Framtidstro för alla unga i Göteborg

707 views

Published on

Rapporten innehåller en rad förslag hur Göteborgs stad bättre kan arbeta för att möta unga i riskzon och minska kriminaliteten bland ungdomar.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Framtidstro för alla unga i Göteborg

 1. 1. ========cê~ãíáÇëíêç=Ñ∏ê=~ää~=ìåÖ~=á=d∏íÉÄçêÖ= J Éå=ê~ééçêí=ãÉÇ=Ñ∏êëä~Ö=çã=Üìê=d∏íÉÄçêÖë= ëí~Ç=Ä®ííêÉ=â~å=~êÄÉí~=Ñ∏ê=~íí=ã∏í~=ìåÖ~=á= êáëâòçåI=ãáåëâ~=âêáãáå~äáíÉíÉå=Ää~åÇ= ìåÖÇçã~ê=çÅÜ=ëâ~é~=Ñê~ãíáÇëíêçK===
 2. 2. fåäÉÇåáåÖBrottslighet drabbar alla, men redan utsatta människor drabbas allra värst. För folkpartietliberalerna är det en viktig uppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten iGöteborg. Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande och då handlar det om en brapolitik för jobb, skola och trygghet.Utanförskapet har ökat i Göteborg och den utvecklingen leder till att många unga väljeratt hoppa av från skolan och en bra utbildning som kan leda till ett arbete. Fler ungdomarmåste välja att fullfölja skolan och få bättre möjligheter att nå ut på arbetsmarknaden.Samtidigt måste vi satsa på de utanförskapsområden som finns i Göteborg och lyfta framgoda exempel. För i de områden där unga rekryteras till en kriminell bana finns en enormframtidspotential som i dag inte tas tillvara.De senaste åren har vi kunnat se en negativ utveckling i Göteborg. Även om våldet inte ärriktat mot allmänheten, så är det hat som bubblar mellan olika grupperingar av gängoroande. Den utvecklingen måste få ett slut.Vi vet att ungdomar som hamnar i brottslighet ofta har andra problem, som trasigahemförhållanden. Det är viktigt att skola, polis och socialtjänst samarbetar så attstödinsatserna blir rätt. Vi vill därför att ungdomar på glid ska mötas av tydliga och tidigareaktioner och snabb hjälp att bryta med en destruktiv livsstil. Samhällets insatser skavisa respekt för den unges integritet och samtidigt klargöra att brottsligt handlande aldrigkan accepteras. För oss liberaler är ungdomsbrottsligheten en fråga för hela samhället.Ambitionerna måste höjas.Samtidigt behövs det mer kunskap och forskning kring barn och ungas utsatthet,familjeinsatser, vilka metoder som fungerar bäst och återkommande utvärderingar av deinsatser som redan görs. Vi menar att Göteborgs stad måste bli bättre på att kontinuerligtutvärdera sina insatser och redan från början se insatser som en investering på lång sikt.I den här rapporten presenterar vi flera förslag som kan stärka och förbättra mötet medungdomar i riskzon och förhindra att redan utsatta ungdomar väljer bort utbildning ocharbete. Det är dags att skapa framtidstro i Göteborg! 2
 3. 3. lã=ìééÇê~ÖÉí=çÅÜ=~êÄÉíëÖêìééÉå=Under hösten 2011 tillsatte Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp i Göteborgarbetsgruppen Tryggt Göteborg. Gruppen fick i uppdrag att utveckla partiets politik ochkomma med nya förslag på hur Göteborgs stad kan komma tillrätta med ungdomar påglid och i riskzon samt hur staden kan bli bättre på att stoppa rekryteringen till kriminellagäng. Arbetsgruppen har valt att konkretisera sitt arbete kring tre huvudområden, en tryggkunskapsskola och fritid, minskat utanförskap i Göteborg samt skapandet av en tryggarestad.Gruppen har träffats vid ett flertal tillfällen, genomfört intervjuer samt tagit in synpunktervia en enkät från lokala partiföreningar och från andra intresserade genom partietsutvecklingsblogg på webben. Gruppen har bestått av Berit Krantz, Ansah-Pewudie Kojo,Andreas Eraybar, Erik Fristedt samt Cecilia Wigström som sammankallande. PärGustafsson har varit sekreterare.Arbetsgruppens rapport presenterades och antogs på fullmäktigegruppens sammanträdeden 16 april 2012. 3
 4. 4. ^êÄÉíëÖêìééÉåë=Ñ∏êëä~ÖW==bå=íêóÖÖ=âìåëâ~éëëâçä~=çÅÜ=ÑêáíáÇ=En skola med fokus på kunskap, arbetsro och med kunniga lärare skapar förutsättningarför att alla elever ska lyckas i skolan. Vi vill använda skolan som murbräcka motutanförskap och ge utsatta barn och ungdomar en trygg uppväxt. Därför behöver viutveckla framgångsrika skolor i socialt utsatta områden. Alla barn som behöver skaerbjudas läxhjälp och extra undervisning på skolloven. Elever med annat modersmål änsvenska ska få stöd på sitt modersmål om de behöver det. Men det behövs fler insatser föratt skapa en trygg kunskapsskola och fritid för stadens unga. 1. pí®êâ=Ñ∏ê®äÇê~~åëî~êÉí Tydliggör föräldraansvaret i alla insatser för barn och unga. Det är föräldrarna som är de bästa brottsförebyggarna. Hur mycket vi än stärker åtgärder från skolan, socialtjänsten, polisen m.fl., så är det i grunden föräldrarna som ansvarar för sina barn. Det ska vara obligatoriskt för vårdnadshavare att medverka i socialtjänstens utredningar. 2. £â~Ç=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=éçäáë=çÅÜ=ëâçä~ En ökad samverkan och dialog mellan polisen, socialtjänst m.fl. kommunala aktörer är nödvändig, men försvåras av dagens sekretessregler, trots att det finns möjligheter genom samtyckesblanketter. Rektorer ska kunna få information från socialtjänsten om elever begår brott. Poliser som arbetar förebyggande måste kunna få information om unga som befinner sig i narkotikamiljöer. 3. fåÑ∏ê=ÑêáîáääáÖ~=ÇêçÖíÉëíÉê=á=ëâçä~å Göteborg ska driva en kraftfull kamp mot narkotika och nolltolerans ska gälla. Vi menar att skolornas förebyggande policy mot alkohol- och narkotikamissbruk bör innefatta frivilliga förebyggande drogtester. Drogtester i skolan handlar inte om att straffa ungdomar, det handlar om att upptäcka droganvändning i tid och att elever inte ska vara drogpåverkade i skolan. Det kräver ett tydligt regelverk. Testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleverna och utgöra ett stöd för ungdomar att avstå från alkohol och narkotika. Allt fler ungdomar röker i Göteborg och det är ett problem eftersom det är en inkörsport till bruk av narkotika, därför behövs insatser för att minska andelen unga rökare. 4. píçéé~=ãçÄÄåáåÖ=á=ëâçä~å Stadens skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning vars metoder ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Polisanmälan och inkopplande av socialtjänsten ska göras i större utsträckning än vad som sker i dag. Vi vill även se en ökad vuxennärvaro i skolan eftersom det skapar en tryggare skola och förebygger förekomsten av mobbning. Därför vill vi exempelvis pröva systemet 4
 5. 5. med ”klassmorfar”.5. ióÑí=ìåÖ~ë=éëóâáëâ~=çÜ®äë~ Svenskarna är bland dem som mår bäst i världen, men våra unga är bland dem som anser sig må sämst. Ungas ohälsa beror till stor del på psykisk ohälsa. Det krävs stora insatser för att vända denna utveckling, inte bara från sjukvården. Vi menar att olika former av samtalsmottagningen är ett viktigt komplement till elevhälsan i skolan och ungdomspsykiatrin. Vi vill också återinrätta en specialpedagogisk utredningsenhet i Göteborg.6. £â~=å®êî~êçå=á=ëâçä~å Både i grundskolan och på gymnasiet finns ett omfattande skolk. För oss är det viktigt att skicka signalen att en hög frånvaro inte är acceptabelt. Orsaken till upprepad frånvaro måste utredas och följas upp med snabba och tidiga insatser. Föräldrar ska informeras omgående om frånvaron och skolk ska skrivas in i terminsbetyget.7. pîáâ=áåíÉ=ìíë~íí~=Ä~êå Den lagstadgade skyldigheten att anmäla missförhållanden till socialtjänsten måste uppfyllas. Personal i förskola, skola och andra verksamheter som arbetar med barn måste ha tydliga rutiner vid misstanke om att barn far illa. Vi vill även utveckla arbetsmodellen Skolfam, Skolsatsning inom familjehemsvården, i alla stadsdelar.8. bí~ÄäÉê~=ÉåÜÉí=Ñ∏ê=íê~ìã~íáëÉê~ÇÉ=Ä~êå Unga kriminella har ofta ett förflutet från krigszoner och har hemska trauman med sig i bagaget. Ofta har dessa ungdomar debuterat tidigt i kriminella sammanhang. Vi vill etablera enheter inom Göteborgs stad som arbetar med traumatiserade barn. Det är viktigt att vi möter utsatta barn tidigt med insatser i förskolan och skolan.9. cêáíáÇëîÉêâë~ãÜÉí=çÅÜ=ÑêáíáÇëâäìÄÄ~ê=ÄÉÜ∏îë= Fritidsverksamheten fyller en viktig funktion för många elever och föräldrar. Situationen med mycket stora elevgrupper är alarmerade och det har bara blivit värre trots löften om förändring. Pengarna behöver öronmärkas, tillgängigheten behöver förbättras både geografiskt i stadsdelarna och öppettiderna, inte minst i utsatta stadsdelar.10. ríîÉÅâä~=ÑêáíáÇëÖ™êÇ~êå~== Det är viktigt att ungdomar i Göteborg har en meningsfull och stimulerande fritid. Här fyller stadsdelarnas fritidsgårdar och dess personal ett viktigt syfte med en strukturerad verksamhet. Vi ser gärna en mångfald av olika inriktningar och flexibla öppettider där ungdomarna får vara med och utveckla verksamheten. Ökad samverkan mellan idrotts och föreningslivet samt med ungdomsråd i stadsdelarna bidrar också till att öppna dörrar till nya fritidsintressen. 5
 6. 6. jáåëâ~í=ìí~åÑ∏êëâ~é=á=d∏íÉÄçêÖDet är genom arbete, trygga bostadsområden och en oförsonlig kamp motdiskrimineringen som vi kan bygga en integrerad stad. Då krävs en politik med fokus påarbete istället för bidrag och eget ansvar i stället för omhändertagande. I dag innebärutanförskapet tiotusentals personliga tragedier. Det tar i genomsnitt mer än sju år för enperson som har beviljats uppehållstillstånd att få arbete i Sverige. Det är förödande förindividen och innebär betydande samhällsekonomiska förluster på alla nivåer. 1. Motprestation för socialbidrag Vi vill att Göteborg ska erbjuda försörjningsstödstagare en omstartsaktivitet som omfattar minst halvtid fem dagar i veckan för att öka den enskildes anställningsbarhet och nya erfarenheter. Deltagande ska vara ett krav för att få socialbidrag för personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 2. Unga ska ha jobb Vi vill införa särskilda ungdomsavtal i Göteborg för att minska ungdomsarbetslösheten. Avtalen ger unga lägre lön i början samtidigt som de garanteras utbildning och handledning. Unga måste få känna sig behövda och samhället behöver deras kompetens. 3. Mer praktik, lärlings- och korta yrkesutbildningar Regeringen har genomfört flertalet reformer för att försöka bryta trenden med avhopp inom gymnasieskolan. Vi vill skapa fler praktik- och lärlingsutbildningar i Göteborg, där ICA-skolan i Bergsjön kan fungera som ett gott exempel. Vi vill även pröva möjligheten att införa kortare gymnasiala yrkesutbildningar i Göteborg. 4. Förhindra att ungdomar glöms bort I dag finns det ett antal ungdomar som varken arbetar eller studerar, men som är kända av socialtjänst och polis. Vi menar att det behövs centrala resurser som kan användas direkt och snabbt så att ungdomarna inte riskerar att hamna mellan stolarna. 5. Kameraövervakning behövs Vi vill ha tydligare regler och mindre krångel för att få tillstånd till kameraövervakning, inte minst i utsatta områden. Det behövs i brottsförebyggande syfte och för att effektivt kunna utreda brott, men det måste också viktigt att den personliga integriteten skyddas och att det finns tydliga regler mot missbruk. 6. Satsa på Stödcentrum för unga brottsoffer En person som utsatts för ett brott är ofta redan sårbar, då blir det extra jobbigt att själv ta reda på vilket stöd som kan fås från vilken myndighet. Därför är det viktigt att slå vakt om den verksamhet som bedrivs inom Stödcentrum för unga 6
 7. 7. brottsoffer i Göteborg. Det är viktigt att det finns en verksamhet som kan samordna insatserna och vara en länk till olika myndigheter. Unga gärningsmän har inte sällan en gång själva varit brottsoffer. Därför skulle vi även vilja se ett utredningscentrum för unga gärningsmän i Göteborg. 7. Inventera farliga platser Vi vill att Göteborgs stad kontinuerligt, tillsammans med polisen och andra berörda, inventerar farliga platser där det finns risk för brott. Det kan handla om gångtunnlar, ödsliga gränder och platser där tidigare brott har begåtts. Genom inventering kan dessa platser kartläggas och insatser sättas in som minskar brottsligheten.pâ~é~åÇÉí=~î=Éå=íêóÖÖ~êÉ=ëí~ÇMånga ungdomar begår brott, och vissa riskerar att fastna i en kriminell livsstil. Därförmåste det första brottet också bli det sista. Då krävs det snabbare, tydligare och mersamordnade reaktioner från hela samhället. Det är så vi skapar en tryggare stad. 1. Göteborg behöver en brottsförebyggande strategi I dagsläget har Göteborgs stad flera organisationer vars huvudsakliga uppgift är att verka trygghetsfrämjande och brottsförebyggande. Vi menar att det behövs tas fram ett program, en tydlig brottsförebyggande strategi, för hur staden ska arbeta i framtiden under ledning av kommunstyrelsen. Inte minst gäller det Ung och Trygg, där flytten till Sociala resursnämnden har skadat samarbetet och den samverkan som skett under lång tid. 2. Satsa på socialsekreterarna Idag lämnar många erfarna och duktiga socialsekreterare det tunga arbetet som socialsekreterare för barn och unga för andra tjänster som ger mer lön och status. Att trygga barns levnadsförhållanden är socialtjänstens huvuduppgift och den viktigaste uppgiften som finns. Därför vill vi lyfta de socialsekreterare som arbetar med utsatta barn genom att ge dem högre lön och ökad status i kommunens kategorisering av yrkesgrupper. 3. Krymp de kriminella ungdomsgängen Det krävs samordnade insatser och en tydlig strategi för att hindra nyrekryteringen till kriminella ungdomsgäng och den grova, organiserade brottsligheten. Det behövs också ett utökat stöd till dem som vill bryta sig ur gängen. Göteborgs stad behöver tillsammans med andra myndigheter bli bättre på att underlätta för dem som vill bryta sin kriminella bana. 4. Använd tidiga orosamtal När polis eller socialtjänst upptäcker unga som befinner sig i riskmiljöer, men utan att ha begått brott eller använt narkotika, bör de kunna kontakta föräldrarna 7
 8. 8. för ett orosamtal genom exempelvis hembesök. Då får de en chans att berätta om situationen och involvera föräldrarna.5. Socialtjänst och polis under samma tak Stadsdelen Angereds socialtjänst kommer att flytta ihop sin verksamhet tillsammans med Polisen i gemensamma lokaler. Det är något som Folkpartiet liberalerna välkomnar och vill se i andra stadsdelar. Tätt samarbete och uppföljning på plats minskar risken att unga faller mellan stolarna. Vi menar också att socialtjänstens närvaro vid polisförhör med barn under 15 år ska vara obligatorisk.6. 48-timmars-garanti för unga på glid När en person under 18 år har gripits på grund av kriminalitet och/eller droger ska socialtjänsten i Göteborg inom 24 timmar kontakta föräldrarna för att informera dem om att deras barn är gripet av polis och att socialtjänsten fått en anmälan. Vi vill även att föräldrar vars barn påträffas berusade eller anmälts för snatteri, vandalisering eller liknande kallas, tillsammans med sitt barn, till socialkontoret inom 48 timmar.7. Synliga poliser Satsningen på en synlig, lokalt förankrad och närvarande polis är viktigt. Minskad brottslighet kräver ökad upptäcktsrisk, fler uppklarade brott och ett fördjupat förebyggande polisiärt arbete. Här fyller både ungdomspoliser och områdespoliser en viktig funktion.8. Staden ska möta upp polisens satsningar Vi menar att det är helt centralt att staden möter upp polisens fortsatta lokala satsningar med andra förebyggande insatser som exempelvis fältarbetare, drogförebyggare och socialassistenter. Det är genom samverkan och samarbete vi kan göra skillnad i vardagen.9. Satsa på fler fältarbetare Fältarbete kan aldrig ersätta föräldrars och andra vuxnas ansvar för sina barn, men är ett viktigt komplement. Att arbeta uppsökande med ungdomar som vistas i riskmiljöer är en viktig uppgift. Fältarbetaren kan även tidigt upptäcka och anmäla när barn far illa.10. Utveckla ett koncept med ”nattvagnar” Vi vill att Göteborgs stad utvecklar ett koncept med ”nattvagnar” som kan ställas ut i stadsdelar när det är oroligt. Vagnarna kan bemannas med fält- och socialsekreterare, nattvandrare samt polis.11. Fler volontärer i Göteborg Vi vill underlätta frivilliginsatser, såväl från ideella organisationer som från enskild volontärverksamhet, för att kunna genomföra riktade insatser. Det kan bland annat handla om läxhjälp och stödpersoner. 8
 9. 9. 12. bí~ÄäÉê~=Éå=íêóÖÖÜÉíëíÉäÉÑçå= Polismyndigheten i Stockholms län driver tillsammans med sina volontärer verksamheten Nattknappen. Syftet med Nattknappen är att skapa trygghet för alla, särskilt ungdomar, som rör sig ute under sena kvällar och nätter på helgerna. Genom Nattknappen kan man ringa och prata med polisens volontärer när man känner sig otrygg. Vi undersöka möjligheterna att etablera en trygghetstelefon i Göteborg, efter den modell som används i Stockholm.= 9

×