Your SlideShare is downloading. ×
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran

29,091

Published on

semoga bertambah lebih ilmu dengan berkongsi..

semoga bertambah lebih ilmu dengan berkongsi..

Published in: Education, Technology
11 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
29,091
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1,763
Comments
11
Likes
16
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KUMPULAN 5
  PERBEZAAN INDIVIDU DAN PEMBELAJARAN
  MAZNI BINTI MATZIN
  FARHANA BINTI JASNI
  HASLINA BINTI IBRAHIM
  FATIN AMALINA BINTI AWANG HAMID
 • 2. SKOP PERBINCANGAN
 • 3. TOPIK (1)
  PERBEZAAN INDIVIDU
 • 4. DEFINISI PERBEZAAN INDIVIDU
  Ketidaksamaandalamaspekperkembangansecarafizikal, mental, emosidansosialdikalanganindividu.
  Selainitu, dapatdiperhatikanciri-ciritertentuseperti:
  Temperamen
  Tahaptenaga
  Polapersahabatan
  Hubunganibubapadgnanak-anak.
 • 5.
  • TEMPERAMEN
  Tretpersonaliti, emosionalitidanpolatingkahlaku yang
  sebahagiannyadiwarisidaripadaibubapa.
  • TAHAP TENAGA
  Keadaanfizikalseseorangdarisegibertenagadanberstamina
  semasaterlibatdalamsesuatuaktiviti.
  • POLA PERSAHABATAN
  Merujukkepadaktivitipersahabatandalamkumpulanrakannya.
  Cth:
  Hubunganperapatan(vertikal)
  ikatankasihsayangdenganibubapadanamatistimewadalam
  hidupnya.
  Hubunganmendatar(horizontal)
  Hubungandengankawan-kawan
 • 6. PANDANGAN TOKOH
  • Papalia(2001), manusiaberbazadarisegijantina, berat, bentukbadan, kesihatantahaptenagapersonalitidanemosi.Faktorpersekitaran pula, sepertigayahidupkeluarga, sosio-ekonomikeluarga, sekitarsekolahdandirumah, komunitimasyarakat.
  • 7. Slavin (1997), mengaitkanperbezaanindividudengankontekspengajarandanpembelajaran.Beliaumengatakankepelbagaianpelajarterdapatdalamtahapprestasi, kadarbelajar, gayakognitif, etnik, budaya, kelassosial, bahasa, jantina, bakatdanminat.
 • KOGNITIF/MENTAL
  JANTINA
  FIZIKAL
  PERSONALITI
  ASPEK –ASPEK PERBEZAAN INDIVIDU
  EMOSI
  SOSIAL
  TINGKAH LAKU
  BAHASA DAN BANGSA
 • 8. JANTINA
  • Masyarakat Asia:
  kanak-kanaklelakiberani, dianggapketuakeluarga,
  harapanygtinggi.
  • Sekolah
  muridlelakilebihnakaldankurangberdisiplin,
  manakalamuridperempuanlebihrajindan
  berdisiplinsertaberjayadalampelajaran.
  • MaccobydanJacklin (1974) kecergasanlisanmuridperempuanlebihbaikdaripadalelaki, manakalamuridlelakilebihkepadakecerdasanruang.
 • FIZIKAL
  Sheldon (1942) mengkategoritemperamenkpd 3
  kategori.
  • Endomorf (bertubuhbulat)
  Sukabergaul, relaksdanmementingkandirisendiri
  tetapimudahdiserangtekananperasaan.
  • Mesomorf (tubuhbadanototygkuat)
  Bersifatasertif, bertenaga, kuatbersukan
  • Ektomorf (kurusdantinggi)
  Bersifatbimbang, sukabersendirian, pendiamdan
  mudahdiserangpenyakitskizofrenia.
 • 9. KOGNITIF
  • Individuadalahberbezadrsegikebolehankognisi (menaakul, berfikirlogik, berbahasa, mengiradanberimaginasi).
  • 10. Alfred Binet & Theodore Simon menghasilkanujiankecerdasanbernamaStanford-BinetIntelligece Test.
  • 11. Lewis Terman (1916) mengubahsuaialatujianBinetdanmemperkenalkanujian IQ (Intelligence Quotient) .
 • PERSONALITI
  Personalitimelambangkanciri-cirikeperibadian
  seseorang(gayabercakap, tingkahlaku, gaya
  berfikir, gayabertindakdangayabekerja).
  • Carl Jung membahagikanpersonalitikepadaekstrovert, introvert danambivert.
 • EMOSI
  • Cara seseorangmenzahirkanperasaansamaadasecarasedarataupuntidak.
  Cth:
  Sensetif
  Marah
  Gembira
  Sedih
  Suka
 • 12. SOSIAL
  • Tahappergaulanseseorangindividudenganmasyarakatsekelilingnya.Disekolah guru bolehmengetahuipolapersahabatandenganmenggunakansimbol-simbolberikut:
  Bintang – murid popular menerimaundian 10 dpdmuridygmenyukkainya.
  klik– bentukpersahabatan 2 ataulebihmuridmemilihantarasatusama lain.
  Rantai – persahabatanygmemilihkawansecaratersusun A,B,C danseterusnya.
  Pencilan – Muridtidakmengundisesiapadanorang lain tidakmemilihnya.
  Singkiran – Muridmengundiorang lain danorang lain tidakmemilihnya.
 • 13. BAHASA DAN BANGSA
  • Dalamsesebuahnegaraberlakupercampuranpelbagaietnikdanbangsaakibatdrpmigrasi. RamaiahlipsikologiAmerikaberpendapattibamasanyadiperkenalkankurikulumberbilangbudayadanbahasadalamsubjeksilangbudaya.
 • FAKTOR MEMPENGARUHI PERBEZAAN INDIVIDU
  • PENGARUH GENETIK
  Fizikal
  Mental
  Emosi
  • PENGARUH PERSEKITARAN
  Keluarga
  Rakansebaya
  Kebudayaandankepercayaan
  Sumberteknologi
  Guru dansekolah
 • 14. KECERDASAN
 • 15. KONSEP KECERDASAAN SECARA AM
  Kecerdasaanbermaksudkebolehanbelajarmengenai,belajardaripada, memahamidanberinteraksidenganpersekitaransebagaicontoh:
  Penyesuaianterhadappersekitaran/perubahan
  Kapasitidankebolehanuntukmenimbailmu
  Kapasitiuntukmemperolehpenaakulandanpemikiranabstrak
  Kebolehanuntukmemahamihubunganantaraindividu
  Kebolehanmenilai
  Kapasitiuntukpemikiranaslidanproduaktif.
 • 16. KONSEP KECERDASAAN
  Istilah“ kecerdasan “ muladiperkenalkanoleh Sir Francis Galton. Galton meyakinibahawakebolehanintelekseseorangadalahbersifatpenurunan. Walaupunbeliaugagalmembinasebuahujiankecerdasantetapibeliaulah yang memperkenalkankonsep “ kecerdasan”.
  Menurutkamusdewan,1991:264 (dalamSidekMohd Noah,1998) kecerdasaanbermaksudkesempurnaanuntukberfikir, mengertidan lain-lain seperti ; kepandaian,kepintarandankecerdikan.
  ,
 • 17. DEFINISI KECERDASAN BERDASARKAN TEORI:
  Binet (1905), memberikanertikecerdasansebagaikesanggupan yang membolehkanseseorangitumenyesuaikandiridankebolehandalammemberikanpertimbangan yang kritikalterhadapdirisendiri.
  Galton (1869), Cartell (1890) dan Hall (1844-1924)- Bersetujubahawakecerdasanadalahdiwarisi. Perkembangandarjahkecerdasan (IQ) menusiapadadasarnyaditentukandantidakbolehberubah. Orang yang bijakdatangnyadarikeluarga dan keturunan yang bijak juga.
 • 18. PANDANGAN TRADISIONAL
  Kecerdasaanlebihmerujukkepadakecerdasaanjenislogikal/metamatikaldanlinguistik/verbal sepertimana yang diberikeutamaandanpenekananolehinstitusipendidikan.
  Guru hanyamemberitumpuankepadakedua-duajeniskecerdasaantersebutdalamproses P&P bilikdarjah, pengujian, pengkuhandanpemberianganjaran.
 • 19. UJIAN MENGUKUR KECERDASAAN
  Alfred Binet & Theodore Simon menghasilkanujian
  kecerdasanbernamaStanford-BinetIntelligece Test.
  Lewis Terman (1916) mengubahsuaialatujianBinet
  danmemperkenalkanujian IQ (Intelligence Quotient) .
  Ahli-ahlipsikologitidakbersetujupendapat
  menyatakanbahawakecerdasanadalahsamadgn
  kreativiti.
 • 20. PANDANGAN MODEN
  Teorikecerdasaan (Triarchic Sternberg)
  Teorikecerdasaanpelbagai (Gardner)
  Teorikecerdasaanemosi (Goleman)
 • 21. TEORI KECERDASAAN (Triarchic Sternberg)
  Robert J. Sternberg dilahirkan pada 8 Disember 1949 di Pennsylvania dan berkerakyatanAmerika.
  Bidang yang diceburiadalahsebagaipsychometriciandanmerupakanDekanbagiFakultiSenidanSainsdiUniversiti Tufts. Beliauadalahbekas professor dalampsikologidanpendidikandiUniversiti Yale.
  Menurutbeliau, tingkahlaku yang cerdasmunculhasildaripadaimbangantigakebolehaniaitukebolehananalitikal, kebolehankreatifdankebolehanpraktikal.
 • 22. Kebolehananalitikal
  -merupakankebolehanmenilai, menganalisis&
  membandingbezamaklumat yang diterima
  2. Kebolehankreatif
  -merupakankebolehanmerekacipta, membuat
  penerokaandansebagainya.
  Kebolehanpraktikal
  -satutindakan yang membenarkanindividu
  mengaplikasisesuatu yang telahdipelajari.
 • 23. TEORI KECERDASAAN PELBAGAI (Gardner)
  Teoriinidiperkenalkanoleh Dr. Howard Gardner padatahun 1983.
  Beliaumerupakanprofesordalambidangpendidikandi Harvard Universiti.
  Menurut Gardner, kaedah lama untukmengukurtahapkecerdasanmanusia, iaituberdasarkanujian IQ adalahterlaluterhad.
  Beliaumencipta 8 jeniskecerdasan yang berbezasebagaisatucarauntukmengukurpotensikecerdasanmanusia, kanak-kanakdandewasa.
 • 24. LAPAN JENIS KECERDASAAN
  1. PERKATAAN (linguistic intelligence)
  2. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence)
  3. GAMBAR (spatial intelligence)
  4. MUZIK (musical intelligence)
 • 25. 5. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence)
  6. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence)
  7. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence), and/or
  8. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence)
 • 26. 1. KECERDASAN VERBAL - LINGUISTIK
  • Kemampuanmenggunakanperkataansecaraberkesansamaadasecaralisanatautulisan, termasuk– kebolebanmemanipulasikanayat, gayabahasadanpengucapandenganbaikdansempurna.
  • 27. Contohaktiviti: Perbahasan, perbendaharaankata, ucapan formal, penulisankreatif, bacaan, jurnal, diari, puisi, jenakadanbercerita.
  KERJAYA:
  Sasterawan: Penulis, Penyajak, Penceramah, Pensyarahdalambidang
  sastera.
 • 28. 2. KECERDASAN LOGIK - MATEMATIK
  • Kebolehanmenggunakannombor, menaakul, mengenalpastipolaabstrak, perkaitan, sebabdanakibat (logik).
  • 29. Melibatkanpemikiransaintifik, termasukpemikiransecaraheuristik, induktifdandeduktif, membuatinferens, mengkategori, generalisasi, perhitungandanpengujianhipotesis.
  • 30. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, penyelesaianmasalah, pengurusangrafikdanpengiraan.
  KERJAYA: Ahli matematik, Saintis, Jurutera, Akauntan
 • 31. 3. KECERDASAN FIZIKAL - KINESTATIK
  • Berkaitandenganpergerakandankemahiranfizikalsepertikoordinasi, keseimbangandankelenturanbadan.
  • 32. Menggunakananggotabadanuntukmeluahkan idea danperasaan.
  • 33. Contohaktiviti: Tariankreatif, drama, main peranan, aktivitijasmani, latihanfizikal, pemainsukandansenipertahanandiri.
  KERJAYA: Atlitsukan, pemain bola sepak, peninju, penari, pelakon, tentera, polis.
 • 34. 4. KECERDASAN VISUAL - SPATIAL
  • Kebolehanmenciptagambaran mental danmengamatidunia visual. Berkepekaanterhadapwarna, garis, rentukdanruang.
  • 35. Contohaktiviti: melukis, mengecat, skemawarna, garisrentukdanruang, menciptagambaran mental, imaginasiaktif,petaminda, menvisualsecara spatial danmengorientasidiridalammatriksruang.
  KERJAYA: Pelukis, pengukir, arkitek.
 • 36. 5. KECERDASAN MUZIKAL-RITMA
  • Kemampuanuntukmenggemari, mendiskriminasidanmeluahkanperasaanmelaluimuzik. Kecendenmganinitermasukkepekaanterhadapritma, melodiataukelangsingansuatuhasilmuzik.
  • 37. Contohaktiviti: Persembahanmuzik, bunyivokal, bunyi instrumental, nyanyiandan drama lagu
  KERJAYA: Komposer, penyanyi, penggubahlagu, pemainmuzik.
 • 38. 6. KECERDASAN INTRAPERSONAL
  • Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri.
  • 39. Contohaktiviti: Teknikmetakognisi, strategipemikinm, prosesemosi, prnktis mind fullness, taakulantahaptinggi, disiplindiridanamalanpemusatan.
  KERJAYA: Pengarang, Penyajak, Ahlifalsafah, AhliMotivasi, PakarKaunseling, AhliPsikologi
 • 40. 7. KECERDASAN INTERPERSONAL
  • Kemampuaninteraksisosial
  • 41. Contohaktiviti: kornunikasiantaraindividu, latilhanempati, latihankolaboratif, rnernberimaklurnbalas, strategipernbelajarankooperatifdansediabekerjasama
  KERJAYA: Ahlipolitik, Peniaga, Pengacara, Usahawan
 • 42. 8. KECERDASAN NATURALIS
  • Mengenali, menyusundanmengkategorikanpelbagaipola,bentukflora dan fauna
  KERJAYA: Petani, Ahlibotani, Ahlibiologi, Perancang Bandar, Geologist
 • 43. KECERDASAN EMOSI (EQ)
 • 44. APAKAH KECERDASAN EMOSI???
  • satuperasaanjiwa yang kuat.
  -kamus Advance Learner’s English-Mallay dictionary (2001) menghuraikanemosisebagaiperasaanapasahaja yang meluap-luap. Contohnyakasihsayang, gembira, takutdansebagainya.
  • MenurutDanialGolemandalambukunya, Emotional Intellegence (1997), emosimerujukkepadasuatuperasaandanpemikirantersendiridibawahkeadaanpsikologikaldanbiologikalsertaadakecenderungan yang berbeza-bezauntukbertindak.
 • 3 KOMPONEN EMOSI…
  Komponenkognitif– pengalaman yang subjektifdibawahkeadaansedar, termasukaspekpenilaian.
  Komponenpsikologikal – merangsangdanmembangkitkanbadanfizikal.
  Komponenbehavorial – ciriekspresiditunjukkansecaraterbuka.
  Olehitu, emosidigambarkandenganbahasabadanfizikaliaitubukanlisan.
 • 45. JENIS-JENIS EMOSI
  MenurutGoleman 1997,
  Marah (anger)
  Sedih (sadness)
  Takut (fear)
  Gembira (happy)
  Sayang (love)
  Hairan (surprise)
  Benci (disgust)
  Malu (shame)
 • 46. J.D. Mayer danP.Salovey (1993),
  kecerdasanemosisebagaikognitifmasyarakatmerangkumi 3 katogeriutama:-
  Kebolehanmembezakanemosidiridanorang lain.
  Kebolehanmengawalemosidiridanmenyelaraskandenganemosiorang lain.
  Kebolehanmenggunakanmaklumatemosiuntukmembimbingpemikiran.
 • 47. D. Goleman (1995),
  Kecerdasanemosidibahagi 5 iaitu:-
  Kebolehanmemerhatidiri.
  Kebolehanmengurusemosi.
  Kebolehanmenggalakdiri.
  Kebolehanmengawalperasaan yang teruja.
  Menguasaiteknikmenjalinhubungan interpersonal.
 • 48. Salovey,
  Beliaumenggunakankecerdasanperibadi yang dihuraikanoleh Gardner untukmerangkadifinisikecerdasanemosidenganmengembangkankebolehanmerekakepada 5 bidangsepertiberikut:-
  Kebolehanmemahamiemosidirisendiri.
  Kebolehanmengurusemosi.
  Kebolehanmemotivasidiri.
  Kebolehanmembacaemosiorang lain (empati)
  Kebolehanmengurushubungan.
 • 49. TOPIK (2)
  PEMBELAJARAN
 • 50. KONSEP PEMBELAJARAN
  Pembelajaranadalahusahaberterusan yang dilakukanolehsetiapinsanuntukmenguasaiilmu, nilaidankemahiran.
  Pembelajaranitusendiriadalahsatufungsiberkombinasi 'multi-faceted experience'.
  Prosespembelajaranberlakuapabilaindividumulaberfikirdanmengalamiapajugajenisperubahanhasildaripadapemikirantersebut.
 • 51. GAYA BERFIKIR
 • 52. KONSEP BERFIKIR
  Edward de Bono ( 1976 )- Kemahiranberfikirinimembolehkanmanusiamelihatpelbagaiperspektifuntukmenyelesaikanmasalahdalamsesuatusituasitertentu.
  Dewey ( 1910 ) menegaskan :- Pemikiran yang dihasilkanadalahkeranaterdapatsituasikeraguanataumasalahtertimbul. Pemikiranmerupakanaktivitipsikologikaldalamsesuatuproses yang dialamiuntukdigunakanmenyelesaikanmasalahdalamsituasi yang dihadapi.
 • 53. BERFIKIR MENURUT ISLAM,
  berfikirialahfungsiakal yang memerhatikantenagasupayaotakmanusiadapatbekerjadanberoperasi. Tenagainidiperolehimelaluitafakur.
  kesimpulannya…“ Pemikiranialahsatuproses yang menggunakanmindauntukmencarimaknadanpenyelesaianterhadapsesuatukeraguanataumasalah yang tertimbuldenganmenggunakanpelbagaicaraiaitumembuatpertimbangandankeputusansertarefleksi yang logikaldanmunasabahterhadapproses yang dialami.
 • 54. PROSES BERFIKIR
  Berfikirmelibatkanpengendalianoperasi mental tertentudalammindaseseorang. Operasiterbahagikepada 2 jenisiaitu:
   OperasiKognitif- Kemahiranberfikir yang seringkitagunakansetiaphari, sepertimengelas, membanding, membuaturutandan lain-lain.
  Operasi Meta kognitif- Merupakanoperasi yang mengarahdanmengawalkemahirandalamproseskognitifiaitumemandudanmembimbingsegalaaktivitipemikiranmanusiadiantarakomponen-komponenberfikir.
 • 55. JENIS-JENIS PEMIKIRAN
  PemikiranKonvergen
  Guilfort 1976,
  Satujenisdayaberfikir yang membolehkanseseorangmenggunakanpengetahuansediaadadenganintegrasilogikdansusunandemimenghasilkan idea ataujawapan yang lazim.
  Penyelesaianmasalahjugadilakukanberdasarkanpengetahuan, pengalaman, peraturanprinsip, teori, hukumataurumus yang sediaada.
   
 • 56. Pemikirankonvergentertumpukearahmencarisatujawapanatausatucaratertentu yang dikenalisebagaipemikirantertumpuataupemikiranberpandu (pemikiranpenaakulanataupemikirankritis)
  Prosespemikiran yang terlibatdalammenjawabsoalaniniialahmenenangkan, menyatakan, membandingdanmembeza.
  PemikiranKonvergenberdasarkanpengetahuan / pengalamansediaada,jawapan Tunggal danmasalahtertutup.
 • 57. 2. PemikiranDivergen.
  Dikenalisebagaipemikiranbercapahdanmemerlukanseseorangituberfikirsecarakreatiftentangsesuatumaklumat.
  Iamerujukkepadaberfikirdalampenyelesaiansesuatumasalahdariberbagai-bagaisudut.
  Menurut Davidoff (1976), pemikirandivergenmemerlukanjawapan yang banyakdanpelbagai.
 • 58. Idea yang terhasiladalahaslidanbernilai. Individu yang berfikirandivergendiangapindividu yang kreatif.
  Pemikirandivergenjugadikenalisebagaipemikiranmendataratau lateral danmempunyaiunsurinstuisidancelikakalsupayamasalahterbukadapatdiselesaikandenganpelbagaicara yang unikdanluarbiasa.
 • 59. 3. PemikiranReflektif
  MenurutBirchall (1992) pemikiranreflektifmemerlukanpenggunaanpengalaman-pengalamansediaadauntukmenimbangkemungkinan-kemungkinantindakanalternatif yang bolehjayauntukmencapaiobjektifpenyelesaianmasalahsertamenetapkankeputusanbagitindakanseterusnya.
  Wilson J & Wing Jan L (1993) berpendapatpemikiranreflektifadalahberhubungrapatdenganaspek-aspekpemikiran yang lain. 
 • 60. 4. PemikiranKritisdanKreatif
  PemikiraninimerupakanrenungankembalirefleksiPemikiran Meta kognitif.Iaituperkaitandenganpengalaman-pengalamansediaada.
 • 61. GAYA PEMBELAJARAN
 • 62. KONSEP GAYA PEMBELAJARAN
  • Suatu Cara ataustailpembelajaran
  • 63. Dalamkontekspendidikn: carapelajarmemberitumpuandantindakanuntukmemproses, memperolehimaklumat/ilmu/ pengalamanbaru
  • 64. Menurutahlipisikologimazhabkognitif: pelbagaicaramembuatpersepsidanmemprosesmaklumatuntukmembentukkonsepdan idea yang sebenar.
  • Peterson (1971): Gaya pembelajaranmerupakanpendekatan yang digemariolehpelajar
  • 65. Dunn dan Dunn (1978) dalambuku teaching Students Through Their Individual Learning Styles:caraseseorangindividumenumpukanperhatianuntukmemahamidanmengingatisesuatumaklumatataukemahiranbaru.
 • GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN
  Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1974)  berfokuskepada 18 elemen yang mempengaruhikebolehanbelajarseseorangpelajar. Kesemua 18 elemenitudapatdiklasifikasikankepada 4 kategori, iaitu
  Persekitaraan
  Emosional
  Sosiologikal
  Fizikal.
 • 66. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn  berasaskanprinsip-prinsipberikut :
  Kebanyakanindividumampudanbolehbelajar
  Setiapindividumempunyaigayapembelajarantertentu.
  Gaya pembelajaranindividubertindakbalasdenganiklim, sumberdanpendekatanpengajarandanpembelajaran.
  Melaluiiklim, sumberdanpendekatanpengajarandanpembelajaran yang bersesuaiandengangayapembelajaran, seorangdapatmengoptimumkanprosespembelajarannya.
 • 67. GAYA PEMBELAJARAN FIELD DEPENDENCE
  Mempersepsikansecara global
  Mengkategorikankonsepsecaraumum
  Berorientasikansosial
  Lebihdipengaruhiolehkritikan
  Memerlukanpenentuanmatlamatdanpengukuhanluaran
 • 68. SyorTugasanPembelajaran FD
  Sediakansatupersekitaranpembelajaransosialdimanamurid-muridberpeluanguntukberinteraksidenganorang lain
  Bekalkanbahansokongansepertiadvance organizers
  Pastikanarahan yang diberijelasdanbersifateksplisit
  Gunakanbanyakcontohdanilustrasi
  Utamakankaedahberpusatkanmuriddenganpenekanankepadapengukuhanpositif
 • 69. GAYA PEMBELAJARAN FIELD INDEPENDENCE
  Mempersepsikansecaraanalitikal
  Mengkategorikankonsepsecarakhusus
  Orientasi yang tidakbersifatperibadi
  Kurangdipengaruhiolehkritikan
  Mempunyaimatlamatdanpengukuhan yang ditentukansendiri
 • 70. Syortugasanpembelajaran FI
  Menyediakansatupersekitaranpembelajaran yang berdikaridenganmenggunakankaedahinkuiripenemuan.
  Bekalkanmurid-muriddenganbahanrujukandanbahanresos.
  Beribimbingan yang minimum
 • 71. GAYA PEBELAJARAN KOLB
  TERDAPAT 4 GAYA PEMBELAJARAN
  DIVERGER
  ASSIMILATOR CONVERGER
  ACCOMODATOR
  GAYA PEMBELAJARAN
 • 72. DIVERGERS
  Berupayamengasimilasipelbagaimaklumatuntukdijadikansatuentiti yang bersepadu .
  Bolehmenjanabanyak idea
  Mempunyaiimiginasi yang tinggi
  Berfikiranterbuka
  Bolehberinteraksidenganorang lain
  SyorTugasanPembelajaran
  Menyiapkantugasanterbuka
  Pembelajaranbersifatindividualistik
  Menyelesaikansituasi-situasi yang kabur
 • 73. CONVERGERS
  Cekapmenyelesaikanmasalahterutamanya yang berkaitandengantugasanteknikal
  Cekapmembuatpenaakulandeduktif
  Berupayamengaplikasi idea terhadapsituasipraktikal
  Bersifatprakmatikdan realistic
  Berfokusdanbolehmembuatkeputusan
  SyorTugasanPembelajaran
  Mengesahkankeaslianmaklumat
  Membuatramalan
  Menyediakankerangka
  latihtubi
 • 74. ASSIMILATOR
  Bersifatlogikaldantidakberputarbelit
  Bersistematik
  Bersifatanalitikaldancekapmelakukantugasanberbentukkuantitatif
  Cekapdarisegimembinateori
  Cekapmembinapenaakulaninduktif
  SyorTugasanPembelajaran
  Memilihdanmengesahkansumbermaklumat
  Menganalisis idea utama
  Membuatramalan
  Membuatkesimpulan
 • 75. ACCOMODATOR
  Berorientasikantindakandanhasil
  Gemarmenimbapengalamanbaru
  Sukamengambilrisiko
  Cenderungkepadabidangkesenian
  Berfikiranterbukadanberorientasikanmanusia
  Melibatkandirisecaraperibadi
  Berupayauntukmenyesuaikandiriterhadapsituasibaru
  SyorTugasanPembelajaran
  Menjanacontohperibadi
  Membericontohkonkrit
  Mengaplikasimaklumat
  Menggunakanurutandaripadakonkritkepadaabstrak
 • 76.
 • 77. Faktor yang mempengaruhigayapembelajaran
  Ransanganpersekitaran(sunyi, bising, kondusif, formal/tdk formal dll)
  Ransanganemosi(marah, tenang, gembira, sedih)
  Ransangansosial(persainganantararakansebaya, keinginanbelajarbersendiri)
  Ransanganpsikologi (impulsif - reflektif; global –analitik)
  Ransanganfisiologi(auditori,visual)
 • 78. IMPLIKASI PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN KEPADA P&P
 • 79. 1) KESEDIAAN BELAJAR
  Setiapmuriddidalamkelasmempunyaipelbagaitahapkecerdasan yangberbeza.Inibermaknakesediaanbelajarmerekajugaberbeza.
  Perkarainiperludiberipertimbanganoleh guru, agar murid yang mempunyaitahapkesediaanbelajarrendahtidakterabaidanketinggalan .
 • 80. 2) OBJEKTIF P&P
  Guru harusmengambilobjektif yang sesuaidenganmuriddalammerangkaobjektif P&P
  Guru bolehmenyediakanlatihanatauaktiviti yang sesuaidengankumpulan yang berbezakeupayaansupayamurid yang lambattidakterustertinggaldanmurid yang pandaitidakmerasabosan.
 • 81. 3) TINGKAHLAKU MENGGANGU PEMBELAJARAN
  Murid-murid yang bermasalahdalampembelajaranseringmempamerkantingkahlaku yang akanmenggangguperhatianorang lain semasa P&P.
  Contohnya:
  Bertindakagresif,(bising,vandalisme)
  Proaktif s(membuatsesuatu yang belumdisuruh)
 • 82. 4. PERBEZAAN GAYA BELAJAR
  Perbezaanindividujugamempengaruhigayamurid-muridbelajar.
  • Belajarsambilmendengarmuzik ,
  • 83. Secara visual
  • 84. Secaramenyendri
  • 85. Secaraberkumpulan
  • 86. Prosesmaklumatsecara global
 • Sebagaiseorangpendidik, kitaperlupekadanmemahamiperbezaanpelajar, kitajugadigalakkanmenggunakankaedah –kaedahpengajaran yang bersesuaiandengantahappelajarsemasapelaksanaan P&P.
 • 87. STRATEGI MENAGANI PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN
  1) Kaedah Kumpulan
  6) Mempelbagaikanbentukpenilaian
  2) Pengayaandanpemulihan
  7) MempelbagaikanStrategi P&P
  3) Pengajaranterancang
  8) Mempelbagaikan BBM
  4) PembelajaranKoperatif
  9) PeneguhanPositif
  5) P&P individu
  10) Pengagihantugasmengikutminatdankeupayaan
 • 88. BIBLIOGRAFI
   
  http://mahirppb.tripod.com/gaya.html
  http://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article100.pdf
  http://www.scribd.com/doc/18120594/apakah-kecerdasan-itu
  http://www.scribd.com/doc/14247055/Teori-Kecerdasan-Triarchic-Sternberg-
  http://www.scribd.com/doc/19007163/KECERDASAN-PELBAGAI

×