Uudet paikkatietolähteet puunhankinnan operaatioiden tukena

463 views

Published on

Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät
– seminaari ja retkeily
13.-14.6.2013 Lahti

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uudet paikkatietolähteet puunhankinnan operaatioiden tukena

 1. 1. Uudet paikkatietolähteet puunhankinnanoperaatioiden tukenaTapio RäsänenEffFibreKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari ja retkeily13.6.2013 Lahti
 2. 2. www.metsateho.fiPaikkatieto puunhankinnan suunnittelussa ja ohjauksessa2Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 LahtiPäätöstukijärjestelmätSimulointiOptimointi ym.laskentaMetsäkoneiden kartta- jaopastusjärjestelmätKorjuun ja kuljetuksensuunnittelujärjestelmätMetsän-hoitoKorjuu KuljetusMetsä-varatietoMetsäyhtiötYrittäjätOlosuhteita kuvaavatpaikkatiedot• pysyvät ja muuttuvatolosuhteetAineistojen yhdistäminen ja muuntaminenkäyttökelpoiseen muotoon Olosuhteiden seuraaminen ja ennakointi reagointi muutoksiin ajoissa kantavuus ja kulkukelpoisuus keskeisenätekijänä• työkohteiden valinta ja rajaus• resurssien käytön suunnittelu jatoimintatapojen valinta• työohjelmien suunnittelu• työmaasuunnittelu• kohteiden välisen ja niiden sisäisenominaisuuksien vaihtelun kuvaus Tavoitteena maastossa tehtävänsuunnittelutyön vähentäminen Joustavat, olosuhteisiin mukautuvattoimintamallitMetsänhoidonsuunnittelujärjestelmätMallit
 3. 3. www.metsateho.fiOlosuhteita kuvaava paikkatieto suunnittelun tukena• Kausivaihtelun ennakointi– puutavaratoimitusten varmistaminen kaikissa tilanteissa– oston suuntaaminen leimikkovarannon mukaan tulevia olosuhteita ennakoiden– korjuuresurssien ja leimikkovarannon kohdentaminen yrittäjien kaluston ja kapasiteetin mukaan– tiestön kelirikkoon varautuminen• Operaatioiden suunnittelu entistä enemmän yrittäjien vastuulla– konevalikoima ja lisävarustelu– korjuuajankohdan valinta ja työohjelmien muodostus• leimikkokeskittymät tavoitteena– korjuun tuottavuus ja työmaiden hinnoittelu– työmaasuunnittelu: varastopaikat, ajouraverkosto, ajourien vahvistaminen riskikohteilla– paikallistuntemus ei aina riitä• Korjuuvaurioiden ehkäisy– näkyvät maastovauriot vahvistavat negatiivista mielikuvaa puunkorjuusta– metsäsuunnittelun 3-portainen metsikkökuvioiden korjuukelpoisuusluokitus ei ole riittäväsuunnittelun kannalta• esim. puulajin vaurioitumisriski ja maaston kantavuus pitäisi eriyttää luokituksessa• dynaaminen luokitus sääolosuhteiden mukaan tavoitteena3Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti
 4. 4. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 4Tietoa pysyväluonteisista korjuu- ja kuljetusolosuhteista tarvitaanPuukauppa ja leimikon suunnittelu Hakkuun työmaasuunnitteluMetsäkuljetusKaukokuljetus• kuvioiden rajaus• hakkuutapa, ojitustarve• ennakkoraivaustarve• energiapuun korjuu• varastopaikan sijainti• tieverkoston kunto• korjuun ajoitus• metsänuudistaminen• maanmuokkausmenetelmä• puulajivalinta• korjuuajankohdan määritys• ajouraverkoston suunnittelu• korjuun ulkopuolelle jätettävienleimikon osien tunnistaminen (mm.luontokohteet, vesiuomat)• korjuuvaurioiden välttäminen• työturvallisuuden kannaltavarottavat kohteet (mm. sähkölinjat)• koneen valinta ja lisävarustelutarve• työmenetelmän valinta• sekakuormat, lajittelu• metsäteiden ajettavuuden ennakointi muuttuvissa olosuhteissa• teiden luokitus ja kunnostustoimenpiteiden määritysMonilähdeinformaatio
 5. 5. www.metsateho.fiUusien paikkatietolähteiden käyttömahdollisuudet puunhankinnassa- EffFibressä selvitettäviä kysymyksiä• Paikkatietoaineistojen kartoitus– Mitä puunhankinnan ja metsänhoitotöiden suunnittelun kannalta mielenkiintoisiapaikkatietoaineistoja ja tiedontuotantomenetelmiä on olemassa?• maasto ja tiestö, muuttumattomat ja ajan suhteen muuttuvat ominaisuudet• uudet teknologiat ja tiedontuotannon menetelmät• Monilähteisen paikkatiedon käytettävyys olosuhteiden kuvaamisessa ja ennustamisessa– pysyvien maaston kantavuuteen vaikuttavien tekijöiden arviointi leimikoilla– selvitetty maastomittauksilla kahdella testialueella (Metsä Group, Somero ja Pieksämäki)• Antavatko uudet paikkatietoaineistot lisäinformaatiota päätöksentekoon nykyisinkäytössä oleviin aineistoihin ja menetelmiin verrattuna?– aineistojen tietosisältö, tarkkuus, laskenta- ja mallinnustarpeet käyttöä ajatellen• Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia tietotuotteita puunhankinnan jametsänhoidon tarpeisiin– yhdistäminen suunnittelujärjestelmiin ja uusien käyttösovellusten kehittäminen– suunnittelun työmallien kehittäminen5Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti
 6. 6. www.metsateho.fi6Maastoa, maaperää ja vesitaloutta kuvaavia paikkatietoaineistoja• Peruskartan maastotieto– suot ja kosteikot varsin hyvin kuvattu, mutta ojalinjat eivät aina kohdillaan– maastonmuotojen pienialainen vaihtelu ei nykyisillä korkeuskäyrillä tule esille– pintakivisyyttä ei ole kuvattu lukuun ottamatta kallioita ja lohkareita• Laserkeilaukseen perustuva 2 m resoluution maastonkorkeusmalli→ kosteusindeksin laskenta korkeusmalliin perustuen• GTK:n maaperää kuvaavat lentogeofysikaaliset mittausaineistot– gammasäteilymittaukset• aineistoa olemassa koko maasta; mittaukset tehty pitkän ajan kuluessa ja nyt jo lopetettu• Maaperäkartat– resoluutioltaan karkeaa, mutta pystyvät kuvaamaan alueen vallitsevaa maalajia– ei saatavissa koko Suomesta, yleistä kartoitusta ei enää tehdä• Pinnanalaista kivisyyttä kuvaavat mittausaineistot ?– maatutkaluotaukset liian kalliita, eikä niitä yleisesti tehdä– ilmaperäiset tutkaluotaukset mahdottomia riittävällä tarkkuudella• Pohjavesikartat ?– mm. ojitettujen turvemaiden pohjaveden pinnan mallinnus sademäärätiedon ja ojitustiedon perusteellaKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti
 7. 7. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 7
 8. 8. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 8• Maanmittauslaitoksen tuottamamaanpinnan korkeutta kuvaava uusi,aiempaa tarkempi malli.• Saatavana koko maan alueelta, muttaei vielä kattavasti. Tavoitteena onsaada koko maa kuvatuksi v. 2019loppuun mennessä.• Ruutukoko on 2 m x 2 m jakorkeustiedon tarkkuus 0,3 metriä.• Laserkeilaukseen perustuva,pistetiheys vähintään 0,5 pistettä / m2• MML:n avointa aineistoaKorkeusmalli 2 mKuva: Vuoden 2008 - 2013 laserkeilausalueet.Lähde: Maanmittauslaitos
 9. 9. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 9Korkeusmalli yhdistettynä peruskarttaan• Maastonpienvaihtelunvisuaalinentarkastelu• Korjuun jametsänhoidonsuunnittelussahyötyä, mutta ennenkaikkeakoneenkuljettajanapuväline• Kehittämistavoitteena ajouraverkoston suunnittelusovellus, jossa perustanakulkuvastuksen laskenta korkeusmallin ja peruskartan muiden maastoelementtien avulla( metsäkoneiden liikkumisen kustannuspinta)– ajourasuunnittelussa poistettavan puuston määrä ja sijainti lisäksi keskeistä
 10. 10. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 10Topografisen kosteusindeksin laskenta• Perustuu olettamukseen, että maaperänkorkeuserot ohjaavat veden liikkeitämaaperässä. Moreenimailla veden kulkuohjautuu pääosin pinnansuuntaisesti.• Sovellettu valuma-alueiden laskennassa.• Korkeusmallin perusteella lasketaano rinteiden kaltevuudeto virtaussuunnat (yhden tai useammansuunnan virtausalgoritmit)o virtauskertymät→ kosteusindeksi• Kosteusindeksin korkeat arvot kuvaavatveden kertymäpisteitä• Kosteusindeksin arvot ovat laskenta-alueestaan riippumattomia ts. erialueiden arvot ovat yhteismitalliset (?)
 11. 11. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 11Kosteusindeksin ja maastovaurioiden korrelaatiot- Someron tutkimusaineisto
 12. 12. www.metsateho.fiKosteusindeksin ja maastovaurioiden korrelaatiot- Päätehakkuut (Pieksämäen tutkimusaineisto)12Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 LahtiKosteusindeksi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yhteensä Osuus, %Ei vauriota 85 1861 3398 3025 1881 1130 590 273 141 75 35 29 12 6 12541 55,3Lievä maastovaurio 13 272 466 396 289 213 142 68 27 11 8 4 6 0 1915 8,4Maastovaurio 56 1068 1668 1509 1333 1018 664 370 157 122 42 36 25 4 8072 35,6Potentiaalinen 0 27 18 22 33 34 18 5 4 1 0 0 0 0 162 0,7Kaikki 154 3228 5550 4952 3536 2395 1414 716 329 209 85 69 43 10 22690Osuus, % 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Ei vauriota 55,2 57,7 61,2 61,1 53,2 47,2 41,7 38,1 42,9 35,9 41,2 42,0 27,9 60,0Lievä maastovaurio 8,4 8,4 8,4 8,0 8,2 8,9 10,0 9,5 8,2 5,3 9,4 5,8 14,0 0,0Maastovaurio 36,4 33,1 30,1 30,5 37,7 42,5 47,0 51,7 47,7 58,4 49,4 52,2 58,1 40,0Potentiaalinen 0,0 0,8 0,3 0,4 0,9 1,4 1,3 0,7 1,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
 13. 13. www.metsateho.fi13Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 LahtiKosteusindeksi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Yhteensä Osuus, %Ei vauriota 69 911 1417 1215 932 552 212 82 52 32 3 2 0 5 4 5488 86,0Lievä maastovaurio 0 37 68 45 47 25 12 13 5 1 0 0 0 0 0 253 4,0Maastovaurio 13 102 125 67 92 59 41 9 12 4 3 5 2 1 3 538 8,4Potentiaalinen 0 13 31 8 11 8 0 3 6 19 2 0 0 0 0 101 1,6Kaikki 82 1063 1641 1335 1082 644 265 107 75 56 8 7 2 6 7 6380Osuus, % 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Ei vauriota 84,1 85,7 86,3 91,0 86,1 85,7 80,0 76,6 69,3 57,1 37,5 28,6 0,0 83,3 57,1Lievä maastovaurio 0,0 3,5 4,1 3,4 4,3 3,9 4,5 12,1 6,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Maastovaurio 15,9 9,6 7,6 5,0 8,5 9,2 15,5 8,4 16,0 7,1 37,5 71,4 100,0 16,7 42,9Potentiaalinen 0,0 1,2 1,9 0,6 1,0 1,2 0,0 2,8 8,0 33,9 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0Kosteusindeksin ja maastovaurioiden korrelaatiot- Ensiharvennukset (Pieksämäen tutkimusaineisto)
 14. 14. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 14Kosteusindeksi ja ajouraverkoston maastovauriot- esimerkkinä kohde, jolla korkeat kosteusindeksiarvotTwi = 11,73Twi = 10,12Twi keskivarvo =8,31 Osuus,%Ei vaurio 40,31762Vaurio 43,69877Lievä 15,98361
 15. 15. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 15Kosteusindeksi ja ajouraverkoston maastovauriot- esimerkkinä kohde, jolla keskimääräiset kosteusindeksiarvotTwi = 7,02Twi = 12,51Twi keskiarvo = 7,3 Osuus,%Ei vaurio 69,4Vaurio 20,8Lievä 9,8
 16. 16. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 16Maaperäkartta• Hienojakoiset kivennäismaat• Maalajin vaihettumisalueet• Maalajivaihtelusta ja kivisyydestä voidaan saadainformaatiota myös topografian piirteiden perusteellalaserkeilausdatasta
 17. 17. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 17Gammasäteilyaineistot (GTK)• Gammasäteilymittauksenkaliumkomponentti kuvaahyvin maaperänkosteustilannetta (vesivaimentaa kaliuminsäteilyä)• Maaperän eri lajien janiiden kerrospaksuudenarviointi• ohut- ja paksuturpeisetturvemaat• savikerrokset• Resoluutioltaan (50 m x50 m) kuitenkin liiankarkeaa pienipiirteiseenkosteusvaihtelunkuvaukseen• heijastumatympäristöstä• Mittausaineistoista olisi mahdollista räätälöidämetsätalouden tarpeita varten maaperän kantavuuttaluokitettuna karkeasti kuvaavia karttoja, mutta seedellyttäisi luokitusta varten tukimateriaalia
 18. 18. www.metsateho.fiKannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti 18Laserkeilauksen puustotiedot• Metsävaratiedonkeruuseen tehtävätkeilaukset kattavatlähivuosina koko maan(harvapulssinen ALS -data)• Aluepohjainentulkintamenetelmä, jossakäytetäänmaastokoealatietoja• Puuston korkeuden jamäärää kuvaavattunnukset hyvällä tasolla• Puulajitulkinta vaatii vieläilmakuvien käyttöä• Aineistojen ajantasaisuusoperatiivista suunnitteluaajatellen ?Tavoitteet• Runkolukusarjan muodostaminen puulajikohtaisesti• Puuston laatua kuvaavat tunnukset Edellyttänee tiheäpulssista keilausta, josta voidaan tehdä puidentunnistus Maastokeilausdatan (TLS) käyttö tulkinnassa ?
 19. 19. www.metsateho.fi19Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti• Maasto-olosuhteiden ja tiestön kunnon ennustaminen säähavaintodataan,sääennusteisiin ja malleihin perustuen• Tavoitteena puunhankintaan räätälöidyt sääpalvelut– Ilmatieteen laitos on aloittamassa avoimen säähavaintodatan julkaisun1. Maaperän kosteuden ennustaminen mm. turvemaiden kesäkorjuun suunnitteluun• valuma-alue- ja hydrologiset mallit• sadantaennusteet• maaperän kosteuden kaukokartoitusmenetelmät (optinen, infrapuna, mikroaallot,tutkakuvat)2. Routaennusteet• roudan kaukokartoitusmenetelmät• alueellisen maaperän kerroksellisuutta kuvaavan VIC -mallin sovittaminen Suomenolosuhteisiin3. Metsäteiden kuljetuskelpoisuusennusteet• tieverkon routamallin sovitus, edellyttää yleistä metsäteiden kerrosrakenteen kuvausta4. Lumen peittävyyden ennusteetKorjuun ja kuljetuksen muuttuvien olosuhteiden kuvaus jaennustaminen
 20. 20. www.metsateho.fiPaikkatieto suunnittelun tueksi: kehittämisalueita• Korjuukelpoisuusluokitus kantavuuden osalta uusiksi– uusiin paikkatietolähteisiin perustuen– määritys kuviotasolla pienipiirteisemmäksi• turvemaiden kesäkorjuukohteet– tieto mukaan metsävaratietojärjestelmiin ja korjuun suunnittelujärjestelmiin• Ajouraverkoston suunnittelusovellus koneenkuljettajan työn tueksi– maastomalliin, puustotietoon ja muuhun paikkatietoon perustuen– työmaatietoihin valmiiksi taustakartaksi tai koneen paikkatietosovellukseksi• Dynaaminen, sääolosuhteet huomioon ottava maaston kantavuusluokitus seuraavanakehitystavoitteena– metsä ja tiestö erikseen• Uudet metsätalouden ja puunhankinnan tarpeita palvelevat paikkatietotuotteet• Metsäkoneiden aistinteknologia kantavuutta kuvaavan datan tuottamisessa20Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät – seminaari 13.6.2013 Lahti

×