Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in the Czech Republic
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in the Czech Republic

on

 • 1,418 views

Barbora Karrapova

Barbora Karrapova
Europeana Meeting, Prague, Czech Republic
25 March 2010

Statistics

Views

Total Views
1,418
Views on SlideShare
1,368
Embed Views
50

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 50

http://www.europeanalocal.eu 49
http://europeanalocal.eu 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in the Czech Republic Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in the Czech Republic Presentation Transcript

 • Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
  Barbora Parráková
  CrossCzech a.s.
 • Úvodní informace
  Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního obsahu byla zpracována na základě zadávací dokumentace a smlouvy ze dne 2. 7. 2009 společností CrossCzech, a.s.
  První verze Podkladové studie byla odevzdaná
  Sběr připomínek PFI ukončen
  Probíhá zpracování připomínek a příprava konsolidované verze
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  2
  Časový rozsah zpracování:
  Červenec 2009 – Leden 2010
  Hlavní cíl:
  • vytvořit podklad pro návrh Národní strategie digitalizace kulturního obsahu
 • Pozice podkladové studie
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  3
  Evropská komise
  EUROPEANA
  i2010
  Národní strategie digitalizace
  Podkladová studie
  Implementační rámec
  Č. 115 Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály Divadelní ústav
  (276 mil. Kč)
  Č. 123 Zavedení integrovaného systému správy sbírek
  Moravské zemské muzeum
  (82 mil. Kč)
  Č. 116 Vytvoření Národní digitální knihovny
  Národní knihovna ČR
  (300 mil.Kč)
  Č.12 Uplatnění principu SmartAdministration v oblasti nakládání s památkový fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy)
  Národní památkový ústav ČR
  (230 mil. Kč)
  Vytvoření Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu
  NIPOS
  (23 mil. Kč)
 • Sběr informací
  Dotazníkové šetření
  Sekundární analýza:
  Legislativa ČR vztahující se k problematice kulturního dědictví a souvisejících oblastí analyzovaných v Podkladové studii;
  Strategické a rámcové dokumenty dotýkající se analyzované oblasti (v ČR i v EU);
  Studie uveřejněné v rámci projektu Numeric;
  Materiály zveřejněné v rámci projektu Europeana a v navazujících mezinárodních projektech EK;
  Materiály vztahující se k možnostem financování projektů digitalizace (Strukturální fondy EU – především IOP; apod.);
  Materiály vztahující se k financování PFI z veřejných rozpočtů;
  Výroční zprávy PFI a jednotlivých relevantních rezortů;
  Strategické dokumenty relevantních rezortů, usnesení vlády ČR a další.
  Terénní šetření
  Telefonické rozhovory
  Emailová komunikace
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  4
 • Dotazníkové šetření
  Osloveno 45 institucí:
  36 rezort MK ČR
  6 jiný rezort než MK ČR
  3 jiný typ instituce
  Návratnost dotazníků:
  27 rezort MK ČR
  4 jiný rezort než MK ČR
  1 jiný typ instituce
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  5
  • Návratnost dotazníků činila 71 %
  • 50% institucí vyplnilo dotazník na 90-100%
  • 25% institucí vyplnilo dotazník na méně než 69%
 • Dotazníkové šetření
  Dotazník obsahoval 4 soubory zaměřené na:
  obecné informace
  ekonomické a personální informace
  technické informace týkající se infrastruktury
  technické informace týkající se přípravy a parametrů digitálních objektů
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  6
  • Nejlehčí podle stavu vyplněnosti byl soubor č. 1
  • Nejkomplikovanější podle stavu vyplněnosti byl soubor č. 4
  • Všechny dotazy na listech „Finance“ a „Personální zabezpečení“ úplně
  zodpovědělo méně než 30 % institucí
 • Členění studie
  24.3.2010
  7
  Úvodní část:
  Úvodní informace
  Metodologie
  Legislativa a strategické dokumenty :
  • představení legislativních souvislostí digitalizace kulturního dědictví;
  • představení legislativních východisek informační bezpečnosti;
  Terminologie - terminologické vyjasnění základního pojmosloví digitalizace kulturního dědictví v souladu s požadavky orgánů EU, zejména EK;
  Procesy, interoperabilita a standarty - představení technických oblastí digitalizace kulturního dědictví v souladu s principy dobré praxe z domácích a zahraničních zkušeností;
  Workshop Europeana Local
 • Členění studie
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  8
  Analytická část:
  Ukotvení procesů digitalizace v politice a iniciativách EU a v národní politice:
  • představení současného vývoje evropské informační společnosti včetně vývoje iniciativ a strategií Evropského společenství v oblasti kulturní politiky a evropských národních strategií digitalizace kulturního obsahu;
  • popis Evropské digitální knihovny a online platformy Europeany;
  • mezinárodní projekty podpořené ze zdrojů EU a účast českých PFI v projektech
  Institucionální a technologickou analýza - stávající situace v českých PFI, která vychází z platné organizační struktury MK ČR a dosavadního domácího vývoje v oblasti digitalizace kulturního obsahu;
  Finanční analýza a předpokládané náklady související s procesy digitalizace kulturního obsahu.
 • Členění studie
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  9
  Návrhová část:
  Definice funkčního a koncepčního řešení celkového procesu digitalizace kulturního dědictví v prostředí ČR;
  Identifikace systému jednotlivých kompetencí navrženého řešení;
  Popis strategických a obecných cílů včetně úkolů a opatření pro jejich realizaci;
  Navržení finančního plán pro implementaci Národní strategie digitalizace kulturního obsahu včetně dalších doporučení.
 • Zjištění, závěry, návrhy…
 • 24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  11
  Strategie digitalizace v zemích EU
  Společné znaky :
  • národní portály kulturního dědictvíkompatibilní s Europeanou;
  • Struktura financování se dělí na:
  • Národní programy finanční podpory vytvářející možnosti pro podporu digitalizace, zpřístupnění a dlouhodobého uchovávání kulturního dědictví;
  • Strukturální fondy (komunitární programy EK obecně neposkytují finanční prostředky na digitalizaci);
  • Koordinační úlohu digitalizace plní ve všech zemích ministerstva kultury a to několika způsoby:
  • Tvorbou národních strategických dokumentů digitalizace kulturního dědictví (14 zemí),
  • Koordinací dílčích projektů jednotlivých paměťových institucí a jejich propojením do společných národních portálů,
  • Jmenováním specializovaných digitalizačních pracovišť, které mají ve své kompetenci koordinaci aktivit, tvorbu metodik a v některých případech i samotnou realizaci konverze analogového materiálu.
  • Národní strategie digitalizace kulturního dědictví vEU:
  • Belgie,
  • Bulharsko,
  • Estonsko,
  • Finsko,
  • Francie,
  • Kypr,
  • Litva,
  • Lotyšsko,
  • Maďarsko,
  • Rumunsko,
  • Řecko,
  • Slovensko,
  • Slovinsko,
  • Španělsko
  • Národní strategie digitalizace kulturního dědictví v nečlenských zemích EU:
  • Norsko,
  • Chorvatsko,
  • Srbsko
 • Evropský kontext
  • Europeana – hlavní priorita i2010
  • Europeana - přístup, sdílení, znovu využití a ochrana digitálního obsahu muzeí, archivů, knihoven, držitelů audiovizuálního obsahu a dalších prostřednictvím společného přístupového bodu a prostoru
  • Princip mezirezortnosti (crossdomain)
  • Prototyp byl oficiálně představen v listopadu 2008
  • Národní strategie digitalizace kulturního obsahu - strategický rámec pro implementaci Europeany v ČR
  • IOP – implementace Europeany v českém národním prostředí
  • Skutečnou implementací prototypu Europeany budou až výsledky projektů Athena, ArchivesPortalEurope (APEnet), BiodiversityHeritageLibrary (BHL), EU Screen, EuropeanaLocal, Europeana Travel, Judaica Europeana, Musical Instruments Museum Online (MIMO), European Film Gateway (EFG), Europeana v.1, Europeana Connect, PrestoPrime a další, které bude EK financovat v nejbližších letech. V jejich rámci proběhne do poloviny roku 2010 uvedení celého systému do praxe, kdy bude zpřístupněno 10 mil. KO z celé Evropy.
  24.3.2010
  12
  Workshop Europeana Local
 • Terminologická analýza
  Stav
  Návrh řešení
  Ukotvení terminologie v legislativě je velmi slabé a vyskytuje se de facto jenom v oblasti analogových KO.
  Pro oblast digitalizace legislativní vymezení jednotlivých pojmů chybí.
  terminologická nejednotnost způsobuje rozličné chápání základních pojmů (např. DO a jeho odvození od analogového objektu, různé typy katalogizování analogových objektů apod.) mezi jednotlivými PFI.
  • provázání terminologie s metodickým vedením všech procesů digitalizace buď národním, anebo sektorovými agregátory
  • aktualizovaný slovník odborných termínů, příp. legislativního ukotvení nejdůležitějších pojmů.
  • sledovat vývoj terminologie na evropské úrovni a zároveň zavádět tyto mezinárodně platné a srozumitelné pojmy i v ČR.
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  13
 • Institucionální analýza
  V ČR existuje široká síť PFI s velkými počty sbírkových předmětů
  Neexistují centralizovaná specializovaná digitalizační pracoviště (centra)
  Jsou nekoordinované jednotlivé postupy a procesy na centrální úrovni a rovněž izolované jednotlivých PFI při jejich realizaci
  PFI mají různé systémy evidence, dokumentace a prezentace kulturního dědictví, které představují základ digitalizace kulturního obsahu.
  Převažuje individuální institucionální úroveň pro vznik/realizaci:
  strategických a koncepčních dokumentů
  dílčích projektů (registry, online portálů apod.).
  procesů digitalizace konkrétních typů KO dle interních metodik, digitalizačních plánů a projektů:
  průřezových procesů,
  přípravných procesů pro digitalizaci,
  procesů fyzické digitalizace (konverze),
  odborných procesů po fyzické digitalizaci (konverzi),
  procesů uchování, správy a prezentace
  Na národní úrovni jsou v rámci jednotlivých oborů budovány jednotné registry a databáze věcných odborů a příspěvkových organizací, které představují hlavní výstupy digitalizace kulturního dědictví ČR
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  14
 • PEST analýza vlivu makrokolí
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  15
 • Finanční analýza
  Pokud by měly být zdigitalizovány veškeré plánované KO tak, jak je PFI uvedly v rámci dotazníkového šetření, bylo by v horizontu pěti let třeba cca 89 miliard Kč.
  PFI nemají v rozpočtu speciální položku, která by se týkala digitalizace, a proto jen velice obtížně vykazují finanční prostředky, které na digitalizaci v jednotlivých letech vynakládají.
  Z  analýzy dat obdržených v rámci dotazníkového šetření však vyplývá, že PFI vynakládají ze svých rozpočtů na procesy spojené s digitalizací necelá 2 % ročně. Jedná se však o průměr za všechny instituce.
  Neexistuje specializovaný zdroj, určený pro finanční zajištění digitalizace kulturního obsahu jako celku
  Dílčí finanční podpora digitalizace:
  • rozpočtové příspěvky jednotlivých organizací
  • ISO/B a VISK.
  Oba programy jsou určeny na podporu aktivit spojených s digitalizací kulturního dědictví včetně výzkumných a systémových projektů . Vzhledem k jejich charakteru neexistuje na národní úrovni jednotný přístup k digitalizaci kulturního dědictví a schází i většina metodických pokynů či manuálů pro specifické potřeby jednotlivých typů KO.
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  16
 • Přehled počtu a stavu kulturních objektů
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  17
 • Závěrečná doporučení
  24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  18
  • Vzájemně propojit projekty připravované v rámci IOP linie 1.1 d na úrovni:
  • technického řešení
  • technologického řešení
  … v souladu s podmínkami vzájemné kompatibility jednotlivých systémů s:
  •  národním agregátoremCzechianou
  • evropským agregátoremEuropeanou
  • navrženým systémem tzv. vertikálních (sektorových) agregátorů;
  • Nastavení Czechiany je závislé na detailní analýze stávající infrastruktury a zejména technických a technologických řešení jednotlivých digitalizačních pracovišť v každé PFI v sektoru kultury a archivnictví - zejména příspěvkové organizace MK ČR a MV ČR.
 • 24.3.2010
  Workshop Europeana Local
  19
  Závěrečná doporučení
  • Nutná harmonizace české terminologie s pojmoslovím Europeany;
  • Provázat metodické vedením všech procesů digitalizace buď národním anebo sektorovými agregátory.
  • Vytvořit pravidelně aktualizovaného slovníku odborných termínů, příp. legislativního ukotvení nejdůležitějších pojmů.
  • Rozpracovat novou infrastruktury agregátorů dle navrženého systému v této Podkladové studii, která bude vzhledem k efektivní (finanční, časové, technické a personální) struktuře procesů v oblasti digitalizace respektovat aktuální technologickou infrastrukturu v oblasti digitalizace kulturního dědictví ČR;
  • Navrhnout priority pro digitalizaci konkrétních KO, včetně následních postupů zpracování a využití DO;
  • Navrhnout konkrétní finanční zdroje, ze kterých bude možno na aktivity spojené s digitalizací čerpat finanční prostředky;
 • Děkuji za pozornost
  Cross Czech a.s.
  Mgr. Barbora Parráková
  barbora.parrakova@crossczech.cz
  +420 296 356 105, +420 608 222 048
  Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1
  www.crossczech.cz
  Workshop Europeana Local
  24.3.2010
  20