial, to meet thewitnesses face to face, and to have compulsoryprocess to secure the attendance of witnesses and theproduction of evidence in his behalf. However, afterarraignment, trial may proceed notwithstanding theabsence of the accused provided that he has been dulynotified and his failure to appear is justifiable.”
 38. 38. Article-III, Section-14 (Right of the Accused) Filipino Translation:(2) “Ang nasasakdal ay dapat magtamasa ngkarapatang magmatwid sa pamamagitan ng sarili at ngabogado, mapaliwanagan ng uri at dahilan ng sakdallaban sa kanya, magkaroon ng mabilis, walangkinikilingan, at hayagan paglitis, makaharap ang mgatestigo, magkaroon ng sapilitang kaparaanan upangmatiyak ang pagharap ng mga testigo sa paglilitaw ngebidensyang para sa kanyang kapakanan. Gayunman,matapos mabasa ang sakdal, maaring ituloy angpaglilitis kahit wala ang nasasakdal sa pasubalingmarapat na naipaalam sa kanya ang paglilitis sat di-makatwiran ang kanyang kabiguang humarap.”
 39. 39. Article-III, Section-14 (Right of the Accused) This Section Observes the Following:1. Right to Due Process of Law in Criminal Cases;2. Innocent Until Proven Guilty;3. The Right to Confront One’s Accuser; and4. Basis for Trials in Absentia.
 40. 40. References:iscourses on the 1987 Philippine Constitution by Reynaldo S. Naguit;olitics, Governance and Government with Philippine Constitution,Second Edition by Roman R. Dannug and Marlo B. Campanilla;evised Penal Code of the Philippines;upreme Court Decided Cases;hilippine Criminal Law Reviewer;ivil Code of the Philippines

×