Your SlideShare is downloading. ×
0
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Spiritual aptavani14 p 1 part1-1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Spiritual aptavani14 p 1 part1-1

150

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
150
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 1. 1 2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±ıÀ·ı …√÷fi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ÷˘ ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±Î ’HΠωÂıWΤΉ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ◊›ı·˘ »ı. ±Î…fiÎ ÁΛ„LÀVÀ˘ ±Î Á‹∞ ¿ı »ı. ⁄ı ‰V÷fiÌ …Õ ±fiı «ı÷fifiÌ ËÎ…flÌ◊Ì hÎÌΩı ωÂıWΤΉ-ωÂıWÎ √HÎ µI’Lfi ◊Λ lıHÎÌ-14 ¤Î√-1 »ı. ÷ı◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_. ±Î …√÷ ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı ±fiı ωiÎÎfi … ±Îfi_ ¿÷ν »ı. ±Î ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿Ë_ »_ ±fiı ±Î Ωı¥fiı ⁄˘·_ »_, ±Î ’V÷¿fiÌ ‰Î÷ fi◊Ì, ±Î √M’_ fi◊Ì, ¬_ Õ - 1 ÷tfi L› (fi‰Ì) ±fiı ∂CÎÎÕÌ ‰Î÷ »ı. ω¤Î‰ - ωÂıʤΉ - T›Ï÷flı¿ √HÎ ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·_ ¿˘{ ¿›_ ? Á˙◊Ì ‹˘À<_ ¿ÎflHÎ ¿›_ ? [1] ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ÷k‰˘ ÁÎ◊ı flèÎÎ_fiı ÷ı … ¿˘{. ±Î ⁄‘Î_ ÷k‰˘ ΩıÕı flËÌ ±fiı ’Ïfl‰÷˝fi ¿flı »ı, ’Ïfl‰÷˝fi V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! … ¿˘{ »ı, ⁄Ì…_ ¿˘¥ ¿˘{ fi◊Ì ±ı‹Î_. ωrfiÌ µI’ÏkÎfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ! ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … »ı. ±ıfiı ¿Â_ ±Õı ±ı‰_ fi◊Ì. ‰V÷ Ïfi·ı˝’ … »ı, ±Á_√ … »ı. Œ@÷ ±Î ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı flËı‰Î◊Ì ≠ffi¿÷ν — ’fl‹ÎI‹Îfiı ωrfiÌ µI’ÏkÎfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ’HÎ ¿Ëı ±Î T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊›˘. I›Î_◊Ì ’»Ì ±ıfi΋Î_◊Ì ¿˘{Ì{ ±ıLÕ »ı fiı ? ¥Œı@À, ¿˘{Ì{ ±ıLÕ ≥Œı@À «ÎS›Î … ¿flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹ÎI‹Îfiı ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ¿Ëı »ı. ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ÷˘ »ı … fiı ! ’HÎ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ±ı Á_›˘√Ì Á_⁄_‘◊Ì »ı, V‰÷_hÎ Á_⁄_‘◊Ì ±Î …√÷fiÌ » ¥Àfi˝· (ÂÎr÷) ‰V÷ »ı. » ÷k‰˘ »ı, ÷ı fi◊Ì. ÁfiÎ÷fi ÷k‰˘ »ı. ÷ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘ Á‹ÁflHÎ ¿flı »ı. Á‹ÁflHÎ ±ıÀ·ı ±ı¿ ÷k‰ ⁄ÌΩ ÷k‰fiÌ ÁÎ◊ı ◊Λ »ı, ÷ı‹Î_ …Õ ±fiı «ı÷fi ÷k‰ ≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹Ω‰˘. Á΋ÌM›‹Î_ ±Î‰‰Î◊Ì T›Ï÷flı¿ √HÎ (ωÂıÊ √HÎ) µI’Lfi ◊Λ »ı, ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ±ı V‰÷_hÎ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ¿Ëı‰_ ˢ› ÷˘, ±ı‹Î_ “Ë_” ’b_ ‹fiΛ »ı ¿ı, “Ë_ »_, Ë_ ¿fl_ »_.” ¢‘¬Îı‚ ¿fḻı ÷˘ ¿ÎflHÎ ÷˘ …Õı ¬fl_ ’HÎ ‹ËŸ ’˘÷ı V‰÷_hÎ ¿ÎflHÎ ±Î …√÷‹Î_ ⁄ı ‰V÷ »ı; “÷‹ı” ±fiı “Á_›˘√˘”. “±ÎI‹Î” ◊›Î fi◊Ì. ˉı V‰÷_hÎ Ωı ◊›Î ˢ› ÷˘ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ⁄_‘Λı·˘ fi◊Ì ’HÎ Á_›˘√˘◊Ì CÎıflΛı·˘ »ı, ’HÎ Ïfi¿À Á_›˘√ »ı ¿˘”¿fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ◊›Î ˢ› ÷˘ ? ±ıÀ·ı “÷‹fiı” ¤˛Î_Ï÷ ◊Λ »ı. ¿ÎflHÎ ⁄Ì…_ ¿Â_ fi◊Ì ’HÎ ¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õı fiı ! ±I›Îflı ¿˘”¿ ’Ò»ı ¿ı ¤≥, ±Îfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ¿Â_ ±Î‹Î_ »ı ? ÷˘ ±Î »ı. ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¤‰Î¥, Á΋ÌM›¤Î‰◊Ì ! ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ÷flÌ¿ı ¿ÎflHÎ ¿Ëı‰_ ’Õı. ≠ffi¿÷ν — ˉı ÿÎÿÎ∞, ±Î Á΋ÌM›¤Î‰fiı ·¥fiı ¤˛Î_Ï÷
 2. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 3 4 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) µI’Lfi ◊Λ »ı, ±ı ⁄flÎ⁄fl Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ωÂıʤΉ ±ıÀ·ı …ı √HÎ ’˘÷ÎfiÎ fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂflÌfl‹Î_ ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î ⁄ı ±ı¿ÿ‹ fi∞¿ ÷ı √H΢ µI’Lfi ◊¥ Ω›, ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı flά‰Î◊Ì. ˢ‰Î◊Ì ±ıÀ·ı ±ÎfiÎ ÿ⁄ÎHÎfiı ·¥fiı ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊Λ »ı ¿ı Ë_ ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ‹Ò‚¤Ò÷ ÷˘, ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î ˢ¥Â ¿ı ÷ı ˢ¥Â ? ±ÎfiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±ı‹ ◊Λ »ı. ¿˘¥ Ïø›Î …ı √HÎ »ı ±fiı ’ÿ˚√· ’fl‹Îb (…Õ)‹Î_ …ı √HÎ »ı ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ◊Λ ÷˘ ¿Ëı, “‹ıÓ ¿flÌ ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥±ı ¿flÌ ? ⁄ÌΩı ¿˘HÎ ¿flfiÎfl ?” ⁄ÌΩı √HÎ ∂¤˘ ◊Λ »ı ? ±ıÀ·ı ±Î ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊Λ »ı. ’˘÷ı ¿_¥ ’HÎ ¿›* fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ √H΢ »ı fiı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı, ’ÿ˚√· ’fl‹Îbfi˘ ¿÷ν … fi◊Ì ’HÎ “±ıfiı” ±ı‹ ◊Λ »ı ¿ı, “±Î ⁄Ì…_ ¿˘HÎ ¿flfiÎfl √HÎ ÁÏø›’b_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı. ±fiı »ı ? Ë_ …, ‹ıÓ … ¿›*.” ±ı fi∞¿‹Î_ ˢ› fiı, ±ıÀ·ı ±ı ¤˛Î_Ï÷ ±Î «ı÷fifiı ’˘÷Îfiı ¿Â_› fi◊Ì, ’HÎ ’flµ’ÎÏ‘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±fiı ⁄Ì…_ ¿˘¥ ¿flfiÎfl »ı fiËŸ ±fiı ’˘÷ı ¿÷ν (ω¤Î‰) ∂¤_ ◊›_ »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ≥E»Î’Ò‰˝¿fi_ fi◊Ì. ⁄ı ‰V÷ ΩıÕı »ı fiËŸ »÷Î_ “‹ıÓ ¿›*” ⁄˘·ı »ı ±ı ¤˛Î_Ï÷. ±ı Á‹Ì¿flHÎ ⁄_‘fifi_, ‹Ò¿Ì ˢ› ÷˘ ⁄LfiıfiΠωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ. ’»Ì Ωı ⁄ı ‰V÷ ÷ı ⁄Lfiıfiı ±Î’HÎı »ıÀÎ ’ÎÕ̱ı ¿ı “±Î ÷‹ı Lˢ›.” ±ıÀ·ı »^À_ ’ÕÌ ±Áfl‰Î‚Ì Ë˘› ÷˘ ’¿Õı ±fiı ±Áfl ‰√flfiÌ Ë˘› ÷˘ fiÎ ’¿Õı, ’HÎ √›_. ωÂıʤΉ ÷˘ µI’Lfi ◊Λ … ±fiı ±Îfi_ (’ÿ˚√· ’fl‹Îbfi_) ±Î ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√· ’fl‹Îb±˘fiÌ «_«‚÷Î »ı, ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ÁÏø›’b_ ±ıÀ·ı ’¿ÕÌ ·ı »ı ÷fl÷. ±ÎI‹÷k‰fiı ¤˛Î_Ï÷ ◊÷Ì ËÂı ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ’ÿ˚√· ’¿ÕÌ ·ı »ı, ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ŒÎfi ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı Á΋Îfi˘ √fi˘ ·Î√ ◊›˘. ’ÿ˚√·fi_ »ı, ±ı‹ ÿı¬Î› »ı. ±Î’HÎfiı Â_ ±Õı ? ±Î ÷˘ ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı flËı‰Î◊Ì Ï‰ÂıÊ √HÎ ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fi˘ ÷˘ ‰Î_¿ ÿı¬Î›, ’HÎ ’ÿ˚√· ±ı¿·Îfi˘ µI’Lfi ◊Λ. ¿˘¥ √fi˘ fi◊Ì. ±Î ⁄ı »ı ΩıÕı, ÷˘ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄ı …ÿÎ ’ÕÌ ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı ¿ı‹ ±Î‰ı ? √›Î ÷˘ I›Î_ ±Áfl … fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — » ÂÎr÷ ‰V÷±˘ ÁÎ◊ı »ı … ’Ëı·ı◊Ì. ’HÎ ±Î ≠ffi¿÷ν — ω¤Î‰ ÷˘ V‰¤Î‰◊Ì …ÿÌ ‰V÷ »ı fiı ? ⁄ı ‰V÷ …Õ ±fiı «ı÷fi ±ı‰Ì »ı ¿ı ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊Λ. ⁄Ì∞ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ω¤Î‰ ±ı ÷˘ …Õ ±fiı «ı÷fi ÷k‰fiÎ ’ÎÁı ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ΩıÕı ˢ› ÷˘ ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi fi◊Ì ◊÷˘. …Õ ±fiı ’ÎÁı ±Î‰‰Î◊Ì ¿ı Ï÷Áfl_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ µI’Lfi ◊Λ »ı ÷ıfiı ¿è΢ «ı÷fi ⁄ı ¤ı√_ ◊‰Î◊Ì ≠◊‹ ω¤Î‰‹Î_ “Ë_” µI’Lfi ◊Λ »ı. »ı. ≠ffi¿÷ν — Œ@÷ ±Î‹Î_ ◊Λ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ω¤Î‰ fi◊Ì Ë˘÷˘, ƒT› ºÏp‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄ı ±ı¿·Ì … ‰V÷ ±ı‰Ì »ı. ω¤Î‰ fi◊Ì, ’HÎ ±ı ’›Î˝› ºÏp‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı ω¤Î‰ µI’Lfi ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Lfiı ÷k‰˘fiÎ_ ±ı‰Î_ ‹Ò‚¤Ò÷ √H΢ … ËÂı fiı ? ◊Λ »ı, ±ı ‰Î÷ ÷˘ ÁÎ«Ì fiı ? ’flV’flfiÎ √H΢fiÎ ÏËÁÎ⁄ı … ±Î‰_ ◊÷_ ËÂı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰ ‰√fl ÷˘ ’›Î˝›ºÏp ◊Λ fiËŸ. ’›Î˝›ºÏp
 3. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 5 6 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ’»Ì ◊Λ »ı, ω¤Î‰ ◊›Î ’»Ì. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ¿ÎflHΠω¤Î‰ »ı. ±ıfiı µI’Lfi ◊Λ »ı. ω¤Îω¿ ’›Î˝› ¿èÎÎ_. ‹Ò‚ ÷k‰fiÎ V‰¤Îω¿ ’›Î˝› ÷˘ …ÿÎ_ … »ı ≠ffi¿÷ν — ⁄Lfiıfi˘ Á_›˘√ ±Î…⁄Î… ˢ‰Î◊Ì ? ±ÎfiÎ◊Ì. (’›Î˝› ±ı V‰¤Îω¿ »ı, ’›Î˝› ºÏp ±ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ »ı.)Ö ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiıfi˘ Á_›˘√ ◊›˘ ¿ı ÷fl÷ ωÂıʤΉ µI’Lfi ±ı ωÂıʤΉfiı ‰Ì÷flÎ√˘±ı ω¤Î‰ ¿è΢ »ı. I›Îflı ±Î’HÎÎ ◊Λ »ı. ·˘¿˘ Â_ Á‹F›Î ¿ı ±ÎI‹Îfiı Á_ÁÎflfiÌ ºÏp … ’·ÀÎ¥ √¥. ±flı ‹Ò±Î, fi◊Ì ±Î ’·ÀÎ¥. ±ı‰_ ˢ› … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ‹ÎhÎ Á_›˘√fiı ¿ÎflHÎı »ı ¿ı Âıfiı ¿ÎflHÎı »ı ? ’˘÷ÎfiÎ ƒT›, √HÎ, ’›Î˝› ±ı ÷˘ © … »ı. …ı‰Î ¤√‰Îfi ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√fiÎ ¿ÎflHÎ◊Ì »ı fiı ⁄Ì…_ ¿ÎflHÎ »ı ±iÎÎfi÷Îfi_, ‹ËΉÌflfiÎ Ë÷Î ±ı‰Î … © »ı. ±ı iÎÎfi̱ı Ωı›Î ’»Ì ÷‹fiı ±Î ±ı ‰Î÷ ÷˘ ±Î’HÎı ‹ËŸ ‹ÎfiÌ … ·ı‰ÎfiÌ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ ˢ›. ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ıfiı, ÷ı ±iÎÎfi÷ÎfiÌ ±_ÿflfiÌ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı ±ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı, ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˘˝ ⁄εLÕˇÌ, iÎÎfifiÌ ⁄εLÕˇÌfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ¿fl÷Î ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı I›Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ⁄εLÕˇÌ‹Î_ … ˢ› »ı. ±ÎI‹Î √HΑ‹˝ ±fiı ⁄εLÕˇÌfiÌ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Îfiı ±Î ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ ⁄ËÎfl …÷˘ fi◊Ì. ±fiı ±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı ±fiı V‰¤Î‰‹Î_ flËÌfiı »ı. ’λ˘ ±Î ωÂıʤΉ »ı. ’»Ì ’ÿ˚√·fiÎ ËÎ◊‹Î_ (⁄Î∞) ±Î‰Ì Ω› »ı. ±ÎI‹Î ’»Ì ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, V‰¤Î‰ ±fiı ω¤Î‰ ⁄ı ωv© »ı ? ’ÒflΛ˘ …ı·‹Î_. ’»Ì ’ÿ˚√· ÁkÎÎ ⁄‘Ì. ÷˘›ı ’HÎ Ωı ¿Î"Ï{{ ⁄_‘ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì ’ÿ˚√· ÁkÎÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ω¤Î‰ ±ı ωÂıʤΉ ¿Ëı‰Î›. ωÂıʤΉ “Ë_” ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îflı ¿Î"Ï{{ ⁄_‘ ◊Λ »ı. ωÂıʤΉ ◊‰Îfi˘ ⁄_‘ ÷flÌ¿ı µI’Lfi ◊›˘. “Ë_ ¿_¥¿ »_ fiı ±Î ‹ıÓ … ¿›*, ‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ◊Λ »ı, …ı wÀ ¿Î"{ »ı. ¿Î"{ ⁄_‘ ◊›Î ¿ı ◊¥ √›_, ¬·ÎÁ ◊¥ ⁄Ì…_ ¿˘HÎ ¿flfiÎfl ?” ±ı ωÂıʤΉ. ±Î ωv©¤Î‰ fi◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ √›_. ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩB≤Ï÷ ±Î‰ı. ±ΩB≤Ï÷◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı ±Î. © V‰¤Îω¿ fiı ωv©¤Î‰ ÿÂÎ ⁄Lfiı ÁÎ◊ı ˢ› ÷˘ ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› √…flÎ÷Ì‹Î_ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ ±ΩB≤Ï÷fiı ⁄ı¤Îfi’b_ ¿Ëı »ı. … fiËŸ fiı ! ≠ffi¿÷ν — ωÂıʤΉ ⁄ıµfi˘ ±·√ ±·√ µI’Lfi ◊Λ »ı ≠ffi¿÷ν — ⁄ıµ‹Î_ ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ »ı ? ¿ı ⁄ıµfiı ‹‚Ìfiı ±ı¿ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiı‹Î_. ’ÿ˚√· ’fl‹Îb (…Õ)‹Î_› ωÂıʤΉ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ’Ëı·˘ ωÂıÊ¤Î‰Ì ◊›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı »ı fiı ±ÎI‹Î‹Î_› ωÂıʤΉ ◊Λ »ı. «ı÷fi ¬fl_ fiı ! ’ı·Î ⁄‘΋Î_ «ı÷fi fiËŸ ±ıÀ·ı ’Ëı·˘ ωÂıʤΉ ±Î ±ı‰_ »ı fiı, ’ÿ˚√· ±ı ∞‰_÷ ‰V÷ fi◊Ì. I›Î_ ¤Î‰ ˢ÷˘ µI’Lfi ◊Λ fiËŸ. ’˘÷Îfi_ V‰w’ …ı‰_ »ı ±ı‰_ flάÌfiı ωÂıÊ¤Î‰Ì fi◊Ì, ’HÎ ±ı ωÂıʤΉfiı √˛ËHÎ ¿flı ±ı‰_ ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ◊›˘ »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ ŒıflŒÎfl fi◊Ì ◊›˘ ±ıÀ·ı … ωÂıʤΉ ±ıfi΋Î_› ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_› ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı. ˉı ¿Ëı fiı ! V‰w’‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊›˘ ˢ÷ ÷˘ ωv©¤Î‰ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î ¿Â_ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±Î‹Î_, ’ÿ˚√· ¿Â_ ¿fl÷_ fi◊Ì, ωÂıʤΉ ±Î ÷˘ ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ‹Ò‚ ¤Î‰fiı «Ò¿Ì Ω› Ö Ï‰¤Î‰ ◊›Î ’»ÌfiÌ ’›Î˝› Á_⁄‘ı ‰‘ ω√÷ ¬_Õ-2‹Î_. ˝ _
 4. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 7 8 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) »ı. ±Î (…Õ)›ı ‹Ò‚ ¤Î‰fiı «Ò¿Ì Ω› »ı. ωÂıʤΉ ⁄ıµfiÎ ¤ı√Î ÷ıÀ·_ ¤˛Î_Ï÷fi_ ¤Îfi ◊Λ. ’HÎ ±Î ⁄‘Îfiı ÷˘ ±ı‹ … ·Î√ı »ı ¿ı ◊‰Î◊Ì … ◊Λ »ı. ¿˘¥ ¿fl÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ¤Î‰fiı «Ò¿Ì Ω› Ë_ … ¿fl_ »_.” ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ’HÎ ¬⁄fl fi◊Ì. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ Ë… »ı ⁄ıµ …HÎÎ ±fiı Á_ÁÎfl «Î· ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì F›Îflı ±ÎI‹Î ±ı‰Î ·˘¿˘ »ı ¿ı …ı‹fiı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¬⁄fl »ı. ‹Ò‚ ¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı, ’˘÷ı ΩHÎı ¿ı “Ë_ ¿˘HÎ »_” I›Îflı ±ı »^Àı. I›Îfl ≠ffi¿÷ν — ±Î …√÷‹Î_ ‹ÎL›÷α˘fiı ¿ÎflHÎı … ±Î ⁄‘Ì ’»Ì ’ÿ˚√· ’HÎ »^Àı. ÷¿flÎfl »ı fiı ? ¶_¶ ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı fiı ? iÎÎfi fiÏË, ‹ÎhÎ ⁄ÿ·Î¥ Ï⁄·ÌŒ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î Ï⁄·ÌŒ … ⁄√ÕÌ »ı. ÷ı◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ ±ÎI‹ÎfiΠω‹¬’HÎ΋Î_◊Ì ÁL‹¬ ◊÷Î_ Á‘ÌfiÌ ±Î ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ◊›˘ »ı. ±Î¬˘ Á_ÁÎfl Ï⁄·ÌŒ ⁄√Õ‰Î◊Ì ∂¤˘ »ı. ˉı ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı «ÎS›Î ¿flı »ı. ÷ı ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ÎflÌ (‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎÀı) ±Î ‹Ò¿‰Î◊Ì Ï‰ÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘, ’»Ì Ï⁄·ÌŒ ⁄√ÕÌ. …ı‹ «¿·Ì ‹ÎL›÷Î ÷ÒÀÌ √›ı·Ì ˢ› fiı ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ Ë… ‹ÎL›÷Î flËı·Ì «Î_«˘ ‹Îflı fiı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Ëo¿Îfl ¿Î‹ ¿flÌ flè΢ »ı. ±ı «Î_«˘ ˢ›, fiı Á_ÁÎfḻ˘fiı ±‹¿ ±‹¿ ±fi¤‰ ◊Λ fiı, ÷ı‹ ÷ı‹ ◊˘ÕÌ ‹ÎflfiÎfl ’˘÷ı »ı ±fiı ±ı «Î_«˘ ¿˘fiı ‹Îflı »ı ? ±ı ‹ÎflÎ◊Ì …ÿÌ ◊˘ÕÌ ‹ÎL›÷α˘ ÷ÒÀÌ √›ı·Ì ˢ›. ±Î ±‹fiı ⁄‘Ì ‹ÎL›÷Î Á_’ÒHν ‰V÷ »ı ±ı‰_ ‹Îfiı »ı. ±ıÀ·ı Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î›ı·Ì »ı. »^ÀÌ √›ı·Ì ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î ‹ÎL›÷α˘ »^Àıfiı ±ıÀ·ı »^À˘ … »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î Ï⁄·ÌŒ ⁄_‘Î÷Î ’Ëı·Î_ ±ıfiı CÎHÎÌ ≠Ïø›Î±˘‹Î_◊Ì ±Î iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ fi◊Ì, ‹ÎL›÷Î ⁄ÿ·Î›ı·Ì »ı. ’ÁÎfl ◊‰_ ’Õı »ı ? ±Î «¿·Ìfiı Ωı ±ıfi_ iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ ˢ› fiı, ÷˘ ±ı «Î_«˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ≠Ïø›Î µI’Lfi ◊Λ I›Îfl ’»Ì … ‹ÎflÌfiı ‹flÌ … Ω÷. ’HÎ iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ fi◊Ì, ±ıfiÌ Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î›ı·Ì Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î› fiı ! Ï⁄·ÌŒ ⁄_‘Λ. ≠Ïø›Î ÷˘ ⁄‘ı ±_ÿfl¬Îfiı »ı. ’»Ì ∂ÕÌ √›Î ’»Ì ¿Â_› fiËŸ. ’Î»Ì ±Î‰ı ÷˘ Ï⁄·ÌŒ ’Î»Ì flËV›‹› (√M÷’HÎı) ˢ› …. ≠Ïø›Î ÷˘ ‰E«ı ˢ› …, ’HÎ Â_ ∂¤Ì ◊¥ Ω› ¿ı Áη_, ±ı … »ı ±Î. ’HÎ ’λ_ ∂ÕÌ √¥ ±ıÀ·ı ⁄_‘Λ »ı ±ı ±Î’HÎı ΩHΉ_ Ωı¥±ı. ¿Â_› fiËŸ. ±fiı ’ı·_ ÷˘ ∂ÕÌ √›Î ’»Ì ±ı iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ’HÎ iÎÎfi ⁄ÿ·Î÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹Ò‚‹Î_ ±I›Îflı ±Î’b_ ⁄Ì…_ ¿Â_ ⁄√Õu_ fi◊Ì, Œ@÷ ±Î’HÎÌ Ï⁄·ÌŒ … ⁄√ÕÌ »ı. Œ@÷ Ï⁄·ÌŒ flÎ¥À ◊¥ √¥ ÷˘ flÎ¥À ±ıÀ·ı ÿ½fifiÌ ¤˛Î_Ï÷ »ı, iÎÎfifiÌ ¤˛Î_Ï÷ fi◊Ì. ÿ½fifiÌ ¤˛Î_Ï÷ ±Î‰Ì √›_, ⁄Ì…_ ¿Â_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿ı “Ë_ »_” ÷ıfi_ ¤Îfi »ı, ’HÎ ⁄Ì…_ “Ë_” Â_ »ı ÷ı ¬⁄fl fi◊Ì. …ı‹ ¿ı «√Õ˘‚‹Î_ ⁄ıÁ÷Î ’Ëı·Î_ ΩHÎı »ı ¿ı ’˘÷ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ÷Ï⁄›÷ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ⁄ıÃÌ »ı ±ı‰_ ÷˘ “±Î’HΔfiı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı fiı ÁÎflÌ »ı. ’HÎ «√Õ˘‚‹Î_ ⁄ıÃÎ ’»Ì µ÷flı I›Îflı ∂·ÀÌ ◊Λ, «yfl ¿ı ±Î‹ ¿ı‹ ÿ—¬ ’Õı »ı ? ±ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¿ÎœÌ fiά̱ı ÷˘ flÎ¥À ±Î‰ı ±fiı ⁄‘_ Œfl÷_ ÿı¬Î› »ı. I›Îflı ±Î’HÎfiı Â_ ¿Ëı, “±ı› ! ±Î Ï⁄·ÌŒ »ı …. ⁄Ì…_ ¿Â_ ⁄√Õu_ … fi◊Ì. “±ÎI‹Î” ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … ⁄‘_ Œflı »ı, ±Î ⁄‘_ Œflı »ı.” I›Îflı ±Î’HÎı {Î·Ì ·ı‰Î ’Õı. “±Î »ı. ±fiı ÷ı … ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl »ı fiı ÷ı … ÷Ì◊*¿fl˘ »ı, …ı ¿Ë˘ ⁄‘_ Œflı »ı” ¿Ëı »ı, ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷. I›Îfl ’»Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı Ë_ ÷ı, ÷ı … »ı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ÁÎfl˘ Ë÷˘. ’HÎ ±Î Œfl÷_ ÿı¬Î› »ı ÷ı Ë_ fi◊Ì Œfl÷˘ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ ⁄ÿ·Î› »ı, ⁄Ì…_ ƒT›, ‰V÷‹Î_ fi◊Ì ⁄ÿ·Î÷_. ¿˘¥
 5. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 9 10 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ⁄˛ÎõHΠˢ›, ±fiı ‹ËŸ ±ıfiı Ï⁄·ÌŒ ⁄ıÃÌ Ë˘› ¿ı ‹Î_ÁÎËÎfl ¬Î‰Î‹Î_ ±ÎI‹Î ⁄ÿ·Î›˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷ıfi˘ ÷ı … flè΢ »ı. ‰V÷ ’˘÷ÎfiÎ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ÷˘ ±ıfiı ⁄˛ÎõHÎ’b_ …÷_ flèÎ_ fi◊Ì. ’HÎ ¬Î·Ì Ï⁄·ÌŒ V‰¤Î‰‹Î_ … »ı. ⁄ÿ·Î›ı·Ì »ı ±Î‹Î_. ’HÎ Ωı iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ ˢ÷ fiı, ÷˘ ŒflÌ fiÎ ≠ffi¿÷ν — ÿıËfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Á‹Ω≥ √›_ ’HÎ ±Î …√÷ ∂¤_ Ãı¿ÎHÎı ±Î‰÷. Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î¥ »ı, ÷ı◊Ì ŒflÌ ‹Ò‚ V◊Îfi ’΋ı »ı, ◊›_ ±ı‹Î_ ¿›_ …Õ fiı ¿›_ «ı÷fi ? fiËŸ ÷˘ ‹Ò‚V◊Îfi fiÎ ’΋÷. ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi ±Îfi_ ±Î …, ±I›Îflı »ı ÷ı …. …Õ ±Î fiËŸ. ±ı‰_ »ı fiı, ‹Ò‚ ±Á· ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ◊›_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±I›Îflı …ı …Õ »ı fiı, ±ı ÷˘ ω¿Ú÷ …Õ »ı. ω¿Ú÷ ±ıÀ·ı ‹Ò‚ …ı ·˘¿˘±ı ±iÎÎfifi_ ≠ÿÎfi ¿›Ùfiı ±ıÀ·ı Á_V¿Îfl ⁄‘Î ∂¤Î ◊¥ √›Î ˢ‰_ Ωı≥±ı ÷ı fiËŸ. ±fiı ‹Ò‚ ±b-’fl‹Îb w’ı »ı. ÷ı ’fl‹Îb »ı. ÷ı …L‹÷Î_ … ·˘¿˘ “±ıfiı” “«_ÿ, «_ÿ” ¿flı. ˉı ’ı·Î ⁄Î⁄Îfiı ¤ı√Î ◊≥fiı ±b ◊Λ »ı. ±b ¤ı√Î ◊≥fiı V¿_‘ ◊Λ »ı. ’HÎ ±ı ÷˘ ¬⁄fl … fiΠˢ› ¿ı ±Î Â_ ¿flı »ı ÷ı ? ’HÎ ±ıfiı ±Î ·˘¿ «˘A¬_ …Õ ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î ω¿Ú÷ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹Î_◊Ì ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı, Á_V¿Îfl ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı »ı. ’»Ì “±ı” ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı »ı ¿ı “Ë_ «_ÿ »_.” ’fl fiÌ¿‚ı, √_‘Î≥ µÃı. ’ı·Î‹Î_ ’fl- ⁄fl, ·˘ËÌ-⁄˘ËÌ ¿Â_ fiÎ fiÌ¿‚ı. ’»Ì ‹˘À˘ ◊Λ I›Îflı ¿Ëı »ı, “±Î ‹ÎflÎ ‹Î‹Î ◊Λ fiı ±Î ‹ÎflΠˉı ±ı‰Î ⁄ı ±Î, ±ÎI‹Î ÷˘ ±Îfi˘ ±Î …ı Ïfl›· »ı ÷ı ±fiı …Õ ¿Î¿Î ◊Λ.” ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ ±iÎÎfi ≠ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı ¤˛Î_Ï÷ ’fl‹Îb ⁄ı ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì, ωÂıWÎ √HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ’˘÷ÎfiÎ √HÎ ∂¤Ì ◊¥ Ω› »ı. ±Î‹Î_ ◊Λ »ı Â_ ¿ı ±ÎI‹ÎfiÌ ±ı¿ „@÷ ‘‹˝fiı ⁄Lfiı ‰V÷ »˘Õ÷Î fi◊Ì. ωÂıWÎ √HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ıfiı ±Î‰flΛ »ı, ÿ½fi fi΋fiÌ Â„@÷ ±Î‰flΛ »ı. ±ı ÿ½fi fi΋fiÌ T›Ï÷flı¿ √H΢ ¿Ëı‰Î›. ±ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ◊Λ »ı. ±fiı I›Î_◊Ì Â„@÷ ±Î‰flΉÎ◊Ì ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊¥ √›ı·_ »ı. ±ı ÿ½fi F›Îflı ±Ë_¿ÎflfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ »ı, ⁄ÌÏ√Ïfi_√ ◊Λ »ı. ŒflÌ Á‹_ ◊Λ, ÁQ›¿˚ ◊Λ, I›Îflı ’λΠ“’˘÷ı” ’˘÷ÎfiÎ_ “‹Ò‚ V‰w’”‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω›. ±Î ÿ½fi Ï‹J›Î ◊¥ √›_ »ı ±fiı ±ıÀ·ı ±Î ˉı, ±ÎI‹Î ¿Â_ ¿fl÷˘ fiËŸ ˢ‰Î »÷Î_ ±ı¿ Œ@÷ ω¤Î‰ ¤˙Ï÷¿‹Î_ … Á¬ »ı ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı. ÷ı ÿ½fi Á‹_ ◊Λ ÷˘ ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰˘ »ı ±fiı ±Î ¤˙Ï÷¿ Á¬fiÌ ‹ÎL›÷Î ’HÎ ∂ÕÌ Ω›. ⁄Ì…_ ¿Â_ ⁄Ë ·Î_⁄_ ω¤Î‰fiı ⁄ËÌfl˚¤Î‰ ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı ⁄ËÌfl˚¤Î‰ ±ıÀ·ı ±ı¿ ¬Î·Ì ⁄√Õu_ … fi◊Ì. ºÏWÀ … ⁄√ÕÌ »ı. ±ı ºÏWÀ ±‹ı Œıfl‰Ì ±Î’̱ı ±Î‹ ºÏp … ¿fl‰Î◊Ì ±Î ‹ÒÏ÷˝±˘ ∂¤Ì ◊›ı·Ì »ı. ºÏp ±Î‹ »Ì±ı. ¿fl‰Î◊Ì …, ⁄Ì…_ ¿Â_ … fi◊Ì ¿›*. Ωı ¿›* ˢ÷ ÷˘ ÷ı Ωı¬‹ÿÎfl ⁄fi÷. ’HÎ ±ı ±Ïø› V‰¤Î‰fiÎı »ı. ’Ëı·_ ’ˆHÎ ’fl‹ÎI‹Îfiı ! ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ Á΋ÌM›¤Î‰◊Ì “ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋” ω¤Î‰ ’»Ì T›Ï÷flı¿ ! ∂¤_ ◊›_, ÷ı‹Î_ ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘. ‹Ò‚ …ı V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· Ë÷_, ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î ωÂıʤΉ˘ ¿flı·Î »ı, ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ø˘‘- ÷ı fiÎ flèÎ_. ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ∂¤Î_ ◊›Î ¿flı »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ? ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì ≠ffi¿÷ν — ±ı‹ ¿flÌfiı ¥√˘¥{‹fiÌ µI’ÏkÎ ◊¥ »ı ? flÌ÷ı ∂¤Î_ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹Î_◊Ì ¥√˘¥{‹fiÌ µI’ÏkÎ ◊¥. ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·, ±ı ⁄ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥ I›Îfl◊Ì
 6. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 11 12 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) … ±Î‰Î ¤Î‰˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ∂¤Î ◊›Î ¿flı »ı, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î- ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ F›Î_ Á‘Ì ±Ë‹˚¿Îfl »ı, ±ı ω·› ·˘¤ ∂¤Î_ ◊›Î ¿flı »ı ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ’»Ì ’fl_’flÎ «Î· ◊Λ »ı. ’΋ı ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·Î‹Î_ …ı ’ÿ˚√· »ı, ±ı ’ÿ˚√·fiÎ ⁄_‘, ±ıfiÌ ’»Ì ⁄Ì… fiάı fiı ’λ_ ±ı‹Î_◊Ì Œ‚ ±Î‰ı. ±ı Œ‚ ’λ_ ⁄Ì… fiάı ’HÎ Ïfi…˝flÎ ◊÷Ì Ω› ’»Ì ? fiı ⁄Ì…‹Î_◊Ì ’λ_ Œ‚ ±Î‰ı, ±ı‹ «Î· … flèÎ_ ’»Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωÂıʤΉ …ıÀ·˘ ±˘»˘ ◊÷˘ Ω› ±ıÀ·_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ÎI‹ÎfiÎ T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı, ’˘÷ÎfiÎ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ±˘»_ ◊÷_ Ω›, ⁄‘_ ±˘»_ … ◊¥ Ω›. ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ ◊Λ ⁄ÌΩ »ı ‹ÎÀı ±Î ∂¤Î ◊Λ »ı. ±Î …ÕfiΛ fi◊Ì ±fiı «ı÷fifiΛ fiı ω·› ’΋ı ±ıÀ·ı ’ı·Î ⁄‘Πω·› ◊‰Î ‹Î_Õı. ‹Ò‚ ’Ëı·˘ fi◊Ì, T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı. ±fiı iÎÎfi, ÿ½fi, „@÷, ±Îfi_ÿ ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ »ı fiı ’»Ì ’ÿ˚√·fi˘ ωÂıʤΉ ±Ïø›÷Î ±ı ⁄‘Î ±ÎI‹ÎfiÎ ±L‰› √H΢ »ı. µI’Lfi ◊Λ »ı. V‰¤Îω¿ fiı ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ¿ı …ı © ’fl‹Îb±˘ »ı, ωlÁÎ V‰w’ı »ı, ±ıfiı ±Î‰_ ’ÿ˚√· fi◊Ì, ’ÒflHÎ-√·fi fi◊Ì ? ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ÁIÁ_√‹Î_ ±ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚ı·_ ¿ı “ωÂıʤΉ◊Ì Â_ ◊›_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “Ï‹¿ıÏfi¿· «ı÷fi ∂¤_ ◊›_, ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊›_, ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹Î_ ±Î‰_ ¿Â_ ˢ› fiËŸ fiı ! »÷Î_ ±ı V‰¤Î‰◊Ì ’ÒflHÎ-√·fi‰Î‚_. ±ı V‰w’ F›Î_ Á‘Ì ±Î’b_ »ı I›Î_ Á‘Ì »^ÀΛ … Ïø›Î¿ÎflÌ »ı. fiËŸ.” ÷˘ ±Î‹Î_ Ï‹¿ıÏfi¿· «ı÷fi, ’ÿ˚√· ±fiı ’ÒflHÎ-√·fi, ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÁÏø› »ı ? ωÂıʤΉ ’»Ì ±Î hÎHÎ ‰V÷ ∂¤Ì ◊¥ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁÏø› »ı, ’HÎ ±ıfiı ’ÒflHÎ-√·fi … ¿Ëı‰Î› ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎı› ±ı¿ … »ı. ⁄‘_ Ï‹¿ıÏfi¿· »ı. ’ÿ˚√· ±ıfi˘ »ı. ’ÿ˚√· ÷˘ Âıfiı ¿Ëı‰Î› ? Ï‹l«ı÷fi ±ıfiı … ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±◊˝ … Ï‹¿ıÏfi¿· »ı. Ï‹¿ıÏfi¿·fi˘ ±◊˝ Â_ ? ±ıfiÌ ‹ı‚ı «ÎS›Î ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı ’ÿ˚√· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄Ì… ⁄‘_ ÷˘ ’ÒflHÎ-√·fi ¿Ëı‰Î›. ¿flı, «_«‚ … flËı, ±ıfi_ fi΋ Ï‹¿ıÏfi¿·. Ïfifl_÷fl «_«‚ flËı, ±ıfi_ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ’fl‹Îb ±fiı ’ÿ˚√· ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl ◊›˘ ? fi΋ ’ÿ˚√·. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’fl‹Îb ±fiı ’ÿ˚√·‹Î_ Œıfl »ı. ±ı¿ ÷˘ © ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹Ò‚ V‰w’ı ’ÿ˚√· ωlÁÎ »ı ? ’ÿ˚√· ˢ› »ı, ±fiı ⁄Ì…_ ωÂıÊ¤Î‰Ì ’ÿ˚√· »ı. © ’ÿ˚√· ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Ò‚ V‰w’ı ωlÁÎ »ı. ’fl‹Îb V‰w’ı »ı, »÷Î_ ±ı ’fl‹Îb V‰¤Î‰◊Ì Ïø›Î¿ÎflÌ »ı. ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ËŸ ⁄flŒ ’Õ÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_◊Ì ‹˘À_ ‹ËΉÌflfiÎ ’Ò÷‚Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄Î… ±ÎI‹Î‹Î_ ωÂıʤΉ ◊‰Î◊Ì, ’ı·Î‹Î_ …ı‰_ ◊¥ √›_ ˢ›. ±ı ’λ_ ±˘√‚Ì Ω› ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ ◊Λ, ’λ_ ±Î ’ÿ˚√· µI’Lfi ◊Λ »ı ? √·fi ◊Λ. ±ı © ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±fiı ⁄Ì…_ ±ÎI‹Î ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ ωÂıʤΉ ±Ë‹˚¤Î‰ »ı ±fiı ’ÿ˚√·fi˘ ’ÿ˚√·fiÎ ’fl‹Îb ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì µI’Lfi ◊›ı·_ »ı, ±ı ωÂıÊ¤Î‰Ì Ï‰ÂıʤΉ ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ±Ë‹˚ √›˘ ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ-√·fi √›_. ‹Ò‚ ’ÿ˚√· »ı, ±ı‹Î_ ·˘ËÌ, ËÎÕ¿Î_, ‹Î_Á, ±ı ⁄‘_ ωÂıÊ¤Î‰Ì ’ÿ˚√· © ’fl‹Îb ◊›Î_ ÷ı ’HÎ V‰¤Îω¿ ’ÒflHÎ-√·fifi˘ V‰¤Î‰ »ı. »ı.
 7. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 13 14 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ⁄‘_ ±Î‰Ì Ω› ? Ωı¥LÀ ◊›Î_, ’ı·Îfi˘ ±Ë‹˚ ◊›˘, ±ıÀ·ı ±ËŸ ±Î√‚ ≠›˘√ÁÎ ∂¤_ ◊¥ Ω›. ≠›˘√ÁÎ ±ıÀ·ı ±Î‹ ’fl‹Îb, Ωı¥LÀ w’ı fiÎ ◊Λ. ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ±fiı ⁄Ì…_ ⁄‘_› ‹Î›Î-⁄ΛΠϋlÁÎ ◊Λ I›Îflı Ωı¥LÀ w’ı ◊Λ. ≠›˘√ÁÎ ÷˘ ’fl‹Îb ¤ı√Î ⁄‘_› ±Î‰Ì Ω›. ±Ë_¿Îfl ÏÁ‰Î› ⁄‘_› ’ÿ˚√·fiΠωÂıʤΉ »ı. ◊‰ÎfiÌ ⁄‘Ì ÷ˆ›Îfḻ˘. ’»Ì Ï‹lÁÎ ◊›Î. Ï‹lÁÎ ◊›Î ±ı ±Î ±Ë_¿Îfl √›˘ ¿ı ⁄‘_› √›_. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ⁄‘_› ±Ë_¿Îfl µ’fl »ı. ‹fiW›fiÎ, ⁄‘Î_ ∞‰‹ÎhÎfiÎ ⁄˘ÕÌ ⁄‘Î. ±fiı ’»Ì ωlÁÎ, ’»Ì ±ÎI‹ÎfiΠωÂıÊ ’ÏflHÎ΋‹Î_ ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘ ±fiı ∂ՉΠ‹Î_Õı ’λÎ. flÁ ¤˘√‰¥ …¥, ±Ë_¿Îfl flÁ ¤˘√‰ı. ’»Ì ±Î ’ÿ˚√·fiΠωÂıÊ ’ÏflHÎ΋‹Î_, ‹Ò‚ …ı V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· Ë÷_ fiı, ÷ı (’ÿ˚√·) ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı. fiÎ flèÎ_. ≠ffi¿÷ν — …ı‰˘ …ı‰˘ ±Ë_¿Îfl flÁ ¤˘√‰÷˘ ˢ› ÷ı‰˘ ÷ı‰˘ ≠ffi¿÷ν — V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ¿ı‰_ Ë÷_ ? ŒıflŒÎfl ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√·‹Î_ »ı ÷ı «˘A¬_ ˢ› Ë_‹ıÂÎ_, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ŒıflŒÎfl. …ı‰_ ’ı·˘ ±Ë_¿Îfl Ï«_÷‰ı fiı, ÷ı‰_ ±Î ·˘ËÌ-’v, √_ÿ‰ÎÕ˘ ¿Â˘› fiΠˢ›. ’ÿ˚√· ◊¥ Ω›. ’˘÷Îfiı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. Ï«_÷‰ı ¿ı ±Î ◊¥ Ω›, ±ı‰_ Ïø›Î¿ÎflÌ »ı ±Î. ’ÿ˚√· V‰¤Î‰◊Ì … Ïø›Î¿ÎflÌ ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ≠ffi¿÷ν — V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√·fi_ ±„V÷I‰ ÂÎfiÎ◊Ì ◊›_ ˢ› ? »ı ÷ı ⁄ıfi˘ ÁÎ_‘˘ ‹Y›˘. ÷ı ⁄ıµ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ’ÎQ›Î. ˉı ωÂıÊ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹Ò‚ »ı …, V‰¤Î‰ı ±„V÷I‰‰Î‚_ … »ı. ’ÏflHÎ΋ ¿ı‹ ⁄_‘ ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı »ı, ¿ı ±Î ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ±fiı ±ıÀ·ı ’»Ì ±Ë_¿Îfl Ï«_÷‰ı fiı ’ÿ˚√· ‘flı w’... ’ÿ˚√·fi_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±Ë_¿Îfl ωlÁÎ ±ı © ’fl‹Îb … »ı ±fiı ’fl‹Îb w’ı ¿Ëı‰Î› »ı. »ı I›Î_ Á‘Ì ’ÿ˚√·fi_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl Ï«_÷‰ı ÷˘ ÷ı‰_ ’HÎ ±ıfi˘ V‰¤Î‰, ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰¤Î‰ »ı, Ïø›Î¿ÎflÌ V‰¤Î‰ »ı, ’ÿ˚√· ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ … Ï«_÷‰fi ◊›_, ’ÿ˚√·fi_ ’ÒflHÎ-√·fi V‰¤Î‰ »ı ±ıÀ·ı ±Î ⁄ı ±b ¤ı√Î ◊›Î, hÎHÎ ±b g«÷‰fi »^Àu_, ±ıÀ·ı ⁄‘_ »^Àu_. ¤ı√Î ◊›Î, ’»Ì Ωı¥LÀ ◊¥ Ω› ⁄‘Î. ‹˘À_ ±ı (’Ò÷‚Î …ı‰_) ◊¥ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ’ÿ˚√·fi_ Ï«_÷‰fi ¿flı »ı, ±ıÀ·ı Ω›, ’λ_ ¬fl‰Î ‹Î_Õı. ¤ı√Î ◊Λ fiı ‹˘À_ ±ı ◊¥ Ω›, ’λ˘ ’ÿ˚√· w’ı ◊Λ »ı, ±Ë_¿Îfl Ωı V‰¤Î‰fi_, ’˘÷Îfi_ ±ÎI‹Îfi_... ÀÎ¥‹ ◊Λ, ’λÎ_ …ÿΛı ’ՉΠ‹Î_Õı, ’ÒflHÎ-√·fi, ’ÒflHÎ √·fi. ±ıÀ·ı ±Î …ı‹Î_ ·˘ËÌ-’v ±ı‰_ ÷ı‰_ fiÎ fiÌ¿‚ı ±ı ’ÒflHÎ-√·fi »ı, ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰fi_ Ï«_÷‰fi, ±ıfiı ±Ë_¿Îfl √HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ÷ı ±ı ⁄‘_ V‰¤Îω¿ ’ÒflHÎ-√·fi, «˘A¬_ ±ı »ı ÷ı ωlÁÎ. ±fiı Ë_‹ıÂÎ_ ±Ë_¿Îfl ˢ› fiı I›Î_ Á‘Ì ’ÿ˚√·fi_ … Ï«_÷‰fi ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±Î »ı ÷ı, ¿›_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±Î’HÎı ? ¿ıÀ·Îı¿ ±Ë_¿Îfl ±ı‰˘ ˢ› »ı, © ±Ë_¿Îfl, ÷ı »ı ÷ı ’˘÷Îfi_ … Ï«_÷‰fi ¿›Î˝ ¿flı »ı, V‰¤Îω¿ flÌ÷ı. ±ıÀ·ı ’»Ì V‰¤Î‰‹› ◊¥ ≠ffi¿÷ν — Ï‹lÁÎ ? √›˘. ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰fiı ±˘‚A›˘ ±ıÀ·ı I›Îfl◊Ì ±Ë_¿Îfl flËı÷˘ … ÿÎÿÎlÌ — Ï‹lÁÎ fiı ≠›˘√ÁÎ. ±ıÀ·ı ⁄ı ¤ı√Î ◊¥fiı. ⁄ı fi◊Ì.
 8. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 15 16 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) T›Ï÷flı¿‹Î_ ‹A›, ±Ë‹˚ ! ÷ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Îfl˘’ fi◊Ì ¿fl÷˘ ’λ˘. ±iÎÎfi◊Ì Ï‰ÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı T›Ï÷flı¿ √H΢‹Î_ ±Ë‹˚¤Î‰ µI’Lfi ◊‰˘ ±ı‰_ fi◊Ì ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ’˘÷ı ¿flı »ı ±Î‰_ ? ±ÎI‹Î ±ı‹ ±Îfl˘’ ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Ë‹˚¤Î‰ ±ı ’˘÷ı … T›Ï÷flı¿ √HÎ (‹Ò‚ ŒVÀ˝ ·ı‰·fi˘) »ı. F›Î_ Á‘Ì ⁄ı ‰V÷fi˘ Á΋ÌM›¤Î‰ »ı ±fiı ±Ë‹˚¤Î‰ ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Îfl˘’ fi◊Ì ¿fl÷˘. ±Î ÷˘ ‹Ò‚ ∂¤˘ flè΢ »ı, I›Î_ Á‘Ì T›Ï÷flı¿ √H΢ ⁄‘Λ flËı »ı. ‹Ò‚ ±Ë‹˚¤Î‰ ±ÎI‹Îfi˘ …ı ±ı¿ ÿ½fi fi΋fi˘ √HÎ »ı, ÷ı ±Î Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎfiı … T›Ï÷flı¿ √HÎfi˘ ‹A› ◊Î_¤·˘ »ı. ±ı fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_› fiËŸ. ·≥fiı ÿ½fi ±ıfi_ ωÂıʤΉfiı ’΋ı »ı. ±fiı ωÂıʤΉfiı ’΋ı fiı T›Ï÷flı¿ fiÎÁÌ Ω› ⁄‘Î, Ï⁄«ÎflÎ ! ÷ıfiÎ◊Ì ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_ »ı. V‰¤Îω¿¤Î‰fiı ’΋ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HΠωÂıʤΉı ’΋ı »ı. ≠ffi¿÷ν — fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ı fiı ±Ë‹˚ vvvvv ±ı¿ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îfl … »ıfiı ! fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ±ı … ±Ë_¿Îfl ±fiı flÎ¥À Ï⁄·ÌŒ ±ı ©ÎI‹Î. ≠ffi¿÷ν — ¿ÊΛ …ı »ı, ±ı ¿›Î √HÎfiÎ ’›Î˝› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· ’›Î˝› »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı …ı ¤Î‰ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı ’ÿ˚√·fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ (ωÂıʤΉ) ±ı «ı÷fifiÌ ±iÎÎfi÷Î »ı ±fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı ’ÿ˚√· ’›Î˝› »ı. ¤Î‰ …ı ¿flı »ı ÷ı ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì. ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ¤Î‰ ¿fl÷˘ … fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ Ë˘› ±ı ¤Î‰ fi◊Ì ¿fl÷Î ? ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ¤Î‰ fiËŸ. ’»Ì V‰¤Îω¿¤Î‰. ÷ÎflΠωÂıʤΉ◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı. V‰¤Îω¿¤Î‰ ±ıÀ·ı ÷Îfl˘ ‹˘ZÎ.
 9. 17 18 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ωiÎÎfi ÏÁ‰Î› √Q‹ı ÷ı‰Ì ‹Î◊ο>À ¿flı fiı ›˘√˘-⁄˘√˘ ⁄‘_› ¿flı, ’HÎ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±ÎI‹Î ’Î‹Ì Â¿Î› fiËŸ. ±Î ⁄‘_ ÁΛLÁ …ÿ_ »ı. ωiÎÎfi Â_ »ı, ±Î ·˘¿˘fiı A›Î· fiΠˢ›. ≠ffi¿÷ν — ø˘‘ µÿ˚¤‰‹Î_ ±Î‰ı·˘ ˢ› ÷ı ¿˘fi˘ √HÎ »ı ? [2] ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ±L‰› √HÎ fi◊Ì, ±ÎI‹Îfi˘ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ¿˘fiÎ √HÎ ? ±L‰› √HÎ fi◊Ì, ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ (ωÂıÊ √HÎ) »ı. ±fiı ⁄Lfiıfiı …ÿÎ ’ÎÕ̱ı ÷˘ T›Ï÷flı¿ √HÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ı »ı T›Ï÷flı¿ √H΢ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ω√÷‰Îfl Á‹Ω‰˘. ±Î’fiı Á‹Î‘Îfi ¿_¥ ◊Λ »ı ¿ı ±ı‰_ … ? √Ò_«‰ÎÕ˘ ◊÷˘ ˢ› ÷˘ ŒflÌ ’Ò»Ωı. ±ı‰_ fiËŸ ¿ı ±À¿Ì …‰ÎfiÌ …wfl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‰V÷fiÎ …ıÀ·Î √HΑ‹˝ ˢ› ±ıÀ·Î ⁄‘Î ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ıfiÌ ‹ËŸ ˢ›. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ Ωı ±ÎI‹ÎfiÎ √HΠˢ÷ ÷‹Îfl΋Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ËÂı ¿ı fiËŸ ˢ› ? ÷˘ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ÎI‹Î‹Î_ flËı‰Î Ωı¥±ı. Ωı ’ÿ˚√·fiÎ √HΠˢ› ≠ffi¿÷ν — ˢ› … fiı ! ÷˘ ’ÿ˚√·‹Î_ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı flËı‰Î Ωı¥±ı. ±ı …ÕfiÎ √HÎ fi◊Ì fiı «ı÷fifiÎ √HÎ fi◊Ì. ±ı ⁄ı ‰V÷ ΩıÕı ‹Ò¿‰Î◊Ì Ï‰ÂıÊ √HÎ µI’Lfi ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ √HÎ ¿ı ±Î …ÕfiÎ ? «ı÷fifiÎ ◊›ı·Î »ı. »÷Î_› ÂÎVhοÎfl˘±ı fi΋ …ÿ_ ’ÎÕu_ »ı. ÂÎVhοÎfl˘±ı ±ıfiı √HÎ ËÂı ¿ı …ÕfiÎ ËÂı ? T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿èÎÎ. ˉı ⁄‘Î ÁΑ-Á_L›ÎÁ̱˘ ±ı‰_ ΩHÎı ¿ı …Õ‹Î_ ˢ› fiËŸ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ «ı÷fi ÏÁ‰Î› ˢ› fiËŸ, ÷ı ⁄‘_ √Ò_«Î›ı·_ »ı. T›Ï÷flı¿ ±ıÀ·ı ±L‰› √HÎ fiËŸ. ±L‰› √HÎ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ √Ò_«Î√Ò_«, √Ò_«Î√Ò_« ! ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “«ı÷fifiÎ √HÎ ¿ı …ÕfiÎ ?” »^Àı fiËŸ ±ı‰Î. ’ÿ˚√·fiÎ fiı ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ±L‰› √H΢ »ı. I›Îflı ¿Ëı, “«ı÷fifiÎ.” «˘A¬_ ¿ËÌ ÿıÂı. ˉı «ı÷fifiÎ ±Î √HÎ fi◊Ì, T›Ï÷flı¿ √H΢ ’˘÷Îfiı (±ÎI‹Îfiı) «˘ÓÀÌ ’Õı ±ı ¿ı‰Ì ±Ω›⁄Ì Ï⁄«ÎflÎfiÎ. ˉı √HÎ ±‰‚Î ‹Îfi‰Î◊Ì Â_ ◊Λ ? @›Îflı› ±ÎI‹Î »ı ! ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹ÎfiÎ ÷˘ ±L‰› √H΢ »ı. ≠ÎM÷ ◊Λ fiËŸ. ±I›Îflı› ±ÎI‹Î ÷˘ © … »ı, Œ@÷ ±Î ’ÿ˚√· ω¿Ú÷ ◊›_ I›Îflı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’_ÏÕ÷˘ fiı ⁄‘Î ¿Ëı »ı ¿ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î- »ı. ·˘¤ ÷˘ ±Î «ı÷fifi˘ … ‘‹˝. ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÏfiflÎ_÷ ◊¥ (!) √¥ ˉı ! ≠ffi¿÷ν — ±ı ω¿Ú÷ ¿ı‹ ◊›_ ? ±ıÀ·ı I›Î_ ÏÁ©√Ï÷‹Î_› ΩıÕı ±Î‰ı ÏfiflÎ_÷ı. ˉı ±ı «ı÷fifi˘ ‘‹˝ fi◊Ì.” I›Îflı ¿Ëı, “…Õfi˘ ‘‹˝ »ı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ, …Õfi˘› fi◊Ì, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î’HÎı fiı ±Î ⁄ı ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì. ±Î’HÎ΋Î_ »ı ‹Ò±Î.” I›Îflı ¿Ëı, “÷˘ ±ı µ’fl◊Ì ’Õu˘ ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ, ±ı ÷ı T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊›˘. T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊‰Î◊Ì ±Î µ’fl◊Ì ’ÕuÎ …ı‰_ … »ı. ±Î Á‹… ⁄‘_, ωiÎÎfi »ı ±Î ÷˘.” ±fiı ’ÿ˚√· ω¿Ú÷ ◊‰Î ‹Î_Õu_. T›Ï÷flı¿ √HΉ΂˘ ‹ËŸ ¤Î‰ ¿flı ….
 10. (1.2) ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ¿˘fiÎ √HÎ ? 19 20 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±ÎI‹Î fi◊Ì ¤Î‰ ¿fl÷˘. ±Ë_¿Îfl ¤Î‰ ¿flı … ¿ı ‹Îflı ±Îfiı ‹Îfl‰˘ ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi «ı÷fi¤Î‰ … ¿flı »ı. «ı÷fifiÎ V‰¤Î‰ ±fiı »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ±ı‰Î … ’ÿ˚√·˘ ⁄‘Î ¤ı√Î ◊Λ. ±ı ‹Îfl‰Îfi˘ ¤Î‰ ωÂıʤΉ ⁄ıµ »ı. ÷ı ωÂıʤΉ◊Ì ±Î ∂¤_ ◊Λ »ı. ωÂıʤΉ ¿›˘˝ fiı, ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Î‰÷ı ¤‰ ‹Îfl‰_ … ’Õı ’ı·Îfiı. ±fiı I›Îfl ’˘÷ı ΩHÎÌΩı¥fiı ¿fl÷˘ fi◊Ì. ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ, ’»Ì ±ıfi_ ±Î‰ı Ïfl±ı@Âfi, ÷ı ’»Ì ’ı·˘ ±Îfiı ‹Îflı. Á_ÁÎfl «ÎS›Î Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Îflı ±Î ◊Λ »ı. ¬Î·Ì ωÂıʤΉ ¿fl‰Î◊Ì ±Î … ¿flÂı, ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_... ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı. ±Î‹Î_ ¤Ò· ¿˘fiÌ ? ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ. Â_ ¤Ò· ? I›Îflı ¿Ëı »ı, √fi˘ ¿˘≥fi˘ »ı … fiËŸ. “Ë_ ±Î »_”, ±ıÀ·ı “’ÿ˚√· Ë_ »_” “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »_” ±ı ‹ÎL›÷Î ÷ÎflÌ ¤Ò·. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿ˘ÏÊ÷ … ¿˘¥ ±ı‰_ ¤Îfi ◊‰_ ±ı … ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ ÿ—¬ÿÎ›Ì fi◊Ì. «ı÷fi fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿˘¥ √fiı√Îfl fi◊Ì ±ı‹ ÁÎÏ⁄÷ ◊Λ. √fiı√Îfl fi◊Ì «ı÷fi¤Î‰ ¿flı »ı. ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·¤Î‰ ¿flı »ı. ⁄ıµ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰ ±ıÀ·ı ¿˘¥ √fi˘ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±ı‰_ ÁÎÏ⁄÷ ◊Λ »ıfiı ? I›Îflı ¿Ëı … »ı. »ı, Â_ »ı ±ÎfiÌ ’λ‚ ? I›Îflı ¿Ëı »ı, «ı÷fi √fi˘ ¿flı ÷˘ ‰Î_‘˘ ≠ffi¿÷ν — «ı÷fi «ı÷fi¤Î‰ ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ’ÿ˚√· ±Î‰ı. «ı÷fi ÷˘ √fi˘ ¿fl÷_ fi◊Ì. «ı÷fi, «ı÷fi¤Î‰ ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ∂¤_ ◊Λ »ı ? ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı. ±ı ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ¤Î_…√Õ ∂¤Ì ◊Λ »ı. ’HÎ ÷ı›ı ÿ—¬ÿÎ›Ì fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√· ±ıfiÎ ≠¤Î‰◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı. ±Î‹ Á_√˛ËV◊Îfi‹Î_ √›Î ˢ›fiı ±ı‰_ »ı. Á΋ÁÎ‹Ì Ï‹·fi ◊Λ, ≠ffi¿÷ν — «ı÷fifiÎ ? ÷˘ ±Î ÂOÿ ¬˘À˘ »ı ÷ı‹Î_◊Ì fiËŸ, ±Î‹ ◊Λ. “Ë_ »_ ±Î” ÷ı … ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »_” ±ı ÷ıfiÎ◊Ì. … ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı, ±ı ‹ÎL›÷Î ¬ÁÌ ¿ı ¬·ÎÁ. ¿˘¥ √fiı√Îfl …ı‰_ »ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «ı÷fi ¤Î‰ ¿flı »ı fiı …ı‰˘ ¤Î‰ ¿flı »ı ÷ı‰_ … fiËŸ …√÷‹Î_. w’ ◊÷_ Ω› »ı. VhÎÌ ¤Î‰ ¿flı ÷˘ VhÎÌ w’ ◊÷˘ Ω›. ’vWÎ ¤Î‰ √fiı√Îfl ÿı¬Î› »ı, ÷ı …ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¿flı ÷˘ ’vWÎ w’ ◊÷˘ Ω›. ˉı VhÎÌ ¤Î‰ ±Î‹ fi◊Ì ¿fl÷˘ ’HÎ …ı T›Ï÷flı¿ √H΢ »ıfiı ÷ı ÿı¬ÎÕı. ’˘÷ÎfiÌ ºÏp◊Ì √fiı√Îfl fi◊Ì ¿’À ±fiı ‹˘Ë ‰‘Îflı ¿flı ±ıÀ·ı ’»Ì VhÎÌ ¤Î‰fiÎ ’fl‹Îb ∂¤Î ÿı¬÷˘. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ÿı¬ÎÕı »ı. …ıfiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ◊≥ Ω›. fi◊Ì, ±ıfiı ¿˘¥ ÿı¬ÎÕfiÎfl »ı fiËŸ fiı ÿı¬Î÷_› fi◊Ì. ¬flÌ flÌ÷ı ÷ı‹Î_◊Ì fiı ÷ıfiÎ◊Ì ⁄ı Áfl¬_ … √HÎΛ, ±Î› ÷˘ ‹A› ‰Î÷ ±ı‰_ »ı … fiËŸ. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ’ıÁÌ √›Î_ »ı fiı “Ë_ ÂOÿı ÂOÿ Á‹Ω› ±ıÀ·˘ … »ı. ’˘÷Îfiı ±ı@{ı@ÀfiıÁ fiÎ ÿı¬Î› «_ÿ¤Î≥ »_” ±ı ‹Îfi‰Î◊Ì ’ıÁÌ √›Î_ »ı. ±ı “«_ÿ¤Î≥” ‹ÎL›÷Î ±ı. ±ı …ıHÎı Ωı›_ ˢ› ÷ı … …±ı ±fiı ±ı ÂOÿ◊Ì ±Î’Ì Â¿Î› ÷ÒÀÌ √¥ ±ıÀ·ı …÷Î_ flËıÂı. CÎfl ¬Î·Ì ¿fl÷Î_ …flÎ ‰Îfl ·Î√ı, ⁄Ë ±ı‰_ fiΠˢ›. …ıÀ·Ì …ı flÌ÷ı Á‹Ω‰Î› ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‹ΩT›_ ˢ›, ÿËÎÕÎfiÎ_ ’ıÁÌ √›ı·Î_fiı ? ÂOÿ˘◊Ì. ’HÎ ±ı@{ı@ÀfiıÁ fiÎ ±Î’Ì Â¿Î›. ≠ffi¿÷ν — «ı÷fi, «ı÷fi¤Î‰ ¿flı »ı, ±ıfiÎ◊Ì ±Î ’ÿ˚√· ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı ±ı› ¤˛Î_Ï÷ ! ∂¤_ ◊Λ »ı ¿ı «ı÷fi ω¤Î‰ ¿flı »ı ÷ıfiÎ◊Ì ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı ? ˉı ωÂıÊ √H΋Î_ ¿›Î ¿›Î √H΢ ◊›Î, ¿ı ±Î‹ Ë_, ±Ë_¿Îfl,
 11. (1.2) ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ¿˘fiÎ √HÎ ? 21 22 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, flÎ√-¶ıÊ ±ı ⁄‘ΠωÂıÊ √H΢ µI’Lfi ◊›Î »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘ ! I›Î_ Á‘Ì ¿˘fi˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰˘ ? ËÎ, ÷ı ⁄οÌ, ±ÎI‹Îfi˘ ‹Ò‚ V‰¤Î‰ ‰Ì÷flÎ√ »ı. …Õfiı flÎ√-¶ıÊ »ı … I›Î_ Á‘Ì ¿Ëı‰Îfi˘ ˢ› ÷˘ ±Î »ı‰Àı ’ÿ˚√·fi˘ … ¿Ëı‰˘ ’ÕÂı. ËÎ, fiËŸ, ±ı› ‰Ì÷flÎ√ … »ı. ÷˘ ±Î flÎ√-¶ıÊ @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊›Î ? ’HÎ ÷ı ¿˘HÎ ¿ËÌ Â¿ı ? ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ˘ fiÎ ¿ËÌ Â¿ı. ±iÎÎfi̱ı ÷˘ I›Îflı ¿Ëı, ωÂıÊ √H΢ µI’Lfi ◊‰Î◊Ì. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, √v- ‹Îfl˘ … √HÎ »ı, ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ’Õı. ±ı¿ iÎÎfiÌ Ë˘› ±ı … ±ı‹ ¿Ëı ·CÎ V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ÎI‹Î ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fi˘ »ı. …Õ ’HÎ ¿ı ±Î ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ »ı, ‹Îfl˘ Lˢ› ±Î. ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fi_ »ı. ⁄ıfiÎ √HΑ‹˝‹Î_ Œıfl »ı fiı ! ±ÎI‹Î ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı “Ë_ ø˘‘Ì »_, Ë_ ·˘¤Ì »_” ±ı‹ ¿Ëı‰_ ’Õı ? ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ¬V›˘ fi◊Ì. ±ı ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝‹Î_ … flËı »ı, ±ıfiÎ V‰¤Îω¿ √H΢ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “Ë_ … ·˘¤Ì »_ fiı Ë_ … ø˘‘Ì »_” ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ’Õı. ±fiı iÎÎfiÌ ⁄˘·ı »ı ¿ı ±Î ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ⁄LfiıfiÎ VÀı¥fi·ıÁfiı …ı‹ ¿ÎÀ fi◊Ì «œ÷˘, ‰flÁÎÿ, ¿Îÿ‰fiÌ ±Áfl √HΑ‹˝ …ÿÎ »ı. iÎÎfiÌ ±ıfiÎ◊Ì ‹@÷ ◊›ı·Î »ı, ±ı ‹ÎL›÷Î◊Ì fl˘_√ fi◊Ì ◊÷Ì, ÷ı‹ ±Î’HÎı ¿Îÿ‰‹Î_ (Á_ÁÎflw’Ì ¿Îÿ‰) flËı‰Î »÷Î_ ¿ÎÀ Ï⁄·ÌŒ◊Ì ±fiı ±iÎÎfiÌfiı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ √¥ fi◊Ì. “Ë_ «_ÿ¤Î¥” ¥{ ±Î’HÎfiı fi◊Ì «œ÷˘. ‘Ì ŒVÀ˝ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ. “Ë_ ‰¿Ì· »_” Áı¿LÕ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ. “±Îfi˘ ¤¥ ±Î ±ÎI‹Î ω¤Îω¿ (ωv© ¤Î‰Ì) fi◊Ì ◊›˘, ’HÎ ±Î ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™, ±Îfi˘ e±˘ ◊™”, ⁄‘Ì ¿ıÀ·Ì fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ˘ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±Î ¿Â_ … fi◊Ì, ‹ÎhÎ ¤Ò÷Î_fiÎ_ ‰‚√HÎ »ı fiı ⁄ıÃÌ »ı ! ÷ı ’λÎ_ ‹ÿ÷Ì »ı. ÷ı …ıfiÌ ‹ÿ÷ ’ÒflÌ ◊‰Î ±Î‰ı ÷ıfiı Ë_ »˘ÕÎ‰Ì ±Î’_. ◊˘Õ˘ ÀÎ¥‹ ±ÎC΢’λ˘ ¿flÌ ±Î’̱ı. ’HÎ Œ˘flıfiÁ˝ ¿Ëı ÷˘ ±Î ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı …√÷, ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ÷ı‹fiı fiÎ »˘ÕÎ‰Ì Â¿Î›. ±ı flÌ÷ı ! ±Î ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο ◊¥ √›ı·_ »ı. ±Î ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ωÂıÊ V‰w’ »ı, ‹Ò‚ V‰w’ fi◊Ì ±Î. ±ı ωÂıÊ V‰w’ ÷ı ±Î ωiÎÎfi◊Ì ÷ı◊Ì ±Î ’{· ¿Ëı‰Î› »ı fiı ! ±fiı ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’{· ◊›_ ∂¤_ ◊›_ »ı, ±ı F›Îflı Á‹…‰Î‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ’˘÷Îfiı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷ »ı, ±ı Ë_ Ωı¥fiı ⁄˘·_ »_. ±Î √M’_ fi◊Ì, ±ı@{ı@À »ı, …ı‹ »ı ≠√À ◊Λ. ±fiı ’»Ì ’ı·˘ ωÂıWΤΉ ∂ÕÌ Ω›. ±Îfiı (Ë_fiı) ÷ı‹. ¤˛Î_Ï÷ ›ı fi◊Ì ±Î. ±Î ÷˘ ·˘¿˘±ı ¤˛Î_Ï÷ ±ı fi΋ ±Î’ı·_ »ı. ’˘÷Îfi˘ ωÂıʤΉ ±fiı V‰¤Î‰, ⁄ıµ A›Î·‹Î_ ˢ›, ’»Ì ’˘÷Îfi_ ¿Â_ Á‹…HÎ fiÎ ’ÕÌ I›Îflı ¤˛Î_Ï÷ ¿ËÌ. V‰w’ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ¿Ëı‰Î‹Î_ Œıfl, iÎÎfiÌ-±iÎÎfiÌfiı ! vvvvv ±Î ωÂıÊ √HÎ ±ıfiı T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. …ı ±Î (…Õ)‹Î_› fi◊Ì, ±Î(«ı÷fi)‹Î_› fi◊Ì. …ı ‹Îfiı ±ıfi˘ ’»Ì. “±Î ‹fiı ◊Λ »ı”, ‹ÎÏ·¿Ì ‹Îfiı ÷ıfi˘. ≠ffi¿÷ν — ±Î T›Ï÷flı¿ √HÎ ±ÎI‹Îfi˘ fi◊Ì ¿ı ’ÿ˚√·fi˘ fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±Î ⁄Lfiı ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· ÁÎ◊ı »ı, ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ±Î ¿˘fiı ·Î√ı »ı ? ±Î T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿˘fi˘ ¿Ëı‰Î› ?
 12. 23 24 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ω¤Î‰ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰fi˘ Ë_ ÷‹fiı ⁄÷Ή_ »_ flV÷˘. ’HÎ ±Î …ı ω¤Î‰fi˘ ±◊˝ ±Î‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı, ωv©¤Î‰ Á‹F›Î »ı ¿ı “…ı ¿fl‰Îfi_ »ı ÷ıfiÎ◊Ì ±‰‚_ … ¿flı »ı ±Î. ±Î ωv©¤Î‰ ±Î’HÎı [3] ¿Îœ‰˘ … ’ÕÂı.” ’HÎ ±Î Lˢ› ωv©¤Î‰, ±Î ωÂıWΤΉ »ı. ωv©¤Î‰ ˢ› ÷˘ ¿Îœ‰˘ ’Õı. Ωı V‰¤Î‰fiÌ Ï‰v© Ω› ÷˘ ±ıfi˘ ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? V‰¤Î‰ ◊¥ ’Õu˘, ωv©¤Î‰ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±ı ¿Î›‹fi˘ √HÎ ◊›˘, T›ÎA›Î, ω¤Î‰ ÷HÎÌ ! ‹ÎÀı ‹˘Z΋Î_› ±ıfiÌ ΩıÕı Ω› ±ı ÷˘. ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ Á‹F›Î »ı fiı, ÷ı ±Î¬_ ⁄‘_ ¬˘À_ »ı ÷tfi, 100 À¿Î. ±ÎI‹Î‹Î_ ω¤Î‰ ≠ffi¿÷ν — ω¤Î‰fiÎ ¿ÎflHÎı ±Î ¿ÊΛ˘ µI’Lfi ◊Λ »ı ? ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ … fi◊Ì. ±ÎI‹Î V‰¤Îω¿ … »ı ±fiı V‰¤Î‰fiÌ V‰w’‹Î_ fiËŸ flËı÷Î_, V‰w’◊Ì E›÷ ◊÷Î_ ±ı ⁄‘Πω¤Î‰ ¤Î‰˘, ωv© …÷˘ … fi◊Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›. ÷‹fiı ’˘÷Îfiı Á‹Ω› ÷˘ ⁄˘·Ωı, ¿ÊΛfiÎ ¤Î‰˘ ⁄‘Î µI’Lfi ◊Λ »ı ? “ËΔ ’ÎÕΩı. ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰ ¤Î‰ ¿˘fiÎ »ı ? ω¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ ’ÿ˚√· ÁÎ◊ıfiÎ …ı Á_›˘√˘ ∂¤Î ◊›Î ≠ffi¿÷ν — V‰¤Î‰◊Ì Ï‰’flÌ÷ …‰_ ÷ı. I›Îflı … ±Î ω¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ·˘¿˘±ı ±◊˝ ±Î‰˘ ¿›˘˝ »ı, ω¤Î‰fi˘ ÿÎÿÎlÌ — ωÂıʤΉ ◊›˘. ±◊˝, V‰¤Î‰◊Ì Ï‰’flÌ÷ …‰Îfi˘. ±ıfiı Ωı Àı‰ ¿<Àı‰ ’ÕÌ Ë˘› fiı, ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷ı ∂¤˘ ◊›˘ ±ı V‰¤Î‰‹Î_ fi √HÎΛ. ±ıÀ·ı ÷˘ ÷˘ ‹˘Z΋Î_› fiÎ ⁄ıÁÌ flËı‰Î›. I›Î_◊Ì ’λ˘ ÿ˘ÕÌfiı ±ËŸ ±Î‰ı. ω¤Î‰ ±ı ±ÎI‹Îfi_ … ’ÏflHÎ΋ fiı ? ω¤Î‰fi˘ ±◊˝ ±Î‰˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ω¤Î‰Ì ˢ› fiı, ÷˘ ÷˘ ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ¿˘¥ ±ÎI‹Î ‹˘ZÎı I›Î_ flËı … fiËŸ. ±Î‰Ì ±Î‰Ì fiÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚˘fiı, ±ÎI‹Îfi_ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ◊¥ »ı ¿ı ±Î¬_ …√÷ ⁄‘_ ⁄ŒÎ¥fiı ‹flÌ √›_ »ı ! ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ¿˘”¿fiı ‰√fl ¿Î‹fi_ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ÿ˘Ê ω¤Î‰ Á‹…‰˘ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Á‹…‰˘ Ωı¥±ı ? ⁄ıÁı ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î±ı ω¤Î‰ ¿›˘˝ »ı, ÂÎVh΢ ¿Ëı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ fi◊Ì ’HÎ ±ÎI‹Î ±ı … ’ÏflHÎ΋‹Î_ ’ÏflH΋ı »ı ‹ÎÀı … …¿ÕΛı·˘ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ÷‹ı Â_ Á‹F›Î ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷ı … Á‹…‰Îfi_ »ı. ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı Ωı ±ıfiı ≠ffi¿÷ν — ±ı ω¤Î‰fiÌ ¤Î‰fiÎ ±ıHÎı ¿flÌ ±ı‰Ì. ±ÎI‹ÎfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë˘, ÷˘ ¤›_¿fl ÿ˘Ê ⁄ıÁÌ Ω›. Ωı ’ÿ˚√·fiÎ_ ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı Ωı ω¤Î‰fiÌ ¤Î‰fiÎ ±ÎI‹Î ¿fl÷˘ ˢ›fiı ¿Ë˘ ÷˘ ’ÿ˚√·fi˘ ˢ› fiËŸ. ±ıÀ·ı Â_ »ı ±ı ? ’ÿ˚√· ¿Ëı »ı, ÷˘ ÷˘ ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ◊¥ √›˘. ‹ÎflÎ Lˢ› ±Î √HΑ‹˝. ±ÎI‹Î ¿Ëı »ı, ‹ÎflÎ Lˢ› ±Î. I›Îflı
 13. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 25 26 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ‘‹˘˝‹Î_ ±Î’HÎÎ ÁΑ-±Î«Î›˘˝ Â_ ¿Ëı »ı ? ±Î ω¤Î‰ ±ı ±ÎI‹ÎfiΠˉı ¿ıÀ·Î¿ ÁΑ ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı ¿ı ±ÎI‹Î ±Â© ◊¥ √HΑ‹˝ »ı, ÷˘ ±ı◊Ì ‹ËÎfi ÿ˘Ê ⁄ıÁı »ı, ¤›_¿fl ±_÷flΛ ⁄ıÁı »ı. √›˘ »ı. ±S›Î ‹Ò±Î, ÂÌ flÌ÷ı ÷_ © ¿flÌ ±ı ’»Ì ? ±Â© ±ıfi΋Î_ ±Î‰˘ √HÎ fi◊Ì. ◊¥ √›ı·˘ © ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? Â_ ‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ’Î’Ì ? ±ÎI‹Î @›Îflı› ’HÎ ±Â© ◊›˘ fi◊Ì, ¿˘¥ Áı¿LÕ‹Î_ ±ÎI‹Î ±Î ÷˘ ·˘¿ ¿Ëı »ı, “±ÎI‹Î ±Î‰˘ ω¤Îω¿ ◊¥ √›˘ »ı, ±Â© ◊›˘ fi◊Ì. ±fiı ◊›˘ ˢ÷ ÷˘ © ¿˘¥ ¿flÌ Â¿÷ … fiËŸ ±ıÀ·ı ˉı ±ıfiı ’Î_Áfl˘ ¿fl˘.” ±S›Î, ’Î_Áfl˘ ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ? ω¤Î‰ ±Î …√÷‹Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı V‰¤Îω¿ ‰V÷ »ı, V‰¤Îω¿ ‰V÷fiı ◊¥ √›˘ »ı, ±ı ¿ËıfiÎfl ¿˘HÎ ? ¿ËıfiÎfl ¿˘HÎ ËÂı ? ±fiı “‹Îfl˘ M·ÎVÀfl-O·ÎVÀfl (⁄√ÎÕ «˘ÓÀı fiËŸ) ¿Â_ ±Õı fiËŸ. ±ÎI‹Î ’Î’Ì »ı”, ±ı‰_ ¿ËıfiÎfl ¿˘HÎ ËÂı ÷ı ? ±ıfi_ M≤◊yflHÎ ¿fl˘. ¿˘¥¿ ÂÎVh΢±ı ±ı‰_ ·A›_ »ı ¿ı ±ÎI‹Î ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ Ω› »ı. ⁄˘·fiÎfl ¿˘HÎ ËÂı ? ±ÎI‹Î ‹ÒÏ»˝÷ ◊Λ ÷˘ ±ÎI‹Î … Lˢ›. ±fiı ‹ÒÏ»˝÷fiı ¿˘HÎ ±ı ’˘÷ı, ’Î’Ì fiΠˢ› ±ı … ⁄˘·ıfiı ±ı‰_ ? ¿˘HÎ ⁄˘·ı ? ‹ÀÎÕfiÎfl ? ÷ıfiÎ◊Ì ¿˘¥ ‹˘À˘ »ı fiËŸ. “‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ’Î’Ì »ı, ’HÎ Ë_ ’Î’Ì fi◊Ì” ¿Ëı »ı. ‰¿Ì· ÷˘ ±ı‰_ ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ≠ıflHÎÎ ÷˘ »ıfiı ? … ’Ò»ıfiı, ¿ı “I›Îflı ÷‹ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ’Î’Ì »ı, Ë_ ÿÎÿÎlÌ — ≠ıflHÎΠˢ› I›Îflı ÷˘ Ϥ¬Îfl˘ ◊¥ √›˘ ±ÎI‹Î. fi◊Ì.” S›˘, ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı … ◊›˘, ±Î ‰¿Ì· ±Î‰_ ¬˘‚Ì ¿Îœı ! ≠ıflHÎÎ ¿flfiÎfl ‹ÎHÎÁ √fiı√Îfl »ı. ±fiı ÷ı ŒflÌ »^À¿Îfl˘ … fiÎ ◊Λ I›Îflı ¿Ëı, ËÎ. ˉı ±ÎI‹Îfiı ’Î’Ì Á‘Ì ·¥ √›Î ·˘¿. Â_ V‰Îÿ ≠ıflHÎÎ ¿flfiÎflfi˘. ±ÎI‹Î±ı ≠ıflHÎÎ-⁄˛ıflHÎÎ ¿flÌ fi◊Ì. ±ı ¤√‰Îfi ¿Îœı ±ı‹Î_◊Ì ? ¿ıÀ·Î¿ ‘‹˘˝‹Î_ ¿ı‹ ±Î‰_ ⁄˘·÷Î ËÂı ? V‰w’ »ı. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Â©÷Î µI’Lfi … fi◊Ì ◊¥. ≠ffi¿÷ν — ±ı‹fiı Ë… Ï‹J›ÎI‰ ¤Îfi »ı. ⁄οÌ, ±Î ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı. ±ı Ωı ≠ıflHÎÎ ¿flı, ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â_ ¤Îfi … fi◊Ì. Ï‹J›ÎI‰ ¤Îfi ˢ› ÷˘›ı ’»Ì ¿Î›‹fi˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ⁄_‘Î¥ Ω› ±fiı Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı ⁄Ë ÁÎfl_ ¿Ëı‰Î›. ÷˘›ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı, ±ÎI‹Î ÂÌ flÌ÷ı ’Î’Ì ? ’Î’Ì ±ıfiÌ, ≠ıfl¿fiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ≠ıfl¿ı›, ’˘÷ÎfiÎ … ¿‹˘˝fi_ ÷˘ Ë_ »_, ±ÎI‹Îfiı ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ±Î’HÎÎ◊Ì ? Ï‹J›ÎI‰ ¤Îfi ˢ› Œ‚ ±ı ≠ıfl¿ »ı. ±fiı ÷ı T›‰„V◊÷ „@÷◊Ì ◊Λ »ı. ÷ı ±ıÀ·_ ⁄˘·ı fiı ? ’Î’Ì ÷˘ Ë_ »_, ±ÎI‹Î ¿ı‹ ? ˉı ±ı ¤Ò· ±Î ⁄ı ‰V÷ ΩıÕı ˢ‰Î◊Ì hÎÌΩı ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊›˘ »ı ÂÎ◊Ì ◊¥ ËÂı ? ±fiı ±ı … ¿‹˝ √˛ËHÎ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±Î ⁄ıµ ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‚ Áÿ˚√v±˘±ı ¿Ëı·,_ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·,_ ¿ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î „V◊Ï÷‹Î_ … ˢ› »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷ıfiÌ ÷ı … „V◊Ï÷‹Î_ ˢ› »ı, Œ@÷ ’Î’Ì »ı, ±ı‰_ ¿ËıΩı. ÷ı “≠Ï÷ÏWÃ÷” ∂ÕÌ √›_ ±fiı ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ Ï‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ω¿ÎflÌ ⁄fiı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ≠ıflHÎΠˢ› ÷˘ ¿˘¥ µ’fl ±Î‰Ì √›_. ÷ı◊Ì ÷˘ ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_, ¿ı Á«˘Õ˘ ±ÎI‹Î … ÿËÎÕ˘ »^Àı … fiËŸ. ±ÎI‹Î Á_¿S’-ω¿S’ ¿fl÷˘ … fi◊Ì. Á_¿S’- ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿÌ‘˘. (‰˘ÁflΉ‰_-±’˝HÎ ¿flÌ ÿı‰_) ’ÿ˚√· ‰˘ÁflΉ‰Îfi_ ω¿S’ ¿flı ÷˘ … ±ı ≠ıflHÎÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı ¤Î‰¿‹˝ ¿fl÷˘ fi◊Ì Ë÷_, ÷ıfiı ⁄ÿ·ı Â_ ‰˘ÁflÎT›_ ? ±ÎI‹Î ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿÌ‘˘. ’ÿ˚√· flËı‰Î ¿ı ¿‹˝fiı ’HÎ ±ı √˛ËHÎ ¿fl÷˘ fi◊Ì, ±ı “Ë_” … ⁄‘_ ¿flı »ı. ¤Î‰¿‹˝ ÿÌ‘_ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı. ±ÎI‹Î ¿flı ÷˘ ±ıfi˘ ¿Î›‹fi˘ V‰¤Î‰ ⁄_‘Î¥ Ω›.
 14. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 27 28 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ¤Î‰¿‹˝ ±ı ¿˘fi_ ¿Î‹ ÷˘ ’»Ì ? ωÂıʤΉ◊Ì Â_ ◊Λ »ı ¿ı ±Î ±Îà ƒT›¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı, ±Î_¬ı ’ÎÀΠˢ‰Î◊Ì. ±fiı ±Îà ƒT›¿‹˝ ˢ‰Î◊Ì ⁄ÌΩ ’λΠ¤Î‰¿‹˝ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiΉflHÎ, ÿ½fiΉflHÎ ±ı …ı‰Î_ …ı «U‹Î_ (ƒT›¿‹˝) µI’Lfi ◊Λ »ı. ¤Î‰¿‹˝ ¿˘HÎ ¿flΉı »ı ? ±Î ±Î_¬ı ’ÎÀÎ »ı ÷ı “±ıfiı” ≠ÎM÷ ◊›Î_ »ı, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰ ◊Λ »ı. ±Î ¤Î‰¿‹˝ ¿flΉı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ±Î‘Îflı fiËŸ ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ¿‹˝ ÷˘ ’»Ì ◊›Î_, ’HÎ Âw±Î÷‹Î_ F›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±Î‹ ¿flı … fiËŸ. ±Î ωÂıʤΉ »ı, ±ı ωÂıʤΉ ∂¤˘ ◊›˘, I›Îflı ±Î ’ÎÀÎ @›Î_◊Ì ±ÎT›Î ’»Ì ? ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰¤Î‰ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì Ï‰ÂıʤΉ ∂¤˘ ◊›˘ ±fiı ±I›Îflı ÷˘ ΩHÎı ¿ı ±Ë_¿ÎflfiÎ … ⁄‘Î ¤Î‰ »ı, ’HÎ ‹Ò‚ ωÂıʤΉ◊Ì … ±Î ’ÎÀÎ ⁄_‘ΛΠ±fiı ’ÎÀÎ ⁄_‘ΛΠ±ıÀ·ı ¨‘_ Âw±Î÷ @›Î_◊Ì ◊›ı·Ì ? ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ÷ı◊Ì ÿı¬Î›_, ±ıÀ·ı ¨‘Î ¤Î‰ µI’Lfi ◊›Î. ÷ı ’ÎÀÎfiÎ ±Î‘Ìfi »ı, ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı, ¤Î‰¿‹˝ «Î· ◊Λ »ı. ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Îfiı ±Î‘Ìfi fi◊Ì ±ı. V‰¤Î‰ …ÿÌ ‰V÷ »ı. ±Î ωÂıʤΉ ⁄ıfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ ◊›ı·˘ »ı ±fiı ±Î …ı ±Îà ƒT›¿‹˝ »ı, iÎÎfiΉflHÎ, ÿ½fiΉflHÎ... ±ı‹Î_ ±Î ±‹ÎflÌ ÁΛ„LÀÏŒ¿ ¢‘¬˘‚ »ı ±fiı «˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ±Î … ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ’Ήfl ’ÒflΛı·˘ »ı, ±ÎI‹Î ±ı‹Î_ fi◊Ì ’ÒflΛ˘. ‹ÎL›÷Î Ë÷Ì. ’HÎ ±Î ŒıflŒÎfl ◊¥ √›_ ÷ı◊Ì ÷ıfi_ Œ‚ fiËŸ ‹‚÷_. ±fiı ±ı ’Ήfl ¿Î‹ ¿flÌ flè΢ »ı ±Î. ±fiı ’Ήfl ±ı› ’λ˘ …Õ Œ‚ ‹‚÷_ fi◊Ì, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ … ±ı »ı ¿ı ±Î‰Ì ◊˘ÕÌ ¤Ò· «Î·÷Ì »ı. ±ıÀ·ı ±Î …Õ Ïø›Î »ı ⁄‘Ì. ±ÎI‹ÎfiÌ ¿˘¥ Ïø›Î fi◊Ì. ±Î‰ı »ı fiı ! ≠ffi¿÷ν — Á΋ÌM›¤Î‰fiı ÏËÁÎ⁄ı ∂¤Î ◊›ı·Î ’ΉflfiÌ … ±ı ≠ffi¿÷ν — …Õ fiı «ı÷fifiÎ Á΋ÌM›¤Î‰fiı ·Ì‘ı ±Î ≠‹ÎHÎı ≠ıflHÎÎ »ı ? ◊Λ »ı ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ±Î’ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. ±ıfiÎ◊Ì Ï‰ÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ±ÎI‹Î ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ »ı, ’ÿ˚√· »ı ÷ı ω¿Ú÷ ◊›ı·_ »ı. ¿ÎflHÎ «ı÷fi ’˘÷ÎfiÎ ±L‰› √H΢◊Ì ⁄_‘Λı·_ »ı, ’˘÷ÎfiÎ V‰ ¿ı ⁄ıfiΠωÂıÊ √HΑ‹˝fiı ·¥fiı ω¿Ú÷ ◊›_ ’ÿ˚√· ±fiı ±ı ω¿ÚÏ÷fiı √H΢◊Ì. ⁄ÌΩ √H΢ ±ıfiı µI’Lfi ◊÷Î fi◊Ì. Œ@÷ ¤Îfi‹Î_ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ ·¥fiı ±Î ‘‹’»ÎÕÎ «ÎS›Î ¿flı »ı, ±ı@Âfi ±ıLÕ Ïfl±ı@Âfi, … Œıfl »ı. “’˘÷Îfiı” (“Ë_”fiı) ±ı‹ ¤Îfi ◊Λ »ı ¿ı ±Î Ë_ ¿v_ ±ı@Âfi ±ıLÕ Ïfl±ı@Âfi, «Î…˝ fiı ÏÕV«Î…˝, «Î…˝ fiı ÏÕV«Î…˝ «ÎS›Î »_. ±ı ¤Îfi‹Î_ Œıfl ◊Λ »ı ÷ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ’Ήfl «ı÷fifiı … ¿flı »ı. (±ıÀ·ı “Ë_”fiı). ˉı ±ı ¤Îfi ÷ÒÀı @›Îflı ? I›Îflı ¿Ëı, iÎÎfiÌ ’vÊ ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ⁄ı »^À<_ ’ÎÕÌ ±Î’ı I›Îflı ±ı ¤Îfi ÷ÒÀı, fiËŸ ÷˘ ±Î ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›ı·˘ »ı ±fiı ±Î Ω÷ı Ωı¥fiı ¿Ë_ ¤Îfi ÷ÒÀı fiËŸ fiı ! »_, ÷ı◊Ì … »^ÀΛ, fiËŸ ÷˘ »^ÀΛ fiËŸ ±Î ¿Î‚‹Î_. ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ »^ÀÎ÷_ ËÂı ? ±ı¿ ÿËÎÕ˘ Ï«_÷ÎflÏË÷ fiÎ Ω›. ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ±Î÷˝K›Îfi- ±ıÀ·ı ±Î ’Ήfl ¤flı·˘ »ı. …ı‹ ⁄ıÀflÌ‹Î_ Áı· ˢ› »ı fiı, fl˙ƒK›Îfi ⁄_‘ fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ ±ø‹ ωiÎÎfi »ı, ÷ı◊Ì ±Î »^Àı »ı. ÷ı Áı·‹Î_ ’Ήfl ¤›Î˝ ’»Ì ±ı Œ‚ ±Î’ı »ı, ¿Î‹ ±Î’ı »ı. fi◊Ì
 15. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 29 30 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±Î’÷Î ? @›Î_ Á‘Ì ±Î’ı ? F›Î_ Á‘Ì ¤flı·˘ ‹Î· »ı, ’ÒflHÎ ¿›* ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷Ì◊*¿fl˘fi_ ωiÎÎfi »ı, ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi »ı. »ı ÷ı √·fi ◊÷Î_ Á‘Ì ±ı ’Ήfl Œ‚ ±Î’ı. √·fi ◊¥ flËı ±ıÀ·ı ±fiı ±Î ÷˘ ’Ήfl ¤flı·˘ »ı, ⁄Ì…_ ¿Â_ … »ı fiËŸ. ±Î‹Î_ ¿ÎœÌ fiά‰Îfi_. …ı √·fi ◊Λ »ı, ÷ı ’ÒflHÎ ◊¥ √›ı·_ »ı. √·fi «ı÷fi »ı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±‹ı ±ıfiı ’Ήfl fi◊Ì ¿Ëı÷Î ’HÎ Ïfiçı÷fi ±ı ÏÕV«Î…˝ »ı ±fiı ’ÒflHÎ ±ı «Î…˝ »ı. ’ÒflH΋Î_◊Ì √·fi ◊Λ »ı «ı÷fi ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±fiı √·fi‹Î_◊Ì “’˘÷ı” ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı ’λ˘ ’ÿ˚√· ∂¤_ ¿flı »ı, ’ÒflHÎ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ÀÎ_¿Ì ¬·ÎÁ ◊÷Ì fi◊Ì. ¬Î·Ì ◊Λ ÷ı ’Ëı·Î_ ≠ıflHÎÎ ¥rflfiÌ fi◊Ì, ±ÎI‹ÎfiÌ fi◊Ì. ≠ıflHÎÎ ¿flfiÎfl ˢ› ÷ı ’ÎHÎÌ flıÕ flıÕ ¿flı »ı ±fiı ’»Ì ¿Ëı »ı, ‹Îflı ‹„@÷‹Î_ …‰_ »ı. ±S›Î … √fiı√Îfl ¿Ëı‰Î›. ≠ıfl¿ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ √fiı√Îfl, ¿‹˝ ±ıfiı … ‹Ò±Î, …‰Î÷_ ËÂı ? ±Î ‘_‘˘ … ⁄_‘fifi˘ ÷ı ‹Î_Õu˘ »ı ! ·Î√ ◊Λ. ±fiı ±ÎI‹Î ÷˘ «˘A¬˘, © V‰w’Ì »ı ±fiı ±ıfiı ¿‹˝ ±Õı ±ı‰˘ »ı fiËŸ. “¿‹˝” V◊Ò‚ ‰V÷ »ı ±fiı “±ÎI‹Î” ÁÒZ‹÷‹ »ı, ±ıÀ·ı ±Î «ı÷fi Á‹…HÎ ’Õı ±ı‰_ fi◊Ì. ±‹Îfl_ ±ÎI‹iÎÎfi …ı “‹ıÓ” Ωı›ı·˘ »ı, ±fi¤T›˘ »ı, ÷ı‹Î_ … ‰÷* »_. Ïfiflη_⁄ ±ÎI‹Î ±ı ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ fiı ±ı‹Î_ Œıfl … fi◊Ì, «Îfl Ωı›ı·˘ »ı. ÕÌ√˛Ìfi˘ … Œıfl »ı. ±fiı ÷ı ±ÎI‹iÎÎfi ¿ı‰_ ? ±fi¤‰ı·_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ÎI‹Î »^ÀÎ’HÎı ‰÷˝‰˘ Ωı¥±ı, ÷tfi »^À˘ ±fiı ÷ı Ïfiflη_⁄ ±ÎI‹Î flÎ√ÎÏÿ ¤Î‰ fi◊Ì ±ÎI‹ÎfiÎ ! ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î‰˘ ±ÎI‹Î fiÎ «Î·ı. ±Î ÷˘ ’Ήfl ±ÎI‹Î (’Ήfl ≠ffi¿÷ν — “±ÎI‹ÎfiÎ ±Î_÷Ïfl¿ flÎ√ÎÏÿ ¤Î‰ Ïfiç› ºÏp±ı «ı÷fi)fiÌ ⁄‘αı ‰Î÷ ¿flÌ »ı. ˉı ±ı ’Ήfl ±ÎI‹Î ¿è΢ ÷˘ ·˘¿˘fiı ⁄_‘fiÎ ¿ÎflHÎ »ı. ±fiı ⁄_‘fiı Á_ÁÎflfi˘ Ëı÷ ¿è΢ »ı.” ±ı …flÎ Á‹…HÎ ’Õı, fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ «ı÷fi ¿Ë̱ı ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω‰˘. Á‹…HÎ ’Õı ? Áı·‹Î_ …ı‹ ’Ήfl ¤›˘˝ »ı, ÷ı‹Î_ ⁄ıÀflÌ ±fiı ’Ήfl ¤flfiÎflÌ ‰V÷ …ÿÌ Ë˘› »ı. ±fiı Áı· »ı ÷ı ±ıfi_ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı ÿÎÿÎlÌ — ˉı flÎ√ÎÏÿ ¤Î‰ ±ÎI‹ÎfiÎ ’˘÷ÎfiÎ fi◊Ì. ±ËŸ »ı. ±Î Áı· … »ı, ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ hÎHÎ Áı· »ı. ÷ı F›Î_ Á‘Ì …flÎ ±Î ·˘¿˘‹Î_ V’p÷Î ·¬Î≥ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÎ flÎ√ÎÏÿ ¤Î‰ fi◊Ì, ’Ήfl ¤flı·˘ »ı ±ı ’Ήfl ¬·ÎÁ ◊Âı I›Î_ Á‘Ì ±Î Áı· «Î·Âı, ±ı ’flµ’ÎÏ‘ »ı. µ’ÎÏ‘fiÌ ’ıÃı »ı. …ı‹ ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ µ’ÎÏ‘‹Î_ ±ÎT›˘ ’»Ì ’ÕÌ …Âı. ±ıfiı ÏÕV«Î…˝ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±Î’HÎı. ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰_ ˢ› ±fiı ÷ı◊Ì µ’ÎÏ‘ B≤ÏË÷ ·Î√ı, ÷ı µ’ÎÏ‘fiı ·≥fiı »ı. µ’ÎÏ‘ fiÎ ’Õı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı. ÷‹Îflı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ¿ı fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_ »ı … fiËŸ. ±ıÀ·ı flÎ√ÎÏÿ √HÎ ’˘÷ÎfiÎ √HÎ fi◊Ì. ±Î ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ »ı, ±ıÀ·_ … ±fiı ÕËÎ’HÎ ¿fl‰Î …¢ ÷˘ ±Î_√‚Ì ⁄ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊‰Î◊Ì hÎÌ∞ ‰V÷ ∂¤Ì ◊Λ »ı. …ÿÎ … √HΑ‹˝, ÿ{ÎÂı. ±ı flÎ√-¶ıÊ ±ı T›Ï÷flı¿ √H΢ »ı. ±ıÀ·ı ±ËŸ ±Î√‚ ±ı ·˘¿˘fiÎ øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±Î ÏÁVÀ‹ »ı. ±fiı ÷˘ … ±ı‹fiı «Î·ı ±ı‰_ »ı. ±Î ÷˘ ⁄Ë ¨ÕÌ ¿fl΋÷ »ı, ±Î ⁄‘_ flËV›‰Î‚_ ωiÎÎfi »ı, fiËŸ ÷˘ «Î·ı fiËŸ fiı ! ±fiı “±ø‹” ±Î’b_ «˘A¬_ ¿Ëı »ı. «˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fi_ ¤ı√_ ωiÎÎfi »ı. fiËŸ ÷˘ ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ¤ıÿiÎÎfi ≠ffi¿÷ν — ˉı flÎ√ ’ÏflHÎ΋ ’˘÷ÎfiÎ ’›Î˝˝›‹Î_ »ı, ‹ÎÀı ◊Λ, ±ı‰_ ÷˘ @›Îflı› ’HÎ ⁄fiı·_ fiËŸ ±fiı ÷ı Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Î ÁÎ◊ı. I›Î√̱˘fi_› fiˢ÷_ ◊÷_. ’HÎ ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Î ÁÎ◊ı, »˘¿flÎ ±ÎI‹Î ÷ıfi˘ ¿÷ν »ı. ˉı flÎ√ ’ÏflHÎ΋ Â_ ±ÎI‹Îfi˘ ’›Î˝› »ı ? fl‹ÎÕı, ⁄‘_ fl‹ÎÕı, ¬Î›-’̱ıı, ‹˘… ¿flı ÷˘› ¿Â_ Ëfl¿÷ fiÎ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î’HÎı …ı Á‹F›Îfiı ±ı ±Î¬˘
 16. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 31 32 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) øÏ‹¿ ‹Î√˝˝ ΩHÎ÷˘ … fi◊Ì. ±Î ¤Î‰¿‹˝ “‹fiı” ◊Λ »ı ±ı … ⁄_‘fi »ı, ±ı ’fl¤Î‰ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÁΉ ∂·À<_ … »ı ? ’fl¤Î‰fiı V‰¤Î‰ ‹Îfiı ±ı … ⁄_‘fi. ’fl¤Î‰ ¿ı‹ ? ’flÁkÎÎfiı ±Î‘Ìfi »ı. ÂÎVh΢‹Î_ Â_ ·A›_ »ı, ¿ı V‰¤Î‰◊Ì ±¿÷ν »ı. ±Î ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì, I›Î_ … ±ÎI‹Î ‹Îfiı »ı. ω¤Î‰◊Ì, ωÂıʤΉ◊Ì ¿÷ν »ı ±fiı ‹ÎÀı ¤˘@÷Î »ı. ˉı ÷ı ±Î¬_ ≠ffi¿÷ν — Ë_. F›Î_ fi◊Ì I›Î_ ‹Îfiı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‹U¿ı·Ì ±ËŸ ±ı‹ fiı ±ı‹ flËÌ √›_ ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ … «ÎS›_. T›‰ËÎflfiı ∂¤Ì ◊Λ. … ±ÎI‹Î ‹Îfi‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ Ï⁄·¿<· ±ÎI‹Î fi◊Ì Ë˘÷˘, ‰√fl «ı÷fiı «Î·ı ≠ffi¿÷ν — ±ı ±’ıZÎαı »ı fiı ? »ı, ‹ıÓ ¿èÎ_ fiı, ±ı‰_ ‹ÎL›Î‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. T›‰ËÎflfiÌ ±’ıZÎαı Ωı ¿÷ν Á‹Ωıfiı, ÷˘ ¿Î‹ ≠ffi¿÷ν — ‰Î_«‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı, ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±’ıZÎÎ ¤Ò·Ì Ω› »ıfiı ! fiı ¿Î‹ ◊›ı·_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ìfiı ±‰√ÎËfiw’ı flËı·Î »ı ±fiı ±ıfiı ·Ì‘ı ±Î ω¤Îω¿ ¤Î‰ µI’Lfi ÷‹fiı ? ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ? ‹Ò‚‹Î_ ⁄Ë ¤Ò·˘ »ı, CÎHÎÌ ¤Ò·˘ »ı. ◊Λ »ı. ¬flı¬fl ±ÎI‹Î ¿÷ν fi◊Ì ±fiı ’ÿ˚√· ¿÷ν fi◊Ì, ±ı‰_ ±Î ÷˘ ∂·À_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì fiı ∂·ÀÌ µ’ÎÏ‘±˘ ⁄Ë »ı, ¿ÊΛ˘ ’Îfl ¿<_ÿ¿<_ÿΫΛ˝ ¿Ëı »ı. ÷‹ı …ı ÁËı·Ì ¤ÎÊ΋Î_ ¿èÎ_, ÷˘ ÂÎVhÎ ±ı‹ ¿÷ν ‰√flfiÎ_ »ı. Ë_‹ıÂÎ_ ¿ÊΛfiÌ ’˘ÊHÎΠˢ› I›Î_ ±Î√‚ ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿ËÌ Â¿ı ? fiΠˢ›. ±ı‰_ ÷‹fiı ·Î√ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ¿˘¥fi_ ¬˘À<_ ¿Ëı÷Î fi◊Ì. ’λ_ ±ı‰_ «˘A¬_ ⁄˘·˘ ˉı, ·Î¬ ±‰÷Îfl Á‘Ì ±Î‰Î V‰E»_ÿ ωËÎflı «Î·ı ÷˘ ·¬ı »ı ¿ı iÎÎfi ÿÂαı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰fi˘ … ¿÷ν »ı. ±iÎÎfi ÿËÎÕ˘ ‰‚ı ? ’˘÷ÎfiÎ V‰E»_ÿ ωËÎfl »ı, fiı ·˘¿˘fiı Â_ ¿Ëı ¿ı “±Î ÿÂαı ±Îfi˘ (ω¤Î‰fi˘) ¿÷ν »ı. ’HÎ ‰Î÷ ±ı¿Î_Ï÷¿ flËÌ √¥. ⁄‘Î ‹Ò¬Î˝ ·˘¿˘ »ı.” ·˘¿˘fiı ’λΠ‹Ò¬Î˝ ¿Ëı. ÷ı ¿÷ν’b_ »^À÷_ fi◊Ì. fiı ±ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ ‰Î÷ Á‹Ω÷Ì fi◊Ì. ⁄ÌΩ ωÂıʤΉ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±Î ⁄‘_ ¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì ΩHÎÌ Â¿ı »ı ‘‹˘˝‹Î_› ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ ¥E»Î ‰√fl ±Î ◊Λ fiËŸ. ±fiı ⁄Ì…_ ±Î ωÂıʤΉı› ΩHÎÌ Â¿ı »ı, ±ı‹ ¿Ëı »ı. ±ı‰Î Á_Ω√˘ ı ±ıÀ·ı ¤√‰Îfifiı ‹ËŸ ·’˘ÀuÎ. ±ıÀ·ı ÂÌ flÌ÷ı iÎÎfi ◊Λ ±ıfiı ? ˢ› ÷˘ ωÂıʤΉfiı› ’˘÷ı ΩHÎÌ Â¿ı »ı. ±ıÀ·ı ωÂıʤΉ ±ı ωfl˘‘ΤÎÁ ¿flı. ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ ±ø‹ ωiÎÎfiı ⁄‘Î ÁÎ_‘Î ÷˘ÕÌ Á_›˘√, ¿Î‚fiı ·¥fiı »ı. ÷ı Á_›˘√ »^ÀÎ ¿fḻı ÷˘ ωÂıʤΉ ∂ÕÌ fiÎA›Î. Ω›. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· ⁄ı ¤ı√Î_ ◊›ı·Î_ »ı ÷ı »^ÀÎ ¿flÌ ±Î’_ ¿÷ν’HÎı ‹Î_Õu˘ Á_ÁÎfl ! ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ωÂıʤΉ ∂ÕÌ √›˘. ˉı ±Î ·˘¿˘±ı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı. ±flı, ±ıÀ·ı Á‘Ì ≠Ï÷WÃÎ ’ÒflÌ ÁF›˘˝... ·˘¿˘±ı ¿èÎ_ ¿ı ±ÎI‹Î ¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı. ±ıÀ·ı ¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν ÷‹fiı ‹Ò‚ Ë¿Ì¿÷ ¿ËÌ ÿ™. ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ±ÎI‹Î »ı, ±ı¿ ‹Ò‚ ÃflÎ‰Ì ÿÌ‘˘. Ωı ω¤Î‰fi˘ ¿÷ν ˢ› ÷˘ I›Î_ ‹˘Z΋Î_› ¿÷ν … flËı. ±ÎI‹Î »ı fiı ±ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ·¥fiı ⁄ÌΩı ∂¤˘ ◊›ı·˘ ±Î I›Î_ ¿ı‹ fi◊Ì flè΢ ? ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊ ±Î‰ı I›Îflı ⁄‘_ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î Ïfiç› ±ÎI‹Î »ı, ÷ı‹Î_ ¿Â˘ ŒıflŒÎfl ¬S·_ ¿flÌ ±Î’ı. ◊›˘ … fi◊Ì. ±ı …ı‰˘ »ı ÷ı‰˘ … »ı ±fiı ÷ıfiÎ_ ±_√ı T›‰ËÎfl
 17. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 33 34 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊›ı·˘ »ı. …ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ±flÌÁÎ Á΋Π…¥±ı I›Îflı ≠ffi¿÷ν — ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î »ı ±ı … ±Ëo¿Îfl »ı ? ⁄ı “«_ÿ¤Î¥” ÿı¬Î› ¿ı fiÎ ÿı¬Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ±Ëo¿Îfl »ı. ±fiı ±ı‹Î_ ÁıLÀ ’HÎ «ı÷fi ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄ı ÿı¬Î›. fi◊Ì. …±˘, «ı÷fi ‰√fl ¿ı‰_ …√÷ «ÎS›Î ¿flı »ı ! ±Î ‰SÕÛ‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊›ı·˘ »ı. ±ıfiı ’Ëı·Ì ‰¬÷ ⁄ËÎfl ’ÎÕ<_ »_ ¿ı ±Î‹Î_ «ı÷fi fi◊Ì. ±‹ı “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ¿è΢. ±ı‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ≠Ï÷WÃÎ ¿flı·Ì »ı. ‹ÎÀı ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±‹fiı iÎÎfi ±ÎM›_ ±ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ±‹Îfl˘ Ωı Ë… “÷‹ı” ≠Ï÷WÃÎ ¿fl¢, “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_, Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ¿fl¢ ±ÎI‹Î, T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î Ë÷˘fiı ? ÷˘ ŒflÌ ±Î‰÷Î ¤‰ ‹ÎÀıfi˘ ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊Âı. ±Î ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ì…_ Â_ Ë÷_ I›Îflı ? ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î‹Î_ T›‰ËÎflfiı ÁI› ‹Îfi¢ ÷˘ ŒflÌ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊Âı. Ïfiç› flËÌ ±fiı ÷‹ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı Ωı›˘. ±ıfiı Ωı›˘ I›Î_◊Ì V◊_Ϥ÷ ◊¥ ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … »ı. Ωı ±ıfi˘ V’½ ◊¥ Ω› fiı, ÷˘ √›Î ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ÎÀ·˘ ±Îfi_ÿ »ı ! ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı‹Î_ … fl‹HÎ÷Î ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_ ! ±I›Îflı ÷˘ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Îfi˘ … V’½ »ı. «Î·Ì. ’Ëı·Î_ fl‹HÎ÷Î Á_ÁÎfl‹Î_, ¤˙Ï÷¿‹Î_ «Î·÷Ì Ë÷Ì. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ¬Îflı¿fi˘ ‹˘À˘ ±ı…LÀ »ı, ÁË ·˘¿ ±ıfiı ¿Ëı ¿ı Á_ÁÎfl ±fi˚µ’«ÎÏfl¿, T›‰ËÎfl◊Ì... “±Î ¬Îflı¿‰Î‚Î Âıà »ı.” ’HÎ ¿˘À˝‹Î_ ±ı ‰¿Ì· √HÎÎ÷Πˢ›. ±ı ‰¿Ì·Î÷ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ‰¿Ì· √HÎΛ fiı ? ±ı‰Ì flÌ÷ı “÷‹ı” ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ’flΉ˘ fi◊Ì ±ÎI‹Îfi˘. ’HÎ ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎÏfl¿ ¿Î›˝‹Î_ Ωı ‹V÷ »˘ ÷˘ “÷‹ı” “T›‰ËÎÏfl¿ ±ÎI‹Î” »˘ (±fi’«Ïfl÷) T›‰ËÎflfi˘ ’flΉ˘ ÷˘ »ı … fiı ¿ı ¿_¥ ’HÎ µ’«Îfl ±fiı Ïfi盋Î_ ‹V÷ »˘ ÷˘ “÷‹ı” “Ïfiç› ±ÎI‹Î” »˘. ‹Ò‚ “÷‹ı” ¿›Î˝ ‰√fl ±Î ÂflÌfl ⁄L›_, ¿˘¥ ⁄fiΉfiÎfl fi ˢ‰Î »÷Î_›. ÷ıfiı fiı “÷‹ı” … »˘ ’HÎ ¿›Î ¿Î›˝‹Î_ »˘, ±ıfiÎ µ’fl ±Î‘Îfl »ı. ⁄ÿ·ı ·˘¿˘±ı Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕu_ ¿ı ¤√‰Îfi »ı ±fiı ¤√‰Îfiı ±Î ⁄‘Î ’Ò÷‚Î_ ⁄fiÎT›Î_ ±ı‹fiÎ ¿Îfl¬Îfi΋Î_. ±ıÀ·ı ±Î√‚ ω«Îfl ¿fl‰Îfi_ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ±ı … ±Ëo¿Îfl ! ⁄Îflb … ⁄_‘ ◊¥ √›_ fiı ! ’HÎ ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ¤√‰Îfiı ≠ffi¿÷ν — ˉı ω¤Î‰ ±‰V◊΋Î_ ’˘÷ı µ’›˘√ ‹Ò¿ı »ı ±ıÀ·ı ⁄fiÎT›_ fi◊Ì. ±fiı ±Î ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl ÷˘ Ωı ! ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Îfiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ±ÎI‹Îfi˘ … µ’›˘√ ω¤Î‰ µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl fi◊Ì. µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹, ‹ËŸ ÿÂ΋Î_ Ω› »ı. Ωı ±ı V‰¤Î‰‹Î_ flËı ÷˘ ±ıfiı ¿‹˝ ⁄_‘Î÷_ fi◊Ì, «Î ⁄fiΉ̱ı ¬flı¬fl ÷ı. “«Î ‹ıÓ ⁄fiΉ̔ ¿Ëı‰_ ±ı› ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±ı› ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı ? ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl … »ı ±Î …√÷. ’HÎ ±ıÀ·_ ±ıfiı ±ı‹ ·Î√ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¬˘ÀÌ ‰Î÷ »ı. ±ÎI‹Î Ïfifl_÷fl V‰¤Î‰‹Î_ … »ı ¿ı “±Î Ë_ ¿fl_ »_” ±ı, ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘ »ı. ±ı› flËı »ı, ±ı … ‹Ò‚ ±ÎI‹Î. ±fiı …ı V‰¤Î‰ fiı ω¤Î‰ ◊›Î ¿flı ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl … »ı ’λ˘. Ωı ±ı‹ ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl »ı ±ı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ Ïfifl_÷fl ‹@÷ … »ı, fiΠˢ› ÷˘ ‹flı … fiËŸfiı ¿˘¥ ! ±ı µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl ˢ÷ ÷˘ ±fiÎÏÿ ‹@÷ »ı. ±_ÿfl ⁄ıÃı·˘ »ı ’λ˘. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ±I›Îflı …ı ¿˘¥ ‹flı fiËŸ fiı ! ±ı› ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl … »ı. ±ı flÎhÎı ¿Î‹ ‹Îfiı·˘ “±ÎI‹Î” »ı ±ı ω¤Îω¿ »ı ±fiı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î‹Î_ ±ÎÀ·_ ˢ› ÷˘ ¨CÎÌ … fiÎ Ω› fiı ! ±ı ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl »ı ÷ı ! ±ı¿ ÁıLÀ ’HÎ «ı÷fi fi◊Ì. ’HÎ ±ÎÀ·Î ⁄‘ÎfiÌ ⁄Ï© ¿ı‰Ì Á÷ı… ◊¥ Ω› »ı fiı ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_
 18. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 35 36 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ¿fḻı I›Î_ “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı ¤Îfi ◊¥ Ω› »ı. ±fiı ±ı ¤Îfiı› ¿ı‰Ì ωÂıÊ Œ˘Õ, ω¤Î‰±‰V◊ÎfiÎ... flÌ÷ı ◊Λ »ı ? T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊¥ Ω› »ı, ÷ı◊Ì. ωÂıÊ √HÎ ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ ? ±Î ÷k‰fiΠωÂıÊ √HÎ ±ıÀ·ı ±Î ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹ÎfiÌ, ⁄LfiıfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì T›Ï÷flı¿ »ı, ±ı ±ı@{ı@À ˢ› »ı. ’HÎ Ë_ ÷‹fiı, ±ıfiÌ ÏÁÏ‹·Ì‹Î_ ⁄ÌΩı √H΢ µI’Lfi ◊›Î. ±ı¿·Î ±ÎI‹Î◊Ì ◊¥ ¿ı fiËŸ, ±ı¿·Î ±fiÎI‹Î◊Ì ±ËŸfi˘ ±‰V◊Îfi˘ ωÂıÊ √HÎ ⁄÷Ή_. ÷k‰fiΠωÂıÊ √HÎ ÷‹ı Ωı¥ ◊¥ ¿ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ËŸ ±ı¿ ¬ÁıÕÌ fiάı. ±ıÀ·ı ’»Ì µI’Lfi ¿˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±‰V◊Î◊Ì ÷‹fiı ⁄÷Ή_ ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ∂¤_ fiÎ ◊Λ. ◊›ı·_ »ı ! ≠ffi¿÷ν — ±ı ËÎ…flÌ‹Î_ ’HÎ ±ı ‹Îfl_ √H›_ ±ıÀ·ı ◊›Îfiı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ …flÎ ºpÎ_÷ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘ fiı ¿ı ±Î …ı ¤ı√_ ◊›_, ±ıfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl_ √HÎfiÎfl ¿˘HÎ ÷ı ? ±ÎI‹Î› “‹Îfl_” fiÎ ¿Ëı ±fiı ’ÿ˚√·ı› “‹Îfl_” fiÎ ¿Ëı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎfiÌ ÏÁÏ‹·Ì ÷I‰˘‹Î_ ˢ÷Ì fi◊Ì »÷Î_ ±Î ÏÁÏ‹·Ì ±Î’_, ÷ı‹Î_ ‹fiı ¿ÎflHÎ ¬˘‚Ì ±Î’˘. …ı‹ ±Î’HÎı ⁄√̫΋Î_ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±I›Îflı ’ÎÁı ÷˘ »ı … fiı ? ±ÎflÁ fi_¬ÎT›˘ ˢ›. ±ÎflÁfi˘ fl˘Õ ¿›˘˝ ˢ›, ÷ı fl˘…ı Âıà ⁄ÒÀ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÎÁı »ı ±ıÀ·ı ΩB≤Ï÷ ∂ÕÌ √¥ ±Î¬Ì. ±ı ’ËıflÌfiı ±Î‰-Ω‰ ¿flı. ÷ı ‰¬÷ı ±ı‹fiı Â_ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ’J◊flfi˘ ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊¥ ±ıÀ·ı »^ À<_ ’ÕÌ √›_, T›Ï÷flı¿ √HÎ ⁄_‘. Â_ V‰¤Î‰ »ı ÷ı ? ÷ı ’»Ì ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ⁄’˘flı ⁄ı ‰Î√ı »˘¿fl_ I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı …, ’ÎÁıfiÌ ¿¥ ΩB≤Ï÷ ∂¤Ì ◊¥ ? fl‹÷_ ËÂı ÷ı ’Õu_, ÷ı ±Î µCÎÎÕÎ ’√ı I›Î_ ÿ˘Õ÷Î √›Î µfi΂Îfiı ÿËÎÕı, ÷˘ ±ÎflÁ Â_ ±Î’HÎfiı Œ‚ ±Î’ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’ÎÁı ±ÎT›Î ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì √›_, ≠ffi¿÷ν — √fl‹Ì, √fl‹Ì. ΩB≤Ï÷ ∂ÕÌ √¥. ÷ı ’»Ì ±ı ’ÎÁı ±Î‰fiÎfl ±Î‰flHÎ ÷˘ÕÌ fiÎA›_ ±ıÀ·ı …ÿ_ ◊¥ √›_. ±ÎÔ‰flHÎ ÷˘Õ‰ÎfiÎ_ ˢ› »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ √fl‹Ì ÷˘ ±Î µ’flı› ·Î√ı »ı ’HÎ ’√fiı Â_ ◊Λ ±Áfl ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄_fiı ƒT›˘ ÷˘ ϤLfi … »ı ’HÎ ±Î ’ı·Î ’ÎÁı ±Î‰‰Îfiı ·Ì‘ı ±ı ◊›_ Ë÷_ ? ≠ffi¿÷ν — ÿ{ÎÕı. ÿÎÿÎlÌ — ϤLfi … »ı, ¿Â_ ¿˘¥±ı ¿›* … fi◊Ì. ¿˘¥±ı ÿÎÿÎlÌ — ÿ{Λ. ±ıÀ·ı ÂıÃfiı ±ı‹ ¤˛‹ ’ıÁı ¿ı ±Î ¿˘¥fiı ‹ÿÿ ¿flÌ fi◊Ì. ¿˘¥±ı ¿˘¥fi_ fi¿ÁÎfi ¿›* fi◊Ì. ¿Â_ »ı … ¿˘LÀˇÎ¿Àflı Â_ ¿›* ? ±Î‰Î √fl‹ ’◊flÎ ¿ı‹ CÎÎS›Î ±Î ·˘¿˘±ı ? fiËŸ. ±Î ⁄‘Ì … ÷‹ÎflÌ ¤Ò· »ı. ’λΠ±ı ·˘¿˘› ¿⁄Ò· ¿flı »ı ±ıÀ·ı ¿˘LÀˇÎ¿Àflfiı Ã’¿˘ ±Î’ı ¿ı “¤¥, ÷ıÓ √fl‹ ’◊flÎ CÎÎS›Î ‹ÎÀı ¿ı ¿˘¥ ƒT› ⁄ÌΩ ƒT›fiÌ ‹ÿÿ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ¿˘¥ fi¿ÁÎfi ¿fl÷_ ÷ÎflÎ ’ˆÁÎ ¿Î’Ì ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.” I›Îflı ¿˘LÀˇÎ¿Àfl ¬·ÎÁ˘ ¿flı ¿ı fi◊Ì. ÷ı ‹Ò±Î ¿˘HÎı ¿›* ±Î, ¬˘‚Ì ¿Îœfiı ? ±ÎI‹Î±ı ¿›* ¿ı “ÁÎËı⁄, ‹ıÓ √fl‹ ’◊flÎ CÎÎS›Î fi◊Ì, ’◊flÎ ÷˘ Ã_ÕÎ … CÎÎS›Î »ı, ±fiÎI‹Î±ı ¿›* ? I›Îflı …‰Î⁄ ±ı ±Î’HÎÎ ·˘¿ Á‹…ı fiËŸ. ‰ˆiÎÎÏfi¿ ’HÎ ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÎ Á_Ωı√◊Ì ±Î √fl‹ ◊›ı·Î »ı. ÷ı Ë‹HÎı ‰Î÷ »ı ±Î. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±Î◊‹Ì …Âı ¿ı ÷fl÷ ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì …Âı.”
 19. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 37 38 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±ıÀ·ı ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î √fl‹ ◊›Î »ı. ±ıÀ·ı ≠ffi¿÷ν — fiÎ ⁄ıÁı. ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊›˘ ±fiı ÷ı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ¬ÁÌ …Âı ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ≠ıflHÎÎ »ı. ≠ıflHÎÎ ¿˘fiÌ »ı ? ’ΉflfiÌ ≠ıflHÎΠωÂıÊ √HÎ ∂ÕÌ …Âı. »ı, ±Î «ı÷fifiÌ fi◊Ì ±Î. Ωı «ı÷fifiÌ ≠ıflHÎΠˢ÷ ÷˘ «ı÷fi ⁄_‘Λ. ±ı flÌ÷ı ±Î ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘ »ı. ˉı ±Î‰˘ Œ˘Õ ±ıÀ·ı ±Î Á‹…‰_ ⁄Ë ÁËı·_ fi◊Ì, ⁄Ë ±CÎfl_ »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ÂÎVh΋Î_ ’ÎÕu˘ fiΠˢ› ! ±fiı ±Î‰Î ÿά·Î› ¿˘HÎ ±Î’ı ? ⁄‘_ ±Î ’λ_ fiı ’λ_ ’ÕuÎ ¿flı »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ I›Î√ ¿fl‰Î ’Õı »ı, ÿά·˘ ˢ› ÷˘ Á‹Ω› fiı ! Á‹Ω‰Ì ÿÌ‘_fiı ? ÷ı hÎÌΩı √HÎ ∂¤˘ fiËŸ ÷˘ I›Î√ ¿fl‰Îfi_ ˢ÷_ ËÂı ? Ωı ±ÎI‹Î Á‹F›˘ ÷˘ I›Î√ ◊¥ √›˘ »ı. ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ±fiı fi◊Ì Á‹F›˘ ÷˘ I›Î√ ¿›Î˝ … ¿flfiı ÷ÎflÌ ‹ı‚ı, ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı‹ ◊›_fiı, ’J◊flı ÁÒ›˝fi˘ √HÎ √˛ËHÎ ±fi_÷ ±‰÷Îfl Á‘Ì I›Î√ ¿›Î˝ ¿flfiı ! I›Î√Ì fiı ±ÎI‹Î ⁄ı …ÿÎ ¿›˘˝. hÎÌΩı √HÎ fiÎ ◊›˘fiı ? »ı. I›Î√Ì ’ÿ˚√·fi˘ T›Î’ÎflÌ »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’J◊fl ÁÒ›˝fi˘ √HÎ √˛ËHÎ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ±Áfl ≠ffi¿÷ν — ’Ήfl fiı «ˆ÷L› ⁄ı …ÿÎ …ÿÎ »ı ? ◊Λ »ı ±ıfiı, ÁÒ›˝fiÌ ¥Œı@À ◊Λ »ı. ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ÷˘ Ã_Õ˘ … ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ÁÒ›˝ ±fiı ±ËŸ ±Î√‚ µΩ˝ µI’Lfi ◊Λfiı »ı, ’HÎ ±Î ±Áfl ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·_ …ÿ_ »ı. ÁÒ›˝fiı ·¥fiı µΩ˝ µI’Lfi ◊Λ, ±ıÀ·_ …ÿ_ »ı. ’Ήfl ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î √fl‹Ì ±fiı Ã_ÕÌ ±ı ‰Î÷ΉflHÎfiÌ ±Áfl ±ı‹Î_ ÁÒ›˝fi_ ¿_¥ ¿÷ν’b_ fi◊Ì. ±ı‹Î_ ⁄Ì∞ ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥ ±ıÀ·ı »ı ? µΩ˝ µI’Lfi ◊Λ. Ωı ÷‹ı ±ËŸ ‹˘À˘ ΩÕ˘ ¿Î« ‹Ò¿Ì ÿ˘, ÷˘ ±ı ÿÎÿÎlÌ — ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı. ÁÒ›˝fiÎ ¿Î«fiÎ ±Î‘Îflı ⁄Ì∞ ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥ ±ıÀ·ı ‹˘À<_ ±ı ◊Λ ±fiı flı{ (Ï¿flH΢) …‹Ìfifiı À« ◊Λ »ı, ÷ıfiÌ √fl‹Ì ∂¤Ì ◊¥ »ı. ±ıfiÎ◊Ì ⁄‘_ Á‚√ı fiÌ«ı. ±ı‹Î_ ÁÒ›˝fiı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±Î ‰V÷ ⁄Ì∞ ¤ı√Ì »ı ÷ı ±ıfiı ·Ì‘ı »ı, ±ı ¬ÁıÕÌ ·˘ ±ıÀ·ı ¿Â_ fi◊Ì ’λ_. ◊˘Õ<_ CÎb_ ⁄Ï©‹Î_ µ÷flı ¿ı fiÎ µ÷flı ? ˉı ¬Áı ÂÌ flÌ÷ı ? ≠ıflHÎÎ ±Î‹Î_ ’ΉflfiÌ ! ≠ffi¿÷ν — ¬ÁıÕfiÎfl˘ ‹‚ı ÷˘ ¬ÁıÕÌ ±Î’ı. ÁÒ›˝fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ±ËŸ ¿˘¥ ‰V÷ ‹Ò¿Ì ˢ› ÷˘ µΩ˝ µI’Lfi ÿÎÿÎlÌ — ¬ÁıÕÌ ±Î’ı. ÷ı◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ ¿ı ‹˘ZÎÿÎ÷Î ’vÊ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ‹‚Âı I›Îflı ÷‹Îfl˘ »^À¿˘ ◊Âı. ‹˘ZÎfi_ ÿÎfi ±Î’‰Î ±ÎT›Î ˢ› ! ≠ffi¿÷ν — ◊Λ. ÷ı ÿÎfi ±Î’fiÎflÎ ¿ı‰Î ËÂı ? ¿Ú’΂ÿı‰ı … ÂOÿ ·A›˘ ¿ı ‹˘ZÎÿÎ÷Î ! ⁄Î¿Ì ¿˘¥ …B›Î±ı ‹˘ZÎÿÎ÷Î fi◊Ì ·A›_ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ’˘÷ı ¿÷ν fi◊Ì ±ı‹Î_. ±Î ⁄ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊Λ ±ıÀ·ı µΩ˝ µI’Lfi ◊Λ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î µI’Lfi ◊›ı·_ »ı. ˉı vvvvv ±Î ÂÌ flÌ÷ı √ıÕ ⁄ıÁı ? ‹ÎHÎÁfiı ÂÌ flÌ÷ı ‹ı‚ ’Õı ±Î ? ¿˘¥fiÎ ¿›Î˝ ‰√fl ◊Λ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ¿ËıÂı. ±ÎfiÌ √ıÕ fiÎ ⁄ıÁıfiı ?
 20. 39 40 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘ ¤ı√Î_ Ë÷Î_, ±fiı »^ÀÎ_ ’ÎÕı ¿ı ÷fl÷ …ÿ_ ’ÕÌ Ω›. ±ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘ ÷˘ ‹@÷ … »ı. ±Î ±ı¿·_ … «ı÷fi »ı ÷ı ⁄_‘Λ_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “±ıfiı” ±ı‹ ·ÎB›_ ¿ı “±Î ¿˘HÎ ¿flı »ı ?” ’HÎ ±ı ÷˘ ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘, ±Î ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· [4] ±ıωÕLÁ◊Ì. ≠◊‹ ŒÁ΋HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ! ≠ffi¿÷ν — ’HΠ© ±ÎI‹Î‹Î_ ÂÎ ‹ÎÀı T›Ï÷flı¿ √HÎ ’HÎ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı ? ‰SÕ˝, ¥À ÁıSŒ ’{· ! ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ fi◊Ì ÷ı √HÎ. ±ı …ÿ˘ µI’Lfi ◊›ı·˘ »ı ±Î Á_ÁÎflfiÎ V’½◊Ì ±Î ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ÷ı ±Î. ωÂıÊ √HÎ ±ıfi˘ ¿Î‚ ’οÂı, ±ıÀ·ı ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±ıfi˘ ±‹· ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Ïø›Î„@÷ ±fiÎÏÿ◊Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı … µ÷flÌ …Âı. ±Î Á_ÁÎflfi˘ ±‹· ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷. ÷ı ±‹· µ÷flÌ …Âı, ◊¥ fiı ? ±ıÀ·ı flÎ√ı ’ÕÌ …Âı. ’˘÷ı »ı ±ı … ◊¥fiı ∂¤˘ flËıÂı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ ¿Â_ ◊›_ … fi◊Ì, I›Î_ ±Î√‚ ’»Ì µI’Lfi ¿fl‰Îfi_ @›Î_ flèÎ_ ? ÷ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_› ¿Â_ fi◊Ì. …√÷ µI’Lfi … ◊›_ fi◊Ì, …√÷ ÁfiÎ÷fi »ı. @›Îflı› ±ÎfiÌ ±ÎÏÿ ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰V÷ ±ı »ı ¿ı ±ÎI‹Îfiı ±¿÷ν ÷˘ ±Î’HÎı Ë÷Ì … fiËŸ, ’»Ì ±ıfiı ¬˘‚‰Îfi_ @›Î_ flèÎ_ ? ’»Ì ⁄fiΉfiÎflı›, ‹Îfi̱ı »Ì±ı. ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ‘ ‰SÕ˝ ¥{ ‘Ì ’{· ¥ÀÁıSŒ, ¥ÀÁıSŒ ’{· ◊›ı·_ »ı ±Î. √˘Õ Ëı{ fi˘À ’{SÕ ‘ÌÁ ‰SÕ˝ ±ıÀ ±˘·. (±Î ÿÎÿÎlÌ — ±¿÷ν »ı …. ÿÏfi›Î V‰›_¤Ò ¿˘›Õ˘ »ı. V‰›_¤Ò ¿˘›Õ΋› ◊›ı·_ »ı ±Î. ¤√‰Îfiı ≠ffi¿÷ν — »ı …. ¿ÎflHÎ ¿ı √fl‹ ·˘¬_Õ µ’fl ‹Îflı·˘ Ë◊˘Õ˘ ±Î ÿÏfi›Î ⁄fiΉÌ(fl«Ì) … fi◊Ì. …ı‹ ±ÏBfifiı ‰Î√÷˘ fi◊Ì. ±ı‹ ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ … fi◊Ì ◊÷_. fi◊Ì ±ÎÏÿ ±iÎÎfi÷ÎfiÌ ! ÿÎÿÎlÌ — ÷ı … ¿Ë_ »_, ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ◊÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘_ ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷˘ ±Î ±iÎÎfi÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Ëı·Ì ’ıÿÎ ◊¥ ±Ë_¿Îflfiı … ◊Λ »ı. ±Ë_¿Îfl …÷˘ flËı ±ıÀ·ı ¿Â_ … fi◊Ì. »ı, ±Î¬Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ? ±Ëo¿Îfl … ⁄‘_ ¿flı. ±Ëo¿Îfl ±Î_‘‚˘ »ı, ÿı¬÷˘ … fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì Ë÷Ì …. Âw±Î÷ … fi◊Ì ◊›ı·Ì. Ï⁄«Îfl˘ ±fiı ⁄Ï©fiÌ ±Î_¬ı «Î·ı ±ı. ˉı ⁄Ï© ¿ËıÂı, “±ı ÷˘ (iÎÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì) ±ıfi˘ ±ıLÕ ±Î‰ı »ı. ±Î’HÎÎ ‹Î‹Î ÁÁflÎ ◊Λ.” I›Îflı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı, “ÁÎfl_” ! ≠ffi¿÷ν — ±ıLÕ ±Î‰ı ÷˘ Ï⁄Ï√Ïfi_√ ◊¥ @›Î_◊Ì ? ¤˛‹HÎα˘ ⁄‘Ì, ⁄Ï©fiÌ ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ Ë÷_, Ë÷_ fiı Ë÷_ …. ¿ÎflHÎ ¿ı » ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ⁄Ï©fiÎ … ‰Î_‘Î ËÂıfiı ?
 21. (1.4) ≠◊‹ ŒÁ΋HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ! 41 42 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiı ·¥ … ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ±ÎI‹Î …ı »ı, ±Î ⁄Ï©fiı ·Ì‘ı ¤˛Î_Ï÷ ◊¥, ’HÎ ⁄Ï© fiı ±ÎI‹Î ÁÎ◊ı Ωı fi ˢ› ÷˘ ±Î ¤˛‹ ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ Ï⁄·ÌŒ ’HÎ ⁄Ï©‹Î_ fiÎ ±Î‰ı ? … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÷˘ ⁄Ï© … ±Î ⁄‘_ ¿flı »ı ±fiı ±ÎI‹Îfiı ±ıfi˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ±Ëo¿Îfl◊Ì »ı. ⁄Ï©fiı Ï⁄·ÌŒ V’½ »ı, ÷˘ ±ÎI‹Î ÷˘ ‹˘ZÎ V‰w’ … »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ±Î ⁄‘Î ¿fl‰Îfi˘ flV÷˘ … fi◊Ì. √˘À΂Π¿ı‹ ◊›Î ¿flı »ı ? ±ı ÷˘ ±Ëo¿Îfl fiı ⁄‘_› fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ »ı. fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ◊›˘ fi◊Ìfiı V’½, ¿Â_ ◊›_ fi◊Ì. ¿flfiÎfl˘› ’˘÷ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ »ı. fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ flËÌfiı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¿flı »ı. ±ı flÎ¥À Ï⁄·ÌŒ‹Î_ flËÌfiı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ fi◊Ì ¿fl÷˘. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ıfi΋Î_ ±Î …ı ±Â© ¿‹˘˝ ⁄_‘Î¥ √›Î_ »ı, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄_‘ΛΠ? ±ı Á‹…‰_ »ı ‹Îflı. ≠ffi¿÷ν — flÎ¥À Ï⁄·ÌŒ‹Î_ flËÌfiı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ◊Λ … fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹…‰Î ‹ÎÀı ±ËŸ›Î_ ±ÎT›Î ¿fl‰_ ’Õı. ±Î ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷˘ ◊Λ … fiËŸ. ±ı¿ÿ‹ ±ı‰Ì ‹˘ÀÌ ‰Î÷ »ı ¿ı ‰Îfl_‰Îfl ±ËŸ›Î_ ±ÎT›Î ¿fl‰_ ’Õı. ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ◊›˘ ¿ı ±ÎI‹Îfiı ⁄Ï©fiÎ Á_›Îı√◊Ì ±ı¿ ÿΔÕ΋Î_ ¿ËÌ ÷˘ ÷‹fiı ⁄‘_ Á‹ΩÂı› fiËŸ. ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‹…÷Î ±Î fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ◊Λ »ı ±◊‰Î ÷˘ ±ÎI‹Î ⁄Ï©fiÎ ±Îl›ı ¿flÌfiı Ω‰fiı ÷˘ ±ıfi˘ ’Îfl ±Î‰ı. ±ı¿ ÿΔÕ΋Î_ √Î_ÁÕÌ, ’˘À·Î_ ⁄‘Î_ ±Î‰_ ¿flı »ı. ⁄_‘Λ ? ±ıÀ·ı …flÎ ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰‰_ ’Õı. Ë… »Ì±ı ⁄ı-«Îfl ÿΔÕÎ, Œıfl˘ ‹Îfl˘ fiı ! √Q›_ ÷‹fiı ? ¿_¥ ’һ̱ı ÷˘ ±ı ⁄‘_ Ãı¿ÎHÎı ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎI‹Î ÷˘ ±ı‰_ ¿Â_ ¿fl÷˘ … fi◊Ìfiı ! ±ÎI‹Î ÷˘ ±¿÷ν »ı. ±_÷ »ı ’HÎ fi◊Ì ±ÎÏÿ ¿‹˝fiÌ ! ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ¿˘fiÎ ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘_ ¿flı »ı ? ≠ffi¿÷ν — ¿‹˝fiÎ ⁄_‘fifi_ ‹Ò‚ @›Î_◊Ì Âw ◊›_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿ÎflfiÎ ±Î‘Îflı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿‹˝fiÎ ⁄_‘fifi_ ⁄ÌÏ√Ïfi_√ fi◊Ì. ¿‹˝fiÎ ⁄_‘fifi˘ ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ’HÎ …Õ »ı ? ±ıLÕ ±Î‰ı ‰¬÷ı, ’HÎ ⁄ÌÏ√Ïfi_√ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷˘ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ≠›˘√ »ı. ’ÎHÎÌ ’Ëı·_ ±ıÀ·ı »ı ÷ı ±˘„@Á…fi ’Ëı·_ ¿ı ËÎ¥Õˇ˘…fi ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …Õ ÷˘ ⁄‘_ … »ı fiı, ’HÎ ±ı ÁΉ …Õ fi◊Ì. ’Ëı·_ ? ¿˘HÎ ’Ëı·_ ÷ı ’ÎHÎÌ ◊›_ ? ⁄‘_ ±Î ±ıÀ-±ı-ÀÎ¥‹ »ı. ±Ë_¿Îfl »ı ÷ı Ï‹l «ı÷fi »ı, ⁄Ï© Ï‹l «ı÷fi »ı, ‹fi ±ı¿·_ … ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’Ëı·_-’»Ì …Õ (Ïfiçı÷fi «ı÷fi) »ı. Ï«kÎı› Ï‹l «ı÷fi »ı. ‹Î¥LÕ ¥{ »ı fiËŸ. © «ı÷fi ±fiı © …Õ ⁄ıµ ÁÎ◊ı ◊›Î_, ±Î ωÂıÊ √HÎ ¿Q’·ÌÀ ŒÌÏ{¿·. (‹fi Á_’ÒHν …Õ »ı.) µI’Lfi ◊›˘ ±ıÀ·ı ωÂıÊ √HΑ‹˝fiı ¤…ı »ı. ÷ı‹Î_ ¿÷ν’HÎÎfi˘ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÷˘ ’fl‹Îfi_ÿ V‰w’Ì »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ √HΑ‹˝ µI’Lfi ◊›˘ fiı ÷ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. ˉı ÷ı› V◊Ò‚ »ı ±Î‰ı ÷˘ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. V‰¤Î‰‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›˘ ±I›Îflı, ±Î fiı ±ÎI‹Î ÁÒZ‹ »ı. ±Î ωÂıʤΉ @›Î_ Á‘Ì ? F›Î_ Á‘Ì ’ÿ˚√·fi˘ µ’ÎÏ‘¤Î‰fiı ·¥fiı. Á_›˘√ »ı I›Î_ Á‘Ì. ±ı Á_›˘√ ¿_≥ ¿Î›‹fi˘ fi◊Ì.
 22. (1.4) ≠◊‹ ŒÁ΋HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ! 43 44 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±Î …√÷ ⁄ÿ·Î› »ı ’HÎ ¤√‰Îfi ¤√‰Îfiw’ı … flËı·Î »ı, ±ı ÷˘ ’fl‹Îfi_ÿÌ »ı fiı ±Î ÷˘ ⁄ÌΩı ¿ÎÀ ‰Y›˘ »ı. ±ı‹fi_ w’ ⁄ÿ·Î÷_ fi◊Ì ! ≠ffi¿÷ν — ∞‰ ¿›Î ¿‹˝◊Ì Ïfi√˘ÿ‹Î_ ˢ› ? ±ÎI‹Î @›Îflı› ’HÎ ±Â© ◊›˘ … fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — Ïfi√˘ÿ‹Î_ ÷˘ ¤›_¿fl ¿‹˘˝, Ë… ±ı‹Î_◊Ì ¿˘¥ ¿‹˝ V‰¤Îω¿ ‰V÷ »ı. V‰¤Îω¿ ‰V÷fiı M·ÎVÀfl-O·ÎVÀfl ¿flÌ Â¿Î› »^Àu_ fi◊Ì ±fiı ±ı‹Î_◊Ì ±ı¿ı› ≥„Lƒ› µI’Lfi fi◊Ì ◊¥, ≠¿Î fiËŸ. ±ıfiÎ À<¿ÕÎ ¿flÌ fiΠ¿Λ. ±ÎI‹ÎfiÎ ±_ fiÎ ◊Λ. ±_ ÷˘ ±…‰Î‚_ fi◊Ì ⁄ËÎfl ’Õu_ I›Î_ Á‘Ì Ïfi√˘ÿ‹Î_ … ˢ›. Ïfi√˘ÿ ±ıÀ·ı ±Î‰flH΋Î_ …ıÀ·Î ¿ÎHÎÎ ’ÕuÎ ÷ıÀ·Î ±_ ≠√À ◊Λ. Á_’ÒHν ¿‹˝◊Ì ±Îfl˘Ï’÷. ≠‰ÎÁ, Ïfi√˘ÿ‹Î_◊Ì ÏÁ© Á‘Ìfi˘ ! ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Ïfi√˘ÿ‹Î_ ˢ‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ±Î‹ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹Îfi‰ »ı ±ı ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ ωÂıʤΉ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì Ïfi›‹fiÎ ±Î‘Îflı Ïfi√˘ÿ‹Î_ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ωÂıʤΉ … »ı ⁄‘_ ! ±ı‹Î_◊Ì ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‰flHÎ ±˘»Î_ ◊÷Î_ Ω› »ı ±fiı ’»Ì »^À˘ ◊Λ »ı I›Î_ ±Î√‚ ±ı. ±fiı ±Î …ı ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı ±ı ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ «ı÷fi ±fiı …Õ ⁄ıµ ±ı¿ … »ı ? ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı. ±Î T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı¿ ÷˘ ˢ÷_ ËÂı ? ±Î ÷˘ …ÕfiÌ ±Áfl «ı÷fi ◊›Î »ı ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì ±Î Ïfi√˘ÿ ’HÎ µI’Lfi ◊›_. Ïfi√˘ÿ‹Î_◊Ì ’»Ì µ’fl ’ÕÌ »ı ±fiı «ı÷fifiÌ ±Áfl …Õ µ’fl ’ÕÌ »ı. ÷ı …Õ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı¿ı„Lƒ› ◊Λ, ⁄ı ¥„Lƒ› ◊Λ, hÎHÎ ¥„Lƒ› ◊Λ, «ı÷fi‰Î‚_ ◊¥ √›_ ±fiı «ı÷fi …Չ΂_ ◊¥ √›_. …ı‰Î …ı‰Î Á_Ωı√ ⁄ÿ·Î› ÷ı‹ Õı‰·’ ◊›Î ¿flı. ≠ffi¿÷ν — «ı÷fi …Չ΂_ ◊¥ ¿ı ? ≠ffi¿÷ν — F›Îflı T›‰ËÎfl‹Î_ ±ÎT›˘ ∞‰, I›Îflı ¿Î‚ ‹Y›˘ ±fiı ’ÿ˚√·fiÎ ’fl‹Îb ’HÎ ‹Y›Î, ÷ı ÏÁ‰Î› ÷˘ µI’Lfi ◊Λ … ÿÎÿÎlÌ — …Չ΂_ ±ıÀ·ı ±ıÀ·Ì ±Áfl … ◊›ı·Ì »ı ¬Î·Ì, fiËŸ fiı T›Ï÷flı¿ √HÎ ? ¬flı¬fl ÷ı‹ ◊›_ fi◊Ì. ¬flı¬fl ÷˘ ±Î …Õfiı ◊›_ »ı. ¬flı¬fl ±Áfl ◊¥ …Õfiı, «ı÷fifiı ¬flı¬fl ±Áfl ◊¥ fi◊Ì, ’HÎ «ı÷fifiÌ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, T›Ï÷flı¿ ÷˘ ◊¥ √›ı·˘ »ı. ±Áfl flËÌ »ı. Œ@÷ Ï⁄·ÌŒ … ⁄ÿ·Î›ı·Ì, ±ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ⁄ıÃÌ ≠ffi¿÷ν — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›˘ ? I›Îflı ¿Î‚ ≠‰ÎË‹Î_ ±ÎT›˘.... »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±T›‰ËÎflfiÎ ∞‰˘ »ı, ±ı … T›Ï÷flı¿ √HΉ΂Î. ≠ffi¿÷ν — ‹Îfi‰ ÿıËfiı Á‰˘˝÷‹ √HΉ΋Î_ ±ÎT›˘ »ı, ÷˘ ’»Ì ±Î ±ÎI‹Î Ωı ’ ¿ı ¿ÌÀÎb ¿ı ∞‰Îb±˘fi˘ ÿıË ‘ÎflHÎ ¿flı ≠ffi¿÷ν — ±E»Î ÿÎÿÎ, ±T›‰ËÎfl ∞‰‹Î_ ’Ëı·ı◊Ì … ±ı ÷˘ ±ı ÿ—¬ÿ CÎÀfiÎ fi ¿Ëı‰Î›, ±ÎI‹Î ‹ÎÀı ? ⁄‘Î √H΢ ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘ı. ∞‰‹ÎhÎ ±Î ⁄Î… T›Ï÷flı¿ √HΉ΂Π… ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±„Bfifiı ⁄flŒ Ã_Õ˘ ¿flı ¬fl˘ ? ›Î ÷˘ ¿˘¥ »ı ⁄‘Î ±fiı ±Î ÏÁ©˘, ±ı T›Ï÷flı¿ ¬·ÎÁ ◊¥fiı ÏÁ©‹Î_ √›Î. ‹ÎHÎÁ ⁄flŒfiı ±Õı ÷˘ ÿ{Λ ¬fl˘ ? ±Î ÿı‰÷Î ⁄flŒfiı ±ÕÎÕ̱ı ÷˘ ? ÷˘ ⁄flŒ fiÎ ÿ{Λ ? ±ÎI‹Îfiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿Â_ ◊÷_ … fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ, …ı fi‰˘ (T›Ï÷flı¿) √HÎ µI’Lfi
 23. (1.4) ≠◊‹ ŒÁ΋HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ! 45 46 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) («Î…˝) fiÎ ◊Λ ±ı … ÏÁ© ◊¥ Ω› ? ±Î‰Õ˘ ◊Λ, ±ı‰_ ±Î ⁄‘_. ±ı‹Î_ ¿_¥ ¤√‰Îfi I›Î_ ±ÎT›Î ±fiı ÿÎÿÎlÌ — …^fi˘ (T›Ï÷flı¿) √HΠˢ›, ÷ı µ¬ÕÌ (¬·ÎÁ ◊¥) ¿fl‰Î ⁄ıÃÎ »ı ? ±ı‰_ ±Î ’fl’˘ÀÎ ∂¤Î ◊Λ fiı eÀÌ Ω›, ∂¤Î (ÏÕV«Î…˝ ◊¥) Ω› ±ıÀ·ı ÏÁ© ◊¥ Ω›. T›Ï÷flı¿ √H΢ µI’Lfi ◊Λ fiı eÀÌ Ω›. ◊‰ÎfiÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ÏÁ© ◊¥ Ω›. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÁÎ◊ı ÿflı¿ ≠ÎHÎ̱˘fiÎ …ÿÎ …ÿÎ √H΢, ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ı„Lƒ› ∞‰‹Î_ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı·Î ˢ› ? ø˘‘- V‰¤Î‰ ±Î‰ı »ı fiı ? ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤.... ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ÿflı¿fiı …ÿÌ …ÿÌ V’ıÁ ˢ›, ÷ı …ÿÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹Ò‚ ¤Î‰ı flËı·Î »ı. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiÎ_ …ÿÎ, ±ı‹Î_› V‰¤Î‰ …ÿÎ …ÿΠˢ›. …ı‰Î ±ıωÕLÁ ‹‚ı ±ı‰_ ◊¥ ‹Ò‚ ¤Î‰ Â_ »ı ? flÎ√-¶ıÊ. ±ı flÎ√-¶ıÊ‹Î_◊Ì ±Î …ÿÎ ◊›Î, ±Î‰ı. ⁄ÌΩ Á_Ωı√˘ …ı‰Î ‹‚ı ±ı‰_ ◊¥ Ω›. ±ı Á_Ωı√˘fiÌ ⁄ËÎfl flÎ√‹Î_◊Ì ·˘¤ ±fiı ¿’À ±fiı ¶ıÊ‹Î_◊Ì ‹Îfi ±fiı ø˘‘. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷‹Îfl<_ V‰w’ »ı. ‹Ò‚ ±ıfi_ flÎ√-¶ıÊ ±fiı flÎ√-¶ıÊfi_ ‹Ò‚ Â_ ? vÏ«-±vÏ«. ±ı Á_›˘√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎı ÁF›˘˝ Á_ÁÎfl ! {ÎÕfiı› vÏ«-±vÏ« ¬flÌ ⁄‘Îfiı. ±ı¿ı„Lƒ› ∞‰‹ÎhÎfiı vÏ«-±vÏ« ¬flÌ. fiÎ √‹ı, Â_ ¿flı, »^À¿˘ … fiËŸfiı ! fiÎ √‹‰ÎfiÌ ÷˘ ·Î√HÎÌ ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±ı‹ ‹Îfi̱ı ¿ı ¿˘¥ ±·˙Ï¿¿ „@÷ »ı, ¬flÌfiı ? ÿ—¬ ◊Λ »ı ±ı ¤Îfi ◊›_fiı ? ÿ—¬ ◊Λ I›Î_ ±vÏ«, ⁄Ì∞ ⁄Î… ±Î’HÎı »Ì±ı. ±Î’HÎı ±ıfiÎ ¤Î√ »Ì±ıfiı... ’λ_ Á¬ı›ı ◊Λ. ÁÎfl˘ ’‰fi ˢ›, ‰flÁÎÿ ’Õu˘ ˢ›, I›Îflı {ÎÕı› ÿÎÿÎlÌ — ¤Î√ ¿˘¥fiÎ fi◊Ì, ÷‹ı ¤Î√ fi◊Ì. ¬Â‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. »˘Õ‰Î›ı ¬Â‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ⁄Ë ÷Î’ ’Õ÷˘ ˢ› ¿ı ÏË‹ ’Õ÷_ ˢ› I›Îflı »˘Õ‰Î ⁄‘Î ÿ—¬Ì ÿ—¬Ì ◊¥ Ω›. ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ … »Ì±ı ? ±ıÀ·ı ⁄‘_ F›Î_ …±˘ I›Î_ ±Îfi_ ±Î, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤. ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, fiËŸ, ±ı¿ı› fi◊Ì. ÷‹ı ÷‹Îflı V‰÷_hÎ »˘. ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠ÎHÎÌ V≤Ïp, ÷ı «˘›Î˝ÁÌ ·Î¬ ›˘Ïfi »ı, ±Î ÷‹Îfl˘ ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì. ±Î’HÎı ±ıfiÎ Ωı ¤Î√ ˢ›fiıı ÷˘ ÷˘ ‹ÎflÌ …ı ‹fiW›˘ ⁄L›Î, ÷ı ⁄‘Ì ±Î T›Ï÷flı¿ √H΢◊Ì … ∂¤Ì ◊›ı·Ì »ı ‹ÎflÌfiı ÷ı· ¿ÎœÌ fiάı ±Î’b_. ±ı‰_ fi◊Ì, ±Î ÷˘ Ï⁄·¿<· V‰÷_hÎ ¿ı ? »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ T›Ï÷flı¿ √H΢◊Ì … ⁄L›_. ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Î V‰÷_hÎ »ı ÷˘ ±Î …ı ÿflı¿ ±ı¿‹˘ ⁄‘Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ±Î¿Îfl, Ω÷ Ω÷fiÎ ±Î¿Îfl, ±Î ⁄‘_... …ÿÎ …ÿÎ »ı, ÷ı ±ı Á_Ωı√˘ ¿¥ flÌ÷ı √˘Ã‰Î›ı·Î »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î’HÎı ±ËŸ ‘˘‘ ’Õı »ı I›Îflı ’fl’˘ÀÎ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — Ï⁄·¿< · flı B ›·ı À fl (T›‰„V◊÷, ÁΛ„LÀÏŒ¿ »ı fiı, ÷ı ±ı¿ … Ω÷fiΠˢ› »ı ? Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ)◊Ì √˘Ã‰Î›ı·_ »ı ±Î. ≠ffi¿÷ν — fiÎ, …ÿÎ …ÿΠˢ›. fiÎfiÎ-‹˘ÀΠˢ›. ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ÷ÎflHÎ ÷˘ ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ±Î‰Õ˘ ◊Λ, ¿˘¥ ±Î‰Õ˘ ◊Λ, ±Î‰Õ˘ ◊Λ, √˘Ã‰Î›ı·Î »ı, ’HÎ ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
 24. (1.4) ≠◊‹ ŒÁ΋HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ! 47 48 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ_ ¿ÎflH΋Î_ ⁄Ì…_ ¿_¥ fi◊Ì ‰V÷‹Î_. ±ı ±Î ∞‰˘ ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ …ı ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl »ı fiı, ±ı “Ë_ ¿fl_ »_, Ïfifl_÷fl ≠‰ÎË ¿flÌ ±fiı V‰¤Îω¿ ◊‰Î Œflı »ı, V‰¤Îω¿ ! Ë_ ¿fl_ »_” ¿Ëı »ı, ±ı ÷˘ ⁄‘Î_ ËÏ◊›Îfl »ı. ±Î ËÏ◊›Îfl «Î·_ ¿ı‹ ωÂıÊ¤Î‰Ì ◊›ı·Î »ı, ÷ı V‰¤Îω¿ ◊‰Î Œflı »ı. ±Î ωÂıʤΉ ¿ı‹ ◊¥ √›Î_ ? Ï‹J›ÎI‰ ÿ½fi◊Ì. ÁQ›¿˚ ÿ½fi ◊Λ ÷˘ ±Î ËÏ◊›Îfl ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı, µ’ÎÏ‘ V‰¤Î‰◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎfiı ±Î ⁄‘Î ’λΠÁÌ‘Î ◊¥ Ω›. ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊›Î, ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı ÿ⁄ÎHÎ ±ı‰_ »ı, Ë_‹ıÂÎ_ ±Î ºÏWÀ ÷˘ ¿ı‰Ì »ı ? ±Î‹ ⁄ıÃÎ_ ˢ› ÷˘ ◊Λ »ı, fiı µ’ÎÏ‘¤Î‰ ◊Λ »ı. ±Î’HÎfiı ±ı¿ … ·Î¥Àfiı ⁄ÿ·ı ⁄ı ·Î¥À ÿı¬Î›. ±Î_¬ …flÎ (ÿ⁄ÎHÎ ±Î‹Î_◊Ì …ı «ı÷fi »ı, ÷ı ±ı¿·_ … ‹˘ZÎ ÷flŒ ‰ËÌ flèÎ_ »ı. ±Î‰ı ÷˘) ±Î‹ ◊¥ Ω› ÷˘ ⁄ı ÿı¬Î› ¿ı fiÎ ÿı¬Î› ? ˉı ¬flı¬fl ⁄Ì…_ ¿Â_ ±Î‹Î_ ◊≥ flèÎ_ fi◊Ì, ⁄Ì…_ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ … »ı, Ïfifl_÷fl. ÷˘ ±ı¿ … »ı, »÷Î_ ⁄ı ÿı¬Î› »ı. ±Î’HÎı fl¿Î⁄Ì‹Î_ «Î ’Ì÷Î_ ˢ¥±ı ’HÎ ⁄Ï© ¿ı‰_ ¬˘‚Ì ¿Îœı »ı ¿ı Âw±Î÷ ‰√fl ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ÷˘› CÎHÎÌ ‰¬÷ fl¿Î⁄ÌfiÌ ±_ÿfl ±ı Á¿˝· ˢ› fiı, ÷ı ⁄O⁄ı ÿı¬Î›. ±S›Î, Âw±Î÷ ¿flÌ ÷˘ ±ıLÕ ±Î‰Âı. ÷_ … ‹Òfl¬ ⁄fiÌÂ. flεLÕfiı ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ¿ı ⁄ı ±Î_¬˘ »ı, ±ıÀ·ı ⁄‘_ Õ⁄· ÿı¬Î› »ı. ±Î Âw±Î÷ ˢ› ? ¿˘”¿ ¿ËıÂı ¿ı ¤≥, ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ∂√ı »ı, ÷ı ±Î_¬˘ › …±ı »ı ±fiı ’ı·Ì ‹ËŸ·Ì ±Î_¬˘› …±ı »ı, ’HÎ ÷ı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÌ Âw±Î÷ @›Î_ ±Î√‚◊Ì ? Ï‹J›ÎºÏWÀ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¨‘_ ÿı¬ÎÕı »ı. Ωı »÷_ ÿı¬ÎÕı ÷˘ ±fiı Ωı ¤√‰Îfiı ⁄fiÎT›_ ¿Ëıfiı, ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ıfi˘ ÁÎ_‘˘ … ⁄‘Ì µ’ÎÏ‘ flÏË÷ ◊Λ, Á‰˝ µ’ÎÏ‘ flÏË÷ ◊Λ. fiËŸ …Õı. I›Îflı ωiÎÎfi◊Ì Ë_ ¿Ë_ »_ ÷˘ … ±ıfi˘ ÁÎ_‘˘ …Õı. ±ÎI‹Î±ı ¿‹˝ ¤˘√T›_ fi◊Ì. ±Ë_¿Îflı ¿‹˝ ¤˘√T›_ fi◊Ì. ÷Ìfl»Ì fi…fl, fiı ’Õu_ «˘ÓÀÌ ! ±Ë_¿Îflı ωʛ ¤˘√T›˘ … fi◊Ì, »÷Î_ ±Ë_¿Îfl Œ@÷ ‹Îfiı … »ı ¿ı ‹ıÓ ¤˘√T›_. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, ωʛ˘ ωʛ˘‹Î_ ‰÷˝ı »ı, ±ı ±ÎI‹Î, ±ıfi΋Î_ V‰¤Îω¿ iÎÎfi-ÿ½fi ±fiı ω¤Îω¿ iÎÎfi- ⁄‘_ V‰¤Îω¿ »ı. ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿fl_ »_” ±ıÀ·ı ¤˘√‰‰_ ÿ½fi ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹ ÷Ìfl»_ Ωı›_ ÷ı◊Ì ¿_¥ ‹Ò±Î «˘ÓÀÌ ’Õu_ ? ’Õı »ı ’»Ì. ¬˘À˘ ±Îfl˘Ï’÷¤Î‰ »ı ±Ë_¿Îfl, ÷ı◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ, ÷ı◊Ì … «˘ÓÀÌ … ’Õu_ ±Î …√÷ ±Î¬_›.” “÷Ìfl»_ “Ë_ ¿fl_ »_” ⁄˘S›˘ ÷ı◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ. “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı‰_ ¤Îfi …÷_ flËı, ¿ı‹ Ωı›_ ?” ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı ¿‹˝ »^À›Î. ’»Ì Á_‰fl’Ò‰˝¿ Ïfi…˝flÎ ◊Λ. ËÎ, ÷ı ±Î‰_ ±Î …√÷ «˘ÓÀÌ ’Õu_ »ı. Á_›˘√˘fi˘ ⁄‘˘ …J◊˘ ≠ffi¿÷ν — ¿÷ν’HÎÎfiÌ ‹ÎL›÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂¤Ì ◊¥ ? »ı ÷ı ’Îfl ‰√flfi˘ ±fiı …J◊΋Î_ ÷Ìfl»_ Ωı›_ ±ıÀ·ı ±Î‰Ì ⁄L›_ ±fiı ’»Ì «ÎS›_ ±ı¿‹Î_◊Ì ±ı¿, ±ı¿‹Î_◊Ì ±ı¿, ’»Ì ±fi_÷ ⁄‘_ ‰‘÷_ ÿÎÿÎlÌ — fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ◊¥, ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘ ¿ı “Ë_ ¿fl_ … «ÎS›_. ˉı ±ı «ı÷fi »ı fiı, ÷ıfiı ‹ËŸ »^À‰_ »ı ÷˘› fiËŸ »^ÀÎ÷_. »_”. ±Î‹Î_ ±Ë_¿Îfl ¿˘¥ ‰V÷ … fi◊Ì, »÷Î_› ÂflÌfl‹Î_ ±Ë_¿Îflfi˘ I›Îflı ‹Ò±Î, ’ÿ˚√·fi_ Ωıfl ‰‘Îflı ¿ı «ı÷fifi_ Ωıfl ‰‘Îflı ? ÷˘ ±I›Îflı Œ˘À˘ ’Õı ±ı‰˘ »ı ’λ˘. ’˙ÿ˚√Ï·¿ w’ı ÂflÌfl‹Î_ Œ˘À˘ ’Õı ±ı‰˘ »ı. ÷˘ ’ÿ˚√·‹Î_ … “Ë_ ŒÁΛ˘ »_” ¿Ëı »ı, fiËŸ ? Ωı ⁄Î∞ ⁄‘Ì ±Ë_¿Îfl ‰V÷ „V◊Ï÷‹Î_ ¿Â_ ¿fl÷˘ … fi◊Ì, »÷Î_ ±ı ±Ë_¿Îfl “Ë_ ¿fl_ ·˘¬_ÕfiÌ Ë˘› fiı, ÷˘ ÷˘ @›Îflfi_› ‰ıSÕŸ√ ¿flÌfiı ¿Î’Ì fiάı, ’HÎ »_” ±ı‹ ‹Îfiı »ı, ±ıÀ·_ …. ¬Î·Ì Ï⁄·ÌŒ fl˘Ó√ »ı. Ï⁄·ÌŒ Á‘Îflı ±Î ¿_¥ ‹ËŸ ·˘¬_Õfi_ »ı ⁄‘_ ? ¿Î_√flÌ ’HÎ fiÎ ÷ÒÀı. ‹Î›ÎΩ‚ ! ¿ı ⁄‘˘ ŒıflŒÎfl ◊¥ √›˘. (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Î ⁄√Õu˘ fi◊Ì, ¿Â_
 25. (1.4) ≠◊‹ ŒÁ΋HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ! 49 50 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ⁄√Õu_ fi◊Ì, Ï⁄·ÌŒ ÁËı… ⁄√ÕÌ »ı. Á‹…ı, I›Îfl◊Ì ±ı »^À‰Î ‹Î_Õı. ±ı¿ ¤‰, ⁄ı ¤‰, ’_ÿfl ¤‰‹Î_ ’HÎ ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îflfi˘ ·› ◊¥ Ω› ’»Ì ∞‰ ¿˘fiÎ ±Î‘Îflı µ¿ı· ±Î‰Ì Ω› ±ı ÷˘. flËı ? “¿˘ÏÀ ‰Ê˝fi_ V‰Mfi ’HÎ, Ω√˛÷ ◊÷Î_ ‹Λ, ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ï⁄·ÌŒ ¬ÁıÕıfiı, ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îflfi˘ ·› ◊¥ ÷ı‹ ω¤Î‰ ±fiÎÏÿfi˘, iÎÎfi ◊÷Î_ ÿÒfl ◊Λ.” Ω›. ÷‹ÎflÌ ±Î‹ (Á_ÁÎfl ¤HÎÌ) ºÏp »ı I›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl »ı ±fiı - lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ ºÏWÀ Œflı ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îflfi˘ ·› ◊¥ Ω› ⁄‘_. ÷ı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiÌ “¿˘ÏÀ ‰Ê˝fi_ V‰Mfi ’HΔ, ·˘¿˘fiı V‰Mfi ±Î‰ı »ı, ÷ı ⁄‘Î ºÏp ◊¥ Ω› ¿ı ±Ë_¿Îfl ·› ◊¥ Ω›. ’»Ì ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ¿ÂÎ ÁÎ÷-ÁÎ÷ ±‰÷Îfl ◊¥ √›Î ˢ› ±ı‰_ V‰Mfi‹Î_ …±ı ! V‰Mfi_ ¿fl˘Õ ±Î‘ÎflfiÌ …wfl fi◊Ì. Ïfiflη_⁄ »ı ! ‰Ê˝fi_ ±ÎT›_ ˢ› ’HÎ ΩB≤÷ ◊÷Î_ Á‹Î¥ Ω›. Ω√ı ±ıÀ·ı ∂ÕÌ Ω› fiı ? ‹¬Õ<_ fi ÿı¬ÎÕı ±flÌÁ˘ ¿ÿÌ ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷Î ÷˘ ‹ÎflÎ ±ÎI‹Î ’fl ’»Ì «ÕÌ, ÷˘ ‹Ò‚◊Ì ‹Îfl˘ ±ÎI‹Î iÎÎfiÌ Ë÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ·ı‰Îÿı‰Îfi_ flËı ¿Â_ ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î “¿˘ÏÀ ‰Ê˝fi_ V‰Mfi ’HÎ ΩB≤÷ ◊÷Î_ Á‹Î›, ÷ı‹ ω¤Î‰ ±fiÎÏÿfi˘”, ÿÎÿÎlÌ — ±ı … Ë_ ÷‹fiı ¿Ë_ »_. ±ı ±ÎI‹Î ‹Ò‚ ÷˘ Á_’ÒHν ±fiÎÏÿfiΠωÂıʤΉ »ı ±ı “iÎÎfi ◊÷Î_ ÿÒfl ◊Λ” ±ı‹ ¿Ú’΂ÿı‰ ≠¿Î‰΂˘ »ı. ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ±flÌÁ΋Î_ ±Î’HÎı fi ÿı¬Î¥±ı ±ı‰_ ⁄fiı ¿Ëı »ı. fiËŸfiı ? ’HÎ ⁄ËÎflfiÌ ¬flÎ⁄ ˉΠ◊Λ, ‰Î÷ΉflHÎ ¬flÎ⁄ ◊Λ ±ıÀ·ı ±flÌÁ΋Î_ ±Î’HÎı fi ÿı¬Î¥±ı, ±ı‰_ ◊Λfiı ! ⁄fiı ¿ı fi ¿˘¥ ¿Î‚ı ÁÎ_¤Y›_ fiΠˢ› ±ı‰_ ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı ⁄fiı ? ‰Î÷ Á‹…ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ≠ffi¿÷ν — ‘Q‹Á ˢ›, ±ı‰_ ¿_¥ ˢ› ÷˘ ⁄fiı. vvvvv ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ‰Î÷ΉflHÎfiÌ ±Áfl ◊›ı·Ì »ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ÎI‹Î ±ı … ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î ˢ›, ÷˘ ±ıfiı ±Î ⁄‘_ ◊Λ Â_ ¿Î‹ ? ±ı ‹˘Ë‹Î_ ’Õı ¿ı‹ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ ◊›_ … fi◊Ì. ‹˘Ë‹Î_ ’Õu˘ fi◊Ì, ŒÁΛ˘ »ı. ’˘÷ı Ω÷ı ¿˘¥ ’Õı … fiËŸ. T›‰ËÎfl ⁄‘˘ Á_Ω√˘fi˘ ¤flı·˘ »ı. F›Îflı ±ËŸ◊Ì F›Î_ Á_Ω√˘ ı ı fiΠˢ› I›Î_ ÏÁ©’ÿ‹Î_ …‰Îfi_ ◊Λ, I›Îflı ±ıfiı ÁΑfi˘ ‹‚Ì ±Î‰ı. ÂÎVh΢, iÎÎfiÌ ’vÊ˘, ⁄‘Î_ ÁΑfi ‹‚Ì ±Î‰ı, I›Îflı ’˘÷Îfi_ V‰w’
 26. 51 52 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ‹ÎHÎÁ ‹flÌ √›˘ fi◊Ì. ±ı »ı ±ıÀ·Î ’Òfl÷Ì ±Áfl flËı, ⁄Ì…_ ¿Â_ fiËŸ. ÷ı‹ ±Î Á_ÁÎfl ¤Ò÷fiÌ ’ıà ‰‚B›˘ »ı, ⁄Î¿Ì ¿Â_ fi◊Ì. «˘¬Î V‰¤Îω¿ ‰V÷ ¿Ëı‰Î› ±fiı ¬Ì«ÕÌ Ï‰ÂıʤΉ ¿Ëı‰Î›. ÕÎ_√fl ±ı V‰¤Îω¿ ¿Ëı‰Î›, …ı‰_ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı …L‹ ◊›˘, ±ıHÎı [5] ¬Ì«ÕÌ ⁄fiÎ‰Ì ÷ı ’λ˘ ωÂıʤΉ ◊›˘. ¬Ì«ÕÌ ±ı ωÂıʤΉ‰Î‚Ì »ı ±fiı ±ÎI‹Î ÁË… ¤Î‰‰Î‚˘ »ı. ±L‰› √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ ! ±ı ¿Ëı‰Î› ±L‰› √H΢ ! “√HΑ‹˘˝”‹Î_ ◊›˘ ωÂıʤΉ ! ⁄οÌ, ±Î ’{· ‹ıÓ Ω÷ı Ωı›_ »ı, ¿ı ÂÌ flÌ÷ı ±Î ’{· ◊›_ ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ω¤Î‰Î‰V◊Î µI’Lfi ◊¥, ’HÎ ±ı »ı. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı T›Ï÷flı¿ √H΢ »ı, ±L‰› √HÎ fiËŸ. V‰¤Î‰‹Î_◊Ì Ï‰¤Î‰ ◊‰Îfi_ ’Ëı·_ ¿ÎflHÎ Â_ ËÂı ? ≠ffi¿÷ν — ±L‰› √HÎ ±ıÀ·ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·_ ¿Â_ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì. ÿÏfi›Î‹Î_ Ïfi›‹ »ı ±ı‰˘ ¿ı ⁄ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊Λ, ±ı …ÿÌ Ë˘› I›Îflı √HΑ‹˝ …ÿΠˢ›. ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±L‰› √HÎ ±ıÀ·ı V‰¤Îω¿ √HÎ. ‹˘Z΋Î_› flËı, ±ı ⁄ı ¤ı√Ì ◊Λ I›Îflı “√HΑ‹˝”‹Î_ “ωÂıʤΉ” µI’Lfi ◊Λ. ⁄ı ±ËŸ›Î_› flËı. F›Î_ ˢ› I›Î_ ¿Î›‹fiÎ ÁÎ◊ı flËıfiÎflÎ. ±fiı T›Ï÷flı¿ ¤ı√Ì ◊¥ »ı ‹ÎÀı. ¿˘¥ ¤ı√_ fiÎ ◊Λfiı ÷˘ ωÂıʤΉ fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±‹¿ Á_Ωı√ ¤ı√Î »ı I›Î_ Á‘Ì flËıÂı. ±ıÀ·ı ÀıQ’flflÌ »ı, ¿Î‚‰÷a »ı. ⁄Î¿Ì …ÿÎ ◊›Î ±ıÀ·ı ω¬flÎ¥ √›_. ≠ffi¿÷ν — ⁄ı ‰V÷fiÎ √HΑ‹˘˝ …ı »ı ÷ı ±fiı Á΋ÌM›¤Î‰ı ¿flÌfiı ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ »ı, ÷ıfiÎ √HΑ‹˘˝ …ÿÎ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ ±L‰› √H΢ ¿›Î ¿›Î ? ±ıfiı ±L‰› √HÎ ¿ı‹ ¿èÎÎ ? ÿÎÿÎlÌ — …ÿÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ √H΢ ±ı ±L‰› √H΢. ¿˘¥ ’HÎ ≠¿Î ÁÒ›˝fi˘ ˢ› ¿ı ·Î¥Àfi˘ ˢ› ≠¿Î ’HÎ ‹ÎHÎÁ ∂¤˘ flè΢ ÷˘ ’ջΛ˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ∂¤˘ ◊¥ Ω›. ⁄ı ‰V÷‹Î_ ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ÂOÿ ±L‰› ¿ı‹ ‰Î’›˘˝ ? hÎÌ∞ ËÎ…flÌ ∂¤Ì ◊¥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ »ı. ÷ı ±L‰› ±_ÿfl ‰HÎΛı·Î, ¬Î·Ì ±flÌÁ˘ …±ı ÷˘› ⁄‘_ ±Î’HÎÎ …ı‰_ … ÿı¬Î› fiı ±ı‰Ì ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ. T›Ï÷flı¿ ±ıÀ·ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı …ÿÎ, “±Î’HÎı” flÌ÷ı ±Î µI’Lfi ◊›_ »ı. ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ±L‰› √H΢ ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ ’˘÷ÎfiÎ √H΢. ±ı ±Î ±ÎI‹Îfi˘ ωÂıʤΉ »ı, ωÂıÊ V‰w’ »ı, ω¤Î‰ V‰w’ ÷˘ ±fi_÷ √HÎfi_ ‘΋ »ı. ±fi_÷iÎÎfi, ±fi_÷ÿ½fi, ±fi_÷„@÷, …ı ±ıfi΋Î_ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ˢ÷˘ fi◊Ì. ±Î ⁄ÌΩfiÎ Á_Ωı√◊Ì ±Î ±fi_÷Á¬, ⁄‘Î ¿ıÀ·Î √H΢ »ı ±ÎI‹ÎfiÎ ! µI’Lfi ◊›˘ »ı ±fiı ’˘÷ı ÷˘ ’λ˘ V‰¤Î‰‹Î_ … »ı. ±Î ωÂıʤΉ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÿÎÿÎ, …flÎ ‰‘Îflı V’p Á‹Ω‰‰ÎfiÌ …wfl ±ıfiı ‰‚B›˘, ¤Ò÷ ‰‚B›_ ˢ› ±ı‹. ¤Ò÷ ‰‚B›_ ˢ› ÷ı◊Ì ¿_¥ »ı. ±Î ±L‰› Á_⁄_‘ ±ı Â_ ◊Λ »ı ?
 27. (1.5) ±L‰› √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ ! 53 54 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi_. iÎÎfi-ÿ½fi ±ı ⁄‘_ ’˘÷ÎfiÌ Áÿ˚√H΢fiÌ fi◊Ì ¿Ÿ‹÷ I›Î_ ! ‹ÎÏ·¿Ìfi_, ±ı¿·_ … ’˘÷Îfi_. ⁄Ì…_ ⁄‘_ ±Î ’ÒflHÎ-√·fi ◊Λ ±ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ À|fiı flıÁ‹Î_ µ÷Îfl‰_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ±Î’HÎÎ ±L‰› Á_⁄_‘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ …÷Î_ flËı ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì. ±Î¬_ …√÷ À| ’ÎÁı ‹˘ZÎı …‰Îfi_ ¿Î‹ ·ı‰Îfi_ »ı. ÷˘ ÷ıfiı ±Î …√÷fiÎ ±Î‹Î_ ŒÁΛ_ »ı. flıÁ¿˘Á˝‹Î_ µ÷Îfl¢ fiËŸ. ˉı T›Ï÷flı¿ µ’fl ÂÎj΋Î_ ¿èÎ_ »ı, ÷ı ·˘¿˘fiı ÿı¬Î÷_ ËÂı ? ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ·˘¿ Áÿ˚√H΢ ¬˘‚ı »ı, ’HÎ ±ı √H΢ T›Ï÷flı¿ ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ ±ÎÀ·Î ±fiı T›Ï÷flı¿ √HÎ ±ÎÀ·Î »ı. ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ fi◊Ì, ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ √H΢ »ı. ·˘¿˘ Áÿ˚√H΢fiı ÷ı √˘¬Ì √˘¬Ìfiı ‹¬’ÎÃı ¿flı·Î, ’HÎ ¿Â_ Á‹… … fiÎ ’Õı fiı ! ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ‹Îfiı »ı. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiı ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ÿÎÿÎlÌ — «Î·ı fiËŸ fiı ! √˘¬Ìfiı ‹˘œı ¿flı·_ Â_ ÿËÎÕ˘ ‰‚ı ? ‹Îfiı »ı. ±L‰› √HÎ, ±L‰› √HÎ, ’HÎ ‹Ò±Î ! ±L‰› √HÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı ÷˘ ºœ≠ËÎflÌ Ë÷˘fiı !Ö ºœ≠ËÎflÌ ¿Ëı÷Î Ë÷Î fiı ? ’ı·˘ ±ıfi˘ ωfl˘‘Ì ¿›˘ √HÎ ¿Ëı‰Î› ? ÷˘ ¿Ëı, T›Ï÷flı¿. ÷˘ T›Ï÷flı¿ √Λfiı ‹ÎflÌ fiάı, ÷ı ˉı ±ı ÷˘ ¤›_¿fl Ïfiÿ˝›Ì Ë÷˘. ⁄˛ÎõHÎfiı ±ıÀ·ı Â_ ? ¬Î·Ì ÂOÿ˘fiı … √Î √Î ¿›Î˝◊Ì ÿËÎÕ˘ ‰‚ı ? ⁄˘·÷Î_fiÌ ‹ÎflÌ fiάı »ı. ’»Ì √¤˝‰÷Ì ⁄˛ÎõHÎÌfiı ‹ÎflÌ fiάı »ı. ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı … Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı ¿›_ ? ⁄˘·÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı T› ’˘¥LÀ ÷˘ … T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ÿ›Î ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì …⁄fl…V÷ ÿ›Î, ’ˢӫı, ºÏp ’ˢӫı. ⁄E«_ ÷flŒÕ÷Î Ωı›_, ÷ı Ωı÷Î_ … ÿ›Î ±Î‰Ì. ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ ≠ffi¿÷ν — ¤Î‰ ±fiı √H΋Î_ Œfl¿ Â_ ? ±ÎI‹ÎfiÎ ±Î ¤Î‰ ¿Ëı‰Î›. ⁄ı ¤ı√_ ◊‰Î◊Ì, ÷ı T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿˘¥ Â̬‰ÎՉΠ… √›_ ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎ ±Î √HÎ, ±ı ⁄Lfiıfi_ Œfl¿ Â_ ? fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ ¤›_¿fl Ïfiÿ˝›Ì ‹ÎHÎÁ Ë÷˘. ¿˘¥ …B›Î±ı ÿ›Î … fiÎ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ⁄ı ≠¿ÎflfiΠˢ›; ±ı¿ V‰¤Î‰ ˢ› fiı ⁄ÌΩı, ω¤Î‰. V‰¤Î‰fiÎ √H΢ ¿Ëı‰Î› ⁄‘Î, ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ ¿Ëı‰Î› fiı ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì T›Ï÷flı¿ √HÎ ∂¤˘ ◊‰Î◊Ì ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ⁄ÌΩı, ωÂıʤΉ ˢ› ÷ı T›Ï÷flı¿ √HÎ ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÎ fiËŸ. ·˘¿˘ ÿ—¬Ì ◊¥ √›Î ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ ⁄ÌΩ ’ÿÎ◊˝ ΩıÕı Ï‹Z«fl◊Ì ∂¤Î ◊›ı·Î ? ÿÎÿÎlÌ — ◊›Î … »ı fiı ! V‰¤Î‰‹Î_ ¿_¥ ÿ—¬ »ı … fiËŸ, ω¤Î‰‹Î_ … fi›Î* ÿ—¬˘ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿Î·ı ÁÒ›˝, «_ƒ, M≤J‰Ì ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ◊›Î_ ÷˘ ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Ì Ω÷fiÎ ¤Î‰˘ ∂¤Î ◊›Î ËÂı ? ÷ı hÎHÎ ¤ı√Î_ ◊‰Î◊Ì, ¿ıÀ·Ì …ı‹ VÀÌ‹ ¿˘· Ωı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, “Ωı ‹fiı ÀÎœ ‰Î› »ı, Ωı ÀÎœ Ω÷fiÎ √˛ËHÎ …ı‰Î ŒıflŒÎfl ◊¥ √›Î »ı ! ÷ı ωÂıʤΉ ¿Ëı‰Î›. ‰Î› »ı !” I›Îflı ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı ? “‹Ò±Î, ÷Îflı ·Ì‘ı ÷˘ ⁄‘ÎfiÌ ÷˘ ÁÒ›˝fi˘ √HΑ‹˝ ˢ› ÷˘ ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … √˛ËHÎ fl˘… ◊Λ. ÷ı ÀÎœ ∂Õı »ı ∂·ÀÌ ! ÷fiı ÂÌ flÌ÷ı ÀÎœ ‰Î÷Ì ËÂı ?” ±Î «_ƒfi˘ √HΑ‹˝ ˢ› ÷˘ ±ı‰_ fl˘… √˛ËHÎ ◊Λ. ’HÎ ±Î ¤ı√Î_ ◊›Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ⁄Ò‹ ’ÎÕı, “‹fiı ÀÎœ ‰Î› »ı, ÀÎœ ‰Î› »ı !” I›Îflı ±ı I›Î_ fi‰Ì … Ω÷fi_, ⁄Á. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î …Õ-«ı÷fi ⁄ı ¤ı√Î_ ◊÷Î_ ÷˘ ±ı¿ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ »ı ’HÎ ±Î ±ÎI‹Î ’˘÷ı ÷˘ ËΩfl˘ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ … fi‰Ì Ω÷fi_ µI’Lfi ◊Λ »ı. »ı, I›Î_ ±ı ’˘÷ı ¿Ëı »ı, “‹fiı ÀÎœ ‰Î› »ı ! ±˘œÎÕ˘, ±˘œÎÕ˘.” ÖÂÎVh΋Î_ ÿά·˘ »ı.
 28. (1.5) ±L‰› √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ ! 55 56 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) fi◊Ì ¿Ëı÷Î Ï›΂ÎfiÌ ÀÎœ‹Î_ ? ’λ_ ¿ËıÂı ¿ı ±ı ÏË‹ ’Õu_ ! ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÎ ÁIÁ_√‹Î_ ⁄‘Î ÀΜΠÀ’ ◊¥ Ω›. ±S›Î ‹Ò±Î, ÏË‹ ÷ÎflÌ µ’fl ÂÌ flÌ÷ı ’Õı »ı ? ÏË‹ ÷˘ √fl‹ ±ËŸ ±ı T›Ï÷flı¿ √H΢ @›Îflı »^Àı, ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ºÏp ’˘÷ÎfiÎ «Ì… µ’fl ’Õı ¿ı ÀÎœÌ «Ì… µ’fl ’Õı ? ÷_ fi◊Ì √fl‹, ÷_ fi◊Ì V‰¤Î‰ ¤HÎÌ ◊¥ I›Îfl◊Ì »^Àı. ±I›Îflı ºÏp …ı »ı, ±ı ωÂıÊ ÀÎœ˘, ÷ÎflÌ µ’fl ÏË‹ ÂÌ flÌ÷ı ’Õı ? ’HÎ Ωı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı, Ωı ’ÏflHÎ΋‹Î_ »ı, ±ıÀ·ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ∂¤Î_ ◊Λ »ı. iÎÎfiÌ ±ı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı ! ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¤flÌ »ı ¿ı ±Îfi˘ ’Îfl ºÏp Œıfl‰Ì ±Î’ı fiı V‰¤Îω¿ ºÏp ◊¥ ¿ı I›Îfl◊Ì »^Àu˘ ! … fiÎ ±Î‰ı ! ˉı T›Ï÷flı¿ ÿ˘WÎ ∂¤˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ±Î ‘˘¿Õ<_ (ÿıË) fl«Î≥ ±Î ω¤Îω¿ ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl … »ı. µÿ› ZÎHÎı ZÎHÎı ⁄ÿ·Î›Î Ω›. ±ı‹fiı ’˘÷Îfiı ‹ËŸ flËı‰_ ’Õı, »^À¿˘ … fiËŸ fiı ! ±fiı ¿flı. ˉı ±ı‹Î_ ωfl˘‘ΤÎÁ ˢ› ’λ˘. V‰¤Î‰‹Î_ ωfl˘‘ΤÎÁ fi◊Ì, T›Ï÷flı¿ ÿ˘WÎ ¿ı‹ ⁄_‘ ◊Λ ? ÷ı ±Î’HÎı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı ⁄ı »^ÀÎ ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ. ±ıfiı ¿˘¥ ÿ—¬ ±Õı fiËŸ. ±ıÀ‹⁄˘Q⁄ ’Õı fiı ±Õı ’Õı, ÷˘ T›Ï÷flı¿ ÿ˘WÎ ∂ÕÌ Ω›. ’»Ì ‘˘¿Õ<_ ∂¤_ fiÎ ◊Λ. fiËŸ, ±ı‰˘ ±ı V‰¤Îω¿ Ïfiç›. ±√fl ÷˘ ±ıÀ‹⁄˘Q⁄fiı ±ı fi¿ÁÎfi ¿flı fiËŸ ¿˘¥. ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı …Õ ±fiı «ı÷fi◊Ì T›Ï÷flı¿ √H΢ µI’Lfi ◊Λ, ÷ı T›‰„V◊÷ „@÷fiı ·¥fiı … fiı ? ±_÷ı ∞÷‰Îfi_ fiËŸ, »^À_ ’ÎÕ‰Îfi_ ! ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷ „@÷, ±ı ÷˘ ’»Ì µI’Lfi ◊›ı·Ì ‰V÷ ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ËŸ›Î_ (±Î ’V÷¿‹Î_) ÂOÿ “∞÷ Á_√ÿ˘ÊΔ »ı. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıfiÌ ÏÕ{Î¥fifiı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î T›‰„V◊÷ »ı, ⁄Î¿Ì ±Î ¿Ì‘_, ∞÷‰Îfi_ ¿Ì‘_ ? ±Î ÷˘ ⁄ıfiÌ ËÎ…flÌ ◊¥ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı µI’¯Î ◊Λ …, Ïfi›‹◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. … ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘, ±ı »^À_< ’ÎÕ‰Îfi_ ? ≠ffi¿÷ν — …Õ ±fiı «ı÷fifiÎ Á_›˘√◊Ì …ı T›Ï÷flı¿ √H΢ µI’Lfi ◊Λ »ı, ±ı T›Ï÷flı¿ √H΢ µI’Lfi fiÎ ◊Λ, ⁄Lfiı »^ÀÎ flËı, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ∞÷‰Îfi_ ÷˘ fiÌ«ıfiÌ ±’ıZÎ΋Î_, fiÌ«ıfiÎ VÀı…‹Î_ ±ı ‹ÎÀı ±Î’HÎı Â_ ¿_Àˇ˘· ¿fl‰˘ ? ¿≥ flÌ÷ı ¿fl‰˘ ? ˢ› I›Î_ Á‘Ì ∞÷‰Îfi_. fiÌ«ıfiÎ VÀÎLÕÕ˘˝‹Î_ ’HÎ »ı‰Àı ÷˘ »^À<_ … ◊‰_ ’ÕÂı. ±Î Á_√ÿ˘Ê ◊›˘ ±ı ¿˘fiÎ ±Î‘Ìfi ? Á_√ÿ˘Ê »^Àı ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ flèÎ_ fi◊Ì. »^ÀÎ ◊›Î, ⁄ı ¬ÁÌ √›Î, ¿˘fiÎ ±Î‘Ìfi ? CÎHÎÎ ¿Î‚ ’»Ì Á_√ÿ˘Ê »^Àı. Á_√ÿ˘Ê ◊›Î ’»Ì …ıfi˘ Á_Ωı√ »^À˘ ◊¥ √›˘ ±ıÀ·ı »^À_ ◊¥ √›_. ±ı »^À_ ◊¥ ¿ı ÷˘ «˘›Î˝ÁÌ ·Î¬ ›˘Ïfi±˘‹Î_ ±‰÷Îfl ÷˘ ◊Λ ’HÎ ¿ıÀ·Ì› ‰¬÷ fiËŸ Ω÷ı, ±ıÀ·ı ‹@÷ ’vÊ »˘ÕÌ ±Î’ı. …ı ±ıfiÎ◊Ì ‹@÷ ◊›ı·Î ‹ËŸ ›˘Ïfi±˘‹Î_ Œ›Î˝ ¿flı, ÷˘ ÷ı ÂıfiÎ ±Î‘Ìfi ? I›Îflı ¿Ëı, ÷ı »ı ±ı »˘ÕÌ ±Î’ı, ±Î Ïfi›‹ ±ıfi˘. Ïfi›Ï÷fiÎ ±Î‘Ìfi. ±‹· ±ı … ‹˘ËfiÌ› ! “T›Ï÷flı¿Ì √HÎ ÀÎœÎ, Ïfi… ÁIÁ_√ ‹ıÓ.” …ı‹ ±I›Îflı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ˢ› fi√ÌfiÿÎÁ ¿flÌfiı, ÷ı ±Î¬Î …ı T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ÷ı Ïfi… ÁIÁ_√ √΋fiÎ ÂıÃ Ë˘› ±fiı ±Î¬_ √΋ ‰¬ÎHÎ ‰¬ÎHÎ ¿flı ¿ı fi√ÌfiÿÎÁ
 29. (1.5) ±L‰› √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ ! 57 58 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ÂıÃfiÌ ‰Î÷ …ÿÌ »ı. ⁄‘Îfiı ËıS’ ¿flı, ⁄‘Ì Ω÷fi_ ¿flı ’HÎ flÎhÎı ÁÎÕÎ ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ’»Ì µ÷flÌ √›Î ’»Ì ? ±Îà ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎÀ·_ …flÎ ’Ì÷Πˢ›, ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì ‰Î_‘˘ fiÎ ≠ffi¿÷ν — Á‰‚_ ⁄˘·ı. ±Î‰ı, fi¿ÁÎfi fiÎ ◊Λ, ’̉ı ¬flÎ. ’HÎ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı‹fi˘ ¡ıLÕ ±Î‰Ì √›˘. ÷ı ¿Ëı, ⁄Ì∞ M›Î·Ì ·ı‰Ì ’ÕÂı, ÷ı ⁄Ì∞ ·Ì‘Ì ÷ı «Õu_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ±Î‰_ ⁄˘S›Î”÷Î ÁÎËı⁄ ? “Áη_ ±Î ’»Ì. ÷ı «Õı ¿ı fiÎ «Õı ? ÷ı fi√ÌfiÿÎÁ flËı ¿ı ’»Ì ¿_¥ ŒıflŒÎfl ’Ì‘˘ ÷ı◊Ì, fiËŸ ÷˘ ‹Îflı ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ! ‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ⁄˘·Î›” ¿ËıÂ. ı ◊≥ Ω› ? ±ı … ÿÂÎ »ı ±ÎI‹ÎfiÌ. ±ÎI‹Îfi_ ¿Â_ ⁄√Õu_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ ±ı‹ … »ı. ÂıÃfi_› ¿Â_ ⁄√Õu_ fiˢ÷_. ÂıÃı› ÷ı ÷ı‹ … Ë÷Î. ±Î iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — ±ı µ’ÎÏ‘. ⁄√Õu_ ±ı‹fi_. ±Î‹Î_ iÎÎfi ⁄√Õı »ı fiı ’ı·Î‹Î_ ÿ½fi ⁄√Õı »ı. ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ı Â_ ¿Ëı, “Ë_ ÷˘ ‰Õ˘≠‘Îfi »_.” I›Îflı ¨‘_ … ÿı¬ÎÕı »ı. …ı‰_ ÿı¬Î› ±ı‰_ ⁄˘·ıfiı ’»Ì. ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î‹fiı ¿ÂÌ ±Áfl ◊≥. ±Î‹fiı ¿Â_¿ ◊›_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’vÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷fi˘ Á_›˘√ ◊›˘ fiı ? »ı. ÂıfiÌ ±Áfl »ı ? M›Î·ÌfiÌ. ±ı‰_ ±Î ’ÿ˚√·fiÎ ÿ⁄ÎHÎfiÌ ±Áfl ◊›ı·Ì »ı ⁄‘Ì. ÷ı‹Î_◊Ì T›Ï÷flı¿ √H΢ µI’Lfi ◊›Î. …ı ±ÎI‹ÎfiΛ ÿÎÿÎlÌ — »ı ’vÊ ’˘÷ı, ±ÎI‹Îw’ »ı, ¤√‰Îfi … »ı ’˘÷ı, fiËŸ ±fiı …ÕfiΛ fiËŸ. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±fiı ±ıfiı ÀÒ_¿ÎZÎflÌ ’HÎ ±Î ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ≠¿ÚÏ÷ ∂¤Ì ◊¥. …ı‹ ’ı·Î Âıà “Ë_ ‰Õ˘≠‘Îfi ¿fl‰Î …≥±ı ÷˘ Ë_ ±fiı ‹ÎflÎ’b_ ∂¤_ ◊›_. ±Î ⁄‘_ √ÎÕ<_ «Î·ı »_” ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı, ⁄‘Î ±Î…⁄Î… «˘Ó¿Ì Ω› ¿ı ±Î‰_ Âıà ⁄˘·ı »ı ! »ı ÷ıfi˘› iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı ±ÎI‹Î. ±I›Îflı› »ı ’HÎ ±Î’HÎÌ ‹ÎL›÷Î ±ı‰Ì flÌ÷ı (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Î ⁄Ë ÿ⁄ÎHÎ◊Ì Ï‰ÂıʤΉfiı ’΋ı »ı. ⁄ÿ·Î› fiËŸfiı ! ‹ÎL›÷Î F›Îflı ⁄ÿ·Î›, ±Î …ı µ’ÎÏ‘ »ı ÷ı µ’ÎÏ‘ ωÂıʤΉ ±ıÀ·ı “±Î ⁄‘_ ¿˘HÎı ¿›* ? Ë_ … ¿flfiÎfl.” ±ı ⁄‘_ ±Î »^Àı, …ı‹ ÿÎw µ÷flÌ Ω› fiı I›Îfl ’»Ì fi√ÌfiÿÎÁ Ë÷Î ÷ıfiÎ ÷ı ¤Îfi µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ÷ı◊Ì … ≠¿ÚÏ÷ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ∂¤Ì ◊Λ … ◊≥ Ω›. µ÷flı ±ıÀ·ı ◊≥ Ω› ¿ı fiÎ ◊≥ Ω› ? I›Î_ Á‘Ì »ı. ¿˘¥fiı ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ≠¿ÚÏ÷ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂¤Ì ‰Õ˘≠‘Îfi fiı ⁄‘_ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı. ±Î µ’ÎÏ‘ »ı, ’flµ’ÎÏ‘ ±Î. ◊Λ »ı, ±ı ‹ıÓ Ωı›ı·Ì »ı. Ë_ Ωı¥fiı ¿Ë_ »_ ±Î ≠¿ÚÏ÷. ±ıÀ·ı … Ωı›ı·Ì ¿ı ±Î‰Ì µ’ÎÏ‘ ? ±Î ωiÎÎfi ¬S·_ ◊Λ fiı, fiËŸ ÷˘ ¬S·_ ◊Λ … fiËŸ fiı ? ¿Â_ ¿˘¥ «Ì…fi˘ ¿˘¥ ¿÷ν fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — Ωı›ı·Ì, ±fi¤‰ı·Ì. ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì ◊¥ √¥ »ı, ±ı ‹Î›Î …ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ∂¤Ì ◊¥ »ı, ±ı … ±Î ωÂıʤΉ »ı ? ±‹· µ÷fl‰ÎfiÎ Á_Ω√ ‹‚Âı I›Îflı ±‹· µ÷flı. ±Î› ±‹· ı … »ı fiı ! ’ı·˘ ÿÎwfi˘ ±‹· «œu˘ »ı ±fiı ±Î ¬Î› »ı, ’̱ı ÿÎÿÎlÌ — ‹Î›Î ±ıÀ·ı ±ı¿ ±iÎÎfi÷Î, “’˘÷ı ¿˘HÎ »_” ÷ıfiÌ »ı, ±ıfi˘ ÿÎw fl˘… ◊›Î ¿flı »ıfiı, ±‹·‹Î_ … Œ›Î˝ ¿flı. ±ıfi˘ ±ı ±iÎÎfi÷Î. ÷ı ωÂıʤΉ◊Ì µI’Lfi ◊›_ “Ë_” ±fiı “Ë_ ¿fl_ »_.” … ±‹· »ı ±Î, ’HÎ ¤˛Î_Ï÷ »ı ±Î, ’ı·Ì› ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Î›. Âıà ≠ffi¿÷ν — ±Ëo¿Îfl ±fiı ‹˘ËfiÌ› ¿‹˝ ±Î ⁄Lfiıfi_ …flÎ ±‰‚_ ⁄˘·ı fiı ? ωf·ıÊHÎ ¿flÌfiı Á‹Ω‰˘. ≠ffi¿÷ν — ±‰‚_ … ⁄˘·ı. ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ËfiÌ› ¿‹˝ ±fiı ±Ëo¿Îfl ⁄ı …ÿÎ »ı. ±ı …ı ÿÎw
 30. (1.5) ±L‰› √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ ! 59 60 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ’Ì‘˘ ±ıÀ·ı ‹˘ËfiÌ› µI’Lfi ◊¥. ±ıÀ·ı …ı ±Ëo¿Îfl Ë÷˘ ÷ı ≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Îfiı ÷˘ ¿Â_ ±Õı … fiËŸ ? ‹˘ËfiÌ›fiı ·¥fiı “Ë_ flÎΩ »_” fiı ±ı‰_ ÷ı‰_ ⁄˘·ı. ’Ëı·Î_ “Ë_ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. fi√ÌfiÿÎÁ Âıà »_” Ë÷Î fiı ˉı ±Î ¨‘_»÷_ ⁄˘·ı »ı, ±ıHÎı ÿÎw ’Ì‘˘ »ı ±ıÀ·ı. ±ı‰˘ ±Î ’ÿ˚√·fi˘ ÿÎw »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘_ ¤_√Ω‚ …ı‰_ ‹fiı ·Î√ı »ı. ±Î ‹ÒœÎI‹Î fiı Œ·ÎH΢ ±ÎI‹Î, œŸ¿H΢ ±ÎI‹Î, ±ı¿ … ‰V÷ ‹Ò‚, ¿ı ©ÎI‹Î. ≠ffi¿÷ν — ÿÎwfi˘ ±‹· «œu˘ ±ı‰Î Á_Ωı√˘ ∂¤Î ◊›Î, ÷˘ …L‹-‹flHÎ ‹ÎÀı ±ı Á_Ωı√˘ ¿ı‰Î ? ±ıfi˘ …flΠωÂıÊ Œ˘Õ ’ÎÕÌ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ F›Îfl◊Ì ±ı ΩHÎı ¿ı ©ÎI‹Îfiı (‹Ò‚ ±Î’˘. ±ÎI‹Îfiı) ±Õı fiËŸ, I›Îfl◊Ì “±ı” (“Ë_”) “©ÎI‹Î” ◊‰Î ‹Î_Õı. ’HΠ©ÎI‹Îfiı ±Õı »ı, ±ı‰_ ΩHÎı »ı I›Î_ Á‘Ì ∞‰ÎI‹Î flËı. ˉı ©ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı Œfl‰_ … ’Õ÷_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ıfiÎ ◊›Î ’»Ì ©ÎI‹Î ÷˘ Ïfifl_÷fl © … flËı »ı, ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı. ±ı ’ÿ V‰¤Î‰‹Î_ … »ı. ±Î ÷˘ CÎfi«yfl (±Ë_¿Îfl) Œflı »ı. ¿˘HÎ Œflı »ı ? ±Î’HÎı ±Î…⁄Î…fiÎ ±ıfiÎ ±Î‘Îflı Ωı≥ ¿̱ı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î “ÁÎËı⁄, ‹fiı ’Î’ ·ÎB›_. ‹fiı ’H› ⁄_‘Λ_.” ±ı Œ›Î˝ ¿flı »ı. “‹ıÓ ¿˘≥fiı ÿ—¬ ◊÷_ fi◊Ì, ¿˘≥fiı ±ı ◊÷_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î’HÎı © ◊›Î ¿›*, ‹ıÓ ¤˘√T›_.” ±ı ¿˘HÎ »ı ±˘‚¬˘ »˘ ÷‹ı ? »Ì±ı. …ıÀ·Ì ±ÂÏ© ±ıÀ·Ì Á΋Îfiı ±Õ«HÎ ±fiı ’˘÷Îfiı ±Õ«HÎ. ¬Î·Ì ¥√˘≥{‹ … »ı. ¥√˘≥{‹ …ıfi˘ fiΠ◊¥ √›˘ ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ±Õ«HÎ ‹ÀÌ Ω› @›Îflı ? “±Î” iÎÎfi ‹‚ı I›Îflı. ±fiı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊¥ √›˘. ±Î ¥√˘≥{‹ ∂¤_ ◊›ı·_ ·Œfl<_ »ı. ’˘÷ÎfiÎ◊Ì Á΋ÎfiÌ ±Õ«HÎ ‹ÀÌ Ω› I›Îflı ±Î’HÎı ’ÒHν ◊›Î. ±iÎÎfi ÷˘ ∂¤_ ◊›_ ! fi◊Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ‰_ÂΉ‚Ì ¿˘¥ ! ‰V÷±˘fi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ »ı, ¿ı ’˘÷ ’˘÷ÎfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ …ÿÎ_ ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ÷‹ı «_ÿ¤Î≥, ±Î‹fiÎ ËÁ⁄LÕ ±fiı ⁄ı ‰V÷ fi∞¿ ·Î‰˘ I›Îflı ÷ÌÁfl_ … ’ÏflHÎ΋ ∂¤_ ◊Λ. ◊›Î, ±Î‹fiÎ ŒÎ‘fl ◊›Î, ‹ÎÁÎ ◊›Î, ±Î ⁄‘Ì ±ı¿ ©ÎI‹ÎfiÌ … ‰_ÂΉ‚Ì »ı fiı ? ⁄Ë ±ÎI‹Î±˘ ¤ı√Î ◊≥ √Ò_«‰ÎÕ΋Î_ fiÎ¬Ì ÿÌ‘Î. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ◊›˘ fiı ¿ı iÎÎfi Ë÷_, ±Î‹ ÷˘ ±ı¿ … ©ÎI‹Î, ’»Ì ±Î ±_÷fl ±ÎI‹Î fiı ⁄ÏËfl˚ ±ÎI‹Î ±iÎÎfi Ë÷_, ±ı ⁄Lfiı ⁄Î…⁄Î…‹Î_ ±ÎT›Î ±ıÀ·ı... fiı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î fiı Œ·ÎHÎÎ ±ı‹ ¿LŒ›{fi ‰‘÷_ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — (‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı) ±iÎÎfi ÷˘ Ë÷_ … fiËŸ. ±iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±˘‚¬ÎHÎ ’ÎÕÌ ¿ı ¤≥, ±Î ±ÎI‹Î ¿˘HÎ ? …ı‰Ì ‰V÷ … fiˢ÷Ì. ±iÎÎfi ÷˘ ∂¤_ ◊›_ »ı ±Î. …ı‹ ’ı·Î ÂıÃfiı I›Îflı ¿Ëı, ⁄ÏËfl˚‹¬Ì …ı ˢ› ÷ı ‹ÒœÎI‹Î. F›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ±Î ÿÎw ’̉ıfiı, ÿÎw ’Ì÷Î_ ’Ëı·Î_ ¿Â_ Ë÷_ ? Á_ÁÎflfiÎ Á¬˘ Ωı≥±ı »ı, I›Î_ Á‘Ì ‹ÒœÎI‹Î, ∞‰ÎI‹Î. ≠ffi¿÷ν — Lˢ÷_. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ … ‰_ÂΉ‚Ì »ı ±Î ⁄‘Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_, ±ıfiÌ ±Áfl ◊≥ »ı. “±ıfiı” Á_›˘√˘fiÌ ±Áfl ◊≥ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‰_ÂΉ‚Ì »ı … fiËŸ. I›Î_ ÷˘ ¿˘≥ ¿˘≥fiÎ ·Õ¿Î fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ‰√fl ÷˘ ¿_≥ ◊Λ fiËŸ fiı ?
 31. (1.5) ±L‰› √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ ! 61 62 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¿ÎflH΋Î_ Á_›˘√ ¤ı√Î ◊›Î ±ıÀ·ı ◊›_. ˉı ’˘÷ı …ÿÎ ’ÕÌ √›Î »˘. Á_›˘√˘◊Ì ‹@÷ ◊Λ ±ıÀ·ı »^ÀÎ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¿˘fiÌ ‹ÎL›÷Î ÷˘ ’»Ì ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfifiÌ Á΋ı Á_›˘√ ±ÎT›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — “÷‹ÎflÌ” ‹ÎL›÷Î, fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ … »ı ±Î ¬Î·Ì. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ÎI‹Î ±fiı ⁄ÌΩ Á_›˘√˘. (V‰¤Îω¿) iÎÎfi ⁄Ì…_ ¿Â_ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ◊›_ fi◊Ì. ±Î Ï⁄·ÌŒ … fl˘Ó√ ◊›ı·Ì ±ı (‹Ò‚) ±ÎI‹Î »ı ±fiı ⁄ÌΩ Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊›Î, ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷ »ı. ÷ı Ï⁄·ÌŒ fl˘Ó√ fiÌ¿‚Ì Ω›, ±ıÀ·ı ◊≥ flèÎ_. µI’Lfi ◊≥. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı‰Ì fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á_›˘√˘fi˘ V’½ ±ıfiı ◊›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥ ¿flfiÎfl ˢ› fiËŸ, ±Î ÿ⁄ÎHÎ. ⁄ı ‰V÷ ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√˘fi_ ÿ⁄ÎHÎ ◊›_. (±ıÀ·ı ωÂıʤΉ, “Ë_”, ’˘÷’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰ … ⁄÷Ήı. ⁄ı ‰V÷ ΩıÕı ‹Ò¿‰Î◊Ì ÷ÌÁfl_ … T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊›˘) µI’Lfi ◊Λ, ’ÏflHÎ΋. ±ı ÁΛ„LÀVÀ˘ Á‹…ı ±Î ‰Î÷fiı. ≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Îfiı ÷˘ ¿_≥ ±Áfl ◊Λ fiËŸ, »÷Î_ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ∂¤Ì ◊¥, ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋◊Ì ! ¿ı‹ ±Áfl ◊≥ ? ≠ffi¿÷ν — Ωı ±ÎI‹ÎfiÎ V‰÷_hÎ … √HÎ »ı, ÷˘ ’»Ì ±Î ÿÎÿÎlÌ — ◊≥fiı ±Áfl. (T›‰ËÎfl ±ÎI‹Îfiı) ±Áfl ◊›Î ‰√fl Á_›˘…fi ⁄‚÷flÎfi_ ◊¥ flèÎ_ »ı ¿˘fiı ? ±fiı Ωı ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î‰Ì flÌ÷ı flËı … fiËŸ fiı ! »÷Î_ (‹Ò‚) ±ÎI‹Î Ë÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … »ı. …ı Ωı‰Î’b_ fiı ±ı … »ı, ÷˘ ’»Ì ±ıHÎı Ωı‰Î’HÎÎfi˘ √HÎ √‹ÎT›˘ ±ı Ï⁄·ÌŒ‹Î_ … Œıfl »ı ¬Î·Ì. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ≠ffi¿÷ν — ¿˘fiÌ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ Œıfl ’Õu˘ »ı ? iÎÎfifiÌ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ◊›_ … fi◊Ì, ’HÎ ÷‹ı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ fiı ±ıÀ·_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, (ÿ⁄ÎHÎ◊Ì Ï‰¤Î‰ ◊‰Î◊Ì iÎÎfi ω¤Îω¿ ◊›_ ⁄‘_ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_, ±ıÀ·Ì ÁΛ¿˘·˘∞¿· ¥Nı@À ◊¥ √›ı·Ì »ı ¿ı ÷ı ±ı) iÎÎfifiÌ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ … Œıfl ’Õu˘. …ı‹ ’Ëı·Î_ ÂıÃ Ë˘› »ı fiı, w’ ◊¥ √›Î »˘. ÷ı ±ı‹ ¿Ëı »ı, ¿ı Ë_ fi√ÌfiÿÎÁ ÂıÃ, ’»Ì ’λ˘ Á›Î∞flΉ ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹ÎL›_ »ı ¿˘HÎı ? ±ÎI‹÷k‰ »ı ±ıHÎı ‹ÎL›_ ‹ËÎflÎ… ⁄˘·ı, ±ı ÿÎw ’Ì‘Î ’»Ì. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ËŸ ÿά·˘ ÿı¬Î› »ı. ’ı·_ Â_ ◊Λ »ı, Á‹Ω› fiËŸ. ±ı Á_›˘√˘ F›Îflı »^Àı »ı ? I›Îflı ‹@÷ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎI‹÷k‰ fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ iÎÎfi ±ı‰Ì ‰V÷ »ı ¿ı ±ıfiı Âıfi˘ ›ı V’½ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î’ …ı “‹fiı” ¿ËÌ flèÎÎ »˘ ±ı ¿˘HÎ ? ◊Λ fiËŸ, ±ıfiı ¿_≥ ±Áfl ◊Λ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊›˘ »ı fiı, ÷ı ‹ÎfiÌ flèÎ_ ÿÎÿÎlÌ — (V‰¤Îω¿iÎÎfi ±fiı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı) ±ıfiı ±Áfl ◊≥ »ı. ±fiı “÷‹ı” ωÂıÊ √H΋Î_ »˘, “÷‹ı” ÷‹ÎflÎ V‰¤Î‰‹Î_◊Ì »^ÀÌ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‹ÎL›÷΋Î_ ÷‹ı (T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı “Ë_”) √›Î »˘.
 32. (1.5) ±L‰› √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ ! 63 64 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÎ V‰¤Î‰fi_ »^À‰Î’b_ ¬fl_ ? ±ı‹Î_◊Ì Ï⁄·ÌŒ ◊Λ »ı ? ±ıfiı »^À‰Î’b_ ¬fl_ ? ÿÎÿÎlÌ — ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ µI’Lfi ◊Λ ÷ı ¿_¥ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒfiı ÿÎÿÎlÌ — »^Àu_ … »ı fiı ±Î ⁄‘_. »÷Î_ ±ÎI‹Îfiı ÿ˘Ê fi◊Ì. ¿_¥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì, ’HÎ “±ıfiı” ÿ⁄ÎHÎ ·Î√ı »ı ⁄Ë. ±ıÀ·ı (“Ë_”fiı) ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ı‰˘ … »ı. Ï⁄·ÌŒ fl˘Ó√ ◊Λ »ı ¿ı “Áη_, ±Î ¿˘HÎ ¿flı ±Î ⁄‘_.” “Ë_ … ¿fl<_ ≠ffi¿÷ν — ±Î fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¿˘fiı ◊¥ »ı ? »_” ¿ËıÂı. ±ı‰Ì ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı Ï⁄·ÌŒ ⁄√Õı »ı. Ï⁄·ÌŒ ⁄√Õ‰Î◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı fiı Ï⁄·ÌŒ Á‘flı I›Îflı Á_ÁÎfl ÿÎÿÎlÌ — …ı ¤˘√‰ı »ı ÷ıfiı. …ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¤˘√‰ı »ı, ÷ıfiı ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ◊¥ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ …ı ◊Λ »ı ±ı ⁄ı ‰V÷±˘ ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ÷˘ ±‹ı ¤˘√‰Ì±ı »Ì±ı. fi∞¿ ±Î‰‰Î◊Ì ±ı ’HÎ V‰¤Îω¿ … ◊¥ Ω› »ı fiı ±ı‰_ ◊›_fiı ? ÿÎÿÎlÌ — “±ıfiı” ≥LÀflıVÀ »ı ÷ı◊Ì ±Î ⁄‘_ ¤˘√‰ı »ı. fl˘Ó√ ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Îω¿ ◊¥ Ω› »ı. Ï⁄·ÌŒ‹Î_ “±Î ‹ÎflÌ ‰Î¥Œ ◊Λ, Ë_ ±Îfi˘ ÁÁfl˘ »_ fiı ‹Î‹˘ »_, ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒfi˘ Á‰Î· … fi◊Ì ¿Î¿˘ »_” fiı ±ı‰˘ …ı ¥LÀflıVÀ ’Õı »ı fiı, ±ı Ï⁄·ÌŒfiı ·¥fiı … ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı ±fiı flÎ¥À Ï⁄·ÌŒ◊Ì …√÷ ±Î◊‹Ì Ω›. ±Î‰÷˘. fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ◊Ì … ’ˆHÎı »ı, flÎ_Õı »ı, ‹Î_Õı »ı, »˘¿flÎfi˘ ⁄Î’ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ±_‘Îfl΋Î_ ’ÎHÎÌfiÎ B·ÎÁfiı ⁄ÿ·ı ÿÎwfi˘ B·ÎÁ »ı, ÿÎÿ˘ ◊Λ »ı, ⁄‘_ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ◊Ì. ’̉Υ √›˘, ’»Ì ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤_ ◊¥ Ω›, fiÎ ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ±ı … ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ »ı ¿ı ≠ffi¿÷ν — ◊Λ, ±ıfiÌ ±Áfl ±Î‰ıfiı ! ±ıfiÌ ±Áfl »˘Õı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋◊Ì fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ∂¤Ì ◊¥ »ı ? fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋◊Ì … fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ∂¤Ì ◊¥ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤_ ◊¥ Ω› »ı. ≠ffi¿÷ν — ¿ı ’»Ì ±Î ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ±ı … ±Î fl˘Ó√ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_ ±Î …ı ÷΄k‰¿ ωiÎÎfi‹Î_ ±ı‰_ Â_ ⁄fiı Ï⁄·ÌŒ »ı ? »ı ? …ı ±Î ÿά·˘ ±ÎM›˘ ¿ı ’ÎHÎÌfiı ⁄ÿ·ı ÿÎwfi˘ B·ÎÁ ’̉Υ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ fi◊Ì. √›˘, ±ı‰_ ±Î » ÷k‰˘fiÌ ‰Î÷‹Î_ Â_ ⁄fiı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ ’Î_« ÷k‰˘fiÎ ’Ïfl‰÷˝fi◊Ì ±ıfi_ ÿ⁄ÎHÎ ±Î‰ı ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋◊Ì ∂¤Ì ◊›ı·Ì »ı ? »ı. ±ı ÿ⁄ÎHÎfiı ·¥fiı ±ı‹ ◊Λ »ı ¿ı “±Î Ë_ ¿fl<_ »_ ¿ı ¿˘HÎ ¿flı ÿÎÿÎlÌ — Ë_. »ı ?” ±ı V‰¤Îω¿ √HÎ fi◊Ì ±ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ¿ı ’Ëı·_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ÎI‹Î Âw±Î÷‹Î_ …ı © V‰w’‹Î_ Ë÷˘, ÷˘ ∂¤_ ◊Λ »ı ±ı ‰¬÷ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ fi◊Ì Ë˘÷Ì, ’HÎ ’»Ì fl˘Ó√ ±Î‰Ì ±Áfl˘ fiÌ«ı ¿ı‹ ±Î‰ı ?
 33. (1.5) ±L‰› √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ ! 65 66 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı› © »ı. ÷ı ÿËÎÕı› © Ë÷˘, ±Î…ı› © »ı ±fiı F›Îflı …±˘ I›Îflı © … ËÂı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±iÎÎfi◊Ì ‹@÷ Ë÷˘, Âw±Î÷fiÌ „V◊Ï÷‹Î_.... ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±I›Îflı› ±iÎÎfi◊Ì ‹@÷ »ı. @›Îflı› ’HÎ ±ı ±iÎÎfi‰Î‚˘ ◊›˘ … fi◊Ì. [6] ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ω¤Î‰ »ı ÷ı ‰ˆiÎÎÏfi¿ »ı. ˉı „@·›fl ωÂıʤΉ - ωÂıÊiÎÎfi - ±iÎÎfi ! ◊¥ √›_ ⁄‘_. ±iÎÎfi ±ı› »ı iÎÎfi … ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı „@·›fl ‰√fl ÷˘ ‹fi Á‹Î‘Îfi ’΋ı fiËŸ fiı ! ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ‹Ò‚ iÎÎfi, ’˘÷Îfi_ iÎÎfi ÷˘ »ı …, ’HÎ ±Î ÁıÀ ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ! ωÂıÊiÎÎfi µI’Lfi ◊›_ »ı. vvvvv ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ ¿ı‹ ·ı‰˘, ωÂıÊiÎÎfifi˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ‰Î_‘˘ Âıfi˘ ? ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi »ı ±fiı ±ı‹Î_ T≤Ï© ◊¥ »ı, ωÂıÊiÎÎfi. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, T≤Ï© fiËŸ, ωÂıÊiÎÎfi ±ıÀ·ı …ı fi◊Ì ΩHΉÎfi_, ÷ı‰_ iÎÎfi ∂¤_ ◊›_. …ıfiÌ …wfl fi◊Ì ÷ı iÎÎfi ∂¤_ ◊›_. ±Â© ÂÎ◊Ì ◊›ı·_ ? I›Îflı ¿Ëı, ωÂıWÎiÎÎfi‹Î_ Á’ÕΛ˘ ±ıÀ·ı ±Â© ◊÷_ √›_ ±fiı V‰¤Îω¿iÎÎfi‹Î_ ±ÎT›˘ I›Î_◊Ì Â© ◊÷_ «ÎS›_. ωÂıWÎiÎÎfifiı ω¤Î‰iÎÎfi ¿Ëı »ı. ≠ffi¿÷ν — ωÂıʤΉı ⁄fiÌ Â¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ωÂıÊiÎÎfi ±ıÀ·ı ±iÎÎfifiı ’HÎ iÎÎfi ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı Á_ÁÎflÌ ¤Î‰ µI’Lfi ◊¥ Ω›. ’ˆHÎı ¿flı, ÁÁflÎ ◊Λ, ÁÎÁ ◊Λ, ‰Õ ÁÎÁ ◊Λ, Œ˘¥ ÁÎÁ ◊Λ. ±fiı ±ı ÷˘ ±Î’HÎı … ¤ıÿ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ±iÎÎfi ¿Ë̱ı »Ì±ı, ⁄Î¿Ì Ï‰ÂıÊiÎÎfi »ı ±Î. ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ¤¥, ±Î ±iÎÎfi fiı ±Î iÎÎfi. ⁄οÌ, ±iÎÎfi Ë_‹ıÂÎ_ ±_‘Îfl_ ˢ›, ’HÎ ±Î ±iÎÎfi ÷˘ ±…‰Î‚_ »ı,
 34. (1.6) ωÂıÊ ¤Î‰ - ωÂıÊ iÎÎfi - ±iÎÎfi ! 67 68 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ZΛ˘’‹ ±…‰Î‚_ »ı. ’ÒHν ±…‰ÎÔ‚_ fiËŸ fiı ZΛ˘’‹ ! ±ıÀ·ı ±Î Á_ÁÎflfi_ iÎÎfi »ı ’HΠωÂıÊiÎÎfi »ı. ±ı ωÂıÊiÎÎfi ±ı ±Î ωÂıʤΉ »ı. ±ËŸ◊Ì Ë‰ı @›Îflı »^Àı ? I›Îflı ¿Ëı, ’˘÷ÎfiÎ Ïfi… … ⁄Ï©. V‰w’fi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘ ’λΠ‹Ò‚ √H΋Î_ ±Î‰Ì Ω›, ÷˘ ⁄‘_ ’λ_ ±Î ¿_≥ ±iÎÎfi fi◊Ì ±ÎflΑ÷˘. ±Î ±ı¿ ≠¿Îflfi_ ωÂıWÎiÎÎfi ∂ÕÌ Ω›. »ı. ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ±Î iÎÎfi »ı, ÷ı ÁΉ ±iÎÎfi »ı. ±Î’HÎı ·˘¿˘fiı Ωı ’ÏflH΋fi fi ◊÷_ ˢ› V‰¤Î‰‹Î_, ÷˘ ÷ı ‰V÷ … fi◊Ì. ’һ̱ı, “÷‹ı ⁄‘Î ±iÎÎfi ¿fl˘ »˘ ?” ÷ı ¿≥ ºÏp±ı ±iÎÎfi »ı, ’fl¤Î‰‹Î_ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı flËı÷˘ fi◊Ì. ’fl¤Î‰ ±ÎI‹Î ±ı¿·Îfiı ‹ÎÀı ¿ı ¤≥, ±K›ÎI‹fiÌ ºÏp±ı ±iÎÎfi »ı, ⁄Î¿Ì fiËŸ ÷˘ iÎÎfi »ı ¿ı ◊Λ »ı ±fiı ÷ı ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ıfiı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë̱ı ±iÎÎfi ? »Ì±ı ±‹ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı …÷Î_ …÷Î_ ±Î_A›˘ ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ »ı, ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi »ı. ±Î_‘‚˘ ‹Ò±˘ ÷˘ fi◊Ì ±fiı ±ı¿ÿ‹ ‘Q‹Á ’Õıfiı ÷˘ ’Î_« eÀ ±Î√ı ¤≥ …÷Πˢ› ÷˘ fiÎ ÿı¬Î›. ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ? ±ı‰Î_ ’ÏflHÎ΋ »ı ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±K›ÎI‹‰Î‚Î ±Îfiı “±iÎÎfi” ¿Ëı. Ë_ fiÎ ¿Ë_ ⁄‘Î_. ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î. ±‹ı …√÷ …ı‹ ¿ı ‹Ò±Î, Â_ ¿fl‰Î ±‹◊˘ ¿‹˘˝ ⁄Î_‘ı »ı ? ±Î ±iÎÎfi … ¿Ëı‰Î›. »ı ÷ı‹ Ωı≥fiı ¿èÎ_ »ı. ±Î iÎÎfi fiı ±Î ±iÎÎfi. ˉı ‹Ò±Î, ±Îfiı ±Î¬Ì ÿÏfi›Î µCÎÎÕ<_ iÎÎfi ¿Ëı fiı, ÷_ ±ıfiı ±iÎÎfi ¿Ë_ »_ ? ±Î ωÂıWÎiÎÎfi »ı. ±ÎI‹Îfi_ … ±Î ⁄‘Î Á_›˘√˘fi_ ÿ⁄ÎHÎ »ı. ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Îfiı …flο ÿ⁄ÎHÎ iÎÎfi »ı ’HΠωÂıWÎiÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı Á_Ωı√˘fiı ±Î‘Ìfi fi‰˘ ωÂıWÎ ◊Λfiı I›Îflı ±ıfiÌ ±Áfl ◊Λ, ≥Œı@À ◊Λ. ±fi˚≥Œı„@À‰ ˢ‰Î »÷Î_ √HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ÷ı ±Î√‚ ⁄‘ ±Î‰ı, ±Î Á_ÁÎfl ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õu˘ ≥Œı@À ◊Λ. I›Îflı ±ÎI‹Î ÷˘ V‰¤Îω¿iÎÎfifiÌ ⁄ËÎfl ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎfiı. ±Î Á_ÁÎflfi_ iÎÎfi ±ı iÎÎfi »ı, ±iÎÎfi fi◊Ì. ’HÎ ‹˘ZÎı √›˘ … fi◊Ì, Ïø›Î‹Î_ ÷˘ √›˘ … fi◊Ì ¿˘≥ ÿËÎÕ˘›. ’HÎ ’˘÷Îfi˘ …‰_ ˢ› ÷˘ ±Î ±iÎÎfi »ı. ±fiı ±Î iÎÎfi Á‹…‰_ Ωı¥±ı. V‰¤Î‰ iÎÎfi-ÿ½fi »ı, ÷ı ÿ½fi ω¤Îω¿ ◊›_. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±’ıZÎαı ±ÎT›_ ? ±Î’HÎı CÎHÎÎ ŒıflÎ fi◊Ì ◊÷_, ¿ı «yfl «œı fiı ’»Ì ⁄ı¤Îfi ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±’ıZÎÎ ±ı … ÷˘ fiı ±Î ÷˘ ∂¤_ ◊›ı·_ »ı ◊≥ …≥±ı ? ±Î_¬˘ µCÎÎÕÌ Ë˘›fiı ±Î’HÎfiı ’Ò»ı, ¿ı “÷‹Îfl_ fi΋ ωÂıÊiÎÎfi. Â_ ? ÷‹Îfl_ fi΋ Â_ ?” ÷˘ ¿ÂÌ ¬⁄fl fiÎ ’Õı. I›Îflı ·˘¿ ¿Ëı »ıfiı, “¤Îfi-⁄Îfi fi◊Ì.” ÷˘ ±Î ±ıfiÌ ±Áfl˘ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ¿flı »ı, ÷˘ ±Î ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ fi◊Ì ±ı ¤˛Î_Ï÷ ! ÷˘ ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ±Áfl ◊›ı·Ì »ı ! ±ÎI‹Î µ’fl ¿ı‰_ ÿ⁄ÎHÎ ±ÎT›_ ˉı ∞‰fi_ V‰w’ ±iÎÎfi÷Î◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı. …ı‹ flÎhÎı ±Î’HÎı »ı, ¤›_¿fl ⁄‘Î_ ±Î‰flHÎ ·Î‰Ì fiάı ±ı‰_ Á_Ωı√˘fi_ ÿ⁄ÎHÎ. ±fiı ÁÒ¥ √›Î ˢ≥±ı ±fiı ±ı¿·Î ˢ› ±fiı ±_ÿfl ⁄Ì∞ w‹‹Î_ M›Î·˘ ÷ı ⁄‘Î Á_›˘√˘ ’λΠ¿ı‰Î »ı ? …ı‰_ ¤√‰Îfifi_ (ω¤Îω¿) iÎÎfi ¬¬Õı ±fiı ±ı¿ÿ‹ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¤˛Î_Ï÷ ◊Λ ¿ı ±Î ¤Ò÷ …ı‰_ ±Î’HÎı ◊Λ ÷ı‰_ I›Î_ ±Î¿Îfl ◊≥ Ω›. ÁÎ_¤‚ı·_ ÷ı ±ÎT›_ ¿ı Â_ ? ÷ı ¤Õ¿ ’ıÁÌ Ω›. fi ’ıÁÌ Ω› ? ‹ÎhÎ ºÏp … Œfl‰Î◊Ì ±ÎÀ·_ ‹˘À_ …√÷ ∂¤_ ◊¥ √›_ ÷˘ ÷ı F›Îfl◊Ì ’ıÃÌ I›Îfl◊Ì ±Î¬Ì flÎ÷ ¤Õ¿ flËı. ±ı‰Ì … flÌ÷ı ±Î ⁄Ì∞ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷±˘ »ı ! ∞‰fi_ µÿ˚√‹V◊Îfi ◊›ı·_ »ı. ÷ı ¤˛Î_Ï÷◊Ì ±Î_ÀÌ ’ÕÌ √¥ »ı, ¿ı “±Î
 35. (1.6) ωÂıÊ ¤Î‰ - ωÂıÊ iÎÎfi - ±iÎÎfi ! 69 70 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) Ë_ … »_. Ë_ … ¿fl__ »_.” I›Îfl◊Ì ¤˛Î_Ï÷ «Î· ◊¥ »ı, ÷ı ÷ıfi_ ±_Ï÷‹ ±Î √ÎÕÌ ±Î‰ı, ÷ı VÀıÂfi ’fl ∂¤Î ˢ› ÷˘ √ÎÕÌ fi∞¿◊Ì V◊Îfi ¿›_ ? ’˘÷Îfiı ‹Ò‚ …ı ¤˛Î_Ï÷ ’ÕÌ √¥ fiı ±Î_ÀÌ ’ÕÌ √¥, Ω› ÷˘ «¿flÌ «œÌ Ω› («yfl «œı, ÷Q‹fl ±Î‰Ì Ω›). ÷ı ’»Ì ÷ı ¤Îfi‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı »ıS·ı »^ÀÌ Ω› ! ◊˘Õ̉Îflı «¿flÌ µ÷flÌ Ω›. ’HÎ ÷fiı ±fi¤‰ ◊Âı ’»Ì «¿flÌ fiËŸ «œı. ±ı‹ ±Î Ωı «¿flÌ «œÌ √¥ »ı, ÷ı ¿Â_› ⁄L›_ … fi◊Ì. ¿ı‰‚iÎÎfi Â_ »ı ? ‹ËŸ ⁄ıÃÎ »ı ±ı ©ÎI‹Î ±Î ≠¿ÚÏ÷ Ωı›Î ’ı·Ì ÷˘ ¤˛Î_Ï÷fiÌ «¿flÌ «œÌ »ı fiı ±Î ÁÎ«Ì «¿flÌ «œÌ √¥ … ¿flı »ı. ’˘÷Îfi_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ’HÎ_ ±ı¿ Á‹› ’HÎ «Ò@›Î fi◊Ì. »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ …wfl. ’ı·Ì «¿flÌ‹Î_ ÷˘ Õ_√‚Ì Á_CÎÎÕı ÷ı F›Îfl◊Ì Á_ÁÎfl ±Îfl_¤ ¿Î‚ »ı, I›Îfl◊Ì Ωı›Î-ΩH›Î ¿flı »ı. ’HÎ µ÷flı, ÷ı‹ iÎÎfiÌ ¿_¥¿ Á_CÎÎÕı (±ÎI‹iÎÎfi ±Î’ı) ±ıÀ·ı «¿flÌ µ÷flÌ ±Î ±ı¿ ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊¥ »ı ¿ı ±Î Ë_ ¿ı ÷ı Ë_ ? I›Î_◊Ì …√÷ Ω›. ±Î ÷˘ ±ÎI‹Î fiı Á_Ωı√˘ ⁄ı … »ı. ÷ı Á_Ωı√˘ ±ÎI‹Îfiı ¬Õ<_ ◊›_. ±Î’HÎı ¿˘¥fiÌ ¤˛Î_Ï÷ Á‹Ω‰Ìfiı ÿÒfl ¿fḻı, ’HÎ ’Î»Ì √ÎÕÌfiÌ ’ÎÁı ∂¤˘ ¿flı »ı, ÷ı «¿flÌ «œı »ı. ÷ı‹ Á_Ωı√˘ √ÎÕÌ ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì flËı … ¿ÎflHÎ ¿ı ’λ‚fi_ «Î…˝ ¿flı·_ »ı, ÷ı ±ıfiı ’λ_ …ı‰Î »ı. ÷ı ±Î ÷˘ ·˘¿˘ √Λ ¿ı ±ı ±‹ÎflÎ ¿‹˘˝±ı ±‹fiı ⁄Î_K›Î ¿_Õ΂΋Î_ CÎÎ·Ì ÿı. ÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı Á‹Ï¿÷ ◊¥ √›_ ÷˘ »ı. fiÎ, ±S›Î, ¿Â_› ⁄L›_ fi◊Ì. ‹ÎhÎ …flÎ «¿flÌ «œÌ »ı ¿Î‹ ◊¥ √›_, fiËŸ ÷˘ ±ı … ¿_Õ΂΋Î_... (±iÎÎfi÷Î ∂¤Ì ◊¥ »ı), ÷ı µ÷flı ±ıÀ·ı ¿Â_ ⁄L›_ … fi◊Ì. ±Î ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎiÎÎfifi˘ ±ŒÎÀ ’ŸÕ »ı, »÷Î_ ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ¿ı‹ ÷˘ «¿Õ˘‚‹Î_ ⁄ıÃÎ ⁄˘·ı, ⁄‘_ Œflı »ı. fiÎ ±S›Î, ⁄ËÎfl ¿Â_ Œfl÷_ ’Õu˘ ËÂı ? … fi◊Ì, ÷_ … Œfl_ »_. ±Î‰_ »ı ! iÎÎfiÌ ’vÊ ⁄‘_ Ωı¥fiı ⁄ıÃÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ŒÎÀ ’ŸÕ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ ? ±fi_÷iÎÎfi. »÷Î_ ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ¿ı‹ ’Õu˘ ËÂı ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı ±Î …√÷fiı ¿Ëı‰Î Œıfl, ωÂıʤΉ fiı ωÂıÊiÎÎfi‹Î_ ! ‹ÎÀı ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Ì ’Õı, ¬flı¬fl ±Î ¤˛Î_Ï÷ fi◊Ì. ±Î ±ÎI‹Îfi_ „V◊fl ¤Î‰˘fiı iÎÎfi√HÎ, ÿ½fi√HÎ ¿èÎ_. ±„V◊fl ¤Î‰˘fiı ’›Î˝› ω¤Îω¿iÎÎfi »ı. ±Î ’HÎ ±ı¿ iÎÎfi »ı, ±Î ¤˛Î_Ï÷ fi◊Ì. ’HÎ ¤˛Î_Ï÷ ¿èÎÎ. ¿ıflÌ ±Î‰ı ÷˘ ¿ıflÌfiı Ωı›Î-ΩH›Î ¿flı, ’˘÷ÎfiÎ ’›Î˝›◊Ì. ⁄Ì…_ ±ıÀ·ı Â_, ÷ı ÷‹fiı Œ˘Õ ’ÎՉΠ‹ÎÀı Á‹Ω‰_. ±Î ω¤Î‰‹Î_ ’Õı·˘ iÎı› ±Î‰ı ÷˘ ⁄Ì…_ Ωı›Î ¿flı. ±ÎI‹Î »ı. ±ıfiı …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı Ïfl·ıÏÀ‰ ¤ÎÊ΋Î_, ¤˛Î_÷¤ÎÊ΋Î_ ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Î› »ı. ¬flı¬fl ¤˛Î_Ï÷ ±ıÀ·ı ‹ËŸ …ı ÿ—¬ µI’Lfi ◊Λ ≠ffi¿÷ν — ωÂıʤΉ ’›Î˝› w’ı … ◊›Î fiı ? ±ı „V◊fl »ıfiı, I›Îflı ‹fi‹Î_ ◊Λ »ı ¿ı “±ÎÀ·_ ⁄‘_ ΩHΉΠ»÷Î_ ‹ËŸ ±Î ¤Î‰˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı ’›Î˝› w’ı ◊›Î fiı ? Â_ »ı ÷ı ? ‹ÎÀı ¿_¥¿ …ÿ_ »ı. ±Î ‹Îfl<_ V‰w’ Lˢ›”, ±ıfi_ fi΋ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ωÂıʤΉ ±ı ’›Î˝› fi◊Ì. ωÂıʤΉ ±ı ¤˛Î_Ï÷. ±Î_ÀÌ ’ÕÌ »ı ¿_¥¿. “±Î ‹Îfl<_ V‰w’ Lˢ›, ±Î Ë_ Lˢ›.” ⁄ÌΩfiÌ ±Áfl◊Ì µI’Lfi ◊÷Î ¤Î‰ »ı. ⁄Ì∞ ‰V÷fiÌ ±Áfl◊Ì, ⁄Ì∞ ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷ ’ÕÌ √¥ »ı. ‰V÷fiÎ Á΋ÌM›¤Î‰fiı ·¥fiı µI’Lfi ◊÷Î ¤Î‰ ±ı ωÂıʤΉ ±ÎI‹Î ⁄√Õu˘ fi◊Ì. Ωı ¤˛Î_Ï÷ ’ÕÌ Ë˘÷ ÷˘ ŒflÌ Á‹˘ ›ı ¿Ëı‰Î›. ±ı Á΋ÌM› fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_› fi◊Ì. fiÎ ◊Î÷. ’HÎ …√÷‹Î_ ±ı‹ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ¤˛Î_Ï÷ »ı. …√÷fiÌ ¤ÎÊΠωÂıʤΉfiı Ë… ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ Á‹…÷Î fi◊Ì. CÎHÎÎ Œıflı »ı, ·˘¿¤ÎÊÎ. ⁄˘·ı·˘ ¬fl˘ ’HÎ Á‹…÷Î fi◊Ì, ωÂıʤΉ Â_ ËÂı ÷ı ?
 36. (1.6) ωÂıÊ ¤Î‰ - ωÂıÊ iÎÎfi - ±iÎÎfi ! 71 72 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — ωÂıʤΉ ±fiı ωÂıÊiÎÎfi, ±ı‹Î_ Â_ ŒıflŒÎfl »ı ? ±ı¿ CÎÕ̉Îfl, ±ı¿ Ï‹ÏfiÀı› µ’›˘√fiÌ ⁄ËÎfl fiΠˢ≥±ı. ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ ˢ› …. ωϑ±˘ ¿fl÷Î_ ˢ≥±ı ÷ı CÎÕ̱ı ±‹Îflı ±ÎI‹Îfi˘ ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµ ÂOÿ‹Î_ … Œıfl »ı, fi◊Ì ·Î√÷Î ? µ’›˘√ ˢ›. ωÂıʤΉ ÷˘ ±Ë_¿Îfl »ı ¬Î·Ì, “Ë_”. ωÂıÊiÎÎfifiÌ ‰Î÷ fiı “iÎÎfi” ±ı¿ … »ı, ±ıfiÎ ¤Î√ ⁄‘Î …ÿÎ …ÿÎ »ı. ±Î’HÎı ±Î ±ıfiı, ⁄ıfiı ÁÎœ_›ı fiËŸ fiı ÁËÌ›Îfl_›ı fiËŸ, Ï’÷flÎ¥›ı fiËŸ fiı ¿À_⁄Ì›ı “w‹”fiı Ωı¥±ı ÷˘ “w‹”, fiı “±Î¿Î”fiı Ωı¥±ı ÷˘ “±Î¿Î”, ’HÎ fiËŸ, ¿Â_› fiËŸ. “iÎÎfi” ÷ıfi_ ÷ı … ! F›Î_ Á‘Ì ±Î ωÂıÊiÎÎfi …±, ÁÎ_ÁÎÏfl¿ iÎÎfi ı ≠ffi¿÷ν — ±Î ωÂıÊiÎÎfi µI’Lfi ◊Λ, ÷˘ ’ı·_ T›Ï÷flı¿ …±, I›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ÿı¬Î› … fiËŸ. ±fiı ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ⁄ıµ ı µI’Lfi ◊Λ ±ı‰_ ¬fl_ ? ÿı¬Î›. ±ÎI‹Îfiı ΩHÎı fiËŸ ÷˘ ¿Â_ ÿı¬Î› fiËŸ, ±Î_‘‚ΤÒ÷ ⁄‘Î_ ! ÿÎÿÎlÌ — T›Ï÷flı¿ ˢ› ÷˘ … ωÂıÊiÎÎfi µI’Lfi ◊Λ. ’HÎ ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎfi‰Î‚˘ … »ı fiı ? ωÂıÊiÎÎfi ˢ› ÷ı◊Ì T›Ï÷flı¿ fiÎ µI’Lfi ◊Λ. T›Ï÷flı¿ ⁄Î’ (‹Ò‚ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı … iÎÎfi »ı. ’˘÷ı iÎÎfi‰Î‚˘ fiËŸ, iÎÎfi ‹A›) »ı. ωÂıʤΉ ÷˘ µI’Lfi ◊fiÎfl˘ T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı ±fiı ±Î … ’˘÷ı »ı ! iÎÎfi‰Î‚˘ ±ıfiı ¿Ë̱ı ÷˘ “iÎÎfi” ±fiı “‰Î‚˘” ±ı ⁄ı ÷˘ ωÂıÊiÎÎfi, ÷ı …ı iÎÎfifiÌ …wfl fiΠˢ› ÷ıfiı ‰E«ı ·Î‰˘ ±ıfi˘ …ÿ_ ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ’˘÷ı … iÎÎfi »ı, ±ı ≠¿Î … »ı ±◊˝ ¢ ? ±‹ı ωÂıÊiÎÎfi‹Î_ µ÷flÌ›ı fiËŸ ¿ı ±Î ·Ì‹Õ˘ »ı ¿ı ’˘÷ı ! ÷ı ≠¿ÎÂfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘_ … ÿı¬Î› »ı. ±ı ≠¿ÎÂfiÎ ±Î_⁄˘ »ı ¿ı ±Î Ω‹Œ‚ »ı fiı ±ıÀ·ı ’Îfl @›Îflı ±Î‰ı ? ±fiı ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘_ “±ıfiı” Á‹…HÎı› ’Õı »ı ±fiı “±ıfiı” …HÎΛ »ı› ⁄‘Î_ {ÎÕ˘ »ı, ±ı‹ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ±ı iÎÎfi, Á΋ÎL› iÎÎfi ÁÎfl_ »ı ¬fl_. ΩHΉ΋Î_› ±Î‰ı »ı fiı Á‹…H΋Î_› ±Î‰ı »ı ! fiı ! ω¤Î‰ ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ! Á΋ÎL› iÎÎfifiı ÿ½fi ¿èÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ÿ½fifiÌ … Ï¿_‹÷ »ı …Õ ±fiı «ı÷fi, ⁄ı ÁÎ◊ı ◊‰Î◊Ì ±Î ωÂıÊ √HΑ‹˘˝ ⁄ıµfiÎ ‹˘Z΋Î_. Á΋ÎL› ¤Î‰ı flËı‰_ Ωı¥±ı. ±Î ωÂıÊiÎÎfi Ωı‰Î Ω› µI’Lfi ◊›Î »ı. ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊¥ √›_ ¿Îfl¬Îfi_. ’ÿ˚√·‹Î_, ±Î Â_ »ı, ±Î Â_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷ ±fiı ’vÊ ±ıfiı … ¿Ëı‰Î› fiı ? ≠ffi¿÷ν — F›Îflı ’˘÷ı, ΩıfiÎflfiÌ ºÏp‹Î_ ¤ıÿ ˢ› I›Îflı ’ZÎ’Î÷ ÿı¬Î›fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠¿ÚÏ÷ ±fiı ’vÊ ’»Ì ◊›Î_ ±ı‹Î_◊Ì. ≠¿ÚÏ÷ ±ı …Õ »ı ’HÎ ±ı ±Îfi_ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_ ’»Ì. ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋fi_ ÿÎÿÎlÌ — F›Îflı ’˘÷Îfiı ωÂıWÎiÎÎfi Ωı‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ›fiı …ı Ïfl{SÀ ±ÎT›_ fiı, ÷ı ≠¿ÚÏ÷ ◊¥ √≥. ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋‹Î_ ≠◊‹ I›Îflı … ±ıfiı ¤ıÿ ÿı¬Î›. ωÂıWÎiÎÎfi ÷˘ @›Î_ Á‘Ì Ω› ¿ı ±Î ÷˘ “Ë_” ◊›_ fiı ÷ı‹Î_◊Ì ≠¿ÚÏ÷ ◊¥. ¿Î‚˘ »ı, ±Î ÷˘ √˘fl˘ »ı, ±Î ÷˘ ¨«˘ »ı, ±Î ÷˘ fiÌ«˘ »ı, ±Î ÷˘ ΩÕ˘ »ı ±fiı ±Î ÷˘ ’Î÷‚˘ »ı. ωÂıWÎiÎÎfifi˘ ÷˘ ’Îfl … fiÎ …Õ ±fiı «ı÷fi, ⁄Lfiıfiı ŒÁ΋HÎ ◊¥ »ı ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷ w’ı ±Î‰ı fiı ! ±ıÀ·ı ÿ½fi◊Ì Ωı‰_ ⁄‘_, Á΋ÎL› ¤Î‰ı. ±ıÀ·ı ±‹fiı ◊›_. ÿ½fi ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı µ’›˘√ fiΠˢ›, Ïfifl_÷fl µ’›˘√ ˢ›. ±‹ı ≠ffi¿÷ν — ±Î ’Î_«ı ÷k‰˘ ≠¿ÚÏ÷fiı ±Î‘Ìfi »ı fiı ?
 37. (1.6) ωÂıÊ ¤Î‰ - ωÂıÊ iÎÎfi - ±iÎÎfi ! 73 74 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±ı … ≠¿ÚÏ÷. ’Î_« ÷k‰fiÌ …ı ⁄fiÌ, ±ı ¬fl˘, ’HÎ Ë… ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ Á‹…÷Î fi◊Ì ¿ı ωÂıʤΉ Â_ ≠¿ÚÏ÷ »ı. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfi˘ »ı ÷ı ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ÷ı ËÂı ÷ı ? ÷˘ ωÂıWÎ ’ÏflHÎ΋fiÎ ‰‘Îflı ÿά·Î ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘fiı, ωÂıʤΉ ±ıfi˘ ±ËŸ ’Õu˘ ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷ ◊¥ √¥. ±fiı Œ‚ ±ıÀ·ı ⁄‘Îfiı √ıÕ ⁄ıÁÌ …Âı. ±ÎM›Î … ¿flı Ïfifl_÷fl. ˉı ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ⁄ı …ÿÎ ’ÎÕuÎ I›Îfl ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î’HÎı ÿÏfl›Î Ï¿fiÎflÎ ±Î√‚, ÿÏfl›Î◊Ì ±fl‘Î ¬fl˘ ’vÊÎ◊˝ Âw ◊Λ »ı. fiËŸ ÷˘ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¤˛Î_÷ ±ı¿ ‹Î¥· »ıÀı, ±Î’HÎı ±ı¿ ‹¿Îfi ⁄Î_K›_ ˢ›, ˉΠ¬Î‰Î ‹ÎÀı ’vÊÎ◊˝ ÷˘ «Î· … ˢ› »ı. ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ! ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ±fiı I›Î_ ±Î√‚ ±ı ‹¿Îfi‹Î_ »ı ÷ı ⁄ı ±ı¿ ·˘fḻ˘ fi‰ıfi‰_ ·˘¬_Õ ¬flÎ ’vÊfi˘ ’vÊÎ◊˝ ±ı‹fi˘ «Î· ◊›˘. I›Î_ fiÎ¬Ì ±Î‰Ì±ı. ’»Ì ’ı·Î «˘¿ÌÿÎflfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “¤¥, ±Î ≠¿ÚÏ÷ ◊¥ ≠Á‰‘‹a, ’fl‹Îbfiı ¿ÎflHÎı ! ·˘¬_Õ …flÎ ÁΫ‰…ı ⁄fl˘⁄fl.” ’»Ì ±Î’HÎı ⁄ı ‰flÁ ‹ÎÀı Œ˘flıfi √›Î. ’HÎ ⁄ı ‰flÁ ’»Ì I›Î_ ’λΠ±Î‰Ì±ı I›Îflı ·˘¬_Õ‹Î_ ¿Â˘ ±Î …√÷ Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı. ±Î » ÷k‰˘ Á΋Á΋ı ŒıflŒÎfl ·Î√ı ¬fl˘ ? ·˘¬_Õfiı ¿ÂÌ ±Áfl ◊›ı·Ì ˢ› ? Á‹Î√‹‹Î_ ±Î‰‰Î◊Ì ±Î ⁄‘_ ⁄fiı »ı. ±Î …√÷ ‰√fl ¿÷ν±ı ∂¤_ ◊›_ »ı. ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı. «ı÷fifi_ ≠ffi¿÷ν — ¿ÀÎ≥ √›ı·_ ˢ›. iÎÎfi-ÿ½fi V‰¤Îω¿ Ë÷_, ÷ı ÷ıfiÎ Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝‹Î_ ω¤Îω¿ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ µ’fl ‰flÁÎÿ fiÎ ’Õı ±ı‰Ì …B›Î ˢ›, œÎ_¿ı·Ì »ı ±fiı ±ıÀ·˘ ¤Î√ … …√÷ Á…˝fiÎI‹¿ w’ı ÿı¬Î› »ı. ÷ı ÏÁ‰Î›‹Î_ …B›Î ˢ› ÷˘› ? © «ı÷fi ±fiı © ’ÿ˚√· ’fl‹Îb±˘, ±ı ⁄Lfiı …ı‹ »ı ÷ı‹ … »ı. ’fl‹Îb ±ı ≠Á‰‘‹a »ı ÷ı◊Ì «ı÷fi ÷k‰ ω¤Îω¿ ◊÷Î_ … ≠ffi¿÷ν — ¿ÎÀ ¬Î≥ Ω›. ≠¿ÚÏ÷fi_ Á…˝fi ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ¿ı ⁄ËÎfl …ı …√÷ ÿı¬Î› »ı ÷ı‹Î_ ≠¿ÚÏ÷ ÿÎÿÎlÌ — ËıÓ ! ¿ı‹ ¿flÌfiı ÷‹fiı ±Î‰_ ¤Ï‰W› iÎÎfi ◊≥ √›_, ¤Î√ … Á…˝fi ¤Î√ ωÁ…˝fiÎI‹¿’HÎı ÿı¬Î› »ı ±fiı © «ı÷fi ±fiı ¿ÎÀ ·ÎB›Îfi_ ? ·˘¬_Õ ±Î‰÷Î_ ’Ëı·Î_ ’˘÷Îfiı ¤Ï‰W› iÎÎfi ˢ›, © ’ÿ˚√· ’fl‹Îb±˘ (…Õ) …ı‹ »ı ÷ı‹ … ˢ› »ı. ±Î …√÷‹Î_ ¿ÎflHÎ ¿ı ±fi¤‰ ◊›ı·˘ »ıfiı ! “Ë_ Á…˝fi ¿fl_ »” ÷ı› ¤˛ÎÏ÷fi_ ¤Îfi »ı. Á…˝fi ±fiı ωÁ…˝fi ±ı _ _ ±Î ÷ı ¿ÎÀ «ÕÌ √›˘ ˉı, ÷ı ±Î ¿ÎÀ ¿˘HÎı «œÎT›˘ ±ı fiı«fl· »ı, ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı. ÷‹ı ‹fiı ¿Ë˘. ÁÎÏ⁄÷ ¿flÌ ±Î’˘. ±Î ¿ÎÀ ¿˘fi˘ ±fiı ¿˘fiÌ ±Î ≠Á‰‘‹a ≠¿ÚÏ÷fiÌ Â„@÷ ¤√‰Îfi ¿fl÷Î_ @›Î_› ‰‘Îflı »ı ≥E»Î◊Ì ◊›˘ ? ±ÎÀ·˘ ±ÎÀ·˘ ¿ÎÀ «œÌ √›˘ ˢ› ! ±Î’HÎı ’HÎ «ˆ÷L› „@÷ fi◊Ì. ±Î ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ±ı‰˘ √HÎ »ı ¿ı «ı÷fifiı V’½ ¿Ë̱ı, “‹Îfl_ ±Î ·˘¬_Õ ±Î‰_ fiˢ÷_. ‹Îfl_ ·˘¬_Õ ¿˘HÎı ⁄√ÎÕu_ ? ¿fl‰Î◊Ì … «Î…˝ ◊¥ Ω› »ı, ⁄οÌ, ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝ »ı ÷ı ¿˘¥ ±fiı √˘Õεfi‹Î_ ¿˘HÎ ’ıÁÌ √›_”÷_ ?” ±Î‰Ì ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ÷˘ Â_ ¿Ëı ÿËÎÕ˘ ⁄ÿ·Î÷Î fi◊Ì. iÎÎfi ω¤Îω¿ ◊≥ …‰Î◊Ì, ≠¿ÚÏ÷ ≠Á‰‘‹a ·˘¿˘ ? ˢ‰Î◊Ì, ÷ı «Î…˝ ◊≥ Ω› »ı. ≠ffi¿÷ν — ÿÏfl›ÎfiÌ ¬ÎflÌ Ë‰Î◊Ì. ω¤Î‰fi_ ‰‘ ωf·ıÊHÎ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ’HÎ ±ı ¿˘HÎı ¿›* ±ı ¿Ë˘ fiı ! ÿÏfl›ÎfiÎ ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ωÂıʤΉfiı CÎHÎÎ Œıflı ⁄˘·ı·˘ ’‰fiı ¿›* ¿ı ÿÏfl›Î±ı ¿›* ¿ı ·˘¬_Õı ¿›* ?
 38. (1.6) ωÂıÊ ¤Î‰ - ωÂıÊ iÎÎfi - ±iÎÎfi ! 75 76 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — …ı ±ıfiı ‹Ò¿Ì ±ÎT›˘ ÷ıHÎı. ¿Ëı, “Ë_ @›Î_ ⁄√ÎÕ_ »_ ? ‹fiı Â_ ¿fl‰Î ‰√fl ¿Î‹fiÎ ±ÎZÎı’˘ ±ÎM›Î … ¿fl˘ »˘ ? ‹Îfl΋Î_ ⁄√ÎÕ‰ÎfiÎ √HÎ … fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ‹ÎflÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ıHÎı ¿›* ±Î ? V‰¤Î‰‹Î_ flË_ »_, ‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? Ωı ‹Îfl΋Î_ ⁄√ÎÕ‰ÎfiÎ √HÎ ≠ffi¿÷ν — ·˘¬_Õ fiÎ ‹Ò¿›_ ˢ› ÷˘ fiÎ ◊Î÷. ˢ÷, ÷˘ Ë_ ¿Î›‹ ‰èÎÎ ¿fl_ »_ ’HÎ ⁄‘Î ·Î¿ÕÎ_-⁄οÕÎ_fiı ¿Â_ ◊÷_ ÿÎÿÎlÌ — …√÷fiÎ ·˘¿˘ ±ıfiı ’¿Õı »ı. “÷ı ‹Ò±Î ±Î ±ËŸ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ·˘¬_Õ ±ı‰_ ËÂı ÷ı◊Ì ◊Λ, ÷ı‹Î_ ±‹Îfl˘ ¢ ÿ˘Ê ?” fiÎA›_ Â_ ¿fl‰Î ? ÷ı◊Ì ¿ÀÎ¥ √›_.” ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ±ıHÎı› ÿÏfl›ÎfiÌ ’ıà …‰Î⁄ ±ÎM›˘ ¿ı “÷‹Îfl_ ±Î ·˘¬_Õ ±ı¿·_ … ¤˛Î_Ï÷‰Î‚Îfiı ±ı@{ı@À ¬˘‚Ì ¿Îœ‰_ ˢ›, ¿ı ¿˘HÎ √fiı√Îfl »ı, ÷˘ ? ±Î‰_ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı »ı, ⁄Ì…_ ¿˘¥ ⁄Ò‹ ’ÎÕ÷_ fi◊Ì. ±ı ÷‹Îfl_ ·˘¬_Õ … ±ı‰_ ˢ›, ÷˘ Ë_ Â_ ¿fl_ ? ±Î ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ±Áfl ◊÷Ì fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — …ı ‹ÎHÎÁ ‹Ò¿Ì ±ÎT›˘ ÷ı √fiı√Îfl fi◊Ì ? ÷‹ÎflÎ ·˘¬_ÕfiÎ ±Î‘Îflı ±Áfl ◊Λ »ı. ±ı ÷ı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ … ·˘¿˘. ±Î_¬ı ÿı¬ı·_ ˢ› ±ı ÷‹ÎflÎ ·˘¬_Õfi˘ ÿ˘Ê ËÂı. ÷‹ı ¬˘ÀÎ ±‹ÎflÌ ’fl Â_ ¿fl‰Î «˘ÓÀÌ ±Î_¬ı ÿıA›˘ ’flΉ˘ »ı, ÿνÏfi¿ ’flΉ˘ »ı ±ı. ÿνÏfi¿ ’flΉ˘ ’Õ˘ »˘ !” ÷˘ ’»Ì ±ı √fiı√Îfl Ãfl÷Ì fi◊Ì, ¬ÎflÌ Ë‰Î. I›Îflı fiÎ «Î·ı. ÁΛ„LÀÏŒ¿ ±ıωÕLÁ ¬flı¬fl˘, ±ı@{ı@À Ωı¥±ı. ÿνÏfi¿ ±Î’HÎı ’»Ì ¿Ë̱ı ¿ı ⁄ËÎflfi˘ ¿˘¥ √fiı√Îfl ·Î√÷˘ fi◊Ì. ’flΉ˘ Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘fiı Ωı¥±ı ¿ı ¿˘À˝‹Î_ Ωı¥±ı, ±ËŸ ÷˘ ±ıÀ·ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ. ±Î ¿ÎÀ ¿_≥ ±ı@{ı@ÀfiıÁ Ωı¥±ı. ÷‹ı ÷˘ fi˘¿flfiı ¿ÎœÌ ‹ı·˘ {À. ±ı ¿_¥ «Î·ı ·˘¬_Õı ¿›˘˝ fi◊Ì. ⁄οÌ, ·˘¬_Õfiı ¿ÀΉÎfi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì. Ωı fiËŸ. ÁΛ„LÀÏŒ¿, ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ı ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ⁄fl˘⁄fl ¿ı ¿ÀΉÎfi˘ V‰¤Î‰ ˢ› ÷˘ ±ÎflÁÌÁÌfiÌ ±_ÿfl ·˘¬_Õ ’Õı·_ ËÂı, ÷ı ¤¥, ¿˘HÎı ¿›* ±Î ? ¿˘HÎı ¿ÎÀ «ÕÎT›˘ ? Ë ¥{ ÏflV’˘„LÁ⁄· ? Á˘ ‰flÁı ¿Îœ˘ ÷˘ ±ı‰Î fiı ±ı‰Î ÁÏ‚›Î ˢ›. ±ıfi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì ⁄˘·˘ ! Ë_ ÷˘ ±ı‰_ ΩHÎ÷˘ ’HÎ fi◊Ì, ¿ı ÿÏfl›Î Ï¿fiÎflı fiά̱ı ±ı‰˘. ±Î ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ ±ıfiı ¤ı√Î_ ‹‚Ì ±Î‰ı ÷˘ ? ±ÎflÁÌÁÌ‹Î_ ÷˘ ¿ÎÀ «œı …. »ı fiı, ±ıfiı ÷˘Õ˘fiı ? ±‹ı ÷˘Õı·Î. ’«ÎÁ ‰flÁ ’Ëı·Î_ fiάı·Î ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎı ’ı·Î «˘¿ÌÿÎflfiı ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı ¿ı, “±S›Î, ÁÏ‚›Î ÷˘Õı·Î. ±ı@{ı@À ±Î‹ ±Î… ‰ı«Î÷Î ·ı‰Î Ω±˘ ±ı‰Î, ±Î Â_ ¿›* ·˘¬_Õfi_ ⁄‘_ ? ±Î ·˘¬_Õ ¿ı‰_ «˘A¬_ Ë÷_, ±Î ËÎ◊ Ë_... ÷‹fiı Á‹Ω›_ ±Î µ’fl◊Ì, Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »_ ÷ı ? ¿˘¥ ¿ÂÎ ⁄√Õı fiËŸ fiı ±Î Â_ ◊›_ ? µ’fl Â_ «˘ÀÎÕu_ »ı ÷ı ?” I›Îflı √fiı√Îfl ·Î√ı »ı ? «˘¿ÌÿÎfl ¿ËıÂı, “Ë_ Â_ ¿fl_ ÁÎËı⁄, ‹ıÓ ¿Â_ fi◊Ì ¿›*. ÷‹ı ‹fiı Â_ ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ √fiı√Îfl ±Î‹ ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ¿fl‰Î ‰œ˘ »˘ ’HÎ ? ±ı ÷˘ ±ËŸ fiÎA›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı ¿ÎÀ «œı ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_› ·˘¬_Õfiı ¿ÎÀ ÿı¬Î› »ı. ±ı flÌ÷ı …√÷ ∂¤_ ….” “±flı, ’HÎ ¿ÎÀ ¿˘HÎı «œÎT›˘ ?” ’»Ì ÷’ÎÁ ¿fḻı ¿ı ±Î ¿˘fi˘ √fi˘ »ı ? I›Îflı ·˘¿˘ ±Î’HÎfiı ±Î…⁄Î…‰Î‚Î ¿ËıÂı ¿ı ±Î ◊›_ »ı. ÿÏfl›Î ¿Î_Ãı fiÎA›_ ÷ı◊Ì. ¿ÎÀ ±ı … ±Ë_¿Îfl ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¬ÎflÌ Ë‰Îfiı ¿Ë̱ı ¿ı “±‹ÎflÎ ·˘¬_Õfiı ÷ıÓ Â_ ±Î ±ÎI‹Î ±ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î »ı. …ı‹ ·˘¬_Õ‹Î_ ¿ÎÀ ◊›˘, ¿Î‹ ⁄√ÎÕu_ ? ±‹ı ÷Îfl_ Â_ fi¿ÁÎfi ¿›* »ı ?” I›Îflı ¬ÎflÌ Ë‰Î ¿˘≥±ı ¿›˘˝ fi◊Ì, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‹Î_ “Ë_ ¿÷ν »_” ±ı‰Ì ¤˛Î_Ï÷
 39. (1.6) ωÂıÊ ¤Î‰ - ωÂıÊ iÎÎfi - ±iÎÎfi ! 77 78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) µI’Lfi ◊≥ »ı. ±Î ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ıfiÌ ÷ı … ÿÂ΋Î_ »ı. ±ÎI‹Î ±Î ÷˘ ÷‹Îfl˘ ±Î ¤flı·˘ (ÏÕV«Î…˝) ±Ë_¿Îfl ⁄˘·ı »ı, ±ıfiı ÷‹ı ÷‹Îfl΋Î_ …ı »ı fiı, ±ı ÷˘ ‹@÷ ÿÂ΋Î_ … »ı. ±ıfiı ¿Â_ ±iÎÎfi÷Î ÁΫ˘ ±Ë_¿Îfl ‹Îfi˘ »˘. ◊≥ fi◊Ì. ±Î ωÂıWÎ √HÎ µI’Lfi ◊›˘ »ı. »÷Î_ ±ÎI‹Î‹Î_ ¿_≥ ωÂıʤΉ‹Î_ ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘, ’»Ì ±ı‹Î_◊Ì ≠¿ÚÏ÷ ∂¤Ì ŒıflŒÎfl ◊›˘ fi◊Ì. ◊Λ »ı. ·˘¬_Õ ·˘¬_ÕfiÎ ¤Î‰‹Î_ »ı, ≠¿ÚÏ÷ ≠¿ÚÏ÷fiÎ ¤Î‰‹Î_ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ÷‹ı ÿά·˘ ±ÎM›˘ »ı ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı ±Î ⁄ı »^ÀÎ_ ’ÎÕ˘ ÷˘ ·˘¬_Õ ·˘¬_ÕfiÌ …B›Î±ı »ı, ≠¿ÚÏ÷ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄_‘ ⁄ıÁı »ı ? »ı. F›Î_ Á‘Ì ±ı¿Î¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì ¿ÎÀ ‰K›Î … ¿fl‰Îfi˘, Ïÿ‰Áı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı »ı ±Î …Õ ÷k‰ ±ı ⁄ı ¤ı√Î Ïÿ‰Áı. ◊›Î_ fiı, ÷ı ±Î ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘ »ı. ±Î ‹Ò‚ ’vÊfiı ¿Â_ … ◊÷_ fi◊Ì. “’˘÷ı” (Ë_) ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ¤ÒS›˘, ’˘÷Îfi_ ¤Îfi ¤ÒS›˘ »ı. ±ı F›Î_ Á‘Ì ’˘÷ÎfiÌ ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı … ¿ÎÀ ¿Ëı‰Î› ? ΩB≤Ï÷‹Î_ fiÎ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì “±ı” ≠¿ÚÏ÷¤Î‰‹Î_ flèÎÎ ¿flı. ≠¿ÚÏ÷ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ı·_ …ı‹ ¿ÎÀ ∂¤˘ ◊›˘ »ı, ±ı‰˘ ±Î ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰fiÌ ±ΩB≤Ï÷ ±fiı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ΩB≤Ï÷, ±ı ≠¿ÚÏ÷ ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ±ı ±‹ı ±Ë_¿Îfl ¿ÎœÌ ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ’λ˘ flÎ√ı ¿Ëı‰Î›. ◊¥ Ω›. ±‹ı ÿ‰Î «˘’ÕÌfiı (±ÎI‹iÎÎfi ±Î’Ìfiı) ±Ë_¿Îfl ¿ÎœÌ ±Î’̱ı ÷ı ◊¥ √›_, ¿„QM·À ◊¥ √›_ ’»Ì Ï«_÷Î-‰flÌ{ ¿Â_ fiÎ ¤˘√‰‰ÎfiÌ ‹ÎhÎ ‹ÎL›÷Î ! ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ·˘¬_Õ ±ı ÷˘ V◊Ò‚ ‰V÷ »ı, ±ıfi΋Î_ ¿˘¥ ≠ffi¿÷ν — ±Î ºpÎ_÷‹Î_ ·˘¬_Õfiı ±ÎI‹Îfi_ ≠Ï÷¿ √H΢ »˘ „@÷ fi◊Ì, F›Îflı ±ÎI‹Î ÷˘ Á‰˝ „@÷ÂÎ‚Ì »ı, ±ıfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı fiıı ? ¿ÎÀ ·Î√Ì Â¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î …ı µ’fl ⁄Î{›_ »ı, ±ı ωÂıʤΉ ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‰˝ „@÷‹Îfi V‰¤Î‰‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›˘. ⁄ÌΩ µI’Lfi ◊›˘ »ı. Á_›˘√˘fiÎ_ ÿ⁄ÎH΋Î_ »ı fiı ! ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ’˘÷Îfi˘ √HΑ‹˝ ¬˘›˘ fi◊Ì. ωÂıÊ √HΑ‹˝ µI’Lfi ◊›˘ »ı ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ¥√˘¥{‹ fi΋fi_ ∂¤_ ≠ffi¿÷ν — …ı ωÂıʤΉ ±Î¬˘ Á_ÁÎfl »ı, ÷˘ ±fiÁ_‘Îfi ÷˘ ◊›_. ÿ—¬ ¤˘√‰ı »ı ¿˘HÎ ? ¥√˘¥{‹ ¤˘√‰ı »ı. Á¬ ¿˘HÎ ¤˘√‰ı ±ıÀ·_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î Ë_ ’˘÷ı ÷ı fi◊Ì. ωÂıʤΉ ‹Îfl_ V‰w’ »ı ? ¥√˘¥{‹ ¤˘√‰ı »ı. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ¿Â_ ËÎ◊ … fi◊Ì CÎη÷˘. fi◊Ì, ‹Îfl_ © V‰w’ ’ı·_ »ı. ⁄‘_ ±Î ¥√˘¥{‹ ¤˘√‰ı »ı. ¥√˘¥{‹ ⁄Ï©fiÌ Á·ÎË◊Ì «Î·ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿Â_ ±Õu_ … fi◊Ì. ±Î’HÎı ±Î ±ÎI‹iÎÎfi ˉı ¬flÌ flÌ÷ı ±Ë_¿Îfl Á¬ı› ¤˘√‰÷˘ fi◊Ì fiı ÿ—¬ı› ±Î’̱ı »Ì±ı ±ıÀ·ı «˘A¬˘ ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì ¿ÎÀ ±ı› ‹Îfl_ ¤˘√‰÷˘ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ±Ë_¿Îfl … ¿›Î˝ ¿flı »ı. V‰w’ fi◊Ì fiı ±Î Á_Ωı√˘› ‹Îfl_ V‰w’ fiËŸ. ±Ë_¿Îfl ¤Î_…√Õ ≠ffi¿÷ν — …ı‹ ·˘¬_Õ‹Î_ ¿ÎÀ «œÌ √›˘ ÷ı flÌ÷ı... ¿fl÷˘ ⁄_‘ ◊¥ √›˘ fiı ! ±Ë_¿Îfl◊Ì …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı ±fiı ±ÎI‹iÎÎfi ’»Ì ±Ë_¿Îfl ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ±ı ±Ë_¿Îfl …÷˘ flËı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎÀ «œu˘ ÷ı ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘. ±ÎI‹Îfiı ΩıÕı ·Î√ı‰‚√ı.
 40. (1.6) ωÂıÊ ¤Î‰ - ωÂıÊ iÎÎfi - ±iÎÎfi ! 79 ±ÎI‹Î ·˘¬_Õ Ë˘›fiı ÷˘ ±Î ±Ë_¿Îfl ±ı ¿ÎÀ. ’HΠˉı ±Ë_¿Îfl …ı ¿Ëı »ı ¿ı “‹ıÓ ¤˘√T›_”, ÷ı ⁄Y›_, ±ıHÎıı ¤˘√T›_ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ≥„Lƒ›˘±ı ¤˘√T›_ »ı. ±fiı ’˘÷ı ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı “‹ıÓ ¤˘√T›_ »ı.” ÷ı◊Ì ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ≥„Lƒ›˘, ≥„Lƒ›˘‹Î_ ‰÷ı˝ »ı, ÂÎ ‹ÎÀı ÷_ ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı ? V‰¤Î‰◊Ì ‰÷ı˝ »ı ’λÌ. ±Î fiËŸ Á‹…‰Îfi˘ ‹Îfl ¬Î ¬Î ¿flı »ı ‰√fl ¿Î‹fi˘. fi◊Ì ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı Á‹…÷Î, fi◊Ì ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı Á‹…÷Î. ±ı ‰Î÷ ¬flÌ ¿Ëı »ıfiı ! ±ıÀ·ı ‰Î÷ Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¿ÎÀ µI’Lfi ◊›Î ’»Ì ·˘¬_Õ ·˘¬_Õfi_ ¿flı »ı fiı ¿ÎÀ ¿ÎÀfi_. ·˘¬_Õ ¿ÎÀ‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷_ fi◊Ì, ±ı ¿ÎÀ ·˘¬_Õ‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷˘ fi◊Ì. ±ı‰_ ±Î‹Î_, ±Î‹Î_ Â_ ¿ÎÀ «œı »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “±Ë_¿Îfl (‹Ò‚ ±Ë_) ±fiı ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl, ±_÷—¿flHÎw’Ì ¿ÎÀ «œÌ Ω› »ı. ÷ı ±ı ±ıfi_ ¿Î›˝ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±ÎI‹Î ±ÎI‹Îfi_ ¿Î›˝ ¿›Î˝ ¿flı »ı. F›Î_ Á‘Ì ±Î (±_÷—¿flHÎfi_) ¿Î›˝ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ±Î›Õ· (µÿÎÁÌfi’HÎı) ≠¿Î … ±ÎM›Î ¿flı. ±_÷—¿flHÎfiÎ ¿Î‹ ⁄‘Î_ ’ÒflÎ_ ◊Λ I›Îflı ±ÎI‹Îfi_ ¿Î‹ Âw ◊Λ. ±√fl ÷˘ ±_÷—¿flHÎ «Î· ˢ› ±fiı iÎÎfiÌ ‹Y›Î ˢ› ±fiı ÷ı ¿Ëı, “±S›Î, ÷_ ±Î Lˢ›, ÷_ ±Îfiı Ωı.” ÷˘ Ωı‰Îfi_ «Î· ◊¥ Ω›. ±ı …ÿ˘ ’ÕÌ √›˘. ±Î ÷‹ı “«_ÿ·Î· Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı”, ±ıfiı Ωı›Î ¿fl˘ ÷˘ ±ı iÎÎfi, ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ ’ˢӫı. vvvvv

×