Llojet dhe metodat e te dhenave primare
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Llojet dhe metodat e te dhenave primare

on

 • 2,596 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,596
Views on SlideShare
2,596
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Llojet dhe metodat e te dhenave primare Llojet dhe metodat e te dhenave primare Presentation Transcript

 • LLOJET DHE METODAT E TE DHENAVE PRIMARE Te dhenat sekondare dhe nevoja per te dhena primare Te dhenat primare mblidhen nga njesia kerkimore (personi, familja, faktoret ekonomik, institucionet…) Rendesia e zgjedhjes se perfaqesueseve reprezentativ
 • Llojet e te dhenave primare Llojet e te dhenave te kerkuara na percaktojne edhe metoden kerkimore qe do t’a perdorim Sipas karakterit te dhenat primare mund te kerkohen per:a) Fakte dhe gjendjenb) Mendim,qendrim dhe variabla psikologjike
 • a) Te dhenat mbi FAKTET, GJENDJEN Te dhena per: te anketuarit, konsumatoret( te tanishem dhe potencial), jokonsumatoret Grup i te dhenave mbi vetite gjeografike, demografke, ekonomike etj.1) Vetite e te anketuarit Qellimi: pergjithesimi dhe analizimi i vetive dhe sjelljeve te ndryshme te konsumatoreve- Vetite gjeografike – aspekti gjeografik, regjional, urban, rural etj
 • - Vetite demografike – mosha, gjinia, profesioni, madhesia e familjes- Vetite ekonomike – baza materiale vs. segmentimi i tregut2) Sjellja e te anketuarit- Kerkimet e tregut dhe pritjet ne sjellen e konsumatoreve- Sjellet ekzistuese projektojne sjellet ne te ardhmen e afert ( por jo domosdoshmerisht)- Ndryshimet e rrethines – ndryshojne sjelljen e konsumatoreve
 • 3) Variablat psikologjike Vetite psikologjike qe e karakterizojne te anketuarin(konsumatorin)- Vetite e personalitetit – agresiv, modest, dominues, oportunist, kurreshtar- Stili jetesor – caktohet grupi cak i konsumatoreve; behet segmentimi i tregut- Qendrimet – kerkimet lidhur me mendimet(sic) e tyre- Informimi – njohurite e konsumatoreve ne lidhje me produktin ( realiteti!!)- Motivet – arsyet e sjelljes se konsumatoreve ne nje drejtim te caktuar
 • METODA E VROJTIMIT Vrojtimi bazohet ne te verejturit e perditshem, pa parshtrimin e pyetjeve Karakteristikat e te te verejturit- Planifikimi sistematik per qellimet e kerkimit- Regjistrimi sistematik i ngjarjeve- Vertetimi i besueshmerise se te dhenave
 •  Llojet e vrojtimeve- Vrojtimi ne vend( psh. shitore) pa parashtruar pyetje- Vrojtimi permes pajisjeve teknike – “vrojtimi sistematik”- Vrojtimi si metode – “vrojtimi i perditshem”- Vrojtimi i perditshem – nuk ka qasje standarde dhe nuk mund te merret si metode- Vrojtimi si metode – organizohet ne menyre qe te: fitohen njohuri te reja, te kete nje orientim kah objekti i caktuar kerkimor, te evidencohen ne kohen kur ndodhin, behet nga profesionistet, mund te kontrollohet
 •  Vrojtimi dhe metoda e anketimit - interaktiviteti Vrojtimi mbledh te dhena mbi faktet, konstaton gjendjen e tanishme Anketimi analizon motivet dhe sjelljet e konsumatoreve Metoda e vrojtimit rralle perdoret si e vetme ( e pavarur)
 • Teknikat e vrojtimit Kriteret per aplikim te metodes se vrojtimit1. Vrojtimi ne nje situate natyrore apo artificiale2. Vrojtimi i verejtur apo i paverejtur3. Vrojtimi i struktururar apo i pastrukturuar4. Vrojtimi i drejtperdrejt apo i terthorte5. Vrojtimi personal apo me pajisje teknike
 • 1. Vrojtimi ne nje situate natyrore apo artificiale- Situate natyrore – evidencimi i ngjarjeve dhe fakteve qe ndodhin rregullisht- Situate artificiale – e krijon, organizon dhe zhvillon studiuesi ( ne kushte “laboratorike”)2. Vrojtimi i verejtur apo i paverejtur- Vrojtimi i verejtur dhe te metat e tij - ( ndryshimi i sjelljes se konsumatoreve)- Vrojtimi i paverejtur – me pajisje teknike ose me proces “sekret” kerkimor per “bleresin” apo “shitesin”
 • 3. Vrojtimi i strukturuar apo i pastrukturuar- Vrojtimi i strukturuar – vrojtim me kerkesa te plota dhe precize ( per produktin, konkurencen, cmimin, vendin etj.). Perpunim dhe analize me e thjeshte dhe me sakte e rezultateve, perpilim i formulareve.- Vrojtimi i pastrukturuar – shume i veshtire; i papercaktuar dhe i padefinuar qarte( sjelljet e pergjithsheme te shitesit dhe bleresit)
 • 4. Vrojtimi i drejtperdrejt apo i terthorte- Vrojtimi i drejtperdrejt – vrojtim i njekoheshem me dukurine- Vrojtimi i terthorte – evidencon gjurmet fizike te nje dukurie te ndodhur ne te kaluaren5. Vrojtimi personal apo me pajisje teknike- Vrojtimi personal – realizohet nga individi, me prezence te drejtperdrejt- Vrojtimi me pajisje teknike – eviton ndikimet subjektive te vrojtuesit, aktivitet me kohezgjatje me te madhe
 • Perparesite dhe te metat e metodes se vrojtimit Krahasimet me metoden e anketimit Vrojtimi na jep paqyre te ngjarjeve ashtu si jane, nuk varen nga i ekzaminuari, jane objektive Te metat- eshte i kufizuar ne evidencimin e dukurise ne kohen e tanishme- e pamundur te hulumtohen ngjarjet nga e kaluara- zgjate shume- kosto e larte
 • OBJEKTI I VROJTIMIT Mund te jene:- Pjesemarresit ne anen e kerkeses ( konsumatoret, konsumatoret potencial, jokonsumatoret)- Pjesemarresit ne anen e ofertes ( shitesit, furnitoret etj) Saktesia ne percaktim se kush vrojtohet- Sjellja e individit- Sjellja e grupit Saktesia ne percaktim se cka vrojtohet- psh, profesionaliteti, sjellja apo ndonje aktivitet tjeter
 •  Koha e realizimit te vrojtimit- koha kur behet vrojtimi- dallimi me kohe i sjelljeve te shitesit/bleresit Formularet per vrojtim- Formularet e “thjeshte”- Formularet ne pajisje teknike
 • METODA E ANKETIMIT Metode per mbledhjen e te dhenave primare mbi faktet, mendimet dhe sjelljet e konsumatorit. Metode qe bazohet ne parashtrimin e pyetjeve dhe marrjen e pergjigjeve
 • SUBJEKTET NE METODEN E ANKETIMIT Subjektet pjesemarrese jane:1. I anketuari – konsumatoret, profesionistet, tregtaret, subjetet ekonomike, te tjeret qe kane te bejne me kerkimin2. Anketuesi3. Kontrolluesi i anketuesit
 • PERMBAJTJA E METODES SE ANKETIMIT Metoda e anketimit mbledh te dhena sasiore dhe cilesore ne lidhje me:- Faktet- Mendimet- Motiveta) Mbledhja e fakteve – mbledh fakte ne lidhje me ngjarjet ne te kaluaren dhe te tashmen- Behet ne rrethinen ku arrihen me se shumti te dhena- Behet segmentimi i popullsise qe na jep informacion per: furnizimin me produkte, konsumin, shprehite e konsumatoreve, informacionet e konsumatoreve per produktin
 • b) Mendimi i te anketuarit- Bene ndarjen ne mes te qendrimit, bindjes, mendimit- Kerkimi i ketij mendimi mundeson hulumtime ne lidhje me: produktin, politiken afariste, aktivitetet tregtarec) Kerkimi i motiveve- Mbledh te dhena mbi motivet e sjelljes se caktuar te konsumatoreve- Zbulimi i arsyeve te nje motivi te tille- Perdorimi i pyetjeve te terthorta per mbledhjen e informatave sa me te sakta
 • PERGATITJA DHE REALIZIMI I ANKETIMIT Pergatitja dhe realizimibehet ne 3 faza:1. Faza e pare- Perkufizimi i problemit- Pershtatshmeria e metodes se anketimit, ne lidhje me qellimin- Vleresimi i nevojes reale dhe zgjedhja e teknikave perkatese- Segmentimi i grupeve cak2. Faza e dyte- Perpilimi i planit dhe perpunimi detaj i aktiviteteve( realizatoret, koha, shpenzimet)- Plani kohor- Plani i shpenzimeve
 • 3. Faza e trete- Zgjedhja e personelit( anketuesit)- Realizimi i anketimit- Renditja e rezultateve- Perpunimi i rezultateve- Analiza e rezultateve- Prezentimi i rezultateve
 • LLOJET E ANKETIMIT Kriteret qe duhet te merren parasysh ne anketim jane:- Teknikat e komunikimit qe te perdoren - ( personal, permes telefonit, postes, kompjuterit)- Shkalla e strukturimit – ( pyetje te mbyllura, pyetje me shume zgjidhje, pyetje te hapura)- Mbulimi i qellimeve – ( qellime te mbuluara, qellime te pambuluara)
 • Anketimi personal Komunikim i drejtperdrejt ne mes te paleve Sasi e madhe e te dhenave te mbledhura Paralelisht organizohet edhe vezhgim Anketimi personal ( ne banese) Anketimi ne vende publike(veshtiresite e mostres)
 • Perparesite dhe te metat e anketimit personal Perparesite- Te dhena nga dora e pare- Mundesia e stimulimit e te anketuarit- Mundesia per pyetje shtese- Mundesia e mostres reprezentative- Marrja e pergjigjes ne te gjitha pyetjet- Arrihet promovimi i produkteve
 •  Te metat- Nuk ka anonimitet te te anketuarve- Anketuesi mund te ndikoj ne te anketuarin- Shpenzimet e ketij anketimi jane shume te larta
 • Anketimi nepermjet telefonit I ngjashem me anketimin personal Perparesite- gjetja e lehte e te anketuarve- shpejtesia e mbledhjes se te dhenave- shpenzimet e vogla- Te metat- kontakti eshte me pak personal- koha e kufizuar per bisede- mungesa e kontaktit vizuel
 • Anketimi me ane te postes Perparesite- Ekonomizimi- Shperndarja e gjere gjeografike- Eleminimi i gabimit te anketuesit- Sinqeriteti i pergjigjeve- Gjetja e lehte e te anketuarit- Te metat- Koha e gjate e realizimit- Mundesia e gabimit ne moster- Pyetesori i shkurter dhe i thjeshte- Nuk dihet kush pergjigjet ne pyetesor- Moskthimi i pergjigjes ( letra percjellese, shperblimet)
 • Anketimi permes kompjuterit Kushte laboratorike te punes E-mail On line
 • Shkalla e strukturimit te pyetjeve Llojet e strukturimita) Pyetjet e mbyllura – pyetje te strukturuara( pergjigje ne pyetje te caktuara ; me PO ose JOb) Pyetjet me shume zgjidhje – pyetje te strukturuara( me shume se nje pergjigje e sakte)c) Pyetjet e hapura – pyetje e pastrukturuar( pyetje per anketim grupor, ku vet formulohet pergjigja)
 • Mbulimi i qellimeve te anketimit Mbulimi i qellimit – mosndikimi ne pergjigje Qellimi i pambuluar – pyetje e drejtperdrejt Kombinimi i strukturimit te pyetjeve dhe (mos)mbulimit te qellimeve:- Pyetjet e strukturuara me qellime te pambuluara- Pyetjet e pastrukturuara me qellime te pambuluara- Pyetjet e strukturuara me qellime te mbuluara- Pyetjet e pastrukturuara me qellime te mbuluara
 • Gabimet e organizatorita) Gabimet e zgjedhjes se mostresb) Gabimet e anketuesitc) Gabimet e perpunimit te te dhenave Gabimet e te anketuarita) Refuzimi i pergjigjeveb) Aneshmeria ne pergjigje
 • ORGANIZIMI I MBLEDHJES SE TE DHENAVEPRIMARE ME METODEN E ANKETIMIT Anketimi i njehereshem Anketimi i shumehereshem – paneli Paneli anketues – bashkesi e perhereshme, kontakti permanent Karakteristikat e panelit:- Mostra e perhershmee te anketuarve- Pyetjet e njejta per nga permbajtja dhe forma- Anketimi ne distanca te njejta kohore
 •  Subjektet qe jane objekt i anketimita) Paneli i konsumatoreve – ( formohet mostra e konsumatoreve)b) Paneli i tregtise – ( japin te dhena te sakta mbi shitjen e produkteve)c) Paneli i industrise – ( percjelle ndryshimet ne treg, tregon mundesine e absorbimit vleror te cmimit te tregut)d) Panelet per nevoja te vecanta
 • Perparesite dhe te metat e panelit anketues Perparesite- Lidhjet afategjata me anetaret e panelit- Anetaret e panelit njohes te mire te problemit- Lehtesia ne komunikim- Percjellje me e madhe e ngjarjeve nga anetaret e panelit se sa te anketuesit e zakonshem- Mundesi me e mire dhe me reale te prognozimit te ngjarjeve
 •  Te metat- Ndryshimi i sjelljes te anetaret e panelit- Nderprerja e bashkepunimit- Nevoja per angazhim permanent te anetareve te rinje ( 10-20%)
 • METODA EKSPERIMENTALE Metode matematiko-statistikore per krahasimin e hipotezes Eksperimenti eshte studim dhe testim i hipotezes Metoda eksperimentale eshte harmonizim i qellimshem i nje veprimi duke ndryshuar nje faktor( cmimin, paketimin…) ne nje treg te caktuar dhe ndikimi i ketij veprimi ne tregun tjeter
 •  Qellimet e kesaj metode jane:- Studimi i tregut per produkt te ri ose te vjeter- Studimi i tregut ne lidhje me porosite promovuese- Studimi i tregut ne lidhje me reagimet e konsumatoreve ne ndryshimin e cmimeve te produktet e reja ose te modifikuara
 •  Fazat kryesore te eksperimentit1. Perkufizimi i problemit2. Parashtrimi i hipotezes3. Perkufizimi i variables se pavarur4. Perkufizimi i variables se varur5. Zgjedhja e llojit te eksperimentit6. Kontrollimi i eksperimentit7. Analizimi dhe interpretimi i rezultateve
 • FALEMINDERIT