Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording

858 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording

 1. 1. Bijlage I bij de regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van …2011, BJZ2011… , tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector en van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelateninstellingen volkshuisvesting Bijlage II bij artikel 26, vijfde lid, van het Besluit beheersociale-huursector dVi (deVerantwoordingsinformatie) verslagjaar 2010 GEGEVENSOPVRAGING SOLVABILITEITSOORDEELCFVINHOUDSOPGAVEHOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Toelichting 1.2 Algemene gegevensHOOFDSTUK 2 ACTIVITEITEN 2.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 2.2 Kenmerken vastgoedportefeuilleHOOFDSTUK 3 FINANCIELE VERANTWOORDING 3.1 1 Balans en winst- en verliesrekening (Enkelvoudig toegelaten instelling) 3.1 2 Balans en winst- en verliesrekening (Geconsolideerd) 3.2 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 3.3 Toelichting verbindingen 3.4 Toelichting op de geconsolideerde of enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 3.5 Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening 3.6 Specificatie productie alsmede aan- en verkoop toegelaten instellingHOOFDSTUK 4 WAARDERING BEZIT 4.1 Specificatie bedrijfswaarde toegelaten instelling 4.2 Toelichting waardering bezit toegelaten instellingHOOFDSTUK 5 OVERIGE (VOLKSHUISVESTELIJKE) VERANTWOORDING 5.1 Verkoop van huur- en koopwoningen in het verslagjaar per bezitsgemeente 5.2 vervallen 5.3 Kwaliteitsbeleid 5.4 Leefbaarheid 5.5 Betrekken bewoners bij beleid in het verslagjaar 5.6 Wonen en zorg in het verslagjaar per bezitsgemeente 5.7 Voorschriften Bbsh 5.8 Aantal toewijzingen in het verslagjaar
 2. 2. HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN1.1 ToelichtingMaakt geen deel uit van de Bbsh-bijlagen, maar van het opvraagprogramma1.2 Algemene gegevensA1. Gegevens corporatieInstellingsnummer (L-nummer)Statutaire naamVestigingsgemeenteWat is het inschrijvingsnummer kamer van koophandelContactpersoonAanhef de heer/mevrouwFunctie contactpersoonTelefoonnummerTelefaxnummerE-mailadresA2. Gegevens controlerend accountantAccountantsorganisatieNaam accountantVestigingsplaatsB. Fusie gegevens vervallenC. Bezitsgemeente(n)Selecteer de gemeente(n) waar de instelling bezit heeft of voorziet.
 3. 3. HOOFDSTUK 2. ACTIVITEITEN2.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille2.1: Ontwikkeling voorraad woongelegenheden in verslagjaar toegelaten instellingGemeente huurwoningen eenheden in duur tot duur boven overige woon-Verslagjaar verzorgings- Totaal goedkoop betaalbaar huurtoeslag- huurtoeslag- gelegenheden 1) huizen grens grensAantal begin jaarNieuwbouw huur (productie bestemd voor eigen verhuur)Aankoop van: - eigen verbindingen - toegelaten instellingen - gemeenten - overigenVerkoop aan toekomstige bewoners: - zittende huurders - overige natuurlijke personenVerkoop aan andere instellingen: - eigen verbindingen - toegelaten instellingen - beleggers - overigenSloopSaldo overige mutatiesAantal einde jaarNieuwbouw koop < € 200.000,-Nieuwbouw koop > € 200.000,-Verbeteringen > € 20.000,-Leegstand aantallen woongelegenheden toegelaten instelling in deze gemeente van meer dan drie maanden als gevolg van marktomstandighedenLeegstand aantallen woongelegenheden toegelaten instelling in deze gemeente van meer dan drie maanden als gevolg van projectleegstand1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens
 4. 4. 2.2 Kenmerken vastgoedportefeuille2.2 A: Samenstelling bezit verslagjaar toegelaten instelling Aantal in Aantal t.b.v. Aantal in beheer eigendom heffing CFVA: Huurwoningen: goedkoop betaalbaar duur tot huurtoeslaggrens duur boven huurtoeslaggrensTotaal huurwoningenB: Eenheden in verzorgingshuizenC: Overige woongelegenhedenTotaal woongelegenhedenD: Niet woongelegenheden aantal m² D1: Garages m² D2: Bedrijfsruimten/winkels m² D3: Overig bezit m² D4: Maatschappelijk vastgoed m²Totaal niet woongelegenheden m²Totaal verhuureenhedenToelichting:2.2 B: Verhuurgegevens verslagjaar toegelaten instelling eenheden in Overige Huur-woningen verzorgings- woongelegenhe huizen denHuurachterstand % % %Huurderving % % %Mutatiegraad % % %Gemiddelde huurprijs in verhouding tot de gemiddelde maximaal redelijke huurprijs per 1 juli % % %Gemiddeld aantal WWS-punten per woongelegenheid pnt pnt pntGemiddeld aantal WWS-punten dat betrekking heeft op de woonomgeving pnt pnt pntGemiddeld aantal WWS-punten dat betrekking heeft op de oppervlakte van de vertrekken pnt pnt pntHuursom verslagjaar (in € 1.000) € € €Huurverhoging in procenten per 1 juli (verslagjaar) % % %
 5. 5. 2.2 Kenmerken vastgoedportefeuille2.2 C: Specificatie woongelegenheden naar bouwvorm en bouwperiode toegelaten instellingGemeenteAantal woongelegenheden in eigendom toegelaten instelling ultimo verslagjaar Meergezinswoningen etagebouw etagebouw eenheden in overige woon- Eengezins-Verslagjaar zonder lift (t/m met lift (t/m verzorgings- gelegen-heden Totaal woningen hoogbouw vier vier huizen 1) woonlagen) woonlagen)Tot 19451945 - 19591960 - 19691970 - 19791980 - 19891990 - 19992000 en laterTotaal1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens2.2 D: Specificatie woongelegenheden naar postcodegebied toegelaten instellingGemeenteAantal woongelegenheden in eigendom toegelaten instelling ultimo verslagjaar Gegevens woongelegenheden per postcodegebied Postcode-gebied Plaatselijke aanduiding Aantal woongelegenheden in eigendom ultimo verslagjaar Totaal
 6. 6. HOOFDSTUK 3. FINANCIELE VERANTWOORDING3.1.1 Balans en winst- enverliesrekening (Enkelvoudig toegelaten instelling)A. Balans1. Activa (in € 1.000) Verslagjaar Vorig verslagjaarVASTE ACTIVAImmateriële vaste activaGoodwillOverige immateriële vaste activaMateriële vaste activaOnroerende zaken in exploitatieOnroerende zaken in ontwikkelingOnroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatieOnroerende zaken verkocht onder voorwaardenFinanciële vaste activaTe vorderen BWS-subsidiesDeelnemingenEffectenOverige financiële vaste activaTotaal vaste activaVLOTTENDE ACTIVAVoorradenOnderhanden projectenVorderingenHuurdebiteurenGemeentenGroepsmaatschappijenOverige vorderingenOverlopende activaTotaal vorderingenEffectenLiquide middelenTotaal vlottende activaTOTAAL ACTIVA
 7. 7. 3.1.1 Balans en winst- en verliesrekening (Enkelvoudig toegelaten instelling)A. Balans2. Passiva (in € 1.000) Verslagjaar Vorig verslagjaarEigen vermogenKapitaalHerwaarderingsreserveWettelijke en statutaire reservesOverige reservesResultaat boekjaarEgalisatierekeningVoorzieningenVoorziening pensioenenVoorziening onderhoudVoorziening latente belastingverplichtingenVoorzieningen onrendabele investeringen nieuwbouwOverige voorzieningenLanglopende schuldenLeningen overheid en kredietinstellingenWaarborgsommenOverige schuldenVOV verplichtingenKortlopende schuldenSchulden aan kredietinstellingenSchulden aan gemeentenSchulden aan leveranciersGroepsmaatschappijenBelastingen en premies sociale verzekeringAangegane verplichtingen inzake (on)roerende zakenOverige schuldenOverlopende passivaTOTAAL PASSIVA
 8. 8. 3.1.1 Balans en winst- en verliesrekening (Enkelvoudig toegelaten instelling)B. Winst- en verliesrekening (in € 1.000) Vorig Verslagjaar verslagjaarBEDRIJFSOPBRENGSTENHurenVergoedingenOverheidsbijdragenVerkoop onroerende zakenWijziging in onderhanden werkGeactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijfOverige bedrijfsopbrengstenSom der bedrijfsopbrengstenBEDRIJFSLASTENAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activaOverige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activaErfpachtLonen en salarissenSociale lastenPensioenlastenLasten onderhoudBijzondere waardeveranderingen van vlottende activaOverige bedrijfslastenSector specifieke heffingSom der bedrijfslastenBEDRIJFSRESULTAATFINANCIËLE BATEN EN LASTENRentebaten en soortgelijke opbrengstenWaardeveranderingen financiële vaste activa en effectenOpbrengsten financiële vaste activa en effectenRentelasten en soortgelijke kostenRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGENBelastingenResultaat deelnemingenRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGENBuitengewone batenBuitengewone lastenBelastingen buitengewoon resultaatRESULTAAT NA BELASTINGEN VÓÓR MUTATIE ACTUELE WAARDE MATERIËLE VASTE ACTIVAMutatie actuele waarde materiële vaste activaRESULTAAT NA BELASTINGEN NA MUTATIE ACTUELE WAARDE MATERIËLE VASTE ACTIVA
 9. 9. 3.1.2 Balans en winst- en verliesrekening (Geconsolideerd)Is er een geconsolideerde jaarrekening als bedoeld in artikel 405 lid 1 van Titel 9 Boek 2 BW opgesteld? j/nZo ja,A. Balans1. Activa (in € 1.000) Verslagjaar Vorig verslagjaarVASTE ACTIVAImmateriële vaste activaGoodwillOverige immateriële vaste activaMateriële vaste activaOnroerende zaken in exploitatieOnroerende zaken in ontwikkelingOnroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatieOnroerende zaken verkocht onder voorwaardenFinanciële vaste activaTe vorderen BWS-subsidiesDeelnemingenEffectenOverige financiële vaste activaTotaal vaste activaVLOTTENDE ACTIVAVoorradenOnderhanden projectenVorderingenHuurdebiteurenGemeentenOverige vorderingenOverlopende activaTotaal vorderingenEffectenLiquide middelenTotaal vlottende activaTOTAAL ACTIVA
 10. 10. 3.1.2 Balans en winst- en verliesrekening (Geconsolideerd)A. Balans2. Passiva (in € 1.000) Verslagjaar Vorig verslagjaarEigen vermogenKapitaalHerwaarderingsreserveWettelijke en statutaire reservesOverige reservesResultaat boekjaarEgalisatierekeningVoorzieningenVoorziening pensioenenVoorziening onderhoudVoorziening latente belastingverplichtingenVoorzieningen onrendabele investeringen nieuwbouwOverige voorzieningenLanglopende schuldenLeningen overheid en kredietinstellingenWaarborgsommenOverige schuldenVOV verplichtingenKortlopende schuldenSchulden aan kredietinstellingenSchulden aan gemeentenSchulden aan leveranciersBelastingen en premies sociale verzekeringAangegane verplichtingen inzake (on)roerende zakenOverige schuldenOverlopende passivaTOTAAL PASSIVA
 11. 11. 3.1.2 Balans en winst- en verliesrekening (Geconsolideerd)B. Winst- en verliesrekening (in € 1.000) Vorig Verslagjaar verslagjaarBEDRIJFSOPBRENGSTENHurenVergoedingenOverheidsbijdragenVerkoop onroerende zakenWijziging in onderhanden werkGeactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijfOverige bedrijfsopbrengstenSom der bedrijfsopbrengstenBEDRIJFSLASTENAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activaOverige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activaErfpachtLonen en salarissenSociale lastenPensioenlastenLasten onderhoudBijzondere waardeveranderingen van vlottende activaOverige bedrijfslastenSector specifieke heffingSom der bedrijfslastenBEDRIJFSRESULTAATFINANCIËLE BATEN EN LASTENRentebaten en soortgelijke opbrengstenWaardeveranderingen financiële vaste activa en effectenOpbrengsten financiële vaste activa en effectenRentelasten en soortgelijke kostenRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGENBelastingenResultaat deelnemingenRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGENBuitengewone batenBuitengewone lastenBelastingen buitengewoon resultaatRESULTAAT NA BELASTINGEN VÓÓR MUTATIE ACTUELE WAARDE MATERIËLE VASTE ACTIVAMutatie actuele waarde materiële vaste activaRESULTAAT NA BELASTINGEN NA MUTATIE ACTUELE WAARDE MATERIËLE VASTE ACTIVA
 12. 12. 3.2 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening3.2.1: Wijziging opgave vorig verslagjaar enkelvoudig toegelaten instellingWijkt de beginbalans in het verslagjaar af van de vorig jaar opgegeven eindbalans? J/N Verslagjaareventuele afwijking in het eigen vermogen weergeven in € 1.000 (indien daling het bedrag voorzien van een minteken). €Toelichting:3.2.2: Vermogensvergelijking verslagjaar enkelvoudig toegelaten instelling VerslagjaarMutatie eigen vermogen €Jaarresultaat €Verschil (mutatie eigen vermogen buiten jaarresultaat om) €Indien er een verschil is dient dit gespecificeerd (in € 1.000) en toegelicht te worden:- stelselwijziging t.a.v. waardering materiële vaste activa €- stelselwijziging t.a.v. voorzieningen €- overig €Totaal €Toelichting:3.2.3: WaarderingWordt de materiële vaste activa in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde? J/NIs de waardering van de (geconsolideerde) balans van de groep identiek aan die van de (enkelvoudige) toegelaten instelling? J/NZo nee; verschillen toelichtentoelichting:3.2.4: Toelichting onrendabele investeringen (in € 1.000) Is er sprake van reeds verantwoorde onrendabele investeringen vanwege na het verslagjaar op te leveren nieuwbouw (niet) woongelegenheden bestemd voor verhuur en/of woningverbeteringsinvesteringen J/N Zo ja; specificatie invullen: Tot en met verslagjaar (in € 1.000) Reeds verantwoorde onrendabele investeringen op de post materiële vaste activa in ontwikkeling vanwege na het verslagjaar op te leveren nieuwbouw (niet) woongelegenheden bestemd voor verhuur waar juridische verplichtingen voor zijn aangegaan. € Reeds verantwoorde onrendabele investeringen op de post materiële vaste activa in ontwikkeling vanwege na het verslagjaar op te leveren nieuwbouw (niet) woongelegenheden bestemd voor verhuur waar feitelijke maar nog geen juridische verplichtingen voor zijn aangegaan. € Reeds verantwoorde onrendabele investeringen op de post materiële vaste activa in ontwikkeling vanwege na het verslagjaar te realiseren woningverbeteringsinvesteringen. € In de voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw opgenomen onrendabele investeringen vanwege na het verslagjaar op te leveren nieuwbouw (niet) woongelegenheden bestemd voor verhuur waar juridische verplichtingen voor zijn aangegaan. € In de voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw opgenomen onrendabele investeringen vanwege na het verslagjaar op te leveren nieuwbouw (niet) woongelegenheden bestemd voor verhuur waar feitelijke maar nog geen juridische verplichtingen voor zijn aangegaan. €3.2.5: Toelichting resultaat verkoop (in € 1.000) Tot en met verslagjaar (in € 1.000) Wat is voor de lopende verkoopprojecten binnen de toegelaten Instelling die na balansdatum worden opgeleverd reeds als resultaat verantwoord in zowel het huidige verslagjaar als de voorgaande verslagjaren. € Wat is voor de lopende verkoopprojecten in verbindingen van de toegelaten Instelling die na balansdatum worden opgeleverd reeds als resultaat verantwoord in zowel het huidige verslagjaar als de voorgaande verslagjaren via de waardering in de post deelnemingen. €
 13. 13. 3.2 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening3.2.6: Verkochte woongelegenheden onder voorwaardenZijn er tot en met het verslagjaar woongelegenheden onder voorwaarden (Koopgarant, MGE e.d.) verkocht en/of aangekocht J/NZo ja, zijn de verkochte woongelegenheden onder voorwaarden (VOV), geactiveerd in de balans van de toegelaten instelling? J/NZo nee, Wat is het aantal verkochte woongelegenheden met een terugkoopverplichting ultimo verslagjaar Wat is de nominale waarde van deze (off balance) verplichting ultimo het verslagjaar (in € 1.000) €Zo ja, A. zijn de verkochte woongelegenheden onder voorwaarden (VOV), geactiveerd onder materiële vaste activa in exploitatie? J/N indien niet geactiveerd onder materiële vaste activa in exploitatie, dan toelichten waar activering van de verkochte woongelegenheden onder voorwaarden wel heeft plaatsgevonden: B. zijn de verplichtingen met betrekking tot verkochte woongelegenheden onder voorwaarden (VOV), gepassiveerd onder langlopende schulden? J/N indien niet gepassiveerd onder langlopende schulden, dan toelichten waar passivering van de verkochte woongelegenheden onder voorwaarden wel heeft plaatsgevonden: C. Hoeveel verkochte woongelegenheden onder voorwaarden zijn ultimo verslagjaar in de balans verantwoord D. Voor welke waarde zijn ultimo verslagjaar in de balans opgenomen: in € 1.000 a. de verkochte woongelegenheden onder voorwaarden € b. de verplichtingen voor verkochte woongelegenheden onder voorwaarden € c. het resultaat in het verslagjaar op VOV-transacties (verkopen onder voorwaarden), verwerkt in het eigen vermogen. € d. mogelijke waardeveranderingen (positief/negatief) na verkoop op de oorspronkelijke verkoopprijs voor woongelegenheden onder voorwaarden €3.2.7: Actieve belastinglatentieIs er ultimo verslagjaar een actieve belastinglatentie opgenomen? J/NZo ja, is de actieve belastinglatentie in de balans opgenomen onder overige financiële activa? J/NZo nee, dan toelichten waar de actieve belastinglatentie wel is opgenomen in de balans. Voor welke waarde is - de vorming van - de actieve belastinglatentie opgenomen: in € 1.000 a. in de balans € b. Welk bedrag van de actieve belastinglatentie heeft betrekking op verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van de activa? € c. Welk bedrag van de post ‘Belastingen’ in de winst- en verliesrekening heeft betrekking op de acute belastinglast in het verslagjaar? € d. Welk bedrag van de post ‘Belastingen buitengewoon resultaat’ in de winst- en verliesrekening heeft betrekking op de acute belastinglast in het verslagjaar? €3.2.8: Verliezen van niet gerealiseerde projectenZijn er projectverliezen van niet gerealiseerde projecten ten laste van het eindresultaat verslagjaar geboekt. J/N in € 1.000Zo ja, onder overige bedrijfslaten opgenomen afboeking van projectverliezen € onder overige waardeveranderingen van MVA opgenomen afboeking van projectverliezen € onder andere posten opgenomen afboeking van projectverliezen € Totaal bedrag van afboeking €3.2.9: Specificatie overige voorzieningen Verslagjaar in € 1.000 Herstructurering € Verbeteringen € Deelnemingen € Overig¹ € Totaal overige voorzieningen €Toelichting overig overige voorzieningen:3.2.10: Onder personeelskosten opgenomen onderhoudZijn er kosten onderhoud opgenomen onder lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten. J/N verslagjaar vorig verslagjaarZo ja;welk bedrag (x € 1.000) heeft betrekking op (niet door te berekenen) verhuurdersonderhoud, voorzover opgenomen onder lonen en salarissen, sociale lasten € €en pensioenlasten.3.2.11: Specificatie van de post Verkoop onroerende zaken opgenomen in 3.1.1 B a. verkoop bestaand bezit Aantallen woongelegenheden en niet woongelegenheden in € 1.000, Bruto verkoopprijs € Boekwaarde € Verkoopkosten € Netto verkoopresultaat bestaand bezit € b. verkoop nieuwbouw koop € c. overige verkoop € Totaal verkoop onroerende zaken €Toelichting overige verkoop verkoop onroerende zaken:
 14. 14. 3.3 Toelichting verbindingen3.3.1 Verbindingen (in € 1.000) VerslagjaarIs er sprake van verbindingen (exclusief verenigingen van eigenaren) J/NZo ja; aantal verbindingen (exclusief verenigingen vaneigenaren)A. Aanvullende informatie verbindingen:a. Wat is het inschrijvingsnummer kamer van koophandel Naam verbindingb. Wat is de aard van de verbinding¹; 1.vastgoedexploitatie 2.projectontwikkeling 3.dienstverlening 4.tussenholding 5.overig (1) J/N (2) J/N (3) J/N (4) J/N (5) J/Nc. Wat is de omvang van het geplaatst en gestort vermogen (totaal van de verbinding in € 1.000) €d. Wat is de omvang van het agio (totaal van de verbinding in € 1.000) €e. Hoe kwalificeert de verbinding zich; deelneming met invloed van betekenis (1), deelneming zonder invloed van betekenis (2), joint venture (3), overige effecten (4), overig (5). 1/2/3/4/5 Hoe kwalificeert de verbinding haar rechtsvorm; BV (1), NV (2), CV (3), VOF (4), vereniging (5), stichting (6), overig (7). 1/2/3/4/5/6/7 Kwalificeert de verbinding haar positie als dochtermaatschappij? J/Nf. kwalificeert de verbinding zich als groepsmaatschappij. Zo ja, g. invullen J/Ng. Is de groepsmaatschappij geconsolideerd; Zo nee; toelichting geven voor deze bijzondere situatie. Zo ja, h. invullen. J/NToelichting:h. Op welke wijze is de groepsmaatschappij geconsolideerd; 1. integraal 2. proportioneel 1/2B. Financiële gegevens over de verbinding (in € 1.000)a. Balansgegevens; wat is het eigen vermogen (totaal eigen vermogen van de verbinding) € Balansgegevens; wat is het balanstotaal (balanstotaal van de verbinding) €b. Jaaromzet (totaal jaaromzet van de verbinding) €c. Jaarresultaat (totaal jaarresultaat van de verbinding) €d. Kapitaaldeelname (rechtstreekse deelname van de toegelaten Instelling in de verbinding) €e. Verstrekte leningen (rechtstreekse verstrekking van de toegelaten Instelling aan de verbinding) €f. Rekening courant (rechtstreekse verstrekking van de toegelaten Instelling in de verbinding) €g. Verstrekte garantie (rechtstreekse garantie door de toegelaten Instelling aan de verbinding) €C. Percentage deelname toegelaten Instelling in de verbindinga. Percentage kapitaaldeelname van de toegelaten instelling in de verbinding %b. Voor welk percentage is de toegelaten instelling gerechtigd in het jaarresultaat %c. Voor welk percentage is de financiering afkomstig van de toegelaten instelling %¹ meerdere antwoorden mogelijk; bepalend voor vervolgvragen vanaf 3.3.23.3.2: (2.1) Ontwikkeling voorraad woongelegenheden verbindingen in verslagjaarGemeente huurwoningen eenheden in duur tot duur boven overige woon-Verslagjaar verzorgings- Totaal goedkoop betaalbaar huurtoeslag- huurtoeslag- gelegenheden 1) huizen grens grensAantal begin jaarNieuwbouw huur (bestemd voor eigen verhuur)Aankoop van: - eigen verbindingen (incl. TI) - toegelaten instellingen en/of haar andere verbindingen - gemeenten - overigenVerkoop aan toekomstige bewoners: - zittende huurders - overige natuurlijke personenVerkoop aan andere instellingen: - eigen verbindingen (incl. TI) - toegelaten instellingen en/of haar andere verbindingen - beleggers - overigenSloopSaldo overige mutatiesAantal einde jaarNieuwbouw koop < € 200.000,-Nieuwbouw koop > € 200.000,-Verbeteringen > € 20.000,-Leegstand aantallen woongelegenheden verbindingen in deze gemeente van meer dan drie maanden als gevolg van marktomstandighedenLeegstand aantallen woongelegenheden verbindingen in deze gemeente van meer dan drie maanden als gevolg van projectleegstand1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens3.3.3: (2.2 A) Samenstelling niet woongelegenheden verbindingen in verslagjaar aantal in aantal m² eigendomGarages m²Bedrijfsruimten/winkels m²Overig bezit m²Maatschappelijk vastgoed m²Totaal niet woongelegenheden verbindingen m²3.3.4: (2.2 B) Verhuurgegevens verslagjaar verbindingen eenheden in overige huurwoningen verzorgings- woongelegenhe huizen denHuurachterstand % % %Huurderving % % %Mutatiegraad % % %Gemiddelde huurprijs in verhouding tot de gemiddelde maximaal redelijke huurprijs per 1 juli % % %Gemiddeld aantal WWS-punten per woongelegenheid pnt pnt pntGemiddeld aantal WWS-punten dat betrekking heeft op de woonomgeving pnt pnt pntGemiddeld aantal WWS-punten dat betrekking heeft op de oppervlakte van de vertrekken pnt pnt pntHuursom verslagjaar (in € 1.000) € € €3.3.5: (2.2 C) Specificatie woongelegenheden verbindingen naar bouwvorm en bouwperiodeGemeenteAantal woongelegenheden in eigendom verbinding ultimo verslagjaar meergezinswoningen eenheden in eengezins- etagebouw etagebouw met overige woon-Verslagjaar verzorgings- Totaal woningen zonder lift (t/m lift (t/m vier hoogbouw gelegenheden 1) huizen vier woonlagen) woonlagen)Tot 19451945 - 19591960 - 19691970 - 19791980 - 19891990 - 19992000 en laterTotaal1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens3.3.6: (2.2 D) Specificatie woongelegenheden naar postcodegebied verbindingenGemeenteAantal woongelegenheden in eigendom verbindingen ultimo verslagjaar gegevens woongelegenheden per postcodegebied postcode-gebied plaatselijke aanduiding aantal woongelegenheden in eigendom ultimo verslagjaar Totaal
 15. 15. 3.3 vervolg toelichting verbindingen3.3.7 (3.6.1) Productie nieuwbouw huur verbindingen (in € 1.000) (bestemd Verslagjaarvoor eigen verhuur)Aantal huurwoningenBruto stichtingskosten huurwoningen €Bedrijfswaarde €Aantal eenheden in verzorgingshuizenBruto stichtingskosten eenheden in verzorgingshuizen €Bedrijfswaarde €Aantal overige woongelegenhedenBruto stichtingskosten overige woongelegenheden €Bedrijfswaarde €Aantal m² niet woongelegenheden m²Bruto stichtingskosten niet woongelegenheden €Bedrijfswaarde €3.3.8 (3.6.2) Overige productie verbindingen (in € 1.000) VerslagjaarVerbeteringenAantal verbeteringenUitgaven inzake verbeteringen €Aantal gesloopte woongelegenhedenWaarde/kosten grond opgenomen in de nieuwe exploitatie cq waartegen is verkocht €Kosten voor slopen, bouwrijp maken, bodemsanering en overige kosten €Aantal m² sloop niet woongelegenheden m²Waarde/kosten grond opgenomen in de nieuwe exploitatie cq waartegen is verkocht €Kosten voor slopen, bouwrijp maken, bodemsanering en overige kosten €3.3.9 (3.6.3) Productie nieuwbouw verkoop verbindingen (in € 1.000) VerslagjaarA. Productie woongelegenheden bestemd voor verkoop: Aantal nieuwbouw koopwoongelegenheden Totale stichtingskosten € Netto verkoopresultaat koopwoongelegenheden €B. Productie woongelegenheden voor derden (incl TI) bestemd voor verhuur: Aantal nieuwbouw huurwoongelegenheden bestemd voor derden Totale stichtingskosten € Netto verkoopresultaat nieuwbouwhuurwoongelegenheden €C. Productie niet woongelegenheden bestemd voor verkoop: Aantal m² niet woongelegenheden m² Totale stichtingskosten € Netto verkoopresultaat €3.3.10 (3.6.4) Aan- en verkoop bestaand bezit verbindingen (in € 1.000) VerslagjaarA. Verkoop woongelegenheden: Aantal verkoop woongelegenheden Bruto verkoopprijs € Verkoopkosten €B. Verkoop woongelegenheden aan derden bestemd voor verhuur: Aantal verkoop huur woongelegenheden Bruto verkoopprijs € Verkoopkosten €C. Verkoop niet woongelegenheden: Aantal m² niet woongelegenheden m² Bruto verkoopprijs € Verkoopkosten € Bedrijfswaarde verkoop niet woongelegenheden €D. Aankoop woongelegenheden van verbonden toegelaten instelling Aantal van eigen verbindingen aan te kopen woongelegenheden Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €E. Aankoop woongelegenheden van derden Aantal overige aan te kopen woongelegenheden Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €F. Aankoop niet woongelegenheden van verbonden toegelaten instelling Aantal m² niet woongelegenheden m² Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €G. Aankoop niet woongelegenheden van derden Aantal m² niet woongelegenheden m²
 16. 16. Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €3.3.11: Ontwikkeling totale actuele waarde verbindingen actuele waarde gem. restant actuele waarde niet totale actuele levensduur woongelegen-Ontwikkeling totale actuele waarde heden woongelegen- waarde (in woon- heden (in € 1.000) gelegenheden (in € 1.000) € 1.000) (in jaren)Totale actuele waarde verslagjaar materiële vaste activa in exploitatie € € €Totale actuele waarde vorig verslagjaar materiële vaste activa in exploitatie € € €Waarde van de materiële vaste activa in exploitatie zoals gebruikt bij de bepaling van de nettovermogenswaarde volgens de waarderingsgrondslagenvan de toegelaten instelling. €3.3.12: (4.2.3) Overige waardebepalingen verbindingen ultimo verslagjaar (x € 1.000)Gemeente eenheden in niet overige woon- huurwoningen verzorgings- woongelegen- Totaal gelegenheden huizen hedenDe WOZ-waarde € € € € €
 17. 17. 3.4 Toelichting op de geconsolideerde of enkelvoudige¹ balans en winst- en verliesrekening3.4.1: Financiële vaste en vlottende activa geconsolideerd of enkelvoudigA1. TreasuryWorden er niet risicomijdende beleggingen en/of (afgeleide) financiële instumenten aangehouden? J/NZo ja: vermeld de actuele waarde op balansdatum van: VerslagjaarNiet risicomijdende beleggingen, waaronder aandelen en obligaties (in € 1.000) €Instrumenten voor renterisicoafdekking, waaronder caps, collars, swaps, fra.s en forwards die geen positie ultimo het verslagjaar afdekken (in € 1.000) €Vastgoedgerelateerde afgeleide financiële instrumenten als futures op vastgoed (in € 1.000) €Zelfstandige overige afgeleide financiële instrumenten (in € 1.000) €A2. Rente instrumentenZijn er ultimo het verslagjaar extendible leningen in bezit? J/NZijn er ultimo het verslagjaar rente-instrumenten die renterisicoposities van ultimo verslagjaar aanwezige leningen afdekken? J/NZo ja; Wat is de actuele waarde van deze rente-instrumenten ultimo het verslagjaar (in € 1.000)? €Zo ja; Wordt voor deze rente-instrumenten ultimo het verslagjaar hedge accounting toegepast? J/NA3. Overig financieel beleid1. Is er sprake van verstrekte en/of toegezegde achtergestelde leningen u/g? Zo ja, toelichten. J/NZo ja; Wat is de omvang van deze verstrekte achtergestelde leningen u/g per ultimo het verslagjaar (in € 1.000) €toelichting2. Is er sprake van ontvangen en/of toegezegde achtergestelde leningen o/g? Zo ja, toelichten. J/NZo ja; Wat is de omvang van deze ontvangen achtergestelde leningen o/g per ultimo het verslagjaar (in € 1.000) €toelichtingB. GrondpositiesIs er sprake van grondposities? J/N VerslagjaarZo ja; Welke waarde is hiervoor opgenomen onder materiële vaste activa in exploitatie (in € 1.000) €en/of; Welke waarde is hiervoor opgenomen onder materiële vaste activa in ontwikkeling (in € 1.000) €en/of; Welke waarde is hiervoor opgenomen onder de overige activa (in € 1.000) €Totaal in balans opgenomen (in € 1.000) €Wat is de waarde van mogelijk contractueel overeengekomen en off-balance opgenomen grondposities (in € 1.000) €Worden er risicos verwacht als gevolg van de grondposities J/NZo ja; voor welk bedrag (in € 1.000) €toelichting verloop grondposities in balans opgenomen off balance opgenomen waarde ultimo voorgaand verslagjaar (in € 1.000) € € voorraadmutaties (in € 1.000) € € waardemutaties (in € 1.000) € € waarde ultimo verslagjaar (in € 1.000) € € verloop grondposities bouw- geen bouw- bouw- geen bouw- bestemming bestemming bestemming bestemming aantal hectares ultimo voorgaand verslagjaar voorraadmutaties (in hectares) wijziging in bouwbestemming (in hectares) aantal hectares ultimo verslagjaar¹ Enkelvoudig indien geen geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening is opgesteld
 18. 18. 3.4 Toelichting op de geconsolideerde of enkelvoudige¹ balans en winst- en verliesrekening3.4.2: Personele bezetting VerslagjaarWat is het aantal formatieplaatsen (ftes)3.4.3: Niet verkochte nieuwbouw koopwoongelegenhedenZijn er ultimo verslagjaar opgeleverde of nog in aanbouw zijnde, maar nog niet verkochte nieuwbouw koopwoongelegenheden in de balans opgenomen? J/NZo ja, welk aantal nog te verkopen inmiddels wel opgeleverde nieuwbouw koopwoongelegenheden zijn opgenomen? wat is de hiervoor opgenomen balanswaarde ultimo het verslagjaar (in € 1.000) € welk aantal nog te verkopen in aanbouw zijnde nieuwbouw koopwoongelegenheden zijn opgenomen? wat is de hiervoor opgenomen balanswaarde ultimo het verslagjaar (in € 1.000) €¹ Enkelvoudig indien geen geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening is opgesteld
 19. 19. 3.5 Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening3.5.1: Wijziging opgave vorig verslagjaar geconsolideerdWijkt de beginbalans in het verslagjaar af van de vorig jaar opgegeven eindbalans? J/N Verslagjaareventuele afwijking in het eigen vermogen weergeven in € 1.000 (indien daling het bedrag voorzien van een minteken). €Toelichting:3.5.2: Vermogensvergelijking verslagjaar geconsolideerd VerslagjaarMutatie eigen vermogen €Jaarresultaat €Verschil (mutatie eigen vermogen buiten jaarresultaat om) €Indien er een verschil is dient dit gespecificeerd (in € 1.000) en toegelicht te worden:- stelselwijziging t.a.v. waardering materiële vaste activa €- stelselwijziging t.a.v. voorzieningen €- overig €Totaal €Toelichting:
 20. 20. 3.6 Specificatie productie alsmede aan- en verkoop toegelaten Instelling3.6.1 Productie nieuwbouw huur toegelaten instelling (in € 1.000) Verslagjaar(bestemd voor eigen verhuur)Aantal huurwoningenGrondkosten €Bouwkosten €Overig €Bruto stichtingskosten huurwoningen €Bedrijfswaarde €Aantal eenheden in verzorgingshuizenGrondkosten €Bouwkosten €Overig €Bruto stichtingskosten eenheden in verzorgingshuizen €Bedrijfswaarde €Aantal overige woongelegenhedenGrondkosten €Bouwkosten €Overig €Bruto stichtingskosten overige woongelegenheden €Bedrijfswaarde €Aantal m² niet woongelegenheden m²Grondkosten niet woongelegeneenheden €Bouwkosten niet woongelegenheden €Overig €Bruto stichtingskosten niet woongelegenheden €Bedrijfswaarde €Specificatie maatschappelijk vastgoed begrepen in bruto stichtingskosten niet woongelegenheden (in € 1.000)GemeentePostcodeGezondheid & zorg (gezondheidcentra, dienstencentrum voor ouderen, accommodatie €voedselbank, inloophuizen etc.) verslagjaar m²Wijk- en buurtvoorzieningen (wijk- en buurthuizen, wijk- en buurtsteunposten etc.) verslagjaar € m²Onderwijs & opvoeding (brede scholen, schoolwoningen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen €etc.) verslagjaar m²Cultuur (cultureel centrum, theater, bibliotheek, museum, ateliers voor kunstenaars, gebouwen met €een religieuze functie, etc.) verslagjaar m²Sport & recreatie (sportaccommodaties, speeltuinen, kinderboerderijen etc.) verslagjaar € m²Overige verslagjaar € m²Totaal maatschappelijk vastgoed verslagjaar per postcode € m²Totaal maatschappelijk vastgoed verslagjaar alle gemeenten/postcodes € m²3.6.2 Overige productie toegelaten instelling (in € 1.000) VerslagjaarVerbeteringenAantal verbeteringenUitgaven inzake verbeteringen €Met welk bedrag is de bedrijfswaarde gestegen na uitvoering van deze verbeteringen €Aantal gesloopte woongelegenhedenWaarde/kosten grond opgenomen in de nieuwe exploitatie cq waartegen is verkocht €Kosten voor slopen, bouwrijp maken, bodemsanering en overige kosten €Aantal m² sloop niet woongelegenheden m²Waarde/kosten grond opgenomen in de nieuwe exploitatie cq waartegen is verkocht €Kosten voor slopen, bouwrijp maken, bodemsanering en overige kosten €
 21. 21. 3.6.3 Productie nieuwbouw verkoop toegelaten instelling (in € 1.000) VerslagjaarA. Productie woongelegenheden bestemd voor verkoop: Aantal nieuwbouw koopwoongelegenheden Totale stichtingskosten € Netto verkoopresultaat koopwoongelegenheden €B. Productie woongelegenheden voor derden bestemd voor verhuur: Aantal nieuwbouw huurwoongelegenheden bestemd voor derden Totale stichtingskosten € Netto verkoopresultaat nieuwbouw huurwoongelegenheden €C. Productie niet woongelegenheden bestemd voor verkoop: Aantal m² niet woongelegenheden m² Totale stichtingskosten € Netto verkoopresultaat €3.6.4 Aan- en verkoop bestaand bezit toegelaten instelling (in € 1.000) VerslagjaarA. Verkoop woongelegenheden: Aantal verkoop woongelegenheden Bruto verkoopprijs € Verkoopkosten €Aa. Verkoop woongelegenheden na inkoop: Aantal verkochte woongelegenheden na inkoop (VOV) Bruto verkoopprijs € Verkoopkosten €B. Verkoop woongelegenheden aan derden bestemd voor verhuur: Aantal verkoop huur woongelegenheden Bruto verkoopprijs € Verkoopkosten €C. Verkoop niet woongelegenheden: Aantal m² niet woongelegenheden m² Bruto verkoopprijs € Verkoopkosten € Bedrijfswaarde verkoop niet woongelegenheden €D. Aankoop woongelegenheden van eigen verbindingen Aantal van eigen verbindingen aan te kopen woongelegenheden Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €E. Aankoop woongelegenheden van derden Aantal overige aan te kopen woongelegenheden Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €Ee. Aankoop woongelegenheden voor doorverkoop Aantal aangekochte woongelegenheden voor doorverkoop Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €F. Aankoop niet woongelegenheden van eigen verbindingen Aantal m² niet woongelegenheden m² Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €G. Aankoop niet woongelegenheden van derden Aantal m² niet woongelegenheden m² Aankoopprijs € Bedrijfswaarde €Specificatie maatschappelijk vastgoed begrepen in aankoopprijs niet woongelegenheden onder 3.6.4 F en G (in € 1.000)GemeentePostcodeGezondheid & zorg (gezondheidcentra, dienstencentrum voor ouderen, accommodatie €voedselbank, inloophuizen etc.) verslagjaar m²Wijk- en buurtvoorzieningen (wijk- en buurthuizen, wijk- en buurtsteunposten etc.) verslagjaar € m²Onderwijs & opvoeding (brede scholen, schoolwoningen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen €etc.) verslagjaar m²Cultuur (cultureel centrum, theater, bibliotheek, museum, ateliers voor kunstenaars, gebouwen met €een religieuze functie, etc.) verslagjaar m²Sport & recreatie (sportaccommodaties, speeltuinen, kinderboerderijen etc.) verslagjaar € m²Overige verslagjaar € m²
 22. 22. Totaal maatschappelijk vastgoed verslagjaar per postcode € m²Totaal maatschappelijk vastgoed verslagjaar alle gemeenten/postcodes € m²
 23. 23. HOOFDSTUK 4. WAARDERING BEZIT4.1 Specificatie bedrijfswaarde toegelaten instelling4.1.1: Specificatie bedrijfswaarde door te exploiteren woongelegenheden toegelaten instelling (in €1.000) Eenheden in Overige woon- Huurwoningen verzorgings- Totaal gelegenheden 1) huizen 1 2 3 4I. Aantal verhuureenheden (in eigendom)II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren € € € € Contante waarde huurderving € € € € Saldo € € € € Contante waarde bijdragen € € € € Contante waarde overige inkomsten € € € € Contante waarde restwaarde € € € € Contante waarde onderhoudsuitgaven € € € € Contante waarde overige exploitatie-uitgaven € € € € Contante waarde verbeteruitgaven € € € € Contante waarde overige uitgaven € € € € Contante waarde sector specifieke heffing € € € €Bedrijfswaarde € € € €Gemiddelde restant levensduur1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens4.1.2: Woongelegenheden met bijzondere bestemming en overige in de bedrijfswaarde opgenomen posten toegelaten instelling (in €1.000) Investerings- Verkoop Sloop Overig Totaal ingrepen 1 2 3 4 5I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) Aantal huurwoningen Aantal eenheden in verzorgingshuizen Aantal overige woongelegenheden 1)II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren € € € € € Contante waarde huurderving € € € € € Saldo € € € € € Contante waarde bijdragen € € € € € Contante waarde inkomsten uit verkoop € € € € € Contante waarde overige inkomsten € € € € € Contante waarde restwaarde € € € € € Contante waarde onderhoudsuitgaven € € € € € Contante waarde overige exploitatie-uitgaven € € € € € Contante waarde verbeteruitgaven € € € € € Contante waarde overige uitgaven € € € € € Contante waarde sector specifieke heffing € € € € €Bedrijfswaarde € € € € €Gemiddelde restant levensduur1) Overige wooneenheden, standplaatsen en woonwagens
 24. 24. 4.1.3: Specificatie bedrijfswaarde niet woongelegenheden toegelaten instelling (in € 1.000) Niet woongelegen- heden 1I. Aantal verhuureenheden (in eigendom)II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren € Contante waarde huurderving € Saldo € Contante waarde bijdragen € Contante waarde inkomsten uit verkoop € Contante waarde overige inkomsten € Contante waarde restwaarde € Contante waarde onderhoudsuitgaven € Contante waarde overige exploitatie-uitgaven € Contante waarde verbeteruitgaven € Contante waarde overige uitgaven € Contante waarde sector specifieke heffing €Bedrijfswaarde €Gemiddelde restant levensduur4.1.4: Totaal bedrijfswaarde toegelaten Verslagjaar Vorig verslagjaarinstelling (in € 1.000)I. Aantal verhuureenheden (in eigendom) € €II. Bedrijfswaarde Contante waarde huren € € Contante waarde huurderving € € Saldo € € Contante waarde bijdragen € € Contante waarde inkomsten uit verkoop € € Contante waarde overige inkomsten € € Contante waarde restwaarde € € Contante waarde onderhoudsuitgaven € € Contante waarde overige exploitatie-uitgaven € € Contante waarde verbeteruitgaven € € Contante waarde overige uitgaven € € Contante waarde sector specifieke heffing € €Bedrijfswaarde € €Gemiddelde restant levensduurToelichting:4.1.5: Rentabiliteitswaardecorrectie Verslagjaar Vorig verslagjaartoegelaten instelling (in € 1.000)Rentabiliteitswaardecorrectie nominaal in de balans opgenomen leningen € €Rentabiliteitswaardecorrectie van nog te storten (delen van) leningen € €
 25. 25. HOOFDSTUK 4. WAARDERING BEZIT4.2 Toelichting waardering bezit toegelaten instelling4.2.1: Uitgangspunten en parameters bedrijfswaarde toegelaten instellingWordt de bedrijfswaarde postnumerando (post), medionumerando (medio) of prenumerando (pre) bepaald post/medio/preAantal prognosejaren PrognosejarenUitgangspunten en parameters bedrijfswaarde eerste tweede derde vierde vijfde zesde vervolg ……etc..- Reguliere huurstijging (exclusief harmonisatie) % % % % % % %- Huurstijging als gevolg van harmonisatie % % % % % % %- Toegepaste huurstijging (totaal inclusief harmonisatie) % % % % % % %- Huurderving % % % % % % %- Stijging variabele lasten % % % % % % %- Stijging onderhoudslasten % % % % % % %Wijkt het gehanteerde disconteringspercentage af van 5,25%? j/n- zo ja, Disconteringspercentage (vast % voor alle prognosejaren) %- zo ja, Duration nominaal in de balans opgenomen leningenToelichting:4.2.2: Toelichting kasstromen- Zijn de in dPi opgenomen operationele kasstromen overeenkomstig de kasstromen van de eerste vijf jaar opgenomen in de bedrijfswaarde dVi? J/NZo nee, bedrag(en) noemen en toelichten.Toelichting:4.2.3: Overige waardebepalingen ultimo verslagjaar toegelaten instelling (x € 1.000)Gemeente Eenheden in Overige woon- Maatschappelijk Niet woongelegen- Huurwoningen verzorgings-huizen gelegenheden vastgoed heden TotaalDe WOZ-waarde toegelaten instelling € € € € € €
 26. 26. HOOFDSTUK 5. OVERIGE (VOLKSHUISVESTELIJKE) VERANTWOORDING5.1: Verkoop van huur- en koopwoningen in het verslagjaar per bezitsgemeente 1)Gemeente geen korting korting korting kortingVerkoop huur- en koopwoningen korting 1-10% 11-20% 21-30% 30% e.v.Hoeveel huurwoningen heeft u verkocht en met welke korting?Hoeveel koopwoningen heeft u verkocht en met welke korting?(1) Ook die van alle verbindingen van de corporatie.Verstrekking van startersleningen (in € 1.000) VerslagjaarHoeveel startersleningen zijn in het verslagjaar verstrekt?Wat is de totale omvang van de daarmee gemoeide bedragen? €
 27. 27. HOOFDSTUK 5. OVERIGE (VOLKSHUISVESTELIJKE) VERANTWOORDING5.3: Kwaliteitsbeleid Lasten (in € 1.000) verslagjaar 1)Lasten onderhoud 3.1.1 B €Onder personeelskosten opgenomen onderhoud 3.2.10 €Overige toerekeningen aan onderhoud €Totaal onderhoud €A: Klachtenonderhoud (2) €B: Mutatieonderhoud (3) €C: Planmatig onderhoud (4) €Totaal lasten €1) Lasten: onderhoud in het verslagjaar (ongeacht of deze ten laste van de voorziening onderhoud dan wel direct ten laste van het jaarresultaatworden gebracht).2) Klachtenonderhoud: onderhoud dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten/reparatieverzoeken van bewoners of gebruikers.3) Mutatieonderhoud: onderhoud dat noodzakelijk is om de woongelegenheden na mutatie weer verhuurbaar te maken.4) Planmatig onderhoud: onderhoud dat de toegelaten instelling in een meerjarenonderhoudsplanning heeft opgenomen, waaronder ook het grootonderhoud valt, waarbij diverse activiteiten uit de onderhoudsplanning worden samengevoegd, alsmede contractonderhoud ten laste van deverhuurder.5.4: LeefbaarheidGemeentePostcode Lasten (in € 1.000) verslagjaarLeefbaarheidSplitsing activiteiten op postcodeniveauSociale activiteiten verslagjaar per postcodegebied €Fysieke activiteiten verslagjaar per postcodegebied €Totaal leefbaarheid verslagjaar per postcodegebied €Totaal leefbaarheid verslagjaar alle gemeenten/postcodes €Specificatie leefbaarheid op instellingsniveauonder personeelskosten opgenomen uitgaven leefbaarheid €onder onderhoud opgenomen uitgaven leefbaarheid €onder overige bedrijfslasten opgenomen uitgaven leefbaarheid €onder andere posten¹ uit de winst- en verliesrekening opgenomen uitgaven voor leefbaarheid €Totaal leefbaarheid verslagjaar alle gemeenten/postcodes €onder de post overheidsbijdragen in de winst- en verliesrekening opgenomen ontvangsten voor leefbaarheid €toelichting op andere posten¹:
 28. 28. HOOFDSTUK 5. OVERIGE (VOLKSHUISVESTELIJKE) VERANTWOORDING5.5: Betrekken bewoners bij beleid in het verslagjaarA. Heeft de corporatie ten minste een maal per jaar overleg gevoerd met de huurders van haar woongelegenheden of hun vertegenwoordigers? (artikel 17) J/NB. vervallenC. vervallenD. Beschikt de corporatie over een verhuiskostenreglement? (artikel 11g, tweede lid) J/N5.6: Wonen en zorg in het verslagjaar per bezitsgemeente GemeenteA. Omvang bezit nultreden woningen einde verslagjaar Aantal nultreden woningen 1)B. Omvang bezit woningen voor bijzondere doelgroepen einde verslagjaar - Aantal ouderen- en gehandicaptenwoningen 2) - Aantal woningen voor de overige bijzondere doelgroepen 3)C. Eenheden voor bijzondere doelgroepen in bijzondere woongebouwen einde verslagjaar Eenheden voor bijzondere doelgroepen in bijzondere woongebouwen 4)D. Arrangementen Welk deel van uw huishoudens maakt gebruik van arrangementen op het gebied van wonen, zorg- en dienstverlening die via uw bemiddeling worden aangeboden? 5) %(1) Nultreden woning: een woning die zowel intern als extern toegankelijk is. Een woning is intern toegankelijk als de belangrijkste vertrekken (woonkamer, keuken, toilet, badkamer en één slaapkamer) op één verdiepingslaag liggen. Een woning is extern toegankelijk als de belangrijkste vertrekken van buiten te bereiken zijn zonder trappen te hoeven lopen.(2) Ouderenwoning: een woning die de corporatie bij vrijkomen (met voorrang) toewijst aan een 55-plus huishouden. Gehandicaptenwoning: een woning die de corporatie bij vrijkomen (met voorrrang) toewijst aan een gehandicapte.(3) Hieronder worden vormen van (semi) zelfstandig wonen verstaan voor (ex-)psychiatrische patiënten, ex-dak- en thuislozen, (ex)-verslaafden, ex- gedetineerde, etc.(4) Een bijzonder woongebouw is een gebouwencomplex, gebouw of deel van een gebouw, dat volgens de bouw of verbouw blijvend bestemd is voor permanente bewoning door een huishouden. Een bijzonder woongebouw moet aan de volgende vijf criteria voldoen: - Het gebouw(encomplex) heeft één adres; - Het gebouw(encomplex) is bestemd voor permanente bewoning; - Het gebouw(encomplex) is in gebruik door één rechtspersoon; - Deze rechtpersoon behoort tot de bedrijfsgroepen: psychiatrische- en zwakzinnigeninrichtingen, bejaardentehuizen, kinder- en sociale tehuizen, verpleeghuizen, tehuizen/leefgemeenschappen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, tehuizen voor dak- en thuislozen, ongehuwde moeders en hun kinderen; - Deze rechtspersoon gebruikt het gebouw(encomplex) voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging van een verzameling van personen.(5) Onder arrangementen op het gebied van wonen, zorg- en dienstverlening wordt verstaan de contractueel vastgelegde levering van één of meerdere al dan niet gecombineerde, woon-, zorg- of welzijnsdiensten aan bewoners van de toegelaten instellingen door andere organisaties dan de toegelaten instelling, waarbij de toegelaten instelling een intemediaire rol speelt tussen de aanbieders van genoemde diensten en de bewoners. Het gaat hierbij zowel om arrangementen ten behoeve van de bewoners in bijzondere woonvormen als arrangementen voor andere bewoners.5.7: Voorschriften BbshA. Statuten 1 Heeft de corporatie in het verslagjaar uitsluitend woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, dan wel onbebouwde grond in eigendom of in beheer binnen het statutair vastgestelde werkgebied? (artikel 7, eerste lid, onderdeel a) J/N Zo nee; welke gemeente(n) betreft dit dan? 2 Voldoet de samenstelling van het bestuur en het interne toezicht, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, in het verslagjaar aan de statutaire bepalingen daarover? (artikel 7, eerste lid onderdelen c, d en e, en tweede lid, onderdeel a) J/NB. Bouwen van huur- en/of koopwoningen Heeft de corporatie of een met haar verbonden rechtspersoon in het verslagjaar woningen opgeleverd waarvan de kosten van het verkrijgen in eigendom per woning hoger zijn dan € 200.000,-? J/N Zo ja; heeft de corporatie zich daarover verantwoord in het volkshuisvestingsverslag? (artikel 26, tweede lid, onderdeel g.) J/NC. Meldingsplichtige besluiten/verkoop van woningen 1 Heeft de corporatie in het verslagjaar op onroerende zaken een recht van erfpacht, van opstal of van vruchtgebruik gevestigd of heeft zij voornemens hiertoe? J/N Zo ja; heeft de corporatie voor deze transactie of de voornemens daartoe, toestemming gevraagd aan de Minister (artikel 11d en de bij ministeriële regeling aangebrachte beperkingen). J/N 2 Heeft de corporatie in het verslagjaar woongelegenheden verkocht aan anderen dan natuurlijke personen, niet zijnde een toegelaten instelling of heeft zij voornemens hiertoe? J/N Zo ja; heeft de corporatie voor deze verkoop of de voornemens daartoe, toestemming gevraagd aan de Minister (artikel 11d en de bij ministeriële regeling aangebrachte beperkingen). J/N Zo nee; om hoeveel woningen gaat dit dan? 3 Er zijn volgens uw opgaaf onder 5.1 woongelegenheden verkocht met een kortingspercentage van >10%. Heeft de corporatie J/N hiervoor ontheffing van het 90% criterium gevraagd aan de Minister (artikel 11c Bbsh).D. Inzet middelen buitenland Heeft de corporatie in het verslagjaar middelen ingezet in het buitenland? J/N Zo ja; voor welk bedrag? (in € 1,-) € welk buitenland betreft dit dan?E Grond langer dan 10 jaar in bezit Heeft de corporatie 10 jaar of langer grond in bezit zonder dat op de grond een (woning)bouwbestemming rust? J/N
 29. 29. HOOFDSTUK 5.8: OVERIGE (VOLKSHUISVESTELIJKE) VERANTWOORDINGGemeente Huurgrenzen >kwaliteitskortingsgrens ≤ kwaliteitskortingsgrens > laagste aftoppingsgrens ≤ laagste aftoppingsgrens1. EenpersoonshuishoudensJonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens WhtJonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht2. TweepersoonhuishoudensJonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens WhtJonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht Huurgrenzen >kwaliteitskortingsgrens ≤ kwaliteitskortingsgrens > hoogste aftoppingsgrens ≤ hoogste aftoppingsgrens3. Drie- en meerpersoonshuishoudensJonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens WhtJonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht4. Toewijzing bijzondere doelgroepenAantal toewijzingen (1) in het verslagjaar van bijzondere doelgroepen (2)(1) bedoeld zijn toewijzingen door de corporatie zelf èn toewijzingen van woonruimte aan bijzondere doelgroependoor (welzijns)instellingen die daarvoor gebouwen van de corporatie huren.(2) onder bijzondere doelgroepen worden hier verstaan (ex)-psychiatrische patIënten, ex- dak- en thuislozen, (ex)-verslaafden, ex gedetineerden.

×