Praktijkdag iChange - 07-02-2013 - Succesfactoren van veranderverhalen Communicatiekalender - Johanna Kroon

320 views
207 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Praktijkdag iChange - 07-02-2013 - Succesfactoren van veranderverhalen Communicatiekalender - Johanna Kroon

  1. 1. COMMUN ICATIEKALEN D ER BIJ ORGAN ISATIEVERAN D ERIN GENEen verandertraject kan van begin tot eind gemakkelijk 3 tot 5 jaar in beslag nemen. Hoe houd jeal die tijd het vlammetje brandende? Een paar hulpmiddelen:1 Wat je sow ieso nodig hebt…is een verand erverhaal: een verhaal over het te bereiken d oel en hoe d aar te kom en. Zo’nverhaal laat zien w aarom d e verand ering nod ig is en w at er bij te w innen valt. H et geeftrichting aan alle initiatieven en p rojecten d ie in het kad er van d e verand ering ond ernom enw ord en. H et verbind t m ed ew erkers aan een gem eenschap p elijk d oel. Een goedverand erverhaal, kortom , creërt d raagvlak.Als je een grote groep m ensen in een keer w ilt bereiken is een anim atiefilm een gew eld igm id d el. Zo’n film w ord t gew oonlijk vertoond op een m ed ew erkersbijeenkom st bij d e start vanhet verand ertraject en blijft vervolgens beschikbaar via You Tu be of op intranet. Voor kleinered oelgroep en ku n je overw egen een verand erboek te m aken. Voorbeeld en van zow elanim atiefilm s als verand erboeken ku n je vind en op w w w .verand erverhaal.nl2 Wat je daarnaast heel eenvoudig zelf kunt doen…is in interne com m u nicatie kop p elingen m aken naar het verand erverhaal. Begin eenw isselcolu m n in het p ersoneelsblad w aarin m ensen d ie m et d e verand ering bezig zijn overhu n ervaringen vertellen. N eem in elk interview in d at blad een vraag op als: ‘en hoe d raagtd it initiatief bij aan d e organisatieverand ering?’Bij d e hierboven genoem d e anim atiefilm s, krijgen klanten na afloop alle tekeningen u it d iefilm op een d vd . Dat m aakt het m ogelijk om d e beeld taal u it d e film in allevervolgcom m u nicatie teru g te laten kom en.3. Wat meestal geen goed idee is..is een ap arte nieu w sbrief (of iets d ergelijks) beginnen sp eciaal over het verand ertraject. Zu lkenieu w sbrieven blijken zeer slecht gelezen te w ord en en na een p aar afleveringen zit d ered actie al m et d e hand en in het haar: w ie m oeten w e nu w eer interview en? En d at terw ijl ernog heel veel te com m u niceren valt – alleen niet op d eze m anier. H oe d an w el?4. D oorvertalen is altijd nuttigEen verand erverhaal laat zien w aar d e organisatie heen w il. H et zet globaal d e lijn en d e koersu it. Maar vooral in grote organisaties w illen team s, afd elingen, m ed ew erkers of m anagersd aarna vaak heel graag w eten: w at betekent d it nu p recies voor ons? De algem ene visie oporganisatieniveau zal m oeten w ord en d oorvertaald naar team niveau , afd elingniveau , offu nctieniveau . H oe beter zu lke d eelverhalen op d e lokale situ atie zijn toegesned en, d es tem eer ku nnen m ensen erm ee. Voorbeeld en: een boekje voor m anagers over d e m ythes d ierond gingen over Lean, en een boekje voor zorgteam s over w at zelfstu ring nou eigenlijkbetekent, w at het op levert en w aar d e valku ilen zitten.
  2. 2. 5 Vertel medew erkers w at ze in de nieuw e w ereld allemaal mogen’s Wereld s grootste verand erku nd ige John Kotter zegt: ‘w e w eten d at d e gem id d eld ew erknem er over veel m eer energie beschikt d an hij of zij aan d e organisatie geeft.’ Om eenverand ertraject tot een su cces te m aken m oet ju ist d ie slu im erend e energie w ord enaangeboord . Een van d e m anieren om d at te d oen is m ed ew erkers te laten zien w at zeallem aal mogen. Som s zijn d at d ingen d ie altijd al m ochten – alleen d achten m ed ew erkers d athet niet m ocht. En som s zijn het d ingen d ie eerst niet m ochten m aar voortaan ju ist w el.Een interessante m anier om H et N ieu w e Mogen over het voetlicht te brengen is een kleinhand boekje of su rvivalgid sje of iets d ergelijks. Op w w w .johannakroon.nl/ su rvivalgid s.htm lstaat een voorbeeld . Een m ijlp aal in het verand ertraject is altijd een goed m om ent om zo’nw eggevertje te versp reid en: d e afrond ing van iets, het begin van een nieu w e fase, het vierenvan een gezam enlijk bereikt su cces.6 Communiceer over de successenDe eerd er aangehaald e John Kotter ad viseert om u itvoerig over su ccessen te com m u niceren,zod at m ed ew erkers m et eigen ogen gaan zien d at verand ering echt m ogelijk is. H ij gaat zelfsnog een stap verd er: d e organisatie m oet al heel vroeg in het traject een p aar sp etterend esu ccessen creëren, en w el d oor allereerst zaken aan te p akken w aar snel verbeteringen zijn teboeken. Begin in verand ertrajecten d u s niet m et het m oeilijkste, m aar m et het m akkelijkste.De nood zaak om te com m u niceren over su ccessen w il niet zeggen d at je het alleen m aar oversu ccessen m ag hebben. Ook d ingen d ie tegenvielen, of d ie and ers zijn u itgep akt d an gehoop t,ontw ikkelingen d ie een kant van d e zaak aan het licht hebben gebracht w aar nog niem and aanged acht had , leerp u nten, bijvangst – het zijn allem aal ond erw erp en w aar je in d ecom m u nicatie iets m ee ku nt. Van al d ie ervaringen zijn interessante kleine verhaaltjes tem aken – zod at d e hele organisatie z’n voord eel kan d oen m et w at er tijd ens hetverand ertraject w ord t geleerd . Zo ontstaat een lezensw aard ig insp iratieb oek.7. Rond het afVan veel verand ertrajecten w ord t nooit gem eld d at ze afgerond zijn. Daard oor lijkt het of hetbew u ste verand ertraject nog steed s loop t, en na een tijd je gaat het lijken alsof er ontzettendveel verand eringen tegelijk lop en. Vand aar d e kreet ‘bij w elke reorganisatie w erk jij?’ Zekerals een verand ertraject su ccesvol is afgerond is d at een m ooie aanleid ing voor een feestje. Eneen m ooie gelegenheid om aand acht te bested en aan hoe het gegaan is, w at d e su ccesfactorenw aren, en w at er van het hele p roces is geleerd .Qua timing is het handig om aan te haken bij wat er toch al gebeurt: een medewerkersbijeenkomst, eennieuwjaarsreceptie, het afsluiten of starten van een onderdeel van het verandertraject etc.

×