Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit

19,967 views
19,254 views

Published on

Bilanci i gjendjes, Bilanci i Suksesit

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,967
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
379
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit

  1. 1. FINANCAT E KORPORATAVE Fitim Redenica FAMA- Gjilan V. RAPORTET FINANCIARE ( Detyra me zgjidhje)Shembulli 1. Një firmë ka mjete rrjedhësë 200€ ,neto mjete fikse 600€ , hua ( borxh) afatshkurtër 80€ dhe huaafatgjatë 300€.Të përpilohet bilanci i gjendjes. 1. Sa është kapitali aksionar? 2. Sa është neto kapitali xhirues? Zgjidhje 1. Kapitali aksionar(KA) = Mjetet e tërësishme(MT) – Detyrimet e tërësishme(DT) MT = Mjetet rrjedhëse ( Mrr) + Mjetet fikse (Mf) MT= 200+ 600 = 800€ DT= Detyrimet rrjedhëse (Drr) – Detyrimet afatgjata (Da) DT= 80 + 300 = 380€KA = MT – DT = 800 – 380 = 420 € BILANCI I GJENDJESMjetet Burimet e mjeteve dhe Kap. AksionarMjetet rrjedhësë 200 Detyrimet rrjedhësë 80Mjetet fikse 600 Detyrimet afatgjata 300 Kap.aksionar 420Mjetet totale 800€ Detyrimet+ kapit. 800€ 2.Neto kapitali xhirues(Nkxh)= Mrr – Drr = 200 – 80 = 120€Shembulli 2.Korporata “X” ka asete fikse sipas vlerës së kontabilitetit në shumën prej 800€ dhe vlera e tregutkonsiderohet të jetë 1,200€. Kapitali neto xhirues është 500 € në libra, por 800€ mund tërealizohen , nëse të gjitha mjetet rrjedhëse do të likuidohen. Kjo firmë ka 600 € borxhe afatgjatë,sipas vlerës së kontabilitetit dhe të tregut. 1. Sa është vlera e kontabilitetit të kapitalit aksionar? 2. Sa është vlera e tregut të kapitalit aksionar?
  2. 2. FINANCAT E KORPORATAVE ZgjidhjeKapitali aksionar (kontab)= Mjetet totale (kontab) – Detyrimet totale (kontab.)Kapitali aksionar (kontab)= 1,300 – 600 = 700€Kapitali aksionar (tregu)= Mjetet totale (tregu) – Detyrimet totale (tregu)Kapitali aksionar (tregu)=2,000- 600 = 1,400 € Bilanci i Gjendjes Mjetet Burimet e mjeteve dhe Kap. aksionar Kontab. Tregu Kontab. TreguKap.neto xh 500 800 Kredi afatgj. 600 600Mjetet fikse 800 1200 Kap aks. 700 1400Mjetet totale 1,300€ 2,000€ D+K 1,300€ 2,000€Shembulli 3.Bilani i suksesit ( milionë €) Neto shitja 1620 - Kostoja e produkteve te shitura (805) - Amortizimi (70) = Fitimi para kapates dhe tatimit(FPKT) 745 - Kamata e paguar (80) = Të ardhurat që tatimohen 665 - Tatimet (228) = Neto të ardhurat 437€ - Dividendat (107) Fitimi i mbetur 330€ Le të supozojmë se kjo korporatë kishte 210 milionë aksione në fund të vitit 2008. Bazuar në bilancin e mësipërm të suksesit, sa ishin: FPA ( fitimet per aksion)?, dhe sa ishin DPA (dividendat per aksion)? Zgjidhje T.ArdhuratNeto 4371. FPA    2.08 €/aksion Aks.teresishme 2102. DPA  Divid.e.tersishme  107  0.509 €/aksion Aks..teresishme 210
  3. 3. FINANCAT E KORPORATAVEShembulli 4.Mjetet e korporatës “X” ishin 4,000€ , ndërsa burimet e mjeteve 1,600 €. Sa është kapitaliaksionar i saj? ZgjidhjeKapitali aksionar = Mjtet – Burimet e mjeteve KA = 4,000 – 1,600 = 2,400 € KA = 2,400 €Shembulli 5.Korporata “X” disponon me mjete fikse prej 1,250€ mirëpo vlera e tregut është 1,600€. Kapitalixhirues i saj është 850€ në kontabilitet, por me likuidimin e kapitalit të tillë mund të fitohen1,050€. Po ashtu “X” ka borxhe afatgjatë 930€ sipas vlerës së kontabilitetit dhe vlerës së tregut.Sa është vlera e kontabilitetit e kapitalit aksionar dhe vlera e tregut? Të ndërtohet bilanci igjendjes sipas vlerës së kontabilitetit dhe sipas vlerës së tregut? Zgjidhje 1. KA(kontab.) = Mjetet e tërsishme(kontab) – Detyrimet e tërësishme(kontab) KA(kontab) = (1,250 + 850) – 930 = 1,170€ 2. KA(tregu) = Mjetet e tërësishme ( tregu) – Detyrimet e tërësishme(tregu) KA(tregu)= ( 1,600 + 1,050) – 930 = 1,720€ Bilanci i gjendjesMjetet Burimet e mjeteve dhe kap.aksionar Kontab. Tregu Kontab. TreguKap.xhirues 850 1,050 Det.afatgj. 930 930Mj. Fikse 1,250` 1,600 KA 1,170 1,720Mjetet totale 2,100€ 2,650€ D+K 2,100€ 2,650€
  4. 4. FINANCAT E KORPORATAVEShembulli 6.Një firmë ka mjete rrjedhëse 450€ dhe neto mjete fikse 940€. Borxhi i saj afatshkurtër është210€, ndërsa borxhi afatgjatë 380€. Të përpilohet bilanci i gjendjes. 1. Sa është kapitali aksionar? 2. Sa është neto kapitali xhirues ( Nkxh)? Zgjidhje 1. Kapitali Akiosnar(KA)= Mjetet totale(Mt) – Detyrimet totale(Dt) Mt = Mrr + Mf = 450 + 940 = 1,390 € Dt = Drr + D. Afatgjata= 210 + 380 = 590 € KA = 1,390 – 590 = 800 € Bilanci i gjendjesMjetet Burimet e mjeteve dhe kap. AksionarMj. Rrjedhëse 450 Det. Afatshkurtëra 210Mj. Fikse 940 Det. Afatgjata 380 KA 800Mjetet totale 1,390€ D+ K 1,390€ 2. Neto kapitali xhirues (Nkxh) = Mrr – Drr = 450 – 210 = 240 € Nkxh = 240 €Fitim REDENICA FAMA- Gjilan
  5. 5. FINANCAT E KORPORATAVEShembulli 7. Gjatë vitit 2008 korporata “X” kishte shitje 1,400 € , kostoja e produkteve të shitura ishte 740€,amortizimi 120€ dhe kamata e paguar 175 €. Nëse norma e tatimit është 20% dhe të gjithatatimet janë paguar aktualisht sa janë neto të ardhurat?Kjo korporatë posedon 150 aksione të rëndomta në fund të vitit 2008. Dividendat e tërësishme tëpaguara ishin 150 €. Llogaritni FPA dhe DPA? Zgjidhje Neto shitja 1,400 € - Kosto e prod. të shitura (740) - Amortizimi (120) = FPKT ( Fitimi para kamates dhe tatimit) 540€ - Kamata e paguar (175) = Të ardhurat e tatueshme 365€ - Tatimi ( 20%) (73) = Të ardhurat neto 292€ Të.ArdhuratNeto 292 1. FPA   1.95 €/aksion Aks.teresishme 150 2. DPA  Divid.e.tersishme  150 1.00 €/ aksion Aks..teresishme 150Shembulli 8. Një korporatë posedon 400,000 aksione , ndërsa vlera e tregut e kapitalit aksionar është 4milionë €. Sa janë fitimet për aksion (FPA) dhe raporti çmimi ndaj fitimit (ÇF), nëse të ardhuratneto janë 200,000€ ? Zgjidhje 1. Çm / aksion  Vlera.e.aksioneve  1.000.000 10 €/aksion Aks..teresishme 400.000 T .ArdhuratNeto 200,000 2. FPA  Aks ..teresishme  400,000  0.50 €/aksion Çm .i..aks 10 3. ÇF  FPA  0.50  20
  6. 6. FINANCAT E KORPORATAVEShebmulli 9.Në bilancin e suksesit të korporatës”X” tregohen të ardhurat neto në shumën prej 650€(milionë).Numri i tërësishëm i aksioneve ishte 280 (milionë), ndërsa dividendat e tërësishmë 110€(milionë). Sa është fitimi për aksion (FPA) dhe dividenda për aksion(DPA)? Zgjidhje Të.ArdhuratNeto 6501. FPA    2.32 €/ aksion Aks.teresishme 280 Divid.e.tersishme 1102. DPA    0.39 €/aksion Aks..teresishme 280Shembulli 10.Korporata “X” kishte 320 milionë aksione në fund të vitit 2008, ndërsa neto të ardhurat ishin 210milionë, dividendat e tërësishmë ishin 125 milionë. Sa janë fitimet për aksion (FPA) dhedividendat për aksion (DPA) ? Zgjidhje1. FPA  Të.ArdhuratNeto  210m  0.66 €/aksion Aks..teresishme 320m2. DPA  Divid.e.tersishme  125m  0.39 €/aksion Aks..teresishme 320mShembulli 11.Korporata “X” posedon 240,000 aksione. Vlera e tërësishme e tregut të kapitalit aksionar është2.2 milionë €. Të ardhurat neto të saj janë 75,000 €. Sa janë fitimet për aksion (FPA) dhe sa ështëraporti çmimi- fitimi (ÇF)? Zgjidhje 1. FPA  Të.ArdhuratNeto  75.000  0.31 €/aksion Aks..teresishme 240.000    Vlera.e.aksioneve 2.200.000 2. Çm 9.17 €/aksion Aks..teresishme 240.000    Çm.i..aks 9.17 3. ÇF 29.58 FPA 0.31
  7. 7. PDF to Word

×