Spiritual aptavani14 p 2 p2kh1-2

200 views
178 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aptavani14 p 2 p2kh1-2

 1. 1. (5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 87 88 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±ÎI‹Î ±Î¿Î …ı‰˘ »ı ±ıfi˘ ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝ Â_ »ı ¿ı ±Î¿ÎÂfiı ¿˘≥ ‰V÷ fi¿ÁÎfi ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ »ı fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Îfiı ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ «Ì… fi¿ÁÎfi ¿flÌ Â¿ı ±ı‰Ì »ı fiËŸ. …ıfiı ÷‹ı ©ÎI‹Î ¿Ë˘ »˘, ±ıfiı ¿˘≥ «Ì… fi¿ÁÎfi ¿flı ±ı‰Ì »ı [5] fiËŸ. ±Î¿Î Ëflı¿ …B›Î±ı »ı, ±ÎI‹Î Ëflı¿ …B›Î±ı fi◊Ì. ±Î¿Î ÷k‰ ! ˉı «ı÷fi flËı »ı @›Î_ ? «ı÷fi ˢ› @›Î_ ? U›Î_ ±Î¿Î ˢ› I›Î_ ˢ›. ⁄ÌΩ ·˘¿˘±ı …B›Î fl˘¿Ì ˢ› fiı I›Î_ ˢ› fiËŸ. ±Î¿Î (1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! ˢ› ÷˘ ˢ›. …ıfi΋Î_ …ıÀ·˘ ±Î¿ÎÂfiı, ±ıÀ·_ I›Î_ «ı÷fi ˢ›. ±ÎI‹Î ’Õı …ÿ˘, ±L› ÷k‰˘◊Ì ! ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿Î ±ıÀ·ı ±Î‹ …ı ¬Î·Ì …B›Î ±fiı ±ÎI‹Î, ±ı ⁄ı‹Î_ ‹˘ÀÎ-fiÎfiÌ …ı‰_ ¿_¥ »ı ¿ı ? ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿Î ±fiı ±ÎI‹Î ±ı ⁄ı‹Î_ Â_ Œıfl »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄ı ’fl‹Îb ±ı‹fiÌ …B›Î fl˘¿ı ±ıÀ·ı ±ı …B›Î±ı ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î Ïfiçı÷fi »ı, «ı÷fi fi◊Ì ±ı‹Î_ ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ hÎÌ…_ ’fl‹ÎHÎ fiÎ Ω›, ÷˘ ±ÎI‹Î ⁄‘΋Î_◊Ì ±Îfl’Îfl Ω›. ¤¥, ⁄Ë «ı÷fi »ı. ⁄Lfiı ÷k‰˘fiÎ ‹Ò‚ √H΋Î_ ±ÎÀ·˘ ŒıflŒÎfl »ı. ⁄ÌΩ ⁄‘Î ¨ÕÌ ‰Î÷˘ ±Î ⁄‘Ì. ±Î’HÎı ©ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ fiı, ±ı ‹A›. ⁄Ì…_ ŒıflŒÎfl »ı. ⁄‘Î … ÷k‰˘‹Î_ ‹Ò‚ √HÎ Ωı ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı ˢ› ÷˘ ⁄‘_ ±Î ÷˘ ·˘¿ ’Ò»fiÎflÎ, ÷˘ ŒÎ‰ı ±ı‰Î ≠Ufi˘ ’Ò»ı, ‹√…‹Î_◊Ì ±Î «ı÷fi (±ıÀ·ı iÎÎfi-ÿ½fi) fi΋fi˘ √HÎ ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ »ı, ‹ÎÀı fiÌ¿‚ı ÷ı‰Î. ±ı ’fl‹ÎI‹Î »ı. ±Î¿Î‹Î_› ÷ı √HÎ fi◊Ì ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥fi΋Î_› ±ı √HÎ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±w’Ì ÷˘ ±Î¿Î …ı‰˘ … »ı. ±w’Ì‹Î_ Áfl¬Î ⁄‘Î ÷k‰˘◊Ì ±ÎI‹Îfiı …ÿ˘ ’ÎÕı I›Îflı ±ÎI‹Î Ïfi·ı˝’ ◊Λ. »ı ⁄ıµ ÷k‰˘. ±Î¿ÎÂfi˘ ‹Ò‚ √HÎ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, V◊Îfi ±Î’‰_. ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı … ±ı ±ı@{ı@À·Ì ⁄ÌΩ◊Ì …ÿ˘ ◊Λ. ±ı ÿflı¿fiı V’ıÁ ±Î’‰Ì ±ıfi˘ ‹Ò‚ √HÎ »ı. ±ÎI‹Î‹Î_ V’ıÁ ±Î’‰Ì ±ı ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‰Î÷ »ı. √HÎ fi◊Ì ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ «ı÷fi fi΋fi˘ √HÎ ÷ı ±ı‹Î_ fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ’fl‹Îb ±fiı «ı÷fi ±ı ⁄Lfiıfi_ …ÿ_ ’ÎÕ‰Îfi_ ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ …B›Î±ı ±Î’ı ¿èÎ_ »ı ¿ı ±ÎI‹Î ±Î¿Î … ‹A› »ı fiı, ⁄οÌfiÎ ÷˘ ·√¤√ …ÿÎ … »ı fiı ? …ı‰˘ »ı. ÿÎÿÎlÌ — …ÿÎ »ı, ’HÎ ±ıfiı …ÿ_ ’ÎÕ‰Îfi_. fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄ı …ÿÎ ’ÎÕ˘ ÷˘ ’ı·Î_ ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ ‰‚√ı. ±ıÀ·ı ⁄‘_ … …ÿ_ ’ÎÕ‰_ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷‹fiı ±ı¿ ÿά·˘ ±Î’_ »_ ¿ı ±Î¿Î ±ı ±ÎI‹Î Ï⁄·¿<· ÏfiT‰‚, …ÿ˘ … »ı. ⁄‘Î_ ƒT›˘fiÌ ‰E«ı »ı ±fiı ⁄‘Î_ ±Ôw’Ì ÷k‰ »ı, ±ı‰˘ ±ÎI‹Î ±w’Ì »ı. ’HÎ ±Î¿Î ±«ı÷fi »ı ±fiı ƒT›˘◊Ì ⁄_‘Λı·˘ »ı ±ı. ±ÎI‹Î «ı÷fi »ı. ±Î¿Î ±ıfiı ·Î√HÎ̱ı fi◊Ì ¿˘≥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ±fiı ±ÎI‹Î ÷˘ ·Î√HÎ̉΂˘, iÎÎfi‰Î‚˘. U›Î_ ±Îfiı ¿_≥ ·Î√HÎÌ ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿Î ±ı ÷˘ ±ÎI‹ƒT›fiÌ ÁÎ◊ı flËı·_ … »ı fiı ? ±fiı iÎÎfi fi◊Ì, ‹ÎÀı ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î‹Î_ fi◊Ì ±ÎI‹Î. ±ıfiı …ÿ_ ’ÎÕÌ fiËŸ ¿Λ fiı ?
 2. 2. (5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 89 90 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ±ı› …ÿ_ ’ÕÌ Ω›. …ÿÎ »ı ’λÎ, ±Î¿Î ±ı¿ … »ı ±Î¬_. ±Î‰Õ_ ‹˘À_< ±Î¿Î ’HÎ ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿ÎÂı ’HÎ …ÿ_ ’ÕÌ Ω› ? ±ı¿ …, ±Ï‰¤ÎU› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿ÎÂ◊Ì ’HÎ …ÿ˘ ’ÕÌ Ω›. ±fi˚±‰√ÎË¿ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±¬_Õ »ı. ±‰√ÎËfiÎ ±ıfiı …wfl fi◊Ì. »ı ±Î¿Î‹Î_ »÷Î_ ’˘÷ı ±Î¿Î fl˘¿÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î ¿˘¥fiı µI’Lfi ¿fl÷_ fi◊Ì ¿ı µI’Lfi ◊÷_ fi◊Ì, ±ı‰Ì flÌ÷ı flè΢ »ı ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ! fi◊Ì, ±Î¿Î ±fiI’Lfi »ı. ±Î ±Î¿Î ±ı …Õı› fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ’˘÷ı ±Î¿Î (…B›Î) fl˘¿÷˘ fi◊Ì, ±ı ¿ı‰Ì «ı÷fiı› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î¿Î ! Ëo, ±ı ’HÎ ÷k‰ »ı. flÌ÷ı ⁄fiı ? ˉı ±Î ⁄‘Î_ ÷k‰˘ ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı @›Î_ ? I›Îflı ¿Ëı, ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiÎ ¬ı· Lˢ›, fiËŸ ÷˘ ±Î¿Î ΩıÕı … flËı fiı ! ¤ÒÏ‹¿Î ¿˘fiÌ »ı ? ZÎıhÎ ¿˘fi_ »ı ? ±Î ⁄‘Îfiı fl‹÷ fl‹‰Î ‹ÎÀı …B›Î Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ±Î ⁄‘Îfiı flËı‰Î, Ëfl‰Î-Œfl‰Î …B›Î ≠Ufi¿÷ν — Ë_, ±Î¿Î ΩıÕı … flËı. Ωı¥±ı ÷ı …B›Î @›Î_◊Ì ·Î‰‰Ì ? …B›Î ±Î’fiÎfl˘ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î ΩıÕı flËı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ⁄ıfi_ Ï‹Z«fl ◊›_. Ωı¥±ı ? ÷ı ±Î¿Î fi΋fi_ ÷k‰ …ı V’ıÁ ±Î’ı »ı, ±ı ’HÎ ≥Àfi˝· ÿflı¿fiÎ ¤Î‰ …ÿÎ …ÿΠˢ› …. ¿ÎflHÎ ¿ı V’ıÁ …ÿÌ …ÿÌ »ı »ı. ±Î …ı ¬S·˘ ¤Î√, …ıfiı …B›Î ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ı V’ıÁ ±ı¿ ±ıÀ·ı. V’ıÁ ÷˘ ¿Î›‹ …ÿÌ … flËı‰ÎfiÌfiı ! U›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎı fiÎ Ω› ÷k‰ »ı. ÷ı‹Î_ ⁄ÌΩ ⁄‘Î flËı »ı. I›Î_ Á‘Ì V’ıÁ, ‹˘Z΋Î_ V’ıÁ fiËŸ. ±ÎI‹Îfiı V’ıÁfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î …Õ fiı «ı÷fi (ω¤Îω¿ «ı÷fi)fiı flËı‰Îfiı ‹ÎÀı ±Î¿ÎÂfiÌ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎı ÷˘ …B›Î fl˘¿Ì »ı. ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‹Ω›_ ? …wfl »ı, ±‰¿ÎÂfiÌ. ±Î¿ÎÂfiÎ ±Î‘Îflı flèÎÎ »ı ±ı ·˘¿˘. ±ı ⁄‘Î ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÿı‰·˘¿‹Î_ ’HÎ ⁄‘Î »±ı » ÷k‰˘ ? ÷ı‹fiÌ …B›Î ’˘÷ÎfiÌ fi◊Ì, ‹ÎÏ·¿Ì ±Î¿ÎÂfiÌ. ±ıÀ·ı ±Î¿Î ±ı¿ V‰÷_hÎ ÷k‰ »ı. ±ı ±ı¿ Á_’ÒHν ÷k‰ »ı ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±Î ÷_ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘ı. » ÷k‰fiÎ Ï‹Z«fl ‰√fl ¿˘¥ ‰V÷ fiΠˢ›, ⁄ıÃ˘ »_ fiı, ±ı V’ıÁ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_. ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÷‹ı ¿Ì‘_ fiı ¿ı ±·˘¿‹Î_ ¬Î·Ì ±Î¿Î ÷k‰ ±Î_¬ı ÿı¬Î› ±ı Lˢ› ±Î¿Î ! … »ı, ⁄ÌΩ ±ı¿ı› ÷k‰ fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ±Î¿Î ÷k‰ ±Ï‰fiÎÂÌ ÿÎÿÎlÌ — ±·˘¿ fiı ±Î’HÎı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ fiı ! ±ÎI‹Îfiı »ı ? ÷˘ ±Î¿ÎÂfiÌ› …wfl fi◊Ì. …ıfiı ¿˘¥fi_ ±‰·_⁄fi fiΠˢ› ±ı ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı @›Îflı µI’Lfi ◊›_ ? …ı µI’Lfi fi ◊Λ ±fiı ±ÎI‹Î ! ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î› ±ı ÷˘ !! …ı ωfiΠfi ◊Λ, ±ı ⁄‘_ ±Ï‰fiÎÂÌ Ë˘›. ±fiı µI’Lfi ◊Λ ±fiı …B›Î ±Î’fiÎfl ±Î¿Î ÷k‰ ! ωfiΠ◊Λ ±ı ωfiÎÂÌ Ë˘›. ±Î » ÷k‰˘ ’fl‹ıfiLÀ ÷k‰˘ »ı. ˉı ÿflı¿fiÎ V‰¤Î‰ …ÿÎ ÁΛ„LÀVÀ˘› fi Ωı¥ ¿ı. ⁄Ï©◊Ì …ı ÿı¬Î› ±ıÀ·_ … Ωı¥
 3. 3. (5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 91 92 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ¿ı. ±ı‹fi_ ⁄Ì…_ √…_ … fiËŸfiı ! ±Î¿Î ÷˘ ’fl‹ıfiLÀ «Ì… »ı. ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷±˘ ÷ı‹Î_ ±ı¿ … ‰V÷ ÷‹ı ÁΑÎflHÎ Á‹∞ ÷‹fiı ’fl‹fiıLÀ fi◊Ì ·Î√÷Ì ? ¿˘ »˘ ¿ı ±Î ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, …ı‰Ì ¿ı ±Î¿Î ±ı¿·_ ÿı¬Î› »ı ÷‹fiı. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ±Ï‰fiÎÂÌ «Ì… ¿˘¥ ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì. ±Î¿ÎÂfi˘› ≠Ufi¿÷ν — ·Î√ı »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊÷Î ·Î√ı »ı. ÷ı V◊Ò‚ ¤Î√ ÿı¬Î› »ı, ‹Ò‚ ¤Î√ ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ŒıflŒÎfl ˢ› … fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fi˘. ’fl‹ıfiLÀ ÷k‰, ±Î¿ÎÂfi˘ fl_√ ! ±ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ±‰V◊Πˢ› »ı, ÷k‰fiı ŒıflŒÎfl fiΠˢ›. ±‰V◊Î ÷˘ ÿflı¿fiı, M›Î"fl «ı÷fifiÌ ±‰V◊Πˢ› »ı. ±‰V◊Î ‹ÎhΠωfiÎÂÌ »ı ±ıÀ·ı ±Î¿ÎÂı› ÿı¬Î› fiËŸ. ±Î …ı ÿı¬Î› »ı fiı, ÷ı ’˘·ÎHÎfi˘ ±ıfiÌ ±fiı ÷k‰ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ’ÎHÎÌ ±ı ±‰V◊Î »ı, ±ıÀ·ı ’λ_ fl_√ ÿı¬Î› »ı, ⁄Ë √Îœ<_ ’˘·ÎHΠˢ›fiı, ÷ı ’˘·ÎH΋Î_› fl_√ ˢ÷˘ ‰fl΂ ◊¥ Ω› fiı ±ı ‰fl΂fi_ ’λ_ ’ÎHÎÌ ◊¥ Ω›, ⁄flŒ ◊¥ Ω›, fi◊Ì. ±Î ÿÏfl›Îfi˘ ’ÕC΢ (≠Ï÷Ï⁄_⁄) ’Õı »ı. ±Î¬Î ÿÏfl›Îfi˘ ’ÕC΢ ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ »ı. ÷k‰fiı ¿Â_ fi ◊Λ. ˉı ±Î˜· ‘ÌÁ Ïfl·ıÏÀ‰ ±Îfl ±ıfiÌ ‹ËŸ ’Õı »ı fiı ±Î ⁄‘˘ ¿·fl ÿı¬Î› »ı. ±Î ÁÒ›˝fi˘ ≠¿Î ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ˚Á, ±Î¥ ¥{ ’fl‹ıfiLÀ. Õ< › ‰˘LÀ À< Ïfl‹ı¥fi ÿÏfl›Î µ’fl ’Õı »ı ±fiı ÷ıfi_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ µ’fl ’Õı »ı, ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ¥fi ’fl‹ıfiLÀ VÀı… ±˘fl ÀıQ’flflÌ VÀı… ? ±˘· ‘ÌÁ ±Îfl Œı{Ì{ ¤Òfl_ ÿı¬Î› »ı, ±ı ±Î¿Î fi◊Ì, ±‰¿Î (¬Î·Ì …B›Î) »ı, ’ÿ˚√· ±ıLÕ ±ı‰fl«ı∞√, ÁΛ„LÀVÀ ¿ıfi fi˘À ÁÌ ¥Àfi˝SÁ. ±Î¿Î Ωı›_ fi◊Ì Ó _ fi◊Ì. ’ÎHÎÌ ’ÿ˚√· »ı fiı ÷ıfiÎ µ’fl ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfi˘ ≠¿Î ’Õı »ı. …√÷ı, ·˘¿˘ ±ıfiÌ ±‰V◊α˘ Ωı¥ ¿ı. ±Î¿Î @›Î_ Ωı›_ »ı ? ÷ı ÷ıfiÎ ≠Ï÷Ï⁄_⁄◊Ì ¿·fl ÿı¬Î› »ı. ’ÎHÎÌ ±ı› ¿·fl·ıÁ (fl_√ωËÌfi) »ı. ≠Ufi¿÷ν — Ωı›_ fi◊Ì ’HÎ ±ıfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î¿ÎÂfi˘ fl_√ O· (¤Òfl˘) »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î_¬ı ÿı¬Î› ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿ÎÂfi˘ ¿·fl … fi◊Ì ¿˘¥ Ω÷fi˘. ±ı V’ıÁ ’˘÷ı ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ıfi˘ ±fi¤‰ ◊¥ ¿ı fiı ? ’fl‹Îb fi◊Ì, ±ı ¬Î·Ì› fi◊Ì ±fiı ÷ı fl_√ı› fi◊Ì ±ıfi˘. V’ıÁ … ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ·Î√ı ¬fl_ ¿ı ±Î ’˘·_ »ı, ±Î¿Î »ı. ±Î »ı. V’ıÁfiı ÷˘ ‹ÎHÎÁ Á‹∞ ¿ı ¿ı V’ıÁ …ı‰Ì ‰V÷ »ı. ±Î_¬◊Ì ÁΫ_ ¿Â_› fiÎ ÿı¬Î›. ±ı ÷˘ ÏÿT›«ZÎ◊Ì … ÿı¬Î›. …ı ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı‹Î_ fl_√ fi◊Ì, ±ı‹Î_ ‹ÀÌÏfl±· ’HÎ fi◊Ì, ÏÿT›«ZÎ U›Îflı ±ı@{ıı@ÀfiıÁ‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ÿı¬Î›. ÏÿT›«ZÎ◊Ì ’Ëı·_ ±ı‹Î_ √vI‰Î¿Ê˝HÎ ’HÎ fi◊Ì. Á‹…‹Î_ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ fi◊Ì. V’ıÁ ±ıÀ·ı Â_ »ı ¿ı ⁄Ì∞ ’Î_« ±Î¿Î ÷˘ V‰÷_hÎ »ı, ¤√‰ÎfifiÎ …ıÀ·_ … V‰÷_hÎ »ı. ‰V÷±˘fiı flËı‰Îfi_ V◊Îfi. ±Î V’ıÁ »ı ÷ı ’fl‹ıfiLÀ »ı ±fiı ⁄Ì∞ ’fl‹Îb V‰÷_hÎ »ı. ±Î¿ÎÂfiÎ À<¿ÕÎ ◊÷Î fi◊Ì. ±Î¿Î ±ı¿ ≠¿ÎflfiÎ ’Î_« ‰V÷ ’fl‹ıfiLÀ »ı, ±ıfiı flËı‰Îfi_ V◊Îfi. ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰V÷ fi◊Ì V‰¤Î‰fi_ »ı. ±Î¿ÎÂ. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì ±Î …B›Î … »ı, ±‰¿ÎÂ. V¿_‘ ◊Λ ±ıfiÎ. ¿˘≥ …B›Î±ı ‰‘ Ω‹Ì √›_ ˢ›, ¿˘≥ ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ı µ’fl … ˢ› fiı ? …B›Î±ı ±˘»_ Ω‹ı ’HÎ ±ı¿÷Î fiÎ À>Àı. ÿÎÿÎlÌ — µ’fl fiËŸ, fiÌ«ı-⁄Ì«ı ⁄‘ı. ±ı‰flÌTËıfl (⁄‘ı …)
 4. 4. (5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 93 94 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±Î¿Î »ı. ±Î’HÎı ‘ÎHÎÎ ¬¥±ı »Ì±ı, ÷ıfiÌ ‹ËŸ ±Î¿Î ˢ›. ±Î ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÏÁ©ZÎıh΋Î_ V’ıÁfiÌ …wfl ¿ı‹ fiËŸ ? ËÌfl΋Î_› ±Î¿Î ˢ›. ±Î Á˘fi΋Î_, «Î_ÿÌ‹Î_, ⁄‘΋Î_ ±Î¿Î ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — Ωı ’λ_ ¨ÕÎ µ÷›Î˝ ÷ı, «ı÷˘fiı, ±Î‹Î_ ∂_ÕÎ fiÎ ±Î¿Î fiΠˢ› ¿˘¥ «Ì…‹Î_, ÷˘ ±ı ¤Î_√ı … fiËŸ. ËÌfl΋Î_ ±Î¿Î µ÷fl˘. ∂·À<_ ⁄Ì…_ ¤Ò·Ì …Âı, ⁄Ì…_ ⁄‘_ ±‹¿ ±‹¿ ËÿfiÌ ⁄ËÎfl ±˘»_ ±ıÀ·ı ËÌfl˘ ‹˘Õ˘ ¤Î_√ı. ±Î√‚ ‰Î÷˘ ¿fl‰ÎfiÌ fiÎ ’ÎÕÌ »ı. Ë… ±Î‹Î_ Ãı¿Îb_ fi◊Ì ±‹¿ ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±‹fiı ±ı‰_ ⁄‘_ @›Îflı ÿı¬ÎÂı ? ±ı‹fi_, ’λ_ ±ËŸ Á‘Ì ’Ò»ı »ı. ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ ω¿S’Ì ◊›Î ¿flı. ±ıfiÎ ’»Ì Â_ ? ±ıfiÎ ’»Ì Â_ ? ±ıfiÎ ’»Ì Â_ ? ‹Ò‚‹Î_ ±ı¿ ‰V÷ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿı¬‰_ »ı ¿ı ‹˘ZÎı …‰_ »ı ? ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ±fi˚±‰√ÎË¿ »ı. ±ıfiı V’ıÁfiÌ …wfl fiËŸ. ±Î¿ÎÂfiÌ ≠Ufi¿÷ν — ‹˘ZÎı ÷˘ …‰Îfi_ … »ı. …wfl fiËŸ. ±fiı ±ËŸ ±Î ÿıË ‘›˘˝ I›Î_ Á‘Ì V’ıÁ fl˘¿Ì »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ı ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ ¿ı‹ ¿fl‰ÎfiÌ ? ±Î‰Ì ±Î ·˘¿fi_ iÎÎfi ÷˘ ¬Î·Ì ±ı¿ Œıfl … ΩHÎÌ ·ı‰Îfi_ »ı. ±fiı ÷˘ ⁄Ë «ÌΩı ˢ›, ±⁄Ωı «Ì… ˢ› ±Î‰Ì. ·Z΋Î_ ÷˘ ¬Î·Ì Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ±ı … flά‰Îfi_. ±ÎI‹Î, ±fi˚±‰√ÎË¿ ! ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ I›Î_ ÏÁ©ZÎıh΋Î_ Â_ ˢ› ? ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ¿›Î ¿›Î ÷k‰ flèÎÎ_ ? ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ¿Â_ … fiΠˢ›. ⁄Á I›Î_ ⁄‘Î … ÏÁ©·˘¿˘, ±ı‹fiı ÿıË-⁄ıË fiΠˢ›, ωÿıËÌ Ë˘›. ±fiı …ı ÿıËı ÏÁ© ◊›Î ˢ›, ÿÎÿÎlÌ — ÏÁ©ZÎıhÎfiı √HΉÎfi_ … fi◊Ì. ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ÷k‰ … fiÎ ÷ı ÿıËfiÎ (⁄ı I≤Ï÷›Î_Â, 2/3) ¤Î√ı ˢ›. Ë‹HÎı I›Î_ ±Î√‚ „V◊fl÷Πˢ› fiı ! I›Î_ ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î … »ı. ÷k‰ @›Î_ ˢ› ? ±÷k‰ ˢ› ˢ› ±ı‹fi˘ ±Î¿Îfl. ÏfiflοÎfl ˢ‰Î »÷Î_ ±Î¿ÎflÌ Ë˘›. ±ı I›Î_ I›Îflı I›Î_ ÷k‰˘ ˢ›. ±Î√‚ ±ı‹fiı ¿Â__ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ, I›Î_ ’fl‹Îfi_ÿ‹Î_ flËı‰Îfi_, Ïfifl_÷fl ≠Ufi¿÷ν — I›Î_ ±·˘¿‹Î_ V’ıÁ ÷k‰ ¬fl_ ¿ı, ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ? ’fl‹Îfi_ÿ ! ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … flËı‰Îfi_. ±fiı ±Î ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ »ı, ¤˛Î_Ï÷¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ¤˛Î_Ï÷ ⁄_‘ ◊¥ Ω› ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î ⁄‘ı ˢ› fiı ! ±ÎI‹Îfiı ±Î¿ÎÂfiÌ …wfl ÷˘ ◊¥ √›˘, ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î … »ı. fi◊Ì. ±ı ±Î¿Î ·ı÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î V’ıÁ fl˘¿ı fiËŸ. ±fi˚±‰√ÎË¿ »ı. ˉı ±ı ⁄‘_ ⁄Ë ¨ÕÎ fiÎ µ÷fl¢. ⁄Ë ¨Õ΋Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ÷‹Îflı ? ≠Ufi¿÷ν — I›Î_ ±ÎI‹Îfiı V’ıÁ-⁄ıÁ ¿Â_ … …wfl fiËŸ ? ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÏÁ©√Ï÷‹Î_ V’ıÁ fl˘¿ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ … fiËŸ, ¿˘¥ ±‰·_⁄fi … fiËŸ fiı ! ¿Î‚ fiËŸ, V’ıÁ fiËŸ, ‘‹Î˝„V÷¿Î› fiËŸ, ±‘‹Î˝„V÷¿Î› fiËŸ, ’ÿ˚√· ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±ı ÷˘ ±‰·_⁄fi ·Ì‘_ ¿Ëı‰Î›. V’ıÁ- fiËŸ, ±ı¿·˘ … ±ÎI‹Î. ⁄ıÁ fiËŸ, ±fi˚±‰√ÎË¿. ±ı ±‰√ÎËfiÎ flËÌ fi◊Ì ±ıfiı. ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î±ı V‰¤Îω¿ ÷˘ V’ıÁ fl˘¿ı·Ì ˢ›fiı ’˘÷ÎfiÌ, ≠Ufi¿÷ν — ±fi˚±‰√ÎË¿ ±ıÀ·ı ? ’˘÷ÎfiÌ V’ıÁ ÷˘ ˢ› fiı ? ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ fl˘¿ı fiËŸ. ⁄‘Ì ‰V÷±˘ V’ıÁ fl˘¿ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î V’ıÁ (…B›Î) fl˘¿ı fiËŸ. ’HÎ ÿıË ‘›˘˝ »ı
 5. 5. (5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 95 96 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) I›Î_ Á‘Ì ±‰√ÎËfiÎ. ±ÎI‹Î ±fi˚±‰√ÎË¿ »ı. ±ÎI‹Îfiı ’˘÷Îfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi_ ƒT› fiËŸ, ±ÎI‹Îfiı …ı ƒT› ·Î√ ◊›Î_ ‹ÎÀı V’ıÁ fiÎ Ωı≥±ı. V’ıÁ fl˘¿Ì ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î‰‰Î- »ı ±Î Á_ÁÎfl¤Î‰◊Ì, ÷ı ⁄‘Î_ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı, ÷ıfiÎ …‰Î ‹ÎÀı ±Õ«HÎ ’Õı, ÷˘ V’ıÁ fl˘¿Ì √HÎΛ. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı V’ıÁ- ±Î‘Îflı ¿Î‚ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı fiı ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰ı› ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. Ë‹HÎı ⁄ıÁ ¿Â_ …wfl fiËŸ. V’ıÁ ˢ› ÷˘ ÷˘ ’»Ì ¤ÎÕ>±Î÷, ¤ÎÕ_ I›Î_ Ïfi¤˝› ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ. ¤›‰Î‚Ì …B›Î±ı Ω› ÷˘ ¤› µI’Lfi ±Î’‰_ ’Õı fiı ! ±fiı ⁄Ì∞ …B›Î±ı …‰_ ’Õı »ı fiı ±Î ’ÿ˚√· ◊Λ. Á‹›ı Á‹›ı ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı, Ïfifl_÷fl. ∞‰‹ÎhÎfiı ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. »ı ÷ı◊Ì …B›Î fl˘¿Î› »ı fiı ! iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı¿·Î … ±≠Ï÷⁄© ˢ› »ı. ƒT›◊Ì-ZÎıhÎ◊Ì-¿Î‚◊Ì- ≠Ufi¿÷ν — ±E»Î, ’ÿ˚√· »ı ÷ı◊Ì …B›Î fl˘¿Î› »ı. ¤Î‰◊Ì ±≠Ï÷⁄©’HÎı Ïfifl_÷fl ω«flı »ı, ±ı‰Î iÎÎfiÌ ’vÊfiÎ «flHÎÎω_ÿ ÁıT›Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ‹˘ZÎı …¥ ¿ı fiËŸ. ±ı‹fiı iÎÎfiÌfiı Ïfifl_÷fl ¿˘¥ ÿÎÿÎlÌ — Ë_... Ïfiflη_⁄ »ı ’»Ì. ±‰·_⁄fi ¿˘¥ Ω÷fi_› …B›Î ≠Ï÷⁄©’b_ fiÎ ¿flı. ±Î ⁄‘Ì ⁄_‘fi ¿flı ±ı‰Ì ‰V÷±˘ »ı. fiËŸ. ±ıÀ·ı ’fl‹ Á¬Ì ◊Λ. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚ fiı ¤Î‰ »÷Î_ iÎÎfiÌfiı ±Î ⁄_‘fi fi ¿flı, ±≠Ï÷⁄© ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ±ı‹ ¿Ëı·_ ¿ı ±ı ⁄‘Ì ·˙Ï¿¿ ‰Î÷˘ ˢ›. ⁄_‘fi ¿flfiÎflÌ‹Î_› ’˘÷ı ˢ‰Î »÷Î_› ⁄_‘fi ⁄Î_‘ı fiËŸ. ‰V÷±˘ »ı ±fiı ±‹ı …ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı‹Î_ ±·˙Ï¿¿fi˘ ÏÁy˘ ‹Îflı·˘ »ı, ÷˘ ⁄_‘fi ¿flı ±ı‰Ì … »ı. ’HÎ ±iÎÎfiÌ »ı ±ıÀ·ı ⁄Î_‘ı »ı. ÷ı iÎÎfiÌ Ë˘› ÷˘ fi ⁄Î_‘Ì Â¿ı. ZÎıhÎı› ±ËŸ ±Î√‚ »ı ÷ı U›Î_ ⁄ıÁÎÕu˘ ˢ› ‹Ë˘fl ‹Îflı·Ì »ı. fiı, I›Î_ ±iÎÎfiÌfiı ZÎıhÎ ‹ËŸ √˘ÃÌ Ω›. “±Î Ë_ ±ËŸ »_. ’ıHÎı fiËŸ ÿÎÿÎlÌ — ±·˙Ï¿¿fiÌ ‹Ë˘fl ‹Îflı·Ì ±ıÀ·ı ±ıfiı Á‹Ω¥ √›_. ŒÎ‰ı ‹fiı” ¿ËıÂı. ⁄ÌΩfi΋Î_ ±·˙Ï¿¿fiÌ ‹Ë˘fl fi◊Ì. ¬·ÎÁ˘ ◊›˘, ‰Î÷ Á‹Ω¥ ÷‹fiı ? ±ÎI‹Îfi_ V‰ZÎıhÎ ? ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ fiı ÷ı ’flZÎıhÎfiÌ »ı, ≠Ufi¿÷ν — ±Î ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ …ı «Îfl »ı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î ‹Îflı V‰ZÎıhÎfi_ ’Ò»‰_ »ı. ±ı ZÎıhÎ◊Ì ¿¥ flÌ÷ı flËı·˘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘.... ±ı ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ_ V‰ZÎıhÎ-V‰ƒT›- ÿÎÿÎlÌ — ZÎıhÎ ±ıÀ·ı ±‰¿Î fl˘¿ı »ı, ÷ıfiı ZÎıhÎ ¿Ëı »ı. V‰¤Î‰ ±fiı V‰¿Î‚ ±ı «Îfl ¤Î‰ı› ’˘÷ı »ı. ±ı ©ÎI‹Î … »ı, …ıÀ·˘ ¤Î√ ±„V÷I‰fi˘ ±‰¿ÎÂfiı fl˘¿ı »ı fiı, ±ıÀ·_ ZÎıhÎ ¿Ëı‰Î› ⁄Ì…_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ Œ@÷ ±Î ’flZÎıh΋Î_◊Ì ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ±ı‹fi_. ±‰¿Î ±ıÀ·ı ±Î¿Î ¿Ëı »ı fiı, ±ıÀ·Î ¤Î√fiı ZÎıhÎ ¿Ëı V‰ZÎıhÎfi_ ‰Hνfi ¿flı·_ »ı. ZÎıhÎ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ …ı ±fi_÷ ≠ÿıÂÌ ¤Î√ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı ’λ_. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ±fiı ¤‰ »ı. ±ı ZÎıhÎ ¬flı¬fl ZÎıhÎ fi◊Ì ¿Ëı÷Î, ’HÎ ’ı·_ Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ±Î ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ±fiı ±Î «Îfl ÷˘ Ïfifl_÷fl ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ¤‰ ÷˘ ±ı‹ Á‹…‹Î_ ‹Ò@›_ »ı. ±ıfiÌ …wfl fi◊Ì, ±Î’HÎı ©ÎI‹Î ±ıÀ·_ … …wfl ¿ı ±ı¿ ‹fiW›fi˘ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ‹fiW›fi˘ ¤‰ ’Î_«-’«ÎÁ-Á˘ ‰flÁ »ı. ⁄Ì…_ ±ı‹Î_ ⁄Ë ¨ÕÎ µ÷fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı‹Î_ ¿Î‚ı› fi◊Ì ±ı‰˘ ˢ÷˘. ±ÎI‹Îfiı ¿Î‚ ·Î√ ˢ÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfiı ¤Î‰ ˢ÷˘ fi◊Ì, fi¤ı› ¬fl˘, ’HÎ ±Î «Îfl ÷˘ ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı Ïfifl_÷fl. V‰¤Î‰ … ˢ› »ı. ’˘÷ı … V‰¤Î‰◊Ì … iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ’HÎ ±Î ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi_ ƒT› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ÿ·Î› ? ⁄ËÎflfiÎ «Îfl Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ’ı·_ V‰ ±ıÀ·ı ’fl‹Î_◊Ì V‰‹Î_ ±Î‰˘.
 6. 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) 97 98 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ‹ÎÀı ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı. ⁄οÌ, ©ÎI‹Î … »ı. Á‰˝ flÌ÷ı V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı V‰¤Î‰ ⁄ÌΩı ’˘÷Îfi˘ ˢ÷˘ … fi◊Ì, ±ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ-’fl‹Îfi_ÿÌ, ±ı … ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ Ïfi… V‰¤Î‰. ±fiı …ı ¤Î‰ ’ÿ˚√·‹Î_ fi◊Ì ±fiı …ı ¤Î‰ ±ÎI‹Îfi˘ fi◊Ì, ÷ı ¤Î‰ ’fl¤Î‰ ¿è΢ »ı. ±ÎI‹Îfi˘ fi◊Ì »÷Î_ (2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ ! ±ÎI‹Îfi˘ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı ’fl¤Î‰, ’flZÎıhÎfiı ±Î‘Ìfi »ı. ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î‰Î◊Ì, ⁄ÿ·Î› ⁄‘_ ! ’flZÎıhÎ I›Î_ Á‘Ì ¿Ëı‰Î›. ’fl¤Î‰fiı U›Î_ Á‘Ì ‹ÎL› ¿›˘˝ »ı I›Î_ Á‘Ì ’flZÎıhÎ, ƒT›ı› ’fl ¿Ëı‰Î› ⁄‘_. ±ıÀ·ı V‰‹Î_ ·¥ …‰Î ‹ÎÀı ±ıÀ·ı ZÎıhÎfiÌ, …B›ÎfiÌ … Ï¿o‹÷ fiı ! ±Î ⁄‘˘ Ëı÷ Á‹ΩT›˘ »ı. ±fiı ©ÎI‹Î Á‹Ω›˘ ±ıÀ·ı ◊¥ √›_, ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿflı¿ ‹fiW›fiı ZÎıhÎ ’HÎ …ÿÎ_ …ÿÎ_ ˢ› ? ⁄‘_ ¿Î‹ ◊¥ √›_. ⁄Î¿Ì ±ıfiı ¿_¥ ZÎıhÎ-⁄ıhΠˢ÷_ fi◊Ì, V‰ZÎıhÎ. ±ı ÿÎÿÎlÌ — ZÎıhÎ, ƒT›, ¿Î‚ ±fiı ¤Î‰ - «Îfl ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı ÷˘ ‰Hνfi ¿›* »ı ¬Î·Ì ÂÎVhοÎfl˘±ı. ‹fiW›fiÎ_. ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ±ı ’flZÎıh΋Î_ »ı. “Ë_” V‰ZÎıh΋Î_ »ı. ⁄LfiıfiÎ ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÿflı¿fiÎ_ …ÿÎ_ …ÿÎ_fiı, «_ÿ¤Î¥fiÎ_ …ÿÎ_. ZÎıh΢ …ÿÎ_ … »ı. ±ÎI‹Î ZÎıhÎiÎ »ı. ÷ı ZÎıhÎfiı ΩHÎfiÎfl˘ fiı ΩıfiÎfl˘ »ı, ÷ı ZÎıhÎοÎfl ◊¥ √›˘ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿fiÎ_ …ÿÎ_, ÷ı◊Ì ‹˘œÎ_ …ÿÎ_fiı ! vvvvv ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı¿ … w‹‹Î_ ⁄ı ‹ÎHÎÁfiÎ_ ZÎıhÎ …ÿÎ_ …ÿÎ_ ˢ›. ±Î ¤Î¥ ±ËŸ›Î_ ⁄ıÃÎ »ı, Ë_ ±ËŸ›Î_ ⁄ıÃ˘ »_ ÷˘ ⁄Lfiıfi_ ZÎıhÎ... ÿÎÿÎlÌ — ÷˘› ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ZÎıh΋Î_ ±fiı ±ı ±ı‹fiÎ ZÎıh΋Î_. ±_÷—¿flHÎı› fl˘¿ı V’ıÁ ! ±Î ÿıË »ı I›Î_ Á‘Ì V’ıÁ »ı. V’ıÁ ÷˘ ˢ› fiı ? Ωıfiı, ÷ÎflÌ …B›Î±ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ ⁄ıÁÌ Â¿ı »ı ±I›Îflı ? ≠Ufi¿÷ν — fiÎ ⁄ıÁÌ Â¿ı. ±ıÀ·ı ±ı ±‰·_⁄fi ·Ì‘_ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı Â_ ·Ì‘_ ¿Ëı‰Î› ? ¿˘”¿fiı (±Î¿Î ÷k‰) CÎıfl flË̱ı fiı ’»Ì ’λ˘ fl˘Œ ‹Îfl‰˘ ! ±Î ¿˘”¿fi_ CÎfl, ÁIÁ_√fi_ CÎfl ÷˘ …ÿ_. ’HÎ ‰‚Ì ’λ_ ±Î CÎflı› ±ıÀ·ı ¿ı ÿıËı› …ÿ˘ ¿˘”¿fi˘ (’fl‹ÎHÎfi˘). ±Î ±ËŸ›Î_ flèÎÎ ÷ı ±Î V’ıÁ. V’ıÁ ·ı‰Ì ˢ› ÷˘ V’ıÁ‰Î‚Îfiı ’Ò»‰_ Ωı¥±ıfiı ±Î’HÎı (±ÎI‹ ÷k‰±ı) ?
 7. 7. (5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ ! 99 100 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÿıË V’ıÁ fl˘¿ı »ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ- ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îbfiı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ ? ±Ë_¿Îfl ±ı ⁄‘Î_ V’ıÁ fl˘¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› fiËŸfiı ! ÿÎÿÎlÌ — ÿıË‹Î_ … ⁄‘Î_, ±ıHÎı ÿıË‹Î_ V’ıÁ fl˘¿Ì »ı. ÷ıfiÌ V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı ‰‘ı ±Î√‚ ! ±_ÿfl ±Î ¿˘LÀˇÎ@À ¿flÌ ±ÎM›˘ ¿ı ¤¥, ‹Îflı ±ÎÀ·Ì …B›Î Ωı¥Âı. ÷ıfiÌ ‹ËŸ ’ı·Î ·˘¿˘±ı ¿˘LÀˇÎ@À ¿›˘˝ ¿ı ±‹Îflı ±ÎÀ·_ Ωı¥±ı ±ı ≠Ufi¿÷ν — …ÿ˘ …ÿ˘ ±Ë_¿Îfl ⁄‘΋Î_. ±ı‹fi΋Î_ ±ı„L…fiÌ›flfi˘ ’˘‚fiÌ ‹ËŸ ’ıÁ‰Î. ·˘¿˘fiÌ …B›Î‹Î_ ⁄Î_K›_ »ı ±ı‰_ ÷ı‰_ ·Î√ı »ıfiı ? ±Ë_¿Îfl, ‹Îfl΋Î_ ÕΘ@Àflfi˘ ±Ë_¿Îfl. ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¬fl_ …. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …ÿ˘ …ÿ˘. ÿÎÿÎlÌ — flÎ÷ı ÁÒ‰Îfi_ ·˘¿˘fiÌ …B›Î‹Î_. ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ? ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄‘_ V’ıÁ fl˘¿ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ …ÿÌ ±ıÀ·ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı fiËŸ ? ≠Ufi¿÷ν — ±Î ‹Ò‚ ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ …B›Î fl˘¿‰Îfi˘ »ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, V’ıÁ …ÿÌ ±ıfiÎ ±Î‘Îflı. ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı ±ı ’ÿ˚√· ±ı V’ıÁ fl˘¿ı »ıfiı ? ’»Ì. ‹Ò‚‹Î_ ÿflı¿fiÌ V’ıÁ …ÿÌ Ë˘›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î‹Î_ ±Î V’ıÁ …ÿÌ, ±ı Á‹Ω› ±ı‰_ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_◊Ì ±ÎI‹Î ¬ÁÌ Ω› ÷˘ ’HÎ ±Î ÷˘ ’HÎ ±Î ÷˘ ±Î_÷Ïfl¿ V’ıÁfiÌ ‰Î÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ› »ı ? ±Î‹Î_ ±Î …B›Î fl˘¿‰Îfi_ …. ¤Î¥ ±Î …B›Î±ı ⁄ıÃı·Î »ı, ’ı·Î ’ı·Ì …B›Î±ı ⁄ıÃı·Î »ı. ±ı V’ıÁ ‰V÷ ±Î Õı‰·’‹ıLÀ‹Î_ ¿Î‹ ·Î√÷Ì fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ © ’fl‹Îb±˘±ı …B›Î fl˘¿ı·Ì … ˢ›. ±ıfiı ¿Â_ ·Î√÷_-‰‚√÷_ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ±˘÷≠˘÷ flËı·Î »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ fiÎ ·Î√ı ? ≠Ufi¿÷ν — …B›Î ÁÎ◊ı ? ≠Ufi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ıÀ·ı ÕΘ@Àfl ⁄fi‰_ ¿ı ±ı„L…fiÌ›fl ⁄fi‰_, ±ı‹Î_ V’ıÁ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ·Î√ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — Ë_±. …B›Î ±ıfiÎ ±Î‘Îflı »ı, …B›ÎfiÎ ±Î‘Îflı ±ı »ı, ±Î‹÷ı‹ ⁄‘_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ ˢ› ÷˘ … ±Î√‚ «Î·ı, fiËŸ ÷˘ √ÎÕ_ … fiÎ «Î·ı. ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±Î ‰E«ı ’ı·˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ »ı ±Î ’ÿ˚√·fi˘ ±ıÀ·ı ±‰·_⁄fi. ≠Ufi¿÷ν — ±ı fiÎ Á‹Ω›_. ÿÎÿÎlÌ — ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘Îfiı “‹Îfl_ … »ı” ±ı‰˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ fiΠˢ› ÷˘ √ÎÕ_ … «Î·ı fiËŸ fiı ! ±ı ¿_¥ ◊Λ. ’ı·Î ·˘¿˘fiı (’fl‹ÎHα˘fiı) ‹Îfl_ fiËŸ ¿Â_. ÕΘ@Àfl ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊÷˘ fi◊Ì. ÀÎ¥‹Ÿ√, V’ıÁ, ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ¿ÎflH΢
 8. 8. (5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ ! 101 102 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ¤ı√Î_ ◊Λ I›Îflı ±ı ±ıfiı ÕΘ@ÀflfiΠω«Îfl ±Î‰ı. ’˘÷ı V‰Î‘Ìfi◊Ì ¿‹˝ ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ÕΘ@Àfl ⁄fiı »ı ÷˘ ±ı‹Î_◊Ì ’»Ì ±ıfi˘ fi◊Ì ¿fl÷˘. ±ı … ∞‰ ‰¿Ì· ⁄fiı, ÷˘ ±ËŸ◊Ì ±Î ÕΘ@ÀflÌ’b_ »^À‰_ ±fiı ‰¿Ì·’b_ ⁄fi‰_ ±ı ¿›_ Œı@Àfl ¿Î‹ ¿fl÷_ ˢ› »ı ? ≠Ufi¿÷ν — ±Î’ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ ¿flı·Ì, ¿ı Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝‹Î_ ±ı ±‹¿ ·ı‰· Á‘Ì ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±‹¿ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı, ’»Ì ±ı‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı V’ıÁ … ±ı‰Ì ‹‚Ì √¥ ˢ›, ±ı‰_ Õˇ˘π√ ±ıfiı l©Î ⁄ıÁı ¿ı ±Î ¿Ï՛Π¿Î‹‹Î_ … Á¬ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ’˘÷ı … ˢ›. ¿ÏÕ›˘ ◊Λ. ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ∞, ±ı ‹Ò‚ ÷k‰ ÷˘ ±Î’HÎ_ ¿‹˝ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ V’ıÁ ‹A› ˢ› ÷˘ … ±ı ⁄‘_ ⁄fiı. V’ıÁ ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ‹Ò‚ ÷k‰ fi◊Ì. ±ı ¿‹˝ ÷˘ ±Î‘ÎflÌ÷ ÷k‰ »ı. ±ı‹Î_ ‹A›, ⁄‘΋Î_›. V’ıÁfiÎ_ ±Î‘Îflı ¿‹˝ »ı fiı ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı V’ıÁ »ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ V’ıÁ ⁄‘_ »ı ÏfiÏ‹kÎ-fiˆÏ‹Ïkο ¤Î‰◊Ì ! »ı ±Î‹Î_. ±ı ¿‹˝ ÷˘ ΩÕÌ ‰V÷ »ı, ‹˘ÕÌ, ±Î√‚fiÌ ‰V÷. ’HÎ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ V‰¤Î‰ ’Ëı·_ ¿ı V’ıÁ ’Ëı·Ì ? ¤√‰Îfiı …ı ‰Î÷ ¿ËÌ »ıfiı, ƒT›, ZÎıhÎ, ¿Î‚ fiıı ¤Î‰fiÎ_ ±Î‘Îflı ±Î …√÷ «Î·ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ŒflÌ ’Î»Ì V‰¤Î‰◊Ì V’ıÁı› ‹‚ı fiı ’λ_ ±ı‰_ … V’ıÁ◊Ì V‰¤Î‰ ‹‚ı, ⁄‘_ ÁÎ◊ı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ZÎıhÎ … »ı ‹A› ? ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ÁÎ◊ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹A› ZÎıhÎ »ı. ¿Î‚ ÷˘, ±Î ¿Î‚ı ⁄‘Λ ÁÎ_¤‚ı »ı ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı¿⁄ÌΩfi_, ⁄‘_ ±Î ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ-fiˆÏ‹Ïkο ’HÎ ZÎıhÎ ±ı¿·_ … ⁄‘Îfi_ …ÿ_ »ı. ±ı ZÎıhÎfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰. ±fiı ¤Î‰◊Ì »ı. ‹A› V’ıÁ »ı. ¤Î‰fiÎ ±Î‘Îflı ¿‹˝ ±fiı ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı «ÎS›_. ±Î ÿÏfi›Î «Î·Ì ’»Ì. ¿‹˝fi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î ⁄‘_. ≠Ufi¿÷ν — ±Î ±Î’fiÌ ’ÎÁı V’ıÁfiÌ ‰Î÷ ’Ëı·Ì‰Îfl ÁÎ_¤‚Ì »ı, ÿÎÿÎ∞. ≠Ufi¿÷ν — ÿı¬Î› »ı ±Î_¬ı ±ı‰_. ÿÎÿÎlÌ — fiÌ¿‚ı·Ì ±Î‰Ì ‰Î÷˘ ÷˘. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿı¬Î› »ı, fiÎ ÿı¬Î÷_ ˢ›, ±ı ⁄‘_›. ≠Ufi¿÷ν — fiÎ, ±Î’fiÎ … ÁIÁ_√‹Î_ fiÌ¿‚ı·Ì. ⁄Ì…ı @›Î_› ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ƒT› @›Î_ ±ÎT›_, ƒT› ? ZÎıhÎfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰ fi◊Ì ÁÎ_¤‚Ì. µI’Lfi ◊‰˘, ±ıÀ·ı ZÎıhÎfiÎ ±Î‘Îflı ¿‹˝ ’Õu_ ±fiı ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı ÿÏfi›Î «Î·Ì, ÷˘ ƒT› @›Î_ √›_ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…ı ÷˘ ˢ÷Ì ËÂı ? ±Î ‰Î÷ … fiΠˢ›fiı ! ±Î ⁄‘Ì ±Î’HÎı …ı ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ıfiı, ±Î‹Î_fiÌ ±ı¿<› ‰Î÷ ⁄ËÎfl ÿÎÿÎlÌ — ±ı V’ıÁ‹Î_ ¿˘HÎ ±ÎT›_ ? I›Îflı ¿Ëı, ƒT› ±ÎT›_. ˢ› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±’Ò‰˝ ‰Î÷ »ı ±Î. ’Ò‰ı˝ ÁÎ_¤‚ı·Ì fiËŸ, ΩHÎı·Ì ‹Ò‚, ‰fl ‰√flfiÌ Ωfi ¿flÌ fiά_ »_ ? ¿ı‰˘ ‹ÎHÎÁ »_ ÷_ ? ¿Ëı fiËŸ, ±fi¤‰ı·Ì fiËŸ, ω«Îflı·Ì fiËŸ, ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ±fiı V’ıÁfiÌ »ı, Ωfi √¥ ÷˘ ‰fl ±Î‹Î_ @›Î_ »ı ? ±S›Î ‹Ò±Î, ‰fl ‰√fl Ωfi ‰Î÷ ÷˘ ¿˘¥ …B›Î±ı ˢ› … fiËŸfiı ! fiÌ¿‚ı fiËŸ. Ë… ƒT›fi_ ’Ò»ı »ı ’λ˘. ZÎıh΋Î_ ±ÎT›_ ±ı ƒT›. ZÎıhÎfiÎ
 9. 9. (5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ ! 103 104 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±Î‘Îflı ±ı ƒT› ◊›_. ƒT›◊Ì ±Î ∂¤˘ ◊›˘ ±fiı ÷ı◊Ì ±Î «ÎS›_ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ V’ıÁ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ‹‚ı, ÿÎÿÎ∞ ? ⁄‘_. ±ı‹Î_◊Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ ¿Î‚fiÎ ±Î‘Îflı. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚... ¿Î‚ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿Î›ÿÎfiÎ ±Î‘Îflı. ±Î√‚ …ı‹ «Î·÷_ Ω› ◊›Î ’»Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ. ±Î¬_ À˘‚_ ÷ı‹ ±ı ÁË ÁËfiÌ …B›Î ⁄ÿ·Î÷Ì Ω›. ’˘÷ı ±ı V’ıÁ‹Î_ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’Ëı·_ ƒT› ZÎıh΋Î_ ±ÎT›_ ? ¿Î›‹ flËı »ı, ±ı‰_ »ı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ƒT› ZÎıh΋Î_ ±ÎT›_ ±fiı ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ’»Ì... ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_ ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿‹˝ µI’Lfi ◊›Î ¿flı, ¿˘¥ Ω÷fiÌ ±ı V‰¤Îω¿ Ïø›Î »ı ±Î¬Ì ? ≠Ufi¿÷ν — ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘. ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…_ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ¿Î‚ ¤ı√˘ ◊›˘ ’»Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ ±fiı ’»Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊Λ. ±‹¿ ¿Î‚ ±Î‰ı I›Îflı … ¤Î‰ ±ı ≠¿Îflı ◊Λ, ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹Î_ ¿÷ν’b_ ˢ÷_ fi◊Ì ? fiËŸ ÷˘ ¤Î‰ … µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν’b_ ÷˘, U›Îflı ±Î‹Î_ ⁄Ï©‰Î‚˘ ◊Λ I›Îflı ±Î ÷˘ ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ ±Î ⁄‘Ì, ±Î‹Î_ ±ı ⁄‘ÎfiÌ Â_ …wfl ? ¿÷ν’b_ ∂¤_ ◊Λ. ±Î’HÎı ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ … …wÏfl›Î÷. ±Î ±ı¿ … ¿Î‚ı ⁄‘Λ ÁÎ_¤‚ı »ı, ’HÎ V’ıÁ ÷˘› …ÿÌ Ë˘›. ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î‹Î_ …ı ƒT› ¿èÎ_, ±ı ƒT› ±ıÀ·ı ±Î ωÂıÊ U›Î_ …±˘ I›Î_ ‹Ò±ÎfiÌ V’ıÁ …ÿÌ Ë˘›. ’ÏflHÎ΋‰Î‚_ ƒT› »ı ? ≠Ufi¿÷ν — ±fiı ±ı◊Ì Á‹Ω›ı …ÿ_ …ÿ_. ÿÎÿÎlÌ — ÂÎfi_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ? ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ¤Î‰ …ÿ˘ … ˢ›. V’ıÁ …ÿÌ ±ıÀ·ı ¤Î‰ …ÿ˘ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı ƒT› ¿›_ ¿Ëı‰Î› ? ˢ› …, ±ı¿ ÏfiÂ΂‹Î_ ¤HÎ÷Πˢ› ÷˘› ¤Î‰ …ÿ˘ … ˢ›. ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄˘ÕÌfi˘ ±Î¿Îfl, ±ı ±Ë_¿Îflfi˘ Œ˘À˘ »ı ÿÎÿÎlÌ — “±Î” …. “±Î” »ı ÷ı. fiı ? ≠Ufi¿÷ν — “±Î” ±ıÀ·ı ’HÎ ? ±ı fiÎ Á‹Ω›_. ±ıÀ·ı «ı÷fi ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄ÌΩı ÂÎfi˘ ? ΩÕ˘ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷˘ ⁄˘ÕÌ ΩÕ_. ¿ı ’ÿ˚√·, ±ı‰_ ¿›_ ƒT› ? ’Î÷‚˘ ˢ› ÷˘ ’Î÷‚_. √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷˘ √Î_Õ_< ˢ›. ±Ë_¿Îfl ÿÎÿÎlÌ — ¤˛Î_Ï÷‰Î‚_ V‰w’, ¤˛Î_Ï÷«ı÷fi. ·Î·« ˢ› ÷˘ ‹ÎHÎÁ ·Î·« ◊¥ Ω›. …ı‰˘ ±Ë_¿Îfl ±ı‰˘ ±Î. ≠Ufi¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷«ı÷fi, ±ıfiı ƒT› ¿Ì‘_ ? ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı V’ıÁ ‹‚Ì ‹fiı, ±ıfiı ·¥fiı ‹Îfl˘ ±Ë_¿Îfl ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ¤˛Î_÷ ‰√flfi_ «ı÷fi ˢ› fiËŸ V’ıÁ‹Î_, ±ËŸ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı ‹Îfl˘ ±Ë_¿Îfl ±ı‰˘ ◊‰Îfi˘ »ı ±ıÀ·ı ±Î‰Ì V’ıÁ ‹fiı ±Î‰ı fiËŸ. ¿‹˝ ÷˘ »ıS·Ì CÎÕ̱ı ◊Λ. ⁄Ì…_ ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î› ‹‚Ì »ı ? fiËŸ. ‹Ò‚ V’ıÁ ¤ı√Ì ◊Λ ÷˘ ⁄‘_ √ÎÕ<_ ±Î√‚ ËıÓÕı. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ V’ıÁfiı ·¥fiı ±Ë_¿Îfl »ı, ±Ë_¿Îflfiı ·¥fiı ¿èÎ_ ¿ı ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î›_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ËÎ, ÷˘ √ÎÕ<_ «ÎS›_. V’ıÁ »ı. ±ı ÷˘ ⁄ıµ ±L›˘L› »ı.
 10. 10. (5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ ! 105 106 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÁΛ„LÀÏŒ¿ …√÷ »ı. ±Î ¿_¥ √M’_ ±˘»_ »ı …√÷ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿‹˝fiı …B›Î Ωı¥±ı ±fiı iÎÎfifiı …B›Î ¿˘¥fiΛ ¿›Î˝ ‰√fl «Î·ı »ı fiı, Ωı ! ÷‹ı› ¨ÕÎ ∂÷›Î˝. ±Î ÷˘ Ωı¥±ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı¿ …B›Î±ı ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı. ±ı¿fiı V’ıÁ Ωı¥±ı ±Î ·˘¿˘ ∂÷flı. fiı ±ı¿fiı V’ıÁ Ωı¥±ı fiËŸ, ‹ÎÀı ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı. ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ∞, ±Î’HÎı ÷˘ ±ı¿ ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÃÎ »Ì±ı ¿ı ≠Ufi¿÷ν — …flÎ Œ˘Õ ’ÎÕ˘ ‰‘Îflı, Á‹Ω›_ fiËŸ ! ‹˘Z΋Î_ …‰_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi_ ¿‹˝ V’ıÁ ‹Î_√ı ±fiı iÎÎfifiı V’ıÁ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. Ωı¥±ı fiËŸ, ±ıÀ·ı ±ı¿ ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı. ⁄Î¿Ì ⁄Ì∞ ‰V÷ V’ıÁ‰Î‚Ì ±ı¿ V’ıÁ‹Î_ ⁄ı ∞‰ fiÎ flËÌ Â¿ı. ÷ı› V’ıÁ …ÿÌ …ÿÌ Ë˘› fiı, ÷˘ ±ı¿ ÁÎ◊ı fiÎ flËÌ Â¿ı. ˢ‰Î◊Ì ¿‹˝ …ÿÎ_ …ÿÎ_ ◊›Î_. ≠Ufi¿÷ν — ¿‹˝ ÏÁ‰Î›fiÌ ⁄Ì∞ ¿¥ ⁄Î⁄÷˘ V’ıÁ‰Î‚Ì Ë˘› ? ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÷˘ ÏŒÏ{¿·fiı Á_›˘√ »ı, ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ¿›Î T›‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı. Á_Ωı√˘ ◊›Î ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤„@÷-⁄„@÷ ±ı ⁄‘Ì V’ıÁ‰Î‚Ì, ±ı iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ÷˘ CÎHÎÎ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊›Î. ±ı¿·_ V’ıÁ ‰√flfi_, ±ıfiı V’ıÁ fiÎ Ωı¥±ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ ¿>÷fl˘ ◊›˘ fiı Ë_ «_ÿ¤Î¥ ¿ı‹ ◊›˘ ? ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ÿ‹ ÁΛ„LÀÏŒ¿ …‰Î⁄. ±ı@{ı@À ÁΛ„LÀÏŒ¿ »ı, ÿÎÿÎ. iÎÎfifiı V’ıÁ … fiΠˢ›. ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√ …ÿÎ …ÿÎ »ı ÷ı◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı Á‹Ω›_ fiı ? V’ıÁfiı ·≥fiı ¤Î‰ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı. ±fiı V’ıÁ ±fiı ¤Î‰fiÎ √HÎοÎfl ◊Λ, ±ıfiÎ◊Ì ⁄‘_ …ÿ_ …ÿ_ ◊›_ fiı …√÷ ∂¤_ ◊≥ √›_. ≠Ufi¿÷ν — A›Î· ±Î‰Ì √›˘. ≠Ufi¿÷ν — ÏŒÏ{¿· Á_›˘√ Â_ ±ÎI‹Îfiı ⁄Î_‘ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı. ±ı‰_ »ı fiı, ¿‹˝ ±ıÀ·ı iÎÎfifi_ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î_K›Î … »ı fiı ! ÷ı◊Ì ÷˘ (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Î ⁄Ò‹˘ ’ÏflHÎ΋ »ı. ÁÎ◊ı … fiΠˢ› ÷˘ ±ı ¿‹˝ … fiËŸ. ⁄ı ÁÎ◊ı ⁄ıÁÌ ’ÎÕı »ı ¿ı ‹fiı »˘ÕΉ˘, »˘ÕΉ˘. ÷ı iÎÎfiÌ ’vÊ »˘ÕΉı. ¿ı, ÂÎ◊Ì ⁄ıÁÌ Â¿ı »ı ⁄ıµ ? iÎÎfi ±ıfiı »ı ÷ı V’ıÁ fiΠˢ› ±fiı ¿‹˝fiı V’ıÁ ˢ›, ÷ı ±ı¿Ì …B›Î±ı ⁄ıÁÌ Â¿ı ⁄ıµ ÁÎ◊ı. ±fiı ¿‹˝ ¿‹˝ fiı iÎÎfi, ±ı¿ … V’ıÁ‹Î_ ! ±fiı ¤„@÷ ⁄ıµ ÁÎ◊ı ⁄ıÁÌ Â¿ı fiËŸ. ⁄Lfiıfiı V’ıÁfiÌ …wfl ’Õı ±fiı ≠Ufi¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ¿‹˝ ±ı ⁄ıµ ÁÎ◊ı flËı ¿ı ’Ëı·_ Â_ ¿fl‰_ iÎÎfifiı ÷˘ V’ıÁfiÌ …wfl fiËŸ. ±fiı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ iÎÎfi ‰√fl ¤„@÷ ’Õı ? ◊Λ fiËŸ, ±Î ¤„@÷±˘ ⁄‘Ì. iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ¤„@÷ ¿ıÀ·Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ◊ı flËı‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ ? V◊‚fiÌ ±Áfl, ω«Îfl˘ µ’fl... ≠Ufi¿÷ν — ±ı ≠Ufi ◊›˘ ¿ı ÁÎ◊ı ◊¥ ¿ı ? ≠Ufi¿÷ν — V◊‚, ¿Î‚fiÌ ¥Œı@À ω«Îfl˘ µ’fl ◊Λ ¬flÌ ?
 11. 11. (5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ ! 107 108 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ¥Œı@À◊Ì … ±Î ω«Îfl˘ µ’fl ±Áfl ◊Λ »ı. ‰Î÷ΉflHΠˢ›, ZÎıhÎfi_› ‰Î÷ΉflHΠˢ›. ±‹¿ ZÎıh΋Î_ …¥±ı I›Îflı ±ı V◊‚ fiı ¿Î‚ ⁄ÿ·Î› fiËŸ fiı ! ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Îfl_ ‹Ò‚¤Ò÷ flÌ÷ı Â_ ¿Ëı‰Îfi_ Ë÷_ ¿ı Ë‹HÎÎ_ ±Î’HÎı ±ËŸ ¿<vZÎıhÎ »ı fiı, I›Î_ Ω› ÷˘ I›Î_ ·Õ‰ÎfiÎ … Ë_ Áfl÷ √›˘ Ë÷˘, ÷˘ I›Î_ ±Î_÷fl ÿ½fi‹Î_ ◊˘ÕÌ ‰‘Îflı ’Õ÷Ì {Î_¬’ ω«Îfl ±Î‰ı. I›Î_ ◊¥fiı ⁄ı …HÎÎ √›Î ˢ›, ÷˘ ·ÕÌ … ’Õı, ‹Ò±Î. ±Î‰Ì √¥. ±ËŸ›Î ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ±Î‰_ »_ fiı I›Îflı ‰‘ V’p ÿ½fi ¬·ı ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î w‹fi_ ’HÎ ‰Î÷ΉflHΠˢ› fiı ? »ı fiı Áfl÷, ‹_⁄¥ Ω™ »_ fiı I›Îflı ÿ½fi ’fl ±Áfl ◊÷Ì Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿fi_ ‰Î÷ΉflHÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ±Áfl ◊Λ. ÿflı¿ı ÿflı¿ …B›ÎfiÌ ±Áfl ◊Λ. …B›Î ÷˘ ±Î {ÎÕ fiÌ«ı ⁄ıÁ̱ı ÷˘› ±Áfl …ÿÌ ◊Λ, ’ı·Î {ÎÕ ≠Ufi¿÷ν — ±‹¿ ¤ÒÏ‹‹Î_ …¥±ı ÷˘ iÎÎfi ±Î‰ı, ±‹¿ fiÌ«ı ⁄ıÁ̱ı ÷˘ …ÿÌ ±Áfl ◊Λ. ±ı {ÎÕfiÌ ±Áfl ◊Λ. V◊‚, ¿Î‚ ¤ÒÏ‹±ı …¥±ı ÷˘ ø˘‘ ±Î‰ı, ¤ÒÏ‹-¤ÒÏ‹‹Î_ Œfl¿ ’Õı »ı ? ZÎıhÎı-ZÎıhÎı ±fiı ’λ_ ±Î {ÎÕ, ƒT› ¿ı ‰V÷, ⁄‘ÎfiÌ ±Áfl˘ ’Õı. …ÿÎ …ÿÎ ¤Î‰ ◊Λ ±ı‰_ ¬fl_ ? ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿‹˝ «Ò¿‰‰Î ‹ÎÀı ±◊‰Î ¿‹˝fiÎ Ïfi¿Î· ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿflı¿ ZÎıhÎı ¤Î‰ …ÿ˘ …ÿ˘ ⁄ÿ·Î›. ‹ÎÀı ⁄‘Ì …B›Î±ı Œfl‰Îfi_ ÷˘ ±Î‰ı …, ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı ±Î V◊‚, ¿Î‚fiÌ ±Áfl Ïfi‰Îfl‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ZÎıhÎ V’½fiÎfiÎ ÏËÁÎ⁄˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Áfl …ıfiı ◊Λ »ı ÷ı ±Î’HÎı Lˢ›. ±Áfl …ıfiı ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ZÎıhÎ V’½˝fiÎ »ı, ‘Îfl˘ ¿ı ±Î ±˙fl_√Î⁄ÎÿfiÎ ◊Λ »ı ÷ıfiı ±Î’HÎı …±˘. ÷‹ÎflÌ …B›Î ±Áfl‹@÷ »ı. ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘≥ ZÎıhÎfiÌ V’½˝fiÎ ◊¥ ÷ı ¿›Î ¿ÎflHÎı ◊¥ ? ±ı‹Î_ Â_ ËÂı ? «Ì… ±ı‰Ì fi◊Ì ¿ı …ı ±Áfl‹@÷ ˢ› ±fiı ÷‹ı ±Áfl‹@÷ »˘. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — V’½fiÎ ÷˘, ¿Î_ ÷˘ ’H› ˢ› I›Îflı V’½fiÎ Á_‰Î‚Ì ±Áflfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ±Áfl ÷˘ ◊›Î … ¿flı. ¿˘≥ …B›Î ±ı‰Ì fi◊Ì ¿ı ·Î√ı, Ã_Õ¿ ·Î√ı. ±Áfl ◊›Î ‰√fl flËı. ±fiı ±Áfl ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ … »ı, ≥Œı„@À‰ … »ı, ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ≥Œı„@À‰ ±Î¬_. ±fiı ’λ_ ’{· »ı, …Õı ≠Ufi¿÷ν — fiÎ ’HÎ, ÿÎÿÎ, ±ËŸ›Î_ ±˙fl_√Î⁄Îÿ ±Î‰‰_ ’Õu_. fiËŸ ’λ. ’{· ÂOÿ ±ı≠˘Ï≠›ıÀ (›˘B›) »ı ¿ı ⁄ÌΩı ‹Ò¿‰˘ ’ÕÂı ? _ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤ÒÏ‹¿Î (…B›Î)fi˘ ÏËÁÎ⁄fiı. ƒT›, ZÎıhÎ, ¿Î‚, ≠Ufi¿÷ν — fiÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ⁄fl˘⁄fl ±ı≠˘Ï≠›ıÀ … »ı. ¤Î‰, ¤‰ Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î ¿flı. ÷ı ±ı¿ V’½fiÎ »ı ÷ı ±Î’HÎfiı ±◊Õ΋HÎ ¿flΉÕΉı, ⁄Ì∞ V’½fiÎ ±Î’HÎfiı Ã_Õ¿ ¿flΉÕΉı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄flÎ⁄fl. …ı …ı ’fl‹Îb±˘ ·Ì‘Î ±ı ŒflÌ◊Ì «˘A¬Î ±ËŸfiÌ V’½fiÎ ¿ı‰Ì ·Î√Ì ? ¿fl‰Î ’ÕÂı. ≠Ufi¿÷ν — Ã_Õ¿‰Î‚Ì ·Î√Ì. ≠Ufi¿÷ν — …ı‰Ì flÌ÷ı ‹ÎHÎÁ˘fiÎ_ ‰Î¥⁄˛ıÂfi ˢ› ±ı‰Ì flÌ÷ı ZÎıhÎfiÎ_ ’HÎ ‰Î¥⁄˛ıÂfi ˢ› fiı ? ‰Î÷ΉflHΠˢ› ±ı‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — Ã_Õ¿ ±fiı ’Î»Ì ¿ı‰Ì Ã_Õ¿ ? ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿fi_ ‰Î÷ΉflHΠˢ›. ±ı¿ {ÎÕ Ë˘› ÷˘ ÷ıfi_› ≠Ufi¿÷ν — Á¬, Á¬‹›.
 12. 12. (5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ ! 109 110 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — ±‹Ìfi ¿<_À<_⁄fiı ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ ΩıÕı …ı Á_⁄_‘ ◊›˘ ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl ±Î …B›Î ÁÎflÌ-¬˘ÀÌ Ë˘÷Ì fi◊Ì. Œ@÷ ±ı ¿›Î ¿ÎflH΢◊Ì ? ±‹Îfl˘ ±Î√‚-’λ‚fi˘ ¿_¥ ÏËÁÎ⁄ ËÂı ? (±iÎÎfiÌ) ¤˘√‰fiÎfl I›Î_ Ω› fiı, ÷ı ¤Î‰ ±‰‚Πˢ› ÷˘ ±ı ¤¥fiı ÿÎÿÎlÌ — ÏËÁÎ⁄. I›Î_ ±Î√‚ Œ‚ ±Î’ı. …B›Î ±ı‰Ì ˢ› fiËŸ. …B›Î ˢ› ÷˘ ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊ U›Î_ Ω› I›Î_ ±ıfiı ±Õı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ. ≠Ufi¿÷ν — ¿ı ±ı Á_›˘√ ¿Ëı‰Î› ? fiËŸ ÷˘ ⁄‘_ ‰Ì÷flÎ√ … »ı, …B›Î-⁄B›Î ⁄‘_ ! ±Î ±ı¿·˘ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄‰Î‚Î … ¤ı√Î ◊›Î ¿flı. ’»Ì … flÎ√-¶ıʉ΂˘ »ı. ±ıÀ·ı U›Î_ Ω› I›Î_ ±ı‹ ·Î√ı ¿ı Á΋˘ ±Î ÿËÎÕ΋Î_ ÿ ‰¬÷ ±Î’HÎfiı ¿>÷fl_ ¤ı√_ ◊›_ ÷˘› ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿flı »ı flÎ√-¶ıÊ. ¿ı Ë΂_, ±ÎfiÌ ΩıÕı ±˘‚¬ÎHÎ »ı. ±fiı w‹‹Î_ ’ıÁ÷Î_ … »ı ÷ı √fl˘‚Ì ÿı¬Î›Î ¿fl÷Ì Ë˘›, «Ìœ «œuÎ ¿fl÷Ì Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ˉı ±ı ZÎıhÎfiı ±fiı ¿Î‚fiı ¿o¥¿ ±Î‹ Á‘Îfl‰Î ÏËÁÎ⁄ »ı. ‰ÎflıCÎÕ̱ı ¿ı‹ ¤ı√Ì ◊Λ »ı ±Î ? ÷ı ’ıÁ÷Î_ … ±ı √fl˘‚Ì ‹ÎÀı ¿o¥ ÏÁVÀ‹ ¬flÌ, ¿ı ±ıfi˘ … ±P›ÎÁ ¿flÌfiı... ±Î’HÎÎ ±ı¿·Î ÿı¬Î› ÁÎ‹Ì ’Î»Ì ±fiı «Ìœ «œuÎ ¿flı, ÷ı ÏËÁÎ⁄ ‰√fl ¿˘¥ «Ìœ ‹ÎÀı fiËŸ, ⁄‘Îfiı … ‹ÎÀı Á‘flı ±ı‰˘... «œÎ‰ı fiËŸ ±Î’HÎfiı ±fiı ÏËÁÎ⁄ ‰√fl ±Î’HÎfiı ±Î¿Ê˝HÎ ¿flı fiËŸ ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ˉı Á‘Îfl‰ÎfiÌ …wfl fiÎ flËÌ. ¿ÎflHÎ ¿˘¥. ±Î¿Ê˝HÎ ¿flı »ı ÷ı› ÏËÁÎ⁄ »ı. «Ìœ «œı »ı ÷ı› ÏËÁÎ⁄ »ı. ¿ı ±Î’HÎı ÏÕV«Î…˝ flèÎ_fiı ! …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ÷˘ Á‘Îfl‰Î … Ωı¥±ı, ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÏËÁÎ⁄‹Î_ … ’Ò‚˘ ‹Ò¿Ì ÿ˘fiı, ±ıÀ·ı ’÷Ì Ω›. ±ı ¤Î‰ Á‘flı ±ıÀ·ı «Îflı‰ Á‘flı. ⁄‘_› ¤Î‰◊Ì Á‘flı. ¤Î‰ ±ıHÎı ŒıflŒÎfl ¿›˘˝ ¿ı ⁄‘_› Á‘flÌ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ±ı ÏËÁÎ⁄‹Î_ … ±Î ’Ò‚˘ ‹Ò@›˘ »ı I›Îflı ÷˘ ±ÎÀ·_ ’÷Ì √›_. ‹Îfl‰Îfi˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ ¿ı, “±flı, ±ı ÷˘ Â_ ÏËÁÎ⁄‹Î_, ±ıfiı ÷˘ ⁄flÎ⁄fl Ãı¿ÎHÎı ’ÎÕÌ ÿ¥Â.” ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ ¿ı ZÎıhÎ {CÎÕά˘fl‰Î‚_ ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ‰‘Îflı ±ıÏÁÕ »Î_À˘fiı. ¤ı√_ ◊Λ, ¿Î‚ı› {CÎÕά˘fl‰Î‚˘ ±ıÀ·ı Á_K›Î¿Î‚ ¤ı√_ ◊Λ ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ‰‘Îflı »Î_ÀÌÂ_. ¤Î‰ı› ±ı‰˘ ±Î‰ı ±fiı ’ı·˘ Á΋˘ ±ı› ±ı‰˘ ±Î‰ı, ’»Ì Ëı›... Á_K›Î¿Î‚ı ‹Îfl_‹ÎflÎ-‹Îfl_‹ÎflÎ ◊¥ Ω›. ≠Ufi¿÷ν — ±ıfiı ¬‹Î‰Î› ¬flÎ ¿ı ±ıfiı ¬‹Î‰Î› fiËŸ, ZÎıhÎ V’½fiÎfiı ? ¿˘¥ ’HÎ ’ÿ˚√·fiı ¬‹Î‰Î› fiËŸ fiı ? Œ@÷ Ï‹l ≠Ufi¿÷ν — ¿ı‹ Á_K›Î¿Î‚ ¿è΢ ? «ı÷fifiı … ¬‹Î‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ¿Î‚˘ ¿fl÷Î_ ’HÎ Á_K›Î¿Î‚ …flÎ ‰Á‹˘ ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl ÷˘ ±Î’HÎı ÕÎèÎÎ ◊¥ …‰Îfi_. …B›Î ÷˘ ÕÎËÌ ±…‰Î‚Îfi˘ fiı ±_‘ÎflÎfi˘ ⁄ıfi˘ ÁÎ_‘˘ ±ıfi_ fi΋ Á_K›Î. … »ı ±ı‹ flά‰_. ±Î ‹Ò‚‹Î_ ÷˘ ±Î’HÎÎ ‰Î_¿fiı ·¥fiı …B›Î ⁄√ÕÌ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁı ±ıÀ·_ ÷ˆ›Îfl ◊‰Îfi_ »ı ¿ı ¿˘¥’HÎ …B›Î ±ıfiı Ë÷Ì. …B›Î ¬flÎ⁄ ˢ› fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı ‰Î_¿Î ±ıÀ·ı …B›Î ¬flÎ⁄ ⁄˘Ωw’ fiÎ ·Î√ı. …B›Î ±ıfiÎ◊Ì ¿_À΂ı, ’˘÷ı ¿_À΂˘ fiÎ ’΋ı. ±ıÀ·ı ·Î√ı. Á‘Ì ÷ˆ›Îfl ◊‰Îfi_ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ±fi_÷ …B›Î±˘, ZÎıhÎfi˘ ≠Ufi¿÷ν — ±ı Á‹Ωb_ fiËŸ, ÿÎÿÎ. ’Îfl fi◊Ì. ±fi_÷ ZÎıh΢ »ı.
 13. 13. (5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ ! 111 112 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ZÎıhÎfi˘› ≠¤Î‰ ! ZÎıhÎfi˘ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ⁄Ë.... {‰ıflÌ ⁄Ωfl‹Î_ ±Î‰ÕÌ ÿ¿Îfi ˢ›fiı ÷˘ ⁄Ë Ï¿o‹÷, ±fiı ⁄Ì…ı √‹ı ÷ı ‹˘ÀÌ Ë˘› ±ı Â_ Ï¿o‹÷ ? ±ıÀ·ı ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î M≤J‰Ì µ’fl …ıÀ·Ì …B›Î »ı ±ı … ⁄‘_ ZÎıhÎfiÌ, ±ı …B›ÎfiÌ … Ï¿_‹÷ ±ı. ZÎıhÎfiı ? ±Î’HÎı ‹fiW›˘ ‹ÎÀı ÷˘ ±Î … ⁄‘_ ZÎıhÎfiı, ZÎıhÎ ÷k‰ ? ≠Ufi¿÷ν — ±‹Îflı ‹ËÎI‹Î±˘±ı ⁄‘Î ¤Î‰˘ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ‹fiW›˘ ‹ÎÀı ¿ıÀ·Î¿ ZÎıh΢ »ı ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ZÎıh΢ ¿Î‚ ±fiı ZÎıhÎfiı ‹ÎÀı ? ±ı‰Î_ »ı ¿ı ±ı‰Ì ÃoÕÌ fiı ±ı‰Ì √fl‹Ì ˢ› ¿ı U›Î_ ‹fiW›˘ flËÌ Â¿ı fiËŸ, ±ı‰Î_ ZÎıh΢› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿flı … »ı, ±ı ÷˘ ⁄‘Î ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ »ı. ¤Î‰ U›Î_ Á‘Ì ÷‹ı “Ë_ «_ÿ¤Î≥ … »_”, I›Î_ Á‘Ì … ¤Î‰ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ¤Î‰ ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı ZÎıhÎ »ı, ‘Îfl˘ ¿ı ±Î ¤Î¥ ±ËŸ›Î_ ◊≥ ¿ı fiËŸfiı ! flËı »ı, ÷ı ÷‹ı ±Î‰Ìfiı ±ËŸ›Î_ flèÎÎ ±ıÀ·ı ±Î ZÎıhÎ ’H›ÂÎ‚Ì ÷˘ ¬fl_ … fiı ? ±Î ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ZÎıhÎ Œıfl @›Îflı ◊Λ ? V‰¤Î‰ Œıfl ◊Λ I›Îflı. ÿÊ‹ V‰¤Î‰ ˢ› ÷˘ ±Î ZÎıhÎı ±Î‰ı. ‹Îfl˘› ÿÊ‹ V‰¤Î‰ ËÂı, ÷ı ±ËŸ ±Î‰‰Îfi_ ÿÎÿÎlÌ — ’H›ÂÎ‚Ì ¬fl_fiı ! ◊›_. ˉı V‰¤Î‰ Œıfl ◊Λ ÷˘ ZÎıhÎ Œıfl ◊Λ, ‹ËÎωÿıË ZÎıhÎı …‰Î›. ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ±ËŸ›Î_ flèÎÎ ±ıÀ·ı ? Ëÿ‹Î_◊Ì ⁄ıËÿfiÌ ‰ÎÀı... ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiËŸ ÷˘› ‹ÎHÎÁ˘ ⁄‘Î ±ËŸ flËı »ı … fiı ·˘¿˘. ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ‹Ò@›_ »ı ¿˘¥¿ ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±Î ωÂıÊ ÷flÌ¿ı ¬fl_ ¿ı fiËŸ ? Ãı¿ÎHÎı, ¿ı ’˘÷ı ±ı¿ ⁄εLÕˇÌ ¿flÌ ·Ì‘Ì »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ’H›ˆ ¬flÌfiı, ZÎıhÎfiÌ, …B›ÎfiÌ. I›Î_ ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ⁄εLÕˇÌ‹Î_ … ˢ›. ⁄ıËÿ ◊Λ fiËŸ ±fiı ⁄ıËÿ ·Î¤ı› ◊Λ ·˘¿˘fiı. ◊¥ √›˘ ¿ı ±ıfi_ ¿„QM·À ◊¥ Ω›. ⁄Î¿Ì ⁄ıËÿ ◊Λ fiËŸ, ±ı ≠Ufi¿÷ν — I›Î_ ·Î¤ı› ◊Λ ? ⁄εLÕˇÌ‹Î_◊Ì, ¿<_Õ΂΋Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚÷˘ fi◊Ì. (⁄Ï© ⁄εLÕˇÌ‰Î‚Ì Ï·Ï‹ÀıÕ »ı, iÎÎfi ⁄εLÕˇÌ·ıÁ, ±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ Ë˘›.) ÿÎÿÎlÌ — Ëo. Ë‹HÎı ¤√‰Îfifiı fiÎ ‹Îfi÷˘ ˢ› ±fiı I›Î_ ≠Ufi¿÷ν — ±ı ¿<_Õ΂΋Î_ flËÌfiı Á‹… ·Î‰‰Î ≠›Ifi ¿flı »ı. ±Î‰Ì ’Õu˘ ˢ› ÷˘ ω«Îfl ¿flı ±fiı ¿ËıÂ, “»ı ¬flÌ, ¤√‰Îfi …ı‰Ì ı ±ı ¿<_Õ΂΋Î_ flËÌfiı Á‹… ≠ÎM÷ ¿flı ¿ı ⁄ıËÿfiÌ Á‹… ±Î‹Î_ ±Î‰Ì ‰V÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı ¿_≥.” Ω› ? ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹ı U›Î_ Ω‰ I›Î_ ZÎıhÎ ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıËÿfiÌ Ëÿ‹Î_ ±ÎT›˘, ±ıfi_ ¿Î‹ ◊¥ √›_. ’HÎ ’ωhÎ ◊÷_ Ω›. flV÷˘ ±ı¿ … »ı ¿ı ⁄ıËÿ ’ˢӫı·Î ’ÎÁı◊Ì ◊¥ …Âı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ±Î ÷Ì◊*¿fl˘fiı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷Ì◊*¿fl ¿Ëı· _, vvvvv ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı U›Î_ Ω› I›Î_ ÷Ì◊˝ ◊Λ. ÷Ì◊*¿fl˘ …ı‰_ ±‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ◊Λ, ±˘»_ ◊Λ.
 14. 14. (5.3) flËV›, …ÿÎ …ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ ! 113 114 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ‹‚÷Î_ ±Î‰÷Î_ ˢ› fiı ’λ˘ ·˘«˘ ∂¤˘ fiı ∂¤˘ flËı fiı ? …‹Î¥ ±ÎT›Î ˢ›, I›Îflı ’»Ì ±Î’HÎı Ωı¥±ı. ±S›Î, ±Î’HÎı ¿_¿<_ »ÎÀı·_ Ë÷__, ±ı Lˢ› ±Î ! ¿˘¥ ÏfiÂÎfiÌ »Î_ÀÌ Ë˘› fiı ? ÏfiÂÎfiÌ »Î_ÀÌfiı flÎ√ı ’ÎÕ‰_ ’Õı. (3) flËV›, …ÿÎ …ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ ! ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ∞, ±ı ÷˘ ¿S’Ì fiΠ¿Λ, √˘À΂ΠÂ_ ÿflı¿fiı ¿˘HÎı CÎÕuÎ ? ◊Λ ÷ı ±ıfiÎ ? ¿˘¥ ±ı¿ …HÎı ‹fiı ¿èÎ_, “±Î ¤√‰Îfiı ‹˘œÎ …ÿÎ …ÿÎ ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfiı ¿›* fi◊Ì. ·˘¿ ÷˘ ±ı‰_ … ‹Îfiı ¿ı Ωı ⁄fiÎT›Î, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ⁄fiÎT›Î ËÂı ? ±ı Âı‹Î_ ⁄fiÎT›Î ËÂı ?” “±S›Î ¤√‰Îfi ˢ› ÷˘ √˘Ã‰Ì ±Î’ı ¿ı ⁄‘_ …ÿ_ …ÿ_ flά˘, fiËŸ ÷˘ ’»Ì ‹Ò±Î, ¤√‰Îfiı fi◊Ì ⁄fiÎT›Î.” ’»Ì ‹fiı ¿Ëı »ı, “’HÎ ±Î ⁄‘Î ±ıfiı ±ıfiÌ ⁄ˆflÌ ±˘‚¬Âı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ’HÎ ‰√fl ¤√‰Îfiı ±Î‰Ì ‹ÎHÎÁ ¤√‰Îfi ‰√fl …ÿÎ …ÿÎ ÂÌ flÌ÷ı CÎÕuÎ ËÂı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, ⁄‘Ì √˘Ã‰HÎÌ ÂÌ flÌ÷ı ◊¥ ±ı ? I›Îflı ±ıfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ¿ËıÂı, “V’ıÁ “⁄Ì⁄Î_ fi‰Î_ fi‰Î_ ‹Ò@›Î_ ËÂı Ω÷ Ω÷fiÎ_ !” I›Îflı ¿Ëı, “±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿ …ÿÌ …ÿÌ »ı. ÿflı¿ ∞‰ ⁄ıÃ˘ »ı ¿ı ∂¤˘ »ı ¿ı ÁÒ¥ Ω› »ı, ±ı ⁄Ì⁄Î_ !” ‹Ò±Î, Lˢ› ±Î ⁄Ì⁄ÎfiÌ ‰Î÷. “÷˘ ÂÎ ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘Î V’ıÁ …ÿÌ »ı ±fiı ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ÏÕŒflLÁ »ı.” …ÿÎ …ÿÎ »ı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ωı ¿ÿÌ ¤√‰Îfi I›Î_ ⁄fiΉ÷Πˢ÷ ÷˘ ÷ı ‹fiı ¿Ëı »ı, “¤√‰Îfiı ⁄Ë ÁÎfl_ ⁄fiÎT›_ »ı ¿ı …±˘ ¿˘≥ ÷˘ ¿Îfl¬Îfi΋Î_ ±ı¿ ⁄Ì⁄Î_‹Î_◊Ì ¿ÎœuΠˢ› ±ı‰Î … ˢ÷ ⁄‘Î.” ¿˘≥fi_ ‹˘œ<_ ‹‚÷_ fi◊Ì.“ ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤√‰Îfiı Ωı ⁄fiÎT›_ ˢ÷fiı ÷˘ ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı‹ √·Î⁄fiÎ_ e· ±ıÀ·ı √·Î⁄fiÎ_ e·. ¤√‰Îfifiı Ï⁄«ÎflÎfiı fi‰flΠ… fi ˢ÷. ±Î ÷˘ V’ıÁ …ÿÌ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ⁄‘_ ◊≥ √›_ »ı.” ¿Î‚ ±ı¿ … »ı ⁄‘Îfi˘. Ë_ ÿÎÿÎlÌ — Áfl¬_ … ! Áfl¬_ … ÿı¬Î÷_ ˢ› ’HÎ ±ı‰_ fi◊Ì. U›Îflı ‰Î÷ ¿fl_ »_ fiı, I›Îflı ⁄‘Îfi˘ ÁÎ_¤‚‰Îfi˘ ¿Î‚ ±ı¿ … »ı ’HÎ I›Îflı ¿Ëı »ı, “±Î ÂÌ flÌ÷ı »ı ? ±Î Â_ »ı ? ±Î ⁄‘ÎfiÎ ‹˘œÎ V’ıÁ …ÿÌ »ı. ±ı ÷‹fiı ’̱ı«.ÕÌ.‰Î‚Îfiı ÷˘ Á‹Ω¥ Ω›fiı ¿ı V’ıÁ ¤√‰Îfiı …ÿÎ …ÿÎ ⁄fiÎT›Î. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÎT›Î ËÂı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, …ÿÌ »ı ? “∞‰‹ÎhÎ ±ı¿ı› Áı¥‹ (Áfl¬Î) fiËŸ. ±ıÕ…VÀı⁄· Ï⁄·¿<· fiÎ ◊Λ. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷tfi …ÿÌ … ‰V÷ »ı. ≠Ufi¿÷ν — …ÿÌ »ı. ±Î ÏÕ{Î¥fi ¿˘HÎı ⁄fiÎ‰Ì ? ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊Λ fiı ? ÷ı◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı …ÿ_ »ı ±Î ⁄‘_. ÷ı◊Ì ±‹ı “T›‰ÏV◊÷” ¿èÎ_ ·˘¿˘±ı ¿SM›_ ¿ı ¤√‰Îfi ‰√fl ⁄fiÎ‰Ì … fiΠ¿ı. »ı. ±ıÀ·_ ⁄‘_ T›‰ÏV◊÷ »ı ¿ı ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fiÌ ¤Ò· fiÎ fiÌ¿‚ı. ¤√‰Îfi Ωı Ω÷ı ⁄fiΉ÷ ÷˘ ¤Ò·‰Î‚_ ◊Î÷. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi‹Î_ ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’HÎ ±Á_√÷ ‰Î÷ »ı. ¿˘¥ ⁄fiΉı ÷˘ ±Î‰Ì …flΛ ±y· fi◊Ì ±fiı ±Î ÷˘ ±y·fi_ ¿Î‹ »ı. ¤√‰Îfi‹Î_ iÎÎfi flÌ÷ı ⁄fiÎ‰Ì … fiΠ¿ı. »ı ’HÎ ±y· …flΛ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¿<ÿfl÷ı ⁄fiΉı· »ı, ‘ÌÁ ≥{ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì⁄Î_ ±ı¿ … Ω÷fiÎ_ ˢ› fiı ! ±ı ⁄‘Î_ ÿÁ ⁄À fiı«fl· ! ¿ı‰_ Á_ÿfl ⁄fiÎT›_ ? ±fiı ÷ı T›‰ÏV◊÷fiı ±Î‘Ìfi flËÌfiı Ω÷fiÎ_ ¿ı Á˘ Ω÷fiÎ_ ˢ›, ±ı‰Î_ ˢ› ÷˘ ÿflı¿ Á˘-⁄Á˘ ‹ÎHÎÁ ⁄fiÎT›_ »ı. ±‹ı ¤√‰Îfifiı ±y· fi◊Ì ±ı‹ ¿Ë̱ı fiı, ÷˘
 15. 15. (5.3) flËV›, …ÿÎ …ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ ! 115 116 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ¤√‰Îfi ËÁı ∂·ÀÎ ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ÷˘ Ï«œÎ›. ‹ÎÀı ÷‹ı ⁄˘·Â˘ fiËŸfiı, ’»Ì ±Î’H΢ T›‰ËÎfl «Î·ı … fiËŸ. ÏÁfiı‹Î‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiËŸ. Ë_ ⁄˘·_ ±ı ÷‹ı fiÎ ⁄˘·Â˘. ‹Îflı ±ıfiÌ ΩıÕı ÿ˘V÷Ì …ÿÎ fiÌ¿Y›Î ±ıÀ·ı ’»Ì ‘HÎÌ ¬˘‚‰˘ ‹Ë΋U¿ı· ◊¥ Ω› fiı ? ≠¿ÎflfiÌ »ı. ‹ıfl… …ÿÎ ≠¿Îflfi_ fiı ÷‹Îflı ‹ıfl… ◊›_ fi◊Ì. ÷‹ı ±ı‹fiı ı ı ≠Ufi¿÷ν — ÿflı¿fiÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ¿ıÀı√flÌ ÷˘ ±ı¿ … fiı, ÿÎÿÎ ? ±˘‚A›Î ¬flÎ ’HÎ ‹ıflı… ◊›_ fi◊Ì. ÷˘›ı ±ı‹Î_ Œıfl ¿ı‹ ? ≠Ufi¿÷ν — ·√fi fi◊Ì ◊›Î_, ω‰ÎË ÷˘ ◊›Î »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ Ë_‹ıÂÎ_ Œıfl … ˢ›, ∞‰‹ÎhÎfiÌ. ±ı …ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ω‰ÎË ◊›Î »ı, ’HÎ ·√fi ◊›_ fi◊Ì. …B›Î±ı flè΢ »ı, ÷ı …B›Î±ı ⁄ÌΩı fi ±Î‰Ì ¿ı. ÿÎHÎı ÿÎH΢ …ÿ˘ ! ≠Ufi¿÷ν — ±E»Î, ±ı V’ıÁ ÏflM·ıÁ fi ◊¥ ¿ı ? ±Î’HÎı ¿˘¥ …B›Î±ı fiÎfi˘ ±‹◊˘ ‘˘‘ ’Õ÷˘ ˢ›, ’HÎ I›Î_ Ω‰ ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ±ı V’ıÁfiı ·¥fiı ŒıflŒÎfl ±Î‰˘ ±ıÀ·ı ’ı·Î ’fl’˘ÀÎ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ’fl’˘ÀÎ ÷ı ¿˘¥ ±Î‰Õ˘ ◊Λ, »ı. Ωıfiı, ¿ı‰Ì ÁflÁ T›‰V◊Î »ı ! V’ıÁfiı ·¥fiı ‹˘œ<_, ¨«Î¥-⁄_«Î¥ ¿˘¥ ±Î‰Õ˘ ◊Λ, ¿˘¥ ±Î‰Õ˘ ◊Λ, I›Î_ ¿˘¥ Ïø›ıÀfl ÿı¬Î› »ı ? ⁄‘_ V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı ! ≠Ufi¿÷ν — fiÎ. ≠Ufi¿÷ν — ≠οÚÏ÷¿ √HÎfiı ¿ÎflHÎı ±Î …ÿÎ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ’fl’˘ÀÎ fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ◊Λ »ı ’HÎ ±ıfiÌ ÏÕ{Î¥fi‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ …ÿ_ »ı. ⁄Î’ ÿÌ¿flÎfiÌ ±ı¿ …B›Î ˢ› «ıL… ◊Λ »ı ? ËÎŒ flεLÕ fiı ±ıfiÌ ÏÕ{Î¥fi-Ï⁄{Î¥fi, ±Î¿Îfl ¬flÌ ? V’ıÁ …ÿÌ Ë˘› ¿ı fiΠˢ› ? ¿ı ¤ı√Î-¤ı√Ì Ë˘› ? ±ıÀ·ı ⁄‘ÎfiÎ Áfl¬Î ’HÎ ÁÎ¥{ Áfl¬Ì fi◊Ì ÷ı‹ … …ÿÎ …ÿÎ ÀÎ¥‹ı eÀı V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ⁄˘ÕÌ fiı ⁄‘_ »ı. ±ıÀ·ı …ıÀ·Î ∞‰ ±ıÀ·Ì V’ıÁ »ı. ˉı ¿Ëı »ı, ±ı ’fl’˘ÀÎ fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ¿ı‹ ◊Λ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, fiı ±ıÀ·Î ±ıÀ·Î ‹˘œÎ …ÿÎ ⁄‘Î, fiËŸ ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ ’Õ÷Ì ‰¬÷ı V’ıÁ ⁄ÿ·Î› »ı. ±ı¿ … V’ıÁ fi◊Ì Ë˘÷Ì. V’ıÁ ¿ıÀ·_ »˘¿flÎfiı ⁄˘·Î‰‰Î …¥±ı ÷˘ …Õı fiËŸ. ⁄‘_ ¿Î‹ ¿flı »ı ! ±fiı Ωı …ÿ_ fiΠˢ÷ ÷˘ ‘HÎÌfiı VhÎÌ ⁄ÿ·Î›Î ¿fl÷, VhÎÌfiı ≠Ufi¿÷ν — ±ı ⁄Ë ÁflÁ ‰Î÷ »ı, ÿÎÿÎ∞. ’vW΢ ⁄ÿ·Î›Î ¿fl÷. ±Îfiı I›Î_ ±Î Ω÷, ±Îfiı I›Î_ ±Î Ω÷. ˉı ÿÎÿÎlÌ — ¬Ì«ÕÌ‹Î_ ÿÎHÎÎ ⁄‘Î … …ÿÎ. Áfl¬Î ÿı¬Î› ? ‹˘œÎ ±ı¿ Ω÷fiÎ, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ±˘‚¬ÎHÎ ’Õı ? ⁄‘΋Î_ Œıfl. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘ÎfiÌ V’ıÁ …ÿÌ. ’˘÷ÎfiÌ V’ıÁ‹Î_ … ⁄ŒÎ›˘ …±˘fiı, Ω÷Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiÎ ±Î¿Îfl, fi‰Î fi‰Î ±Î¿Îfl. »ı. ±Î¿Îfl‹Î_ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î «ı≥L… »ı ! …±˘ ÷˘ ¬flÎ, ±Î ⁄‘_ V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı. ±Î ÷˘ ⁄Ë ‹˘À<_ V’ıÁ Ωı ŒıflŒÎfl fiΠˢ÷ ÷˘ ‹˘œÎ ⁄‘Î Áfl¬Î ˢ÷. ±ıÀ·ı ÁΛLÁ, ωiÎÎfi »ı ΩHΉΠ…ı‰_ ! ÿÂÎ Â_ ◊Λ ? ·˘¿ ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹Ò¿Î¥ Ω› !!! ¿ı‰_ ÁflÁ √˘Ã‰ı·Ì “V’ıÁ”fiÎ ±Î‘Îflı “ŒıÁ” ! ÿÏfi›Î »ı ? ¿˘¥±ı fl«ı·Ì fi◊Ì. flE›Î ‰√fl ◊›ı·Ì »ı. ±Î ‹fiW›fiÎ ⁄‘Î ‹˘œÎ Áfl¬Î … ˢ› ÷˘ …ÿ_ ±˘‚¬Î› … ≠Ufi¿÷ν — ⁄ı ‹ÎHÎÁ˘fiÎ ŒÎıÀÎ Áfl¬Î ⁄Ë ±˘»Î Ωı‰Î ‹‚ı.
 16. 16. (5.3) flËV›, …ÿÎ …ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ ! 117 118 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ±˘»Î fiËŸ, ±ı¿<› ‹ÎHÎÁ fiËŸ. ⁄ı ‹ÎHÎÁ˘fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿Áfl¬Ì ˢ› fiËŸ. ‹ÒÏ÷˝±˘ ±ı¿Áfl¬Ì fiΠˢ›. Áfl¬Î @›Î_ Ωı›ı·Î ÷‹ı ? fiıÏ‹fiÎ◊fiÌ ¿Î‚Ì … ˢ›, Ë_‹ıÂÎ_›. ≠Ufi¿÷ν — ±ı‰Î Œ˘ÀÎ ±ÎT›Î »ı, Ë‹HÎÎ_ … ±ı‰Î Œ˘Àα˘ ≠Ufi¿÷ν — ¿Î‚Ì fiËŸ, ŒıÁ-±Î¿Îfl... ±ÎT›Î »ı, ⁄ı Áfl¬Î. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‰‚Ì CÎÕfiÎfl˘ ±Î »ı ¿ı ’ı·Î ⁄ÌΩ ¿˘¥±ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı Áfl¬Î ÿı¬Î› »ı ÷˘ ¬flÎ, ’HÎ ±ı@{ı@ÀfiıÁ‹Î_ CÎÕı·Ì »ı ±Î ? ±Î V’ıÁı CÎÕı·_ »ı ? V’ıÁ CÎÕı I›Îflı …ÿ_ …ÿ_ ˢ›. fi◊Ì Ë˘÷_. ±Î ÷˘ ÀÎ_¿HÎΉ΂˘ CÎÕfiÎfl˘. Ωı ‰‘Îflı ÷ÒÀÌ √›_ ÷˘ fiο ±Î‹fi_ ≠Ufi¿÷ν — ⁄ÌΩ √˛Ë˘ µ’fl ±Î‰Î_ … ‹ÎHÎÁ˘ ˢ¥ ¿ı ? ⁄fiΉı. ±Î‹ ⁄fiΉ÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î‹ ⁄fiÎ‰Ì ÿı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘ı ±Î‰_ fiı ±Î‰_ …. ±Î‹·ÌfiÎ ⁄ı ’Îfiı› …ÿÎ ! ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹fiÎ …ı‰Î … ⁄ÌΩ ˢ› I›Î_ µ’fl ? ÿÎ.÷. ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ ‰V÷ ‹‚÷Ì fi◊Ì ±Î‰÷Ì. ±Î’ı ÷˘ ¿èÎ_ »ı ≠ωHΤΥ »ı, ÷˘ ±ı‹fiÎ …ı‰Î … ⁄ÌΩ ≠ωHΤΥ, ±ı ÀÎ¥’fiÎ ? fiı ¿ı ±Î_⁄·Ìfi_ {ÎÕ Ë˘›, ±ıfiÎ_ ⁄ı ’Îfiı› Áfl¬Î fiΠˢ›. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, fiÎ. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÿflı¿ ∞‰fiÌ V’ıÁ ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ Áfl¬_ ˢ› fiËŸ. …ÿÌ »ı, ‹ÎÀı ÿflı¿fiÌ ÏÕ{Î¥fi …ÿÌ »ı. ±ı¿ … V’ıÁ‹Î_ ⁄ı ∞‰ ≠Ufi¿÷ν — ±Î fiÎ … ¬⁄fl ˢ›, ÿÎÿÎ∞. ±Î‹Î_ ÁΛ„LÀVÀfiı ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı fiËŸ. ¿Î‚ ⁄‘΋Î_ ±ı¿ … ·Î√ ’Õ÷˘ ˢ› ’HÎ V’ıÁ Â_ ¬⁄fl ’Õı ? …ÿÌ »ı. ‹ÎÀı ‹˘œ<_ ±ı¿ ≠¿Îflfi_ fiΠˢ› ∞‰‹ÎhÎfiı. √Λ˘-¤ıÓÁ˘ ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ¿ı ±Î ⁄‘Î Áfl¬Î »ı. fiÎ, ’HÎ ±ı Áfl¬Î ˢ› ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ’Õı. ’˘÷ı …ÿ˘ ¿ı‹ »ı ? ±ıÀ·ı ±ı Â_ ΩHÎı fiËŸ, ±ı‹Î_ ÏÕŒflLÁ ÷˘ ˢ› …. ¿ÎflHÎ ¿ı V’ıÁ …ıfiÌ …ÿÌ »ı, ¿ı ¿˘¥ ±Îfi˘ CÎÕfiÎfl …ÿ˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ÏÕŒflLÁ ˢ› …. ≠Ufi¿÷ν — ’»Ì I›Î_ ±À¿Ì Ω› fiı ’»Ì »˘ÕÌ ÿı ω«Îfl ÷ı ±Î ÁΛ„LÀVÀ˘fiı Ë… A›Î· fi◊Ì. ±ı A›Î· fiÎ ⁄ıÁı. ⁄Ï© ¿fl‰Îfi˘. ’ˢӫı fiËŸ ±ı‰Ì ±Î …B›Î »ı. ¿èÎÎ ’»Ì ÁV÷_ ◊¥ Ω›. ’Ëı·Ì ÿÎÿÎlÌ — ◊οÌfiı ’»Ì »˘ÕÌ ÿı. ⁄οÌ, ±Î V’ıÁ ÷˘ ±‹ÎflÌ ⁄Ï© fiÎ ’ˢӫı. ’HÎ ‹fiı Ïfl{SÀ ‹‚Ì √›ı·_. ’»Ì ‰Î_‘˘ fiΠ¢‘¬˘‚ »ı. ±ı ±‹ı ¢‘¬˘‚ fiˢ÷Ì ◊¥ I›Î_ Á‘Ì ±‹fiı ‹fi‹Î_ ∂ÃÎT›˘, ¿ı‹ ±Î ŒıflŒÎfl »ı ±fiı ±Î‰_ »ı. ¿˘¥ ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ fiο, ±ı‹ ◊÷_”÷_, ±Î …ÿ_ …ÿ_ ÂÎ ±Î‘Îflı ? ’HÎ Â_ ±ı‰_ ·ZÎHÎ flèÎÎ ¿˘¥ ⁄ÒÏ«›˘ ˢ›, ¿˘¥ ±Î‹ ±HÎÌÿÎfl ˢ›, ¿˘¥ fiο ’ˢ‚_ ˢ›, ¿ı …ÿÎ flËı »ı ? ’»Ì …Õu_ I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌ. fiËŸ ÷˘ ’ı·Î ¿˘fiı ¿˘¥fi_ ±Î‹ ˢ›. ⁄ÒÏ«›Î Ωı›ı·Î ˵ ? ⁄‘Î … Ωı›ı·Î ? Ω÷ ¿˘fiı ±Î’HÎı ’ıÁ‰Î ÿ¥±ı ? ±ıfiÎ ±ı … Áfl¬Î_ ÿı¬Î›. ’»Ì ‹Ω Ω÷fiÎ_ ˢ›. ›ı fiÎ ±Î‰ı, fiËŸ ? ‰flflÎΩ ’ˆHΉΠ±ÎT›Î..... ÷ı ¿_¥ √›Î ? I›Îflı ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ‹_Ïÿfl‹Î_ ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ‹ÒÏ÷˝±˘ ±ı¿Áfl¬Ì ¿ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ’λ˘ ⁄ÌΩı ±ÎT›˘. ±fiı ±Î ÷˘ ¿ı‰_ ÕËÎ’HÎ◊Ì «Î·ı »ı ÷˘ ? »ı, fiËŸ ? ±Î ⁄‘Ì ÏÕ{Î¥fi @›Î_◊Ì ·ÎT›Î ? ÷ı ±Ω›⁄Ì »ı fiı !
 17. 17. (5.3) flËV›, …ÿÎ …ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ ! 119 120 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÏŒ√flÏ≠LÀ ’HÎ …ÿÌ …ÿÌ Ë˘› ÿflı¿fiÌ. V‰Îÿ. ÿflı¿ ’Î_ÿÕ΋Î_› ŒıflŒÎfl. ±ı¿ … Ω÷fiÎ ÿı¬Î›, ±ı¿ … Ω÷fiÌ Á√_‘ ˢ› ’HÎ ŒıflŒÎfl ¿_¥ fiı ¿_¥, ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÿÏfi›Îfi˘ Ïfi›‹ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …ÿÌ …ÿÌ. ±ı‰˘ »ı ¿ı V’ıÁ ⁄ÿ·Ì ±ıÀ·ı ŒıflŒÎfl ˢ› …. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌ fiıı ? ≠Ufi¿÷ν — ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿˘À˘˝˝ «Î·ı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿˘À˘˝ «Î·ı »ı. ±_√ÒÃÎfiÎ ±Î‘Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ‹fiW›˘ »ı fiı, ÷ı ⁄‘Îfi˘ ŒıflŒÎfl ÷‹fiı ±Î‹ ±Î‹ ¿flı fiı, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿˘À˘˝ «Î·ı »ı. ÿı¬Î› ’HÎ √Λ˘-¤ıÓÁ˘fiı fiÎ ÿı¬Î›. √Λ˘fiı ±ı¿ … Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ≠Ufi¿÷ν — ¿˘¥fiÌ ËÎ◊fiÌ flı¬Î±˘±ı @›Î_ ‹‚ı »ı, ÿÎÿÎ∞ ? ÿı¬Î› ⁄‘Î. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎfiı ±Î ’Î_ÿÕÎ-⁄Î_ÿÕ΋Î_, ¿ıflÌ-⁄ıflÌ‹Î_ ÁΉ ⁄‘_ …ÿ_, ËÎ◊fiÌ flı¬Î±˘ …ÿÌ. ŒıflŒÎfl fiÎ ÿı¬Î›. ÿflı¿ V’ıÁ …ıfiÌ ⁄ÿ·Î›, ±ı ⁄‘_ ŒıflŒÎfl … ˢ›. ±Î V’ıÁ …ÿÌ, ±Î V’ıÁ …ÿÌ. ÷‹fiı Á‹Ω›˘, ±Î ÁΛLÁfi˘ ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ …ÿÌ ‹ÎÀı ⁄‘_ … …ÿ_. ‹Î◊ÎfiÎ ‰Î‚ı› …ÿÎ, Ïfi›‹ ? V’ıÁ, ¿Î‚ ⁄ÿ·Î› ÷˘› ŒıflŒÎfl ◊Λ. fiο …ÿ_, ⁄‘_ … …ÿ_. ±I›Îflı fl˘À·Ì ’Ëı·Ì ⁄fiΉ̱ı, ±ı fl˘À·Ìfi˘ V‰Îÿ …ÿ˘ ±fiı ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ … ‹Î◊ÎfiÎ ⁄ı ‰Î‚ fi∞¿ fi∞¿fiÎ ’HÎ ⁄Ì∞ fl˘À·Ìfi˘ V‰Îÿ …ÿ˘. ·Î√ı ±ı¿ … Ω÷fi_, ±Î’HÎfiı ÷˘ ±ıÀ·Ì …ÿÎ ? ⁄‘Ì ÁÒZ‹÷Î fiËŸ fiı, ±ıÀ·Ì ’flÌZÎÎ fiËŸ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì. ⁄fiΉfiÎfl ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ … …ÿ_. ⁄ıfiÌ V’ıÁ …ÿÌ »ı fiı ! ⁄‘Ì V’ıÁ ±ı¿ … …HÎ »ı, …B›Î ±ı¿ »ı, ’HÎ ÀÎ¥‹ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı »ı fiı ! …ÿÌ. ⁄ı ±Î_¬˘› …ÿÌfiı ! ⁄ıfiÌ V’ıÁ …ÿÌ. ⁄ı ¿Îfi …ÿÎ, ±ı¿ ¿Îfi ±ıÀ·ı V‰Îÿ‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊›Î … ¿flı. ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ±ËŸ ≠A›Î÷ ◊Λ ÁÎ_¤‚÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı¿ fiÎ ›ı ÁÎ_¤‚÷˘ ˢ›. »ı fiı, ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ˘ ¤Ï…›Î_‹Î_ ≠A›Î÷ ◊¥ Ω›. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±S›Î, ¤Ï…›Î_‹Î_ ⁄Ì…_ Â_ ÷ı …ÿÌ Ω÷fi_ ⁄fiΉı·_ ? ±ı ±ıfi˘ ¤Î‰, V’ıÁ …ÿÌ …ÿÌ »ı ÷ı◊Ì ⁄‘΋Î_ …ÿÎ …ÿÎ ŒıflŒÎfl ◊Λ. ÷ı ÀÎ¥‹, V’ıÁ. ±ıÀ·ı ±Î ±Î‰Ì ÿÏfi›Î «Î·ı »ı. ÀÎ¥‹ fiı V’ıÁ ±ÎÀ·Î ‰˘fḻıfl (›˘©Î) ◊Λ, ±ÎÀ·Î Á◊Îfl, ±ÎÀ·Ì VhÎ̱˘, ±ı‰_ ⁄ÿ·Î› ¿ı ⁄‘_ ŒıflŒÎfl ◊Λ …. ±Î’H΢ ¤Î‰ ⁄ÿ·Î›, Ë‹HÎÎ_ ±Î ’ο ’οı. ±Î T›‰„V◊÷ ¿ı‰_ Á_ÿfl »ı ! ⁄ıfi fl˘À·Ì ⁄fiΉ÷Î_ ˢ›, ÷ı ’Ëı·Ì ⁄ı ⁄fiΉÌ, I›Îflı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı, …±˘, …flÎ {ÌHΉÀ◊Ì ! ±Î… ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÌ fl˘À·Ì ¬‰ÕΉ_ ±fiı I›Î_ Á‘Ì ±ı¿ ‹Ëı‹Îfi ±ÎT›Î ±˘‚¬ÎHΉ΂Î, ±Î‹ ‹˘œ_ ÿıA›_ fiı ‹fi ⁄√ÕÌ √›_. “±Î ‰‚Ì @›Î_◊Ì ≠Ufi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î ‰fiV’Ï÷‹Î_ ’HÎ ∞‰ »ı ±ı‰_ ¿Ëı »ı. ±ÎT›Î ?” ±ı ’»Ì fl˘À·Ì ⁄√ÕÌ √¥, ±ıfi˘ ±ı … ·˘À ˢ› ÷˘›. ˉı ±Î ±Î_⁄˘ ˢ›, ±Î_⁄Îfiı …ıÀ·Ì ¿ıfḻ˘ ˢ›, ÷ı ⁄‘Ì ¿ıfḻ˘fi˘ ±ı¿ √·Î⁄fiÎ_ e· Áfl¬Î_ fiΠˢ›. ⁄‘Î_ e·‹Î_ «ıL… (Œıfl), ±ı V‰Îÿ ±ı¿ … Ω÷fi˘ ˢ›. U›Îflı ±Î ‹fiW›‹Î_ ’Î_« »˘¿flΠˢ› ÁÒZ‹÷Î ÿı¬Î› fiËŸ ÷‹fiı. …B›Î Œflı »ı, ‹ÎÀı ⁄‘˘ Œıfl. ÷˘ ’Î_«ı‰ »˘¿flÎfiÎ …ÿÎ …ÿΠω«Îfl, ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi ˢ›. ¿˘¥ ∞‰fiÌ ±_ÿfl ⁄ÌΩı ∞‰ fiΠˢ›. ±fiı ˢ› ÷˘ ÁÒZ‹w’ı ÿÎÿÎlÌ — ¿ıfḻ˘‹Î_› …ÿ_ …ÿ_ ˢ›. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÁÒZ‹÷Î …ı ˢ›, ÷ı ∞‰fiÌ ±_ÿfl fi◊Ì ’HÎ ±ı ∞‰fiÌ ⁄ËÎfl »ı, ±ıfiÎ fiËŸ, ÷‹ÎflÌ Á‹…‰ÎfiÌ Â„@÷ fiËŸ. ⁄‘Ì ÿflı¿ ¿ıflÌ‹Î_ …ÿ˘ …ÿ˘ ÂflÌfl‹Î_ »ı ’HÎ ∞‰‹Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ …ı …B›Î »ı, ’˘÷Îfi_
 18. 18. (5.3) flËV›, …ÿÎ …ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ ! 121 122 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±Î¿Î »ı, ’˘÷ı ±ı ‰Î’›* »ı ±ı ±Î¿Î‹Î_ fi◊Ì, ‹ÎÀı ÿflı¿fi˘ ±ıÀ·ı ±„V÷I‰ »ı fiı V’ıÁ »ı. ±fiı U›Î_ ±Î√‚ …ı ‹Ò‚ ±‰¿Î …ÿ˘ »ı ‹ÎÀı ±ıfi˘ ’vÊÎ◊˝ …ÿ˘ …ÿ˘ ˢ›, ±ıfiÎ ¿Î›˝ …ÿÎ_ ¤ÒÏ‹¿Î »ı, ‹Ò‚ ’˘÷ÎfiÎ ÿı‹Î_ (V‰ ƒT›‹Î_), ÷ı V’ıÁ ¿Â_ …ÿÌ Ë˘›. ÿflı¿fiÎ Á_›˘√˘ …ÿÎ »ı ±ıÀ·ı Á_›˘√˘ ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ◊Λ. fi◊Ì ◊÷Ì. ±ı¿ …B›Î±ı ¬Î÷fl ‰‘Îflı ’Õu_ ˢ› ÷˘ »˘Õ‰˘ ‹˘À˘ ◊Λ, ±ı¿ ±Î‹Î_ Ïfi›Ï÷ @›Î_ ? …B›Î±ı ¬Î÷fl fi ’Õu_ ˢ› I›Î_ »˘Õ‰˘ fiÎfi˘ ˢ›. ±ı¿ …B›Î ±ı ¬ÎÕ˘ ˢ›, ’ÎHÎÌ ¤›* ˢ› ÷˘ ¿Ë˘‰Î¥ Ω› »˘Õ‰Î. ±ı‰Ì flÌ÷ı ≠Ufi¿÷ν — ±Î ⁄ı »˘¿flÎfiı ±ÎÀ·_ iÎÎfi ¤Î¥ ‹ÎflŒ÷ ≠ÎM÷ ±Î ⁄‘_ »ı …√÷. ±ıÀ·ı ŒıflŒÎfl‰Î‚_ …√÷ »ı ±Î. Á‹Ω›_ ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ? ◊‰Îfi_ Ë÷_, ±ıÀ·ı ±ıfiı ◊›_. ¤Î¥ ÷˘ ±ıfiı ±ı … ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı ±fiı ⁄οÌfiÎ_ ’_ÿfl …HÎÎ »ı ±ıfiı ¿Â_ ◊÷_ fi◊Ì. ÷˘ ±Îfiı ◊‰Îfi_ ‰ÎHÎÌ ±ı¿, ¿Î‚ ±ı¿, V’ıÁ …ÿÌ ! Ë÷_ ±ıÀ·ı ◊›_. ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ Ïfi›Ï÷ ◊¥fiı ? Ë_ ‰Î÷ ⁄˘·_ »_ ÷ı ⁄‘Î ±ı¿ ÁÎ◊ı Áfl¬_ ÁÎ_¤‚ı »ı. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ïfi›Ï÷ fiËŸ. Ïfi›Ï÷ @›Îflı ·Î√ ◊Λ, ¿ı ±ı¿ ±ı‹Î_ ⁄‘Îfiı Áfl¬_ … ‹‚ı »ı. ’HÎ ŒıflŒÎfl ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ? ±Î … V’ıÁ ˢ› ÷˘. ±ı¿ … V’ıÁ‹Î_ ⁄‘Πˢ› ÷˘ Ïfi›Ï÷ ·Î√ ◊Λ. ÂflÌflı …ı V’ıÁ fl˘¿Ì »ı, ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ◊Λ »ı ⁄‘_. ÷‹ı …ı ±Î ÷˘ V’ıÁ …ÿÌ …ÿÌ »ı. Ïfi›Ï÷ ·Î√ ◊Λ … fiËŸ. Ïfi›Ï÷ ÷˘ …B›Î±ı ⁄ıÃÎ I›Î_ ⁄ÌΩı fi◊Ì ⁄ıÃ˘ fiı ? ’˘÷ı ⁄ıÃ˘ ±ı V’ıÁ, ’ı·ÎfiÌ ±ı¿ Œı@Àfl »ı, ‰fi ±˘Œ ‘ Œı@Àfl. V’ıÁ, ⁄‘ÎfiÌ …ÿÌ …ÿÌ »ı, fiËŸ ? V’ıÁ …ÿÌ »ı ¿ı fiËŸ ? ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı ωʋ÷Î ¿ı‹ ? ≠Ufi¿÷ν — …B›Î …ÿÌ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î … Ïfi›Ï÷fi˘ Ïfi›‹ »ı. Ïfi›Ï÷ ±ıÀ·ı ≠‰ÎË ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ÿÌ ⁄ıÿ ±fiı ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ±ı¿ …. ±ı¿ ¿Î‚ı ‰èÎÎ ¿flı »ı. ±Î ≠‰ÎË‹Î_ ‰Ëı÷_ ˢ› ÷ı‹Î_ …ı‹ ±Î ’˘·ÌÁ‰Î‚Î …÷Î ÁÎ_¤‚ı »ı ⁄‘Λ, ’HÎ ±ı¿ V’ıÁ‹Î_ ÁÎ_¤‚÷Î fi◊Ì. ±ı¿ ¿Î‚ı ÁÎ_¤‚ı ˢ› Á˘-Á˘fiÌ ·Î¥fi‹Î_. ’HÎ ÷ı ±Î ±I›Îflı ±ËŸ›Î_ ±ÎT›˘, ±ı »ı ±fiı Á_¤‚ΉfiÎflı› ±ı¿ …HÎ »ı. ⁄‘Î ·Î¬ ‹ÎHÎÁfi˘ ¿Î‚ ±ı¿ ’λ˘ ∂ÃÌfiı ±Î√‚ √›˘, ÷˘ ’ı·˘ ⁄ÌΩı ±ıfiÌ …B›Î±ı ±ÎT›˘. ÷˘ … ˢ›. ±‹ÎflÌ ‰Î÷«Ì÷ «Î·÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ı¿ ·Î√ı, ’HÎ V’ıÁ …ÿÌ V’ıÁ ÷˘ ⁄‘ÎfiÌ …ÿÌ Ë˘›fiı ! ±I›Îflı ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı, ±ıfiÌ V’ıÁ »ı ±ıÀ·ı ⁄‘_ …ÿ_ flËı‰Îfi_. ±ıÀ·ı V’ıÁ ±ı¿ ◊Λ, ÷˘ ⁄Ì…_ ⁄‘_ ±ı¿ …ÿÌ Ë˘›fiı ! ◊Âı. ±ıÀ·ı ·˘¿ √Ò_«‰Î› »ı ¿ı ¿ı‹ ±ı‰_, ±Î …ÿ_ …ÿ_ ¿ı‹ ? ±ı‰_ ·˘¿ ’Ò»ı. ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÿflı¿fiı …ı V’ıÁ …ÿÌ …ÿÌ ‹‚ı »ı, ±ı ¿›Î ±Î …B›Î ≠‹ÎHÎı ¤Î‰ ◊Λ, ±ı ‹ËŸ ’λ˘ …ÿ˘ ±ıÀ·ı ±Î ±Î‘Îflı ? V’ıÁ …ÿÌ flËÌ ±ıÀ·ı ¤Î‰˘ …ÿÌ Ω÷fiÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. Ë_ ⁄˘·_ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±Î‘Îfl Ïfi›Ï÷. Ïfi›Ï÷‰Îÿ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı¿ ±fiı ÷fiı …ÿÌ Ω÷fiÎ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ, ±ı‹fiı …ÿÌ Ω÷fiÎ, ±T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_◊Ì ∞‰ T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_ ±Î‰ı I›Îfl◊Ì ÷ıfi_ ⁄_fiı …ÿ. ¿˘¥fiı ωfl˘‘ΤÎÁ µI’Lfi ◊¥ Ω› ¿ı ÿÎÿÎ∞ ¿Ëı »ı ±ı _ Ïfi›Ï÷’ÿ «Î· ◊¥ Ω›. ÷ı ‹@÷ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ÷ı ’ÿ‹Î_ flËı. ¬˘À<_ »ı. ±ıÀ·ı V’ıÁ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı ⁄‘_. V’ıÁ ⁄‘ÎfiÌ …ÿÌ Ïfi›Ï÷ ±ıÀ·ı …ı ‹Î¥·‹Î_ ˢ› ÷ı ‹Î¥·fi_ … iÎÎfi-ÿ½fi ÷ı »ı, ±ıÀ·ı …ÿ_ …ÿ_ ’ÏflHÎ΋ ’΋ı »ı. ±ıÀ·ı √˛ÎV’Ÿ√ …ÿ_ …ÿ_ ˢ›. ∞‰fiı ˢ›.
 19. 19. (5.3) flËV›, …ÿÎ …ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ ! 123 124 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — ±fiı ZÎıhÎfi˘ ±Î‘Îfl ’HÎ Ïfi›Ï÷ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á˘‚‹Î ‹Î¥·‹Î_ ±‹¿ VÀı’‹Î_ ±Î‰ı fiı ±ıfiı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfi˘ ±Î‘Îfl Ïfi›Ï÷. Ïfi›Ï÷fiÎ ±Î‘Ìfi ±Î …ı ±fi¤‰ ◊Λ, ˉı ⁄ÌΩfiı ’HÎ ±ı … VÀı’ ‹‚ı ÷˘ ±ıfiı ’HÎ V’ıÁ »ı ⁄‘Îfiı. ±fiı ’»Ì Ïfi›Ï÷ ±ı¿·Ì ¿flÌ Â¿÷Ì fi◊Ì ±Î. Ωı ±ı‰˘ Áfl¬˘ … ±fi¤‰ ◊Λ. Ïfi›Ï÷ ±ı¿·Ì ˢ÷ ÷˘ …√÷‹Î_ ⁄Ì…_ ÁÎ"S›Âfi fiÎ Ωı¥±ı. ’HÎ √Ï÷⁄_‘fi˘ Ïfi›‹... V’ıÁ ‹Y›Î ’»Ì ±Î ¥√˘¥{‹ ⁄‘_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ı …B›Î @›Îflı fiyÌ ◊Λ, …L‹ı I›Îflı ? V’ıÁ ≠Ufi¿÷ν — ‹@÷ ◊‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î ’HÎ Ïfi›Ï÷fiı ±Î‘Ìfi ? ¿Ë˘ »˘ ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — …ı V’ıÁ »ı ÷ı Ïfi›Ï÷fiı ±Î‘Ìfi. ⁄_‘fifiÌ ≠Ïø›Î ÿÎÿÎlÌ — ‹fl÷Î_ ’Ëı·Î_ Œ˘Àa ±ı¥À (±Õ÷ηÌÁ) Ï‹ÏfiÀ˚Á Ë÷Ìfiı, ÷ı …ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı ◊¥ flËÌ »ı, ÷ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı … ‹„@÷fiÌ ’Ëı·Î_. ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ Áfl‰ˆ›_ ±Î‰ı ±fiı ÷ı› ωϑfi ≠Ïø›Î ◊›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ Ïfi›Ï÷fiı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. Ïfi›Ï÷ Œ˘Àa ±ı¥À Ï‹ÏfiÀ˚Á... ±ı Ωı Œ˘Àa ±ı¥ÀÁ Ï‹ÏfiÀ˘ Á«‰Î¥ √¥ ÷˘ ‰E«ı ÷‹fiı V’ıÁ fiı ±ı ⁄‘_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ±Î’ı »ı. Ïfi›Ï÷ ¿Î‹ ÷˘ ¤¥fi_ ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_. ¿flÌ flËÌ »ı ’HÎ Ïfi›Ï÷ ÷˘ ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı Áfl¬Ì, Á‹≠‹ÎHÎ◊Ì. Á˘ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’fi…˝L‹ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹…‰_ ? …HÎ fiÌ¿Y›Î ±ıÀ·ı Á˘ …HÎfiı ∂¤_ flËı‰Îfi_ ÷˘ V◊Îfi ˢ‰_ Ωı¥±ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’fi…˝L‹, ±Î’HÎÎ …ı ¿‹˝fiÎ ÏËÁÎ⁄ »ı fiı, ÷ı‹Î_ fiı ? ˉı ÿıË »ı ±ıÀ·ı ∂¤_ flËı‰Îfiı ‹ÎÀı ±ÎÀ·Ì …B›Î Ωı¥±ı. ¿˘¥±ı, ¥rflı› ËÎ◊ CÎÎS›˘ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÁËÁËfiÎ_ ¿‹˝fiÎ ±fiı ±ÎI‹Îfiı ’˘÷Îfi_ V◊Îfi ÷˘ ¬fl_ … fiı, ¿ÎflHÎ ¿ı U›Î_ Á‘Ì ÏËÁÎ⁄ fi˘¬Î »ı. ¿‹˝fiÎ ÏËÁÎ⁄ ±ı¿ Ω÷fiÎ ¿ı‹ fiËŸ ? I›Îflı ¿Ëı, Á_ÁÎflÌ »ı I›Î_ Á‘Ì ±‰U› …B›Î fl˘¿ı … fiı ! ±Î ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı ±ı ÁËÁËfiÌ …B›Î …ÿÌ »ı ¿ı fiËŸ ? ±ıÀ·ı V’ıÁ ≠Ufi¿÷ν — ’fl÷_hÎ ◊‰Î‹Î_ ’HÎ Ïfi›Ï÷ ¬flÌ fiı, ÿÎÿÎ ? …ÿÌ »ı, ±ıÀ·ı ¿‹˝ …ÿÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î …ÿÎ …ÿÎ »ı. ±fiı ÿÎÿÎlÌ — Ïfi›Ï÷ ’fl÷_hÎ ◊‰Î‹Î_ ÏfiÏ‹kÎ fi◊Ì. Ïfi›Ï÷ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı ÷ı◊Ì fi›Î* ’Î’-’H› ⁄_‘Λ »ı. ÷ı ŒflÌ ¤˘√‰‰Î_ ËıS’Ÿ√ »ı, ’fl÷_hÎ ◊‰Î‹Î_› ËıS’Ÿ√ »ı ±fiı V‰÷_hÎ ◊‰Î‹Î_› …‰_ ’Õı »ı. ËıS’Ÿ√ »ı. Ïfi›Ï÷ ÷˘ Ï⁄«ÎflÌ ¿_¥ ËıflÎfi fi◊Ì ¿fl÷Ì. ≠Ufi¿÷ν — ±Î…ı … Ë_ ⁄Á‹Î_ ⁄ıÃÎ ⁄ıÃΠω«Îfl ¿fl÷˘”÷˘ ¿ı ±Î ⁄‘ΛfiÎ ¿ı‰Î ‹˘œÎ, ¿˘¥ ±ı¿ ±HÎÁÎfl ’HÎ fi◊Ì ‹‚÷˘. ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÿflı¿ ∞‰ ±ı V’ıÁ‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊÷˘ … ËÂı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±Î ‹ıÓ Œ˘Õ ’ÎÕu˘ »ı, ⁄Ë ¨«˘ Œ˘Õ ’ÎÕu˘ »ı. V’ıÁ …ÿÌ Ë˘‰Î◊Ì ‹˘œÎ …ÿÎ »ı fiı ÷ı◊Ì ±Î Á_ÁÎfl «ÎS›˘. ÿÎÿÎlÌ — ˢ› fiı. ±ı Á˘‚‹Î ‹Î¥·‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ±ı¿ ∞‰fiÌ ’˘÷ÎfiÌ …ı „V◊Ï÷ Ë÷Ì, ±ı‰Ì … ±ıfiÌ (⁄ÌΩ ∞‰fiÌ) ¿ı‹ fiÏË, ±ı¿ … ‘‹˝ ? „V◊Ï÷ ◊Λ. ≠Ufi¿÷ν — ωω‘ ωω‘ ≠¿ÎflfiÎ ‘‹˘˝ ¿ı‹ ◊›Î ? ≠Ufi¿÷ν — ±ı‰_ ¬fl_ ¿ı ÿflı¿fiı ±ı ‹Î¥·‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊‰_ … ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ˘fiÌ …B›Î …ÿÌ …ÿÌ »ı ±ıÀ·ı ω«Îfl˘ …ÿÌ ’Õı ±fiı ÿflı¿fiı Áfl¬˘ … ±fi¤‰ ◊Λ. …ÿÌ Ω÷fiÎ »ı, ±ıÀ·ı ‘‹˘˝ ’HÎ …ÿÌ …ÿÌ Ω÷fiÎ ◊›Î.

×