Webinar: Mijn bedrijf in de pers - 09.11.2011

1,966 views
1,863 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
130
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Webinar: Mijn bedrijf in de pers - 09.11.2011

 1. 1. finn 09/ 11/ 2011 Kristien vermoesen Managing Partner FINN Public Relations www.finn.be Kristien.vermoesen@finn.be Twitter: @kris10vermoesen“mijn bedrijf in de pers”
 2. 2. finnmisverstanden over perswaarom persrelaties?story modelpr-kanalendon’t do thispersberichten
 3. 3. finn“mijn bedrijf in de pers”“wij zijn beurs-genoteerd, wijMogen niet Metde Pers coMMu-niceren, of al-leen over kwar-taalcijfers”
 4. 4. finn“mijn bedrijf in de pers”“journalistenzijn alleen geïn-teresseerd inroddels en sen-satie”
 5. 5. finn“mijn bedrijf in de pers”
 6. 6. finn“mijn bedrijf in de pers”“ik heb ooit eenPersbericht ver-stuurd, ze zul-len Me inMiddelswel kennen”
 7. 7. finn“mijn bedrijf in de pers”
 8. 8. finn“mijn bedrijf in de pers”“ik ga wel eensMet die journa-list eten, danzal hij wel ietsschrijven overons”
 9. 9. finn“mijn bedrijf in de pers”“ik ken geenjournalisten,dus ik Maak geenkans oM in dePers te koMen”
 10. 10. finn“mijn bedrijf in de pers”fout: jouRnalisten zoeKen ideeën, geen vRienden
 11. 11. finnmisverstanden over perswaarom persrelaties?story modelpr-kanalendon’t do thispersberichten
 12. 12. finn“mijn bedrijf in de pers”ondeRsteuning Bd – sales – HRveRdeR dan infoRmatieve PRess Releases:■ product pr■ naambekendheid verhogen■ expertstatus■ branding (emotie)■ employer branding“CredibiLiTY”
 13. 13. finn“mijn bedrijf in de pers” 0€ 12000 €
 14. 14. finn“mijn bedrijf in de pers”‘SHARE OF VOICE’(via adveRtenties)versus‘CREDIBILITY OF VOICE’(via influenceRs)
 15. 15. finn“mijn bedrijf in de pers”Pr groeit, dankzij Media trends
 16. 16. finn“mijn bedrijf in de pers”gatekeePers worden Minder streng (on-line)“cHuRnalism”BeRicHtgeving woRdt oveRgenomen “omdat andeRen Het BRengen”vB: data dRiven (woestijnvis)gevaaR vooR PR PRo’s: als Het Begint te BRanden, zal Het HaRd BRanden
 17. 17. finn“mijn bedrijf in de pers”redacties worden kleinergeneralisten iPv sPecialisten“je mag eR niet meeR van uitgaan dat jouRnalisten ooK de Hele con-text Kennen. die moet je ooK uitleggen”.
 18. 18. finn“mijn bedrijf in de pers”24 hour news cycletwitteR > online > Radio > tv > PRint mediasource: Burson Marsteller
 19. 19. finn“mijn bedrijf in de pers”“door de versnelling vande news cycle gaan tradi-tionele media verdiepen.”“daardoor doen journalis- + 700 %ten steeds meer beroep op“experten”tussen jaRen ‘60 en 2001:aantal exPeRts in media+ 700 %(erik albaek, univ oF soutHdenmark)
 20. 20. finn“mijn bedrijf in de pers”oPgePast: Pr is geen Marketingsommige BedRijven HeBBen veel Potentiële veRHalen, maaR: “we willenHieRoveR niet communiceRen, want Het past niet in onze maRKeting-stRategie”PeRsoPPoRtuniteiten RuimeR zien dan maRKeting. je mag je BRand nietzo nauw definiëRen dat je eR alleen mee Kan communiceRen via paidmediaeR is altijd wel PleK om 1 of een aantal bedrijfswaarden naaR Buitente KRijgen in een veRHaal. maaR je Kan niet eisen dat PR elKe KeeR elKKlein detail van je maRKetingBoodscHaP Kan BRengen.
 21. 21. finnmisverstanden over perswaarom persrelaties?story modelpr-kanalendon’t do thispersberichten
 22. 22. finn“mijn bedrijf in de pers”story Model me proximity conflict p rRational unusualness human emotion o interest m i n e newness n timeliness c e significance woRld
 23. 23. finn“mijn bedrijf in de pers”newness: trends & cijfers, ...
 24. 24. finn“mijn bedrijf in de pers”ProMinence:de “schaal-voordelen” in PrBelangRijKHeid■ mensen■ bedrijven■ events
 25. 25. finn“mijn bedrijf in de pers”tiMeliness: “waar Praten de Mensen overvandaag de dag?”
 26. 26. finn“mijn bedrijf in de pers”conflict: “waar en tussen wie looPt hetfout?”
 27. 27. finn“mijn bedrijf in de pers”
 28. 28. finn“mijn bedrijf in de pers”unusualness: “tiens!”
 29. 29. finn“mijn bedrijf in de pers”ProxiMity: “intussen in uw achtertuin”
 30. 30. finn“mijn bedrijf in de pers”significance: “dit is wat er oP u afkoMt”
 31. 31. finn“mijn bedrijf in de pers”huMan interest: “wat drijft hen?”
 32. 32. finn“mijn bedrijf in de pers”story Model kan dienen als toetssteen bijalles wat je tegenkoMt: “is dit eventueel in-teressant voor een journalist?”
 33. 33. finnmisverstanden over perswaarom persrelaties?story modelpr-kanalendon’t do thispersberichten
 34. 34. finn“mijn bedrijf in de pers”Pr-kanalen:■ 1 tot 1 contact■ persbericht■ persconferentie■ persreis
 35. 35. finn“mijn bedrijf in de pers”1 tot 1 contact (telefoon, Mail, twitter,...)■ om een beperkt aantal media/journalis- ten aan te spreken■ om journalisten aan te spreken waarmee je al een vertrouwensrelatie hebt■ om toch succes te boeken bij een moeilijk onderwerp (‘primeur’/exclusief)let oP: te veel Bellen Kan jouRnalisten afscHRiKKen.
 36. 36. finn“mijn bedrijf in de pers”Persbericht■ voor echt nieuws (zie story model)■ om bedrijfsnieuws (jubileum, nieuw product) te kaderen in bredere trendvooR mindeR HaRd nieuws, of nieuws dat slecHts BePaalde mediaaansPReeKt, weRKt een telefoontje soms BeteR
 37. 37. finn“mijn bedrijf in de pers”Persconferentie■ om een welbepaalde locatie te tonen■ om de professionaliteit van het bedrijf te tonen (nieuwe weg inslaan)■ om een stand van zaken te geven (jaarverslag, …)■ om een nieuw product of nieuws aan te kondigen dat een zeer grote impact heeft op veel mensen (“prominence”!)
 38. 38. finn“mijn bedrijf in de pers”Persreis■ om een welbepaalde locatie / wel- bepaald event te tonen (bv. tewaterlating, bepaalde werf,…)■ om een lange termijn relatie op te bou- wen met een welbepaalde journalistoPgelet: zeeR moeilijK in Huidig Klimaat (cf. KRimPende newsRooms)
 39. 39. finn“mijn bedrijf in de pers”welk Pr-kanaal je ook gebruikt:investeer in lange terMijn contacten Metjournalisten, door consequent en regel-Matig te coMMuniceren!
 40. 40. finnmisverstanden over perswaarom persrelaties?story modelpr-kanalendon’t do thispersberichten
 41. 41. finn“mijn bedrijf in de pers”1. oud nieuwsjouRnalisten HeBBen 6de zintuig, zoals londense taxicHauffeuRs datHeBBen vooR KaaRt van londen2. foute journalisteconomie en lifestyle: diffeRent tHings3. onvolledigheidHi Res Beelden, uRl, PRijs, contact4. slordighedennamen, telnR, e-mail, cijfeRs, RefeRenties5. sPaMunsuBscRiBe-linK: jouRnalisten zijn niet veRPlicHt om uw nieuws teontvangen
 42. 42. finn“mijn bedrijf in de pers”6. “nalezen” =! herschrijvennalezen= KijKen of info coRRect is. jouRnalisten scHRijven BeteR danu.7. deadlines17u is 17u, niet de volgende moRgen. HameR dit eRin Bij alle ecHelonsBedRijf (ooK secRetaResse)8. “groetjes aan oMa”jouRnalisten HeBBen geen Plaats om “nog snel even dit” te veR-melden
 43. 43. finnmisverstanden over perswaarom persrelaties?story modelpr-kanalendon’t do thispersberichten
 44. 44. finn“mijn bedrijf in de pers”attachMents: no
 45. 45. finn“mijn bedrijf in de pers”gala-event? no
 46. 46. finn“mijn bedrijf in de pers”neeM de 5 w’sniet te letterljk.een verhaalvertellen isbelangrijk.
 47. 47. finn“mijn bedrijf in de pers”quesquejevous?
 48. 48. finn“mijn bedrijf in de pers”“jullie zijn onze derde keuze”.maaR vooRuit, “doelgRoeP en looK en feel van uw magazine zitten inRicHting van wat gezocHt woRdt.” (tiP: Bel de ReclameRegie)
 49. 49. finnover ons
 50. 50. finn“mijn bedrijf in de pers”pr | social | communication | branding
 51. 51. finnvragen?stel ze geRust nu, of stuuR een mail naaR:KRistien.veRmoesen@finn.BeTwiTTer: @KRis10veRmoesenRssfeed: HttP://www.finn.Be/finn.Rss

×